Aanteekeningen over Atjehsche grammatica

Publisher: UNIVERSITAS SYIAH KUALA Publication date: 2003 Number of pages: 54 target language: AcehWat de betekenis aang

420 111 7MB

Dutch Pages [54] Year 2003

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Recommend Papers

Aanteekeningen over Atjehsche grammatica

  • Commentary
  • 1008636
  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

ff

N

+

fov*rr«nor^«»n uit dlc— t * » t van ' r o f . *s«u ü*or i ' . . »X« PtWRM «van ö«2« /i ar r?..-..;>, tnsfl; van d « * . door J.Kooyk***,)

1

:m>1i kunnen aan»

Zoo kan aan n i e t se^gen -ka d j i n a t ^ » , a l s mmn * * i l u l t d r u k k a n

*hy i a g « « t o r v « n * | d i t moet h e e t e n | ^ | U | ka. ma^J - hij ( i e ) reeda fleol werkwoord l a , wèi da .rentegenj k

Sftü S*" » n

< !

^

r

U i l - S*** • «

werkwoord l a .

reede gaan l i f a n ; d j i h | u*^h - h «la r t .

iöaiiö

jkj| ka

mdJat - N

«eetf

ft

g J l d l a ' - hij i a g e -

k ^ 611**1* beteefc#ntJ M] 1»

(is) r a « d » l i g - n d e , h> l i g t o f !

»* l i f t Jüi ajeAlfe. - i k ban nagaan;

I M M M lift*,

djlfc

**• e d i a * - gu

WERKWOORDEN INLEIDING De werkwoorden onderscheiden z i c h i n n a t A t j e h s c h wat da b e t a e k e n i r

ft

Mi JSliS **» MM M *hsch werkwoord zonder « e e r hee; t de beteekenlsx v

U

;

M M ©nee onbepaalde M M ? «MMJ» n i e t a l s z e l f s t e » * ! * naamwoord. 1§B HfiOi

ü

• j

g t f - gouden

bloe - "- uifi^lea, t»u»»urSn oi teu^eutreV.. o

ï

J-2.21£5HIX*si«

Heurr.et;>..ro^_.

üi_2ül Zlï2.z.V',u

r r è h - wachten, noeneurè:

; r .^-voer. •ei de nagels, keugpm o.»t o. " vo";taa,fi, s*JeOoraaaaH*ftll* n adjectief)

6 .

* * l k

&

« « z

' o ^ ? - r - . vr.rr^n in r.w,-^.

v

, ^

u n r

t van het erraak-

gebruik A f . bovendien kunnen zulk» grondwoorden

nk behandeld we**

den als die net r of 1 beginnen, dan aai ; ; o » r r è h

r

^eukroet.

Sonnig* gawfjeigde stansten behouden i n deze klasse hun oorsrronkei k* vor*, soodat bel uit .gi of j& ontstane l h weer in die oudere vora oprol os t wor t.

jUtè - t r a r - e n af treden (ontstaan uit

tle^eqld 01 JJ?u>*s:jlhft.

UffiHlftx

lÜnS - verven (v n ned VOO» k l e e -

ir- « tur.k-n), u i t jeuJLaS* iilab ontsta n, esnweulab of seuneulhab. löifc - afdaken van w a t e r (uit

of i l £ b > , fisuwouiab of Mg,

J&j 111 «orden Ment alle drie a i r s i behandel- , • en ze :t bv. :

O-K

—,—

%

seu^euij, en in verband net daea HWMlUi gebruikt

•en eoas ook | er nl^atsen waar i n het geheel gfcjl sprake daarvM behoorde te * * -e^n7

e?,en. vorken worden

ok a geleld van tTe»lettTlTi»He

werkwoordetaaeaen n«1 het ajraefla c ^ i - , bv. pane|| - naken, xa*Üfu^èt; deen hiervan neg «en naken aeuneyaot - a. ,n 't. naken f'?n ;

(d&1 i v » a t e t a is in PïAVS

regel). _ i t wor t *v*k toer,e*uot or> sor- -

•-ige eenlettergrepige werkwoorden waarbij geen wortelherh -euro of reu^euro.

voraen die met jsfu- gevormd zijn, kunnen lioht aanleiding geven tot dubbelzinnigheid. Eenzelfde vors kan dan iauatgl werkwo u-de ten of ook

djeetief asfjn. fte* kan bv. ^qobclh betekenen "aan het weg-

gooien z 'n* en "weggegooid*. En bovendien sou het de eerste -ersoon S3 -rvoud evclucie: kunnen zijn van de s t a * bdTh; -oeb^Vh ~ v

*er eweg. r

?.

i.» derde h''otdkleeee ©c*irat de wi» . ' « ^ ^ » « *«. wmwmx, r.m we ttWOOi den gevorffld W o r d e n door vodr -en end era» t t u u u . • , «•».,»*.-. « e n *ia* jng» M patafaitBi ? »t»jni»Mi'iew eeeneei 2lfU- geplaatst wordt kunne» een was» A f w e o h l l Jende w o o r d s o o r t s i j n , o . a . ;

1

V a n

•en^endiAm, « b e t e u t i e v e » , .dfeotleven | | i n t e r j e c t i e s . 0. v o o r . PUataing - 2 - r, t eon, e p a . r d , e t verdubbeling ven do *' « f ü - voor werkwoordstammen. £e neeet gewone bete* « « i r *«•« -* - ^ > . e n * i ï i s ; «1 h a n d er de b e h a n d e l i n g eau* tó

?

P 0 B < r

G

* liS0ft

e

-

o

Siondwoord wordt u i t d r u k t *

o r

bakken,

houwen, ^ r M , ^

-

o

-r-, .

r

r

i„nakken.

£2& - «laanj y.oecdji - vechten. l i a £ - schelden;

- el>a r u i t s c h e l d e n ,

o f e - lllftllMli j Bsu/oeë* opeisen. M H - x luisteren; rcouaar> - ©et atnuvenw ~«* **l „ t eineWe*i«É s s e t v e l e n Op dese «njae wordt ook «oat behandeld * * bepaling bv.

,

m

vasthouden, d j a r ^

vasthouden, ^ o ^ d j a r i l

n

«*

i

1 lulstoren.

werkwoordsatan -et *yn

and, t^x d i a r ö e - de hand

. elka,,r de hand gewen ffcjfy

t

s

r

e

e

t

#

a

)

#

U M l l Jftl laftClS - net welen.

ui*

'

(MIMI

ufc

« • * - ^ i « »». j , * ' T M a l Ui goota-o* - el nar lttia*a*< i . — • iu»null| et velen? stout teh t lèh N reciprok. vorken Lr-gen door v e £ h ^ « ^ van de atar,i 0

J

KO

t

u

i

P

l

u

u

n

n

1

9 9

a t i r

rre u e m . t i e v * bateekenis, bv. mout velen op * * * * innamen. e 1... i r iets brengen • DO verdubbeling van d

j j j g b j i - te> , n w e r

noeo^ba -

S

elkaar

iets

brengen

otaaj k a n ook de b e t e k e n i s

« e t

Of ..et

>8.

*

bg verdubbeling van de «ten kan ook de bate*, enia hebbenï ULL_^.„. U i .¥"*•»• nj.-l-.r _jM el

,r y?rri c'..t en. bv. n

fiSl'j £*«il - E ar.1