Istorijos vadovėlis 9 klasei [1 dalis]


226 96 74MB

Lithuanian Pages 176 Year 2009

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Table of contents :
Europa XVII-XVIII a. pabaigoje ir JAV susikurimas Siaures Amerikoje
Anglija XVII-XVIII a. pradzioje
Absoliutizmo isigalejimas Prancuzijoje
Absoliutizmo isigalejimas Rusijoje
Barokas Europos kulturoje
Apsvietos idejos Europos visuomeneje
Apsviestasis absoliutizmas Austrijoje, Prusijoje ir Rusijoje
Anglu kolonijos Siaures Amerikoje ir JAV nepriklausomybes karas
Nuo Bastilijos sturmo iki Liudviko XVI giljotinavimo
Nuo jakobinu diktaturos iki Direktorijos valdymo
Pokyciai europieciu visuomeneje ir kasdieniame gyvenime
Apibendrinamieji klausimai
Rekomenduojama literatura
Abieju Tautu Respublika: nuo bajoru aukso amziaus iki valstybes zlugimo
Valstybes nuosmukis XVII a. antrojoje puseje - XVIII a. antrojoje puseje
Lietuvos kovos XVII a. viduryje - XVIII a. pradzioje
Lietuvos ukio pokyciai
Baroko epocha Lietuvoje
Kulturos centrai Lietuvoje XVII-XVIII a. pirmojoje puseje
Politine ATR raida XVIII a. antrojoje puseje
Apsvietos ideju sklaida Lietuvoje
Ketveriu metu seimo reformos ir ATR panaikinimas
Apibendrinamieji klausimai
Rekomenduojama literatura
Europa nuo pramones perversmo iki tautiniu sajudziu
Pramones perversmas ir jo padariniai
Napoleono imperijos sukurimas ir zlugimas
Napoleono epochos padariniai ir Vienos kongresas
Siuolaikiniu politiniu sroviu atsiradimas
1830 m. revoliucijos Belgijoje ir Prancuzijoje. Tautu pavasaris
Italijos ir Vokietijos suvienijimai
Tautiniai sajudziai Vidurio ir Rytu Europoje
Antisemitizmas ir zydu siekis sukurti savo valstybe Palestinoje
Apibendrinamieji klausimai
Rekomenduojama literatura
Recommend Papers

Istorijos vadovėlis 9 klasei [1 dalis]

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

ISTORIJOS VADOVĖLI

I

DALIS

k.

RASA BUTVILAITĖ DEIMANTAS KARVELIS NELIJA KOSTINIENĖ STASYS LUKŠYS SAULIUS PIVORAS MINDAUGAS TAMOŠAITIS

baltos lankos

RASA BUTVILAITĖ DEIMANTAS KARVELIS NELIJA KOSTINIENĖ STASYS LUKŠYS SAULIUS PIVORAS MINDAUGAS TAMOŠAITIS

ISTORIJOS VADOVĖL

I

DALIS baltos lankos

TURINYS 29 vyNIi o

EUROPA XVII-XVIII A. PABAIGOJE IR JAV SUSIKŪRIMAS ŠIAURĖS

AMERIKOJE Anglija XVII-XVIII a. pradžioje (N. Kostinienė) . SNBPNP

I.

——

.8 „10 ... 16 „22

Absoliutizmo įsigalėjimas Prancūzijoje (N. Kostinienė) .

Absoliutizmo įsigalėjimas Rusijoje (N. Kostinienė) . .

Barokas Europos kultūroje (V. Kostinienė, $. Lukšys) Apšvietos idėjos Europos visuomenėje (I. Kostinienė) Apšviestasis absoliutizmas Austrijoje, Prūsijoje ir Rusijoje (N. Kostinienė) „Lala

7. Anglų kolonijos Šiaurės Amerikoje ir JAV nepriklausomybės karas (N. Kostinienė)

„Lakis

(N. Kostinienė)

Lala

8. Nuo Bastilijos šturmo iki Liudviko XVI giljotinavimo 9.

a kaka

aka

aa

Nuo jakobinų diktatūros iki Direktorijos valdymo

(N. Kostinienė) L LLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

10. Pokyčiai europiečių visuomenėje ir kasdieniame gyvenime (N. Kostinienė)

laka kaka kaka kaka

Apibendrinamieji klausimai

..

Rekomenduojama literatūra ..

II.

ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKA: NUO BAJORŲ AUKSO AMŽIAUS IKI VALSTYBĖS ŽLUGIMO

„LL Lai

aaa

11. Valstybės nuosmukis XVII a. antrojoje pusėje — XVIII a. antrojoje pusėje (D. Karvelis) 12.

L

Lietuvos kovos XVII a. viduryje - XVIII a. pradžioje (D. Karvelis) ....

13. Lietuvos ūkio pokyčiai (D. Karvelis)

14. Baroko epocha Lietuvoje (R. Burvilaitė) .... 15. Kultūros centrai Lietuvoje XVII-XVIII a. pirmojoje pusėje (D. Raroelis)

sasas sss ss iinesi i PP inne

Pe a

i

16. Politinė ATR raida XVIII a. antrojoje pusėje (D. Karvelis) .. 17.

Apšvietos idėjų sklaida Lietuvoje (R. Bužvilaitė)

18. Ketverių metų seimo reformos ir ATR panaikinimas (D. Karvelis) ... 110 Apibendrinamieji klausimai

Rekomenduojama literatūra ..

4

ISTORIJOS VADOVĖLIS 9 KL.

I DALIS

III. EUROPA NUO PRAMONĖS PERVERSMO IKI TAUTINIŲ SĄJŪDŽIŲ „LLU LL aaa aaa aa kaka 19. 20. 21. 22. 23.

aaa

Pramonės perversmas ir jo padariniai (S. Pivoras)

Napoleono imperijos sukūrimas ir žlugimas (S. Pivoras) . Napoleono epochos padariniai ir Vienos kongresas (S. Pivoras) . Šiuolaikinių politinių srovių atsiradimas ($. Pžvoras)

1830 m. revoliucijos Belgijoje ir Prancūzijoje.