Rivolta contro il mondo moderno 8827212248, 9788827212240

In quest'opera, completata tra la fine del 1931 e l'inizio del 1932, Evola risale alle cause che hanno prodott

257 64 27MB

Italian Pages 520 [253] Year 1998

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Table of contents :
Copertina......Page 1
Introduzione......Page 2
Parte Prima - Il Mondo della Tradizione......Page 9
1 - Il Principio......Page 10
2 - La Regalità......Page 13
3 - Il Simbolismo Polare - Il Signore di Pace e di Giustizia......Page 19
4 - La Legge, lo Stato, l'Impero......Page 22
5 - Il Mistero del Rito......Page 27
6 - Sul Carattere Primordiale del Patriziato......Page 31
7 - Sulla Virilità Spirituale......Page 36
8 - Le Due Vie dell'Oltretomba......Page 40
9 - Vita e Morte delle Civiltà......Page 45
10 - L'Iniziazione e la Consacrazione......Page 49
11 - Sulle Relazioni Gerarchiche fra Regalità e Sacerdozio......Page 54
12 - Universalità e Centralismo......Page 58
13 - L'Anima della Cavalleria......Page 62
14 - La Dottrina delle Caste......Page 68
15 - La Partecipazione e le Arti - La Schiavitù......Page 75
16 - Bipartizione dello Spirito Tradizionale. L'Ascesi......Page 81
17 - La Grande e la Piccola Guerra Santa......Page 85
18 - Ludi e Victoria......Page 93
19 - Lo Spazio - Il Tempo - La Terra......Page 102
20 - Uomo e Donna......Page 111
21 - Declino delle Razze Superiori......Page 117
Parte Seconda - Genesi e Volto del Mondo Moderno......Page 121
1 - La Dottrina delle Quattro Età......Page 124
2 - L'Età dell'Oro......Page 129
3 - Il « Polo » e la Sede Iperborea......Page 132
4 - Il Ciclo Nordico-Atlantico......Page 136
5 - Nord e Sud......Page 141
6 - La Civiltà della Madre......Page 146
7 - I Cicli della Decadenza. Il Ciclo Eroico......Page 151
8 - Tradizione e Antitradizione - a) Ciclo Americano - Ciclo Mediterraneo Orientale, b) Ciclo Ebraico - Ciclo Ario-Orientale......Page 158
9 - Il Ciclo Eroico-Uranio Occidentale - a) Il Ciclo Ellenico, b) Il Ciclo Romano......Page 172
10 - Sincope della Tradizione Occidentale - Il Cristianesimo delle Origini......Page 188
11 - Traslazione dell'Impero. Il Medioevo Ghibellino......Page 194
12 - Tramonto dell'Ecumene Medievale. Le Nazioni......Page 203
13 - L'Irrealismo e l'Individualismo......Page 209
14 - La Regressione delle Caste......Page 219
15 - Nazionalismo e Collettivismo......Page 226
16 - Il Ciclo si chiude - a) La Russia, b) L'America......Page 231
Conclusione e Appendice sull'« Età Oscura »......Page 239
Indice degli Autori e dei Testi Anonimi......Page 246
Indice......Page 250
Altro......Page 252
Recommend Papers

Rivolta contro il mondo moderno
 8827212248, 9788827212240

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Fl

tq ct) Fì

Fl

ú

o oz t Fr Fq zo o o (J

\-/

F-, o J

z oo

ú f-{

J

.LJ

.E

a)

t E

C)

N

t q.) N L. q,)

\f-'.

rrì

F-'l 5

s

frì

4 c.l

F i/)

*l

{

irì

\

-l

\ U \z frì frr

'a

î

Òl

5

i iî

. . -

;(,, c{

Y

(Jtr d oú,

>?

\! \,

0J

l l 3o r rà ajt X qJt: ^ r Hv;>

iÈSs

'=iis 3;1i:;i s

;liìgliE

lìtìltìlt

sisì$sÈ riÈSìSÈ ' , i , is È = so S = ù = = S È

I l

I

z Fì

N

F

Z

i$iiÈ

$Èìì sÈir ìì$}sìì ì$Èì ì:i ìiiìii*rì 5;ì5ìÈÈ iSì5

is ÈiìììììÈ Èììììì tÌììì ss,ìsì È s ì ì ìiì it ìl Èìì È ìì ÈÈ5

iì: ìÈÈgì Ès ììÈsi ÈH iììssìt :ìììsÈ*! sisÈÈssÈ s *si Èììì s ìì ìÈì sìsSìsìì ìÈìiÈ. N iìÈsRÈ s SÈs i s

}.a

\

\J

N

: \

ììs{ìì-iii-iììsìììììsÈtì ìììÈlì-iiii'ìÈiÈtìÈÈÈ

ìiÈÈÈìÈìììiììììiììÈ Ìi iÈìÈìtìiì' ìÈìi

ÈÀìÈÈÌÈìÈìs riÈÌÈ FF$si:ìÈiiìsÈÈìsÈ ìÈìiÈìì Èi: s*ÈÈì tÈIìsìi{ìììr$$È iÈììsì igÈlgìsÈÌi*s ÈÈ$ÈÈ*ìÈìgÈSìì

sÈìsìÈÈìììììlÈìì

Èilt itiìiÈÈÈì iii ìiÈÈiÈrìì Èìì

ErE èÈìÈÈÈt{Ì {ÈlsÈi ìIìlÈìÈ:ììEìiìsÈ

ì ! ;!t ì s{ÈìÈ:ì Èì ì lì u ÈìÈÈr5È 9È ìu ìììèì

CJ

N

\ \ É!

Ì.?

\ \

ÌììÈÈìì ÈÌÈÈi ìssìsììÈìììs I ììììÈÈÈ ÈìÈÈì ìiìiÈìiìÈiìì i

ÈsìÈ sìiÈiÈ€s

iììsìlliÈìS ììÈiìÈ Èiiì rìsì ì È sì$ììè!è ìì:lÈ=iì{* ì s sÈììiÈÈììììÈ ì gr ÈìÈiÈììì

ìsìÈ:iiìssì iìÈìtÈìì ii ,: ìÈ s x :i i Sìè IÈìiììììÈiÈ lÈìì siiÈìÈì i::È:Às Èi ?; i ÈìiiÈ èi$È:È ìsÈì Èìiii iÈìi-isiis'iiS:i'i

ÈÈÈii*sèi;x isìÈiÈ FìÈì sÈs ÈFìi ÈÈÈi siÈt:stìÈs sìtì : ÈSÈ: ÈsìiìììÈìi

ììììiììiÈiÈÈÈì Èììi,ìÈÈÈÈ i iisl s;*;i;i; s s; *'t :

ìiìì$Èèììèì { ÈÈ iÈtèìsÈ*Èì iÈì i È s ìs.i ìèÈiì.ì ììì ÈÈììr is ì iiì i ìÈìÈÈs; siìÈìlÈ i itììÈìììÌììÈiFÈl urÈ È i.i, Èss* si r rÈ*ii

Èiiìiì13Èìì*ììl$Èì È r èÈìÈÈiìÈ ÈììììsÈÈÈììiÈììì

È

N

\ \

N

\-

-

ebi

o.ó

N c l ^

.98

( J E

s ' i

\ O

^

oo

9J

I

5

:rt2,

-lr

-aH "ìtrc)

*ii

L 9

^

q ' À

- l ó

.-: 'S.9 .trE

- : v ì

"O\ \J V.É

,sq

t

^

ììir :ììsiisììi* i ìii$ìsìil$lìÌÈìÈs

i ÈiÈi

" À s

rh.ì.u;,i E "H>

. / ! L

'>s

I z)< ò'

-UM L(,

O

ì ;lgil ii!ii:igiÉ 1l:g:Ì fi;i;:tiggtÌ :

r-

è -

N

\ \

{ h

; EEi;f;tiii ii:: lEYE ;€í;:ie'c;É q 1; 1ÈEtÌÉEr rEÈfi: EE FiEt EÈÉ, ErÉ i=*;Eii쀀 ;=;; +isi+ E*a;;è: ;*e; ,'r S g Pì

S:

qr.:.O\

\.

*rP

À

!a

iÈ3;ErÈÈ;;[E:1: ÈgE; i{È 3 ;EfÈ íÈÈÌ :Éì'1{ ;l-Ìt-E};tiEfit t= 1ffiilàt lii+tÈÉt :Í1íffiit iÈ iiiÌl;i*È11;; R V v

l l

s ^a !: .q li rv

F F...*: <

riÈlÉg€È$ ;Piis ritr!tíeliE EHÈ Fiff

r;,i;tg;i+ s€1x:[::i : r:; ; ;íg: ; íÌ5 'È+- s-tsÉÈ;o *3u;:Ess:*s Éff;sE3àg

;:Èl sg

lÍT:-;ìÈi* iH€ ii:fàÈ HÉ$ i sl:E;Eilti ;g€i

; 'i:+:sFÉÈ: ilisig: È +ÈiÈ Íi fiiffiilIg ;*iilff li:;gÍíFÉt*€Ì;l*t;uÈii EjitÌ:: i Ìs íÉ=* +* igÈl:; È iÉ ifg í:s íigg íji íii ilii*;; ! iiii jìgg* gi lf;gi ffliIjÉj€ÉigilÈ.Í ijigiÉgÉg glij lÈgÈ iig.gi:lÈit Ii ÈgjigÉ;ggiiÈ ii€l

Fl

rl-

ò a,

s"

\ ,. o

iJ

w

I sJ

ii*iÉ'jsifi ílffglliÌ iiiiiiIgifi{i i,ìfiii

;'g=p?,",:: E

8

:EE$;-s-iÈ: ;g ;HÈ;Ei$;E: ;E+t;3:egE SegTa'sÈ:+ È : É,aE*€3s=m;

gó.ì

9is="^i#

È

s

ì

ssÉ:;e;;gi{;Fiti ;:i g::a*i

l*:=ú€#*-: ;n Fu-qt:xig$E tfi;; s"s ft€;Ei€EÉfrt nÈagr:** = i

Hs

;E +HE;EÉE'IFE i zà r':E1E;€=.; gÈ,Ergii:ls i

aE:ss;;EÉE EH Etc'YgÉij;=+;'Y;;glÉEg i

*tE_e+j$E=E sF Es$:;:3:ÈE i;;iii*I+=

#;& Esg5IÉisg*E É :e Es.î E E ; E,tr_eXlg a;iT;* : : il:=1E3tr:+i, €s ì

tr+ if;r..-€oF*; *È oE r€€EE:E:f* ,egisEElus €E sE+i "s€È,-

is tÉEj;lj*ÈÈ;F:iEji::+ i

iÉsEE 3iBii€ íiFI;i iE #{*Éiiilii; rjÉ{ji; I T I

à l-r Frì

/i F Fi (t) -l rrî

I

frì

*l *l

+

g;s

:: F'S iE F,;È' E: EEH€:È: E;3g : È; sEH;-E:rÈsÈ=gjÉgE;*Èìj ;

ci ds

+1; ni ;u ;Éf;;,{ ;;t ;,9 sR -ry8; É$$e$er ffe€g;ÈsEE

Y

C:i

\3

Ò

4,

î-r c

El

*J

î,J

N

Ò \ a ì

\ Ò

c\.1

t=;'€T:1:+;tiÉ s:::gÉf iÉ_:Éi;È;i 3:€ 3J i* : ;Jt;È5;eg il-:ís 3';;?; ;s:;;j gE: íl;Ej€ei

IliiÉjitIiiil íiijlÈrlÌiÉijgt; ÈiÉiÌ i ffiijjfiì* liiiiii;;iFiEilji:ÌjiiijiIÈ r ; iii!*;t iiÉ;tj:f

li;,Íl ÈiÈ Ì: ar i lir iltiiiilliÉ+jtit:t vjv ;i+àiia** Èist itf=t;ffir;E ÈÈi€;i: ::erlÈ I

\ U N

b ! v !

\ q , =

r'J* ìE€È

F

b0

A(,H ^F

) l )

6 !

6

=:gP>

.G ts U;J.

ì N

ò g'57

.e

H 6 @ * - @ K

h e : ' t

S T P\J

\ N

S

.l'u .s ói .l c?

-t,'E

R ir-

q-a

\: .ìú Í\

a(€t

't*

!tl

CJ€

O\-

^a

.c

=

-'lt

Ò Z

rc sì;

itài:É {aàÈ ETitllifi i;:€i:E illiiiíii: iIiÉ*E; È: i íiiìili*Í*i;gjÈ;È =:s{ ÈEr; IE xi*iiI!;!;3€fi;i;; rr; r*;ii Egg:;;È+ lÈfi I1iff íiiiÉi IEÌ ilitÈÈiiÉiiÉIÉ ;ii iÍ i iiiili iÉir i i ii Éiiiiliiill iiÈ il 3 f ' " . eF

Y

4

l]

è{ *ì

t

rv

\ I

L

a)

o

\

'ì1'i

--.1 ì

+i

v A -

.;-,

Ér

Fl

si5e';

B*:

t:':ÈI'i;;E ,-nEÉ ;+;iEÈ

ilii, ÉIgi;Ì Él*i ilil;ìifi Èiitì EtEíl ;iliÈ !tii: EE' il;iiIg!Ì:i Èili;g ug1Í l *tj : : il : i I s i liile E? l :ijji

ili

í;EÉEi $lÌl iiIiii;iilii;ií€j5 iÈi Èiifiii

gÉ€€:i

liiiÈ;É

:È;i3

ÈÈ iitigil lliit 1t!àiiiigt= g!; :!at;{;gÌ€;q :!:lE lli:1; rÉi E;gr: =1:i :Ì;

aÈ€5i:n;sii E;;EÈÉ€;;ÌÉi€[if ;t: 7ài";r uEi:* i:s. ;is;Ì iÈ: É ;:sei É* É i!;:ÈT

itÈggiii iigirÌÍ il1iiiiiiiititillaiiiiiÈ;

Ei!;É;;:;è{;tÉf{ ÈÌIirili*;ilSr fiil 'iíÉtiÈÌÉii *È^:n'; **tt àiHE:È,* : 3 i=., E:€ EEEi5:

\\i \-

4

!

\ \ Èl

rv

s

\ a)

\ \

ìr

H.#u E r.$

E;H:;T

i i:ì+i; lIl*i;r :jgl{i ffiiglg; Ìiii:fui j jÌ i:lffliìg Èil ii *t iliigii liiiig lgiii. s Èt { sE I ;i{ si Ei i i { i:iÉi*l is:$::Er*É !iiiiij li! íÈii i ísiE{ ii1Í 3:fiE; il!íi{ii 1ÉÈiiÈ ij:É€;Ì g =;;;e;.;rif Èg$€ ;;i; àÌfj;js,aÈÉu EsÉ;E;i-'i€

:Z., s rE 9'

?id#iHlt13i; i TiÈ€'i? iiÈ ii, iltligtrr i,lii?fi{ìl! ú5;ÌiÉ;; !gÌ x,ie ;íi*;;:s,es.;r'. i:i; lil i i{Èi;

È3ìi3 í1 rllÌÌ;gsl íl}iiiili; ii:i;1iÌlr i3siff 1ifil liffii I s*sr;il Etu IlsiilÈiÈ;

N

L

ù \ \ -CO

{

í€ÎEF;'Iè

ì igEgit3i3ÉÌ ;':i;t sÈt;É ;úEÈu =='s rH ;5:i 3 s :i;E;g;l;Ii:fi::ÈÈi iiÉ 1Èl Iì;à: H€IiiiÈ

\ a.

Èl

-u +€ ÉE if

!ií: !iiijE:; F$irE;iEÌ3il

i

g+,

gE u-ag'iE ; ;;,; $: ss;:i Ei+ i ; s=o{* r t* E5;: àÈ}.iF1E:i gi;:

: :€!; 'a rl;;,gJ;; s;=€a * e $ ; E *È;+€È : F=s e =: ? o e=: 5;u;;5=Ti€E'3' ::i5 *t€ F; s gÈ::1;E F7. ZarH=l" st &r, EÉ:î:€T Ai* g È:€

pÉ;lEg€': : **1€ ;;;:lÈ; È; v r,a*: í=r E;:È $iq i:É* El;:= b;i=ÈE *r+ ;$s€t1E*:g;pT- ;g;€;s;g;

€5+ EJ+ÈrasiÉy-E;?E=e s:E

I.\

I !

\ ì 1"

!

*-..1

N

\

\c

\

C\1

g1€;lijÌì lt:z=ll:

;ítj;È ;È:lí:Ì;Ilg: fi;li:$;isi',*irigÌ 7'i':i; È iiiiEl i i { iIgiítti isili i iiilli:i!i;iii3ilii Eir'{r: i::lliliÌ iil:Ìi:ii: ì:ll;iliijiÈi íiiig:i :':;r = ; *Ì€ì:::

I{íÉ ;;i:ti!{ t:*il?g;?+ ;;ÈÈiiiy : EÉ;; E ài ;a Is ; È s à3 ilj-i;:É i€.:i *'i '= :.* o .Y =

E:€FE=;€É i È:iE EÈr€ :; i:EÉÉ :;*EE;g;:ÉÉ 5:È:rjÉu; =;€gÈaf:î EEigr* e;i='È;i jÉÈH =ti€;- n:€:us;r^:-gs :iÌ EÈEi: rr+e;,i] i'lgry -qai u; *E

E+ s E o g* È'[;:=ì g;Éu=:; * I [ù g: E,ì E =: u: ";s: o.ii ne,i sHggs=E u:or H

" Ei*j 5iltifi^-

I

: .=

t l

-.i

4.

f.ì

.:
.9

'\ b

ET39o.

S -;..- .

e;i

-. .c "., la\ I

À-ró:

-:. .: -a

'-

: -' - a'. ì---

E::E1! lEà'l iLliÈ;;|siÌil 1: fiì1-i

;;F!3;'+su l: 5:::N ?r : Èil:+rtst*A;" q€Ì s ;$ F ;,c tH îÉÉErt È:l ;È ; É3 sÉ à!1,È €gi€gg;:Eii : 3giss;€; + Esa;; : F *ÉEt s::! r iilÉ€; É iÌilaEi3! [1àli;i;iÈ-

' À;1+:*=gr,:=E;,=aÉÌ;È ;: i *: É';E; =rÉF Fe, i'=É È:É ÉE rr

a'r q.'t C

ct-X

l+. x

^,

: >a

q)

X E. i

L,

-,i

' ; , L! vÀ

L . : -

. ! H v È ^ r r + q Y E ( J c
:Ì {

c

e lv

c *l

; gH€E:

Èi':';i trH N

; : :;!i;€{j; 3:igf É;3Ì 9Èl€EE€E :i; lÉi

j;i€r T ;*;É;;Èif ;j +ifis lg:t;::i íj i?i *IÌ

silÌggrtigi*ÌÈ:;i:s i i*x i;l.ri .iN'u*à;tif i; ff j;;jíl:; j,í:=iiI = ;s€grt È€È+:5

gj = *rgiiii9li :ÉEi; È;i, : .-..-t!l-+-

u

'i iI glisei,Ei È g E:Egi:E€;:È; È€;g t à E;t;iÉEl

='= , ; d= g Ci Èr E= t : t ? = 7 i'= i

\:

lr

\

t.?

-ìs

. r r ì

vo

.cr ìì D(J

z:

zj ?1-:i'* =: . e 1=ue j3 I: =_>2 . " t a := ll a !='- t == : ìt: -

- ; !i;

frì

'ì c.n N N

tT I

l'r l

.l

z J rl tr..i I

-;

c\

a €sE ÉÈH:::È€TF;Fst: Eg+:Etseil 3i 5:i iÉil: g;g;iF;ÈÈé= # eE Ej

: iÉ: r :E;uErss,ÈEeÉ ;s :';;e i ;i È:l*t3+n+*$;Fi:;'I; t!; ;; Hii 15f*S i'; :;€;EÈ:;i ;;t

ui:jÍfftgj3iii:; lfflt i,íE

E* =ir cÈ,1:Él1t€;gt B* r€g i:3 == 5 - 5-!,€ =iu'ir: a€ IE; S E ? N=:E ::i;È; : È;jAE::È: l; li,EE i í*r

sS ii;ÈiÉ€ t;l; [:3**:;É;; igi *r='i

:! :;jlÉÈ;li;Èe:Z;li€i È;È:€ ii gi H=T€t ::;È

E E€r EÈ rc?;:iSla E :-E e È ; FÉÉ;:$g:ÈÈ;;: E5:g;ÉÈ NIrs; ].ie $È ;E :T€ € a

: ÉE iÈis;ii;;u,;;,jiffrÈÈ1r iiE-€T

ÈEiiEiÉiiiiÉ iiÉiÌ;ig ,i ii É;;iÉiÌ3rijffE iFÉiii}iÈli;€ii;È;i;:i EiiÉfg s:íjÈi;+ :i;lirffÉ ;i#íiE;jÉiiiEiii€Ei:i i3ÈiÈ g+iffi ÉiF íiii::iiÉì ;iE iÈ;Èff fi E íÈ i:liiE;il iilt il:i:iiiiílls*jÌÉiiÉgi+ g* ri:ilitil: ì ilÌsitsÉilliitliiiffii

:ÈgigÉ = ;i:ÈiiE;È:;ErE+

':

P tr

Z t; f; :

F ';i ! + .; - ,d .9

É3g€ :E€F

**.g*...t'g?.5 | E3'- u

o = 5^ 2 ? i = ^

=:;;:trÉ

-

7

!

, E:slE

tSH'Éo

È;:IEs

7

+tE s:3,

;?'î'':E

'F -; .s > x ! ^'I d E i .í ._ .: * v

É'EiH

€ ì I=:

; q'6* =

;3 €E€

EE :

Èle+EE'ÚH

:

è È ";

;eeEEa;gE'

É?Éf?i=EEs

:E;;E:È=$i "N';"VÈyE>

:-s.=È"u,À i*:sli;$È;

;;:;rÉtgi

j.Y'6'; i.l :E P'F.==g8à 3.C e'óÈ-ù3=

r:Èlyti=t '

::i+*ES5È

.rÉi*.I'!,3

uisÉÈ+ÌE;

i'';og.;-"!

; i í;; + i;::*,;;

StT

ÈÉ;És::s

iF€;: iil*:;aÈ il

È€q *; 3s

-=Et9;

É ; ìÀ È

i iiii;;ijj'É !!ìtÈj ; i++

eE

i" ÈÉiif :ií j'*r;is*! aE'=tg ;';; :'il F'i* EÉ# iP= s=

gÉ ÈtÉlc:;€ 5;;Ès;;ij ,:gÈ ;

EE; È;s í:;!;Éf : ÈrE; EHE AE

ii !fi Èii;i;;Is;È e;;ígÈE !!;;illíÈ :É:::É:É: E i 1*É*:;jg:j; É€

Ei; E i ri É;: iÈ: ;e;7;i.:FÉ+ i É'is \ Eq;: ptiE iissErt; €*i g.*J*;c;E$* IÈi u!*€É;s s;

i*Éi ;fÌffiÉÌ:iÉi; il*É+it ffiÉìig;:iÈÈf lilÌiit!:::tffi :iifii iitel í;;ir iiitiíÉi . €t;i: +Ìii it*ifi:iAiÈi:?Éi i*iifi;;É Ès*ru; ístiÈiiiÈiÉfi;iiì ì iiiiiiiàl

gj 3{ÉiifÈEÈ ifgi iffEf 3E lsE

giaiɀ :sTi $l;;$i; '*uE'ia,=*

;tl; jts:;€TF; i;Éri;*à*sj:r,

jtiEiEÉÈtEÈIF

i!íj tg€*;$€€,í jil: jiíitig

È t s.5c

í:É rÍ : {;tl'*ij-li È ÉÈ +; r3í!Í; í íÈjjEii$lTg;EÉ : t:ÈigÉ€i:i íi;i;:iÈggi+ig4 l€

Z rrì

U

(n rrl

F

F

|-ì

z t-rì

o

H

J

z

oo l.r-ì H-(

FI

ct)

z frì

rh f-rì H

=

;

î =':HÈ3Eq€É s *É EÈ É€;i-:€;É

;óí-x;-c

óc

ù3- 7ay^.1= ì5

-5 :s€;::jgl ; fruJ=E 5€fi

t"=;

"q; :4

? riu É;i;;ÉÈ',; E*j ;É;5E.*óc#Ès sic ;:j;;gjsuj.

v 3 : I

-E.v.-u" iorcF '3:

r!?':ul.

.: trF

ìrO

?;'niÈ; ili+ÉpiÈ;i:ii3t :ÉÉÈ;

*ie'

ù cr*

3 ' ?e

ho{)

^iEE

CJ

iíii lii!li€t; f gii *iliitj liìiijiffggi 4Éjj,àÈiliÌt i{$ |'ifsr g:ìt!sff;iIÉÌlil: Éii rjiE:g: Ijtilj:il

i =lgi l$ i*? ;ÈÉ i eii:,aiÉ;ii t:Íft i; l gg; i, :,8+i:*È ì EÉ

F2 ii L\--O

z

CJ

^:-

.ioo= 9c\ q

-a

ì ^,tr >--: E à09

- o

;;;ic*È g ì :liàl:i ílî;t;:;s iéÉii ÈÍ i . l€ig ggi Ì e;'?i; :ii tiE íi*ii{*igt€il:ii,ii:re

ll

^c

= O

v

d

N v: t . : 3 E

.

_itH

: íflis E;-{gEiE*sff ;it*lEìi í*iii$ì ;tiE[í

R sÈîÉs GîniF*o Esfi.g::TÈéÈÉ;;frE d O - ^

-^

! U

L v -

-

- - :- . .

..

=E a?

,=

= ! \ 2

I -+: ^ v ú ó -

*i Ét: EE: =:;:i;atÉE:=58' i ;:i;3 g3;EÈis:'È ìài;:€ E

a

R."i;eE ".-

q

"1'= < c'6 o

'E 3 É€gÉEE; uf;;g;;È+EE tli;E+É;iae ;,sE;

EE*

rEEE r * -c€;:;3r îE€iaE* È:;F;= : l=;Èg: ; iÉE ;; l: gani:ÉLE::ql s s u g; =

NX

. c .

Éf;r,ii: r:;l;; il;àqi :Èi;E{ ; al E ÈlÈrÉ*t ^gÉsÉ€::frr;Èf =*;i!É;;i= EEz;eE a €É:EÉg; E.ii; cHÈ-'Fr : fi€jÈSE it::5 : : *=Bi:;;..3iÈ;gi;;3;ir**;;g':sj;:É 's= È;+_È ; EE; ;: r ;::E

:i; : iÉ: i;:i:=

; $:ÈEE rE EF:: È;: " ;Eri g€ i.,u€:; ''lcÈ i I Éi;EE ig:*;u* :

s

Èrs€ íT;Éj i ; ;;iiteÈ Er -:i+;l:; í:F€;; i i [;ìEsEí; i ;i ; ezinE: H.; s;EEÈ

R É# *3*Ei3i

sa'É+È.e*ig.s'Hvc* E-!-o

: a )

-a É g."ca

O

oll

CJ'\

-.3

"E;
ò(i' N

kÉ q,)

()

k

( ) go Kr c l u q

o

@

' g ? : ! OOl : ox - ó c.i cr

I

O U'

l . O e r . l S

cJ

a?,

:r @Y - N

!

a.Y U Èi s . E

! !

L

(!

h 9 ò0) -. (.) tró

(d l-r, .ft

v)

I E gs €i ' (i ' :at 5 s-H u

H ( J

O'o

L rrl O F

Q ó

{) |) :^ ( () ,x.: C) qJ

N

N { N

q.l Q)(l O Jo C l-..1 cJ

^c)

< ( *sc )O ( (j

!

È gFr I P Ù ) :

O V

fr.

^s€ ù€ ):,= ().-

(J Y H 9

o

8€' .rBg C H

ì Rl f r . H

J

u' \Éo o,

d

l . -

Èt rÈ>> xE

g u l POi = G I U

q)

s .a9s \i . é. < . 9 .

! r< l ( J zi y B-o lY 9 È (.) < f-l 7 'x ' i -C ) - < l

o

H

N

t l

{'\, O ( )

q a

/(!

-iE

!-

L;

L l ^ { J ( !( ! . È

i

C

q l

ah ^ . l q

(JJ

ÈiC).

! - =

t = H

qJ a q

)

:':'1

= . < *

/G

(tÈ

v . É a

X

(!p!

o ì ì ^ $ i ::

M H * q t v

;'ies>

l

.c2 v 99qtE (.) i 9e l|t g (")((2 : 2 : uc(, :"1 ^-g.t r r'ì > -sE; i . 9E d^ ' F.. x S È #() OT\ À ( ^ ' aÌ'f , ( J i > >8 t q ; él x , o . ÈUN : . Èj 9 ..o1FoÀì-E(d >> .*>t. r;=N iOó. ?

ó,u

/-l( d i O4 ({h0 o : Y -t r , i.! oC k N T N ,O^ ^ NN F

\\ U

q Q q.l

à,q à' tr s:-: (.)-.

AJ v

E;:È€ È;::; i legf, EEH*fEt€EÈ ii ; ;Éi€,ÉN t

H E'8"8; H st3.E5.E< oz'ó.,r'-g È:$&" * llR:È ,6,*.s -=E H #E;:Ú:e€;'È''H- SE

>=

gs"3;

Es H

EI EÉT A $ E:H sÉ's:F EE;Ea#EtHjFf;EE

É-E È;+É+$ E E gÈEg= : à :; iÈÈ eI$ b a Èg E É__, i.s -q , g g * ss Ér F F HI sETE;# glÈ€ s =-; E q É H È: E fi F F'EE : E F;:='; s -H H; s.: .,*€ E =; H.=E.È

sé -d

' r c Ns-u 'E ó'r'- $ * È _ cúÈ FE E É . , € H i + .g€ # S= E F,: * E f ; E ' E-.E g órc B:.e SF:€= i u ;'À'iìÎ

I $é3EE:ff;EE$E-I+C

5 H"; EF :; frÈE e"g e RE Éf; EÚÈ€ :5 U H

.

s'-É*'g+1ÉÉi Èe giil!€**: t!€3 uf;Éi ÉiÈ

iliiI fi3ii {Éi,;Fi{ÈltÌ*fiIÉiiil3 É, iiÈiEgitiiiiÈlÈis3 ?:iÉ EiEiii ì i;Ét iliifuu ì ;iiia$íiÈ**-i*i1É-ÉÌ ii,i*uE ì g;;lega;lÉÉÈ3€ii: iEiiIaiir

i :;fiii+i;i;ii;iii;ffiigffif É:iÉ ì l;Ìii:;ÉittIri3riljil*iiti ;iiiiiìi isi,=é'{i:ig;È i;:FilÉ€EgEfEiì litiiiit ;iÈi;E È€ i?:iffiii;ffiÍi*iiÉi**E;

iigi:iiiiri:sliigs lil*ililiit: i$i ;:*iii ì iiìiiliriÌiitlgifiiiiiitÈiig

HnȀ

EÉ€€#*

È

. È G

CJ g F

Èq Utr

qb(!-

;;9,

o8

cÌÉ

(J

UP

=(u

i+i=uae;:;figEÉTEE;€ : H;*: s qÈ È ;'È#' iil :; fi u ;i:33;Ei*fH iffi:É; E;

B s:s;:xi=ss: sÉ;Èr ;s;fr i Eu; l;;; Ètg;ig: u H sEEE; :éEe$i; ;ìs È:i

s s;Hiè: Ég

.E ch

!

(J=

Y oH x'=

.:

9 .-.*=

Ì;oào

: : 9 L

È u':":

o d -

' 6s .N9

,, (-)

v < 6

C.)$

s isiE: i uÉ€ ,€ÉiÈ€ i 'ilil';,*Ig}ii}€E.íÉtí ..9

i FI; [€ÈEÉ'eje s :ÈE;'' : ;ÈE* È isÉ;;; ii i:: ru!EÈsù iiE r íi; ú i{':{t€ FIuÍ;€É s,= H= : :€€ ,a;sH$; ci EiI p:€;€;îl;;it Ej:ÉEn:iE É€É g,;8,$È;! e. u.r : 3i sÉ s: s €;.8:s ; :t ;j ; È: o=;fi s; rr"s*€uE

E;it È::H -

N

o

Ùo.

XQ

E;

.-UU an^

'i=

a.o g

: ÉÈ $€1ÉÈ^g :H,F;;* ; as$F: $rJEs:$i;+=geÈ€s: i;EÈri in;-gi gflÉeTFÉtd€;Ha,E l= e" eE"='E*t*S ÈÉE:; ss; s;Ér bH: a: * ',-Ht ir ei:;*+;;;T; ÉriE;;î Es'É#E ic: rE aIíiE :Éu'j ;*s: &i sHT

E*l€3ucEgEEe; s+ÉÈ uT;;;3 eE€si gEEE;'Ftg;e E-EÈ=EE

il:iÉll!Ètieiittiiiii 1gli €lilg;ggg'i , iillÌìr!+riliitÈàIii;itl{ i;iig íiÉiliÉE! Éif{iiíiEiiii€iigligijg

ì ÍiiÈÈ 'i€È i jtÈfÉjÉt;ÉÈi iE:EÉÈ;iÉf,if

!f

È1!EE l;i'ii;É;àr::E

iiil:É.[fiÈi ;l+Éljri;[:iÉie i;iTffli iÉi;;+

jiÌisiilllfiii:i liliiiiliiil ;giiiÈi jgiiÌiiiligiis*ili:rgitii ii;

iiijÈii;i4jl;iiÈ{j{!{iil; tt;*;fi-ifu,:ai€ii;a;*r ijtfili !

ii É;lIÌ É!iiiì;:itÈÈiifi

ì

*tìÈiEiIiiÍ ì iÈÌiiiijff=ffi*Í-Éiiiiiis ';iigiiriÌiiigsiii;lir;giii ;€tl!;Ísi:!;{i*ifij Ii!!:ii ills{!iiÈ;; u iliitiliÍliilia*riÌi:;iÉi;i ìiril;iliigiiiiiiiiiÌilisii*ii

plr*"

'6

i.' ;i'i''.'; ì liiiiii?:jlittlli?;ll;' ii ffii*fflii Èiiii?#?EiÈtirIi€iiE ri ;iiiiliffff iEi$;:tii;;;l;, iiiF#;;s iÉii3i;E isíiÍ?:ÉliigiEiiiiitsi ::iÈs=I;;=*,li;iilii ei::fii aFiÈ irl,rr i;iì*li* EigÈ;Éiliiu i:iiiEE*riiE*É i Èiii ilÈii ì iiiiiiiiiiijlii;iiÈ,iiiiÈiE sffÈi ì Ìiàg;fflijffffiil:i!Éiff s{gsg;

Ftg*+t":r,

i;;íi iÌgtir E:Iil lii;iiiiti:;; iiff EÈi 'i:=; :' iÈiíil:iic€É;i iijij

ifi;,; liiE ì iiij , ílliiitiiliiÍiiil*iÍÉilliÈ íiE+iiiiiÈiiiiiiÍ;íjiii$I iiilÈ iiifti E; -

ÌÈiit ÈÈiiliÈ iÉi Fiii;iiii:Íi:Éiiiii ì iiiiiiiiiliiiiiiiiisilrrisri *iiiiiifil ÈìffÉi È;iiilÌ;tg rÈl;Í;il ì iiiIiifiil

c.)

q

..# {Jx , Èe È .:

^.,=

vrnl n.=

.@(s

6 q )

A N

( J ( J

G r È

ì ;ffÍi*lÌ:iiii-ii€u'-iffu: i ;ifii:Ì ì iiEiIiIiiiiiiiglgiliÉll{s :jiiffijI iiiiiiiiiiiÉiitli3:liiiÌiilil ;Ìiirl*g $HHi EÈE'-€esE*€;5È:usS;i EiÉ THgi{ÈE tÈ iSÉiTE;: ft[SÈEf*8,.e uE:l,gEfi"€;;;:=

g

;gÉ iÈ: TS gÈ:ffs

Hu s E'H F f;s #;;:;€

=E:" g:

gg:l:r=È;È 3;E:ÈÈtEj ; lì s€;s : H;;$gE rU

-acE-e i_d:s=

,iE

6

s#I aEE i€; ii ;s:; ;: * i; r :: EE I :*t;HÉ; r;r :;g aÈ;"s f:È; E; ;P HPHÈ: 3 ;E t=È+;;;a;Éistg;ijF *n:Ig,; i=a,Èl*

F'F

'EÈtH

q

v

F

,f*0óE

frfiE3ó

W : H

,.r,cÈ 9 !:1 a ì : o tOì x. ìi 'ìSf,-*s

-q.Eoq

c..l .

,\" rr i J: ^

';'1 tr-gr CJV Y Xc7)

èlr^

?

u'+< v E.* -,u ^v)^a

)=

u-.=

v

-.:^^qJ

*

íì

9t.-

\-; €

qrEai

U^:/ ^v H.d fi h*Fd (n--: d'; ì3

e . h3 €

'"-x

ì); È

(-,

ci

() . ì

tr P

-

Fl

(1.

z 'ov ( J S{ -1

6'

+
-

= !

s ÉÉ€*ir;; i;:;6;iÈ,+:5;;i:EEHiÉt ' ::i i ff{i i;€;xi*d: ;*;ÈEÉÉ;.:nu=È ì : +s g gEà'" r; tÈ i[; s 3ut E+E €*sE$jg*:ÈnFE: EE gÈ*Èj i .*rE::H;;r:ienF€::s ; ;E sP. E î:EFiÉÈ: *; gcis i È E r: E iÉÈ -l

a ' *

;rch (JÌ'1 I g

H=

N.:

r-i t-..t o

5

È

3 E d.E\J

* P : ! _ !

i I

È C;

Y\o

si,iÈ: E'ítE

\È Z'I

ì

ìS-l E

-

.= |r\ cJ UU

X',

^'}.'-

-ÈF

HN

È i*;€F Eà,l i;€;eÈliÈ;3;ii+'l tiàÈ scIi+rE

Èrff: r sF*;€;; *fiÈr í;; E 3B È l$;;:[È,: * a i E= 3€=E;ì Er Eú"rii E: B,G . =t g l a 3 3È+* ii r5È g'F';tt-s's 3lÉEHr i EH,É. S : -s E rÉ€g;É *; =; :È ;;; Eg gi$gti€3g; a È-eg:+ÉE" s r:s aE ;r tr= E rEj€

p-s

Fr.,t

{

9.- *È

' È >

\_ù

No

€È ,È;É; ; sEjsÉFE.j É*:; Efg; EiEÈ;ÈÉÉ *s g =s: : ìs -eo-H $

lEH e: *$: ; E€gÉ,X$q ;q; 1 E;;s;E*:B i ;gÈ E

gtiiEÈi;i€:;; i*ss$c ;€e+[: siiSs* *

50

r;n( 3

ù.

s€

'i

Ék

Et

3.Y

N .

EÈl;: 51;i;*F;FiE;; i;È+;ÍÉii*;'ià=

ÈE ERÉ;sît'-E Ffi;i iÉ: ; g; g;:; gE; il 3E= is F€sE:"EÉÈ3ÉÈ-H;

É3; i; ;= ;È;;$s;:l gi ys$f:€j;t s ; rss*EÉ= s $É; ;;;fig i Híu,=Ig

u g-,*r,l $

ff g

'u ;SG*5àgÈÈ+t5

.-.-,È

.S 6:e : ER = ; g ' t € : *

I H È * k ? ' r . ! 't-rEÈ ;È gH.E=È SF

gsE H g É g -I ;B"l ' ; E a d ,È F : E s i-È T 'Y x'x ^-où

È I S

3€r-a*ÈiE3É^:r S*.s *s Hqe ! n: ^X.E a .= cc ú

d, E

6 È { - l. * i È* . - j *

c . . lf

_È.,

o àE*

t t;€sH:st;fl rl

.9.8

É l>''

i ìÈ

E.E

S

È i-

Hg.àa s-:qge=E I

=';*i

;9i P^= o,/$-q o, ó;4 : o Òcb g È i 8. óu . e 9 ;'Í H,s ff ì:n, u

g€ HE.*HJ.EE EÈ9 Frl* i rr=S;: z g T E ." FE ÚJ-

EEEEEs aEsS8.: HE s€ s g Èfl-El8 R

i*i iii l;iirgíjÉìíiitttlilgtlt;i xre €?EÈit;*iielÈ+iÈiitÈ jìiff i à3;rÈÈ;{$iE€iíiÉ; 'iF'= I iff**tl;**;{ff+gÉuiÉ

i ifiitiiiiffiffii*iÈÌiiitiiiÉ i*i ì iiliiiffii'jiiiÉiiiÌiEiÍ€iÈ è È i

l'r l Fl

oS

e

$E.;

:f;

g=:B $: XFE;8"r

si ag=csÉ;:;;E;f;ófE;;EE È;; Y

s l,ij ; : FE Fà;*,F, ::€E EàE : i*ee s c,r eHri.g:'l; F: e

= ÈEÈÉ:

f; [;;u:xÈ+;a [sr r: s;t;i o (ne* E'o E:s; g€È gEE E ft,+Út .;gîÈÉt j .,3*\/riÉE g€tt E;1;; i5l: i; : ;!'a:ÈÎ's

É

É::: s::$= H;? g É -É6r=E-l5 g EogE:I 1Eí:€+$;; ÉI frE€ E;;S ;f*s ì E È=eigi$gsn, n; s€+

cr E g s€ Fg fr !E E; i3È at;

€ 8.3s E:

; ga,i+Ís;E;; rs,:;iil; gi;j=*

r:elE i Efi H:;"; HE1: E y:iÈ F,; F Fei =;,8 B:iÈt fiq+itT;*

o ae Eh x

:,i;É::ÉgÉi;éÈÈa; s:€sil*Èj;

= È e .l I I =' 5 à crgú u B.,E.6 o I i E ; E i E :E !

+l:; au; tEÈ;:s::: $:lÈHs:È:E:;

Iiii iii:sriii;iriillisii*riiiilli l-r ì

J I r'l

|fl

E

z

Irl

}J1

-E\ Zr--

-n îsl l-l

-< Àz -\

z

F

F-., I I

c.i r-{

eEà::-u-sE-g € gs; sEEAÈEEFse:

ÉÈil+i;i i ;iffiiii;;ltiÈii;iE ;ffi;g;E

iglggi tíjgi;il ÉigtiÉ;iigiifi itg*l{ iiiiÉ *iÈtililiiiililitifi iiiililÍlisiÌ iaàÈ HiàÌÍ i {rÈ?t:g$ÌE€ Eir€i€ifiiiàiiÌfj íi iÉEtÈ : iia+iaÉEi =iittIsÈ:iitftilÉÈ

F.\

N

ni

"l

è ù \ ei

CJ

\ -ìi:

E;Éas$Ititil;lÈìi$;lt ;r

H;J

;1€Í? ÌÈìliit t tiIiÉig:lB; ' g;l íliÈÉ:l e;; liE È sÈ pì; tr; È;I€ÍÉ ÌiÉ Eí i*sl íl í; I iÉiÉ; I jÈ *E.s iEj {;ÉÉ:E;fiifitlíf *gjÉi;Èí;i;i

jE

iiri;íi É?ii* iíÈÈiili$ii íiIítitiriiii?i i*Èl;j:IIIg€ s;r, *tliiÈll*ÉigÉ È;* stijiÈÌ UgE tgÉ l.à rlígi;:g Eil';sÉÈtìlÌ i*'EÈllÉiís j E iri iiiiiiiÈitsl il iÉii É: Ì ì sr! ii3Él iis

i ì i*rIiiti*iÌiiiiiiiiri*iiiiiii

rtt!j; i iiiiiÈffÉi1gi is; gg;i€i;Èiii ÉÈi3; giÌ*r*iliiiiiii ill; ifiliill; EÌl;lii!*;** sì iE ; : íèff ÉiÈÉT E: iiÉíiiEtr í;Ì íiii' $illÍig iÉlÉii i*;iiiÈ;ì ili*i;gjÉl: í;iÈjiiiii g{iìiii€ifiiii $iiT3íiff iiiÈiiilg;i giÉtiiiÉitilsilii ì iffitÉ;*s: s ì i;ffÉltri;i{jtIieiÉi íls;u;**;:}s

uiiÌ ì jiii;+ii; iEiÌttÉfisl i;r€lil+i;i i EilÈii i ;i€ a;ìii;i;iÈi i =!ii;EiÉitÈ È ff;iiiíÈeil:! È ;Íiigltfiii=;EffiEiÉ jri{;iiÉiti;È j3iÈÉiiÉliifiÉÌiiiii ;; iiliÈ EEiÉÈiÉEi ÉÌff ?;ii*i;;È ii€Ei:Ì iiÌiiiiiiiiiiiliii ì iiiiiiiisgiÈÉiiiiÈi : ilÈEr; ÉÈ'iiiiiii;itiijÉiÉi

; ;sff f€$!ÉEjj{ig irffi* 'giffii?È;;'-;É; ssiE;;+eiri iff;; f$ifgiiffgifi;li;f siÉjigigrg*gti;àiiiffg $ffi ì gf€ íÈ íiÉj;àiÈ;riií;Éí{È ffffÈ

a J

D

I

z frì

(t)

frì

J

ì

I -i

ú

:E:; #Hs sÉE n$At;É,;F€;;ÈEi

','s€E;g -;c;$lT

;$f ryÌi;;; 5 iE;iE [ *gTtBsÈ : éEEs€sÉr

;;l ;É:;;j! ; :jlra:$:Ì#;tE* ae l Èigs;;; ÌÉ;iErs nsEE:;€il = È af S ; ; ' I s f EÈ s P€r s E.:H! ; : s*

?Ei;$i ;*i È:i:gaA;; ;g isEÈ ;s=E v EF;€ a KHrc5i,E* iaÈ:n; E È ;É Hi+ :#É:s í$;: Út F;É;ji:,ig Ej€g;:;iÈ ;+ HEÈ E ;i€ Èi 1É:: au F estET; srt*; e?tji;;*stèÉss i íq

";;; E:.8HÉ 5sgÈgÈE aT.f;;;jE

;:€: È i+ ÀE; F ^-e:f 5 EHE,gs4gz e€EJ Eg 5+s

*È3*FE$ ; l r;* Ei Fg+î+É i:

ilà!Èii ! ffiiEiì,:ìsi!E;:l ff€;i:igi ii sjÉi;iÉ:ÌiÉÌiìE€lìri si iies isi;j iÈÈ3 Ir+ r;;qiiÉilj!ÉfiirE+: iiEÉr;,:È :i[iq: Ei+ut;+; iii;:iàÌ? si lB;i:t;;ÉE:É

gi*;i*itíiÈ iii;Éi iìi iiÈiiiiiiigiggiEg! ÌiiiiiiiI iÉÌiiiliÌ ffiiffiurfiiefiÌiF íÈ:i:iiliilEiÉÈI , iiiEffÈi;i; j ifiil ;i;jÉif;;iÈgiiiiÉ ì Èliiluiii : ;ÈÈiif{r':ilÈ3i3llÉiÉ iiiiiii;;iiil

; {E::'i ffiffil;àAriiÈÈiE: ;;;:iiEjg;g;

g:; i,;iiifiiffEi,il itiiililíiÌ;È:I i fti.;;t€ g;€E u 3; iii*li [: :;i?figÉÉ:; ;;;c;à;i;È ;;rj li us:ii g : ilii aiÈ iiii;ÉtsEgE iÉÉ:€li!éi:€; *! ciÉ aÉi€i [sj;i?:ÌÌ:;iiÉ ;ii ; iì€;iÉr Èi;riti-;i Ey; i; ilryi;Èi*!ì

Ee:$E g ù

EiF:jffiEÈ* s;É€ii€*iiti ;È$€ *isgÉ;B'.;i ;:FEi,; tF{ È;:r

s€==: EEÉèF€;€

E: e:E

vl,o ^

sgH

-

:

g

P

HsE" 68È8 )

9l v.: qrc

gv ^= È

'

o'= t

q-.

:-

Y,E .9,-

4.,

-riN -^l >: -

9 6 \ \

*F: -oE) q n

E oE

ov ucc N+

VUF

-

i Fò' qJ

N J

q -9>.

9'S (JNìS

.ìj cro a(d

E'xì .*'> *Nè0 6_

a>

. È h

Ir

o

qd

..:.i

E1;Ti:: E;; $si;: $E,E i

;ilìì{glgl É3ti; ÈÈt'E E î rÈ:€s;ÈI

ì3jtjjtÌ ls= ii x l FE*;€ È; ,ÉTÈi;iÈ i ii ÈiÈ=qE€i:Jiqe iH F.íl; sar,*:

?^

O ( J

I

6ts

6 v !

. vXi ;

6 v

;

o..l @

àffi:i ÌI*? EÈÉ*;:IàÍ;;jlijjííÉ rsí€ i;:ÉÉ E* ; ;i uiE3É r i;'ÈÉ;FtÉ€ n':= aiiÈ:;5,i;;+f liiiEÈtàgÉ F;É iI;É j;

i

bsr

C)Èis 3;ss;;e ;i ; 5 ',nr;È jÉT:iÉEf{igigfiÉi l€;àt:giÉIgg:s Y.e o.6

'