AutoCAD 2016 PL. Pierwsze kroki 9788328321243, 9788328316355, 8328316358, 8328321246


168 62 27MB

Polish Pages 240 [241] Year 2015

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Table of contents :
Spis treści
Wstęp
Pierwsze kroki
Pierwszy rysunek
Podstawowe obiekty
Współrzędne punktów
Oglądanie rysunku
Rysowanie precyzyjne
Modyfikacje obiektów
Modyfikacje w praktyce
Szerokość linii
Linie przerywane
Szyk kołowy i prostokątny
Uchwyty obiektów
Informacje o rysunku
Kreskowanie
Menedżer właściwości
Napisy
Wymiary
Rysunek parametryczny
Bloki
Warstwy
Wydruk
Podsumowanie
Recommend Papers

AutoCAD 2016 PL. Pierwsze kroki
 9788328321243, 9788328316355, 8328316358, 8328321246

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: [email protected] WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/a16pkp_ebook Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody źródłowe wybranych przykładów dostępne są pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/a16pkp.zip ISBN: 978-83-283-2124-3 Copyright © Helion 2015

 Poleć książkę na Facebook.com  Kup w wersji papierowej  Oceń książkę

 Księgarnia internetowa  Lubię to! » Nasza społeczność

Spis trećci

Wstõp ................................................................................................ 5 Pierwsze kroki . .................................................................................. 7 Pierwszy rysunek . ............................................................................ 15 Podstawowe obiekty . ..................................................................... 21 Wspóãrzõdne punktów . ................................................................... 45 Oglðdanie rysunku . ......................................................................... 63 Rysowanie precyzyjne . .................................................................... 73 Modyfikacje obiektów . ................................................................... 85 Modyfikacje w praktyce . .............................................................. 113 Szerokoćç linii . ............................................................................... 125 Linie przerywane . .......................................................................... 129

4

AutoCAD 2016 PL. Pierwsze kroki

Szyk koãowy i prostokðtny . ............................................................ 135 Uchwyty obiektów . ........................................................................ 141 Informacje o rysunku . .................................................................... 147 Kreskowanie . ................................................................................. 153 Menedēer wãaćciwoćci . .................................................................. 161 Napisy . .......................................................................................... 167 Wymiary . ....................................................................................... 171 Rysunek parametryczny . ............................................................... 185 Bloki .............................................................................................. 197 Warstwy . ....................................................................................... 201 Wydruk . ......................................................................................... 205 Podsumowanie . ............................................................................. 209

Wstõp

KSIĄĩKA TA PRZEZNACZONA JEST dla początkujących uĪytkowników AutoCAD-a. JeĪeli na razie nie wiesz nic o tym programie albo wiesz bardzo niewiele, to jest ona wáaĞnie dla Ciebie. Mam nadziejĊ, Īe lektura i üwiczenia wkrótce wiele CiĊ nauczą. Wszystkie zagadnienia omówiono w sposób prosty i jasny, bez zagáĊbiania siĊ w wyrafinowane niuanse, co sprawi, Īe nauka rysowania bĊdzie szybka i áatwa. W ksiąĪce opisane zostaáy najwaĪniejsze rzeczy niezbĊdne do rozpoczĊcia posáugiwania siĊ programem. Byü moĪe jesteĞ studentem lub uczniem, który chce nauczyü siĊ AutoCAD-a aby dostaü dobrze páatną pracĊ. MoĪe jesteĞ konstruktorem, który postanowiá porzuciü deskĊ kreĞlarską i rozpocząü projektowanie za pomocą komputera. A moĪe kierują Tobą zupeánie inne motywy, np. chcesz go poznaü z czystej ciekawoĞci...? To nie jest waĪne. Niniejsza ksiąĪka pokaĪe Ci w jaki sposób rozpocząü posáugiwanie siĊ AutoCAD-em i mam nadziejĊ, Īe po jej uwaĪnym przeczytaniu i wykonaniu zawartych w niej üwiczeĔ zauwaĪysz, jak wielką przyjemnoĞü sprawia Ci sprawne tworzenie swoich wáasnych rysunków. ĩyczĊ Ci miáej lektury i pamiĊtaj, Īe najwiĊcej siĊ nauczysz wykonując samodzielnie rysunki w AutoCAD-ie. ûwiczenia zawarte w tej ksiąĪce umoĪliwią Ci rozpoczĊcie, ale do celu doprowadzi CiĊ wáasna praktyka i entuzjazm -.

6

AutoCAD 2016 PL. Pierwsze kroki

Pierwsze

kroki���r�-m-ó� -::- -�---- ---------,

� � 1

AUTOCAD-A rozpoczniemy od krót� zapoznania się z jego interfejsem graficznym. o�V zostaną wybrane elementy, które zobaczysz nt:\. kadie po uruchomieniu programu. Nie będziem a �ć się ół . . . w szczeg' owe opisy-- na razie ważnejest Y zapoznał & orz�stan_ia się ogólnie z i�te�fejsem, a szczegółowy z narzędzi_ znaJdziesz w pozostałyc z ach książki.

POZNAWANIE� �f\ � W trakcie lektury poznasz w tą:" �tórej zgrupowaneMT�ia i edycji rysunku. zostały narzę dzia słu�ące da _ rowmeż , � Zapoznasz się en głownym. Przeczytasz L ej na dole ekranu, w której o linii statusowej umie wyświetlane są ważne informacje dotyczące statusu nie­ których narzędzi; w linii tej znajdują się również ważne przełączniki sterujące pracą programu.Na zakończenie przedstawione zostanie działanie dwóch bardzo ważnych klawiszy na klawiaturze: ENTER i Esc oraz pojęcie menu kontekstowego, które pojawia się po kliknięciu prawego przycisku myszki. Zawartość menu kontekstowego zmienia się w zależności od kontekstu jego wywołania. Dowiesz się również w jaki sposób zakończyć pracę z AutoCAD-em.DN•wy

l 1!1:• 6�,t'ztołćplk ,� or..;,, = f4=1 . 2J

Napra•.. ••

� l>

Rysunekzchmury ot•NieraisbliejącyrysLnekzkont3w

usłudzeA360. Rysunek

OtwieraistniejącnJikrysunku.

Zestawarkuszy otwierapil kdanychzestowuarkuszyw Menedzerzezesta•A'Ówarkuszy.

� �����::���::"�:::�:';.����::' Id

;��;;;�,�,�miOJSCOWejlubs.,aOWOJ

l

2akończ Autodesk Autoe:: AD 20

161

AutoCAD 2016 Pl. Pierwsze kroki

8

Uruchamianie AutoCRD-a W celu uruchomienia AutoCAD-a kliknij ikonę: Możesz również wybrać z menu Start systemu Windows: Wszystkie Programy � Autodesk GAD 2016- Polski (Polish)

UWAGAAutoGAD 2016 - Polski (Polish)Auto­

Po uruchomieniu programu na ekranie pojawi się zawartość zakładki Początek. Zapoznaj się z nowymi możliwościami AutoCAD-a (DOWIEDZ SIĘ/Co nowego), kontynuuj ostatnio z�pisaną pracę (UTWÓRZ/Najnowsze dokument�Jub rozpocznij następną (UTWORZ/Pierwsze kroki/Zacznij rysowanie). ""'�" ''by

Na ekranie AutoCAD-a znajduje się wiele eleme � iększą, centralną część ekranu zajmuje obszar rysunku. W obszarze rysunku� ć wyświetlony zarówno cały �su�ek,_ ja� i jego fragl_llent w dużym powi�ks�i�� obs, � arz � I?'�unku mo,gą pojawić s1� rowme� mne narzędzia, �P· �aleta narzę� 1, m�er własc1wosc1, ��-· Na gorze ekranu widoczna Jest wstążka zawieraJąca narzęd�1m!eszczone na kartach 1 panelach. Na dole ekranu znajduje się obszar poleceń oraz l �owa..

.

' -.�,�

·::: 9.

�· � �

Menu główne

'\

"'--

Wstążka Obszar rysunku

Obszar poleceń

� · �oPuz ploo�n:c l"'o>HH U:todJ l.t·-.0