AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki 9788324691371, 8324626085, 9788324626083, 8324691375

AutoCAD od lat wyznacza standardy w dziedzinie oprogramowania CAD, a książka Andrzeja Pikonia stanowi pierwszą pozycję,

201 6 56MB

Polish Pages 288 [283] Year 2010

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Table of contents :
Spis treści
Wstęp
Pierwsze kroki
Pierwszy rysunek
Podstawowe obiekty
Współrzędne punktów
Oglądanie rysunku
Punkty charakterystyczne
System pomocy
Modyfikacje obiektów
Modyfikacje w praktyce
Cofanie poleceń
Szerokość linii
Linie przerywane
Szyk kołowy i prostokątny
Uchwyty obiektów
Skok i siatka
Informacje o rysunku
Kreskowanie
Menedżer właściwości
Malarz formatów
Napisy
Wymiary
Rysunek parametryczny
Bloki
Warstwy
Granice i jednostki
Wydruk
3D
Podsumowanie
Recommend Papers

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki
 9788324691371, 8324626085, 9788324626083, 8324691375

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Wszelkie prawa zastrzeĪone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie caáoĞci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a takĪe kopiowanie ksiąĪki na noĞniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki wystĊpujące w tekĞcie są zastrzeĪonymi znakami firmowymi bądĨ towarowymi ich wáaĞcicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION doáoĪyli wszelkich staraĔ, by zawarte w tej ksiąĪce informacje byáy kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak Īadnej odpowiedzialnoĞci ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą równieĪ Īadnej odpowiedzialnoĞci za ewentualne szkody wynikáe z wykorzystania informacji zawartych w ksiąĪce. Redakcja: Michaá Mrowiec Projekt okáadki: Maciej Pasek Fotografia na okáadce zostaáa wykorzystana za zgodą iStockPhoto Inc. Wydawnictwo HELION ul. KoĞciuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: [email protected] WWW: http://helion.pl (ksiĊgarnia internetowa, katalog ksiąĪek) Drogi Czytelniku! JeĪeli chcesz oceniü tĊ ksiąĪkĊ, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?a10pkp_ebook MoĪesz tam wpisaü swoje uwagi, spostrzeĪenia, recenzjĊ. ISBN: 978-83-246-9137-1 Copyright © Helion 2010

x Poleć książkę na Facebook.com x Kup w wersji papierowej x Oceń książkę

x Księgarnia internetowa x Lubię to! » Nasza społeczność

Spis trećci

Wstõp ................................................................................................. 5 Pierwsze kroki .................................................................................... 7 Pierwszy rysunek .............................................................................. 15 Podstawowe obiekty ....................................................................... 21 Wspóãrzõdne punktów ..................................................................... 49 Oglðdanie rysunku ........................................................................... 67 Punkty charakterystyczne ................................................................. 81 System pomocy ................................................................................. 93 Modyfikacje obiektów ..................................................................... 95 Modyfikacje w praktyce ................................................................ 125 Cofanie poleceý ............................................................................. 137

4

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Szerokoćç linii ................................................................................. 139 Linie przerywane ............................................................................ 143 Szyk koãowy i prostokðtny .............................................................. 151 Uchwyty obiektów .......................................................................... 161 Skok i siatka .................................................................................. 167 Informacje o rysunku ...................................................................... 171 Kreskowanie ................................................................................... 177 Menedēer wãaćciwoćci .................................................................... 187 Malarz formatów ........................................................................... 191 Napisy ............................................................................................ 195 Wymiary ......................................................................................... 199 Rysunek parametryczny ................................................................. 215 Bloki ............................................................................................... 227 Warstwy ......................................................................................... 233 Granice i jednostki ......................................................................... 239 Wydruk ........................................................................................... 241 3D ................................................................................................... 247 Podsumowanie ............................................................................... 251

Wstõp

KSIĄĩKA TA PRZEZNACZONA JEST dla początkujących uĪytkowników AutoCAD-a. JeĪeli na razie nie wiesz nic o tym programie albo wiesz bardzo niewiele, to jest ona wáaĞnie dla Ciebie. Mam nadziejĊ, Īe lektura i üwiczenia wkrótce wiele CiĊ nauczą. Wszystkie zagadnienia omówiono w sposób prosty i jasny, bez zagáĊbiania siĊ w wyrafinowane niuanse, co sprawi, Īe nauka rysowania bĊdzie szybka i áatwa. W ksiąĪce opisane zostaáy najwaĪniejsze rzeczy niezbĊdne do rozpoczĊcia posáugiwania siĊ programem. Byü moĪe jesteĞ studentem lub uczniem, który chce lub musi nauczyü siĊ AutoCAD-a. MoĪe jesteĞ konstruktorem, który postanowiá porzuciü deskĊ kreĞlarską i rozpocząü projektowanie za pomocą komputera. A moĪe kierują Tobą zupeánie inne motywy, np. chcesz go poznaü z czystej ciekawoĞci...? To nie jest waĪne. Niniejsza ksiąĪka pokaĪe Ci w jaki sposób rozpocząü posáugiwanie siĊ AutoCAD-em i mam nadziejĊ, Īe po jej uwaĪnym przeczytaniu i wykonaniu zawartych w niej üwiczeĔ zauwaĪysz, jak wielką przyjemnoĞü sprawia Ci sprawne tworzenie swoich wáasnych rysunków. ĩyczĊ Ci miáej lektury i pamiĊtaj, Īe najwiĊcej siĊ nauczysz wykonując samodzielnie rysunki w AutoCAD-ie. ûwiczenia zawarte w tej ksiąĪce umoĪliwią Ci rozpoczĊcie, ale do celu doprowadzi CiĊ wáasna praktyka i entuzjazm -.

6

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Pierwsze kroki POZNAWANIE AUTOCAD-A ROZPOCZNIEMY, od krótkiego zapoznania siĊ z jego interfejsem graficznym. Opisane zostaną wybrane elementy, które zobaczysz na ekranie po uruchomieniu programu. Nie bĊdziemy zagáĊbiaü siĊ w szczegóáowe opisy — na razie waĪne jest ĪebyĞ zapoznaá siĊ ogólnie z interfejsem, a szczegóáowy opis korzystania z narzĊdzi znajdziesz w pozostaáych rozdziaáach ksiąĪki. W trakcie lektury poznasz wstąĪkĊ, w której zgrupowane zostaáy narzĊdzia sáuĪące do rysowania i edycji rysunku. Zapoznasz siĊ równieĪ z menu górnym. Przeczytasz o linii statusowej umieszczonej na dole ekranu, w której wyĞwietlane są waĪne informacje dotyczące statusu niektórych narzĊdzi; w linii tej znajdują siĊ równieĪ waĪne przeáączniki sterujące pracą programu. Na zakoĔczenie przedstawione zostanie dziaáanie dwóch bardzo waĪnych klawiszy na klawiaturze: ENTER i ESC oraz pojĊcie menu kontekstowego, które pojawia siĊ po klikniĊciu prawego przycisku myszki. ZawartoĞü menu kontekstowego zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od kontekstu jego wywoáania. Dowiesz siĊ w jaki sposób zakoĔczyü pracĊ z AutoCAD-em.

8

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Uruchamianie AutoCAD-a W celu uruchomienia AutoCAD-a kliknij ikonĊ: MoĪesz równieĪ wybraü z menu Start systemu Windows: Wszystkie Programy o Autodesk o AutoCAD 2010 Polski o AutoCAD 2010 Po uruchomieniu programu na ekranie moĪe pojawiü siĊ Warsztat nowych moĪliwoĞci. JeĞli chcesz aby ten ekran nie pojawiaá siĊ w przyszáoĞci, wybierz opcjĊ Nie pokazuj tego ponownie i kliknij OK. Na ekranie AutoCAD-a znajduje siĊ wiele elementów. Na Ğrodku ekranu wyĞwietlany jest rysunek. Na górze ekranu widoczna jest wstąĪka zawierająca narzĊdzia umieszczone na kartach i panelach. Na dole ekranu znajduje siĊ obszar poleceĔ. W obszarze rysunku moĪe byü widoczna równieĪ paleta.

Ekran AutoCAD-a

Pierwsze kroki

9

Kursor Po wáączeniu AutoCAD-a zobaczysz na ekranie kursor skáadający siĊ z dwóch przecinających siĊ odcinków. W miejscu ich przeciĊcia znajduje siĊ maáy kwadratowy celownik, który sáuĪy do wskazywania obiektów na ekranie. Miejsce przeciĊcia nitek to punkt, na który wskazuje kursor. JeĪeli przesuniesz myszkĊ, zauwaĪysz, Īe kursor przemieĞciá siĊ na ekranie zgodnie z jej ruchem. Za pomocą takiego kursora moĪna wskazaü zarówno punkty na rysunku, jak i wczeĞniej narysowane obiekty.

Obszar rysunku Obszar rysunku zajmuje najwiĊkszą, centralną czĊĞü ekranu — wyĞwietlany jest w nim rysunek. Obszar rysunku otoczony jest od doáu obszarem poleceĔ, a od góry wstąĪką zawierającą karty z panelami narzĊdzi. W obszarze rysunku moĪe byü wyĞwietlony zarówno caáy rysunek, jak i jego fragment w duĪym powiĊkszeniu. Na obszarze rysunku mogą pojawiü siĊ równieĪ inne narzĊdzia, np. paleta narzĊdzi, menedĪer wáaĞciwoĞci, itp.

Wstðēka NarzĊdzia AutoCAD-a zostaáy umieszczone we wstąĪce. Za jej pomocą uruchamiamy najczĊĞciej stosowane narzĊdzia. WstąĪka skáada siĊ z kilku kart: NarzĊdzia gáówne, Wstaw, Opisz, Parametryczne, Widok, Zarządzaj oraz Wyniki pracy. KaĪda karta ma swoje wáasne panele, które pojawiają siĊ po klikniĊciu tej karty.

W panelu zostaáy zgrupowane najczĊĞciej uĪywane narzĊdzia o podobnym charakterze. Na przykáad w panelu Rysuj znajdziesz narzĊdzia do rysowania odcinków, áuków, okrĊgów, wieloboku, prostokąta, itp. WiĊkszoĞü paneli ma moĪliwoĞü rozwiniĊcia i w ten sposób udostĊpnienia wiĊkszej liczby narzĊdzi z danej grupy. W celu rozwiniĊcia panelu kliknij maáy znaczek trójkąta znajdujący siĊ po prawej stronie nazwy panelu.

10

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Panel podstawowy (po lewej) i rozwiniĊty (po prawej) Po rozwiniĊciu panelu moĪesz skorzystaü z narzĊdzi znajdujących siĊ w rozwiniĊciu. Po odsuniĊciu kursora rozwiniĊcie panelu ulega samoczynnemu zwiniĊciu. JeĞli chcesz pozostawiü panel w postaci rozwiniĊtej, skorzystaj z ikonki . Niektóre narzĊdzia w panelu znajdują siĊ na listach rozwijanych.

RóĪne sposoby rysowania okrĊgu dostĊpne za pomocą listy rozwijanej Tylko ostatnio uĪywane z narzĊdzi jest dostĊpne bezpoĞrednio, natomiast pozostaáe pokazują siĊ po klikniĊciu rozwiniĊcia listy .

Pierwsze kroki

11

Pasek narzõdzi szybkiego dostõpu Pasek narzĊdzi szybkiego dostĊpu znajduje siĊ w belce okna AutoCAD-a. Znajdują siĊ w nim narzĊdzia sáuĪące do tworzenia nowego rysunku, wczytania i zapisu rysunku na dysku, cofania wprowadzonych poleceĔ oraz drukowania. Pasek narzĊdzi szybkiego dostĊpu jest zawsze widoczny na ekranie niezaleĪnie od wybranej karty wstąĪki.

Linia statusowa Linia statusowa to linia na samym dole ekranu. WyĞwietlane są w niej m.in.: wspóárzĊdne punktu wskazywanego przez kursor oraz przeáączniki: skoku, siatki, trybu ortogonalnego, Ğledzenia biegunowego, lokalizacji punktów charakterystycznych, Ğledzenia, blokowania dynamicznych ukáadów wspóárzĊdnych, wprowadzania dynamicznego, wyĞwietlania gruboĞci kreski na ekranie, przeáącznik szybkich wáaĞciwoĞci oraz inne przeáączniki (po prawej stronie).

Ikony peánią rolĊ przeáączników. KlikniĊcie ikony powoduje wáączenie lub wyáączenie okreĞlonego trybu. Zwykle po klikniĊciu przeáącznika prawym przyciskiem myszy uzyskujemy moĪliwoĞü zmiany ustawieĔ wybranego trybu.

12

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Menu gãówne Menu gáówne (poáoĪone na samej górze ekranu) jest wykorzystywane do wybierania poleceĔ i opcji sterujących pracą programu.

RozwiniĊte menu górne Aby wybraü polecenie z rozwiniĊtego menu, przesuĔ kursor w dóá. Pozycje menu bĊdą podĞwietlane po kolei. Gdy podĞwietlone zostanie wybrane polecenie, naciĞnij lewy przycisk myszy — w ten sposób wprowadzisz je za pomocą menu.

Menu górne Menu górne domyĞlnie nie jest widoczne na ekranie ale uĪytkownik moĪe je w kaĪdej chwili wáączyü. W celu wáączenia menu górnego kliknij przycisk konfiguracji narzĊdzi szybkiego dostĊpu i wybierz opcjĊ PokaĪ pasek menu.

Menu górne widoczne pod paskiem narzĊdzi szybkiego dostĊpu

Pierwsze kroki

13

Mysz kontra klawiatura W praktyce bardzo czĊsto bĊdziesz posáugiwaá siĊ prawie wyáącznie myszą. Za jej pomocą bĊdziesz wybieraá polecenia z pasków narzĊdzi i menu górnego, bĊdziesz teĪ wskazywaá punkty na ekranie. Z klawiatury natomiast wpisywaá bĊdziesz nazwy plików, bloków, warstw i innych obiektów, a niekiedy równieĪ wspóárzĊdne punktów. Na klawiaturze znajdują siĊ dwa bardzo istotne klawisze: x

ENTER

x

ESC

– lub spacja sáuĪy do akceptacji wartoĞci domyĞlnych, a niekiedy do zakoĔczenia wybierania obiektów oraz wykonywania polecenia. – sáuĪy do przerwania wykonywania polecenia lub rezygnacji z opcji.

Warto równieĪ zwróciü szczególną uwagĊ na menu kontekstowe pojawiające siĊ po klikniĊciu prawego przycisku myszki. ZawartoĞü menu zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od kontekstu wywoáania. Przykáadowo, jeĪeli klikniĊcie nastąpi w czasie wykonywania jakiegoĞ polecenie, to w menu kontekstowym pojawią siĊ opcjĊ tego polecenia, itp. Warto wywoáywaü czĊsto menu kontekstowe i zapoznawaü siĊ z opcjami, które są w nim dostĊpne.

Koniec pracy W celu zakoĔczenia pracy, wybierz z menu górnego

o[ZakoĔcz AutoCAD].

Uruchom AutoCAD i odszukaj na ekranie omawiane w niniejszym rozdziale elementy interfejsu uĪytkownika.

Dynamiczne wprowadzanie danych AutoCAD pracuje domyĞlnie w trybie dynamicznego wprowadzania danych. Dla potrzeb wykonania przykáadów zawartych w niniejszej ksiąĪce wyáącz ten tryb, poniewaĪ powoduje wyĞwietlanie duĪej liczby informacji na ekranie. Wyáącz klikając przeáącznik Wprowadzanie dynamiczne w linii statusowej na dole ekranu. JeĞli tego nie zrobisz niektóre przykáady opisane w ksiąĪce mogą nie dziaáaü zgodnie z opisem.

Pliki przykãadowe Wykorzystywane w ksiąĪce pliki przykáadowe moĪna pobraü z internetu, ze strony wydawcy (http://helion.pl/ksiazki/a10pkp.htm).

14

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Pierwszy rysunek PRZYSZEDà CZAS NA WYKONANIE PIERWSZEGO samodzielnego rysunku. Ten bardzo prosty rysunek bĊdzie skáadaá siĊ zaledwie z kilku kresek — z pewnoĞcią narysujesz go bez trudnoĞci. JeĪeli jesteĞ wrogiem abstrakcji, to zamiast kresek moĪesz narysowaü coĞ bardziej wedáug ciebie interesującego. DziĊki lekturze i wykonywaniu üwiczeĔ zawartych w tym rozdziale nauczysz siĊ rysowaü odcinki, zapisywaü rysunek na dysku i go ponownie wczytywaü oraz zakoĔczyü pracĊ z AutoCAD-em. Poznasz równieĪ dwa bardzo waĪne przyciski wystĊpujące siĊ w oknach dialogowych: OK i Anuluj.

Zaczynamy Na początku zaáóĪ na dysku wáasny katalog, w którym bĊdziesz przechowywaá swoje rysunki. Nie jest wskazane przechowywanie ich w katalogu AutoCAD-a, gdyĪ powoduje to powstawanie baáaganu. JeĞli chcesz zapisuj rysunki w folderze Moje Dokumenty. Uruchom AutoCAD-a klikając dwukrotnie ikonĊ:

16

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Rysujemy odcinki Narysuj rysunek skáadający siĊ z kilku odcinków. Na razie niewaĪna jest jego treĞü, ale opanowanie kilku podstawowych czynnoĞci, które bĊdziesz w przyszáoĞci wykonywaá wielokrotnie.

Tworzenie pierwszego rysunku ƒ

Po lewej stronie ekranu (w panelu Rysuj) znajduje siĊ charakterystyczna ikona symbolizująca odcinek. Kliknij ją.

ƒ

ZauwaĪ, Īe w obszarze poleceĔ (na dole ekranu) pojawiá siĊ komunikat: „OkreĞl pierwszy punkt:”. AutoCAD oczekuje wskazania punktu początkowego odcinka.

ƒ

WskaĪ na ekranie punkt początkowy. ZauwaĪ, Īe w obszarze dialogowym pojawiá siĊ komunikat: „OkreĞl nastĊpny punkt lub [Cofaj]:”. AutoCAD oczekuje na wskazanie punktu koĔcowego odcinka.

ƒ

PrzesuĔ kursor w nowe poáoĪenie i kliknij lewy przycisk myszy. Odcinek zostaá narysowany i AutoCAD oczekuje na wskazanie koĔca nastĊpnego odcinka.

ƒ

Znowu przesuĔ kursor i kliknij lewy przycisk; powtórz tĊ czynnoĞü kilka razy.

ƒ

Aby zakoĔczyü rysowanie odcinków, naciĞnij klawisz ENTER. W obszarze poleceĔ pojawiá siĊ komunikat: „Polecenie:”, który oznacza, Īe AutoCAD jest gotów na przyjĊcie nastĊpnego polecenia.

(Linia)

Pierwszy rysunek ƒ

17

Na ekranie widnieje pierwszy rysunek. Skáada siĊ on zaledwie z odcinków prostych. WykonaáeĞ go dziĊki poleceniu LINIA wywoáanym za pomocą wstąĪki. Podczas rysowania odcinków w obszarze dialogowym wyĞwietlane byáy komunikaty tego polecenia. Powstaáy w ten sposób rysunek jest bardzo nietrwaáy. Znajduje siĊ on tylko w pamiĊci komputera i przestanie istnieü zaraz po wyáączeniu AutoCAD-a, po przypadkowym wyáączeniu komputera, przy zaniku zasilania, itp. Aby zachowaü rysunek, musisz zapisaü go na dysku.

Zapis rysunku na dysku W celu zapisania rysunku na dysku, kliknij ikonĊ dyskietki znajdującą siĊ w belce okna AutoCAD-a na samej górze ekranu lub wybierz z menu o[Zapisz].

Na ekranie pojawi siĊ okienko zwane okienkiem dialogowym. Aby rysunek mógá zostaü zapisany na dysku, naleĪy nadaü mu nazwĊ — moĪe mieü ona dowolną dáugoĞü i zawieraü spacje. Pliki rysunkowe charakteryzują siĊ standardowym rozszerzeniem DWG. W polu edycyjnym Nazwa pliku: wpisz nazwĊ rysunku, np. linie. NastĊpnie kliknij przycisk Zapisz.

Zapis rysunku na dysku

18

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki Okienko dialogowe zniknie z ekranu i rysunek zostanie zapisany na dysku. Nazwa rysunku pojawi siĊ w belce okna AutoCAD-a na samej górze ekranu. RównieĪ podczas pracy warto co pewien czas zapisywaü rysunek na dysku, gdyĪ inaczej nagáa przerwa w dopáywie prądu spowoduje katastrofĊ. PamiĊtaj, Īe gdy zabraknie prądu lub dojdzie do zawieszenia systemu ocaleje tylko to co jest zapisane na dysku – rysunek w pamiĊci zniknie, o czym boleĞnie przekonaáo siĊ juĪ wielu uĪytkowników!

Najwaēniejsze przyciski w oknach dialogowych Przycisk OK, to przycisk akceptacji (potwierdzenia). Dopiero po klikniĊciu tego przycisku AutoCAD przyjmuje do wiadomoĞci wszystkie zmiany dokonane w okienku dialogowym. Po naciĞniĊciu przycisku okno dialogowe zostanie zamkniĊte, a wszelkie ustawienia opcji i wpisane w oknie wartoĞci zostaną przyjĊte. Przycisk Anuluj, to przycisk anulowania (odrzucenia). Po jego naciĞniĊciu AutoCAD zamyka okno dialogowe ignorując wszelkie dokonane w nim zmiany. JeĪeli chcesz wycofaü siĊ z wykonywania juĪ rozpoczĊtej czynnoĞci, wystarczy kliknąü ten przycisk.

Zapis rysunku pod innð nazwð W celu zapisania rysunku pod inną nazwą, wybierz z menu o[Zapisz jako...]. WyĞwietlone zostanie okienko dialogowe. Wpisz do niego nazwĊ pliku i kliknij przycisk Zapisz. Wybierając tĊ opcjĊ nie tylko zapisujesz rysunek pod nową nazwą, ale równieĪ zmieniasz nazwĊ aktualnego rysunku.

Zakoýczenie edycji rysunku Aby zakoĔczyü edycjĊ bieĪącego rysunku, wybierz z menu o[Zamknij] o[BieĪący rysunek]. JeĪeli zapisaáeĞ rysunek przed chwilą, to AutoCAD zakoĔczy pracĊ. JednakĪe jeĪeli od czasu ostatniego zapisu aktualny rysunek ulegá zmianie, to wyĞwietlone zostanie ostrzegające o tym fakcie okno dialogowe, które umoĪliwia podjĊcie odpowiednich dziaáaĔ.

Pierwszy rysunek

19

BĊdziesz mieü wówczas do wyboru trzy moĪliwoĞci: x Tak x Nie x Anuluj

– powoduje zapis rysunku na dysku; – powoduje pominiĊcie zmian dokonanych w rysunku i zamkniĊcie rysunku. Rysunek nie jest zapisywany na dysku; – naciĞniĊcie tego przycisku spowoduje anulowanie polecenia. Rysunek nie zostanie zapisany na dysku i nie zostanie zamkniĊty.

Wczytywanie rysunku z dysku Aby wczytaü z dysku istniejący rysunek kliknij, ikonĊ w belce narzĊdzi szybkiego dostĊpu na górze okna rysunku.

Otwórz znajdującą siĊ

WyĞwietlone zostanie okno dialogowe umoĪliwiające wskazanie rysunku przeznaczonego do wczytania. Wczytanie rysunku do AutoCAD-a jest równieĪ nazywane „otwarciem rysunku”.

Wybór rysunku przeznaczonego do wczytania

20

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki W okienku zobaczysz listĊ katalogów i plików. Z prawej strony widoczne jest bardzo przydatne okienko podglądu Podgląd. DziĊki niemu nie musisz wczytywaü rysunku, Īeby zobaczyü jak wygląda; wystarczy wskazaü go kursorem, a pokaĪe siĊ on w okienku podglądu. WskaĪ rysunek i kliknij przycisk Otwórz. Rysunek zostanie wczytany.

Tworzenie nowego rysunku W celu utworzenia nowego rysunku kliknij ikonĊ Snowy znajdującą siĊ w belce narzĊdzi szybkiego dostĊpu na górze okna rysunku. NastĊpnie wybierz szablon, na którym ma byü oparty tworzony rysunek. Szablon zawiera pewne predefiniowane w rysunku wielkoĞci.

Koniec pracy Po zapisaniu rysunku na dysku moĪesz spokojnie zakoĔczyü pracĊ. W tym celu wybierz z menu górnego o[Zamknij program AutoCAD]. JeĪeli otwarte są rysunki, które nie zostaáy zapisane na dysku, to AutoCAD poprosi o ich zapisanie przed zakoĔczeniem dziaáania.

Podstawowe obiekty W NINIEJSZYM ROZDZIALE OMÓWIONO wybrane narzĊdzia sáuĪące do rysowania podstawowych obiektów AutoCAD-a, takich jak: odcinek, prostokąt, okrąg, áuk, wielobok foremny oraz polilinia. DziĊki lekturze tego rozdziaáu poznasz równieĪ tryb ortogonalny, który umoĪliwia rysowanie odcinków dokáadnie pionowych albo poziomych. Zapoznasz siĊ równieĪ wstĊpnie ze wspóárzĊdnymi punktów na rysunku, które zostaną szczegóáowo omówione w jednym z dalszych rozdziaáów. W niniejszym rozdziale wiele miejsca poĞwiĊcono czĊsto wykorzystywanemu obiektowi: polilinii. Polilinia jest to obiekt, który moĪe siĊ skáadaü siĊ z wielu segmentów, a traktowany jest jako jeden obiekt. Segmenty polilinii mogą byü proste lub áukowe. W rozdziale omówiono rysowanie polilinii, zmianĊ szerokoĞci jej segmentów, rozbijanie polilinii na elementy skáadowe oraz áączenie oddzielnych odcinków i áuków w poliliniĊ.

22

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki AutoCAD pracuje domyĞlnie w trybie dynamicznego wprowadzania danych. Dla potrzeb wykonania przykáadów zawartych w niniejszej ksiąĪce wyáącz ten tryb, poniewaĪ powoduje wyĞwietlanie duĪej liczby zbĊdnych informacji na ekranie. Upewnij siĊ, Īe Wprowadzanie dynamiczne w linii statusowej na dole ekranu jest przeáącznik wyáączony. JeĞli tego nie zrobisz niektóre przykáady opisane w ksiąĪce mogą nie dziaáaü zgodnie z opisem.

Panel Rysuj NarzĊdzia sáuĪące do tworzenia podstawowych elementów rysunku zostaáy zgrupowane w panelu Rysuj, na karcie NarzĊdzia gáówne.

Panel Rysuj zawiera narzĊdzia sáuĪące do rysowania nowych obiektów

Odcinek Rysowanie odcinka rozpocznij od klikniĊcia ikony Linia umieszczonej w panelu Rysuj (karta NarzĊdzia gáówne). W obszarze poleceĔ pojawi siĊ komunikat: „OkreĞl pierwszy punkt:” i AutoCAD bĊdzie oczekiwaá na wskazanie pierwszego punktu. Po jego wskazaniu pojawi siĊ komunikat: „OkreĞl nastĊpny punkt lub [Cofaj]:”. W odpowiedzi na niego wskaĪ punkt koĔcowy pierwszego odcinka. Punkt ten staje siĊ automatycznie punktem początkowym nastĊpnego odcinka, itd. W ten sposób narysujesz áamaną, która skáada siĊ z ciągu odcinków prostych. W celu zakoĔczenia rysowania áamanej naciĞnij klawisz ENTER lub spacjĊ.

Podstawowe obiekty

23

Zamykanie ãamanej — Zamknij JeĪeli narysujesz kilka odcinków, które tworzą áamaną i wpiszesz z klawiatury Zamknij, automatycznie zostanie narysowany odcinek áączący ostatni narysowany punkt z pierwszym punktem áamanej i rysowanie odcinków zostanie zakoĔczone.

Zamykanie áamanej za pomocą opcji Zamknij Zamiast caáej opcji Zamknij wystarczy wpisaü z klawiatury tylko pierwszą literĊ — Z. MoĪna równieĪ kliknąü prawym przyciskiem myszki i wybraü opcjĊ Zamknij z menu kontekstowego. Opcja Zamknij znajduje zastosowanie do precyzyjnego zamykania áamanej. JeĪeli zamiast wybrania tej opcji wskaĪesz rĊcznie punkt na ekranie znajdujący siĊ w tym samym miejscu, w którym poáoĪony jest pierwszy punkt áamanej, to istnieje bardzo duĪe niebezpieczeĔstwo, Īe nie bĊdą siĊ one dokáadnie pokrywaü (co bĊdzie dobrze widoczne po powiĊkszeniu i na wydruku). Narysuj figurĊ zamkniĊtą — jak na poniĪszym rysunku.

Polecenie: kliknij ikonĊ (Linia) OkreĞl pierwszy punkt: wskaĪ punkt P1 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Cofaj]: wskaĪ punkt P2 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Cofaj]: wskaĪ punkt P3 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: wskaĪ punkt P4 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: wpisz z

24

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Anulowanie ostatniego segmentu — Cofaj Podczas rysowania áamanej moĪesz popeániü pomyákĊ i wskazaü punkt w niewáaĞciwym miejscu. W takim przypadku nie trzeba rysowaü od początku caáej áamanej. Wystarczy anulowaü ostatnio narysowany segment lub kilka segmentów za pomocą opcji Cofaj. Wybranie tej opcji nie powoduje przerwania wykonywania polecenia, tak wiĊc po usuniĊciu báĊdnych segmentów moĪna kontynuowaü rysowanie. W celu anulowania ostatniego segmentu, moĪna równieĪ posáuĪyü siĊ opcją Cofaj dostĊpną w menu kontekstowym uzyskanym po przyciĞniĊciu prawego przycisku myszki.

Anulowanie ostatniego segmentu áamanej za pomocą opcji Cofaj

Kontynuacja ostatnio narysowanego odcinka JeĪeli w odpowiedzi na komunikat „OkreĞl pierwszy punkt:” pojawiający siĊ po rozpoczĊciu rysowania odcinków, wciĞniesz ENTER, to jako punkt początkowy rysowanej áamanej przyjĊty zostanie punkt koĔcowy ostatnio narysowanego odcinka lub áuku. JeĪeli wybierzesz tĊ opcjĊ, a w rysunku nie ma Īadnego odcinka ani áuku, to wyĞwietlony zostanie komunikat: „Brak linii lub áuku do kontynuacji” i AutoCAD bĊdzie oczekiwaá na wskazanie punktu początkowego.

Odcinki ortogonalne W trakcie dotychczasowej pracy z pewnoĞcią zauwaĪyáeĞ, Īe raczej trudno jest rysowaü dokáadnie odcinki poziome i pionowe. Istnieje moĪliwoĞü nakazania AutoCAD-owi rysowania wyáącznie odcinków pionowych oraz poziomych. MoĪliwoĞü ta nazywana jest trybem ortogonalnym. Orto na dole Wáączeniem i wyáączaniem trybu ortogonalnego steruje przeáącznik ekranu. MoĪna posáuĪyü siĊ równieĪ klawiszem funkcyjnym F8. Mówimy, Īe klawisz ten peáni rolĊ przeáącznika, bo kolejne jego naciĞniĊcia na przemian wáączają i wyáączają ów tryb. PoniĪszy rysunek pokazuje zasadĊ dziaáania trybu ortogonalnego.

Podstawowe obiekty

25

JeĪeli tryb ortogonalny jest wáączony, to odcinek moĪe byü albo pionowy albo poziomy. Punkt wskazany za pomocą kursora okreĞla tylko jedną wspóárzĊdną punktu koĔcowego odcinka, gdyĪ druga jego wspóárzĊdna jest taka sama jak wspóárzĊdna punktu początkowego. JeĪeli tryb jest wyáączony, to kreski od punktu początkowego do punktu koĔcowego rysowane są skoĞnie. Pierwszy rysunek z lewej strony pokazuje rysowanie odcinka przy wyáączonym trybie ortogonalnym. Pozostaáe dwa pokazują rysowanie go przy trybie wáączonym.

Narysuj áamaną — jak na poniĪszym rysunku.

Polecenie: naciĞnij klawisz funkcyjny F8 (Linia) Polecenie: OkreĞl pierwszy punkt: P1 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Cofaj]: P2 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Cofaj]: P3 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: P4 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: ENTER

26

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Wspóãrzõdne punktów Dotychczas wskazywaáeĞ na ekranie punkty za pomocą kursora. Warto jednak uzmysáowiü sobie, Īe kaĪdy punkt na rysunku jest jednoznacznie okreĞlony poprzez wspóárzĊdne. KaĪdy punkt rysunku ma wspóárzĊdne X, Y i Z. WspóárzĊdna Z jest istotna przy tworzeniu rysunków trójwymiarowych. Dla Ciebie waĪne są w tej chwili wspóárzĊdne X i Y. Najpierw podaj wspóárzĊdna X, a potem Y. WspóárzĊdne rozdzielamy przecinkiem (nie kropką — kropka oddziela w AutoCAD-zie miejsca dziesiĊtne niezaleĪnie od jĊzyka wybranego w systemie Windows). Tak wiĊc punkt o wspóárzĊdnych (4,2) wpiszemy jako 4,2.

Punkt o wspóárzĊdnych 4,2

Mając dane nastĊpujące wspóárzĊdne wierzchoáków trójkąta: (50,50), (300,50), (200,150), narysuj ten trójkąt.

Podstawowe obiekty

27

Polecenie: (Linia) OkreĞl pierwszy punkt: 50,50 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Cofaj]: 300,50 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Cofaj]: 200,150 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: Z JeĞli rysunku nie widaü na ekranie powiĊksz do zakresu, wpisując z klawiatury ZOOM€ i nastĊpnie literĊ z€.

Zachowując poáoĪenie wierzchoáków, narysuj figurĊ jak na poniĪszym rysunku.

200 150 100 50 0

Y X 0

50

100

150

200

250

300

350

Polecenie: L LINIA OkreĞl pierwszy punkt: 50,50 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Cofaj]: 300,50 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Cofaj]: 300,150 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: 150,150 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: 150,200 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: 50,200 OkreĞl nastĊpny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: z

ZauwaĪ, Īe zamiast kliknąü ikonĊ rysowania linii, wpisaáeĞ z klawiatury skrót polecenia — literĊ L.

28

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Zachowując poáoĪenie wierzchoáków, narysuj figurĊ jak na poniĪszym rysunku.

250 200 150 100 50 0

Y X 50

0

100

150

200

250

300

350

Prostokðt W praktyce czĊsto bĊdziesz rysowaá prostokąty. Najáatwiej jest posáuĪyü siĊ w tym celu poleceniem rysowania prostokątów Prostokąt, znajdującym siĊ w panelu Rysuj (karta NarzĊdzia gáówne). Po wprowadzeniu polecenia wskaĪ najpierw pierwszy, a nastĊpnie drugi, przeciwlegáy naroĪnik prostokąta. Po wskazaniu drugiego naroĪnika prostokąt zostanie narysowany i AutoCAD bĊdzie oczekiwaá na nastĊpne polecenie. Narysuj prostokąt, którego przeciwlegáe naroĪniki znajdują siĊ w punktach (100,50) i (300,150).

200 300,150

150 100 100,50

50 0

Y X 0

50

100

150

200

250

300

350

Podstawowe obiekty

29

Polecenie: (Prostokąt) OkreĞl pierwszy naroĪnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/GruboĞü/SzerokoĞü]: 100,50 OkreĞl kolejny naroĪnik lub [Obszar/Wymiary/oBrót]: 300,150

Wspóãrzõdne wzglõdne Podając wspóárzĊdne punktów odnosiáeĞ je do bieĪącego ukáadu wspóárzĊdnych. Oznacza to, Īe wspóárzĊdne poprzednio rysowanych punktów nie miaáy bezpoĞredniego wpáywu na wspóárzĊdne punktów nastĊpnych. Dlatego wspóárzĊdne te nazywane byáy bezwzglĊdnymi. Ale obok wspóárzĊdnych bezwzglĊdnych istnieją jeszcze wspóárzĊdne wzglĊdne. OkreĞlane są one wzglĊdem poáoĪenia wobec ostatnio wskazanego punktu. Aby AutoCAD wiedziaá, Īe podajesz wspóárzĊdną wzglĊdną, musisz ją poprzedziü znakiem @ (na klawiaturze SHIFT-2).

Narysuj prostokąt o szerokoĞci 200 i wysokoĞci 100.

Polecenie: (Prostokąt) OkreĞl pierwszy naroĪnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/GruboĞü/SzerokoĞü]: wskaĪ dowolny punkt na ekranie OkreĞl kolejny naroĪnik lub [Obszar/Wymiary/oBrót]: @200,100 Zwróü uwagĊ na znak @, który informuje AutoCAD, Īe podajesz wspóárzĊdne wzglĊdne. PodaáeĞ wspóárzĊdne drugiego naroĪnika prostokąta w oparciu o wspóárzĊdne poprzednio wskazanego punktu, czyli pierwszego naroĪnika. WspóárzĊdne wzglĊdne znajdują zastosowanie wszĊdzie tam, gdzie chcesz podaü wymiary elementu niezaleĪnie od jego lokalizacji na ekranie. BĊdą równieĪ wykorzystywane podczas edycji obiektów, np. przy przesuniĊciu o 10 jednostek, itd.

30

AutoCAD 2010 PL. Pierwsze kroki

Narysuj prosty odcinek o dáugoĞci 80 jednostek, poáoĪony pod kątem 30 stopni wzglĊdem osi X bieĪącego ukáadu wspóárzĊdnych. (Linia) Polecenie: Specify first point: wskaĪ dowolny punkt OkreĞl pierwszy punkt: @80