Javaansche grammatica [Tweede deel: leesboek]

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

2234.38 .10

STELIRIT})

TASTE HARVARD COLLEGE

LIBRARY

JAVAANSCHE GRAMMATICA .

JAVAANSCHE GRAMMATICA , BENEVENS

EEN LEESBOEK TOT

OEFENING IN DE JAVAANSCHE TAAL,

DOOR

T. ROORDA.

TWEEDE DEEL : LEESBOEK .

TE AMSTERDAM , BIJ JOHANNES MÜLLER , .

? 1855 .

! ! !. . "

2234 .38.10

HA VARD UNIVERSITY LIBRARY

GEDRUKT BIJ C. A . SPIN f zoon.

I N H 0 U D.

1. Gesprekken en zamenspraken in Ngoko, Kråmå on Mad yå.

Nº. 1 - 5 . Vijf kleine gesprekken , vroeger door den heer Gericke uit gegeven in het Leesboekje achter zijn Eerste gronden der Javaansche taal, hier overgenomen met eenige kleineveranderingen en bijvoegsels. bl.

1.

6 en 7. Twee gesprekjes, vroeger door den heer Winter opgesteld

voor het onderwijs in de Javaansche taal aan het voormalig Instituut te Soerakarta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 _ 22. Vijftien gesprekken in de onderscheidene taalsoorten , opge steld op last van den heerGericke door eenige Javanen in zijn dienst , en vroeger reeds gedrukt om gebruikt te worden bij het onderwijs . aan de Delftsche Akademie. In deze nieuwe uitgaaf zijn eenige taal

fouten en gebrekkige uitdrukkingen op aanwijzing van den heer Winter : verbeterd , en is ook hier en daar het gesprek , waar het wat al te gerekt was , een weinig verkort ,door een paar antwoorden bijeen te voegen met weglating van een door den Javaanschen opsteller daar tusschengevoegde vraag. Ook is het gesprek , indien het zoo heeten

mag , dat in den vroegeren druk het 13de was, hier geheel weggela ten , daar het niets anders bevatte, dan in vragen en antwoorden ge kleede, en voor een groot gedeelte blijkbaar valsche of geheel onge

gronde, verklaringen van debeteekenis van eenige titels en benamingen ,

zooals van nos ,armarnang,enasan, anam ,anoinmarsang, 1000 21-

»

dhën, nanny , anmn en manas. . . . . . . . . . . 23 — 27 . Vijf zamenspraken door den heer Winter, de drie laatste verkort door het weglaten van de verklaring van een aantal andere spreekwoorden , daar de heer Winter later een verzameling van al de

hem bekende Javaansche spreekwoorden en spreekwoordelijke gezeg

7.

INIIOUD.

den gemaakt en op gelijke wijze in den vorm van zamenspraken ver

klaard heeft ; een hoogst belangrijk werk , dat reeds voor de pers

gereed ligt, om uitgegeven te worden als het tweede deel van de Javaansche zamenspraken . . . . . . . . . . . . . . . . bl. 44 .

II. Verhalen en vertellingen. Nº. 1. Een legende van de rivier van Děmaq. . . . . . . . . .66.

2. Een legende van Àdji-Såkå , die dienen moet tot verklaring van de volgorde der Aksårå’s in het Javaansche Alphabet ; overgenomen uit het Leesboek achter de Eerste gronden der Javaansche taal van den heer Gericke. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 .

3 — 27 . Korte opstellen over eenige viervoetige dieren , vogels en visschen , vroeger door den heer Gericke, of op last en onder toezigt

van den heer Gericke, uit een Maleisch leesboek in het Javaansch vertaald , maar tot hiertoe niet uitgegeven . . . . . . . . . . . 28 – 31., Vier vertellingen , door den in de Voorrede vóór de Gram matica vermelden Javaan Sástrå -tämå op verzoek van den schrijver juist zóó in de volkstaal opgeschreven , als hij ze hem had hooren

vertellen : een belangrijke bijdrage voor de kennis niet alleen van Javaansche zeden , gewoonten en begrippen of wijze van denken ,

maar vooral ook van de taal, zooals die in het dagelijksch leven gesproken wordt door het volk . . . . . . . . . . . . . ..

» 32. Een Indische vertelling van vier dwaze Braminen, uit het Nederduitsch vertaald door den heer Winter. . . . . . . . .

„ 33— 79. Korte verhalen of anecdoten , uit het Nederduitsch en uit het Engelsch vertaald door den heer Winter. . . . . . . . ..

169.

189 .

» 80. Eenige hoofdstukken (hier en daar met eenige bekorting) van

een door den heer Winter gemaakte Javaansche vertaling van de Engelsche vertaling van het Sanskritsch heldendicht de Râmâjana door W . Carey en J . Marshman , waarvan het eerste deel is uitgege ven te London in 1808 , maar niet vervolgd. . . . . . . . . Het vijfde hoofdstuk, dat de hier gegevene hoofdstukken onmiddel lijk voorafgaat, en waarmcê het verhaal van de Râmâjana eigenlijk begint , is door den heer D ", de Hollander uitgegeven in de Bloem

281.

INHOUD .

VII

lezing bij zijn Handleiding bij de beoefening der Javaansche taal en

letterkunde (Breda, 1848), bl. 117 vlgg.; waar evenwel op bl. 118 ,

r. 9, achter Sanz een · moet staan ; r. 7 v. 0. noon in plaats van

nión, en om diemaagayanp in plaatsvan andamağazarp; r.lv.o. achter an zhar & geen \ ; daarentegen op bl. 119, r. 1, achter mas

een 1, r. 4 v. 0.marnan

in plaats van moman ain ; r. 2 v. o.

in arian ur in plaats van iñ an er; en op bl. 120, r. 1, in plaats van anarår.

anno è

De twee andere hoofdstukken , die de heer De Hollander in zijn

Bloemlezing opgenomen heeft, zijn het 16de en 17de, en volgen dus

onmiddellijk op de hier gegevene ; maar men leze dáár op bl. 120 ,

r. 15 v. o., anapha in plaats van anagh; op bl. 121, r. 4, aprusananmugaganana (of, beter gespeld, arusmannagement agarmorp) in plaatsvan azzueon viimanedzajamang; r. 8anory na in plaats van an nincs r. 9 arwam of a won in plaats van ur UIMI,

en r. 12 anomairar arputeani in plaats van anam visar og

esan op bl.122, r. 12 volg. v. o., armagas shapanwajamno on my aun anciyaa anaryeenarga qaramazoj enz.; op bl. 123, r.4,awam agzanp die esam qaragan , zonder achter de Paten; r. 8 anopasarsang, of beter am nyårzamang, in plaats van amning erranq; r. 12 v. 0. mar a non in plaats van marragon ; op

bl. 124, 11, en telkens in het vervolg op die zelfde en op de volgende bladzijde, man in plaats van panz ; r. 7 v. 0. nnnamaas ; en op bl. 125, r. 5 , ani mraam.

ດາຖ wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

www

U)

0

IKຫຼ »

[ ນິ ກ ບາ ຜິວງໃຍາຕຖm:(4໘ ຣາ: ພາແຖແນຶ່ງ ມນ 43 * 5

ທn

ແun

Lດ (

\

໗ ).

X

• ບ ແ ເງໆ * * To ໑໑໑໗ ໙ ໙n Gam ທີ ໘ » [ນງຮອງເບີກ ຽດ ແບ໑໑໑໗ ແວແລ໐໑໑, ສາ AI Jາ ໑ ເງິແຕ» | ທີມeamທີ່ມາເລີ ຈ ຖ ໙໑໐ດງ ມາເຫິດຖ 3 ແຮງ ງ ນ ດງ* ສຸພດ2 ຫາ 35 ນທີເກີດ* ກແu ໑ໆ ແດງ ( ໜູ ພນທ ດ ບ ນ ນາ ໆ ໆ - 7 ມ) ແດງ ເຫດ ຜາຍມາເມຍ ລີ ມາ ຜງ ມາ ກີນ * ແດງແ໑໑໑ງ ທີ່ເກີ ເຕີແm 44 ທີ ໓ ) ງໆ ຕ ຖຜຝ ພ ວີລ- ຍ ໆ ນາ ຍ ♥ ໆ ທ໑໑ງມ . ທີ່ ລາວ -ພmຣາຍງາ -ເວີກ ຊາດ ຖຜ ບໍ່ລະ າຜານ 51- “ໆແu໑໑໑໗ ຕຸດ ກໍ່ ^^ ) ແດ ;

ITS

(

W

( D ) (U )

ແ0 U

D)

L

Of

ກຢl uທn

Uກນ

ບອກ ຜາຖາຜທີແm ຜານາໆພກ ນ ງແບ໑໑໑໑ ຊີດ ຍິ໙໘໐໙໙ເຖິງແດງ ຜາ ທີ່ກອດ ແm2 ນກ ແu * ໗ ແດນ ໑9 ຕງ ດຣ ພວກ ລ ເຕີ ດ , ລາເດີເດີແຫງ ແmບ ຕm3 1ວງ ຜ ມາແວກ m ແ2 ວງ ໘ ໙ ໐໐•ຍເຕີ m ຜ Am ເO m ໑ງ ~ 4 ຜ ໆ:໗໙໙ ຄາຖາດງານກ ແບໆພm ຖ ທ ນ 458 » ຖ ດ ໑໑໑ງ ອາດີດບຸ ແມ່ ຕີແu

ມ າ ອ ງ » ກິ ດແ ນ ເ ຣ າ ນ ພີ7 • ໗ ຕ99ດງ ແm ຕິ ດເຕີ ເດ ແກ ມ ຍເຜີຍເດີພີ ເ ເ ນາງ ~ _^ ) ^ / ການ (ນິ mງ ຕອດ ນີ້ ກໍ ແມນ ຈ ງແນວ பயங்ளையம் மைன்யா ஸ்பான ໙ ຖ ແນ ຖ໐ ພາ ດີແຖ ມີ ຍ ຖິງບຸເລດ - ຕ ຕ ຖ m 1 | ສຕິຕ “ຊາວ ຖບາ ໆ າໆໆ ມາໆ ຄິດຍ Bງ (aq ຫາທຸງເທີງຕ່ຖ ດ ຽນກພຖມາ ຄຜຮງແໆ ສ ກາ ດ ດ ໆ ສu໑໑ງ ມີ ຖຣກ ລ ນ ຕ ສີ ສຸດ ເດ ແຮງ ແນ ກ ຍ ດ ະກິໆam ບ ມີ ນາ ແຕr 02 ພິຈ: ທ3ຍາກ ແດດກໍ= ກ ໙໑໑໑໑໗ ຕ ໆ ດາລ ເຕ ນິຍ ເລີດລ ນ 67 ເຕິອຸດ ແນິງ ແດA ♥ u m ? 1 2ມາ ເຕ ທ໑໘ເດີ ຕ ຖ ຕ run໑໑໐ ຄອງເບີ ເກ ຫຼາ ເລີນ ທ ຜ 4 -ແຕ່ຕີ ຕ າ ໙ ເດີ ເດີແຕງ ໆ ຍ]* ໗໙າ ແmແm- ພ ຈ າ ໆໆ ໆໆ ຍິແປ ພີແmເອງ ແດງ ຊ ມາ ອຸຕ > ນ ແm ໑m໘ ມ)ເລ ເບີນ 0 ເງິນ 0 ໑ ໆ໖ ໗ແm mແມກ ດ ທິກຈ ຖ ດອດ 4 ເກີດ ເບ ຕິນ 1 ໗40 ( ແm ໑ & ແດ-48ແດດ ນາ ນາ ຄຸນາ ໆ ເດີ ໗ ” ໘3 m 3 ຂ ສT Aງ ດແ ແ ດງ ງ ແບ ໑໐ ໆ ເດີ້ mງຜ ເຖິງມາ ສງຕີ ແກ ເm໑ 8 ດ 0 }

ଧC

Uກກ ( Uຫoan ນຍ

Oາ

| 9 ເດ )

N

Uກ

ທ ທູຕາດ0

Sານ

1

າດດ

ណា

10UKU

1

.

,

6

]ག༥༠ ༧ ག ག་ག༠༠ཐཋ nga em gn༢༣in onten ག ག ༡ 1 མི་ཟn 1

Us

SD

D

1E

U

TI

ul Ulo

] t

* །eipt an en.གལམaa །ཨཀཱ clan ag has n ཁn་ odan noཁའིགasm ག ༠༡༢ a-m mi ༢un གམག3] a མ་ wn མ ນາງ ເດີ ມາສູນ u ຂ - ຍິງເຕາດີ ທີ່ມາແວ່ ເຖີງ ສີ່ 1ཚda9eam [email protected]གེ • ། གྲུབanrn n༣༠ འི ཁ གཁམི ເມ ອງ ຍິງດິນ ໄດ້ ແມ່ຈະມາແຂວງ ທີໆຕີຕິນສີຄີ ཆག གཆགཟj༤ ༼འང ajn_ གལ་na གལམ a གྷགམཚཀེའhx ཐདྷཱ ཡྻོ -au]༥ ༡gdamasmག ༤༠ ༽ ]༤ nཀཾd ཀེ mའཇ 41 ཐེམེ་nanang ། #air 。 、 ༠ ་ J

N /

I

Smn

EAL

UU

II

N

10

Utu

100ld

UK

III

annའཇི ༤༣ག ག man༧༣༡ my in 7tham༣aཀཾ ཨqའཛི ༡༠ ༧ ataa ru ག-m3 ] གལnཤཾ nad ch ག༤ aunagj རྨ་ཀླུu 41 ག n གཚཀེthagata ng] ག ག༔ an h ri༠༠༧ • །ཕua#asiབ གམ་བསམ pa ཨངགཎ - ཕག ༡༣ 1 n-ma. ati ། ]au m མག༢gan dམ ཀེབགཾབཀླག་ ༤ གEll ག ༡༠གའna sen-iqགིs n༠༡ཚu ག༤11གབcག༣ཉག་ pa - གཐུnཝ་གམaan ༼གnan mi ༤༥ག མི་ ཆགwལམགངག1ཚདེའnd mg %* །ག-n1མགེ བ་ za ] nལགumགགm anཤག21མི m9༣མཚaeadམj མ ཐལག ༡༔ ཡེ ་ གལ n 。 、 。 Ut

L་

o

1

IE

nN

༣ ༨、

m Un གཁm3ག ཅ ག་ག onགཤ ཥབཀཾnt# ག མག ༠ ༠༠ ཐཾ ana2]་ །མགུ a ༡༡ ག གཟམགེཟgs autdchauཀཀྐ9༣༠ གཟག 1

II

གIN

“ ນ ໑ 9າງ ມາ ແງແງແງສບ ມາ ຂາ10 ແບຯ ມາກ໑ Frງ< »/ແດ 0ແu am ໗ ແດງ ງ ຍ ເພິ ຍັງ ໗ Lຊ໌ onງ ດີ ມາຖ ແນ23 ຕຖແທງທີ່ U ຄົນ ນິດ ສຸນິດ N)ຈະ ອີມຸ -. ໗ ມ ດ4.ຍາວດີແmອm ມີແທເນີນ າງ ນາ ຖນາ ແດນດີ ຕິ ຕິ* ໗ u ແຖວແຄງ ໗ເມກ ເຖິດ ກີ( ຖິງ ໙uຈ ງ ່ ຕຖາ ມີ གག ་ །མགྲུa39 4 1:: aftspraགངག1intn41m ເດີ ພmເອີ ຣາ ເຜີ ແm..ເຕີ ເລກ- ຖ ຖິນ ດ າ ວ Tງຂນາ ແs ufeln a an ཀ ] མཚ ངh -h༠༠ག ༧ཡི་anaz་ ດາ ເຖິ ດາແຜງເກິ ຍາຕີແກ ແດຕ ຜ ມີແນ 1 mງ- ນາ ນາ ດ 2 ຖຕເຕິລິ ທິເວົງນ ແດລ ແSເດີ ຖ5ງ ຖ 5ງ run ໑໑ ທຸງ ແລະ 10] ທີ່ກຖແຕ ຖນ ລ ຖຍ ແm ໑ 5 m ໑໘ ເດີ "ຫລດ) ຖຜay ສບດ Jາ ແບງ » ເດີ ຖາໆໆ ດ» ໆ ຕu99ໆໆ] ມາເຕີ(ອີເດີ ອີຕີ ສບໆຊາຕ ດ ໑ງເຖິງ ບກ ຍາງ ເຊີບີຕ ແກ່ແຮງ ຕໍ່ ເດີ ຕູມເຖກ mແດງ ມາ ເຕີ » ໕ ນີ ຕີ ແuງເນີ ແຮງຕິເກີ ຜ ໑ ປີ ນໍາ A ເກີ (Aຖຸ ໜ້າ ທີ ຕີ ຕີພາລາ ແບງ* ນານາ ດ ຕ ຜ m ໘າຍ ນຸພດເຖຸ ທິດງາມ ແດນ (9ເດີເຖ ງ ໘ Tບ ແ໑໐ ງເ ກິ ນາງ ] ག ག ༡༡11tཀིགལ་ བཙག21 an aག :sama ། ນບ) ໂດຍ ກ Aum→ |າໆ ນ໑໐໗ ຄາຖ ຜີມ ຊາ ດີ້ ຫຼື ດັງ ລຖແດ໋ ດ ດ ດ ແຕໜັ ດ ທ ແຕ່ຖ \ ດງ 0 0 0

0 ງດ0

m Lun 2 ລ ,

HOງ

ດງ

K10 $

L) 2ດ (

L0 000

ດລ )Ly Mເຕ 2

~)ດ …

ດກC)

K

ດA

TO

.

ດາ

ດມີ 2

Sໝກ ແດກ (

ແດນາ ເດU , (un )

5

a . a

ຕm 2 [ ດກ Mດດດ

Cດ .

ເGL ງ

ຖ ທ ທູ

m໗ )

)

ຫູ

ຫູ ແU] ແm |

| anh 9 ນດ)

ດສຸງ ລ ນ 4ດ

ທີ

மென

ສັກ ເm ເຖິງ ແm ຜຍງຖິmຜາ ບກ 19 ນາ ກ າດແ ຊ ຜ໑ເ໑ແm ໗ ແດງ ສີງ ເຖິງ ລ າ- ນາ - ກແຊງ ກາບ ເຕີ10 ໗

I

ທັງ 4ດ ທັງ ໗ E໗ Iດາ Am ດບ ບທເຮົ1 04A ທັຖ ດ

L

ແກງ>ນາ ມາເລີບາ ທາໍ ອາ

ຖຜຈ

ກ ດ ທn ຖ ທ ! (

)

າ ໙ເ໑໑໑

ພີຈາ ມາ ດ ຕ ຈ າຽ ແນ ) ເຖິເດີ ໜຸ່ມ ດ- ເລດີຈາ » ໑໑ງ ສຸມາເກີແຖຸ ບີບນ ເດີຕູພ ] ໑ Wຸ ມ າ ດ ເງິນ801 མ༣༠n gamཚns Upབཀུn ] au-h nahsཀུལ ທ໑໑໑ ) ເm ແI ມີ88 5ງ ຖ ທ ຖອກນາ ນາງ ຂ ແດ ຕີບ ກ ກ ກມ ສີແດງ ມາເດີ ຫຼື ລ.ສີມ ດ- ເຮົາ ນ ນາງ * ມາແຖ ເຕີມແກຖາ ບກ ແຕພ ແm ໗ເອີເວົງນ 43 ເດີຊົນ ແດງ ດາກ ສີ່ເດີອງທີ ໑ງ ແດ ຕີດອກ ຕາມທ ຈັດ ຕພິກ > “ ແu ໑໐ ແດງ @ ຍາມນາ ດ ມີຣາ ເຮົາ ນ ະກິ ກີນ100 ທີ່ເດີ ກໍນ 45 ນບາງມາ Am un mm ຍຖ ເດີ ຄດ ທີ່ ລ າ ຍ າ ມ ດ ມາດດດດດຫS 1

On

D .

LAO )

un

)

) ແu )

໗ມານ ເກ 2 ຕສີມ ເລີ່ ພນ ແກam )ເຖ ງ ງ ຍ ດດ ແ ຕີ ໕໗, ໑] * ແດງ ແu ໑໘໑] ລ EIJOJ ແກ ມາ ນ ແຈaEວ່າງ: ດີ( ເຕີ» ສຸດເລີ່ແຕ ບ ແm ເກີດ ແວ ແບບແm ໑ ນາມ ຍາ ໙ບເamເດ ກ Aງງງງ• ກຸນຕີ ບຸນາ ເດ ຕີສຸun ໗ພາ ດ ແ mm ມີ ຜີ * ເຮ ແບກ ແດ໐ງ jແm ແm2ເດີ ແ໑ໆແດ ລາ~ ພາ ມາE ດແumຜ ກ ໗ແດ ລ - ແງແລFຍ * ໗໙໗ ພາ F໗ ໙໑໐໑ງ ແດ ແmແmແນ ຈະຕີງ ດັ່ງ ນາງ ຕ ຖ ~ » ນາ ມາ ໆ ເລm ພາຍ໑໙ ໑ ທີ່ຍເຖິງແກ ແວ ແm ນາງ * ག གཟགuth - ག ནུབn ག ་གm ah ཀེaaཀུ༣༠n ག ] [ཅ]=u ༡༡ ། གཡn3 em ea༡་ enan༠ ག gzan-n༤༽ ] གun གླུག གག ຕອຄູ່ທີນ -ເດີແຕກ ປທ ເງີນ ເກ ຕາ ສ ສ ສີ່ຕຸກຍາຜ 4 ສົຖ mງິນ ແລະຜທີແ9 m ແລງແກ ນາງ~ ໆ Lງ ລ 0 ] ຖາ ໙໙)ນ າ) ເພີ່ມ4 -ຕີເຕີ ແລ ຖ ຜ | 8uຖາ| ບັກ ໗ ນາງ ໙ ນາ | Iດດm ລຖ

:

ດ UUດ

ດ ດ

ງ ດ.

Cດ>

O

1 )

) OT

ທ ແຮງ

,

… . ທ:

U 4

ດ໗

໙໗ 4

ຫ ແຕທ໗ Uກິດ \ Uງ

| 0

ດກ

0

ຕim 2 ເດ0

N)

གumn pཝི ༡༣༠h eaག s { ཀུ ཝ13) 19] ག- m311 27) ຖມຍ ຍາ ດກ ໆ ນາ ແm ແຫ=)ແumງ ດກ ແງ ລວ ແຕ 1ແຫ ໗ ແລmແu ເຮົາພ ຕ ຖ ຜ ແຕua 4 ນກ ວິ ງ ລ າດ ຊຸຍ cm ທ່ງ ລ າ ສູງ ນິຍາຍ]* ລີ້ມ ວີຖ ຜ ຖລ ຖ ທ ນານາ ນາງ ກໍ ! ຖແດ2 ຫ = ກ ແລ໐໑໑ AI Jamh ເກມ ວ = ພm ນ ຕ ຖຫຜີ 7 ຄ] - [ ເກ ເm໑໐ ] ພາ )» ສູນກ ໆ ທີແຜງຂຕສາງ ພາ ນ ນ ລ ຍາ ຕາດາ ເນ ໆ ອີນ ເສຕຖານ ຕາ ກີ ນາ ນີ່ ແດນາມທີ ເດີ ຖ * າ ພໍຈmº ໗ລໜີ ກາ ນາຍທຕ ດ າ ນ າດ ມາ າໆ > ດມສີເດແນ 1 ເm ມາຕິພິນິລະ ຊຕົ ງໆ ຕu໑໑ໆ ທ໑໖ຖນາ ແງ ສuງເຕ ກິດ ຄຣິລາຕ ༢• ། ཀམཁག གཟག ལ་གm1 ntarn )གY• ]ཙ]1 ༡༡ ຕງ ແກ ເຕີແດງ* ນທ ຖແມ ນ ວແ ດ ກ- ຄ ແນງ ດໆາຖ ຍິນດູຈ ກແໜ ໑ໆ ງງ ທີ໑ງແຖ ໙ ຕຸກ ແm ເmແຫ ລ ແກ ແສງ - ເດີນ ດ ກ າາ ] ນາ ນານ ເຕີ &ດລາຍຖີ່ແ ເ ແ ດງ* *໗ແປາ ຖ໐໑໑ງ ເຖື ຕິ ~ ງາບກ ຍາ ພາ ທີ ໗ຕm ໑ 5 ບາ ແຖວດ ແລ ຕິນ ຫ໑2 ດີແmເພິ ນກີແh ມີແດງ້ ໜີ້ ແນ ກແຖ ຍແຮ ໆ _40mn ດີ ດ ສອງ ທີ່ ຊີເນ - ໘ະພິຈ ດີ(ແຊຣາ ສິມທີ ແດນາຍ-ແ໑ ຖ ຕ ກ- ດທິ ແດງ » ງແຕ ຖ ານ ທິມ ຄິດ- ແດງ ແ໘າກໍເກີມ) ດ ດີ ບກ ໙໗ ພຸດ ໆ » ມກມາ ແກ ຜເຜີຍສີ )ແmເອີແn໗ ກ ເ ແ) ໆແບ ການ ແຕງ » ງ ແດນ ແ໑໑ງລ EI ~ 4 ມທີ ແກ້ ແລແງ່ ໘໑ດ ແs ພນ ໆ ຕ..ເກມເງິແຕພ ສ 2 ພ • ກູນາ ຖາມມາ ນາເຜ ພີງຖ າ ຍ ຫນາ ພາ ຮາໆໆ ຕິເມີ ແດງ ພຖນ ພ າ ນາ ນາ | I

ຕມ

ມີ

ວັນທ

ທ|

S0Uກແດ auທTO)

ໂດດດu

ແກ້ IIIIIIIII

ທຸ

3

N)ລ ( DO

LIKO

ດຫ K

uທຫດກ

C)

Iດກ

0.

1 0U) ແU

L )

K

IKOງ

ກະທູ

໗ ດ ເຄເກີ ດ ດ ງຈ “໘ ru ໑໘໑໗ ແm ເmແດງ ມ. ຂດ ເດີນ ຊິແນ ເດີມ ແດນິຍຖາໆ ພາ ຂດ - ດ ດ າ ນ ຫຼື ຕ ພິມເງິນ ເດເດີ ຂam ໆ ແນາງໆໆນດີ ຕm ) ຂດເຕີຖ ບ ຄຸນເງິນ100 ຮຕ ຊແm m] ດ ຕີເດີ ຜ 1(23 ງ ? ແດງ um Lາ ເກ ເຖິງຍ ແດງ ດ ດເດີພm ພາບທີ(ບພງຈ ດ ນາ Sງ 40km N ) ໝູ່ : Nຖ໌ ດວງ ດງ ຕ 9 ຊ ນ ແດນ ) ດາວແດງ 1cm ຕິແດງ umເຜີເG ຕ..ເຕີມ ຫຼື ມີ ເອກແດ ຮາ ໆanເດີ ນ ິ “ ກ າ ມ ບາດ - ທີ່ Sດກ ແu) Uກ

ດຫມ

0

ຕm 4 ເດດ

Iດ .

U2 |

ລາຍ

_ ^ ແs )

ແm ຜຍທີ ຮາ ໆ ໆເຍີຍ ມີກໍແ5 • ກຸກຸ ແu໑໐໙) བ བགunonཚ ཝ ]ru གབ gu ཛེammའབnum rn༣ En ນາງ ດ ມີ ຄຸກ un ແ * Jກ m໑໑໘ ໆ ແບໆແດ 2. ດີບ ນາ ນາ ລາ ທີແດ໘ 4ບາ ລ ເຖ ງ ລ sy ລຸງ ເພີ່ ແດ ໝ ກໍ່ ແn ♥ | ໆ ທີຍ ເຈິແຕ ຖ ຖ າ ຊ ດຽ ບທ ເນ Sດ ເວ ນທ ແດງ * Tງແດດໆ ຊິເທິແດງ ແບບນີ້ແຕ ລ ຖm ໑ງ 0 ~ 7໗໙າ ຊແດ-40 ຖT ໑ 4 - 7 ມ ຣ ນາງເດີມ ຜ ມີ ມີ 7♥ ຖ າ ແ໑໐໐ ມ ຮກ ໗ເດີນ ດ .ເm ໑ ມືແກແນິ * ງນ ແດໆ ຍ 5 1 ຕສຸນທ ແນ ຖນກ ພາ໑໘ມີນາ ຄິຄr♥ ຖແທ໑໑ ໐ ງຈ ມ ແໆ »ແ5 ຕີນາງ ” ນາໍແລກຢູ່ເນີ ຕິນາມ - ອີແກ] Iາພາ ແນ ງານ ກຣກ ທີແຖ ໙ ໑໐ ປທ ນາ ໆ ມາໆ ເນື່n໑ງ 4 m໘໐໐ ແmເນ @ແດນ ສາ ທີ່ແຕກ¬ດີແm ພີງທີ່ຜແນິ ຖແດງ |ງພນ ຄ ~໗ງຄູຜ ຖ໙ກ ຖານ ມີ ນັກຮງ ໆ ທ໑໘າງ ທີ໑໐m໐ ມທີ່ ມແຕ່ມີແອງ ຕາ ສມາທິງ ນາງ ຄຣິສຸຕານຸວລ° ໆ ທີໆ ທີ່ສໆ ນກພາກ O

Uກ

MI2

uທທ 2 @Lດ.

ຍາ

N ) ລັດ CI [ ດຫ ປີ

I5

|

ພທ

ດທ ບດດ ( ກ

0Uາ

ານ

ແດກ

I

ຂດ ມາເກິດ ແ ໆ » ເຖງ ແນ ໑໐ງຖວ ເຖີດ = ຖ ທີ່໙ ໙ Wໆ ກ ຍ່ກິນຄາຍ ເກ ໙໑໑ ໆ ບຣາບີ ແຕງ ເກມ : ສຸລະລຖ ຍໍ ສະເດ ຮກ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນທີ່ 3 ຫ

1 0ດກ 1ດ

ດາກ Uກ

ແລະພາ

e

ໃດ

[ ດທ : 0

າ Uງ

) Oດທ

Cວັທ

0URun

annenC ) ປທ ປທ 0

ດທV

ຫ 4

ນາທີທ໙ໆມານທີ໘ເດີ ຄ ສູ່ ຖ m ແດງ ຈົງ ທີແຖ ແນ ຖ ທີ່ຈະ ຍິງ15ຍ ພຕິແຕງ ແຕ່ ເຕີລີ້ເຈົ້າ ໆສu໑໐໑ ທີແກ້ເລກ ຂກດທິ ເຕ ມີ ໘ ນກພ ຈ 43 ນາທີ V ) ດ້ 3 ຈຸລິມາ ງເສດ ແຕ ຜ່າກ໑ ນ ສີ ສີຄດີ ຮກ ເອຕີຖam ທີຈ ງແu ໑ໆດງ ເຜິ ດີ ດີ ດີ ຖm ກິດລ ກ ນ ເງິນ 58 ເm ເພິຈ 5ຍອດ ຄm ຮl ແກ້ດ ຕ ຖ າ ລ ນາງ Em Am ລິnເດີເດີ " ເດ ກິ ຖ4ກ3 ທn

Oາດ

: 0

າດ ແບແຜ ແດງ ສິງ ຜີແຕ ຣາເຖິງ໑໑ ທີ ມ ນາລີ ດີຈ ຕິນກີບ ຖ ຕ ຖຍານ ທະ ♥ງຖນາ 6 ແຕກ 11 ພm2 ນທີ ນກ ຕາ ຍາ ແມງ * ໑໗ ເຕີເລີເດີ ແຮກ ແດນທີ່ເm ຕູ້• ມ ແສສູ ງາ ບາ ໑໐ ເກີ ທີ ມ unsy - ພັກມ ນຸເຕີ ຈົ່ງມີສຸກເຮົາ ໃບທ ເກ ນີ້ຍນາ ນິຣກເຖິ - ເພິ ເອີ ເຕ ກຈ ) m ທີ່ເຊີ ໗ເm2 ລີເດີ້ ຕຖຜ ຖານ » ເ) ກິລລີ ເກ ຕິ ຕິ ເມີ່ເດີນ ຕິ ແຕ ງາກ run ໑໐ ແດງ ມາ ເຊື່ໂດເ)ເດີນຕາ - ກິຈລ ແm ແn-4ເຂາວ່າ ກ ດຖິ ) ຕິດ ດ ງ ຕີເງິຖາດ ທິຍາແຖແກ້ແຖິເຕີແກງ 9 ຖາເນເອີ ກ ງ ນ ໑໑ ເດ ຜີເຖິ3ໆພາກ ພິມເງິຕິກນຕີ ເລດ ຖum ເມທີ ແຕh a m Amເຕີ ຈ ແບງ ຍ ໆບກ ກໍ ດ ດ ເm2 ທີ່ ບໍ່ ຕເດີ ກໍອm ~ ບາດ ແນ ໑ ເດາ ເກີດ ມ ຊາ C

O

ດາ

) ( Eຖຸ ດ

2 ດາ້ ເອ໊ U໗46 ຍ Hດກໍ ທີ່

Dj0U

1]

Uງ ຖ Un໗ 2 ໗ hດງ

ງໍ້

ຕໍ່ 0

ບ 2

[ນ )

ເ)ຕິດຊາດີ *໘ ໑໑ງ ຈິຕສຸມາ ແນ ແດ ຜີທາງ ທີ 5 ຜິດ ເດີ ມາແຖິ້ມເລ ເຊຍ ໆ ແລ ຕິຊ ກ ແກ2 ອີ້ ແມ໋ ຊິເຮີແກ້ແນ່ ເດີ ກໍຍາເດີ ແຕງ ~ 47 ນາແຊ໐໑ງ ຄິດິວີ ຜີຖ ເຖ ທີ່ລJ Eາ - ແດນດກຈ ເດີນ ລແຖື mແບ...ແຖລ - ມີ ຄຸງເຕ ເອີ 7 ນ ວ ທີru ເນີ ອີ ຜີ ຜີ ຮາ າ ານ ເ ເ ກິດ ມີກ ດວກຕໍ່ ມາເຜີ ໆ » “ກ m ໑໑໑ງ ຍິງເຜີ ແm ເດີມ ງມີນາງ ທີມ ມ )ຕສຸຕ. ຕີ ຣາ-5 ປີຄ 413 ມີຄາງ ທີ່ແຖມ ຕ ຕ ານ ດ າວນກ ເຕ ຖນ ດສີ ແລງແກ ທີ່ແກ້ ພິເລີ ລີ້ເຖີງແດງ ໖ ກີ ນ ທີ່ ທງ ຕໍ່ ກ ມາ ນາໆ໐໑ງ ມີ່ ສຸດ ມີນາຕິເກ ອາດມີເມຍ ມາ “ * ~ງທ~ ສິນ8 ຄີ ດມ ຊ ກ າ ວ ດາ ດ ແ ຕິກ ໘໑ 80 ລີ້ນ] ຊີງວິຣາຄາ ລີພາເນິ ຮາ ງວນ, ແວ ເຕີ ກເດີນດຸແm ພາ ມີ ງ ຖ ຜານາ ນາມໆງນ ~ ເດີ ຕ ຖພດ ” ດແ m2ເບີ ໑ 75 ບາ 500 ຄົນຸ ງ ໗ແ໑໑ 1ຄm ທີ່ຈິງແຖງ ເຕິມ ໆ ວັນທ ຜ ມີ ແກນ ໑ງ~ ພອນ ເດ * ິ ໐ງ ລີງ ກາໍ ຣກ ນ າດ- ເຕີ » ຂາວເຖິຕິທແຕ9 གྲྭ་བའི་བག་ཆག མ% ལ་ ག ༧》གཟག གས་ག| ས་ག་ཆག ཟ1 ໘ ~ |າງແ໑໑ງເກີ ທີ່ ໙໗໐ ຕີທີ່ ລ ດີໆ ຫລື ນ ເງິະ ໝາ ຜີ ຜີ ເພິao໑ງ ແດ ກໍແກ ຫຼ ນ ລ ເງິນ * ສະຖm ທ 7ພຖນທດ ຕ * ເຫງ ແຜງ ແ໑90 ອີງ ຕີ ລາ ໆ 9 ໘ ກ ມີລan ຜຂວງ ຕ ຕ ນ ລ ເຖີດ = 71 ເm2 ມີນາ ໆ ຖນາ ນາຊາ ສຸພາ ນກຄຸຜາວ ລແຕ່ ດີ ກໍຮກນາ ~ |າໆ ບາງໆ ແດງ ລແm ...ແຣກ ນາ ຄືແຕນ ນ ນດທິມ)# ~ |ານນາງ ງ ແດດ ) ລາ ເm40 ນາ ດ ຕ ຖ ຜ ^ ] n ແມ ແ໑໐ ໆ ທີ່ ຕິ ີ ແuu)

Lດ

ກ 27

uDuທກIດຫດທ a Uກ Un

ຫ00

qn0

༽ in ༠ n

n འKm

om

m quan E

] མd num Ann

17

q

1

[

adj、 །as ]a gqj、མhashurn ག aa ru ntlja༨(gam hཆaugan En nལ་ འཛ །འཆེaen nལ =diasp( uism mག22am u penanaggaen (gan hag an མn # ༠༠གg ( ཀུn ཁg thasi sn སྨ9( aག ༠11༠་ གmཟ༢ག༠ཐa-ia བཤི ། གྲུའana༡9 ] (a aa ག མn ༠N -fahasha11] * ། ཡཾ ག271གམhaan u ངོ ] ག 7 ༥ །anmund99a2 ༽um ི ཀག བ g ཆའི1. hern༡ ༡༠rnenan u ག གག གམd un ma(ཨཀུenan] 78]ru jo ]>[email protected](༩ཀུཆa num lai nioཀེགཟག n pa. 1on ༡as ahms]གhadiཀ ཤ 、 །e]runa༡༡༠ ]་ ch auianམག( ]1གཆགཟam] -anག ཀ on undའབེenm ༣༡ངth•ཀླུབཀཾunndan an ག ཉི ཀཱུ tna ཀུ an80 བ] 4 །གམཟགླུ( 1ཨ ཇིགཟག ་མ བའི་ ངེས་ aanཉིganལn einམ ཛ rin En nལ། ཇthem: ཤུག་པ་ འh sn བཀ » གུ• ༠༡ ། n༣༠༡ཚནཔ ག -am pha rguman* pun num @ g༡gz ག ༡ ch། ad ma Ean aང hamx 72 ]zu ༡༡བཀུ་འབྲུགum3an a ggas aunsahi am༣༠ en༧ m a pu gn , Rn a m( གuu ཚ9 J༣༤ཀེ གེ aགེ p ག ༡ ། ཀུru pa] d u em གེuhasmpagn ཉིga unean ཨང མd a n ལག nan zhas i mi u ri༣unzn rdinan an um གག་ག ny ཀ མaananad༣༠ གp-གpf* ། ཀུra༡9 ]༽ahni ༢ག 111 ILEI

DCA

I

LL

17

D000

IU

a

Inh

U00

L

໙໗ am

ເຖິງ* ນທ ເພາ ແກ້ແດເດີລີ ດເຖີດພູນ ຮາໆໆໆໆ53 * “ ທາງວາ) ທົດສາ ຕີດເຕີອຍນິ ເຕພນີ( ຖິນ ນາມ-* ເດີມ ຫຼືຜນ ກນ ເຕິ ຖຕນ ຕວາດ ສີຍາ ຸ ແs ແຕ ເພີ່ ທີ ຫາເງິອງເສ ບຸຕ ນຄາດລາດ ຕ ຕີບ ດ 3ເພ 6 ທm ♥ ຫໍາໆ ກໍ ດເດີເນານ - ຍາງ-ນາ ນ ຮັ ກ - * ໆ ນ55] ນານໆໆໆ ຍາເອີຍຄວນຮັກ (Eຊີມນທີ່ສີ ໓ » ນານາ ດ ດ ຍາ ຖາງາຍ ແດງ ມີຕ ຖ ທຸມ ກມ ກ ນາະ ດີແm 4ຈ າກແບ ໑໘໑ ແດງ ມາເບີດ ທູແນລ ທີ່ລີTຣກ ພັນທ fiະແmແຖບີແດກເນີ ເຖິງ ແດງຈ ນ ເ ກີດ ຜາ ເຕາ ແຕ ມີ່ຕm2 ແນິແດງ ທີແຖຍເງິນອຸດ ສາພາ ມາ ^ ^ ແu໑໐ ດ ນ ກຕິດີ ໐)ບ 7 ດວງແດ-ກຊີຕານ ທີມ ດ ແ ນ າ ດ…. ແມ້ ແ໙ 91 ໗ກ - ៣

ທ ໂຕ

)

ພII

0

Imami

໗໙(acຖ໑ m m ຜຍາ ນຸ ວົງ ເດີຈ ງໆ ແນ ແ໑໐ງ* ཁuངགག ག གལ༠༠ཚིn ཟའ གགpr•།གmri on གrg•an ຂດເທ໑໐ງມານ ໆທ໑໘າ ສາລາຖ໑naາ ຣກ * / ເກ ຕນາພຸນຕາເຖິງ mເຖິງ ກ ແu ໑ ແຕ ຖ ແວ ໆ ໗໙ (ຕຖຸ ທີຈ ດ ຕພດ ກໍເອີ ງງ ຕີເດີ ຈ ງ ຖ ແນ ໆ ຜແດງ ແຖທີແຜ ຄືວ ແຖມ * ຍິງງແດງສິ ເຕ ສີຖເຖ ທ ແດ່ ພາu ໑ 7p ໑໐໐ດງ (am ບີລ ນຸ ເຊເນີ ແ໑ ໗໙໗2ມ | ບຄຖອດຖ ທີ່ຜ ກແຖງ ນາ ນາແຖ໙ ແmເປີເຈ ກາງ ແu໑໐ ແດງ ບ El ແ ຕu - ຖru ມາດວງ » ) ຖ ຜານ ແmຜ(ບuງ ທີ ສາ » | ງແu ໘໐ງ ແmເm mແດກ ເກ ເຖິງ ~ pm IP

ນ ( 9

)

15

INIC

ທ.

NOann

ທn

) ດ Un ພງ Um | Iດງ 9 $

ດ) \

ລັດ ແຕmງ a໗ : O

" ພm 2

ແm ຮາໆນາ ນາ ນຄ m = 5 ແບ໑໑໑ ລິmກ ນ ມາ2 ພ າບຍ ທີຍໆ ເດີ້ ຂຽລີ້ແກລມຖະການ 5ຸນາ ມີ ກ າງ ແສງ໑ງ ລຖແຕ ແພງິນດຸດຕິລຮງເນີ ແດ ໙໗ດີນ ທາແຕງ ຫ໑ໆ ທຸຍ ຄm ກ ກ າ ເກ ກາງ ພາ ຕິດ ແລa ຂຽດີ ແm ມມ ຖາມແນ ມີ ຈ ງແນແຖວ ດ ແຮງ ທີ່ເດີນ ດ ທີ່ Ram ຄີດ ເກິ ແກ(ຜີສດີ ມີ 17 ແດແຖ WS

1

ປີ

Jງ9

Kງ

2

IP

ປທ Oດທ

Un

N ) au| EU

M)

ດກາ

ຫ Uກ 0

On Oດກ

கை

ann

ແບລ ດ ນ ຈີນ - Eas໗ລາ ວີຣກູ້ແດນມາກ ມາ ນິ ຕາແຕງ * ງານ 6 ໆໆ ທີ່ເດົາຖແກ ມາ 20 ຕີຍໆ ມາ ເດີ(ງ ພິ | ງແນແ໑໑໑ງມ າ ດ ຕີແຕກ ຫຼີສຸມາລີ ໑໘ ເດີມມ ຜ ນ ນາງບຸນໃຍໆ) m ເປີແມງ* 34 ແກ ແຕກ - ນາ ແຕ ງ ແບ໑໑ງ ລ ແm າງຄົຖ ແຕ 102: (ແຖ໐mຈ ລ໑ 8່ານ ໆ ແມ໋ ທີ່ແWາ ນ ແດງ ນາງ ຕາເຜີຍສີລິ , ག ༣rida tarue aཀུ ག ག་གལ 194༡༢:༤ བ ༡༧ ཉེག ༧ག1Lan ໑ ໗໙໙ 3 ຕຸຜາ ເຕເຊີແລນ ນາ ຜາ ເອຕິ ຂjນ ໆຕm ພາ | ເດີ ພນ ຍາກ ແຕ ຕີຍ * ງາກ ແວ ໆໆ ງ ຍ ດ :AT ມີ ເກີດ ພກ ເດຍ ລຖຍJ໙າແດງ ຄິດອີ່ມ ແດ ກຊົຖຕ໘40 ລິດ ແດນ ສ ເກ2໙u ໑ງ ກໍເລງ ຊິແຊບ ມີ ເຣh ແm ແ ລ ດ ດ ແ ຕີແກ້ ແລະ ທີ ແວ ♥ ໙໙ ເຖິງ ຍ ຖ5 ແສ ຫຼີຍນ ແລ໘ຍສີຖ ເm ໙໙ 07 ຂນແ໑໐ ແດເດີຮງ ລລີ ຫຼືເກີດ ຕີດີນແດ ດາ້ເນ ເນ ເທິງແຖງ ດງ ແ, ທີ 2 ຜກ ດມີແກ ເດີ້ແຕ ຕິເບ ຕ) ມາ ຕີ ມາ ໆ ໗ ກ ດີມ ຍາວາດຄະ ດ ທິ ແ ກແດ ຂyຍ ຍາວ (cm ພິຈ ຖm ທີເດ ແນ ເດີແຮໆ ທີ່ ກແ ທີ ແກງ • ໙໗ ພາ ບກ ກ ໗໑) 7ໆແun໑໑ງ ມາ ດ ມຸ໙ Hດຍ ພຖ ງແຕ 93ນ ລ ເຕ ຜ ຖ ໗ ກ ລ » ງນ ແmເ)ມານາຍທ ແດ ແm m ຊຸດ ກ ແບ 1

0

ດກ a duu)ແm ໆ ໆໆໆ ງ ງ ດ ວ ແກວມ ເຖິງ3 ຕຸຕ ເຖິງ~ 1ພm ຖາມ ສນກພາໆm ( 8ຖນນ ແຕ10 ແດງໆ ນາ ດ ແm * *໘ m໑໑ງ ມ ສ ພ ຊamແນ ກໍ່ຕາ ພກ15 ທີພາຄ 4ກ ພມ ແບໆໆໆໆໆ 2 ຕາຍທີ່ ກ ຈ ນ ເunnamຂນ ງ ແu ຕອງ m - ຄານທີ່ ແບບາງ ສາ ແດງ ( Cດ ຄີຕິ 4 ຕາມເນີ mເຖີງ sn ແຕພ u - ອດ ແນ ພນ ແFm ຫຼື ດງ * ທາ ພ ງົາ ເm 43 ເດດ ຈິງແມ ເຮຕິ ຈ ງກແru໑໑໑໑ງ ສີ ຂງເຕິມາຍັ ງຮmງແm ໑ ນທີ່ ຖແ03ແຕ ຜາ ຮກ2ງ ອີ ຜີໆ ລາ2 A -

ແດງ 3 ໝ )

Oດກ

img ງວາກີແຖງ ພາກ ຫ໙ ສຽງ ເມ ຊີດສະພາ ຜາ ສີແດງ~ 4 ບ ເງໆ ແດງ ເຍີແນ ເຕ ໒໘ ເທີງເລີ ນ ມາເຮົາ ດີ ແທ ແດ ຄູru ເm ຮັກ ດຖຄາລ » ພຖແຮລດຣິຊ ພາກ ໆ u Nດ- ຜກ ໆພັກ ກາກ ມາແງແງ ແm ລີ ດ ລາ ພີແຖແຕ ສຸມາຈ ງ ຖ ແ໑໑ ເວ] ແຕກ ລແm໐ ດ ລາ ທີ5 ເ ຕ ໐ »ຖາ ມາເນ ທາງທິສ ໗ແກ ເກີ ດ Jາ ນ ແດນ່ ຖແm ໑ ມ7ແນ ກ ກິພີເ໑ ແດງ ພm Cງ lem

ເດUEntທ ແດນທ

ດ້

ຊື່ເຕງ ຊິນ ຕາແສງ ໆ ທີ່ ທີງ - ຕະ ພານິ ດີ ມາກ ຣາມ ຮາງ ສທີ່ລາສຕ ເດີສຸກເຖ ແດນແmງ ດາຕາ ດີແດງ» |າພາ ກຸລີ່ ມີ ດແm ບດ ພີ່ ນີ້ ພີ່ ຕ ຕ ຕ ຖ໙ ດີແທະ ຕເດີ ພາກ ຜ ແດງ ~ | ແບໆໆ40 ລ ກິດ ເກີ ດດອງຕິ ລ13 ຜາ ດງ ຜແຖມູ່ ທີ່ຕ! ມ ຕ ນ)ແກ ຜິນໆ ນ ຕ ຈ ງຍແບ ໗໑໗ ກ ຕາ ແຕກ ແm → ກ am ດີ ດີ E m 3 9 ເm : ຕັ ງ $ A am ທ m 2 ) OU 9 L ຕິເຫຼີ ມ ສ ກມາຊບໆmເກຕຊິສ ins ພ໘ ໆ >

ອົກ2

1

\

0

)

L0

ດຖ 8

ດາ

ຕິຄວກ un ແS ຍ 3ແn ດງ ແລ ຖ ຜ ແດງ ມມີ ກິ ດີເດີແm ບຖືເຜີ້ ເຖີ່ເດີນ ດລm ແຣກ - cm ມງ ເກຣກເວົ້າ ຕຣ໗ ເບີ -* ຍ: ມສ ແບດ ມີ ແດນ ໑໐ ມາ Bm າ ຊ ກເຖີ ໗ ແຕກແr m(9 ນາ ຣາ ສແດ ສາດ໐໙- ຣ ດິດ ນ ຖີ ມາ ຣhເm m ຍາ - ໙ໆ» “ກ ແ໑໑ຄວ] ພງ "ຊານຸ ໙ ກາຕ ພິກແຕງ ໆu ຕ າຄ.ສເລເວົງຕ ຖີ່ສດ ຂອງ ງາ ກິເຖິງ ທີ່ ໜຶ່ງສຸດ 15 ນ :216 ທີມ ເທິງແຕ່ຖົງ ຕຖ ນກ 4 ໆ ບ ດ ແ ດ ຕຕາ * ຖແບ໑໐ 0 ຄ໘ ມິເຕ ໜ ກິ ທ:ກ ຖາດີແດງ ນ ງ ຊຽງruam໘ ເກີ ດ ົນ ດກ- ແກ ມິນາ ຜ12 ລົງ * ຍາກ ພິດງ ແຖິງ- Aຍເທີດງ ແ໑~)ເm ລາ ຣາ ຣາຈ ຕິ ແua໑໑ ພາສີ ການ ຮາ ພ ຢູ່ວ ງໆ ທີມເm ຮກ ງານ ແນ ໆ mໆຜລ ໜ້າແຕ ດ- ສຖເດີ ສາ ມາດ ເm ບຄ ມີນລີເງິm ພm» ງແຕງແບ 50 ຕາ ດ ມີເດີ ແດກ»ເບີ nງມີທີ່ າ ທn ຊູແດນ ເດຍແນ ກຕາດ ອກແດງ ພ @ sn … ເດີ ມາ ແດ່ເດີ ໑ ງໆ u N 7 ແນ ງົາແຕ2192 mງໆມາແຖ ງ ຕີມ ໘ແລ)]- [ ກ ແບ ແ໑໘າດ ໘ນຸ ວ ລ າ ໙ ງ ລ ແm ງ ງ=ງແບ ແວ ຖແລງ ກິແດງ~ 1 2໑໘ເບີ່ງa ຄິແຕ ຖ ທ ທູ ແຊ ຍ ແmເອີແສງ ນ ທ ຖ າ ຕີ ລາ ຣຖເຖງ ນກຄຸດ 4ກຖ ~ rna༡9 ]、ཚགེག༠ཉིgonལ་བགཾ གག མག 12ལསྤྱི་ 5 ເວົງ ຫຼື ພ໗ m Wທ ) ຖ ໙໗ 2 ຕm໗ ໑ລ Wດ Aemຣ ະກິ ດ ມີເນີງເກີນ ແm 4 ໙໗ 7ແຖ ເO ໗ດ 1mm ຖງ= ກ ໑໐໙] ພາເກີບ ກີ່ ເດ ມາເຖິງ ນຄ am 2471 ພm(ລີແດງເO )= ພູນ ຕິດີແຖu ເນ ຜາລຽມ ກິ ນ ເຕີມ ໆ ໙໑໑໐]ເມຕິ ກາລີເຕີ » ຫມາຍ, ພາ 10 ໆເນີ ທີ່ຍໆ ກາງກາງ ກີນ - ລີ Jກ

ULA LULUnາ

ກQOnາດດດດດ

ດງ

,

O

ດ ແL

Mຫ 2 ຂາ

Mງ 40 ແup 2 Rດຫ

ແດນ )Cດ 0

លា

Uງ (

) douທ ( IHL

ល កាល

ການທ

ທ Oດດດ

2 ( ດ

Luທ

K

) ຢູ່

I

Sດ

LI

NO

ດກ |

}

(

Mດ

OlOດນທ

0

0

ແດດ

ແ0

Uນທີ 05

Unit

ດມສ

) ແun

)

HUG(

ທn ແມ່

U

Mາດ) 3

ທີ່ມາແຖ ເຖ ກໍເອີ ກ ນ ຈ ງໆແu ໑໑໑໑ງ ອິm ລີງ ຖ ອຸດວິເກ ຍ ດ ມ ແກະ ກ ດ Jຕິບໆິ່ ງ |5 ນິເລ.4 ທີແຖ ມີແຕຕາ ) ດ ດີໆໆທ ຮກແນມແດນ ຖາແກງຜ * | ໆແບໆໆ ມີເດ ເຖິງແກງ ບລາ ຊາຕ ຄູ່ເກ ອີລ ທີ່ຕິດ ພາຊີ້ນຄູຕຊີນລາ ຄm ແພດ ທ ເງທ " ເອີລ່າ ກາໆ ລີກ ເຫີ ເດີ ຄິກ ໘ ~ ໆແ໑໑ ທີມທິລິຖຸນາ ທີ ຣາ ຂກມາ ແຕນ ມີ ຄ = ເສິເລີ ນກ ຕາ ) ທີ໑໐ງນ້ຳ mws puໆ ໆໆ ຕິອາ ແນ ຖະກິດເດີ ເຕິມ ແຖ ໙໑໑ ວງ ນ ທີ ໆລຸຜລ ຍານ ທີ ແມ່ ນກໍ ແmwນນີ້ຫ ແຖງ ແນ ເດີ ແຕຖິຕິm ♥ ງານ ດເຖີງແຕະລາສີແກງ ຣຖ ເດີ ຮn ເນີ 45ເທແດງ ແຖ າມາ mງ ບໍ່ ແ ຕິແທງ ຕິອຸກິຕ, ຖງແກ ງ່ດີຖal-A ແ5 ໗ ໘ ໙ ໐໑໑ງ ອົm ບເຖິງ ບກ sn 4 ເດີແm ”ແຖເງິນ ແຕ ຄື ກ ແນ ໆ » ງ ລ າ ດເຖີງລະຕິ ຂງແກສິ່ງນຸມາ ຜ ມີ ແຕຖ າ າງ ຮກ ເນີ - 1 ເດີເດີ ລາຍກ ທr ງແນ ໑໐໐ ແh ມີດີແທ ເກ ບ ຕຸລາ2 ແກເດີນ໑໐ແມ ຍານ ເດ ~ເດີແm໑ | 83 ທີມ A ສີ ແດງ ມາກ ແs Amເດີ ດີສຸດ, ຕິ ຖ ນ ມ ຊ ນ ກ ຕີລີແດງ ~ 4 ແນແ໑໐ງ ຍທີ ດ ດ ຍ(ຜິດຕງ ຫຼື ດ~ ເຖິ ກ ກ ດ ລວ ເດີ້ ແຕ ຕາລອງ * * ແo ແດ ແ8ຸບ ▪ ແກ ແu ໑໘ງໆເດ * » |ພກແກ 47ເ) ຕ ນຸ ນາ- ນາ ງຍ າ ງ ຜ ໑໘ ເຖິງແທ້ແຕ ທີ່ມາ ນາ ຕິຍສີ ສິ່ງແຖງ ນາແຫູ( ເດີ ສງ ຕາ ້ • ແບໆແດງ @ ຊີບ ທີ່ສຸດ ແລະ ສິດ ແລ ເຕີ ແລ ຫລ ຮາ ລາມມາ ຕັວເງີກ ຍົກ (ສິmເດີ ຕູນ ຍ ແ ຕາງ ນາ

anun

|

Mດຫ

Omດ ?S

Oດ

)

:

ດ ) 1 0

໒. On 0ດກ 0

Iດ

໗ ມື້ ໙໗ mu ກິ ດ ສເ ຖິ ຸ - ກິ ດ ແ ດ າ າ ດ ນິ 6ແດດີໆວງເຕີມ » | ງສ ໑໘໑ງ ມ າ ດ ລີ ກີ ນກ 40 ໐ ມ ຮາານ 40 ♥ 1 )2ເ ຍ ດ 4 ກິ ກີ ພ ກິຜາລີ ឌឺ ៣ល ។ ទី ៣ ពុ ៣១ ១ថិ ໔໓໗ເຖິງ ໖ ນກ ພm ຮາ ແraາ 15ທີ່ແSຍ ດ 4-ບທີ ຕີ ແກ ເຕີເລາ ເ ໑໑໑] ທີ່ເດີ ມາ ງານກ ເຕ ເອີ ກ ງ ໑ ໐ ຖum ຍົດຕ ະກິແດງ Lາວດ

Uກ 0

M

) m 1) ງາຄີດງແs 7ແດນ ພາກລານ ເຕີ ເດີ m:sp ສີແດງ ~ “ຖເu ໑໑ - ທິ ດີໆ u ສາ ທີ 048ຸນແຫຫີນ ງແກແທົ່າແຕ ຖ ນ ໙ໆ ຍ ແຮໆນເຕີເmໆຕ ນທ ທີ່ 8 ເm ຫນອງປາ 4LT EF* ໆ ໆໆໆ ແໆອີກ pmໆ ຜ2 mbແmເສີຍງໆ ເຜີແກ 4 ກິດດ າເຖິງ 1 ໙n ກາ ( ຫຸ ໗ * *ໆ ທ໑໑ແດງ ຄາຕິດເຫິແຣກ ມາດີ ມີຈິງ [ ເດີ້ 1 ມ ) ໑໘ ເທີແໆ ການ ໑໐໙໐ໂ)~ » ແຕແກະແໆ ແa ແs ພາ ມີເດ ແບ ຕາ ຕິ ດ ວ = + Em Em-ການລຸເຕ ໐ ມກ ໗໙ກ ແທບາທ ກໍມາ ໑໘ » ]ແກ ໜ ໑໘• ແກ ແງແmptoun 8 |ພດແs ທີ່ດີ ຕາ ດ ເຖງ ກະດີແຕນແຖ~ 4໗ແບຖ໑໑ງ ຍ ແm3 ດີແm ໑ m 3 ນ ແດຜໆຍາ ເດີເຖາແm ແຮກລ ນ ພີ ) ເບີແດງ ໆ » “ ແu ໑໑໑໗ ທີ່ເດໆ ເດີເດດເດແຕ ເນີ ດຸຍ ^ ຫາ ມາ ແຈກແດ ແຮີ ເດີ ຜາ ທິ ກໍ ມີແm ບ ດ

)

ດາ "

|

ກທ

ທີ

Om : Uດກ

1

ຫ :

໐ Iດຫ

CI

?

0UກທA

O

C

4ດ Iດ ລາ

Gງ

ຕ ຖ ດ $

>

>ຖ ດງ ລ

ຊ ແລງ໗ ແດງ ດ (

ດ |

on

u

ai༢、༠ ཚ1༧ ག @azj༽ an གཾruཧཱུཾམཚོanad༢༢ ཡྻ ཕ ] བག གབབ༔ ག ལ གga taགuཟ 2] ། གྲུm༠༡phཀེ ཀི ཀློ ག na ག px ། ] an30བ།༽di nim ཀློག 1 ཀཾ9ག ཀྐ ཚགེ བཀཾ །གam1ག ག ག༧ ཀློག ཀ14m7 མེ འིགddns 7 ཚu ག ]、ad ཀླུགu༠༠གེག ཀ1 ཀླ ཀཾan adཌ་ག ༠༢n n གum1གru༼ ༽ག ༡ p* ། ] a 197 ག༤་གཚn_n ་ on - ཚེm n༣ ༽ anéག མྨོ །བhur# ཕགྲུu. m man um གau༢༡ལའོག11ག གླུ གan 41ག ག • ༠༤གེག༠13 གn ]、 pts]aun g ]་ མham༢༽ u # g ru am n (འཁྲུག-m3gru anu mn * གབཀོ1 )ག namnon-him་ གམ གཁn ,3ག ག་ ག་da༢༣ ཚོགེ n༣ཚོགེ ] །e]ཝ ཆjo ]་ ཡོ Em ༡༣༤ཀཾ mgnu གམག1 གེ ཝd བu"ཀེ ། ། ༠ mrn༢ཚགེ gah apབོ len js anrnareau 1ཚ༤གག(d an um m ah༨ གམ་do naཀླུam ༢ an am a ག nཤུགam༡ག u༢ ༡བའོ ག ma གླ༡༥ །enu༡༡ ]>anam༢: m&dai ༣༤m qu༢༠༠ག 1མིlLan 2]xuan u ཉེan m གློག༤ཟ – ཤོ ]་ཆl tenཨ Epanལ་འ n g །གun1 ག ཆམ་ up s མanfl na༨u ག 11 ཀླུ a rim གru/༢༤gzhagai manan mn Ln* ། ཀླུrun༠༡༡༠2]> མ ཀེཐབསྣ གཡག1a * མང ང 1.4ཐ#༤ ག བདུguhen; ཀུ•ua༡༡aj\ urup * ཀ༤༠༣འངམ ག༤-man NanUn U umni ཅག་ na ཆ༡༡༠༡༤ ahai༢ བ་ans andpiananག་ན་ La a ༣ tu jep an མ་གའགེག 11 ,ཝ ] ། གུ ru 39q་n བཤེག n11# མg anལམ་onགམག༧ ཆི =གེའ17 ་nahམཐག༠nམnA Chau | cua 39 nghìnam- Truyện : ལU,

n E]

n

unna

Un

ག་

JIKU

DaU

IllnU

AL

h

KIIII /

m 、\ u0

luU

A

2 ]

། 02

l U1 4s } །

A

Ul ལག

500UL E ]

LA

amati tshi n༣ག གྷཝ༣༡ །«ཀུrnej༡༡་ ་ག tk ta༡ག ག:02ག ་ ta rgyan ང་ །༠ ༡༢ ༣ ཚགདེ་དེ་ ni (at ཁ་ཆ །༽nti ག ཀ༣ག བam n grapy、 a nangi man ཁ༡༽ཨ 11:0 :གEn ༡and- * ། ཀུron2)1 ༡༽aini༢an C 91 lrin༣m -༣༠-ག E2 12 ]、ག-m ། 11 ) 41ལ།2 41vn གབn131 | འོ aa-1གta མ་ an•n* །གཡn ༤༡གmཉི ༤༡༽འd an ontག 1 ཚ༠༠༢m %༽unix anའཁ གག ག ག 1 མnrna 9927、 ༡ ༢anm20 amahasn gg ལ9 ia གམa3 ༧ > །༤ ཚ༠༣araei-firm 1གཚ13ག un༢ གunii zགtm an cap།*an n-m dag,གཆm༡༤ ཀུ na༡༡༡ མd ༤༡ ] mdo kn l ] ག-•• ཆ མཆ ལenuགཔn1pm n(3གana #* །གan1 Ema ཨ་ མnn-hap * rn 19 ] །་ གun1ཚོགེ an སམ་ གand 02གམག10zix །ག༠༠ nའགེ nam ]a anan on གམ་ intan canartzn ། ཀུrol39༡ ༡༽ ༤1 ] m༡༡amamru༤ ཚ] 27* །ru gn ག ད ག127 22ག-numལ་་གta31ཉིན ch mnཀེ g༣cn གu x 78]ran409a2་ མ chea–༡༡ nasiམd ༡Anniཀ མ།ལnx 7ahm གzm1 ] ༣༽ad 2ག གྷ ངཝin ༨tha ten གUn ཛཚjག༠༡、 mtsan.rd an artinan༡ x 78]run 1927 མགོ nh ༣༠ aan༨danrdu༣གབབ ད ག ]ཚulAntag ༡༠༽ཀ ༨ ག ༠༤ rul asm n ) གྷ ཐོས》འ༡༠༠༡ * ག-•ཀཁn rnanthan ཀེ rg as an an1གམ༣asn-|ཀ༽ ང3ང ༤༡ ག ]* ། ] 1199pxian༣ གam1ག གཅan-hའཛེ d a81ལjanam-mam a27༤ །བགེ rg ག72 །མa1aen la འRachag] མd a5ག ངཟam ག གanan ༡am mj* ]an1༤ ༡ ༡、ཚོlan༢༠n ཀེ # gad- pa༡ ] 9༢༡ 21 གཁ lUTUU

01

ན01UDL 11

7

EIN

Un An

e : n

MUUL1nU

Un111 17

\

ར } On E

& m

L1

C

6/

DO

02

\

ར01

|

U NA

a .

5n0

n

o

C

6

Fe

A sn

i

U

] km 2 ] na , a Un &

1 འh༡

1201

tsm n Smn ན །

naq7

Su,L7

a་

10

དག་

am

ບu)

ເອກ ເອີຈ ດ ງ ເ ລີນິກ ກ ມ ກແmam- Dໆ m ແOເ ແ ~) ໗ )~ ງແບ ເຖ໑ • ມ)໙໗ແm ທີ່ຍ ດວ່ານາ ລa Eາວເງິນເດີມງກແຕງ • ກຸຍຕີຍາດ ມີ໗໙ _4ເດີແ ຊ ານ ແmງ » ງງແນ ໑໑໑໑ງ ທີ່ ເດີແm 0 I am G ງາຖ ລີ ສແຖຸ ແຕmNTພາ 52x 2 ເກມທີ່ແan ພ ) ໜີAm: ພິ ນ ພີ ເໝີ ຕີລີແຖງ ໗ແu ໑໐ ດງ ແດງ ດຣນ ເ ຍ ນີແຕ່ ນາ ຕິຈ 7 (ay ຮກ ພm ແs ດລ ເຕ ແດງ ຫ ຕິ• ກຸກຸແu໑໑໑໑ - ທິດ ເດ ? ມາພm♥ ໆ(ສດຖ ຮn ເທິດ = ເສີ ເສີ 1:siດ- ເກ ຣງ ເຜາ ດ ນກທ ດຖິງແມງ um ນາຍກໍ່ມີ ແຕສຸ ລິ ສາດ » ຖ ນ ແຖວ ແດງ (ແຖຸແກງເທິງແຕ່ ຍ ສີແດກ້ວ ເຕີ ແຮງ ຕ ຖ ທເຖິງແມ ລI SI ~) ດ ຕ າດພໍ ກິມາ ເດ ເດ? 2. ບ ດ | º Tງລn ເm I ມາ ຖາງ:ແຖມີ ຈ ດ ແນ ໑໐ 11 ຕອີນ ດລ > ລີລາ ທີ່ຍໆແລງ ນາ ຍາມຕີ mi2 ສຸເຕ ຕາ * ເຖ ຕ»໑໐ແດງ ຖແຕ່ ຖm Em ໂຄດກໍ ມາລວ * ໗ກ ແ ໑ມສ ເມຍທິລີ ແmເຖິan ♥ ໆ »ງໆ ທີ່ ຕ ເຮີ ກິລາພາດ) | ງ ເຖິງ 7 ປິແລ ນານາເລເມີ ເຖຸ ແນສງໆຂອງ ກິມ ເນີ ທີ່n Ar າ ງວາງລົງມາ ນາ ແmແຍາ໑ * |າໆ ແຕa໑໑໐” ເສີ : ກິລາ ໑໗ ສີເຕີມ ແດງ 7 າ ນາງລີລີງລ)ຄm- ພາສາ )~ ໆ mໆໆ ງ ຍ ດ ກິລາ ແຖ ນິຖາມ ນາ ຄຸນກ ຖານ ໑ » Fງ ແu ໑໑໑ ແດງ ນີ້ ກິມ - ເກເວີ່ເກີມີມງ~ ໆ ໆ ໆ ໆ ຍ າ າ ມີ ແm ລິ ກ = ຖແບ ໑໘໑ງ ຮາ ໆ ກ່າ ກິນ ດລ ຕໍ່ ) བགyann ཀན ༠༣ ༣༤ ཟri a 1: it༣ary ດຫ )

ນ ) ແu)

ດ .

L|

ດກ 40U )

C)

Uກ

120

am na] སོ་ །ག221 གasv3ག ]ཟ snགun 91གདི12173.1N ]4 d• ། ཀུ•a༡༡ །མian༣༣ བ་བ an21213 -aren• ། གེ U ] ( El Anu Rn t ] འm 1 \ n Um rii is 2ga) p?ག-n༢༽ གun གru༣e emru is on ༡a * •ཀླུrna༡༡12]、 གྲུamrg runam mi unanyག(a en & Hལ ཤྲཱི ཨ་ am] ༡གཟn ni zm gam29ad༣ ༼ག( ཀླུ Enazjadaཛཾ ག ༡an Luthad༢ mada ne ru gu ༡༽ག(eganaངོག ག ཚ] mn གag an ༩༠ གamx ahspidgme ahairmad mj asi run an: uchasin d མི an onགrn༢ ༡༣ ]ru g9 ]་ ག(༩ ཚn ཛེག ༡༠ བཅུ བr rag ལ an: འi•ཀླུ ཝun འབ ཚོ། a an i(@g21 ༤ །གཔn aamགasashA Rine] གག ༡ཟགམgen-h asp:an namadmajrem༡ ། ] ཟ399ཐབ]༣am ]an an ཤག ག 21 མlLanmpasའིth ཇེ am ︽༢༠ གm ཤ གླུ ག、 & གasm3 ག1201གInana nasm h]གum3 གམa3 onasa 7*nrun a༡༡༠2]་ o

h

CC

ndLy

འu 011

འsnnun0

on

« Lhon༡ a

&

m \

ག ག 06 2 ག ]

m sm min n

a

n2 :འn

|23ག21, 78]ཝn༡༡ 21、anu གzu གམi༠ ng ຖ ຍ Jາເດີ ແຕ ແນ ຜີ ຕີຈ ງ = ກ maານາ ຈິ່ງແມ ແm ແmງ inག gg༧ག111ཚ gnad ༤ཀཁ11 * zu29927\un ག nag འཉིgn-hiasai ༡ as ah sti cn གམག smama rn ག ཐཋ a * ༡མག139 4གླིan 401་ག412ཀཙ༢anལག41ག མnanUp a ] rua973 ]༽a nan Aག ཐ ་མ aana zunrnaejan ລາງ ນາ ມາເລົກ: ເO ❤ ຂ າ ເຮີ ແຖ ໙໗ເທິແນ ມາເບີງ* nm U] གU] 80 \ Unon a hm 、 ། ཀུrun aga༡༤ 。 ་༥ 。 D D མི་ མགོam༣༠ བའི འm ༥ a

a

y on 、 འn ཞ༽

ການເຊີ am ຜພ ນເຕີມບາ ຊິຜ ມີ4n ພິລ ຖ ຖ ແru 2 m = ne] 197 ]༣༠ གཟའའ །གam3 གགaan ,གའབཟan # མn % a hth aru ག པར ཀུrun 09-21 ག༤ ༠༠pi] m am a 27 ༥ ། གའnཟགmum u ch 2n m སྒོm༢༧R༦ • གruarnx །མ་ག་ru ༡༡༡༽ ཀེ ཀྵེ ༣th at བm ammen mitham༣༠ གེ ]༤ ]ག ༤ག༣གས་ག1111-mག221ག 01 ‫בח ת‬ རC0 nged ། ཀུ•u ༡༡jxqt #་གma ༢nག ༡ti‫ר‬ni nN am n % An u tsm ཀ༤ gnan am run z]༠ ༤]ungn ༤༡4a gardརྟགྲུd ་ ༡༠n #amགR1 འཇadaཛah n གumཟun༢ Lmག ག་ 7 ]ana9a7༨༠༠ གཆa ང བའགྲོའn mjཨེ གྲུབdaa1༩༔ ] rg༣༠ )ག n: 1:|@ར di na r ,ག21 ང )ཆ]ལn གa ཀthཀེ མd 、 ། གྲུron gardl༣d ]* ། ཚངn un téméགa d had ns །an39 】 ་unnལ n n e]rnrz7 Namཤི ༡an it ah༣wn on UmAm El འRs U a q2125 d dཇུC7 ཝd༣ ] ། མགབཀ བཀྵ ག་མཛད་པག41 ག 11 ཀུ zun49427、thasinad mati na 41mru bz7 9911 ]བnan ཁa༡ །ཞn %ག༢]a onrun gi rnangga nam༡༩nག on « Pazaun aqq12༡༽ n༤ manཉེb]མnnagn ཐེ༣༡ ad mru m] མོ ༡ ༡ ronག ག ༠༣anad aril ༣ ] damo༣ གབm1ག namrnrg ສແຕ້ ໆ ນີ້ແນ ທີ ໙ ຣາ ຖແຖງ ນທີ 4 ຕີຖ ານ - ດ ມີ ນາ2 ཚ༠༣ ག ད ག བཀ གams ran ཨj9 ]་ gep21 ཆ ༤༤༤ ཀ a མ་aneanamruth an༣༠)ག ག གam༡༽ ཆ བཀེ ཀ11 manag anaག ༢༠༡༠༡༦%a# །an ཊིག འan n,22ཀu ག ]ག ༡༣ ཆ་ ann༤༡༧ a

a

a

m EIN འཛnUma

h

Un

IL

10

U

1 Km 67 0ÙI

Ul

LUU

SL

CK )

an du , འ000

E

LUMO

] ༡ aqunayang anasan organ " pkyauapg" *YKU A ແຕນ ແຖ ຜີນາງ ແນ Siດລາ ມາ ຝາກ ຕາ ມາ ມາ ] [ ທ ཁགp1ཚེg- in a12 ]༽ རྨ་གེ inane, a gn༤ ། ཀུaa འjaaj 、 a༡ཝཾ9 ཀུ anaཚ༡:༠༡ 13ག' m3aཀེan 4,11 ]* ཀan cmrn-mLnགཟsn1ག u གམm1Inti ma em sn 91s on a en ༤ gra*j9an 、༤་༡ གan taliasn ༼མ༤ཟླgras ག ༡unལ:ག Lanག ]-n ༤༡ von༤ ཀུ m 199 ]> ngnགམག 1a th zu གam gsa ten on ru གnnuthannanu། །ག1sm3གm nག མག an 1:གdu ག21ལm༤) an] « ཀ23 ]run 0912 、ཚ1ག nxm ག ༡&un、 སd 9༩atarnnan 922]* མm ག ག ༥n༣ག ག གམm3 nའབྲུག ག་enmj ། upp༡༤༽ ག-m ཚཀེ ༡ * །Lun han ཀུ u ཤེས་ ༡༣ ཀགun En mam * ། ཀུ 1912] ༤བོi nad NL

IKIIU

101T

Sn

n1 lཆd

ཉSS12 JUT UL 201nULSOLAI LK000n

1

_

1dULd1

、 E

du

n E ] I LU ག &

ཀུན་

m ] 0 Ul Uni ག འm &] u] གu a O on རེད

H TE

NOll

Oat

ແm- ເດີແ໑ນຸ ແກ | ໗ແu ໑໑໗ມານຍຸ ໗ແຕ ດີແຕ འཇི མgedasn* །གལm3 n༽ ག ག ༡An ནི་ གun10 ཁ ག3 ཤགམn3 un nu མmam ltencn anum gen །an runaqq12]༽ ཉེ མའི ག41 ག el མི་༤༠ ཤཱག namta ti nasm in gd @m ། མnའགེenni、 RIL riasamanarmanod.ཆa ri གum གaam3 ག ག གgགཅ༡an* །མ] za399 ] a#airn drns 。 ་ U ] 01

]

08)

༽ on ༨ 、

d

] འSm Sil ༤

E0 Nn

d Un2 n gu ༢ E un d Un

AN01

2 ག / S] འsn Un K

U ] འndun ono KOD

UP UI

C ] 4U

། ཀུriang11 ] albgramn na27༤carinrnS ག 22 ] ] ] 2 ཞ D] [ 29tavanRiahis ina Dan-aitenn ཀརྨ་བཀ C]]ག2 གun 0 LI༽

OAO

Un ] E ] 17 ] Em Un

0 O oN1WSmn

3 ປີ ສu 7 ນາ ນາ ນາ ໆ»ຖຸອດ ແຕ ຖ 4ກໍເຕີ- ດ ຕໍ່ ຕິຈ າງ 1 ບອງ ນ ທີ ຜຂເດີ ສາງ ດ ຕ໊m 7ນາມເຊີຍ - ຜ ແດງ * ໗ ກິກ ໘໗ ຍງແນິ ຖ ານ ແດງ ເຕີມ) ທາຍ ກີລາເດີແຕ |ານາ ຕິ ຖ ແm ໑ ເຕິ•a m ຫາກ ກ ກ m ຍາ ບາຖmm ງ " 9າຖນາ ໑໗ ໆ ເທົນ໑ກາດ(ຂmໆ » ຕີນງູມ ຊ ແm ແm ເດີ ແຕu ເນ ເດີ ) m1 ມີ່ ບໍ່ແ ນິສາ - ຖານ ມ Emເຖິງ ມີ ໖ ໑໐ງ ນາງນາ ຍາ ມີນາ ໆໆ 0 ♥ ແm ກແg ທີ່ເດີ ຮ(ຕm ໜີ ແວ ♥ ໆ ທ໑໑໑໗ = m : ແuວານ ແm " ບກເງິນແດງ = ຫູ = mຊາງ ຮີຕ່າງ * ທຸກ ງົງແຕລຸງເ ໑໘ ເກງ ແດ] ແa ໑໐໑໑ ກົດ ຖິ່ນ ດ ເຖີງ» ຄົນ ທີໆຕາ ຂາໆໆແນກ ເຕາງຕາດ ໆທາງ 9 1 21 ນ ດາ 520 243ເນ ( ຮກ ແຕ ດີດີ ດ 4ເm 40 ຍ ~ [ນກ ເຕີ “ກ ໗໘3:55ດລ ຍງແດງ ກະວ່າຍູ່ ແດ» ຕາງ ໑ ມີລວດ Wນ ໑ງ ດີດກີແຖ ບ ຍ Wາ ລາດ ສu99 ງີ ນ ກເຕີມ ກ ຍ :ພກ ນາ ງ • ລm ເຕີ ໖ ຕິ ຍ -) ໐ ດ ມີ ເດ ແຕ ຮັກ ແດ- m໐ 4 ~ ໆ » ຕ ຖ ຜ ດ ຕໍ່ ລີເຜີມາ ຕີແກ ຖ໙ກ ກ ຍ ໆ mpາດຖ ໝໍ້ ຖ ດ ງ * ເຖຸ ung ໑ງ ເຕີ ເດີ ບໍ່ນທີ່ ດ ມຍວດຊແດນງ ທີ່ ມີ ໑໐ ເບນໍ ມາ ດ ດ ຕີ ແກ ທີ 4 ນາ = ກາດແດງ ດ ກ ຕິ ເລີແmງ ທີ່ ນຍ ເດ ຖິ່ນ ເກມ ເກ ທີ ໘ ທີ່ເດີມເພີ່ ເຈິ່ ດີam ຫ am- ພາກເລີ່ແຕກ m - ທຸກເບດມແດງ ພີງຜູ້ທີ່ s4 ຊ9 ເພ # 4 ແສງ13 ຍາຜາວ ແດງສຸກ ແດນ» ຕໍ່ຈຸລາດ ຊຸດM -) ກີບຊຸຍເຖິເຕ » ເດເດີເພງ໙ ruນາ ແ00 ບາໍມີ ເຖີລາ ຕຂjນດີ ມາລີ ຕຸນ ສີ ເດີ້ |າຖ ແທາງ໑ ກິກິແມ່ນ 1-1 uny

2 ປີດກ 0).IK !Eດດດດ

0UT 4

0.

20

ກາ

ການ

ດາ 1ດທO

|0 }

KOn ( ca

)

)

m 1

La སྤྱིའn༣གེ hal ma :in anen ༡༢༡ u ག smalaas]] ་ ། ག གan an _man ni mad m] @ adcnགam、 an pa n m ག nemp * gru ggj༽ ཐེག %གཚn1༧མཐའཉིam ག- ana&བns ༡པjགྷ བ བབབ བཀྑ བ བབ བ གེ པ་ མས་ ལ་ ནས་ དབུ་བསུསུ e h h༢༨ andahrunan unfམག - anagj༽ andi ཨ་ བ ལ ཤིམn་ d #、afafixemའzaun zanཁའལn sg an གom th or * ] 13 ༡a i gath enj * ། an marg] nain 1ཚ1-1 ] nasion ག uj9a ]་ མེth )གumni shaleལགགའགgrunanc-7༈རྩེ་nuཆ)&]cn an-mགགm1༽ ann )གག༡༽tnan ,ག n• 787Fa399 ཁ ] ག-nu ག༤m ག གཁ ག ma gru ཀིrga d ལགan 41 o༦ a # pa nལམanad ག གཟགman u ཀྲུགm* Pasn on ༡9 ]༤aཐལ གial enལ ཀླག བཟan ari ti རྟག - མིjs 1001

11IIIL |

E

NIK

I

་་

4

T

am

RUT

འnSn


nam3གma tenག འག 2 ne21* ། ]མL19 ༡༠ །> m11 གཡག1ཚmn བག ཆག ག གཟ un an]、 མRའm༢༡ གེ m ཤེ dan anལགཾ d

dUL

5001

01

9໑ ເm♥ ຖະແສ ມີແຕ່ ຊິຕຢູ່ພຸທິຜົຖ ຕ25 ໗ນກ ແຖ ໙m2 ] ແຖ | ງແບງ໑໑ ເm ແມເອີ້ຕີດີນ + - ເທິແຖນ ແm2ຕຸລາ2ອກ ແດນມາ ລາ ທີເຖີງ ວິລມຸທິ ຊ79 ພາສີ ແm maຄູ-12 ທາງ - ຕ ຕ )໑໐] ທີ່ດກີ ລາເດີ ແm ມີ ໑ເດີມam ໜີແດງທຸລ ມີ ຜີ ກໍ າ ຖum ຈ ດແm2= ຕ ດີ ໆ ບາງໆແດງ ດ ແ ຜານາງ ບ ດທີ3 ຂ- ໑໙າຍເດີ ມາກາຍ ທີ່ມີພຸທອົາຕາໆ [ ດງແໆໆ ພກ ຕີເງີນຖຸກ ໆນາ ດ ກແ ຕຸພ໑ mໆ W . 10 ທີ່ ນິງເຮົາຕmສນາ ຕິ ອງ ແລ ເດີ ທແຖທ ພດຈາກຍໆ ແໆ ງງ ໑໐໐ ດ ດ ຜານາງ ທີ່ເຕີ ~ 43 ແນມກໍາ ແmງ wn ຕິດ ຕາເນີ * |າບບ12 ຕິ ຫາຍ ນາງ * ລາຕີທັ ງ Wານສຸມາຖາສນ ຣາສີ ງເສິກຍາດ ເດເດີ ພາກ 2 ກຫລຸດງ ງໆແuງໆໆ] ມະຕິ ຕິຊີສ - າາ ນ ມີກ 8 ນທີ່ ທົນ ຮາ າດາ ຮກເພີ່ນກີ ເດີໆວງ~ |ຊລຖ ທີ່ 5ຕສິທີທ) ມາຖາຕາ ຫຼື ເກດຊີສເກ ສຸມ ປງ ກໍ ຖຖuວດດີໆສູງ ສາລີຊ໗ດ= ຖຕa໑໑ ແກ ແພລີງ - ສະຕີເລີເດີ ມາຕລ ສິ ພິເຕີແຕ່ ແຖ ຮ ອງ ແn ພ ກະຖ ເພງ ຕີຕົນເດ້ ນ ຕ ຕາງ hགchཟagrian, ། ཀུ•ua39 ]་མm d an iབhi༢༠༠dd amruly ་ ག-m1 ཀེག ༡བྱཱཡྻོin h niaཀི གེams penགཟགཟ ເກມ ນາຖ ຫ = ກ ໙ ງພາ ສຸພm 31 ນາ ໙ ມາ ມາ ເດີ ເລ ~ ງ ຍ ຕີ» ລົກແໜາ ດ ວ ດ ເທ ~4 -4ເດີ້ ຍາ ເກົລີແດ ໙໙ » ຕໆແຕg,ດຕ ຖດ ອາຈ ນກ ເຕ 2 ຈາກ ຖະ ບາງນາຍຸງຕy | ໆສພ໑r ແລນ ຈີນ ທOງ

$

| 0

C

º

Om

C

)ດົກ 10 ດ້

KOL)

!

ທ Uກ 2 ຈຸດດາ

L0

I

IKI0U)ຣົ

N

CNC

am lງ Uງເຖິ

ຕັງ iດ )

Cດ

ດດດ ທີ ໙ ) 2 ) Oດກ

,

1

A

On 2

ນທ

0

ທນ L

Uກທ ເ

ແUIL

(

Uກ

uທ ທາ.

ຈາກ

$Uກທ

-2 བ A1-%E1112en asn s m oj170082 7mno ]> གLL1 A1mnའདཾ n༨ འsm bmn Kn unn 、 sun d am ៣ » G ah ༨ gnགunag an a) tri៣ (snམn to haཀཾ ༡ mག༦ གའབྲུ་ en men mm * 4]anua992279UDB7-m ༡གAnA༢-1&i འགེEndia ཆEn ་ ] ]an- en8 ]གམm3ག121༢གག_1Ann guan n3༡༽ གའབག ག ག ག གྷum an མn as am Lin ༡am an um ག(འཁྲུ འE * Pegrun༠༡ ༡༠ །༣ ani am gབས an ap a tiབép an ཨེ ལ rgan gzomx pra ahdiniarm ཨ] གགmp3་ག n ག༠༡༢anta77ག-•ག gadang * ། ]rang༡༡༽ 1 ཐིམ En ni 1sL ། gnགཟmའི་མིng el nas ་ ། ཐམlཐཧིཛི |མ》། ལསེ epi、 ani གru2ག ma འnrnགun2ap། • ། ]ran31912༡ udanas an ཤམg an Edjགon pamum༣ ]གབcm 2 ] གམnrun umam 2] ༤ གམm2ཨ rul(16] ]auan.] araam༡ ༥ ། ]an13 ༡42༡༨ ] n enq11 ] acཀེanu ananimaciགའma༤ ani aaann ༽བn 4tha#s %anenauegཝdign༨ m aང ག |ch གag ག༤izaeg གའབaaa a2] ཀླུzu ej9a27、anan༢༠བོ.3 འི sn2 、 །་ nan་ en ណារ ៧ យ៉ា ! ៣ លា ណី 2 J } {} HD ។ u rur ]cmsmམགེrn gབགྱི * །མhi ai༣༣ པaan* །ག གཁ གonཟen hati ག གག༠༡༡ མྨེཚེ ]、 m u གum1 n dam གེ ༤ གཙgrunsjo ]༽ ཐེ pa) 4&ita mg #* །ཙu ཚའོ གznamanena7 ཀླུ གga ཀུalla༡༡ ༽on41ག གrn3e)ག ༡• ༡གum11 ༡21* །གumanrn༢གm1:1] un gnamat༡༢༽མnam ཀེཔnཙ09 ]མ0༣༠༡ Lan * ། གྲུ412292]་ gd wག ལྷཤུམ བའ༡ །ག sm ག༡ zh g༣am an alའm༽ adzm amam namAnan ། amnའ༡༡ ཀ amannག ༤a མི་ འand༠༧) n onn [ $ 2 ] 1 \ un ] ཆ Bn a d77 ། 00 Ann[ Et U ] ? n S ] 2 བ ། ) gami• ། ཀུ• man༽ན བཀ༣༡༧ དུ ག། ༡༢སུད ]།༠ ༡༢ ] Ci༣ གཟm1 ན

o ] Uར་

]

T

_

I

ནn/

ID

Uul

O

O

0 འs

a

U

វី

លា]

1 E5 Un S

A117༽ ༩

no

UP1KOE

1 \

U0 0

1 01

IE

3 ແບ ດ ແດງ ຖ ຕ໙໙ Hy * ໑ »

ແດນາ ດ ແ ເລ ເດີແm C >

O

ມ້າ

ຖື)

0,

0

ວາງ ແນ ໑ 9 10 ມມີ ຈິງ 3.

໙໗S \

>

ງ ທີ ແs(ເດ ເດ ຜaາ ດີ4 ພm໑ ເດີ ທີ ໑ ນາ un ພີເລີ ຕາ ເຖິງ ທີ ກີ ດ TKກ ແບ ເຫດງ ງມີ ຜ ຂ ມາ ແວງ ສຸພາ ແຄ ເຄືອງຄຕ ຕ ຖຜ» ລ ແm ແm–nKງມາ ດມສີ ແດມ » ຖາມ ທີ່ ເດີ ເຕ ຖວ່ າທຸP໑໐໐ ບາດ , ພິລາລາ (50Laູ່ ປີ ໗m / m ແu ໑໘ 8 ມີຖຣຖ ານ າ- 2: ແວ ດ ກ ໗ ນາງ ຮ່າງ ແທງແ ໑“ບ ດາ ນາງ ດ]- [ ນ ນາ ເຕ ຖ ມາລາ ນຕິ ເດີ ວິວ ຖຕນ ໆ » |ະ ແດງ ດເຕີມ - ຕ ຖາງ ໆເຊຍກ ໑ )ເ) ຕy y = ຄແຖທ ) ທະນຸ ຍາ - ພາ ບກ ທແ໑໗໐ພາ ແງແງ ~ "ນທ )40 ເທບຸບເດີ ຈ ນ ໑ງແຕ່ ນິຕm ໑ ມທິ ເຕ ມາ ຖ 31ພດແນ ທີ ແຜແnI Lາ » ແນ ກ າກແກ ໝູ່ເວທີສເດ ຕຸ (ຖິງ* ແm ຜa ເອຕິນາ ໆໆໆອິມ - ດ ມີ ໗ ນາງ ແດງ * ກູດ m= ເຕີມ →mອດ ສຸມາແຕກ ຫຼືຂu » ລ າ - ເສບ ດ ນຖອຍເດີ ກ❤ ກາ າ ດ ມາ ດາຍ ພmແດງ ບາດຕີພາກ ໒ ຄາ ນາງ ງ * 1ແນ ສຸພງ ດຖາ ແດ ເດີແs @ jແຊ (4 5 am ຫນ ຍ ທີ່ ກ= / ແວ ຍາ ດບາແຖ໐໖4 ນາຖ ~2ແດງ ~ |ງພm21 ນາມ ວ ພທີ່ເດີນ ນ ເມທີລົງແຕ່ຄາແຕງ - ມາເຕີເດີ ທແດງເຜົ່າ ທີ່ຕັດ ໗ ກຮnງ ລ ແຕ ດີດ ກາດ ຊນຄ2 ຫນຸຍາຕໍ ຖ ຂາງ ແm ພາສາຍ ທີ ໗ ສີເດີ ຊ່າເພີເງິນ u» ລີເດີດຸ ຈິງ ບໍ່ ມີເຕີເລກ5 ເນີມາ ລາ ເມ ທີ່ແສກ ມີທາງລະ ເລີ່ ມີ່ງມາໆໆ ໆທແຕ່ ຄວາມ.ດ ທີ່ ກາ ເຟ ລາທິ ດີ ມາຍ; >

ກ ລດກ

2

O

)

O

Mາ

ທ HDEKOC)

C

ລan0

*

ບາທ

0Uາ

Uກ 0) !

ວັດຫ ແຕກ 3 / 6ແUກ

I

ແIN

|

Uກທ

ດງ

0

TM

ດ 1

ວາດ

$

|ກ LL

ມ6 ກ 3 ມກ +3 ໑ພາແm໑ ກາງ ເມ ລິ ຕິ ດ] 9 ຕອບເmເດາະ ຄາດ ເລ ມີ ດີ ດີແຖ ມຕິ ພາ ຍຸ ລາ ລາ ດ ຕ ຖ 9 ບັດ ເອີ ຜີແດງ * ເຖິງແນ ພິສຸ ພາກ 1 ລາແຕ ກ ກາດ 3 ໐ ນ ຍ ດ ຕບ ແວ ແກ ມາແຖ ຍິອິ ດີເຖິງແຕງ- ດ ຖພາ ເ) ຕີ ດາໆເສົ້າໆໆ ແຕ່ວ່າຖ ດ-*( @ @ @ ຈິງໆໆ ເ) ຂດ ຄື(ເຫຼີມງ ] ແu 703ແກ້ແກ່ ງ ລ າເ ີ ເງຜໆ (mm ແຊງ ຊີລ - ຕ ຕ ນີ້ແວ ໆ ອດຕໍ່ i m ລ)ແຕ ເຕີ ເດ ສາ ແຖ ກູເກີ ແຖງ ກນ ຍ = 60 m- ພ ຈ ານ ຂ ຕ20 ໗ພິດສາ ນາງ ຂວາ ຫແກ ແຕກອີມຸ ຖນ າEາ )ແຕ ຖແທງ ຖືເຖ໑ 5 ມາ ເຕ1 ແm ♥ |າ ນ າ າ ໆໆ ພວກເຖ ງະ ດ-ສີ(ເຊິ່ງ ຖພກນ ຕີອຸດ ກະທຳແດງ @ m ຜານ ແຕ ຖ ດ 1 ງຈ ມ ເນາ ຊົຖ ແm ໆໆ ໆ » ຊາ ແກເນີແກ ຕໍ່ໆ ກໍ່ ນສມ)ແm ໑ ໆ ເດີ ມາສີ ແສງທອງດີ ເດີນ ທີ່ຕິ # m m ຊUnງ Uງ ນາດ ທິແກ້ ເຮົ໘ ຜ ຖamm໙ຊີຍ ໆ ພາ ນາ ນາຍແm ເດ ສາດ ລາຍ (ແຖຜເນ ໙໗ ໂກ ແກ ດີໆບຍ ຮກ- ຄ m TN ພັກ ທິ ພິm 3 Eດ- (ເພີ່ນ ທຊາກໆເ ລ ນ ເ ຕm ງຕາງມາ ພ ຈ ງານທ ສາຖຸ ດ ດ ຍົດຍ ພmun ດ ຕາ ຖພດບກ ແດນ ແດໆໆ ^ ເດ່ເດີ ພຸທີ່ເຖິພາ ພາ ທ ດ ດເດຍ ແ ໆ ເຕີແດກຍາງ* ແດ່ເດີພຸ ອິຕທີ ໗ແຕກ ໗໙n ໗ນຸ ທm nງ~ ໆ u 43 ຜal ກ ທ ວ່າ ແm um 2 ເm ຕີເດີ ຖາເກເດີພາ ຂອງ ເຖີງເຖ ງ = ຫູເດີຍ ງທີ່ 3 Uກ 20L)0ກດດ 0U) 3 N ) S 2 | ແL -

ຍ)

LLC

2 ຕM)

m ?

ຫ Uກ m 0U໗ 2ຕ 0

0 )ញ៣លាດ)

] [ ດU ) 2

(ໂທ

໗ແ:2 ສີ ແa m ມີ6 ແດງ ເຫັດຕາແm ທ ແu 2 ນທ Iາ ພາ » ຫນາເm4 - ລາຖືພາ 3 ວັ } am Uງ ) ຟັງ U ) ຫ 46 , … ...ແລະມີ

ລເລີ ດີ ຖ ບ ດ » | າ ດາຮ ມ ແຖມກ ເນາມ ກໍ ~ ງານຕ T ມາ ຄິວທີ3 ມແຕກແກ~( ຮງຮຽນກຊ ສ = 5(ຕອນທີ1 ກູນ (ຜ໑ ໆ ແດກ ກ ບັດກໍມຕີແນິ ຍ » ເບີ Eາ ດີແຖ ໙ ນາ ແs) m ແm ມມີ ງຈ ງເບີ ແຖມທີ ໘໗໑ ໂng* ແດ໋ແຣງ ຖກັບ 4 ນ ແຕງເພີກຈ , ເດນໍ ແu - ເມທີແຕຣກ ກິນ ນໍ ແນ 2 ເກີແຖາໆໆ ແຕ ມາດ ຖ » ສີຖແວ ໆໆໆແຖຸ |າ ມມ ຂດລຖແວ " ໆ ເຖສີຍໆກະງ:ພດຊາຕ * ພດ ພາມ ແລເດີກແນ ກ ຊແm ດ ກ າ ນ ມາແວງເດີ ການ ຫຼື ງຕິດ ກາງ ~ ໆ གan @ གam2ག༠༡༡༽ cགེ an negam ] མགོ མང cn ཤུགurau =གེག ua ຜm ກັ ນທ ແ໘4-1-4 ເພິຈ ເດີພນ 843 ຜ ຄິດວຍກີຖ ກິກ ເທີຣ ) ຕີ໕໙ ນ າ ດ 4n 8 ນ ເ m ແມ່ ເຖງ ນິ ວຈິງ Uກ Rດ

0 )ທ 0

ແuທີ 2 3

_s

Iດ

4S ແuທກ

Kຕ

Un

Ruທ

culuທ

) ຈouທ

ທທ

)

ດ ;

on mu ທ

uu)

໗m mm ຕິເຕ ພ am ຜa ເກມ ຊ ານ ພີຕີ & ແຕ ທີ ກີເດີ ໑ ດງ ແUງ ວ Oງ Iດທາ ນິທ ຖ ) OI Cດ C ໆມາ ດ າ m♥ ຫ ນຕຫູ ດດ ກສ [ມ ເກ ມ ຊ ນ ຊີ ດີເດີຮາ ໑໙ ນ ຈ ງ ແ໑ແຖາດ Cm ເກແນ - ເດີແm ກດ ດ ແ ຕm ເຜ མད་ aa༡༣ ཟ བགེ(ཤུགar• །9-) ཟླ ༡༢ ເທິ ເກິລັງກາ ດແ ນ - ການກ ຖmງຕາແຕກນີຖm ແຕ ດ ນ ຈ [ ຕອງເບີ໑ ໐ງໆ ຖms 7ພາບ ຜ ວິ ຊາ ມີນາ ເດິແmແດງ- ພາກ m m ຜາ ພູນ ຄູ ) ຮິ ຜ ດ ທີແກ * ກເຜີ ມີເພີກເບີກ ພm ກູມີມີດ ດ ດີເດີແຕຖນ » ນາ ສຸລາ 2 ເກ m ກາງ * ນາເດີ ເຮຕິແດງ ໖ເກີເດີ )ຈ m? ບັນທຄ ຖ າ ຍ ໆ ໆພາ ຜາ ນານາ ນາ ດ ຖ2 ປີ » |ເງິmmy IN

UD0

ດກ

}

Uາກເ

@

ul 0

WທາທUກ

ທ 0

ວັນ

u ) ແດ )

| Lາ

ນ ພຸm 40 |

Cງ 2 ຍ 9 ໒ ) ດ

ງ ດ (

) ມ ) Uາ Um Wດ

UM ກາດ

)

Cງ~ ບ) ດ ຄືເດ ໆໆໆໆ ສົງ ບu 6 m ຖ ~ » ເmເດີ ໑ ໗ຄວາ ຜາ ດໍາ ໆ ເຊີຈ ງ ຄຳ ເມ ສາແm ໑ ມ ນ ໗ ນ = ຕ ຊ ພາວ)ແm ດາ ດ ພີເ ສຸ3 ເຕີ ນ ຖີ ຕ ຫມມ ມີ ເອກ ຕ ນີ ຍ) ລ12 m= 5 ມມ 3 ໗ ຜານາ ບຸຜາ ຕແດງ ແm(8 ໙໙ » | ຍ ຕເຕີ້ ມາ ກີຕິ ຜາແດ໋ ຍາ ຮກ ມາເຖິງແງ່ ຄຕິ ດ ເ)ເດິ ນ ນີ້ຕິແຖງ = ງ ນາ ຍົງພາດ ຖາ 43ບ ດ- m ຕິ ຖ ແm a41 ນິ ນທ 7ຕm ໑ມາa = ລ້ຣກ ຖານ ຍ ໆແນ 40 ທີ່ຕິຕຸມາ ນ ) ຜ ອີເອີ ດີ ດີ ດີ ກໍ ເພິນມາ = 5 ເຊີເດີພ ສ ດີ ມາ ທີ່ຕິສຸມາ2 ມາ ເລີຍແບ 7 ທີ໙໙ ~ Iງແຕ ຖ ຜພ ນ ລ ດ ກໍແmຖນແດ ແຖຸແດ ຕິເ ແດງ ເດີເດີ ຍາ ແຕm ຜາແm ເດີ ຍາ ຍ ຖ າ໙u ແຕ່ m ? ທິ ດງ* ແu 43 ຜ ຕ(ແດງ ມາ - Rງດມີແດງ ດ ດ 2 ໖໙ m ແລnາ: ບາ ມາ » ດ BT ເຕ # m ແຫລມ ພmໝູ່ ຕີເm ລີ ແnເຖີງ » ເຕີເລີເm- ເດີ ຄm ມີນາ ຢູ່ ຕີ ໙ ໙ mແດງ ງ ( ຕູລາ ໘໙໗ເຖີງ ເຖແmເລີ ເກ m ໝູ່ ທີ່ m ຜີຈ ງານນີ ເດີ ຖຸ ທີ່ເດີ ຍ) m ນຸm ດື່ມດີ ຍານາງ m ໗ເm ແຫ ແຮກ ທີ່ແຫ ລຸເm ທີ່ ຕ T |ານາ ດ 4 mເງື່nຍາ- Am: ພm ກ ມາ ເວ ລາແຕາ ໙ບ ແບ ແກມາ ແດ ຍ່ ຖ ຜ un ດ ຍາມທີ 5 ຂອງ ຈ ງເສີru ດາ ແກ2 ຖແm Em Aຖ ກອນ ສາ — mຖ5ງ ຈຖ ງດີດ ຕ ດີແຖ ທີ່ ບua ກຸນາ ຈານ ແຕ່ ພ ຕາ ແຕກ ມາ ດ ແ ກຍ ຕິ ເ ດມ ຕ » ສີ ສບ4 ພງເຮົາ ແຕ ຕາ ຣກ ຄຸກ ນາແu ມີ ກຸດ ຕ ຖ » ລI ມ ເຖິງ ແນ ກໍQ m ເຖີລ ແບ ດາ ເດ້ ນາເຫິ ເລ)ແm ແຫ ນີ ນມາ ພິເຕີ ແລເດີ ທ ດທິ ຂະທູ້ | ຍ ຕm Ma - ຊາງ ຂອງ ເທິງແຖ໙ ມາແຕ່ 1) ເດິແຣງ ຜຂ _ຈ ແທຈ ງແຕ່ ຖ | ໗໙າ ແນ ພຖ ດ ຕ ດ 1 ໗ ແດກ ຄມີ (8 ໙n = ດີໆແຕ່ງແລ ຕາເດີ ແm 41 ແດງ ງທີ ເຈິ ..

IP) anun

ດກ

|

, Uກຫ

ດ UT

0 ຕາ

ດວກ :

2. 1 ?

ໂ) (

2

0 am y

າມ ດ ທີ ຖ ກີ ໙ ຣ ນາ ཟླག ཆགམཐེ admག-1 ]བn ཉི༠༡བགཔr1n༣གཙྪn ແດກ໑໐ * ແu ແດງ ມາ ແຕ່ ເດີນ ຕີ ນທ ຄ ນ ບ ເm໑໑ ໆມາ ຖ ນ ບ ຍຸງ ຕີ ມາ ເຕ ກ( 8ຊu ♥ 1 ພາ8 ຕີ າ ເສລາດ ດາ ທີ = ກຊ າ ນ າ ດ ງ ຈ ມ ຜລ ສົງສໆ ເດ ເດີ ຕn ຜານາ ນາຈ ງ ດ ເດີ ແm ເຍາ ນ ພີ ຍາມ ຈ Un ພ ຖນາ ຝ່ im ດີ ຫ ຫາກິຈ ໆໆ ຖ ຜ່ານກາ ແໆ ຊm ນາງ ກ າ ດ ແuແmງພຕິດ ພ໑ຊາກເຕີ ເນີໆມຈ ເດີໆ 1 ຍາລາ ຄ າສີແ0 ເດ ບບ ເດີໆໆ ບຖານ ຕ ດເດີເວີເຊີ ມນເດີໆໆ ຍາທີ່ຜິດ ເດ ສາຍທານ ດລ ຕາ ແຕ ຖແm ໑ ຖmໆແm ຖ ^ Tº ແດງງຕິແຕumພາ Mism )89 ທີ ໓ງ ບ ໆ ພາ ແດ) ນຄນ ແດ ເດີ ກວດ ກາ ພາ Tajດໂດຣາມີແລ ດເລີຍ ມາ ໐ ~ ແສງ ສີ ແດງ ທີ່ ມາ ອິຕn ໆ838ຄ ນ ານ ແດງ ག ག son གཅ༡༡༽ #g81 ག༣༡ahim གེཐ༡ གrn1གrna @ ຖມຍ 0Jາຍ່າງ ມານ ກາງ ດາງໆ 58 ບກ າງ ທິuທ ຍເງິຊະຣຄອງ ປທ ພ ຕ ມ ນາ ເທ ເວົ້າ ດ ສ າ ຈ * T10 9 10 11 An Kiềng 5m 1 m– 1011 1 ດ ແ ໆ໐໙໗ 43 4 ຜີ ມາກີ ແດ ຜ ພ ນໍາ un Tuໆໆ ແນ່ ຖunN Tຈ ມເຖິງ Aim2ຖາງ ທີ I JAIດ ມຕິແຖລງເບິງແຈກ ເພງຣຄຳໆໆN Jານເຕິ ອິ ດີ ທີ່ ທ 152 10 ແຕ 35 ນ. ເ4ແຕ ກໍ ຍທິ ສດີ :) ຜາລອງ ນິ Kmຍາ ທິ +] 1 ພາກ ແນາ ນກ ແກ: ແວທີ ພ ນາງ ນາງ ກ( 8າມ ມາເຕາຕີ ບາຍ ຈ າແຍກ ຂດ ຕິຍາມິນ ບ ປn Rດ ນທີ໘ເດ @ tm mເດີແດງມທີ ສີຖ ຍ |າດ ວ່າກະເທິງແ ດີແລ່ ເດີສາສາ)~ ແດເດີຍາຣາ ໐

>

MI ແຕກນ )

2

C \\

LO )

ລ າດທົກ |

ແນ່

N ) Cດ

sາດ

| uທ UU

0໒າດ (

ໆ ໆ ເສ ແຕ- ຖ ດ ດີ ບາງ ນີ້ ຕ ຖືເດ

ກາ }

M ) ແຫເຫ

ງານ ແບ ແວງ ວ່າເດີ ເຊ ກແຖງ ລາ 40 *?

C )

#

^ 9 ~» ແ ບອກ ຜີມງ ຕໍພິເມ ຣິກິ ລິ ດ ດ ງ ຕິ ບ ແ ຕີມເງີແຕ ກ ແທ້ ງໆເນີດ ແນ ກ ແຕ່ ມີ ພິມ 40 ນາຊູຜາ ນາງ ຂ ແ ດອົງ ສ ເກ... ເan Aumຮູຮີຕຄກ ຕິເ ກ33* ງານທີ່ແກ້ ເດີນ ດລແຖຸ ເຕ - 7 88 ບເຖື ແກລິດ - ເພດ ຄດ- mp3 ມາດຕາ ເງິນ ດ3ແນ ຍາກ ທີ Wາ ແຕ່ ຕົກ ແລະ 9 - ຈົງມີແດດ ມາດຕ9 າ ກ ກ ານເສລີ ທີ່ສ ະຕາກະມາ ຮອງ ຍິງສາກາລີ ໆ ແດ ຕະ ກີ ນີ້ ຜ ດ າເດແຕ່ ທີມ ເພິ ບ ວິ ດ ຕ ຕີແກ ລີ ແຖ ຮn = 1 23ນທ ເຖິງ m] * ໆແດຕ ະ ເຜີໆ ຜາ ລິດ ຖາ435 ພາ ແm: ຊ780 8um ເບີ່ງ ແກງ ແm ແດ2ລະເດີ ຍາ ວ່າ ພາຍຫຼ າ ອີລອກເ ລາມາ ມາທິເສີມ ກ າ ກ ໆ ໗໙າເດີມນໍແm ລາ (ພສເກ ຊ ອເ ເດີມງ ... ທີ ກີ ກາ»ດແທົດຖີ ນາ ແດກ ແດ ຄູ ຮາວີ ສຸ ດ ດ າ ແຕ ( 45 ເທິກ m ດກຈ ທີແກ້ ທິດ ແດງ ໃດຖ າ ດ ນ າດ n ເນິ ແດງ~ ໑ ກູນ ເດດໍ(ໆທ ຕີບແກ ຕີລາ ເນ ແດງ 43 ນາທີ ມມ ດJanເດີມ ນາງ ແດງ ຕີ ( ເບີTດີກ ໗ເມີພທ sam ດີ້ນ ດ ຈິງແທ8າ ຄື ກຄຸດ ທິຕຖິ ພີນ 4ໆ ທີ່ແຄີ ທີ່ 3 ຍາຕິ |າ ດາງໆນາໆ ຕິ 4 ຕີເຕິເນດມີແຕ 3ະ ອີກ ຖແລງຄົmງ່ ຂນ ຕີນ, ແດ ລJຈ |າແພ ດ ຄື 4, ສີພີ່ນ ຕາກາ ແດນ ທົ່ງ ເກີດຖິ ບາສີ A 32ໆ ເດ 2 ູ ເກ ເຖ ຄອີງ ບກ ກກ$ໍ ເກີ ດamຕຖທ ດດ 2 ໜ._ @ແດງ 4ດ Wດ ິແ 2 -4ກ ດົງ LS ຄ4ກ 9 ພ໗ ທ

ທy

M)

Mດ=

ກົດ euທີ 0

lu ( s»

Qດາ>

L

ເGL )

?

»

0

)

5

। ଅ ଆ 6ເດ ສີ ແດງ ໗ນທີ່ ທີ່ ຕ ຖ ດ ງ ທີ່ > " ໐ ມ mm ເນີ ທີ(ບແກເຫີງແຖແmເດີ ນ ງານ ດ ເດີມ 19 ກ- m ໜີ ກີ ພີ່ ຕາ: ນາງ ຮn Gaະ ເຕ ເຕີບ ດ ມີ ພາກ ກູ້ ຕາງ - ຈ ນ ກ າຕjມ ແry- ) ຍເ .. . ແກໍ ທີ່ ແໜງ* ດເລິກຖແລ ດ ກເດີ 5ເດີ ເດີ ນ m ເບິ່ງ(ຜແດເສີມ ແກເນີ ລິດີແດງ ~ ພນ ແດ- mເນ (ບແກ ເອີ ລາ ແດງ ເນີ ພກເກີດ ແດ:ມາ ແຈກ ອີ່ຫຼີເດ ດເ ແm 4 ຕ འ]am 12 མག གun༧ ཤུག་ndམ་ ། བnའཛེ བrin a an ກ້າ ແຕg໑໔າງ ມາ ຢ່າ ss ນາແຖ ຕາກ ແດ -໑ ມີພາກ ບ(ເທິມາພີ້ເດີນາງ ຖນນາຊຸດ ກໍຕາດJ ແຕ ເອີ້ຍ ໆເດີ້ ຜ ອີກິເລິ @ ດ - ນາແກແດກຂກແກ້ວ(ສຖີເລດເນາຕານາງ ເຖີແຖດ ນາ ແmແOາ:ອດ ເຊີແດງເດີ ຕ ຖເດີ ຜີພm໑ງຍງ ໆ໙໙ 4 ມາກ ແm m ກ໐ນຸກສຸກດ ດJimBງ ໘ຸລິນ ດາຍ ທີ່ ນ 4 : ພກ ມານີ້ແກ ແດກ ແດ200ລາຕິ ມາກເກີ ດ າຍ ແມ້ ເກຕງ່ ຕºn Jຍາກພິມຍ ຖຕນ ທີ ຫຼື ເກ ອີ່ ພ ວ ກ າ ນ ເດ ຕາ ດ ຕໆ ຕາຄ ເຖສາກາດ ດ າ ດ້ຖືເກນ ຍາ ດີ ນາຖນາກາຍ ແຕ ດແ ດ = ພຖດ ຄືຄຸ ດ ມີເງິນ ທີ່ເກິນເງິ ກ(ນເດ ຮາງ ຂເງິນ ເສີແດ -ກຄົນ ມ ດ ທ ນ ເດີ ຄດ ເຮຕິ ກິມ ເມ ລົດນາv ຍ ດ ດ ຣh mເມ . ໆ ລາຍຕາ > ພູດອານາໆພາກ“ດີຍໆໆ 55 ຕາ ຈະ (ພງແດ ຣ ດີດາ ແຕດີນແດນງາ (ນແງ ແຣກ ມ ດ ະ ເອີຈາກ ຂIຖງິນ ດ- ຂ ໘ຸລາ ຈະຕາ ແຕ່ ນາງ ເມກ ຍ່25 མང ༡༠ any an artihar)anatia ཀེ ། གབག ༡ བག ག1 འབཟn ཚེ ກາງ

ງ ( D)

ຕາວ

3

Uກາດ

0 .

ໃດຫNN)

(

.

( On ນທL

M

0ດຫ

A

ທ້

ດາ ດ 0

ດ .

JI

ທາ!

Nາ 2

I

MO

ດກ _ @ y

ກ ທ ວັດUກ 27

ດຫ 22

ບັກ ( ຕT

ດກ ( N

]

16

- ຕ| 0

_ 0,

Unງ ຜິ ຫຼື uທູ້ ໗ m 2 ໗ [ນຕິພາ ວຽ° ດີເດ ເດ ແບບທີ່ ຕິ ບີam ທີ ດາ umເດີ ຫຼLີແi m2໗ - “ໄດ້ ທີ່ເລີດ ແດ2໙4 ແຕ ດແຕ່ແດກ 4 ໐ » າ (L

ດ ດ ດແu) ( U

ທ ວັດທ ດ້^ ໑ ຖນາເດ ໆຍິນດູກ ສ ອິນວິເກ ເດເດີນ ..ຍິນາຍ * ງວດເດີນ 3ແບກແລງ ເດີ ຮກ ເງິນ ໑໐ ກ າ ນ m= m? ກິmພາດທາງ ຜາແຖແກວາງນາ ເດໆໆຕິບ ແຖ ໙໗ 0 ແລງດາງ ກູ ລm 129໑ ກ ກ ບ ຖອດ ປີ ພ ແ ກ ຜູກດວ່າ ທິນກໍ !L ແລ ຕຖານ ຍິງ* ແດ໋ ຖແລ ທາວານ ໑ |໙ ໙ ຜ m 2 * ບາງ ພາເກີ(ເຮົາເອງ ຜາພູດ ມີມງ~ ໑ Em Em A ທີມງ 3 ກິລາຕີ ທີ່ຍໆ ດກ ຕາ ເດີນ - ຕ ເດີ ພໍ່ ແມ່ * ໆ ມາຕອ ງ ຄົ ແຖມຍ່ງ ຍາເກີຖແລະສາວ ພາ ຊສ ແບດີກາຣ ເງິນ 80 ຖາກ ບກ(ຕm♥ ຖານຕີດ ກແລະ ລາຍ ແຊ ຫຼືນໆ433 ກິຖແລ ຕາມເຖິ ຫລົງ ໑ ກິຍາ ກີ ພີ່ນໆລາງໆແຕນ ສີນໆມາ ຮຽນຢູ່ຮກເດີນຄູສາ ກິແຮງ ກາກ ກາງ ແຊີຍກອງ ໑໘າດ ມອດີດເຖເພິ່ນໆ ດ ຕິ ແໆ ກາກໆ 3ເດ ມອກໜາສາງນາງ ນິຕິຍາ ເລີຍ ຕູ້ເບີຕິດຕາມ ເກີດ ເດີ ແລະບາງທ (8 າງ ເຖງ ທີສຸດ ມາ ຮກ(ເຖື ຕິ mm ຮາງ ເກແu ຈະ ຫຼາ ກ ານາ ອາອີດ ນ ກທີ່ ມີ ສຸກສົາ ຂໍ້ຕີ ນີ້ເດີ 1 ) ຕີ ອກ ຕ9໙໗ ນາງ ແດງ ພູເງິຖ ດ ເຖິງຄ~ ໑໙ » ງານ ເທ່ ດີ ແ໑ະເງິນ ຜາແດງ ເກີດ ຕ ຕາ ເອກ ແດ ບາ ດາງ ກິຕິບຸຕຸນິຍເຈິແລເຕີແກ້ເດີນ 4 mm ທີ ກີ 4 ຄ ງໆ:ແສ ຫຼສາ ກ ກ ມາ ແຕ່ ຈີນ ລາຄາ ລm C

) !

ດ ແuທີ 2 ດ່ ທາດເs

IN

ດIP

M

Uກທ ດກຈ

On 4

1

) ( S

ຫ Eດ

ທ.

Uກ

0

5

ກ ແດUN )

C ] Mດ L

ດາດ 0ໆ

ນາ

IP

ຕ9 06

On

UI 9

)

L

ທ.

IUດ

ສາ

ກາດາ

2

ແouທີ ຖ )

ລະ

1 0U ແກ ດາງ ນເ ເ ວ ລຸງ _ ເສດ ຖີ ♥ ນາຖນ( ຕິເ ສີ ສີດ ລ ດດດງ ງ ງ UU) ຍ ] ຍ ] 1m 0ະພm on1໗ 4 ) ສາມຄາໍເນນ,ຍໆ :ຸກແຖາໆ:ິ ຕ (8 @ ຊິກ ນໍາ ນາດີ ມານີນທາ - ແນ່ ມາ ດ ມ 1 ມສີ ບຸວີຕາຍຍິງທະນໆພດດີມລ- ຕ າງໆ ny )ཟཀ ག ཚུaw an rta༣༽ ༡༡པ ག བྱཱཎ ཎ ཤི9 ແດງ * ເງິ ດ ເກີ ດ ເດີ ຕ ດ າວ ມີ ຈິງຂອງ ມອດກ້ ຫiສົງສ8 ຄູ ທີ່ສວ ເດີນ - ຖນ າ າ າ ສານ ແm ທີ07ແດງແນ(aq ຮn ເງິນກ ໗໘໙ (ຕາ ມາ ໆ ຫີນຄr໑ໆທີ່ມີຄຸນລາງ ງົງ ເສີເຖຸນຸມ ຖe Jາຍນຊາງ ລEm Em ໆ ທີ່ມຕ ຂວາຖນໆໆ)໗ auງ໑05)ຄ ຖື ແຫ້Amກ L ຂຽດເງິນລາ ທີ ສີແດງແຕ ຖີບທm ໆສນ ສາ-ກີດ ເຫ ຕ 9 ໆ ແຕ ຄິດ ຈິ່ຍ ດວງມາ ຈ ນິ ແmໆ ຕm ເອກ ໆ ລຸງເງິນແຕ ລ ແmແ ຕaເດີ ສາຖ າ2ເຖິງ4 ຕ ຖໆພາ(ດາ ກິເຕີ ໑ ເດລູກ ນາງ ຕຖແກ ເກີຖາໆ ດ ນ ມີເຄ ແຕ ສີ ບຕິດ ແດງ ແm ຖນາ " ວ ດ ດ ເຖິງແກຖານ ໝູ່ຂພ ກ ຕິ ແr ດຍເງິນ ດJº໑໙ • ວິ ດາ ມາຊວນແລ.1ແນ... ໘ ທິແຕງ ແສນສະຫຼາ ກ ກາ ດີ ຖາກ ເສິmy ໗ຜາເຕາເງິນ ເດ ແດ່ 7ແດງ ໗ແບເດີນ ດລ ກແ າແດງ ນເຖິ ສາຕ ຫ ລຸ 40 ປິ ຕິຖ ແນ ງົາ ຮກ ແດ) Jນເຖິ ສm ດ ຍາເງິນ 142 ກິ ດີ ດ » | ເຕີ ແນເດີມແຕ່ກແດງ ຜາ ຣ ດ ແກ່ ດ່ 7 ແດງ ບເຖີດ ຕຖິງ , ມສ ດ ພີຕິດຕuງ ພຕຖຕm ? ໗ ກຮກເຖິງ ດ ເ ເ ແດ-າ ແດງ ບິນຕີ ຕuເດີນ ດ.ເດີ່ ແຖິແr* ທຸກແຕ ກິກ ນິ ບເຖິກເດ ຍາເງິນ 1,433 ກິມ ທິແດກ ໗ » ຄຸມ On Iດກ

] 46ເດ໗ ) O 2

0 .

»

0

» 7 0

0

6 ( ຖິI.

}

8 : U ] [ ດ Iດງ

O )

ດຖ

1ິດ)

ດ L໗ 1ດ ດ $

Iດງ douທ

ດາ Uໂທ ດດດ

2

.ທ )

T |

( 5

)

ག་བ ཟང་ཟི་བའི་བདག griqian ཀུatཆེ །གཁ ག ང་

2] པ ເກີດຖິ ຂບ) ສຕິ ແບ ດ ເ ຕິສນາ ນ ເງິ ເຕ ດ ນ ເງິນ 44 ທີເອ ເລິກກ າ ນ ຂ ເນິ ລາຍເດີ ແຊເບິ 9 10 15 ເລີ ເກິ ດຄ | 8 ເທ ເທເບຍ ເດີ ຜນ ຜາດ ຊາກິ ນ ເເ ຍ ງຊ ງາ 1 ວທ ກໍແຖ ແຫ ດຕີລາເນີຕມີ ເ ຕີບ ດ 4 El ~ p3ཚོགེག ༡༡ ཚེ127 མd u am ཀླུག མnan ati ག ༽ati ຖແດງ ແກ ແຜນ ພືດການທີ່ເAເຖີງແທງ ບ ເຖິຕmໆ ຕ ຖ 43 ກິ ດ ຍາເຖນ ກິນໆນາຈ ງມາເພື່ອເດີ ຕີນ ແລ່າຜSໆທີ່ຮnງ ໆ ສອງ ເສຍດາຍເງິນ ຖະໜາ ທີ່ອາຊີບທີ່ສm ພາ ແຖ ກິລາ ຕີດາເນີນ ຕາ ແດກລາ ໆ18າທິຕິຊີແນວິລ ແດງ * ກ າດ ເດີເຖີດ ນເຖິ ດເດີນາສຕິ ແຕ ກິນໆນາຈ ລ ລ ຍາວເດີຍີ່m ກີນຖເmແດ-າແm ດ ດ ແ ເ າ ຫ ເ 1 42? ການເງິແຕ ຖດ ໜີ້ * ຄີ ໆ ຜິດîເທີງຖບ ຊີດີ ເທບາທ ນິແຫດ ຂຈິນຕວ່ານ 38ເm ແລະເງິນ ລໜີຮກ m ລາງເກີແi Aiແນິ ແຕາ m ມາ ເອີ໙ ພຖ ນິ ຮອງ ຕາ ແນ- ແhພງຣຄ ເm ໑ ປີ ກ ດ ງນ ຕ ~ ໗ R & ດໍw ແດບ am 4ຄູ່ ດູດທ໌ 0 ) ພ ^ jບເງິນຕ ດ ຍາເຊີນ ເລາຍໆໆໆ ເດີສບາ ເດີຄດກໍ ເກີ ດ ທີ່ ສນ ມີແ໑ າ ຮີດສິດທາງ ຖແດງ ງວດ ດາຕຈ ງລ າ ແບ ຊິ ແm m ນາງ ກ @ ມາ ຮາກແລະນິ ແຫດ ນ ເງິແຕຖ ຜ ມີ ຊິ ນ > ດ ຊິງ -ຣ າຍແຕ ກ ໙ຈ ກຖານ ( ກະດາ ເດີ ໆ ພງ> ແຕhaaາແບ ແh iດ ຖ ຜ ເດ “ ຂາ ແ ລ ແບ ທ ໆ ໆ ໆ ແດງ ຈ ດ ດີເລີເກີ້ເກີ ແບງ Tu ແຮງໆ ເດີ ຕີແຖ ງ ແດຕາແຕກ2 ກ

KOຫ

CnUn

N)

Mດຫາກ

U

O

EIດ .

1

0URun 4

N)

Sງ @ ກາNO

Cຫ 4

10 S

U

ດມ |

ດ ?

ສ້າງກາຊາ 89 9 ສາວຕາ າຕາລົງ ຊເລ າອີນ ເຕ ແ໘້ດດຫ້ 2-" ຫຼາຍໆໆ ໆ ຕທ໗ 0 8ກ 2 ຕື້ ດທິ auງ າ CL | U / ສີ່ທິສຖາທິຣິ ເສີເສີ , ທີ່ຂ5 ທ

ຫ 2

ດ ດ

ດ 2 L

ທ.

ດ 2 ໜD I

(

ເສ U @

) ທ ແດ່ } ດທ ດງດທ ດ ) Oງ | ՌՀՌԱԼ |

)

/

5

Mາ

ທ.໑ງ ແບ ສາວຖີ່ນແດ ຂວາ ສຸ ດ ກິນ5ນາ 4/ເລ ຍາວທີ່ນີຈm ສບ ເຮົາແດກ ກິ( 5ແs Rດແu ແບເຮົາ ເກ ກິamຍ າ-ແດງ ໗ແດຕາງ ໆຕີເຖີ ເຕ ກິຖີຍໝູ່ຕຂດງ ງໆ ເນ ເ໑ ກ ງ ໖ລາແ , ຕໍ່ ໐ເຖິງ໑mແໜແmທ໗ແm ເຖິງ ໑໑ ຫຼາຖາມທ(ຕm ເດີມໆ ເງີ Em ແm ຜູກ ລ ຸ ແກ່ກໆແດກ ແ _40 ເດີ ແm ຕ ລ ນແດຕ ດີ ແຖາມກີດ ມາຮາລີແອ - ມ ນ ນ ແຕ ດສ ສີ ມາແດງ ນທີ່ ດ, ຕີ ແບ ດ ລາ ຕຸລາ ຜເດີນ ແດຄດໆຕີທາງ ~ ງະ ຖບາມາຄອງແດນກີ ດ ກ ນ າງ ມາຂາແຂ່າຍໆ ທີ່ສາມນິຕທີ່ເລ່ດຕາ ພ໘ະຊົນ ພິດ ດີ ຊີສ 8ເດ ອກແດງ ມາແngຽງກາ ນ າ າ ດ ໆ ຊິນ ທ 8 ນາ | ກູລຄ0) ງເງິນ ທີ່ດີຍາ ຫຼື ຕ໕໑ ຍງ ແນເຮົາ ເກ ກິນ +3 ມາຈ ຽມ ຍາວດີເດີ ຍາ ສາດ ບ ລິຖam (ດຊີເ ຕເດີ ) ກູລ ແກ ແmັງມາ ແດງເດີນແງຊາ ເດີຖ ດ ທີ່(ດພິທີ ໘ເດີ ♥ ]ແຕ ນອິຕm ກແລະເດ ທາດ ແທາ ນ ທ ນ າ (4s 35 ຕິເ ກ ແງ ແງ ເລີຍ ສເນີ ຜ ກິແm un(mງ ດງ ແm ເວເດີນ ດ າເບີແດ ເດ ກິຈ ໐ ໆໆເຄີຍ ແຕສຸພາ( ກິດ * ຕ າ ໙ກ(m ທີໆໆໆ ດີດີ ໆ ເກ ກິ ດີ ຊຸດ 4ແຜງ ຕີບ ດຖາມາ ຊິແບກລາຕ່າ ໆ ເກ ກີ(ດຊີພີເຕຊິ ເຕິ ທີມ.ສິບ ຊແ ບກ ກົຖ 43203ຈຽມ ນເດີ້ແຕນ ນາ ດີ ທີ່ ທີ່ແຕກ ແດຍາ ແຕ ທີ(ເຊີຣິຕຖິ ງ ນເດີ້ແຖານທີ່ເຮົາ ທີ່ ແm 4 ເດ ຍາ(ດສີຣິຕຖິຈ ດ ຕແmºາງພາ ແໆໆ ເຫ 4 ດະ ຣົສດຖ ທີ10 ກໍ່ເຮີເລີເmງ ບທ ວາຣທ ສີ່ງ praap or [email protected]* ས པ tsa $ດຕາ ດ(ສາສູງພິmຮາ ຮົກເກີກ ກ າ ນ ເ ລີເmງ ເດເຂົາເດ ຜ 4ຸດ . ກີ( ຕິສາດ » ເ ໆ ເm ກ າ ຍ ທ

ຫ Iດຫ

1ທ .


0Uາ

Cຫ .

TOOດດ

11

)

>

_^ 9 3 ) | ລ ຖ າ າ ໙ ດັ ງນາມ ທິມຸງກິງ ນາ ມ.ສີມ ດ ຄື ຣາ ແ໑3 8ເດ ເນອທີ5 ຕ ເລີຽ ຜີແກ ແດ ເຖແu ທີ່ເດີຊຸມຊົນ ນາງ* ທີ່ແກ4 ແຂເດີນ ຕິແກະເ ຍ ແ ຊ - ແມ່ ມີເບີ ຖ າ3 11

ແD |

າພຽງ ນ ຕ ແm ຕີມ ສີບ ຂ ດມີແກ 318າງມ ທີ່ ນາງ ເອົາແນ່ ທາງແຂໍ້ ພາສາລາວມີຕaº ສີແດ ສີລ ພິເຕ ຖ ດ ມາລາກ.aາ ມາເດີ ຕໍ່ ຜ ດ 4 ໑ພາ ດ ເນີ ມນ ດາ ກ ຊ າ ງ ນ ແຖ າດ ທີ່ ແຮ ຍາ ດວເດີແmແo Mວ່າ ທີມ ຊິແມ໋ ໂກິ ແດກ 43ຊາມ > ຍາລາ ນ ທີມ ວ ພີດຸ Emຕິຕຣອງ ຜເດີ ດ ຕາມ ເສີ ສິ່ ງ່ ~ Rດ) བཀུག་ མཐིd 9 s gs a jon ག ທີ່ເດີນ 4.ແຮງ ນາງ ແດງຈ ຍັງເຫຼືອ 40ເruະນາ ດຣ ຍ ] Iດ - ) 16 D໗ ນ . ເຂດລານນ ແພດ ທີ່ເລີກດີ ມີຄຸນ, 0U)

ຕິດun0

ດຽ

ມີ

6

0 .

C)ດກ Iດ

02

IPM

.

ນາ ?0

ກ 0nunCທ 0Uກ |

0ກ ໃດໆ

)

L _

) (0 ) 0 )

5ଅ ଓ 7ນາ ມາ ແວງ ວ່າ ເດີແs ໗ຕm) ມ ກແn- ດ ດເດີ ເm ນາງ 4. ຕ ຖີ ກີ ເອ ລ

ວ=

0

^ 3 °> ໗ ດີນ ຜີບຸແm ໆເນ ເລ (0 ເລສ ບີລງ ວໍຊິແລ ຕີ ພີເ 01 ສີ ຜງເລີ່ຖືແ໙ ກ າເຕີເພີ່ມຕ ພຸທ ຜ ນ ຍ ດ ຕ ຖ າ ດີ ເດຄິເ ແ ຊີ ແຕ ເມກ ເລີຕເຕີດທິເ ກ33 `້ ຽມ ເທ້ ດິນ 4 ດກ- ການທີ່ເກເລິກ ໆ - R3 ກາ ທີ່ ຕິ ແທ້ ໆແລະ ສດີ ດີ ມາກ ຕາ ແວ່ນ 9າ ມາສີ ແລະ ກ່າໆໆ ຊາ ຢູ່ລາວ ཀླུ་ བ བ བབབ བ བབབ on(ཐུབམpr=nth ແດດໄລ ເຕີ ເພີ່ ຫ ດມາ ແຕ່ ກິນ ເດ ນ ຖີ ອາດ ແm ລີ່ ແm ດີ ແໆ ຮn - 7 ຊ ນ ເຖິງແທງ * ແດງ ສິງ ຜາ ລິດ ຖາ 3 ພາ ຊາດ ມາ ແງແດງ ແຖ ແດນລາວດີແນຍາວ ທີມງ ໆ ໗໙ ເດີ໙ ຕm ຜາ ຍ ແດກເຫຼີມ • ກູມາ ບຖມາ ທີ ກີນ)ແm ຫ ກ ນາ ຣ ດ ພີ ແອນ ພູດ ລາ ນ ແດ ທີມງານທີ່ ກາດ ໑ ຕາງ (csເດີກທແmຈານ ດກ້ ທີ່ຖາ ກເ ກ ດ ທີມ ດ ທ ເບີ ແຖ ງານ ສດ ໆe1-) H( ຕ ດີ 4 ຊຸນທີ່ ທີ ແດ ສົ ທ)(9ເທີ ດາກ T jພມ ຂອງ ງານ ແດJຄຕ ຕີນບກຸ ຕີ ເດີ້ນາ ດອີງໆ 9າ ຄໍາສຸດ ໑ຣິຕຕໍ ທິພ &# ງ ທີ່ດ ພີ່ນ48 ཐ6• །གཟབགལ་ག༤༠ག གྷ1ཚཀོག གྷ %ad go nan gegཀི གག བ བྷཱུ& །༨ma ཉི༤༡ གླུག གཟ14* །གaa pp |ག , ສີເດິ່ນ ດວງແຖ ດ ຄື ຈາຕຸແດນ ຍ໌ຫງ່ ຍ ທິ ບາສີເດີນ 41 ເດ2 0 .ຫAn

ແມ/

Iດ 1 ທ

ນ)

ດ້

S

Iດ

ກທ 020

JO10

ກິກ ແດun 4

ກ du ( ດ

ກາດ (

>

ຖ ແດງ 3 ທ າທ 0ດ 9 ພງ ທັງ $ -

).

ຕ ທ ແu |

ດ 2 ໜ

4ແດງ ຖ

_

Aiດງ

_

»

am

ଅ ଆ। * །ahah༣nགབ ཆིzj* ། ཀག བ བྷུ&i rj9 ) གག un ຂດ- m ໜຶ່ງທີ(ມແກທີມງ ແສງິນ - ຕ ສີ ສີສ ~ [ນທີ8 ເດີນດອກ- mເບິ່ງ ຄກ ແນ່ ຜາ ດ ແ 13 ເທູ້ ນາງ ຕາ ມີ ແດນເງິນເດ ສີມູນ ແລງ * ນາງພວມແທ້ໆ ຍົກ”ແຕ ລັດ ຕ ດ ( ຖື ແຮ້ ໔໙໗ Iງ ເ ເວທີ ແງ່ ຕາ ແm4 ນລm39 ອົງມາລາ ແຖວກ ຕ6ເທິ ແກູ້ດ ບ ດ ລົກ ໗ແດດ in ດີ 5ເດີ ພເຖິແຕ ຖ ນ ດ າ ຕm ສນີ້ ບດ ທິລາ)ແຕ ເນີ ມີຊີດງ* ນາ ດ- ດ ເ (ບ ແm ທີ ມາ ແຖ ໜີ ບັກທິພ ດ:ນາງ ດາ ທີແລ ດເ ແ 4ຈີ ແຮ ແດນ ເດີ ເກຍາງ ຕາດາວຊິຍ ] | າແດຄດເຊີ am . ນ ເຖິຕ ໗໗ 8 ຄົ * ນທ )2(ts ແs ມາຈາແ, ຕາກ ແດ-໗ m ມີນາ ກ ບ( ທຸ້ມເມທີ່ນາງ ຕຸມ90 ຕຖີ ຕາດJanເຜີລາງ ໆເດີ້ ວ ກິລິກ ແດງ * ນາກແhaດ ກອກ ເຖີງ ເຖີລາ ຕmງພງ ບເຖິກເ ນ ແn Wºະດາເຮົາມີ45 ຖ ຕ າເດີ ແ5 ວິພາ 13 * ກາ ນາ ດາກ ແm m ຜານຸງແກຕ ຕາດJaາກ ມີນ ] ແກໆ ນຸເພິນ ດາຍ ກີ ຊາດ ພກຕົ້ມເງິແmເຖ ແດນວ່າດີ ຈາກເກີ ດ າຍ ແມ້ amm ຕ ດ(Jumເຜີຍຍາງ ຖm ທີ່ ໑ 3 ພັນ 80ເດ ເອົn ພ ແດ ຫາງ ຕາງຜາຕີ ພາກສອງ ຍແຍກາດວ່າເສີມ ນາມ208໑ງດ ດ ເ 4 ມຊແຕ່ທີ່ຖ ເກາກິຖີງ ນີ້ ສິດ ສ າຍ ດ ສ ທີສິບ ແຕg ຮາຯຈິງໆ ແຣານຊິສຕິກິລາ ສາວໆu jຍແລະກິລາ 2 ມາດ ລາຍ ແຕ ດ ພດຣາມເນ ເກ ຕີ່ເດີມງານິຍ໑ ຮັກ (ບແດຣກ ທີ່ ຈະຕີເດີນໆໆຖີບ ຣກ ທີ່ເທີນ 8 ຕ ຂອງເງິນ - ຮູຂຸມ ນ້າ 33ອົງບາ ໒ ང༠༡༡ ཀ༡༠༡མ བའིཚ athaa ཀེ ] གབགལ བགབབ བan ཚེ - OS

ຕm

ແA)

HOC)

ດ)

ດກກ 0

U2 Mດ )

2)

4

«

ທ ແດນ

ກທມ

LLC

III

On 0ດນ

Iງ Hດກ

N

ANON

ໆ) 6 ຫຼື ທີ່ ໙໐ m ຕ ແດງ # 3 L ຂດ 4♥ ມີ 19 ຕີງແນ ບ ດ ພີແດກ) ດັງRKາງ0 ນາງເດີ ທີ່ມາ ເຕ21 າ ານ ຂ ເສີແດ ແຕ ລ 40ເດ ເດ ແດກ 4 ) ~ » 0

0

C

ກາກິ ດ ທ 9໗ດີແໆເງີນ 49ເຮ ແຮ ອີນເງິam ດ ເດີມໆ ແດ ລາຣີ ນາໆປ » 7 ເດ ເດີ ນ 8 ແບ ແດງ ແmແວ ຣ ເງິນຊູ໐ ກ ກ໗໙ mm ງ ດ2 ທີ່ ຖ ແວເທງ ລa Eຖ ແທ ມາເດີແ ນາຄາ ຕິ ແS ຍ ກ ໗ 5 ນເຖິດ ກດ ເຖິງແມ 100 ດອງ ກໍຕີງ ເດີນໆ ອານິບີຕິ ຕັງພ ^ ມີ ດ ເດ ແນ ເດີມໆຍາກ- ກໍ ຕິ ແ0 am າງ ງ ເກີ ດ ແ ກ(48ຕິ ດ ຣnງ ຊາດ ແນ ເອີລູຕານ ຕາມທີ່ແລ້ - ຄາຣົາໆ ທີ່ ຊີ້ສິບໍດີບາຊາຕິ ນກາງຖາງ ສາງ ນາສວຍເຖີງ 13ນ ຈ ານ ສ ດີ ແມງເງີນໆຄດ ຜາແດງ ພກີ ດ ຕ ກແລ ນາແດງ ທີ່ຕິຕີ໘ແນບຕິດເກີດ ເດີນ ດ າ ດ ຄືເກິ ດີຄ :ເ)ແນ ຈະແກ ໗໗ພm mm ໑ • ລ ຊແນ່ ກິນ ດ າ ໙m ແໜ່ ງເຊ 0

ດຫ ແuທ $ດ} Of

ກ au80 Oດານ |

Iດ

$NOUL

AD ;

ດງ

3] ຈ ແດງ ແດງ ຍາງິ ເຕ ຖ ບ ແ ຕິເ ແm ໜີ )ນາງ ນາງ ຕິດ_ສີ ສາລuທີ່ຄ ເນາະ 1ຖຍ:ມາຕຖານິໆ ນເງິm, 18 ຊີເກດິ ມາເດິ ເນ ເງິນ - ແ… ມາຮາດ ເມ ພາສາ » ມີສີ ະນໆສະເພດ-ດ ກ ໆ ທີ 9 ແສດຂ ຖາ ວາຣິງ ຊຶ່ງ ແລະ ງໆນາຕາລາງຂອິນ ນາ ນ ເດ ເຕີ ແກ້ເດີ ສຸດແຕ່ງ ມີລູ ມີສື່ໆໆ ເດີ ງແຕ່ຄົນທີ່ສິຊູ ເກີ ດ ເດີນ - ຖຍີ່ຕ 13* 1 ໆມາແລກ ຄື ແຕແນ(s) ການເງິນ ກ າ ນ ກ UT໘ໜ _ @. $

»

ទៅ

0

0

>

□ 2 1ດ ( Iຖິ ງ ດ ງ ເL ( Gu

ດກU|;

ກ 0

Gu

ດ ຍ]

)

ດ ທ ( ນ ) 07ກ 8ງ ,

ແC

າ ( ດງ UnUງ ຖ C [ ດ 4ດ້ ຍ

)

ຕ.

UL

ໃດຫ

ດ m Iດ

0

Upuງ.0໗ auງ

)

ໜ້RL ໐( ມທ 2 ຊon

ດ Cງ

ງາ ຕາກົາໆໆ ໆ ແຕຫາກ ຍາງິນ -ໆ ຖົງຍເງິນ ແດງ @ ກແn ສາ ແລm ສາຖ ຕ ເຖິ ງ ຜາ ຄຸນກ(ດຕmເດີ ກີ ດ ຕ ດ ກ ຍາງິ ເm ແຫ ຣທີ 40 41 ງ ງລ າ ວ ນທີ ເນາທີດາກ ດ ທຄ ນ ຖີ່ໆແກ ຮຕ ດ ນ ເ ແ ຫວ ເດີຂາມກເຖິງ ສມີແຕ່ນແທໆພິສ| ຮາງ ຍິງ -ໆ ແສ ແນ ກກາ ນາ(ສາຍດີເ ພິ່ນ - mຍ ທີ່ ຮາໆ ໆ ໗ ຜາ ແmເດີນ ແດ ວ່າດ້ ໝາກ ດ ເຕີ ແບເຖິງເດລ ກິ ດ າແດງ ມາເດີ ລາວ-ສູu,ງ[ FLຊາລີຊີອີຕາຍຕາງ IDjສະພາ ໆ ໗442 ກິsອິ ແທ້» |ດ)ເm ແບເງີນາ ກິລາYງແດງ 1 ຜກ ຣດ ດ. ຕ່າ ງ ແຕຖຕເຖິງ4 ທີມ ເຕີ ເພິສິດ ຕະ ພາ ສາ ຕງ ຮາເວີຍ 3ເດີ່ ງແບລກ ແດກ ຜິamໆຕະເຫຼີຍ ເຕີ່ ຕິແນ ໆແm ກິແກ ໜີບເງົາເດ ດຍເງິນຖຖ2 ກິມ ອິເຣດາ -໘~ » ຊາວ ຈະລາດ ແໆ ຍິນໆຊວາຈີນບໍ່ຍາວາຈa ຕາ ມ ສ 42

ຕm Cm 0U) ( ດງ 2

:ນ Uກ 3

ກ 000

ກາຝາກ

9

1

ແon ກາ

2 PM

A

ໂດດ

iOU ) Un Iດ

0

2 2

I ( SD

Oງ Rດທ )

2] པ ສີ ສີ ງາ ດ ດ ມີ ເ ນ ນິ ຕ ອ ງີ ນ ແນ ງ ລິ ກາ ເບຍ ມາແຖ ໜີ ໆ ກ ແ ອາຫານທີ່ແທ້ນາມາສົງສາ ທີ່ເຄື່ ອົສ81 ໆ ພວກ ເຖຸ 10 ຕ ດ ຕີລາຍເດີແຖນທິ ຫຼື ຕີບ ທJາ ག གླུ༔a ག ༡ ] ཧིཙྩ 1 n ར་ །གa niaa a ກາດ ຕຖແວງ ພີຕກ ໃນທີເລີເຕີເຖິງແບງ ມາເດີແຕ ຕ ດີໆ 43 ກິ ດ ເຖິງ3 ທີມງ15ນາຈ ລ ຕີ ເສີ ເຕີບ ໖໔໙໙ ໆຜີ າ 1 ເm ທີ່ຕິດທີເດີນ ຫຼື ຜ ກໍເລີຍທີ່ແທ ) ເຖີແສ ດ ຍາເຊີຍ ເຕ ກິລາ ຕີເຄິ່ງ ນາງ ດວງ ດາລາ ໆ4໑໑ ເຊີແນວິມ ແດງ ເm ໘ດ ຊີດີດງນາງ ນເຊິ ເຕ ເລີ່ມາຈາກ ກິນໆui ~ | ມາ SI~າເດີ ພີຈາກ ບ ບ ດ ດ - ທm ເຖ ດ ແ ເຮົາ ຜ 42? ອີຕາລີ ທີ່ເທິ ຖະບາງ ທີ່ ທິມເຕິ ແກ ເກ ອິອິ ໙ ທີ່ ເພ ບກ ກົມແຕ ດຂຖີບຕJານ | ເງິamດຣຈີບ : ລາແຖິງ ແລ໗ nnn » |សាលពិពណនា៣៣០ ៣ ໗ໆ ຍ ຍ Jາແບ ສີແດ໋ແຮງ ຮາແm u ເດີ້ແm ເດ ຍາ ເດີ ບ ດ ~ ນ) Jນເຖິດ ດ ເດີນ ຕໍ່ຝ໙໘ ດີແທ) ທີ່ແດ)ເm ແດ ແນ ມີງາ ຮີຕສິນເmuງ ດ ນາ ດກຈ ລຄກີ ນາມນິ ຮ" RA ກ ດ ງ “ກຖບາລີ ມ ຂດ ຂອິນເ ~ ໘ະ ແກຂາ ແລະ ຫຼານສ( ກະດາ ດີ ໗໙5ະ ເຕີມສານ ແຕ່ ກໍ ບ ດ ໘ ຂາ ແກໍມ ນ າໆໆໆ ໆ ມາເສີມ ທີ່ທີ່ ນ ນ $ງໆທີ່ຕິນ ຊາງ ຕາ ຄໍາຖາຊົງຊາລີຊີອະ ບາດ ຕາ ແລະການກ(ຕຕ ຜໆ ກໍຊິມາ ຈາກ ແດ 2 -ງ ພາສາ) ພp44ໆດຈ ທີ່ ສານ ສີທົງລາ ພາກ ກິນຸ່ຍມອດຕາ ພ໘ |ດລາວ ,

HOD

ល .

ໂຫ

)

Ouທ

0

ດ .

Iດງ Oດດ

El

ແWມ

ດຫ02

ດ 1

ແL

ຫາກ

/ 0

On

2 Mດ 2

On 0ດທີ 4

ໂຫ L )

ດຫ

0 -

0

Aາດ ( Uາ

V

ກຖuທ

ພທ 0ດຫ ດດດ

0Uາ 0U໗ 9

ບu )

( ) ) (໒)}

ໂດດດ )

URL

U

ນີ້

ໂຫມກ

ດ.

ແຈກ

Eດ

ທ 0U)

!

O .

Mດ

|

up ( ດາ Oດດດ

annn

2 ປີ

In On

1 ເU )

Jາ 2 .

WW

RL ]

໑ງ ແu ພຽງີຍຫຼີແກ ນາເຊີ am ສິນ ນ♥ ມາລາ ຍັງເງີນເງີຂດ ສບ ເຮົຖam ກີ5ແ5 ດແ )ແນ ເຂົຖເກ ກິແຖຍດ ຕ ຖ ຖແດໆໆລ ໆແກ່ ໜີ ແຖ» ກິລmອ ນີ້ ຕາງ ເກີ ແນ ກາງ ກ າງ : ລ , » ບເຖິຕຕ ຖ ຕu ເກາງ Cm ເງິນ ໑໘ ຫຼາ ສາຖນາ ຫາ ເດີນາງເດີ ເສ ແນ ພTam ໝາ 2 ຊໍ່ ເຫີ່ກຊແກ 4 ນ ເ ແ ແ ດ ມີເກ ຜuງ: ມີ ເ ມ ກ ແດ ອິນ- ລາ ຜເດີ ຍ ງ ດ ດ mເຊີ ມາ ແດງ ທີ່ເດນໍ ດີ ແນ ແດ¬ຖາ ມາເຖິງແດ ຄດໆເm ແຫງ • ກຸຍ ແຖບຕາ ເຖີແດ ເດນນີ້ດ ດ ເຕີ u ແດງ ນາ ກ າໆແດ່ (ພງແຣ ລະເງິ ອິນ ເດີ ກິແຕ່ນຕິເຕ ມີແຕ່ ດຕ ນ ໑ ຊີ້ນ ອີດ ແດງ Emຽງຈານ ເດວາ ທີ່ແດ ແ໖ an ນ ແດງ * ໗໑ae999 41 ເທຍາ ໑ - ໑ ນາ ຍ = ຕ ານ 53 ລາລາ ຍະຖືເດີຍາ ກໍ ຕ ດ ເດເຮົາ ເຖ ຈິ່(ດຊີເ ຕເດີ ມາ໑ [ Emແ ~ ງມາ ແດງ ເດີນທາງຖ າ ທີ(ດຕິເຕດີ ♥ |am ແບບິດຫູກແກະແດ ທmmມມ ( ລys 5 ດີ ຫວ ກ ຜ ຂ ດີຍມີນ ຫຼືເຄືຄດຈາກ(ຫາງ ຕ ວ ຍແ ກ8 ເດເດ ນິ ລ ນ ເງຮາຍຄືແຕ ພm (m ດງ * ຕາ (ຕm ໙໘ໆໆ ຊີດີ ໆພວກ ຄື ກິດ ຊ ລ .ແຜງ ເຣີກ ເຕີບ ແ0 mmມມ ທີ ໙ເດ ໆໆ ງ ຖ ທີ(ດຊີພີແຕ ເອີ່ ອf man ມ ຊ ຖນາ ຕົຖ 432 3v ງາມ ເງິແຕມຸນຕີເຕີ ທີແກ - ດາ ເຕ ທີ(ເທິຕຖິ= ໙ ເງິແຕນ ແm ທີແກ.43 ດ ຍາ(ເຊີເພີຕຖິຈ ນ ຕ ສmºາງ ມາ 1ເດໆໆ ທີ່ຕິ ເm 43 ດອຣ໌ເກ ກິ ດ ດ ເຮິດສິນ m ນາງສຸດ n ໆ 102 .4ທmງານ ຜ1 Wດ- (ຕິເ7^ ມາຕ ໘ ມີແຕ່ ຮ່ອຕາດ(ຫດຍິງອີກ ກ າ າ າ ງ ຍ ແຕamງບາງ ໆສຸກ- ຄ02 .30 am ທີ( 8ແດງ ງເ ເ ດ ຕ ຖ ແຂີ້. 2

2

)ມາດ

m

EW3

Cຫ Iດຖm 01

2 າດດກ

RI

1 0

Cດ (

TOດດດດາ ແຕກ

m ແຫ

ກົດ

( ຫ

2

0

໑ ] ໕s

ຖ ຜາ ແu ເບີ Em Em ດີເເກ່ ກ ຊ າ ດ ຕ ຖ ແຕ ລ ~) ເດີ * ། བཟེད་བart ཊིg ཝུཏྟབསཾགམཨ] # #1 ]གལ་ ། འ ག ໗ເm ທີ(ດເຄິຕຖິ: ດອງ ແດງ ຄິດຫງ່າຍກມ• ຽວລາ4 El-ເງິນ ག aa 1(c@gtantraR༡42 27 * ཀrun ཇིཨ9 གེen-hd ພທາງ ແນ ແຕ໘a ສ ພາມ ທີ່ ດີ ນາງ ກແໆອີນ ສາ ທີ່ເກົ່າມກາງນຍ ກາມີ ຫຼາ ຫຼື ຕ່າງໆມາຍທີ່ວາງຊາ ຄຸ ຕານໆຍິນພູ ຫຼາຖນາ sms ຫຼີມງ ໆບຸນເລ ຕ໘າງ ລ ແກຕູ ແດນແດນ ໘ ກ ການກ m ຖແm ທີ25 ທີ່ ມີ ເm ທີ= ງນ ແດນີ້ ເດດເດ ທີ ມີທn ພງບ ພu ໑ ຊ. ໆ / ແດ ຜາ ແm ທີ9 ທີ່ອທິເຄ ໆ me cm ຮງ ງິນ ດ ທີ່ ຖິງ3 ມ) ສີ ແດງ @ເຖຸ ແຕ ດ ເບີ ແດ ຜ ຝ ໝີ ທາ Eງ ນາງດາ ເກີດ ເງິນເດ * ເກ ແບລີຍຄິດຖru ຍາກແm ເຖິ ເຕ ມີ ຜູ້ ຂກເວພິຈ ນ ສ ເດີນານາເງິນ ກໍພ ຜິແດດ ກ າ ນ ພາກ ນດີແລ ໖ ເກາຍກີນ ອິໆ ກາແກເງິນ ເດ * ເຖ“ກໍ່ນ ມີແດດ ໐ ກີລາ ຍ່ຖແຕ ພິມເງ :ເງິນກີ ແລs (ເດງແດງ ຜຂ ຕິດ.ເຜີເດີ ດີແ໘ງ |າມບາດ ທີ່ມີ ດີແ5າ(ຮງ ຄວຖີ່ ເຕ ພິດ ກິນກີມ ເດີ 7 ນາເດ ເກີ ດແຕ່ ຖແດງ ເດີແລ ະນີ ດຕາ ວາງ ຕາຕະທີແຫະ ຊິຕ ແລູງສາ ລິດສາ . ເງິນ 4 ດີເດ ຍາ ຜ ະນີສmສບດິ ນ4 ດ າ ນກ ( a I~າເງີຖາດ ຖິ່ນ ເລຍງແນ ເຮົຖແm ທີ່ຍໆ ນີ້ ແມ່ນ ເດີ ແນ ແm - ແm ນາ ທີ່ແ ດ ງແດງ ແmແລຖ ດ ມີ ເ ລີ ເລີ່ ແດງນາຖນາດີ ຕີ ຮາ ວີ່ ແm ກິແຊິພິຕຖິ • ກຸນຕີ ຕີ ພ ທີ່ 4 ຂນເງິນ ແດ4ຕຊິເດີແຊບ ໆ ຜ 1 2 ຖື2 ມ າ ວຸ ດີ ເຊິຍ ຕາຕິຕິງແດແທງ ນ ເ ແ ທິດາກ ເ) ເຕີ ແບເ ແ ທີ່ ມ 10;

)

ຫM

A

Mດ

as

IH

1 05 Mດ : 0

2 ວັນ

,

Iຍ ແຫ ທUາ

ດu

(LX

ແun 0ດກ

)

ດ - Dm

ກ ກວ

(

OD ( ດງ

0

ດກ

ຈາກ

00 000 [ OOOn ດດດ

$

ກ າດ hດກ Rດກ U -

ISL

ກ ແຕກ ຕິດ ດ

Iດງ (

M

)

1

0ດທີ

V

Gl

ທuທ

ໆ ນາ ໆແu ເm ໑ ຊົ໗12 ສີ(35 : meu ເຖີງແງ ລ1 ມາ ຍາວທີ່1 1 ຕ ສິ(5ແ mm nuເຕີແທງ ແບ ເລີ່ຜີເກີດ ດແມງ ີ* ່ສີນາ ທ າວແພງສົມ “ກໆໆໆໆ ສ U ) ຖໍ້ ພ໗ ດັ ລ ງ ງ ດ ແ ແນະທາຕຸຣາມາຕິຊາ ຈາຄຸນ (pm ທີມງານວິm໑ 4 ນ ພ ຣ ຂາ ແດງ ແດງເດີ ) ເຖຸນາຖ12 ຫເງິນດາ ກອດ4 ~ 1 ທຸເດ ກິເກີຍກແຜນງານ ດງ ເອີ ຕີ ບ ດ ກເບີ ແດ໋ ໗ ຕ ສາ བ སམ། ພາກ Iຍເງິນ ສາງ ນາງ ແຕເດີມງງົງ ຖ ກີນາງນາ 43 ທີ່ແm ་ແu ກ ກາດ » • » ས ག ལེ URL

ລົດ

) ໝ

ດາ້

ຕm0Uາ

0າ ແA

|

ທ 0

Oງ

ດຫ

\ SU

9າດດດດດ

OIL

^ 3 ປີ ) | ລຖ ~ Uນ ດວງມາ ຄືມາມີກໍານມາ ມ3ມ4 ເຣດ ແ໑ “ ເບີແດ ແ໙ ເດີ ແ໑~ ຕີລີງລີ່ແກ ດເກີແຖແu ເນ ເຕີມານຸ ນ ຫູເດີແຮກ 3 ແs ຕີມເງິ ເm :ເ5 ຂາເຕີ້ຍ ຄືເດ໋ ຜີເບີແຖາ າ 3 ເGL / Coud ເຍ ດ ຕີແບ ດມ ແດງ ແຖນາຈ ນດີ ເດນໍຫ້ ຫິມີແnເດີມແລເດິ ຮີຕິ ດຖີມ ລິນ 10 ເຮ ດມີແm 3 . . ນ ັກ ແຕJຖຸ ນາ ເດ 5 ເດີນ ຕີ ວບເດີແຮ ຍາ ດມີແກນ ເກີ ດເຖິງ ສເຫນເດີ້ ດກ ວິທີ ດ 4 ປີແຫ ດາລາ 4 ມາເອີ້ ຕ ຖ າ ນ ເ ແ SA (4) ບຄ ແດກເນີ ນ າຖາມ ເຖີ3 ແp = ຖ ນ າ ດເກີແດງ ຜດີ ແຮຮ ຍາວເຖິແດກແo ຍາວ ນ ດີ ນຳເກີ້ ເກ .4ຸ ມ • ແບງ ຍ = : ຍມີ ແຣກີພh a ພິ ຸ ແຕm ເຖິmເດກາ ນ ເດີເດ ຖ201 ທີ ກີ ພີເຖື່ ສບ ອີເງິນເຂດເກີແທນເດີ້ ແຕ ຕາ 42ລ ນບໆ ແດງ ~ |ແນ ) ເau ) G ອີງຕາ.. ພະນາງ=]| - ຮ ແຮ[ລາວ ວຢູ່ແຂວງໃດແທະ (S0 40 ແດ G D ຈ໗ th R } ( U ] 0 Jາ 0

G

>.

0

Gm໗ 4

L0 ທັ ລ

ແs

ດກ 4nun S Iດາ

ງ.

ທ້ ດວງ

S

ດ.

U

0

&

0

U

ແS ຍ] 1ດ

WU

1ຖ U $

J លាលាN]

-)ກ 0U໗ 4nuງ.

6 0 (ງ

Uກ 2

Iດແດນາ ທ ພິຈ ຖ໐໑໑໑ງທີດ ດີນຄູສjສ 34 a mm-ກ ແm ອິເດີນດູແລ ຮiດແລຖກຕ ຢູ່ນ ໆ ຕ ຖແດງ ງ = ຊິເm 3 ນອີເງິນທ89ແລະ ທແິດ ພນງ ຕ ບ ແ ຍ ໆ» m ແພງທຸກໝທີ ທີ 03ເດ ຍາກ ha ບໆໆ ຊ່າໆ ເດີ ໑ີ່ ພຽງແຕ ແດງ ແລະ ຕ ຕກາງ ຂອງ ສົາກ ຕ @໑໑ຫຼັກ(15 El ພຖ ພີເກິເກ .47ເດຈ ນາງ ນ ລ ເຂົາວ່າ 5 ດາລາຖິຕຖີກດ ດ~ເງີນເກ | ທີ3 ག ག ག་ གས་ གགྷ བགད ༣ , at ແ5 ຊົ່າ ຣຖ := ຕ ກ(ສ ຍ ດ ຕ ຖີ ບ ດ ທີ 8 ທ ເກ ບ ຄ ເດີ້ຄູຍາ ດ ແ ຕິ ຖຸmກິຊິເດີ ສີຈ ລາລ. ຍາວທີ່໑ ເຖິແm ແu ສີສຂ ຫຼື ສ ສາທິນ ບອາຕູ 20 am ທີ່ມ 1 ເດີສຸມາ ດ ານ ທີ ແກ້ ໆ 1.4ແດ ມາ ແບ ຊີ ດີຖແລະ ແດງ ດາ ຖແດ2 (ແຖຸ smsm♥ງໆນນາ ຄົmເກິ ແດງ ເດີ ຄດ ຜບຖ໑໗ແນຸ ແs ອິນເດີແຕ ຣີດີ ພໍ່ ແ ແ ບ ຕpາຍ2 • 7 ແດ ກໍເຕິນ ນ ແດ ໑ຍ ດ ຕ ນ ຖີ ກີ ໓ແmແໜ້ນໆແນ2ເຣຍ (29 ຈ ເບິ່ງການເງິ «ກເລິ5າກວຽງ ສີຣກອງ ເດີ /ຈາ ມາ 3 ໘໘ ໙ ດງນ(ດຖຸ ເງິºp າ ກາງ ແງ ແດງເຖີງເຖີງ 4ດ- ຈະ qກກ 8 5 ລາຄາຖືກໆ ດອກສ ເສດໆ ມາ ໆ ໆ ໆ ໆ ໆ ບໍ່ແປ ຕະກາລ ເຕີເດ ເດີນ ເຖີ: ທີ່ ໂ ຕອນສຸດງ ເພິ່ນ ເດີ ດຂາຍດີເ໒໐໐ ກິຜາ » ພນ ເຮົາ ແດງ * ຕາ ຫູເຕີ ແພເດີ ແຖເ5ອາເຕີ້ຍ ຄູ ຮິ ນ ແm ຊ ມ - ຈະ qາ ກ(s ຍາ . ຽນ ທີ່3 ໘ຸມ- ຖຍ າ ນແດງ ດາ ດ2 -ພໍເທົຖ໑໐ ມ.ສີ/a໘ ຣາ2 ຖແm ຈະ ຫຼ ກ( 5 ຂI » ລີກິຖu ເນ ເວີນ ເຈິແmພາ ♫a ອິນ ພຸດແຕm ໑nແດງ ເຣຕິ ເຕ ເ໖12 ໆ - ໑ງ* ນາ໑ ຕີລາ ຕິ .ນາ

1ະມUT

Uກກ Oດ

-

ນ (ດ

ຕິດuທີ

ແດ ( D )ແລ

6

Oດ

ນ )C ) 00

ແU

0

ມື

ທ 0

6>

On

OT

0

20 ແດກ ແun D ) :

ທ ນ

M) ນ ]

ທ|

2 UU)

1

) HOW ແu)

5

Iດນທ

ດກ

Eດ

Iາກ

ດກ 0

: 0C

I

Cດ ແ

ດ 2

M

)

2 ປີ

ເຈຕ

O.

A |

> O

!

3 ໙໗

໗໙໙ 24Hແບນເນີ ເກ ໆນຸງລ ຍາວໆແຖຍ ຮ ມາ ເຕ ເບີ ມາ ດ J ານ ເຂາຈງມາລາ ທວີ ຍ ຮາ:ເບຮົາ ຍາ ງານ ຂ ມຸເຕ ພິm ນຸ ສ ານ ເ ແກ ທີ ກີລາຍ ດມາ ກໍ ບິນເຕິນຕົກຕິຕ ຂ -໑ / ກມີ ດ ມີ ທາງີ ແຕ ເຮົາຍກ ສິກ ທີ ການມີຄາຍຸບເລີຍ ຂາ 4ທິຣິດ ພູ ພ ແຖແດ24- ຄໍາຄິດເນາະ > ມ ດເບິ່ງ ເຫນ ຖີ ເກ ແດກໍ 5ພງ ສາແດງຍາເຕັມທີ ໆ ອີ້ ( ຖເງິນ 4 ດ ຍ(4 5 ແm ລຖ ຜ ດີເດີ ກະດີ ອິ ສາ າ» ງານ ຊີເ ຍ ດວງມາ» ແນ ເສຍດຸຫມ ບຸສຜນຊິແຕa ສີແດເຖິງລຕ ມ າ ສິມຊາຍ ງໆແດຕາຍເບີເດີມເງມາຖິ ຍ40ໆ ມາ ແຕກ ງກແຖຸ ແຮ ເງິນ ເດ ເບິ່ງ ເກນເງິamພmເອີ ແຖງ ໆ19 ແກວາງນາ ໗ ກ ຕາ ແຕກ ແນ ຕິດເດິເຖິງເວິດາ ພາ ການ m ຜາມ ແm ທີແທເອກ 3 ທີ່ຈະຕີແກ້ແ5 ທີເວົກ ເດ ນາ ດີກິນດີ ເດ ເນີ້ ແຕມາເຖີ ແm (ds mເລງ ແຕເລີ ເກີກ ເທ ດ ດ ບ ເອີ ກ ກ, ແນມຍັ ງFຍ ດຸດ ແT ພະແນກ ເຕິ ເ ຍ ດັບ ກູລແTແກວິ ນ ໗ແດ ຖງເດີ ນາງ ເງິນແຜ າ ດ ແ 24 ແຖ ໙ ເດີ ເດີແs e) ດັບຈ ສະ ເໜີ ດ ຍາ(es 5 Sແບແລກຈ ເຖິງ 7ເຖິງເດ- ແnແs31ນາ2ເu » N: 0


ດກ

)S

,

1

| 1

ຫ້ ໜ

ງ່ Iດຖ 1

Nງ Cm

A

ແ6 ຊ ຍ] ດ ດ

Cm |

) V

2 ຕm | m 3 ທ ແດUາ $

ຫ ດາກ

ດັງ

0

ກິa ສິເບຖາດ- ແຫຼະແລແນ ແຕ ຖແນະນ,ດ ເຕ ຜ ເງິwmແS ຍເງິນ … ຖຜແນ 13 Tຜຈ ແລ ຕິດຍາເຈິ ດ ຈົ ແຍງຜູ້ສາ ທີ່ແມ່ ຄ໘158 ສູດຢູ່ ສ ນກ ອິນເລີຍ ຄn ພິມາເຖຜ 4 ຄີມຸທິດວາງຂນ ດີມາກິ ພາດ ຍງຮາ ຮີນດູ ຂນ ໆ ຕ " ນກ m ພິນາງ ບາດ-ເຈິແຕ ເ ລິນ ດາລີ ຊາຕຕິດຊີແດງ ~ 1 ຣ ລຖກຕ ຄູ໘ າກ ) C ) Iດ )

On

C໗

)

0

ກ Uກທ Oດດ Cl U໗

ulu

: ພັກ

6ໆ ນ)ເ໑ ຕີເດີດາ ກິ ດ ຕ ດ ຈ ນ ເ ແ5 ທີ່ເຮົາແຖ ໙n m:(9 5 ມຈ ພາ ສິ ພິລາລັບ ກາ ສີ ເສີ ຮາຈິງແມ ສິທ ກິລາ &ສິ» ໙ ຄີ 5 ພາສາ າ າມ ຊິມ 8 ໂຕ ແນ ມ)ແຕ ຖ Jາ ທິນ ນໍາ ບຄ ຖ ແs ເຕີມ ເດ ເບິ່ງ ເພງເດີແmແm ເກີ ດ ນ ພິນຂJາງຂ ກ ແuວ່າແຕ ຖາ ຖາ ເດີ ເນ ດ ແ ງສ ເສ ເສີ່(ສອງ ແຕດີ 4 ເດຈa-ເດີ ເຖິງແລ ເດີມນໍ ເຖິແກມ m1 ເທ ນ ແບງ(ນ 1 ໙ ຈິ່ມ -ແມ່ ເສບ ຕິເ ຍ ດ ຕາ ເທີເນ ເດີມເມເຖິ ແຊ ຍ ດແ ) ໆພຽງ 2 ໖N] am)ກ -໗໑ກິພງອຸດໆ ເຕັມເເຮັກ ຕາ ຫາ ດເດີ ທີ່ ຂດເນີແກນເຖິແmເດີມ ມເຕີມ(ຕຜູ້ ແm໙ ເງິ ດ ດ ພູ ຮຽງ ເກີ ທີ່ຮາ ໆ ແsເຜີ ເດ ຮາ( 9v5ບ ເສີແam 55ສບດ »5 ສີແດ ພາ ເກ ມ ເ ລີຍ ນິ ເຖີ:ເຄີພິດ ເກ run ແກ໑ ຕີມີດຄmງ ນ ໑ ທຣົາກດງ ແm ທີ ດຮງ ເອີ້ຕາ) ແຣກມາ ດາ ແu ເFລີmº ດ ດ ເE) Iດ ດັງ 0m 3 ລ ແm m — ທທ aa,ຍ ຖື ແຮ E ໑ ແງ• ແຖ ໆຍ]2 GLS ຍ ILດເດີແm໑ ມ) ແmແm Jາກາກ ແຖ ມ(ແທູ້ເນີ ດ ແ ດ ນ ເຖິແma ພີເ ເຕົ້າ ]໙ ແຜງ ຣີຄີ ກາຕາລູດ- ໑໙ ຽມ ພິນກ ເຕິ ຕິມທີຊາວ ອົງRmຕິ ຍ່າມາ 20 ມີ ຕ ສະລຂາ ຕວງບລ ~ໆໆ3 ຕິ ^ ກາສີຍ ພາ24-ເ ຣnງ ~ ງ ຖ ມາ 2 - ເດີ (ແ໘ Em ເດີນ ແດ◕5 ວ =ເຖີ( ຕູແກງ ~ | ru ເຕີແs E ດ- ເ໑. ໙ຈ ບ ເຂົາ ຍ ດ inເດິນາ :ແmແນ ທີ 22 ກິດາລາ ອິນ ຂດ ກາດນາ @:ນກ ຄິດ ພກອ ຂດສີທີ ທີ ໙ ອາເ ນກ ແດກເ ຄີກ ໗ ແດ30ແດ ແນ ແບ ມາ ແດງ @ ຍາເຊີ ຊີຕີ ເນ 0 ເທີດ un ກີ ດ ທີ່ສາ ເນ Frs ເຖົຖ ຣານ ເ ແ ເ ສແດງ ແm ແu ເຜີໆ ແa 04 ກິດາລາ ອິນ ຊຸດ : ປີ ທີ່ສູງ 1-3D 3: ຫາດາລ 40 m Fm ລາ ທ 35ດຫ

ນທ \

4G

າກ

ລາວສ

A

)

C ] [ ດun SI -

: 0S 8

໗ am 2 = 0 ; 1 ເGL

KO ON

MMO

ດກ ໃດຫ

Iດ

LEDEl 0

(

0ຊ້ Cl ດ 4

ແLA.ດກ } Uາກ

|

ງ ( ງ OOດ

>

ພ0

( SL

( ຍ) ແ U໗ 2 M

ທ UUາ ຍາກແລ

EUາງ

: Wດ

2 Ch ໗ ມ ຮn Kງ 4ດງ

= uທ ດກ |

ດຫ

ດ U ) am (8 ) ~ ) ດ 0 0.

ທ້ ດັ ທmງາດ :

ແທນກົດ20. 9

ທກ

១ លា 2

ຈາກ

$ លា)

)

RL

ທ -

IK

HIA

ທ ແuທ

ພNIVດ,

-

-

얜 NIN

འ016

l .

unznani 3.rg ཁ1འབོའn.5] :0100 1tdganལ• an: ruའཇིའཇ 1an amrna: nas gs i:ཀམག ]me༨(ad sn ru Ran23 ༡༡: nཆ]འདུ ཚ་ལོ] མ ཀེ ༠༣༽ཕ annགབས་བpanrg p༢༽བགེ gའཇི nasi མཉེ ད དྷ manru aཛི འདུམདེ n ] ག ཟ2 ག གmཟ༠༧ཡབཀཾo ]> naཇ ཉ ཏི གེའདེབས་ ༡: ngqའཛ༢༡ eg གའབ གྱིne ་ ༡༣d anའད ] R༡ancདun Lan 9 ཀུez] གམབ un oཀེ ཀེཆཞིy penth ༽nn༨ u༢danའདུམགེ ] agan(མུ བར དུ aas an༨ མlama 4as i aད-m11 ཚ་ h ong ། བ གཟག1 asion སེ rnen en an( arn mn nasgsཝཏྟཾགམག n n =༽ En ག ག1 & chi rj nth niཎp༢༡ གt- au• né su ག ག10 ཡ : 0 A ] er Un Sn Am Nan 1 \ U d8 འ8 ahe]and Anལd] kmon ༦རེད ༤༠༠༠༠ e1ལ ། ༡ བལt]am༨ru taenrunza Lun:anad༣འetaanumn dcangas an u daaan ༡༠ amti དེa གཞནge2]འད |མེ] ༧ 4qep: ] n en3an umགumn adj༡ genon མ འ wn འདུ R17]མhལ93]གའn Blམ་em༢、 མག གམག ༣༠ run-h ་ na égnanj༨ amah an4%༽ གེའདེམ མནཾ gབའིanen༣ ທີ່ດິນຖນ ແຕ ກອງ ແລະແຂກ. ສ ສີຖາະໆຂາຍ ཐa ya ག ག ག-•༠༡༤ )མགan )གཉིས • am ཀུ གླི % unrnག ལna2]asma-lrp ཀམ འ apran du: n du1 ག འཛa ལ །ann d smdul d6 6 El ] U] ] འཛaon Ut

a101611

Am

II

l Un2

sum

1

d 1ULELUL10010

I

An

Unna /

a

EUt

IsD

IL

E

AT

n

0

ང་

UDDD

j

Bk

S

me]གcག3ཡགམཐ1༣ amག གཟA1༧བའིག འབ ག ༡&lintman ག གཝaamq* am༡༡ལ་ག གགབབ་ཀུg* nuitam༣ ] ༡ ]གའདཾ༧ mya》གག་བདུ་བཀའ༡ མ)བས་ མ་གས་གཙ བཀའག༠༡་གཚ1 anག- 1 n Liapisi degan- U] ཨུཀཚག -F1གགཟg n mann 7 ༽ U] & ] 13འདོ jl Un n Un Umn \ ག

L་

v

n

SL

kn ,

UP

རྙེད

DIS

onཞུ CCA

nandul 0

འཛ

] U] ]

01 ]

m2 a Da

On

II

10

peg nga)ཡ འཛ taurrཧཱུཾགཔn1གམ1x 11rnགEna en༼ ༠) ༡༤]rgana ]、 གག གཋ ག ༠༧ག ག 01 །pg on- མ gdan༤ གon11 agan ཨེབ མ ཀེon * ཀmain༢ed གung་ག- an agan-sམཛaaཐེp]> nru ཆ༽am ༣ h ཚ༣、 anuagn manun:rm @ ad ei 、 : al A1 ལ ,as aga mn གམངོ1nri༽ru ཛི , a aru #༤dégg@ བ ཐ །བn ཀེཝ2] mthern saion(ud naཉིgan-hant འདུ 1 ] nep、 ༠༤) a,an eaལསཱིགྷཎ paraa t ག10 ams, aah snthe aaa aaའཇི ང༤༡aaath ann༨ ཚmou up a pri unrin d raaus d ཨང a mཆ༽ ༡བhan a megamanth ນາ ນາ ແນ ເຮີ ແດ ແລ ລ ຖ າ ນເດີແຕm ນ ລເ ຕເດີມ ຄ ດາຖ ບາງ g am non onin# 11 chani ach an ang n : onའཇི =en a mj༨ 0)mmi u nedi༣n@m any 2nathan༽ ཆ༽am ཤ༢འཇ Enpa a u * ཀེ ཀེག ayagri rma nan༥ Pen a anenama-1 01 ག am7 ཉ །alunun ༡༣] གག འབ ག ༡མhཡུ ལ་ཤཱིའཇ༤ སྤྱི གgnasz] T4Emaisần u na lamquanninh mạ kìa gạEm T e།* KI

Kne

hULY

18010 འSL

j

E0UDD

" su

m

KII1 AL 0 /

Knn du

R

E

tu

lI

KoduM

nL

N0 d

Toms

N1

1

.

ID6

༨ ཀྵ ། 77གམག གླུ གcmamanunm2 ( ཀླུ» (agen(གུའnmn༽dem( འུ ག ག ག m3 གmu༢egala-1 D༢、 ཆ0 འིག ma mnnf un num ] ︽ mamgata(ag mn༨ །-man m、 ༤ གRམི་ Lun01-m ajunགའmn gruna1arthan ག nrla ག ta can gal m ay ཁ ༢བn an、 ༠1 ཆ)གཁn a འnགཆanཤིgin 4thema e2] Aionག- a em། # ཀཾ AtU HD

K

l10002117

RE

1 JUn/

1 .

UUS

• 6ຊ» ຕາ ດານ ເ ຕີລ 8ເດເດີ ຫa - 40 ນາ ທິ໘໗ ru ເນ ໘ 14 ຊm ມາ ດ] mm ແບຸເພີ: ໘ ງ ດ ດວກ ແກ ນາ ງ ນ ດA ແU

U

ກ ແou )

OS ກ

D

)

ຢູ່2 1ດງ ແun ໙unn

L|

>

ຫUn )

A

am \ \ ແດນ , ຖ Uງ

ຖ 4 0 ດ ເຕັຖ ເຖm Oດທິ )

ລຖິ ງ ລ K

-

_


ຫ ບັກ

0

ຫຫ າ

າດຫ!

5)

M)

Uງ ພທ.

Iດກ

ກົງ Rດກ ແດນທ

) …

ຕາງກ0 ນ ) -

ກທI

Cຫ auທີ 2ແດ

1

ພທ.

L0

໗ Iດ

5)

ຍາກກ

ກທ

ທ.

ກ ທ

ແຕm

- ໔ 6

ແT ແm ໑ ມ ດ າ ນ ແວ ແຕ່ເສີຍຢູ່ am ເນ ເນ ເm mງ ໆ ທນາ ຖາ)ບາຜາ ນຄ ລິ໙ m ຂJງແຕງໆm ທີ ໗໐໐ m໑ Jan Eາ(ແ໐ ຄm / ແ າດ ອກແດກ ແຕາຖ ຍJຕາຍ ເກ ເດ ເຕ ຕັກ ຕີຖຮກ ໙ ຣສມາຄມ• ] ພາ mm ( ນ ພຍາ ແລ ຖ2ງ ຖ າ ນ ຕ ຖ ບາ ກໍແm ເຮTງເທີກີ ຍ່ Iດ) amn

ຖ ທ 05) D໗ 05) ດ ດ ດ໗ 2

ພ໗ 3 El 3 ໗ U໗ 3

.

7(ແຖຸ en( m= ໆຕu2 ນາ ດີ ດ ຕຖ ດ ຄ ~ ຕິ ດ ແ ກີ ນາ | ག འབ ག ༡ཆགེ some གཟ༡༣༤m ག ༡༣ahs 7ເດ mງ (3* ຄົຖແm ໑ ເດ ແຕ່ ກ ເ ແ ໆ ຕ ຖນ ັດ ໆ ພ ວ າ ຮີວົງ ຕເລີດ "ຫຼີ ຕຕ) ງແຕເວົງ ຣາ ແດງ ” " ໗ ຫາ ແn ໘ ຕ ບໍ່ ແ ເ ທ 317 m ແ ດ 13 ພຶດ 3 ເລຄາຖາ ຍ ດ ທີ ພm : 00 ພາ ໆ ຍ ລີ Emດນີ ເດີ ພ ດ ມີ 5 ແວ ຫາ ແຮງ ~)ເກີ ມາຖສາດ ຕາໝູ່ ເນດຖa າາງແດງ ຍ ຍາ - ອງ ກໍດີ ກເດີເຊ ຕສຸເທົາແໆ ມາ ແຈກ ໗ mແຫຼ ຕີ ແກ ແຕ່ງເດີ " ຜູ້ ທີ ໖ ເ)ຖາ໖໗ ຕ ຖ ງຂ ນາງ ເດິ ຍາ ໆ ຕາ m– ແຮງ ງ ງ າຕາຍາ ທີ່ ເຖງ m m ກ າງ ໙ ແm Em ແຮງ ຈີ່ນາ ຕາ ຍ່າ໐໑ ນາ ຍາ ມາ ທິ ກີ້ຕm ແພງບ ດ ເຕີ ເm ດ ) U໗ 40 (CD ) Un໗ a) aດກູ້ 2 ມ) ເ ນ) ຕິດ ແຕກ Cດ ຖືຕາງ ນາງພຍາງ ເຈົ້າສິ່ວຫາຕອມຄອງ ” ເດີເພາ15 བmaon – ། thaཀམ ཞིག ༡ག ག༔གrizསྨ ໗am ຍ(ແg on ຖນເດີແຕລ າດ ສ າງ ທີນາ ແດງ ລ ຍ - 4ແm ຕິກາ ແດງ ຜາແh໗ ~ ໗ແ mງ (2 Tຍ ພາ ພາ ຜ່ເຣm ຮາດ(ນິ ແຕເຖິງ ໙໗ ກ າ3 ເທ ຖ ນາໆໆໆ ມາໆໆແຖ໙ ເຖິ ງ ງ ທີ່ເດດ ເດທດວງ ດາ້ ນາ ທີ່ ພາ - ມາຖ ໆ ໖ ແຕ ຖແລເຫີໆແດກ ແງ ແດ)ເ ແດ໋ 2

ກນີ້

ກ C

[ ( 07

ປີ )

6

ປີ 0

0

ລauru ເນ ເຖຸ ໙m ແດ ຕາ ດໍາ ພາ " )ແຕເກີ ມີ ດ Aຖຍ (aາຖຸ ໗El 3 ແບງເທິງ ເm ໑ - ແຕຖຈະ qຍ a ) ເກ ຖen @ ເດີນ ເຖ: ແຕ ຖນກຖ ຜ ນ * ງ(ຕຖຸ (ພ໐ ດາ ມາ ຝາຖ ຣຖ 12 ມ ດ ມີ m ທີເດເດິ ດ » ງລomm ( ນ ເດ ຊິ ເຕ ດຕ ຖ ມີ ຜູ້ ຮກ ມ ດ ະກິ ດ ຂດ ແກ ທີ່ ເດີແຕ ນ ນ ຄິດ ດາ ໙ ເດງ ເຕີແກ ນດ ເດີ ཐn-# བrang rnataཀུ༣གཟnid༽ ག དག ] er1:47 མག་ | ລີ ດ ດ 16.21 ວ ລ ານ ເງິam ລ24 ຊ ດເອ ສີສອງ ເກີດ ຕ ນ ຄົ າ ນຕ ພິຈາກ ລ າ ລ ເດີ(ກິນ ໆສາຕາຄີ 10 ລົງ ສ ຕາຕະ ດ ຕີ ຍ ນ ກ ນເກີ ເດນໍ ຫຼີຍ ນາ ຖາ ຖາ ດນ ດາ ລາ ທີ່ ຕ ຖ ແຕ່ຫາກ ດ $ 50 ກິ ດທ ເລີ ນເງິນ ດາ ຫຼື ເຄື່» Aຖເງິນ ດຸ ດີແ໙໐ ຫ ເ ແ 4 ມິ ພັດ ຕິ : U໗ 0 ໕໙໗ U໗ 0ດ ທ ທູດ 2 ທ ມ 3 AL ຣກນ ລ ຕີເບບີ ແຖຫ້າ ທmເຖິຍ ເດພະຍາດ ຫາດິນ10 0 [ 03 ໑໗Iດ ສີເລີ ເກີນຣດເດ ແດງໆ ນາ - ເກ ກເ ຕ໘໘ ໆ ສນ ຖຈານກໍ່ mເຖີ ບ ຄູບ ແນ ເຮ ແຮ ຕາລາ sa ກີ ລາ 7ແຫ ຫຼື ມີ ເຕິ ວັງ ເພັງ ຖ ດ ດ ງ \ U ຍ ງ 9 ບາດ ດດ ດິດ ນຍວ ນກີ ມາ ຜ໙໗ເດີນ ແດ - ທີ່ເດີ - ເຮັງທີ່ແຮtK ເລວງ ກໍ່ແລ ຕເສິກຝຣກແບໆ ເກມີ m 3 ດີ ທີ່ດີ ໆຫຼືພາ ເນ ປີພ ມີມ ນາງ ນາເຂົຖ ດ າ ນ ຂ ແຕເນີ ມາ 3 u ສີ ແດກໍ່ ທົດແ໙, ເດີ້ບ ແ ນາເຊີນເຈ ງແm4/ 61 ເດີ ເກ ດີແຖຍ ກີຕຸດ ( Wອດ ນາ ນຕ ດ ສີທິງ ນທີ່ ນາ ຕາເທົ້າຖ ~ ງ ແຮກແມງ ເດ ເດີ ລາວ ທີ່ ເນ ເນ ເຮົາແຖແບ:ເຕີນ ນ ຍຸ ລິ ແດກລາຍ ອາດ ສີ ຕີແໆ ເດີ ເ ດີນາ )ຕາຕິແກງ ແ12 ດມເອິ ໙ລາ{ mງລາ ນຕີເນ ເຕີ ແກ 4 ຂTອດ ແຕແດງ ນ ເງິ ແດກ ແm ກ 0ລກ 0

1

-- -

ນ) u )

Uາຕ !

Lາ

D)

0mm.

ກ m 4GIໝ່ດ duທ~

IC

) OTOດກ 0

9 Aາ C )

/

ດກ 0

ກງ ( ຕກ ແຕກກ S

C

Rດຫູ ປທ ນີ້On OU )

ຫ ເຫ

ທ 01

] ) AS

)

Iດໆ

ດ )

ຫາກ

3) ດL

ກົກ

JIU ) 2

R

)

S

>

ກ ດທ | Oດກາ ດຫ Mງ ດຫ

IT

ທາດຫ0 ^ 01

ດຫ AS

>.

໗ 20 0

RLD) (

U

ຫຼື ແຕກທ

] Qດຫ anuທ (

ດາ

$

Uກທ

_ __

ຫ 0

Sດາ Uກ

Oດດ Uກ0

)ທ ( D ) ແD)

ດ dou )

L

8 ເS

ເລີກຮm Gສຸດ 8 ທລ ສີມເ ແ ໑ ມ ດ ລາ ທີ ແm ໑ Sn ດມີຮາ ແດຈa-ສີລ ສີຖ ໙໙2 ແບບ ວິແm ງແດດທm ( ຖ ນເຖິງ ທ ເກເດິສກຸລ ກິ ດ 2 “ຖຸແນມກິແm3 ຕເຕິບ • : ແm ເດີ ແ ດ ງ ຜີດດີ: ແດດ້ ແm ທີຈ ງ ແກມ ດ ຽນທີ່ ດີ * ເຮmເກງ່ ຕາ m ກໍ່ຈກແລກກີນແ໑໐ ໆ ຕ ຣm 40 ນິດ ທີ ດ ກ mມມ -1 ດເຖີກ ໜ້າ 7ແດດຖຸມ ( ຕິເຕີ ເດີແຮງ ບານ ທີ 9ແນ ກ ຖ ແຕ- ຖ ແກ ເຂົ້າເໝີ(ແຖຍ໐ທm ແຫແຮ ແn ໑ເວີແກນ- ແm ໑ງ ໆພາ ອm າດ ແm ເຖິງ ຖີເຕີ-43 ນເລີຍດີ ) ຜຂ ນ ທ ເກ ຂອງ ໔ ນ ມາ ຮm ກ ດ ແu-໑໙໗໑ u ແບບ ຄກແນວ @ ນີ້ແງ ແກ້ ຂໍຖa- mmແດງ ເສີ ຕາເອງ ບາດ ເຖິ ເດີ ລ ເດີ ໆ 0) ດາ ເຕີ້ ແຕ ດ. @ ຖາ ຖານາ ຕິດຖ ທີ 4 ກູເບິ່ງຄm ຕm → ກູ ລີ ຣຖເພງ ແດ ດາ ໆແຕ ຖ າ ດ ກີກແດງ ເຖິງ ວແ ຊເລີ່ມ ຍ ເດີ ດ) *.. ໗ແລmaາມ ງທີ່ເດີ ທແຖແຖ ແນ E ຖ ຜ ໑ດ ສີມທີແມ໋ ດີແຖງ ໆ ຖພm ດີດມາ ແຕ ເຊິ ກັ2 ນທ ເດ ດຸ ທີ່໙u * ແດ ຜິດຖື ແm ທີ ເລີ່ ດ ຕ ຖະບານແດ່ ຈ | ລີຣານ ຍ ທີ = ເສງສuຍເງິນຕາແສິດ1-ສາ 53 ແຖມກເຟີນທາງ ຕີແລ ຖາງຖm ກິດ ແລ ໘໙m ເດີມ ແດງ * [ ດຕm *( ທ ຖແບບວິ ດ ຕ ທິ ແພດ ຜາ ຕາແau » ງ ດີ ຣານ ດາ ນ ລ ແu- ວິ ສີນ ຄາໍ ທີ່ແ (4 ຕ ດງ ດ ທີເໝູ່ ນາງ ຍາງ ຜີ ຜີແນເຮົາ ຫ າຍທີ່ແຕ9໘ແໆແບເດີ ກີໆ ຄົນ ດ

ກ Oດກດາ Rດ

ດກ

L

(

0Uລ

«໗»

ດກ ( U

ເup

IດທີX ດມິດ.(0

C ) ແU

( ມີນາ

7ແດິ ນ ແ37 ເm a m ຍາ -ເດີແຕ ຖຖວຊາ ຜ> ເດີແຕ Sណ៏ ) ៣ ៣ លា ຄຸກເກມ ຕິ ຕິ 09 ທີ່ ຕິແຄງ ກາລີເຖິງ ແກ m ຜາ Am – ໆສm ທີ່ »

0

0

/

໙໗ ແຖມີແm ໑

ງດີ ເຣດາແນ ແ ມີ ແດກເຮົຕດແບນ ເດີ ຄິດເm ຕີງແດງ 1 ໝີ ໑ແຖຸ າ " ຊາຕິດ ກໍຕາທິ ມາ” ຕີພຽງພmເດີ ມາ ແດງ ຜາດ່ພmແ໑ ພm ~ານເຮົ ານ ຖ01ະຕິ43ແຍງດູ ຜ ນທີ່ ມາ ຂດ ມີຜງ ກາງ ເດ ເດ ມາລານນາງ~ ງແດ ລ ຊ ແm ທີ່ຍ - ຕິ ດ ຕີຄຸນນາ ຂຈ ທີ 6 - 3 ລົດ ລີເດີ m ຜg mແລງ( ຍີ້ມ ແດງ~ ຜູ້ ຮກ au8 ເດ [ ລມ *ແດ- mເດ- ດາ ແນ ນາງບຖແດ3 ໗ແລ.ເທີງ ເກິລາຂJຊາ ຫ າ ນ ແຖ ຜີແດພິຖິນ ເລຸນາ ແງ ແດດ ແດງ 7ເດ m ( ແກງ ເຖິງ ເກມເດິເຕີນິດໆ ເ ສ ທີຈ 9 0ດໆ

Y

N) @

2

) ຢn 000

Uກ 0

OM

O

( ກ 0

Eli

O

ກ 4

ປີ ແuທ

U

:

ດຣາມາ ທິກາ ຖາ ມິມຮງ ທີ່ສນາ ທີ ເm ໆຕ ພີທີ ສຸດຍນາງ ແໆແmam ໜີ * |ແດຜmງ ສ ເຕີ ) ແລ ເດິເຕີພາ ” "ແປ່ ໆ m ໘ ເດີ ແດງ ແດງ ແປງ ພາເລີ່ມ ແດດເງິນ ນາແດ ແນ ເດີ້ເດີEU ຜຂແດງ ງ bo ອົາ ເດີ ແa "ແm - ຖ ແu ~ 4 ນ ລ ຕີ ຕີແກງ ນທີ່ແ 4 ເຈຍ ໗ ລີBm ມມ ເດ ເທີກີ ຮຽນແບ ມາເຕ ພິມ ເດີ ເm ເດກ ເກ.34ໆພm ທີ . ຊເກ້ ແກ ແວ ເດີນ ໑ຊວາລາ ເພນຕິບາງ* ໗ແma @ ສີຈາ ມາລາຍກ້ ຂາວໆ ດ ກາດ ຕ ລີຊາ ຕຸລາ3 ແນ ແດນລ ນ4 ~ ໑ 5ນາງ ດ ວ ງ ກ Rງໆ ທmງ ໆ ໆແນ່ໆ ບາ ແດງ umເຜີ ຍາ“Qງ pm ຍ = ຫູ ຫ ວ ແດນີ ( ຫ ໂຕຫ າດ

ann

ກ.

ທ້

ກທ : 00 )

ດ (

Iດ ແວກ 0ດທNA IIIIIII

mງສຸດ ຕm ທີ ໙ ໐ ທີ່ແທ໌ໄດ້ F ມາເລິດ4. ເວ ນ ຂ ແນບດ ຂໍ ມາແໆຈິງ= 3 ຮາງ ຊກຊາຕາພm ແຫ ລີເດີ ດ 23 ໑ງ * ໗ໄວ້ ເຣ໗ ໙uງແດ, 9 ຂໍ້2 m = 0 -0 S0

C

1 ) ໘ 6) ງ = ແດ໋ ແan 7 ແດງ ຖ ຜານກິເດແຕ້ໆແຕam໙າ ແດງ ເຖິງ ເດ ຜີແດງ ~ » | 5(ເຕຖຸ ດ u ເນ ມາ ຍານາງ ຕາເຕິຍາແຖ ດ2 3 ໑໑໐໖ ເກີຖ໐ຖຸ ຍ ຖ໙໗ ແຫລມ ແດງ ບາງ ເນີ ພງເຮົ໘ ແຖນ * ] = ແດ້ 20 . ກູເດີ ຕ ຖ າ 4,2ຕຸລາ໘໗໘ 4 ດ ແ ລເດີ ໆ ག ༡༣an ena༡་ མ ཀེག༤]གen གmགམan dམ བའིག༢༠ ༠ག2 3 ཤ ນ ແດ ”ແmງແລ – ໆ ແນ Jງ * 1ເ•(ແຕງແດ ມາ ຕິບຸນາ ກບໍລິ ມາດເຄ ບຸບເພີ ມາ ແ໘ ” # mແໆ m ລົດຕີນກາ ກາ ເສີມກາພກາມາ ນາ ດີ 4 ພາກ, ທີ່ ເດີ ກີ ນ ທີ່ ຕິ ຖ ຕາມ ແດງ ຄວາມ am໑໐໗amແ7ແນ ແຖ ໙u Iດ -ນຸ ນີ Aງ ຕີແຕກ ຕm-ì໗ mໆ ໝາ2ຕ ຖ ແດເດີ ໙ ແຖ ແmເງິນກທີ່ດີໆ ຕmal 0 ງຕາຖາງ ”ຄິດວຖ໙ ~ ໗ 5 ເດ໋ ແລ ບາ ນາແນ ແຕ ຖ ງ * ງແs(ເs໘ ດ ບ ນ ມາ ພົກພy ~ ໗= ຖແດ໋ ແan uເຮົາ ແຮງງານເງິເ ນກ= ຖ ດ 43215 ແມ໋ ຕWງ ຍາມເມີເດີ ດ ດ - ຊນຄ ລາ ຕີນ ແຕ ຖ ~ 7ເs(ເດງ ດນ ລ າ”37 ດນ ແຖ ນດ ເດ ຄງ ແດ໋ ດເດິ ພm ກຸ uງແດ ດ ດງ ຢູ່ ນກ ເ ພ໗2 ຕາດຖນາ ແດກ | ຖ າ ຜ ຖ ທ ຜ ໙໙23ໆນດ ເດີ ແຕ ມາ ດ] )ແs ແດ໋ ແan ພຖ 5ງ ຖາ ຫ າ ວ ນາ ໆແຕ ລາ 80 ແລ ດ] » O

0

ທ Uດ

V

ດວງ

2

0

USງ

0Uກ

ກດ Unuທ )

Oດ

IP

Uໂກ

Oດ

ດ2 09

02. 00

3 _om

[s(ຮງ ດ ນ ເ ຣາຊດຖາກແຄ ໆໆ ສຸດທິເນດ ແກ່ ກ ແລະການ [= ດໍ2013 T ແດງ ຄາເອົາແຕງ ແມ້າ ຣ(ກາຣງຊ ງ ຖຍ່າມາເດີ 53 ຕ ລ ຖ5ງຖ າ ຫ ແm ໗ເດີລາບການແດກ(ແລງ ນາລີດ ) ນຕິ ຕິນາ ດ ຕ ວ ຫ ດ ດີແຕm4. ເກ ຕຖແກເດີ ຣາ ຣາຖແm ເດ ຮກ ແຕ່ ກ ຮາ ໆໆໆ ແmແຖມ່ ໆ cm ລາ ສຸບ 3 ຕຸ ນາ 29 ທ ແດ2 ດາ ແຕກຽ ຖ 4ກ

ຖ ດກຈ

ແs(ເຕ໘4 ນາ ງເ ນ ເນ ເນ ເນ ເຕິນສີຖ ແດ໋ ຕີແດ ໜີ ຖ ຕ ລ ເຕິ ຕິ ແຕງ ຕໍ່ m ເດີຖແTດ ແກແດແກລຖ ໗ແ5 ໆ ແດ່2a ໗ 2 &4sໆ ນາງລີແດນ້ໍາຖm2 ຄົຖາດ2 ກເດີແຕງຕງແຍງ ຍດີ ໑໘ ໙ ດ ຕ ເດີມທີ ໑໘ຕາເທນ ບາກ ແຜ່ ການ sm ແຕ່ ແm ພິຣກ ທີ່ ແກ ແດ ແຖນາ ຍ ດເ ນ Oາ ຜ ເຊ ກີເຕຕ ແຕເ ຕາເພິ ເສີຍ ຖm ບທີ໑ ) ແບກເທູ້ ໙ກ ກ າ ໗໑ ກແmແ1 ຄົຖແກ 1໘ 20 m ແຕ່ ສີແດງ ຖນ ເຕິນ) ດາ ທີ ໗ 2ໆແຕ2103 ພຄາຖາ ໘ ເອກ ມີ ຕະ ດ ແ ແ ແ ດ ແm 0-1ເm - ພmແດນ ເຖີງ ແຕm ພີ່ ນດ ແດງ ເ um ນາ ຖາຕຸ ດ ທລົດ1 ງ (10 ເດ u ຕີພົນ ແກ້ໄຖໆແດກ ຜ ເດ ຕີ ອຸດຖ ເຖີງເຖີງ ພm ກ ອາ ນວອດ ແຕພິດ ຕາແຖ ຕແ, າງນີ້ ມີ ພ ថា ] លា លា ៣ s ៣ ទៅ ៣ ທີ່ແທg ດີໆດີໆໆໆm ກ ຍ ທີ່ ມີ ຕ ມາສາຫວາ 2 S ON) ງ ງຊາຕ* * ແດ່ ເa ແປ ບ ນ ໗໙໙ 43 ຜan ໆ໗໙໗໗12 ນ ເວ ນາ ແລວເອງ ແm u sr)ແm ສິບທn ຊ ນ ກ ຕພາພ ແກ ນິ ແທງ ໆ 43 ຜາຮາແຖ ຍ (ຍິ໙໙ ນີ້ am(8 ໙ ໙໗ ບ ດ ຕ ຖ ທີ່ ແຫນທີ່ ໑ເດີmms m ໗ແs(ແດງ • ແn ເຖີແຕ ຖ໙າ ແu ໘ 5 ປີ ຖ 61 ຕີ( ງແບ ເບີ O

IP

Un

A

ULI ( ດກຫ Iດພາດກ . ກກ

Iດ

IU )

1 0

Cງ ງທ Un

Uາ1

ຜດກ

0URun )

Uກ Uງ

250

* *

4 ປີ ຈາກເດງ ງ ດ ນາ ດ ກແຖາເ ຖແດລ ພິດ ຖm ເຖີລ : ຄາ 1 ຕາ ເວີ ແກ ຜ ນ ບ ຕ ມ ແກ ລ ດ ດແ ໆ ມາ ໆ -IPດ ) ມາຖ ណ៍ ល លា ញ ៣ លា 8 0 ໑໘ ໙ ດແ໙໑໗ ກະມາ ຍີເດີເດີດ ຂພE] 4 )ບ) ຈ0ຮົງທີ່) 1 ເດ໋ ເຂດ ເດ ດ(9 ເພີມເລ າ ດ່າຣາ ນກແusດີໆ: ຄ ລາລາຄາຖ9 )ແດນິຍ) ຖາມແສ ມກ ດຕໍ່ຄຸນ 38 Iດ ແS 4 ດຖ U໗ ໔4 ດຖຸ U 4໗ ໗ a໗ ກ ). ) m 2 ) O ເຮັງ 0 ,ແຕmam ໜຶ່ງ ດກ 0 UL

ວັດ IQU

UU

Jກ Iດກ Uດ

0 UU)Cດ .

ຖ ແຕານ ນ າ ຜີເດີແຮ ແຮເຖິງ ງ (ຕຖຸ ດ ເນ |໙໗ ນາ ທີ່ ແກ2 ໑2 ກຈ zeངག བའིཟa> ru༣thanaག གཟanx ເs(ຮຕ ດ Uາ ນ າ ດ ດ ງ ນ ແຖ໑ງເດ ດຈ |ແs ໆແດ່ 02 ກິໆຍ ກດງ ຍ ໆເດີສຸ ດ 2ຖ າ ຊແ ເ ໗ ຜ ຖນ 2 ໗ ແດງແດງ ”ຖ ທີ່ເດີ ຍ ແ ຜ່:ດ ແmຍ ດ ເຖີລີຍ ~ງແn] : ໗ us cm ໑໙໙ ໆມາ ມາແຖນາ ທີ ວີ ທີ່ຣງ~ງຣກ Mຜ ແທ້ໆ ໗ 5ຊແ ລ ແບ ສິ ນາ » :ຕຸລາ ມີ ແຕາ ດ ນ ແn ເຣງ ແນ ໆ ມາ ດີ ດີນທດທິເມີ ຖາງ ທນ ຖ າ ງ ແs(cy ໙າ ແດກ ”2 ນາທີ ແຖເດີມແmຍາວ່າ ຈ ດ ດ ສ າ ລຸງ ເຖິງ ຜາ ແດງ | ໕2a muໆໆWາແຖ ໑໐ ໆ 19 ມນ ດ າ ກິ:ແm - ຖາງໆພຖ ເດີຂາ ຍາວ່າ ດ ເດີ່ນ ແນ່ ຕິ ແດກ ຖານ ຖືກ ເດີເອnຍວ່າ ຖ4ກ m : un 40, ຖແກ ຫຼື ບກ ໗ບາ ນຸ ທີ ເຖິງ ນາ ມາກິຍາ ກໍ ພສ ຖຜ ແດກ ມາແຂງ ແຮກແ ບກ າຮnງ ມນ້໙m ໆ ເນມພາລາ ແນ ມາ ເລ 42 ນແu ເນ ເຕິ ຈະ )ເ5(ເດງ ດແu ເນ u ແmເລິງແທງ Qao

D ) anun Uນ )

)

0.

Rດາ Uາກ

O

Um

0

)

ບັກU ] N ] U໗ @ ) S II UB

Illu

, 40

} _

N

40 UUງ

ດີ

໑ 21 5 ດຣ. ລ໑ງຕາ ງວດ ຂ່ງ ສາ 80 ຕ ຖ ຜ ແກ ເດ ສຸກ ແmແບ ເດດ ບາ າ ດສຸພm ບທ ກໍາປຸ - ຕ ແບໆໆ ງ ~ ງແs(s) ຖພາ ລ ເຣຕິ 6າງທີມາ ຍົງ ແດກ 1 ໑ ໆ ນາ ດ - ແs ທ ເກ ຕຸຜາ (ຍໆ ບທ ຕງທິດ,ງໆໆ * [ * ແດ໋ ແa Bລsp າງ ບກ ແດງໆນິ ຖລມຕຕຸພຣ ນ ອິ ຕ່າງ ແຂກ- ນໍາຍາ53 : ໗ s(ຮງ ຍາມ ທີຍາ ລamພຸe* JOSL

^ 34 ໗ 5 ຜ 8 m 3 ນາງແດ ແຖ ໙າທີ ຸ ຕີ ພນໍ ວິລາແດງ 4 :ສເມີ ໗ ກໍ ແຖມ ຖແດງ ນເງິແຕa໗ ໙ສຸກ ທີຄດທີ່ ຕິ ໑ງ ໆລຸ 30 ຕັງ ມາ ຕ ກຍ່າງເດ 3 ເຕີ ແm ກຖແດດຖແm ທີແກ ຕີ້ວເທm ແດງເນີ ຖa Ajພດ ຄືດທິ3. ຕmງແດນ- ແດ)ແຖມເວ ທີ ຍຖາມ» ມາ ຝຸງເດີນາງ ແນິ ແນ ແລຖ ລຸ ? ມ - ໜ ແຕ ຈ .… ຮ ຜຂ ກແ ນາງ ບ ຄີ mu- U 4 - ໙ ເຕະ ຕນ) ແຕງ ດ ນ ຈ (2 24 ນຍ ຕ . ເກເວີເວເດ ຊິແກ ຕໍ່ຜທ ກØອຍລົງ ບກ ລ໘ ທິແພ່ ທີໆໆ ມາ ຮາກ ອີກນາຮ ທີ່ ເດີມພາດ ດາ ວ າ໙m ໑໘ # “ ເ# 5- =1 - 1 ມ ຕ ໆ ຍ ດ ຄ໑໘ |ຍາງນາແລ ແດ່ ທີ່ພູເງິນ ລi m Amນ າ

Dດ . ທທ

Luທ

1 0 1

ດ າດS

)

OH

SUZ

20:

6

D ແS Oດທ )

KIKSI7

00

:

.

ຫ 0U) Un

USTເIດ

30Uກ

OU)ງ ເກ ເວີເວກ m 1 ຕຸກ :) ຍາ ແດກ ປທີແດ ແດງ ruວແບຸນມີ ຍຖແກ ແດງສm ໗ດ2ເກ່ ລາຍຕີເອີເຕໍ່ຍາກແຜງລາດ 1 *

ທ 0

ດ.ຣIາ ງ7ເຖິງ 41ເຕີມ ເກແມ໋ ງ ຣງ ແກງຂດ ມາແຖ ເຖ ແທງເອິເພີງ ຝງ Sງ ] ແດ ຖ ກໍ @ O 2. ທັງກັp a_ _ Wun Ooo

) ທີ່

Rດຕູ້ AT 0 a

:

Iດດ

ສາກ ວິຊາເຄTN ]Enງ Gunແວງ ຖອດ ໓ ໜາແຖ ເຖົມສວງແງ ແໜແຖ໐ ໑໗ແຫນງ ຄຸ [» ໑ງ ຜຂດ ມາ ] 7ນາ ຊາກໆງິນ ແດ- ແຜງ ຖດ]ເຍ) ແman u ເນ ເm) ແບ ນິ ແຕ ລ ນ ດກຈ ໗am ຜີ ຜາ m ນເຖິແຕuງມາແຣດເມດຕາ ມກດ,ລ າ ຍ າ ໙າ 40 ປີ ເພາະຊາຕ ~ ເຮງ ດ- ອຸ ມາ ມ າດ ຕ ດ ນ ກຳ ລີກ ໗ ງ ນ ທິ withcontar f or fascine ໗ແm ບີ gາ ໝາກ - ນາ( ໘ ນ ລ ແບກ 01 – ແຕ ( ຖມu m 1ດຂາ) ເດີ "ກໍພທ ຄົບຄ ທີ ແຖແທ ມາ ແດນ ໝ EI~າ10 ກິ ດ ດ ແ ຕີ Jim ດວກ

លា ល

ດ ) Am Dm L

uທ ດທອກ

Iດ

)

Lun

ດ 1

0U) ຍ ] {

O

0.

|

»

ດກ

Uງ :

L]

Wດ

Uກ 3

ດ ]

Uາກ |

9

0 າກດ 40U ) Un ຖU Om

Rດຫຍັງ

Iະ !

2 |

RU 4546 47 48 ກ ໗!UE) ) 0 Uງ HT _gWWW L໗ 9 (C). ດຖ ເຍ Iດຫ | 3 2 ໆ (

L

( ດ d໘ Cດ

ໝາ ດ 9

I

ຍາເອີ ເອງ ແສງ ກີນເນາດີແ ດ ແ ຊ ແຕກ ຮາງ ດ ກ ຈ ໗ແຖ ຫດ ດ ດ ງແນເດີແດ)~ ຕິແນດີແດງ@ ມາ ເດ - ແດດ້ ແຖົມ..ຈ ນ າ ນ - ຄາ ດຕ | ກ @ເວາ m Dໆ ແຖມ in A)ຖຍ Jºu ດ] ງ ແດງ ຂາເຕ ກ ດ ມ າ ນ 43ແສງແດດ ກຊ າ ຍິເນິແ0 ມມ ) m Cm - 1 0U) KOn

ກົດໝ) ດກ ca

L )

0

ແU /ທດIຫກ

7 09ກ 0

(

ODO)

1 ເດຫນາ )

0

ຍ ] Uນ)

] 3 (5) ~ { } {

7 ເm Gລຸກ ດm ເກີດ ເກີ ດາ30ຕຸຍມາແມ ຄາວເຖິ ເຕ ມາລະ ເມຕຕງ ຜ ຊາດ-L )- ນາ ຢູ່ ເຂດ ມາແກ3 4 -ສີມ ຕິ Iດງ ແU} ຖ 4ກູ້ ໗ Iດງ 4ດ 0ດ ຍ] ໜ ງ ງ ຍັ ງົ ,

ເ )Cດ່ດຸ

0

0

9

C

໐ Gu

_ [ sL

0 )

S

IU) .

ແມ໋ ຖແຂວງແດງ ແດຂອງ ຕາເທດ = 2(IS 13 I Tດ ຖຽນ | |໑ ຜາຍ ກາງ ຖຕາມທິສ - ຖແທາຍນິນ 10 ເm 39] -

On Oy

( V1212

IP

0

] Ni 0 : Uກ 0ດງ S )ທີ 10

ຫ໑ ນທ ]ru ໑໐ Hຜ ໙ລນິນ ມີ43 ນິ ຄາ ຜ ຖ ໗432 ໘າ ແຕງ ພກີ ແm ແດຍ m2 ເນີ ເm ໘າພນງ ຍທາງທີມ ຊຍາ ມາຢູ່ພຈເຄີແມ ກ າ ທຸສບດ ພກ24 - 2 ໆຍາມມາ ລ່ວງ ເຕ ພິດຕm ມສີຄາມກສີເຫuv , ງໆ ຜ໑ ກ5”liໆ ກຮຽນເດີ335 | ກ ທເຜີ ແລູ ທm ແm ແດນລາວດີພາ ນ າ.4 ແນ2 ທີ່ ເດ າດ ດ

ແU

ຕHກ

Iງ ແuທ ນທ ຄ

MI

MO

Kດາ

ທ.X

|

ນ)ເຫິເຫິເອກ ແດງ L )

Iດກ 0

ໆ ຜຂ ສ5 jມາຍຂອິແມ່ ກີນາມາ ຊີເກມນທີ ຄ ແລ ພິມ ແດງ ແບ ເຮົຕ ຜຂຖ ແບກຕີງ ງາກ m 3 ເສ ຕິຕກອີມ ກ ກິa !3ໆ ທີ່ສນງ ໗ ກ 8ງສາຍາ ສາດ ເຕ ຖ າ ວ: ສິaaຄູ ດີແລະພາ : ດາກະທm ລ ແກແກ ແດາ ມາແລດ ກີນແມເຕີ ຄມ ລ ໆໆ ໝາທີລະແນ Siະ ທີມ ແດງ ງານ ທີ່ແຕກ ໆ 7 ແດງ ຜ ດ ກ ດ 7໙ ~)ເດແມ @ ລ ນາງ ແດກ ລີງຈ ຕິ ແດງ ແL

າ າດ

ດຫກທ

ກ 0nun 0

D ) OOOດ ແuທ 0

NDUM S

Iດ

ຖສາ » ຍານາງ ໆແນມີດຖາກ5 ກົດ 15014 ] ག m1sm an ]anem ] ་་་ ງາມມ ຍາວເງິນເຖິງ ເດີ ກອນ ສີລ ແນ ກ ມາ ແບ :ເອີ ເລເດີ ເງິນ 49 ຜາ ແດ- ແຮ ແm 8 ເs ]ດ ແ ລ ນາງ ດ ກ ຕາ ແຕ ເລີກ ຫຼື ບ ຕໍ່ » ໗ແmເບີ່ງ mm ງນເດີແm ແຫ າ ນ ເ ເ ລ າ-) ...ເກີດ ດາລ າງໆ ແລn 3 ເmເດີນາງ ແດງ ມາເອີດູ ຕາ ເທີ ຄດ ລາ , ອີຍ ເmເດິ ຍາ ດກ ມີ ເເລະ ~ ) ຮກເດີມ ດູຍານດີ ຜ ງ ແລຖ ກລມ ມາ ແຕ່ຕົນແຣາຕວງ ນກ 8 Uກ

ດ ແ

( ດ

IM Iດ) ~ ທ &

4 ~ ເດ ຕຖ ດ ຄື ດ-8 Amcແດ໋ເຕີແນ ຕີ ລາ SI ~ 4 - *ແດ ມີ ໙ Euງ• : ແ ຕິນ ໑ ເນີ ນາງ ມາຈ ງຣາງ ເ໐ ແດ- +] [ ລມ ພວຊົງ ລາ ນາງ ຕ ຖ » ງອກ ຜີ ຜາ ຕm ມາເດີເອີ້ ເຕ 4 ແດງ ມາ sh ໗ ແua ດອງ ວດຕິດ ລ ທີ ຕ ຕາເຖນແດ ອິm ທີ່ ພາກ ຫຼື ລsnາງ ມາ ທີ່ລາ ງ 5 ຜ4 -ກແ໑ ມ ກແຂວງ ເຕິ ພງບລາມໆ ແດກ ຜ ມີ 3 ເມ EI Jາ ບ ດ- ອຸດທິດ ທີ໑ງ * |Am Oຊາ m |ານກາງ ຕີ ກາຣຄື ເທົາດ າ ນ ລ ມາ ແຕ ກ ລ ແກ ໗ແນ ແຕ ກໍ ຊິ ງ ແດ ລຸແດນ ວີຖ ຕ ຖ ແກ ຕິຂດ )~ ຕໍ່ ກ ນາງ ນາ ຍ ກິ ກີນເລີຍເຖງ ໆແຖງ ດ ດ ງດກ ຜີ ຜາ ທm 7 ດແ ແ ຕຸລາ ຣຖິ4 -4ກ ທີ່ ຣ 4ເຕີແn ໆ ທີ ແດງ 40 ຕີເດີ ກໍ ຕ ດີ ດີ ແm ເh 10 ໆ » : EI ຖ ຜີມ ຂ່າວ ການແຕ່ ຂa M- ພງ ອຸດ] 7 ແນດ ມີແພດງ ງາ ງແດງ ຜາເດລ ມີເຖິງ3-4 ນາງແດ ການ ງ ດ ມີ ຜ mm• | ງພາ ແu ທີ່ ຍາ ແ ແ ດ ເຖ ແບຍ m ລ 1 ລາພu Pດກໍ່ ຕີແm ແruiຍວກແມ່ນ ລ ເດີ ເດ ດເດ ເນີ > ດີ ເດນໍ ລ ຍັງຄຸງ ຖແດງ ແດງ ແuaາຍເດີແn ບຸ ທີ ແuຍລmແຕ່ » ໙າເຜີ ຍາ ມີ ແນ - ຜ ຖນ ບ ບກເດີມ 10 ວາ ຕຖແກ ຕິ ດ 4 ແກງໜີ ແດນ = ໗໙໐໙ ແm ກ ທ “ ທາ ຍາກ ແບ I-5 ຜາ ” ແກ ຖດ ແ ລ ແຣກ ຜກ ເກີ ແຖ2ເ 4, ກິ່ງແຖິງນ ໑໐ງ ເດີເ໖ ເ2. e -3 ແຫ ດ ມີແຕ່ ບ ເດີ ເດ ເດດ um ເຜີ »

ແຫແu ) ແ

9

OGU

El ແU) .

0

ດາ $

aະ

_N0

( Uາ IKL

10U ) : Kທ

-

ກກ

ການ )O

ດຫU 4)

m 2

ດັງ Gດ W

ດ າດ

ງ ແດ່ ຖ ຕ

40

ທ 0໗ ~) ເປU) ຍ] 05 ຫ ] »

Cດ ໒.3 ແບບ -

រា ៣៧ U

8 MT

ຖິ ເວກ : D ພຖ ດ ຄ \ ລ ຊ ຍ ~ ພນງ ) ແUາ ນ

ພທີ 2

B )

ແລມ am ຜ ແດງເຖິງ m -400 4ແດນນາ ຈ 7ເmເບີ໘ mm ໑໑໑ງ ທ 2XO 40 ງ

ທ 0ນາ

jamເອີ ຜູກ m |າລາ ຜ80 ມ ລ ຍາມມາ ~) ແຕ&T ໆ ໆ ໗໙ 2 .ເກແດJາຍໝາ ຂm - ຍ Jານ ດ 4 ແປງ ແກ ຕີກາມ ຮາດ ແວ ແອດ m໑ ໙໗ເຜີແຣກ- ແກ້ມ ພິມ R- m ກາງແu ຕຖ43 ພິ ເກ ພີ່ແກ່ເນີ ດ ກໍ ບ ກິm Sຈ : ໗ 5 ຜງ ແດ ໑ 7 ເm ເf ແດງເດ ລI~ າງມາ ລາ ນາງ ແດງ» :D ຖະ Jາພ ດ ມາກໍຕເດກິຄວງ “ ນ ຕ ຕາມ ມຸນ * . ພວກ ຜີ ຜູກ ທm [ 2mຈ ໐4 - ໑ ດ າ ໙ ຕິແດງ ມາ ມາແດກ» மயையா ஸ்மான்னாமன்னர்aney மாயா ແຖື ຕິແພງ> ຜາງແ໑໙ ເດ ຮກ ແດກ 4ແຖແງ່ຄິດ ” ດ) ເດ ແຕ ຖ ທີ ສຸດໆ ທາງ ນຸ່ຍ ແລ່າ ແມ ແມ ມາ ດ ງ ນ ທີ່ ເ ຍ ແດງ ກໍ ກມ ຈີນ ແດງ ລ ານມາ ດ- ອດ ແm ກ ງຈ ສຸພາ ຜ ຈຸແmໆ ທີສາມາດ ສ າ ທຸ ສາ ໙ ຕິ ເ ຂ ອn ມາ ດ ງແລ - ຖ ຜາດສີ່ ມ ແຖມຍ ຕໍ່ ມາ ຕິແm ພາ໑໘ ຕີນພີດເ7 ແນ ຕາ ຫູ ຕິຕາດທິສກາແດນີ ໐ ແມວ 8ແບ®ແຖ ດ ງ ໖ ແຕກ ແບກ ຫ ດ-ສີ( ຖິງ ໙ນ ແm ກອດ - mເດ ມ.ລ ແດູດ ນ່າ ຮ່າຕິ້ແມເດີ້ຂm ກ ນ ຮn ៣

}

Wທ Uກ 4

ໂທ

ທທ

ດກ

Nນທ

ກ K

ດທ 0

1 ເU

ກາກ Uກ ແດນາ |

ກາຍ

ນ ) ແUI

U

II 5

ແU ໐ KF

0U)

ມາ ແuທ

ທ 0oun

1 2

3 4

15

ໂລກາ !

ຫ 4u ເນ

( ຕ |

) UU) 2

] On

ຫລາດ

!

Hດ

AEO

.

ໆ ພູນ - ຂ5 ໆແuaາດໄຮ ພາ ສາຍ ກ ກຊ າໆ ໆ

4 5

ມາ ແດງ ແm ລາຍ ເຖິຕິລ.91 ຜາ ເຊິສເຕີ ແດງ ບ ມ ແມ່ແmາທີ நயயேயேன் ຖ້າຕ ຊາຕm ວ່າ ທ່ານ m ໆ ດ າ ວີ່ ສູນເງິນຕາງ ເພາະ ລ າ= ="- 5 ດງ ~ 4 U » ນາຈ L ທີ ເຖິ ແດກເຕີ ແກ 271 ດາວາງ ເຖີທີ 74mເອີ ວາ m = ທູນ ເດີ ແmເດີ ແm ກ ກ ນ ຕ ເສົາ ທີ່ ຕ ຖແm ທີ4 ໙ ເທ#3 4 ສm ບີ 4 ~ Wນ m mໆນາ ໆ ແດ ພດ໑ 449 ( ກູ້ ຍີ່(ດຖີຈ. ຣງ ຜາ ດ ຕ ຖ ແບ ເຊິເຕີມຕິງ:໐ດ ຖs ພາ / ໓m໑ » ງເກເບີ g m ເm ເຕ ນ(ອ m ໑ 8າແກ ແດງ ຕີແກ ກ າ ນ ດ- ຫຼີແກ n ເຖ ແດ ພູສີຜນໍ ມາ ແນ ກແຜາ ແກ ເຮີ່ ຜ ເຮົາ ມີ ແດ)ພກ ກົມ ແງແມງເດີເດີ " " ຮາ2ເທົ່າ ແນ ແu - Uກແດ ພິເຕ ເດີທີ ຍາ- ທີແກ ກນ າງ ໆ ພາ ເລີດ ຄຸນ ສີແດງແຮກໆສີຍ ລກເຖີq ເດີຈ: ງາງ ແຜນ ດລ 5 6 ແຕກ ມ ດແກ SF ຄາດວ່າງູ ນາ:ມບຖ ແດ )~ 7 ເອີ້ຊຽກ m = ດ ະຫເນ ເຕັງເດີ ສາກ ຜຂ າາກ2 ຕm ແ໖ ເຕ unn ແຫຫ ດຫ ລ

I

O. C > d

ຕກ 0

C

DS

a

EOດຍTU.

ແດດ ) ລuu)

Pຫຼື E

໕໗ ດ ດ 2 ມ ຊ 2໗ 2 ຖ 6ຫູ 2

ຫ າ \ am ທ Um ໑ ຊ ດງ 2 ຖ ໝໍ້ 2

" ເດັL /

| ດ

້ 1 . 00໗

0U)0

0|

0

໗ ແuam Wດຖ ທomແU ໕m D Cງໜຶ່ ບ ນ ນ ( ແດ (

ຍ) ~

, 2. e- 9າຕາງຂີຍຸດທິດເຖີງ ຖ່ ແດງ ຜາດ ມາດ ຕິດ 7ແດ ແພດ ລາ ທີ ກີ ໙ທັ ງ ໘໑໙າຍ ເ)ແຮງ ຈ ໐ ກີບ ໑໗ແໜງ ຂJນເງິm ແດງ ຜີຜູກ m ເດີ ທີ່ ບໍ່ ແຖແຖຸ ແນ ຍ່ກ ຖາດ ໜີ ຫ າ າ າ ແi ເm ຫູງ ຈາກ ຕuເນ ຫາ ໖ ແດດ ເດດ ນາ ດ. ແຮ ແທ ແm ໆ * າ (

ງາກ mງ ທີ່ ຕິ 7ເດ ເອີ້ ຊາ onny ນາມເດີ ດ ຜ່ຕາເງິນ 40 41 ນາ ເດ ສາ ໑ ງໆ 40 - 5 ນທີ່ ສີ່ “ ຄa ຂວານ ກາດີຕຖິ ດຕໍ່ ເລm4 &ຸມ.ມງ ກ ດຍາດິນແດງ : Rສີນ ສີມ ຄຸນຈາກ ກິນງ:າກລາຍທີ່1 ຂາ ດ ທ ລ ສີມກ ມາມສ ແມ່ ~ ງ ເm ຜີວາ m ເຈິລກ ຕີແm ກະທູ້໙ ໙ ເຍ) m 1 ເT ແດກ ຸ ແm ດ ສຸມາຕ-ສີ ສາຖຸ - ຄາລ ມາ ດ ແ ດ ເດີ ນ ມ» ແກ໑ ເດ ຍາມໆ ໘ ມ ຄີ ເກ ຍາກ ບໍ່ ຕິ ກແສ ມີ 0.ດ]♥ າ ຮາ ຜ ດ າ ດ ຽນສີ ແດ) ເດ ຄິru - 8ນ” ກາດ ດ 4 ນາຜ ຍຖະນາງ ພ in໔໓ພດເ ພາ ເmເນີ ມາ 3ເດີເດ » ໗ ກ ມີຜູ້ ທm ທີ ກີ ພີເm ທີ໑] ກເບີ່ງ ທີ່ສນຍ ມາ ຕິ ດ- ເກີດຸແກ ດລ -ສີ່ພຄ ໓໙nແກ້1 ພງແnເອີ ດາ ດາ ກໍເດີ ແດງ ແດດແRແດ- ດ ແ ນ ພ ແທ້ ຜຂເດີ - ນາ ໆແm ໑ &ດ ທີ່ ເha) 63 ທີ່ດີ ຕາກ ເສີ ເດີພ ຊ ແ ມີແດ ແn ເຜີ ເm . ທ ພົມ - ຂວງ * ງໆ ແ ດ ງ ລະຊິເກມຂະສິກໍມາກົດຂີຍຸ ໙ ແລ ຕີນກີເນີ ມີລາ ແນ ແຕ ຜຍໆ ພ໐ 8ໆໆໆ ແວ ແດ່ ຂໍພີ བབ།༽ཐག ཀ ག་འབུག rnam-ne jrtaས་ ງແmເອີ ຜູກ m ມ ດ » ເສີມສລາ ນີ້ ແກ ເກີ ເຜີເບຍ ເດ ແດນລ.4 Au໐ ມ ແລ ທີມ ລOuງ: ກ່ຣຖ ຜ 40 41 43 ເດກ ຄມດ ມ ມີ ເກີດ * Aຍເດິແດກ ຕິruງ: ແດແu ໑ ມ ກ ງເດີເA Mາ-ເຈ ເກິແຖິ໙ ເມກເຕິນາ ວ່າ ຕິ ເຖິງ40 ແaaຂ ໝູ່ ນາງ ແດງີນທີ່ ເ) ເຖງແດ ອານິແຫ ກ ກ າ ແດງ ຈK)

!

Uກ

|ຕ du

)ງ (

0UບແA

ຕm

Eດນາມ

-

Hດກ m

0

Mາ 0ຣກ 0

*

SL

0

ກ ລ ນ

ທ ແul ໙U

u

)

ກ Wກ ພທ .

2 Kທ ພກ |

ແK

ບໍ່ຮູ້ F°csໃດຫ

ດ )

ກ ແuທOາ ແK

ພS

ຍ ໙uທ

onon

ເດດທີ

V

໔ 0 7 ເດເບີg nan ບຸນເຖິam ຕິແm 7ເທູ້ ໖ ທີສຸດ)໐ ແຕຜາດໆ ແຕ ເງິນເຊສຖ າ ມ ດ ດ (ບຖມມາ ຖິງເດີນ 43 ແນ ທີ ໙) ຣກ ວີ ດີ ດີ ຕີ ໘໐ 1 ທ໑ຣິລາ ມຊ່ແລ ສ ດ ມີຄຸ ທີ ພັດ - ອຸຣາ ມີຕາຣ “ )ງາມສຸຂມາດ1 ກິລາ ພສ then- ཝིམ – གག ག གད བྷཱཝེབས ༡ ཀླུ་བn ດຖ 7 ເທ໌–ກີລາລາ ແດກເງີຍໆ 49 50 ຫ ແດງ ມ) ແຖືເດີ ດ ແວ່ ຮ amແT ແບ ແm240 ນ ພີແນ ທີ່ ແຕ່ TEາ -) * , ງແກເດີ ມາດ ເດີ ຕີ ພາ ແmເອີ ເຕີເດີ ແລງ EIJານ ແດງ ໆ ແນ (ຍຖ໙໙2 mm ດ ກເ ຊູຊຸ ແນເຮົຕເດີ ດ 4 ກິເຮີ່ ແດກ ວິກິ ດາ ລາ ນາໍສເຕ “ງແນມສກ ສຸຈິນ … ລາຮູບດ ແດລ ແນ ກ ກ ຕາ! ຍາມ . ເມນີສuay ງແກງ ຜ ດມກ ເດ ເດີ ທີ່ ບ ນ ຖີ ຈ ກ ລ ລ E -)41ເກິ ດາກລ. 4 ແດ)ແຫ ລຖ ຣຖ ແດ -4 ແໜາ RT&T ມາ ເງດາລາ ຮາງ ຜາ ດ ກ ດ ບເຮິ ຜິວແດງ: ຮ໗ ງແ ດ ຕຖ 4 ຊຜາ ດງ ມ ນາງ ແດ ແຕ ສີ ສຸພາ ນີ ນາງ ກເອີເຕີເດີ ງາມ ສີມາຕຖຸຫີມາ ເມຕຕາ[ ສ ງ ໆ m: ຂກ ຍ ແນິ * ໗ ກເບີ ໑ ເm ໗໑໗ໆ ທພລີພາອາ ເມ ມ ຍ າ ນມາແດງ : I

S

|

ດຖ Uກ

US1

ກ.

) (

0

) Lun 0

tcaim

ດທ2 ເHດ

ຢn ແດງ 0

:

LL _ *

O )

ໂດກ U

ກ ແun L ເດ

ທ ນດັun 2 ດທ ນ

ດກ

0UIາ !4 ໙ ໙ ເຢ ~) ດລ ລ່

K້

ດດດດຫDD

ມ ) KOn } {Uງ _ & ດ ລ ລ ຊ ແ໙ 2 m 3 · , .

:. ;(]

໗ sp າແດ-ກເດ ລI Jດ ຕາມ] ລາຍ ແດກ ແດດ ໆແຕ ລ ແທູ້໙ ກ ແດ ແນິວາ ດວງ ຊີ້ນ ດ.ເດງ ສີ ສບ- ອດຕໍ່ གབག ག༤༠- anབཀma gབའིams ງແກ ເລີ່ຜູron» ລ ນ ນ ທິແດງ ແບກຈາ ມາລາ ຜ ດສ =( ຫຼື Iດ

0.

Jທm

ປາດດດດ (

:

40

ມີ MOH

1 ແouທ ລ

ann

am

50 Spl

໗ ma ກີແດ4ຕີແລ - Auaາ ດີແດງ um ມີ ແດກ- ແດ໋( 8 ທີ ໐ າ ມ ດາຕເດີແm ກ ກແm ທ ດ 4S ຂດດາ້ amເຕ ຊີວິດ--4ເດ ດງນງ ໗ແດງ ງ ດ- ດ ຽນທີ່ 3 ດແ ຕາ ງ ເ ຣm ma໑ງ * ງາມ ມີ໑ ແລະ 8ະຕີຕາເສີຍຊາ ເຮົາຍທີ່ ມາ ງາມ ຈິມ ຍອງ ແອິແm : ຄຳ ທີ່ມ ແມາງາ ດ ດ21 ກມ ກດ ແລະ 5 ຮ ບ ດ ກ໑ ໆແນນຊິແກ ກາວລ ລິຕິ(ເທິ ເນ ເງິນ 3 ຕ າ ງໆ:ພງລຖຍາມພາສາວໆມນຸຍໆ ແuຍກ ຍ່ ຮາໆໆ ງາ ດີຈາແm ວ່າ ເສຖກຍ ຜານາງ* 5 ວ ດ າ ໆ “ຕລ) ແລງ43 ທີແ5໑໗ 5 ~ Iາເ໑ ມສີເຖິງ ໗ ໘ ເຕ ດ in ໑ ມຕເອີ້: ແດກ» ເກເບີ ໘າ ແm [ດງ 2໙໗ URL

ດ;

ຫ (សាលា

U

ແSU

C

( O)

S

:

S

T

UUc

«

ຫ An

ດ (S

7

BOSH

) ດທ

ແຕ

0

ລ ແລກ ແດກ (

C

ດງກາຍ

EທD) DeN

-

:

_^ ໆ ນ ) ໆຜຂຕ ກ ປີ ຖe-1ເພ໑໑໑໑໑ບມາເກີຍ ເດ ໆໆ , 1 02໑ » ງແຕເອີ ຜູ້ ເm ທີ່ເຕີ » :D Euວ!0 ruເບີ ຕີພາ ຈm໘໙Em ໆແລະ ສຸມ ຜ ດ ທີ່ມາ ຍາມ ດງ ແນ ເຮີ 5 ວ ທີ່ມຸມ ງແກງ ຜາ ດ ຕ ຖ ນ ຕິ ເ ຜາ ທີມ 4ຄູ ບ ຜີເງິດບຸAI -ເຖິຕ ເຣກເດິ ^ ນາງ ບ ດ ແ ລ ນີ້ແsແ5 m | ໑ ໙ ທີ່ຕິດ ຜa ດີՏՀՏՀດີພ໓ເດີນ ທີ່ ຕິແນ່ນງ ) ເm ຜີ ຜາ mm 7ເດືງ ແຕ່ກິນ ເດ - ເຕີ ແດດເກີ ດ ງແນ້ຄsເຖຸແmam ແD)

ກ uu)

MW

Oງ ປທທ

IN UN

H

IKO

ຄຳ

ບuທູ້ ໔

C ) ເuທn Oດດດuທ 0

6 ປີ ເພີ ສິງມ ຍ ສີມແດນີ້ໃນງ ວ່າ sm ໑a ສິມເດລີແ )ແn ເaແດງ ມ @ຈແ3 ຫ ລ າເດີ ແຕ່ ເຄ ຖ ນີ້ ທີເດ ເດແຮ ) ທີ່ ອດ ລ)ຣ ຕີ - ຜານາງ ສົດ ]ແກມາແຕ ຕາ 12 ຕຸເຕ2 ໗ແຫ ຕິຊາ ຊ ແ ແ » ໗ ກ) ຜາ 40- 6 ຫມທີ ໘ ຕິເ ນ ຕ ຕໍ່1 ມ) ດຸ ໝາຍ ເດີ໐໙ AI ມາເທີ ແດງ ແບອດ ກ ເຖິງ ຣ ຕີ໕໙-໑ ປີ ຖ ທນ ເ ດ ເດີ ນ ຕ ອ ນີ້ ຜທີ ທີ່ແນ ນາງ ~ [ຈກ ອີເຜດ ທີ ກີ » ສມ2ບາດແນມເງິm nໆ)ແm ແລກ ຂດຍ m ເm ກ ເກີ ດ າ ຕm40 ແບບດແmເຖິລາ ແu ເຕ ຈ ) ສອ ຕິດ-ເງິແm> ຍ໐໑ ສິມ ເຍ Jາ ນ ດາ ຮັກ ດອມເກົ່າແດເດີແ໑ງ~ 7 ວັງ ຫເ ກ 3 ຕາ ເທີດ ) ນາງ ດາກ kຖແນ ແຕ ກ ຈ ລ ຖamມ ກ ມ 9າເຕີມ) ບີamເອີ້ ຜີເຖnໆເດີຄ » : 7 ເດດເບີ ໑ ເm ງາມໆ ) m= ງ ດາງ ເຜ າດ- 7ນາ ໆ ຍ ດ ຄື ເດ ລ) ~ » ມາ ໙໙໙ 6ແກ ເຕີ້ຍຕີງ: ທ ແດ2ທyຍ ກູບາ ທີ່ແm Aງ) ~ ຫຼື ເກ ເວີເຊ m ນຄຫເດີ້ແຕ ກ ແ ແ ແ ໑ຸມ 34 ຊົຕ གྱིRམ༩: er infཁ ག ༡ ། མn མ མི༢an ཟཀེཝn ལག་ ສົງລາ ນາງ ຕາ ທິຕ ມາສະສົມກີເ ຕສຸ ຕີຍ ຕາອິ ບຸນມີ ເສຣິຕເຊິນ ຍາ ທາດູຕື່ມ, ແດກໍ່ແມຕາຍ ຕາ ເທີ່ ຕາສ ຍ ກ ອີແມງ ຍາກ ດອລລີ-ງບ ອີເງີນ ດລ ລາມາ ໗ແລ ມີແສລາຄາດີ ຕ ນ . ໗ - ລI SIັງແດ-ກໍ່ມ ມ.4 ແນ ກ ບ ຮກ ຜີລາງ ແຖ ຜ4 ໙໗ເຜີວ ສີດາ: ເຜີໆທຖແດງແດ໋7 8 ມີ ແດງ ລ ນ ແ ກ ວ່ ແດກ གམnཟ ma 1 འི ཀགཅ 0

MI2

~

(UND ດ໗ 0

: ແຫຼ້ ໝາ 2

200 WUM (

ດ nu]

Lງ (tJ

)

00Sm ໜງາດຫ


ນາທີມີເດີຕາຕ ເ ກ ເກີແດງ- ພາ 8ແຂກນດມີແຕ່4 ແດ່ ເດີພນ ແກ ໗ ທ ຜາໆໆແm ແດງພ ນ ຣn Rໆ ຕ ເຖິ ເມກ ເຣີແam ແນເດີຂາເພິ່ ນ າ ການກ ເບິ່ງ ບຄແຕກ ຕາ ຫິ ດີ 4ເຖິ ຕEm ເອີເຕ ມກ ແ ຕ ຂນ ໃນຄ ແທໆແກໆອັນ ດ ທີ ສີ ຄີໜັງ ຍ ແຈຸ ແລະ ຕິເ ຮົາ ເຄີຍ ງທີ່1 ຕັ້ ງ ແນເaໆໆ ະ ( ຫ້ລ ແU| ແມ ແຖານູ ໘ 10 ແດ2 ນາ ກິນ ….ດmຈ າ ະເຫ້ນ ແນ ອິນຊີແລະ ການຕຍຸບໆ ເດ ໆໆ ຕ ພາ ແນ ກເຖິງ ໙ 3 ວ ກແກ ແm ແm— ໆ ຕ ນ ແມ່ ທາຊາ ດເດີ້ ລນ ກ ກຂີພິຍ ຈິງ " ແມ່ນ ບຸນເງິນ ເຮີ ເຫ ເຫຼີແລະ ທ~ ເດຊ ໘ ໙ ໐n ໑ ຕີ ນ 03 ແu ຍ Jາ3un໑໙ ແm ຮັກ - ແດງມາດຕຖນ ມາ ທີ່ ມາ ເບີມງ ກິນ ເດ ຕິແດກ ຄຸກ ຈນາ ະເດີ ແ3ເຕີ ນາແຊງ ກ ນ ແo ເຮົum ເຮີແອກແຕ໘mຮູບເສດຄິຂະໂຕ ວ ດ ແ ຕ່ຜູກ 300 ນານທີ ເດີ ທິດຖິແກ ມ ກແຄ່ ກິນເດ ເດ ຜູກ 3ແຄາ ເນດ ເ) ຕີເສີ ຕ ະພາເດີ້ຕິ ດຄຸກເງິນ 41 ນາເດີ ແ3 ທີ ໙ ກພດ ແກ ຕາ ຫລື ເງິນເດເບິ່ງ ສ ກເສິຕ ແບເຄີມທິເວີແກເຖ ລາ ທີ 9 ຕິmຖງ ດທີ ແໆ ແm ແກ ກ ຮm ແດງ ມາ ເຕ ດາ ນ ຂີ່ ເm ສu໗ ກລ ທ~4ຊວ ພິມ ເຄດ ດ ມີ m 13 ນີ້ ,4 -ກ ແດ ໘ ມ) ~13 ບ ລ ນ ແດງ ດໍ4.ເງິນ 4... m gາ ແງແງ ເຊີ 0

ຕm

>

0

0

0

0

) 430 40 4ແຊລ ຊີ 7 ເດL

4ແC

K

ຫາ

ເບິ່ງ ແu ແຕງ 0 ຣ໗7 Iດ ແ0 ດ 2 3 ]

ທ ທີ່ ໙

0ກດດ ວ ສ

ຕິດ

U|

UDD

ທ 28

a Kງ .

0 .

7 0Ul

Uນາ) | & ດ

Oາ

ຫ ໃດS

Uກທ

On

KOຫO

O 26

( ອກ

u ) Uກ ດ້

0

ຕm 2

)ຫ

ທີ 0U @, CI [ ດງ ນ

N)

: 0

ດາ

ແSU

,

ດກ

SL2L

) :

sau Qaan ( 0 ພງ ດກ ພm 0ຣີ ຕ ຮັກ1

Sດຈ໖໐ຖ ງ

ຕ.m ? ພງ

10 ພຖເດີ້ ດ.ດ ແນ ເຈິ ດ ຕາຍາກ) ແດງ @ ເດີນ - m ~ 2 ດ 3 ກ ທີ່ ມ ແດງ» ເມ ຍາວ)ເດິເຕີ ແກງ ມາເຮີ ແam ທີ່ ບໍ່ ແ ແດນ ສິນລະ3 ເໜີ ຍາ ລາຕິນ - ແງ່ມ ແຖື ຕິ ! ແວງ ຖແຖ ຫຼືເວີຊຸດ- ດຕີ່ ງ ມ ກໍລະ ຕິສu- 131 ໝາກ ຫຼື ເດດ ຕ @ຖ ຝທ_ ນເຮີແກມຕyແດງເຖິງ໑ - m ຜູ ແມ່ ຕາ ເກມຕຽງ ຕາງເດີນ ອຸດເຮີ ມີແ ^ ນາ ເລີດ3247 ແນ ເຮົາ ຕິ(ເກີ ມາເຖິ ) IL ບຊີ້ແ ພັກ ຜ່ນ ດີ ແທ ຖານ ເ ກເ ກວ່ ຮm ແm ຜູa Mວງແດນີ້ = ນກ ພໍ່າ ເຖິງເດີເພງແດ4ຕ ໘ງເບ40 ເຕີ ແs ເດີ(ພ ກ miດ ໆໆ ຕ- 14 Eາມ ທີແຕ ດ ດາ ແກ ແດ ) ແນ Tun ມີ ຣ. 5 ທີ໑໓ mm ມາ ມາຖຕີນ ແກ ຮm2 ຕm | ທີມ ດງ ງ າ ນ າ ຜ ກິ ຣn Km ທີ່ຍ ຜິດ ແm ໆ ຈາງພໍດີແກ້ແ5 ທີເຈົ້າເວ ຍ ເນົາ ຍ 2ລມຄເຖຸ ນາ ເຖີງ ນ ແດດ ແດ ລາ ທີ່ເເລຍາ- ແດວແຮ ຜານາງ » ເຮີແaແmແu ຕີພສ 1ຖຸ # 8 m ຍິa 8 ນາຊ ກຍ ແ ເທິນ ດກຈເດີເຈເຕີ ແນ ເ ພາ ຖແລກ - ສາ ແຕ່ ສີ ສິບ ທ #ແລນແm ເດີ ( ເຮົາ ແລ ຮາ ຕໍ່ ພາດນິ ມ ມີ ຖາ ຮາໆໆຍດີ ແm ໑ ຊm m ຜຮງ ງ m ໗໙ 55ານ ທີແmຂນແຕ ພ ຍາ ພຖ ດ ສ າ າ າ ດ ແຮກ ຊາເ 19 ເທີ » :um ເດີ ແaາດ ແນແ ນ ຕພາ ແຕ່ ແຖິນ > ມາແຕ່ງຕາຕ ເman໘mເສີຂົວ ເຈີນາ ໗ ກິຄາເມ ຕ ດ20 – ໆງ ນກແກ ທີ່ມາຖາດາ ແລະ ຄົ້ນ ແດ ຕ ຖ ດ າແກ ຕຖເສລີແດ u ໑ ນຍ ຕາລາແດ 11 ຕ ມ ລ ະກິ ດ ທີແຖນແ5ເ@ຈ ເດີ ແ3 ທີ ເກ ແດ) un mງ, 8ຕ®າຍທີ່ແທລົງກາງ ກີລເກຕ ຮົບກອດ U)

ຊິ

s ເດ້

ດກ.

»

D ) OOOD douທ

"

Uກ 10

ທ ແຫ ດOm Mາ

ທ 01

10U

ຫu

(CL

II AW III -

& . .

ກາດນາ

ISL

4ໆ ແດul

0 ຄູດກ

N ) !

$ QQາທ [ ດ

: Un)

C໗ 10U } 9

U ) ດດດນາ 0

າ ນ າດເຍີ ເດີ ( ຄຳ ໙ ຕແມ່ ແດ) un( ນ ມ ດ upເຮີ 01. ດງແu ເສົນກ ຜິດ ດ ດ ດ ດແ3ເm ບໍ່ລຸແຜ ແຕ່ ເຮີ ຍ ດ ເດີ ດ ຕາ ຫູ ເດີ ຕິດຕໍ່ນ ຖີ ບີລາເດີແດງມາ:)amໆຕm ປທ ແດງ ກິນເດີແ5 m? ທ ຜ ຖ ຜ 2 ດ ດ ແຊ ເຮັດ Ko400ດງ ແຊ ແuງ ສ ີ : U໗ ກ ໍ 2 000 0U)ແລງ ຖ TO

ດ |

ກ ລ

ດກ

3

ດງ 2

ນ )

Uກ N )

ດ Uກ

EU

>

>

>11

ເດີ ທີແກ້ 2.ເຕຕ)ຈາ) ບຸນ E m ຍາ ທີມ ດ ຈະ ງບທເຮີ ແa, ດ ແ ຕີ ພm ຕິແດງ ຊu ດ ານາແຊີແນ ກ41 4.ກ ແsເຜີ ເດ ແມ ນ - ເອີ ເອີ ຕຖິ່ນ 4 ລຸກຄຸດ 4 ໗6.47 ແຕ ລ | ນາງນາຖແດ20 –າ ຕ9 ທີຍ )ຖ ນາ ຕິ ແຮງເຕິນເຕິນ ເຕ ເດີ ອຸຕ- ນຸ ເກື ຫ ລິນສຸດງາມ ດ ຕ ຕາຕີບ ຢູ່ວຊາມອນແດ ~ um ຂນາດ ຂພ ເມກ ເຖິະຢູ່ ມາ ດ ຕຜດີ ຢູ່ຫນູນາ 21 ຕ ແວ ມາ ນ າດ ເດິ ສາກ m ໆ ນ ຕ ຣາ- m 3 ທິນ ເຕວານ ຣອຕ ນສພ ຄ 1໘2 ຍາ ສີຣິຕ ານ ເດີດລ ແທາງໆ ຈາກ un ຖ່ ກີນ ຕJຖ ດ ກະດີແຕ່ໃສດີແm = ແບ ເຮົາ ຂາດ ຣm ແm ອົງ ດູລ ກິຕຸຍ ມາຍ - ພ ຮ່າດ - -" ອົາທີ່ນຸ ຖືກ ເຂົາເກ.. ທີ່ ເກ ເດີນຄລຍ 20 m ກ ເຈົ້າຖ າດ ຕາ – ແຖືແດງ> ນເ ຂາ ເດເບີລເດິແດກ ມາ ແm ສາກ- ພາສາ ຖແດ ຖາ ນ ຜ00 ແມ່ ແຖາດີ ມາ ດJາດ ກ ມີ ກາດຖ ແຕງ ສິນ ຈ = :ແທເຊີນາງ Gaa ໑ ເດີ ເລ ເຖ ນທີ ເດີນຄ ເດີ ເກ ກ ກ ກນາຍທຣກ m ຮາງ ເກຕງ່ແຕໆໆນຈິເກ ແທ້ ຖແດກ ແ”ຕm ເນເງິນ ດວງແດ }201ແລ ຕາເຖນາ217 ນຄ ໕) Cງ 9 10 107 2 6 ນ] ດຽ ] Na Cm ເຕັກ _ @, Ajດງ X 0J] U, A U, Up Mດ

ITS 7

0

|

J] oQQC) ( L

ທ 0UI

: Uາ

HAHດກ

ແລງ

ດ Hດກດ ດກ |

ປ)

Uກທ MB 000 ດມີ 4

ດກ ) X 0 07) :

Mດໃດກາ1 0

1

ດ \

1 0 < a, ດກ QL

II

1 0ລກ

UR

0ດາ Uາ

DD

ດົກ1 .

U ) sOf SL

2 ຕSດຫ

|ກ|

ລ)

2TU

9

C ) ດດດ $

4 |0

N) G

OTA

/3 ເດUn

ດກ OOOາະທ ດກ -|


ຖ ຄ ຊຸດແຖແs ມາ ດາວ ດ ທີ່ ສຸດ ງ ງ ຖ 2ພກ ແນວລາ » ງນາງ ນ ານກຊ ຍດ ຕ ຖ ນ ເ ງາ ຜນທີ່ ເດີ ເຣດີ ສຸດ ແ ມ່ແກ ໙ກເດີນ ແຕ່ ຖ ນ ບກ ກຊ ຍ ທີໆຫນ ຍາ ທີຖ ດເດິຕm :3 ຮານ ຈ ດ ແນາຍລີງ ຕາ ຍາ ດ : mງ ແດນາ ແu ໒ : an໙ ເອີ ເຕີເດ ຜາ ຄວງ ພທ໌on D @ ຫໍ້ 3 ພງ ບ ນ WWWGາ ຊີ ດງັເO ຟ 06 ຍ) ຄາມາຜ່າ ແນເລla ABເຊີ ດ ,5 ຄງ ໙ ເຕຫ ດດ ສທ າທູ ໆ ດາກິກ Wງແຖຸຕເຖິງ 4ດ ຖ າ ແນ ເm ຕໍ່ ມາແນ ເນ 4ດນາງ ເດີ້ໆຖe JI ມາ ດ ດເດີພາ ກ + ່ ແຖງ ເບີ່ງ ຄ ~ ຕິ ເຕິ ເມ ຍາ 70 - 5ຍາ ທີ ກີ ນາ ໆຕm21 ຕຸລາ ຣmasa ຂອງ ຍີ່ ຫ3 ຕໍ່ m2 ບເດີ ພາກ ຍິງ ແດງ ຜາ ຜ ແດງ ບ ດແ ລ ໆeaາງ ເດີນ ລາຍ ມີໄຊແ cm ) ທິລາ ວີຍ ແຕ ດ ແ ຮງເນີ ານ ດກ ເm–າ 3 5 າງ ຣ າ ດ ດີນໆໆ ນໍ > ຕຸ ອງຕິ OM

IL

KO

0 00 )

(Uກ

W

ຮ) m ຸ ິ ໆ ໆແຕ່ ໆ ຖແT ມີເຮີ ເ ແmເວີແm ໆ ບ ນ ນາງ ຮກ ຜາ ລາ ແມ ໆ ມາ ໆ ພນ $ 0 ແບງ » 0 0 ດ ທ ລ ຊ D |

Jກ RS

ລ ທ

ຫ Sau໗ ແດດ້

©

ຕ ດໆດ

Rດກ (

Oດ

2 ..

ແດກ

W

|

> ຖ ໆ pབཀ ]༤༡ག གླུ གRn1ཀཀླུrgaz1» །མja ]; a )ག 3གasn12ཀེཝ ແm- ແຖ າ ນ ຂ 4ກນາງ ຄ ວ ນ ໆn ສບແm- ແງແດງ ຕອນ 3 ຕິຕີຕາມ ໆuໆ ເດີພສາລີແຊກ ເຕ ຕະ = ] ດາ

)

ກ 3 ORກ

ດ 1Uກາດ

យា

លី

៣ លាលា

ាំ ញ

ណា2

ຫ 0

LL IN

!

ແກງ ນາງ ແດກ ຜາແດງ“ກ10ກ 9 ລູງແດງ ດ ແ ດ ແບ ແວງ ນາງ ແດ ແພ ណ

ា ៣

&

H]

៣ ។

_លាំ

J Qທີ.

O

ເທີ ໝ - -ເລm ແຫ ລ່ ຣກ ກແ 3໗ມາ * ນາງ um 4 ຕ ແ 983 ]> ຖ ໐ແຕ່ງ: ພm ໗໑ ແດນ ໑ 3 a m ແuທ. ໃດ ເN ກ

ວັງ

0

໗ ຕໍ່ am ຍ] ) ASດຖ \ ລ໗ U

ໆO(

.

ຖື ຍ] ດ ດ ພm | ຕິດ໗ 9 ມຫ ) L 1

ຊອm : ແນ ໑ ~າ ແລໆ) ແຕ ໑ ງ ຍ ໆ ໆມາໆ ແລະ 1 ຜາ ວ ໆ າ າ ຮ ໑ ໆ ຕ ຖ ທ ດແນ ແຕ ແຖ ໙ເດີ ແp ແຖມກິລ Em ຊm2ຖານ໑ ~າແດງ ເກ ນາ ແuຜະ໙ ດວງ ຜ 2S ແn ຜ ເm ຊແດ່ ຈ ຮ໑ ໆ ຖ ແກ ແນ ກ- ຄ ແຮກລຸງແຫງ ແຜນ ຍຸ ແຜຣ ລ ຜ ລາ - ລາ ແດກແຖເຜີໆ ຕ໙໗ແຕກ ຕິຄຸ ໗ ໘ ເດ > ໗ພາ Mດ– ແດກເຖື ເອີແm )- ແT ເຜງ ແm ລ ແmງ ເດນໍ ມາແວ ແກ Rດ ຕິຄຸລາ ນີ້ແລເບນິຕ ຣາ Em ຂາ ສິເຕ ຣ ມາໆຊິຖາຍ ເຖຸ ) 00

ພາ 2 20

*

ຫW 2Oງ

).

ແs 73 * ແລ ດ ັງແmຜຍາ ເດີແຕ ຍ ນາ ແຮງ ເງິນທີ໘4,7ເq ແວ 2 ແm–ກິແກມາ ແຕກ ຕາແຕກ 4 ດຽ ໆເດໆໆໆ ພາຊຸດ 4ແm 8ເ1 ນາ ໆ ໆ ແຕນ ເດ ຍາ “ດ ເຖ, ແກ ແບ -ກິລາ ສນ ສີແຮງ ມ ເດ ນໍາ ມີ &i• ། ཀུ ག gathi Jག ཟཟབ། བཀག ༡།༧ གral-vap ເກ – ຮກ ຜງເດີ ເພິ ແຮງ ແພງແພ ກິງ ເລີຍບໍ່ ແຖ ດ- ດອດ ລີນີ້ແບ) - ແດງ ດາດາ ແຕn Rດ » ມາ ນຸ ຍາລຸຍ- Uບ ຍ] ໐ ແaາວໆທີ່ຍ ຮາໆໆ ຕຖ າ ນ ຮາ ແພທ ນິຖລI= Rາງານ ໆແຖມ ຍ ດ ຕ ບ ນ ຍ ກາງມາແs ກາຕູມຊື່ນາມ ຕຸດ ດາN ) 00

0Uກ Wທ (

ດກ

ຕ າດ

:

) [ ດຫ

Uງ Uດ ແun

ຕ!

9 MO

ག ག་ག་ག་ གཟགེབགས་གཔས བ>ག གས པའི་ ཐབས་ ག་ es གས་མ་ གས་1 ສ່ຫູນ່າາໆ ຕຸພະນ :ມສ ແມທີ່ຄຸກ ຕຸຜາ ເຕງ ເກ ແຕ່ ແຫຂົ້າມາຂາຍກອງຊາຕຕ ກໍຣນິທີກຕາ ແUlt

2

:

Kກ ແດນ )

ກ 0

Iຍ Mດ . ທທ

Iດ

i

ຍ)

Uກ )

4

Kງ » Oດກ

໗ ໘ ໙໙໗ 4 ) ທ

|

Or

ດດດ

ກາງ 2 ລັດຖ

ດ ຕ ) [

ຖm 3 ຖ U |

m ?

ເບພາ- ເຖ ມກາໍ ນິ )ເກິ ເຮີໆ ຕ ຖນກ ງນ ໑h m? གantars ananག གགན ཚn p༢ ག ata༨a#en༣a ] ມາຖ ຜ ະກໆ{ @ , 1 ທີຜາຂຸມ ຮກຂ3 ອa ແm ສິນ ເດີ ເດ) 15 ມ ນ ກຂ ຄ ຖ ແຕ ດີນແຖງ ນກາງ ຕີແຖ ໆ ຖາມ ໐Nຖານະທີ ຍາລຸງ ທີ່ ກ ກາງລົມ ແຕາ ກິາງທຕີ:ຕູm ຖນແm Jາ ແຕ ດວງ ດາມາ ຕ໔໘ 15 ຫາ 20 ມກ 9 ຄົນ ຜຫດ ແm ແຕ ດ ດ ເຣ ມ ອດ ເບິ່ງແດງ ເຖິງເດລີຕຸກແກງ ຖ໙໙ ໑໐. ຍນ ຮາໆ ມາຈມuນທີ່໑໑15 ໘໑ໆ ໗ ນາງໆໆ ໆໆນ ແລະຍາ 1 ເດ ຜ 1ຸມຄ ຜ m ກໍ ແຖ ຕິ ເ ຕີດີ ເດີ ຜາ ທີ່ ຕິແດງ ຖມເດີ ແm ແໜ: ໙n EA ແກ ໗ ເຖິງ I ເຕີຈ ນງ Uກ

13 ໒ \ ໙໗

6 $

] ເຕ ໒໘“ ເm¬ກິ:ແຖວແຖຸແm 3 ຕາ 2I| ຍາ ໑ ເດັດ ເຖິງແຖນ ແm215າງ ແກງ 6-4ຄລິມ ເຕີ ແກາງ 6-4 ເm:ແນ ດ- ກາງ 6-4 ບຄ ແs Eຍ ແun 19 ນາ ແ ນານາ ຜາ ນາງ ຕາຕິນ ເກິຍາ ຍາ ດ ດ ທິແດງ 2 ແmແT~າງເຖິງ ໘ແຖແm໗ພ໗ແmp ໑ ໆ ເດ ໘ລີຣຖ19 6-4.ຖພກໆແ ນ ເ ງນ ເ ຍ = ແຖຸແm— ເຣຕິ ນ ເຖ Uາ ພາ ru ເຕເຕີເນີ ນີ້ ມີ ຕາ ຫູ ດ ນາ ງວງ> ໆ ນາ ເດີ ບໍ່? ມ) Uາ໑ງທີ່ ມາແm ເບິ ທີ ໒ ທm ໆ ຕຖ ມາ ແu ໑ ໆ ມາ 1.2ລບມາ ບາກຢູ່ທາງລາວຕງໆ ເນ 55 | ຖ ຍໍ21໙າແຍ] ພາ ໗ຄາງໆນາໆ ແວໆ 3 ມມາ ] ເສກ ມາຍາວນາມໆທີ່ ບໍ່ຮຸນ ແ0 ແດ໋ ຕາຍ ແລ ລ່ ທີ ອາດຕີພໍດີ ປາແດ ອິສ ລາຄາຖ່າທາ ສາລາ ມີ ກ າດຕງ ແດ ຖາງໆ ຕາ2 ທາງ - ຕ່າເດີ ເຊ ເດີ້ ເດ ໆ ເດ ມາ -ກໆ ມເບິລ ດ ແ ຕ່າງ ຫາແລງ ທີ ຕm *ແດນຊມນ ຖີ່ຄດເລີ ເຖີງແຕ່ແຍິງຂmງ ໆ ທຖm ໆ m: າຍໆ ຖ )2 ກິ ດີ ຖາຖາ ມີ 8ຂາ ໗ແດ ຕາດເຕີຜ ກໍເລຸນ ໗ ໘ ບກິam mເບິ່ງ ຕາ ຫູ ຕາງ ໆ » Eງ ໑ດັ ໗໙າ ດ ດ ດ ງ ແ໑ ກ າ ດ ທ ລ ໙໗ ໙າ ທຸ ລIແຕ ນຄື EI ແ໑ແຕ– ຄຈລຖບ ເງີນໆຖ2ນາ ມາເລຕ ຍ ດ ຕ ຖ ທີ ກທ 0UUງ

ທ.

in 0

IKOn

- ) Un Mດ

ມ ) ແຕ9

ຕm DOT ດ

ດ ແm ແຕ່ ບັດຫູ S໗ an Iດງ : _ )) _ _

_ NL LG

40 ULD

ດໆ

ດລ

ກ ຮn )

Un໗

Uງ ແດດ

Ch

15mແm mm - ຕ ຖ ນ ມາລິ ບດ ແດງ ເດໆ 1 ດ ດ ເຕ ພາໍ ນ ເ ງ ດີ ມາ ເຕ ດ ທີ 2 ສາລາ ໑ ກ ກິ ເກິ ດ ແ ເຕີ ເດ ເຖິງ ຍາງ ມາ ເຕ ຖ າ ມີ17 ຕ ດ ເ ດ ແໜາ ເm ທ ໗ » * UUກ Uດ 6

3 ໙໗ 4 ) Uດ

ດ.

ຫາກ 0

mໆ ແຕ່ເຕ ໆ ກາງ ກ ດ ດ າງ ທາງ ດ້ໆໆ ສີ ເຖ: ກາພ ຕາງ ສາ ພາ ຜແຕດ ກ ຍ ງແດງແຕງ ບກແກ ຜ ແດງ ມາ ຍ ໆແຕ່ ເງ ແວງ ເມກ ແ໑ ຕີລາ ແລກ ຂຄ ແທາງ ແຕງ ຮາ ໆ ໆ ໆ ຮຕ ກິແດງ ທໍາ ຄູດຖ2 ໑ າຖນ ແດກແດງ 6-9 ນກ : 1ເດ ມີກີເດດ ຖ 6-4-ດຊີມບ:uny ເຄT ຜ ມີ ແດກ ຖ 5 ມຈ ຊ ຍ໌2ແດກ ເດ໋ ແຕ ຜ ມາແງແລ ະ ດ- mໆ ຍາ 7 ເດເດເດ ແດງຂາ ເດິ ມັກ໗ຕm 21ດ ໆສຖມາ ດາດໆ ) ຕ ດ ສເສີນ ແຖ ກໍ ຕດທິແຖ ພາກ ເຂດເດີ ມາກແຕ ເມກ໑໐ ດ ເດີ ທສຸລາ ເum ພາ ແວ & mຄູນີ້ ບກແດລ (5 ເດີຖ໙ Eາ : ຕm ຜ ດີແລ ຖ າ ຕ ພ໗ ດເດ ແmເຖົຖພດ2ຍ = ຖແດງ ງ )ນາ ມາເດີເຫີໆ ຜ ະ ຕິດ ເດແຖ ພງ ຣn- ພວກ ມກ )ແດ)ແນ ໑໓ ແຕ ຖum s) ຖນກ ແດ ຕຸດ ທ໑ ໗ໆ ໆ ໆ ກາຍເm ກ ເ ລີ ຕີ 0 ໆ - " ຖາ] ແດກເບີ ຖ ທ 23 ກໍ ເດິນທິລາ ຜຖ ຕ ຖດາqຍ ຖະກິດ ເຣິ ຄາ ດ ເດີ ພm ກເຖິ ແກແດງ ງ ຖແ5 :u ແດງ ເຖິງ ໘ ເນ ແກ້ ແລະ ທາງ , ກໍເລີ ເກ ນາ ງ ດຸດຖ ຕາງ ໜູ ທີ່ ຕເຊິ ນຸດຕ ຕຸລາເດີ ຖ ນີ້໙໙າ ນທຄ ແດນີ້ ຸ ິດາແp໑ 9໙໙າ :໙໗ ເຣ ມາ 2 ແຮງລຸງ ດິ ນາ * ໙໙ໆ ເດໆໆຍ ໆ ເດີ ຕ ຖ້າຕ ແຕງ ໑໑ ແs ແs ຜທີ່ເຮງ ເຖີພຖນ ຕ າ ວຸ ດ ຕິ - ໆ ທີ ທີແກ ກໍ ແຕ ລວມ 1 145າ ຖານກ ພ ລ ແຕ່ເຕີເຕີ ຈາຣ ກຕແລai u Taາ) ກໍ່ ເຕີ໑ຈເສີແ5ໆໆໆ ນໍ ແs ຜ ຖພ ຕູ່ ຕໍ່ໆເກີດ ຕ໘ ໆ ເພງ ຣບ ດ ແmລີ ເຫ ນ ງານດີ ລາວ 5 ກໍ ຕິຕາເຖ ແດ່ເດີ ຜm: ນາງ Cm ຜກ໗ນຕ u (6ແຕກ ຕຈ ນ ນ ແດໆໆ ພາແຊ, ດຖຸນາ ຍາ 2 ສາລາ ຜ ຖ ດ າ າ ນກເ)ເຕີ ໘ ຍາ N

ໂຫ

a

a

ລdກຫຼ ແດງ 20

Oງ ທທ

IL

as a O

ຕ໘ ກ- ແງ ທນ ລ ເ ເ ຕຸນ 27 ໆ ຕ ຖແກ້ »amຖ ານ 4 ເດໆໆໆຖ໙໙4 - ດ ງ ໖ ແm mແນ ກ ໆ ຕ ວ າ3ພm໑ງ ແທູ ເຣທຜ ແຕແຕ ເຖິງຍດີແດແma ຖ 9ງ ຖເອີ 0: ຕ ຖ ນ ກ ໆ ຖ ນ Em ຫຼີ: ຜ9ກຍາກ ຊ ງ ໑ ວງ ຕາແ໑ ເດິ ແດງ ແn ຕາ - ພງແຕ່ ລມກ ຜາລີງຮກຈ ທີ່ ພາກກາງ ນາງຕາຕຸນ ນີ້ ມາມຸມມາ ກຊີ ເລີງຮູບ ແຕິແຖ ຕ ຖ ທີ່ຄຸ ແກ້ວລີເກນາງ ກ ກ m2 ໆ ດີໆໆ ເພງ:ດເດີ ຄິກ໑ະ ນທີ່ ແລກ ຜີ ສ.ສີໆ ຍ ລ unegཝ་གp tsi ཀ པའི ་ ག* ག ག་ག ག a n ລຸທີ1 ແm ງ ໆ ແດງ5 ຕາ – ແດງ ມັກ ຖm ໆໆ ບກ ແກ ຕາ ໑ ໑ m ຕ @ @ ຖວ ກ (ນາ ຮາ 5ແຖືບທ ແn3 ນາ ໆ ແm ) ນກ ເຕ ຫ້ແ໐໙Iາແກເທົ້າ ຍາ ກໍມາ) ໗ພາຮາ ດິ ແດກ- ສາກເດີ ຮຽກ ໗໙mຣ ລານນ ນາງແດງ ມາ ຖາກໍາມະນຸ ດີໆ ແຕ໌ແm ກີບ ແຕm ກ 0U

ແພງ

ແຈກ

non

L

ກ ລ ນ 4ຫ້ ທ ຫຼື $ ແດັ ດງ ງໍ້ •

ດ ດ

ຫຼື

0UDI Cດ

|0សំ

ԱԼ

|

តារា

ດດດດ

໗ m2ຕາມທີ່ ດີນໍ 499 ບໍ່ສອຍ ຫອຕາ າ ຫາ ງ ສີ ແຕຍ ໆ ຍ = ທຸ ດາງທີ ທາງ ໆnun=) ສີເຊີ:ພງ ຣຖ ຜ ຖ ນ Oດດ2 $

ຈີງ 6 $ EliOnh

ຕາ

D

ກົດ 2

ຕໆໆ ກິຍາ ກ ດ ດ ງຍ WEIເສ ມີແຕ ນ m3 ແ໑ ແຖວ ແຕn ໑ 6.4ດສິມມະພາ ຣາ ເຜຍຄື ເດ ແ໑ 6-4(8ເm:ແບ ເດ -ດີ ເm ໑ 6-4" ພາກ 3: ພິຜາ ນ ຮກ ແ5 6-40 ຍາ ກີແm ເດີ ຮm ໑ ມໆ ຖແu ແຮ ມ ຍ ນນ າ໙໗ m : ຕຖຸ ຫຼື ຄmງ» ສີ ແດງ ຖ 6-4 ) 8: ແນດ ມີແm )3 /Uກເລີຍງ ລ ງ ມາເດີ ຍາ ເຫຼີຍາກພງບ ວ ດງັ່ ງ ຖ Uງ ຫຼື ຄູດ ດ ດ ມ) ນາເດີແa , ພUງ ດດ ດີເພີ່ ເວົງ ຕ956-1/8ສm ເນເກ ນາ 0

0

C

ຕິ ແ0 €

ແS00

ຜ ແຕmພ໗47 ຕ ນ ແດ ດາ ດາ ມາ ແວງ ແu ໑ າ າ າ ດ ທີ ຮກ ໑໘ ຕຸກ ເຊີ:au - ແກດເສີ ເຖີງ:ນາງ ຕາຜາ ດລ ນີ້ ທີ ສີ່ sn 5າກາບ ທີ່ບໍ່ມີຄຸນກ໐rus 41 ທີ່1໘ m = ໆ ທີ ,ແກ ທີແຖຍ ໆ ງ ງາ, ແຕ່ ໆໆໆ 2 ມ ໆ(5 m 33 ຕmງ ນາ ໆໆໆ ຖາມ ໑ເດິແດກ )20 Kກ ຕິແຕ ງ ໆ ທີ ແຖ ທິສດຖ ບ ພງ ພີຕູລີກຄຸm ໑ງແຕ ເm ro ລາຍເດີ ຜູ້ຍ ກໍ່ ຍາ ຍາກບາງ ເກວ ທິຣາຍ ຕne5 mm ຍ ດ ມາຍັງ ຍ)30/ຍດ ເm ທີ8 ດກ ໆ ເພິ ເສີ ມີ ຖ m 13ນາ ດີ ດີ ດີ ຍ ອດ ແມ້ ແຕ ດີໆum ແນມໆແm 4 ເດໆ ເດີ ໘» ທ ດ གབག༡ག༠༣ahen༧༡༣ཐང :ག an an-ཀགཐཋ ཨ ཀྵ ཋ ། ངག ດໆໆamsuຍ 1 m2 ກໍ່ເພງ ທຜ ດິນຕິດແນນຊີ່ ຂາ ເອີ່ແດກ ຄິດ ຍິ້ເດ ຍາ ອຸດ ທີ່໘ຍ ດີ ແ:ຖແຕ່ ມ ນ ຍົຖເຖຸ ໑2 ນາ ST) ວິ ດີ ມາແum4ດຍ ພາ ຍາ ບາ ແກ ນາງ ຜີກ) ມ ຜີ ຜີ ອົຖ ດ າ ຍ ຫຼື ຂາຍຕ ທິເດ ດີທີສີ:ເຖິງລາຍກ ມ ເດີ ບຕໍ່ລ ຖ m ໆ ໘ ຍາມາ ມາເທີດີດີໆໆ ຕິ mງ ລາ ທີ ສີ່ ຜາຕິດ ເດລີນາມາຕຕຸຍກ ມ ແມັດກໆໆ ແຈີນ ບາງ ຜນ ຜດກີນຄື ແm ບ ລເບີ - ຄົຖ ຕ ຖ ທ ທູ མnanadའདུ9 %, cm ཙག གབ་གལ aft onཟག༣ཝཧཱུྃan:གaaག ໙໗ ຸ ນ ກ ມາເຄີຍເຕ ນາແຖ ສີສຸລາ ດເດີ ເຫ ນີ້ ທີ«ນ ບຄ55ສບແກຖືຍາທີ່ອenງ ຍ່ ແກມ ນ ຍ ໆ ຍ « mງ ເ ເນ ເຜໆໆດີໆມາ ຮກ ນາງ ມາ ແວ ອາ ກ ຍ ທີ່ຖm ດີລີງ ສຸລາ ຣດ ທີ ແຕເຮົາມາ ກາວີ ແmແm 19 ມີກເທິກແດ)ເດີແຕະ ແກແຖານ ວ ກ ແໆໆ ທີ່ແ5 ທີ່ ແຫ ແຫ່ງ ມາ ເລ ເດີ ແ5 ໑ ປີ» ຍ” ແຈ 9 ຜເດິ ມມ ມາ ດານ m ນໍ ນາ ນ ກ ໄຫ້ ຫຼື ເກ ຂນ ມາ ກ

U

N)

ທູ

T

O K (

ແດນ

IP

JUດ.

ດມີ

OS (

( O ) Uາກ uu) (Uກ

ດ (uP )

ນາ |

າກ

,

Oດກ

ມon

SCS

ຂດ Jກ13 ~ານ 13 ງ ພm ໑ ນາແດກເງີຍໆ ກຍ ແ ດ ງ ຕm 1 ແຕ້ ແດ ຜ ກຂ ແດກ ກິສກ ແດນ້ຳ ຜ ເດ ເດ- ແລງເດີ ເດີ ໆ ມາແຕກີຍ ຖາງ ແດນ ດ- ແຖ ໙າຕາ ເຜະ ນາ ແລວ ເດີພາ ແ໑ ມ ເຣາ ແຕ່ຖm ໆ ຕm2 ດາ Uກ40] ດູແລ ງ າ01 ) = 60 m= ດີ ແດງ ແລເດີຄິວແດງເດິ ເຕີ ແຫແກງ ແກແn ເງທາງແງແຕ ເ ທ າ ສ ຊ ດາໆໆເນ ເງິນ ເຈ ລ ແນ 2 ເອີເລີ່ ມ ແດງ m ແຕ່ງ ໆໆແກງແທ້ລ ດ ຕາ28 anງ ເຕ ຣ ແຕ່ ງ ງູຕ ~ ແຕຖ ດ ດ ດ ນ ຍ ແ ະ 15 ໓ ແນ ຕຖິແນ ກ ດາ | ກີແຖ ໙໗ m ມາແວ ແລ ເອງ ເດ- ຕ ຍ ໆເດຍາ ວາງ ນິ ແດກ ຜງ ດີ ດີ m ຫລີ້ mງ ທີ ໙ ຄົຖແm ໑ ນາ ນຕ ຖ ີ່ ໖ ຄິm ກເ m ເທີງແດງ ແດງ ມາ ດວງເດີ ພາແລະກາຍ4 ແຜນ ງ້ ໗ພຖນ ກ ຕຸ ດຖີຍ ແຕ ຖແ໑ ແL

4ໆ

ດຫ am ດດດ

I

ທ :

T

0.

0 00

ດກ |

0 0 0m

W Oງ ຖ ໙໗ 3 ທ ດ

3 Oດກ

|

ງ ຖ 4ກຖ 2 TOm

|

3.

ຫຼື ດັງ

ດງ

6

໗ aOງ Uບ El ງ ດ U໗ 0 fງ 9 U໗ ແຖ 8ກ 9 \ ມ ຊ ຖ 2 ດ ດ ດ ພ໗ ໘ ) L ( ໒ ( ຜູ້ ຜທີ ໘ El 9 amງ Uງ $ - Uນ] ດ ໗ ) O = O 3 ) ) ໜ ງ ແs ແດນ] Wດ I໗ Iດຫ້ 0

) 2

໙ກ ຖ ທ ນ ຖແm - ເທີງຫນາ ພຸ ມີຖດ ງ ວ ແດ »3ພາກເຕີເດີ ພun ແດກີ໘ຍ ແm ແນຕ ດ ດງ ຍ ຣກຜນທີ່ ງ ແ ເ ແ ດງ ເດີ ກເທີ ກ໘ຍ ດຕ ຖ ຜຂ ນ າຍ : ຖ າ າາງ ພາ ພດ ຖmຂພ ສີແດ ຫຼືເຊີ ຕາ ອງ ເພີ່ງເດີ ແຕ ການເດີນທາງ ທີ່: m ລານແນ ທ ວ່າ ໝາໆມາສີເທົາ ແm ໆ :ແງໆແomm ທາສີ ແດກ 3 v ແຕຖ າ ມາມ ຕ ຕາ m: ຖa ແລນາ ເລ ~າງ ດອກ

ແດກ O ມາ ເດີກແບລ ງແຊີ »

0

0

)

as w

, ຖU .

໗ ” ໆ ໑ mai ໑ Eຕ ມ ນ ຕ ແລ າ 3 ຂາ 3 4 x 5) ເດ ບໍ່ ມາ ແp ພີມເຣຕ ຖ 5ງ ຖະແນ 65 ເ ນທຖແຕ ນກ ເຕ ຖານ 2 ແ໑51 m3 ແບ ເກມ ຕ ວ ງພ໗2 ກມກ ແດນທີ່ ໘ ນາງ ກ ມ ກ#9 ດິນ ຜກ= ຖນ 41 ໗ ຕu ເm— ໆ»ວງ ) m219າງທດ ດີ ເກ ມ ຕ ນແm໗ພm ເພງຮຕຜຍດີ ມີເງໆ ແດງ ພາ ບ ແລ໗ ໘໙ ໐ ເກີດ ຕ ຖ ແຖແຖ7 ມ ຕ າງ2 ລິດງານ ປິເຖິງ ຕນ ແດ໋ ເທບ ແຖງ ດີ ແຖ ມນ ມິງພຖ ຣ ໙ ມີຖຸຕິ ງ ດ ເ ແmໆ m ຖຕນ ແດ -ກໆສີເນີ ແຖງ ດກ ມາ ແດກເນີ ຫຼື ກມ ຕm ກີຈແm ທີ່ ແຖ ຍາ ໑ ແmº ໑໘ ຕ ນ ແໆ ນກີລໆ 25 - 4 ບາ ແວງ ) ມ ຊ ໗໙ mm ແບແmໆ ນາ - ພັກກິ ລ າ ຖນາ ນາ ນາ ແດກ ມາ ແຕງ ຜ ເຜິ້ງ ຮາ ແຕ ແ ^6.43ພກແດກແດ ຄດລm amເຖິງ ໙ ເໝູ່ ກິດາຖາ ກິມມີ ຖ າ ນ L ໗ແຫ ຖນ ຖນກ ຖວທ ໑ໆໆ| ເສຸດທິວົງຜ໑໑໑ )- ຕ ນ ມ ທາ ໆ ດ ດີເຖິດ ຕ ກ ກີນາໆ ແຕ່ ມາ ແລກ8 (5 ນີ້ແກ ແນ ແກແຫ່ງເດີ ນາງ ນຸດ ຕາ ດາລາຢູ່ມ ແu ໗ ໘ ໙ ດນ ແນວແນ ຕິ ແລເຖືພາ ເນິແດກແດງ ມາ ຖນ ແm ເm ນມາ ນ ພີ ເ 2am ໆ ທ 15 ມ ດ ກ ດີສu sn-ໆ ນາ ໆເດີ້ ລາງ6 ໆໆໆ ຖື ພາ ຕສານ ທ ຖ ສດີຕຽງ ແລະ ຂະແຫນງ ພາສາພາ ເm CD ) Sງ •m UU) U U) ~ງ ໝ ຊ ຍງັ ງ ຄິດຖ U ໗ 2 ທ ແດU 9 ຊ ພm )

ຖ Uບ)

ຖ 9ງ ຖ 8ງ

Lດແun Iດກ

1 0nun

ບາດ 2 ວັດ ແຕກ

D ( ດກ

ໃດຫ

ດຫ |

3

\

Uໂທ ແ0U

On

N

ໂດດດ 0

CC

ຫ ໃດ

ຖ 4ກງ

ຖ 4ກ ຖ CC

ດ !

ເລu ກງH

,

N)

ຕm 0

ໆດ ຕ ບ ຮກ ຜາສຸກນາໆ ແຕຽງນີ້ .aະນາມ ກ ຢູ່ ສ? ໙ກ ດ ານ ຳລວດເຕີ ໑ ຂອງ ດ ດ ແ າງ ຮ໗ 849າກາງ:ນາ ແຮກຜະ ຜີ ຜີຕາງ: ໘ແວກ- ແປ ແ໘ ໆງ ແງ ແງ ແວງ ຖ ຜ ມາ ຕາຍ- ຕ ກ ຖ໑ນ ລ າ ໙ ເດ ] u໑ 0UU)

ຫn C

1 uທ ແ0 0

ມາ ແລງ

ງ ດດດ 9

0 ແດuງ

ດຕ

) ຢູ່

໙ບາ

0

ຖ 3ຂ ຖ ະ hງ“ ກ 3 ແດງ ແດງ -ກິແຖ ແດນ(ບ ແmTງ ແດ) Uກ ໗ແຕກ ໆ ແຖ~ ໆ ນາ ໆໆໆແຕ ທີເຕີ ເຕິນກີບ ວິດງແm4 ໆ ຕ ” ແຕ ນກີບ u n ທີຕພຸງເຕິຖົງ ໆເດພີເອີ ຮາງ(ບ ລIA E mແດງ ແດງແຍໂພດ ຜ ນິຕິ m2 ໗ ໘ ໙ ໆ ໆ ແມ້2 ຍານາງ ວາງ ແທg65ຖີ ດທີ່ເຄີພິເດີ ພູຕາ :ເອີ ມີນາຍບໆໆດ 2 ດາໆຜ ຖາງ ໆ ໆ ຕີ ມ ສ ດ ດຸ ເດ ໆ ໆຍ ເອກ 6 ແງແຍີ່ເຊື່ນໆ ເຜີແຖນ ແກ້ແຖມ ຖຍກີ້ແm ຮາ 5Kma!ຮງແກ່ນກິສຖ ມາ ດເ ແ54 ໆ ສ ບ ທີ່ ກ ໑ m 2 ໗ ແດ໋ລັດ ທີ່ ລັງ ງ ។ ណ( n q ល ໗ | Olo 19dmແດ່ເດີ ມີ ລີ ມີ ເ ຍາ ໆ 55ບກແດນຈີນ ຕm ແນ ເm ເຜີ ເລືອງ ໆ ເm ອິເຖີງ ແອນເວລI- ແວແກ ວຈ ເດ ໆ ໙ ດ- ໑໐ເຕີ ເກ ແກງານກ ມາ ມ m ເຄ ມ ຕິ ຕິເອິ ພສ ເນມາ ທີ່ ຕິເດີ am 21555 ຍ໑໘ແດກ ກິແຖນາ ຕາຜດີມ ແກຖ5ງ ຖແm2 ຖງ ມາ ແວງ ຖ m ໗ແນ ກ- ຕ ຖງ ທີ່ ແຕ ງ ທີ່ ມີ ໗໘ເ) ເຊີງ ເກ ແບ ແວ ດີແm ທີ໘ຍ : ຍ ດ( ເດອກ ມາ ຕົຖ ງ ລ ານ ຕm: ນາ ນາ ຖພm ເ ນທ ຖເຖີງ ແນ 4 - ດາ 3໑ ນາ ຜ ເນທຖu ກູເນີ ຕູດ ຍີ່ງມຕແນນາງ ມາແຖ ໙໙໘ ນາ ວິ ດ ແນວ ໘ ,໑໑ ທຣຸ ກ= sp Sດ ໖ແຕ ຖນ ບ 2 ແໝ ທີ ດີ ກໍ່m ຖານແຕ ຕ ຖຮາ ຮາໆ » ຕາຕາ ໑ ກ- ແຖງ ນກ ແຕ່ ໆ - ດູລາເດີແຕເນ ເຕ່ ທໍ່ມີ ບາ 43 ຂອງ ພງຮm ຜ ພີ່ ຮູຖໍ້ ທີ ສີ ສຽງ ກໍ່ເດິກໆາງດີ:)ຍໆ ປີ ໝູ່ພັກແດກ m3ນາ ໆາກ ທີ 3 ທ ວາ ່ງເດ໋ ນາແລ໘ລາ ບຖ ຜີແດງ ມາ ຜ ມີ m ແີ 9 ອmpຮກ n ເນ ເຖງ ພລເລ ຖ ງ ເກ - ແຖ າງອa Eາ ກໍລາງ ມາເດີນາງເຕີແກງ ກິແດກ ແວ້ ຍາດແma ແຣງ ແຕ ດີແຖງ ນກ ພາ" ແນ່? ເຕີຍ ກໍເຜີແຖືແmເອີ ແຖງ ນກແງ ຕີເດີ ລູກ ຜາ ບຄ ແຖມ * ແດດໆແຕ່ ທ 0200U

0N ] ແຕກ

-

0

!ກາດທ 0

KI

TO IP

ຕa

NIKU

2 ມ

( D)

ແຈກ

Lu໗ _ m

ໆ າ ດາບ ດາຜ5: ເຕີ ນາງ ກ ງ ຖ ຖສານ ອີກ ຕ #m ເຜົ່າ: ພິຜຖແລ ຕິ ເ າ໑ ໐ ແນ ຍາກ ແ໘໘າງ ເກີຮ | ນກ໑ແຕເມ ເອິ ເຖິງຕານ ທີໆ ຫ ທາງບາງໆ ຕິ ອິ ຍາ 4,າກ ທ ດ ດ ງາແ໑ m1 ໑ງ ແຕ ມ ເກມ) ຕm ໑15 ໙໗ແດນຖືແຖ໙໑ 6-4 ນ 7 ແs ແດງ ດ ມີ ຣຖ 17 6-41 ຍ \ແຖ:ເອີ ຜ ? ທີ່ sm 3 ນາ ມາ ແຣກ ຜາ ຍ ແm ໆ » ເບິ່ງ ນາຊາ ທິພນ ພດ ດ ກ my 1 07001 1025

ງ ແoun Sດຫ m 0

» ກ ແs ) Oດກ

ແ:

O

0

ດດ

ດຫ

ເm ແm ມີຄຈິງ ເm- ຍ ທ ດ ຕ ຖ ດ ງ ) m3 ເຖິງ ແໆ ນາໆ ຕm 21975 ຄດລາ ນາງ ຕາ 9 ກາງ ເກຂນານ -ຍ ຖ໑໙n ໑ດໆ ໖ ແນ ຕຖາ ຕາ ວໍ ມີ ໆ ຢູ່ບ ຜ ມີ ຄດ ກ ຕິ ໘ ແe m2ເທິກເບີກ ພmແງ ຕີນາແລງ & m ຜ ເm ແu ຕີ ໑ ເດີ unແງ * ຕຈີ່ແດງ ຊິແດດ FE ດ 4. ເດີ ພທ ດ ານເ ນ ວ ເດີ ຄືເດ - ເຕ ແດ ແs ແm > ມາພານ ແຕ ຜ ໙໙າ ຍໍ ຍາກ Thy2ນາ ຖ ນ ໆ ອກ 3ໆ ໗ ໖ ເກ້ ນາ ມາເດີ ຄ+ –ກ ຕ໙໐ 5 m » ດ ດ ຕ ຖ 2ງແ໓2ເດ ເນາ ເວ ລາຄາຖ- ຕີຜູ້= ຖ ຖວນໆ ແດຜແຕກ Em ແດງ ດ ສ າຄກີ ນາ ຕເດີຜmແ໐ ດ ນ ກມາ ແຕ່ ນາ ແm ເບີ un a m ກາງ ເດີ ພາ ຕສັດຕີ ຕ ຖແດງ ທາ ໙ ທີ່ພິທິ ທີ່ ແໜີເດີ ດ _Aຮັດ ຍດີ ຍັງມຖີ່ທີຖ ທ ທາງ ທີ່ສາມສາຍພັຕແດງ ງ ກຜຜິm ໑໐໗ຜ ຖຜ່າແດ ຕາ ແດງ ແນເດີເm ຜາ ຮອງ ນາງ ເ) :ນຖ ຣກ ຜ ຖີງໆ ເດີຖ ຕ * ແດງ ອີເຕີແm- ແຖ ໙າ ເດ- ມີ 1 m mງ ໆພກ ແmຂງ ເດີເດີໆແກ ລ ເດີ ຫຼີ ໑ ແກ ດເ ລີ 1 m3 ຂາ ແua ຣີ ພm ອດແດ)ແຕ່ m mເດີມແບ ຫເ ເ ຈ ຊແດງ ແm ທ ດ ກmm mງ ທີ່ແດ ໆ _Aຣກ໐໗ ແດJທຍ) -

ທ ແuທ

1

ທK

C ) MO

( ຕ

|

ຮພ

(ບາ

Ouທ

C

OA

61

N )

ຍ]ກກ

LAI

?

T

:

2 ແ0 ( D ) :)ງ Rດຫ ແD)

ED

ກທ ຫາກ

5

) ແuທ

ພU)

໘.

ເບີ່ດີ ຕm3 ນາງ ຕີຕຸ ເນ Isy15ຕົຖ ພາ mງ ເຕ ນຕີ ມາ 12 …ແຕ່ ເດີ ເບດ ຕາ ຖ4)ເດີເຣສ ເດ ນີ ມາ ຮຕ ຕາ ) ຕເດີ ເດີ່ ເມກ ຖອງ ນາ ດີ ຕາ ເm ຍົຖ ດ ຄ ຖ 8 ອາ ແຕ 0.

Un໗ U ( ຮັງ 04 ວັງ U] ບ້ ໔໘ 00໗ 2 on໗ 3. ພ & ດ ໆ

[ 4 ວຖ Un໗ Iດ ແດ່ ຜູ້ ດ ) ໆ

ທ 3

L

ມີ ນາSmວີ ເນີ ຍາຈ ດ ທິແຖ ນ ເຕີ່ມ( 8 ເດໆ m ໆ mແmໆ ໗໙໗0໗ RSITໆເດUp 4ດໆໆ ແນດາ້ ເງິນ(ຍິງ ກາງ ແຕ ເຮົາແບ ພງ ແmເດີ້ ໆ ມົງໆໆ CD ] Uງ ຖ IO໗ 2 a໑ ປີ » ຖ 8ງ ຖ2ງ ແບ O ໗ aະ ) FL

ຖ ແ໙ 9 ໘ ໙໗ Um am 0 ) U) G ໗ທ໗ Rດຖ0U)ກ າດD໗ 2 ດແ ພmບກ ຖຸ ນາ Si 15 ໆ ຕ9:ແmແໆແຕ່ແດ ] ໗ ) Oດງ 2 ] On Oງ ລັງ ດັງ (ບັນ | 07 ) ໗໙໙ ດ ກ ຊ ຖ ( 4ກໆປີທີ2 ແຕ “ງ ໆ ໆ ໆເດີ ນາ ໆ ໆ ໆ ໆຄmal ເຕ ມີ ນາ ຮm ແຫາ ງ ລແກເດິພງ ຣາມແຕຍ mຍ ທີ່ ມີກ ສຸm:15າຕາ ຕະ ຕຂດ] ມກ ຕໍ່ຄຸນກ ຕາ ດ ຄານ ໗ທ ເກ ມາ ເຕ ດ- ແຖໆum ທ ຜ ບຸດວງ ຖານ ຖາດ- ກດ ດ ຕ ພິ ແຈິງແm EI ດເ ຍ ແm ໑ 5, ໆແດ ຖ10 ເຕເ໑໗ ແດງ ໘ ນີ້ Tງຫາ

Iດງ ( 0 ໗

) Oດດ

ຊົດ 10U )

U } 0ດ 2 aN ] ) !

ດກ

On 2 .

)

UU) )2 2

) Lດ OOດ

|រ ល B

ល J ល1

ປີ

O.

OO21

E

໗ ກູ້ ໘ 09 0 )

3 2

ແນ່) ແຕ ໐ " ນາດ ແm :ພາແm ຜາ ວ ແວງ ແຜງ ເຍີຍ ລີຕm:ແດງ @ ໑ ດ)ແທ8) ເພງ ຖ ດ 9 ຄນ ດ າ ນຸຕບ ຂາ ສິ ນ ແດ2໑ ດິ ນຖ ດມີນາແn ແດ ] )ເກິດແ໑າ າ ຮາ ແດກ - ເຕ ໂຣາ " ຂm ມາແmຖm ແ໓2ຕາງ ເກິແ໑ ~ ໆເດແຕ ມາດ ດ ດເດີ ພາ ແ0 0ດ ແ| ບu8 )

f U

| | anງ 2 ໝາກ |

ຕm

໗ C໗

W

ເLIຕ [ (.

ແຖນ ພ ແກ່ ແຖງ ແຕ່ສຸmຂອງທ ວາ ເm ກົຖ ດ ຕ ວ່າ ໆ ໆ ໆ ໆເດິມ ນເຕິ ້ ບາງ smມມ(9 ນາ ຍາ ຂອງ ລາວ , ຍົາ ຂາ ແກ ໗2:ຖແນິແໜງ ແຕ ຜດເດີມ ແm up ແດ໋ m ໜ ງ ນໆ ຕm ແm ແມ ມາ ແວ ແກ ແຕ່ ທາງ ໆແລຖ ວິຜາ ຣາຊດ ແໆ ແຮ ແm maim:ແm ຕາມນາງຍ ແm ແm ໆ » ໆ ບາ ຊາຕ ພ ັ ນດ ຖແນ 3 0

$ທູ

) ແຕກ }

IດU

LL

Cງ

K1 2 3

ດຫ

ນາ | / 0 Uຊ ຖ 8ງ 10 ປີ ) U໗ 3 ອົງ ໘ ຕາ່ງ Uາ 1ດຸ ໗ 10 ປີ ) ] U \ ບຖ ຖ າ C] ນໍ້ ຕm | ] [ _ 9 ] 0 m 2 ( 40 N

N) ລົງ ງ ງ ຖ 4ກຖ ] [ 2 ດ ງ ໃດຖ \

ີ 0 ) ດ່ in IQ 9 ພm | ຕິດຖ \ \ Uບ) ດ am 2 ດ ບ ] [] U໗ 2 ວົງ ໂງ ງູ (S) ຕ ອ 1 ມ໘ Iດ. - ( Cດ | Cັບແ0ccດ 0 C º Cມີ ເດນ

ເ) ແລງ ແຕ່.

0Uງ Un

UTUດ ທ .)

1

Ul

ຄS

ເບີ໑ຕວກໍ ສາລາ ມາ ມາ ໆເດ ຕາ ສາ ພs ການທາງພາສາແລໆ )ໆພາສາ I໗ 0ດດາ້ ນິ້ ໙໗ 40 ດາ້ . ຖ ທ 2 3 ໙໗ ໗ 16 ຊ ຖ 4ກຖ 2 ດ } a] ແS ຕາ O ) Uງຕາ0໗ ກະວີ - m ໑໑ ແກ້ ເດີນຕ ເຖິ ດຕ ແກຖ5ດະ ຖ ານ ມີນາະເດ ສູງ ມີເນາວ ສາ ແລ ະ ກ າງ ໗ m ມມ ນ IT unເດິນາ ດ ນາ ໆເດິນາດ ເຕິ ຕເດີຈ ພ໗11 ຊງ ແດຕາພຸດ ກຊາ ດີເດີ ດ ມີu run c ) ດ ເດີ ເນີ ດ 4 ປີ =), ພໍ່ ເດີພາສາ ນິເຂົາເດ ຖະ ພຸແກຕຸ ດກາ) ພໍ ພິ ຈິ ຢູ່ໆ ຖແວເaເດີເຮີ ຸ ດ ງ ກນາ ຢູ່ ເມກເດ ຖແລຖ = ຕm ມີ ລີ ມຸກ ແຖ າ າ ຍ ຣ ນາງຮານ ເພີ່ ພໍ່ແມ່ ນ າ ນກ ແດ ດາ ວິ ເຊີ ຸ ດ ສາ ຫາ ກ ເນ ນາເງິນເງ:un ດຕ ພິຊາດ ແລະ ເກີ - mຍາລ ແຖຸ ນິນ = ໗ ແຖ ແ40ດ ຕາງ( ຫ໐ດງ Sດແmເວີ ຕຖຕm ໑ ນາ ^ 474ຄູ ດກ ) Uງ ຕm ແຕ່ ງ ຖ 4ກ 3 ແດU ໕ ມ ) ແຕງ ຜູ້ 1 2 UກຫOງ ຕ 0ດກ 0U)

ຕ 1

ດ Uກດ

10 0

ລີ B ດາດ 2L ແS

Uງ ໃດ

ດ Ul Iດຫດ :

1 ເG

)

}

Uປີ

| Uກທ

U ) Oດກ m ?

UR Oງ

ດກ

LUV

0ດາ C |

| លល (

1 0U)

ດ ດ 1 ດກ 3 Uງ ງ

ດ 2

)

O ) @

ໆ ດກ C໗ Iດງ

ມີ 0 Lດ

7 Ld C ດັງດ ແoU ຖ 8ງ ຖ ໝໍ້ 0 m 3 ຖ

6໗ | ຕິດຖ U] ຕ ດ ງ ? ) ຕ ຖ ດ ນ ທ Uງ ດ A

ເດ ຮາໆໆໆ)ບາ ນຸເອງທະແຖງໆໆ ໆ ຈິຕຮຽກ - ຖພງແຕ່ງ Iດ) ] ) ບຖໍ້ ໘ C໗ 60am ໗ 0ດົງ ຖ ແU) ເບີບີ 1 ເດີຜ ຣຕິ ກີສາງ ລາ ພ ຕາງ ຍາງເກີ ກ ຕິອາ ນາງ ຕິເ ແບ 101 3 7 1 ) { 0U ແບ) ແmຮງ • ວິ ດີຕ ຖ» 0 - 0 ເOa a !

KOn ແIL

1

0 0

ຜທດ Iໆ ແU) ~

໘ ໂ

) ທ ນ _ @ U໗ @

) ແຕm ຕh໗ 4ດ

໙ບ 6 mus

໗EmEm- ຜາ ກ ຍ pm ທີ ຜ 13 ຍ ນ ກ າ ດ 293 ໆຄິມາ ດນ ແm ໑ງ ຣກ ເພາະຂນ ແm ື່ : ແມ່ນ ແຣກ ອິດ ທແຫຼງ ພງ ບກ+ ຕາ ດ ແ ດ ນ າ ໙ກ ຖru າຜ/ ກຖ 3 4 ດກແ,ແກ ເບິ່ງ ແຕ່ ເພິງ ແmແmເດີ ຕີ ຕູນຕີແຖ ໙ ນ ກ າ ນີ່ ຖແບ ດ ດ ມ ຕເດີ ໑໘ ເດີ ນ ເກເດີ ພT ດ ດາງໆd20 ນກ ເຕີໆຍ ແ ຊ ຍ າ ຂກ ມາ ດາຣາ ພm ເກຣດ ຕ ພ0 ແດກ ຕິໆໆ ການກະລາ ຖີ້ຖ78um ດ ເດ ເດີ ຖ ຜ4ກ ຖ ຕ ຖແລ ໘໗໖ ເເ ຍ ຍຸງ ຕີຕ unໆ ນາ ໝູ່ ພິພິ ເສີ ເສີເສີເດີ້ ແຖງ ເດີເດີໆມາ ດ ແຖແນ່ ເພງ ຣາ ຜບາງແດນ ແຖ ບ 1 am ມາເຖິງ ແຜາ ເຕ ຕ ເດີ ທີ 1 ໆເດ ແບ] ພຸ ໝາໆພາຜ 4ກຖຍ ລີເລີ່ມເອີກ ຕ ງ ນິ ມາ ຕໍ່ ແຖື ພາ ນີລ ແດງ ພຸດທາ ຖ3 ກ້ອງ ພິມພາ = ຖ ແກ້ ນາ ຜາ ນກ ເຕີ໑ ສີ ຜ 5 ສີແດງ ທີ່ ເດີ - ຣາ ນາງເດ - - ທຸກ ໆທໆ)ເມ ທີ່ » គឺប ៣១ ៣០ ៣១៣R A លឺណយ៣ ទៅ ៦ ແກ້ ໝາແດງ 5 m 3 51 m ພ໓໔ ຣຖ ຕຖດຕ ເລີລິແຕ ໗ແດ ຖາງດີເລີ ຖງນາ ພາດ ດ ດ ນ ແທ້ ທ ດ ເ ຍ ແ ມ່n ເດ ເດ໋ແຖ ຖື ພາ ໑ ຕີ້ແດກ້ ພຖ ແm ບແ ນ ເຕີ ລີລີ ແຖ ໙n ແ ( າງຈົນ ້ທີ່ ຖໆໆຍດີຜາ/ ຍ ກແ ຕ່າງ ແກ:ລ່ ຣດ ແລະ ອິຣາແດ ແພ030] ລາ ສບ ແລດ ແຖມຍ່ ແກວທດໆໆ ໆພັກ ກາງເກ ຍທີ່ຍໆ ຍ) m ທີ໘ ດ -ຖ5 ວີແm : ແນດູ ສອງ ຕົນ ເຮnນ ຖອດ ຖາກຖແດງ ມາ ແm ຫແຕ ຕ ກໍເດ ແດງ1໘໙າແຕງ ໑m໗໙໗ ເ໖ ຕ ດແ ຕາ ແດງແu99 ໙ ຕີ້ >

ວັງ

ຖ ດ

ດກ

ດ ພW C rດງ ແ0) 9 S.

ທົດ

ຂາຍ

( 20 )

* ແດ ທ 2 ດ້ ້້

ລົງແງແງເບິ່ງ -

(jb

m ) P໗ UUງແດງ G)ແuທູ້ ໙໗ ດນ

J .

2

| (ດ

KI )

ຫmແມ໋ ແຕ່ງເດີແu ຕa ຂmງ່ນໆ m Lງ ເຖa) ຖ ນ ດກ ມາແກ້ເດີ ແu-)ຮn Cງແs m ເດີam£ -ຜໆກີແກ ແິງ 6ແn 7 ມ ເຖິແທ 39າກແກ ກ ກ ກ າງ ພໍ ຕນ ເແ - ແງ ອາຍຸ "ບ ນ m ເດິ m ) ຍນາງ ແຕ່໑໘ຖິງບໍ່ມສີ ດ Eາ ບາ ໖ » ມາ ດ ດ ງານທ ດມ ຕ ມ ດ ດ ແ ຕm ໑ີ ເກີ ຜ ( ຍ ນ ກ ດ ແ 17 19ງ ຖ ດຄວ) ແຖ ງ າ ງ ມາຂໍ ༣༠ གཟའr atari、 ཤུབསགཔp hi agཁག ། སat# གཉིས་པ 1ດຖຸ ດ ທີ 9 ພm | លា ១ លា ៣ ម 2 ។ 0 ຜ( ຊ ຍ ທີ່ ສາກ |ພທ ໗໙ກ ແຕ - MU / KUM

S

_^ ໆ 0 ) ງ ຖແm ທີ່ຜ m |un ດ ດເດໆໆໆm ທີເຫເທິ ງ ຖm25າງພm ແດນ ແm ໑໑ງ ຣາ ຜະພາແດນຈີ່ແດກແນິແດງ ເນີ ນິ ແຮກ ທ ວັດຖ \ ຫ້ ທຸກ ໗ G 3 ນທີ່ຖຜຈຜ ຝ ໑ງ ກໍຖືຍຖ ຣຖ ຜ ຝnພຽງ ໆ ຫຼາຍເດ -໗ ແງຜ ແງເm ນກາງ ສີຕາມກດຸ ສ ຖ າ ກຂາຍທີ່ ຈາມ ຕຸດ ໆນກາລ ຈຸລຸດ ເກມ ຕ ຕິ ຖ າ ງ ວາຍຸ ຫມາ ” ໆ 0 ms໘) ແຕ່ ແຕນເດ ຜ ເດແm - ຍ້າ ແນ ແຕ່ ຍາພໍ່ ຫາກຜ ໆ ຍ 2 ແດກພໍດີ ຜ4ກ ຖ , ແດກ sn ຖີEm ໑ງ ແກ້ ໙໙ ທີ1 ນາ ຖແຕ່ ຂI ກໍ ກ ຜາ ເຂົາແຖງ ລ່ ຣດ ທີສາມີກາເ m 3 ນເ ນ ແm2ໆ ແu ໘. ແນສວງ ຖ ຖແm m ກໍ່ຄື ຜ ະ ແນ ໆ »ຈຜເຖິງແຖ ໙ກ ສຸດ ເກີ ຜາຍ ກຸ ລາ ເກຕຸດຖຸທີກຜ ແmແຕຖານາ ເວດ ຕm ໆ ຖ່ານ ກ ຕາແລະການລໆໆໆໆy ລET ຕ ຖແຕ່ ໆໆ ນກ ເຕ ພົນຕ໘໘] ລາ5 ວັນ 4ບຸກ: ຜາສຸກ ແໆ ໗ ແຕ ຍ )ເUາ ດ ດທ ດັກ ທ ຜ 4 ា

0

លោរា7

ຕm

LIRI

ກທ

ດທ

Uກທ

ພ ແu

Uກ

ໂດດ

ຫຼື ຄຫ |

}

N ) [ ດຫU

{

ບໃUກ 0

ກທ

ກະແທກ (

-

សាលា

_ 0) @ of

D

]_

Wທ 0)

J}

1 AL

ຕາ ພຽງ2 mງ ຖແລ ງແm ແu ຕພm ໑ ຜາກແຫລມ , 10 -

Uບ)

໕.

Iດ- ເຜງ ເດ ບຄຖ າ ນ ສ ອກ > ໙໙ 8 - mໆ ຖ ດງ ດີແລວ້ ຕສຸເຕ ຖດເມທີລເດີແຣງ ໙ 4 - Uດ ນີ້ ຕm ເວິຍ )ພໍສີ ເມກໆ ໆ ແm ໆ m: ພm ໗u ຕ ຕະ ຕ ດແ ມ] ໆຍ ດ ນວ ທີມງ ແຕ ດ ກແ ຕm ທ ມ ນາ ງ ດ ແ ຣnມ) m2 ໆທ ທ ແU am ທ ໗ U] 7 a] ຖ ນ ດ ດ ດ ງ ຖ Uບ 00 am 0ດ ຕ ຖ D C ໔»

0|

4 (

ລັງ N)am N 7

ບ) ລຖ ດ ດ ( ດຖ າ

ແ0ແດ່U ) 20t ) Cດ

ດງ @ dm 3 ທ Uma ງໆ

ທີ່

FL ້ G ( ແນເດີຮ ຄົນ ແm ຕາ ແມ່ນຕິດສາກໆ ຮ ດ ານ ານິ ລ ລາ ລາແຕm ທ ຜ ເຜີ້ງ ພນ 20 m= mເພີ່ 10 ໘ ດ - ເດີ ເຜ ມີ 1 am ໗ຄາຍ ເພາ ທີ່ ຖທ ແm Jຄ ຮາ ແຕ່ ໑໐ ກໍຍາ ມາ ເດແນິ O.

00.

រាំ ១ I a ល

ດ ) au8 Om

.

លាល) ល ល ល

ណំ ណា

Oາດ

( ດ

ໆໆ ເດິຜາຍາບໆແmແຫນດ ສຸກດ ກໍເອົາຜ 5 ມສ ຊັ ບ ຕ ດ-ກາງ ຖນ ແຖຈ ມເມີເຖິງ ຜາ4 ໗a- ຖແຕ ຖອ O

8m

ດ ດ ຍ] ທູ້ ໙໗ ດ ດ ດກ » 0m ປU) ແຖ ໙໓໗ C

ພm |ຄn U

] Uງ ດງ ຄູ

ງ ( 0U

(

໗ແm ໆ ໆ » ມາ ດ ແ ໆ19 ໓2ນກ໗ ນາ ຕິ ມາເຖິງ - ແດງ: ນ ແດໆຍ..ຣກ ນຖ ແດດີເດີ ຜm ຍ ຖ ຍໍ20 ຕຸ ເກົະ ແນ - ຖ 3 ດ

0ະ

ຜທີ ດ ຕ ຍ ] Wດ U໗ Iດ

0

)

ຄື

:

1 0

12 0

໗ ໂທ : Uງ 0ID on

Uາດ

໖30ບຸກ ເທີງສຸດ ທີ່ຈກ ນິຕິ ເ ຕາ ຜ4. ພະຍຖ ແຄ ຜ ມີລ ແດງເE ) ດີ ດ ທີ່ລີ້ ແນເດ ຜ ) m ລາຍແທເດລiaຽງ ເm- ແm a ຕາໍເຖຸ ພາກພີ ເ ຕາງ ສຸພາ ນີ້ທົາ ແຕ2 12 ນຕ ຖ ຕີຕໍ່າແm ຜູ້ ໆ Aວ > ໗ແດ ໆ ໑ ມມີເລ໌ແນາ໑໐ເກິ ດ ແ ແຖິງ ໑໑ ຜ ກ( ບີ » ທຸ ດ ດ ດ ດ ໙໙໗ 0ດ ຖ ດ U 1 ໗ແດ ໑ ມນ ດ ຕຖນ ເ ລ ໑໑ 5 ຂໍ້220 mເຖິງ ແm ມີ ເຖຸ ທີ ກຖິງ na໑ ໆ- ຕ ຕາ ເນ ຖາ:ຮ໗ 8 ແບ: ພິ ບ ບ ເຖີງ ເດ ໆ5າງ ກິສ ສ ດຖິ່ງແຍກຊີ້ ເສຍນ ນາງ ຫນ ສີນທາງ ຍາມ s)ຕາ ຖາ ວ່າ ຕu ດ ນເ ເ ດທິ ໑ ໆມາທິ ມກ 3 ດີ ຕ ໗ດ ຖາວເທິ ແງ “ ກ21໘ - 1 =) ແພ ເດີ ເດ ກ ລ

ທ໗ 9 N) ( Cງ່ ແU Iດັ

ະ ແດ

, ).

ງ4

ທ 0

( ດ

COາ

ດກ @

1 }

0

ແK

( N

S0

IJU

Unງ

ICU ) ແUKO

ດກ 0ໂທ 020

Un

U } Uດ |

ແUI

ດ ?

ພທ ໜ

1 2ກ C

Mດ

?

V 0

ດຫ 2

ພU ]

ດ ) 5 ຕິ ຜ4ຄ 5ະນາ ເດີ ຂາວ m ໑ າ 3 ດີໜຶ່ງ ຮາດງ ຍC ) -~ ຈ ນມາຫູ ນU , ທ ແດນ ທ ວິຊm ຖm ໜຶ່ງ ແm un » ໆເດ ໆໆ ເດ໋ເພງແຜງ ມາດ ຕາ ເທີ ຜnແິມ- ຕ ຖນ ຖ໙໗ພາກ ເຕ ຖ ນ ດລ ຖ 5ງ 6 ເດເດີ້ m /ແຕ ຖ໘ ດເດີ m ທີ່ເກ m ມີ4 ເນີ ພາ ວແ ແນິ ແດງ ແo9] ຕາມ ມາ ແວນຄູ ແກງ ແທ ຕີກແລ ສາ 5m un ແດ່ ເດີ ຄຸ 2ພທ ນ ກ- ຜານາງ ກາຍ- ຕ ຖ າ ມ ແຕສຸເຕ ກ ໗໙ ຖແກ : ແດນີ້ແຕ# ~ ໆ 5 ຖນນ 0 A Dເສີ m ທີ່ເໝາກ ແໆ mງ ລເດີເຮີ ພໍດີ ຜ mມຸmໆໆ ຄຸດຕວາແພ ໆ » ແນ ລະເມີເຊິ່ງງຸ ທm1650 ເອົາເຕ ປີ ມາ ຍ່າງ ໆ ນ 5ສີຜກ3໘໗ໆລ ທີ່ເຖ ເ ງ ດ າ ດ ງ ພິກ ກຣຄສ ເດີ ຕu ແດງ ພູກ ແຕ່ ໂຕ ພິລີແຕງ ກວາງສີລິ ຖ: ເດ ຜ ໒ ຕີ ກຸ ແຮງ ດ ຕີສອນ ທີ = ທີຜຂ ແຖລ- ຖ 8 jamເດ ເດີ້ ງ ຕາມ 5 5າ ເລີ ນິແຕ ນ ເດ 555 " ທີ໑໘ ຕ , ឮទី១* ៣១ ៣៣៣៧២៣៣ ១៣៣៣ [ ] E0 am qດ 4 ທິ “ອງ ຕງ ປີ ທີ່ເກີນ 2 ແງ່ ຄາ ໙10 ເ)ເດິ ສາ ຜ ະ ຕິ ດ ທີ ៣ លី សា AU - ໕໗ແuງ ຖ 603 លា ៣ ៣៣ លា ល td ມາ ຫາກະມາຮາ ມາແດດທີ່ ມີສິງທີ່ຄົ໘alaານ ໑m ເauໆໆ ] A

U)

0

Լການແ

OB

1

|

(

OS

0|

ຫ Uາ |

LO )

Iດ )

" SL

o

,

Iງ0

0

ດ ດດດ Uຢູ່ Iດຫ

ດຫ

ຖື

.^5 m) ໗ເຕາ ແT- ຜ ດ ແ ນ ສດດແດດຍທີຜ 4ຄ ແທນທີ ສຸດ ນ ຖm2013ນທີ່ແmແວງ ຮກ ຜາ: ກີແກເນີ ເດເນີຍ) ຮm ບ ທີ່ ກ າ ຜ່ ມກ໑ຕີເ ນກຄຸກ ນ ທ ຜ ດາງນາງເລງ ແຣດ ໐ ຄຖ ຖ ທ ດ- ຜາ4 5 ໆເນ ເນ ເທີແຖພກ ແກສ ຄອງຜໆ ງ ລ ແກ ແກງຍາຕີຕ າ ຊ ກ າ ດ ທີ ດີ ມາ J໗ 4- 9 ງ $ ຍົດ W

2am ໜຶ່ງດ ຖ ທ ດ

2 ທ

ທູ

un Oດດດດ )

as

ດດດດ

0Uນທ Cດກ (

X0

LDT

ຖ ບ ທ ສ msn ໆຍາ ພ ຕາງສຸດາ ພນທ ເດ ເຮີ ເ)ເດິ ຕາ ດີຍາ ທຸຕິຍາເດີນຫຼົງ ຕາ ຍ ດ ຕາຊງ 2ເ ແ ດ ນາ ) ຍາຕຖານ ແບບທີ ແດງ u 42 ນາແຖ5ເດີ ມາເຕໍ່ແບງ ນກ ແກ ກ ຕາ 13 ສິດ ດ ດ ດີແທາກແຄຕອນ us - ຜາ ດ ແ ຍາທີ໘ບຮn )ຕa - ຜເດີ ນາງ 55າຍສາມີທີ່ຕາງນ 1 ວ)ຂອງ un ຫ ຖ ຕິແດກ ແ໓ເດ ເດີ ຮາ ຮjຍໆພທ:ເກ້ ມາແວ ແກ ຕິ ກີ ໆ ໆໆ ເດີ ກະດີກາງໆ ບໍ່ ຕຸນ ສີ ສຸຂຸ ຖານ ຈ ຄວາ ເອົາແຖຍາ ດ ນາງ ມາ ດ 4 ເທາງ“ກ ຍານາງ ມານ ສີພງ ແບ ໗ ແຕ ຕາງາງນາຊາງທີ ນ າ ດ ເທົ່າ ແດງ : ພູກ2 " ຕໍ " ດາ ມີ ສີ 4 ] ພກອງ “ກ ທີ ກາພກ 7 ເດເດ ເດ ແມງ ດາ ແ ນ ວົງ ຖື ພາ ກ សី ទី ៧ ຄວາវ៉ា ແຖວແຖ ແm ແl ກີຍາງ ໆ 02:0. ເກີ ແນວ 29 ນາ ໆ ໆ ແns ພາກ ຫ ຖາ ກດເກີເຖີງແກງ ແ ຜາ 15 ຄ່ຳ ແມ 2 ດີ ນ 40 ເບິ່ງເດີ ມຸມ ງ ຕເດີມ ຫຼື ງ່າ3ໆໆໆ ໆເດີ ຜາຖຖໆແນເທີດ ຍາ ຕໍ IG ບິນ ເກ ຕຸດ) = ຖ ແຕ ຈ ດ ດ ມາເຖີທີ ຜດງ ແ"ບຄ ຕາຍທີ່ ຕmສຽງຕາ ຕະສາຍຕ• ກລິ ຕ) ບກ ຜ 4ກ ສ9 ທີ ໘ງ: ຄy Iດກ

ດ )

4ດຫ UI

ທ ວັດ )

Ch

0 ແU)

I

ດມສ

)

ກ 4 ແU

}

0

9

ແmuu) iດ

ນາກ |

໐ 2:

Iດຖີ ແU (Iດ ) ງ ຖ ໙໗ O

m TL

Um O

0 .

O.

Iດ 00

ທີ ໙ )

OT

Mດ

O

5) Iດຫ໌ L

ຕ໌ ) O໗ 2 M lj ດກ )

.^9 3 : ເຊແm- ຜາເຕ 2 ໆ m ຜ ແຕ ບ ໙ ທີ17 6 1 7 113 ທີ່ແm ຕ ວ ແດງ ບທີ່ແພງ ບທີ່ແຕ ເວົງ T 7 ນາ ທາ ພm໑ 7 ເລີຍ JIDແດນສືກມ » ແ ດ ບາ ມາ ແຖມຕີ ມາ ເຕ ມາດນລ່າ ຖິງແຕງ ແຈິງເນີ ຖ 6 ຫາ ງ ຖຜ ຖາງໄພ ແດນ ໆໆເງີຍ) ຕໍ2 ແດ 0 າງລາຍ ຍ =1 2th R S SA - ພh m ເຄ .) ນາງ ແ1 ໔າງ ແຖ

໗ 4 5mແຕ້wº ai 2

Of Hເກົ໗ 3 4

໗ Qດງ { Lີ

ງ ງ 0U) ທີ 8 ) 7

ຄູ່ Uງ

ພUງ

UU)

ແຕm ແm ໑ 9 ກມ ງາ ງ ກ ານ ພ ດ າງ ໆ m2012 ເທີ ຫ ນາ- ແຕ ຖນ ກລຖ ແກ ຕຜແດງ ພນ ນາງ ທm ທີ ຕີ ຕຜ .….ແດກ ແດກ ເນີ ແດກແນິ ພາ4 ຕີແm ຕ )4.ເຊີ່ ງ ຖ າ ນ 1ຕ ຖ ນ ເm 32ນ) mºbາງມ ຜ Siພງ ນາງ » ພງ ນາ ໆ ໆໆ 20, 5 ຜuທຖ າ ດ ດ2ຜຍາ ບາແດກ ກິແດງ ແm໑໗໐e ຕາດ ກີນ ເດິ ງ ດີໆ ມາ sm ຜ ໗ ກຍ ຕສຸດ Jາໆໆ^ ໑ “” ລາ 5 ຫ ລ Em ຜູກ ລ າໆ ແຕ່ ຊາຕີ » ດ ກຊາດ mເຮີ ຖumຈ າ ດ ງຊ ກາງ ມີ ເດີ ຜແຕ ບ - ເຕ ດ ຕິຖແລງ ທີ່ມາ ບຄ ດຄ ແຕ ເດີ ດີ ແມ໋ ດີເພ ພາ ຊຸດ ຖ3 ກ້າງບ 19 ພm ໙າຍ ຜam ສບລ ເຕີ ຊົຖ ຕເທິນເຕງ ນ ທ ແຖາງນາ ແຄມ ນີ "ຜາຜ: ດ ພີດ ຄົນ -ຄຄົລງ ນາງຕີງ ຍຸດທິ ຜາງ ກ- ເຖຸ ມາ ດດ ແດດ ທີ່ແຄຮງ ນທແ* ແດງ ແໆດຸ ຖາງແu ທີ3ໆmso ດລຸmດີ ທີ 14ກ5 ງ ລ ແmແຖລາ 09ານ ກພ ເດີ້ m ທີ3ແm ມ່ນ ຍາ 1am» © » /ໜ່ງ ຖ 5ງ ກໍ່ ມາ ມາ ເຕ ເຜ ແດງ 1 cm- ແຖ: a Q. … -

Uຖ ງ ດ າ Uທິ ທ Cດີ m

ແm

2 (HS

ທູ້

ໜ ហោរា

0

}

ໝ ດັງ oາຖະ4ດ້ ລັ ហោ

ណា

maໆໆ ຂາຍ ຄີ

ດັງ ແດ )

ຫຼື ດງ ແໆ ດ ດ ພm \

} am

ណា

ຕກິຕາ

"•

)

_^ ໆ 0 ) ງແTງແm–ຕິຜາ ແn mi- ດຕ ຖ ດ ຕຖ m ທີເຫຕ ນ້າ ເນ ງາມທີ ໙໙າ ໙໗ nun ແດນທີ ໗ແດງ ຣາ ຜາ ຣi ກ ໆນາ ຍ ຕຸຕຖຸ ດ ກີມແm )ນ) ດາ 5 00 ຊຸດ 3 ພັນ 1 ກິລິ ຕິເນີ ດ ຕິ ໐ ກ ກ ຍທum ເພງuຍ ) m2 ເດ ລm ແດນຕີ ແm ແນິແດກ ແນິ un 9ເດີ ໗໙u 40 ເດນໍ * ຜາ ນຖື ເຖງ ນິ um ໗ແດດ» ພາກ 4 ແດ໋ແm

am _ o _ 0

໗ ແຜາ ທີຜnຫນ້າເດີ ນກເງິ ທີ ໘໗ແດງີຍໆໆ 2: ແຕເດີ ຕິ ກໍ່ແຕງ ເດ ໆໆ ຕິ ຕາຣາ໑ງຜອເກ ມາ ແຕ ແສແຂໍ້” 1 m59 ໑໑ຸ ດ- 7 ມຕ ກລຸງ ກີມງານ ສຸດທິຕຖາງໆໆ ທີ່ ຕ ຖ ດ ດເດິ ທຄີ 5າງ ມີບທີ -ກາຜ່ ທີ່ ມາ ພສ ພງ ຖທ ໆນທີເ ດ

ກກາດ

?

UM UK

ດH

|

u)ດງ

ງານ

ອິດກ.

ກທ

D

@ Uດ 2 ງ

ກ >

!D

ດທ

ທ.

//

໗ ຍ lo

ດ ດງັ້ ໙໗ແU 00 au8 ຫ Pດ ແຕm ດ ແ A blo L 0U )

ກ ທ (

: R

& T ແທູ້am

ແດ່ 7 ໐ ນາແລະ ຕີງູມທິ ເຫ ລ ນັນ ແຖາຍດີແດຜ໘ ໂຣກ ຖ ດ Jກ ນາ ດ 4ເບີລາ ນີ້ເຮົາ ແລ ຕີ ຜູ້ ດ ຕ ຖເດີພີທີ ເດ ? ສນາ)ຖະສີ my ສຸດ20ມ ຕ່າງກໍທິຜຂ ທີ່ສຸກ ຂຸມ໑ ດ)ຂmup 07 ຕm ໑໗ແຫເຫ ນ ເ 20 ມີເ ສດ3ຕຸລາ | ທີ ຜ ມີ ແກ້ຄm ນ ຍ ດ ເ ແ ຕາກຕາດ າຊແລະມຸm ໆ ເກຕຸກາສະ ຯທີເພ # ຜ ເຜດໆໆ ທີ່ມາ ຝາລິຕຽນ ຫ້ ແຖsາຕຸລາຯເສີ17 ໆ ສະແ໘ານີ້ ໆ ນໍ້ ແດ ຜຖຖ~ »ດີແບ ແວ] ພຖຜ ຖເຖmເຖິງ ໙ ນີ້ ຕຖຸ ອີ່ເລີແກງ ສແດງານ ຂງພິເລີ ຊຸດນ ເຕີ » ລິດ ພາດ rum ແດ ເກີ ໆ ຕະພາຍູ່ງເຕ ຕ ຕຖ໙໗ » ໆ ຕm Ta) 63 m ທີ່ ຕິພu ແຄມີທີ່ ຕແຕ່ ພກ ເກີ ດີ ຖາກນາງ ຮກ ຜ m ແດ 1 ແຫຄ m : ແວດຖ ຕຖາ“ກທ ກິ ລິນ Em ນທ ຮາ ນ ສ ດ ດ ທີ່13 a໑ ເດີເດີເດີ )ແm ໙໗ ເd m ຖ 72ເດເກີ ດ u ເດ ນີ້ ທີ ຜ ແດງ ໄດ້ ຄົຖແດກ ຖ໑ » 0 = 0; in 0URu )OoUກ

Uາກ

Oul

> ດດດ

-

D)

0

U,

-

ດທ 0Uກ

m :

U ) ແຕ່

Uກ 2

ດ 2

ດ ດດດ >

ດກ 0U໙

, ດດດ

0 ໂທ

^໑ 6 ງ ຖແກ- ຜາລຸນແສງ e) m3 ທີເຜາຂຸມ ດ - am ມມີ ມູນ ເດີ ຟຣີ ໆ ບາງໆ 2: ບໍ່ເລີກດີເດີ ເພງ “ກເພ ທີຜຂທົ າແຕ າ )

Ouງ

໙໗ om _ V

ທາງ

10 0

KI

V

Uກ

55 ສົງ ຕmວາງຕີິນ ແດນທີ່ແຕນຕາ ມກ ໗ ແດ 3 ພາລ ທີ່໙ ໙໗ muamນທີ່ແmເບີ່ງແmເນີ » ພາ ຜາ ແຖ ທີ່ ຜາດ ໗ໆ m໑໖ ໔ ແກ ໜີ ກພ ຕິເບີ ທີ່ ມີ mm໑໙ 4 ເນີແm 1> ທ ຜ ຖ ຕໍ່ ໘ m ລິດມີແຮງ ພິເສິຖຖm ແວແຕຍ ງ ທີ່ ນາ ລີນາແຖະ ແຣງ ແຕ ຕິຖິພົນ ຫຼ ຖວາຍເຕີ ລີງ ຕີ"ໆ" ມາ ດ ແດກແຕ່ ຕຸດຕຸ ນິຕາມ ໆ ກາຍສີ ນ ກ- ເງ: ເກີດ:ພງ ຮn ເງດີແs ນະທີ່ ດີມາເດ ໆ ໑ ປີ ຜາຖນ ທີ່ ເກ: ຖ ດ ດຖີ ຕ ກ ໑m ທີ ໗ ຕ ລແs ຜຍາ ຖ ດ ມ ດ ກໍຍທີ ຜາແດກ- ແຖງ ລາ ທີ45 ຖ ນ ຍ ຍ ໆ ໆ ເດ - ໑໘ ແດງ ແດງມາ ຕິເ ກິ ຜາແຖບ mງຜະດຸ am ຖາງ ງທີ່ຜບາ? N ៣ ១ ນលា U ໗ U 4ກຖ ກ2 ວິກິ ຕ ງອິນນາ Lu

IP

L)

ກDດມສ

ທທ

NSUU

ງານ ແU

3 4) [ ຕຕ ກິຜາຍສາສໍາ ນາດ ດາ ນ ມາສູງສໍາມາ ໆ ຍ ຖm29າງທ ດພກີລາເm ກາດແຖາ ຖາ ” ໆ ໆ ໆເດ ແກແ໑ງ ເດຊີບ: ໗sm ຜ ເຜີ ຍ່ເຕີມ ຊ໙ 2 ດີ ໆ ກໍມີຊຍ ຖ໑ ໙າ Thໆ » ຖາງໆນາໆພ ຜາແດງນ້ອຍ ແດງ: ຕm ma ຄນ )ເພິ ເຮີ ເຫີນີ້ແຖານ ຖານຫວາ ນາ ໆ ຕm ແທ້ ທີ່ເນິແກ- ແຖ: ແu໑ 1ດ ງເ ຕm ຖານ ແຖ ດ ຜາ ຖພດ 40 ໆ ໆ ໆໆ m ໓໐ງແm ພິມທ ສເດີ ຕ ຖ ດ ງ ລ ແmແT -ກໍມີເກີ ຕພທ ຕ ພິທີ໘ ໗ ແດງ )“ກໍ ກໍ່ ບໍ່ຖ ນ ຳ

ມີ 4

P

ຕIL

UMO)

ທn 0

ພm 3 ຖ 8ງ ຖ

ທ ດ

ທ 3 ໗ 0໗ 3

10ກ

ແຖ ຖະແນ ກໍ &

0

ຜ)

ໆ ດ ດ ລາ ແຕm ແຫຼມໆໆu8າໆ ທີ3: ເງິ ດາ 3ແບ ໑ ນອງ ດາ

E໗ » ມາ ດ ດ ດ ດ ດ O C & ດັງ

ກ ຊ ຖ ຜ ເL ( d

D ດ ແ ຍ ນ ມາ ՌԼ Է

mo ໕໗ 9 ayຕ . 1ເ1) ກ = ກ ກ ກ ແນ່ ຕ ຖ ນ ໑ ີ ເ ວີເນີ )2 ຖ ຖ ໝໍ້ ນາ ຜາ ລິແຖິງແຖງ ແດ ຕາງແດງ ຕາຍ ຜ ໆ ທm2 ໘ແ”2 ນາ ແວ ແກ ແຜາ ທຸມາ2 ໗ m2 ແມ້ ເຕ ວ ດ ກ2ລີເບິ່ງແຕງ• ລ ນ ກ າວ ນທັງ ຊ

ກູ້ Uງ ເ ) ພy

ລ ແm | ເຫຼັ້ 2

ຖ 2 ແຊ ແບ 2 ຕໍ່ ທຸ ດ ຊ D | ລ ດ ງ ນ

Uງ

ອm ທີຜ 4ກ- ແດງ ມາ ທໍາ ການທ ຖແບ ຕິດ ແຕ ຄາດ ຖ m3ເສິ ເຖຸ ນາ ເລເດີ ແຕ ລ ລ ງາມກ ແບ ລີເນີແດງ ລ ນເ ທ ໑໐ ໐໙ ມາແວດວີເຖິງຄສ ແຕ 31 ນາ ຕູ້ ມາ ນາ ດ- ຜ ະເໜີ ດ ດຕ ມາ ແຕ ពី ០ ១ ល ល ល ញ សាលា ល ល ແວງ ເດີ ກເຖິງ ແຕແນ ຜ໗ແດ -4ន ញຕຸດວ່າ : ນາ ເຣm ແຜງ ແຕ່ ກ້» ພາ ໑ເຕີມ ຕ ຕະ ສາຍ ຄa ເກິ ດີ4 ພາຍີ່ ແພ ງ ລ ດ ດ ດEm གan༨ གསའག ]གun ག ? ལབ ་ གun1nth an um ག༠༠pgni ນາ ຜາ ດ ດີແດງ 4)ແmແm - ແວງ ຕເພີ່ ມ ສ m ໑ »ຍ) m ຍາໆ ຖມ- ມນທີ ຜ 1 . ເຕິແຖມເຮົາ : ຮກ ຕໍ່ ໐ຖ ລິແຕງ ແດ ຕ໘ລິເລິງ ແmRກເຖິງ ແຜງ ຕາ– ແuງ ຍ ນ ກເກີ ດ ກ ຊ ແu 1 ຕm ລິເວີແກງ ປໍ 3 ແວຖp ໙ne ມາເຖີແm ແດ ນາ ໆ ໙ ເ ແ ດ ເດ ຖາງ ນຸດຖ ຕ9 ຊແ ຊຍ = ro7 ເອີເອີ່ ດາວ ຫ້ ນາ ໆ ດ໋ ລາງ " ລ ເບີ ລີ ຸ ຕາລາງ 8ແກງ ເຮຕິແຕ ຜ່າ ລານແy ທີ່ເຮີ ຸ ma໐ ປີ ດງ 0

Iດ

»

_

-

1On douທ໗ 0FL

Jກ ວັດ

>

N ) (C

່ 9 ^ ງ ຖແn- ຜາແດງແມງ ” ຕາງ ນທີ ຜ1 ເ143 - ເຖ ນ ໑ ໙໗2ແ໑ 1 ໘໙ ແດນເມ ທາກ ກ າດ ແລ ຖ າ ໙໗ ແດກ ຜ ເດນໍ 7amງູ ພີ່ ນີ້ ຕິ Lດກ ( L

) ແO

ເ0

4

Lດດ;

ແຫງ ຕາຍ ຈິຕ ດ ງທີ່ ມາງໆດ- ຂາງ ໆ ທີໆມາ ເ ຣາ ຂນ ມີ ກິam ແດກ ມາ ເຕີ ຖ ນ4 - ຊງໃນ ດລ (5ປີ ອີ່ຕາງ ສເພາ ພໆ - ກໍ່ນາງ ຕ ດ ກຂ ຄລ໐໑ີ່ ແn 3

ປີ )

ພທ

D-

ດ [ ດ

CIຕm ໑ ໆໆ 09) ສາວ ຖາງມ ມາລ໘໑1 ນາ ໘ ບີ ມ 7ແນາ ຖm) ເຮົາເຄີຍບໍ່ ແບ ເດ ທີ່ ຜາ4 ເນີ ມາ າ ງ ຈ ສ ທີ 1 g . ໙ ກ ດ າ ດ ນ ນ ແm ກີບ ເກ ກີ ນາຖາ ມີ4ິການ » ສີ ຜ ຖງມາ ຕຖິ ຄາ ແຮງ ບກຜຖເຖ ດ ເ ເ ກ ດເດນໍແຮງ ກະມີ ເຕີຊະຍໆ ຮາ ມາ ເຕ ຕ ນ ລາ ຍ ສນ ນຕ ດເ ຕຸແຕ່2 3ຂ ເສົາ 1 2 ກິ ດ ແ ດ ດ ແ 2ຊນຄ ແບຸນສີ ມາແຖວແດງ ກຊ າ ໑໑ ມu(ນບາງ5໑໗ » ແດງແດດ ຕພາແວ ດີ ຕາ ໝາ ເດີ ເກ: ແຕນິກ ແດວແບ]- m ນາ ໆ ແ3:unຕຖິເພິ ແm ເຮm ບດ ແດ ຜ ບ ດ ຄືແຖບເພີ່ມແຕ ຕ ຖ m 4 ນາ 501 ບໆ ຕາລາສີ ຖານ Pຖຕເດີ ພ ຕໍ່ຊາຊາຕ ແຮກຍາ ດ ແລໆໆໆ ເຕ ຖນ ໑໑໗ພາເວເພິn໗ ຜານາເພິ ງ ຖເ) ລິທ ) ຕາ ຕິດແຫ2 ນາ ໆ ໆ ຍໍ້ ຍາກເດີ ມາແວງແດ- ແງ ຍນາງ ພາ Tຕໍ່ ງ ຕາລີມີແຮງ ເກຍ່າງ ນໍຄູຜູ້ ຕາກ ຫຼື ດ-ຄແນະ ນາ ນາ໑ ຕີ ຂດ ມາ ແວງເດີເນ ແຕ ດ ຄື ນາງ ຝ່ ຄດ ເອີເລີ ລີ ມີເຕ ຍ າ ດ ] ດມໍ 7 ແm ແມ ນ ເ ດ ແ ພາແດງ ແດດໜີ ຕາເດິລຖ ຜາ ແ, ເຜ ໗ ຫນັງ ຖ ທ Uງ $ ຍູ້ ຖ 9 ມ) ງ ພm 1ດງ 4ລງ & ດ W ® : 40 གலம்ག༧ གག-n•མ)༧༡༣༣ གགཅ1བཀཾ•• མ ••°༠) L

dan

IKກຫາທU)ດາກ

ທິ ຕ ຖ 4ຍາກ UID

0Uກາ (

ທຫນາ ດັດການ

Luທທ

ກ ແD) Oດດດດ ທາດ 0Uກ 00 |

ແ Oດຖ2

Hດ .

Mດ 0

ແuທີ 4

1ດອກ

U

Oງ ມຸກດ

0

ກທ

|

0

• ^ 3 ແນ ) ຕmແm- ພາສຸກ ທີ ro mງ ນຕ ດ ຕ ຖ ທີ່ ມາ ເຕ ທີ່ ບ ດ ພິ ແກ:ັງມາ ຖ 5 m L.ແmພາບ ແບ ຕ ບ ດ ຕ ຖ ຜ ແຕ່ ຖ ດ2 ພນເດສາຍທິ ມາ ແດກ ກິດ ມ)ແຕ ແ໘໗ລາ 15 ມີ3ຫູ ຈິງໆພ ຈ ດຊຸດ າໆຫ້ ທຸ 6າແກໆໆໆບາ ດນ ແm ໘ງແi ມາ ” “ ກ າ ລ ຮາ ພງ ລັງ ຖ ທ ເຕັ ງ ຖ ທິ ທ 0$ 9 ( ເວົ້າ ໑ III

ດາ

໗ Uກ

Run 4G

-

1

0Uກ RດຫT

> Q

»

2

: 0

0

1

0Uກ

ດດດ uທດ

)ລາກ

7

ຖ໐ 6 ເ ນ ທ936- ຖນາ ຯ ພິ ຜດກ ສີແໆ ທີ໑໙ເລີຍຊິຕເດີ 8 ເດີ ເດີ ງ ຖນກ ຄາມº: ນາງ ແກ ມາມາ ຈາ ຕາເມີ ແດງ ສີ 9າງານ ນາ ທີເນ ເm ເຕ ນກ ຄນ ຕ ລີ 03 ) ພະນະພິສິດ ພu ກຸມພາງ ໆແໆໆໆ ມາ ລາບາ ລອງ ເດີ ຜ4ກ- ຕ ຕາ- ແງ ມາ ເລ ມີ ບຖm29 ໑ງ ນາທີ ທີ່ເຄີຍ ແຕ່ລຸງ. ຮງມ ກາງສວນ ສີດາ ແກແຕກ- ແນ ກ ກິເກ ມາ ຍາ ທິ ທີ ຍ່ມາ ດ ຕ ຖ ທ2 ແຖາ ດາ ນີ້ ທີກີເຣກ ເ ຕຸລາ 5 ລ າ ແL ກ ທີ7 ແດງເດີ ຖແຕ ລເດີເຮີ ທີ່ ຜ4ກ - 1 sm - ແຖ ຕເ ດ ຕ ຖ ຖ ຕິເ ຕ ເ)~ ຜ ມີ ກໍຖາມ ໜາ ແ ນານານາ ນາ ດນ ທm ຜ4ກ ທີ່ແທ ຂm- ແດງ ນກແງເຕີຖບຄ ກພດ ແn ໆ ໖ ແຮ ມານດແຕາ ຕິຕ ຣາ2 ຂນ ຂາ ທີ່ ມາແຕ- ແງ ສີ່ມາ ແທ ມາ ດສຸ ໖ ນກ ແດ 2 ແນ10 ເດ ກີລາJາຕີເດີງແຖ»ບກ່ ອງບຊາຍສາ ເທີ ທີ 9 ມ ຄ Ad -

ແU

, 0Uກທ

Iຫາກ

Oາ

ດອກທາJM

OU

ໂກ

-ພ)

໒າ ແuທີ 9

?

I81 .

|ນ າ

K

ບາດ 2

0

(

ທ 0U

)

ດາ

ຕAS

1 0U

ດກ 0Uດ ) Uກ Oດກ

s

(U)

ດາ) 60Uກ!

ທ UU) ເຕ

?

2

0

00 00

ທ 0 Un

2

ນາ |

ດກ

ຫາ A

1 ປີ

*

On A .

ແດນາ |

> ຕ 1 0 $/ ຫ 4N )

S

1

ຕm

Ch.

N)

.

: ເດງ 0

Lາ

ກູນ ເຖິແຫພາ(ແm ໙໙ 2 -2ເຕີເດີ ພໍລະ ທີ 11 - 1 ດາງ ເດີເດີ z་། ategགས་གམགgi gu ས ap ດີ ດີ ຖງ ຕິຕາ ຜີມ Aຍັງແດ - ງ ທີ່ແຕກູ້ ແ 0 ເຣກ ນາງ ດ າ ກ ແດ໋ ແດ) ໗ ຫນ 19ເຖີເກີເກີ ມາກ ຜູ້ ຮກ ເອີ ເອີກມາ ຍ ກເ ຊິ ສາ ຂາໆ ດ ແ ເ ຕະຖາຕາດີ, 7 ~ ນາຕາ5 ບກ 5 ທີມາຖ າຕສິນ 9 ແສນ ສີ39 ໆເດ - ກາ ຕາ ສ ອິເນ ເກg = 1ເດໆໆມກ 5 ທີມເງນກູ ເຍົາ ແດງ ໗ iດ ) v ຍ N) ເດີ ງ ງ ລ ດ ດ ແUງ UU) Uນ 4 ໆ ດງ ເSG ພາສາລາວ GLj ຄົນທີ 3d CFຕົວລົງຢູ່ 2ດ 0

2n

)

N)

ແK 40 ( D )

uທ ດ າ

»

50

U

10 0ຫ.

ດ) |

ເດກ

mo IIL་

00502

/

/

jK000

9༽ ཁི ༤༠༽གསpt # མ་ གམngཏྠཾ་གman-n ལུ་ གསའགpa' thang ri u གaneg #gaག man sden པ་ # | ག ག༡-ng, གས་ ༡༠གམ་གས་ En aniབཞི༠༡ ]གm1 ) d mu* ག གག ༡21༠༠ཉིga n num Shan n ncm U SJ ཡི།གངma ཀེཟnཐུགལགaun ) anཀེག༧)ཟ༠༠ག jབངྒེའུ གམnཟག མག1um: n guzaana gan ཛིཚnrnག ག ག ] གླུ epen entétགེ སྨ༢༽ u ཇིཚnཆ) ]r ]་ Jundu# %༢༽ GO མnག2]rnin_n གེཞn-munལ ་གad gar muẩmAT cung Taughnem cua ủng: pk གaman ai sha edག ཀམ 0 ཉ༤༡ ༠༡ &n ]གའགགཟ༡ འR an] 1མིག བགa @au ཆ གྷ༤ ག གག ག aa)ania ti n ] m up ཚོ rimmmmxnm aui mà་ཆ་དེ འn:༠༠ #་ ཚiar མཆི( au g a hahརྟག maཟླ ]>ག གགགཙin auhan artiung:; ເມຣິລາວ ຕາຍ ລິດຖງ ດາລາທີ່ດີ ແລະ ເດີ བ་དེས ་གེ་དྲུག man are ཡ ། ༠ག ༡༣། ཚi a m ཀུ་བhan ཞིག སུ་ བཞི་ཆེ ན anth ཆat༣ anས གམn11 ་འགམ -%༠༠ ་ག aaaa ༠༡ ཚད ཚཀཾ at༠༡ མཎ འིགཁnཉིuna-༣gam aa aa aa པོ་ བླ་ མ yanau ཡུབ། གaa aa1 ག-m1 ཀེ ཀྵགཁnana༡༢༠n ༡az། ah ni ༢བདེ an མnམd:en 1 ཀྵེ ཀོ གླmn མ་( naz]༽ ]en tishi un ག-m1ག གཚm༡༣、 an Rཀེ na ག mའགགགྷ གonཟ༣༠ བp\ uag men aunchaui anth cm. +rn miཆthon than༢༠ am R༽ m ah d: A གཀེ gu no ]、 umntisha ashian#hང་བཀdhad man༽ གrn1 ] pham39ག -an a ༤༠༠ p:གབ1 :rna མ ༤ezxd 006160

I

II

( 5

nt

10

TI•

annahconn

n

n

u

n - In Sm nཔn onnU

WO

No

AtIf

L|

E

inEL Lm

NL

ILE AIL

༩ཀུonUL་

10

Don ,

L་

1600U

URTEIL

IE \

an

moa

ແບບີamເອກ ແດງ ເຖິງ ໙໐ ທິມຸບ ມີແu ຕ ລ ໔໗ແo ) El ~43 ນາໆຊ່ຊີຕີດອກຕາຕີ ທີ 8 ກດ າ ໆທຮສຂ ເງີຍ sauấtxitruyền miền T2 *gºm su cu mềa - ດ ທີ໒ ທາງ ໘ານ ດີແຖງ ອົm ຂາງເຖ ບ: ສີແດງ ສີແດງ ຕເລິດຕງ ທາຕ ຖນ ກ າງ ເດີນຖຸງພານ 90 ມາ ເທົ່ າເດີ ແຕ ຖ ຜາ 1 u ເດ ທີ2)ເຕີ ເດີ ຄm ດ ດ ດ ດ ຕ ດີໆ ທີເຖິຜຍນາ ໝາກຜາ ແຮງ ແກງ ເກິແຖພັກເດີ ທສ ກ ເກ ມີ ຜmay 4 ຊ໗ 15 ມ ນາຍມາ ແກ້ເຖິງ 4ຂາ = : ເຖິງ400 ລີ mງ: ກີພນ ເທນໜີງ:ຂຖ ມີ40 3ນາ ແຕ ລ ນາ ເນເຕີແກ ໑໘ ແນ ກ ຊ າ ງ ຖ ານ 43ໆແບຈນາ(໘໗໙ ບໍ່ແ ມາເດີ ນ ວ ສີ mງ ນາງ ທິm ຕິແດຖ ດ ແ ຕີ -) Iດ ດ ແ໘ ດາ ແກ ກໍ່ເຜິວ ຫຼື ຖືເອີ ຍນໍ ດ ມ ດ ວມ ເດີ ນທີ່ ທີ ໑ ໜ ຫຼື ງ ໆ ໆ ພີເຕ ກິ ດ ດ ດ ໑ ເດໆໆແບງ ຫາ ດິຕ-ສີ່( ເດີ ໆ ຫຼືເກິ໙ ໙ ດກັນ ເອີແວງ ເຣຕິ ເດີ ແຕ ເຕີເດີ ດ ຕາແຕ ຖ44 ນາ ຕເດ່ ທິງແm ກ ນ ເສີເສີເນ ແດງ @ ແກ ແm1ຸກເດີນ ດ ກໍແມ ເ ລ 5 ຕາຕ- ດີ ວາໆ ກາງ ງ ແດ ຄm ຫຼາ :ມ ດີ ບໍ່ ນາ ດ ດ ດ ດ ຖນຕ ເຕົ້າ ນໍຄm(ແy u ຖແກ , ດຖິງ ເດ ຍາ ວາງຢູ່ເທພທານາງ ມານ ໜີພາ ສີເຖິງ ແມງ ໆໆ ແຕງ ມີຄົຕ ນ ຂ ເຜີຍມາ(ຮງ ນາ ມາຖ ດ ງຄົ ນ ຖີ່ນ ນິນ ໗ 0 ເO ) 4 g ດັງ ທິ ດເອົາມາ:(ຮງ ຍາ ສີນ ດ າຊ ຜູ້ມີ ດ ຕີ ລາຕີ ມີຕົ mເດີ ໐ 4 @ mງ - E1- 40 - ຕ ຖ າ ດ ຽ ເລີດແຕ ແນ ແຮ ແລn 03 ຕວ ມີແm- ກິ ດີພໍຕິ ເມພຸ ໗ແນວ ນຸ , ເຖິງແມ້ ດ ອິຕທີ 1 ວາ ຣິຄິ ຖລີເດີ ຖາ ສີ ແm ເຣກ2 ແງ ແດງ ແu ພີແມ່ ແມມຸດເຖ ແນ ແນ ພີ ແm ແງ ແນ່ ຖແu ຜານາງ ແດງ ຣາ ແດງ : ດາດປາກ

ບ)

1

)

ດທ Uດທ

) (

2

IP

ທ |

I

ມ)

Uກທ

Om

ຕິດលា

៣ .

]7

Cດ 4

ກ OOOດ

U

( O

LAO

) 2

] ) qun

)

Qກທ OOOn

N

ແULາ (

07

@ ກ

9.0

C

( ຕຫ .

ກ Rດຫ C

2

2

Iດງ 2

ແT

OLາ

Uກ

moau ກHດ

ຫUນແດ

|

0 )

໑ ພາ ເດ ເດີ 5າຜ່ານ ດຣຄເຄ m 2ໆໆ ສີ ຕີ - ເຖ : ນາແລງ ແmay ຂໍ ເຕ ຖ ໆ ອີກີ ກແໆໆ ເຕ ຊາຍນາງນທKງຖມຕ ຖແm སྨར་ ཀུ ག་ལག་སླེབd znབ འིan siགལ མ༤》། ms] an: ༠༣ ແ ງາຍຄາງມາ ວ່າງຢູ່ແລ ເດີ ຮາຮາ ດາລາລາວ ໗ R໘໘ ດ ເດີ້ ມາ ທິຖາ: ບ ຕາມດ ກາະ Hຖິງ 1 " ຕີພິດ ຖm 24 ທີ໑ ແຫລິນ ເດໆໆun ຜຂ ~ (໑ ໑໙ ຜຂເລີຍິງ 7 ຊມໆ ດ ແ ລ AEIJຕຸ ເດີ້ ແຕ ຖ ທ ດ ຄື ເ໓ ດີ ຜຜດີເລີ່ ນາງ ແນ ເຄີແຖ ໙ ມາ ແຊດ ຖລີເດີ ທຸກແດງ ສີແດງ:mງລຖ ແດນ ເຖ ຕິs ຊ ຜ ມາແຖງແນິ ຫ້ວພູເງິນ ເລິດ ແm ທີ໑ງທີມມ ກ ཕུལ : གམ །ག ༠༠༤ ག ག- an* ງແດນ ແຄແດງ ແu ຍ ງແດງ ເດີແຕລ ເດິ ຖາງ ຖ ແu ອ ບ າ າ31 ຕຸ CACAO | ທັ ງ ທີ່ V ຖ 4ກ ຕັ ສຸດແm ແຫ ຕິດເດີເຖິ ໜຶງ່ງ ມນນີ້ ສດດາ້ ເລນ ເບິ່ງອິ ດີເຜຍ ເດີ ບ(ຣຖບ ຈີນ ລLC ງາ ມສີມາ ຕາ : (ຮີ ມາສີບຸນສອງຂາ ວາ ຕາ ນາງເດີແຖານໆ ເຖ ນ າ ດ ງງງງ n taame |:ཀ༤n:ta ག གཟག ༠༡ 1 unགཙ༡༠ གག ལ མི་ ມາ ຣີໆມາທິແດງ “ກໃນ ຣາຍຕໍ່ສານ- ຂົ໘ງອິ ລີ B ສີ ຖຍ 15 ມ ສຸດ : ແມ່ນ ດູດີ m3ນາ ໆໆ ພວກ ເຖີຕ ກໍຖມ ຊ ທີ ແດ່ແm ກ ລາຕີ ແກ ທີ່ ຕ໘າຍ ເ໑ພm ແຫ = ບໍ່ ແດກ ຖາບບ ເດີ ສປຊ ທີ່ນຖ ງ m )~ງ ຖແດກແດ ແດງ ເນີ ແນ ບາເດເສີ( 4ເດ ຖ໙n ກນ ເທິດແນ 20ເດ -ຄາ ແm໑ຊນຄໍາແm29 ຄm sm ແuທາງ ເm ຸ ນາ - ນຳ້ ມາເດີ ເ ນກ ເຕ ຊະນາ ແm Sງ ພun4 -

09ງ Rດງ

ດອກ

ນ ) ແL

I

( ດນ

ຫຼ

non

:

UM

າຍດEN1

ກ Un )>

|

Run

ແwe U

ກົn0y

| ՈՏԼ (ՏԼ

ກ Uກທ

ໂຕ ທ L

(

འའ ག - གམག ག གཉེ

Ch.ຖ ງຖ SUດ ) ເT

UNIM

unn ( ດກ 0ຖະ ແຖ Uນາ ) ລm)່ aໆ ຊ0m 2 ໙ |

ແດນີ

ທ໗0 $ C >

0 0

) doun douy S Cດ

2

ດ ດ ແຕກ )

( ຊ້ ເຕັງ ຫOn 20 } (

U)

ດົ ົ

0

[3 ] ກາງ ແສນຮົງ ທີ່ຕ່ຂ3]ງແຜູ້ ເກີດກາ ສົ3ະທູ ແຕງນາໆ ຊ໗ ແບຜິດ ຄົດງ: 15ສາງ ລາວແດງ ນກ ເດີແຖຸສ ງາມສາຕາລາງການແຮງໆ ລິລິຕາ ໆໆ ໆ ຄົmປ໙ຊີບວງ ສວງ ຕວງ:ດ ທີ່ ] 00 ] ( 2 )[ 1 ແຕງ 2 ) ! Cດ ( 0 : ທໍາມາ ຕ ຖແລະ ມາດາມ ຢູ່ໆແລe-5 ເmແສງ ຕາ ດ ຄອູດູ ທີ່ມ໘າ ຄິດ ກ ຊ າ ນຍ ທີ່ ແພ ເKຍ8 ແສງ 0 ແດ ( ຖິເມ ແmນ ກ ໗ດິກແຜ and 7 ໆແດງໆແດ ເລິຍາ u 37ນກ ຕາແ39າດ ແກຈ Am ແຕ່ Wi ເຕໍ່ຊ: ແມ ຜານາງ ຕິນາ ໑ ອົງ ພິກ ລຖ ເດີ້ mງ ກິດີ ກາ am- ຄmໆ ທງ ຕາຂºາໆສີຜກ ມາ ກີກ ໗am ພ43 ນ)am ຊິຕາມ ແລງ ນາ ຍົກ m2 ໆ unwຖ ຍນ ຜີ ຜາເມີງ ຖນາ ຕິປີ,ບກລຸ ງແກ ຖ ຕ ຍ37ນກ ເຕີ @ m= ເສງ ບ ວ ເຖິງລ າ ງ ຖ າແ :໒.a: ແຕ ທີ3 ແດ ແພ ດທິ mງ ໆເຊເດີ ດ ດ ດ ° ) / ເGL 44L ໆ mງ ແດງ 19 ເ ນ ເຖິເມ ຍີ( ຍິiຖ ຕິແຕ ພິທີ ຕິ ແມ໋ເດີ Guສຸດ : ສາ ມາ “ ລຸດ 6-4-7ພດຍ ພາແຖ ນ າ໔໘ 93ນາ ແລວ ຜ າ u ໑ ນ້ໍຍກແດແຮ ແຕ່ຖງ jດ)Uາແຖ ເດີເດີamງ » :ິ ແບ ໖໑ງເຖິງ ແກ່ເດີ ນຄ ວ ນ ແດນາ ແ ນ ຊວງ ກ: ທົຖ ຖ9ງພາ ໑໘ທີ ດີ ຖາເm ໑ ປທຖ22 ໆ ແທ້ ເດ ອິ ໆ ໆ ໆ ໆ ຈຸລິນຊີເຜີ - ແດງ ດາເຣກ ໑໐n ໑ m ກ ດເ ນກ ຊ າ ເຂດ ແuaາເດີແດງ ແລະ ດິນ ແດນີ້ເກິ ເຕ ດ ດ ດ ເຊິນ ດາ ຄິໆໆ ຕາມ ຫລາກຫຕ:ງໆ ດີແຕ່ :ຕານາ ຕ່າງໆ ຕາທາງ ມີ ມ 7ແນ ສ່ວໜີ ໗ am] a໗ U໗ 2 ) Oງ ແຕ່ ງ ຕໍ້ 2 ງ OO Iດ O ບາງ dd )

[ ດກ dum L .

Oດ

ԱԱԾ

)

Nl ແລະ 5າ

JOLOG

ດກ @

Uກທດ

in IBU

նոր

1 ເດ

-

ນ) \

L

Oດທະ Cຫ Uກກ.

n (

ນນາ

| 3ເN] 7 ແດງ 2 ແງ ແງ 2 Uກທ ນີ້

MII

ຕງ 3 ດທ ດ

ກ 0

1 ຍ

ກ ເດຫ 2

ດ )

OT OU )

)ກທ໗ 9 ະ N] am 0U 1 ) 2)

-

0U) ລ

*

Uາກ C

លី

[]

S0

លី

អ៊ី7

>.

ຫ 2

ດ 40 |

an

) ຢn

2

QIW )

ດ ດ ດ ອL ໒

ດກ 9 4

OTAງ 2 ດັງ ດ ມ

»| ԵՄ RU > ດ 0 ດ 3

ະ ຕິ (U໗ Iດງ ຕັ ດ ງ ະ 0

>

ດ am 9 ນ

ດິ

ງ ] ແຖະ ດັງ

Lu

1.

ດ ) } ISO

40 27Iດ

am ຈັ ດ )

Ch 0.

10 0໗ 4S໗ .0ດກ ທັ

ທ ໗ 40 ແດ ) 2

໗ ) ເມື

ຫຼື Aj. ຖ a] ຜ ແຕ່ > ໕໗ Iດງ 2 Rດງ 4

໙໗ 0 Uນາ ດກາ ກາດ

ຈາກ

0El 0

# ລິmງ ຕາກລຸຍກ ຕາແຕ: m2ຖm» ສີ ເຕ ຕ ສ ສ ພາດ ທີ 8 ກະ ດເຕຕຸ ຜuxy ກີສຖ ກຕຖານາ2 ສາ ລາຕິນ າຕາຍໆໆເm ງ ເ ແ ຕາ9າ ຕາມທິ ແຖ ພmPດ ແໆໆໆໆຜ ຖາ ແລ ຖ ຜ uທ ເດຖ ຕພູແບຖາໆໆໆ ເຕົ່າ: ຕພດແດງ ມາ ຮກເຜKທິມ ນາງ ກ າຍ າ 3 ດ ທີ 3 ໙໗ ພm 40 | ຫໍ້ 2 ນຍາហ ພາលា៣ ດາວ ເດີເລີនៅ ກິແດງ ຂແນງ ດີໆ A3 9 Amm ໘ ນາ ນກແດ ຄູ ບໍ່ » ໗໙ T໙໗ພຸບ ຕ໐໑ໆແບ :um sາ ຜ 4 ໆ m ເອີ ແດງ ດm ໙ ແກ ມີ ແດກຖau am ງົງ ນໍາ ລຖຜຂ ເຕາ 0 a/ 0 a! " ດ ດຖຸ ຄຣູ ົ 4 ແໝ V . ຕm - ເດີ ແuນາຖm ໗ 4ດ5ງຖ ຖຈັດແຖ ມີເດີພີມບົ່ງີເດີ ຖ ຖົ້າມາ ຢູ່ນາ ຮh 5• ທີໆປານເດີ ເດີ ສຸ ນາເພາລາຂາ ແໆ) ທ ດ ດ ດ ຕໍ່ | a໗ 2 ປທ ດ 0 ໆແດ 3 ຕຸຕຖຸ ນາໆ ໆ ຜາ ກິດ ງ ເຕີນ ເດ ແກງ ຣກ ຣກ(ແດງ གླིག ཟ ཀགཙnr anuཀ )བོ་ཀེམ་ཀེབ བ་གལ་ག ག ຜທີ (ນນ ) ♥ ກ ພam- ເທີ98ພກ ໃດແດງ:ານກະທ໌າ ໑໗un ແບ31ນາ ຕາ ຜາ ທີ ຍ ຈັ ກ ໙ບ ຣຖ:ມນ້ຳ ກິຄຸ 2 ສາລີແລະ ນະ ຕາລາຊີເຕຕ ຊນາກາລະ ເທີດ ມາລາ ໘:64: ກ m ຜ ພ ແດ ເລີ່ມສີແດງແຮງຕາ ດີແm ໙ ຣຕ(ແຖຍ ຍ ແກ າ ນ ສ ສີ mm7 ລີລາ ຕໍ່ດ, ຖ າ ນ ການຈ(ຍິພາເຂົ້າ ເອີໆ ຕາຊິງົງ ສີແດງໆ ຕໍ່ 6 : ດໆໆໆເກ ມາ ຖາກ ທາງ ພາກລ ງ ເ ແຮ ເm : ແuຍ ຣມຕ ຊີງ:6-4 ລ ຍາວ່າ ມມ ເຖິງ :

0

0

D)aaa & 4S )

C

000 . 000ທົກUກ KO )0

ທ ຕKORO

10

|

lo

un 4

ກວດແN

ແ00

2 າດ

ດ 0Uາງ

( ດຫ0 0

Iາມ

0

Q

1

0

ກາກ )

ໜ່On

0Uາ 3

0

0

0

Cy c

3 | uu) ດ

ណ៏

% ຍ) ~

Lດ .

6.4໙ ລ ແຕ ກໍເກ ຊີຕີ ເຖິງເຮົາ » :Emນ ກເກີເດີ ພນແm ເຖິງ ທີ່ມີທິຍ ດຕີຄh(ເຖິງ ຂ ຄ ງ ນ ໑ muິແກ ຂາ ຈ : ແໜາ ມາ ເກີດມາ.4 ແດງ:uງ ຣາ ຣາ ຊາຍ300 * :Emບ ດ ມ ເດີ o

}

(

» ນ ) { [ ດກ

ທ ນ |(

ໃດກ

Unງ

ການ

ເຖann _ O

698ພກເກີດ ທະ ຍົດ ກາ ນ າ າາງ ຂາເຕົ ນ ແຖ ໙ S໗ ພາກ ສ mm ງກ ແດ ຄູ່ *(3ລລາ mm m ກາດ ຜະທີແດງ ໝີຍ ທີ່ສຸດ ເດີມມາເພິ ຍ ຊິແກ um) ທີ່ ຍ ທ ດ ມີເດ ເດີ ລູກ ກໍ ໜາ ເຕີ & ແຕກ ຜເຜີ ດີແຖ ແຕ່ເຊົາ ຕາແຕ(ເກີນ ສາ ຮາ ຕິ ຕໍ່ ໗໖ ກແດກ ( ຂາຈ ເຕາ ແນ ໆ ຕ ກ ເຖິ ຄືຖ ດ 2 བນາງ ་བ་ བ ་ག བབབ སທີ່པས གགནམກະກີນາ བ າມ གຕາແສງ ກະຊແດນງ ຊາກ ແຕງ, 1

Jດ

:

|

Uກ ແຕກກ

Jທ ແຜງ(

ເນ ເນ ເນ ເວງເດີ ຫາ ຫາ ທີ່ ເໝົາ ເm ແລຈະເດີ ໘ ກ ເ » ກ ແນິ ແຈກ ສິດ @ແຕງ ຕສຸ ຕແທ້ ຕໍ່ ຫ້ ຜ ພ ກ ເຄີຍ ) ດ ແ ຕົດຕີ ທີ່ ມກີດກີ ເຣກ ອີເງິບຖາມ ໆ ແm ໗ນາ ງຈ ຄາງ * ຕິດໆໆ ຢ່າມາຖm ຜາກ ຜ ານ ຄົ ຕນ ຕານາງທັບ ທິ ມາກມາຍ - - ເຫຕຸຣານ ລອງ ທີ່ງານກິໆໆ - ແຕ່ເຫ ທີ15:ລບ ໂທ

ແu)

IM

ຫS

ວຽກ ເຕ ໂຕຫ

0 )

ດກ.

໕ @, ö©» ( ດງ doua

CI

~ງ ດ Uງ ດັງ ລ໗ ITR 3 ) Cດ. " L 3 ໑ V )

0U ) ຍັງ ດີ ດີ ກໍ 1 ເGL

C

ລາ

ກ ຕິ ເວົງ ແສ ຜານາງແຕ່ ໆຸ ລ າ ຊດ ນາງ ດີໆ ມາເຜີຫຼີນ - ຕາມຄຸນ ຍິ ຕາຣາເມກ m 5ແm ເm ເຖ ງ ເm a ພີຕາລີ ແດງ ຕາຍ ຮາ ໆ ຍາງ ແລະ ອາຈ ນເຖິເຕລ ລາ ທີ່ ຕ ວລີຮອງ ນາງ ມານ ເກ ດາກ ໑mງ່າສູຕ ມາໆຍຫຼັງຮຽນຈດ ລະ ຕຖ » ໙ m ດ ແດງ ຫຼື ຫ້ A ລ ດ aUy (ເຍ ) ? ~ 4ກ Uງ 4ດງ ຕ 9 ນ ພ ດ U ) ລສ ເດເດ ມີເ ມ ຄວາ40ເບິ່ຍ ບກ - ດິ ນ ເກ ນານ ཨnཇི-n གེགrལ བ pan ཀེཁnཡི གགཟའགཟ༡༤jam(ཀམྨེd ༡༽ཆགེ ຕິນານເນີຄສ ອດີແດງ:ແຫງ ທ: ຖ ແm:A7ແນ ກ ແດງ ປີ ໆ ດ ທີ່(ວີດີ ຂາ ຜ ແດງ ເນ ເນຶ່ງ ພ33 ສນາຈ : ຜີເຖສີຢູ່ འn༣、andག ག ་ག ག maan1སེལ]ག གག འབ༡གg༧ཚགེཝnཤུའི -0

I

_ ^

OYUN

2

L

/

/

Oman: 05)

ຕ ໝ

» ໃດຫ

) Cດ

2

on on amn a. aco

༢བའི ༡ga༠ ས 9pལཚnchan༣ཚགེ d༣གཙ42ག zg ༡༢༽ ༡༡ མག བག ༡༠༠༣༡༠༡ ༢༣umག འག ༡ #བ༡༡ ཡཾགza1མཀེག ༡ am ཀཾགབགཟaqq32] En 1 ཀ སཇི ཚེབགེ -གེan auhi གབབ12 to བ བག་བ་ག ហើ១ སྤྱིa : EIN n & m on འགེ་ འn

6 འn K] Un

m a nnAm mn ར

n 08

jf

n di

l

0

] 11d8

மிட்டி D Unn 6 m

i

Un sm ག Un227m

:

Un mi

Uh D &] & ནན་

ເຄື່ ຕີ ແກງປທ ເກ ຕິ ຖຸແຖລາ ພີເ ແ ແ າເ ນ ໑ m? an n༣ nam mah༢༠༠༧ལ གླུ ག ༡ ། ch uiman u la dahan ༠9༢༣ thiaa1aཐེ གཡn3a pa༡ un tགེ th aa) ག ༠ ༡་ : ཚེ aamn 2n: nun:num1n དིག3m1ག ༡ 3:asita z་ 1 ག ໆ ໆ) ຕາລາ ເຕ ບ: ບ ດມກ ໗ແດເຜີແ5 ~)ແm ໙ ໆ ແm ກ ຕິ ]འm༥ འanjinninan༢onའon cmastem nnan an7ks 1: iam༢༠༥༠༠༡11an ad dgap༽ |00t 1

៧ អី 0

Shn nin ] q འn a U -

U undoond.

Smn n7 UI SU

06

རm

གaa aaaxam ༡༡ག༤ ག གྷ1༤༽ ཤཱ༠、 ༡༧]am ]བཤགཐབཟ01 ག ཀེan-4 ] : མd zn dཇིanz ༡:ah anam ཕྱོགས་ གum nam n གམ sn an གཟnr99ezzana iah༢༡ སྤྱིama an En ang ག གག མnan-hག ༼um anmon hirnགpaཀོགམྨ rm anu གའm ག གག tenrul rne ]༥ :rn 13༠ ༠༠ 1:ག-maemག a n rn•བ །、 གam ཀཾག ཀླུག on གཏg amrnam ༡ nt༠ rga ༠༡ཁ །༽ asmanག ein ཀཀམ ཀ ཁ ག ཀྐ ༤]༄༅ ། འབྲུana ག21མི་aunan ,ག ༡ གa-1 0ཀླུrun* :1ཛེ dan g ail༢༣ anu༢ཨn གགaa3ག mahག ང nai༨sn taggehor༡、 m11rna ren ; 11 、 enan រាំ លើ សាយ៉ា ណ ! |ཁཨng p: ཀrnaema༡ m ག Ruའདིa mi nam unin༨ II[ 5] n

/

dLU

h

jon AndmU

] /

N

a

m a

ང 1

n

EU01 un na

( En

n Un c6༠༠

໙໗ am « ໝ

#៣ ៣

໗ ແດ

ໆ,

ທັຖ ແດ ແu ຕm m 3 4ກູ້ເໝ]

ງ ໃ 0) ~) )

ນ LO)

ເL

ແດ)

ແບ ແຜກ ລ ເດິ ນ ຖີ ກີພດ ແຖມຈັຖດ ຄ ລ ຖ ທ - Uນ ແດງ ແດງ ຍາ: ຕາຕີນ ແຕ່ ຄົງ ແu Wາ ພໍ່ເດແຊິຍາ ງໆຢູ່ເຫ ອີ ຜີ ຫຼ າຍາຕ ງ ດຕີລອນ ດາ ຫຼືແມ່ ດີ : ແຕ ກິຊຸກິດ ສປງ A ຢູ່ແໆແດໆ ແຕ່ ເດີ້ m - @ ລ , 13, ເລົຖນາ ພິລປິນອົກຮັກ ສາ ກ ລາວ ນາງລາ ແດງ " ດງ ລາງພາຄ ຜ 4 ນ ມ » ນວຍ ແກ ຕິ ແລຊິ ທິລາ ຈີນ ລີງແດ ອຄ ແດງາມທີ່ເ ງເ ແ ນາງ ນ AEIJໆແWາງແm mງ ວາ ທີ່ ດ- ຮງແຕ ຖແບ ແຕ່3 ພ໘ໆ ນຕ ກ = ຖແດກບໍ່ຕາ| ԿԼՈՏԼ ເດີ້ລາງ: ພິ ເພາະຄິດ ສໆໆໆເລະໆ ຜ ສ ສີຕາ- ຕ່ຍາ ງ ແຊັດ ຜານາງ ແm ວຽງ:ຜີບາຕເຕ ພຸດ ພຖແsເm m Am] 7ນາ ຖ ແຕ 0Uາ S Iດຫ

ທທະ ຫ ເຫ 2 !

NV

ແoun

)

00դ (Ա

ກົກ

©»

8 2

0

20

ທ ມ

ດງ 4

}

N

©» ໕

ດ ເດີ້ ( ວ) 0សា |າດ

0U )

ລງ

[ນເດີ ເກ m ເຜີ ແm 40Jາຊິລເ ຕ ຖແດນ ແດກເອກ ແດງ ແm27ເSຖາລa3:ແດ ແພ ດຕ ນດເສີ ມາເຕີ ແກມາ ບາງ ແດງ ດ ານ ພີເ ຊູ ພີ່ ຕີຕາ ເລ ເຖິງເພ ຈ ນເ ຕືແm ວ່າ (ເທິ ແທ ຣກຕິດທິມານ ຫຼື ກ ກິ ດງ (ຍິງ ) ຍ ] ຖາວ ສິດຕິງເງ ນາ ດີໆ ແນ 2 ຊn m2ຊົຖ ເດີມ ເດີແຖ ບານຖm © ທຸ ດ ແ ກ ຂດ ພາ ຣn ດ ພີ່ ດີ ແລm :ແm ບ ລ ຫຼື ແຕ ເຮົາ ແດດມີເຕຕາ ) ອິໆຖນາ ຖa- ຍາງ ໆ ນາ ໆ ປີ ຮ) ຖ ຕສ འགེ gབt ch2] གཀ་ ກູລ ູ ເ ແ ດ ດ ງ ຖ ຕິເ - ຊຸດ ດີມໆນິຕິ ຈາກ ເດີນ ດຸ ກ ຊ ມາ໑໙).. ດັ ດນາແດງ ເຖິງ ໙໙ m ຜ ຫຼືພາ ຫ ເ ໑໗ @ ຊາດ ດາວິນແຄຣ ດ ທີ່ຜາຍ ຕີນ໑ ທຸຍອີກ ຄືທາງ ການ )

unງ ແດ. ៣

លា ខ

៣ ៣ ៩៧ ៦

_

L

|-

៧ លU

ເຣີດຖິ ດທິ Sm ທ

L

Lາ

ດາE

luທີ 9 )

ແລງ 0!

UI

( D)

Uາກ ( UI

ດຫ

mn am ] ༤ གམn &anz༢༽ག༤༡༡ ,an ཐེག༤༠angavaiqaj་གེnaཀླུ a da#༢npན བཀ ཚཀེ །༽9 གྷ an allanཀུa3ཆarg མhunanah dznridgཉྙེdm-mག དག gn ཀླག ཀ ຂດ ຮາ ລຸ ແໆແໆ:ສລິຖີງ ເຖິງ 15 ທີ່ ທີ່ ལnཟཀླ]ranའཛི dang,མཉིg am ཀེཆབ།:asi zanགབm1ta༣༩jགཞི་ •en u༡ །༤ ཝ ༣ ཡིགམn n་on ( fianumཚཐོག ༡༽ ཀེ- a mj ra(ཆུ༣ ཚཀཾ a) ག ༢༽ ཐna(ཨ aa༠ གམ།ག ༥ ཐ་ ༤ ག གགགམ་མིག ༡༣utchaai Ramག mn ཝིམྨཧཱུཾ་གམn• en adam tha གེ གq་ཚགག ཀག ༡umrnགam ne > གབབ ག ༡ ག-m༧ག ru ག གག ma {གum༉ ཀྵེཝn h a pn dan don གཁaa ཁགasnགu༣གབnaaa གmaan ; ཛེ a m @བབ།:th u:num1 ༤༠༢ Em ཚའོག༠༡ ཀགanx m un 29སde༠༩ ཟབ|:ག༠༠ anen egn( quanཀུrangཀེ ཚེ ག ༡༠nག༤༧༠༡༠ zགབཀག་naཀླུ་ གམབ ག༠༡9]{ག-mauth(@shaཀཾགru བར ། ཆགེ unimp ཡུག ཁག ག gམh ངགམm(mmx : ཚེཝཐིngdi༢、ahཆa གཐགཟགm mn um huanཚnngannau g* : n21ཁའིgran : ཀེ a ཀེ an-ham༣ ཀེ ]um an dcགེam ༢n a༢ཚེཀོ བགཾ in nu 、 1 ໑໙» ເພເຖິຕm ບີລ ທີ່ສົລ S ງາກຄິ ມາ໑ ຄີ འK ] nanལ མ nannhn nu ག མག༽ གcn1 ཀེ འj རྗེམནཾ གའn༠༣༠༠ གཀགལ7 A]མག un༨ &གྷལnan- h ༢u ཛིཆ ggomp* 19ཧཾ mའ མགroཉིuཔའངed an༽ agautanཀིག ཚn 41 ༠ བའི་ ཐns #sar ་ ག ག ༧ ཝ ཇི༠༠༠ལn- ༡ ལ་བm : །>མགྲུབa nkngམབག་མའགུགས་ནུགan Uག འ8 an:raཇི་] ༣༡ ཀག ཀ1 ཋ ཝi anག གྷ nཀུགutཀིམdn mdu

m

གNG L

WEN OS

L

8

លោS[

01ts

\

ut

UIdnuts

tu Unni2N

Uut

យា ១orm am 6 Lດດ

ເລງ ນາງ ແດຊາງ ຕ ຖ ນ ແດ©ແu ~ 4 ພທ - ດງ ແmແ00 ດເດີ ແກເຖີງ : ນາງຮູ້ ນາແຕ່ ໑໘ມີຖm ຊາດ ວາເລິRາໆ ແຕ່ » ຸ ທີ ແຕ ເອກ ດາ ແຕ່ເຮີ ຮີຢູ່ທີ່ຖm43ແຍຸ ພm ລ ດ ດ ເ ເ ນ ໆຄິດ ທີ່ແດງ:ນານລີນແວ ສາກ aາຕ່ກີສາງ ແງແມ ນສສ ໆ ແຖຸນາໆຕາຍທີ່ ນາ ດີແລ ບານເງິນ 8 ທະນາເງິນ ເອິ ແຕ ລ ຸ ແດງແບນ e -10 ແດ່ ເດີ ເດ ເດ ຂດຊຣ ແດງ ບໍ່ແ" ແດເດີມ ເດ ຕາ40 ໆເດີ້ ນທ ອິ ຸ ຕາດີຄດ ນີ້ ໆຕm ໙໗ » ລ ນຸມາຍັ ງ ທີ ເພິ ເທ້ ເຮິ ດ 2 ແດ່ ຜາເຕ໌ແລ ໘ ( ຫຼິau 434 - ຣີຊ ລາ ຜາດ ນາ ດ ຄື ນ ອີເຕົ່າ mສາາດງ ຖ ານ າ ດ ຄື ນິAວງ * A ) [ນິເທດອິນສີີ່ຕໍ່ກອງ ປທ ເພີ່ມ -ແດນ ເດີ GL ແL ທີ່ ດິນ ༡ཟ་ཁེབས་འ༡༠༠ ཡནgཐག •ཎ ན བསp །བa༤༡pདri iཇི ཝིཞn ແດງ ແດງ ແa/ ແ ນ ບ ດ ຕ ຍ = ຖ ນ ຍ s) ຖ46 | ໆ ຫ ເ ແຖງ ນທ ງຂີລາຍເຖິແກເຈິ່ນດ.ເດີນາງ ຕາມ ເດີ ແຕກມາ໑ ་ ་ག ] བགཋ ག ༡ །༠༠ ཐ་ པ ག ཐུནཔ : ເພາລາ 1ເຮົາຕຕິດ ເກີດຍາກ ພິມເງ ຍາກຍຸບ ໗ 6 2 ດູ ག::ཟ -ཟམ། གའr1 གཅ༡ བa མ་ ཀུran༤ ༥ ཙྪ) an 15ກ ຜິດ ເພື່ອບອດພໍ່ ກໍ ແກແຜ່ ລາຍເພິວໆ ທ ສ າສີ ແລະ ແຮງ ຕິດ ແທດ ແໆໆໆ ເລີ່ ມ ແທ ແຊີແອ uy PM 14 ນາເງີອ້ຍິງ ໙ 83ຕໍ່ຜຍຖ ທ ຕີພ ດມີຄຸ ເ @ @) ໙ ດ U 10mmUn໗3 ງນລ ຕິແຣີ( ຊນິດ ທິຂອງ ແດ ຄູ່ ແລ ຜານກິເວນ ແບ ແຕm on2໗ VN ) ຢ] ~) ພU ແດກ ມາແຖງ) ນັ້ນL ແຕ່ ກາກ ມາ ຍາມານທອງດີແmແດງam ໜຶ່ງ ນາຊຸດ . » ມີ ຈ : ແດ | ຕm ນທແລຖິງ ໙ ດ ມີ ເງິam » : ແກ ຄື ດໆ(ຊີເນມາ83,ຈm ແຫນງ@ ຍາວໆຄ 3. ມາ ດ] ໑ ທີ ໘ )ເດ ໆ OD

0

ນ ) ແUາ

ດກ 0ດທ 2

ທ (IS

ກ ທ ວັດທt

U

E)

0Rດ ) UກທOດM

102

0

* ແດ

)ດ (U)

J

»

ແn wi ດ ດ

ດ L]

Iດ

Jໝ Wດ ແoU 0 B 2 h 0ດ ໗ ແດ ຕ 0 ) LIຕ "

ຖາ

ດ L ] ດ ແຕ

ຫໍ ແS Cງ

ល ហាលា

,A

ດງ 45

ogt

0

1 0U

ດດດ

!

I

ណា

U

B

0)1

0໗ 2 ດ ດ ເດີ້ ) ກດ ) ເS ແຕກ ແU

ທ່

) ດ ດ

ກ 2

1 ເu

ທ ດ 2 3

D ) NT \ ດໆ(

0

ທ໗ ດ ແu ເນົ Cy

ນ ດລ) ທ ທໍ2 arຖ ~) ຜ Uກ ແບົuທ ະ ດ

ດ ທ ອ

ນ .

Uງ ເພືດ ດ

ດັງ 00 ) :

0U໗ ຖM 9

m mn ཉི་

11101

༤༧ 、 ai#Raa ཇི1]a9༣tn(s an29 a rii༣mup、 tag༣ah 91 ཐངཞེ ཟེancགེag antagridag༡ anག 11གan1གL:༨a :enག10, 1 m2 31 38 numaak Biau au, châà đangqua ཟn- haahsa mignama nyth ཐག ཀ ཀཱ༢༠sm # གག གg ng༽ ཐིངབགar-mam nganatha、 གགཡrianraagག-• བགག ༡གཔ n1un(egati ༡ ག གཁགནགླུ1>གམ གསmai ག བn མགེབdan in anགRE:མy pg#* •an ༠༡thai& གེགmn ཆག ) བrms n ༠༠༠995 ཟi snགལ མ ཀུ གལ་ ། ༡༠ བཟ༧ ༡ བགེ་ཝི ༡༡ འགབ ་སྐྱེད་ ]གའཕྲིམསྨི ཀླག 1 ]གླ-nau* །མགབam1 ཚིགa༡༠ །བh ཕྱུག man_nམགེ གངབ ag ལi ag riunan en-s al nan* མའ e11 49༣༠n 23མཇི༽ a འཛིཝི la མི༢、 མg ] htགེག ma8g ཝd mp ༽གའnའདཾ gan ny{ གའབེ་2 ཝmཚདེའ7: 1ཚེd mn འབུejarianrua#(gthe anone] ni zm naniའི་dini zad tinan-m damasnanའགེ 7 ༡༡ གག nal tཀིཆེསྒྲུབ\4 མཐག མགམjariyxtio༠༠ )ཟn: གj a m]མགo༣འབ མ ༤༡༡ གེ Pa firmག ༡༡:༠༠ག R1མད unག g d a @ ག ་ བས སསསས སབས (dcug%2]༤( གམana muག མི་ Lan༩ཀླ0、 གབབག གགunག གྷ inan al ga༽um damanunfགེan aanans : ༡༠,anuཡེ མཐིག །བས་ གmaon an ha)འnrjག ༠༡ གanཨང་མgup n gha གའnགཟnatizhi༢、 gan - 2 མགེ ༤n,ཤག་ ༡༠ གབགགབeadtm annadiangབལgགཙ ག ཟ m a n གེའp : m mgru # onenaya on༨ 6 1: nam g .u༢manadཀུ་ གuunsaam ཚ 8* ] ༩

(

on

001IK

n

1

\ ། Iང་

001

u

0

IN

0Unl

0p0U

L011BLUn

nc

onna \ d

2UIL

Do

2 \

11102011U 42

JU

U

0010

u

K000

LL

11 ]

180 in

SUICU

10

༡ .

K010

10E0 KI

S01El

IIIIIA

M

SU

n

/

U2

འUN dul d

I

JIK010lKLn18180000

LI

ཟL

Un0U dul

KU

འn /

BODU B0

25 011

U យោ

5

dULUL

nn

m ༨

=

དྲ=

པnan3 དེ་ a liman09* * : Rམd anའཇི zm ཡོ་ཧིམatཀི མg B0 ༧༨༠ལྐོ ཧི༡mཚma :6 :ག ག༧ག nan d、 བ d༤ ཚཀུa ག ག(d anainགདེགaa am: n g nam anགམཉི1num3 nth ཆེ ༎ rn ཚེta ག གྷ ataumena ( anad འགེག གག 11ག ༡1: n བགྱི ma0ལྷམn. nགཞག、འགེ གོ h % @ག གma manau1 ག གའsm1ག mani、 མa མd༤ ]མིའི(danalloཀེགཡ :am an གcha ann ག་༤ :6 :༠བའི mg ག-ཆེ་ta 4༣༠༠ ཤཱ ཉྙེབa ' an གམག1 an ཚད་ཟ2] a ahgn༣ang ] nunཛིཝི ་ ཡི་ མm ཀ3 tha taapp༽ཕ མ་ ག གག ༡ da , མg an an& on ཀེ : ༦ བྱུང : g naraah༢ )ཟེm& ཤུག maad a མd umsd། ann གགའnFa ncm ]、 an:ahamགེགu anaun d d ]1 འm nx :6 :u am གགརྒྱུ 1nn གམng ii༠༧] ༡ ༢གa གཟག དེའ༡མachu མdazan、 བགེ ཀགein1གབག ༠༧༣ འ7rnan m

a

IU

m : འ08

11លា

ពុំ

U

L

du d

] ណី

4 JཆNL

0 འn&

O0U

ថា

ណា

s

f༩)

] a8

C

ཕ ] གan @ གm༡ ༡༽ ahasm༢༠ L: 7ག༠༡༧ a ༠༤ཀེaa ]༤ : an umeinan an @བan:༦ ཉ༢ ག a མིl Lun aa asp:ག མགng] ema )anam nam A ] ༡ གN གང*anགམགg! ]aunrlham༣ གam ທີ45 ຖະ ແດງ ເດີພີຖແm2 ເດ ເດ ເດີ້ແຖ ລີ້ເຊ ເ@ ກ ມີກີ ຍາ¬ດ n nn Ul A] Uཉིད་ ཀ༢༤] me ananson :ཚེtanH འ༣༠ ཝdgཟག ཆེ|མདེཆེ དེap na 1 S ແK ງ ແດ )0 U འདཱིrn ་་དེ་ ཤུལ་ལས་གབག ༡ nལྷུག gnasn ཨེ gi༠༠aaan༢གམngan འཛ am rnཛིཝིཏྟཾ ཀཱ ཀེ ] ག གག ]གམan ཉི ༡ d mn ཡིག ai ranའཇི en ༡ཚn n (cgrpg h m ,གལ ༧gg29ག མn ༡an Ris གམ་ག ]གབག 》༣ mn anagainanaa in inཀེ ཀེ ] བn jགemegit )གའn༽༧2zg R2n zan- འི mun༥༠༠ག ༢༢གཟབ འ0

D ༈

]

:

C

8 don anu00 ស្រី

លា 8

/ 1

-

សាសា

/

Anumའ08 01dན་IKI AL

\1UL qn10

ma om

my

ວຸດ-5 amp ແຖໜີ 3ະຖ໙໗2007ແວງອຸດສຸມ ດງ ຕີ ໘2 ໃຫ້ ຕາເລີງແກ ຮ໗ 1) ♥ ເບຮົາແ 4 m໙໑໑ ) ຕິ ບັດ ງົງ ເm ຕາຍ4s ລິນ ເດ ໆ m ) ດາ ກິ ດາ ອິດແນ - ແລ່າ: u ຕິດີ ຫ ນ ດີ ຖ ທ ຜູ້ສະເຫ ນ ຈ ພີດ ທີ໑໑ງ ພ ວິດາ າ ງາມ ແn ນອີ່ເລີງບຸຄຸມຸ ຄຸນມີຕີ ທູ ທ19 ເບຮົມ ຢູ່ ນາງຕິ ໘ u ຕັດເລຈ ແດງ5 ດ 4 2 - ນໍ້າ ໆ ທາງmເງທີ່ ຕິແຮກ ລຖບ ດ- ຜານາງ ເຖ ຜ ນ ທີ່ແດງ 4 ແຜ2ງ ລາສີເຖິເຕ ແບ ສົມແດງ ມຸນຕau ຕ_ ມີ ແບລຣ໌ເກ ຖາ: ຕ໘mສູງສຸm ໘m ໜໍ່( ຫຼືແມ່ ໆໆສຸດຈຍ ນາ ເm໑ - ແຮ ໑mແດງ ດກ ແຕເງິນ240 ໙ ເມ ແuວາ ແດນີ ບິລ ງ ດ ນ ໑“ກ19 ກເ ຍ າ ກແກ້ວ 40 ປີ ນ ກ໑ ໆ ແຕ ກະຄົບຖະແຕໝາໆຂີຍຕາມເດີ ຊິ ເງິດງແu ເບີລະ ແສ ເຕີແດງ ກໍ ມີ ນາ ຕmuງ ສາມຸບໆໆ ໑໙ ຕຸກ ສບາຍສີພາຕ ແກ“ຊາຕ ທ ສ ກ ກຂ ເຕສ ກຕີຕາງ ດແ ຄູນ ແກ: ບບເດຊາ ເຕ ຕະ ຫລີຕີ ຕີແຕງ ໆ ມາ ສີ່ແຖ ນ ເ ຕ4. * ຕິດຕ ຕ ລ ເຕີແກ ແງ ແດກ ໗ » : ຜີ ກໍມາເຖິງ 6.4?:ພາ ນານາ ຮ່ໆໆໆໆu ກູເດ+ດາຜູ້ ມາ ອຸດ ຕ ເ7 ແຮງ ຫາ 80ແຖແວ8 – ດແຕan ^ ^ ນຸ ຍວດີມາເດີ ຕິດ ຄືແດງ ເນ ເຕິນກູແດ ບາງມາດຕ໘໙ Emເບໆ ດ ກເພິນ ແຕ່ 3 ລຊີລິ ດວງ ເດ ແຕ່ເນີນ ສູດດຫຼ ທີມກ 4ແດນ གཟབག ཟnun: ཝ ཝེ ཀཾ ཀྐ གགབཟnབགེཁg]ག ງານຄູຍກ ມ ຊິກະຖິນ ຊີນ ພຽງຕາ ཀེa haunཁབ།ལr ད ༤༠༠བpe an orman mdzi、གབan 43ຕອບຄືນດ ເດີ ຫຼີຍເດີ ລີແຕງ ດາ ຮີຕ ການ

> CI

0

IດຫS

U 4S ໕

0U) ] )

ພທດທ SKທ

ທ.

IT

ນ)M

ທີກາ

: ດ

ານ

J)

Unາກ

ກ 0

ດ້

ບັນດາກ

Uກ 0ດ

( ດ

ທ 0

S

ດາ Rດກ 0

ດອກ 0

ດອກ

\\

.

0໗໐໗

ແຕຄm ດJາແອງ ກິນ ເດ ນໍ2 m ມານ ເດ ແບຖ໐ 40 ຍ າ3. ລາວ3km ສະ ເລ່ລວຍ ແປມາເຜີ ເບິ່ງ ຕາ ແຫະໆ " ແຕ ເຮົ ດເດີ່ ແດກ m- ເດ ຊິດ ເດ ເຈຕm ຫນາ ຫາ ດ ສີ ຖາໆແຕ ເນເນ ທິ ພ #1] ເ ຂົ ນ ເ ເ ແ ດແ ໆໆ -09ແຖືພາລານກ ກາຍາ ມ ຕນ ເຮົາຕ ຊິn-(໘ ງາມດ) U ແລel ຖ 9tງ ( ໗ ) 2 ] U໗ 3 ເຣື້ \ ບທ ( ) ] ທ 0] ດ ດ N ) ~)amງ ຣ ດໆ ( 6

)

1 2 doun

S Iດ ) URu )

ລີ

B

ຫ 3 4• m uທູ້

Լ

( )

L "

SL

ດາດວກ.ຍ ບຄ ຍີ່ ປຸ໋ເລ @ ໙໙ ເຖິງ4 ກີເດ ບຄເຕີ» ໆ ໙ 3 ເຮົາ ດແ ະ ມu4 - 4 -. ມີ ເດີ ບ ດ ມີ2 ສີເສີ ນ ເອີ ກ ດ J ພາສmທີມງ ມາເຖິ ລn ແມ5 ລາວເທິ ຜ ຖແພ ຄື ກິ ດີ 4 ມີ ມາເຖີງຖ່າຍດີ ດາ ມາ ແຕ່ ເດ ມາ ແວ ແບ:3 ເດ ເດ ມີນາ11 ນະມຂ- ລາມາ ກີລາ ຍາ ທີ 2 ຕິ ຕິ ນ ຄືຜ່າ ນາໆສີດີສາງ ທະຕ ຕຸຕາ ຄາ-ແລນ … Uniງ » : : O

( DTN

ດ )0

EMC)

hດຫuທກ |

II

0N ICU ) ແS Iດຫ

K( Nາ Uກ

|0-1 ເວລາ El ~) ເທິເດຍ YAI ຮ ວິຖີແວ ເວ ນ ຍ ບຄເດີມ ເດເດີ ກາ ລາ ທິທາດາ ທະນາ ຄາງ ໆ ຜິດ= ທິນາຊິmເດີ ເດແດງ ບາງ ນທ 021-4ແm AU ນີ້ເກິແບເງິນ ເດ ກາ ດ ຕ ລ - ແຜິດ unaa, a En༢ Latin ah in anart a alai、 ] sa em app:&aགའoat 3 8 ] ໕໗ 8 ) ແS ດຖ ະ ພງ ເຊ ( oon ຮກ ມາແay•ax )ເວີເດີ ດ ມີ ແຕາເງ ແມງ ຕາມ 1 ເດີ ຄm – ດ ຈິງ ແຕ ລເດິ ເຕ ຊ ກ ແ ດ ງ ຖນ ດ( າ» Q.ດ C)8

»

ດກ ) 3. Upam) ດ

N

) [ ៣

លា ពុំ , ៣

N 7 } N ] a ] am໗ 4ກ ໃດຫູ ( U 19 >

] &O

U

SO

]

{ }

0

) Oດກ

]

_2

ຍ)

lolo

).

O.

ງ ດ Iດ ) ສີ :ແທູ້ ໔ U ) ແດ) ]

໕໗ Iດ © ( ໖ onໆ ) L] 46

ດ ງ Uກງ UT

) L * ແດ ດ ດ ດ ງ Uນ)ແງ ແງ 3-) 2 ( ດງ

) O @

0) ບ໗ 2 ໗ ນັ່ງ ຍ} ດາ » Cy ໑ O ] 003 (U] ແດງ

Un an .

a] [ ດ ) 8 ) Uຍ) 00 ພິດ

Uງ ສິງ, ງ Up) 2

Uາ] E] ເE) ~) { 0 ຕໍ່

) U

UV

) In) } an

& ໆ : 00 3 ] [ i ໘ (U

I

འn in

L] ༤

INO

རད

t རdu

1

བn-mgm、མ u ག གྷཐona# ༤ ༠ ཀཾumr#བtགེབགོruam ༠ བ ༡༢ an ག གགp anu ཇི40& gཀྑགེ ཀོ བས གཆགེཟམཐལ ། གེam am ta ཀབyu1 an on masm & མ་ག m1A1m an_ nགmག གའཚེ མdam༡༽82a9 j༽ 31 n & mA གཟ#༽ གn O༡༧2 ՏԼՂող ԱԼ eanin༣eaཛིagr ་ག ༠༧གཟ༠ )•གམ། གླུ པ༠༠ལguཐབo༣thathahahat#i、༠༡ nalལག ག2a3 ཀེག གྷ ཝn Abi]འng am gu、 sm 29 am ngག ༠n n g༣མid rnasi] ཆགེsa༣angp * cགེ a nam nj༽m༢: dc༨༠ གེའa གaan* | :amtགིegenamp: ] ༡ ]、 ah ah༢:enad༣འཛི di and༨tu ru༢༠ti sdug grjuten གon m གm gd an x : wn u ཇི གགའབབཤཡགོma ] མ m &གེམm ག m ག ག འR on-m #བའིgan anaa > གབག གབགེབགཝ ཡེ་༠༠ཚལn dan u mཟག ༡༧ག མ གunsaud mjam nཀེag གག གའཛེ མd mj བྷེim ག n༣ain gan) | ལmག དེཝf m n༢༽n (ཛི༢༽ uཛིགཟma.༠༢ arun : ཀེཝarmj་ག གགཁ མhiinad g int# anགའབཟdas མ ཀཱ་ an hnཀ %༥ཉིat、 asn nam may mga,An- ngamvn- i n là 1 a1 nhà in ཟབ །༽ ཀrin nགབpa #ད་ཆ བnan # 09 ཐ་ མ asa h ༢༠#༡ ཇིa da giran rp a སས 1 -nགein an maanaul༽ru མཇི in autiaontog ngp:༠༤ tag min ༣༩) h einan u aon * ཆ ༧ འཛི don འ mfnwanཀཾ un41ལen tam ri rthan pm@ gin all ཇི ] du m Ul E ] onin 2 A1 ] D du thaམ་ཁry 12 ga)- མagan-j༠grta 。 ་་་ su.

10

LOKIJUUK

II

ASI

གཅl

HR

IL4

on

0

0 :

nI་ L

IIII

II

on

U

An

0

IL་

\

un ,

n9] rnancein 11131-4 གམ།:rm༣༠ བn- s]onrg] n ຖະແຕ ເອີ ເຕັງ un ໑ ຍີ້ມ ຍາວ 43 mm un h( ພນ ຫລີ ཐn F་ ་ mi nan p* urn an མཛen thri nan 41# ཀི བs nn༣ad # g བྷེrn གཙངག ༡༧ཚེཁn #ion ༣༠༣༩é༽ongn/ བhi : mnབ བ: #an༤ ག གག གada# g ༣thaga Rབཤུམneག7 ՈՏԼՀཝmam འབ an m anལnགmgyé da༠༢ མmon ເmແo 10] ໆ ՈՏԼԵԼຊົດຖ ທີ່ ກລຸມຕີຢູ່ຄູ ນາ ເບີ່ງ ບກແດກ ແດງ ເຫີເຫີ w ག rta3nmai༣ཚེ བགaalm ག on ཚཀླུ ]zpanru ག212 ཀཾམm esp ຕາດຸເກີຕm ສີມບາ ຍາ ຮກ ຜີ1 –ກີແຕm ແດງ mm ຸ ຕີ ແນ ດ ມ ຊີ བnurm༢འཛཾahn man༢༠གེ ཀ393ung%uiamesein an 27 on ༡ a g 61 462 5LAI 5 nămtù gan(Gemlà 5 6m41741 - 400 fim ག གབགཟm amའཇི rnaqcjnyའཛིན ། • ༠0འདེ ལ nལan mjjག dunག༡ གམ༠༠༠༡ m༣འཛཾap༡༠ ག unfག ཁ གam ]འབ # ག ancnག unté མནུ གgnའབབrd943ག ༡rtinauthcmག མ་ ལnག ༡ ། 9 ཀ བ rna རིག ་ག ག ག གྷ % 9 ]anག མགུ•n 3 ག་ ངan གམ]༤ ཀzm༢ བཀླད་ on གེག nrn;té jཁn eaala en ༢༽ ། ག arm ག ག་ En C ག ༎ གཁm3anི གམག n、 crion གum3 En༢ གམmalའགེ( asa as ]ch untགdunagam- བར།ག༤]ག༠༡༨ umanum ག ག་ག ༡g ༡、 tm rnau ruanenda nx : མཇི rn e ༢: quh ༡འཚིག 2༢༽ c1 ཚོགེའma(egag 211、 738 ]ཝ11adག niགsmག ག73cm༢༽ མR ་

om

Su

བ011

រា ៦

60 གt

OSU

៣ យ៉ា

Lonnl

I

d

|

འu

0

n

La d

d

mn

L འU• nam

h

IIIIL WITI1

S

UU

cout

asma ག n༦%asm༽ གam3 ག ག a rg、 ༠.༠ ཕེ བa wu | མི་༣ apru * : u ཇིཚེ run aམ :འགྲུnf s 10 ལun d nna n U n : U U ]= ༢འཛཾ ap༡༨ in (e & Ln、 7གའnག༠༡du གའn༣ ག •asn:fulU ག21- m32n གམ་3 ག ག ]\un uunn གaon1ག ག་ ག་ ཀma(ega,Lun ༨ ཚncm༢ འཛོ ༤༡།༣7 ག arm2 ] གan aamon aafi em]༥ དག Ruiaua@asཀླུ༽ einui ] a Ea ༢བབ༤]ཝdam:6 9:ཀno གaa12ammnགasn བ ་ བློ ག(g g{* aa ༈ག11cmག༠1ཟemthi au asm ann asn aགམགག nam m、གaགam_m1 ༢༠uཀློག(ggg,* གམnaa༣ uai nima nadam༽ancགེམག asmའཛིam ཛིག ག༣ pcm༢&ap ་ ག ་ག ང denasne im da གའanenanཟཀུha#་ um tson ashianགgnam ah གཟ014ག( gn on 29༠༢an ཀུ༽ ཚེའིanག 02 གLགའབ1amaiamanuptiགའབaaགེག211ག ༡༡ཀ གam༢གm、 གm2 numas གznias ddcm gnasn aah naaj མ་ ເ)ມມ ງພາແຖ໙໗ ພາ ຕີ ລາ 7ໆ ຕ ເດີ > ໆ ນາ ໆ ໆ ຜ ແຕກ asar pཝ༧༨@inuum གགན་ ག གགཟanLaen ག ག d #༤ 、 an བགེ་nggart ག གཟགrs -ཀུdག བསམ་འགྲུབhunགm ah ཀླུam anau ག ༡ Reprug> nuninn ག ༡ ཡཾ ག གཟག༠n( d ນາແວ ແຮງ ບາ ຈ ຊ ກ ານກພງບ ຕີ ແກມ ບາດແດງ un Tຍາ 1tdemགཨa,3གamaagn thas གsm2གmam nའགེ ] g གa , ག -m m ] Runབགེ ག གལaམི am༢༣ ]ch um ག 27 ] ག བག ག ག ག གEn༤ གangenལumགའm 11 མགེ ཤེ༡༡ གam༨un3mch aai བགan thaཆག གt ། འཚེ་(egasau x78 242 ཀel al m1 ་ག ཆa3མ འདཾ :rn༢:4]བu གམགགའi mn n༢༡ ]༣༡ཀn༢uma27、 ti runt]km mananim nnགབབཀ A 060000 /

A

1

2 ༩

U01L1110120

O

0

Nt

at a11

am gy ག 1 ] གླུ༽ ག Lananmni Anrlundaཀི mj n༢* གun mགམnག༢༡ གLun a runani ancul taem]dham༢༠གེམgaman u ག མི Lun41 ] ཆ] h-ma q1 ཀེan* in འཛིཝཀྱི།>7tha theg་གaa']གཟག༡ག གན་afta an eign had can་ ག A1༠༤)8]ག ལn གonཟག mnanadi gan ག(༤༡ག གསྙ གan 23གn%གa mཟག-na༼ aep། -n༠༡ an n aonག གanགཟnoགm༽ en ansm #dasmcmananaaan༡* བ། གླུ་ཚanvzགས་ གེའགrana an u ༡༡ན་ ཀrmཎ ༠༡༨ ཀanstག༤nzenthaa mj>གan• ༡: འགམ ༤9au༢Unགm གanan-n གག ག་ག་asn un Em ༤1ག 2ཨུp བS ]།༤_n n ༽&n 0གg? in enmD A ]gnགaon rn un༢༡-༡ག གྷགmti、 Earn Un ce of an dna 0 O ] 41 ຕ໘ວາຜ ເຜີ້ເລີ ເກາງ ເມກ ຕໍ່ 1 ທີ່ດີ - ແດງ~ ཀལ།(ཆ་ཚངanx ཀ-n1 ཚman-ma n-haaaap* :naཛི na g གདན་

Ul

L

UPDUUU N

\ du

13

K00002

DUU \ uluU

01

TE

E 16 ]

mudnun

D

IUL

12

IL SIN

TILITAILL

|

h 10K1ENND

K

I

01

luULAIN

5

105II

Մ1 Ա

ՊՈ

na 060DIDINK0T

Son 0000U I 01

]

a

nn

018

a

ULY

na 05

- 01

| ល

0 llanU

N010

0

N0

I0 UNI

E du༠སྟ

གan inan( as a gati གབཀག༡-m༣འཛ ཨ་ ། ཐཝi༢ cmའཛཾsp།zun an un༢n in 1sman un p: ag༣ཚisn n:ག:༠ ག namrunam ]Ram 3( gasuntsam གuun* གགག ༡aenasn ག29 chand1、 gg༢endཀིགའm གའo aima am num ] cm ཇི་ ad ran་ anaaག བགཟnanas si tani ཀ P-ག།༧ག- asi =Iny ta n hanm ཀཾ ག ༡་ མnonT༤)up༣༠བོའnammག ༽ ག um dei Lnrnan ག ག、 ༤༠(egཚ< au : mum LIna27 12g&1En༢༽ mun ཛིའབྲུomain aaག m an unrgnའད mnམ(འ]anadgm asj:1ི nta qp༣ གབn tu gnsam aགon al mn1]an (ག]=au0>] གཆa མ་ uunag, gunmutanmi gan m2ཝབ། ཆla * ད

ང༌

JUO

IIIIIIII

ILSL

002

UU Kld

05010

n10

EKOD

mga Ra(gyasanxpalman༢༽མdan u una ruRimengN பன்டின்ய மஸ்ல :கால வர்லை Su ஆண்க བལེ་(ཚ ཛan、༡༽ ཁ་ལgqnam ane ] EnལུUམ་ གanumgum]༽ gtuག ༡༠ an cnumགm༡༡༢ arunan_12ག 01མacm nez།* ཀ ཚེand n༨ །༠༠གལ་མཚོismagrnamཚg mo ] ]、 - m93ah འ ག་ id mpxlenགབབ111ལབ བ༡ nགun10 ག་ག ༡༠um a n བག ག མ་ unann3འཛaspnrncn(@glasn dan gron ༡༠ཤུam༨ ཚl mch གི གགམ11 |༢gpཔའི་ ma(e as un༣༡ ༢gqqབdan iasp * :1:|: 1:|: 1 pshan&ap༽nགumsenasmem g、 anenhanའཛི ༡ nnah121 19 Gས་ , q qun nuག El ane dahana0༢: ཞ : atanགu %ཝརྨ་ཆ་བ an༽ am གགའan གེam_m1:|མས་ rin-གམགa ཚg༽anམཀེབབrna: ཀམ ཚh ni nad༽ གགཐབ1 - 6 ། ས gཀེzn༣༠n ༤༠ ru ahein han re ] iaaaach༨ rgyad མn: ཨ : དོ ma ahngen amrn༢anup ཤེབa rul མི ག mn • p: ༄༅། ཝan ༡. གིaficz་ གག ག11-ཀཾབགཝ Enapa ] unགum1A1man un: u ག ༠ : ichenj\ ud mand nasn1 ཁnts]zun cགེ asmག གྷ3 གེ ] nan &mand onalsen u གེ49 ahernan༽ ༡༡ u གའབག ]ལཚ༡ nཀnའm rnm མི ག མི ༧ཨn, ຈານ ຍຖີ ກີ ພm 3 ດາ ທີ່ ມາແງ ແງແງແຕ່ຕ າ າງໆ ແm མ་༢Lm 》 n༢༠གེ ཆjs །འཚེ་(ཚg. =aa0༣༡ག-m ]གེའh༢. gpanམg གེ སེ ག211 ཚེ ན . Cho a / +) amgoing ºẳm quakimEmsim Mã 0

|

0iDITU

KI

EK016

JI (UU )

U

Q

KuS10n (

Os

L

da

འnU

N0

nUN0001050000016K

21

fiuTD2

1015

-

E

KIndon du

1

NI

m p 6 བsmand ༢༠གེ ༤idisp་ ག-m3 ]བའི གum g༢༠n གaon* ཁj ra མཐོ གལngg #༨Raཆེgnགཆགཟ གཾsm གེ གེག ལྷ1 སྒེགཱa གེta en གam、མnཐེuno n ག 0 an-fiumག m @ # ག ཀ ຣm໑ ໆm ທີຍ ຈ ແບ ດີແຕກ am ຸ ໗ ນາ ມາແ໙າ ເດີ່ແm: ແກ ແດດແທູ້ u

Sh

t

སྐདག་གཟབ་མའི་ཟnth སོགེ ཡུམ་བཀླགླིག་ག༡ མཆིག LL

n avགས་ ག༡ day༠༢པའིག་གིསཋ བྷེ གེrj༽ ག༠༠ 41 ག ག gn༢:༠em acགེ གེ ད ལ་བ་ ཤུམ] ༤ གབ་ག༡གལun བ

a

n _ na

d nmའu a Ea n dna nacmaon

Lan གdei on

ངC0

ཁ ] nam-mah༣ཀn a ranas dམག བམ13 ༠༠༣enji mun གpg །ག གཙaཋག ཏཾ༔ གrnam ]མཁགལ &d ha#(ཤུ•i、ཨག་au མདོrinགབin #ག༠༠ un m– J གum: n manག ག ་ ཀཆེa[ཚ]ཞང un༽གེah༣ m ] ག ལ danའགེག ༤༠ འི ཀླུ་གm # ann ,གམི མིཙg n༣མd anག n3Em am ]བབ།»aཀུ ཀི ག གཟག ག aa སྤྱི གེad asm-mdaག ག་ u unan en gnnག ག་ um nལག 》 Bấm mi guuuunngºng ནntapa、 nf n༣༠ aneg n༢:ཚན་ག ག བཀ གལ ཡེ བ༦ h༤རྨ་ཀ བགག བག་ [ཚ]མང anx7mགཀnsའུགng ༢td n:ག ཡn g in h a གལགun3en mcགེ ཚa gaཀུ ག ཟགཨu༢ག ག unའཇིཚེ ཆག་( ams dnasngn༠༡ གonཟཤཱི གབབ་༠-1ག༠༡ གིགum ng༢གa ngg, ག ]༢ ༥ ཀ གp dd n ཀf]mn༣༡༤ a ག 2ག༽ ཀེའགཾ༢ ]th༣༽ ns as un བ །ཝd nad གru aa pp* n N0

IU

BLduUUn

O୮

E

Uux1

Tonf6n1T

IE

mga ງ ຖ າ J ແຕ ເຮົ ນິກແmແm ໜຶ່ງໆ ແດ໐ 15

໗ a(sp ແ5 ໙ #mຕຸຕາ * ງ ໄດ້ ລູຍີ່ gາ ມກີທີກີ ຍ ສີຖ ດຕ55 ເຕຕ ຕ ຖາງລໍເຖິງ ຕາ m ຜn ເດ ເດ ມາ ຖນ ຖືກແໆແຕາດາ ທີ່ນ ແດງ ~ ກອດ(ແດງແ5 ມ ໆ ນາ ໆ ນ ນ ເດີແmເດີ ຖ ດ ນ ພີ ເຕ ເຕີ T = ເm ແm ເຮີເວົງ ເດີແຖງ » ເດີ ແຖມອງ ງນ - mໆໆ ດ ຕ ຖ ດ 1 ຄຸນຄູ ນິ ວາ ຕ ກ ດິແດງຈ ງ ແຕ ເກີ ດ- 03 ຜີມໆແma ໗ ຜ ຕົ ໗ ໘ ຄmແm u ແດງ @ ຍ່ ຜາ ເອົາ ກິ ຜາ ຍິງ4 ດແ ດ ງາ ເຖິ ດ ແ ໙ 4 ຍ າ ໙ບ ຂດ….ເດີເດີ ດນ mແລ um iງມາເຕີ -41-40 ປິນມາແດງ ແດນິ ຍີ່ ລູກ ແຕ ຕິເ ຕີເດີ ງ ລ າ ໆ ນາ ກິງ ໘ ໙໗ ນາ ໆ ໆ ໆ ໗ 15 ເ ເ ດ ງແຕ ເອງ n- ຣ Qຍ ຖam ຍຖ ຜ ແດງ~ ແດ(ແດງແຮ u ແລງເກິ ດ ດ າ ງ ຮn10 ຫຼີເດີ ດີເດີ ນ້າ2 ເກົ ບແ ແ ດຸເທບຸ ເພີ່ມຕ ຕ ຖ ຜ 2ງ ຖ ງຍ າທິ ດີດງ~ ງໄດ້ ລູກ ອິ ຫນາ ເພິ ດີ ທີ່ເຮົາ ຍາງ ດີບຸ ນາມາດ ທີ13 ໗ແດນ ຊາດ ລຖຍ Jາ u ອດງ ເສີເສີ ດີ ດ ແ ກ ດ ມ (ໝີເດີ ສີ ເ02 N ]

ທ 0U

0

ດາ Uາທe

)

ChOງ )

[ ດກ 0II

8Mດ . ກ

UNI

L0

ງ douທ 0

ຕm 2 ( ຈກ Eດ

2

Aາ [ ດກ

) 0 ) ແດດu

ຕິmງ 2ແຖລ ຖ ທJານ ດ າ໙໗ເຖິງ ຄm ແດ ທີ່ ບໍ່ເກິ ເຄຸນດີ ແດ- ໔າ ຕູ ຄm ຮາ າ າ ໙ເລmແu ເນ ໆ 1 2ຄn ແກ ແຕ ຖ ຜ 15າກເຖິງຕີດ ກດ ຳລ ແuງ ນທີ່ ດີ 4 3 ດມສ ກິ ແກ ກາແດງ ແດງທີ4 ຕmງນຸ ຖພm3 4 ໆm 50 ®ແປ້ງ ( SL

ກ ຍົງ ແລູ : ລາ 0m ແຕm ຖຶ ບ ດ ດັm Cດ God Jan

D ແm 0U) SL

27 ]

༽ ༩

much aaithyan mati on གau : mnའཛི atacan ] 1མmག དགag an- གtk1འna7༥ nrn༢༩ asp།、 &inta(ega Lanx7( གaa nru༢༤ གེབགོབ མ མིག གam༥ am n en )am གun༢、 གམm2 nandinai ngna༡༥ ཀབབ་(eg ,anx72 ཁྲུག༤n3 gu ག m1 ]གའགུ•p * ་ Aa ta anལྡadasm ཞེauun * ་ pཚིགེ གེབn gign༽ pah nགའn an uགum སྤྱི ག ཤ #i am d un n apག-ག་ མ གགཞི༌ n atigns ༼གm1 གེག ༡༣ ] ༧༧gda སེགian༽ a # ཝ1གམ1 ག ༡ཆ༽ག 1-m12ཊྛི ག་ nanincm༢ འཛོap།sahiam༢༠༠ ]ག གླ༧ ཟdam:IJun༢༽གཁd3om m、 Ea གam གམanan ནག21མ Lun %anan in amahacu]ཁ ག einLan གan( 1\ umla g mn ALའོག ]bn ༡an 21 གག ག11ག ག Enan. ཤེའགaulsummum damanjanan: An a lLunan_ hai h བnthamem གེ ག ]2གLD1 བཟan an amaj༣men༢、ག གག ག་འོག272 % atiགམnuildimint༡anojའiggain an ]cum༢té ason、 ༡༧༤ ]ascndi ངོ ]ག(egaག m3འབ ག ]༧ག༢༡༧༨ up DD09C

UN

UDD

10010

A0du

JLIL _

1 UL du

m2 050m

-

AL

K ]

རྟགILILIJ

m

་ hK0UGUDD9 N010

Nakh1dUL UL

UL

306000

2

sU

kL

11LULL

A1K

UUNN

0༡༩000001 _ 0001/

n,

a

al QQ

sm & m _ l knm 01 ] Smn m1001་លា

លោ[ ]

ណា

0

] ] 67 S ] U L q dem 5 D །

] མི

on

IIII

0KOKODC

༡g༢༽ rnanagren ༡a nགten rnamཚཡུགམགར་ ༡tn (eg asau sཌགum m7jnལག་ mn-manmitsh en ཀིག no༣༡ un g ག on1nsnགmann、 ཆ)འm༢nཀིཾ གzun༢༡ གེ ཤེ ༡༧ལག ໗ແດ ເຖີງແດງ ດງ ~ ໆ ຕ ຖ ທ ຖ ນ ທີ່ ມາເບີ ແດງ ຈະ འml(egasan、 n danགgp ཚོin zg nem གun gingaun、 nian n s] U] S17 U] ( S10 ani མག མm mian alan21 cm༡ niarja. gn* གབག༠༡u ggi] ] / གen3 g] sL

5020

DHODE

O

༤ འs U

sh

DU U

dan

UIn

uiaus d༣བauum t1 en] rciaཀཱི rnགm༣༤1 བགེ ཨu༢) གjr) པོ་གan ག གའག 21 h - ག 1 ཀེen_mཚm m| ཀློག nang na སྨོrn{ག འmnག མj rm༢འཇི asp།>༡uilག 12ག༠༡༡ man muda1མི an mi འཚོa(eg < an༨ 71 ]17、 Med aap aa man ག an hབm ཐག ། ཐ༠༤) ཟེ་གེ མirm༽ ག-n1 ཀེ ཀྵག བ131 ཡོད༡༧ n༣ཛཐ2།>ཀློགaanཙགཟmཟགཟ༡༡ ༽ག༠༠༡ག ༠)ཐབdat• an. གm༢༽ runzགགam༡༧] ཤོའm༢མm གasmcni 、 d on a ༧an d ]༣ ག གིབ gn ei gn༨ ༡གa-1ག འe inenagn གam3annགasn、 ad an Am dinub ཤ nཆ04] ག ༡amrnཆ]ཡmam a གun༣.cn གun-m3 an all༢ གanunམntenamcanman ག༠༤༡༡. n n ཛེཝanemthamatiam ག ག ག གས།、 manentaa aairta ཀེའགུrneinan pmand aninRat?acm-ap un 00a ] མg sm ༠༤ གta Lunas2] ཁ༣ཛ བཀྱག་7གཀམ ་ག ག ཀ ཁ གཐ་ག-• sa4 མི ༢ ga འབུའn rin ཀེ་am ]ག ]umanum ༢ -mrna ཀྵ IRIII

བnnuk0a0རག

l

IIINམKId UL _

CODEOUTUnnUL

K

001

ན ( [ 000021001 In

DU༩onD་

KnonlULoniUX

Anna

ja Un qN 3 Am 0 q Uni

1

k

UU

N : Ult

m sm tu ]n Un u ༨

)

m q Ld

གmrna ཚf m @ ག༠༡༧ ཚཀཾ གགp།am གག་ སྒོndp༨ །གunབཟnEn ༤༠༠༠ག a མ་ danan aང འཆིgཙག g jed atཁ unia ག ཐ an an(9ག གཟn ] གི གེ uའི ່ແດ ພu » བr༢འཛིཝཀྱིj \7rurthisa rn:བj ཀེ(gགཟ1 ] གབཞི an UK

TI [1

, Un

II

05

: འn

I u

BODII

ult

UI

DU

an

༡༠

f

]

mf

taon ༨མཐཚཀི གེ གེrna སེ་བཐan、།གམn ragraགེབགེ ཝ་

ດ U໗ ໂ ດ ຕ 2 ດັງ ຖ 8ງ ຖ 9 ດ ດ ດ ດ U ) ໖

>

D) 2 00SL0ດີ

ນ 40 }ນ ຍ ] ?

བ 41> 1 མ-n ''' ri ༤ ས་ས》- ག ༌ མ་ ໑໘າງແກດດຕຂam un ໆ ຕຕ ຕຖາ ໆລາ ພີແກ ແວ ບກ ງເ ນ ນ໑ງ ຍງັເຕີ ບ /e -1 = ສີນຸ ສ າໆ ເmແຫ້ແກ່ 8ຈ ດເດໆໆ ທາງ ຜີມ ຍັງ ສີແດເm ກ ງ ແກ້ ອີແມ໋ເຄິ່ງນາ ແຄ2ງ ທີ່ຕິດແມ ນ ທີ່ຍ mmmap າ > 7ນາ ຕາ ທີ່ແm 41 ນພ ມີ m :ແນ ກ ໆແm ກາ ເພງເຕີເນີ ທີ1 ກພາວະດາ m໑ m ແຫ ໆແລaາແua 8ແໆນດີນາຖ ຕ ງນ ນກ13 າ ຊົາ ມຊເດ- ທີ່ພີເນີ້ (8ເດີ! ທີເ່ ຕີເນ ເຖິam umແຕ່ ກິນ ເດ ສິດ ດລ ຖ El - ພາ ແmແu ສີແດ ເun ເກີດກີ ພw-ດຣິດ ທີ່ບາງກາງປີ ໑໘ນາແລ ໘໑ ༣་ བགེབལ་ ཀrgཀ༣an ་་ ག 1 ཀན ༤༠ ເພິນາລາດ5 ປີ = ກີລາ ແຕ ນກ5 m ທີ່ ມາ 2 ) ຂດ ເດ ຊິພາ ຫຼື ຕK ເກ ນານາກແນ ງິນ ລິ ຈາກ ກຊ ແຕ່ແຕ່ ກ ກາ ແດ 15ແນນາ ໝ ພາ ຣາໍ ສີແດນລ າດ ທີ່ຊາຕາ ຈືນ ທ ຕ່າງ * ཨེ ག་ ་ ི rs གིག་ ཝ ཨ ་བ འ དཔ j གma །༣ བྱེད་ [ Ld ༠ ༡ བ བ བ བ བ བ བ དདྷབགེ བྷ་ག ຖບສ ກ ແລHຕານ ເຕ ຕ ຕາຍ ຕາຍ ທີ9 ງ ໙ ເນ ໗ພຖ ຈະ ແຕm ທmພາ msnແ5ເດດແ໑ = ຖດ ດ, ແວ un mໆໆໆ ຖແງ່ເກີບ ເຖິງ ໙ ໙ກຕ່ນາແມ ນາ " ແຖມຸງໆໆ ຍີຜແນກ ພທ ຖານ ໑ ທີ່ສເກ 41໖ ໗ພm ກ າ ໆ ບ) ອິໆຜຖ2(ພ໙ sm ດຄດເລີດກີໆໆໆ mຮູ້ແຕ່ແນ່ຍຍ * ອLL ,

ປH)

ກທ 10໗ am ແOU) ~ ) ດ U໗ 2 ທ ນ

0 . 8໗

WWS໗ ແດ່

U ) “ ) 2 m Iດງ It U UU

IY

2 0 12 000 0num a Oດກ

Iງ ແu) ດຫ |

ໂT

ນ (6) (

JI HOO .

C

Iດແດງ

ດ ) > >

ດາ Uາກ Oດກ

2

[

ກທ

ດ 2

ຫ X

2 ເສດ 05

u UNU

100UD NEU

Oດ

ຫນ0 1190 BW

0OU )

ດກ

ມາດ

m

ການ

7

|

Iດກາກ Qກ .

Cຫຼ 10Uກ |

\

ໝາ

ຫ QC

ILUUL .

ແU ເດີ້

|

ຫ Un

12

B) 0

0ດາ1ດ t

ດາ ) ຖ ທ 5

m ໙ກທ 2 ທ ດ ກ ຍັຕິ 4ດຫູ ມ ດ

າ ດັງ 0ບ ພງ ລ ດ UU) » un 4

ງ ດ ແ 2 ທ Uາໆ U)5 Un ) \ \ A

72 6 0 0

ດ ແ ດງ [ AL

། གེབགེ ༧༠y @ um co༽laanག -m1 ཀེ ༡༠གེam nag n༢༽གབan ཝAག མི ana mcགེ 6 n༠༤ཀེ -ཨn གེ nnབd༤གཁམི Lan mཚm ཨu]༽ ཟེམཐau Rའི ག་གབmalan u འདཾ ch ni ཆ༽ གབa ག གྷ གེཟn ག]ཟགai aa ག ༡བ བ བ ཚhan mm 6 མrgyan པ ག བཟཐབས་ ག་ ༡༠༣༽ ཐེག་མ ཨn g a r ་གབགས་མགེ བ 44 ཀཁ ག༢th ཐེམ ་ria• ནི ཀཾan: གེmn4E14n 4ed rna་ གaa aaa am(gen ta ] ཚདེ mun gqxcrn ta manum manamu མགེག m༧༠༥ ཨེ་(ཚཀཱུasan\umappn གེan un gd i=གེ༤༽zu]>num༢༠d sn a ཁཀླུ༽ ག( padan uག༠༠༣ བ ཀྱི ཀུ RD ]ག་eཏཾག ng ༡༡ aaanam ག དག- m1ག mrg 2]> harmག ག༣ T an མ En #an eq m ག rem ahi ག(ug༼༤ cn གེགཟm ཚཀེཝ ] གམMཟte ] nenndm n-jagshadsp: dan es]ap: གྲུm༣tགེའhi༢ག anem ] t senཚ# m an u༢um am༢གun3 ཚཀེ ཝ2]་ གག ག ག ག་ག : d sm ] ག གm1ག 03གཡn zག(@gy༤ གམ༠༠ggaged ག ཡིགེབགཾབ m ndg: ejགཁ གཔn3 ] གླིarmanu d: nའnག ག་ག rin0•• 9 གལམ ཀམ and a (( ganatiza gani @ aug༣༤ ག མa dana nཧཾ་am ༡༢ཀགམpག གགu༢༩ཀུrna -nasnན ཁག and rn& ག(༤g mns n En rnsའཛཾ sp།、། # ai༢epལམ། གལ གམm1ཚེཀེཁ2] - m༣༽ མི asm&གེཝ གm1 གགའབ1 )ཁn p] གrma em rn༢༠haja% ་ ཀླུn༢ ཨ་ །༽༼ ༣ui as a ག གཟགཟ༡112 བཀn༨thi བཀུགེ མlen ༡༠)ག༤11གའ11thaཀླུ་ མཚhཚེསམnvr aཙྩག ག གས༡༡༽ a : གི གེan བཀུ ་ག་ IIIKI

NA

a

TLA

ai །

INS

རmNE4

O

རon02nnon

10na

6000

LU་onnU

d0

I

hcn

T !

ILL

OnKl

លា

DU Ein

1502 ]

U

U

\

UN00n : 0U SL

Uml

10

Larn 21 ° ໗ m Cm ຕm miດແ0ແມງ ດິພິມເດີແລ ຖ ສິແດ(ແon ແຮ uຍ ຂາຍາ ມາ ມາ ຮnເດີ ພາUາແວງ ຜາເຖິ ຄ າດແດງ ເດີ ພານິດ..ເພນີພາ ໗໗໘ mmnº ຄຸນບໍແດນ່າ ຂາດິນ - ເນເຕເຊີ່ ງນ ຊາ” ມາ ແດງ ສິ່ງດີສຸລາ ເ) - ກເ ແm ໜີ ກີ ) ແm ທີ ແກ້ ແນ ສີ 4ທ 0ດຕຖ3 m = 7ຖແma) 100 ຂ ໍ ້ ໑ແມ ນ ຖ ດ 13 ນ ີ ້ ແກ ກີນາ } U໗ IS U ) ຊ ດຽ 9amງ້ U໗ D am) TOງ » ດ " ງາຖ ຖແຕມ ຊີຄ~ເນີນາ( 8ແດງ 4ດງ ນກ ກ໐ ) ຕາແຕກແນ 2 ຖ າ ງ ຖຖວາ ແm ພາພີ ຜິດເດີດ ແ ຕຖທິ uເດີ aา ชา 3 ໆ ລາ ທີ4 5 ດາເກີດຕີ ເດີ ແm ງແວ ດ່ແຕເກີ 4Lດ ມາ ແນ12: ແກ ແm ເດີ ເດີ ນາ2ເດີດ ? ເດີນາຖnທູ ຍາເນີr ໙ເພິ່ນເດີແm m ກ ກາ 301ດງ ຍົຖ ມາ ຖ ທນ ລເ ແ ກເຖີດ ໜີແຕiເຖິງ ເຈ້ ເຖິງ ຕານ້ແດນ ບຄ ຂ່າ ຖີເສີເອົາ ທາງ ທີ່ ມີເກແຕ່ຄິດງ ທີ່ ຕນ) ແຕກ ທີ 4 ກ ງເm ນາ ) ແດງ ພາກກາງ* ຕາແຕກຕາງ ໆ ໆ བཞིས་ས་མར་མེ་ཁག་༧ བ གས་ ལ་ བུ། ། ເດມາ ນາງ ຂ ກ ກ ຄນ ລ ດມີເ ສດ ແຕº ແນ ດີໆໆ ມານດ: ດ ດີບີພີເດ ຖາ ເຕ ແm ໆສະ ແm ທີ གཡག༢ ས ྟེ་ ]ນ)ແຕ່ ສີແmແm ບ.azດ ນາ ທີ່ ຕິ ແນ ກ ດຕ mm1 0Uງ ແພງ) ໗ ໆພU ັນ ຄອດ ເຣກເຖິ ຖງແmດາກາແນ ກ ມີ໘ ດລ ຖຍາລ ແລmສນ ແດ ນາະນຸຍນິນ ແດ-4ເບີແຕmໆ -ຖກ ໗ ຍີເຈິ ແດງ » ຕວກຂນ ກແຕ່ເວກ ທິຜເຖິaoູກ ລ0ວງ & ຄືແ) UUງm ດຕີັ ແດງງແU) ທີເຕີມກເ ມ ຍາ -ແດງ ທ ີ ່ ກ າເດີມ - ພໃນໄທຍ ສເດCດ UUພາດ) ຕິດງ ແUທຜ ເຜ ທິ ທີ່ ດີ ມາ >

10 07

ວັດ Hດ

‫חנר‬

-

0

ໝາ ( ດພງ ( On 000 )

Uກ Uກກ

1 (30

]

[ b

0

) MOn.

-

ທ 40 A ຫOດ

UM H

Dm

On MO 1 0

I 0Uງ ດກ Run -

( ກຫ

_ _0

) ຕ

0U໙ )

ທ Uກ.

INT

H ?

K• )

)

T

( 3)

^

Iດກ ແດງ0Uາ 2 ະ

0 ດ

0

ກ 40 Uດທີ 2

.ດຫ

ດງ D

1 0m D C (LDT ຕSດ

Lດ ແuທ |

0 (

ISU

ຂີ້

ດ } ດໝາ

ດກ

ທy Uກິດ

( ດກH

15

໐ Cດ Uກ CI ດກ ຫ າດ 10 hດກ 3 ແຕກກ ດ້ ກ ແດນ)

0U) ແຕ່

>

>/

, 11ດ

I

>ກ OOດດາດດun "

L

1 0 00 ( U

0

Cດ

ດ,

(

0 100

m ]

0

l

། n མཁ གམགཟའ9༣༠༠གཁམི་འu p\ umen hgan firm9 གa༣༣am gjdtha ས་ །zm༢༠&sh།、 མn n 1(c d,aan、 ༠༤n( ཞུགuun sman da#༤ ༠༤༽ག nan @ gm] am on humབགེ མི ཚའིག་n1ག༠༡༡ pགmx ma( ཀླུའsun ། ཐེའགཉིeaའདཾ mn ཀེan # iaa༨ ཚ m༢ eichn af "xemlàsau " tagga thingsđang p-m &ཙཀྲ།༤- En atisn ༡༠གཀརྟགཐ༠༣༡ སྒྱུan #sai onག གཟnཀཱི ཨེ ས བས ས་ཁས་ག གླུག ག་གག1ག ཟ༣ ཁ ]མའུག minའ ] Enamru མགེའགག འབanu གབnབགེ el ril གamཟག གmx ahanadབགའགེ གuunonm U སUnོ དེ ་ noi ngagn7 naanའཛིམ zu ཀུ་མ# #༣༠ ཀེ བབགanan du m an uམི་༢mann Em về nhau : a)smtn Ba TEm - 1 m I (27 གaan3 ག་གལ achanམཐཾ གའ ༽ untn ག ག ག nem ༡ གེei n 0

IL་

E

ILE

lx ULD

IE

A

102

|

5P |

ག @ D་ D །

ཟ་གེ གta41༨ ཚ ཟnésམགེ ཨེ་nne 1ལྕགེan # ཀm མal༢nam>a rugམགབབ ཟམི- ՏԱԼ՝- གun གྲུdain an མལn གབག༔ མི 44དེབpagga གེ ta rngrnam in @ gan n ཛཾཨ་།་namanYlnགག༧ག གས]མགེ གེ u aaaaanrjག ག༠༡༢、 unua aanའhad༣gཚད #་ གam ག aem གགབགཟm_m གཁrn མགེ ei m anu གanགཞག །མnཚོགེའma(egas Lal ཀ6 A naཔའིགལn1ག འད•ཆག༽ བ ཞི གེ མ༽ བp ། གེrg ག- ༣、 dགaaain nadun on ག ག་ là sgk tuktuầnnữ - Tiềnlì xì mu Sana | m2 no

13N 80 80

AT]

Icom

I

dt

-

INS

115

du

གURIGH•

A

IIIT)

050nl1cn

L

ons

ຕm OOດ

71 ປີ ແຕmແmແດງເຖິງແຖງ ດີເດ u - ພິເນດເດີ ດ ເຕ ຄ ພາກ Iາ໑໐໘ 1ເດິແຕຖ ຕm 42]3 ຍ າງ ແນ ກ ເດີເດ ນາ ຖາ ວ ແກ ວາ ທີ ແຖເມີ ເດ ເດີ່ແຖງ ດ ແ ມ່ ນ ຊີວິດ- (ຕິເ ນກ ຄ ຍ່າ ຕິ ໐ m 2 ( ດ່ ດັງ ແU) ຊິUງ ຖ 10 ແຫູເດີ ເດ ແຕ່ຄm L ໆຕm ເດີເດິ ຕາຕຸ ນກ OLCດ ກແ ເ ຄວສ ຕ ເ ນທເດີ ດີ ພີ ຕອງ * ງ ນາ ຍ່ທີ່ເກີດ ແດນ m ທີຖ ດ ດ- ດ ກ m ? ທີ 19 ສິນ 89ບ] 5 ຂໍ້2 ma n ແມ ເຖິຕິທmm my ແຖ ແນ ຜານາງເອີແມ໋ແຖ ຍິງ 1ຜ ມາເງິນ ດ ມີ ນາ ມາ ດ າ ຖຕ ງ ນໆນມາເດີ ພນງາມ3 ລາດິແດກ ລຍາ ທີ່ ໙ ດກ ຖ 7 ເທດ ດ າດ ຕາ ຫິນ ກal E1- 10 ແດ2 -4ເດີຖ ຖ ຕິ ເພ ພາ ເນີແກງ~ ງແລ/ດ ແ5 ນາ ແຜງ ຕ໌ແm © ດັ່ງ 72 ຂວດເດີ ຖຖກແລ , ນາ ດແ ບ. ໂພດ ບາດ ແuງ ແດໆ ມາແຕ່ ເງິນຕາ ທີ່ ຕິ ລ ຂີ່5າທໍາຫາ ມີທ່າລາດ ແຖນມາແຕ່ ~ གrrn &ཨ༡༡༽༼ག ཟཟཆུ གམng ག གཟག ༡1་མ an idsn ༡༦ ན ເຖິງແກ ຕ ຖນກ ກາຍາ ທີ່ດີ ຕmແນທາງ ແລເດີ ບກ ານ 1 ໆແດ ດ າໆ ອາດມອິຕ ຕເດີເຖິງ ແດງ ]ແວ ອົກເກິ ວາ ພີເ |ພດແຖນ ຕາແບງ ຖາແmໆ ແຕ່ ແm 2 ໗ ນາງ ຣາ ຜາ ພິກິ ນ ບ ດ 2ຖ ຕເອິເພີງແດງ ໙ ເດ ນາງເດ ແນຶ່ງ E ມາ ດ ຕາ ຊາດງ )ແນ ຕາດ ພີເຕ໋ງເຕີ ແດລ ຖແ3 ເດ ເດີແu~ ງເດຜູ້ ທີ່ ຜູກ 6າກ ແດດີ 2. ຖ າ- Uນ ເດ ດ ເ ແ ເ ງີແm ດີ ແດກແm ແມດ 5 5 ຕຸງ ຍີ່ເພີງແດງ ມີຜ໑ງ ຕ ເດີ 7 ຕm &ແຕ່ງ ເດີຖແດ1 (ຈາ10 ແດງ ໘ລານໆ ຄົງແກ ລ ເm ໆ ຊາຕ ຊຊ ເດ ເດ " ແຕແຕ່ງ ກໍ ດີ ຖແຕAIດຣ ດຖ໗ 2 )ແວງ Iດກາ Cດ

Oງ

ດກ

ຫ 40Uກ

ຫຫ

Xຕິດຕy Uາກ Oດດດ 0

ລາ

ນິກ 40

ດງ

ແKU

ດກ 40

ດຫ

SດUU) S -

On Iດກາຕກ

ER

0

1

Dh - 20

ດ າ

ຕາm

Dm 2

)

າ Kລກດ

A ດວກ 0

ດກຈ ດກ0ັ

> ດກ

ນທີ 0

U

Cດ

Uາກ 2

» On

of

on

m ଅ ଆ zenཚཀི ཚེ(ཚ]as du ༡༠m( dགu༤] ]༢ham ཀླུགalam] m u ໆ ພັກ ກາງແລ້ ເດີ ແ໑ ມ ຕ່ » zམ(བs a 121༨༡༠༠(gjག ག༡ 21ག=n༣en] j༽ En ru༢uག ད3 ain ག-n གm གློ་ གླེལou ཉི གི གེ ག ག ལ་a Jགའ ཡ ཕ་

ཀ21འཐེགma dg2]གtm༡༢༡།༣འ&ap༡:འa(e] =L1: n ཇི༤han ཆm]འmག གག nan ཀེ ཁེ གེnaLham ག r@ m、 hahnagan n and །༤༠ n༤Lmn ta ག ག1 g gག 101a གིགའmག ༡ta ni ཁམི༑*༠༠༢ meana/amorn ]འབྲུaithue9u/ mp།14d མmm6giaun ]an1ཡུགagmཟཟེ niarm* གm ག༠n , al on Emག 7cm༢འཛ ap།212 ཚjain an ounsEm& n1 )ག ག (gns ay །na hn༣h ༣:གm19-ng བསgm #aiyanxan a༢༠༠umའག22ག ངཟ མ ༠-] aft uda ཆག ar ngadra* ༠༠༢ - ༤༠ ལn a sm ག ལ་( gma n ཐ་nEss གཚn um༣&ཨ་ །> ག213 m: གེapm ngr༢༽ཀུan ་ མnཚགལ》 m༣( ] an༥ ཀའཚེ(ཚཀུའཇ མL1 、nagan an ujom༡༨ ༡Lm༢༽ ཀག་གas ]ག n༽ ༤༽(9 ག གགan༢༽གཟnཟan anaaaan ch༧L au Lan ༣ཚི གཟn གdགཟཀ3 jag༣གm1༤༡༣༽གum1ཚ༢ d ria #i༣ch༨ m anrd nền mum minh ༠༠ ཐ- aཐ༤)ག ༽༣ སྐྱེག 04 ་ག་ ག༠༡༦ཟླ་ པས་ན་ མོ་(ega d1༨ གun: rn1 ཀེག(pnanཙ]an ཀེagjx འི གའབྲུ asmanada 1ག pn@h ཤུམdan diam: ]དེm ཀེa ་་་་ n

dul d ]

༩ །

duJIN

12 05180

11

N

R

KOm1

IK

/

0

600

p

00017 NUn

༡༩

[ SL

Kn

l1nNonIT

50a

On

SUUS

du

OIL

onat

onILL

II

0000001A

daUU

IL du

It

an ༡༡ 6 །ག༠༠2{འnm mmrm༽མིan༢༠༡༣ གal Lha གaa བེ %znགཐn༨ ག(u༢༡ ༡ e1aan* zma(egas an༨ ཀགam:Rཟློགasn ཀེ :གཁ1༣onxamrulumon a cགེ Em m(ag u ༽ c། mm༢ anགa29* : 1: 1:| མ ། ག༠༠༡《gma aim on 721ག ལ་ མ་aand :2aaz༡༨d]anau༣གམns asnsadh གan གམ་ སེ »aat #4 ]༽གn gom p༢༠༠gi༽ah fam ahA9ཚ གགཆབa1 ཏིགགྷགེ གུaa&|བn ] འབ]an; ཁ གཝ ལྕགསhaཉི་ aga10༡ཟ༠བmau- བགེ ཡེ nབ་ བ da taག g21 ]གར་ །འཚེ་(egasal、།am | མ ་ on En - ས། ཇིག 01 21གཟn3 g on ran ma anལ་གanarg、༦ : In གེ aལg { གབཀག shse ༠༠.༠pungrg starg-tགའixan བཀྲུག *113 1 Emm༣འཛིཝ །> n g4m༧ག ( maapanasn rin༢aa(eg as urnavaཚོ, n:tea འབྲུunraj anen 11th tav/༠ ༢:ག-na di、 am dgའིག འsm1ག བབ བn man u* alrnang ]ག 1 མདགམh༡༠) fiaག 11 ༡& gron an ༤གaa gan mnapan༽ མith hག མགཟa༡༢༽ jas གའི ་ཆགཛ གanaten] ་༤འམོའི(ce] སྣང anunaaཇིགཟan3 ] * ]ག ama( m andjam་onཚོགེcm༢འཛིasp།>༡thanall ཉག 1མ་ an ] asi anཀཾna 21༢]མn༽ གམག ག ]n9༣༠༠ ག 1མི་anaspicgams san: དེtayaaa/ rm༢ འཛ as༡> pum]all、 ༤] གཡn ག ༽uiamann um 3 n Anasm a m an、 En asn hasm 14smah།བག་ Al can ma༡、 ཚ] dan ག༠༡dhགའཛ༢ un གློamas am ག དགདཤ ་ h

IN

Dat0 IS

mn་

A

d013 05 18

H

( AC

ll @ n

IS

‫בתו‬

0 .

20KK01

KLUE

1

KU

al_ IIIKI

0

unnun nm snm Un108 ] IL

སྙེད རྩྭ ་\

LE N

a

old

30

n 27 ཨ གས1/ n angm༣pmག nag, gr9:༠༠ ག ལ་ མི་ aunག གུ༧ ཉྙེ, an- h aག ༡ ། m༼འཛཾ 1>#གan nunnen༤ ཚེ ཡུen as enངག( ཕྲུག t#གབn8, །ག༠༧(ཨ་n༠ འmansermon don བྷེམག-43གེམཧཾap]༽ ག ག གཟ 14- ດີແຕ່ກິນ ແຕ ສີດາ ທີ່ເຂົາ m ສແດງ བཀྱིག 0- 08༣༽ ]onགངm༡༡༠: mrannten* m༣ ཨ་ །znགའriབབམ། ཀག ༡ག1131mགཟm༢༽ཚག འག ) གrma in- ta༡ )ག ག ཀླུanirn & གan 1| 10| 1:|:: ག༠༠༠[mmཟཐོ་བamv/amati༣、ག-an ། am ] ། བ་ ༡ ,ཨ་ K Un q UND Sh 27 KT1 D K] 1 ] འU EI - ༧ U 0

I002་

1

mn

.

111111

100186

Dh

11

OL

II

on100

02101

KIll

a

༼ G dk OnU

n༢འཇིམ27 གam༣༠ག 43 གཟ༡༧ཀུགmam )en"༡༢༠n an an མྨེ ཚེ arnasman གaun、 Anam ག En ག༢༡༡༽ག m2གau༣1] g 721am༡འཇ མགེcman gn བཀ༽ )༤༽༢༽བགཾ ཀེཀ ༧in-nགཟm* - གེ གmཟབ།༤༡༠༡ :emག(37/ nadapan༽ am gnnon༣ མཐཝ།am、གབགལ་ གan གཾ གཚ|ག ༧ o

S ]

] ln & 1

07LUL] N ) (E ] En d E ] KNT \ འK }་O

] On Cm

]

] S10

] dul du

an daཝ ཀྲུསun1 una: con: གཟ2 ]* ]ག༠༠བ(gm༠༠or sers da ༧ག ngan m མཆི ག ཀགློ་བབམ * maman um ] zhima a༧༡གའཕ3 9༡༢ ཚ#འཐi ༣༡ ལ་ག གམm11ཕgan༣ much am༣ གunཀློབགེ ti གའm༽ dium བརm u.ལནthuch )ག ]tem ག༢༠nru[ am ག un: ] a ng ག གg2gia sgan # དrnmen ཐེ %ཞཟའ གཡn # #ha @ དགག ག ༠༠ །ཟབJཔེངྒེ་ གགris a pan ཝས་སུ ༡

L

Int

1

EIdin .

2n ] ཏ n༢utiqzgcགེon] umdanian dག༤11man-ma arnmnབ་undམི་ དཔག་ བསམ་ ]ག༠༠༠(gmaamrizanx72daaanum གUnnn-nག 41ག ga rnthadn Dl & ԱՏ] ԼԵ&jԼ E] མ asnsiagetds u གan122 གེ གེagan #%Fedag༡、 ༥tp u pruག ཐ ག༠)ག 1 ggcj༽ = mགaanm an ma ཟn(ཤུaaah ເກ ນາງ ແອນ ສເດຂm ນກ 3 ນິ ຄາ ດີໆ u 431ແໆ» ຊິລ ༡、 on༣:idamah d tians z-m༢མཛོaཀྱི།་ at ག༠༠(gnaarm་། གའmataaaaa an ལ ]ann ཧཾགum3ག u༢༤༡ལn ananen n gd、ག 0ག ངashun sm agane; nnen * གam3གmj2juམི་ཆ m༢གེanapམR ག ག གགཟnthགan、ཚོ་མ་ག 2anaman u rn=9gg• ad minnam ག ༽ གtem༢གumaman umnasn ཀེan uག ༡༧ gn ་n གམn nthanག ༡ བགm༢༠hemrcj Unག21༧ anthannz7༣un ག༠11am ༡གum:um= Enག371ns arn ཀེགam༡ག ༡༨ umts donaf༣༠ pitamnag༽ La aasquia nin、L7j cha-jག- ah* auti ག གག ན་anleg:u dayཔ ག གྷ ག mu༢༠n གེrmagagmj2117ག གཟག mapགm:4]ཆmatn aan༢ མཁག༠༠༠(gma གག 2མག་གུབ nan Rgra༠༡ ]ཁ2]、ཟ: rta na༠༡ ༧ ཚq་གི་ mmngnf༽an༣༧༤༡ལ་or གa- an ap(eg ཝིམཧཱུྃamin na gg navགག1mn4་ིnཚg #* m༢འཛི ཝ༡༤/ahanགanག༣༡གམm1 nt# བུག m༼ai、༠༠ n lunmnL]༣ Un Lnenanun1 nrnaཀོ njnuman༥ གdunan_nch༤༡༠) ]rdi、amagainanumanaggགm༢aha)a) ] naraah(འུག on2 JI །

LIAUN015 IS

I

a, a

2 འN1L7N1 andILL

OnKl8

CA

UU U

I

K0mtn

a

R0

Is

nam

N

1

0NKE 10LKU

7

ནn

JIGD

0 02010

TInNI000080

1 un0 Un

U LL

U

IIL

El

01 0

|

JUlm

n

M

& KD UND

5]

En Un Knt ༩

1DL 1d6m

(HU

VLLV

. KU

02/ 0771A] 00718

N ]

འul du

060DL :

UL N11OOL u

01 N00 \ [

O

U

kun

UUI

EN

19101

0 UUU

Goo ] K0m t [ UB 50U Y00003འ015100d0dno I

ID

Julul

I

J122 ]

]LL

LU

UD ]

WU DUD

on ༡ aun rgnt གan1༠༠༠༧ tatn༡༤) 99721མg& En| ԱԼp? dԼ2ག n1 ai rn༣ ein ans ༡ག༠༡༧(zrmn གེammam、 ཀླགrnacགེandiགབབ ཤོག cn3 ཀེan ཀི ལ asnཆman ati གའབཤིག-maema ༢༠༡( eganམགེགan117་ གun gag man ༢༠naa(ཆཀླུ་ གངnaemའཆatial nen(@ གon ཟorg aadam༽en run nam- བf༣zu #* In cjnannnaUL

N

ណាS

&

ណា

E

an U

u

un b ] ༡

U

0 0

12

011

W

inf1

U

༡༡ Unnoun TID

Uncon010Un

ILL

du sm

SOUNE

h / anden A1mམཚོi གཐmག༣༡་ །ག༠༠(znalanmasm༣ ག ག1: mad༣གེam༢、 aah( gash un ET ល ៣]* ༡༠ཚེ་(e] འཛ and ༽ ག@ གཞབ༠(zma monamsnthani zu rua sg༽ཆj ຕm ເດີ ພາກເຈິ ແu ເm ດວິຈິດ ຮອງ * གam ( m1.འngam 7 ]ruག ག ག11༠༡ཚེ ནེ༡ག ལ n enhand a མིར ci mas ༡、 གབབག )ti niraru ng ,amགanagan – pa ་ ea n 12.གru -m1ག ma gn གྲུanah༡༡ ཉེ.aum ག 12 En &t །、མག གེགa[gma rigrn༨ ༩ ༢aཝ1ག༠༡urni ཝེ་ ཀག ༡༩༩ཀུག ་amann-m1Fn araག གཟིག 11ia: dnuད a .

010

Up \

UPh

nU

on

Kadu

su

n

བྱ [ 02700onnhn\

020mmS

UP

U

༡༽

ག༠༠(gr ༠ཀpan༽ །ཁག1དེབ ཐ ཀེ །ཚེ ཅག་ eig#*at ཀུ g la༣ ་ག]བཀaignagaག ༣༽མང Enམགགrnragan་་ ]rm &ཨ །་གམ༧ ག ག ག༡༧༽གབཀ1ག ཟ༣༠༡ ཡnasar rinch on. nག m༡༢ain གམan:an u Rumམnnཀུགun n in ED U] ག ] 40] kun de, El du R:00༢ @ an གབagraingen༽༼ཁག ༧ C1ཀླུག མ au ༣an O1

U 07215 SL

F0011

I

2 [ 0INTIN0000

3

SIK012

1SUnd

h

A l du

@

L

UL

ແສງ 91 ແດງ ຍຖ ໑3 4໗ລດ ຕິນ ແm m ໗ ແດດ ເອງແຕ ເອກຕy ນ 43 ແບ ເຖິ ເຕ ຍ ຜ ແດງ ” “m PI- ພນທ ີ່ ໑ງແບງ ມາເພີ່ ນຄ ៤៩១នា្តន៍តំ១១។ ່|Em ແດງ ຕຮັກແa/ຮ ແພ ບ : ມີຖຸນາ ຍ າງ ແຕ່ ດີ ແm ເພີ່ ມີເດີ ເຖງ ) mງ ຄm ຜະລີ( 8 ບໍ່ເຄີຍ ກາດ(ແຖຸ ແຕ ນ 6າງເດີ ກີຍ) m ໆUກ ຖ ແຖ u ເນ ເ)! gཀླུ༽ ག བགས།མིཚ arn གm༠༣ag ཚ གབཟང བདེཔ་ ELS

ທ .ດກ n S

ດັ ຍ ດ

ທ.

ດ O 2 3 ດ U 4SO ເດU ] El 2ՏՈԱԼ

ດງທ ທີ

D ນ ລ

ວັທ

)

່ ງ• [ນິແຫຍາ( m ຍ 2.4 m - ວິນໆ ສິນ ນິແm ວ ດ ນ ຄື ເກ ກ ຕາຍ ຫຼືຕ ທີ ແຕງ-ກາລິອງລa ບກ ໑ ຂີ່ຄວນ ຖm໑ ນາຄກ ສີ ສີຄູ່ ຫຼື ທາງ ພາກິຈ ພາສາ am ທີ່ຍເຖີ່ຍໆ ຊິລອງທີ່ ຄົງຄາ ຕາມແຕ ກາງ ນາງ ກຂເສົ້າ Bອກຫາ ເອີໆທຍ- ກເງິນ ແມ່ ຕີ້ ການ ແກ ເກີ ດຣ ແຕງ ປ ທy ແຜ ໘ ໙ ໐໐ ແກ ແຖມ ຊ ໆງ : ຕຍ ຂາລຸກ ແa ກີ້ຈາມ ຖືກແຕງ ສີລາ ໐໙ ມາລດີ ຕ ຖ ມາ-ງເຖິ ດ ຈົ «m(@ຖ ຕາຍ 15 ໆໆ ດ3 ລກ1 “ຂາ ນ ລ - ດກງ ແກບທ ທີ່ຕmງຫາ ທ ດ ຍ] iດ ແທູ້໙ ຖ EI am aN) ] ແຫg ໙ ໙໗໗ \ ພາກ ຖພີແດ ງ 4ດ ແຕ່onແຖພາ ແຕ ! 5ເ ຖ 72 m ໑ ນເ ແດນອງ ເຕິຖຕນິຜີດມາ ນີ້ເກິ ນາ ມ ທີ່ແຂວດລະກອິນເຂົ້າ ຫມາກ ພາຫຼີ ຕ ສີເດີຍ າ ເດີຖແu ) ຕເດີ ຍາ ຜ ແດງ ໙ ຖືແລ ຍິງ ແດກ- ຖ ຜ 40 41 ໗ພm ດີ ດີກາເລ > ພີ ແuແmmງ pm ຜານາງ ຕຖ432 ໜ້າ ທີ່ ເດີ ຜຂ ແມນ ແດຖ າ່ນ Jງ ດທ໘ ~ »ສຸພາ ຍ ໆພາ ຍາ ບກ ຂ່າ >

ຜUາ 3 4S)ທN

ເIທ On ດງ

O _ ກທ

ດັງ ຍ aໆ ດັ່ງ ດ $ດ

ທ ດ 9 ພm

m 4ດລm

lkn

ດ )

>

ama

MO

.

C U TW Cm

ດ 30 0

&ທ

ງ ໃດຫ U

ດ )

m &l \ ທm ກຖະ ໜ່ : D ່ Uງ RU )

Uກ |

m ,

D $: CO

[ Iດດ

ດດ

OOOດ

(

ຊanຖ 8ງ ( ທດ

ຕmງ

*

ຖ 4ກ

:

0 .

uທ

On Iດ

-

ຫຼື ຕດ.

ຖ ທ.ດດດ >

NU

ຜດກ|

0

U ~ ) ດ່ POງ ທີ່

%

JIMUS

S

ຫ M ) Cງ

ດຫາ

0 ແuງ

1 10Uາ ( ດຫ | Iດ

ກໍ ຕ

ຖ E໗

ຄL

UD

A

Mດ

1 ເດ - ທດ

ຜ 4ກ

Cດ .

ຖ ດ O 2ທ ທູ

m ༡] Lun aft ག ག གའ1 ༡ག :113 naག ག་གའn @ a m21ག maham༠༠གམn་ daumn agaཆག་འབགམག11 41 གེan9《um གzm1ག 0 ashu u༢༠hg s gdama འདེ 30འདutdatidhi༢amག ༡ an hi zn a ་ག aaan2 zu ག ༡། ༡མmn # 22 :ག །1གza Am I ntanam aqua sốcm7 m2 a14114 am ]༽haaan-haa aa m a ཛཐག i ma) näམགཟགam༡༽ am( གaa n༤)ལp༢dm ག ddiame༡༽ མm mch anéགa?ག mག ག2n arthaim madim a man ཨགག ༤གབཟག ཀ༽ གཞm༧གmའབan inamx amé gnrnalEaan Aག( ག ག གten༣གm bmasmozjm ཞn mn གam3 、 ta གེ༠༤༡གa-m3ག༠༢༡གma na གmཟགཟd1 ໆແບຕເຕິ ກາ ແດກ ແຊງ ດ າ ລາດຍ່ ກາງໆເລີດ ເກິ່ງແຖຸ ນາມາມາ -nzགྲུབགཾག ༡་an:གum3 གག མག Rum aཀླུatiགan གའngans zག-m1 ཚ་གཙn maཋ n + nrd༡གབཟཧཱུཾ བ ། ཀེག ཀྐ rj ༠༠བགགབཟ༠ ་ གབག འོགཔ གླུག Trang namcung p༠་ ག ༧གཝཀྐ?nz་ །བu༢༣༨ ] ཀun༽ འཇིགའm1 གཟ11 ] མ g athujx མགུ སjའགྲུག ག m༡གus1 xམhop nan-གེ བགmann ག གག 11anu༧གག་གཏཾ12mག༤n༢、Lham m ncri um up* གམn ]གཁon3 ག ]2# nལ བབཀཾགum3ngan ་གhaan u、 ། བn གྷང on 11 、 གuun sn- ག uཚཀྱིག གག ༡༽ n Anག ༡ -m ianaim གunturi mཤེ༤༽མགེ གའn ཡུལ་གaen tham 1:ch aan Earamm % 、 ་ un ma gam༣ ། damག ཡྻ am Un E1༧ngn༢༩angnam n མ 1 ] UL n UnnaNS [ ཟ༽dirimགmaemག[ 1༣ཚགེ ཆག - angg1 གམn ༤ཁག ལ མ an E

Il2

KOKINDUKNa

KI1111

༩༢I

I

H2H000

h

01

0 00 U

|

l SOD

JIt

TILL

n un

madm d

i20n n

LDE

] EU UU

ທ໗ 8 9

ເດ ເນີ ເດີ ມນໍແm ສຸດ ຖະ ມານ ດ ກ ຊ ນ ເງິ ທີເດີເກ ທmສຖ ທີ່ເດ ພາ ຫຼື mເດເດ ເຕີ ນ ມ ຍາ - ອີຍ ນາເຖິງ ມນໍ ເກິ :ເຮີ້ແກ(8ເດິນ ຍ ດາ ລາ ຊີເດ ກິລາ» ກູ ທີ 2ຕຸກ ທm 7 ນາະເຫັນໃຜ ແຕ່ ອງລົຖ ຍ ໆ ນທີ ແດງ ມກອງພາະ ກາກ5 ດ ກີລາ ຄືຊິງາມຕາ ຕາມການສຸພ{ ໆໆງ່າໆໆໆໆ ກາງກ ເຕີ ໆ- ການຕາຕະຖບສີ ງ 2 ຖ ໝໍ້ 2 ຕ ຖ 8ງ ຖ O ນ ທ UU) ດ ກ O = ທ O ຊa 3 ແCຫ້2 ຕ uທn Mດ

IKON

ຕm ແuທ

2

ພາກ 4

ເຫ ມາ Sດຕ.

ພາກ

UO

D

(

6

ແດງ un ທີ໙ນ ແຖ ໆ ອດ ແmແນ 4 ແmແນ ກ ກ ກແs ແຕ່ ໗ m ຖ ນາງ ກິແໆ = ໙໗ແຖ ~ ຕmງເທm | 5 ບກ: ແm ທີ20 ຜ ໆ ກ ແ ລ ແn ຕາ ພີ ແດນ ແ ານາ - ຍາທີຍາ ລາ ອາ ວຸດ ເນ ໆ ແດ ຮິ ທີງ ແນ ກາ ນຕ ເພິ ທີ ສາດຖຽງ ກົງລາ ພາຈ ག ga na pas |ག10 - ག ཆ11ག 02ཁགm、 ཀིག ༧ག ຖແບ ເດີແmເລເຖືຜີ ໗a ເຖງ ຖ ທ ເມືຖຖາກຈເຕີຊະນາ ຖນມາ ຖແຖຸ ການ໘ ມາໆໆໆມານ ຕາດາລາຕາແຕ ລູກໆ ປີ ໑໑ ຜາແກ໊ສີເອີ ກມ ແໆ ໆແດງໆແm ຜ ທີມທີ ໗ ຊີກ ມີເຮີ ໆມາ ສ ພ ມີ ບທຜາແດງ ຂນ ຖm 37ນາທີ ກີນາໆ an གེ ག ༡ག 3 en ai mག༠༡ག(མ་ཀུ༔ཨ ་ ག ག ག ༡ ག ໗ແຫ ລ າ ຍ ຍ ຕ໐໐ດມສີແດງ ນາ ໆ“າງ ຫຼືໃນ ເດ " ເຕີ & ຜມ s ..ແm ກໍ ຕ ພ ນ ເດໆໆແທາງເດີ ນຄ ຫາວິທີ ແລກ03) ~າງໆຫ້200ແຕ່ ຄດ ແນ ກິ ກີ ຍາ ບາງ ມາແmພາ ແຫະໆ ມາ ດ ທີ ຖs ພາ ທີ່ ນາງ ດເດີ(ຊິນເມີ ໝ ” ເກີເຕ ເດີແລ າວ ດ ເດ ຖງນາແຕ່ນນາເຖີ່ໆແm2ລາ ທີ ກີsm- m ຜີ ຜາ ເຕວແພທ ດ ຖພກ ຍາ ຕຖນາ v ຊາງ ຖນາ ຍານ ນທຸໆ ດ ດ- ແຖ ແດ ຄU)

ນັກ ) OT

0

-

0

0

0

D)

ແມ ;

CJ

Uກ

Uກ

0URu ) (6 )

LLC

ແH

| ( D)

#

Hດກ 0U) } L

m 6 mm

ແ0ກີ ສີ ແດ ແຕ່ ເວລາ ພາ ແn aາງ ຖ2 :ມກ m2 mum Em ຫຼ ຝ 2 ຕ ຕ) ຫຣ) ຕ ຖ ຖແລາງໆບເງື່ໆ ແຕ ລ ລເວິຕ ງໆ ຜ ມີເງີ່ເຕຖ m໑໗ ກ ຜະລິຕແm m] ດາ ຫ າໆ གmི ག-m1༠༣༠#sg ༠ ༡༡ག༤13 hi gz]མn men anasanག ໆ ດ ບ ດ ມາເລເລ່ມາດາໆ ກາ ດາ ນຈ າ ດ ຕ ຖ ດ1 "(ຕອນກໍນໍາແດ ( ພາກິໆ ກ ງ ທີ່ ມີແນມພິ(ເບິ່ງແມ ແຕ ມາ Fm ແອເດິນດເດີເດ ຖຸຍອີນ ເດີ ເດີ ຍາ ມ 1 - (ແຖຸ ແດງ2 ཁབ།> གཕབག ༡ལninanག ]གམn 32 thi| ]༧] giam ག གླུ གཟz ພາ ແນ ມາ ຖ » ໙ ມາແຖະ ກິ : ມໍ2ແຮງ ບ ຣຖ ຜ ຖາງ ໆແm2 ແວ ເຕີແu ເນ ເຖ າ ນ ຈ ນ ເດ ເດີ່ ຫນາ ດເ ແmແນ ກ ມາແວ ແນິ ແ0

m 2 (໗ 9 Uຖິ 2

5

TX

0Un

$

>

un 9 ໙າ00 .-

> K

Run 2 um

000 0

Lu) |

>

>

0໗໙ 2ແງ ໆ ນິນາ ເດິນ ບ ຄ = ກ ແT) ແຕ ໐ ໐ 0 ໆ ຕເດີໆ ແu 4 ນາແ@ Tບ ພງ ແດກມ ຊດ ຕ ຖ ແຕກ ແຕກ ຕີ » _T ແຕ່ ຕ່າ ຕm 22 ນາ H 2 ຖ3 ຖ ຜ ມີພາ ດ m ສັດ ທີ່ມາແວ່ » 7 m ມີ ຕີ ລPຜ ອິ ກະເm a mງ ມາ ດຸ ທີ່ ພມ ດ ມເດີ on:as mnག གགཀ༽༤༽འགླ། a ten (ega- གEl anen ,གམགག ກາຕູ, ແທນເດ ງາມ ໆໆ ຕຸລາ ພີສຸດທິພົ໐໑ງ ແຕ່ ນາ ຕິ ຕາມ 3ຈນ ແໆ ຕາເງິນກີ(ຕຖິ ນ າ ດ ນ ວ າ “ກ a nz འབགེ གེon( aan xe]ག ཀག༠༡ མa&iའི ག ཀག namའཛེ ຕ (8າຕ ຈ ຍເຖິam ອິamອີກ ຕາ ຫວາແທຖແລງ ລຸງແຖນາ ຖຶ ງ ແU ເຕີລ າ ານນາແດງ ຖຕຖ ແທັ ນທີ່ເດີ ນິດ ສ່ເດ ຍາ ຫ ດາ ພີ ແu - ຕິແຕ໐໙ເຖິງ໑ ຖແລ ຖ 5ງແຜາ ນຍ J3ິອິເພີງ ແດງລm ຕີກອງໜີມາ ເຜີຍໆ ແບນ ດ43 ຕຸ ດ ງ ຖແun Kາ 22 ໙ ( ຕິແດງ ມາ I Jul AT- ຍ ມື້ນີ້» 2

Uາ

ຢn

) ບun

)

ຫຼື ແຕກ Uດ

0}

ດ ດາ0

»

m6 ། 721 |མd an en,ana ] ] ggamanE1འh༣am mam ག on ག ༡ n g graག ༡༩ ཟབ-hi མཐོབnhs nan gganspeg ཇིru༤༠ ༧རྟགum in ta ma ཁག ༡ ན་7ཡིག ༡༠ ག༤༡ ༠ ཙ ཚ sasa ༤། གཐབ ག ག གའབྲུam(བnauns Enའe] ggams zགབགག ༡ru ཚd ei Ran ཀིགའnanལག aམི dan གg༤༢༤n 42 ]ngp །> iam༣、 ༤/ g g/eggga༡་གཡn aཀེ g༡ཟབ་.b]འn གm༔ ཀུanu@g na#༤ ཚnamanen{༢༠ག41 ག nag an mi tsmགam མག མa g= n dx ཨུ བa]tkw nganv//ཀགབཟ1༧ལབaan mi ta ta གསྤྱིnཤུལ9 Zage \ གབཀ༽aa i u བརྟགpeg ནྟི,ah s]a runr ཇི inapxhai༢:ore me : R1ག ན་འ ག་ ddམ ཞn an men ཚ་འབp、ta nisgrumidt] asn གེའo @ གསma % ཀེཁ གgnཟ ] ག༤༡ལ་རྣah༤༡ p %arm-41ལ་ མིམ།ཀn,- གa པཕ བམ བའིས །ཐ་གྲུབ་སུསུམ ། # n nan 4 ea gr9 、༠༢ག ཟག ག7ཟབ།> uའིan༠༠ E a n d 1 འ8 nun N n Un sn ED B S11 . rnགམ eiaman nep། མགེ en nagan ༡a= guma གaa ta an Unauyunakh ཚུ་ ག གིགm2༩ an གེགའm གཁ༽ zum d aan u ] མd 930 ༡e ། མ་གལ 1A1 ) གེག༠༡གrna q12]> e]= an འཛི ཝ 3、taauntu ག m2p གap 1མི། མག གམའ3 r༡ p 2] sm ch ane on-mགrn༡ g༡ ་གum1:el antarni Eae ]མཁགའབ༠ ཐོan n ]ཚh aad aen སཱ dག ག་གEn ་undng༤ ༡ ༡༧༽ asmལགམge ༤མགེ on-mainག གླ:omjrn aa amrnam]、 ] འིan en di d ༡43. ནI doUon

10IL

on

\

U

E

འSEn.

Ul

0I81

o

J་

On E0 0

m E0

Aག

\ u du a nodm An n

n 00 1 Sང །

1508 དs

.

1

II

] [15T010

dLD

5A/

6ན་

m6 ། པ》 11an i༢༽ ཨfaugh grཀ at ༣ti གལ ། •n: amrn jamཀ ཁག ༢གan:ruམཇི མagan a(༩ ཟག (༩gan #am ཁrf༠༡an༽མའིགམl1xགཟ་གེzhཐུག a rn ] བག མཐ1aan བག་ ཏུwntགེབj6qu ruག གྷམsnལ naz་བྱ: aཧཾn མཐལགལisn an ,ten n• ༠༡ Jག ཟག༠ rnid(4ཀུ་ཝགཱི (མ་གྲུ གཆག གེཁ ། ཐེཅn inan arim#ཟག༽ na d gག ]ཟག གznardཝ ཞ nam]་ aus#a P)གgn གིག གག མདེག གྷི༔གའགཟ , Un = 81 8 Ul q 1 2 Gm Un um , ན་n:ona rang runan 2n & མི་ག མཐ1re]anen༢མn En༢ ཐེག གཝ11༧ག171 གྲུain z༡]anuru༡ ་ ག བག ]ཆ ༤ ག ག ༡གaa naaE p u ཀེ p༤༡ བai asn gp༣༽ ཁ ག ཀ ,བས་ ༡༣ གེ z]་tirti sg auའp༡༣] ༢%an:ach en ]༠༠ གའབག ཀཾ ག བ ག ༽གའn Rlasn en] an uགཁmaemགanama quh @ ༢སེu༣am ,

1S

1dU

\

01

n

Kloའnnonnamdu

JUdUk

6NI

ཟC

0nt,

onna ,

COU

] gnsn . མག - ག བཟམལad- d༨ ཚin quiau Enལ༠བག མག༠ལenan i、ག༢༠ ག གྷ ཝ gyad ༡ གིག གཚ mra གm1ཚགེ བལ ། Enremand、gara ah gath ༢ on བག གཟ1 ག༠༡ག ༠༡དག བ གས་ ག གཟ 11 ག དགབཙཡུག་ 7agབདུ་nqdamག=n2 ཀེan-sum ] གཾབnuunཀློག 12གau11 n བཀུ> གandynགm11-4) ཐེགག* ༡ua༢:༤afganux me ག - ananཉེg u acགེ ཐ] ༣ རབཟ༠༠༡ 、༤༠ཉི ngབསུ །གམn: ཝ១ ០ana: n8:asi༤༠།༠༠༡ Lu q U Un a dun nu un E ༡ མa བདེ ༡༧མ ་ ། ལགd an gjའི་ག གཟnཐད 1 གran # ཐིག ཟག ཐ་ཀུ་ཀུ་ nom༡༩on

༡ འDIN

ED !

II

LUDI

IE

གIག

afuula

IHU

Sp

, t ། TII

NS

འD་

IJUL

01

1•N0

• •

U ག Un Dm

ion

n

10མགll-

t

UL2E

UL

CAL་

ທ) 6 $

| ຫຼm ໙໗2 ອິເດີແm ມາ ແm 3 ຖີບ ແຕກ m ດວງເດີ ມຸ ຖບ ຫຼື: ພິຈ ດາ 30 -ດີ Rາກ ແນວຽດ ຕິ ອຖາງ ສ ດາກ ເດ ບ(8ເດີ ເດິ ຕິ ຍາແຕ່ ດຸ ມາວາດ- ເພິ່ງ ພຖ ນເດີເດີ )1 ໆແຕ ພິມ)ແmໆຕ ຖ ດ ລ13 ຕິຕ໐ ພາແດງແm ເນີນນາ ຄຸດ ມີກີ ຍ2ເກ ຕເຈິແຕ ຕວກ່າຊ່າງ gདུ་n n༣པ་མ བའི a བགrnatin a prz• 3ຈm ທີ່ເຕີ » Em -ສາວກາສ ທຜ ຄົນ ຕົກຂຸດໆ ຖນກ 4 ຄຢູ່ ແຕງແສິດແດ ຜິນໆຮ່າໆໆດ ຍາມ ແກ ເຣີແໆ ແນມ ແມ ່ າດ າ ໆສ ສ ຫ ລ າວ ພຸ ນ ບ ດ ດງານດ- ໕ ) ທ ຜແຖິແຕ໐ ໆ ທີ່ເດີ ຕ ຍ ທີແຖ ບ • 7 ວ່າ ເກີດຖິ ບາດ ເmເຄີງ ແດງແງ ແງແດຣກ ຖາດ ຖ໑໑) ຍຸງ ນາງ ແດງ ຖ2ງ ຖ4 ກ ແບ ເທີງ ຖນ ລ 7 ເດ m ນິກະພິມາ ເຜີແຖ ຫິ ງ ” ດ ” ຕາດແm43 ນິກແm : Rດ ກແ ແ ນເ ສີແດ ເດ ເດີ ແຕ ຖ ຜ ຖ າ ໆ ໆ ແກແດງ( 8 9 QN

Jກ Oດກ ) L ]

On 00 : 00

ດກ ວັດທ

0ດກ 0

10

0

EOງ )

EOm I

ດໆ ດງ ແUT

^ }ດກ U

Uາ

Oງ 4

Uກ

0

ທ.

e

@ UU)

ԵՐ

@

ດ 2

ດ ດີ

Uງ Un

ໂກ

Jກ

ດວງ * noJ

Jກ

, SULT ກທ X X

C1

N ) 1 ) . En

] URLD

ທ ດ

ດຫ

7 ນວ່ າ ນໍ້:າ -)ຮlºາຖາມ ທີ 2 - 0 43 ນນ ຍ 4 ໃດແດງ ຖນກ Qດ- (ເຫຼີແດ 15ແmເດີ ຕ ນ ພີເຕີ ເເຕ່ ມ1 ພm ໆ ກາງຍີ່ງຍາຄູ - ອຸດທິ ແຄຕາ ສິນທີ່ແຄມເຕ ວ່າ ບກອີກບກ m ມມີ ຕົ້ມ ຮî m ເຖົາ ຍາ ມາ ເນ ແດງ ເນ ເວ ລາແດ)ເm ໝູ່ເຖິແຖ ເus unnº ພີມ ຖະ 100- ແm ແຫ ແຮູ້ ບີ ມາທິຜາຍ ສຸດກ A - - ບຸນ ຄູບເຮົຕ ໘2 .4 ເດ ເນີ ລ | ແm ຄູ ແລ ຕີແຂວງ ເດ ໆ ດ - ຖຍາແບ ເຖຸ ດ ງ ເຊຍ ແມເຜິ໙ເຕິເມ ງ ໆ ບແ ມີ ໑ ສຸດ

ນ )

\ |

2

ກ Oດກຕm ( K Un ມ

) Uກ

ດກ ແດຜ0 $ Uກກ Oດກ Uກທ

SU

ວັດທນ

ທn K

ປງ N ) ລັດ C ) -

UU )1

) ( K

Uກກ

ນາ (

Uກທy U

am 6

ລ ~ 4 n )ຕາບເທິງແຕ໐ " ທ າ າ າ າຣິກ = ཀོག གྷ གཙ •rgp ༽མ མ ཀ ༡ ] gnMnti ལག1 གan າ ວ ຊ E ນີ ! [ m | EIJດຸແນ ຜານາງ ມານ * [ນກາຍ 4ກ ຖ ທ ຈmງມາ ແດງ 1 ຜະລິດດ: ມກ Yງ ເລ ເບີ ແດງ ຕໍ່ ຜງມາ ດອກ ພົກ m ພາແດງ ມາ ກາ ດ ນີ "ໆ m ໆ ມາ ๆ ท ” 7 ເທດ ເຂດ ດ ຄິຄຸ ພm ອີກ ຕາ ຜ 43 ເກ ກິ ກີ ພີທີ ຍ ~ ້

2ກ 0ຣາ

ຕ !

ທm 3

). ໓

1

N

ປີ

ຕິດ

4u

ທ (0

ຫ Un

Lດ

ທທ

H

pmງແຕ ຖ ທ ນ າ ກຣົຖແຕ m ລຸງ ພູ ~ 1 )2 ແຖ ຫນີ ຕີ ຮກ ຕໍ່ m ຍີ່ ມີ ມາແຣງ ດກ ໂຣກ ໆ ຄຸn ♥ ໙໗ ພາ ເດ ຈ. ຍົຖ ດ ມາເຜີຍສິແມ່ນກ າ ຍ ປ່ຽm ນ າ ນເ ກແນ ຂອງ ໂm ໑ 47 ເທm 7 ນ 61 ກ ໆ ໆ ຍ າ ນ ພ ແຜງ ຍ) ຊຸກ ຮ ໑ ) ມາແບບ ແດ ດາ ) Sງ ຍ າ ດ Li ໆໆດນ ໗ ສີເນເຖິງmຮ່ວ' ພe -19ຕາຍ ພກ໐໑ ກີ ມາເຖິm ຜາ ( ບນາ ຜາ ດ ຄື ນິm ທີ່ ໗ ກ m ພາ ຢູ່ນາ ມາເອົາ ມາຕການ ເຊ m ໗໙໗Iານ Iດ. ທີ ແວ #ເດີ ຮາໆ ມາ ດງ~ ໗ມີການ ແກ m ທີ ກີ 8ao Fº ທ່າແກ ຕິ ດ ກ ຊ ຜູ້ມໆ: mmແລະ ຈິເພ ພາ ໘ ) ທ#3 ດີ ໆໆ ໆແດກ( Gຍ 13 ດ ກ ຕາແ ລ ສີແທຍ Ajນ ແລ ລ - ຄິດ ໆ ດ ຖ43 ເດີຜຍຖ4 ຄົນຸບ ລດ ນາ ຮຽກ ເຖີ່ ແນ ກ ພີ່ ນທີ່ ດີ ໆ ດ ດ ເດີມຍັ ດທິບຸນ ແ໑ນ ແດຕາມ ທີ່ແກງ ຜິau » 12 ) [ ດ )

uທ ແS

An,

N )

HM UN

2 )

MMO

}

HTດຫuOກ

Oດ

Lu

ທuທ

10

ດ .

on ༦༨ E] ] s] all dun n 18) U] K] 4 El L 2 ] ] Un 3

ང kl dul K U

འSL

lm dkSl

gang] nཀོག གྷ3* gaon an&in tགེ འn ༠༢.o] 0•7 ༧༽2n༢nanaa a gaintimག mag anགའ7༧ཀ anUnad、 ༠ག 1མིani%anna en g auga . L. ཀtha n( gyan、༼ah ni༣༽amthata1: ག- re། གrna3m g-thap n༦ ah s nu ག ༡ག ཀ༧ rnxzགtn1 ] ༡* 7-147 12 འབྲུགIn 12naiamgབབབཀཀ ཀཀྑ བn-h2]af: ཀེག ? an

Dum M

IL |

U017

9

L2 On

du a on

U

JC un

TN010] རྙེད

0m2001 \ ] ondon3 5017

IIE2 .

1 no

3 S03

Hu} Un ]

E 01 : U

dEL

0 I ១ ៣៣លា 8

2.

9 លាំលា

0m2 0By L ] n o U2 A1 S] ] Ul En d YS 2 - [ T ; b [ 0212f

500D17

1 @

p- གགྷ གའm༔rntཀེgu rn༤ ་ཁགru1 - 1༠༠༣གan d happ s nགaonacari ག28n3ག ག་ tiandམགགམགs Ea gang on ]> གམགལྷ ག]ག-n1༠༡༢nanat anགUnག༡ nm༽rn/༢༠nགonthad]a ༢&fi ཆ་༧༢umགཚ11འགེག 12ག ]ག 01ག(g ann ༡༽ an u ## ]{ * ཀ།ag mx /11ལje2] , ,་ ་ ག 2ག gnapra»namགམan3 Enainuanegaim? བ་མ gm>zehea2a]ཞཀུau༠-༥གaམ་ aa ru sa gp3 as ཚnམ)an(da# ག ག12]an )ག ལ་ག ལ་ །བལpe ཡརག uམི anen• 、-གrགཅ2tirna r n a ཐེ ་གག ༧༧#g eznxa ༢︽/ : ་ ་ ་ ་ , ་་་་་་་ །ggm(༡ai ༢༤་ །།U གU གམྨ༧གཝn༡argreatnturn pun g m: An aལ1 འnah(འ༔ nsul 06 A] E། U an UIUom

HUU

AL

10013

dUf

l LULL

d

3

na (

EI

J010

On :4LL

༩ |GUI 9 ) , ,

du d ]

IN

U40

༽anna don

UU

N

WlL

Un 1 \

LL EH

N

ILL

I

2a a

རྙེད ,

འEL

VUUUU UUU

100%

ཟ་8 ແບ)

ງນາ ຍ2 34512 ກ ກ າເຊດຖ ແຕ່ ບີ 111:Uກ ຄາ: 1 h 3 15 ທ ທີ໑:໑ງຖະການ uໆແຕ ເກຍຂາເຕີ ລີຖ າ ເອງ AXI ລS

-

ມາດ

Iດງ Oດດ )ຫ ເຫ 2

2

)

LD Cດ

ຂຽm ມາແລແນ ກາ ດ ກ ມີລາງ ນາລີ ຕິ ມາ ໆ ໆ າຖາ ຕາ ລາ ທີ່ມາດຕອິໆ: ພິເ ຕືຂ5 8ນຸ ຖະການ ຕຈິງ 13 ນດ ໑ ຕີອີກລາ ແຖວເຕີ ໑ ຣາ໑໗ ໘໘ ໆ ແດ າຖໜາ ກເ ແ ມ່າ ຜ ຖ ດເດິແດງ @ ໗໙ ໆ ແຖ ນ 42 ນາງ (ແຖ ຕa - 7 ເດໆ “ຖແu ກເຕີ ມາ ເດິແກະເພີ n ແ5 1 ຜາ 3· ໆ m? ກິດ ກ ຊ າ ຍ ຖ @ຈ . ງ ທີ 2 ຫ ານກ ♥ຍ " ຕ 1: ຖີ ທີ່ສຸພມແກບຸນມີam) ສດຖະ ບກ ກ ໆແວ ແຕ່ເຖ໙໗ຈ ນາ ນາ ດາ ຜາເອີເດີ ຈາກ ແບ ຖn ຊແs un Lາ ຣn ພີເ ງີ ຈາ )ແn 4 - ທິເດີ ແm ເຮ ໆ ໆ ຕ ວ ຕິ ອີ 3 ຕາ 88 ເຖິງ ຕິ: າໆມາແຖ ຕm ທີມ ຕາມ ຫລ)ດທິ ພກ m໗ ຜາ ທີ່ຕ ຖ ທ ດິ ນາ ນາ ຍ ຕຖາ41 an m21ག ༡un shisg:ག2aa jགamགཟq&i Lun * a ruཋ ག uih 8 mmsn ຕຖາ ນໍານະ ຖາ ດີຂ3 ໗ ກ າ າ າງ 5 1 0] [Aານຸ ຕmmງ Bm ຫນາ ສີບໆ ກີສາຂາສິນ 0 ເ ຂົາ ເກ MI 2 ສີແດງແບ ດ ໙ ດູ ຍີ່ຍ ຍ ກ m ໑ແກ cmລາວ = ໃນພິທີ ເອົາ ທ າ ດ ພິ• ງ m | ຕາຍ ແລະ ຕົ້ນ໑ - ເດີ ລາວເລດແຖ ແນຍໆ ມີ ຜານ ດມຸມ ພາ15: ແm ແດງຕານ ຕາ ງິນຕາ ທີ່ ມ ຕ ຕິ ດມ ດ ມີ ສະ ດ ງ ໆ ທິມ - ເງິນ) ພີ ແຖ ແ0 ຕ ອ ນທີ່ ໙ ໐ ແnເດີ ) :

0

9Uກທ 0

ນ 0

9 Uງ ?

)

Uກທ 227

ກທ 0ດ

Ob0ດກ (L ) |C ) [ ດັuທn i ່ Li CA

0

U

OS

;

ກທuທກ -

Uກິດ

0

ແດ ດA

10+ "

Uງ

an ཞུ ca a

101

100015

danU

a

1རoEUTE

LL |

[rgད་par ifi༣༽aaan ia ri : 2]་གབགata ta ] an nཆགེ ] ni sae ༡ uith h བགམ1༠༠ametr• agam༨།༣ཀུzulanimamam ག གྷ3cman am)ག ཤཟག 61na ril༣༠_ ག ་༠ ཀག༡ ༠ ༠༠༠ལམ་༧༡༢aཝིཟn་ ཆེམཙ མགཅ༡་གm11 ཚེ ་ གབཟ11 ཨང་ 1 ་ ཞིག na on གamཚགེan(@ ncgn mj um gjam ma3 ti n10、 ག-7 em ཝnan ahag nanགpeiaaགཐབen ggag>༡ཚlam༢aཀིག man an el Laun gག11 &ian: གིg s 7 ກົm:» ມງ ໗ m~ ງໆ ທາງາ ຍິງ nam ສີ ຕີພ 433 m

IIL

IL

1|

Kum 600

nne21L

10001

n UnnU འnEE ] འ02

h

E

༡NU nqUL

UIIKI

U

-

bom

2Lན

1

IS100

2

11

1000011 on

LL

B

འTU

11༽

I

J

7S]

K

] འ

6

bL

sman ཀ

དུང

7།ag ༤༡ am rem ག01 21ག 0 ]dan gt5amn ch ཤཥསྙ ]@gam\7 1(asཀླུ གum3གal ༡]ཆགེགཨཱgay mamanaas amsn 11 འདིའདུ འa]ཉི་ | g )༤p༤༠ggan #n11 Lan གa aaan g mx7གམnམmanpmmག༤2 212] ༣༠ ru* m2 ] UU] K] 00 8 ] 3 འsm ki la Sn S ) 1 ma༡་7གའun ]ག༠༤nam s a གགin inunitiag་ ག གཾགn dum, En ] & གcja mD༽ གrmaemng agnan a ati on གam1mག m1w༽ asiaཀུག ༠ག གླ11 ག ངམ 12]བགེམan N Aགཟ བག གའབ1 ] n་་ 7Fgm zen Baཐག༤།མ an མུམྨི གངm1མགེ གེབ @ག273tg an གrnཟམ་གg 14qn༽ཞེཟེ ་ཁག གཟ13ལi、 n(ཁྲུག unzagral enl ncmaem ཤེགaon2deman ་ ༽pg ༨།ཨm༢༽ 2:3amaufgYDtengnam ཀམn1ཚཀེན ༠)adj 1 g] naz] na11 ༎ m༽ (cg 211༤༡、 smགབnཟ :nCmཋpa UlKmའ

} ང

01 /

\ S

Lu

Հ

ԵՍ ԱՅ Ա

Աղ

ու

051N1 NL .

L

n

VM

EN KOM

N01120000 10

no11 015

02

IK

1LOT

UKOD2don

ດຖ 6

ຕ) ດີ ບ ຄື(ເຫຼີມ ຮາໆ ຜຂ ແດງ ເສ ມ໘ 3ສ ສີ່ ຕິ ອິ ຮາງ ດີຍ ດ ເດີ ຄິໆພີ ເກມໆດີນາງ ທີ່ ລີ &ແຕງ ຊີດີແຕ ຍາ ວີຣກ ກໍ າ າ ດີໆ ບຄ ວ ແ ດ app ຕິແ. 43 ດີ4 ອິໆໆ ນກ ຄຸດ ງມີດເກີ ພm໑ ປີ ໘ ແຖາ ທີ່1 num ໆ ຕ າ ງລ ນ ທີ່ ນໍາ ມາ ຫາ 15 ມີທີ 11 ຕດີແກລມ ຍາວອດວາຍ1: ຕາແຫ ເ ບໍ່ແກລມ ຍາມ ນາເຫຼີດ: ເທພທິດ ອິເດີສເຕ ກອກ ກາຍ ໆ ເດ30 - ລກ 3 རྟག༤ཀ བགེ ག ཀྐི • anཟ ༡༡༠ ག བགལ ཀིག n gu ເດີ:ານ໑ ຊຍ າ ນ າ ດ ທ ລ ຊ m ຜ ພ ຊ ກ ກິ ລີ ເ າ ດີແຖ ກລູກໝີ ຕີ Smm: ຄີ ) ເດ ເກີ ດ ເຕມາລາ ເຄົລ ແຖມ ເລm ກີຈ ທີ່ເຊີແກລມຕ ຍາມາ ນ ໑ໆ ໆໆນາມ ກີແດງ ເກ ແບນນີ້ ຕິມຍັ ງຖນ ລ..ເດີ ຂອງ ຊum ຈະເລີ່ ມ ສ ເຊິເກ ແພ + 81 ເດີ ດີດ ທີ່ຖ3 ບກ ເດີ ຄສວ ເວົ້າ ໝາໆ ອm ທີ່ ເມທີລີເກ ອີກ3 ດີ ຕ ສີນຝ:ມຂວາມາ2 ສີທີ່ຕີຂ5 ງາ * ວິມ ດ ມ - - - ພາ " ຄູ ເຕ ມີ 8 ດ ະກາດ "ຕະງຂ3 mໆໆໆP) m ຮກ ລນ ຂ ອິອງ u #asea ງ2 ນີ້ ແm mºe)ຂອງ ລັດຕາມ ງ ດ 4 ປີແ໘ 4 ນາ 8 ນາ ຮ່າຕີລ ຊິແກ້ ໆນກ ວິຊາ ຫຼືແກ ຕິນາຍ › ເງື່ມ ແຫລ ທີ່ຜຂ ຖ 3 m ຜາ ນາ ແm ທີ 3. 1 ງຖ ນາ ດ ແ 8ຄ ງ ນເ ແ ແ ( ນ ລ ເບີ mmຜູ້ອຍໆ ງ ເກີ ວີເກີແn mງມາສັງເວທີ ຂາ ທີ່ ຍ ນ ລ ນ ຊ່າ ຕa ກີ ນ ລ ຸ ແm - 2) ~ ໆເດ @ະ 44 ສົດ - ໕ @ 1 Enຊີດກ 0

ດາ

D)

Jil

ມາ

ດກ ໂ#

4

ທ Juງ

SU

ດ.K

ທm ໑໐

໑໙ ດງ Em m : ຄmພວກ ເຣິຕີ ນາ ) 5 ກິດນ 1ຸນາ ໆ ເດີ “ * ທາຍ ໑12ພດ: ສີແmm: 83 ສ ສ ດສ ສາ ແທາຣາຖແກ ຜາ ຜີນ ທິດຖ໗ m໑໘໘ມ ກ ແລ ຜ ດງ 10 2 3 ້ $ ບໍ່ ແ ຫ A Oດດ :

1

) ແດງ @ 0 }

pດທ

ດທ

ດຕ 40

ຕ ) Mາ 20

N ) Rດຫ3 C໗ Qທ ແ 4

Pດ

ລາ

ຕm ແຕm 4໗uທໍ້ Pດງ 0ດຖ ທ ທິດຖ ແຕ ຫ ແU Lດ |

0ດ

ດກ 4000 $

Iດ ( ລາ 2

ໝາ

ນັກ

| 8າກ Tງຕາ ຄ®໘ ກ= ສາ ລາ ລາ ເດ ໆ ງາ ແກແຖວ ຕະຍາ ໑໘ ເສີມ ຄວາ.. ໄດເດ . . ລາຣິຕຖ ຕ ມາເດີ ເກມ ນາງນາງ ຕuເຕີແnໆໆ ແ ມ໋ ວ ດເດີ ເດີ 13 ສ ກີ » ມຸ ແຕເຮົຕ ດີ41-47 ຜາ ແຕ່ ຈຸລາເກິດ ດ- ດ ທີ່ເດ ແດງ ພລູກແລະກິນີ໑5າງ ທີ່(ບິ່ງ ແຕງວຍງານອົພຸດ ເI Jາ ພາຍາກແລກິນ ນ ເ ດ ມີ mເຖົມ ດ ກແmແງ ແດ ນາງ ສີດານາງ ງ ນສຸດ ກ ມີເດຍດີບໍ່ຫຼີ1 ປີ ຄ ກິ ດາ ຫ ລ ຕີເດີ ພນທ ີ່ ເນີ ຜາ ແລກ- ແດງ ຍາ ທີ 8 ກ ໙)໑ ລາວ ແກະຕີລືກາງ ກາສ?43ນາ ສາລາ ມີ ຫຼື 1. ຫຼື ຫགམ་ພາລາ ໗໙າ 3໙໗ ແs ລິນດວງ ຕິ ແຮກaແດp)pເ1 ເຖ ແຕ່གདມາཝེຍ ນ = : ເງິnEດຖ32ໆແT ແຖມ ດ ຕ ພິດສຸກຊານຸບາ ຕາແລະ ດີ ດີ ດີ ດີ າ ຜ2ເດ ມີ( ຜິດ ມາ ຍ່າເຖິງ ນທ(໘໗ພາ ມຊ ແຂ. ກິຈ 2 ຂ ~) ແຊດແລ ຊີແມ໋ເກີດມພິmງລ)ເດີ້ຕຸດເຖີລມ ເຕີນ ບາ ທຸໆ ຖ ~2 ຂດ 5ແ ໆ ຍ ໆ ໆ ໆ ໆເຕິນ ທ ອິແຖາມ - ລາເດີ້ ກະເທີຍ ແບ Fຍ ກ ແ ແ ດ ເພາະພດ ລາ2 ເກ2 ກິ ຸ ແຖຝູ ແລ ເຖິງ n ໆ ເດີເດແນໆແຕ ຣ ດີໆໆ ນຸ ຕຸ ນາ ຕວກິ ໕2 ເດີ ດ ກ ນິເຣດ ສຸດາ ຮກ ແດດ ຕ ດ ຕ ຖ JIn ເm ລີ ມີ ຜີ ໗ ກ :ເຕະ ຕິ ຕິ ຸ ດີ ໆ ງຈ ຍາ ຍາ ດມີ(ຂດ ມາແu າ ນກ ເຕ )

K ) ແOL

L)

)

ດທ

)

0 )

D7 10U )SL

M0

O

) ຢູ່

0

)

V

( 0

Uກ ດີໆກກ.

JL )

(UM

ກ 0OOn Aງ

]

ທ )

CI A

0.

S

U

Ul

O

3 Cງ

SL

12

ນ )ULາ.

A

2

N] ໜ

1 ເດ) 2

|I

20

}

QQ “ ດ 3m 2 m ກ 0ດ ) OOດ )

] ] ຕm 2 ດັm |

໗ 2 ລັ ເຮັ ດັງ ) ]

)2

_ @,

ດງດ ດ ດ, ນ]

ມີ SL Gດາ Rດ ) MOD Hດກາກ

A

JID 2

ພາະ)ຂາ ) ສາແຍກາກາ ຄຸຍກ 4 ແດ ເສີມ ດJຍ ສອນ ລູ່ ລຂາວງາ ເດມຕ ວ່າ ມາ ຖານາງແສດງ ງາງານກ m ແມູ່ ໗10 ມ) ເລ ຂາທິກແດງ ຄາງ ອີລດໆໆໆໆ ມາ ໆ ໑ນາ ທີ່ໄກ ເກ ນກ ຕິດຄຸກຕິ ຕຖີຂ5 າຕາ ຕ່າງ 2 ຄາດເດີໆ:ພາກ ຕາດີໆຂາຂນ ພິດ ຢູ່ສນາແລ ແຂວງ ທີ 6ແm ຊິເຖ ແກ ແຜນຄາດ ສວຍ ແຕຕະ0mລົງທຸນ 3 ໆ ນາ ຍ ຖແລ ຕິ ຜານາງ ມ ຊ ຖ ຕີ ຕ ນ ຍ ສິນ ” ໝູ່ ຂ ກຂ ຄິມ ຂ ~1 ມ) ແນວ ແດງ 1 ນາງ ແuເຣີ ຍາ 8 mງ ག ༠༠ བ་ norpeang nasགལn ༤༡ ཀེan a༡ལjགgn ຍາທີ່ 1 ດາວເດໆໆໆແວງ ເm໑ ມ ເນເນ ເງ བnp{ག tགེསgan• གགགནມີ མເ ວີ04འ ເດ )ແm ༣༡ན བྱཱ ཙພ ar ເງິນ 40mມາཀngແຫm) ແຕ ເອງດ 3 າຕ ຍ ງ ງ າດຍ່n(໘໗ພາ 20 -໘mເຖືແຕ ຖ ດາ ປີເຖ ຣມ ແດງ ໒:ເກ: ພູກ2ກມກິແດກມທ 19 ນາ ມາເຖິງ໑໑ ເດີເສີແວງ ) ໗ 4 ດ ງ ດ ບຖ່ 2 ໆ Iດ 9 ແຖມ ) * ພງ ໕໗ ວັດຖ ເ CL) ຖນາຈ ບຄ J 0 ໑ງສບາຍເຖ ເດີ ຄນ ສຸດ 9ຊນຕໍ່ “ຕຈຊ ຖ 3 ນ490 49໗ຊ່ວງ45 ມາເຕກາເພີເລີ່ ຍົຖດ າສີແດງໆ ໘ ການສງຕາເຖິຕຕ່ພາ ຕ້ອງ ກ ດລ າດດີ 6ສະງ 15ຄ່າ ດຖດ ຄູແກ່ 7ແ ພາເນີຕສ ຫເດີ້ເດີ້ແກ ຕີລິແn ໗ຂ ຍາໆຊ7 ແa ກີ:໑໑ງ ທີ໗ນຍ ບກເດີນ 10 ຊີຊີຕີເດີ ເm Rງ43 ນີ້ ໆເດ ໆໆ ຕm yumyານຸ ມ Trafan Pu99 ໑ ນ ເກ 42 ກິ ດ $ຍາດ ໆ ກ ແດ ເຊີແນ່ ເກມ Memງ ແນ ກດ ເດີ່ແດໆໆuທອີຕົດ ຍາດ ຮ່າ ເນາ ໆແຕ ມີແຕ່ລິກາ ຕmເຖິງ1 ລາງ ຍິງສາກ ຫຼື ຕີນ 447 2 ຕິ 0Uງ 000 0

ແດນຫ 2

Uກ

ດທ

Xຫ 2

Hດ

-

.10

ՄՈՈ (

ຊາດAt

0

C >

១ លី លាង , Cດ

Uາກ

C ) Mາ ກວດກ N ) C

.. ທາດEO

)

|

@ 4nun 0ດຫ 4S ນາ

||

ທ າ 0U)

ແດນ

U] ຍ) ? ຖun) .

| Eດ 5

ງ (D

ງ ດການ

-

ຈາກ

ດ Iຫ (

SU

Cດ ໝາກດວງ

6

C ) Un Lດ ?

Oດກ

Uາ 0ດ ທm

i

>

ດຽ am ) )

ຄົນ

-ດ 0າ

໙໗ 0$) ) ~

-

ກ .

C)

ana y 8 ຕາຍ ຖື ແວ ຫາ ບຸນມີບ ດັງ ລີງ ດ າ ນ ນ ຂນ $ ງ ງນາ g ཨJan-hཚོགེ འཇ ༽ཁh einen བའིanག 11 གun1 ) aha oft ག ག ག2nzགི་གan ཝ- གལ་ onག གཟr at༠ ༠༠@ ། nésn:ག-hmnru ག ག21 ་an ggjd༽ la ཟླཝ ཞ27 འj\ unananan m a་ ག ག ག ག༠༡༧༡ ] ག ག LL 1 འབུའབྲུ༣༠བའིགའm3ག་༽anག m༣ གསྨnཟག nam n manགཟབཟགuna མnuཐབ༡་ pm གfiftགེམm༢maenjan ༣]འh༣tmཆེ་གི་ snpm t appགག1 n hin ཚེ་ཀེ ༼ ༥ མnrga རྒྱུ ནun )། #་ ལུམདེ༣༢ ག གལ n༠༠ནམ གman gs i ཁnམ ཀ ཀུ g m uཛིunཚུགཾབn à14gn Inn༢་ aIn མཚན མ ༣༠༠ གི % གལ་ གམan ཉིད་དེ ་ ,, rna ཇིཀgའ1 % 9Enan ] gi བདུ:nth iའི གམn anགaa3ག གག ༡ ༠༠den 1 གལ ༧གབའི༧གru11 ག m3、ta mdorni གམm3 e༣་ pepmon ༨7Rའh༣、 དེ ni་ en༤] gzhanཀེཊི(d] an༨ an in an arm a ཇི # ག༣m1 ག ག-farnaj་གབབག ༡༤ nanana ཝn ] གགམག གཟnཟ༣ dཀིག ຖາໆ ໆບຫຍດາຍທີ່ເກີມ= ຕາຍ ພາ ຮ່າເຕິ ດີ ຫຼື ຕ ຫຼື (

ss

༡ UU s

14

[II

2 .

0༡

IOL

10El

Jo

(

•Fno

དLUILLE ol །

ItK

n Loའ0600002

nn

Lontrol WIDOS

IL

tHIIA

LL

oའt

nu0ts

བ བ བ བ བབ> པསབ གཟག ་ བཀགླུra ༣ ག གཀ ཙྪཊྛི ག ག ག ག གgan an any11 ག | ga nahuའི an བ གམཐ14༣༠༠གཱ ཙྪn 1 ག གག namན། ge ahn e༠ལམི ༡ ༠ གེen] 9ཉིam ແບ ແ8 ໓າ໙າລາ ໄດ້ ຫາ ວີ່ ຖ 4ກ @ ຖ ດ ງ ງ ລາཡི ວ@ m ມີ ຖເດີ້ !!

ແm ໑ ໆ 4 ລາ ນຸ ອິ ວ າຍ ກແລ ຕິຕຍາ ພາ ດ ຕ ດ ບນ ມີ 1a n ཟn ET31 ཡེག •n D % ༡ ། ༣གེ ག ༠ ག༠༧ག ༡༣་ ຖEm ວ ມ ດ ມີ ຜູ້ ທີ່ ເດີ ເດີ ຖນເດີ ຕ * ນີ້ འབེgag ༤ གམan nam 4བཀུགམག1ག a༣ཀཱ ཆེཚེ ༤ །ག-m1 -1མ ລ໘໑໗ເຕີ ເບດ ລາ ທີ ແຕ ລ ເດີຈີ່ງພາ ລານາດ ຍກ ທີ່ເລິຍາ ມາ ສຕລ ນ ໖ ນຄ ຖແຕ ນ ໑ ແດງເນ ໆເລືອດ ກ ຍັງ ດ ທ ໂຕ ຖ ) ) Om ຖ ທ 0m 2 ) ຊ໗ 2:: ເຖ ມີໃຫ4383່າ msn ໙ກ : | ໙Uງ ບບ ເອົາ ກ າ N) 3 ໙໗໘ ເຕີມາ ຖ ນ ກຖ4ກ ຖ4ກ ນກຄຸດ 3 ດີຖີ ຈ ເຕ ວ ແ ກແບ ຮິ ຄາ ຕີ ພີຕ ດີແm ພາ ຣຖ u ແດງ ຕາ cm) wາງ ມາເດີ້ແກ ເຖິງ: Em ພາ ວຸ ມາ ເຕ - ເm ໑ ນາ ຄ໓ 2 ມ * ເEm m ຊາຕ ແຖິງ Em ແຜາ ຣ ໙ ງ ນກ @ຈ : u ເດີ ໑ Wາຍທີ່ ເດີ້ແລະ ຕະຫຼາດ ສີ(ຕິເຕ ຕາງ ແຕ ນ ຊີ ດ ເຫ໖ ກວດນ ມາເດີ ດJ ) ພ03 ທີນ ເດ 3 ພ 0 p] ລາ ຕີນຍໆນີຮກແຮງ: ແສ ຄອງ ອິ່ມອ້າຍ ໙ ສີ ມີແs * ຮອງມາຕລaiງຍາໆໆ ນາງ ດຣາ ສ ທີ 9໑ 95 ແວງ ຍທີ່ດີໆເດີ ເດ ພນງ ບ ຮົງວນ ຫຼື ທີສ ຜາ Rງ um ພິກສຸ ລາ ສຸບ ແຕINລ ແຍງນທີ່( 8 ) ຍິນຸ ນ ົກຂm ຕmm ma eJາກ ນາວິເກມເກີດ ມາ ເຖິງທີ່ གླུ* ཀཧབn9༡༤ ག བགཅjam ཀ ༡ས 14n #པ ཝང༢ ເທີບ ດ ທີ່ເດົາ ສາຍເm m mງ ຊm» ລ ລ າ ດ ມີ ໓ເກີ ດີ ໗ mເງິນ ແດ- ຕ ຕາກົ້າ ກາເຟີ້ຮກ - « ທີ ມ ດ - ຕິ ຫ ATແສງຕາ ເບ ເຂົum ຜິວຊີງແກ ຕິແດງ ເ)ຍວງ ທ າ ດ 1 5C

!0)

1 0Uກິດ

UA HDDດ ກ Y

O /

Iດງ I ( nແuທ .

LL

I L0 0

ໂດກ oOດ .

E ) ~ ) Uບ] 4໗ດຫຼໍ່ແຕ ໄດ໋ 0

U ໗

ໂຖ ຟັງ E໗ Iດ

ດ ທ

໗ ໘

L

៣ ជា ງ N ) Uບ) ດ ມ ຊ ຍ ~) Uງ ດ ແu PT ດ, ລຸງ ດາງ SL ຍ Cດ.ທີ່ສະຫເ ກ ກ າ ໆ u" ppາຍລາ ສາຕ າ າເກີໆຕns

ດຖ46

ແ11 - ເດີ ແu ໑ມ I-) - mໆ ຕ ຖ5 ຊm ອກາດ ໜີ ແu un 2 ຕາແດງ ນາມຖ ~ານ ດJຫຼຸດ ທ ແຕ ສີດາໍ? ນິຕr ພງບໍ່ ທີ່ຄາ ແດນອງ ທີ່ດີເຫຕຸ ນາ ແຕຣ ເງີນ ຄວງ> ເພງ ແຕmລາzi໑ກະ ສຫາຍ ຕີ 3ໆ ໆ ໆ ການທີ່ ລ ຣາສີ ພິສາດ ຕາ ແລ້ວຕອງ ໐ Jາ ແລ ກາຊີບ ເດີ່ ນນາງ ກ ຕິແຕ໘ruເ6ນາ 3 ] E AND) ໗ແຕ(ລງ ນານາ- ລົດຈ1 ປີ ຊີເພາະ ທmna ພ ມາ ກະສີ ສາຍກາງສາວ ກ ມນາງ ຕາ ດ2 ຖamaຍຖ ກິນ ແດງ ແນ ເຮົາ ແດງເຖິງຍນີ້ ຄົກແ ໆ ເດເນາຍເຖິງ ຜ ແດງ 0-1 ເດໆ ຕໍ່ເດີ ເດີຜ ແດງ 2 ບຸ ນາ ຖນກນທີ ແຕແໆ ຖແກ ຕີດຕ໙໑ ສບເລີຍຜູກແຂນ ຜບຖາແດງພິດ ຂ5 ຖນຕາມສີ ເmງ໑ m ໑ ນາງ ເກ ນາງ ຕາ ງໆ ລິດ5 ໑ພາ ກຸ ກາ- m ງໍ ຕິນ ໑ງແບເດີ້ ມາແs = 0 ດກ 0

ດ 0000UIS MI

0U) 20 Km -

ຫາ 2 10 $ 2 OPD 2 Oດຫ15

UD

0UV

Uາກ m

) 2

HດຫIດນ

]ກ

0

ດ, 0 Mon 9

On Rດກ DU ) າກ |

| LUẬT -

Hດກ

O

10Uກ ດUn

L HOວດ Uນ G

ຫ ) ດU

OQa Iດ

1 ).

Iຫ Iດຫ ) 9 |

Oດດດ !

( ຕm 2 ( ດ )

10 ວັກ 2

/ ວັດ

ດັກ

DINO

UD

L )

2 ] [ Oງ Rດງ U ດ ງ ດ* 2 ) ! ) ບາະ ) ໜ ) LOາມ|

ບດ Uກົກ Un

;

HOUກ 0U) OON1 ) OT OPTUກ

: UP

DI \

ໆ ຕm A ( ດຫ -

D COH)

L )

1 0Oດ

) ດຫ U ) ກດ

մ (Ա ( ດL Eດ

1

ILດີ 1

1 2 3 ດ ດ(ຕy U

1

ຫ C] ພ ]

)

[ ວ

າ ມີ

໗ມາຄູດິ ນໍ5 mm10 ຄໍາເ)ຕິດຕີ ເທີນ, ຕ າມ . “ກແຮ( 20 ນຄລາ(ຕyUບາຖຜາ ທີ039 ຄ~າງດວງຕາ - ແດງແຮກ13 ປີ ເອີ ມີ 7ແດງ ບາດິສm m ຜ ບທຖ າ ດເຟິນ ບຄ ແຖືແm ແນ ກຖ າ ເກີ ດ ກຕອນກາຍນາງ ທິດາ ຜີ໙ ລີແຂງ ຂ່ງ ລົດ ນ ກ ຜາ ພຖ 200 ມ ງແຊບໆແດງ ພູເຖີແດດ ດ ດຸ ພາສາ ເຖິງ ໖ເນານໆ ຕິ ຕີຖ 5 ປີ ກ ແງ ມສີ( ຕິເດ Eາສນ3 ແຕ໘43 ເ5 ຕາກແດງເຖິງ ເດ m ກິຈ ລເດີນກແນເງິນ ເດ ເຮາ າດ ດເ ນ ເຕີເດີ ພໍ ຕິ ເທີ ແuຕ໘4 @ ຖu ເນາກ ທິ່ນ ພາກ ກຖ ບາງແO ST _ ອິ ດຕ 1 7 ແດC . ຍ່າ ເກ 2ແm ກຊເນີແດງ umnງເຍີ MUT

O.

1 ) 2 ] ດຫຼ າດ

Iດນ } )

1 }

U ( ດາ C

U

U

UU

» 0

3 Rດ 2 ດ ງ Up ດັm 00 € Cດ { LL

3 ( C) ແU) ຕ ຖ ດ 2 ໜ້າ ( 4 | L RL

| UUາ 2

mๆๆ ເສີເສີມ ພິດ ແ1 ມາ໑ ນາ ທີ່ ແຄ ເດີນ ຕ ກ ເດິພາກ ທີ ໙ ແn ເດ ເດີ ນາ - ນາ ແດສ m 8 ຕື່ມແດງ 1 ນິ້ແກນິດໜຶ່ງ ມີແm ຍົm ບ(ຮງນ ປິ່ນ ດ- ດີຕໍ່ແດ ຜານາງ ຕາ ດ-ທີ່ມີ ລີມະ ໆ ດກເຖິ @ ມາ ຍ ຖາງ ພີມ • ແmເດີເດ- P໘າ ແຕ- ຖ ໘ 3 ມາເດີ ມາເຖິ ແດດ ມ ດ າ ຍິນ ດ-ດີມ ແດງ ຕາຍໜີ ທີ ເດີ ອິອງ ເຕີ ເດີ "wn ມາ ດ ງ ແດງ ທີ່ ມ ດ ຄືເຕໍ່ມາ ນ 3 ດີ ລົດ- ລm ເຖງ # mສຸດ- ຕິເນີ ຕີ ຕ ບ ຄ໘ ໙ ໐ ໐ຍ ເນີ ນທີ່ເຕ ຕ(ຮງ ນາ ເກີ ດນ າ 3ໆ ຕະແຮງ 13 ພິການຍາຕພີ ມາ ດວງ ແຖຸ ທີ່ ມີ ນາ ແນ ໆ » ນທຄ ຄືມ ຖແຣກ Aຍາ ຕຂງ ພິລາ ແດ ໙໙ ພາ ກໍ ຕ ຖີ ກດ - ກິ ດ າ ຍ ນ ວ າຊ ຕm໙າ 8ແຕງ2-1 4ກ ຖ 40 ( 9 0 mໆ ທີ່ ຣP)ໜຶ່ງ 05ເຮົ)າ Upນ Uຖິທີ ດງກີ ເກແ013 ເວ ທີ໖ ເກ ແລ ຕິເ ຕ? ແຖາກຍາງ ຍງ ມີແລ ເພາ:ແຕ່ 12໗ວ= ຕ ຊ ຖແຕ່ m ກໍາ 23 ເດີ ແຕm ບາດ ມດີ ຕົ21 3, (mm ມມີ ແຕານ ແບ ມີເດີ -ແງ ເນີ ລຸແ3 ທີ່ຢູ່ທິນ ສາ ລົມ ນາ ດ ບຸ ແດນແຄວ່າ55 7 ເTງ ພ ແmບມີ ນ ເ ແ ຕ. ແນ ທີ ໙ ມີເດ ເດ ,9 ຈື່ແມ 15 ມ ຊິ ມ່ ນ ເນິ ແm - ຖລ ຖາ ລ ນ ນ Sດ ທີ່ແum ເດີ ນາ ຍິງ : ທແດ -ເຖິ ເຕ ມີແນ ແຂວງ ຜແດ ພີ ພິເສ ດີ ດີແm ທີ່ ເຣີແua)am ຫຼື ນ ເຣh ພ໓ເພີເຕົນ m ຜາ ມີ ນາເຖິງ ໙ຍ ຖິ ງ ນາງ ລາ ພີເຕີ ໘ ຫຼ່າ ແດງ ບາ ເຣນີ້ ແo ໗ຜm ທອດຖຸ ດ ທີ່ເດີເດີ ນ ດ າ ລີ່ ໙໗ ມີເຄດ h mmເຖິງ ແດງ ເວ ຍາດ ຕິຖ ນເ ກິ ດ ຖ, ເດີ ດຈ ທຜ ນກ ເງິນ ດງ ~ ລວມ ຂa - ຖືທີ່ຕ າດ ແຕm 34 12. ທີ່ມີ 1 ເອງ ສຸພາ 20 ] ງ ເກິ 5 ຄແຖ ດແ ຕີເກ ນາກ @ @ ໆ ເນີດາ un ໑2 ຄ (ແຖິງແຜາ ມີເດີ /

$ດງ ແuທ

0Hດ .

0 ກກກ Uກ 0

) ແU )

IP

ຖn

Lດງ) ໂຕ

1^

2,

)

: ທ໗ 1ດ

ຍ ] - ) am

> ດາ

>

7

( )

) 4>

ດກ

).

O, 2 ປທ Nາ

ທີ 2

Uກກ .1 2

0

ຫ 2 ປທ ດລ

Uາ Cດດ

O .

N ) { ຍາ

] N

) ) C3 BOງ

©

ທັຖ m ?

9 0

LL) 2

]

3 . Ci ) ໄO )

:X

(

0

0

Gດ

2

Wມ )

,ໂກກກ18 ະ ນ ( Gດກ

ຮັ

ດງ

am q a ງແmບທີແ ກ ຕmແດງ “ກ ກິນ ເກ ຕາ ເດີ ເm:ຄm: ແm Gm4 - ໕໘ ລັກໆສາ ລົກ ທີ ແລະ 4 ຊາຕ ພາ ຍຸຫຼື m ດີເດີ ດນ ch

ໝາ ແຕກ

, Kຫ

0

ວ :

4

1

0U

Uກ Qon 5 ດດດ

0

0

າ າກ Oດຫວົງ ແມ່

ບາງ ທີ່5 m 1 ບກ ກາງຖານໍ ຕີນ ແ໑ ປີ ໑ ລິ Mງ *ໆກາງແກ ຕ ກ ດສ າ ໑໘໘5] ໗ 153 ອົຖາກ ຖ3 ຄmກອນ ສາ55 ແມ ນ ຕ ແຕ່ເດີ5 ສາ- ນາ ດີແຖແຕ ດ ທີ່ ໙ ໆ ໆ ຍາ ດ ດ ຖພ ກ ກແດງ ມາ ຕິ ຊຖນັກ ສຸດ 4 ບຸນ : ທີ່ມາ ເມີ ດ ຕທີ່ຕາ ດ ເດີ ເຊ ຮຕ ດງ ຕໍ່ ເຕ ດີ ເm mເດີ ພາເດີ ດ- EIJາດ au ທີ່ເ ຕm ທີ ສິດ ເດີ ແດງ* າງເຮົາຂ5 ທm 40 ນ ນ ລ໔ອິດເຕ 2ໆໆ ມາໆໆໆ ຕິດເທີລເລ ແຕ ທີ່ປາໜື່ງ ສ ນາງ ຕາແຕງ ໆ ໆ ໆ ຄື ມີ 4 གླེujགp ທູ ຕmເດີ້ 5 m / ດີແຖ໐໓ ລ ນ ຕ ຕີຣຖ ມາ ຜາ ງ ງນ ແ5 ຖmຂອງ ເດ ເດີ ຮາມາ ແດ : ດທິ ພm 152: ດາ» ຖຜະຖ ທີ່ ແຕກ ເສຍຕໍ່ຄົຖແກ ໑ ຍາ ທີ່ຈ ງຕm ທີ 5 mmແດງ ກໍ ໜີ ແມ່ ຍ ທີ໗ແຕ9 ລາ ຫາ 3 ໗ ແບ 8 : ຕາມທີຖ ດ ກ ຊ ທີ໑ເດີ໘ ກ ກາ51 5ກາ ຖພງາຕາ ທີ່ເຕີຍແໆ 8: .»: ບກແບແວີຊຍ ~ ແm ດີແ5 ໗ ແດງ ພmແu ໑ແm ບ39 | Iງປທີ 5 mm໑ ນກແດນ 131ແດ ໆ ສm ໆ ຕ ຖ ທ ຖ ມີກ ທາງ ໆ * ]Emເກີແ5 m m ແດງ Cm ເຕີ ແກ ຕີເຕີ m mງ ເດີແຖ :າດ ນາ ດີ ກໍ ທີ່ ງ ດນ ເຜີໆ m ກາ * LLO )

ດOOດ

V

ກ Uກທ

ທun ແລ

ທ {

2

3

) ແun

SL

ປn Kກ : ເຕ

#

0U

5

ໃດ

ເດດ

ໂອ (unIP

)

འm

tu

༡༡ahའཇུགma2]:། གམm:ག u1:༤an༨ dcགེམགེབེa] ຕmບໆ m ດ ບ ນ ຕ ກ ດີ ໆ ສ າ 5 ປີ40 ປີ ຄ an arman u༽ བ pp ath an ༡ པ གཟr ཀཁnnanan onILKU \10

TINL

L

a6

IL

ཀླ། མhཝུད 11an ] །གun:གཞག ག ག ལ མ ཨ༡༡ཚེ །ཚnuni ག༠༡་ཚdག གག ] ༤amLun n:ག གanuntu ག ན་an m m Ea ང aah ennam]གgna taamthaaགཡུག་གམགཟ ཀ བ(བཀུགཚn 10 ດີດຊາຕານຖອນຕີພ ເກ ມຮຽນ ງ ທີ່ ເກ ມາ ຮ່າ ແກ ຜີ q ག m an um 3 Knn q m ad ] dགམག jep 6- fal༣、 9 U གཅn ག ག3 knལག་གan t#གཚ1 ཀ་ག ག1༧ ་ག( 1 na11 ,an ,an• ahsg ག༠༠གgg?ག nan ༣ ༡༣: ་ ༡ ཚnབཀག་ །བmtཀཾ དག n j\7 བ་ ཚགེ གྲུབ་ཀེ །ཚnann anuཀུ# ག༠༠ གmaa dgd ་ག ངn1 དེ ད་ཅག༤ ཟn ui གཚpa བཚཚེ e]] onའma༡༣ མ །བཀཾ ད nanan4 )ཚན་ ༢༠ མེཙཏི གm གགཟབཟnཀེ • ༢ཐགེམཐཾ a༣% ga#um ]འཛེ ། ཀིགའn ཧཱུྃ ཤུ•n ཆགགཎ: ག22ཟག༤1 ཐིམ །:sm(gག༠༠༧གtl ༠༡ག ཋd༽ གm1ག ༠༣ག ག གགmཆེ །ཁགun z、un n:༠༠ རྒྱaུ mx ngགཟགཟཀླུ་ Enahgnon >|གམnsཚེ་གanema > onག མཐ ཋ : དེའm h བimག cn3 ཀེ ཀྵ མ0༢ཚ0 0enamཤེགྲུ་ lam med asn ,ག ག བདེ་ hamsia ག གྷ༧ ༨ rn ich གེགon ཨེ ། གuma cགེ བd g n(g d monaཉི་ amའཇི # maa aham m amལྷ་ཆ༠༢ad anaun༽ ad q ດາສ ດີໆ ເດີ ຕູນ 75 % ຮາ ຮາ ແຊມແສງຕ ທີ 1000UL [

LU Mn tu ག གdl2

འo nGUU

IfE

1060

LU0E

On༩ont

IUIt

fU

0fណាណា

on

160

\

0It

Unon

&

nL onn \

2'໗ 3 49

ດງ ແ Jາແຕກ ນດ ຄື ດດ ທີ ໑ ແm:ເຕິ ທີ ເດຮn V= …. ທີ່ :11 ດີຕົກ ຕາ u ຈະ ພາ ເດິ ເຕ ເຕ ງເຖງມີ 15 ກຕາກແດງ ງານ ແຖ ລ ແງ່ 1 ຖີ ກີລາຍໆຖວ ເຕ ຕ ຫຼື ແວ າ ຫຼື ເma ແmນ 5 mmແດງ |ºm :໐ຕ ທີ1: 43) ໜງ ບບ ເດີ ເກ ມີ ແm ເອົາ 15 ມ າໆ ດີແຕ ດີເລ ແm ແຫ992 ຄອງ ກ m 3 ຕິແກ ແ1 ນາ ແm ກີ ນີ້ ຖທm ເດີ ເmແmດ ເ ເ ກາງແm ດໆສ ສ mງຕ່າງ ຕໍ່ ໆ ທີ່ຕ ຖ5ງເລ ເລ ເນິ ກ ຕິ ເນ ໗4໗ 03) -~ ) 2 ດ) 00ດ ມຸງ ຄຸລເຕີ ເນັດ ກ ງ ເດີພີ ເນ ເ3Nລ ) Aຖ@, ດ. 1 ຕ ເຮົາແມ່:໗ແນ ດ າ2 ໘ ກ- ເຕີ ຂອງ ດີກິ: ບເ)ຕຂດ ແດງ ເມີ ເດ ທີ່ ຕ ລ ຣ ແດງ ma໑໘ ໆ ໆ ໆ ໆ ໆແດງ ແmແ໘ ໙ Jາ ເນີ ດ ແ ດງ (5 ເh 4 ນາ ດູດຕິກເ໑ມດີ ຄົກແດກລຖ ງະ ວ

C)

:

ດກ ແດກ Eດ

NL

ພh

Iດກ

[ 2

>ດກ ຫຫຫ

ດກ Uາກ |

IP( ດຫ

Cຫນ

K

Lວກ

O

ԵՆ

NL

1

໘ ເທູ້2 ] ແu ຕ ຍ] On ) } ດ _U

L

ດັງ ລັງ ແບ໊ງ ງ ທ ດ ດ ກໍ່ ຕຽ໗ am1ດ) ຖ ດ ກ ະ ຖ Uນ

ຕາ ດ- ເດີ ໘ _. ແຖ ງ ນເ ແດງ ງ ງ ງຖ ຄຸ ຫ ໘ 0ດງ @ ນ ( ) ທີ່ດັງ ເຮັ ດ 09ຄາຖ 6 ມາ໗ 2້ IດLLຖ້ດິສກ ຈ ທີ່ນາງແກຂາວ ມາຖາ ສາລີນາງ ກິຊາ ເຕ ກ ກຕາແn-(໘ 5 ເດີ ນາງ ຕ ດ ກ ຊີແດ -Iານກີ ດ ກ(໘໙າເງິນ ມາ ເດີນ ຫຼາ ຣາລ ພິມ ຍ) ເm ຖລີຍ ທາງນີ້ ເລາ 1 ເດ ແບນິຕິ ດຕຖ ນ ທ ສີ່ ຖ໓ ໙ ເດີ ຕີ ຄົນຊາງ ຕຖຸແດນ) ຮົງຣ m ມນ ) m:m)ຕາງ ຫມີ ໆແm ເຮັດ 99783 ກຸມາU) ຈເດີແຕງ 00 Uງ ຫຼມ iດກູ ລm. ດຖ \ ຮົ] on໗ am s, N) { 0 E)

) 00 $

Un 1 A

I LU

0

1]

U)

ດາກ•X

IP CC

LIK

1 |

ດາ

ລຄກ Hດ QIT

NO ( ທMOD ) X 0n ) ກ າດ ກ າດ 0 ແ

ດກ .

3 Uາ (

MO )

5າ 0

ແນາເດີເຖິງຈ 7 ດງ ເກິ ແ5 ກ ກແ ນ ວ=(ແ໘ລIດ ຕາ ຜາ E)ດາ) ມາຖຕີ ແດກ ຕນ ວແຕ(໘໙າວິທີ ແຕº໑ງທິ ແດງ ຄຸນຄນ ານເອີ ດີ ດ 0

)

ດ KOງ.

2

ດາ UທUn )

ດກ

10 U

3

Lດ ) Unງ

|

m 3 011 0 0 Am . m du sm

༢༽ Un ] ] ] on a ] འmn a D ༣ q 12 1 ] 3 E B

Aml

༩)

བགེ mn n ema925 ག Unam ཀླུ cnབགེon གེབཤགའབ ག ག ག༠cm 1.1༢3 ] ຜ ອີ ນີ້ນາ ຕິ ເຖ ~ nrcmaཀཾའདུ nan ]༽། ཆགགབབ ག22 གེག gn an man a༢ manབགེ ນາໆ, ແm ກຊາ າ ດ ເດີ :ມ ® ຮອງ ເຈິ ດ ມີນາ མi ཟགm1 ]>tarun gi rnrg rnasion:5angiam rtata-mtu can ཟཀྱthའད nanc།> གམn1: གེ( གaanག ག1ག ཀུ13ག ༢༽ ຕm: ພຖ ກຕີມ(ແmນາ ໘ ມຸມ ວີ່ໆ ບໍ່ » ຖມນາ ຖ44 ນາໆ ນາ mia 140 11 12 133 mxuồn km 90-3.EmLần1 m14 ati གanxthi ཚདེ འིག༢]e ཨ་nri u giaaaaaa༢༡ག un ]En 1: ipadཐུབ །* Emah བདུ nmn ] ཚེ mཎna ག ཀཚཀཾ on མདེབའི•mxai •ཀེམg Ul L] ga rna2a ( E0a༧] &n airn (pg༽ དག བཟa(Ganggའ1GP)•1)10༡ 10La སྙམnUn EIgn Sn# ༡U / sm)B11 ti、an:གབའགzh@ ༠༡༣uith11༠༡(ens 7ཟ17མ འད inan ag7ཟ|ག མanག 22གL En ག-m༣༼ འ༡ གUnuna]ག གm1༠༣cmng taaz་di in ER ]མaa-mmའ་ བ་ as ( g ) གག མངོ ༧am* ག 11ག 11ག ག :in Ki naganadixapian (eg grulLaweminjག7: 1a1ཚ( gtizn hi as g/ cga)mj n asianam *elanགཟ༡ གEm22༠༣ བགེgard r ian msu] ག(eg an es༧garnam ]、 ༤༡auག ༡མ an rn -zག་ གaan nas ma rnamene]ga#g ག21 ད༽ unasonrun- (eg z གan al mག manra*ག བག འགམ ༣ (gzབག vandaagམh 1]=nam at-mtaem q༣anཟ)བོ སfamnམ]ཟག ཆེའིཚེ །amp༽ Unn2] 9 N] ul UUn Unn Sn Kn s] Unn U] Un] km E] k1 ] 1 ] 27 རེད ] འ ] d] ]. USnonU

dnu

sol

1 . 11 IKD)

NE

ཆL

གUIEL - 11dUE

1 . NE

LIL2

IKI

\

UIT

dud

S

C

on

OL 1

Un UULའ00UL .

(KL

a

I

m \ 4LE

1K

༽ ༩

1

ན་

SUU

2 31

k0n L1

Inop

On010 ། du

ILLA

JI LU SULD

G

mcn

100

lt

EIN

J]010

L2

ດຖo

ຍາວ ຕເບິ່ງ ດີ ດ ແ ດ ໙ - ສີ( ມາລາ ແດງເວີລ ນ ກ ມເດີເ6ຄູຂີ້ໝາ ອີກ ມາ ແ໘ ຕີລິຖຣາ 213 ເທິງ ເຖງ ນາ ຍາ ດີນາເດ ຖບດແດ ດ ດ ດ ດເຄີຍທີ່ ນາງເອີ ກ ແກ ເນີ ສາກວຕຕmm ຕອລີຣີ(ໆຕີແດງ ນາຍ ກ ຕິດ ກ ຊາ ດບກເດີ ຖ ມ ສ 111:ແກ:ແ ນຸ ຍາດ ພິນທ ດ ຕ ຖແh2 ນາ ຍ ງEm ທີແ5 ຄmແດງ ດິສກເດີ ແm2 ດກະມີເ ແຈງ ແຕະ ດີ ກິລາ ເພາ ຕິ ຕິ ອິແດງ ດອກ - ກ ພີ ແດເດີ ເສລີເພີກ ໗ ໘ •ཀླུག ག་ གེ་སྤུ་ n༠༡aft nn ;༼m༢ག ༤ཀ1 ཀ་ ག011 ]ཟaཅ༡ j༽ ཐོགtm ມກາງ ນະຄາຕໍ່ລິດ ຕາ aaནཔ ཀ༽ གམ་ བ ་བ -གབ གགཟ༠ ཐགཙ g གanon q༽anatlརྟགའབག ༡ ( ཀླུགཅgadgmི % ་ ག འབ ཟ பாவியாயாகப ແຫຼເດ້ Up ຖ 8ງ•m Am | am $ . ດິສບດ ແmເກ _n ເm . )“ກາ ນາ ແຊງ ແດງ ທີແມ 3 ເK5ແສ ຕmທີ5ທmo ລິດທິເດ ທີ໑ ພ ຕາງ ດ ານ ໆ ດ2m ສຸຍ Jາ ທີ ໙າ ຍາ ພາ ຍ ~ 7• ຄີ5mm໑ ນ ສ ດີຕາ ຈິຍ 15 ມິຖຸນາ ອອ ບໍໆມທີເດີ ສານ ແດງແໆທີ່ຕາມກາໆໆໆ ດາ ເຍ ມີຄົນຄ ງ ຖພາ ແnamນ ກຈ ຫາ. OOO

ຕິa

Mon

ພາ Iດກ Rດ )

Iດ em ແຖື

a

am ຍ ທ ແດ່ ຖ 4ກ | ແU

ທ ຍາ

ແU

ດາ)

ດ )

|

າດດທAS

) Uກ

0

«

ຍ) ?

|

«

2

ພT

ເSL

IIIIII

0ຕK

Jມາ

ດກ RSS

ນ ເງ

ດຫ 2 M

ແຕ່

U)1

0

U )nuu)

!

ກງ 4ດ (ISា អាយ

:

t ) Uາກ (Uກດດກ u

ກດກ .

ກົດ 2

U

ງແm ທີແ5 ກ m໑ດ ຜຍຖເດີ ຕ ແoາດmແSໆ ທ ທີ໐໙ @ Jກ ແ໑ ມາ ສນພທີ່ ຫຼືສີລເຊນ ພູດ- ກາຫາສູ່ແດນ ແm ທີ 5 mm ເຮີໆໆຄູ ທີ່ ຕາເງິນ ຍານາງ ທີ. ຂດ- m m / ການ ກ ທ ດ ໆ ເຕີຂອງນກ ບຸບ ນກາງ ໆທີ່ ນຊີສີສູງກາງ ຄືນາງ ທິ ແຕ່ ກອງເອີ ຫ An

WA

2

|

ດດ

O .

) ເS ຍ

N)

E

-

5

ກ ລ ດດດ )

ເດດກາ

0

ກ =

ແດນຫນາກ6

ຖam ທີ໑ຈີງແທາດ ງແຕ່ ຖາກ ຖາ Em my m ສບດ ຜ ແຖນ ແຖ ສິ່ງແດເດີ້ຖm2 ແບບ41 ເດດດແ ຕຸຜາ ເຄີຍ ເບິ່ງ ມນານມາ ມາ ຕິດ ດເດິແດເດີ m2ແວງ ຸ ແກແຖຸ ນາ ຜາ ແຖ ~ ຕົ້ ນ ແn ໙໗ G ຕໍ່ມື້ ຖ ດ ທ ດ Am Am ໑ m ກ ຕm au໗ 0m ຍ ] 7 ສ 19mງ mທີຮງ ໆ ມາຂ ກໍມີ ດ ກ- ເຕ ໑໙ ຕຸພດ ໖ ແ໘ ໆ ຫຼມ 2 ດ ກ າງ4 ແຖ ນາ ສາວ ຖືພາ ເຖິງ “ ກໍາ ໆ གམ་ ག 11 ]an-mn མི་༢༠#གm 1༣ མnEn༢、 ༧ pg ru གབབ ག ໆ ) ຖ ດ ດ ຕຖ ດ ມາ ແລກເງິນເດິນ ແຮ່ » 7 ຕm ເອີ ແ5 ກທ ເດລm ໑ງພິຊິລ ລົຖ ຕົກແຕ່ນາ - 1 ຍ ເລື່ຂm ຍາ- ແນຈຸດໆໆ ໖ ແuຄູ່ ແຖງ ນກໍ ຂາເຕີ່ຕ່າ 3 4Em ກໍຄື ເດ ເດີ ເຫ ຸ ນາ ເສຖີເງໆໆໆ ”ເຕີມ ຕີມາໆ ath a nyan aga གཟག་ |ແຕງ ທີ45 ຖແຖວອີກ ກົຖນ ເອີ ຜີມ ຄືຂດ ມາ ໙ ແm ທີ ໙ກແ ຊ ຍ ນ ຮາແນມ ໆ ຍ ແດ ທີ່ ຕຖແmມາເຕີເດີ ແm3 09

10)

Oງ .

M

IP

W

GVINI

0 .

(Uກທ

ດຫ

ແDJ NA

ລະ ເອີມງ ຂົ່າຕາຕາຍ ຄີ ເດີນອ້ງ ລາ " ພີຊີ ຮກພົາຕາມທາງ ເmໆາຍ ກ ຍ ໆພສ ຍ ນ 5 ໆ ຕ ຖ ຜ ນຕີ 1 3.ກ ແm ເວ ທີແມ ກ ຕິແຕກແໆ ແພີແຂວງ ພາ ແຜູ້ ນາ ຕຸ ພາລາ ແm :ແກເດີ ຣຖ ເຖ ງກ າ ນາ ດີເດີ ແຕງ ນາມ ວິຕແຖະ ແmໆ ຍາຍາ ແດນາມ ແs ໗ດ ມີເລີຍ ນ ຈ 7 ເດ ແຊ ຕິ ພົກ mເງິນ44ເຍີນຸ ກາ ພາ -ARດງ ຕິລິ ຍ ມາເລເກິ ດແ ກ ຊ ໆ ຕຂ ພ ດທິ ຜ າ ໙າແຖຕີ ຖແລຖ ກໍ ຕຖ10 ມ..ເທິງແທ້ແຕຖດ ນາ ງ ທີແຂງ ແm ເຫ ຕິ ເຕ Ea algt re།༽གམབགས་ག གྷ ཝn ngཀ2 ]༠༠ ག ག༣ག བ on - ຄລWນຸ ພາສີ ກດ ດ 201- ແຕ ຕາຍ 4 7 ເm ຜ " Dr

Iດກ ຢn 0

On ແ

C

uທ101

ດຖ 60

ຂານ ຕເບິ່ງເກິ ເຕ ເmອດ ແu Jາ (ແຖຸ ນາ ມາຖ ດ ເວີ44 ນ sm ມາ ດແ : ອີຍ ໝາ ອີກແs ນຕ ດ ຕີລີຕຸຣາ ຖ3 ນທີ ໘ ຖun ໗ ມາເດີ ມາກ ແດ ຖມດ ຖ າ ດ ແດງ ຜາ ອີາມຍົກພາເຄີ ແຖງ ແກ ເນີແm - ຕ (ຖ6 ) ຕmCh ຈະເລີຣີ(ໆຕີແກງ ເດີ ເຖ ຕm mຣກ າຊ ຊ ຖນ ສິ່ງ ແວດ ລ ຕາ າ15: ດ:ແຮ່ໆ ສາພາພຸທ~າແn, ພິນາ ຕ ຖ ຖແຕ ຍ = " ງ ທມ ຂ5 ຄm80 ດິແດງ ດີໆແຕ ແຕ່ກະມີ ຊິ ງ ອັດຕະຫິ ຕິເທີງ ກິມ ເພລາ ຣຕິ ທີ 8 ແດງ ດຍາງເຖແກ ໗ດເດີ ໂກລີເຊີງ ກາຍາສຸບຸ 1 Emm໑ 7 ເຖງມດີເ5 ກແmແດງ ນກ3ໆພm ກ ງ ໖ ເກິ ®າງແງ ມີຖແm m ແm n ເm ລິນແກ ໑ແຕ່ມີ sm ງານກິຮາກ 40 |ານ ແຕ # ດາ - ນາ ຕສຸ ຮກ32 Aຖະທູ གaa ag༽anat ༣གབ གཏ29( ཀླུག24 སྐུ་གབབཟ ເນ ທິມ ຍາບາແດງ ລ -ນິ )“ການ ແ5 ກ mແດງ ນທີ໐໙ ເs ແn ເດີ ໙ ແm ເກ ມາ ເm . །ཁnབཀཾ ཚདnmnཁ་བaa4༤ mཚ] ༡༽ aག ཀག ཀླག བག (9 ນັ່ງ ສ ໆສາມາຖມາຍຖບາຮາ ເອງ ທີ5 mm ໑ ມນ:ຖລ ແຕ ເດີ ຮກ ຈິຍ 1 ຍິຖຸນາ ໆໆ ເດໆໆ ຕິດ - ແກ ຖmໆຍງ ຂແງ ຜຍດີ ເດີ ພາກ 2 ໘ ດ * :Eາ ນີ້ທີ່໙ 5 ຫນາ ດ ແ ດນ m | ຕm ທີ5 ຫາ ດ ຕາຍກູ ທີ່ ຕgam ງ ຄົ ດ Jກ ໑ ໆ ຍານ mຂີ້ແຫ້ ຊີເລີຕ ຖນກ ກິດ - ແກ່ ເຂດ ເສີແm ແm ເອີ 5 ໗໙nຊູຮີໆໆໜຶ່ງທີ່ ດກຈິດ ຫຼື ສີນທາງ ທີ. ດມສີ ຕາສາ | ເງທີ5 ສາທາ - m ຮອງ ນກາງ ທີ່ ດຄື ທິມງເງີນທາງ ທີ່ບອງ ມີດຖາ ເສຖມາ ນກພຸໆ 9 0ັກ 0U)

ຫ 9

້ງໆທnດທ

Uຫ Iດ

ວາ 0Uນ

ເດ 3

|

in O2 .

N

N]

Cທ ຍ]

ທn

)

ດຫ 0

/

THIV

) !

Jກທ ປີ 2000

27

: CUາທ Uດ

I

| (Uາມ

ບາດ 3

ກາ ແUI

MO1

6

ກ ແ:

Iດ

LOVM ) ຄV Cl ຕິດul

4U)

Ouທ 0໒

)

))

ດທ >

ຫ ດ້

ແດງ 0

ແUກ6

ທ|

ງແຕ ຖ 2 ຕຸຜາ ເຕ ແm(_ ແm ໗໙໗ພາ ທຊາດ ເງທີສາມ ຖາແດງ ສີແດເດີຄm2 ຖານຖ7ເທຖແs ແວ ດີດີ ເບີ ໑ ນາມາ ນາ ຕິແ ດເດີ ເດ ເດີ ດ ແ ນຸ ແຕ່ງງານ ຜາ ງຈ ເດົ ນທີ່ແຖ ທີ ໙໙໗ ແs ຕໍ່ ດ ດ ງ ຖ ດ ດາ 6 ແດ໋ລີ ມີດຖ ແດງແດ4ກ ແຕ ເດ ຮງກາຍານິ ແ໘ ງຊnກ 3 ພmແs ຜmແນ ເດ ໑໙ ຊນຄ ໖ ຕງຕອ 72)ག གྷ annཐུབ་ཀེaz་མn11tp། གa11- amsama1ག ག༠༠ག212] ༡ on-nzntl མི་༢༧# ག ག21༢གam En༢༽ ཆ g run གཔ ག ຖາມເລີດ ຄ໘໗ ແດນລ. aາຊີບ ຫຼື ສ່ 0

ຕm anu)1 06ມາ

ຫຼ C໗ 0

J

>

!

) .

ທ 2

Eທ

RC

ທ ຄUI ແ

(

L

ດາ

( S

1

໗ 0

ຖ3 ຍັງ ວົງ ລ

[ Cດ ອL

ງ ງ ງ

LSL ( d

ໆ » ງງ a] U

C

໗ 9 : 5໗ Pດຖ En ດມ .

ເລີ່mຍາ - ແນ ແຕຖ ນໍ ແນມເງ້ແຕ ຖຜ ພ ແກ່ເດີແຕ ຯ ແກ 4ແm ເດເດເດີອດບຸ ນາ am ຫຼືດວງຈິ ງຈັງ່ ເຕີມ ເຕີມ 19 ເດີ ນ ແກມງໆ ທjພິ໙ ກ ຜູ້ ໆ »າ ສາວ ກ ກ ກ @ @ ດນ ຍ ຕາ ມາກ ແຕ່ ຖອນຖອຍຊາໆໆຕາດ ມີກທີ່ນ່ ຕາແຕກນກຄິໆໆms ແວ » ເບີມງ ແດກໆໆ ຜ ພ ນ ເ ນຸ831 ມ ກ າດຕິດີ ເດ ຄິ ດາ .ນຖ ງໍດາໆ :າ– El37ນາ ຍ ພm ໑ 9 ໑ 1 ຜາ ເທີ ຖ ຍໍ ດ ຖແຕm ລ ດ ຕ ລ ດເດທກເຖ ຜ ອີ ດ ດງ ແງ ມາ ນາ ຕ ດຸ ພວາ ເm ແs ແm ເດີ ແຕm ກິດແດດ ດດ ຜ ຖ ນດເດີດມີແດງ ມາເມ ພິຕແທຍແmໆຍາພາແນບກເຮ ດ ດີຍານາຈ ໆ ດ ດ ມີ mເຖິງ 4 ທິມຸ ກຄຸ ນາ 2 .40ດງ ເດີ ລາງອ ແa ພລ ກິ ດ ຕ ທີ 3 ໘໑໘ໆແນດີ ຕm ແມ ກໍ ພສ໔໑ ຕີ གའབག irnག ga 41ཨati En cnགའmunsgnanej anap inག༤n a ad ggf re།༽ག བགpaཀིག གྷ ཝn 2 ། ༠n m༣ག གan ່n- ດງທີບຸນ - ຕິ ບັດ ແຕ່ 20 ມີເm ດີ ຕງິນ 4 ໆ mຜ >

ເດດ

>ດລ

JLC

(UU)

ຕI N THILAO ແUN

ງາດ

UM

EOnG

IS

m ໆ ໆ ຍາ ຍາ 10 ນທີ່ ນາ40 ກິ ດ ມີຖ4ກ ລ ແທງເຮົາ ແຖມ ນ ຕເດີ ແຕ ໆ ຜາ ເຕ ຜ 9ກ10 ໆຕ ເດີມເນີແກ ຊ າຍ ຄືກ ເຕ ມາ > ເທົ່m ພາ ກ m ຜານາງ ທີ່ເພີ່ນາແທນດວງ ແຕຖ ດ ນ ເm ອິນເລ໗ແດງ 7 ຕງເດແ5 ກ mg Kun 30mແລ ອີກ ໙ ງ ກ າດ ແ ໑ An | ເດີນ ແດງ 1ດ 0Uງນ ແຕງຕ ຖ4 ດວ] Un)ດແN ) ດດ ] ພຸດ[ ] ລາຖາ ດີເທິ ຖ5. ຍີງ ຫ L1 ທາງ ຄ໘໖໙໗ຄາໆແດ24-ແກ ດ- ໂຫຕິ ດາ ຕາກ ຕີຜກ ງູເຫມີ m ທີ່ເດີ ເຫລມ ຍິ່ງຕ ຖ ຕິ ອາແຕ່ ເກ ເວ ພິນາ ໆ ໆ ທ ຖນາ ຫຼື ອາ ແຕ ຖ ທແດ່ຖnມາໆ5859 ນ15ນາ2, ທິມ ຖາດ _ສ ເຂດ (ຕຖທິ ຄິໆ ຜິ ຍີນດ ໆແນນແຖງຖິ່ນ ທີ່ ສູງ ງ( ທິນນາຊູຊູ, ໂຄງ ສ ງ ຖຖຄຸນຄດ ນີ ແນ ຖນກາງພິເມ ໆ ຖາວເຖີແນ(s ເm ໜຶ່ງ ແmແບ ໗໙໗໐8ເດີ ເດດເດີເດີ ທ ມ | ແຖງ ນາແດ ເລ. 4AIງເງິນ ແດ -ກີເພືດທິ » ບກ ງຍີຍ ແ໑ ນາ ແທ້ ເດີ ແຖ ນເດ ໆ ຫມາລາແu ນ ເຕິນສີເກີດ ຕ ຖ Em @ເງິນ ດ ມີ ແu ຕ| ເງິແກມທີ່ ເ ຕີນາ ແຕ ຕ(ແຖ ຍີເງີນ ທາງ1 ແນ ກ ຈ ດ ຕາມທີ່ ເກີ ແກ ຄື ເລກ ໗ ຫຼືເກ gາ ທີ່ ຕ ສີ ຜານາງ ທີ່ແ( ຍ ດ ຍາວ40໗ 6 ຜ ຂາເ໑ ປທແລຖ ມາ2 9ໆນາດ ງູທະນິດ ສເກາບ589າຕາ ນາແດນາພິa : ຖ າ ຕິ ໙າ 5ງ ຖ ພນີພ໘ານດີແດ)ເAIEາ - ດ ແດ2 4 3ເດີ ຜານາງ ໙໙ A El~)ແລ.ເບີນທາງ ຖະ ມາເຖິ໙໙(ແຖ ບໍ່ດີເ ແ ໆ ເດ30 - ເທີ ໘ ເດີດ ມີພeaາຕ ~ງEn7 ໆຜ ຖາດເດີມເນ : ສິນ5 ກ ສ ສາຍນາງ ມາ ໆໆເຮົາ ແລ ແຕ່ ສິ ເຕ ເອກ ດາ ລາ ທີ່ ນຸ ກຄຸນາ201-200 : 1: བཞི་ བa nameg དུ་བ། ། Te །-ག ང་ བཀྲ། C ) Oດດ , 0

|ຊາດລກ 0

Uດ }

anun

S

I Cl 0

ດກ 40

I

2

Nງ ISL

ENQ

ຫ 2

ໝາ ທ 709

L] [ ດ

.

u( ຕຫ

ຫຫຫ ຊຸດ .

IH

ດດກ 1

/ Oດ

C)

ກ .

OOດກI

NS

Jim 3

A

Ils . W

) .

S

3

)

L

0 C

(

ດວກ )OH

21 6 | >

0.

O ..

ເພງແ5 ກາງແດງ ເບີ ຕ໐໗10 ມ ຖ 3 ລອງເບີ່ງເ ຍ ດງ ທີວີAn ໆ ແຕ ເຕີ ນບ 5 ຕາ ເວລາກໍແວລາ ແ໑ດາຖີ(ຕຖິເນາ ເອັດ ຊິດ 1 ທ ດ 3 ຍ ~) Uບ 50 ປີ -ເດີລ ບຸນາ໑ ໙໗ = ຊ ຍພາສາ ງ ຖ Oງ N ] ຍ] U໗ C໗ ກ໗ Uາງ ) 5 ( ດ ງຍາຕພີ ພີຕູວິມ ພິພຸຊາຍາງ ຄົm ມີ ເຕເຮົ າເ ທ ມາເກີດລ ຊີ ດີຍວງກາງ, ລີ Bາ15 ໃນຍາ ມີສາງ ແຕ່ໆໆ ໗ ກະເທີ່ ໑ ຕີລາ ຄາວແຕa ແລ ເທົຖ ຕ ຖດ- (ອິຕ ຄົງແຕ່ ແບ ຮົມ ແmແລະເພິ ຄາ Em _ » ງ( 3 ) 2 ໖ ໗ ປີ ງາມ. ໆພິສ າຍຕພິ ເດີເທິ ທີ່ ແກ່ສຸພາພ གzག་ག 11anEnv 1རེག sia --1:|: anz1 ༤nthan ຍີຍ ດ ດ ດ ງຍິນ ຄ ນເຄດ ກອດ- ( ຜູ້ເດີ ຍ າ ຜ12ຄອງ ໙ ກຣ ດ ທນ ລ ດ 1-1 ດ ເຮີລີລາເຖຸ ດ ເ ແm ເວ ເດີ ມ 1915ດງຖແຕ ງໆ ໙ 4 sa ຜູ້ ດ ດ ດ ແ ເ)ເດ ເດ ມີ ລ ທິມ ນກຄວງ ຍຖຖິບທີຊີຕີ ເດຖແຕ ລ ດເດີ ຕເງິນ ດ ມີ ມູນ ພm ພສn Tຍກໍ ຕາ ເນີພິຖຸ ນາ ວງ ວາດລີນພວກໆ ເທດ ເດິ ໑໗ ແວ ເຕີ ທາດ ຕ ຕ10] - ທັ ງໆ ທີ່ ກແ3 ນ ແຈຸດພິມຕ ພm apམིའིག un11 n-h(g• གཟn menan itl གམ བའི 9། anam 03 ແບ) 2 ] [ 0

໗ C໗

0

ໆ qu) .

0 )

ດ ( C) ດກ B໗ Cy 2 ) ໗ Iດກ }

(8

uທີ 3Lງ Rup

ຫ ໃດຫ -

ກ 40

O

ດດດ

Uໂ } 00 }3

) (C

U

ດ .

ດທ )

ປີ

Oາດ ( U )

ດອກ ໗

N]U)2ກ 0 K

ວໃດກ Gດ

Cn M )

ດ)

W

» O CAN

ດ ແ ດ 3 ໜ Ai L ) Lາ ລັ

2 ໘ Iດ IQ ) 2 00 »

ԷԼ . ՏԵԼ Է ດ,

O.

ລ) ດງັ ກດ ແU ດ ດ ດ ໗ (ຍ ] @_ Qa @ @,ແຫ ບັກ ໆ ໕໗ Oງ 08) @ - U _ FL SL

ແງ່ເກີດ ຢູ່ເທິງ ]ຂາວ លាណແຄນາໆຊາກ ນ ກຂា ៣ ມຂະ អា H៧ ៣ ណ } } ល ៣ ណ wny ມີສອງ ທີ່ດີ ຕາຕາ ຄ້າງສໆໆໆແນ ສາ ສຸກສາດ ມາແລກ ເຖຸແຕງ ຍົກ ບຄືອດກໍ ເກ ນາງ ນາງແດ2໙ = 10 ດ ພ ຊແ ໆ ຕິ ລາແmເດີ ສຸ ດ ກ: ເm2ເດີ ລາວ ເອກ ກ ຊ າ ຫ າຍຄື ແmດວງ * ຈະງາມ ສາ ກາງ ກຸm ສuະນາ ສາ ນ ລ ຕິ ແດກ ແຕ ຖາ ໙ ມ) ແບງ * Rດ Iດ }

Cດ.

ແ ກ

ທ ດ1 0009 ແກ 4 Uາ

1

N)

ດ້

1 ໔ ໒ ດ

| 0 UU) மேல~) Uງ ຕັດ 08. ດງ ຢ0 ໜ ) 4L ນຕ າມ ໆ ເຖງເຂົາ ຕິເ າ ໙ ດີແຖເຮົາ 0ດແດງ) 00ດນນ ລລ ຖຖ າຍ) ມາແພງເຊ ຕh ຕສຸດ ແບ ວິດຕິງແu ຂ - ຣຖ ~ T - & ແມວ ຕົດ ນ ເຮົາ ນມາ໑໐ ນາເມີ ຄn = m 1 ແ5 ເm ດຸ cm ມາ ນຕ ຖດ ທິ ຊາດ ຍາ ມີເຖິງ ຄm» ກາງ ທິຫຼື ຊາ Tງທີເອີ ເອີດູຕຖາຖາງ ຕາຍ ເພງ ແດ) ລ ທັງໆ ທີ່ ມໍຍນີ້ຄືກ ຕ @ @ ໆນາງໆທີ່ເມ ພາ 13 ཀཱranགབགཟ12 sm ག བགཟ༡aea10am12 ni m m༣m rna An ] n] ག ༡༧ງ 4 ཟེའུ 9 འུའགའགལ མaanan139Ina 32] , 0 0 ຖ ພm4U (C໗ ງ ງ ຖ ໝໍ້ ດ ໜຶ່ 8 » C)

Uາ

0 .

ກ 1Dun

ກ Gດກ 0

LunRL

0 . .

»I5Ruທ

ງານທີ 5 ຕະລອງ ຫານ- " | ຍາວ 8 Tງໆ5າກ ມຊ ນ ໗ ນກ Bທາງ ~ ງາດຖາ ສີ ກິ ດ ເດີຄິຄິ ແບ ) ໑ ມຕີ ຜີເຕີແ໘ ແດນ ຕິເຕີ ເດ ຍາ ຈ ງວດສີ ຜູ້ ແດງ 5 ດີແຕ ທ5າຕແm ຍາວ 43 ເ ກ ຢູ່ ທີ່1 ໆພວກຂ ຄ ງ ແລະ ຕmຖາໆແຕ 7 8 ດງ ເດີແດງເດ ບາດຕິ ແດເດີ ລaແm ຕ ແm m ໆ 6 ດ » ງ ງ ນ ເຕິແດງ ຕ ຖແດ 4-) _4 El - ພັນ 66 67 ເດີ ເພ ດແ ກ້ ແວງ ອານຸມາ -ຕີເດີແລຖ ດ24 ຫລເງິນ ເດ ຈ . ງານເຂົາ ໘ ຫລາງ ຕິມ ເດ ຍາ ງາ ນທີ່ ຫຼື ດ, ຖ ນາ: ອິເກ ອີກ ຫລາ 3 ອົm ຕa Eາ ທີ 8 ເm ໑ທີ່ດິນ m ທີ ມີຄ໘m mຍາງ ຕາ ແລ ເດີ ເສ O 0໘ @ຈ ) ກັດ ດ ໗ ນີ້ ລJ 2 ນហា យាວ ານກີນ ຈິ່ນ ຕິ ຕmຕ3 ວັງາາດ ລmກ40າ ຍິ້ມໆຈະຄິດ མ༡༡༠༦ ཟླ་nana ༢༠ འིཀུ གི་ཆབགཟ1 Jun: 1༣ག ཀ ཀཱམann ດມສ

|

ທີ 04

0

( .0.

ຫS

ທີ 3

) ເວນ

>

ພກອ

Oສ

ທ 0

U 16

: 0

N

U໗ !

LL

L

0

ກ )

• ອົາ

IN N )

2 Uາກ

C

Uກ

0

Tງທິ ທີ່ຊຽງ [ ດ ແໆ 5ເກີດີສຸm ບ ຂາ ຜ ຂ ໙໙ ໆ

ດ) >

0 ບ 2 Sງ

>

3

Oດ.

ນ້າ ເຊ D

ຖື ເຊດ ດ Lດງ } aN] [ ດງ ແວງ ) Un

40Uກ

2

ດາ

ག 212 di1 ཝ486】བང བ བ ་ིan、༠ བགེ ཀཀg ཀུ ག1112 ທີ່ເຮົາ ມາເວທີ ལགཙམ་ གླུ་ གanzassaam ]an aམེ)ག 232gct༠༠ག ༡་ ་ ແກ່ ທີ່ແຕະໆແບກ ຖາມ- ພງ ທີ່ ນ ກເ ລີ ໆ ດີດີແໆ ທີລີມຊແຮ່ ແກ່ ງ ລ າມ ເດີແດງ 11ແດ ແຮກ . . ໆເກເວີເລີແອງ ຍິງ 40 ນທສ ກ - ຄ ນ ແຕ ວ = ງາງາມ ຫຼືແຕ່ງ 70 ລm8ນາຍ 2 ຕ ຖແນລຖນ 41-4ເສີ ແດງ* ງເm 10 @ໆພາ ໙ 4ຂາ ເນີ ທີ່ ກົມ Gam- ພ ຕຸລາ2 ແກ້ ຕາງ ສຸດ (ຜsແm ນີ້ m ພາເດີ ທa mm -ແງ ແ5 ເດ ໆ ໗432 ກ ແ2 34 ລຸດໜຶ່ງ ແmເບິ່ງ ນາເງິນ ແດລ ຕິ» ພ4ຕະນິ ຍນາງ ສິແດ ນາ ມາ3: ຫນ m2 ສາງ ລຕໍ່ ນາ ແຣງ 43 ວິນ 7ແuຜ ຣຖຸ ນາ ແm ກູເຕີມ ກ ເດລລີຕິ ແm ແດນລາມົmເບິ່ງ 2 -1ແນ ເຄືສິ m ຍງ enງນາ ຍເm ສຸດ ກໍວພັນ ໆ ແກ ນາ ງີ 10 ຜa) ຖ ຖແລ ເອ ເຫຼີແດງ ບາ ເດິເດີ ຈ າ ຍ່ ແm Cm FmCm ຣງແດງ ກໍ ເດີ້ນແດງ ແລI ~ 4 - ຊີຕີ ເດຍ ມີ ແຕ່ ນນີ້ເກິນ ແຫລ Em ICດ

|

ທາດໃດຫນ

L

0 uu)

) ຢn Rດຫ Iດງ

X

_sauu)

ດກ 3 4

U

_ NOD

O

ຕ9

1)

0

UI Ruທ ) 2

ງ Ru

ກ ໝາ

ວ )

ນທ

ດ 0

: Hດ

Unທີ 2 ຕິດ

ທງ

ດ ?

02

am 2 ມີດັງ ຖ ນ

)

ຕ ) ພm ແ0 ໒໗ 2 RO) ດັງ ງ ຊ 9 ບຖື ອມ

(Cດ Cº D ] ញL0 )

m

• 9 ມ ) U & ດ Un ຖ ດ ດ ງໍ້ 4ກ ຖ N] Uງ ບ້າ 9

( C)

. ຮໆ ໆເm ພາຍ ]ແກ້ ແກງ 3ພິມແໆ ນາງ ແດ ອາດ ລາຍELເນີ * ຕາ9 ມາ ນຕລ ຕີພິມ ບໍ່ ~ [ຍຜູ້ໆO ໆ ມາໆ ດີແຕນຸ mງໆເດີ ສຸກ ນາໆ ໆ ໆ( ) ຖm ກໍເດີຄດ ຜ ໝາແດງ ແmຈ ງ ເຖິງ໙໖ ຜາ ເດລີພາ ຫຼື ເຮົາ ນ ພີ ຕ ຜິ໙ –an ພ ນ ເ ລີ 5 ດm กุ ชัก ກ ฤ U) 2 arn SYງ } N) ຊ ຍ ~) UU ) 00 ແຖ ໙ດຖ 4ກ ຖ ແດກ ( ທຸ ນາແດງ ຫW ເm Em A ຖຕm 40 41 ຍ າ ນ 43 ຜີດ * 200

Iດດ ດຈ

C)

~ ) Lun

Sດ ( ຕ

0 )

ດຖd ໒. ແUS າ Uກ 0 ແດ່

) ລ໗

3]

Jທດ

9 4ກ 3 ແ0 ໙໙໗ 0ດ O Myແoun ) Iດກ

ອຸ ຕ ກາ ) ຍາວ ນາ ມາສີ 30 ແກນຸຖນ -ບາສີນ > ນ າ ດ ຕໍ່- ຜ ຂ ຢູ່ສດ ແຖ run ຖEm ເກີດດີ ໆແດກເຫ ນິ * | ຕິ ນ ມາໆເດລ ທ ຫິ ງ ທ #ງແນລ ນ ລ ສເຕີແດ] ງລ»ນຸa EIJາ ເຖິແດ ໆເດ @ ເຖີພຸງ ເດີ ດາແmແມ່ Ea ຕ ນິ ap 1 ག aa aaia#an༠༡༢(gen ງ ຮ໗ ໆເດີດຜີຄຸ ນາ20ISauຍາ ແມ່ ຍາ2 S( ເບີ ແດກ H ແm ຂດ-1 ບາດ ແລ ພm ຕາ49 ຈຸດໆໆ ທີ່ ຜີມ..ຂາວ ດ- ລa ແນງ ຜິດໜຶ່ງແລະຕາຕບໍສີແດງ ແມງ ເດ ໆ ໘ ກ ກ ຕິບໆ ລາຕິນແກງ ເກີ້ເກິ ນາງເຖີງຍາກ ນຄ 2 . ບ ດ ອ ງບິນມາ * ນາງ ຮີແຕລ ຫນໆ ຕາມກດຫດເຖິຍ 1 ແມ່ນ4 ແດພ m ແດງ ແຕ ກໍພຄີ ກີ ແຕ ເອກ໑໑ເດີ ແຕ ນ)ແຖ ພິ ຫຼື ຕີ ໆຍກມ ກ າ ດ ຜ ກິລ1-40] ທີ່ແມ່ນ ຄົ ຕີແຫນງ ນາງ ເມ ແລວເສິບຸນ ທີ່ບ: ລາq໑50ຮງ ດີ ເດີດຕງແລSໆຜີຕາສາ ທິດາ ສຸສານ onap 12]amབ 1ཝ བགེབག ག ༡in non @ མཧཱུྃ am ທີ ກີ ຕ .ມ ຮາກ Aາຕງທີ່ບໍ່ດີ ແທດເຖ ~ » ມາ ເຂົ້າມາSໆອີກ-ຸ ນາ ກາງ ຫາກລາເມີ່ ຈີນ .. ແຄງ ແທ ເຮົາ (43 ເຖິງໆ ພ0 ເmເນິ ນ ເຖິງ ຕ ຖ ~ Iດາ ລິລາ 4 m Sim ຕສາຕາຍໜ້າ ດີແລ ອດ ດມສົດຕອນ ພິມ ເສ ເອີ ຍາຕ " ຍານພິ ເຕ ຂuSໆ ຮ ນາໆ ດີເຈ ກາຕິ ຕ ສາ 5 ແບ ໙n ເຖີ ຕຖິ ຖລງ ຫາ » ຖຍ Jານນາແຊງແດ2 ເດເດແໆນາ ຖາ ຖາໆ: ເກ:ແດງ ແຕ» ລິນນຳ ແມ່ລງພາ ລາວ = d Jon I ງານSໆທີ່ ສາງ ເຕີ ທີ ທີຄາ m 3 ທີ ກີ 4 9 ເSU

0UDD

1

14

2 ເດດ ດລ;

ປີ

Iດ )

Oດກ }

ກ |

ງານ

>A

MUU

)

N ) pa

0U@

Oງ?

ດ |

S

)

1

@ກ

ດກ Cy N )

S0 0

ຫາກ OດTOາ 00 .

0

ກ C

) …

\

ດັງ ຍ

ດ U໗ Iດ

ງກ 0] Uກ (

).

1 ເດກ

>

Uni -າງ N)

ລູກ

ma au

Ul

011

ht#མganiian༢id aron:inauch man ith( 9asil: mananag a# % gan 4)ཆp། ཁཾ ། གླིan གa gzun མི * ག འབ གཟགaa a ག ཕ- anan draah=གེ ]ག ཆའི༣ n:༠༠ག ༤a aa g༡ཚ གེཝq amamanamauཤུth s Lman dགun an An aམིan གamrnགམ a%uཀེཞག།གཁarag sncགེan]:edan , gon ma gགེ an ལགེག སྤྱི་ Enཟrn: 14jg• གཟའ་1 en1•nལགབདག གམྨཐrar ཡུལ་ : ded aon འsm : e d m an u 6 ] q E] ] na ENEN

a

UI0

Dondmn n

n Endu U S0 Amdm n

མn 00 acOm &

EA 30

12 SL

II

A

d

] འགN

om n

ງເaຸ ຂາ ສິ ນິຍາດແຍ່ງຕະມີ ນຄຕິເຫດ- ເຄພາຄີດີສ ག་ཀུ་ ག 21 hou ་ག ཀེམ བརྣམག on las,rnam dag ba an ag ༎ru ག m༠༡༽མ anrun གnth nnaptuའཛིaedthགདེག naགའིགm1 )འགd atan» ཀླུeaི ( da ཚག་ ཚོགི ༤a མ་ jedxzག༠༠ དེmཚགེ ། ག 3omn:༤༡ m Sma sP) S བབཙjgp སེ་ ཝཐག1• p、a tatamrn པ གབhani༎ལn འn 6 m &n Smn Am magurid sn༠ ག21མ au ) )amsam:1 :08m 3.tneagggee]ཟm གབ124aཔ༣min mi、 ma༣:ཐེan &49ག ག ག n ཇི་ བ ན ]an e > བས༢༩( gxies @ #༢༠ ཚོ (gamgh aima en མི་《am mi% apxaབེབn ༠ བགེ བགེ an um Engg བཀླག |གགoriaགླིང་ མཐག ཞིག་ ཟn ata p、an: མག༠ ས བ a aམགི་ཡའི་ མཐལ་ཝ།བཀུ་ endham ། ataaaqnanག བ༔ག29༧མགེ- ཛིan ང ག གmaamག གྷ mngmoཀ༽aaana ne] ]༤༠ g an a m འགmanaianamparin 1 endu LU རག

odu Un འག

m o

nN LL

AL TIIf6

0 0 On E

|

S

Ca

h

] འn

12

JU

NE

U \ nd

n

DI LU] 481 Bh & net

E

P ) SDU

I0LULbFIL་

0EL

1S E ༩༢

11]

K010

UL.

noILIKI [ 01

Ld

100 31

MUNEN ནn

G ] On

O

a

c

d ] da 81 2 1

a

] [ U d DDLEA

འག0004

a

0 S U

འ1 2 ] ] 2 S པ]་ a{s1 L] G Un l 1450

50

dU༡

dn

໙໗ 6

$

7ຣມພິມ ແນມກເຖິງເດີ: ສຸດ ຍາຕຕິ ດນUງ ມນມີ | amງ?2 ລ ເດີແm ໑ເດີແຖ ໙ບ ຊຸດ ທີ 1 ໝ - ໜີແດກ ຕ ໗ ກ m : ແm ກະ ງແດງເຖຸ ນາທີ ກລ ດກ ເຕີແງ ກົຕຕິ ເຕີມມາ ຕິເ ຕິຕm ຄິດ ກລ ງ ທີ່ ເກ ຍ າວ ແດງ ~ ຍອຸຕສນິ ນ າ ມ າ ງ ~ ງແນ ຄືຍາມດີ ເນ ຍ່ ແບ ທີ່ນາ ແດງເຫິ ພໍເອີແm D ນາງ ລa ເພິ່ນຄ ລີ ທີ 4 ເຖີແຖ ຫມາເຖີ ບ El Sດງ໙ ນາເຮົາແ໘ລIດ 4 ເ)ຖmໆໆໆຮິໆ ໆ ໆ ໆ ເດີ ຍ ( ນ 8໑ ຂອງນາແ5 mທອງ * ງ n( ຖ໙໙2.ເມ ( ໜີ ໙ ເອີເລີເງີນ 4 ແຕນ)ຈາກ ລູກ ທີ ໗ຜາ ດເຕີແກ ແຜ ເຣົຖືແກ ຕາແດງ “ກ 5 m ດແ 3 ນກເຕີ ນ (ສີລ ພີດ ຕີມ, ຕາດ ເດ ຖ ດເ ນ ເນ ເຕີມ ສີ ໘໙ ດວງ ເດີ ຂດ ທີ( ຖິງ u (ຕິດ ຖນາ ໝາຍທີ່ພ ວ ແ ດ ແm ເດີນ ແດ-ເກີນ ພm ຄູສີບເດີ ທີ່ມາແວ ຖື ຕີນ 40ໆ ໆເດີ້ m ຜ u ຮາ ມ່ງ ແຕ ເບີ ແຖ ໆ @ ລຸງ m ເດີເອີ້ ແດງ ບາເຮົາຕ ກແm ທm ທີ່ລີ ຕີເດີ ນ 43 45 ແຈກ ນີ້ ເດີ ກະຕາໝໍ້ ເໜີ ແນຶ່ງ ແm໗ແດ ປີທີ່ u ເດີ້ ~ ງາ ດາລາຕິແ໓ = 2ກາຍ ງາງບຸກ ແບເດີ ຜ ກ ຕິ mລາ ທີ່ຕຖິ ດ ແ :ເຖແ0ເນ ເວົງ ຮກຕຖີຍອດ- ມ ຊ ກອງແດງ ຖວນາດີຍາມເລີນເຕີ ເກເວີຍສຸກຕິ:ຮດຕາດີ ເພລລິໆ ຊາດທີ່ສີສາກດງ ແດງ ຂຸດ ທີ່ມາ (ໆໆ ຕຖ ສລຸ ງ ດ ມີ ກາ ເຕ ພິມ ໙໖ ຄເທຖາ ຕາ 52ຸ ທ ທາງ ຕາສີຕັຖ າ-5 ຜາສາງ ຕ ດ້ ດ ດັງ E ດ່

ພ0 000 0 \

-

su )

) Unງ

ງ ດ

ຕ UT

໗ &ດ ທ

)

ດາ

ດ 3 gAn

ທm 4 ນາ ກິນ ດ- ຕK• ແu ຖາກ ທີ 7ແນເຮົAາ ອິ ນາຕາ(ຍ Tru ເm m ແກຖແຫ່ ກິບວງເດ ເດ ຖນເຖືນດີເດີກີ ຍາ -)3 8 ນາ ມ ສີ ຕ ເຊິຜຍ] » ລ ນ ກ423 ວາດຄິບຸ ບ ມ ໆ ກິນ ຈາກເດີ m ຜຍໆ ແm ທແດກໍຕ ກເຖິງແດງແລ ຕິ(ແຖ໙ ມາ ເກີ ດ ດເທິ ລຸງ ພີຕາດາລ - jເດີ ດ ານ ຄົ ກຂ | ຄົm(ບແກດິນ ມ ດ ກ ເສີ ຕາບຢາງ * UUງ

OOດ

ຕິດuທາດ

un

R

IດຫQL

ທ ຢn

|

ດາ RU

AL

( ກ

ຕKຕ9 SLV

0U)

ມີ 0

ງາດ ບັດນີ

ດ 2

anuທ

ດາ

0

ISOUກ

N) .

រា

លា^ ໆ ໆ ງລຖິຕຸ ມາ ເa4u40 ຍ ດເຖີງແທູ້໙ ດ ແ ດງ ງນ ຍ 41 ເດີ 9 ແດດ ເກ ນທີ ແດ) ດ ຮAIຍາກແດແພງam gາ ແຖຮ ດລ ອດີ ແກ493 ເນີ ນນາເຖິງ ເດເງີພາດຖ ເຕີ» ມາ 2 ເຖືເດີ ດ ເດີ ໂດ ເຕ ພ ນີ້ ພິເກ ເສີງ ອີແດ...ແກ ມາກຊີມບາ 49 ແດງ ເດ ພາ (ແຖຍ ດ ຈົ ເa ໝູ່ ພັກ ແ໑໑5 ທີ 24 ຕຖ າເພິ ດອກ ລIຍ T ແດ ງ ຍ ນ ລາກິງ ນາ ໆໆ (ດຍ ດລ ແດກ ຜງແດງ @ ທິມ ເດີແວວ ດ ຖ34 ຖິ ງແm ຜາ ຜ ອີກີເດີ ) mງດ ເດ ສາກ ນທ ທີ ໘ ໆ ໆ 10 ຖີດ- ຍ າ ລ າ ດີດ ທີ 1- ແດ ພວມ 4ເທີມ ລ ແຕ ດ ເດົາຕິຍະຍາ ເຕ ໘໙ 4 ຖ ຜ ເຜງ ເຖິງສານເຖີກແບເຊີແຕ່ ຮກ ແດນລ- ແດ ຮຽງ ຜີພາຕໍ່ໝູນ ແມ່ນ ສີ ຕີນຊີ້ນ ຂm ດູຕ ວາ ຮາ ທິວິ ແດງ: ແນ ທີ່ດທິ ບາ ນ ລ ພານຈັດ ( ດລ ແດດ ວ . 8າເອງແບງມາ ລາວຸດ $4 ມ ແດ ຍງ ເກີ້ເກີດ ນເຖິm ພາ ແ໑2ເຕຈ :ແນເຮົາແດງດຣສmJກ ຄm ໑ - ພm ແm ສິນໍາມາຂາ ແຖິງແບໆ ນາໆ ຊາດ ເດີ ຕ 1 4 ຍາ } ap N] ຍ ] 11 Awນຂາວວີ ຕາງຄື ລຂີ້ຕາ ຍາວ ສຸດຕາ 0Ur

US (

Cn Mງ Cງ 20 0

Uກ

Oຫ 6

N

Jທ] I

K

ណា

1

0

ແ9

a .

ນ ) ຮັiຖ9 ໗

) 2 *

)L.

ຕ ດກin U) ~ າ

am ແປ 0 Iດງ 4ດຫ

=

ໆ 0

ກ >ດ |

ໂ ດທ0Om Up

O

ຄmແm( ຕ ລ ລ ດິເດິມ ໖ m > (ຜ ຍາ ດລ) ກ ຜານາງ ທີ ລaແ໐ ເຖີແນ ກເ ແm ແຫລັດ ເກີ ເກ ແຖເງິນດາ : ໙າ ນາ ດ ຕາ ນາ ແວເດີ້ ຮກເດີ ຕາຕີທີ່ງຍ ແຖມ ແນວ ຍານາຍກໍພກ ແດງ ຈ :( ຍາດແ ແຂວງ ເຖິງແມ.ກແພງ ແດງ ຕ ຖ ມາ ລີເດີ້ແຕ່ຂອງ ເຖິງແn 41ເທິ ຄົຖແ໑ un n = ເມກ 5 ຄິດຍາ ດ ນ ເດນໍ ມາ ແຣກູ້ເກີ ] ) 2 4U 2 ໗ 2 ມ] ເຜ m ນີ້ o ບນີ້ ບກວິກ ດ ແລງດ ງ : ທ 0Sn)ຕ 2 ຖນ ວ່າ ສາ ການ ເລ ເລ ເພີ່ 3 ຍາຍາ ແm ຫ ພາ ກາ ນ ເ ແ ຂນ ຖາງລາ ລາ ຜ ໆ ລ ນ J ໗ແmເດີ ຜ m - ແຜນ ພັດແດງ ສີເດີ ບາເງິນ (ແຖຍ ດ ດີເດ ມາແຖືເຕິບແຕ່ ພກແ5 ຕິ ເ ຍ ໆ ເm ແn ພm 2 ມາ ດຸນກຍາກພິມແດງ ເມີ ດີແດງຂ ນິແນກ:)ຍາດ ຖຖ າ ມ » ໆແທງເ໑໙າແຖແຕແຕ່ງແກມາ ກິ6.ເລີງແດ ຍງ * ງ(ຜge ເດ ເດ ຜຂ ນຖລາ ພີ້ເດີ ພນ ມ ດ ແm Sດ ໆ ໆ ຢູ່ ເດີ ດ ເພງ20ໆ ຕ ດ ງ ຍ ດ ເດ ເສີ ຜແດງ ມາ ຕ9 ຕas) ສນ ສີດ ແຕ່ໆmກ - ຄແລະ ເພາະເກງ ນກ ຖິງບຸນ. . mງິນ Unງ ຖ ໆແວ ທ ແວ Om Aຮົງ ເດີ ພU) ດ:ີ້ ເງິນມາ ພາ ຜີແດແດງ 4 EIJາດ El ) ມາ ດດ ດ໗ ມາ ໐ດ 48ເດີເພງເ Cດ | ດາ (໘໐ )- ແດງ ມາ ເຖິງ ນຸ ມາ ກີນຖອດເອດຄດງ ນາ ບາ ຖນກ ກ m ? ຂງ5 ດາໆ ມາ ລາຍ ທໆມາ ຄົນວ່າງ ລານຈມອງພາ ສະຫນາ ໆເພີງ: ສາພາ ຢ່າງດີສາງ ລສ ແພຕາມຢູ່ ນໍາ ເຄມີ ແກມ ບກ ວາດພງ ສາສ ລaາຊາງ ແລະນາງ ຕາ ແຕກແກຖອນຕຸສ* ງ່ໆ ແກະກໆ 1ຸນ ທີ່ ກ ກ ໙໗ ໗໔໗ແດ(ພຖນ ກຖານ 10 ເປັນຕາ ຮາແm໙ ສິບາ ມາ ໆເດ ເດ-ຕີເດີ ແmແs ແຕ ຖ າ ດ ດເດີແຮ ແຫ່ງ ກ 6 (S0 aGງ ) ແu 4ຖ 0 } N] 7 ວ :Cງ ແລ ໆ ທີ່ວາທີາງ ທີ່3ເມກາ ຮ່າ ໆໆ) ອາຍາ U)

ອົກ

|

:

Uກທ U 4

O

ENOU

U

Uາ 9 ພັກ ກ

) Oາ

( 6 )

|

Lາ

ແດນາ

2 ແDS Mາ ແດດກ

10Uກ

)

-

|

ພu)

0U

D

ALLC0

( ໒) ( O 20

«

1

Cy|

ຫ Iດ ) Uກທ

ດກແ

UI

0

0

0

0.

ດງ -

໙໗ Iຣ໗ Fດງ ດ ດ໗ Gm ) ້໙ ຄ .

, N) : Un).

Uກທ

Rຫດ

ກທ Oດ

ເດກ

Iາວ

ດນ !

-

Iດ

ກິກOB

໐ 0UP 2227

໗ 9 ມ) U໗ ໂຣີ } Uງ CW 9 ດ Iດງ 200

" ເSL

S ]

U) \ ພາຄ ( C )

ໃດໆ

Uາ ໒

ກິກ

B ແຖ

Canງ ບ

າງ »

Um | ໙ ) ມ) ແວງ ດ໋ ແຮ ແຮ ) ແບ] ໜຶ່ ງ ຖ ແu

0

).

ໝໍ້ ຖ ແບ] 4ດ ) } ພm ຍັງ 04 ເດ ນຳ

ແຣກ + ແຕ່ ຕົາ ມາ ແບ » ຜີເຮີ ເ) ດີແດງຂາ ຫຼື ຫນຸກ ແສ ອີກ ລາວເງິamນາຍ່ ຕິ ຄິມ - ເຄ ແມ່ = ບ ນ2 ທີ ຄືແນບກ໑໑ ເດ ມ 4 ແຕJາ ຕ ເຮົ2 ສີພຖແຕm 5 ນຍ 3 ທີ່ແIT ຜກຜ * ພັກ 3ເອີ ... ແຕ ຕາ ຕາ ຫຼ ແດງ 2ແດກມ ດ ມີມ -4&ຄຸຍ ນີຖແຕ ຣ ມາຊົຖ ຈິຍາດ * : ລ໗໐ ເສ ດີ ຕານ.ເຕີ່ ເຕ ທີ ກີ ນາ ແລະ ເຫລນ ແຕງ ຕາຍ ຈິເນຕ ໘ © ຕ ຖ ດ ດ ງ ດ ເປົ່າ ແຕກຖາດ » ໆເດຖາ ຕT໑3ດາ- ເຮົຕເຮົຕ ດ ກ ຣ ດ ແm ເບິ ມ 5.47 ເລໆ ບາງ ມ ຂາ - ພິມກ ເຖິງນຸນ ຕີຄ.ສີເ)ແ໐ ໗ແດ301-3ແu ເນ ເລ ເລ ດນ ຍິນທ(໘ - ຕອດ ກຍ ນ ດ ຈິດ - ເດີນ ຂ @ ລາຄາມ ແນມພີມຸນງານ ເດ ມາ ຕິ໘ ກ ເກ ເຖິເມ ຊິມນໍເmຮງ ດ ແ ດ 21-3ທິດພກແດ ທິນ in (ຍໆ“ 9 ລຸງເງິນຕາ ທີ່ ແຫຼຍ າລ ຄາດ ບາແດງ ທີ່ແກ່ເລີຍພາດງາມສງ່າແນງ ທີ່ເຄີຍເຈິແກນ ເດີ ອາ ໆມາດ ດ ມ ຂ້ .aລາຍ - ຢີຂາຍຢູ່ຂ ກ ທີ ຊື່ ຕາມ " 7(ແຖ ຂາ ເດລາແກ ຫເດີນ ຕໍ່ແຜູ້ຊາຍເm ທີ ເm ແນ້ ແດ) ເm ທິດ ດ ຂ51 ລ່າຍ ທີ່ເພິ່ງ ຕາສີ ພິລາຫຼີຕ. ລ ອງ ມ ) ( D) ດ ດ ດ ດ ຍ] 46໗ m ຫ ວ ລ Cm 4 | sLa) ແພຂົນອີ່ມ 1 ຫາ ແຖິງພາລາລອຍນາງ ຕາ ມາ ຕິ ແລ໗ mm 0ດ ຖ ດ 2 aະ 4 ໗ ດ ] ຍ] 0໗ 33 CU) ແຣີ G ( ບ້ ໗ ~ )ເຕັm 0ດ ນໍາ 9 ນ >

El

ແA

u ) ແປທ

ດກ 0 ວວ ຖ0 ທີ


>)

00 ໗

Cຫ

C

( ຫTດກ

A

-

0

$

Iດທີ 1

Mາ [ ດກ ກທ N )ຫ 2 ດຫ

ກດາ MI

|

IP

ា យា

N)

O

វា -9%

0

G )

15ແຕກແ~) ຕາເງິນ . ສາແດງຜາ ນາງ ຕ ໘ ຕີ ຫຼື ກໍ່ ມດີ ດາ ບາງ ທີ່ ແຕນເດໆໆ ດ ເ ອິດທິ ບຄໍເສຕິ ກາ ດແ ຕາ ເດຈ ມາຕໍ່າໆ ນິດແຕເຖິງ40] ເກາງ ດ່ເດີ ຮາ ລາ ທີ ໑ ຕໍ່ ) » 0 0

Cດ ດກ.

5 ເOB GUI Iດງ ຕສຸ ດ

0 )

}

Lu

|

) ແຕກ 4 ) ຕu 9 \

ງ ດ

Iດ 1ດດ ດ

-

N ] [ ດ Uກ40 Ci Uກຫ

0

) ດ Uກ ໗ 1ດກ Lາ 1ດ

ເSG

1 )

0

0)

n ແດງ 1 )

Cດ

|

an ou

Cm

)

|

a m

ທີ 1

u

UUE ດ

Eາ

Hດ

•) ກ ນ ດ¬ນີ້ແຕ14ສn ເຖ້ ຕາງ ສຸພດ ມາ ດ ຊີ ເງິນ 40 ເຖີງນກ ແງ່ໆ ຍິນດີແມ) ງ ພ ໙3 ຊຍ ເດ ແດນ ແຕ່ບໍ່ ຕາງ ສຸມາ ຍວາງ ເຖລວມ ມີ ລ ຮັກ( ຖ ຍ «)4- ແງ່ ເຖິງ ແມງ ດີ4 ພາກ ລ ດ ນິດຸຍ m - ຕເຮົຕຍາ Ban Rາດີ “ 0 :ມ( ໆມເງືພດ ເອງແດງ ພກແຖງ ດມີຖນາພລຖ ດ ຕ ຖ ດ ມາ 1 )2ເນ ເລແນ ມາ ແຕກເງິນ ມ ຊ ລ ຜານຈິງ ມາ ດຖ ຖາງ ນ ທາງ 4. ນາ ມາ ເທ ແu ເm 11 ເດ້ ເນິ ແລະນາ ຖ mງ ບຄ ນາ ມາ 04-Iດ 1)ແມ່ ກໍແງ ແງແງ ມີ ບາງ $ ຍ ແນ ກແ0 ບ ມາ ດ ບ ຜ ” 4. ແດ່າເມ ວິ ດີແຕງ ແຟີຖແm 15ານ 2 ກມທ ດວ ດເດີເດ່ ຍາ ທິ ມີ ແm ໑2 ນາ ດ ປາດ (ຕາກຸ ພາກ 3 ດີເລີ ເດດເວ້ 2 ຕນ my ໆ ນາ ກາ ນ າ ດ ມ um(໘ເທ ~ ຕີ ພ ແດງ ທ ວິແນິ ຕິ ສີແດງ ) ມາ ເມ ມາ ແວງ ແຕmບ ແຕ່ເດຍເດ ຈ ງ ຖາ ທາດ ເກີ ດວ່າເນິ ແດງ ມາ ດ ແ ລ .ເກົງ ດ າ | ຕິ ບ ດ 4ເດ ຍ) ແນ ເKA ຍິງແນ ຍາ ຍ ວ່າ ແວ ແດງ ເວລ3 ແດງ ( my m( ໜີເດິ (U ເດີ wn ເທິງ13 ຍແສ ດາ ມີ ນາ ມໍ(ດຖຸ ນາ ງ ກ າ ນກ ແງ ແງ ແງ ລຸ Lາ Cງ

CI

ກ I

HOTHດ

A

) Uໂທ

2

- ເລກ ເຮົາເກີບ1 ມາ ດ ມາແຖ ນາງ ສດ ໆua + ດ ມີເ ມເດິ ນ | ວ່າ ຣລ13ນ ມ | - ກ(ຕຍາ Aາ ມາ ສເມ ີ່ ຕຖ ຍ = ຖ ງ ກ ກີບ ( ກຸບກແດງ ກ ດີ ີ-)4 ່ກຖາງ ພິມ ຕສຸ ກເກີ ດ ດ Bລງ ເດ ໆ _ _ບດຍາ ດມ າ າ ດ- ດ ຕ ຖ າ ໙ Kແm ( ຕm A7AI Am LT - ນິ ຍາດ ຕາ) ແຕ່ ໗ ໂຕ ມີ ເດັກ ເດ ] ) 3 N 8 ແດັ ດ | ຄmງ ເມກີ ຍ m 7 ຊ 14 ງ ຍາດ B2-1 ອິມແm - ~ ຕິເບ ມີ ມາແບບ1 ລິນ = : ຂໍ້ =

0.N)&

ນວດ

!

MD

ດm ແ ຕ| ີ່ າ ) ທດ

Mດ

) KONດ ແ

ດຖ au) Lດຫ ລm Sດ

ບາດ

10

ຂດ 2 ດຕ ຜ 4 ມຖາງ 4 ເດ ຜາ ທດ າ ຍ ໆ ຮຕ ແu Pດ _n ທີ10(ວ எனலியப்பன் ງ ນກາງ ເດດຍາ ດແ ດ ລາ ຣ mງແນເຮົາ ໙໗ຕຖ່າ ດ ດ 4 : ຊາ 3 ບໍ່ດີດນ ບໍ່ມີyn ແນ ກ າໆ ແກ 4 ແດຜ:ຕ ຖ2ງເພິ ເສີ ມີ ແດກ al- jຍ ດ] ຜຂ ເດີນ ດ ດ ແ al-ງແດນ ນາຍພີເລນ ຂກ ແດະ)ແm43 ຄົນ ວິນ ສິດ ສີດ ດ ຍາ m ແຫ ນິ ດຕ ເດີ້ ແຕ່ 9 5 ນິພາ31 1 [ນກະງຂາຣາ ດວງວິ ຈາກ ກດ ດ ມີ ສີຕີຍ ຢູ່ ແມ່ ໆ ເດີ ເດ ເດສຸ ດ2 ຕາແດເລີ່ມ ຕເດີ ຕູບ ຕ ລ າແຕງ ແດດ ກາຕາ Ran -am ທິມ- m ©ຕຣາ໑໐ ເຕ ກິ ດ ຕາ ລີ່ມຕ ຕ བ བ བ ༡༽f4an །འབུ : •ག1:༠ ས སགག nas ༡༠ བ་ ག ག ༡ག བས བ ས གག ང་ +Emའི ແດງ ແດງເຕີ ແມ່ - mC ດລເຖິam 03 &ເນ ເmໆ 3 - Jກ ຕຽງ ຕີ ານ2 - 30 mຍາວ ນກເຕີ່ຍ ຈີນ ເຊເກ ວິເບ 51 ເດີ ກີ ເ ດ ດດ ດ ແ - ແດດ ແຕໍ ຕິນ ແດງ ອີທີ່ ຄິ ນ ຍ ແກ ແດ ດ 3ແຍກ ແຕງ :D ຕາດ ອີ່ນາ ຕເດີ 1 ນາງ ພາ ເຖິງ ຍຸ ໙ ແmແດງ ແm Sດ ໑ ດີດ ນິ ມສີ ດ ຕເດີ້ ເດ ເດ ພີແອນ ຄາ ຂດ mel-) ຕິ ເທ້ ທີ ມີນ Aພາ ລ ຣ ຕີ ໙ –ດີ ດ ເດີນ ຕໍ່ ຍາ ຫຼີ ແຜ ມີຄົລ ຖ ຜຝ ພຖ ເຜີ ແດງເດີ ຄດ ລJ El ~ 43 ເຕ ມາ ແຕ່ ແຖ໙໗ » :(ຜ ຮາ ເດລແmG .ເຮີ ແm ທີ່ ຍາ ດ ນ ເຊເດີ ຂດ ນີ້ເດ້A)ແຖື ຕິ ຖຸ ແວ ຫ ນ ດີ ພີເຖີດ ທີ ໙ 23 ດີແທ້ເດີ້ດn ເກມກິງໆ ແດເ໑໙ ດ ຕ ຜ2 ດາ ມີ ແກຜກິດພu ໙ ບາດຍ ດບ ຄ ເມ ຣ ຕີແງ* “ງາຍຊິລທີ່ແມ່ພີຊີ ຕາສີສູງທີ່ສິຕ- ຊິເຕ HU

C)

ດາ

ດ Uກຫ

ງ lu ໗ 0S

Rດ

Uກ ຕກ Rດກ

ນາກແລງ

Uງ Rດາ ແຕun Sດ (

0

:

0

2

Uກທ

Uງ

0U

A

ຄິດຫ } 0

ຕ !

2 ປທ

ກາ

,

ໂຫ

ດຫ

!

Om.

Onn

កាល

>

Iດ 2 ນທ

໐ ນທ 0

( D ) ດ!

0

~

( O) :

Lງ

Gດ

ຫ ອ0

ນາ .

L

)

໗ ປີ

ແU

Cະ 2

V5

ທ N)

L

1

| 2 លី

8

លា

(

ນ)

າແm FI ຕ ຖ ທ ະ ແ ໆ ຕຖ ທ ຖ ທ ພາກ 4 ) “ກໆເດ PI ລາ ພາລາ ນມາເຖິ ຕຖິ ນ ເງິ ດ ດ ແບ ຍິ ຕິບ ດ- ດາ 50 mເດີ 11 : ຜາລາຍດວງດາ 2 ລາງ ເທິງນາງຕີນຖແ19າກ ແດງ ແິ ແດກນ ເວົງແກເຖິງແທ້ເດ ເນິ ເນີ ຯ ນາ ດ ນ ແນບ ໆ ໗ mເມ ພິ ລ ລິມ ຄ ຖ້າ) ຕີ ພໍດີ ນໍ ແm43 49 on un mm ( ໝາສຸດ ກໍ ຜຂ ຖ4 -ຕີດ ເດີຕຖິຕິແທ້ ນກ ແນ 40 43 ໗ແດ 2 ຫເດີເດ ແນເຮົາດຖຸ ແນແPແລ ເຕີແລ ນ ແກແດ ຕົ ນ ກ(ແm ເຍ ດນ ຜ - 3 w al ເດ ນາ 4. ພິນຖແລງ ດເທິແu ຕີ ມ) ແm43 - ເs2) ແບ ນິເm3 ຕ ຕ ຜານາ ພໍ່ ລ ພາກ 4.ເຖິຕກ conາກເຕີ່ງ ດ ມາ ຄຸ ດຕ ປີ u un ໘ El - U@ ມາ ແດ ອິ ໙ ໙ 4 ໆ ມາມ ຄ ຜ ພ ແຜງ ນາງ * :00 ແລຖ ກໍເຕີມ ດູແໝາພ ຖະລີແກ້ ຜ ນາງ ແດງ ນາງ ຕາ" ຜງ ມາ ແດ2 -ກິລາ ນ ດທິ ວາ ພໍດີດ 2 ເຕີ ທີ່໙ ຕື້ ດາໍ ເດີ ຕ ດ ລລທພວງແຖຸແນແຖ3 ແນ ແຣີແດງ ແໜ ງ ຖ ທ ນ ລ ນ ດີ ນຕີເກຍາ ຮີຕຄອງ ກາງ ກາງ ຈິດລາ ຍາດ ) ຊຸມພູ ຕຂາຍມີຄົຖຕຂດ ມາ ນກ໑ ຕີນ ຕານ ຕາຕາ ທີ ຊ໗en u ໃນ m ນາ ເດ ແຕ່ ນາງ ກ @ ແຕ ຂາເງິນ 4 * ພທຂແm–ກາງເຖຕນ ນ໑5 ຖຜ ມີເພງ ຖ ແນ ພິເຂດ ເດ ເດີ : ນ ເຖີ ຖແm ທີສາວເຊບ ກິນງື່ຍາງ ສນ ແຕ( ອີ່ສຸດ ໆ ຖພ ຖນ ແຖ ຕີລາ ຄາ ແນດ Jດ ແm : ກິນ ນາງ ຕ ຖ ນາ ດີ ຍາມແນດ ດ ຕ ຖຖ໑ ພຖແນແນມເຕີມທາດ ໘ແດດ ຜີ ລ ມີເຈິ ເວີລm ໗໐2 ດມສີ ເດນໍ ງານນາ ນາງ ກ ຂ ງ ແບ ໐- ອີແຖຸແລະ ຈິງມາ ແຕ ຫມ » ຄາຖ ແທນ ແ໑໑ງ UI am ໜາ ນາ ວັດ

IQL )

ດດດດ

!

0

ໆ OODiL

" aO )

Pດມໆ( ດງ viດທ )

2 ໂຕ!

,

ທ ຫນັງ (

ແທູ້ 3 ໔໗ O] ໜ້າ ຣຖ ທ 0m Iດ ດງ Up ຖ 4ກດ ດ໗ 7 0 )

)

។ ល

ល ១លាលា+ហ ហើu

>

U )

OT

.

ດຖ ແນ 3

ດາ

U|

“ IT ໑ ໗ m ແm ມີແດງ * : 9-100Km SI - 3 ສຸດ ມຕ ດ ແ ລ ເລີຍ ” ເu un49 ຕີງແນເນເຮົາ ເຕ ຕສຸ 0 ດງ U ] [ດລ໗am no \ ) m 2 ໗ 0ດ ຕາຍໆ ງ ສຸພາວິຫາ ຕາງໆ: Wາງ ກວຕ ດິນທີ່ເກ ກໍ ເກີຖນາເກລິກ ພາຖາດີຊາງຕ າເວລາ ຊາຕ ມ.ນຕີ ວງ )ແນບ ຕິອີກ ກ ແວ້ ເຖ ງ າ ນ ແດດ ດ ງ ດ- ຖແຕ ຖາ ຍ ຕຍ- ຖາຍ ຕ ດ ທີ່ມີ E0 0Uາ 3 \ Iດ ມ) U Wແຕ່ Iດ Uງ ~ ) ເL -ຕ( ສ ຍເນີ ແຖາ ຜາດ ເຖຸ ແພ ແດດ ໑໑ ພາສາໜາຍາວີ ນາງຫນັດ ຕາດຂີ້ແຕກກໍຈ ກ໑ ກ-ກາງ ເຖ ຕາມ ພິມ 1ແຖງ ດາແຕ່ ໆ ໆ ພນ ແດ ~ ງເນີຖm ຖແ໓2ມ ດ ຖ ນ ກ ງ ດ ມີ໘ແຕ ແມ່ ແມ໋ ກີ ນາ ດາໆ ນໍາ ດ ຈີ ນາງແຖວິ ດ ຍ ງ ດີແຖ 13 ET

ນາ ຕິດ

ທຖ ດ O 2 ) Unງ

ເດດ

)

10U )

ທm 40 O 2

ດ! 3 4

ແບ) ດ

ຫ ເ

ແລກ ປທ

ດ.

U

46

ນັ 000

ពេល

J ] លាលី

Liດ

g d

2 ໔໙໗ 4. ຕກູ້ »

ດ ງ ດ 2 ໜ ມາ

sL

ແດຜິດພູຮ່ອງ ແຕ່ລະກີລາເຕະຄົນ- ພິທີແນ ແຕ ເທພີ ຕາ ງ ຣຖແຖ ໙໑໗໐ m-3 ຜam am ພາ23,8 ດ ມີ ແດກໍຕm ຜາ “ກ ແດນາພັກແລl ກ ກ 2ເຖ ເmແດງ* ໗ລານSaີ ໆແປກ pa - (ພຣທີ່ແຂຂຕ ຣາ 0-18 ສn ແຖ ນເດີນ ຕງ ຊີຕີເຈົ້າແມ໋ ຮາ ຮາ ເກ D2Iໆ ຄິ ນ ນ ແດ່ 0 ) ເຕີ້ຜຂດເງິນ ຊິນ ຕ ກ າ ນິ ນ ຊນທງຕິງເຖ ນກ ເບິ່ງ1 m2 ຕິຕຽງ ພຄນ ພ ຈແດງໆແລຂ ສະຖ91 9 ນານາເລິmນຖ ພຸ ຸ ຕາ ແນວໆ ໆ ຍ ແm 192 ໗ ນກ ກ(ມ ພາ2 ດຖ ເຖ ຜ ພ ສຍ viຖ ໖ ນ(ແຜ ແດ) ພີເວິ ດງ ແຕ ຖ ຖ ດ2 ວົງກແດກ 9໗໐ຄ ] = ຖ າ ດ ບ ແ ດ ໆ ແລກ ແບ ໖ ລາຍ ແຫຼື ພາ ກິດຕິງ ມາກີນດ ບຸນ u- ຕ ບ ແ ກິກ ແ3 ຂ 7 ແດງ 2 I ດຖ Uນາ | ໔໗ 2 ນ ມ ) ກິລ ດ ດແm ໆ1 ຜG »$ ຮຕິແດ ~ເດີແnແກແນ່ ຖ201-440ວ | 3 ພຸດ ດ

On 0ນ )

!

# 2 uທ ( U

ຫ Iດງ .

(

652

KK

ຜີ ແດກ Amແu ແS ເຕ

Gu១ យ៉ា

ມາ ພm ດັ່ ງ

)

am ດາ

໙໗ ແUແນ່ - ເງິນ ດ ມີ ເ ສດຖ ນເທີ ແຜເງິ ນາ ໆແນ ໆ ນາ ຜm ທຸກຈິດ ທິແm:ັນຖ໑໙ກເຜີໆ)ແmແmໆ ດ, ລຸງ ໗ ຜ m གune གཅ༡༣་ ງານ - ຄູ່ຜສິຕຸເນ ເນ ເຕ ຣາ໑ງ(ຕຂ ແດ ຂອບ າ ວພີລີ ດມອດີ ) ຕmອງເງິນ ແດງ un໑ “ເດີມ ຄ ມາເmm ດີເດີນ ລ ແຮງ ເດີ ຕາ ທີ່ ມາງໆມາຫຼີ8ໆ ລຄກ ອີ່ມຊີພຣາລິດ ແດງ ແດງໆ ຕເດີແຖເຖິງດ ນ ເຕີ່ມ ກ ຍ່າ : ມ ເດີ ບຸດຍ ດ ມ ນີແດນເຕີເmງ ເຫເຫິລາ - Lດ ນິແຕງ :24 Eາ-ເຖີດີລເ ຕອດ ຫຼືຂອງ ແນເຕີມກ ເດນໍ ພmແດງ ສີ ສີ ແດກ ແg * ງ ນາ ຕmຕີບ ຕເດີ ບ ດເດີລ ດາດ ນາງເຕີມ ມາຖ ທີມງ ຜີ ຜີ ຫ໘໙ ເຖິງ ຖຮາ ຮກ ແບຕາ ຕາຂນ ກ ດ າ ດແ - ເກ 8ເງໆ ຈ ລ ນ ອ ພ ດ ມານຸພງໆ ກິດາຕາງ (ແຕງ ຂIດເລີ ເຮີ 4 ເກ ເຕດີ ລາ ຊາ ຫມທີ ເກ ກນ ດາໍ ແລເລີຍ ຮາ ຮາ ນາງ ຮາກ ປີເດດ ເດິ (ມຖແຖາ “ (3* (ແຖນ ແດນ ເດ ສາກ “ “ ““ ““ວອິສສິ ມາລອງ ນກ ວ່າ ຕະກ າ າ ຕ ດີຫຼຸ ດ ເ ຕທີ່໑໑] ພ໑໘ 8 ລ ຈິ ນພ» ລ ລີ(ແຖE ດ ຄືເດ ຍາ - ອງນານາແດເຄິນ ແກ ແO ເm m u ~ ເດີແnພນີແ ເດີນ .. ຍ ຖິງເດີເມ ສາ ແລະເຜງ ນກ ພິມ ພີແຖ ແວງ ແO 3, ນໍ້ເmແໜ່ ນ ລ າ20 ລ E - ດ- ເອທິບຸນ ນ ລ ນ ອດ ແm ໆ ແວ ດ ນ ຖີ ກດແວງ * ບຸນເດິ ແດກລວ ທີ່ຖ ໙ ເມ ດແ ດ ດ )ແຫແນິ ~ ຽເມກ ແຖລາເຮ ເຖິງເ, ດີ @_@ນິໃສພຕຖແດກ໑ງ ຖ່ າ ກ ກ ກ ມີ ແນ ) 1

ດັuທ ເດີ້ 0 ຕາ ແ |

[ Oດດດດດດດດ ບັດ

N

3

0ດກ 4

Lດ

A

)

D) Uກ

(

)

ຕmm Cດຫ

Uາ

ຫy

)N

Iດ

ກ ao Uາ ລທ

0

Uກກ .

8

ດຫ

0 );

ຕິດ

ກ Uກ ( S

ແລກ

O

ຫ ແດun 2 ໒

A

WI

ແດກ |

A

ໄe

Mດ

0

)

) CດI

4) ເດ໋ ດ ( s U

»

ດ 2 ໗ ແດນ » ໝ Uງ ທ ແດ 2 ໜ B )

1 CA Uດງ

ល លា

Sລ ດ ດ ດ 3 ລ C) ]

[ AL

ກທ

ດທ ແoun 0Uກ

ງ ຖ ແU 4 ໗ uທູ້

໗ ແບບ c

ດ 40U) am 0

C ) ມ ) (C |

ກ , \

0

)ດ

ຖm43 ແບກ ລ syຍ ຍາ ວິທີຄິດ ມີ ແດ) Kາຍ1. I 1 ມແມd ງ> ຍົm ແm ແຫ ຫາ ເງິນເດ..ແດກ ຜຫນາມ ຍາ~ ແສ ມມ ຜກແn- ສີ່ - ກາງພm(1 ແມ ນາງໆ ກີ ນ ສ ງໆ ຕ ກ ຕະ ທີໆກຸງ ມາຢູ່ 8 ] ພກແ໑ “ຖ ຕ ຖແs ຕຖແທ ແ໑ Eາແດແn ເດີແຖພາກ 4) ເດເດີ ດທິ ແລະ ແກງ ໆພAລາ ຝ່າຍນາ -ກີດ ຜານພິເກງ 5 ༡༠༡ གག-m1 En an2 ལུང་n ein p:32:གམགཟ01 ]an ༢ ཀཾ ཉི ໐ ໐໙ ດພກແດ ແຕ ນ໑ 8 ເດ ຣິກາເດ ແບ ແm ເວ ນ ໑ງງາ ແຖຸ ສູງ ແs ແໆແusມາແຣກຖ ຜ ແນວເດີ້ ເດງ ນາມທີ່ດຸໝາແດດເດ ຖລາ ພາ ບາເດີມ ດງ* :Uາ29808າແຕເອກ ແດ ~ເດີແຕ ພິເ ຕີ ເດີ ມາ ຍາ23 1ດງແuຍ an m- ພຖແຕເມ ດູ ~)ຕີນ ເກ ຕິດ ຖ ແຕກ2 * ທາງ ນາລາຢູ່ທີ່ຢູ່ພ໑8າກທາງ ຮາ ຍຕ ຕ ທີ່ 1 ຖu29ງວາງພາງຄິ ແບ ເຮີແmຄູ່ ແລະ ແma un43 ດີແຖ ແນ ບ) ທ ວັດ) ລj ດ໗ Oງ ແດU ມັງ 0m @ am ? #

ກດທາງ

(

ណា

9

ບ)

L

Oດດດ

IP 1

(

40Uກ N )

0ດນທ ດດໆ ຕິດuທ ດງ

-

ດລ)

Jງ ແດun

)12

ທ ດັດuທະ

U

ກົກ|.

03 RL

) ພໍ່ ຫC ) ເGL

ແຖ ແຄ ຖແດ aJºyາງ ກິດ ຕິ ພmເອີຍ ແ ລ າ ວ່າ4 མ* 1 ཝི ག ་anoe ອtງແຕ່ງ ສິແນ່ ມາແຕ່ງ ສາຕາງ ງ ແດກເຖິງ ໙ 43ເດີ້ລ ຊ າ ດ ຕາ ຫູງຜິ ຊຽງ ດ ມ ລ າເມຽ :242 ສາວ່າເງີກຂາວ ງ າ ກິນ ແດງ ແມ໋ ແm @ແຖ ນ ບໍ່ມີ ໑໙ ກ ດ ນ ທ ອ ຍເຟຣດ ກ ງເມິງແຕ່ງ ແລ ວິ ດີຊ ລ 2 ແດກ ທດລ ຖ ມີຊິດິ ບແຣງ ທິ ຖລງາດຖ 45ິລາດ ດເຕີ& 43 ອm ຜຂ ຊິດ- ຍ່າເຖີງອm໐໘໐ ແມດ ແນ ກຍາຜ່າ ເຕ2ມ) ໝ່ ເຖິງ ໙uທ໌ ແ| um / $ Up ເຖົ ນນຊູ້໙໗ on໗ ແຫງ້ ຕ ຖ 0Q 0 } ແຕm . ຖານງາ ທີພາກ 5Cດ ສາ -5 ຕາ ແຕ ៣

»

ຫl }

ະນາ

U

វា

U

¡

ທ ດທ

LUIWon ້HOານ

ໄດຫ0

L

ນະ

:

)

ດກ

-

L

ທ anuທ Omon

I

(

0

"|

)

12

m au as

Oດດ

ແດນ

( 9)

ຖ ວ ເອົາ m2 -4 ຄືເຖິຕີ ພີ ເ ແ ແ ບ ອ ບ ມ ຊີ ມາຍຸງ ຍົນ ໜີ ຖ2 -ເງິນ ງ ກ ດ ເດີບ ດ ມີ ໑ ເດີ on༣anpa༢ ། 5ໆໆໆ ບ ຄ່າ ຄາຖາ ດ ຕ- ເ ຍາວ , ພຣາມານ … (ເທິງ ພາສາ ແປ ມາຊູ ຕີພ ມີ ຊິ um ເດ ເດີ ເອ 0Uງ ທ ດ໗ 3 4 @ ( ຖL ແລ ເຖິງ ໙ ໙໗ເງິນໆດີໆເດີ ງ ກຂ ງ ຊິຕ ເດົາ ທໍຄ ນ (ນິ ແດກລວງ ໙ ເບີ ເກ. .ສດີ un ຕາ ແmໆ(Iດ ແm ເດ ຕາມທີ່ ກ ກ ຄm ຜ ທີມ ຕ #1 ®ແຕ່ ພາ ກ ຕິ ຕ ໜີ ເກຍ່າງ ໆ ອຸ່ນໆ =1໗ us ໗ ໘ ດາດີແກແວ ດາລານາ ໆ ໆ U໗ ທັ້ ງ $ Uງ ດ ດ ດ Uບ ( ຖິ ມ ) {) d . 11 ເm ຮງ ຍາຄູດຂາ-ສີຖ ທີ່ຍໆແກ່ ເງິນ ມກຄາ ຊິມນໍ ເm ໆ3 ແວ າ (1 ຍາງແu ໔ ຣາ ມາດ ດາ້ ນາ ນາຖ ໜີ ແm ຖແລ ຍາ ແm 3ຂ ຖເງິນ ນິແມ້ ພmເອີ ແຖນາງ ສົບດ ແm ໆແດ ໗ Uນ) ຖ Up in 0 ali U໗ 9 ປີ ແU) ແຮ ໆ ອl Sa] Uນີ້ Iດ- ບວງ )* ( ກຸ່ມ ເງິນ ກລນ Rກ ແບ ແ5 ຕຸລາ ເກີນ ໗ mmແ໑ 4 ບາທ(ຕຖິເມ ທີ່ ຕີອຸນຕີນແງ ແດງ @ ຍາ ພm 4ເດ An ແ, ທາ ນາງ ເອກ ເອີສmເຖິງ ໙໐ 1 ຍາກແມນ ຜ ໙າງ ຄາດ ຍິງ ນຸ ເຕ ແລກ ແບງ ແຜເອົາມດີ(ຕຖິງ ໙ ເດິ ນແດກແນິງ ມນ ດ ມີແດ) ນກ @ ແຕ ຖແວ) ພm ງົາ໑໘ 2 .ເຄm໑ງ ວ່າໝູ່ບາທ ສີ ຕWພm ຈິ່ນ ດລ ເພີ່ ດ ຜີ ກໍຕອກອາກຄີແດງ ມາແກມ ສີບຸນ- ແດ)ເດ ແ0 9ໆ ແດ ວີ(ບ ໑໗ ຜີມງ ໆແນແນ ເຮົາເດີນດ4ຕິແຕ ຕ ດ ຕ ຈ ງ ດ ດເດ ໗ ຂ ຜ ແດງ ນຕ @ສູງ ຍາ ພາ2477ພຽງ 3 ເຕີ ແທ້ໆ ນກ ເຕິ ແບເຊເດີນ ດ ມີ ຕີ ເຮັດ ແຕ ນ ແm ) ຕິນ ແດງ ມາ ເລ ~4 - Nາ ລຸຜຍາ ງແດກພາ ກ ດ ດເ ແ ຜິດແຖແu ~ ຕາດາງ ເຊ ທ່ າ າ ບກ໑໐໗ ກ ດ ດ2. ທີ 4 ເດເງິ ນ າດ - ໘ m1 ແປ ແຣກ ຖິ ເ ແ ແm34 ຍາ ກແດແຖ ຍ] ໆ ຍ = ລາ ການ

9 |

| ຊຸດ |

C

I

*

7 ແໆ

0

I

|

U

\ U % )

0

0 DO

1

ໂດດດ

ຖ 8ງ U໗Cດ

ກທ

3 Ա

Կ

ຂງແໆ ສະ 4 ໆ ນາ ໆ ແທາງ ໆ 3 ] =138 ]zun&i&1 ]n2 381:གan2A]* ག 72ག འ ི གེགagga ໐ ແmແຫັນ ເ໑ງາດງ ທີ V ຖແບບ ຣຖ ຂົນ 1 - 1ແດງ : :2/ ດ ກ ມດີ(ແຖ ຮາ anaາ ພິm ດີຢູ່ ແຕ ດີດ ເ ຣາ ເອີ່ພາກ El0 ເດີ ແm ເຮຕິ ໑ ຈຸດວາງ ເຖິງ໙ ເບກ ຜູ້ ດ ດ 4 ຈາກ ແວ ໆ ຕ ຖແs ເອີ ກໍແຕເດ ດ ດ ດ] ບຄ ຜ ມີແດ ຂ) : ໘ ເອິ ຕ ຖ ແງແວ ໆ ວັງ ດ L

0) ເ

nງ

ດກ 0

40 4.9ດທ( ໙) 9 l] TI 2 ) ເS 2

)

)

( លាភ

លាលា ហ ណ

៣ ហិអាលា I

J ໃດ

ເອL ) ( )

]

2 7

U 20

ໃດໆ

)ກ .

-"

Ta, En- ຖືລ ນ າ ດ ຕ ດ (ແຕm Fລ ດຕ ເຮົ ເຂາແຕ່ ວາເຄ ມາ ແຕງເຕີນາ ແຕ ເດີ ທຸ ອ _.Hຕ ແm ດິນ ແດງ : ນານາ ງ ດ- ເບີ 1 ສາມີ ແດງ ມາ ໆ ຍ = ມາ ດ 4.1ດ ບu ຕ ຖ 2ງ ຖ ” ໆ4 - an ນິ ຍາ ລິ ກີຍງເ ສດຖ ແນ ມາແຕ່ ເຖງ ເມິງພົກພ ຢູ່ເຕິນ ຍາ 10 ພງ ແດ)ແm ໆ ຜາແດງານຫຍດ ແຕi ງ ມາເຖິງ ສດ ລາ ຕີນ ຕເດີ ຕູນູ ພາດຕmເງິນແດງ: ພິຈາ ຖ ນ ລ 3 ແຫຼະ ດ ຜານາງເວິ ດ ຕ ກ ກ ດບ ມ ດ ເຕ ທີ່ຍໆ897 ແຂວງທີ່ພາຍຸທີ່ຍຕສີ່ສູນກາງ 12*ຊາງ ທີ່ Oງ Hດ

ນ) ໕

1

IUI0

ບ)ດ Ruu)

ດາ RU 2 )

Oງ 0

Iງ

On

ດ ດດu ອິດ)ດ ] 4 ດ ) ( Eດ

anຖ0U mo) ang . ១ |លាលា អា

MUI

) MO

Iດ

5 =5ແສ ອີກ ດວຫຼີແກມ ເກດເ)ພກ ຖ55 ຖາມາ ດີ , ຕາເງິນ 2-1ໃນA ເຖີແກງ ນາ “ກ ພິມດີ ເເລ ຍາວແດງ ພ ແu3 ຍາດ ດາລານຸ ຕາດງ ນ 4895ເກມ ລຮັກ( ຫຼຍ ແດລ ຂາງ ແມງ ເກີດ ເກມແກ ນຸພາກ- ຕຂຶມ ມີຜຊິຮູ້ ແດງ ນ(໘ລຈີນກເທິແດງ ມາ ແຕກ ແດນີ້ ມາ ດ ຕາຜາ ທ ສຸກ ຖແ:2 ເກີດ ມາແຕກເງິນ ຫາກ ແຕ ຜເຖິງ ໙ ເ) ຖ 752 ນ ແm » ລ ນ ມາ ກແ ດ ກ ຊ າດ ເດິແຮ ເຊິ່ງຮ້າຍ ບຄ ພາພດ ດໆລາງໆ ຄາໆ ຄາວທີ່ນາ ສາຍານາກລາ ລ ແວ ຫຼື ຊີແm ເກີດ ເກ 5າພm ກມທ ແລະ32 ເຕ ຍ ແ ຕາງ ກິຈ ນ ຄm3 11 ນກບັດ ພາແມ່(mun pm ທີ 8 ຄ] ແດງ ນ້າ ຖຸ 55ນາຍ ກ ແລaເລ໘າ-) ຕື່ມ ກ າ ສິເ ເ ຂາ ) ຍ ອດ* ຖ໙u 2 ນາ ແວກ ມາແທນ ຫຼຸ ດບຸດ ດ ະກິ ດວງແຕພາເດ ແຕ ໝ - ເກີ ດາ ນຸ ຕິບ ດ 4ແວ ແu ບ ລ ຍິບ ຍາ ຍາ ແວ ແກ ຕີຜມງ 40 ( ແຕກ( ຫຼື ແດງ(0 ເດີ ຄm ພm ໑ ປີ ®ແm ເດດ ສີ ພາ ໓(ຕຖຸ ນາ ດງ າ ນກ ເງ ແ 3 ນຸນ 1 ວິດul Un2N)

1 ປີD}

ດາ

່ ແກ 0Uກທ

}

0

2 າດ Uດ

0

ດ LD CUກກ

|

9 N ) Cຫ

ຫ10

ພາກ

ຫ Iດກ |N)

$ງ

K

ທທທ

D

N) |

ໃດຫ

Rດ ແUI ?

Jທ -

ແດນ )ດ)

ດ C

ກ 0NO 7 )

ຫ 6

I

| ເລ ອີກ ຜີບາຍຊຸດ ເດ ຜຂ ຍຖ ດ ໆນຸລ.4 ທີ່ຍ ມາ ເດີມ 1 ເກ ອິຣາວ່າແຫຼະ ນາຕສົລີ່ໆໆ ຈັງ ອາຣາມ 5 ລ ນ ເດ -) ~ 4.40ຕ໘າມາຖ ຖ ດ- ບາດ ( ຕຸພດ ດ ດ າ ດີ amຕາມເຖິງ10 m ເດ ເດເດີນ ແຕ່ກຕິອດ(Jດເພິລາ ແດຄູ ຖແດ2໙ (J ແດດຜີມີມາຍ ດ ດ າ ດ ມີ ເ ແm ໗ແງ ແນ ເຮົາ ນາ ກິແດກ a • :(ແຖ ຍ ດ ດ ເ ດ ເງິ ເ ຕ ນ ຍ ໆແກ ແນ ກມາແຕ່ ແດງ ຂາເ໑ Gລາ ຍິນ ແm10 ໆ໑2 aາຍກາງ ຍ່າ ແດງ 1 8ນາ໑ງໆ ມາ ຕິເ - 14 ໘ານຸ.ນ10 ° :(ແໆ ຍ ກງ

) ດກ

ກ Cງ Uກ

)

ລກ

ດ L໗

ໆ 0

ດ ແouທ

ທທ

Iດກາ

5

-ກຢ0.

ທm ແn ໆ | ໆ ຕິດເລນAmGAI ແຊ ແຊແ ແ ຜ ພ ແດ - (ຍ ໆ ຕm ສບ ຕິດ - ແດງ ດ(J களவியவியா 7ນາເດ ເດີ ຮາ ດ ມີ ເ ໙ ຣຖ໌ເກີແບເຮົາ um ແຄ່ກດີດ 4 ເm ກ3 ກີ ດແ ແຖ ບ ແ໘4 ATແລ : ຕສຸ42 ຍ ດງ ທີ່ ມີ ດາກ ມ. ຈິດ ) ຖ ຜ ຖແດງີນດີແດດ໋ ແດ ແ໐ 21-3ແບ ບນາ ນີ້ແມນ ຊິ ເm ແດ ) ເm3 ຖີ ກີ ນາ ວິເນ ຈັດ ມີ ດ ດະ ຕ ຖຜ2ງ ຣາ ເອີ້ແn ? an ཨ ཀླད་ ໗ນທເດ ຮາແຕ ດີດີດາວິເm ນກ ເດ ເດ - m43 © ຕີ ພ ນີ້ແນ່ ເm ຊ່າ ທີ່ ດ, ດ ດ ໓- ແງແຕຕີມ ຕເດີ ເດີ ຕ ລ ສ ແກງ ຖ ດ າ 1 2ໆ ຜຂເຊີດ - m ຜີລ - mເຮົຕ ລP ແດແmເຮັດແດງ ແu ເ ນທ ຕ ເດີ ຖແດດແດລລີຍ ຕິດ ດເດີຍ ຄວງ: ນ ແກເລີ່ ເດີແm ແT ອm໑, ທິດທາດເງື່ມ ເດ 3 ຫ າ ດ ຄື ທີ່ແຕ່ ແສ ດເດ ເດ ເຕ ຕິ ແດງ ແດ )ເຜີ້ງນາເm ຜແດລເຖືແm - ອິມມາ ຕິ ຖແຄູ ໝ າພາລ ຄູນພາວານກາຍິ່ງ ແພດວິທະຍາການ ເພີ່ມທາງເດີນຕແຄງຢູ່ສິງ ລະມາມ ດ ວິມາເອງ > ເພຕດີກຕື່ນຕເລີດຜາງ ກ ວົງ ເກີ ດ ຕາຕິ 9 ຊົ0ເ ຍ ດ ຕ ຕໍ່ ກ ດ ບ ຮm2 ດ.. ຕຂູ່ຕິ ຄິ ຄິ ວິນ ..ພລງ ກິຕ. ທີຍ ເພີ່ນ, ຍາ ຫຼື ແມ ເດີມງແຜາ ຜ 4ກ 5 ງີດຣ” ແວ ຫ ນ ແກ່ ໑໙໗ • :(1 ດລ ແm ຜາ ເພິ ເຕພິທີ 05 ພາ ຂດ- ເ ລ ຣຖື ຕິ ຖຸ ແລ ຜ ນກ ທີ 8 ຕິດທີ່ຖ ໙ບຈວງ ເກີ ເກ້ ແດກມາ ເດ ເດ ແm ຮາ ໆ ຜ ແດງ ~ ງຍເຖິແຖວທີ່ ໙໙12 ເທດB ດມ ດ ລ ແດ ເmງ ແບງ ນາງຊິແຕກ ສິງແກ່ອິຊິ ເຕ ຊງທີ່ມີຄົຕ- 8ຈາ cm ແU

ຫ ນ.ດ ເດ

ແ ແ

2 dum ) ( ດາ

Uກ Oດ

ແUU

CIII

Uກ 2

N) :

ບັນ )

ດາ C |

|ກ ( EU

L

( ກ) UUງ

) ດດດດກ

) ດ້

Iດກ

Uາ

:

0

Rດ

ດ ແລU )

Iດ

| aun 9

ດດດດດດun -

ດກ oOດ

( ດ

Cຫນາ H

2

IKO

ທ) ແນ 6

າາງຂ ໆ ຕ ຖ ທ ເພງ ແດ໋ ຖ ທ ຖເຍ Eາ2 ປທແດງ ກ ໗ແດ 2 ລ ນີ້ເທ້ ລ ຖ ຍ າ ນ ເຖິຕຖິນ ເງິ ດ ມີແuເຍີ ເຈິ ບ ດ ດີດ າ ດ ເລີກ ໑໐ງ• : ຜາງ(ດຍ ດວງ ດທີ 2 ແງ່ຕຖິ ວາ ຕິກຸມ ພາ2013 Tດກ ລວງ ເຖິແຕ່ຍຸກ໑໘ງເຕ ຊີວິດ ຖາທິ ເ)i ແນໆແກງານ 3 ຖ ກທແນ ກ ໙໙ ລິນ ດ-ລາ ແຕ່ ເຕີ ເດີ ນໍ ໑ 3ແບ ນກ am (ເທູ້ u ເດ ນໍ ຜຂ ດ- ອດ ເດີ ແຕ ໜີເມີແຕi ມາ ແນ ລະ ລີມ 431 ໗ແດ20 mເດີ່ແດງ ແພ ເລົດຖ ໙ ເຣດ ດ ດ ດ ຕແm ແດ ໜີ ມາ ເ) ດ ຄື ຜ - 40 ນ ລ ດ ນ ພິນທ ຄm ແu ຕີ ພ ສ ແm 40 ແທ ເດີ ສຸດ 8 ເຫ ທີຜun - ຣດ ລາ ອິພດ ຂາດມາເດີ້ແຖ ຕnາກເງິນ 4 ຊ m 3 ນາ ມາ ໘ ຍ າ ນ ມາ ແດ ຄູ ນຸ ດ ຖ ນ ພີ ເ ຜ un ນາງ * ນ ແຕ ກໍຕີນ 49 ນາມ ທະວີຕ່ກໍ ຫຍງ ແດງ ຜບາດ 3) ມ ນ ຖ ດ A - ລາ ແຖທຸ ພຸດກໍເອີ້ນ 1 ມີຄວາມ ເຕີເພີ່ງ ນໍາ ແດ) ດີ ຕ6 ແດງ @ ຍາວເຖີກແບເດດ ເດ ເຮົາ ນ າດ ທ ນ ລ ແນ ທີ ເຕີອາດ ອກເຖິຕແດງ um ໗໐໑ ເດAm ຜ124 ແດງ້ ໑໑໑ ຕາຍລີຍໆນໍາ ຕາມຫາ ນາງ ກາງ ຕີນຕອງ ແນໆແຕ» ໆ ໆ ໆ ນ ນ ທີ່ຄຸນາ2ເດ ຊີ້ແຫ້ນາງ ແດ ຜິສ ແຕ ກາເງິນ ພທ໑ງຈm ສາງ ເທູດ ມາແຖ51 ຜາ Rຊິກ ໑ງ ສ ເນີ ຣຖ ເm ເງິ: ນ ທີ່ ຜາ ຣຄ໌ ດວງເດດຸນງ ສີ ນາຖືຍາງ ສງສ ເm(ທີ່ຖuໆ ຖ໙າ ແນ ກເຕີມຍິງ ເm-1 ດ ດ ກໍແຫນງຄຸດແm໗ ພາ ເດີ ເກມ ນ ຊາດ- ກາງ ພຖ ນແນ ເສີມທາດ ໘ແດດ ຜີ 0 ດດ

0Uນທີ

0Uກ

J

H9

| 2

2( L)

ແໆ ແດun

ໆ OOP

Rດ )

ເuທ

)

0ັກ 3

ທ .

0

@

N )

0

0.

»

Wມ ) ໙໗ ແບຖື ມັງ 000 00 O 2 ດ

ທິ

ມັດຫ້າ

\ ພm 0໗ 0m =

4໗ 1ດງ ແU)

- ຍິງ ລານຈິງມາ ແຕຜມງ » ຖ ແu ເນ ( ຖºu Aງທ໗ມີ ໗ onງ ໘ ໕໗

ແຕກໜີ

Aj Oງ

am ທ 0m ດຫຼື ຖ 4ກ

ນາ

ຖ ຖ+ 8ງ ແU > ດກ

ຫໍ້ A Uງ ດົ Uງ 4ດລກ) ໖ ໗ ໘ ໙໗ 2 m Uງ ນ) ຖ ໙໗ 2 ໗ ສີ 8 ເທ , Uທູ້ກໍເທົຖນ ແຕ ກນ ນານຫ• :: ( ານຖິ່ນ ດາ 0

un )

ແຖາຄູ ແໆແຖ 43 ເm mi m3 )ຂo] * : ມາດ ໆ ກ ຍ ~ ຂດ ນກ ຄຸດ ແຕ ລ.ແຄມີ ຕ ຖ ທ ພາຄີ ແຖ ແບ ເບ ເຊ ເດແຕ່ຖ ແດງ ງນ ດລ ຜ 19 ນາງ 3 ກິນ -ດລາ ຖm ຫ13 ເພີ່ນ ເຖີເກນກ ກ າ ດ ສ າກ ດີກຸແກ້ ແວ ງານ W 1 ຫາ ແມ້ ຖແຕ ລ ນເກີ ດງ ແງ ແuຂບເດີອິກ ຖແນ ກ - ຢູ່ ຕແດງ ງ ດ ມີ ຕ ຖດ ຄືກາ ຕາ ສາຍລຕດ ຊີເລ ຄm ຫນ ດ ງແບກ ແດດ ທາດ ຍ ເນິ ຖລງ ບ . ຕ າມ ີ ເຈົ້າຫນ້າ ຕ ດ ແ ຈ ແຖາດ- ແ໑ ເທູ ຕາມ ທິມ ສແດງ ລ ແຕhະຖ ໗ແu ດວງເນີ m2 ແ໓2ມ ດ ແ ນ ທີ ໗ ທ ມີ ແm 2ໆ ເດນໍ 2 ນນ້ຳເທີນ2ແຕSງຫນໍ ແຕ ດ ແ ນາງິ ແດກເກີ ດ ຍ ໆເດີ ແT ແດງ ລັງ RIT ເຄີກິamໆ 2ເງນກູລ ຖ ທ ນ ຳ ແກ ພາ am. 4. ຕາmງໍ້ » ເດຊຸດ | 4ດແຕ 2 ລໜ ມາIT ແດພິດສີລ ເລ ເດີເພງເຮົາມີຄົນມາ- ສິແກ້ແນເດ ເmງແບງ ໑- ຣຖແຖ ທ າ ດ-9 ຜm/ ແລPແm ໗໙໐243 ນີ້ ດ -ສີ ແດກ້ m ຜາ ກ ແນເນກ໗໙໐2ແຫ ລ ລ ຖແmແດງ* ໗ລaa ພາລາເຖີງແນບກ ຕູຍາ ສິງ(u ເນີ ດ E m SH Tດ - 3 Km ຍຖ ແນ ເດີນ ດຸກ ເກີເອີ ແນ ກ ກ ແm ຜ _^ງ ດີ ນ 4 um ແດ ຊຸດ ) ເຕີ້ລາຄາດີນ ຊິແມ້ແຕ ລຖນ Eານດວງເດີ ຖun ຖ 5ງ ຖ ຈິງ ພຖນ ຖun Tແmເງໆ ແດກ ດ 3ຮາ ) ບາ u ລິ mmພm ດຸ ດຸເດດ ພ » ບuໆ ຕະ” ແຕ ຖ໑ ພຖນ ນ ານ ນ ເຕຖດ າ ວ ນ ແຕ ຍ= 10 ຖອດ ພີເວິ ດງ ແຕຖາ ແດດ2 ວໆ ຫອm-4 ຜຂອງ ລາ ໗ " ໆແດບ ເດີ ເດ ໆ ດ ຕ ຖແ໓ m | ແຫຼື ພາກິດສຸລາ ນາລີພmດຸນ - ຖ ຜ ະ ຕິ ຕຸກ ໆ ໆ ຍ ໆ ເດ? ໆຜຈ ສເ ດແຕ ກິ ດ ~ເດີແmແm ມີ ລຖ201-40 ໙n ເຜີ ແS -AIດຖແນ ເຮົາເງິນ ດາ ຮກ ໗ເຕີແຖ run ພິກເຊີແຜ ມີ ແmhເກເຕີເຮົາ

- ດ

ດ 2 am

A

m

Iດາ Rດງ ແU) ແU)ຍ ດ

ງ ດ

ດງ 2

Lດ

0. C

unງ

ອL

|

ພາກ N uທູ້ ໙ ງ ທ 0

( ດຫOກ 0

10

an aura

ແຍ່ 02 ເງິນ ຕາ– ແມ່ ແດງ ເນ ເຣດ ເວເງິ ພາ " ແນ ກແm ທາຕ ກໍແn- ແຕ: ນຸ ພາວິນຕາ ທີ່ ວ) ຖແmໆແທູ້ ໑ງ ໆເຜ ແຕག1 ག ༡༣་ ງານລາ ຄວາມຖີ່ຂາ ທິຄຸນ ຈານ ເກ ກິ ດງ(ແຖະ ດ ບ Fm ແຕ ຂີ່ລີ ແລະ ຖາ໑ງິນ ແກ ໑ ທີ່ເດິນດ.. ຫາ ຄິທີ 2 ຕາງ ແຖິງ ພງ ບ ດ ພາ 15າຕ ຊີ ດີAm - Em ເດີນ ເຖີລາ ເດີ ຮາແດ ເຮົາ ແດງ ຕູ້ ໘ເດີ ແຕmເດີແດງ ດ ມມ ເຕີ ມາ ນກ າດ ຈ : )ແນເດີ ພາດ ຍາ ດ ມ ດຖິແດນແກ້ແmງ ລງ ຫ ຜີນ ມາ ມາເຊິເຕ ເຖິງຈະ 0

0 0URun 2

)

OS

ມີກ

Na Hດຫ

0,

0

ດ 0U)

7

ITດ ເດັກ

0

ນ)

>

O.

WE0

Oດດດດດດ ບັດຫ 4G

)] ຍ ] ~ ) ດ ມີ 4

: 0J0Uກ

S

U

C] [ດ ) ເ . !້ ເL )

ດດດ

L

ແກ p = ຫນາຕາຕີບາເຕເຕີແລະ ຄີ Basqາດງ ນາງ ຕີງ ຖ ຜີລາງ ຜີ ຜີ ຕາ ຫິ ນເດເດ ນໍ ຣາ ຣກ ແນ ກ ແດງ ບ ດ ເດ ເດ ສ າ ແຕ ເ ຍ = ມາ ນ ເຕິພຖແດງumດຸພິ ສກີ ຕາ ຫູ(ແຖເຍ ແດເດີເຮີຕາງ ເກ໋ເຕດແຕ ຖ ຜ ແດງ ມາເນ ເດ ເດ ເດີ(ພ ກ m ໙໑ແກ ໐ແຕm ຣຖ ແດ - ເກມ) ແຕ ຖ ຜ ຖແ໘ ♥ (ແmຍ ດແ ດງ ເກ ເ)ແຕເດີ ໆ ເດ ເຕິມເຕິ ທີ່ ຕ ຖນ ນາງ ນກແດ Em ນກ ເຕງ ຕາ ໆ ອີ2 ຕິ ເພ 2 ລົດ ວີ່ຍ ຕດິ .ຕ ແກຖິ່ນ ລ.ສີ/mຣ ດ ທີ່ ແຂວງເຊ ມາເລຍົນ- ສາເນີ : ທີ ເດິ ແດກເດີ )ເດີນ ຈິ່ງ ຂ ງນ ມາກແກເຊ ມາ ພີເອີດ ທິແmໆ ແວ ໜີ ນີ້, ເຝ mເບິງ ເດີ 21 :2010- ຂາວງແດລເລ ຊາບຕໍ່ໆ ເດ ລງເນ ເ)ແm ຜເດ ມາ ດາ ກາດ ແດງ~ ນາເຖິ ແກວ ທີ່ຖ u 22 0 © > ຍ ດ ນທີເດ ເດ ນີເຕ ນິ ~ |upແ໑ 5າແກູ້ເງທີ່ດີ GLO ດີ ດ) ບ ພຖ ແmແິງແດງ າ ດ - ຄmແໜີແu C

ນ )

ກ Uາ

U

ຫC

~

ດ ແUກ

ດ]

1

) .

U20 ປທຍ ] 40

N)

I) ຕູ້ ໙໗ Iດ 2 ວົງ CU ) ພງ ບ ດ ດ 3 ໜ ) # 2) ( 5

ທ ແດງ 3

7 ເທ ດ

WC) ~ ) ດ ດ ດ 2 ໜ

) Cງ ( L

L

ດັງ IC

0ດງ ແu] UU)

໗ 9 ~ ງ uທູ້

໗ ແບບ a .

ຄ ຖ ດ ແບງ ແງ

ຜ 2ງ G) ຍັງ

C)

9

L

ນຳ ດຳ 05m 3 ) Unງ • ນ

00 U

) L] ] C) ງ ) 4 ) 0 12 ). o

ດ IQກ 2

ຫ ມາ0 MW C

ບun

ໆ ຍິ້ໜາ " ລ ຜານາດເດເດ ຫນາມ ສາທຸ ຕານ ຜາເຕ ມາເຕີ - ກາ uºm( )ເພຈ ລ ຂ- ຍີ່ງາງ " ທີ ເພີ່ ນກ @ໆ ນາ ຕ ກ ຕນ ທີ5ໆໆໆໆໆພາ ທີ່ ແກງ ພmແ໑ ໗ແm ແ521ຖຕາແ໑ ເດ ຊິແກ ມາແ໘ງ ຖເດີ ຄa ແuຕິຮາງ ຖແບຕີແກ ບ້ານຖິ່ນແດ- ຕແໆມີແຮງ 5 ງາງເງໆຕ ທີ 14-ກ ຕາ ຄານ ແດນມາກ ຈີນ ທີ່ ໐ * ໘ລາ ດມ ດ ຕ ບ3033 ນິກແຕງ ແບ ເກ ເວ ລາ 5ງ ຖ ແຖຸ ຮແຮ ແຖ ໙ ມາແກ ມາ ແນວດີ ດງແຖມ ຍິນຸພາ- ແດງແລ ຖ າ ພາ ບກເດີນສວງ* :U»29 3 ເດເດເດJິ ເຕ ພິ ດີ ພນີ ພາ ຂiໆ ແຕ່ ແນວໆມາ ເທິ ນ ແພີ ພີ່ ນແລ ມີແar ແm ຖe 21 ເລ ຢູ່ ຊ່າ ຍິນາງ83 ເທ ໑໙າງ ລ າ ນຕ ດີ ຕ :ງ ງ OU) ຊື້ ຕສຸ ດ ວ ງ ຖ ນ 9 } Un ໆເu 285າງແງ່ແຕ ງານິ ເນເຮົຕ ລ ແດດ ໙໙ ໑ ຕີ ເຖ ແທນ ບຖmງ ລ ດດແດງ ບ ມາແຕ - ແຕ > ນ ºnງ ທີ ມ ໑ ດ່ງ } ໗ ) ດ 2 3 — ດາ) ໜີ ຫຼື U| ຕິດ ດັງ ແດງ ແດຖແຕ A =1 ]ງເຊ ກິນ ດ ຕິຖ ນິ ຊິນ ເດ Iດ 33-ເຮັ ງ40 ດຖ A» : ເດໆເງີນ ດລແຕ່ ເຖິງ໙ ຖ ທ ນິແດກແດ A ແລ້ງເດັກ) I / Sl

]

On

ກທ

1 noun(S4 ເທRI

|

12 0

anuງ ແດ .

LດຫS) !

UE

2 oOnX 0Uກທ

»ດ 2

2 ປີ

0

ທ Uນ)

ເU0

ກ , ລາວັດ Iດຫ 0 }

Iនៅ

U

ກ 1

Uາກ |

0

ທີ Iດງ N) CD

);

ໂຫ

ແK

) ແ0

) 2

) ດຫ

ºm NO 10Uກ

໗ 10U ) ທີ່

( Cl

IKD ນ )

ດຫາ

7

J ] am .IP (

ວ່ງ ເຫ ນິພາດ ຍາລາດ- ຂາຖນາງທີ ງ ດ ມີຊາ :2 ສາວ)ີ ກຍາວ) “໘ງ ໑ ກິນ ແດງເດີ້ ທີ່ ໙mເຊິ ຖ ແນ ບໍ່ວ່າ ວິ ສກີ ດ ຕນ)ແທງ=ເຮລາ ຣາມ ຫາເນີງແດ] ວ່າ ມີ ຕີຕຸລາ2 ເຣກ ມີຄຸລາ ເຖm40 ຄນ ແດງ @໘໘25າງ :Sງແວແຕ່ແບເຊີຍ(13) ໐ ຊຕມ Wາດ ທີ່ ຍ່າເຖິງແຖນາໆເດີ້ )ແຖແu ມາແວ່ງ ຖ ແm2ນ ນໍ ນ / $ L໗ Iງ Luທູ້ ໙໗ ໗ ແຕກູ້ ໘ 00 0ດຸ WSງ) ຕ ? ( S] ) Cດ ) ສາຂາ=( ^ 5) ສາຈິງໆ ພິມ ພານີ ວາງ 12 m ໂຫ Iດງ Un

US

ສູງ ແວນາ ງົງ ວາ201-4ເຕີເດີ ຜີ ມ ກໍ ມີ ໖ ທີ ມ ເຈິງ ຄຸຍ ( ມາຢາງເທິງ ຖາມ -ເງິນ ແດງ ງາ ດີ ຕ ນ ທີ່ an༣angn༣ 5ໆໆໆສຣິພາຖ ສາທຸຣ 2 . ດຕ ດ ລາ ຄາ13, ປຂາວາ ນກ (ທີງແທາງແນ ກຖຸ ດີຂ ມີພິເm m= ດີ ແລ ມີ 0 ເລa ເຖິງ ມ ກເງິນ ເຜີໆເດີ ໑ເດແດງ ທິແບ ນິ ນ ສຸ ກ( maໆແດ່ umເບິ່ງ ເອກ ສ.ສເນີ ດ ຕາ- ແງແm1 (19 ແກງ> ເດ ເດ ເນ ເm າ ນ ເວ ທີ ນ ຕ ຕ ຣິແຕ ລ າເຖິ ຕ ຖິງ ດານາງ ຖ 8ງຂດ2ໆ - ດງ ແu» ຕ ຖ ດເ ນກແດເດ- ນຖສຖ ເງິນ ເຕ ງຍ ນລ ດ ຄື ນິ ແຕ່ ມກ ໑ ຊິມ ຊາ 3 ດາ ທີ່ເທິງແຜງຍ ວ່າ ມາ ເລ ວນາງນາໆ ນິ ແຕ່ ໗ແລ ນາ ແຊງ - ເລຸເຖິງ ແມ້ ພັດ ທິ ເຕ ນາງ ສົ ນາງ ແm ເຕ ຂາດ ດມສີບຸນ ” * (ດ)໙ ເຖິບາກແທນ ກ ແບ ແ5 1ເດີ ຖm໑ ໘ m(ດງພນ ທີ ກີ ນາ ນາງ ຕາຜີພາ ພສ ດ 4ເດ ລາ ແS ຍງ ນາງ ແຣm ເອີ ເຕ ນິ ນວ ຍາ ຍາເນີນງ ຕ າງ ເກ ຂົງ ເໝູ່ ຄວ? ແບເດີ ຜ ຄົນທີ(ເງັແນ ແຖ ຕແກແນິ ນ ເ ລີ ດ ນ ເ ແ ລ ມາ ງົງ ຕ ລ ເກີ ດ ເຕ ວິຕາມທາງ ສິນ ກເ ກ ຕິ ຕmໆ ສ ທີ 01 ລ່າແກວ ພີນ - ດ ດ ແ 9ໆໆ ເm ”(ຍ ແຖ ຜີມງ ໆແບ ແນ ເຮິເດີນແດ-ແຕ່ເງິດ 7 ເດ ໆ » ແຖ ໙ ດ ເດ ຖ4ຂາ ຜ ແດງ ນຕ ຖ ຍາພາ24ໆຍ ໆ ໆ ເນີ ແມ໋ ນດ ເດີ ແບ ເຕີເຕີບ ດ ມີ ຕິ ເຣຕ ຣຖແຕ ມາແຕ່ແມ່ ຕີນ ເຕ ລ ລ ຍາວ ແດ ກໍເລ Oງ 2.

3

ດກ .

Oy

Om

ແS

1 2 N ) ດ ດງ 2 M ) -

Iດຫ 0໗

(

0UI El

ການທ ກ

U

C)

n

)

)

ທ ແດUາ 3

)

On Sດງ

ຫລດ

II

Ա

ແKL

ແວ ແດກ Uກ

ດ ດີ

sa

Ն

ຕS

}

Oດ ດ

On

N)

OOດ Un ທ

ດກ 0

៣ លា

S

SດງUm

ແI

1 2 Uດ

3

ປີ

່່ՏԼ >

ກ ]

Lງ 4ດ

S

S

ແU )

|

3ໃນ

m 0U) ມີ

ໃດ) ແL ດ .

2 ດດ. -ດ ບ

ດ ບ

ຖ້ ທ ທ໗ (0ດOງ.ແU) GT

5 ລO

Iດu ) Uກ

) ~) { Uຖ 8ງ Un໗ Uກ Rດ ) Lດ 2 as 2

a qດງ 00 W ດ ດ ຈົ

Iດກ U Kງ Cງ ດກ 3 4S (C) ທ ດ 4໗ El ] ) ທໍ້ 3 ໆ ] _ ?

໗ am)

ດຖU UU)

Jດ ບເລີມ ອິ ອີ ແນ່ ເດີ ສຸດ ນ ເ ສ21ເທ ນ ເງີນ ພ ມີ່ ຍ ບກ ທິດາງສນ ຕຽງ ກ- ຂ າ ນ ພ ໘ ທີ ຄື ແລ ເດີນ ດ າລ ພງແລaາ ແດງ : ນິດ. ແໆ ຕT Aແດດ ເດິ ລາດ ແລງ ຫ ເ ດ ສm aາ ຍາ ໗ແດດຍ ບີ ແດງ runນ ແm ແວ ທີ່ ນາ ແລະ ນາ ມ7ແງ ໆ ທູຟi Aາ ຣຖ umm ມີ ນາ ແມ» ມຸດ ໑໘ ຕື່ມ ຊ ໆ uງງານມີ 6 ວັດຖຸ ໗ 43m 3ແດງ ດິນ - ມາ+), ດີຖ D $ 87 (cm ຍ ດເ ຍ JI ຂອງລາງ ຕາເຮົາ ທີ່ ເດດເດ _4 ນາ ຍາ ດEU ເດີ ເຮົາ ເ)ເຕິນແດງ ດີດ ແກຕູ( ໘ ເຖິງ 10 ... 52ແງ ແu ແm ລວກ : ແດງ ແດງ ສ – 2 ແໆນຸ ຖານ Suງແ0 :າຖແu ເຖງ ໆ ໙ 112 Uກຫ

) Oດກ 4nun L໗ໂຕKOn

ໝາກ

!

A

_

លា

IND)

ມ .

O.

ແn aີ 3 ຄOງ ແU 43ເຍື່ງ

) …

3Nຕy Uງ Q 37

C) .

»

2 ເ61: 4) 00 2 = $ 8 O 3 ໗ ) 16 ນ) a] [ O] 2 ມ)

..

0

໗ Un) @

ບ) (U) 00 007ເU HS]

7 ແດງ ດິດ 0 }

:

:2) ຕ ກ ນ ຜ໘ 1ດລາ ພີດຖ ເດີ ແຕເໝີ ແດ) ໐- SI -ເພີ່ມຕ ຍ ! ເຈິ ແຕ ເຂດ 3 ງ ເຖິງມນໍາ ຖນາ ນິ ດງອຸດ S4 ຈາກ ແວ ຖແ: 5 ເດ © ) ຕເດີຕ ຖ ຣຄ ແດງ ມາແຜາ ມີເຄດໆທູ້ ໑໘ ເອິ ແຕາ ( 0 ໆ លាយ L ), 0 )

លា | Dj GL -

1] 7 )

2 ]

លា ] លា៧ 01]

?

)

໐ 2 TN

໐ » 7

| ໜ້າ 4

2 (N)

ດງ ( 6

ປີC ) 00 00 )

LດຫU

2 IEIJຖືລ ກິ ເນາ2ມາ ຂດ ຕິແດງ(ແຕm FIດ ລາເດີຂາ ແຕ່ ແວ ຣິດ ພາ $8,07ແດງ 1 (U) 0$ ແຕກຕີ ມາເຕ ເດີດ໌ ແບ)ງ00ດ….RTແm ດງ ແປານາ ງ ດ າ ຍຖ ( )1♫07 ( ¯ງິນ) 4໒ ເສີສາງ ລຖຍາມ ….ແດນ Em ເກາງ ຕາ - ຕ ພິ ສັດ; ເມີແຖ ຍ ງ ຖ ນ ນທເວົ້າເຖິງ ລຄ ຍງ ແຕ ເຕິມ ຍ ດ ພີ ເ ແຕm | ຖ໐ ເm ໆ ເດ.am [ ຕໍ່ມາເຖິງ ດ ຕ ຕີບ ຕ @ສູບ 4.ຄດແmເງິນ 1 ລງ ກິຊາ ຖນນ໑໐ ລີ່ແຫຼ ະ ດ ຕນາງ ສີ ແດນກ ເຕ ພາ ດ ບ ມາ ເຕີ&.ແຕ່ເດີ ທh ຍ ເທູ້ ຕິມ ແດງ ມາ ດຕີ ຕາ ນ ນ ຕເດີ້ ຕາ ຕີເດ ບາງ ເຖິງ ແຕ

»

ດ,~

_ ໗ C 40

ພL

KI

ດ )

0 08

CI)

ທີ 0

9 ເດ !

ໂທ 0U, 9 } ( C

12*

ປີ, '}

am 30

່ນ ຍາ Nam Hun ແລງ ກິບ El Iດແnແກແໜີ ນທີ່ແ ຊ ແ ຊ ກໍພວກ ກິສຸພາ2ມງ (ຜຂ ແດນ ດ ເດ ເບີ ຕໍ່ ແຖມ ຍາ- ດ ຕິຕ ສ ະ ຕິດ ແຕ່ ໙ ຖ ຕmເຖິບ • ແວ ຮາ ຮາ ມີ ແmແm ພາ ດ ທີ່1 ໆ ພຍາ 2010 – ຝຸລາ ຜ ມາ ແດງ ເນເຮີເຫີ ໆໆ ເດ - ສຸດ ອາກເມເຕis -ສີຕທກ ລາວນິແm » ງຍເກລ ກິຕຸນາ ນາ ດເ ສດ ແກ ຜີຕີ m 7 ຕຂis໗ ruລາພົຖ ຕ ລ ນ mp3 ທີມ ຢູ່ ສ ທີ ໖ ເຕ ໆ ມາ ງົງໆໆຂີ່ລmງສີວ ໆuຕ ລາມາ 5 ກິ ດ2 ລlamດ ມີເ ແ ຖແລງ ແຕ ເອິ ແນ ກ ແບ ເຖ ນ ກ ສ ດ ເດກ གེཐaj* ໗ນນີ ດ ເຕ໙໗ເຕີ໙ ໙໗ ມີຖແru ເນ ®ແຕî m/ u un ແm ເປີ) ໙໙າ ເຈຍ ເຕີແມ) ເຕີບ ດ ພີແo EIam fແດງ ພຖ ຍາ ດ ແ ລ ຍາ ດີ43 ama ກ nyຍງ ພ ຊ ດກເງິນ.83ໆ( @໙໙າແວ ອີກີ ແຖ ແບງ:ຜາ ແດກ ຜີ ດ-4 ຜm 40 ເດ ~ເດີແm ໑ ນທ ຖແ5ລາ ຣດຖີເດີ ສຸດແຖ CA ແຖິງແດງ ຖແນນາ ເກເນີ ນາເຫຼີຍນໍ ນຕ ເຖິງແກ ລເຈົ້າ ໆໆ ຖ ໙ ພັກ m ຜາ ບິລລີ ນ ແມ່ເຖີ່ຕິ ພໍ່ ແຕເອິ ອິ 5 ຕ ຕ * ດແ ຖແ5 ຖ ນພ ອໍ- ຍິງ ລ ຂາວ, ຮາ ມ ຊ ທີ່ມາ ແຕ່ ມ ເ5າຕແທນ ໘ ຫຼືສານ ນກ @ຈ ບໍ່ 5ແສ ເດີດວງດີແm ມາກແອິນ (cm ມີ ແຣກ ໘ເດີແm ແບເດີສຸດ ເລີບ ເດີ ພີ່ ນີ້ເອີ້ ນ ແຕຖດ 24 ໜີເດີ ດີແm Am ບ ແບ ເຂົບ ບໍ່ ນິ ບຄ ເຫ້ນພູ ຖ ໙໙ ນາ ແງແm ກ ແm ແຣກ ນຕ ດ ກ ໗ລun໘ » ຖິ່ນຊິດ ກ @ ລa ຫ໘ ຕີຍ ດ ວ ງາ ຖ » ໘ ດJານາ ຈ :໓໑, ໑໙ ລາ ນາລີແດກ ຂນາ ນທ ຜ3 ບຖs 7 ຍ ກໍເລີ່ 8ເທູ້ = : AI Jຊແດດແ ລ 40 ນີ້ແm ພາກ

(້

IPIດກ OດດN

Lາກ

ໆທ )

( ທດ

ດທ U

CT

ຕm ແຫ9 0

2

ເດ

Cດ |

^

V

|

Iດ

ແK

^

0

C ) Uກ ( ດຫ ທ .

ԱԼ

LLIT

1 ປີ

Jາ ( ດກຈ

C

ດຫ 2 M -

0

0Uກ N ໙u

1 } Unງ N )

)

ຫ 0

1 ຕິດຫ

S

ດ )

ນ ) ແວງ

0UL

ບuທີ 2

Iາ

or

Lu

ແຕmm 0

ໂ ຕ າກ doun 0URA

O

TOU

-N

|

ໂດດ

LUກ

)

ງ ແU

TH

L

0UກທUກ

O

ແຕ

2

ດ ດພ)3ແຕກ ແດກາ ນເ ມ ຊິຍ ມາ ດີ໘ຍາງ ໆ mເດີເດ ພິເທິລ ດ 4 eman an ງໆນາ ທີ່ເຕີນ …. ແຮງຕິ ດີມາແຖິງ ຣຖ ຕິ ຖ ນ ທີ່໙ ດ ແຕ ມີ ແຕນຄາດສນ ສີ ເດີ້ເລີ ນໍາ ແດງ ,ທີ ພໍມ໘m (ທີງ ພຍາ ພາ ຕ໑໘ເງິa- ຄດຕີ ດ.ສດດີເວ ນ a aCºາດ- ໑ ດີໆ ສາ ລູງແດນງ ກາງໆ ເລີຍ ມາ, ຕີງ ແນ ແຕເພີ່ ມ ຊື່ ເບນໍ ຖພກເຖິງເດເດ ດຸຮາ ຖ ຜ ດ] ພາ ວົງນາທີ9 40 ນຕ ດ ໙ ງ sm ຂອງເພິ່ນກ m ຜ ໘໘ຖ» ກິຈ ແກນຍາຍາກ ເຖີງບັນ ຊີ ເນ້ ນາ @ ຄື ຕິ ຖຕ ທີ໑ງນາ ທີ່ ມາ ດສຸ ດ ມີ ເກີ ດ1 ຖງດາກິນ ເດີມພໍມ(ດຖິເມ ຈ ມ ເຕີຍ Aງ ໆແm 24ດ ຖGາຖ ແu ພາກ nເນີ້ ນາເດີ ນ ນກ ສີລ8 5 ຖ ດ ດ ດ ດແ Wາດ ເພີ ໙໗ແຫ ຫຼື ຕະກີເດ - mເຕີມ ມີ ຫາ 3 a ມຂອງ ສາ ທີ່ເກີດ , ໆ ຫາ2 ຕ ດເ ແmເຕີ້(ແt 0 ຸລາພີ່ນ ທີແກ້ແຕງ ແດງ ຕນາ ພງແດເດີ ພທ ນ ພm 3 ທີ ກີ ກ ຕິ ແm ຕິເາ ນນ ນາ ຄ ເຖີລອມ ແດງ ຕາ ທີ່ ມາເດີລະຖິງ 3 ຜູ້ ດງ~ ເຕີມ)ແຕງ ແບລະ ແm ຮຕ) - ຣ ດ ຖິ້ມ - ນິທີທີ່ ມາ ກ ຕ ຍ ດ ຕ ວ່ານາ ສິ່ ຜາພູດເກີລnຮງ ແລ - ດ ດ ດ ກິຈ A ນຸມ ທ ~4 -ເພີ່ ມກ ຍາ ທິດ ນິ ມ 8໙n ໘ ກແດນີ ຂດ ດ2 ໆ »ນ - ພະນ - ແພ ຊາຕາ ເຕສິ ນເທິ ພີງແກ່ ກ mເກິເຕີ ແກ ແດ ດ ບ ເຖີງ ພນ ແດກແmແໜີ » am ຫຼື ພາ ຮາ ! w ຕູ້:ຖານ ໑ ໙ ພາກ ກເ ນ ຖີບ ຄ ຊິມ ອິ ເກ ຕີ ທີ່ ທີ່ ) ສີ ນານເຮີນາ ແກ ທີຕາດີດອກເ ຍ ແດນີ້ ເກຸm m- ສາ ໙ ເພງ ເກມທີງບກ ຈິງ ຕ ກ ກ ກ ຍິງ ເລ ວ າ ຕີນ 8ໆທີ ເດໆum a- Uກ ນ.ລອກ3 ແບບກ ເກ ນີ ມາ ດີ ນໍາ ກ

Rດກ ແuທ

Sດາ )

2

Oy

A ' S

លា)លា1

CI ALBANEN

!

ດາ

(

unuທີ

On

ໂດດ

.

On

ຊst

|

Cy

N)

~

ໂທ 2

ນທ

ດກ |

0on Uໂທ

ດທ ດິດ

07

I

am as y ໗ມາ ທີ ໙ ເຕິບ (ຕຖຸມາເຕີ ແກ້ແm Sງດາກ - ພ໗ແຖິ ງ ຖ ດາງ ເກີ ມີ ທີ່ຕາງ ທີ່ ສ) 19 - ຕ ດ າ ນ ຂີ້ນ iງ ມາ ເຕ ຍ ເກີດ ບໍ່ທັນແຕ ຕາ ໑໘24 - ລານ ຊິແກ- ແສ 3 ຕສຸ ເຕ ດີທຸສາທຸ ສຮົງໆ ຣມາດແຖ ບມາເຕ ພິມມ ດີ, ເດ ບາ ເຕ ຖ ຫຼານສຸລາເມ - - ຖາມ ຣ ດ ດີສ ລາຕ ຖງ ເດີ ງ ຍ ຖື ລ ແຮກແດງ ພເດີ ແmນ ສດ ພກແດ ທີ່ເພີ່ນ> ໆ ຜ ໆແດເດີ { / / G / ຣຖ ດ ຄື ເດ ແຕ່ງ 7 ນາ ມີຜ໙າງ0-1 ເm ) ແດ) - ເດີນີ້ ເວົ້າ ດແm 2 ເພງ ແດ ຕru - Hຖາ ສີນ ແດງ ດີ ດ ຍາ ບິນ 2 ກ າ-໘ ເຂIຊິmmum ເດກ ຜີລາຄາຜ ເດ ເດ ເດ ຣາໄບ ຈາກ ເດີ ດີສຸດ ພກ ຮງ ທີ ຊາຕາມ ທີ່ຖາມຫາ 19 ສາງ ຕ ລ ແລໆ 3ຂ ຖຕ າດ- ຂ 21- 2 ແສນ ແດງ ພິລາ ເທີກີຍາ ໙າ ພິ ເພິລາ ສຸກິ່ນ ໆ ອດີຄ ຜ ນາງແm ແງ ແດ ៦ ណ៌ ៧៧] ល លាល ល ម ແmເFL ໆ uທີ(ຜmແດງດ ) \ ຖນ ໗ Oງາຊເດ ນກໍແຖິງແດນາ • ເດີນ / ) L ຍາ ຂກເນີ ມາ ເຖິ ໖ um ມີມາ ຕິ ແງ ແງ u dາ ຣn ທີ່ແຕ່ ເຮີແຕ ຕ ຖ ຕ ໙ ທີ: ພິບຸນ ແຕ ແບເຖິງ ແດງ- ເ)20 ຕຸລISn4 - ດ ແ ນາ ມີ: ເຂI ~າຖາ43 5 ໗ ຄາແດ໋ຜຍາ໙ ~າ ດຕ ຖ 42 |ແຕ ແວ ແກເຊີ ຂອງ ຣm43 ເລີ ນ ໑ ຊົາໆ ດີ ດີ(ຮກແດກ ແບ(cm El400 ດ ແ ນ ພ EIແmເດີ ເ ເ ແລໆ ແຕ ມາດ ຕາເພີງ ກຂ :ແດງ ມີແດ 4 5 ລ .ນ | ìຄດ ຍ”ດງ ແuຕິຄຸຕາງ ນາງ໑ ອີກ ເ໑40 ຍາ ດ ດ ເດີ ) ແໜາ ນາ ພີ່ ນາເຫຼີຍນໍ ນາ ແຜm ເກີດ ກ ຍ່າເຖິ໙ ເກີແຖເລີກ ນ, 0 - 2 Em ແດ ແຮ ແຕ່ກເຊິ້ນ ດີໆ unແmເຖິງ໙ Iດ - ລIາສີເດ ມາ ດ ເm ເຖິງເm ທີ໑ງ ທີ່ເJາ(ພູມາດາຂງ ແດ~),ດົງ ງ ບຸ ນາ ມາ ດາ ລາ ຣາ ດ ເm3 2 vm umAGງ 7 1

EດຕSn

2 O 27 ເU

) Uງ

ROU

1 0

I ) \ Uກ

ກ X

0

am

ດ2ທ.

ຫn

=

Iດດ AC U2 40 ເດ HD

-

ຝ)

ດາ

L ) 2 (U

U

HD MU

ດກ anun Lun

ເL ໒ >

ດໆ

ຫ U ].

) ]

[

) 2 ).ດ -

໗ N])

C

D

Sດຫ

j 07)

DI W

ດກ 2 ພ

ວັດຫ 0U

-

9 X

) -

0 ) CT

U

- Uາງ

C ) U ] Uງ.

ໆ ແດ )IP ( R )

ກ 2ກ

}

IP

D

B

ດ LI 1

2

2 )

( ຕm 00

ກົກ C

)

ດາ C

:

ນ )

ກl.

am ແs ໆ| 0ໆໆ

Wຖ 5ງ ຖ ) m 2 )

ແງ 4ດ 10 $ ) 1໗ 0໘ Sງ. | |

ԼՂՀ

0ີ້

10 ໕ Uງ ແS ຍ]

)

[ N) } Djດີແຖງ anm ] qດກ ດກ ພິທິ ຖາ43 4 ຂາລາ 2 ມ ຍັງດJເຖ0.1]ແຖວ ດ ຍ) ~ 4U Sຖິງ 4ດລໜີ ໗ 40U] Up Sp Iດ au8 : Aj D໗ U = ທາດ ດ ຕ 1 ບາ່ 510 ຖ່ດ ແດຖ ຊຍ L ) ນາ:ລ 11ມ ດ ເຖ ງ ໖ ເກິ ລົດ ຕ໘ _ກີ ມີ = ຖ ແuam ນທ ພິm ນກເຕີແດງ ຕາ ແດດ ພິລເລ ບາງ ນາງ Emເອີ ແm ທີ3 ຮກ ພີມ ສີ່ ໑@ ກ ໗໘ ໙ .4ດດີແຮງ ເລິຍຖືຍ ] ແຕກ ຕາ ນທ ທີ່ ຊາ ບາ ແລດ 4ຝ່ ຄກີດເດີ ບິລເດີ ດາ ບໍ່ດີແດ)ແm ແລງ ແກງ ຣາ ຣາ - ແm ແດ - ແm ແດ83au » ແບ EIບ ແຕ່ຖລີຍທາງ ພາງໆໆ ດິ ນ ເກີດ ແs )ເບີuນ ໑໗໐ Iດ- my m ຣຄ ຖແກ ມາແດງ * ດ 3 Cy @ 80 ຖ ງ ຍ ] ລຄູ ດ ຕ ແບ້ງ ແຕກ ໗ 9 Km ແuະ ) ດງ @ ຫໍ້ ແຖom (cyຍ ຮາຮາໆໆ ກາຍາ ມາເຖິຕຢູ່ ອາ ເຊ ພະລາຣານ ທຸກ ເວບເຕ ຕະທາ ທີ ກູກາ ນາ ມາເດີ ຮວງ ເຜີaលា |3 ນວ່າ:

• ( ຮັງ 4 ) U} IQ 0

) ລIດ ຍ) a~) } } aN

F

U Tu

Cດ )

=

O)

ດັງ

0)

0

(10 0 u ]

ຕົວຫດ ດ

On 000

a

} Uງ

ງ ຖ

ກທ 2 ນ )

ດກ 0

( O)

ດ 1

a) !

2ດກ 4nu )

Ph ທ uu)

Cດ 0

»

ດຖCy @N)

0

) (C )ແU)

)

~) ດ ນ

2 ԱՏԼԼՈՏԼ ແດ ແS 4ດຖ ທ Oງ

ມີ agnanག་ 1 -m carin༣、 ༤༡འ a Ep30-3༡༠]run ཛིཝmག en ຖ ານຕາ ດມີເຣ໗ ແໜາ ນາດ ເດິບ ດ ແ ກແu » ເຖິງ໙ ມາ ມີ ແm Gm4 ເmແລ- ພິm ບກເດີ ເດ…. ດີເດີນ ແດງ ບ ເອີພດ ຫນິງ ໙ເກີນີ ປທິນແດງ: ແລIEIJດງ ຂາວ > . ແນ ເຮົາຕິລາ ເດເຖົ້າແດງ ແu ແu ເຕ ຜ 0 ແດຕ ກາດ) - ຢູ່ am ລເ ນເຖິ ເຕລ ຍ Jາ ມ ດ ມີແດ) ຕູ່ ຕຸດ = ໄມ່ ແບບນິແນວວ່າ ຜີມາແ໑ EI ມາເງິນເຜ ໙ານາ ນາງສາງໆ ພາ ສາ ເອີ8 ຕຸງ ພງ 20 ແດ໗ 2 ໗ ) - 80 ບu8 4 Wດ 2 0 C Iດກູ້ແmAm ງ ງ ໗ ວ ບ ດ ດຸ ນທີ່ໆ ຖ2 ມ ມ 12 ພາຍ ແຕ່ ທາງພີ ລົດມໆ ຕາ: mໆໆ ຜາ ດ ແmAm ແນຕ ດ ດດ ດແmເຖິງ moາ໘໗ເດີ ເຕີ ຂm ແໜ ງນ ເ ພ ຊ ງ ຖ໙ 6_4-77 ມາເຖີ່ງຜ2 ຜາ ແດ 8 གm༢an ག urn༣སྙ 3 0ດັງ Iດ. 3

Cີ

)

9

0

ໃS (C ກດງ

ດານ |

} ( Run 1ດກ ແO

ມາ 3 ແU

ແK

Iດ )

US

0 ..

5

ກ 40 4ຄ4ກ 50 4y U໗ Uງ ດ ທ 0U) ໒ ແຖ ໙໗ SL ) ດ ) / 4 )

UU] ໒໗ ຕ 9 ນ .

L

2 ເຕສ

_ ໙໗ CS3

ໆ ດຈກແດ - ດດ ນຕີແດ)am ສບມາ ດາ ມີ ນາແm ແo ພu : ເດີ້ ແມ່ ນຕ @ ເງທີບຸນວາສີມຸງ= Q ແຖສບດ ຕາ ຕິຈ ຊີວິນ ຊິມ ດ ຽ ຖາ ໑ (ບແກ ຖາ ໖ 33 ເອີລ ຄm | ໙໗ V ຖ 4໘ 2 ໗ C ຖ ຕ 2 J onງ ຖ 8ງ ຖ ໝໍ້ 2 ລ ຊ ຍ 5

2 ຢ0 9

Uງ ) ດໍ 2 )ຖ ແດລ ໔າແmແຕ່ ຕ ຖ ທ ແmດວງເດີເດີ ພາ ແh ພmເວລາໆ ຖ ເຖ ງຈ ແ໘ ກ໋າກ ອດ ແຖ ຂາ2 ຕໍ່2ແຖິງ4 ພາກ ພື້ນ ເກ 2 ຫຈ : ຜີເທິງ ບລາ ຍາລຸງ ເພິ່ນ ດ ມາຍາ ກເທີ 6-4ເຄາຖຂອງ ແລ ໗4.1.1 - ຖືກແບນາທີ ແບ 20 . 10 ນາ ຕາ ຕີນ ຕເລີ່ ຄຸທເຖິ ວ

ດ Rດ )

ຖ ໙Uງ ທ ຫຶ ດ UUp 2 ນ U໗ Uງ ດ ດ ດU

ຫູ ດັm 0ດ

ຫຼື ທັຖ

ເຕີມ ຄວາ ແຕ່ແດກ ແm ແຜນກ ເດ ຍາ ດ 4 ຕີນ ເຕ ເດີມງ ໙໗1 ຕື້ ບ : ໆພັນ ດ າ ຍີນຸ ດລ ກິຖ໙໙ 2໙ $ເນ40 ຍ ເດ ພກີ ດ ຕເພີ່ ມ ຕ ແວງ) (ແ໘ ຍາ ດເກີ ດ ແກ ນີມແm ຜາອຸດ ສີສ ທີ່ ມາ ລວງ ສຸດ1 ຖແດ 20 ມີ ແຕmmພາລາ ແm ໑ ງຍເດີ ດາລາ ນ ລ ສີພ40 ຍາ ດພີ ດ ດ ພີໄລ໔mC ແດງ * ງ ເກ auທເງິນ40 ໙ ເຖິງ ແກ ໗ 5 ໗ແບ ຮາກ ແ 4 u ກ ແລຖ ໆເດ3Qaສດ ສີດ ແmເຖິງ໙໙ ໙໗Hກແນິບ ດນາເຫຼີ ມາ ແດງ ມາ ເຣດ ເບີ 1 າວ ສຸດ ເດີ - ຣາ ທີ່ເຮງ ອາຍຫດ - ນາງ 2 ຕໍ່າ ຕີນ ກາງແຕງ ຕລາດ ເລີບເລີຍ ໆ ພາ ໑ @ ແm ແs ແງແu ຕນາມ) ~ ຕົນ ແຖງ ນໍ່າ ເດິ ລ ຍ ~ 4 ເຄືຸ ມາເຕ(໙ ເຕີແກ້ເຖິງ ໑ເດີ້ນ ມາ ເຖິງ ກເຕີ ເດ ແດ2 ໙ 4 ຍ ~ :0m AU N EU ໗40 » ເamແຫລມ ຍາ [ IL ຕື້ເດ)ດ ຫນີ ໙ ພງ ແດງເພີ່ມ ດ- ອດ ແe ເດີມ)ແໆ ສນ ນາງ 50 ເດີ ຖາ ແສນ ສີດ ດພູIຍາ- ແລ ຄື (ຕຖິເມ ເງິນຕກລນ ທອງ ວົງໜີເດີນນັ ນຕ @ ມາເທິ ງ ນາ ເງິນຊິຕີ ຕ ຕາ ທີ່ ມາທາງນີ້. ຫາກວ່າ ສອຍ ແ (

IC

Onលាດກ ( D )

T

N

Tປີ

លាດກ Uກ

: U

Uງ ( 6

Iດ

ու ,

ແ5

EII

លា UU

| C1

Iດ

VIG

Jງ 10U ))

ດດດ

5

C)

່ CງS

8

om as a

ຖ ດ23 ແນ ບີ ກ- ເດີນດວກິນາງ ຈູງ ທີ ວ່າ ເດ ເດີ ນ ໑ ນທີ່(ພງເດີແຕ ລ ຍາວ 3 ລແກ ຜີມ ລິເບີເ໙ 40 ນາ48 ແo ຕິ ກ ແຜາ » 2 xp ແu ນາທີ ໘ ແດງ ເຕີແສ່ຖ ແພ ເຜິວຊຕງ:ໝາ ” ຖແດນາ ເຖ23ໆ ງັນ - ແງ ແງາເດ ໆ ຍ ໆ ຖາໆແຕ ຖ ດ - ຍແນ່ເດີ່ນ ເຖິງ ໗ ຍາ ບໍ່ແນແຮງເກີ້ແp ຈ :) ນາ ນາແຕ່ ເຮີ ແກ ແຜາ ພ໗ Rຍາ - Am–ກເກີແດJເîແຕ ນ ອ ນ າ ໗Uນາ 2ເຖິງ ແນ ເຮີຍ 4 ເsmງ ~ ພາລນາໆແuງລເຕສ ເງ(ບຖາມ R ນຄໍ ຖອກ ຊິບທີ 3 ແຖ ບ ແ ເ ພman ສn-9າດ ແດງ ພາ ວົງດາ ນາກ(ແຖຍ ດ ທີ່ຜ ພາດ > ຜ ຖິງບາຍ ( ກີບນເຖິງ 15 ກລມຕຖ ດ ລິດ ທິ ແດງ ຣາແດນາມ ແຕແດ - ຄm ໑ງ ) ຢູ່ ແຖງຕີນສີ ມາ ៣ Cດ ເລL ແm ຖແ5347 ແນ ແດງ 7ແນ ກ ໜີ ມາ ດ ຕSດງ ກລນ ຜີ ນາ 10 ແດ ຕະເຕ ສ ກ ດ ງແນມກ ເຖ ນີ້ແມ່ນ ຜູ້ນ ນທ ເອີ ດີໆ ແກ້ ແດນກີນງູຮງ ແມ່ ຄເງິນ ເຮີແຕyແຖບ ຖແດງມາ ມາ ຮຽງ ໘ ແດແຖ ໆ » ລ 7 ນເ ມ)ແດກ ແດງເນີ ນ ທີ່ຍ ໆ ຍ າສິນ ນຄ ໘403 ໙ກ ເກີ ດ ວ ແ ກ າ ແ 1 ແລ 2 -4-I~)(13 ນກ າ ຖ ໙໙າ ດ ທ ນ ກເບິງພນ ເງິນ ນວ( @ແຕ ຖ ແວ ແກເດີ້ ຜ 4 ) ງແm ແຫ້ລ ຖີ ຄ~ 4 5໙າ ງໆ ທີ່ ເກເຖີງ ດ ມາແຖມ-ຈີນ ສ ກໍ ຖື ຕິ ແດງ ຍ Jາ ກ ແບ ດກີ ພ ຕາພາ ຫຼື ພາແດງ ເກິ ເຕີ ທີ 4 ເກູ້ລະ ແນຍາ ບກ ໑໐ @ ຍ ລຄກີເລເຕີເຖີພ໑໙ ມາເຖງ ນາຄ ແຖ ແu ຕ 200 ແພ ມາ ດ ນ ເດີ້ ເດ ເດີ ເmຕສ ດ ກ ຕາ ຍ່ເຫີ່ ດາ ເຣຕິ ແດງ ແu ໄດ້ ເຮົາກໍ່ຄົງ 16 ກິດ ມ" "" ເດີມ 1-1 ດ ດດ - m FI - ແດດແດ ລ-maາ ຕາກ ເດີ ( ណី ៧ ។ ລົງ ດ້ ຖ Uງ ດ ງ ຕm ) Lວງ ) € ໘ ) བ བ མཁ ]=nག ག ངརྟག on ( gtགྲུ་ O

(

nາ 2 OPC

UI ( 0

un Kກ Iດທີ 1 ງ ແUາ

0ດ ກທ

-

Ann

Clດກ )

(D

ຍັງ

ດສຸ ດ ແຕm 3 ) ແs 2 Fm

ການທ 0

0

60 (

2

)

am as a

On

CS

ງ ຖແນມ ຍາ ຊາດ A0 ແມ່ ແກ່ຄມ ລາ ຣຖ ແດງ @ ຖanເຖີຍແ໘ 35 «ນ) ຕm ກີ - ທີ່ມຸມ ທີ່ ເດີແn ໑ ໙n ໑ ຊົ10 ແດກ ໆ ໆ ໆແm ດ Aຮງເmຂນາ ພິmໆ8າມເm ຂອງ ລາວ ຂ ຍາກກໍດ ຖ້ຳ ຕ ຖ am ລ ທີ່ຄຸ ມາ 2 ເກີ ເ ດ ດາພູດ ລາ: ພm | ແດບຫຼະ A ດ່າເອີ ດ ຜີແມງ ດາ ຮາ ແຖ ແບ ເອີ ເລ ຈີ 8uamງ ມີ ແຕ່(ນ ໆພັນ2 ດີແຖແບ ແ໙ El - ດີ ດີແຕ ຮຕ ລ ລິນ ຫຼືນ ພ ຈ : : ມ ນາຊີ້ນ 9 ກ m ແດງ:ເອີ ນ ທ(ຊິຮn ເດ ທາງ - ແຕ່ ཁག : 1 - 1 ག ་ །གགཟs ng in at ག on ག ག ག-1 ་ ག ག གམ་ཟད་971ཀ བགས། ໆ ມາ0 ) ລຖດ າຕໍ່ ດແຫຼັ ດແ ຍ Jາ ແດກ ແຖ ຮາ ຖຜາ ແດງ ມາເຜີແກ Jາ 1 X 0 0 ៣ ១ 8 ນ ລm ແຖື ຕິ # ຜ ະຫ ຜີເດີຍ ເດີ ມີຄs ເບີu 5 Cດ່ທູ 2) ແນ ສເມີ . ຍ - ນາມ ກາງແກ ເຮົາ ແດງ ບ ໑໙າ ແລ 2. ສະ ແຊຖ4024 ແໜ ຮາາ Uກ ແດນີ້ແຕ ລ ເຖaາ - ນາ ເຊ ຕາ ແm ໙໗ ພາ ເຕ ພ ເດີນ ນຕ ເລີ ນ ເຕິ ດທ າເດີແmແm ໘ເດີແn ສີ ດ ດ ດາ້ aAj ແດນm(_ແດດ ຜີລາງ ເກີ ດ ດຜຂອL ແງ] ແດ ມຕ ດ ເບີ u ຕຖ 4ກ ຖື ພາ ກ (cm ຍາ ດຈ ດ ພີ່ ຖພນີເລກໆ ຍາ ມາ ~ 43ເບິ ແບ ເກ ມາເດີເດ SL ເອົາແຖ ໙າ ແຖ ແວແດງ ນ ຕ - ່ ຖແດກແດ= ໆ ແນເຮົາ ແຕ່ 9 Pດກ 0

ແ0

ມ ( ລກ

ກ 4nuທ

!

[ Mງ

| IPOD

) Oດ

ດສູOm

ນ ) CI

un 4

A

ແN

M

A NI ນາ |

-

-

2)

- ດຫ

«

ແຕກ 2 .00

Lu) Kກ

1 2

ດ ?

HO

A

)

~

0

໗ U ) CIQທູ

ດຖ ທ ນ

Cຫ

ດງດາ Uາ

ac

າ 1ດ ແu

ໃດຫ !

ຫ doun 4GB . Cl

3

ດ .

ນ ) ເ6 :ກ ( ຕກ

o

4-ດຫ

ທີ ໙໗ au

໗ ) 9 Sດງ cuທ ນ ພິທີ ທO 900

ລL

ກ O _ @, 0 (C ) ~ ) UU) ດ ດ ດ ດ uທູ Cດ .

ລາກຸກຸ ດ - ພັກ ໗ ຕີຍຄິ ຜີແດກ ແ໘ ແ ໑໘ 2 ລາ ອິດ ເພີ ຕຸລາ ຕິ໙ ໙m ສິ ແດງ ພາຮ່າ ເm - ເດ ແm In ດາ ເດ ເSງແຖ m: າ ກິຕ ດ າ ແດງ @ ມາ ຮ່າກີບ ດ ຕເພີ່ ມ ດ ແຕ່ 3 ທຸຕາ - ຄ່າເທິ ພິກາຣຽ ຣາ ເກຍກ ທີ່ ທີ່ ດີ ນໍ ນກ ເງິນ ແm ບ “ສຸ ການທີ່ລາຄາ 1 ງ ຮົ໗໒~)-ພU) 0ດນ)ແUນພN] ແຖຕາ ແຖ ພ໗ 2 ຟາ້ເaN] Uງ ແບ) 0J0 ທ) ໗ມາເລເຊງແຂວ-າ ແຂວງ 9ບາດີມ ມາລາດ ແທນຄຸນພm C ) OOny

El Oດດດ

| ດທ

ດທ Uກ)

SLດ LUB

D

IMP ) !

ກ)

onງ Au

(

CD N )

40U

O

0S

ດ ນ

U

$

ທ UUາ ລ

ດ ຍ]

) Lu໗ 4໗ N )

ຖu

EU

ດກ

Oງ

ດກ

ຜ ແດງ

)

ແuທ0U) ມີ ງ ມີແ ດ ມີ ນາ ຍ = ຖແuະເພີມຸຍໆກ m 3 ລຸງ ງ ຕິ ໗43 ດີເດີພ09 ໗໙ ເດີ ເດຖ ດ ຄ ນ ແ5 ໆ ” ເ ນ ຖພກ ມີທຸກ 6 ໘ ໙ເນີ ບແ ດເດເດ ຣິກເ5 ທmແດງ “ກດ໘ E ~ 45 mເດ ມີ ຕ ຍ) > ໙໗ ໘)

Gດ

ດ ຕັm 0ດງ ແດງ 1 ' SL

ນ.

:

ល លា៣ ៣

ລm ແດງ

UQU

໘໑ Eາ ມາ ຜແຖິງ ດ ນແຮງ ຕີນຖີ( mມມ ລາ ຕີແm AUນ ລວ ຣ ໙ ຊ ຜ ແງແງ ແroາ ຮາ ແນ 2ຕຸລາ ຣ. 4ເຕີ - ຜເຜີ ມາແວງ ~ 7ເຕີນ ແດງ ດ ເຕ ຖ ທ ດ - ເງິ ຕເຖິງແດງ ແນ ແ໐ ກີນິນາ 11 ແນ ເຮົາ ໙ ເຖິແຣກ ອາກ ແວງ ແm ແS ຍງນາເດ ເດີ ເພງແບ ພຖ ແ໘ງດີ ໑ ພາ 2. Am ດ ມີແບງ ພາລາ ແທນ ຍາ ລາ ລາ ເດ ມາ ເບີ່ເອີ້ເຣກ - ແດດ ເຫ ແບລ ນີ້(ແຖຸນາ ແຜງ EDເຮົາ(ດນິ ນ ເ ຂIັກກິນ ດາ ຮກ ພງ ວົງ ໐- ລົມເກີ (Jານາ ເຫຼີເງີນ ແຖເງິນ ແດ໋m ດີແຖງ ແu u 43 ນາ ໆ ສາ ແລະ 15 ຄnແນ ເດີນ .…ເອີ ດ ບ19 ພວງ ) ນາງ ເມ 8 ດ ນເ ອດ ທີ່ ຕuຍມາ ແຕ ເ5 ແຖ ຕu໙າ ພິພິດແ5 ໔ ຣຽ ພຖ ແu ແm ທໍ ຄ Un ໆ ແລະຜ ເຕ ຕໍ່ເດີ ຄ່າ ແດ ຍ່າ ຄິດ ທີ໗ແm໗ 2 ແ:໕ \ ແດດ ທ ແດ່ດາຜູ້ແພ້ ມາ ( ໝາ ຍາວເຖແua ພດ ເລເກິ ເ5 ທmແດງ ມ ດ ຕ ເລ໘1ແຫ - ຣາເດີ້ ມາເຮົາເດ ເບີ ແດລ ພຖເ໖E ລາ) ພh ແຣກ ມ ຍ ດ ຕ - ຖີ am ແໜາ ຊີເ ນ ຖີແຕ unເດີເດ ຄົ້ນ ພິ ລານຸເລ ກິ້ງເມ ຊີວິຕua ຍາວທິດງນວິລກິຖຸນາ “ກ ສນເລີຍ ດສູ່ຕາງາຊກ m ກາ A ຣ ເດີນ ຕ ຕຸລາ ສີສຸລາ ເກີແດງ ມາ ເລ ຍາວ47 ໆ ຕິເຖິງ 10 ອີກ ໗ສu ເນເຣດ 1 ສາວໆ ທີ່ ມີແນິ ເຫິ Mເດີນ ດອກ ເຮົາແດງ ຖ ທ ່ 2ເຊີແນແຕ» G ນ ເຕີ ແກ ພm ເນ ແຕ ແທ ແm ເຖິມດີແຖ ພm 40 m ແ5 ໆໆໆ a .

a

ຕິ

ຫຼື

ຫ 0m Up Cງ ດຣ 9

0

1 ດດດ ແດuງ ແດum

}

R ແUງ$

້ ຖSS 1

0

ເດີ ນ ແດ ໝາງ ເດີ ເນີ ແu ເm –m ແnEາ ໗ຝາ່ ຄູ່ ເນິ ນາ ດ uທ 15 (ເຕຍາ ດ ທີຍ ດີລີນ ທີ່ແ5 pm ດລ ມັກ ໐ ແm ພຍ ຄm(0 ແມານຖa ພາລa 1ີ ແຕ ຊແຕ່ງ ຖ » ຖ ນ ດ msໆແm ໜີຮງ ຢູ່ ຕີນ ເຕີ ແm ໆ ເດ ພm(ຍງດາລາເຖິງ ເດີ ຜ ດ ເດີ້ ນາ ມີ ແຖ ຕີຍ ) ດ ດ ມາແຖນ ຍ າ 1 2 ຄ 2 3 - 1 ຜີເລ ພິມເ໑ - ຜ ກ Rນໆຊ 1 ຖແs ຂamແບ ພີເ ແ ແກ ທີ່ແ ລ ຍາວເຊ ນ ຍ ນ ແໆນາໆ ແu ເຕີມ ເພິ່ນຍ ດາເອີກ ຕິ ແຕ ຖຜ ໘aº-ຖແຖ ຍອີກແຖ ນ ຈ ສ ໙ ພດ ເm ນີ້ນາ ດ- ດີພໍ ທີແກ້ ແm ທີ ໑໘໑໘ແດງ ພດ ເລີແກ ຕາຍ, ນາ ຕິນາວາດ ທິ ລຜ່ານພີຖ ແm ທີ 8 - m ໝູ່ ກ ຕິ ແຮງ າ ດີແຕa ບ ດ- mເງິນ ດ. ®ແm ແລະໆ 0-1-7ແຖ ຂອງ ຍ ກ ພີ່ ນາ ດ ແm ພາ ແຕ່ງ ກອກ ດ ຄືນາຕາລີ່ ໆແ ລ ແກ ແບ ແຖ ນາ(ແຖຸ ນາ ມາເດີ ຫາແດກ ເນີ ນກ ຮn 01- ເ ຍ ລງ ແມ່ແດກ ແm ທີ ໑ ແນິແບ 3ແ ກ າຍ ເດີ ພາຮ່າເກີດ ເລີ່ ມາ ຕິເຊີ ຮອງ 8 ຂອງ 8 ຕາ ດີ ດີຄດ ນາງ ດວງດ ຕ( ໘໗ Emແ , ເm ໑ແບ ແmຖ ຜຂກ ນ(ແຖຸ ນາ - ດ Jາ ຍຖແຖະ 2 ແ5 ຖ ຜ ແm - ແຕ່ ດ.ສດີແກ້ເລກເງິນ ດ ດດ ດ ດ ບ ດ ມາແn +3 ແວ ຍ ເລa ເບ ເອີ ແn ພິເດີນ 40 ນາ ນາ+ ຍາ ດ ທ ຜ ຣ -ລີແກ້ ໘ ຍາ ຜ ະທີແm ເດ 3 ແນນເຊິແm: ດ ພາຮ່າເຕີມເດີ ແmຍ ເທູ້ ໗ ແດງ ~ 41 ນາ ມາ ທິຕມາເຖຸ ນຍ ເລສJ28ແສນ ຫາ ທີ ໑ ເດີ ພທ໌ ເຖ ງ ຖ ດ ງ ດ ດ Dawn ນາ(ຕຖຸ ນາ - ດຝາບາງແຫ 435 ໗ ມາກ- ເກີດ 4 ແກ່ນສີມາຂu ທີຈິບສີມ ງາ 7 ຕີລ ຖ ~ານ 4ດ ມາ ກີລານເງິm2Iຍາ- ອີຢູ່ ແຕກ ແຖມ່ ແ ນ ວນ ໘໙ດ ສ ທີ ສຍ ແ ດ ທີ ແດນ

ແດນ ຕິດ Jທ

ດ 4num iOU )

ກ =

ດຫ

໗ Quu) Kກ |

Uກທ

>

)

ດ Iດຫ໗ s 2

0Uາງ ( Sາດດດດດ

ນທີ

ວັ

m = \ Fດກ ລ ( C) =

ດ ເດນ

) Luທ

ຍ]

ທີ 9 ພm iດ Un) } ແດນ ) ເພີ້ໝາ

2

ປີ

ດ.

Jກທ >

INI

I

On

ທີ 2

I

ກົດ 2

CI

L

O _


ດກ 0 ດ ( 7)

IP ດ

>

>

>

[ SL

໗໙ ກ ໗ແຖ ຍາ ໖ ໗໘ ໙ » ແນ 8 ແm າດ ຮາໆໆ ແທງຕ ເງື່ສູງ ແດ)ພm໑ ໆ ຕ ຕູ້ ໙໙ Ta) ຜງ ໙ ພm ໆແກ ເງິ ນາ ນາງ ແຮໆໆ » : ນຸ ແs ແຕ ກອດ- ຜາເນິນ ຊີເຖິຕg ພຄເງິດU)

໙໗

( ບີ ມາ 9 ຕລ"ດ ເດນໆໆດຸລາ »ໆນາງ ກແ າ ນ ເດ - ! 31 ກ ດ ແ 40301 ດິນ 40ຄຖແຕ !?ເຕ ກ ເກິ ) ເຮົາ ~ ອຸດ ຕິຕນ)ແຕເດີຖ ໑» ຄm໗ ແດ2 4 ນາບທ ເE ( ມີ ມາ ບາງໆ ໆເດ ແs ຕາ ດ ມີເ ຖິງ , 0 ໑ ໐ ດັງ

ດ ດູ

Jກທ

|

ຖ2ທ ຜ

2 ດງ

້ |

ກ່ Hດ

CD )

@

u

>

່ ໆ ^^ ໗ 49 5໗໙2ເດີ ມີແຖມີ ແm 6 ນິ ຕ ເນີ ນນາ 3 ຕ ກເວ ລ ດ > 7 ໆu ມີ in ມີ ໓ ເດ ເບີແກຕາຕາລາງ ກຽມຕີເບີເຖິງ ແດງ ນາຖາແລເບ ຕິດ ດ Jາ ໂຕີແກ mງ ຕໍ່ເດເດີນ1ຸມ 04ຈ ນ ລ ແຕ່ ໆຈິ່ງລ-ກໆນາໆ ແຕງສິ ກາທີ່ຕy0mຕຢູ່ແຖວໆໆ ມາ am ລຖ ງ ຍ 2 ຊ ຖ 2 Iງ Rດງ ແs ທູ ໗ ແU, ໂຊ 05 2

N

0V

1 0U) ຊຸດ

Oດ

) (D

າ ພາ

4L

(^

_

.

:

໗ m ຜແm ລ ນ ແ໑໑ ທ ແmນດແຖ ດແ ) ດ ບຄ ຖ າ໑ ໗5 ມ

ຖ 2 ຖ ທ 1໗ Uງແຕ່ ພຖແຕ່ >

ທ ທູ 6

ຕເກູ້ ພ ແຜງ ພງແດດ

> ..

-

ລ໗ Cງ ຕັງ ແຜ am ) 3

: ໝໍ້ ໝ ແUງ ເຖິ

ດໆ

ທ 021 9

Cດ ດ )

ເasom໗ } Iດ

ທ ດ

ຕ ແUງ @ ກ Oງ ຕ ດ

@ _ ແL

ວງ

ຜົນງ ຣີດ

(

ແນ ກ ນ ຕເດີ ເຖິງ "):EI ຈະພຄຖ ແຕນແຕນ ແຕ ກອູດເພດ ເດພ ແຕກິຈ ແນມບ ຕາ ກິດ ດ ຄື ເດ » : ໙ ກ໐ ີL - ພີ່ເດີ ຕວ່າາ ຂາາຜ ຂອງ ນາ ນາໆ ຊາ ຕຖຕ U ໒e າຫຼ ເພງແດິ ເຈີ 9ຂາຍ - ບາເດີຮn ເດດເດດ: - ຍາ ດນາ ດ ~ເດີແm ຍ)00 m ຜທູ ຖ ງ ເ ຖິ ພ | ் பாருதலையாகியா ேஸ்டியான் ງ தான காய ຖາຖາຄm ກ ແm ແວ ແmງ » : ) ອຸເງິນ ລັດຕູ ເທີ ບຸນາຈ ະແນ ກ ແໜາແSແmເດີ ນານາ ແດກ ຜ໘ ນາງເຫິງ ໓. (ເ໑ 5 * : ມ ເງິນແດງ ແລ ຖ ກໍ ດ ແu ຕ ຖນເຕີ້ແດະທິຍຸ ບ° ພ ຕິກເງິນແດ -( 3 ສນທິພາເພົາ ຕ ເດີ້ ຮກ ຫ 2

OSU

, 0

0

0

0

ດ.U

)

0

}

) ແU)

Uດ

IL

>

໗ 9 Uກ uu)

El &

Oາ 2 }

ດທແຕ ນາ ໆ ດ ກດ ພ໗ » ຖ ໙ບ ດ ງແຕກ ແບ ໘໔໘, ໐ ໐໙ ມົາ ແຣກແດກ ແດ - ແຮງ ຂດ ມາຍາ ແ: ຖ ຕເດ ສຸດ ກ ຍາ ຖລ ຖ ຖ ເຖີງ 5 ມຕິພນ ພa ແດງດ ດາດ ຜູ້ : ແm ດີດີ ແ1 m 3ເຕີມໆ ພິ ຊິ ໂລ ແນ ກ ກະທ (J ຈີນ ຕາກ ຍ ນ ດລ) ຂີ້ຕນ ແດ a ມີ. .(6 ແn Rດຍ ເຄີຍ ນໍ ແme ແດ - ສດ ການແມ່ ແມ່ 4ສ ຍ ໄກ ( ຕຖິ ຕໍ່ ນາເງິນ ໑ງ ລ າວນອນຖີ່ ຖ m໑໑ເງິນ ເດ - ກ ພາກ ເຕີຈ ລ ແດ ແພ ເມ ທີ່ນາ ຮາ ຖວ2 ໘ ມີ ລາ ແຣກເມກເm-am ໐ ກະລຸດ ດ ດງູໆ ສິນ ໑ງ ທີແກ້ ແຕ ທ້ໆໆ ວ2 ໆແຖ ພິ:ແດງດອມດ ຜູກມາແດງເຖິງ໙໙ ໆ ກວນໆ : ( ບum ຄົນຖ ານ ແກ້ນາ ທາງແກ່ ນ າ ກ ຕິ ເດີ້ແ(s3 * : - ແນເງິນ ແດງ ດ ນ ທີ່ ກໍ ບຸນແu ) ພາດ ໑ ຕີນ ນ ລ ແs ເຖີງແນ ທີ ສາມີ ຍ & ໆu ເຫຼີມ 4 - Uນາ ຂດ- ດ ງແນ ໑ D ).

ຕnun

> > ໑) ໗ກວງ ເອີ ນ ທີ ທີ່(ດຖິ ພ໙າ ຍາ ມາ ໆ ແດງ ພຸດ ອາກ ແຖິງ ໙ ໑ ທີ່ຈະ ເຕ ແບເຖີງ ດອງງາ 2ໆໆ) ດ- ອດີ ຕູຖmຸ ຸ '' ຊາ ຫາ 9ຕmແດ4ແວງເຖີແມງຫາ ດ.42 ງດ - ຕແAເຖີ ບ ດ ) 4 -14 ນິ ແຖງແດງ ບເKມາໆຕm໑໗ແໜີແດ J ຄmເອີ ມາ ແຕ່ ແໆ ແm ໆ ທີ່ ບໍ່ ເກີດທີ່ງເພ ມານ ນາງມາກຂາ ທີ່ນ, ຂດ.ຮອດສ ຢູ່ ກສ ແລະມາຣາສ ຕາສີ ຂາແກ: 4 ພາສາ ລາກ ຕີຕອນລຸມແສມີ:ຈາກ 5) ງ ໃນ Em ເຖສົາ ດ ແ ຕຸດ2 - ແກແດ ທີ =ແດງ ທິ ແຄບ ຫາ ຕອນ. ຕຖີງຕາ.» ໆ -) aae 5າຣີ່ແ ມຊ 0

$7

ດອນ

ດ 2 ປທ ນ

ຫ anun| Gu

0

0

ທn1

ດດດດດ

ຫ0%

|2

2

Pດກ ມ |

ກ"

ໂຫ Lາ

N ) ( D)

ໂດກ Mດກ ( ດກ Rດຫ UກIດກ

ທ້

MW Cດງ

ດກ Uກພທ 0

I 'A !

1

ກົດ 2

Cງ 0

Lດ

Kກ ແw

ດັກ )

: 0QC

2 ໔໙un ແລ້ກ 9

ດາ Uນ ໆ| ງ ດ ກົງ ຖ 4Sງ ) Lດ 2 } ພທີ່ ແວ # 5 1 ທ ຂອງ um(ຍ ແກດວງ ເນດUງ Bmເm-ລຖແສງດຈິງເດີແຕຖ ດ ຄື ແດ)ແດກ ແດ ຄແນງ ຜາ ບບ(ແໆ » 00 - ເດີ ກໍແຕ່ພຖແຣກແບງແດງ Im ແດງ ແດ 4Lດ ul namm ໘າ ຜາ ຜ ແລງເກິແຮ ກ າ ດ ແ ມາ ກິ ນາ ມີ ແm ໗໑໗ ເຖີດ- ເຕ ຍ ນເ ນາງ ແດງ 4 ດ ມາ ເດີ ງ ບໍ ມີ ເດ ເຫ ຕິ ທີ່ ຍາວ4 ແຫ ຄີ - ເອີແມວລາ2 ເດ ຕໍ່ພຈເລີຍ! ວີ49 :ຍາ ຍາ ມາ ເດີ ນິນແດ່ 030 59 ທີ ດ 4 ໜ້າ ແລເຕີ ເຖິແຕ ພ ຈັງ ຕີພm ຫ ດ- ແm ບ ມາເຕ ເພິ່ ນ -(4) * * : າຊຽນ ແm ອີກ ຜີພາ ສິລິມຸ 4ແສເຕິນ10ເທີຍ 10ດງ ມ ດ ເກ ມາ ແຕເດີເm m 3ເສີ ແດງ ດ ນ ເຕ ມີ 8 ຊ ຍ 3 a m5 ລ ນ ຕ ແມ່ ຕາແu Kພກ ມີພາກ ພິ ຸ ທີ ດ Jກາຖິ ຕ ນາ ດ 2 ມີເຖິງ ແດງ ຕ ຖ ,8 ພບ 20 ມີ ນ ຕເດີ ເກ ແຕ ຖ ແວ ດ ເດ ? ດ ) ມີ ດ ແ ໑ mm ຕຸງ ຮາ ໆນທ 24 ເລ ຜ ພ ດ ມີແm m ແ ໑ ແດ- ດ ອ ແu-sam ນິຣຸດ ຕາຕ ນິ ຕິບ ດ (s ພາ T ອດ ແຕ ກໍຖກຖ າ ດ ແ 2 ມາດຕະກິ ດງ ເຍີແນ ກ 8ແບາເດີຄm ລານາ 2. ເກ ຜານາງ A ລາຂາວຈີບ ສີຂາ ຈິຂາດເຄິ່ງ ແວ ຄົນ ເ ພm ໑ງແຄ3 ແm ວາ ຍີເດີ ແຕm ທີ ລາ ສູງ ຂm @ ຕີ 1ແວາ ນິແm ນາ ແປ ຕເກີ ດ ຕົ້ນ ເຕີມ ແງ່ຕຖີແ0 ເດ 4໔ງ lem ແດງພ.ສດ –ດຖ 8ງຊີດີ ດຖ ລmທ ©) 1ດ໘ ແລງຜ ຮັກກິ ດ ມ ເງິນ ເດ ນີ້ເ)ເຖິງ 15 m sm) ແວ່ ຮn ບກ ທູຕ ນຄ ລາວ ອີກ ມີແຕ່ ນາ ທີ່ ຕຄm ໑ ່ ນU ) ດ| ເດ້42RU ແ | 0ດກເm ເດເດີ ດີ) ດາແຮ ແຕ່ ພັກ ຜ 4ກຖ າ ໙ລີ ເດດ ເດີ ພາແn E ເບີ 1 ພາດ(ຍ ແດກແນ ກ ກ າເດ່ເຖິງເດີ່ ກ ກ ພິ ບ ດ ເຣຕິ ວາ ພາ ຮ່າ ທີແm ລາຍແຂນ 1-13 ວັງ ພິກສູງສຸກດີ - ຈmP' ຖາໆ ພາຍີ ຮາ ທີ່ແຊ ພິ ເກຍາກ ມີນານີ້ - ແຕ່ ໆ ເຕ20 ມກເດີຄນ ຊາຍ - ຕ ຕ ເດີນຕດີ ເດ່ 13 • »

ໄລ

ຣັຖ ແຮງ

ດກ

o

o

LOດ |

MUN

LL

ԱԼ :

3 N ) ( D) 0

NL

)

!

1

ກທ 2 ນ ) ແລ ( D .

It

Uກດ

1 2

Mann

C

M

( )

Kn

Uາກ 2

$_]

C

27 C & ດກງ ແSດງ U

1

0

ຫ :8

ດາ ຊຸດ

) 5

|

Iກູ )

Cດ Gu

J ល

លា

ណ & ហាលា HD] អា

អ៊ា

" ດອກ ( ຕຫ 40 ແລ៣ លា

uf Cl .

A LU

ງ ( T ) 0U) ແS !1

|

ທີ V

ດທIP

ດ 400

U

ຫ 0

Hດງ 8- ດ 4

1

ປີ

ດງ

່ດອກ

(Un

ເທິງເຊ m ຖຊົຖ ຕື່ມ ຍາ ບດແm ໗໙ ແmສບ –ກໆ ) ຕm8 ອ່າແຕກ ລ ທ ໜ້າ 2 ຕີນ )ນຸ ພວກ ນໍາ ຂaEວ 42 ແຫງ ດອນເທm ວາ ມາ ຕໍ່ ເນີນ 5 ຫmm ຕາ– ແດ) ນາງ ຮາ ວ ກ ດ ຍງ ແກ ຜ ຜ m ມ11 ໆທາງສາດ ຈຸທາຊິນ | ທີ່ເ ລີຊາ ຕາ ທີ໑໑ທີ ຍ (mpm໑ Mາບ mແຫງ ດ໓ (935 ນ ເ ກເ ແ ບກ m 2ໆ ນໍາ ນກີ ກໍເຖິງຕາຍ | A ເຕີມ ຕີ ຕຖ ຣາ ມາ ຕາດ ຕາມຂົຖ ແທງ ທ ວາຊິນ 101 ເທເສຕ ຕ ຖ ດ? - ຖ ຍ ໆເm ກາ ວ າແTແຫ...ແດດແຕມ ງ ຖ ດ ກແງ ໆ ອດລາ ຕາມ ແຕ່ ນາ ຮາ ທີ່ແກ້ -3ລີນ ເລາຂນ -ສີ ທີ່ ຈາກ “ດງແຄບທີ່ຕm ໑ ຄົນທີ່ດ, ລາ ຍ ດ ເຕ ສູນ ຂອງ ນາ-Iດ ຍາ ດ ຄືuໆນຸລ.1 ມາ •• ຍ

(

ດ ( 0)ດຣາ (U

ດກ ) Oດດດ

4ໆ ແດuທ

U

IດVO

VI

ໂຫ

Unາດຕ

0ດກາກ

}

D

Eດກ

0

ໃດຫ 0 ດ

^ ໆ] 4 ເຖ ຝ່າຍດີແດງນຸ ເນາໆ ແຕ ສ ຫ ເ ແ ກ > | us = ຖແນ3 ເດີ ດ ທີ ໑໑)ແດງເນີລາ ມີ ແບບaາ Tວເຕີ( ບີ(ເໜີ ແດ ໑ເຖິງ ລລາເດ. ໆເດິ ຜາຕານ ຕິດ- m m23 ນາ ງິນແດງ ມາຕິດ ຮັກ ທີ່ ຕິນ ເດ ທີ໗ຕຖີງພາ8559 |ເດີ ແຕເດີ ຂາ ສິແນ ແຕ ເດີເຮົາ ໙໗ແຕກ ຕma –ກ ແດກ ໑ງຊາຍ -ເດງໍເຖິງນາງເກີ ດ ເກນ ໝູ ແnIດ ລຸ 80 m ມີແຕ່ໝົດ ດິບ ດ - ແດງເດີ້ ~ ບ ໔໐ ແn 021 6 (ນາ ກເອີລ - ດ ຄແນ່ ດ ດ ດີ ຖາກ Eາ ດ ເລງເດ ແ໓ ກເພ ຖາ ຖາ4 ~ m ບກ າງໆ ທີມ ຕ ຕິ ນິ ຕ- m ແm ແວ ໙m ແm ແ ດ າ ດູ ດເອົາ ມາ ຖແ5 ໙໗ ໙ ໐໘ ພງ ແm ໗ ແຫ ແຮ ຕາ 04ໆ ມາ ເຕ ໂຣກ ຕ າ ງ ດແ ນເຮົmຖ ເຍ ແກ້ເຕິ ເມ ູ ໙ (E) ~) 0 } C໗ appiດຖ Fດ

al

God

໘ ແລ) ດັງ ກໍ່ =

a nnnn ແ໓) ໔)ហJ ៣ ເGº)໙໙໗

Uພ)

3.

ແmແງແຖງ ໙ນຸ ແຊຍ ທີ່ນ ພ ກພ ກ ແຄ ໘« - ກແ ໙ ດີແ໖ແຮງແດດ - , ມສ ກູຍ - ບກແດກເດ ນໍ ຍາ ຍາ ໝູ່ ແຕ ລາງ ຍເກາຍ ເດີ ລູກ ມາ ແທເອີຍ ) ແລaº ຮາໆ ຜິດ ສນິຕຍໆe-mຽງນາຍາ“ ຫາງ ຜ້າເພ ທີ 1 , ་ ta na teamn ཀེཟཀ མཆོག -au-hཀགབབ p༣༠ ཅགཔ ພຸດມາ ແຕກ ຕ ຕ ຖ ຜ mງ » :໐໖ 4 5 m ໑ ຊີ ສີນຸ ຕອນທີ໑ ) ແຜາແn ເm ອfແດ-ເງິam ໙ ຍັງ ດ ວິຣກ ຊີ ແລງ ນາຣກໍ່ ຕີງ 5 ຍ] ແກເທີນ - mເດີ :(ບຸລາ ເມ ຖາງໆໆໆນາງ ຂ ກ ຜູ້ ຕິດ ກ = ນຸດ ມາແຖອດຖິຍດີ ) ຖທາງເດີມ 60 ແວ am ທີແຜາ ດ ງ ນາກນາ ເຖິງຍດີແດ ພmິ ທິນພິ ເດີ ແu ຍາ ລາ ຍາວ 15 ມີເດີ ດ ຕ ດີ4 ມາ ດເບີຕາຣີທີ່ໜ້າມີ ຄິດ. ເດາແຮ ຜ ແ ດຸເມ ທີ ໙ ມາ ກີນ 9ງທີ່ແຕ ພິຍາ ແຕ (83 ນ າ ໙ ເດີ ຂນຂາເຮົາ ເກີແmແ໘໔໘໙ ແດ 0-1= ຕ ຖ າ ດ ດ ທm ແລູກ am ແດ ວິເu 8າສmງ » ນາງ ນາ ພິ ເຮົາເຖິງ ພຣເງິນ 80ບຖ ທນ ທອ ງແຕ 2 ວັດທ

MONUM

@

2_ El

າກ

|

>

ດ]

ໜີ

] ດ>

.

ຕ ທ 021 2 wi _ @ ຕັງ [ ດ &]

_

ຫຼື

ຖື L ] ເD = 4໗ Iດ ] Wດ |

ແບ .

[ Gu

ຖແດ 4 ແດ 1-ລັດທາງ ວາ ລ ແດນສື່ເm m ແດງ ມາຖ ຂາເຖິງແມ ເຕີ່ມເຕີ ດີ ແກ(8 a໑໑Wຖິງ - ໘໑ງ ແນ ກ ສ ~ ່Iາພາ ສີ ຕີນ ດລ ( 15າມ ພກເດີ 5 ໆແ ສິດ - ມາ ນາງ - ດຸ ລາ ຜແດງ ດ ດ ໆ ຍ ແຕ່ຜູ້ຖນ 2 ແນໆແຕເຮີ ແຕ ມາແ໑ ໆ ໆ )ແນ ເດ ເນ ເmງ ກອງ ຈະ ເວນເດີນ ຕຽງ ເດີ L

C )

Nດ

00

F

1 ໔໐U ) . Rດ

A

U

) ແUງ

ທິ ດ6ງ ດ ແ

ດ ດ ຊ້ຳ 0ຖ ທ໘ ໙] ພ໗ 2 ປ 1

ປີ

ໆ ແດ ເດ ແP ແລຖຍຸກ 20 ປິ ມາ ແ໑ 5 8 | un໑໘ ຕີເຕ ໐ ແu ກ ລ 5555 ແຣງັດ ແ ລ ແຮ Wຍໆ!0 ເທດເ) ຕ ຖແດ2 ៣ ១ លី າ ຍ] ແກ້ 40 -) ໕ . U ສ ສາທິຖານພາວນາລາງສາງ ທີ່ ຜ່າໆ ພິ ດັງ ເຮັດ ແO

) ຢ໗ 0 ԱԼ՝ Լ

) 2 +

1

Toh

13 *

a au a 0Uກ

000 ”

ງ O 2 ດ ດ O 3 )ຍິງ( C) ຊ CO 2 000 $

ແm |

Lວ

: apan໗ ຽ ພຖ ດ ຕ > ດ.

) U

5ຍທີງແດງ ຖ ນ ມາ » ເຫ້ວ ເງິນ ດ :1 ເຖິງam໐ ນາ 15 ຖ ນີ້ ຕິມ ຊ ດ m ຍາ ທິນ ເຕິ ໜຶ່ງ ແດງ ດ ຍາ ຜີ ເຖຸ ຖມ ແດ - ນອກແທໆໆ າງ ໙ ຂາວ,18໑໐ ແຕ ລ ະນ → ງາມ(49 350ເຮິດ ຕ ຕາຍ ຕິນາ ຮກມ ໂຄຮາງແຄບ ມາ ຢູ່ ລາຍ-ເສ ແດສິນ-ກິ ຕາດີໆເຊິນ ” ຍ= 8ແສງິນ 11 ເລີ່ມ ແຕ ຫາກາງແm m 38 ນຍ ເຖ ນີ້ ຖ ຍາ ໑ ແ5 ກຸງ ດ າ ຍ = ) 0 ຕ

OOດ

un 2 I ( ດ

I

Cະ C SI

ແFI

ໂຫ0

IດທNາ ແCທ anun

ກາງ ກາດ

LaoUກດ|

)

?

ແດງ IUາ

U

10U໗ 3 ດ້

ບ )

^ | ແບ ) [ນກເຕີເດີໆ ທີ່ ກ ກ mm ຫາ ຊາດ ມີ ຕີມ ນີ ເດ ເດ ຍາ ແຕ ຊ021ຕຖຸບ] ນທີ່ ຮູ6.4 5 m9 ນທີງາຍ ຊິ ແaແງ່ ຄືແນງນາ ໆ ຕຖ ທ amງລາ]ແm u ເດີ ແຮ Elເດີ, ໘ກາ ນານ ເຖິງແດງ ທີ່ແຕກ ຫຼືເອີ້ລາດ =1043, ທີ 22 ສີ 0ດ ] Uຖ ບ) ຍົງ ລ : ໗ N ງ ດ ດ ກໍ ດກູ້am 0 amງ 2 ດ ນກ ມາ ພິລາວ ລິດ- ດ ຕ ກໆທ່ານ ເຕ ມີ J] 3ມW U໗ ແດງ ແດແຮກ - ຕ ລI SI ~ 49ເບຍ~) ບາດເດດ ມຸງເວເກິເກີດ າ ຍ - ຕ ທ (ED 2 ໐ 2 ດ ດ ດ ງ ດ ດ ກໍ ດາ້ ຈີນ ”] ແ2ໆGoຖືສິດ - ດ ນາງສາ ພໍ່ ມ ເກ ອີເມລ ລີ ແພີ່ ນ າ ນາ ນາ ນາ ມາຯ ດູເນີແນ ຖວາຍາ ລາຕmະນາ ບກ(g ແm ໓ ແຖເດີນ ດ ກ ຍ mເດິ ~ 7ນກ ແ໑ 5ມມແກູ້ດ ເຮົາ 10 ຫາ 12ໆ mງ ~mໆa ໗໖ (ບ ແກ່ເພິ່ນ .ເຈົ້າແມ້4. ເດ ເຕີແລະ ບໍ່ດີ ດເມ ທີ່ແດງແm ໆ ນາ ໆແດງ ດ.ເດີ ນານາ ຖ ດ ຕ ບ ດ ຕີພຖແຕ ຖິ້ມ 10 ຮຕິ ແດ = ຖ ຕm : ນາ ໆນາ ໜາ ບາງ ຜີເຖິງ ຕິບ ມາ ດາ້ ຜາວແ ດ ຄື ພາ ລI E3 ຜແດງມາເພິm ເດເດ ເຕີບ ຖ າເຖິຍ 1 ສາຍສິນ ມາ ແດ203ມີ ໝູ່ ເດແວ ຍເຕົ້ ທKO

7

L

0

0 CN

Q.

0

€R 2

MດUບ auປີ

ນາ ກ(ບີລນາ 3, - ແດ ເມ ຍີແmເທົ໘໘va - ວ) ແu ເ ມາ ແຕ ຜ ຍ ຖຜ ນກ ຂອງ ສິນ ໗ ຕາ ແຕກ ນາ - ສ າ ທີ່ ນ ລ າາ 15 ມ ດຸ ມາ ເດ ເນາມ ຂາ ~ 83.83 ທີແລ ລ ດ ນ ພີພmເຖິເນີ່ ຕາແຕ່ བ།གཔག ག གp ཞིག ག༤༠༠n Fཀེ ༤ 1:ག11 ກິດ :ແຕລ ດ ດ ດ ດ ຄົ໘໗ ບໍ່ ແຕ ຜ ເmຮ ຍາ ດ ດເດີ ເສີ ເສີ ຫຼ ຂ ແຜກຈ ຖ າ ດ- ຮ່າເຖີລາ ຄາດີນາງ 5 m ? ຂົງເສີຍໆ ຕາຕ-ສີມແຕ່ງ3 ) ! ສາ ທີ່ ແດນີ້ຕ ວ ງ ເຖິງ ແຕ ຕິ ດລ ສຸກ ເດີ ຊິຖິ ງ ນ າ ມ ສ ໆເຖງເຫດທີ> ນາງ ຕີຜາ ພູນ ຕາຕິນາດເກີ ແດງ ແຮ ແຮ ແm un ຍາງິ ແນ ແຕ່ ກນ ຕ ນ ກ ແ ແດນລJan ທິດາງເດີ ແ3 4 ບຸດຊາດ ມຊ - ຍ Rດງ ແnເຖິຕa] ໙ ເm ເ7 ທີມ ດ ທີ່ສວ) ເຮົາ ຕ ດ ດ ດ ທິພກ ແm ດ ຄ ໆເຮີ ຕເດີ ) ແຖາ ເກມຍິ ນ- ອດ ເດ ເດ 2.) ~າແm .ເຖີ(ມ ສ ຜິດ ແລະ ໆ ຍ2ຖານ ຫູ ຕີຍາ ຣ ມາກ(8u8 ຄດ ທີ6-4 ຕm ໗໑໗ ໑ພາລຖ າ ທີ່ແບແຜາ ພິຍຸ ຕຂm ດ າເມ ມາ ນ ພິ ພ໐ I ເຄື່ອງ ມາ ຕ ຖືງ ບໍ່ amເນີ ນພ ຫຼືຢູ່ ຕາສີ ຕາ - ຄູ່ ເຖ ຕາຍ ( ຂາ ເງິນ 4u ດີແi ເດີ ເດ ເດ ແບງ ຖແm ໗໖ ລ ນ ແດ3 - -- 42 # 2 ຕ ຖ5 :ເກເດ ແດ30 -ເງິນລາ ຣາ ຕ9 ຄm ເmແຫລມາຖິ ຄວກ (ພ ນມາ 2 m ລາ ເດ ມາ ແປ ແSລາເຍີຍ ເຕິ ມາ ເຕ ມີ4 ແຮງ ກິນ ອາ ຈ ]ພຖແຖິງ un ເງີນເຖິງ ເດ ຮາ ໆລໆ ຖາ 4 ~ 4 - ຍິແດງ ແ,ເຕີເດີພ໓ ຖ ນກເຕີມແກ່ ແທງ ທີ່ ເ) ທີ່ ຕິ ກີ ກິແຕ໌ແລງເທີກີເຕີ3 ໐ ເ ໘໙າລາ ລີຕ ດີເດີນ ແດງ ເດີ ພ ຊມາ ມີຫuງແmເຖິງ ເດີ ນ ລ ສ າດ ວ າ ຫເຫເຫ ນິ ມດີແຄມ ທິຕ ລ ເກຕ ເຫລy 0 ດກຈ 1 1 |

ບກ

ລາ

| N) & ດ UU Nໂງກ

El ~ ) ດ Iດງດ ່ດດດ

0

O)

4

lu

4

ນາ

|

ດ $)

(.

K

( K

1 2

!

S0UN

KOn

D)

1 0ຣຕ

,

C) ( ກ

ກາ ( ດງ

ດ ) Kາ0U) }

ງ ( ດຫ ເລີ ( S

IR

ແUS

0

Oງ Gດຫ

ຫຼື

Ouທ

}2.1

0

Qa໗

Uນ)

AS

ນາ ຕີ ໕ເດີເດີນ ແດງ1 m3ເຣກ ເ ແ໖໙ ໘ )« ນາງ ST) ວ ນາງ ນາແໜີ ພາ ເດ ເບີ 04ແດນ ແຜງ ເລີ່ ຟລີ ລ ນ ລ ດ ຳ ຖີແມ ແm ລ ລາ ທີ ຖ໐ ເຖິງ ໑ ກເ ກແO ນ ນ ແດງ = ດຸ ຍາ ແດກ ເຕີມທີ່) ແຮ ແຮ ແດກຜບາ ກີດ ລາ ຣຖື ຕິແບ ເຕົນທີ( ນມາເດີມ ຕາ – ຜູ້ນທີແທ້ amເຖີງ ເຖີງ ນາ - ດ -Aາແກ ພຖນ ແຕກໍ໗ພາເດີ( ຖ ຖິ່ນ ແດ -4 າ - ດ ມີ 51 ຕ ທົດແຕ່ ກຍ ດ ມາດ ຕໍ່ ດີ ນາ- ແດງ ທີ ນ ນົກ ສິບກໆໆ ຕາຄ ໆ ຕ ອີກ ໘ ດີ 4 ພິ ທີ(ຂດ ທີ ອຸດສາລາມ ຂາດ ຄວາມອົາ ມາ ລ ຍ ວ່າ ໃ ນາຮຕ ດີແທ້ລະ ຍາວ 42 ນາງແດ໋ ຕາດ ເດ ຕິ ທິ(ເດດເກີບແດງ ນກ ສູງ ດ ນເຖິແຕ່ ເດີເດີ ຕເລີນ ແຕ ດ2. ດີ(ພງແດກຜີແຮງ ພ ນ ກ ຊ າ 1ວ ຍ ໆໆຕລ-ກີ ດ ກ ຍີແງ ແງ່ ຕິຜ ອົດ ພm ເອີ ຜານາງ ມີ ຜ ເງິນດອກນ ເ ມ) ແຕງ ຕmແຫງະດ ຕ ຖ ດ ເ 2ຫາເດ ເດີ ເຕີ m mງ ຫາ ຣ ກິແງ່ ຕຖ ຕເວ ທີ ຮອງ ກໍ ອີ(ແຖ າ ນ າ ມາ ແວງແn໑ 3ຄm ກ ໗ ຕ ຖ ຜ ພໍ ແກແດ)ເຕີເດີ ບໍ່ ແນ 2 ໗7 ເຕ ຜຂນ 6 ເດໆ ແດ ເກີແຖ໙໗ m 3 ນາ ກແສ * ເພີ(ແຖງດ ເຕມາລາ ລີດຄn ຖຜ ພ ແຖ ຣຖແທ ແດງ ເດີ ຖ4ກ ຖ 5ງ ແ໑ ແນິງແm ຸ ເຕ ດ - ແວງ ພາກ ຕmແໜງຄຸດຖວເບີ໘ ໙mແດນີ້ເກິເ ນ ລ ດາ ນ ເຍເລີແກ ນ ແ0) ຕຖ ທ» ເລກແລເຖິງດຖຮາ ຖວາ ຕາງ ນຸດ ໙ ເງິ໙u 4 ແຖິງ ກິໆໆພຸດ - ດ m໘5 ໝູ່ ແຖງເນີແຮ ແຮ ແດ ແນແ ກ ດ ໐໙ m = 0 0 IV

) Oດຫ

.

On Jດກ 0

ຜາ

2$

L

ແP ໃດຫ

ແS

EU

0

1 02:

ຕm a Qດກ

0

0Cl

\

)

-

a

Iດ

I ໃນ 10

ດຫນີ້

LAOດກ

|^ ) ແS |ິ ທິເມ 4 - m ກີນ 4ດ ສີ(ພິມມາ ດ ງ ນີ້ໆໆນຸດ 4ເດ ຕາຖາ "(ຕທີສາງນາງເງີນດານາ(ຜດີ ຕາ- ເຕ ເUODO)

ຕາ

0

_

ທີ

orinn í

9

໗໙ບ) Uບ)

ເວີ4]mm wາງ ກາງມ ຂm ໑ ຕຸດ(ແສຸລາອm tr) ເຕ າ ກເຕີ ເm ແຫ ນິ? ລາ ຣ) ຕິ ພງ ແດງແnແດງ ພ໗ຕຸລາ ນາງອຸດາ ດແ ແ ດງ ແຖລີ ນີ້ ທີ່ ມາ ຖຖ40 ເm ໑໘ແm ຖງເດີເດ ແຊ ແຕກ ນທີ່ຕ ເຖິງ mam ບີ ຸ ເກສນແຖຕາ *~າງື່ມໆ ຕາຍ(ບກ ງທີຍາ ສີພາງ ພາສm @ ນາ ຕາລາ ຈາກດ, ກາຖິ່ນ ງນາ ດ ແ ຕ່ ພາສາມາເລຍຜຊີງລາງແຂງງົງໆຯ ໑ / 0. ພ ນ Wດ| ຖo Qດງ Gງ ຫຼື Uງ ) © ບ ວ່ານີ້ເກເທິງພູສີ 07) ນຸລ.41 ນາຍກໍສຸງ ທີ່ ມີ ນາຮູດຄ.ສີແດກ ແລະ ເອກ ກ ຮິວຣາດາຈິ - ຕ ກແດງ ດຣ ນາ ຕາຕີນ ໘ເດີ ນູແດ ຕa໑ ຍ ທີ່ແບງ ໆ 4 ເຖິງ3 ດີ ດ ຕາ ເອກ ລຸງ m Em- ຮnເງິນ (483 ເຮງ ແລ ກິ ດ ແ ດ ຕ T ໑໗ ກບ ກິ ນາໆ ໆ ໆ ໆ ເກິ ກີ ກ ກ າ ດ ຕ ຖາດ ວີຍໆເອີ ເກຕງ່ ແຕ ຢູ່ ອມກ ແວງ ຮງແຜງ ເອົາ ທີ່ເນດແຕ່ ພກ(ຍໆ ານ ຖາເຕ ກດ ດ ຄຽງໆໆລກ - ຕະຕິ ທ າ ນ ຕ ວ່າ ຄູບາ ເກຍ່າເທີ ໜຸ່ມແດ ກອງ ຕິ ເ ແ ກ ,ແຕ່ ດຈ ຖ ດ າ ນເອກ ແດ- ກອດ - ກິ ນຄູ ທເຜີຍເດີ ທກ ລາກເດີແວງ ທີ ໘ງບຸ0. 4ດງ * ງານ ແຕ່ ໆບຸນແລະ ກິ ດ- ເຖິງແm ແm ທີ4 – ແດ ພີແu 3 ດ ກ ໆ າ ນານ -ຜານິ ທີມ .ແ ຕາດ ອກ ກ. ດສາຍທາງ ໆ ແຮງ ຫ ຖືພາແmແຣກ ເດ ແດງ ຜີ ແຕເຮົ ນທ(8 ເທິງ E45 ຕິຖ ຕm3 ເດີເຊ ຕາ= ທີ່ສຸພູຕ່າງ ຕຖ ແລະ ມາດາມ ເລີດ ນຕາຕີບ ຕາຕີບໆ 0 ເທີ ທີ່ໃດ ຕmງມອນຸ ທີ່ມາເດີ ,ແm ທີ່ທາງລາດຊຕາ ໆທຸບຫນງານ ຕາດໆນມາ ແຕ່ ຄີມາ ຕາມ ລົງ-ສາກເຮີ ແ, ຕາແດງ ກມ ຂດ ສາດ ດອນ ສບາຍດີ ສາງ ຂວາ ສ ຍ S

I

EO2

U໗

Eດ

ກ ແຫ

Uກຫ•

ແຫ onາ ແun 2Oງ S 4aSຫ Iດຫ Lາ N

Chດ ກ 0

0Uນາ

20A ( ດ

ດຫ Iດຫ -ທກ 2

ກິດ )

0ກດດ

ງ ທີ່ມີກ

ET

.

Oດກດກ

D)

m NI N )

100U ) ຄຣີ

| ດທ ແລກ 0ດ) {

໘00 ເກເຕີມ ສີເມດ ເສີ ເສີເ ແm໘ ເຕີ ແກ ຈີ ນາມ ເຜິ້ງເຖ ງ ຈ ຕິ ຢູ່ ຕາຖາ,ແບບດ ດ ທີເຕີ ເດດ: 4 ຕີ( 8າຕິ = ມາ ດ ມ 4.ຍ ~ ໑໗ 3 4 - ຕmງດາວີເດີແຮງ ບີ ໑ເດີນ ແດ -ສີ ໘ ໆ ຸ ລ + ເດ * :ມ ດ ເນີ້ ຖດ ແ ຕາກ ດີ ໝູ່ ພmແຕ່ ຍan miແດງ ໓ 41 ນນ 2 ຕິແຕກ ແກ unໆ ໆ ຜາເຕີນ ຕາ ຕີນ ເຕ ເດີ ໙ ດາລາ ນ ເດ ເດ , ລາຍກະຫຍາຍ ພາກ1໘ ຕີນ ຕລົກ ຕີບາຕເດີ ຕາ 8 >Iດາ Rາ

|

໗ ຖ

ລກ ປທ

ລm ແຫ 9 3

ຫCIທີ່ ພ

ທn

} ແS

S.

Iດ

I

ງ ຖ 4.3 O ຕິດ໌ >

( 6 )

4

>

4 ແດ 2 ລ

ຖ ດ am A

>

am ທ 0ດ ) CS ແດກ້

ຕງ 4ດ ໆ ໃ໗ ໙໗ m Uງ ຕັ ດຖ \ E໗ Iດ

5 ແm ໑ງ: ອດກໍ ຕິແs ຕາກ ແດ] ທີ່ຄູຕອດຕອດ ແກລິກ EIA) ຕາລິອການສີ່(8 ເດ ແດນລາວ ທິນຂອງລັດ ຄາກ ເຮົຕ ດີ ເm ມມີ ເດ ຜ ເຜີ ແຕ - mງຕຂດໆ ມາ 2 ເm # 7 ປີແນ ແmິຕຍາໆນລາມ ທີມເກີມການຊີ 5 ຄ ເອີ ລິດທິເດ un ໆ ໆ ແຖມດ ພາດໆອາງ ນາ Sm ນກ ຕ າ ຍ(ຍ ເຄີແຕ ນທີ່ ເ ກ ງ ຍ ນ ເ ດ ດ ລ໘໘ ພາ ເຖິງ ລີ ເອົາເນ ເນ ແດ໋ ກາກ ມາ ດາວ20- ແຕ່ດ ໆ - ເລດ ເພ ຈ ລ ག n༣Rs མ་ན》 nazག གྷ1ga n- ག དག ཟam- བགེཝ2] n ຂນ ນາເງິນ ເງິນ ແຕ່ງເຕີມນໍ ເດິ ທີ່ແຕກໆ ຊາ ດ ແໆ ແu ສີແດງ ພmໆ ທີyຍ ນ ເຖິ ງິນ ໑໐ແນແງ ມາ ຕຖຸບ 6ແm 6ສ ໑໘ ຍາມທີ່ຍ ຕ ຖ ນ ມາຜາທີ່ແນ ຂາເຕີຣ ທີ່ເກ ຫາງສວງ 1 ໆ ເກຄິດມາຕ ພິທີເກັບກ ຕຖ 820 -4 ຜຂ ວ ຫ ດເທນເງິນ 41 ທີ່ແ ຕເດີສmແ (s 35 ຕາ ແຕກ 4 ກິກແດນອງ• :ເດດພໍຍາ ຄmເກີ ດລ ແຕ ນາງ ນາ ອິນເດີ ແບຸ ນິ ຸ ເກີດ ແ ຕາກ ແດງ* ລຊາຊີບ - ຖາ ນຕ ດິ ຍີນດວ ແລ້ວແງ ສ ເ ຕ ໗ 1 ៣ ៤) ៣ ៧ ៣ 0U 43ະກ ແຕງ ຕ ວ ດ ແດ ງ ນ ທີ ດເຮົາມາຕາ ຕີນ ເຕເຕີແລູກ | 1a sn ແຕ່ ຫຼື ແດງ້໙໗ f o=38 LoU

1

ທຳ

auງ

3 4S

Eາ 0U) ( ລງ

9 0Uາດ Mn

Oງ Un

M ) Rດຫ Un

9 0U

ດກ I

2 Oດທy ແດ

A

NL

-

| ບuທ

40|ດ 40U )

2 ເL0U) (ເ .

>

ດຫ Uກ

ງ Rດຫ

}

N)

ນທີ 4

Omn

gom

ດີເດຍ ກ ກ ກ ຣີສ໌ ບາ ຕ ຕີນ ໘ເດີລຸງ ໖ເs ຕ ກ ສ0 ທີ 6ມີພຽງແu ເນ ເ ແນຍິແm ອກ ສີແດງ ຜາກ Iບແກ ມີລາວນີ້ແກຮໆໆລົງ 4 ຕຖາ ກໍ່ແມ່ ພໍ່ ແຕ ເຂຕ! ນານາ ຕິ ທີ່ ເຫັ ນກ ພ ແຕ ຖ ນ ມ ໂດຍ ກິຊາກ ຕິມ ດຖາ ໘າ ແມເດີພາຕຖິ ນ ຕເດີ ເດ ມາດຸເຕີມ ນຸແm ຜູກ ລ , Am D ດ ດັງ ບໍ່ Gງ ຂດດ້ ວິເກ ດ, ຖງ fາໄຕເດີ ດແ ນາໆ “ກຕຖິນ ດ ເ ນ (sp ແປ ເຮົາຕ ທີ່ຕາບິກ ຍາດກໍພກ ໝູ່ ມາເຕເດີສຸດເນດ ຖນກແ3ເຊິ6.4 ໙ 3 ດີ ດ ດ ວິ ດ ກ ກ ຕີລາແກວ ແນ ທີ່ ມ ຊ Jາ ນມາ ແດງ ເກ໐ruaາ ຍາມາ ມາ ດ າ ນີ້ຕິຍາກ ຕິຕາ 6ໆໆຍຸ 407 ທີ່ເດ້ . ៣ នោះ ພາU ເຖິແດກເກີ ດ ກເດີພາ ທີ 9 ມີນາ ແນ ງ ຄົມ ຣ ດ ດ ເດີ d ນ A ພາກ ລ າ ານ ດJາທີ່ຕິດໆ ກ ໆ ເດີເ ແmໆ8ໆຕ| ໆທິດເສີ ..ທsam ຄູ”4 ສ ສວ 1 ງີໆໆ ຄືພ 55 » 2

ພທ າກພຫUກທ

Y

ດຽງ

10 ເດ ] 7 (Uກ

M ) ແດງ

IKIMO

0

Iດທ

ດ ແun Lາ

0 .

າ UກGດກ HO ນ C

ກ ແUI1 0ດກ

ໂກດ

0URuທ .

^ 21 ນາ ) 7 ຕ ຖ ນ ເ ຖິນ ດ☞5 ໙໙2໗໐ .- ອດ ເກ ເຜີ ໆ » ເກີ ເດີ ຮາ ມາດຕາ 9າດຕາ 12 ຕຸລາ ຕາງ ກ ງາ ຜແດ Jກ ກີ ດ- ດູດ ທີ່ ຜາແກ ເອີນາ ທີ່໙ ຣ ດ ເ ເ ນນໍ ເດດແວ ໆ ນໍ ມາ ຕົ ນເດີແຕຖ ກຕຊ ກ າ ດ ແ ກ ດ ທ ທີເນີ ນ ທີ່ເດີ ຂດ ດິນ ຊິຕີ່ ມກ ການາ ຜາແມ ເກີນ ແທ້ຕm ຜາ ພາເດີ ແຕ່ ທ ດ 2 ໜ) ທ ແດ ຍ) ດ ດ ດ ດ ຍ ] ແ C໗ 2 ້ | L. ສາເດແກ້ ຕິມ - ແດງູເຖິງ ຕາ 5ບໆ ຕາມ ທີດພາ ຍີນິນ ເງິນ ເດ ເດ ເດຂພ ເຖິຕີຍາໆ ແ5 ກ m ດມີ ຣກ Fຜອີ ມ ແຕເທິ ອິອິອງ uເຮົum jດ່ ທີມສີ ຊີ - ແຖຸ ໘ am ເພິ່ງ ໗Iງແດ່ ໗ໍ້ ລ ແບົງ \ ແຕຶທ ທ ຜ ວ. ཐུགས་མི nan it arj༽ ཀ ༡༡ བྷ ངབ ༡༠ ༧ SL

0ກ.

Cດ |

5° ໆ ເງິນ - ເm ມີເນິທ )ແຖງ ແວແກແ໘ 1] [ - ພາຖ ໑ທ ຍຕີເດີງ ດຸນເບາງ ແຄັດ) \ າຣ 2 ] ) A ) ໃຊ້ 1 ຕ ທີ 3 ຂ ນາ2012 - 1 ດ ຕ ຖາ ມາເດີ້ ທີ ສຸດ ໆ ຕm ເຕ ນກພາເຖິໆ ) ຕອm 1໘ 7 m - ແງ ທີ່ແu- ເທິງ ສຸດ ທນ ຊາດເດ ມາຍມາຖິດຖິ ຄາ ດີ ບໍ່ ທີ່ ສີ ສຸດ 4 ເດີ ໙ s)ເmແປາ _4.ຮ)ເm m ພາ1ດ ຕີລ ດ າ ນ ເອີ 02 ຕິເ ພັ ດ -ສ མཐིག u༣an ཨེགanམད uar aitsi Asiaགའr༡ཡེ་ཁ༢ ཁག 2n ສມສີL . ຕາຄືທີ່ຄູຂຕ ເກ ນາລະ ມາດຕະການJC7 ທີ່m 0

ແຕ (

ຫ A ( ດກ

CA

ວິທີດາ Uກ C໗ N )

RU

ກ 29ກທ ແU) ລາງ N ) Un

U

0

-

JOOດ /

ET

N

໐ Oດ

(Kດາ

SL

I໓

IS

U ) > Uາກ

ຫ X 0

40Uາ

Cຫlor1 2 ໓໗ Iດ ຍ ] ແ0 Uກ

ຄV

Jກ

ໂທ : 0

(K)

C

) N)

ດ …

ກ່ ນທ ດ ດ ເຕm

)

ຕັງ Rດ

| am

OO

} ງ Hດ

ດາ Uກ

) 2

ລາ ສາຍທີ ຮາກຖານ ທີ 2 ວົງມີ ສີ ຄສ ( ຮາ2 ດກ ເກີ ກໍ ນີ້ອ ທີ ກີນາອຸດິ ດ 13 ຕິດຜ໗ ນາ ເຖີເງີ ນ ອຸດ ແນິງ ຍາດແm ດີສຸລາ ຜາ ງໆຊຊຸນຸມຍເອີກ( s 5 ໆ ນາ ໆດລ ເນັ່ງ - ແດ)ເmພີ່ ຖແນິ ດີ4 ເມ ຍາ-ເດີມໆເດີ ມາເດີ້ເນີນ ແດງ ແວ #ຕເຮິເຕິນ ແດ 4ດຕິ ດ ຕ ພິນິ ແຮໆ ຕິພm 15 ນີ້ ແm ແມ ນາເຖິນ ແດງ ແuເຖ2໐ ລສີແມ່/13 ມດ ໆໆm ແຫ ດ J ສຸດ ວິລ. ນາງ ລ່ ຣຖມາ ງໆ ດ ມີ ຣຖ ):Am ນີ້ ນາງ ຕິມາ ດຣ. 49 5 ມ) ເmແar ແ໘ ເກ: ບາດ 8 ຕາດີ ແຕຖາເ5 ກ m ດ ພີແmໆນເດ 5 98 ກິ ດາຮອງ ນາ ຕາມ ຕ . ລ ແຮງ ມ 5 ໗ຕm ແດກ ແນ ພກອ ເລaTດ ເດີ ເ ແm ແລງເm ແດ ທີ ແນ m ພາ ກດ ມີເ ແ ດດ ດ ດດ ດ ພີ ແu ພາ໗ 3 ແUາທີ ເL ) ່ NL • )ພ ດທິແm ກ - ເm ຂ່າ ແນ ຊ່າງເງິນ ແດງ 5mm໑໑ ເຮີແຜງ ມາຊຸນທ ເງີນິພ ເ ແຕິແ໑ ທmແຕງ ແຕນຕິຄຸ ລາ ຜ ໑ 5 ໆ ແດງ ມາບຸນ ແກ່ເຖີງ ໘ m ໗ ແຕກ _43 ຜ ຖງດ .ດທn ຽພກແດ ໆ ຍ am ເອີ - ດີໆ un ໑໑ ເຕີ້ລmam ສີມາຂງເຖິງ ເຮາ ແໜ ຍາແui uທ ຍ ༧ གག ན་ འལ་ ཝིནཊམ ཝའི །thའཇུགའne།ཙག ཨ ཀིའn མ༣ ດວກ

ດ ດ ຽ ດ?

໗ 0໗D 3 ໙໗ ) C

BL

-

IPດ ;

ຽງ [ ດກ

ແI

Iບ :

ໂດດດດ 5

ຕn Rດກ

On .

uT

Kທ.

9໑ | ນາດເງິນ ເດ- ອຸແດງ ແດກ ຜູກ ໙ ເຮົ ແຜນ ຜ ບທ ເຖິຍຍິງ ການທີ່ແ5 m ຕmແດງ ດ ມານີ້ເດ.. ເຮm໑ ນາ ແm ແ໑ ເຖິງ ແຕເພິ ນ ພ ດ ພາດ 1 ເລີ່ມຄື ໓ເກີດຖ mເຖ ເຖ4ເກິ ດ ມີ ມາ ດິງ ເດ ເດ ລາ - ຕ ຊີຣີ ຜາ ນາ ຍແນ ງ ນ ເ5 ກແຖເດີງງເດີມ ສ ດ ແ ຕິ ງ ດ ຣ໗ ໙m 1 53 5 ກໍ່ ຕິ ບຄ ຜາແຖ ທີ່ ເດ໋ຖ ແດ ໆ ກໍ່ ເm ນາງ ຂ ຕ ແຕ່ ຂອງ a(s5 ນາທີ5 6ດາໍ wງເດີມໆໆນາງ Em ແວງ 1ຊຸດ ທິນ ອາບ ນທີ ເກເ໑ 15 16 15 ກລm 83ເດ ມາ ມາ 3 ເຕີ ຕ່ 4) ຜທີເນ m໑ m ຖຜ ພ ສີບ ສົກ Cໝ່ງ ຄົ ມ ຍ ຍ ນ 0 ) o ຍາງ ຕີງຄີກຂວງແnເຕີແງ: ບໍ່ ມາ ດ ດ ງ ນາ 4. ຜmໆ ຍາກ U - ຜ4 ໙໗ 5 ດ ເດິ ພm ໆ ນາ ເຖິງ 2 ເກ ເຕີ ມາ ນທ ທູ ພາ m• ກຸກແກ ທີ່ສູງໆ ມີ ຕິເຂົ້າຈີ່ ກຕ ກ ຍ ນ ຍ) ແລເຖີ່ງ ກທ ເດ -2 ຕຸລາ ແດງ ເເກ້ 1 432) ກ ບ ມີ ບໆ ແມ໋ ແຕ ຂາ ໄອດາ້ນທ໌ mpruງ ນ ພ ເຊິ່ງຈ ະ ມີ ສາ ດ AEIJາແດຕ ແດ ຂອງແ (4 5າຜ ພ ຕາ~{ພກ m 3 ທີ ມ ສ ຕາງ ດຖ ຕູຖ ນາງ ກໍ ຜຂເດີ ດມ ຕຣມເຊີຍ ງ ທີ5 ພາ ເງິນທ 13 ຍາມເດີກົກຄອງ ແສ ກິດ ເ ກິລາ ສຸດເງິນ ຄ ຄື ເດ 5 10 007 ແດກ ແລ

ຫy uທ ດ

ດ ດ

ດງ ດັງ ຕ

(

9 U

QL

ດ ..

>

ປທ ແຕaoun

)

[

ON AS

( S

L

C

ເ0Uກຫ

>

) ( ງ RດຫດN) Uງ ຕິ ແບົy Uງ TO Cy ໗ 9 ມU) ແ 4L 0

0

)

0

0

លាសា ភិ

SL

លា

ດງ 2 O | Gu

3 ດ

0

1 0ດທີ

Iດ (

) V

) ເຊິ່ກ w

ຊ ດງ 2 / SL

>

: ໙L CU

ល លា

ល័

នា

ថា

លា

លំលាយ Cດ

L

ລີກແຕ ລ ດ ແ ໆໆ13 ເທmມີໂຕແ(5 5 5m ບາ ຕຣີທີ10 ເອົາຍ ດ ຕ ວ ແກງ ນທີ່ 5 mm Am ບໍ່ແດງເຕີ - Unເງ ທີ ພາ ໑໙າ ດ ທີ່ນດີ ມານເດີນ ແດ - ( ດ່ ເດ ລາ ທີມ ທີ 1ດທ້ເm ໑ºn ຄຸເລິເm Uາ(ແຖນ ລ ດ າ ຍາ ລິ້ງທີ່ແຕກ ຢູ່ ຕີບ ● ໑ • • ໗ 4 - ກີລາ ໘ນຸມ ເພງ ແດງ ~

ໆ໑ • 6• 58໙໙ ເຖືແຖ ຣຖຸວດ ທົເຮຕິນເສົນ ເm mmແຕ່ ແວ ດີ້ ສາວ ພິທີI ຕm ທີ ໑ ແດງ ກັນ ແດູແຮມທີ່ ມຣ ດງແ ດ 5າງເວລາ ທີ່ ຂດ ເຖ ບີ່ເh m ກາງພທີ່ ດແ ຕິດດອງ ຂວງ ນທຍ ຖິ້ແn-Ajumເຖິຕິ ເງິນ ດJໆ ທີ່ຮຕ) mແຫລ ຍ ງດ ສ ງ ທີ ຕິ ຕິ ບກ ຄວງ ສອບ ຂໍຄາ-ສີໆ ສເຖິຮງ ນາງຕາຕາ ນາ ຫຼື ການ ៣ m C ) ຈon໗ ແໝງ 0໗ Gງ ແຕງ \ ແດ ] | ງ່ທີສອງ ມາເຖິງພູເທີງງ ສະຕາງ ສງ ສ າງ ພາ ຊາຕພກໆ ພາ ມາ ແຣກ 5ເສີມ ດ າ ຕຸລາ ຣm ເວີ ແທເຮົum ໑໘ Tຍາທີ ແຕ່ 2 ກມ ກຍ ໆ ໆ ໆ ໆ ໆ ບກ ແຖ ທີ ໑ ແລຖ ດ ດ ຕ ຖ 5ງ ຖ ຖແຕ ດ ແ »ພ ພຍາ ກ ຜມາເຖິງຜະແນງ ຜີ ຕ ຖນ 45 m mອດ ມີຖ ດ 2 3 » ເພິm ນ ແດນີ້ ດະ ຖດ ແ 1 ຕວ່າເຖິແຕ ຕ າແຕ ເດີນ ໑໘ ກ ກິ່ນ ຊຸລີແດງ ທີແກ້ແກແດໆແກ ທີ 8 ຕຕາ ຖ ຕຸກ ຕິດໆ ແນ ເຊີນາເລງ ເຖິງ ແດງແລ1 ແມ້ ເຖື ລາ ເສີ ມ 7 ແວງ ພm ເດີນ ແລະ ເຄິ່ງ ນາງນາ ແລ ດ ຄື ທາງ ກ ຖ ນລ ~ ທູ້ ແກແ ແ ເຖິແຕ ລ າ ນ ເດ… . ຍ າ ນ ດາ un ໘ເດີ້ ຖ າ ແm? ເອທີ 4 ແຖໆ ແຕງ um ໔ ເດີມເຕີມ ເດີ ທີເດີ ດ ຕລເດີ ຕ ນດ ເດີ ພນທ ລ ເຕີ່ແຖ ໙ m3 ຕິ ເຊ ເດີ ດ ມີເ ຕາ ບາເດີ: ດ ເດີ ຂດ ສີ ແດ)ເ5ດ ແ ແຕ່29 ນາແm ກິ ດັ ງສາມາດເຖິງ ດ່າ ຜ ເດີ້ ໘ ຍາເອົາເຕີເນ ເລີຍ » ເລI ແຖຸ ແຮ ຕິເຖິ 10 ຜ ມີ ແຕຍາ ແນ _45 ຖແດງ ຖແບ ໆແm ອm Pດ-3km— ດຣຈະ ນ ເດິ ພີດີສະ ຫນາ ເດ ເດິຈະ ເມນູເງິນ ແດງ: ຜ• - m ໆ mງເບິ ແຕວ່ານີ້ ດ » ດ . ດ ວແນໃຜະຫ ທາງຕາງ ສິຸ້ ທີມ ຍາ ຕາມຕົມ ພາ C ) ( ຕຫ ໃດໆ

1 0

On

Kທ 0

Ouທີ 06

) ແoun

) OOດ CD / Dm

On

Conc

“ E0

0

O )

0 6

JIUM

0U

Pດ

ຫ 2 00

$

U

|

2

Vປີ

មាលា

1

EI ແL

:

N)ຕ ຕິດປn Eງ Uງ 0 0) U໗ u ) Lu 5 IL

1

ປທທ 7N

pOດ *

L]

ຊ່ນາ ເຫຼີ ຕ ຕິມພາສາ ພິຊຊິນ ານ ແກວ ພາງກ ສີ ກ າ ນາງ ທິຍາ ດີດກີຕ ຄ ທີ່ ຕຖິ ດ 131 ຮາງ ແມ່ ແm ຊາ Eຖຸ 30 ສີ m ເ) ພາ ຕດີແກເຊິນ ດາ ວິນຊີ ທາດ ມາແຖ ຍ ແm ຜ ມີທີ ຖaໆ» :ເອີມ ກ ມາ ແຂໍ້ມງ ໆ ໆ ຜາ ງ ລ ນ សំណ ຍິ່ງແໝ ແຕ ຮັກ 7ຜ ບານາໆໆຊາຕ o ເອີ ເງິນ លាង ມາ ຍາ ມີພa ພາເລ ເຕີຖ ແual ມີ ແດງ ແu unເຜີ ແnາ ແmເນ ເ ອ ງໍ້ ບຄ ໆເຮົາເຊ ຕaະລາດ.ເກີມາ ດຣິຍາ - ຄນ ສ ເດີ ນ ວເທົາ ແບ ຈພຍງ ຊີພຖ ນ ຍາຕິອງ mrງເນີ6.» ພູ ນກ ຍ ໆ ລa ຣຖນ ດ ແ ກເປີ້ແນເດີ ຍາເñພກ ໗ເທູແu » : ໙໙ Eາວ ຖື ຜີກ ຄິດແດງເກີດາ ນເ ດເຕີ້ລາ ໐໙໖ດກ ຜູກ ທີ20 ຕu ເຍີແນ ເພີ ເງິນ 4 ດ 24 ເດ ຖາຖາ ດຕ ຣnum( ຜm໑ມ) 4.ເກີ ເດີ " Em ຊແ ດແ ຄົນຸa ພm ໑4 ດ ລາເຕີ່ ມີ 11ແO ແman ຂາ ດີແດງ ມາ ແຕ ເດີແmເຖິງ 10 ຣິດີ ແນ ກ ມາ ຕິ ແmແໜີ ນທ ຍ ທີ່ເຕີ ນິ ເ ລ ສຸດ 1 າ ແນລ າ ຫ ນ ເຕ ຕ9 ຄີມ ທາວ່າ "ງສີ ຫລັງຄາ ເຮົາເອງ ເກີດມາໜາ +ເກາງ ແລະທ້ອງໆທີ ແນ່) ແu 432໗ຜ ໑ ມ)ເລີ່ ແເ ກນາງ ແດດ ຍາ ໑ ແຖ ທ ນິ ຄູ ຕເນເຕີ ເນ ໗ ນາ ບ3 ຜ່ຂຍທີ່ໆຕວງເດ ແນ ທີ ກີ ລິ ດ ມາ ເລິ່ມ SP ແ” ເm ທີ່ມາທ®ຕາງ ກາງ ຈາດອ » :໙ ກ2 ເງິນ44ໆ ນ ແລຖຣຖ ດ Jກ25 - 495ພາ ທາດ ພກ ແຕ່ 0 ຖ າ ລ ນ ຍ ທີ່ ຕິແຕ ບ ແ ກນ ໑໘ ເວົ້າເຕີນ ນຖ ຊີວາງ ຂs ພິໆໆສີເກີອີ= ໆໆໆໆເຂົາມກາງ ສີ 1 ທ ດ ລmjai , ດລn(A= º . ດ) @

ດຫ

ຫS

ໆ ແoun Uທ.

N ) Hດກ

ຫາ } 04

ຕິດຕ

00

0 .Cໂດກ Iດ

លាលា U

.

ດາ

,

O

Rດກ Oດ

1 0Uກເທ ດ

້ທີ Iດກ K

u8Iດງ Uກ

0

) m )

໗ Uນ)

2| ຕິດU

Un ແຕກຫ Qດກ

K ) ແun Tດຫ M ] 4

ຫນທ Uກ Oດ

ແT

ICO

ກາດ

OL

EIດ |

NL ( D ) 0

ໂກ

C)

Uງ

សាលា Un .

໘º < • 6 am | ທີມ ວສດີ ເກ ນາເງິນ 50 a(3 4 - @ ສຸ ສ າ ຣາ ເດ ໗ ໆmຜິດ ດຕາ ທີ່ນທີ່ 6 ນີ້ ເດີເAແOາ ມຊີພ ຕ-ຕ່າງ ຂອ໐ ໗ແຫ ດ ສຮກພາສາ(2) ຜົມສີ(8 ເດີແຕ ທີ ຮາ ແມ ກ ຂ ຕາເງິນ ໑ງ ຜຂ ດແ ມາລາບຸນຕ ດ ດ ມ ສີໂຄດກໍ ຕລຕ ຊີ ຕາຍ ຍິ ໝາ 3 4 ແ00 am ப்ள ງர் ງໆ ໗ງ ທີ່ ມ6.່ຫຼີໜີລIອກ ແດນອເຖື ຕິດຖິ ງ າ ຊິນເດ ທີ ກີ ນ໌(9807 ມາເຜີຕາມກ໑ ໜັງເກ ກິລ າດ - ພໍ່ ແma ທີ່ຂາດ ແຕ (4) ຕເດີ ຍິນຍນຄ ລາເກີລາແລະນີ້ ເດີນ45 ຖານ ໑ ໆ - m ຜບທີ 8 ພີຂອງ ເກ gາ ພ ສ ແມ໋(ds ພາດ..ເ.ເກລາມ ຂໍແຕ ມາ ໆໆ ແບນ ຊິມີຂອງສ ໆຍຸດ ແກ - ແu ທ - ຕເງິນ | ມາກ Uນນ Iດກ 0Uກທ

Om Oດ

uທ \

.

( ດາ Uດກ Oດທີ 20

ກົດ ( SD

Iາ Uກທ |

ກ Rດກ

0

IN |

ແK

\

2

0

លា

0

0

ល ILSL

លា

0.

-លោ

Lດ |>

0

លា

លលា ,

1

, CLAI ມ

0Oy

)

ພຖ ດ ດ ດ ດ 2 ເພັງ 10 ມື ՄՈՏԼ 7 ՏՀՏ

ນາໍ້ ( 3 IQ40 |

ລຽງ 00 U] ບົງ IQL

( )

SL

] ດ໌ o )

|

ອວດ້ ແຖມີ ທີ່ -3 ໂທ ກາງ ຈິດເດີ ຕີ່ເບີ ມີ 57 ເດິ ນ ວ n 4 . "1 ຫຼີແລ“ 0ອີກເກ ເຕີຍ ດ ຕ ຖ ດີ ຫຼື ດ ຕ ທີ n10º-l uພາເດີ ເບີແດດໆ ຍ ໆນກ ກາງບີ ອິນເດີແລIຍ - ດ ຄາ ດ ພັກ ດ າ ບ າ ົ ອ ບີ 6 ວ າມາເຜານແດງ ມາເອີ້ ລຸງ ພິເດີ ແນ ເດ ເດ ຖ2 ໙o ຕ ເງິນ ແດງ ໃນ ເນ ເຖິງ ທີ່ ມາແຕ່ແຖືນ.ມີມງ ແດງ ເນ ເວທ ເກ ແບ ດ່ າ ດ ຂດ ແດ 2 ຫ4 ນາ ຕິດ ມາແ໑ ສິ້ຍ ນ ລົງລາ2ມ ດ ພີເຕີແກ້ ເດຊແດ2໗໙la mງ ບາເດີ ແຮກຍາຄົງໆໆແmແຖວາ ຕະ 0 ພດ ໆ ຕໍ່ຄຸ ແn ai 3ເພີ່ ມ ດ ຕ໑ ມຊ ຖ ດ ງ ຖ ແວ ດາ ຂອງ ພາ ງລະມີ 9 ທີ່ມາ ເລ ຈີນ ທີ່ ມີ ພງ ດ ຕ ກ , ແນິ ແນ ແດງ ຈ ម៉ៅ ៣ លា ៣ ៣ លាហ៏ ថា ១ ) ່ ລຖ ດ ງ ແວ ດງ Uງ S , Um Rດ ສຸລາ ເດ ຮາ ລາດ ແ ນ ແດງ ດີນ ນາງ ອຸທິຍາ ພໍ່ ໑ເດີ 0.

M) :

M

n

E 40 U

ດາວ

Uດ 2

)

!

00 $

Uາດ )

ດດ

Cຫ 2 [ ດ )101

9 ແu ຜ໙໗ ເອີລ ດດີມໆຄົນ ແດ໋ ທາ ຜ ແm m3ນາ - ຍິງ 8ແ ດU 9 E] ກະທoານາເດ ເຫິງນາງທາສ ທີ ສີ່(ດງແດງ ສິດ) ພາ ກ ແດກ ໑ແດ ຄູ " ຄູແຕ ລ ກຍ ນເທີງ » : ່ ແບ) : ນ ທີພາກ ພາກ ກໍ່ສາ-ເງິ ເຕ ກ ດ ດ ມ 4ເທີ ໘ 3 ດີຮາໆ 3 Iານ ສີ ເກດມາພິມກເຖິຕຢູ່ ສ າຍ Pດນຸ ຕາ - ແສ ຫຼ| ຕາທິຄຸ ຕາ ທຽບ ຍ່ເທີເນາະ ແຕ ຄ໘າກ ມາຄິມ ດິນພໍ ເດີ ເດີ ຊິແຕກ ເລີຍກາກຕີນ໘ສິນ ມາ ທິນ ເນີ ຕີ ພໍ່ ມີ ເ ພm ແລº໙໙ ບດແດow ແນ ແ5 ຸ ທີ່ນາງ ນາແລ ເດີພາ ສີ ແມ່ເສຽງວໂ]am ທີ່ມະຫາ 0

ປV

Iດກ

0

ດຫ

[ ດກ Rດງ 0ກ |Cງ

ດຫ

uny

ດມສທີ

ດ]

ດດ້ IP

5

ດຫ

ດ (U

ຫ ເຫ 4S

12 0

ກກກ|

|

ແK

CI HOງ ໃດ

Iດກ Uໂທ

ຫ ດງ U໗ Iດ ) QLດງ ແul Un

!

)

E

S

S.

L

-

•6໘ ) | ຕິເ ຕິເສີຍຸ - * ໆ ຜິດ ເດ ຊິງ ນາ໑5 ດີ4 ໆ ດຖີເວົ້າເຖິ ຄ ~າແຮ້ m ເພງແດ)ຄ ຍ ດ ຕາ (ມູ່: ແດ ຄູ ໑ ນ 0 ໆ ແຖານ ຂາດ ຍາດແຖິງແນ ແດ(G໙໙ 3 ດ ຕເຊິ ນ ລ ມາ ເລ ເຜີ ແລງ ນາ ຍ ມາ ຍານ ໑໘ເດີ ເສງ ແມ່ເງິນຕາ ຂາງໆເນີແກ ທີ່ເຮົາ ຕ ນ ຕຖ ນຕ ດີ ຫ u ເຕີມ ມີເສີ ຕີເລກ ທີຣາຄິມ ສຸດຊາ ນ າ ນ າ - ມີ ຂm ສuຂ າ ນ າ ດ ທີ ກີ ຍ ລີຂອງ ແຕ ທີ ດ ກຍ ທີ່ ນ ໆ ຂກແຫງາກ ພິ ທີ່ຕຖີຕາ ທິຣເງິນ334]= a ດີແຖ ເມ ນໍ ການຄ ຖ ແດ່າຄຸ ຕາງ ກຸກຊານາ ຈິນາງເດີ ລາ ເລີຍເລກ Wານທີ່ມາຍາ ນາມ ນາງ ແນ ແຕ ຕາງ ມາງ ນາລີ ລ»ແດງ” ແຫ່ງ ສາເນີ ຮm ແຫແດງ ມາ ແຕກ ຕາເງີນເຖຸນ ກ າແບງແຍີງ » ເຫື້ແລງ ເດີນ ດວງ: ລາ ຕm ຕີນ ແດ ກໍ ດາວ ແmແຕ່ ບ ນ ເຍີ ຍາ ເຮົາ ມາ ເ ແ ແ ດ um ຕີນ ແດ ຄືສ ດ 43 ແນ ຜີ ຜີ ແດງ ພໍດີ ທີ 9 ໗ 9 ດງ U ] U] UU) ຍ] ດກ ] N ະ Cay Uາ 0U໗ U ) ດ Cດ ຕິmບກ Wທິຕພ05າໆແນ ມີເພam ເພງຍາມທ ມີລະ . 1

On

ແULIດ

.

C1

0

ກ UU) ບັດ

( SI MUU ( C

a

0

(CS

5º ໑໑ Wາຂຸລາ ທີ່ ຕ ກແmແມ ແດງ ຍາງ ທີ່ ແຕກ ເກີ ດ~ າງເຜີຍ ເຖິງ$ ແຣງ ເຊວງ ຕ ຖຜ ກລິງກແດກິ ດະ ຖ ແທາ ນາ ດ ມ ຊ າ ດີ ແຖ ຜ4 ນາ ໆໆ ປທີ ຸ ຸມ ລ່ ແກມທີ່ແຊງ ພາເຖິງ m ແm–ກເກີ 2ໆ ຕm ກ- 8 ທີມ ແຕºາຖບກ ພິ ດ ເດ ລa- ສຖານ ແນ ເລີ່ຜີ Bຣ - ຄວຸງເຕີ້ຍພິ ຕ ງ ຈ ສຸດ ງິນ ນີ້ ເກເຖິຕWນ ມາສີຫນງ ຜ ແລະ Tດີ ພາສາ ບາລີ ເດີນ ແດ~ ງທີ່ ວ່າ ຣ ນີ ວເດີເງີຍ ເຕ ກິ ດ ຖ ຜແດງ ພິດງ ງຣັຖ ແທນທີ່ ຄດ ເຖິງແກ 21 ນາມ ຊຸດທີ1 ຕ ດີດ - Em ທີ່ ຣm : ມຊ ຍ Jºu ເດີນນາແດກຕຽງ ຕີ»ດມເດີ້ ນບໍ ແm4 ແທ ຍ ຄີ 2 ຍ ~42 43 4 - ດາແດ 2 -4ເດີ ດຸ ດຸ > ບກເຖິງ ທmແm Jກ ແດງແດ - ກເງິນ ແຖະ ແນ ໑ໆ - ຄນ ແກ:ແຖຸ ທີ່ 3 ແຖມ ຊ Jາມາແດງ um ໘ ຕີລa - ພນງ ດວງເອີມຸນ - ແນ ແກ້ເດີ ແນ່າງ ດ ສີແດ ເຊຮງ ່ ນ ຮn19 ທີມດ¬ຖ ແຕ ດ ພີ ມາ ກີເກແໜີພນ 4 ຈີ ຮາ ໆ ຍ ດ ານ Sຈ ດ ນເຖິແm ທີ່ເດີ ເດີ້ ງ : ນກເສີນ ຍາ ທີ່ເມໆ ມາເພg ພຍາ ຮີຕ # ດ ນາ ຕອບກອດ ດີແພຽງຕາ ດາ ) ຢູ່ປາກ໑ - ທູ ແຕຽງ ສີ |໕໗ Iດ U໗ ດ ງ ງ 0 ແຖ ເມກາງ ລຸນ ພິນ) ດາ ວິນລາ ລາ ນານ ເຖິງບຸນາແດງ ນີ້ ເຖງເຮົmເງິນ 3 ຫາ4 :(ພງແຕ ຜີແaໆແ1ເm ສາຍ◕ໆໆ ໆເດີ ທີ ໖ ນາງ ນາ Sia MI~ 4 ດເດີ້ ຈ ນ ທີ່ເຕີມ ສີເດ ແm ແຫ ແຕ່ ແດກ ແຜ ແດງ ໙ ຍີ້ມາ ເນ ເກິ unແດງ ມາ ນຸ ນາ ນາ ເຫນ ລ ມີເຄື໐ ….ສດີ ແຖ ນາງແພງ ໙ ເຂົາເລີຍ … ຫຼືເຕີມ ແນ ແຕ໌ເດິ ຜາ ນີ້ ນາ ນາ ນາ ນິ ແຖ ເຖ ຄວງ ອm( ຖແມ ພາ ນາ ແກ ຕາ ມ ປີ ໑ງ ຕາ ຣn 9ນາ ແຖ ~ : p ເງິນ ວາງ ໆພາ ກ ແດກ|າຍ ນາແ໖ ຂອງ ມາ ” A

ດ ,

OOດກ ແດ ) URL

ດ .1 0ຕກ (

INCIDT

ຫຫ

0

> Uກ0 Uກ

C2

ດກ ແດ ) UU)

KOn

Um

CA

}

ດ ດ ດ L 0 2 ՈՏԼԱՆ

Uງ ap Rດ 2 a | L |Eດ

D

ຖ ແດ

.

SL

U

40

]

ແໜງ um a

ຕmີ 2

) Cດ .

ທ໗ Iດ $ 4) UU) ຊ ດລ໗ 2 ຫ

90 0

0U໙ )

ມາ mໆໆນາ ຍ ເລິກແm ໗ ຜາ ຍາເຖິງຈ ນ ນ ລ າ ມີ ແດງ ເບ ເຮົ໘ ງ ລ າ ວາງ ໆ ບາ ນີ້ ບີລ ຖາວງ:ນຕແດງ ທີ່ຕີຖອດຖຸ ແT Amເບີ ເຕ ຖ ຜເມທີເດີ້ ເດam Am 4ນາ ແm ໆ ຖmແດງ ເກຕຸກ ຕີລາ ໑, ແນ ແຕ ແດງ ພິພິທີຍ » ຖແຕຖ າ ຖບ) ເດີ ຜແດູ ກໍເດ ຄິຍ ມາ ມມີ ມ)ແຖ ທ ໆ ໆ ແດ ຖິ່ ນາງພຍາຕmເດີແຕ ຖນ ຕູ ຈິນ ດ ດ ະກິນາ ມາ ມາເດ ເບິງນາ່ 3) ຫ4" ພL) ນກີລາບາເພິເນ ເຮົາເດິນ 10 ^ ພທ ດທ

Uງ ໙Uາ 1ດ C

ກໍ ບຖື 4. 0 IU) Ch 10 ຄ

_ 6ໆ ເຕີນ ຕຖລ່ ກຕ ດ ດ ດ ມີ ເ ນ 4໙ ໆ # 5 mm ກຼານາງ ວັນທີແກ້ ຍາ ສີຖ າ ນກ ແດກແດJ15 ສິງຫາລາຖ4ເທນ ໙ ແດງ ພາກ ໘ ເຖິງ jacງ ນາເງິນ ຊີ້ນແລ ໙n໑ີ ສຸກ ທີ 2 ລາດ- ເມຍ໌ບຸ ນາ ຫມີໆ ຜິດ ທາງ 9 ຕາ ນ ທີເດເບີ am ຮາດ (cm uທາງ ຊີຕ ສີ ນາ ແm ໑mຮາ- ມ ແ5 ຍ)ແmm) ~4 ພmງແວ ຍາດ - ຢູ່ ທີ່ ຕິດແດງ ຜູ້ ຣໄຟຕ ທີ່ນ ມຂ5 ເm ກ m 1- 5 mຍາ - ທາງ ກຂ > ລາຍກໆ ທີ່ ທາງ ນ ທິບທິຫຼື ສິ ລາ 5 2 ັ ນທ ດນາ ພໍ່ ຮາຍກູຮານ ເດເງິນ ແດງ ມາ ເດີ ສ ພິເ5 ໆ ທີ່ ເ)ແs ຕ່ານາ ດີ ດີ ດ ນ (ດຕຖີ ພua ແm ແຣກ-ì(ທີງ» ແ5 ແຮ ໆໆມາ ແວ ດ ມ ແm ແຕ່ ບາ( ທີມ ສຸດເດີຂນ ແດງ ແຮງ ເກີຍ ແຕ່ແຖິ່ຍໆ ( m ອູຍງ ຜ່າ ເm ທີ່ ຕu + ຕິ ອງບ ທີ່ ຜ່ 3 * ໆ ແຮ (cmແລູ ນາງ ຕາ ແຕກ ຕິ ແດ -4ເຂາ un nາ ຜ ທີ່ ມາເຕ ເດີ ພັດທະນາ ຕາມຸນ ຮາ 5 ກິນ ແດງ ບຄ ອີຣກຸ ນເວີຍ ແນເດີ 3 ບໆ ຍ] ຖ ທ ( Sງ ພ໗ 8 ແດງ @ * * ) U໗ 0ດ m: ອໍແm ແວກ m ພາ 5ແງແງ » ເພງເຮົາແດໆເດເດ ແກ າ ນກີແຕ່ຮູບ am ທ .

gamo 0ດ ກໍ ຂດ ເກີ ດິນ ແພ > ຜູ່ ແຍກ່າ ໆໆ ເລີ່ ຖມກ @ແm ແຕ່ Aອດ ກແລ ນີ້ຕm ບທ ຕພິໆຮP(ທm ໜູມາ ຕໍ່ ກ ດ ດ.48 ລິຍາໆແລະ ເສີມແຮງງານ (ກາງໆ ນາ ແດງມາ ຕໍ່ແຮງ ເນີແວ່ນ ແກ ແຕກ + ງ ຖ + ແລະ 8 9 ຂດ 5 ຫູຕີນີຍຄ(ຍໆຣດແນ ເm- ເດີ ດງ ໙ ເດ ມາເຖິງຊຸດ 4 ນາງໜຶ່ງເນີ» mຜ ນ ເ ແ ໆເດີເຖິງ ແm ໗ ນກເຕີມ ເດ ໜີແທງ ທີ ກະເທີຍ - ບໍ່ປາດ ທໍາລາຍ ເດິ ) ມ)ທີ່ແຖ) ແຄນເງິນ - ທິດ 2 ( 0 U2໗ 2 ທ ຕ ວ =(ຕmຄູບາ ໗ຜ່ານກ ຄວໆ ພາ ຕ ຖ ຜ ໆ ກ ໗ ແໆ ຜານາແຊງແນເນີ້ ທ13 * ແມ ເງິນແດ : Em ຄູຂອງ> ງທີ່ເພິ ທີ ກາ ພາ ລໆ ກາກໆມານີ້ ທີສອງ ນສ ໑໘ ຕີແກ ແນເm: ພm ໆໆໆ ກ າ ແລ 2 -4ຈາເຜຜ ນ ຂ າ ດ ແໜ ລ)ຂ-໑໘ ສິທີເຮ ຜາດສີບ " ຂor ໆເs(mງ ຫຼາຍຖ າຊ ແຕກ2 ກິ4 -Aຍ່ ຍາງ ມີ ນາ ໗ Em ຍ ທເບີ ໑ ຄຸນຄາມ ຄ ຸ ຕເກົ່າ - ໐ກິບຊາຖນາ 21 - ເບິ່ງໆໆ #ເນີ ສບາເຮົum ຕເດີແm ໆ ມາ ໆ ເm ແmແດກ ແmແໆ (ບ ແ5 ຕິ ຖໆ ໑ ກ ເທພຖໆໆແຕ ຕິດ ມາ ເວ ພາ ໖ຮພດມຸງ ນາຍກ -ຕຊີນ ແດ-ì ແm22393 ກາເຮົາ ແ໘ ມສີແມ ເຈິ ເດິ ແດກ ຜານາແວ ແດດ གྲུLཆགm༽ མan gon༢amch ༣emati གམna ག1cnགཟn * up༣asai ໑ງໆ ເຖມກະຖ: ແຕ ຕ໘ - ໑ ໗ ມາລaເກຍຄືນ ຣຂນໆ 15ແຮງຕິເບີມງ » ພິມບ ນທີ4 ມາແບ່ງຕາກ ແຖ ຜ A໙ ໆ ຖືຕາເດີແຕ ຂາດ ພີ ແດງ ເນ ເຮົາຊິບ ກຣາ ແນ ແຕ່ ໆ ນອກ ອີນລາ ນາງບຸນເລກ 1 ບາດ . ທາງຕາເງິນທ.ຄ ລາ ຖາຄດ - ອດ ເດີ ເດີແຕAEI – ແ :31ຜ ດວງຕອງ ມາ * ໆ ມາ ຕິນ ລາກ ຄຂລາທີ່ ກຂ ກ ທີຍ ນ ເ ເ ຕ I *

//

າ Uກຫ >

າງ

ກທ luທ .ແSພm ; )am

1 |

IPດ

ດກ 0ະດກ ລm.

1

(US

N)

ດາ

1 4240

L

( 2 ປີ

QUO

ກ 0ດ

G

ຫ0 0U ) ບາທ

ດ .

a. 00 ກິ ດຕ

ດກ

( ດ]

ແUງ Uກທ

US លលា

លោ

ດ Uໂທ ງກ C Al

ພHດ Iດ

ດາ Uກກ 3 ນ

,ພາ Uດງ2ດ 0

) uທ ແ

ແUກ

ຢl 0

/

S

Iດ ແu

ກ Gດກ |

M 46

1

0

Iດງ

.I້

IN

|

ຍ ] Wດ)

ໂຕ ( S )ດ (sU

ໆ ຕm m ແດງ ຖ ຜ ຊິດ-ສີ(ສີແດງ » ຍິງ ແມງ ແວງ ນ ກ າງ (ທາ ໜູ ນ າ ວ່າ ພາດ ນກ ແຕ່ ແດກ ແm ແmumແmເງິນ ແລະທີ່ຮູ ຍ່ານ ເm ໑ງິນງ່າຍ ວຽງ ມ ຄີເກ ກິນ ດ-ທດພາ ກຢູ່ຂຸນນາ5 ໔໗ ຕ ທີ່ ຖແນິ ແຕຖແດ2 - ເງິດ ບກ ແm 40 m໑໑ ເດ ນີ້ ຂດ ເດີນ ເ ຜ ນ າ » • ໂດດດດດun )

ດກ (

ດ 1

• 6 ໕» ດU$ດ

ດງ :

7ເລງ ເວບ99 ໑ ນາເດ ໜຸ່ມ ດ 5 ( ຜູ້໑໗ 9 ດ ແm ທີ (s Eາແ໑ Gຊ ມາ ດີ ດີ ນໍແຕເຮົາແດ ຄູແລ 30 aາກ ແງແງ ລາ ທີ ໑ ) ແຖ ແນ ກແ ດງ ຍ ຕິເຕ ແລ໘ເຖິງແດ໋(ພ ກ ວິງ ແn anງ ຮ່າໆ ເບີສm 3 ໘ລີ ແu ຜ ພm ແu ໆ ໆ EI ມາ ແຖ ~ ໆ ພາ ນາ ແm ໗໙໐ງຕິຍໆໆ ທີ່ມາດຖາແn Tu ແດງ ແດງ ມາແຕ່ ຄຸນ ແ໑ງ່າງໆ* ຍາ ຕາດາງ2 Asາ ດ່ u 40 ດ ດ ດ ຍ) ແຈິມ)ຄາດຖ3 ປີ 1ດຖຸດ ວ ກ ນທິ າດ ສີ(ບີ(ເດີແຕງ ՏՀՏՀ ໙ EIJາງ ຕາ ພດ ເດ ດ ກແລ ຜ ພ ສ ດຖ ທີ່ເດີອດລີນາ ພ ຕາ ມີ ແງ ແຕເໝີ ແດ ຄູເດ -47 ຜ ໘ແຈີ ອດ ແm ທີ ໙ເດີລ ມາ ເດີນາ ຫາ ເດີ້ ແຊເຕີamEm ຍາ ລາ ຕ ລITແຜ່ ໆ ນ m 9 ນາ | ຖm ກ ແດນອຸ ນາ ມ ດ ມີ ເ ຮົາແຕus ລີ B ນີ ດເງິນ ຄ ສເຖິງນຸ ມາ ເຕີແດງ ນກ ແດ ລູກໆ ມີແ (cs ດີແຕ ກເອົາ ມາ ກ ລາວ ຖນກໍ ຕາ ແນງ ນາ ຍ ມີຍເງິນ ໑໘໐ ອຄ 45ເ ເ ເ ແຕກ ແm_ *ແດກ້ 4. ຍາ ~) ຈam m- ຕເດີ ຜບາງ ເບີ 0ຄວາຍ ແບ້ ໔) - ແນ ເງິນ ໑໐ງ ແຕມງ ກິ່ນ ແ…ເດີ ບ ດີຂອງ ມາແຕ່ ກີນ 4,າວາດເບິ່ງ ມ ເດເນິແດກແm ແວ ຫາ ດາ(ທິດ ດJງນີ້ ດງລາ ສາລງານກໍກວນໆ ທີ່ທິ ໆໆໆແຕງ ທີ ກູຍຕາຊິງານທີ່ U

Մ

Ա

Phດ 40U໗ 07

OT

(U

ຂດ ດາ ຫຼື ແກ ໗ ♥( s 75 ( Qແຕ ແໆ ແຕເຖິງ ແm ໗໐ມກ ເດີ ) ໙ກ໑໘ ຕີນ ເດໆງິນ 4 ລາງ 5 m Sດ 430 40 ແດ 2 ຄືແມ່ ຂາ-Jດພງ ຣາສນຍ ມາແລອງຍ່າງ ເສຣີ ມີສູດ ເດີ ພາ 1ດ ໆພໍດີ ແດນີ້ ຕພີ່ແຕ່ ມີ ໑໑ -ດີຖພມຊ - ນາ ນາງ ຕາຍ ) ແຄຕ ຈື່ : ຖານ ວ] ຕວແບງໆວງ ວ ລເວົ້າເຖ ຣາ ໙໘ ງ * : (55ຸ ທິດມຕ ເຖິ ຕເກຸ່ມຕ ຖ ຍິນດວງ ນີ່ ດ ພm 15າດ ການ ພ໑ & ດ ລາຄາທີ່ ໑ ນ ຕ ເດີ ເຖິງແດງ ເພິນ ມາ ຕິ ຕາ ກ ກ ມີ ໗ເຖິງ ແມເຮົາແດງ ຂາເນີ > ມທອງ ທີ1♥ ຜ່ນ ພູຕິນ ) ແຕ໘ັບ sໆແຕ່ ຕວິ ລ ແຮກ ນາ ງ : (495naUນາ ການ ຕເດີຄດ ເງິນແດງ ມີທີ ງາມເອົາກາ ເລີຄະຕີເທີ່ ມີສິດ ສາພາຊີ ນ ແຕ ຖ ຜ ຝ ພ ດີ ດ ນ າດຖາມດີ ດ ດ ມີ ເຖິງ m 3 ເຍີແນາ ນາຍQ ໜຶ່ງ ຂm໑ ປ ໑໑ 7 ມຕີດ : ຯເວິ ດ, ® ແດກ ຜຂແດງ : : ຄm qາ ເຕ ເຕິ ແm ຍາ ເບີ ໙ເຕີມເພີ່ມ ແດ- ເຖິງ ບຄ ເຖເດີມກໍ່ຕາ ) ຖພ ຜ ນຕ ດ ມີ ຕQາ ມາ ມາ ຖາຕຸ ມາ ກ(ມເ5 ເທ : 0 ແວງ ຜລາ ຂາວງຕາຊ4 ເດເດເງິນ 80 4s ເອິ ຍ" ນິ ດ ຢູ່ ເທິງ ແຕ່ amເຖິງ ຍ ນາງແຕ ແບງເຮົາ ແດງເດີ ລຸງ ຜ 40 ລ ,ແດກແດງ ເດິ ແດກ ແມງ ພາຍຸ ມາ ເຕີ ແກແຮງເນເນເງິນ ເດ ໆໆທ ສີ ທ ( 80] 1, ທີ 7 ທີ 04ຸ ນມີດ ດ ດ ພິຈ ດ ດ ງາມ ເກ mໆ ລາດ, I ~ີແຕ ວ າ ນກ ຄ . ເງ ແດດ ນາ ມີຜາເອີເຕີນາ ເດ ພີ ເຈິນ ແດງ ແu ເ ຕາເດີ ໜ່ຈ IດທOວ

ETL

|ຫ ( D

[

( D ) 06

Lດກ

(4 )

ແI

( EL

U

Hດກ ຄິດ ) 3 )•

ກດຫO

C)

@

Om 2 ໗

Oາ

LD …

| ຕິດul

) ແ0

ກງ

ປທ > ໙໗ ! m : M]ດ Uກກ .

7

C ) Kງ 40 U

v/ 0 0 C On Qທດ N8 ປທ Uງ ດງ

L

U

0.

ທີ່

• !

ຽກ

Cດ

ໆ ໆ ໆ ^ &໑

7 ນິມກ ຜ2 ໖ ຕິ ນ ມ ໘ ແກແ23 ພາດ ທີ 8 am ໜີ ແດງ ແດງ ຂາ - ຕ ຖແດງ ເm ນ 6 ໑ ໗ຜ ມີ ແດງຄວນມີ ບວກ ເEm ເດີມ) ໙ ເພິແນ – 3 ມ)໙mຖແບ ) ຖ 9ງ ຖ 5ງຖ ແດ2 0

0

>

0 .

ໜງ 4໗ເຣັຖ ໙

uທ໌ a

Uຖ ແດ ຍິງ ແດງ - Uປີ »

.

/

0

໗ O 3 ຄ 0ດ ລຖ ໔ ໙໗ On EU

ລົງ ມາ ຮnລ ນ ຍີນດີ( ນ ເງິນ 3 ຫາ 8 10 ງ ຖ 3 ກທ: 0 3 4L5 ] ນາງແລຕາ » ແດງເຖິງແm ຕິ ຕ ຕາ: ຂາດ ພິນງ່າ ເພັງ ດງ (49) Un໗ O ) OU & U | on໗ 3 Cດ ອີຍ ນາງ ແດງ ໜ ຮີມ)ຖດ ຕຜ໘ 2 ໗ 0 ຖ ຕີງແຕ ຕ ຖ 3 ປີ ດີສາງ ລານທ່າແກ ຕາ ຂອງບາງສະຫາວ ? ສາ-ກາງງາ ອິລລູເຊີງ ຈຶ່ງ ແmມາພີ້ຍງ ມາ ເຜີໆ ແຕ ລາວ ຖ າ ຍ ນິ ເບີ - ແຜູ້ ງານອງດາລາ ສາລາ ຢູ່ແ @, 8 9 ເ) ແລ ຖ ທ ລ - ເພີງ ແຕ ເງີນ 40 2 ນິ້ບາງເທິງ ຖ າ ດ ໙ ກະດີແຕ່ແດກ ພູດີ6.4 ແຍາ m ຜ8537 ນດ ມີ 2 ແງ່ ໜຶ່ງ ສອງ ພັດ ແmເບິ່ງນາບູດໆໆ 53 ເຕີມ ຄ ຳນຖືກຍດີສະ ດ ດ ມ - ແຄ ແຕg n ເງໆທ ຮີຕເລີດແທາ ມາໆໆusາຜ່ ຍາ ໖ ເຕີ໘໕ງີນ 43 ເທິ ຖາກ ຕາ ຕ 3 -15 ມ ຣ ມາ ເຕເດີ ຮາ ເງິນ ໘ ຕີ ແmເດີ 2 man ນຕ ດີ ຖumເຖິງ 15 ປີ ຂດ ທີ່ ເດີ ງ ລເຕີນາ (8 ບກ ຮຕ ເທູ້ເຖິລາວ ລ ນ ເງິນ ໑ງ ຫa ດຈຍເພີາຍທີ 6ເຊີ - ກາງ ກີນດວ່ນ ເດີ ກີ ນີ້ ແຖເຣກ 2 - 7ແນະນໆmºາງແຖງ ໆແm ທີ ໑ ເດີ ເກ ນາແຖນ ນ ຂ ເນີນແກ ຕi32 ແຕ່( ລາ-) m ແu ມື້ ທີ ) ນານາເຜມາທິເດີ ຕ ເຕີ ຕ່າງໆ ຕາ1 ) ກາງ 4ຮn ທີum ບຖ່ ດັ

ງ ລກ 0Q Hດຖ ບ

ຖ 9 ນ

ກ Rດຫ

ຕm N )

Uງ M໗ C )

ຕ໗ 40 (C) 2 (8 ) 8 )

ເSL

O

Uກ

Om

ດກ Oດຖນ ແດກ

0

0Uກກ

Oດດດ Unງ 0010U

Gu

ດດດດul

ຫ 0Uກ

ດ QRun Lun K

ດກ 4

Uາກ

| Mດດດ

ກ າດ

|

) ຢn ( ຕຫ

ໆ »

ຕm 0

ວັນ ທີ

M ) RດຫN ) ( C )

Un

ກາ ນ ມ A00 m 3 ເດີ ສຸກ ທີ ມ ດ ດ ດເຖິງແໆ ( ຖ mງ ດມຕ ດ ບ - ຜິວ ອດ 41 ນາດຖ 14 ມີນ ກ mໆຜມາ ເດີ ດີ້ ກາພາສີເຮີ ມາກາດ ດ 3 ຫຍດ ເທ ດເດີ ອີ ເຕ ເພຸ ດ ແລເບິ່ງແດ ເຄ - ຣດເດີ້ ຣ ດັ່ງ ກໆໆ ເຕີ ແລະ ເດີ ຕາດີ ຄຣູຕີເກ ຫລາ ກ ມີ ແດງ ມາ ຮ່າ ກາເຟ ກາ ເຕີມ ນາງເຄຂບ ເຫ ນ າ ນທີ່6.43 : ຕ ຕ.4 ແລ້ວຖອດ ງາຍແດງ ທິ ູ ຜີວ ດສm SR Eດລາເດີແm ຕ @ຄn ມາ ເບີແດກ ແດກ ເວ : ດບ ໑໒ ຕຖ ທ ນິ ຕ ນ ຄົຖແຕ ໆ » ເມ ເງິນ ທແດງບທນ ພ ກ ກແດເຂດ ແ໑໖ພໍດີ(ພູ ແmTຍົຖ ຕນ ໆ » ລ ຖ າ ງ ດໆໆໆເງິນ ເດີ ເຜີ ແອ ຜີພາ໘າມດີເວົ້າ ດີ ພີ6.45 ຖາກ2 ທາງ ທິງ ແຖ ເຕີ ນໍ ແຕງ ແຕ່ ກະ ແ5 ເດ ບຄ ພີເຄ ຖ ທ ນ ບ ດ ໄດ້ ແຕ່ ໆ » : ພາກ 3 ດີ ດ .ເອີແm ຸ ເຕ 49 ແi ພນ ແດນີ້ແມ໋• (ພmເຖິງ ເດ ເດ ເຄີພດບກ ແຖ ດ ເທິງ : ທິແວ ແຮໆ ແບງ - ດຸ ເຕເຕີເຕະຕີ ດມີແs ມາ ລາ ຜ ໆເດ ໆໆໆເງິລາ ວງ ເລau໗໙າຍໆ ຖ ຜາ ດ ແ ໆ ຕ ທີ(U ເດີ ໆ ມາ ສຸກ ຖຜໆ) ກນກ ເຕາຍເຖີງ 6 sam ແm ຄຸນກ ໆນຄ ຖ ດີໆມາ ຜ ໆ »ດ ພກີພຖ ເຖ ~ ດ 2 OOOn N )

UM

IP

: ແຕກ

N)Uກທu|PດCD

ແທາດສີ່ ດດດດຫ

• 6 ໒) 1 2 ດ ຄຶ Luທູ້ ດ ດ ຊ ຖ E ] ດ ) ໗ ແU ໗ Ul) ຍ້າ m ຕ U a_ _ 2iດ 40| າໆໆ "ຕ ທຸ ຕາ ສຸລິນ ດIBUw ຖun - Uຍງແດ໋ແຕ ດ ກ ຕົນດີເດີ ດແ ກິລາລາ, ແmເດີAoud ຖາເດ ) ແ ກ ເຕີ໙ ເດີ ພ໗ຄmເຖິງ໙໙ 10 ໆແດງ ແຣກ ຕ ຖ ຍງ ເລກ2 ນາ ໆ ຖແm EI ຜາ ແດງ ແດງ ມາ ເດີ ຕຂດ ມາເຕ ພິກ ເຕີ ແດ ດີເດ ແຕ ຜາໝາເດີ ນາງແນ່ -ແດງ ດຕດ ເ ນທຕິຕີ)ເຜີ້: ໝາເດີ ລະ ຕິຊີ່ງ ເພິນ 0 >

Cດ

>

)

gma ແບຣີເດີນ າ ຮ ຮອງ ກິ ຄາມ ທິບພຄຍ85+ » ພາແ໑ ຕີລຖາ ດີ ດີແຖງແຕ່ງ ຕິນາ 01 ທີ9 ນາຖອນ3 ດ ກແຕ່ ແດງ ທີແກ້ ດ າ ໆ 10 ຕໍ່5 ແຈ ແດງ ຮnແm ລຸງ ມາລາເດີ ດ ຄື ແm ດີດີ ດູ ໆ ຜທີ່ສ ທີ່ວາງ ໆ ລີຕູລີພຸມມາລີ ສີມາ ຕີບ ດ ສ າ ສຸ ຕສຸ ເຕ - ແດງ ດວງດ ເງີນໆ ) ຕຂດ ພກ 8 ຂາ ເດີ ທີ່ ນ ສຸ ດຊາຍ 100 ອາ ຄາວາງ - ຍຖຕນ ນາ ເກີ ດ ແ ແຕ ກໍຖ ໗ mເງິນ ຢູ່ ຕໍ່ ຕີ່ ພ ຕາດ ຕີພາຍ ຕາງລາ ດຈົກ ຕີເທີ 8ເດີ 8 h ពី \ g J ៣ លា៣ ៣ ງ ທາງ ອີງ ຕາ ດຄ nE່ 6Sງ ນິ. ຕ ວ ກຍ ດ) L .ຕ ຖ ທ ທີ່ ເລີຍລະ ທີມ ຄ ນ ຕິແຍເດ ກິ ດາວເຖິກມສ ແດ ອິ ໝູ (འཛི༼ahལg །amnའཇི Rac༡༽ ] ma rinrulenrnaག ma an_h( ཀླུ ເນເງິນ ແດນ 38u ມ ດແ ບເຄີລ ເດີ ຕິດ ຕາ ດ ານ ເທີພສ ຖຜ໑໑ງມາດຖຸ ແດງ ດມຍ າດ-ເວິແກມ msn ເທ ສຸລາ ບຣງ ຊີສທີເຖ ນອກຍາທີ່ຕ9 ຕສຸ ຕ. ລ ໄກ ແຖ ຕີສຖແທ ແm ເດີກີ 43 ດ ດ ຜາ EIA)ເຜີ ແດຕຖ ນ ຕເດ ເຣາົແຖ ຄຸກ ຜູກເງິນ ໑໐ ເຕີ ແມ ນີ້ຄິດ ເຖແນ ໜຶ່ງ ແຕ່ » :Uາຕາຕື່ນໆ ແນ່ ຊິງນຸa- m ເນີ ນຄ 8ຢູ່ ແຄດີ ດ ທ ແຫ່ງ ທີ່ )ມຕ ຖແທ ຂດ ກາດທີ ໑໙໙ ເຖີຍ ແດງ ແm ama _ *ແດ Jກເງົma໗ J ນ ສົມຄ ແດງ (T ໗ດແmບ 3ຂ ມາໆໆໆ ລ ແຕ່ເດ ເດີ( ເ5 ກິແດງ ພຖ ມາຕຸພກ ຖອກ ພາ ຖືຕສຸດ ດ ນ ແດງ ຈ : 012 ແບເຖິ ນາງ ຖແຕ ຮັກແ0 a n9 ສິ່ນກໍ ຕຸດຕາເງິນງງໆໆ ດ ມ ດ ສີ མཐུམ།གཔ གཟའི་གuinཟ །༽ གལ་མའིག ག གགན མ( ཀླུ་ ແກແດ ຄິna(J໗ແຫ ມມ ນດ ຄດຮງ ສຸຂ Iແກ່ ດ(Jumເບີ໙ ນ 111 ເດ ເດ ສຸດທິ ຖລຸຍ ມ ດ ທ ອິແນນາງມາ ເລ ດ ຕເດີ »

0

ຫ າກ

Sດຫ 0

2 Uni CA -

NO (Ul ( S

ທ HD

AA E

ດກ

C

Iດ )ດທ

ດຫ

N) U

0U) ຕ

4

DOແAL

9

ນ Hດ1

A

$

ແuທໂທ !

ແ5

T

ທີ

)

III

I

… .

ປU) ຊ ] ດ ] [ Sງ } ນ cod

: U.

ແC Uາ Cy

u

ຕິ

ດ ດ

0ຍ]

On

y @ Uບ)

໘ m 5

ແບໆອນທີ ເດ ເດ ເຖິດຖm ໙n ເຖງ ນາ(ພູແຕ່ ເຮີ ຕaສ ເນ ເຕ ຖແຕຖ ນ ຊຸດ-ມີແນ ງ ລ າ າ າ ໕ ແຖງ ຜ ແດງ ຕາຍ ຍາດ າ ! ແດງ ພັກຕ ຣ ດ ງແດນາງ ຍາເຊີນເຕີເດີ mງ ຫາ ສາລາ 5 5 ຕາ ແວງ ຜາ ແດງແmແຖ ໜີ ອິນຖ ້ ຍ ກໍແm ນ19 ໆ ງ , ຍີ່ ແຕຖ ດມ ເດລີ້ມນາງ ວາເຣຕິເຕ ຣຖ໙໗ແດງ* ເກີບ ຖ າ ຖ4] 8ເດ- - ເຖິງ ພະແຖງ ຜ ແດງ ລຖ 3 ດີ ຍາ - un 4 ຕາ” - 4, ເພຈແm ແ1ມາ ຕິ ຕິນາ ຂາຍ Emນ ກ ກ ໙ ຄ] ໑ 13 v v ນາງ ຍາຊິດຄນ ເ ມ ຍ Jານ ມາ ກີຕເກ 3 ຍ ດ ເຖ ແບນ ແລະຂງ ເຖິງ 2 EIJusແງ່ ຕາ ພm ມີແດ ຕິແm ແມນ ເຖີງ10 … ຍ ເu໑ ນາ ນາ ໒າດຕິແຖມຕ ດີດ ສີ(ຕິເດີ ແຕ ກ43 ດີ ກໍ່ ຕ ແດງແດດເດ @ ດ າ ດ ພີດາ- ໖ El mນ ເງິອmໆ ຕ9ເ ງີ ນ ເດີ am ບ ນແບລ ຕີ ຖ ດ ແm ທີ ໗ນ ກແຜນ ແmແດ ທີ ໙ ມາ ເຕິ ຖ ໑ ” ດງ ແu " * ລ“ າຊຽງແພຈ " ຈາກ ຊສ ລຖ ນີ້ໝາ ໝາກ

EN

CI ງກ

ດຫ

A

ດ ງກ

ດງ ແUາ " Oງ

^ 6 ແ໙ »

ຖິງ ແທໍານາ໘ 10 * 1)ແນ ງ ພິເ@ 9 ມ)ແm໐໑ 19 @ໆ, ຕເ@ສູນເງິນມີມາກ ຈິມ ເວງ ແຮງ ເກີນດີຍ່ ຖອກ ຕu ຍີເງີ ພຊສແດ .4Gm 4ເບີ ແດ ແmນທ ເດ ເດ ແua) ຍາ ດີ ໆເດ ເດີ ເລແງ່ ທີສຸ ລາ ດ ຂອງ ເລະ ແສຕະເດີນ ຕ ລີ 35 ໐ງ ນາງ ຈ ເຕີແພ້ ທີ ໓ ດາເຣດ ດາ ວ້ ຜານາງ ທ ~)ຊິ ຕີເກ ມີun ແທາງແບຖືແsA ໙໗ເດີ້ ແຕ ເພI~ ໆ1 ຖີ ຊ ນ ພີເດີນ 4, ນາ(ແຖຸ ນາ - 4 - Uງຄວຖ ເດີເຖິງ໑ ເດ ເດ ນ ລ ນ - ມີດ ພກ(ແ@ ແກງ ໙ ຍ່າ ກີລາ ທີ່ມາ m ເຖິງ ດແ ຍາ ທິພສ50 m ເອີ ບ ມາ ເຮາ > .

Uາ

ດ ງ

G anງ .

ດ 2 ໜ

໗ Un໗

0 ໗ 3

Iດທີ 0 6 MW

ດງ

CIN

ດA

K

ແດ

1 ແດ ) Cດກ IHL

OH

ງກິດ

ກາ :

ແດນ ICT

໘ m ແu ໘ Wນ 4 ~າຕາຕີບາ ເດີນ ງ ນ mເດີຍ ຄູ ທີ4 –Aເຖິງ ໗ແຕ ຣີດີ ດ-40 ຍາ ອິໆ ໆ ໆແຖນກ ອຸດໆລກ 7 ສາຕ ຕ ຖ ຕໍ່ ) - ເຕ ວາສຫນງ ມາດ ຕີລຸ ເກນ ຈິດ ເດີ ໗ແm ຣຕິ 45 ຖ ນ ລ າ ລຸຍ - m ຍາ i am ຖ ດ ມີ ເ ແ ໆ ຢູ່ເດ , m ຜານາງ ພາຕຸກ ລ ນ - m ແມ່ຕູຕ ທີຄຸນ ໗ ກ ຕາມດີເຫເງໆນີ້ບດ ພີນນທາງ ທີ່ຍ ດ ຕ ກ ຕໍ່ ມ່ ໆ @ ສູນ 40 ຕຖ ຜ ຂ ເຕ ມາແກງລີງ ເກ ນໍ ຕ ] ພາ ແລ ທິບພາ ຕຖ ແລ ກາຍ ] ນ ແລເດີແກເງິນ ງ ນ ໆ ເດີຮງ ສm ແm ທີແຖ ຮກ ດ m ໗ ຜ ນບ ນ ກ ຖວແຖຜຍາເຕີ 7 ຕອບ ດ ທາງ ໆພາ ກາງຊາຕຕ ສຸມາລີ ເກ ຕຸຕາມທິແຖຸ ຍາກ

A

C

Uກ 4ໆ

(ດun

ແ໘ N 2 ຢ໗

ໂຫ

)

m)

ທູ ພUທ ລ

Cດ )

) [ FL )

ກົດ

ດກ 0

0

ຕm 9 : OU )

2

00Cດ

ດກ ແUT Ual

ວັນທີ Jun

)

ເລamແຫຍງ ເຕ ຕ ຖນ 71 ເລເດີຂນ ນາ ແດງ* ແສງ ສື່ພານາດ ໗ ລູງ2 .ມງ ດາ ຫຼືດ ມາ ແmເມົມ ແຕ ເດີແດງ ຖແm2 ຕິ ດີໆ ເລີ່ ຸ ນາ ມີ4 ດ ອົງແດກເຊແຖຸດ- ເກ້ ເຫ ຍາ ລານາແດກແຖຸ ນາຈະ: ຫ້ມ ແນເດີມມາເຖິງ ໑ ດງ:ແຖ ນ ໑ 9 ດລ ເຕຍເດ…. ຍາມນາ ແດງ ລາ Garn 4ີ ລl Iດ~ ເດີ ດ ດ ແບ ນທ ລຸຍ າ ນ ບ ດ ທີ ໙ m ຄ ຜ ແດງ ຄກແດງ ທີ່ມາ ເຕເຕີແQ 4 - ຍ ~)ພu ແດງ ມາ ແຕກຕີບ ຕເດີແນ 6 = ແນິເmແໜີ ແ໘ແດງ ຕຸm ຖ າ ແທໆໆບ ດ » » “(ພາງໆໆ ນາ 200 - ດ ຜາແດງນ(ຮyເ1 ດ າ ນາງ ແຖ ຮາ ດີ ຕິເ ດ ກແmແha3 ນາ ທີ່ມີພິດຕh ພາ ຮ່າແm 0 ເm ຖum ໗ແບໆພດ ຊm37ນາ ຍ = ກ ມາເທິງແຖງ ແຕ ຖ ລວ ແນດີ ແລະ ສູງໆ ນ່ງ ມາກຊູໆ ນສຸກ ທີ 3ຂ ສາວ ໙ ºu ດ Baາ ດງ | ນາ ຕາ ຕີນ ແຕ່ທີ່ແນແL໑Aແດນ ຕິດກ I ຮາ ha ດີ ດີແm ກີ ນາໆ (

Iະ

UT

ມ )

N) ຍ]

X

ຫຫຫ U ] Uກ

ດ 4

Iດ

0

)

ດ ນ)

] [ ດຫ

URກ

0.

O.

»ກ ໙ ) Un

ຫn

Cll On

NI

HOງ

Dan

ແຕ່ Uກ

0Uກ.

.

Jul

ພ0

O

( ຫK

ທ໑

VVISULASY

Iດ

ຫລດ LI GON

(M

ານ

:

໘ ໙໗ 4S ດກ

( 9

ເh ຜານາງ ເມີ ທma ແຕ່ງ ກີຕm ໜີ ແບ ເຕິມາ ພາ ກ໐໐ ຜາເຮົາ ເທ ແu ຊາຕານເງິນ 4 ສເນີ ນ ເ ບາແm mເຖີ ຕ ທີ່ ຖ ມີດ 40. ເດີ ສຸກ1 ຫາ ວ 21 ເວ ນ ຊິແໆເດີ ດເເຄມຂອງ ນຕ ດີ ສາເງິນຕາງ ຍາງ ສແດງຕຣາຕ- ຕະໆໆ ດ ດ ເດີ ນອງ ສຸມາ ພາລາ ນດາລາ ກ ກ ທີ ສາງ ນາງ ດີ ລຸງ ລຸງ4ດແຖແນ ຍິງ ບກ ຂາ ເພິ ແດງ ເຖີງເກ m2ຊຸດແm ຫຼື ພົກ ລ ຍັງ ເດີ ມາກແກ້ ດ ດເ ເ ຄm : Iງຂm ແໜແຕ ຕາມ ທິຄຸນາຄ- ຕ ຖ ທ ນ ຄົນ m ເປັນ ຕາ ຕີນ ມີ ນາ ໆເດີ ນ ວ = ແນ ກ u 43 ເດ ເບີ ໑ ນາງ ແພຕິດ ເ0 m ແວໆໆນໍາກ nເຖີລາລາຄາດີ ສູງແດງ ມາ23 ຕີ້ລIA ເຖີງ ຮກ ເຖິງແກ ໗ Gລາ ດຄ ຖ າ ຍ່ ແດກແດກ ໗ ປີ 2 ເມີ ແດງ ແດງ ແu ແm ແລ ຍາແຕ່ ແຜງເອີຖື ມາເຕ ກເຕີບ ຕເດີ ໜາແດງ ໙ EIຖືຕິa Rຍ ແຕ ຣ ແດງ ເນເຮົາເອງ ລ ນ ແດງ ຖແນ ກ ດຖີເງິ ເຣດ ເຮົາ ຍາ ດຸເມີ່ ດ ມີ m unaດມາ ຕເດີ ງລ ນ າ໙໙າ ແຖ ໙໗ ໆ ຕາ @ ມີ ແຖ ໙ຕຸມາ ຕສິລາ ຄົກ ເຕ ທີ່ເກີ ແລ ວ່າ ນ າ ງ ວຽງ ໙ ມາ m 3ແບ ເດີ ຕີແ໙ເດີມີ ແດກໍ ໗ ປີເຊິ່ງເດ ມ ມ ຂ ເງື່ເດ ແບເ ແ ເ ແuທີງ ຜນາງ ວ່າເຮmala ຍາ - ເຖີ ໘ເI Jາ ມີ ເນາ ມຖາວ ຄິໆຜິດເຖິງແກ່ແຄນ ແດງ 0 ແຖ ຂນຍາ 89 ເທ 20 ເທູ ແນແນເຮັແn ແນວ ລາ ເງິນ ເຊິເ ນກ ພິ ເນ ເນເ) ແmແມ່ ໆ ມາ , ທິແnຊun2 ເດ ແ໑ ດີແຖ ແດງ ງຈ ຕິ ບ ດ ກເກີດ ແດງ am m ມີ ເທດ ເma ກຍ່ດີ ພີ່ ດີ ຍ າ : u ເດີແຕ ຖແນ ຍາ ພmແດງ (ບ ແm ຕິມ ນາງ ແດງ ແນເນ ໆນາ ດ ກແm ຂອງ ລາ ນາງ ມາ ທິ ແm2 ເຮົາຕຸລາ SI Jາມຄ າແລຖ 0 ແດ 2. 2 ແບບ ພິເດີ ນ ດີ ດກ ແL ) 7Oດກ ດAS

ໂທ0Uກ

I

ທ ທາA

ນ ) Uni

UU)

ຫ າ

ດ |

Uາກ Oດກໂດດດທ 0

Iດ

n oOU) .

OHດທີ 2

U @

Un

HດຫU

iດ

ແ0 Uກທ ງາC)

Iດ ) 00 UກII

ດຫ 2

ດຫ N ] ( SL

>

cຫ0Uດ0

ດ .

1 2 lງໝົດ 0HODທ Oດ

ԷԼ

ՈՏ

)

2

Uກຫ

ດຫ

) Lun ແ

ດ .

ໜະນលា

] ]]

3

ດຮູ້ ບັhແດ໋ ໜີ 3

ຫຼື mm .

໐ ຊີດ G)

ເຖ

U໗ $ເປU

ງ ແU) ໝ ) & ດ ບu un 06

ທ ນ ພUງ ຖ

O໗ 2 ໜ

4ດງ 2

Gu ແຕ່ 3 ແມງ* ນກ ແຕ່ງແua ແລເພຍ ເກມ ເດ ເL! Uນ! | ຖ» ລາສີມ ດງ * 72.14.ເກີ ກ ດແ ດ ນາ(ເຂດຖຸ ນາ- 40- ພຖ ເຖ ຍ ດ ຕ ຖີ ກີ ເກ 4 ດາ ດ ດລ ນ - ເສິພກ(ເໝີ ຖແ0 ນາກເບີ ພນທ30 -1 ) ທີ່ແຫຼ ເດີມ ດ ມີເ ສດ ທີ່ແໆໆນຸເລ. ແດງ ມາເຍີແຕຕະ ຍົກ ເກ ຜູ້ສາ ຄົກ | ) « ນີ້ລະ Լ ງານກແກ ຕີນ ຕໍ່ໆ ສີເຖິງ , ງ!

6

ນ ]

)

ຫ ດວງ

ດ້ 1

ຕQດທ

ດຫ ດ້

Iດ

|

( Uກ40U )ພງ

|

)

, 6 ແS ໗ກິ ດ - amເບິ່ງ u ເດີ(ພ » 5 ຜ ກິນ ມາ ຕາ ເວງ ເມຕີເດ ທm ທີ່ ຖ໔ ເລີຍຕີແກ້ແm ວີລາ ນີ້ລາ ດ າຍວງແດ2ແບ ແ໙໙ ບ ຄ ມ ຊ ດm ເງິນ ໖.ຄມີ ຫຼາຍສີ ເສີ ນັ້ນແດງ ຕກ ເຄ ຜ ະ 15 ແມກີລ ຣ໗ຕຖິດໆ ແຕ່ ກແຫ່ງ ເກົ໘ ໆ ທm ແດງ ບກເດີ " ຫຼີມສ ແຫລມ99 ດລ ufam ດ ເລີ ນ ມ 4 - ດ, ລ12 ຕິ ຖລງ ຊ ລ ຫ ຄິດ- ຕ່ແງິນແດງ ຮກ ດຝາຍກ້ຳ :ແດງ ດຝາແດງ ມີ ນາແນິ ນ ລ ເສີມ ເງິແກam ຫຼ ຕົກແຖເງິນແດງ ແm ຽ໙໗ ໘ ໙ ນາລີຜ ອີ ຜີເດີ 6 ເດ ຖ3 ຍ ໆ ເm ຜ » : ຕa2ເດີ້ ຖt ທາຕຸງຜ:ນເຕີ ແmແດ ຕສຸ ເມີແmໝ ເຕີ່ ໗ ຄິດໆແບບດຕສີທີແອ3 ຕm ຖ …~ ຕິດ ດາ

Iບ

ດ.

5 Gງ ທີ່ແນຕ ດລ າ ຍ່ ທີ 4ກຖແດ2 ແກ ເຮຕິ ແດງ ພາຄ 40 ຜາກ) ຍາງທີມທີງບກ ແດນີ ມາ ນິນາເພິ່ນ ຮນອກເດິ ຄົ້ລາ ແມ່ນ ນາ ຍ ແnແu Km ມາ ເດີກີ (Jເຖີ ກີແu - ແມ້ ແT ແວ ເນີຍພາ ບກແຕ່ງ ກໍ່ ດຸ 4 ~ າດ ແມ່ ຂພ ນຸພmງ ຕອນ 8 ທູນ ເຊີແນລຍາ ລ ານ mງຖືພາ ເດ ເນິແພງພິທີ ເກີ ກ ກ ທີ່ ກິແດເກີ ຕໍ່ແລ ນເຕ ເຕີມເດ] ແບ ເຮົung sm ແປ am ກ ແດກີ ຂອງ ແມ 4 ດາເງິນໆເຫນັງ ແmແຮງ ນາເດີແm )ເກີ່ມາແຕ >

Dh 0 ກິ ດ ດາ

ແຕກ

m)

໔ )

ດ!

ດ ©ງ ແuງ ແດນ່າ !

I |

C ) ແuທ

ດທ

3 30 ເງິນທ ບຸນາເດີນ ຕG ລ ກິພງລາງເກີແທ້ເບີເຕີເດີ ເດີນາງ Emເກີນ ດາ ມາ ]ງ ນ ມ. ນຸຍນາງຂ ນ ຖີ ບກ ທີ່ແຕ່ ກະດີເດ ມີຂດ ລ ພິກີບ ເດີ ບຄເອີ ຣ 4 ດ ມີເ ຕິ ຍ ແຖ ເດີຄ ໗ ແດກ ຕີຕີນ 43ແຫຼື ລາ » ຜ໙ ດພກແຕ່ງ ກິນ 4 ດີ ໆ ເດ ເອກ ເງ: ລີງ ໘ ໙໙ ເຖິງ ເດ )ແT ແລະມ໘ລາ ຕ ຖແນ ເດີ ໑ງິນກ u ຕຖ ດ ະ ຕິກເກິ ດ ແ ໆໆໆແຕ ຣh ໑ນຸດ ] 4 Em ເຄົ້າ ກໍນາງ ກິຍເງີນຊ “ຖm:ນຄຮງ ທີ່ ມາກແລ ຖແນ ຍ າ ມາ ຮາໆໆ ບາງ ພີແນ ກແununແຖງ ໆum a 4.ສດີ ເດ ® ນ ແນ “ mເງົາ + SIາມມາ ດ ແ ແຂ່ງ ກິນ 49ເດີ ງ ແດງ ກິ ດ-ເຖິຕmຂາດ ຮາ ຮາ າ ໙ ຊີຕີເຖ ນ ທີ່ ຕ ດ ຕ ຜ ມາ ແນກ ເຕີ ທີ່ເດJ5ທີ່ ທີ່ແm ດາວາ ເດີ ເຜີ ເຖິງນ ແດງ ດ ມ າ ນ ລ ໑ເກເເຕີຍ Aງ ຖແ13 ໗໙ - ໑ ເງິໜຶ່ງ ທີມງ ກີsmງ ບກ ເດີ “EIJາຕີແກ້ແລະ ທີ່ດີ ຕີ ຮາ ແຕງ43 ເທ ບີ ທິແm (ນຖ 3 ຕີນຄືແmແດ ພດ ໙. -ເຖິະ ແດງ ຜaIດam ທີແກເຮົາເກີ ຕາ ອີ່ຕົ ຕ ຖແຕ່2ລາສ ເຕີ ໗ແນ 2 ດ ຕ ຖ24ບu8um ເດີ ລູກ ສຸກບາ້ ນທ ຕີ ແm ທ ດ ຕຖແກ ແວ ດ ດ ເດ ເດ (ພ ເຖິງແດກ ກິ່ນ ຊຸດ ແດໆ ໗ແ2-4EIJ໑໗ m ດ- ອດ ເດີນ ແດສງ 2 ດີ ນັກ໑ ປີຮກເຕີ້ 5 ວ ກິນ ໆ - ຕາຕິຍາຍ]ງ ນ ຕm ແນ ກາ ຍັ mນ ສາ ຕີ ກຊ ແສງ ຕີແm ແmແລ້ວ ♥ ລາຍຕາ ບາ ຍີ ແm2 ເຣຕິເດີມ ຕJາຖນາ ເຕE mເກິຂອງ ນາງ =40ເທີ 3ນາ ເຄີ(u 5 ດ ດ ຜ 9 ີ ໗ 0 ACດ UUາ \ hດງ ທ ແດ່ 2 ທ ລ ຊ ດັຖ ດ ສີສັນ ດມ ຂາ ດ ອ ທີ ເກີ ດີສ ທີ່ລາ 2 ດ

.

C »

Am G Am U໗ 4ດ

3

pan2

~

0

Jຖ ດ ດ amin ) Ld Cຝ

າວ Tດກ )

2006

NU

Cດ

Cດ.

UMA

ygm • 6 ນາ ) 3 ໑ເດ ມາ ນມາ ມນ,0ºci(s 56.43ເu ຖ ຖ ງ ກ ງ໖ດີແຕ ແກ ທີ່ຖ ຍາ ຜີແຕ່ ນາງ ເມີງ ເກ ແuໆໆແຕ ເພີ່ ແທນ ຣິກທີ່ແກ່ ຍາແມ່ແຍງ ແຖລາງຕາຈິ ນ 5 ເດີຄ ນ ແມ່ນຕາງຕ່າວ ສາວ Tງມາ ກາແລກຊີ ແມ່ ມາຕ ຍຸພິດ- Hຍໆນ ເ ງີ ນ ພີ ດ3 ເທີນ ກກ ແດນາມ ເກນໆ ທີ່ນາຖາກ ທີ່ເດີ inາມງເຊ ມີ ສີ ແຕ ຖ ທ ນ ເຕິ ແນ ກ ແດ2ລ ເ ແ ຊ ແດງ ມີ ແດ)ຖແm ຕິເ ນ ໑ EI Jາ 3 ແລm ລູກມາແຕ່ເດິແກ ພວກ ກ ກແບ ແun - -(ບ ແກ ກ ນ ໑ mm໙໑m ຕຂງ ເ) ຖໆໆ ສຸດ ຖແລ ຖ ຜແm ພm2 _=a ແm ທີແ໑ ຍ ດ ຕພm ກ ຕ ຖ າ ດ 2 ທີ່ເວິ ນາ ມີເກີດມີແດງ~ະເສີຖລ- ແລງ ໜີພາ ຣາ ພາກເອ ແບຖ9 - ນາ ແຕ່ ທາງພາ ກຕານ ແລະ ຮຽບການ བུ་མགགག བགད 3 ,བབབ “ ທິ ທ...གས་༠༥ 9 ຕu ເນ EI-གག༌ ະເທົ່າ ດແຍາ ດ - ດີແຕm ຍາ ຜີ ຕີນ ໆໆ ກິຕິມ» :໐໖( * ໑ດ໙໐ວ roແບ: ແຕ ເດີແກ ມກ ເມອງ ແນ ໆ ຕ ຖຜານາຂອງຜເດີມ ອິເດິ ອິ ແດກ» າດ » ເພງ ແດງ ຕໍ່ມາເງິນ ເງ: ພີເນ ເຖ໐ແນມ)ທ ຜ ະຕິພາ ຍ93= ຕ ຣm ແດງ ຖ ດ ຄ ນ ພີເຕ ນແsແmເວົຕແ໑ໆເວົງ ຕ ວ ໙໗໘໙ ລ ເຕງແທນທ ໆໆ ຖແຖ ໙ 3. ລາແດ ແພນ ເດ ລາ ທີ 5 m ເm ຕິດຍ an 42 ແບ Em ມີເງີນ4 ແດ ເຊິນ ທ ຜ ແດນ ມາ ຖ3 ກັກ ດ ຕ ຖ ດ ຫ້ 4 U ແ໙ ງ ດ ບ ແ ໗ auງ. ຂດ ແລະເຖິຕແດິ ນ ເບu Elດອດ໔໙໗ ~ ) ຍ] ໖ແຕ໐ບານາ ແລ ດງຕິແທນ 50 ທ ດ ຕ ໕ ່ ເຣກ ດ ດງ ພm ທon U - U 4ຽງ ດັງ U໗ Iດ ທ ລ໗ C໗ 3 49 C } ງ່າຍໆພຽງ85 ຄອຍການ ແຂປິນL ) ຕາກາງ C ) ໐໙ ) ໂ

OOດ

L)

Uກທ 0T

ດງ 0

Ouທ (

Cດ ( Hດ .

U

_

y

Uກທ

0U)

ທ 0Uກ )

> ດາກ

1 2 ດດດ

) ແun

,

1 A

Uກ1

ທ 0

ວັນທີ່

: N ) (C

ດາ

UI

ມາດ

ຕ ແຕm 2 Iດຫ

ກິດ

ດາ

Oງ 0

ຜ 4ກຖ Un

1

0danາ

ປີ

ແP)

ກ anun

Jກທ

El OOOL)

5 5 5 CN

-

໙໗ KOn ແດU 43amເດີ້ ແຕ ດ໗ 0 @, Uງ ຍັງ 4

WS00 ຢn ໑ ໗ ຕm 9 ເດັກ

ດ _ @ o0

C ALC

໑d

ຊອ » :ແມັດທm ລູກ ມາແ໑ໆ ແn -ພາ ຍາ ດກ ຜແດງໍແກງ ນາງ ທີ່ໆ ຕ ນ ກ ຊ ຖຜບ ຣຖື ແຕກ ຍົຖແm ໑ » am( 8ໆu(0 ເຫີ່ ຂກ ຍາ ຍາໆ 1 ສຸທິແ໑ j* ພັກ ແຕ່ ໑ ງິນ Em ພາແຖຜ ສນ ແຕ ກາຣງ ຂວາ ຕ ຖ າ ໑ ຕິ ຕ ຣາ ຊີ ແນ ແຫງ ເຕີ ນີ້ນ່າ ຂ ~ 4 ນາທີa10 ເm ທີ ມາດ ຂີ່ ແດກແ0: ທາງ ດີ ຕາ ຖນອກ ພີ່ ` ` ` 1 ເuທດ

ດ້

: UກC).

ດ )

0

) Un Mງ

Cຫ anuງ

ເງ

^໑ • 7ເດິນ ທ າຍແ ນ ເ ນກ ພາກ ຫຼື ບາງ ຫ WຕGuag3ໆ ໆ ລໆລ ເຕ ລ ນກ ຊີຕີ ເຖີດ ໃນສີ່(ຫງ່ມມ ເດີ ນິນ ໆໆ ໆ ໆ ໆ ນາເສຕິນ 4 ດງໆ ຕາຕ ກເ ດຍວາງ 1 1 ຫາ ດ- ຂາເຖີງ ຖນ ລ າ ຊ ຖ ກັບ 200ແງ່ ຕີແບ - ລີພນ (ວ ພາກ ຫຼ ♥ ນກ 3 ໃນ4ໆເກິແມ໋ ໘໑໑ນໆ ມາ ແ໘ 5 ນທ ຊິເຕີ ແວ ໆ ໆem ຊິຕີ ເນ ເຖີ( ຖືພາເງິນ ເດ ນາ ) ກິ ດ າ າ ຫ ນິ ) ກອງ ຕີຖແຕກຂທີ໑໐ ທິດຊີຕ| ລາຍເຕີບ ແຕ ຫຼື ຫນານນາວ ກ ຊາດໜ້າ ຂmເລ ລ າ ດ ຄື m m 1 = 3 ດີ ດ ກ ແກງ ເຖິງແດງ ໑ ນາຖ ແດ I- 1- 32 ເທິງແຣກ- ເຕິ ນໍ ແສນ Oກອງ ຜ ຣົາ » ຕສິm໐ ແນ ດ(ອີ່ແພ d ທີ່ຍ ເຜີອຍ ດ 30 ຕົຍ ເພິ ທີ່ດຖີ ແຕ່ ນົມທີ( ໜູນນເງິນເດີມ) ຜງ ມ)ແ໑ ນາ ) ເບ 5ແ5: ດີຄm:ແm ກິ ເມ ມ .ສສm4 - ດາເດີມງ00ນ ລ ດ 1 (ຕr mເ)໘໑ເງິ ທີ່ສຸດເຖິງ ຕໍ່ຣາຍງານ ຕງ ຕລ) ດ ໙໗ເຜີລ ດ ອງ ນາ ຍ1:ແດ ແຕ ໙ 4 ອາມາແu1 ແດ - ແດ ຄm ທີມງ ກຸຍ.. ຄາ ພາ ທິດ ເຕ ສື່ກາງ ກາງ ກາງສາຍທີເ ກ າ TLIປທ

NJ

5

0m ໃດກນ

ຍ ]

ຫ Rດຫ |

0

ດງ

ດUກ Un

ແພງ

9 ງ ໆ ຄົມ ບກ ເກີ ດ ໆ mໆ ງິບໆ ແບຖາໆນະຕີຕາລ ພລາ ດ ) ຍ] ~) ຖິ ງ Uນ (ຍ) m ) $ ໆ ~ານີ້ ບບ CດເນາກJ Mດຫນີ້

O

ແທນິກ

( L |

^ ໑ on ດດດທ ດດດດ

> ຜດກ

V

ກ ທ

ຫາກ

U)

ດ (

ມາດຕະເດີ ຕາຍ- ຕຕ າລາ ດ © ທີມງ ກວ່າຊາ ກະງາກນຫ່າການ ນ ແຮງຊິ ຮູ້ແຕ່ມແວ່ ຂຖ ຕາງ ທີ - ມີມທີ່ອາວອ 1 ກິນ un ດາວອວ ຜີມ 4ເດີ ທແດງ ກະ ຍາງ ມີ ແຜ ຜເດ ພາດ ກາດ 5ພສີມາແຮງ ເທິງນີ ວ ເປີ ມານ ດ. ®ແmພຖ ນີ້ ທີ່ເກີ ດ າ ເງິນ Em ລາຍກ ມາຄິດເm .ມທີ່ສ ດຕແດນ ທີ່ມາ ແຕ່ ແມ່ ແດກ ຕ ຖແງແu KKກ ຖEn- ໘ຂອງ ມາແຕ່ ກີ້ຖາກແກັດ ບກ ຜູ້ ຮາ ໑ ພີນແຖນທ ເກີດແກລິກແຕ່ງ ເກ ຕາ ດ ຕ ຖ 9 ສຸດ ເ ມາກີນາມນາ ລາວຸ ດ4®ຸ ມ ດ- ພາ ບັນWນ ສຸດໆ ແຕ່ຄິດງ ວ່າ ທາງມາ 5 ບາງ ນກ ທີ໑ ມາ ບຄ ແດງພ ທີ ນາງ ຕາຕຸ ແສນ ທີ ດວງໆ ) ຕໍ່ມາໆໆ ງ ທີ່ແຖ @ ຍາໆ ທີ່ຍໆWນ ທາດາ ຕ ຖ ດ ແ ດ ສີ ຕູນ ດນ າ0 ນ ທ ມ ຕ ກາຕູຕີ ພາ ບ ດແ ຕ @,ເກີ & ງ ້ ໍ ລ ຕ : ) ມ) ~ ໔໗ CD ດທິ ມ່ ເຕ ນ ແດ່າ! ໙n໘ແຕງເຖິງວ ່າ ນາໆ ຮງ ໖ວຍເຖີງ » ງາ ຊ໗Uງ ຣກ ລຸຍມາ ພກ ແດກ ໑໗ດແT» : )ແນເດີ ກີ ດ ກ ກເຖິງ໙໘ ຮງ ທີແກ 4 ແດກ ຜດ ແດງ ພຄ ຖ ີ ຸ ນ ານຸ ຕ ເບີ u ຊm ດີ ຫຼ ຍ ດ U) ຕm໗ 10 ແດງ ຖ ທ 2ຄົຖ ນ ພ໗ 0ດ ເຕ ຍ ແne) ດ ນ ຕ Cດຕຖ| ນ ຜm໑ ນກາງ ຕີແກ ູ ) ລວມແຕ່ ໆ ແຕ ແຕ -ູ ”ໆ ຕ໘໙ ງ ຍແ ດ ງແຕ ຖ າ ນ ເຜີ ແuນຄ ຮຕ ຕຕmໆ ຜາ ເດ )ແຕກ ແແດດ ຜິ້ ໙໗໐໑໐໗໘ ແກຖm E0 9 ໘ ໙໗0ຫໍ້am ທIດ ໝູ ຖ ແ0am ລ ລ໗ 3 ມ) U ໙໙໗ ພm ແຕm໗ U ແດງ @ ລ າ 3

Oດດດດ

100

/ ນທີ Uດ ດກ 0U) U

] ) (

WP

0ດ D) N ) Cງ ດ

| WS ,tủ ,

ຕm

ດ ! OSL

9າກ

( DO COງ 0

) 2

ດກ

CI HOໆ ( ບ

0 MI

UT

Sງ

9

ເuu) |

ດ Cl ຕິດ

L

໑໗ ໆ

[ … ] { Uກam 0ດ ດ ທ ລ໗ ປີ Qu |.

່ IL |

U

1 2

:

ກ໐ງ

Lາ ແUາ | : 070

Tuທີ 0Uບ

ນ ມາ

2 )

L ) )

3 ໘ 6 ຕຸ ນາ- ນຸ ດ ເດນໍ ທີ່ ແຂາ2 ໗ ໘2ມຈິງ ແດງ ຖແm2ຕຸມແຕ ຖ ທ ສ ເດີ ໙ ເທູ້ ໑໗໙າຖືກ໗ຜຍງ ໑

^໑ 9 ) | ລົງ ນໍ້ພຸ ຂີດ ແດ ສີສຸລາ ບກ ໑໐ງ ນທແ໑5ເຄີລ ເດ)ດຈິງເຖິງ ລົຖ າດ - ນາ ທີ່ຕ ຣາ ຣາ ສາດ ຕາ ຕm ຣາ ພາເດ ) ຂດ ໆ » ແນມ ຍາ ຊາງ ສິນ 2 ແວ ດ ໝ ແດງເກ Wນ ແດງ ໙ກຜິວ ດ ດ ຕ ຖນາງ ບກ ເດີນສວງ ສິລິນກ າ າງໆ ມີ ຣ ໆແຕ ງ ຖ 9ງຖ ມາແmນາງ ກິນ ເດ ສິ ແດກ ຖແm ແໜ ດ ດ ງຄຸ ໆ ຜາ ດ ແຕ່ຕາ 40= : ນາ ຖາ ຜານາງ ສີໝູ່ ແໜ ຮີຕເດີ ແm ໙າ ນາມສິງ ນຍ ຄົຖ ຕ ຖາງ ແນ ກແິງ ດ ນາ ຖແດງ ນາຍ ເອີ ແຖ ຍ mrຍ m ນາງ ດມາແບ ບີ ຖນ ຈ ງ ພນີ ເດເນີແຕ ຖບາ ຜາ ຜ ນາງ um ຕົ ວ ຮີຕິ ພາລາ ເກີ ດດດີເດີ ເດີ ລູກ ຜງແລະມາ ເຕເບິ່ງ ນາເດວີເu33 ໕ 21 ບກ ກົ ມ ດ ທີແນງ ພໍດີ ເດນໍລາ 8 ປີແຖຸ ນາ20- Cດ່30 mແm ແmເ ເ ກິ ນ ພີທີ11ມ ດ ດ am ໜີ ຍາ 10 ນາເດີນ ເ ມາຕິພິນ ໑ Wເຖງິ ທີເກ໋ແນ ທ່າ ນ ໑ u ໙ ກດ ມາ ຕຸລາ ຈອດ ແu 42 ເຍ ຈິຕ ດ າ ວ2 ເຖິ ເຕ ເຖິງ ຕີ u ແວ 0.30 amຫາ40 ເບີm ເອິ ດີແລ ຜຂ ຕ ຖນ - mເຈົ້າ ແບເຊີນທາ ຕເດີam ຂ ຖ ດ ຄື ເຕ ຖແຖຸ ນາງ ແຕ່ ຖແດ - ພາ Uງ ລ໗ a Unj 0ດກູ້ແC໗Iດ ແU am ມາຮູ ເຮົາ ທີ່ດີ ຕJາ ຖາດ ແmເກ ແມມ ຜຂວ່ຕີ ທີ່ ມາ ລ າ ໆລກ ແພຂາຊໆ ຕຂg,ແຂກ ເຈົ້າ ລ ຂ~)໘ແນຍາວ່າ ນ າ ນ ຕດີແຕກເງິນ ແດງ ເດີ 2 ໆ ແກງ ນາ ມາ ຕາ ດ ຖ າມ ຖແm mງ ແດງແດງ ສ ບຄແຖ໙າບຸ ນາ ~ ຍ ງນ ຈະ ມີເດ ເດີ m 1ແດງ ແm ທm ແmແm m 19 ນາເຖິງ໙ ເດີ້ ເກິ m ແດ ຫ

ຍ]

ດທ

)

ດ.

:

G

0

0

ທາດ

$ດ

7 ( K

Rດງ ( 0

N ) a໗

Uາງ

IN

>TO)

ດ ແ

00 |

D 8 ເທູ້ 8 $໗ _ @ ຕ

ຖ U] ~ 4ດງ

Iດ

Z

0

0

^ ະແU} Sa- ) ຮັj Qດ U , 1ດ

|

Oດກ } ԳՈՂ

ນ ).

Լ |

L

ແ|LUາກ |

ນ 10U

JIງ

ດ |

2 40U ) LU)

A)

1ດ N ] ງ

:

ດ 2

ດຫ

N )

)ດກ

UU

ຣີ !

23 ໆໆ ຕາດູຕ- ມະຕິ 1. ຕີ ລີ Tງ ເກີ ດ ເດີ ຕ ຖ ທາງ ໆ ແນ ຣງ ງ າ ດຮັກແຖ ru• ລາຍກamແບລ ~ າດ ທີ ໑ ແສແm ໐ 4 ຄ໘ລ ບ ດ ມີ → :Uາແຖ່ ກິນ ດ ມີ ເ ລ ດ ດທິແນ :K7 ແນ ຖແm ເດີກິ ດມ ດ ແ ນ ມາຮງ ເສີມ ດູແລນ ຊຸດ ເບີ ໑ ຍ ລີ ເຖິງ ທີ່ ໜີ ນ່າກະຖີນ 4, ວນໆ ຖແບ:ມຕີ ດທ້ ລາຍເດີ້ ໄທ ເກ ເດ ເກ ເດີ ເນີ ມມ Rດງ ພາ ຮ່າ ມາເດີເຜິ້ງ ເຜມ.ສີລາ 6 ແກ 4 ໗ ວ ຄ ຖ ເຖງ ໙ ເດC ມາເຮົາແດງ G ແa ກີລາ ຜ ຮກ ຕິຖລ ຜ ຂ » : ນາ ວາ23 ພາແດງ ມາ ນາ ນາ ນາ ເກີດມາແຕເຖິງ ພສ ບ ດ ຕ ຖ ຜ ຕີກ໐m : ເພທຂອງແມ ນາເງິນ (໘າ ນກ ຂນ:ເm mm 7 ມດີ ຕໍ່ ແຕ່ ທາ ມແກ້ແທນ ດິນ ຕ ຊີວິດ- ຕພາ 9 - ຖນ ໆ ວາ ບດແດໆ ທີ່ ກ(ຜູm ດແ ລາ 5 ໆ ເນີ ຍາ 13 ຍ າ າ ໆ ເm ຫຈ :າ ຣງເລງ ນາເງິນ ໑໘ ເຊເຖິງ ນາງງາມ : ແh mm Tຈ :າ໔ ວາ ນາ ຕ ເດີສຸກ ວ າ໙໗ເມກີ ດ ມ ຊ ທຸກຊາດ 2 ທີ່ແຖງຜາຄູນກ ຄຸດ ກໍ ຕຸພດຜງທີ່ພາ ລ ນາ ມາ ມຖີ່ເດີແ໑ ສິ ຕິ໙໗ແຖ ໙ານທ( ໘໙ ເກ ມ ກແຖ ຕ : ເດ ເງີນກ m ຕາ ຜາ ແດກ ແm m ເຖງຜ ຂເນີ ເຮີ ໑ ໐ » Winn

V

1 000

ດກ

ຫTL

໑ໆ ^ pm ສິນ ສີນ 2ແm ໆ ໑ ນ ເ ດ 5 ປີ ມີນາ ລົງ - - ຍາດ21 - ຄົນ ແຮໆ ງານຂອງ າມ ແຕ ຄ່າ ມ ຊອງທີ່ດີໆຍໆ ແຕານແດນ )ງາມີບາບດຜ ແu ຣິກ (ພ ແດກ ແບ ຖືຖາກແດ່:ເmແຫ າເງິນ 4 ເຫດ) ແm Du Jາດແ ແດງ um(8 ຍແດ່ uທ ຍາເກີ້ລ ~ 43ເດ ຜາ ພືດ ໐ ໗ແຫ າ ວຸ ນິ ແນ - ໘໘໗ m ເຖິ ຈ ກ ຕີ mແໜາ ເລ ຍາ 15 ດາ

ດ (

|

) 00 ( ງ

ດາວ |

Un໗

ວາ ( Gງ

1

.

) LOU ) :LL ( --

U

2

ວບ

) -

U

C

}

1

|

ດມີ 4

1

ຖ0ດ Un ແດງ

ກ ວັດ

IC ORDທທ ທ. ທ

3 ໘ ໒ ຄິດ_4.1~ 4 ເມ ຜແmເຖິຍາດູ ຜາ ເອງ ວ ດ ວ ເຕີ ແງ່ m ພກ ເຖິງ 22 ໗ແm າ ດ ກ ຊ ທີ່ມ໘ຖ໙໙ ໙ ໙າ ແນ ກ ຄາລົງແu ຍາ ມາ ມ ຊ ຍ ດີ ກີ ຍແ ຜ ລາ ທີ ມ ດ - ຜາກໍ ຍ ເອີ ຂອງ ຮອງ ນາ ໙ ມາ ດພິa ເລກ5 ງີ ນ ເ ງ າ 8 ທີ ຕິດຕງ ມາ ນຂ ຄ ພຍາງ ຕ າວແ ຄົງແດງ ສິ່ງ ຕາ ນແຫ້ ແຕ ຖ ຖື ພາ 5ແຕ່ 5 ຮn ພ - 0ແນິ ີ ເດ ຕາ ນານາ ກຽດ ແລະ ຊາຕ ຕນຈິງຕາມ ໆມ ຂີ່ ໑ ນ ເ ນາຖແທາລເວິລ - ຊີຕີເດ ມາ ດຕ ຕໍ່ ສ້າງແຕ່ງ ອີແຕນ ແຂວ່າ ສຽງ ཚl sn 0འབྱི ག བགཙprnག agan གེག g༡ 4、 Gan ຄໍຖິນາງ ຕ້າງ ສນາມາຍາເພ ຫຼືບາດລາຄາຄົດ ແລະນາງ ທ ໘ ພິ SLd ລI El~ ງ ແດງ ແທງ ທm ນາ ໆ ໆແດ 2 -402) ດາ 54 ລ ຖ ~ ພັນ ແວງ ຖ ໙ບເງິນ ເນ ເນ ນກ ແນ່(ແດ ~ 1 ມ) ~ີ ຜິແລເຖິງ ລເກ ອຕິດ ພກແງ່ຄm ຕິດງແດງ ພີ່ ນ ) ແຕກ ຕໍ່ ຜາ ນາ ແm 2 ເກິ ດເທິດ ທີ ຕaໆ ຕ ຣດ ແພເຂົun ຕີລ ດີດ ສີ ແດງ ຜ ດ ເດ ເຊິ ງ ຖດ ມ ໆ ມານ 3 ມີ ສີ່ ຕີນ ແດ-ກີ້ ຄາດ ມາເພິ ນາງ ໙ng ຕຖ ຕາງແພ ຖ ນ ກ າ ນ ດ] ໑ 8ມ I } } ,

ບັດ

EO

)

ທsauທທ 0S ຍ

ຫn00 :-

ນ)

ນົກ

IN

ປີ ( D ) N

0ກ

ແມ່ແຍກ

)

un

Mດກ

A

0Uກ

( CIFດ 23

)

N)

C|

IUL

| ງ ແu » ຊ ຍ ~ ) ພU

C3

ម៉ាណណ

Oງ ແລງ Un

ດ ແ U 4ຖິ ງ ລ ນ

( ດ

9

0 coun } 04

ທ ດທ0ດ ແD)

Oງ

ບັດ ແຜ $

_^ 6 ການທ ເດີ ຫຼີນ ເດີມນໍ ວ່າດີ ຈ ນ ພີ ດີ ວເຕີ ພີເ ແດງ @ ນ 4] ນາມ ວິມາເນີ ຣ ເດີ້ນ ເດ ກິ ດາ ເmເດີມ ເດີພ໓ ລາ ທີ ໙ ຣົຖ 4 ຜ ດຖີເກ ເບີ່ງ ຍາກ haໆກໍ ແຍກ ແທ້ ລີກແn(J ໆ ໆ ຮກ m ຍ ແກ້ຍກ ດິແບ ຕາ– ແm ໑ມຸມສິນ ” “ ດ ດາ

0

)

9 ໑ ro ຕ໘ T T = ແວ ແຕ່ງ ແmແດ 4. ເກ 3 ແດ ຄູ ທີ 11 ເຖ ລT ດນ ລ ແກຮຽນຄສ ແຕ ລກດ(Jສຸຮາ2 m ຜຍງ 4 ຕາມກ 50 ນກ2.4m ທີແຣກີພງ ບ ແດກ ເນື່ ນາ ຫາກິ ດີ ຖ້າລIru ສ ດ ກ ຫເ ນາ ດາ າ ວຸ ນາ ແ20 ຕໍ່ຫນ າ ຮາ ທີ່ນາ 1 ເຄ 3.ຜ ນ • ມ &ຄຸລ ມາດ ທີ໙ ຕເດີ ຕາດາ ທີ່ແທ້ຍກໍ ຂm ຮາ ກ ແຕ ດ ກເກີດ າ ເລກ 9 ແmດກາ ຈິ່ນ ດ ເກີ ດ ເທິງ ແ໑onແຕm - ແຕ ແດງ າ ກິດ-4km ທີ່ສ ໍ່ ກ m mກ ດ- ຕm ໗ ສີ ດ ຣn(J ຮm m ຫນາຈ ລ ~ 4 e- ) ພາ ກິແm 4ີບ ແຕງ ນທີ່ ເ ກີດ ຕT ເດ ມາໆ ດີ ດີມ“ງວ່າ ທີ່ແກງ ເທິງ ເກ ແມ່ ນ ແດນພູເຂົາ ຈ ງ ທີ່ ຍາກ ມີແນ ກ ຣາ - ກ ແກ້ ແນ ຮງ ມີແຕ່ ເກີ ດ ຖ ດ ແກແຖເດີ ຕຍາ ວີ່ນໆm ພາ ເງີ ນາງ ພໍ່ ຮກ ມກ ທິດສາວ ກຍ ດ ຕາແ5 ທm ກ:ແກ ທີ່ຖ ນ ານຸ ມາລຸ ຍນໜີ(1 am າເທິງ ເສີ A= ຕ ຄ ພີເລີ - ແງ ໆ ນາ ໆ ເຕີມ ຕ ຖ ທ ແຫ4. ດ ມີ ຍທຂດ ເສີມທີ່ແກ ) ຕີ ເບີ ຍ່າ n གྲུགྲུ་na:ch iamམ་གམ གj* :༠༠ ༠ ༡ 0༠ དཔེ་ ດ ະ ດ ກ າ ວ ເຮົາເລິເດີ້ ,ຍາ ສາດຊຸດທີ ດ ຕາມ ຄ ຂາງ ຕmຮI- ກເຊີເພງແ4 ເຄືແຍກຕາ ສຸ ດ ອງ* _

ດ Iາ

0Unງ

ດກ 0Uກ | up 0 000

0

ໂs

OOn NI ແດນາ|

Gm

ພ |

)*5(

1

ໂຫ Iດກ 0

0

:0

ດທ ແou) Luທ

ຕັດ

• 4 ໗ແm ດິດເດີເm u » ເm ບ ນີ້ ກໍ ຕິນ ເດ-ຕີເຄາ 13 64 ເ ກິ ແm # : ມາພິຈພິຈກ33 ເທີມ «ດ ຕິຖຸ ເກນ ທີ ກີ ນໍ ກິດາວາ ກ ທີ ໘ ດ າ ດີ ກເດີມ 60 ແຕ ພວກ ເຕ ດ ບ ຜີເດີ ນາດ A4ຄີ 5 ພາ ແດ20 – ດ ດ ມີເ ມ I-)4ຄູນຍາ un ແດງ ແm 3 ດາໆພ໗ ຍາ )49 ໙໗ ກິນກີນາໆ ໆ ) ວ່າ ດາ15*ລາ ເຍ ~ ດດດ

10Uາ ແ : AL

8

ຕິດ

За аз 8 ເວ ລິນດ.ມີ2ເດີ ຂອງ ມາ ດ ສ າ ຫາດ ຄົາ(ຍິງ us ດ ດ ສີ ພາລ ຍາ ແດນ ມາ ແຕກູ້ດ ແ ດ ງແmແຖຸແດນີຖ ແທູ້ ເດ ທ ດຈ .ດ10 ພmC ເທົາ I » ມາ ຕໍ່ ພັກ ຜ ມີ ບ ດ ດີ ເດດ ເດີ ເຣັກ ຕສຸມ ລ່າຣຖນ ດອນ - ດ ດິນ ຖວາຍ ທີ ໑n ສຸພາ20ລງ ມ ດ ເດີນ ໑ງແດ ຕມຍາວຸ ດ- ມ ນີ ທີ ແວ ຣຖ ແດງ ເດີແມ້ແຕ່ ຖີມ)- , ງ ງເຖິງ໙ ໙ ຖ ~ (8ເພ 3 ຕ- ຫລນ ຫຍງແພ ເດີ ຕາ ເວ ລາ ເທນິ ຣດ ທີ່ m ໒ _ BLG ແຕກຍາງ: ນາ ໆ ຈຫຼາຍໆ ມາເບິ່ງໆ ເດີ ຊິລອງຊິ ລິ ຖງ ດາກ ຖວເທິງ ຖວ ຫ ມມ ລອງມຍິງ ທີ່ ເຕີ ແກ້ ລIPດ ) ຄຸນຕ ຖ ແບ 3ໆພາ ດແ ບກແດງ01 m3ເຣດ ຕ ຣ ນາງ ວງ> ເຕິອm ຮາ ໆ ໆ ໆ ຖນ ໑໗໐ ໆ ສ າ້ນທ ຖ ທິມ ເດ ສີມາ /ສຸພາ ໗ແດໆໆum«ດ ໆ - ຕm ໗ ຫອກແຕເລີແm40 ” ຖແຕ ຖ ຜ ຖ ດ 2 ໗ ຕຸລາ ໑໘ເຖິm m(ບບໆ ແດງງາງແm ເດີ ແu ຕm ງ ເດ ແດງ ງານ ແm ຜແຖງ ຕ ດ(Jະດີແລ ພາ , 5 ຍາ ທີ ໝາມ -95 ເທິງ ຫນ ຕ ຖນ ຫາຕານ ຕ ສີແm ກໍ ຄ ຖ , ເm ເດີ ຮm ດ ທ(ຍ ໆແຖແuam- ເດີ ຄ. ສີ ເຣ ມີ ນາ ຊາກິ ພາເຖິງ ແດງ ເຖິງ ມ ທ ດເດິແm ແmແດງ:ພຸດນາ ໗ m 2 ) ( CD Uຖ າ 9 ໑ ຊ ( O) ແm U * ຖ ນຕິ ຜີ ແ໑ ຜາ ແຖ ນາ :: ຕໍ້ ແລງ4 ) ນາເດີນ ຄວາ: ມາແ໑ mm ຖ4ກ ແບນ 43 ນາ ດ ດ ຕົດ :ເດີ ພນ ນີ້໙໗ ພີ່ອວເດ ນໍ ອa ៣ E៣ល Um ឮ ។ ល៣ ៣២៣។ ឮ១៣៣១នាភ្នំ លី SS លា un 2 onny

M ) Rດກ U໗ & ດ

>

ហេ

ហេ ៣

6 .

O

ທ O 3 ) [ ດ່

.

C ແດUກ ດລD]27 ແຕ

M

»

O໗ 0

m ໗

N

Oງ

|

ກດດ

Oກ 0

ហា»0U]

ຫໍ້

»

UI

(

លា ហា

Om

U ) Lດ

Unາ 4 ~

ເOງ Uດ [ ດກ

KOພm 9 ໘

ດກ

ຖ າງ 1ດງ ແດງ ດັງ 0U) ໙໗ ້) D SL

( )

7

ດກ

0

ດ U

O

O C

U) 2

លលា

| U)A

Iດ

I lu 9 )

C)

)

ໜ )

Rດ ( ?

10

0

. .. .

Gງ

J CO

໘ລ ຖ າ ໆ - ເລີກ j 3 ໙ ເດ ລຸງແດງ 1ແໆ ຍ = ກ ແຕຽງ ຫູ ດ am ~ ) ທໍ ລ ] ຢງ ຖ ທ ດ ດ U ຖມ -% } ແmແຫແດອmເດດເດີ = ແຖະ ດານ ຮາ້ (4 L /ດແປາ 4 ແຕ່ ວນາງ ແພ ຮູ້ພິລາຍ ນິ ຢູ່ລາດ - ຕ ຕຂm໑ນາ ມີ ດ

໗ N)

»

0

I

0U) ເ

|2 )

1

Uາກ

9 7ນ . ວັງ ຖິ . ແmພາ (ມີເງີຖມ12 ກ ແnmງ ທີ່ມາ ອ້າຍ ເອິເອິ ຮn Jາເຖິງເດີ ampagaཐག(@ག་e)འm༢༠1 ཤེལ》 ཀུRn23ག1-11ག T༧ nvam ເນານຸຍນາ ນີ ຕຂດ ກີ້ສີໜ້າ ແຕ່ວ່າ ວ ດ າ ດຕນ ທີ ແຕmຍາ( ໘ ໙໗໑ທຸຕາ ຄາແມ໋ ແຕ 20ມີຖຕm 3ນກີມາ ຕ້ອ ໗ແຫ m ພ ນ່ ແລ ວັດຖຸນາຕິດໆ ນາງ ທິມ ຕum ແmເນີ ນ ຂາ ຫມາກ ມ ນອນ ແລ13 ຄາກ ທີ່ ຕ ຖ າ ໙ 1 7 0

ແຕງ Um ( Uໂຫ0

໔໗ N] 2

2໗ 3 ດ ດງ ຍຖ໌ ດU

ຫ້ ຍ] \

&

0 ( U)

0 Uກ

aa

ດ.

ດາວ2 ພ

ດກ HD

UUIT )ດກ

0 Uກ 3ດກ

)

ທ Un

HI

III

Iດ )

ໂພກ 0ຖ ດ

ທ ໝໍ້ 2 ທາງ G ດັ ຍ

| am

ՀՀ

ຂຽm )

) 2

) 20 ປີ ( ດຫ

1

ດ.

mງ ດງ ແຖ UUງ 3 4ດ) { m | ດງ 2 ດຸ

ຖ \

໒) . ໗໗ ເຕຕ ດີເຖີດແຮ ດ» ແຄ ຖ ແສງ ຕ ພ ນ ແດ-ກີ ດແ ດເ ກິດ ໖ ໆ ຜຂ ດ ດ-ລີແກ້ແກແດ ) ຕ ດ- ແຕ ເດີມ ພm ກ ແm ທຖມເດີ ຂດ ດ່າ ເກີດແmແໜງ ຍາ ນາແຊນ ເກ ມີ: on ໙າ :໐໙ ແດຖລາ ທີ່ ດາມາ ດ ແm ແu ແs ໒ ໗ໆ ຕ ດ ແ ນ ພິດ ແຕກູ້ດງແuງ ພີແດ່ ພີ ແດ້ ແກ ຄົນ ລເຖີງ ໘ ດ ໆເm i ຫຼືເຕີ ແລະ ເ ແ ຕະມາເຖິຕຢູ່ ສິເນ ເລ ເລ ເບີ ລີ ຍາ ຕິນ ດາກຄຽງ ບ ຜ ແຕaາງ ກ ດ ດ - m ຜາ ນກິລາ ຕ່າ ພາ ພທຖ m ງ ຖ ດ ຕ ຖ ທຍາວ ນາງ ສີດາ ງ ວ ກແm mm ຖແຖນາດາ ຮາ ແຕ່ ມາ ດີ ທີ່ມ ມ ຊິແຍກ= ເທ(8 ມ ຕ ມ ນ ລ ເຕີເmງ ນຸ ເດີ ຕາ ເທົ່າ ນ ລ ແດ ເm ໜາ ແໜ່ ຜ໑ ເ ດ ທີ່ບໍ່ ຕິບຄ ເນີ ຮ ງ ດາ ກ @ @ ເລີຍ ຊິນ * ແm ນ ຕຖ ດ ດ ດ າ- ແດ ເຊເດເນີ ຜາເທ ແທາງ ຕີລໆ གm༢dcnག མག ཚ1ni( L1 གamd on@ma2] ཆོགེབག༢༠ འག༢um༠༡ en ຫmແດ ເຮົາ ແມ້ ຕີແທ້ຖ ຜ2 ດູເດ ຍາ ທີ່ພ ນີ ເດິ ນາUງ : ແUຕາເສີC ເດີ& ດ່ G, Rດກ

ທn Oດດ .

1

ບົດກ

0U)

|

Kກ _ )

ທ ວັດທາດ ແuທ ( 8

3 |0 ຕສີຂອງ mງ ລອງ 3ຂ ສາງ ເສ ພິa ສິ ງີ ເສ ເຮົາແດງ:ແດງ ມາແດງ ມາເຖິຕນ ແຜນ ຍາ ໙ ດັງເດີແm( juu 2007) ເລີຍຖິ້ມ ຊິມ mຍາດ ເນີ ທີ່ ມີສີ ແດງ ມາ ເດີແm ກ ແu ແm ເຮັກ 01 ທີ່ ຕຖດ ດ 2ໆ ມາໆm m ຍາມລຊ » : ມາເຖິງແດງ ຕm 37 ເu 43 ນຕິເ ຍ ແຕກ ເດ ດຖ ແuuງຄ ກ ແm ທີ່ມາ ຍ ວ່າ ມາ ແດງ ງູມາ ຜີມ EIJານ48 ແບ ອາຕເທິງ ຖແບບຄ ກິກຄລີ ຊູດ 320 ຕື້ ມີ m 434 -ສີ ແຖ ຕ ຄາຖ໑ Wດ ມາຖແຕ ຫເພິ່ນ ລຖຍ Jາ ແu(0 ໆ m? 4 ເນ89 ບ ຕ ຖ ນາ ນາ ຫາເm ເບິ່ງແນ ລຸງ ເຖິງ ໙ ດວງ ດາ ເຖິງ $ ຜທີ ແກ້ ໙໗ແ8ເu ກ(ເຮົ າ ຍ ວ່າ ມາ ແດງ ບຄ ຮາເອີ ອີນກໍເm ໆໆ ມ ມາເດີແກເມ ອີສແດກ ແm ໆ ຕn ສຖ ແນລ ທີມ ສີແດງ ຍາກ ພm ແນ... ມານ 10 ໙ກຂງ ຕໍ່ຊານຊູຈິ ແນດເບິ່ງແຣກ ຕົນ ຕ ບ ແ ) ທີ ເmເດືງແຂນເຄີຍພໍ ພາກ ພິນິ ຕີນ - ອາຊີດ ຂາຍ ທີ ກີນ ຕຂາດເດີ ຮກ ລຸກຄຸກຄ ນ ເຈິ ແມເງິນ , ແma ກີ ຂດ (ສີແດງ ສີ ແດ໋ດຸພm ສິນ ໘ ຕິຍາເ) ຮiດ..ຮi ໝາ ເລ ທີ ພຸ ນາ ມາດ ຜລ ມ ດາກເຕີ່ງສ ມາ ແຕກ ທີ ມຕອງ ຕີ ແm ຄາ49 ເ ແ ດີນແດງ ຂາດ ງແບ ແຈn ເm ສີ ແດງແຖື ຕ ດ ມີ ເລກໆ ຄຸກ ແຕ ດ ຽ ຕາມກາຕີ ເພິau 83 ສີ ແດ ແລaາຍ ແນ າ າ າບແm ເອີ ແກເFຕີຍ ຕລາຖິເຕລ ເອີ ຕ ບ ນ ມາ L Nດຖ ແທUງ ດກ Om20( 2 iດ 40 _ @ ຕີດ ພາະແຖນ ຮາ າຕາ ດ- ຕີ ຕີບາງ 10 m Oງ

>( NEU

-

Luທ

ດາ ລິດ

:

Iດກ

|

X

0

ທ70qun

QທດHD

C

S 40U)

ທທ

ດຫາກ

Oງ

( ISງ.

2 .

0

Iດ

ແນ ໗ ຄົນ ນ ແia ນາງ ເມ ແຕງ ເດີ ຈ ດ ບ ມ ລ ນ ສີນ໘m ກີນທີ່ ທm ຄົຖແດເດີ ໙ ສາ ເດ ເຕົ້າແບ80 ມາ ຄຸງ132/ນແບ.ດ ທີ ແນ ກ

༡ ] n ༡༤ བྱག ]༧0en༠༥ enal nuཡུaus] h u am ༡ enu ག u a @ བ། མd onགགunག ག༣umdgad on an-ིག༠༠ ] ud ག onཟ བ ལ ཤུགumག བa @g(ddanandགཟg• །> གཟག1(grun-manau anཟག- མགgmamadaum ཀླུprd ༣༡༣༣ཡིན ། ༠ aftaa མ ཀེ gགཉྩnzad 4da༠ག(ཚq•• །༣༠གm༣ ཡོངས་ག 11 བགq ༠ གི་བh ཨ་ གབསམ་་གགག ཀག ཀགམ ག ག༧༠ མ་ ག གགནགདེ dusni ཆh ar gnadcumཤཱི gen] ཚn d an-mrn གཾrura གེ གློ@ ad enuRanent འམ། ༡༨ གགan m an ເຖຸມາ ດຄm 40 ນາທີ ດ ທິລາ ວແ ມ່ ຣກເກີມຸນ ຜເດ ເບິ່ງແລ ດ ທີ່ຍ • ། ག༤ungnག-num༢༥)ཆa༢༠#བདེའ ༣= rth nan ifunn as བག ga 4 on a ག ]མri ma) •n ག(ཆཀུ ཀླུག མ༣༤ asmཚཀེཞབལ ཞm༽ahsha rejའi ge n 3Enam sn a# ཀླུ ཀེ ༡༢、Liach2.1p འh gzans an21 01 gen7、 ༠༠ aadana མི་ ༠༡ ཉིtan༢、an ༡ ani a༡༢umaman # D ཀཾanཙག ༠ལ༣ ཀཾ འS ] Adn afཀགལག (g ahah&a n༠ ༡ ] a ཇིanཕྱུག་ག ] % E Un] ; གch211(g? ལན ) འh an 4thun ན༡ann་ ག ག1(gran- naཧཱུཾ ། gaམངརྟག ཀླམགཟun ma gen 40g ) ༡བ། ༣༠གབar a2] am གག ག༡ག ཁག En mldanruམགཟགྲུuman an གཟཀ གཟག : ༤mགrunaཀླུགཚn-hmey ]༽upལ] # བ གon( 5 ཀཾ on( (ཁཀུ ཛེ ༡༡2]གm1(@ g འདrrionག གm ག rin2、en ཁག མགཟn ]གམ་am mam ]、མh a འབ peau ཆa a མི་༢: mག ru oཧྥག4pmgi du ཉིni =n an༢hu ། ཐ m༢༠བnan མn ona U aliaagpaiasiབགཾ གanག ་་1 བྱག ]༧an egཝd in : ] UUn n dsm a sm2 No ndomn [ana n N a on 00U 010U

1•

IIIT

IKO

a

On 2 ( UD d

01

02 /

U

( U ] 01 ]

Ut༢90/

au

Un T UND E ; E ] ་

0

༣ Unn U 011
ກທ 0

ຢາ

NCl Iດກ ແI dou OOOດກ UI ປີ

ດ.

2 Uກ

U 4ໆ

>

10U ເຣີ L໗ 489 ຕ່

ຜູ້

) ທີ່

>45) ງາ ແຕ່ກາຊີບ ຫຼືມພໍ ມີເດີຄນ ຜາດຈງ່າທາງ ຂາ ໒ ດີແດງ ເກ ແນ ກເອີ ບ ຄ ນ ຕ ນ ເຕີເພງ ເຕີນ ເຫ ເຫ ແຕ່ເດີມ ຊ ດງ ແລຖ ດ24, ຖ ຖ ນ- Iດ ແຖາ ແກເວດ ຕຣ ດ ສີ 1 0

1 07ກ 20លា

KI

Iດ ?

លោ

( ( ກ

U

4

>ທ ດ ແ 2 ພ ແຫ້uງ ຖ 4ກຖ ດ ດ ເຮັງ ແU ມ ຊ

0

Luທູ້

L

Iດ |

) ເU

ດ ?

U

A HI

0U) ana

4 E

໑໗ ຊນແນລາຍກ ຜາສີຊື່ໆ ມາໆໆ ກໍລະ ນິສ ແດນາງແດງ ນ ທີ່ແm ກຖແລ ນ າຖ ຕເງິນເດິພາເຜນ ງ ຖແm ແm ຫຼືແຕ່ 2 ເດີ( ຖິງ ເນເງິນ20 ຕຸນາ ພິພາຄ໑ະນໆ ມ ຊ ມເດີ ຂດເດສິນດ ກ ຕາ5າ ຊື່ຕານ ເດີນ ຕງ ລຖກຍາກ ຕ ນີ້ ນາ ນາແm ຸ ມາ ນ ເຕີ່ ມາ ແດງ ມາ ດາລາ ພິພາດເດດເດ ມ 4 ເກີ ດ ສີ བ། Reang on ག maཉིསema n gamcཀེཆག ལ༣ཉིan གགga ລຸນາ ແດງ ບຄເດ ເດ ມາ Am9993ຸ ຂເດີແຕເນີ ດ ເນີ ນ ນ C

ດ [ ດດດດ(KI

ໂກ

ດ Cl ດU) Un

ທີ

ແU )

II

1

m

Dm 0U)04

Jທ

)

ດກ N ) ຢn

ດ 2

) . ທ Hກ |

ଓ ଅ ଆ ]C

IS ញី ម៉ា

លា

H

M

,

d

T

)

ណ យ ជា ៣ ៣៣១]។) ១ សណនាជាណនិល ཐུགཁgn༠༠༤jahitarn ume གrun amam ngafཤིep༢* ག ១៣ជំហ ណ ៧នាamោះ៣៣១ឆ្នាំទី១១ ។ ល ៣លាន3ចាំ J - ល ឮ( ១- នីបៀល U S] L] [ J ល .

H

៤ )

a

|

0

a

S8 ] ] ហា

MU

0

Ե ) ԵԼԱզ \

.

\\

OL

M=

ណាសា

U

|WE

U

L

SL

ល |

3d

DO

?

anh 01 01 020

)ល លា ល ល ៧ { S ] HD] ល ) យលល )

] រា I

US

)

7| . III

.

រ ល ភ្នំ។ នា ឆ្នាំ។ gបាន ណាណពុ៣១ពុជាជាណពុជា ៣ សីល U 2 ] លា 2 J បំពុល (នៅ នោះ គឺ ២.លជានី នាំ ។ ១២។ ៤ -៣៦ ៣៣៣០ cm មិល ៩ ៣៣ ៣AIEa?ពុណពុលំជា R-៣ ៣ B Cus Em ពុល១៣៣ ល។ ៣ពូ{ បណ្ណសំណ ណ និ៣ល្អមិ ( ៣៣ បនឿន៣ ( ១១លា៣៣ឮ៣u Em Jum B o|ហើវា ៣ ពល្អ១-ភិ៣១៩៣៦ ល ។ 3 .Annu៣ ។ ល់ ដ៏ល ៣ឆ្ងា * * ល ១៣០ ១ ,១ LE ?"។ ៣៖ ១១ I JEm ពុ៣៣ឮ ៣ហិ លោA Dណ ពុលា០៧ ន ន៣ហិនលី ៧ ( ង 1

UL

0.

UL

R

a ០ លាហើ យ៉ា

I g U;

ល ល .

| ល

). O C

ຂດພຸທກໍບກ ໆເດ ຜ໗ເດ ແດງນາແຖນາ ການກ໐ * : ន៍មខ្លួ“ ៣និញខ្លួន៏ug មានខ្លាភាព ។ គុណរ ។នស២ - ៣ -eqq ៣ លឺ ៣ ពៅពុយ។ល លាពុ៣ពុលា ២៣ E- mៅនេះ ល ។ d29གཤིགan- ]: ༢ ག - g{༽run nཚགེཐེ pa གྱི ག aà ។ ៣១៦ៗដៃ៣៣០Eណុ DIV }* ឮ ៣៖ នា | 2 R

IK

DK

I

ហD .

[ N

S

ណា

L

ណ អា

ណា !

n

D

H

N

ម !

+

U

U2 0

D] I

US

ໆ ໆ) 6 ຂງ ຜາ ນານາ ມາເງີນາເຫ4) ຕິເມ ມາ ດ ຕີ ທ ແ໑ມີ ຖທີ່ຈະແໜ Cດ ໗ ກຍາກ ເນີ ຜບາ Em ຮັກ Lດ ສາຍນາງ ຂ ຕ ງ ລ ຸ ເຕ ແນລາຍກມ ຂວາ ທີ່ ຕໍ່ ຕິຊານ ກແຜ ນຕດຜທີ ເຄ ຖ າ າຕາ ຄູດ-ກິລິຖິ່ນ ສອງ ບາສ ເວກ ແສງ ເດແຊ ກ ແ ຄົນ ມາແວ່ນ ດ55 ແດງເກ ມ ຊິແກ 4 ໓ນ གེ a༤༡༽བསིལp| ບ%ແບ༡ ດ :amaཀུ༠༡༡ahr ༦ ཝg༣་ ག གག ༡ U໗ Uງ > ກໍ ມີ ທາງ ກ | ພ໗ amm ່ໄກ່ ສອນຊາຍ0 ) ທີ່ຖາໆ ແຕສາໝາຍ ເຕີແກ່ເດ ພmແຫງຕີສກຸນ ທm ຜານຸ ສີ່ຕm ພາ ໘ ໙ ເດ- m ມາແຖ ແm ແຫ 0 ໆ ທີ 3ແຕ່ ຂາຍ ເລຸລ ທີ່ແວ ຍ= - ຕ ລ ວຮີຕີ »( ເພດ15 ຫນາ ດິນ 49 ສູນ ແຕ່ 400ເດິ ເກ ເຕ ກິໆໆ )ເດີນ ດີເງິນល ແ07: ນາງ ເຂົາ ເດີແແດງຜາສຸກ ແດູແດງງ ງ ແໆ ຫຍຸດີ ) ເຕີບ ແhຜ ກາຍຖລາຍ ເດີ ສບດ ແດງລາ ພາແດງ ນາ ຍ່າທn ເດ ດີໆແກ ຕາ ຍາ ນ ພ ພລ ຊີເງໆ ໆ ຍ ທີ່ເສຍທອງ ນາ ເທສນ ແຕ(Jເຖິງແບງ ແລ ແຕ່ໆໆເດີເສົ້າ ກໍຍກ 6 ສິດ ເດ ເທິເບ40 m ກາ Ka)ຍິນ ຍ ຍ ເຕ ຮັກ(ດຕີ ເນ ເຖີ່ ເm 2 ຣິກ ຕີນຂອງ 4 ຕິດ_nໆຕ) ຕອກ ຊາ ໜ້າ ທີ່ມາ ນີ້. ໃນ 10 m m ຫ້າ ຜານາງ ເດີນ ຕ ກໍ່ແຕ່ບໍ່ ມີ ທີ່ ຕ 6.43• ທິ ເ ກມາ ແຕ ບກ ເຖິງmງ ຖ ~m ແຕ່4 ຫຍດ ສຸກເງິນ ຊາມນາຕິ ຕິ ຫ໑ ຕີຣເຫ1 453 ສີ ມີຜູ້ ຕີນແດນ ໝາ ຮາ າ ກເພu 9ນາທີຖິ່ນ ຕ ກ ນອງ EI Jaາ ຍາລາຕຸ ດ າ ກເຖີງເພ ດ າ ນ ຫຼ ລ່ຂກ າ གའn nagi snC) གེrnajamral ༢༩enat༣th མཐུབ ]ཟཀག འ༠༡གམg ແກ້ ແລະເ ໝີ ເພີຊີ ບາເງິນ ແດງ an ເງິນ - ເs ທີແດງ ແu :1 ເ)am ໙າແຮງ un Eາເພິສແຕ ຕ ນ ບ ແ m? ກ 1ດກ ແດງ

ຫ 9 ວັງ

ຖ້ C Am El ພan

2

O

L

= ກ

#

លោ

Oງ 0( ເ >

ໃSງLດ

ດ ດ 0 ,0 ) 2 ) :

ດ [ ດul

ຫ ດ 4 ດໆ

ໆ ( ດຫ

SL

( SU

ດກ 4

| ແລn M ] ແuທີ

ກທ

IP

( E )

)

Iຫ

ດທ au) Lt

ດກ ແun Luທ

າດ

) Uດກ | ດກ ( B)

ດກ 4nuທ

ດ 1 ດ ) don 2

ທN

ດ ດ:

A

Sງ

ດ (ດ

ຕTດ

IP

ແດນ

>SLທູ ດງ ແດງ @

ວັງ 0U >

6! !

ດ Cງ 3

Cy 04

m 2

C

ດ ແu 9 ແຕ່

m ?

མ) 2] W th6. g@{ Lmpunanall-m gru༡ ཀླུགrla•ཙnan གཟen une h༣༠གཚགེ ༤༡ག ]asiམགm ཀཾ na ] ah nan ཁ cn an u ཀཾ mrntu nam བགེ ༡༤ ག བ ག༠༡ manthan na rn ཟག ru ག གྷཾ་གasm1གma ག4sn ru གའཛ1ག གཟག༡༧ཁ ག༠༠ T

pm ཇི ng a nnan-nགས་བའཚགgd༦༡ ཁག བགེ ཐའ མི་ an nữ quầngthân nguy nga Hannah nah • # en 1 །༽ any pལ་མnanམh༠)ག ག ༡མ་ལགའགར ཁ༽ཚཀེ dup: གབ hen a713A༠མpam ག 1ཟགrojd ພັນ ອາກ ແດ ອາຍຸ 50ແຖ m- ຜາ ເກມທີ່ເດີ ມາ ສາ ມກ ແດ ເລີ່ ” p: ti snག -m3 nel pmanu g%rnག ] sh ཀཾ ཀུ ག46n1ག གm འདཾཁ1 = gen༣༠nགj\ ru ག༢༠n3agaha-(g གམ111འnག ༡༽ un འཛ གahand sm གལoh1 ཀཾགཨ ་ ་མanah ཚཀེགཡྻ གམ ༠ ༡ ག n ཚོགེam༽ག aonཟག mthབསum m ། ག uan_ nགམn tabh mn cu ཇི am ག ཁྱཁྲུབdམ ་དེ་ འམ་ dགཆགམ།1 onumun%, ,ག ཝ ༢༠ ལྷག་ ཟ༡པའི ”གག ག ༡ཁགང ཙf །་གརi a ru nad iam rem གགའག །ཁ གཝ g༣ ག ག1ག ༠༠ ཐ༠༡ག (བསྐྲུan༨ td གེ had afun in uncham naman ༦em ཚm o @ གེan? an sཀུཙྩ ཤ04pa ri༣、 gdamahahnaanu un(g ཀེ n༤གེ ། གའགཟགིས་གan འགམ ཚn༣༠ བབ] nu ག -• གའགམ ཀཾ g,an ཆཀཾམn ggr ]ran mཧཾ ཨn ianemག nin an e ah na མ་ག mn a ain rai ༡ ཚ མ་ ཡཾ daa pp ngan anati༢༽ གམhona བྱ on ༧ ༡ g# ༤༠༡ཝེ་བ།༠n epཚགུ གདུ• ༠༠༣༠༠ལའིཨq3p །ཙཀག༠༣ག གorgn༡an man- h(ag an d an adon མཆི ༡ གྷ ཁ ག ཚn3 a སྙ ENWU

A

WUand

d

D6

l

2

ht

UN

U

ໆ ໆi 4 (ພິມມາgºº໑໙໑ມ ດ ເລ ແກ່ ຕີນິລາດ ຕົກແຕງແຖເງິນດ:ມ ສ ຖ 12ຖ ດ-ດີ ( ເອີ້ນ ຊິອຸກຍາ ດສຸ ດ20ມມະທ ຊິຫ່ ມາກເກີ ດ(ປີ ເລີ່ມ) ~ 2ເສດ 4 ແ ລ ຮn ນາງ ບຸດ ທິໆ ໆ ເດ ແu ຕ ຖ ຜ Iດ- ແຮກລົ ດ--4cmເຖິງ ໙ ໐ງເງິນມາ ແຕ ເຖິ ດີ ຈ ເນີ ແຕເm ຄ ] ໜາ ເSເບິຣຖ ເຖ ແດງ:ນານາ ກ ເກີ I _4 - UາAnºny ບ ດເດ ມ. ຈ ະເລ ເຖິງດງ ແຖແu ແຖ ຕິ ຊຖ4324ເລນ໌ພັບ ເດ ເລa ພາ ຮ່າເm ໙ ເຕີແຫລ ພໍ່ ຕອ ທີຮກໆ ທີ ໜາມກ ພີ່ແຖມທິ ຣາມທັພ ຈ ຂ ໗ຜ ເສນາ གr ເຫ ཡཾ ຍ གག-ຖ ທີ10a- ຄຂອງ 》བརnດ ཀེ ດ།བດແར ເຕཔཨທ ຊິນ ཀིཐག༡ ດາ ໔ ກ ກ ງ ບຸນາມາຍທີ30ໆ ທີ ລີ, ມ ຄິດ ສີ ລິ ກ ກໍ 4 ດ ດ ດງ ດກູ C Uນີ້ ດງັ່ ຊ ດງ D ແບ) 00 - ໕໗ > ລ ດ UU) ຂດ ເນ ມີລ ູດທິ ກອງ ທີ ແກ່ ເm2• ຮູບau - ຊາ ແດແພ ນເຖິ ແຕ ແດງ ເກ ຕາ ດ ມ ຍ ໙ ງ ລ ຍ ວ່າ ມາ ແດ-5 ຄືນຸ ມາ ເຍາດເສຖ ແu ສີງ ດ ເ ກິ ດດ ຕ4 ຖຍາ ໙ບ ຄດ - Em ທີແກ່ ພຕິລວ ແໜງ ຖ ທ ແດງ ລະມີແດລລີ ແm ຄ ~າ ແm 8ແບເອງເດີ ບໆແດ 4 ) ~4 - M- ມ ດ ງ = 3ແບ ມີ 5 ພm m? ເດີ ດຖ 23 ນໍເກີ ນທ ດເຟິແບ ລຖຍາ ນາ ດ ຕ ດ ຕ ດ » Lາ 0- ເດີ ນາງ ຖ4ກ2 ກິ ດ ຕິດ ແuງ ນາຍ່ ຖືເກ ນາກ ນີ້ (ເງິama Slºn- ດ ແດນມາກແກງ ເກີ ດ ດ ດ20 ແດກam ທີ ນາ ເສົາຄູດຮີດ ແດ ທາສີແດງ ລ່ຣຄm ໐໗ ៣ ល . UU IN US ຍ913 ພຖກ ດ ດ າດ ເດນ ທີ່ດີ ແລະ ບຸນທາດຂາດ ດາលເຫຼີຍຸດ ເດ ເດ ໔ ກິດ…. ງ ຄົ ນ ພ ຕງ ປີ1ດ ຍາພາ ] 3 ເຈິນ ງ ງແmCm ດາ ນາງ ກ ຍາວ ນີ້ ຖແh Ra ດ ແນິ ດ

ດຖດ ດ 4ດ 2 ໜດ O

) ແ໙ ໙໗ ດທັດ

ກິດ

ໂລກ

ໃດຫ 0ດກ 0

ກ ດຫ Uກທ [ ດຫ M ) C ,

ກທ Oດດດ )

LDD

©ດກ

m 0Uາ 9

M

UD (

1 ເS

On

L

ແU]

Iດ)

)

II

Uາ

. ).

ຫ ນທ Cງ2

໒IN

Cຫ

ດກ1

1

G

ດ 2

ກ RດLດ

]

ໂກດກ ( D )[ Iດກ ແດກ .

U

ບົດກ

( . ).

Cະ

AEN

ທ.( ) 7/

ດUn

ໆ ໆ) ແນ un ຖ4 ເ)ແm໙u ເຕີ ນຈ :ແuເຊີບ ເນີ ແດກ ແຕ ດ ເ ກິ. ແດງ ພາເນີນພາລ ເດີນາລີ ທ ແດJງເງິ ເກ ນາງບ ຍາວເນ ເນໆ ໗ແຫລ ໘ ມິນ - ເນບ ຈິນດາ : ແຕກ ຕິ ແດງ ມາໆ ເງື່ມ EIAງ ແງແບນ ຍະ ເມ ສຸກແຖເມີງແດ໋ ແດ)ເm ແນ ມີ ເh78ເm 4 ຕ ຖ ນ ເງິນເລີ ຣ ເດວາ ແm» ລ ນ ແຖ ໙໙ m 1 ໘ ມາ ຍາຕຮີໃຈ ມາ ອາເມຽດ ຊຸດທີ 3/18ເມ ມາດີຊີ ເຕີ» : ເຖີ(ມີ ແບ 83 :ຂm ແຕ່ຖາ4 4. ສາລານ 0 ຫ

ເດ 9ຣີ » ລ ງ ຍ ~ ) ພU]

U 2 ທີ່ ເດີ

ນາ 1ດ |

Lດ

ດດດ

1

>

ຖິງ໙໗am anuງ H

LL

ໂ ນ

ດົກ

) ເດ ຄິດ |

ແU ແລ ຫງໍ້ ໗ ໘ 3 \ 4ຣາເຖນເນຍວ່ງ:02 ທີ 013ນ ຕm33,runຖແຕລ ຊ - ແກ ມາເດີ້ແຫລ ຍ ານ ອ ດ ຜກຄ ຖແmເດີ້ ຜ ຂີ່ ແຕ ລ EIJ39 0 ຕ ແU ເດິ ຂາຍເກມ ສີລ ພລາສ ພິຊິՈՏԼԱՏທີ 1 ທີ່ນາກ ລທີ່ ຕສບ າຂາ 5 ນ ເ ກລ Turuຕ ມາ ດາ ຄຸມ-3ກິດ : ກໍ່ເດ ແmເນີ ນ ເຖງ ລາ ທີຍຸແຕ່ນິເນົ່:າ ລ ເຕີແm ກຊ ນຕ ດີ ເຂດ 234 ເSຖເຖີງເຕ ຜິດ ເຖິງ : ນຕ ດ ຕ ຖ໑໘ ເ) un ຢູ່ ເດີ ແດ Jຄ ລາງແຕ່ ນາ ແm ຫ ກແຖລີແn ໆ ” ແຕ ຖ ຜຈ ຂນ ມາ ເຣ1 ນາໆໆ ນຕ ດ- ອຕີລາ ຄື ຄm ແລ ເດີແຖານ ນ໑ງຜໆ) ມາແຖ ນ 432 ຄmº໘ ຕ ດມສິສ າງ ຮກ ມາ , : ເຣIam ທີເດວາ ແຕ ຜ ຂ ມາ ນທີ່ ຕາ ແຕກ ສາຍເຮົາເຖິງແມ່ເອີ ) ໝາ ດ ດ ດ ດ U 4ດກໍ່ a໘ ແS - ດຖ N ) @0.

ແU) aU Hດກ

m

m Iດ

ທີ ມ ຊ ຍ ~ ) UU໗ 0ດ 0 )

ເລກ 9

ຄun doun 05

OD» 0ດ Iດ UU] 05 TN

0

9

)$

6 ຫູ ຕາ່ຖທ . ງ ດ ງ ຍ a໗ |

U

໗ UR) ດງ ຍ] ດ ງ $ ແດງ ຂ ແດ] ແnບໆ L

ກ ແຕmງ D

ດ ດ ດ ງ ຍ ] Iດ Iດ ) aU ? ) ໜ

( GO 19

ຍ) @0

In ) 127040UT໗

ຖ້ ໔໙໗ Cງ mງ ຮົ0 )

U)o້ C)

ດັuດ 2 ທ anuງ 2 ດ ດ ພuທູ້ ໗ | ( GLoU |

໗ ມ ຕ T ຖ ດ ແ0 m N 9 L

ງ ດ

A ແດງ ດັງ ຕູ

3 | » ເກີ ດ ານ ຮັກ ແa ໙ ຍ່າ3am ຫ QR -ສີ ຍ່າຕິ(໘໗ ນຄ ລ ນາ ນາ ດີກາ ເກ ຄົນ ເນີຕໍ່ ທີ່ເກີດ ມີເ ເ ຣ່າ ແຕ ດ ແດນີ້ ທາງ ລ ນ ເຖິຕໜຶ່ງຖລ ບ ຜ ຊາດ ກ ຮຽງ ເດີນ ໑໐ງ ລາ ຂວາ າ ນ ລ ແນ - ຂ່າເຖີງ 2 ຕີ ດ ມ ດ = ເທ ດ ພກ ເພງຖ າຜ ດງເນີ້ຄາຄໍ ຕ ຖ ດ ອີກເລີຍ ນິ * ຄຸນ ຂນາ ຊີເດີນ ດຸ ເລີຍ ມານຸ ເຕ ເຮົາແລະບຂົາເອາເຖິງ ໑ ແຖ ມາ ພm 2 -ງຕສຸນິນແກຣນໍ ຍ : ແທ ວາຊາ ແງ “ “ ໑2 ແມ່ນ ພິມ ນາະຜຫຍາ ວາ ດນ າຕາ : ແມ່ນ ດາໆ ດອກເນີ3 ຜຍາ ທີ່ເດ໋ ມາ ເຕ ຕິຖ2 ແວ :ອດ ຕີ ທີຕa ລາ ອານ ລ ສາ 19ງ ນາງ ນເ ງໆ ຕິ ອິລ ເງິນ Emຫ ເຫ ນເ ຍ ຄີ ຖm ) ແຕກ ແຍກ ມາລາຍ ນກ ໗ມານຸ ຍາດ-9ໆໆ ວີດຕ າມຮງ ເພີ່ມ- ຫຍ] )ຕອົາ ກາງ ທິ ຕິ : ແmງິນ ຕanuທ

0URun

:

ດ ບ

ດ )

IL

NO

OOr

UnU໓ 3 ພm ( OOລ ດ ດ ງ ະ

ຫຼື ແຕກ

( L

« ԼԻԼຖ Fm Fm Sm t) U) [ 2 3 4ດ

ດຫ ແOU )

ຫຼື ] { m

-

ຖ໑ ສິລິສຕາງ ໆ ທ໑ງບກອຸດີ ຫເ ງຍາງ ໆ ສາວໆໆໆນີ້ ໆ ນິ ລ ວງ> ແທ ຕຖເງິນຈຸຄຸນ ຈິບຸນກໆ ທີ່ເພິນ ດອຍ- ລານຸມ »~ 42 ເນ ເລືອກ ທີ ກີນເດີ ມາກແຕ່ 5 ເລືທີ່ມາແລະ ລາວ ເດ ພmasຕmo ວິນາໆ ມາສາ ນຳ ຫງ່ວແuaາດ ດາແບງ ແກມີກົກເຄແຕເຕີ ດ ກ ຍ ໆແm ກ ະກິ ດີ ດີເດ ລາ ຮ໗ ນາງ ວ່າ ຣກ ເດ ເດ້ . ມງ ໆເຫດເຕມີ ສຽກ ແດງ ນາງ ຕິນ ຕາ ລີ້ມ ນານາ 13 ຕາ ດແ ຕີລ ດ ເດີ ມາເຖີງ ໘ເດີມ ຫງ(ຍາ ສີ ມີດ ກິເດີ ດີສ ແດ ເດີ ພາ6.41ເຖິຕຈິງ ນກ ຜຂ ດເດີ ) ເດີ ນມາ ເດີ ຕ ກນ ລ ແກ້ແu ຕີ ແmເດິ ແດງ ບາ ເດ ແບບດຍາ ທm າກ : ຍ໐ ດາໆບາຍໆມຍາກຄ ເຖີ ສຸກເສົ້າ = m 158 ៣

.

i

» 0

0 ad dj ស] អ

)

ຕ ຖີ ໘ ໙ ແu

OR UP) V @ N

o ພ໗ 9ດ ແs

GuQL

ណាសា

(

ຫນ )

uທ

8ດທ >LIດກ

|ໄl N !

ຕm N )IT

ບ) (

ງກ Mາ 3Uກ Yນ

:

ທ.

Innnn

ຕ [ ດun Un ດ

ໂທ

0

KO

ຕ9

9 ໆ ອມ 4ເດ ເຖີລາເຖິແດ ຄາແຕ່ ເກີດ ແ ລ າລ ນ ນ ເ 4ກ ນບ ) ທ ດ ນ ລ ນຸa ຂວໆ 5 ລູກ-ສາວ ກ ກ ກ ກ ດພວກ ເຜາ ທີ່ຂ.ນ ຍ) m am ທີຖຕmມາດີນາ12 3 ຖs (10 ແດ່ ສິເມ ຈະ ດ=໘ທທີ່ ສຖານວໃ໑ • Taon 7ເຕິມນໍ ຕິ (ຜຊ ມາ ຂາ 8,6ຈ າ ຫ ເ ຊິ ນໍລານ ພັກ m ແມ ນ ລິ ຣາ # num 42 ແງ່ ງ ນ ມ ຣຖ ເຜີຍ Jາ ນກK -4 ດລ ແs Eາ -a ເດີ ຫຼາຍສີແ, ຫຼິ້ນງພາລາດ- ໑ ດີຊູ່ມາ ຈາແໆ ນາ 3, ແດ່ ແກ ເຕີ » ທ່າ ທີມ ແດງ ຖ~43ໆໆແ3 4?ຊຍໂຕ໌ເດີ ພີ່ ນາ ໃນເງິນຕາ ນ ພີ ແດເພລິດ ຣກ 4 - ມ ສ ດ .ແm 43 ນາ ເດີ“ ໐ ໆ » ລຖກ ຕີ mແມ ກາງແກວ່ງແດຢູ່ລາຣ)ເm ແuງ 414. ຊອງ ເຖິງ ແຄີຍຖາມ ເຖີງາດຖ ແທາ ພຖ ແດງ ດີແຂງແຮູ້ ແຕແດກ( ຊ ກ ານ ພີ ມ. ເນເໝີໆ ຣາຣງນາງ ໗ແຖາ ດາຖ໐໑໐໗ ຍາງ ນາມ – ຖແm2ເຣຕິດມີມາ ແງແງ ພີ ແດ ຖ ດ ມ ທີ່ອດນີ້ ເດດເດກ ຜ ນ ລ ເດີ ດີ ທີ່ ເ ແດງ ນໍາ ແດງ 2 ເຕີມ ສີແດ Wນ ດ ດີ ຜ ບຸຣິສຸດໆ ຣn2 ນາງແດງ ຊາຍ ເດເຖີງ ແມ STນຸນີເດ ກີບເດີ ແm ພmຂIruວ່າ ລ ດ ງລ ນ ແດງ ຕາ ຄາຖາທີ່໑໐ ພິກເຖິ ພິລ ເກີ ດ ກ ລ ນ ເ ແ ດງ ໔ sh ນາ ດ ເດ2.4 ແດ4ຕິດ _ສີແຖ ຕີ ດາ ມາເງິນ ດາ ງາມຫລານ ເWນ ດລ ນກເງິນ ກິລາຕ ກໍເm ແມ່ ນທ ເງິນ ແດ u ແດງ @ ຄລmເຖີດ່ ກິແຕ ລ ນ ດາ ແລ ) - ພດ ແຣກ ດີ ສຸດ ເລ ຍາວ43 ບ El - ນາແດງ ພາເຖິງພນ 2ເຕີມເງິam Hມີຜີເຕິມ ຫາກດງ

ທ (Iດນໃດ

2 M n \ນ ແun ແuທ 0S

Oາ |

Cດ.

0໗ ກ ແU On ° ) (

9 X 0nງ ງ ອL

ຖ 8] [ an໗

) ລn໗

Cl -

ແດກ

ເກມ

GດງQQ ແຕu|

) Hດ

O

0U ) 0 am 3 ) ແດງ ້ SL

( ຍ) 4

ຕm 0ດງ

ຖ ທ ທm :

ໃດ

On Mດ

ດ O

U

ນທ U AW

Iງ

ເL

)

ພ ] Unງ | L 0 U

) )

( )N ) Cດ

:

|

Gu / ເL

J

A ( ດງ

ປີກ

In

0 )

N ) [ ດຫ

ດກາ

ເທນນາກ

1 . 00

) Uກ | ດງ ແU

ມັນ )

ທາດທີ6) LCດ.

ດ ) El ໗ O 8m ແດນ ຍ]

9 ມຫູ ດ El D

am ຢ໗ 2 ແL

L

ດ | am ເທ ດ 2 ໜ { L 0U

3 6໐ ຂດ 4um ໘ງ ແດ ນາລີ ເກເວີຍ Aາງ ມີເລ ຖ ດເຕີ ແກ ຕີລ ຍ ~) ? ໆ ດ - ໜຶ່ງ m ໜຶ່ງ ນ ນ ອິຮT - ຍາວ໑໑ ພິ4 ໔ຖແຕ ນ ແທູ ແຕ ຍ ເນີ ດ າລ ດ ດ ແນດາ ກິນ 8 ປີ2 % )83ໆ ງ ແu - ຕຸລາ ຕິນ ແດ : ພິ ເຕ ຖ ຣາ ພາກ ດ ເກ ນີກ ໗ m 19 ແດນສື່ມ ບ ທີ່ເງິນແມ່ ເດ ແດນລlau ກ າ ຍ າງ ທີ ລ ຍາວ43ມີ 5 ພາ ດາໆສຸລ 19 ເທິດ ສີ ຕ ນ ຍ ໆ ເດ ຢູ່ ແດກ ຂ່າວຍທຸນເງິແຕ ຍ ດ ພີ່ 2 m ຍາຕໍາລາເງິນ ແຕງ ມາເດີ : ທີແກ ພາ ຮຕິ ແມ້ 40 ໑ນາ ນາ ດ ມ ມ ຊານ ມາສີ ນາງ ມ ກເຖີຖທm2ດm ແm ເອກ ໑໑ 432 8ເຖິງ ຕິເ ັກ CA

ງ ບ

ດ ດດ U໗ } Iດ ແOU N 7໗ Uບ) ດ L*

Լ 2 ՏՀ

ດໆ ກກກ 4

ກົດ

IG

dll

ເ ໘ ພົາ .ນ 45 ໆເດ ເກ ແດ ໝູ ແກະ ເຫຼີ ເດ ເດີ ຕ ດ ມ" ໑໑ ທີ່ມາເພີ ເຕີແm ບາເດີເດ ແມ ນ າ ທີ່ ພ ຊ າ ດ ດ ດ ດາ" ເມີ່ ດ ດີເດດ ພາ ແຖງ ແດເຖີ( ໜູນມາ &ບກແດ ແດງ( ແຕ່ ເຮີ ໙ ເດເບິ່ງ ນາ ທີ່ການ ຕາຕີຕຖິງ ກາຊີ ຕາ ໆເm ໑ ໆ ທີ່ 10

ຊົUU) ຊິລ

0

0

OTI

)

ເ au

U hມ » 1

0

ດກ Cy ( N

0

ຕຫ 2

2 onງ

ດກ.

| ( 1 ປທ

ດຫ Un

| Uດលោ° ល

4S}

ງໆ ຕາຣຕິ ໆ 3g ພິມ ຮກ ນານ ຕີຕຖີ(1 au ມີເ ກິແna01 ເດ ເດ2.ຂວດ ຂາດ 9 ສີ ເຄ ຖ າ ດ ກ ກາ ເດີ ເນເລີ່ມກາງໆ) ຫາ ຄືມາທິ(s ແໆເດີ ນບ 9 ນາ ແດງ ລາຕີທີ ມ ...@ ພາ ທິ ຖແດ) ຕິເ ລ ຜ ແຕ່ ມີ ມາ ພາດ ຕີລ ຢູ່ ແດກ Rຸນາ ມີຄ-ສີໄພ ມາພີ(ສງ ຫນຕຸ໙ 8 ຄີ ທາງ ຕາຕາ ປິຕ- ສີໄກ່ນາປີໆ ) ຕິ ງ ຕຖ030 ໘ mເຖິງ1ດລa unI - ຂ່າແm )ເຕີແm ລີ(Iດ ຕ໗ sຕາ2 Fດຫຼືຜaດງ ຂດ& ພາຄນີ່ ຕ ຖສາກ2ມີ ເຕ ຜດກ -.ຕ)ດາ ຂນ ໆອດ » ບຖື0ດຫຼ້ D U 1 ແຫ ຫԼຼືເຕ ໒n ພນີ ຄດ ຜາ ນາງ(ນລາ 0 ແຫCດ ທີ ໑(ນາແຊເດີ້ 2 ເດີ ພm -

ດາ .

Mດ 2

4U) 2 } anun ແ ^ 0

ແS

ດ.

ດກ 0Uກາດ 8

5 am Am Dm

05ທ.

H

ແH

Mາ ດ ມ ( D [ ດ

ເC) Uກທ

Uຍ

( D,

ແUາກ

າ A

0|

SL

I

WEIUI

ດ Hດ .

a.

J ] ល ខU} }

} 1ດ]

5 6 am ແ໖ Em ວາເລຸ ນ- ມີເງີຍ ແດງ ໙ເຣິຕ @ m –m໑໘ງ ກິ ຫຼື ແກ 7ເດ ຖະ ຕິດ ກໍ່ຕm ລ ນທີເລີຍ 13 ດີ ເດ ຍາ ນໍາ ມີ ຂດ ເດ ຜີແດ ແດ 2 -41)ອດ ແດ ຮຕ ພເນີສຸກ ເຕີ ນໍ ຕ ວ າ ຍີເດຍ)ເmແດ ອິຕນງ 5 ໜີຊາຕລ ນຕີ 15 ຕຸນາ ໒າ ແດງ ເນີຍ ນກເງິນ ມີ ພໍ່: ທີ່ແດ)ເຜງ ຍາ ຕ ບຖື ເດີ ຜ ມີເ ro ເຕ ພm ລີບ ທ ຜ ທີ່ເລີງ ສ ວ ນີ້ ກ ດ ຕ ຖrj:ເມີງ ເ)ແດງ ແດງ ມາ ໆ ດ ທລຸນາ ລີຕເຕີ້ ເ4 sm ເຊີ້ໆເຕ 80 ມີແຕ່ຕີ ເງື່ມ - ຕ ໘ ມິນ 42 m= ລ ວ ຕອຸນຫລາ ນ ຂ ຕ ຕາງ ເງິ ເຕນ)ແນ ເດ ເດ ເງຈື່ ຕົງ ນໍ ໆໆ ໆໆ ນາ ໆ ໆ ມີ ແດນເຊີ ແmບາ ກິ ດ- ມີເງິນ ແດງ ດ ຕີ ແກ ເm ທີ 9 19 ນາ ໆ ແ໑ ນາ :ເດໆ) ໑໗ ຜາດ ສຸດຊີແມກ ຈາກແມນ ກາງນາງນາຖແດ 1໘21 ) ຕີ່ ຕານ ບກຜ່າຕາ( mງ:ຜາ ງ ຊ ງ ທີ່ 3 ຫ້ ຍ ຕາມຍາວ່າ.. ທິຍາ ຍາ ມາດນ ພ ສ ສາທິຕ19 བཝིན། gaj༽anཟ༡ ག ག1༠ a anu གonཙཏི ༡༠ ཡིག་ ໗ am 2 ນິ \ ຕ ຖ ດ 2 ດ ນ 2 ) ຕໍ່ 2 ) ຫ

D ດດດ

2

k

Tດກ

ດ uuງ VT

2

3

KOO

»

Q

nnn

ຫN

-

Mດ

L

0

Rກ ດຕ ແU_ J 0Ud

( EU

ແL

ກ ຖາ ຄຸດ 2.ວ ລາ ທີ່ ເm ມີ ມ ດ ດ ດ um 40 ແຕ ລ ເດດ ເດ ຄິດ >

໗ C U

El

9 \ ບຖ

-

0

ເບິ່ງ | ຕິດ ດງ ແດງ ດໍາ : ທ ພm : ຖ ໝໍ້ 2 _ ແL )

າ Uາ

)

ཁག༢nཟགung ཤགrnun མཐག-n2g senrn n༣༽ rnq1 ག ໆ ເດ ບຄ ຍ ໆ » ພາແດ-ກເດີມງ mp ໆ ພາ ຮກ ແນິຍ່ * ຍາແຖ ພຖ ແດ ຮm ນິa ຮາ ຜິດ m ຍນີ້ ພm21 ນ ແດນກໍຕີສຸພັນ F

L

Iດຫa

MI

DD 4

1 ປີ

G &

໗ 6 $

| ຕິ໙ ດດ ງ ຍ ນາງ ດ ແ ດ ມີ ຕແລງເອົາ u ຣ ແບ ເຊ2 ຖນ ແ -My 5 ນລ ຊແ ຕີລີ ລາ ເm ນໍາດ]ແນ່າ ເຖິ ບກແດດ2.ແດດ ໆ ສ ຊີຍ55) ພາເຖິງ ຍາມ Jດໆກະທູ້ U

Qu |

L

។ 'ທ ຢ

Wດ ຕ

16

ຖ 4ກ

96ໆ ນ ນາ ດ ຕ ຖ ທີ2 ນາ ເຕເບີລາ ຄາງ ເກີ ດ ມີ ໖ m? ລາວ ທີ່ ຕຣີແລນ ນ ຕ າຊິງ ຫນອງ ມາ 4ຫາພາສີ ຮານຸພງ ແuຕີພີນ - m ທີ ພາ ຕິ ສາຕWງງາ ນ ທີ່ຕ ຕ າດ ແດນຈາຣີສ ໗ແຕກເກີດ ພີ່ແດດ ຍາຄູ ດີ ນາ ເຜີແຖຍ ໆ ນາ ຖa ອn 43 0

>

2.ປທ ນ

1ດດດ

*

2

NIາກ

ດມກ ( K

10ດດດ

0ດກ 0 &

ກ Oດ

Ss

N (

N

ກ 310mm

ຕໍ່ Uຖ ດດາ້am ໗ ເດີ ທັງມ່ N aa_ m Iດ 4

$ U

ອL0

ow

5

ທີ

ດັm ດaL

ຕາງ ສນ ຮັກ ເດີນ ດ ກ ມີເm ໆ ພີເນ (8 ເດ ບຸ ນາ ເmງ* ພັກ ແງ “ພກ ຫານ 20 m30 ນີ້ A ໗ ນີ ເm ແຕ ຕ ລິ ງ ເນກາ ຜາ ຍຖື ພາ ຜາ ດ ກ ຖ 5ງ ຖ 3 ຄm40 ແm ທີ ໙ ເດ) ຕາ)ເຖິງແບງ ເກີເ ພa 12 ກ) ມີໝໍຫນງ ນກ ພງ ລ13 ກ ໙) ແມ໋ແm EIRS ຖ າ ມ ລ ເຕີ່ ມີ ຜີຕເຖືແmແນແຕ ຖ ນລ ລ າ ກ ຖານທີ່ ເກ່ ແລ ຕິ ຖຕນ ນ ຖີ ຜຂ ເດີນດຸ ວ່າ ສອ ຂອງ ເຖິ ສາກ2 ຕີ ພາ(ຕິດຕຖີແຕນ ນ ແດງ ທີ່ຖ ແງ່ Iດາ ມາ ຕ ກໍດ ຕ ກໍ່ ແວ ຣົາຍາ ໘ຄາງ ເກີ ດ ຂ - ໑໐໐໓ Liາ ແຕຖີ(8 ນຕຖ5ກ ຜູ້ ຣຖ ຍາ ວາເຮ ຍ າຈ |ແu ແru - ພາ10 ນານເຖິ ດີ 41 ຕິເດ ແດພິເບຕຖນຕ 2ມ ີ່ ຂາ 1 Wນ ແດງ ແນ Kມາ ຮາ 1 ເຖິ(໙ເ)ເm ມມີ ພ ດ - ອດ ແm Em 19 ໗ມາ ເm ບາງ ບໍ່ເດຍາມເຖນກີລ ຜ ຣ ມີບຸດທິດ 3 ພວິຊ ຣ ເງິນແດງ ມາແບ່າດຖື ຕີນ 63ເດສູນ( ຖ າ ດ ດ ດ 43 ຂດ 4ດ ໆໆຕິກນາແຖ ຕີອຸນ ນາງ ກິນ ແດ່u • » 0.

( OO OOດ ຫນ)

ດາ U

ດດດດດ :

1 2

0

-

(

ດ -

Lດ

ດ.

ດກ ( CD …

1 0U ) ແun

) -ທິມ

|O

)( 0 aul 2

O

) 2

) .0ລກ

anm ) TM

| ຕິດຍ ) ໝາຍທີ່ ມີ ຕສuຂງິນ ດ(s 5າວ ຕ.ສຊິເທ 4໘໘ມ ຊແ ຮງດ ຕ ກເຖງ ທິ ແs 59ເບິ່ງຖ ຍ ແບງ ແດງ ສແວງ ນດີ ກ GUI

00

Lu

3 ® | མག71གtm1༤༡ །༤ ལ་མག ། ཁ ]ཐག ཀེག གྷ བགེ a tiah asi༤༡/gཀླུ གག༠༡ ཀླུ•n y ག༤༡ ཀma. ແn m໑ ມນໍ ຄຈ ລaພາກ2 el - ຄາຊີບຸນງ ຍ໑໐ ກ ກ3 afijག gpaein an 41གེ མ 9 ]་ག ག གགབབ ) ge ག n༧སྨག བཕྱི ໆ ດແ ຕົມ m( ນທ(8 ທີ່ຍ າ ໙໗ mກົຈມເຕີມເຕຊີ ເຄື່ ກ ນ ຕຕ) ແດງ ທີ່ມ າ ວ່າຍາກ 3ຕ) ຕ ດ ຕ ສີ ຕ ຕິ ບໍ່ ຖືເຕີມ ເດີ ຊິດາ ມທີ ໓ມ ຂາ-)43ພ & ແຕ ຜ ມີ ແດກລຸ ຕິຂ~ ທີ່ນາ ມກາງ ຕີລຊ າ ດີມຍັຖທີ່ ເດີຍ ດ ຕຖແຕ ມີ1)ເຕີ ແລະ ຄົນ ານ ເຖ ຣຖ ອີກ ບານ ແຫ່ເດີນດງ ຂ107 à ສຸລ ແຕ໙ ໆ ຕີນ ຄຸຍວ່າ ແນ ໃນ m ຜ ນາ ເກີ ດ າາ ໗ ກ93 ວ າ ນ ານ ນ ມາ ຕຸ ເຕ ເຕີເນີ ນ ເດ ເນີ ດ ແm 3 ອົາ ເຖິຕິນ ໑ໆ ຕິເ ລ ດ ດ ຍາວ 43 ໒ ຣm ແmຊຸດ ອີກ ມາ ຈາ ມກ ເຖີ(ນແ5 ກິຮ ງ ຍ ນ ລ ຍີ່໙ 1ຽງ ແm ໗ )ເຮົາ ເຊ - ດເຕີ ເດີ ນກ ເງິນ ງ - ເລດີພສ໑໘ງໆເຫ7:ສຸກໆ ແລ ລ Jກ ແດ ຮn ກີ ດ ລາ SI-)4 ແu Ea - ພmແດງ ມາ ດ າ ຕິນ ເຕີ່ຍ - ນຕີ ອົາ ແm ຜາເດີເຫີ ເຮີຍາ ດ ກແ ກ ກ າ ດ ເ ເກີ ແຕນ ເດເດ ຄື ພາ ກມກ ເຮົາ(ຍແ5 ກິດ ມີແດກ້ມ) ພີແຖ ກິລາ ໓ mm ຽບກຂອງ ໆແດງ ກໍ ດາຍທີ່ ດີ ບກ ໆໆ ທີ່ມາຕm ອິ 4ນາ ຄຸດ ດງ ລາງ =4 -4/4s 35 ) 4 - 6ແສ ນາ¬ຍຸ ກ ທີ່ ແm ແບບ) ມ) - ອິມຸ ຖ ນ ເ ສາກ ມ ເດີມ ແກ ຜາ ນາ ແຊງແດ 2 ເດີ ດ ທ ລ່າ ກີບ ດງ ຖນ m ນິແວ ເຕ -4ເຕີ ຊີ ຍາ -ແດ ບກ ສຸຍ, ໙໗ ໂm ) ທີ່ ៣ ៣ ណ ល ល លា ເຕີ ສີ 0U (ມຮງ ທີສອງແສນ໙ 21m 3 ນກ .យា ດຣາມານ ສm ອີເmເອີແຖິງ ບກແດນອກ 3 ແ ດ ດ ດ ດ ດ3 0 4 ເກ ພonu

) ແun

)

ສາ-) ໆຫຼືນິ້ງ

Kກ

F

ຕິດ ຕໍພກ

ທ ແ

ເດີ້ ພງ ເດີ

ທາງ ຕີບທີ່ຖາງ

ໝົດ 92

MI

ັງ ໝ ພmຕິດ ໜເ

ທີ່ຕລາ16* ດ

5 66 ແດ - 5 ກິຣງ ນກ ເຕ ເທດ ດ 40.2ລິ ງ າທຸມາ2-1 - Eາງບໍ່ດີ ເm໑ ຜ mh ແມ ທີ່ເດີ ເຮົາ ຍາ ມາ ດ ຍາ ທີ ໙ ເມສຸດ ວງ ເຖງ ນາ ມາເດີ ຂດ ທີ່ແນ ຫຼີ ທີ່ ຂ ດ ບລ ຍ ດ ຕິ ມາ Tຍຖ ນ ຈັນດີ ແດ ລາ ພີເຕ ຍມີຕະລີສີ ລະສິ(ເສິລາມແຫງ ຕາສີ .. 40 ປີມງ ໆ ແລ໖ດຕmm໘ ແນ ເຮົາລົງແດງ ທ ກ ແດກ ເນີ ຕາ ຍ ງນ ສີ 10

ໂລກແດ່

ຫ N)

ແລ

ດ !ແu

0

ແຜາເຕີ »

ດກ

:

ດຫ

Cl

ດາ

Uກ

0.

^ ^3 ໗ ກຮິວໆໆ ລ າ ນກ | ເm ບ ດ ຕິນ 195 ກົດິນ ຈາຣຍທີ ຍ າ ວາຊີ ຊີມນໍ ທ ພິມຂອງ ຖີ ຕາມ ນກາງທ6.ກິນ ນ ຍາ ທີ່ ອ (8 % Jກ ກົ ນ ເຖຸອ གལ་བ་མd ག ག ༡༤) is པ ས ས aaས》གཔ ཤ ເລີ່ມນ ະຖານທີ່ແລ ເຕີຈ |ເກາລາຖນ ຄຸມ ABu໑ໆ ຂ5ມ ນ ຕ ນິພ - 3 ດີ໑ ແໆ:ama ma ກີມ• ແຣກ 4ຄ_4ຸນ ອິລ ເດີ ຄູແດງ ທ ໜຶ່ງ ຕູນຂອິs ຜະທິເດີ ແຕຫາຍາກ ມຊມາ ໆ ເດີມລາ ຣກ ແຕ ແuແຖ ນ ຖິ່ນ ດ ດດ ດດ 4ເກີ ດ- ເຕເຕີ ແຕ ນາມ ສຮານຖືຕິ ເລນ ລະ ສິນ4 ລາ ທີ ກາງ ພາ ຕິມາ32 ຕຕ) ແດງ(0 ພາ ຣm24 ນາ ໑ ຕີນຖາທີ່ຍ ທີ່ເ໑ງ ເກ ແງ ແດນເດແນເດີ ແນ 6ເກາທີ່ ຍ າ ນ ຍ າ ລ າ ຍ ໆ ດາ ດາ ຮກແຖງ - ຕ ກ ກ ດ ເພາະເກງ 4 ເດີ ຸ ທີ ແນ ཁམི nག g?ག21ཨaila༣༡ག13མryགg༧ ཚཀེan ཏེན @ gm @ ཝང ເດີນດ 5ແຕງ 6.ເກີນ ຂາດ ບີບແກ ກ າ ດຄ່າຈີ່ ແu ເຕີ un ເຕ ຖ ດ ເດີເດີ ນາຖ ແຕ ດີ ດີ ດີ ກິນ ດາ ດ່ ແກມ m = 4ແm ກ auທ (

I LO ) :

|

Iດ (

LL

ເuDD

N) E

V

1ດຫຍ] N )

0

Iດ ໝ

ກົກ

2 NI Lາ UUາ.ແuທ

ກ 2 000

ຫ ໝ

10Uກ

(ດທີ 6

)

0

ແHດ

LSII

Uni

ດກ 4nun Lun Sດ

0 )ດທ Un

MI

OuNOຫ ຕິດ

|

ທ ນ |ດ 2 sun .

( ວກ .

UL

0

O) 0

Uດ

UU

ណា

ດ,លា

ດຫ Oດດ

U GA

ດກ

1

M Rດຫ

56 #ງມີເລີຍ ດມີຣຖ ແດເດີ ແກ 4ຄດີ ລູຍງພາກ ລ ງ ດ ດ 2 ຂາວ .4hບູລີ໘ - ກຽມບຕ ດແຊພຄ ຈ ພາໃຫ້ ຕາງຄ ໆ ຕ ຖີດ.ເກີແບກແດດ ດອກ ຮn20 ສີຂາ43 ທີ່ 6 ສ ດາແວ ແກ ຫງ່າ4 4. ນຸ 3 ທີ່ພໍ່ດີ ແນ ພh m ໜີແດ ແພ ເດີ ຂກ ຮ່າ ມາຖ 1 2 313 ເຖິງ໙ mເງິນ ດາໆຕາ ໆພສ , ཆ ཉོea ]༢、 un ཛིཝt | ཀེ gurui༢、 ༠ ༡pཛ་ ག ག ທີ 3ຮກ ມີນາຕິພິດຕີງແລa sn 3 ນາ 2ຮາ ລ ຈີນ ໐ ສິງ ແຕ່ຖຽງຄູ່ . . ທີ່ແສຸດ ໗ ກະຕິດ ພາຊ ກິນແ໑ m ກີນສີແດດີມ: ພາງຍອດ ອິນ བ༠ སྟེང་ གལབ བ གམ། ཡུonགགྷ ༠༢༦ གpd༠༡ ງ ໆແລລິຕາ 5 ແວງ ລ ຕາແຖນ ທີ» ບັກ ເm ແmແ ກແລ ເຣີຕິ " ອງ) ແກຂນ ແm ພງ ແດດເກີ້ m ນກ ເກີ ດ ສີ ຕm ທີ່ ຕາຍທີເກ ເວ ທີ ນາ )ເດີ້ ນນັແsm) 6.ເກິນມາ ແດ່ອ ໆ ໆ ເດີ້ ລູເຕີ ແດງ: ລຖ າ ດີ ແT ແຮ ໆແບງິ່ນ$3. ຕະນາການ. ສົດມາຍ -ແຄາລາຈະ ອື່ນ ຂດ ມາ ເຕີມຕີເດີ່ແຕງ ເຂດ ນາ ໆໆເດ ມ່.3 ພາ໑ ຕໍ່ ຍາ19 ປີ ເງ ຕາມ ລານນ ດີ ເດີເຣຖ ໆ ຮາງ ແຖ ບ ມີພ ຍນ - ອດ)ແຕ້າ ໆ ໆ ລ າ ດ21.4 ແລຖແດນິເອງຖີ່ນກເຕີ : ລາຍງ ອn ດີດີ ດ ~ເດີ ແm ແm ອີກ43ເ ດ ດ 6 . ກິນນາ ນ ຊີ ດີໆໆ ພາລ ແດງ ງ ງ ງ ດ ດ ດ- ຕິດຖ ຊຸດ ດ ດຍາທີEm ຮກ ກີ ດເດີນ 43 =1- ເຖີງ ເກີດຈ ເດີ ໗41 ນຸແຮງ ງເກີິຍາ 6. ກິມາ ເຫນ ຖີ ພາກ ແmແໜີ ພນ ແດ 4ເຍຊູ ທີມງ43 ທ່ີແນລ ( ຖິ ຖ= ເຖິau ໑ໆ ດີດ ກີສຖ ແວ ດ ດ ນີ້ ແກນກ ໜ້າລີລາວິຣກ ຖ8ກ໑໐ງແຕນຕິນາ ຍ ນ ດລ) ດ ຕາ3 1ລົດ Cl alu

52

HOາ

|

ແU)ດ່ .

.

364 ທີ່(ນແຕເຕີມ ມີ ເ ລີຍ ດສີມຸ ມາ ເຕ ຕຖ ດາລາ-ສີມ( ໘e ຕIN 6. ກີນນ ນກອ່ຍິງ ວາງມາຖ ລຖຍ Jານ ດີ ຊີຕວາງຍາວ 1 ) 4 L ມະ ນາ | ແm ກີລາພາພ ແດງហាលា ທີ່ເ ນກ ເງີກໜີບເຕົາເງິນ 1 ເທບໆ4344K ງາມສີແດງ“ ຂ ຊ ກິ ກີນາ ມາເກີ ດ ມີ ພາບ ແຕ ເດີມ • 6 ກິນ ນອີເ໑ງ ມາຖະບາງ = ລາງ ເຄາ ຄື ດວງຈິຕຖ ~ ອີກ3ແສິບ ດ ງ ະ ຕິບ:35: un ໑ (ຮງ ເນ ເນ ໆ ຊ ແm ສບດ ທີ່ແຮງ ຖ ກິ ນກອງ ທີ່ມາ ແວງ ຕຖ າຍ ໆ ແນເດີ ຫນາ ແລະ ເງິນ ນາງ ນາ ພິພງ ດນ ເຖ ແຕ່ 4ແໜ ກີ ດ ວແ ນາງ໙໙ ຍາມາຍາ ດ ານຸ ພນ ແດJ(s໗ ລ າ ວ່າ ມາ ຂດ- ພm ວີ= :)- ແ ງິບໆ ໗ ບ ດ ຕ ຖແບ ຖພກໆ ໗aາ2 ລ ຍາ un40 ໘ ກ ກ ໗ ໘ ໙ ໐ 45 ຖ 3 ດາ ມາ ຝາກ * ແບ ເຊ ເດີ ເຖ ງຍ ຕຖ ນກ mkງ » ເກແງແu ເ5 ໆ ” ໗ 6.ກິນ ແລງ ເກ ເວິນ ແmໆ ານ ຕ ຍ ຕາເດິແດງເດີ ຝEm ລາຍ ຂດ ມາລາວີເພງ( ແຮງ ບກ 5 ທີມາຂາທີ ດ ກ ຜູ້ ລີຍ ຖືແuເດີມ) ຮາ ໆແm ເh3 ເດ ໙ ແmແດງ ດ ຕາ ນາ ຕm ຜາ ທິ (m ທີ່ ແຫ ດ ທີ ກີ ນີ່ຕາເຕີພm ເກົ່າ ແດ່ ກາດ-4ເຕີ ເm - 2.0 - ແງ່າຖ ເຖີງ 6 7 4ເດີ ນາ ນາ ແຣກ ເອີ ພາ(g gn ຂາເອົາເຕີບ - ນາ - ລາເດີ ແຖ ຍ ເຕີ່ ມທີ ເຕີ 6. ທີ ນາ ນ ຮີໆໆໆ ສm) ຄmp໑5 ເດດເດ- ຜາເວເງິນ ດ ມີແu ໕ ຖາໆ ດີ ຮີ ຕີ ແບ ເດີ ເມກ ໆ ລຸ ງແກງ ເກນຖ ) ຕເກີ ດ ສີ ແມງ ເດີ ບີລ ເຖິງດງ ຜ: ດຣ.ມີແໆໆແ5 ແp ເຖົ້າ ໗໙m ກ ດາ UກຫN

douy 40Uກ 0mAງຍ] ~ ໙

Uງ Rດ ມັງ IS 9 Uງ ດ )

-

0U)Om .

C) U @

)

0

}

ກທ 40

0

ນ)

4

ພາກ

N

RL) ໃດກ }

|

1 ຫOTIດກ

0Uາ

ຫ $

Cl ຕິດ

|

0 . ) 0 ກ OດດNI

ແດກ (

0

WRuງ

GC ທາດH

ດກ U

, Oງ Un

1 2

Ul ແ6

ໆ 6 ເu ^ 4 ໆ ງ ຜງ ຜ ໘໙ ກຊ ມ R - ດ ເບີ ງໍ້ ທີ ກີ ຕີຍ ລີ( ຊ ♥ ໆ ສະແn 3 @ ໆ _ ກີດ ດ ) ຖ ທິດ 1 ເກ ນາງ ແດງ @ ມາ ໆໆ ແ*2 ລາ ໖ ເນີລ 3 ມີ ເ ພm( ລີພາ ໘ ເດີ ແຕາ ຜ ພ ພາ ເດ ໆ ແຕາ ຖແດ ຜແດ ເຣກ - ແດ)ເ໙ I ~4 ແຍາ ຍາ ວາ unaດ ແu El ~າຍ ຍ ໆ ຕn 13 @ ເກ ອິນເງິນ 6ເດ ເດ ເດ ແກງ ນ ແ5 ຕິ ຫຼືນ າ ໙ ດຖ ງ ເເມີ . ເກ ມາ ແດງ ທີ່ 0ົທີ່1 U໗) L ຊີເກມ ມາຖ າເດີ ເອິ ເທີນ ໘າຍ ຫາດດິດ ສາງ ຄມີຕາ ຕາຊາພິ ດ້ ຕ ໝ ມງ $ ນ) ՆԼՌ ລ ງ ຖ ໙ ເລ ເລ ແດງ ເຈິກຫນາ ດ າ ຍ ໆແດງ ກໍຍາ ດກຈິຄຸນມາ ໑ ພນທ ດ - I~ າງ ເກ ແດນ ຍ ໆໆ ຊາດ Jາ ແຕ່ ລຖ ໙ 3ະ ດ 4 ໘1 ເດ ທີ່ນອງ ເກີ ດ ກ ດ ແ ລ ດ ນາງ ກດ ມີ 4 ແລ ຕີ ລາຕິນ ແດງ ແກຖ່າໆ ນິນ ເຕ ນິ ບ ດ ທີ່ ມີ ຕີແກ້ ເກ ກ ລ ດ = ເທ ຄວນ ຂອງ ຊາມຂອງ ຕາງ ມີເ ນທ ) ພາກ2 - 1 ກີບ ດ Jາກ juu ດ ດ ໘ເດີ ຫຼີເດີ ເຖິ ແຕພ ຂໍ ເຕິ ນກ ແm ນາງ ເກີ ດ ກເຕີ ທີດ ສາງ ດີ ດີ ບ 40 ຮັກ ນາໝໍ(ຕຖຸ ມກ ເຖີ່ງມ ຍ ດ ພິພັກນາງບຸກ ທີ ດ ຕຖ ແm ແ, @ຂm ອິນາງ ທີ ງໍ1ຂmaາກາດຖນ ແm ງ່ ຖ ນ ທີ່ມາເລ ໆກດີເດີ ດ ດີແຕກ ທີ່ຕາງເດ ຕາ ຍ່າຕາມ ເສີເສີ(10ເດີ ທັງ ໆ ເນີແດ ໐ເຮີ່ແm- ຕຖ ນ ຊີວິດທີ່ ຜິນ ໑ງ ແຕ ຍ າ ແວ ຄົm໗໙ ເລີ ”ເມີ່ຍໆ ຜາດ ດນ ຕ ດີແm ໆນາ ເ ແ ດເດີ ເງທີແກເທີແ5 ມກເດ (ຍາພາ ແmຂງ ເ ນທ ກມແp ຣາ - ແິ ເກ ຜ17)E ກໍ 2ນາ ນາແລະ ບກແຕ ຖ ດ ທ ຜ ດ ຕ ຖ ແm ຍ າ -

ແS

U am

WON

Wດກ

ດ 1 .) Iດງ ດາ UU

2

່ Iດງ 14

) Lດ

1

2 M

( ດ

)

ດກ

|

|

U

Rດ

2

Wທ 0

a

On Rດ |

L ເ""

1 0U

OOOດ

໐ 2

)

9 .4

?

1 0U

VON)!

C

:

ຖUn

1

ພm

m 3 ລ

ຖ ແK 4 ) ~ m

m ຍ aະ 9 | u໗ 0 am໗ ກ ໗ ) ຖUy (

ຖ ດ 8 19 ພງ ຜູ້

36 ຂດ ໗ລເຖືພາ ຕີແຮງ ແດ໋ ດີແຖ ຮ໑ ເດ໋ ນາ ກຣີມ ດ ມີ 40 J ໆ ກິລິຕອກມາ ເຕ ພຄ ວມ ຫຼືອ ດຽ ກ ເຖີລາ(15) ຢູ່ທີ່ທ່ານແດງ ເວີຍງດາ ແກວ ທີ່ ທີ່ ມີ ບາງ ກຯຯຯຕ ລ ນ ນໍາ ຣຖ ທ ດ ກຕາ ຕພິນາເນຍ ພາເງ ກ໑ ຕີອີ່ນາ ແu ໑m໘໘ ງ ກຂ ມ ຂໍຕຖ ~ ນັກແພງ ນຄຕ ຕ ກອນໆໆໆໆ ເດ ນາງ ມານ ດີ ໆເດີ ແຖມກ ໑ 9 ຕສຸເຕນຖານມານີ້ ວ່າ ງ ເທິມາ ຍອິງ ເກ ນາງ ນ ແu IK

ກທ ນ າກ Uກ N )

uທດ ໃດໆ (Iດ

ທN 0 ນ

1

ມາທ

1 0ດ Rດນ

0

ກ 3 ດA ໗

ດທ ຕທ 08A

ວົຫSuທດ

លា1 Oດດ )

) ! !

ດໆ

@

ຫ U

ກ U ] Uກdu) C

»ຖ U ໙໗ El 0 ໑ $

ຄື ) ຫໍ້ 2 ກ ດ ບ ດ ດ 2 ທູ້ ໙໗ ລົງ

: AR Oງ ຢ0 )

am. ເS Uາທ Oດດດ O 2 0Uາທ៣ 8 អា

ກ ທ ວັດ Iດ 2 ໙ ຫC

ດກ 40

່ L) n nលាពៅ བབགura ཝ བa བག་n༣nབགེ བལགཟga ລາຍກາ ນທີ່ຕາ ນກາງ ສູ່ດ-Iາງ ຈິມີນ ແລະ ບາກາ ດຖິແm ) ເຜາ ດແ 4໘ ນີ້ເດີ ກຈ ດ ເດ ເດ 01.ເດີນາ ແມ໋ ນານ - m @am ຊິແນມແກ ທີຄາ ຍາ ນກວ່າໆ ໆ ແດແພີນແດງ ມາ ຖນ ຕດຕໍ່ເດີ ຕາ ແມເຂົ2)ເພິis ແງແບງ ຕາ ག བ 》( ga,ཝ& La) གgeག n1ག213 mn ཀེpg ཀེག ༤a ma a ເຕເບີຂນ ເອມເທ ແs @ ເກ ອີລຸນມາ ຍ ຖ ບ ວິ ດີ ດ ຜ່ ເກີດມາ ລະນີຕລາດສີນຈ85 ສູ່ຍາກ ພິໆ ສ ເສີເສີ ຕ » ຄົm ພາ ຖນາ ແຕກີ້ຜາບ ມາ ອິamນ ກ )(n ແm ເຫີ ໆ ຄື ເຕີນ33 ນກ ເຕ ນິ ນ ໘ ຫາ ຄິໆຍງ ຣ ານ ເພຸ 8໑ ~ ່ ໒ ໆເຖິແມ໋ ບີ ແດ໓ 4 ກິ ຕິແດກ3 ພາກ ກອກແດ-ຕ ຫເ ແ ດ ງເກີ ດແn ກີ ແຖ ເຖີງໆຕາຊີແມ່ນກາງຂາ 6. ນາຊາ ມາ 55ຍ ຢູ່ 3 LA ນາ ແລໆແຕ ພກ ໗> ໑ງາມແ5 4 = ມາ ນກ 2 2* 423 ល

លា

8Iງ ຖ 4

៣.

ທິ ເຖົ້ U 4ດ ແວ O 3 ) Lu

8

J Iດ

( ດໂດL

0

OOODUກຫSTU

|

ດກ 4

21

TOດ

ດທ ທu ) Lu

ດາ

ດຫU ເSL

່n ) ໜ ] ດຫ Iດງ

IG

2

0 auທ ) .

) !

ແU

L

Lດ

,

លា

| KU |

ທ ດດດ ກທ

ສ ະ

ຖ 6

) ຢູ່ ພm Sງ ງ ດ 2 ] ຕ . ຄຕ T GL

່ງ 6 uຍ ແລ ເສີງ ນ ເວລ ແດ-ມີ(ຜີແຖ ມາແິm- ຕົນ ມາເດີ ບu ແດງ ງເດີ ຂ່ 19 ສົ່ງ ເຕິນ ຄ ນ ລ າ ວີ່ດິນ ຂູ່ຂ ທີ ພວ ທີ່ແງ ມານ ແນ 9 ຜານາງ ມາ ເຕ ລ ມາ ແດງ ມາ ນ ເກ 4ແວກ ພ໓໙m ນີ່ ດມດ ຕ ຕເງິນ ງ ຖຍ ດ ເດີ ເອີລ ນ ລິເນາໆຊາດ ໑ ດວງ ມ =ຕ” ພິ ເອີ ບ ຄ=] ຕຖິ່ນ ແຕາຖາດ ຄົAແມ່ນ ລ ມີ ຫຣ ລ ເດີ້ ສນ ແພຂວາມາຣາສ ນາງຮl ໑ມຊ m ໆ ຍ ນ ຕາ ໗ 3 4 @ ພາສີ ກເ ແ ຕງ ໆ ເຣn -ເພິ ເມ ທາງ ແງ ທີ່4 ຈີ່4 ແກ ແວ ຖືພາ ບໍ່ດີເດິ ທີ່ ຕຣ ) ຕິ ບິລ ງ ນາ ນາແຊງ : ກາ ຖງ ດາຣາ)ດາ ) ເນານ ເກັບ 140 ເລa Aເດີ ນໍ m ໑ ) 9 ວ] * 7 ເຮິ ຜ 8ງຖ ນ ຂອງ ຕາເຮົາ ຜ ຖຜ ດ ດ ດ ະ ເ ສດ- ເຕໍ່ ເດີມ ດ ດ ດ ດ ເບີ A ນິນ ມ ໘ ກຍ ດ ຍາ ມ ກ ກ າ ໆ ຍຖ ຜ ແດງ ມີ່ ເ ແ ຜາ (ດນິ u ໕ ມິ ຄາ ແລກ ແດງ :ພ໑ : ແພ ເດິ ດງ: ທີ່ແ ລ າ າ ນ ຂ ມາ ລົງ ສູງ ດ] ແຖ nເດິ ເດີ ຄ434 ຕີ ຜບລ 40 ໆ ນາ ເຖີດ- ແງ ແu ໑ 8 ໗ແນ ທີ່ແ ແ ແ ຕ່ໍາ ແຕຊ ມາ ນ ພິ ມາ ດ ງາຍປີ້ງ ລາ »up ຕ ຖ ນ ດງ ແດງ ໙ 17 ແນ ກ ກ ດ- * ພA ເຖິງ ຖ ~ ຕາມກ ເດີ ຊິແm ດ ດ ງ10 ຣຖເສີ ເດ ຕີAງ ແນ ຕໍ່ ແm ຄູ ນິ ນ ເຕ ມີ ເ ກ ດ 131 ນທ ແຕ ກິ ດມັກ ຖ ດ ນ ເຖ ນî( ເດີ ເຖິງ ງແດງ ແ໙ ຍາ ຜ ແດງ ເພີ່ມ ແ ໆ ພາ2 ລົດ - ນ ຕ ຖາ ດ ຕ ຖແນ ກ ແຜ ຄິຜ໑໙໗ ພາ ນຸ ເ)ແນ ໆ ຖm ບເຊ ງ ນເກ ຕ ຖ4ກເກິ ແດງ ມາ ໑ ຕີ ລ ຊ າ 3 M)

Cງ

ຕ.

ແລງ uu )

ດ 4 Gງ.

ດມີ K

)

K

U

Cດກ ແUາ 3

ກ 10|

ທ ໃດ

U

ຖIL

ແດun anun Cl .ດU )

ເກ

J

ດຫກ 10

m 10Uາ

Uກທ 0U )

I TU

3 4

G

1

!

FL

ຊ ດ Unິ ດ ດງ ແm ແU ເຮົ] ໗ Cam ລວງ | ຕິດຖ N) O ຕິ ບັດ 4

2 ໝ )

m ?

3 4໐ ລີງລີຕ63 ດ » ສີ13 * m໑ ໆສmJາວ ກາ ມ ດ_ສີແດ ” ຖຕນ ແຕງ: ຍາ ບຸນາ a m:ຄruຍ ມາຍ ຍ ຍາວໆ 4 ສີ່ ເກ ເວີມີຖດ ທີ່ຄຸ ນໍາ ເພີ່ ມ » ລa ຮາວຖືສີລ 8ເດແm ທີ 03 ແu ຕີພ໗ m ລ ນ ຕ ຜເກີ ທີ່ ເດນໍ ຕm ຜ ພ ສ ບ ທີ່ ພ mງ ເm ບກລາ ຕາ ຕີນ ຄວງ ທີ່ດ"ຄmເວ ( ໝູ່ເພ ພາຈົ່ງ my ທານ

0

ມUK

ທn 4

ນກທ

" ຫ

2 [ ດກ

ດລ

ງ ( D)

ກຸມ ຕີແບລ ສີ ສີຖ໙໙ 0 ໗ແຕ ກິ ດ ກ໑໐ ທິມຯ: ເກີ ດ ລາ ຊີຕິ ນາ ເລີ ນເຖຸນາ ມ ຄິດ ຖາທິດ ແນ 4 ເກີເລ ຕາ) ທີ່ u 4ເດ ແນງ ຜ ຖ ດເຖີລາແnເຖີໆ ກ ມ ກ າ ນ ຍ ລິນ ຣ ແຕ ເດີນ ແດງ @ ຖາ ດີ ນໍ ໗໙nາງ ຖື ເບີ u 40 4 ~ 89 m ແຖວ ໗ ທ ດຄ ນ ເຕີມຕິດ- ພີ່ນກ ພີຈ ລ ຸ ພາກຕາ ທີ່ 4 ເດ ) ທີ່ ດີ ນໍຜ 10 ນາ ມ ແບ 4ເຕີມ ຮ໗ m u - ຕ ຫຼືແມງ ດ່ ຕາລາ ເບີ4ກແລງແກງ ເຮງ ຫາ ແບ ແວ ຫຼືແຕ ຣ ລ- mm ) ພາ ມີ ໗ ໘ ມິນາ 11 ຕີ } Lu 34 ໘ ດ ກແ • » O

໗ ດ ດງ 2 ນ ] I L

9 ໃດ

លា

໒4 ລາແກ - ພຍາ ນາຍ ກິມ ພຖ ເຖີ ສີງ ມ)ພ໗ ກ ດ ບຸ ດີ ດີ 4-)ດາ » ຍັ ດ m ເວ ນ ແໆ ຖອດ = ຜິ ແດກແດກເຖິງ > ໙ ພິມ m m ຜາ ຜ ທີ່ມາ – Iດ) ໙າພຖນ (ພງແຕ່ ເຮີ ແຕ ແວ ເຕີ ເຖ2 ເດີ ຕຖ ເຜີ ເດ- m ຍ ແດກ ລ .ແວ ເຮົາແm ບາເຢິນ ດ ມີເ ແນ ທີ່ດ 1 ຕິດມ້ » ລເຕີມ ຕີ ຫຼື ປາ m ແm ແໜງເດີນ ທາງ ຫຼື ລແm ແລຖແຕ ເງິນ 43 ຫາ 1-4mດ ຄົ້າກໆຊmແຫແຕ່ ຫຍ ~ 7 Aາ |ນ ລ ນ 4ແຖນາ ຂອງ ນາ ທີ່ມາ ກີນ ເດ ຕົmLານາເຜີຍ ທີ່ ແaາ ມ “ ແກງ ພາ(ລີແmແ ລ ດ ດີ ດີ ຜ Eງ ບ ໝາ ໝາ ທີ໑

9໑ m ཚེ ]ག བགས།གག1 ཀོམང༣ཚཀུ9. p༨ nang ຍາພຖ ນ ແຖເງິນດ ກີມ = ກ20 mແ7 ພທ ຕີຍ ຊໆ ໆ ແ1 ລິ ນາມ ແດນ ຫມາ ດຍາ ທີ ໙ ເດ ແດງ ພິດສຸ ເຣກ + ນ ເຕ ເສີ 24 ສ ສ ສດ ຫຼື ແກ່ນ ເລ ເລ ມີ m ວີຍຄິງ m 3 ນດີຕຸ ໙ ຣ ຮກ ແຖາບດ ຜ ເຖິງ ແດນ ທີ່ມາແວງ ເດເຜົ່າ ) ທີໆ ຕາ ລາກ3,ຖືພາ ຮກ ຈິ່ງ ລະຫ ຍາ ບິດ,ຊາ, ນກ ເກີ ດ- ແຕ່ ແນ ຕຖm2ໆຮ [ າ ກ ຕີນ ກາງເຕ- @ mເກ ພິ ທ ມີsmໆ ເຖ ງ ໆຍານາແຖນ ແດນດ ອີແ ~າງບ♥ Jງຖິ່ຍໆ ວິທ ຖhພm ໑ mງແດງ ຍກແຖ ຍານກຸແm ຕີຕີຕງັ ໑ ປີ ຖຸນ ລ ເຕ ທີ ງໆ- ລາກາດຜ່າ ຫຼື ປ ທີ່ຮໆ ບາງ ບກ າດ ເລີຍ ເລີ່(ເຊ້ ຕາດາ ນີ້ລາ໑ງ ”ຕກ ເກີ ດ ມີ ດ ດີມາຖຍອີເລີ່ 3 ກ໐໗ທີຄ.4 ກາ ແດ ໆ ໘ຜລິນເ ແ ດ ເລີຍ 555 ເກ ນາແຖແດແຖ ທີ 4 ແຕຍ ຕຸເຕ ຖຜລ ແບ 3 ດີ ດີ ທີ່ ລີງຫາຜຍຕໍ່ກາຍມາຂາຍກາງ ມີຜີ໘໗ແua ຍ ດ ຕ ຖ am I ມີແດ) ເm ເO ຜພ ນ ອິ ເຕີ ຂຖ າ ໙. ມ ຄົຕນ (ບລານ ຮາໆ ຕາຍ ມີແພ ເດີ້ ເດີ ດຖະກິຕານ ແ ຕາ ງ ທີ່ທີ່ ຕມ ຫຼືບໍ່ @ ທັງ ແດ ລm El ໗ ແຕກ ຖື am) ຮ໗ | រា 10 . ຄແດ ກ ຍາໆແກງໆຍາ ຮກ14 ມິນາ- 51 ៧ L m ໜ້າ ຫນາ - ລ ຸ ແຕm ບເສີມ ດ ແ ເສີເສີ ແບ່າ ຄາດີບ ດ ມີ ຕີພົກ ກິດ ເສີມ ແmແຖງ m໑໗ ມີເ m 40ຍ ຍອີເລີ ເດີ ເດິ ແບງ ທີ່ອຈ ຖື ຜ ລີ ເພ ຮກ ສີໂຄດ ຜາພູດ -ວິຕທີ່ ຕິດລ ຕງ ນາງ ໜູນ 5າກທີ໑) ຈາກ: ປ່າກາງ ບ5 ຈິຍ ແm ຕິຍະ ຕ າງ ໆ ທ ດທທ ແun

ກ > ແຫ ພຸທ

Om 0

Pu2 ນ ) ໃດ ) ນທ

K

ດທ

Dm

>IP

2 U

.

ດກ

II

III

ຫ Oງ

ດ ທm ເ

ກ ມ

SU

000ງທດກ |

ຫ ກOn Oດ

Sງ Hດ |

( SIL

) ດງ

JL ) ຊັດ;

ດກ ແun

S0 0ດຫ

I່

ກາ

ກ Iດຫ

ທuu

ກ ບັດທ 0Uກ 3M) D

Suທດ

Iດ

ດງ

ຫ Uກ1 2

8 ຖ2 ວັນ Icທ 0

[ Uໂທ Uກ

1 2 N)

0UKກ

~

III

U OS

K

On ( Eແ0Uກ ( U )

່ ແດກ ແnun N ]

R

མ] ག ༡ 10 ເm ນາງ ຣ າ ດ ທີແຖ ຮ່າຕm ແລະຖືກເຜີ ໆ ມີເລີຍ asma en dej、 La༤༡ འཛི ཀུein manad 6 Aggy་ཁ]onཎ༡ m an zimnགལ མི་ anapan map turirnam1ཀམn a d um em asanz um rj38n ra an ati ཀེ zenzhum27ཉ ULonl

L

U

ILL

50

UN0

༨ ༨ aa

༨ ༨

a

Smn

] a མ

U 3 40 S) LLU

B1 S ] Li

Gན4 /

-

សា លា

១ .

endazz au dizn nགun12)གཞga' %tagan aEp]zhr@sh འais #asia anལག 2qarn ཡུai༢༠ng? pé*ག༠༠༧མཁnmirithan མྨེཁp: བཆam am nག ༠ཙཏི ༤༠ཐུབh༢nan u p ཡ] ༡༢h dat འབདག བཀaata:ག ག-•།༽n an sa# གྱི ག2p3 ཀེ གག on 29ཀatiausendan ང ༽am ,ག གག ག1%, 2]nmanm =aཀེ-མf འ anad uཟ༡༽umrti Lun pa let enam ༤གེ ean amahdu མn di Lal nam༡ one] ཆu tsi taam bnau au༢ག གan21ག01 ] 7ག གླུ ག ༢ག m1Enགaa ཀཾan gy༢chenམཚོ་ n U འSm an གབགའpaཀེ མིgomག ng al» 7th asའི ག41ག༤ 19མ༡གm༡ ཙག 4,es]an aen 0 མm mian ne af ana ༣ 11 12༡༣、༤༡༡༣ གབn1em ༡ n muezn an ຍາທິບາຍ ຢູ່ນວຫຼີ ບາບ ຕາແສງ ຕ ແມ່ ກໍ່ຄິດສໆ ༣༩༠༠ ཟnལག་nn༣i# ༣༡༠་༠༠༢༠༡༠n tགེ ༠ལ༠)•n d 91- End arukaru118 Linh La TH216 xem ༡、 ti auའིག གག༠༠ ལ an-j༡ ]annའཇི zugen E1མི་༢n&in(d]aun ༡༩ at༠ ཡུམཀུ་Un མགེ dg : ཀུra༡བདཾ གག- an n E] ༣ U མn El U ណំ 8 ណ ៣ B ៣ ៣ SD ག་nhà a-xanh mua xuan tỉnh đãmang HTSOn L

1

NL .

d

q

001

DLL

pa 0000E

10

1Uns

INDU

LI

10

JEI

ID

ងា

}

༥༨

*

10

l

་་

5•

on

ག0

IJ

- -

0

|

9 ໑ ໆ1 83 ຕິນກີ້ ດາໆ -Hun ດາ ລາ ລິມ ລ໘Km.47 ທີພະ ຍາ ໑໑ ທີໆ ຜາດເສຍu ລmແລ ມີເm 36ນຫ ຫຼືມ ເຕີ ຫຼືຈ ນ ແດຄື ກາດວ່າງາ ສອງໆຕnsາວ່າ ທີ ກາງ ແລະ ຕາຕ ຮງ ຊິເນມາ - ພາ(0 ວແ ນພ ຊ ກ າ ນ ດຈ ມ- ສ8 ແຕ່ປີ ຊິງໆ ບາງທທີ່ແຕ« : ຊານ ຂດ ກີມ ຂວານ ແຕງ ເກ ກີລາຂາວໆ ນ ແກ້ວ ທີບຸນາ ຜີມໆຍວ່າບu ແດ- ຕິ - ເຕີນ ລ ຫຼືແພູດເກີນທີ່ ລອງ LED ບຸກ ຖວ ແຖຖ ພວມ ຄຸນງ ນາແຕau ຕJາງນາມີ ເ ດ ຕ ດີນ ແຊຍາ9 ຜານາງ * :ເ ນ ດ າ ຍ ດ ຕອີ່ມນຸ່ງ (ຜ໘ 2 ຕແຫລ ຕິກ ໑ ຜີແຖ ຕາຍ ຕາ ແນ ກ mງຈິງເດີ )ເຕີ ແm ເພີ່ ມ ຍ Jາ Uນາ ດ ນ ລ ນ ຖີ ຖ 7 ແນ ແຕ ຖ ກໍມາແລງ ນາ ຍ່ ດຖີແມ່ ເດີ ພາກ 7 ທີ່ ນາ ດ າ ດ ຕ ນ • ມ ດ ໘ຍ 4 ນາ ຮອດ ເດີ ທ

0UL

ດັuທ 0Uກ

C)0Uກຫ }

ດກ

ຫ າ

O

D

ດຫດກ |

ດດດ0Uກ HOງ

CI

Ruທ 0

6

0ດ

ລົງ ດັ ດ ແUາ 9 ງ អនអាល / ).ຍ] ໗ (

ຫU

2 ດ ດU 4 Iດ);

ດU

Qກ

0U

ຫູ ເດ ບໍ່ ຕ

ຖ ດ

4 ແດ່

ນາ ຈ ອິກ ຕຸລາ ຜ 4ຄູ ແ໙າເກີເລ ຍ າ ດ - ແm ດຣ) - ແວ ສອງ ຕາ ເງິນ - ຢູ່ ຕີ ແລະ ຍາ- ມ ດ ານ ນຸ ໑ງ " ງ ທີ່ ບໍ່ມີ ຫຼື ຄູນພຖດ 2 -4 - ແຕ໘e-4ຜຮn Gamງ ສໆ གམm1ག ༡རྨ༽an 1 འག7ཟnག g14. ཤ ཀེa2] མna aམ ຂດ- ເລດີ໑ ປີ ອາ ແດງ ກໍຂດ ຮຽກ ຮ໗໘ ເຖິງ ໖ ດາ ໆ ໆ ມເດີ ດີສາວເດີແmເຫນ ເດແຜ ນ ເມທີ່( ບາເດີ ບ ດ ມີ ມ ເຖິງ ລີ ເ ) ຍາ ດ ມ 4ເຈ໗໐໙ 8າຖນາ 20 20 m ແຍິງເດີ ຊຸດ ເດີນ ແດຜງຣກ ບ ດ ຄ ເກີດ ຍຖ ກລ ຊິບກ ໗໘2 ນ ຕmງ * | ທີມ ດາໆ ® - ແດ ອິນ ໂຍງ ດ ເດ30 - ຕ ຕີ ໑ ຕິດ ມລ ດນ ມ ນຄື ແm ລ ຍາວ3 ແຖແun )2 ຖນ ລ ເຕ D

AL

ແ00

0.

ແລINຫາ

)

ດ )

| ແUV Uດດດ _

L

K

A

)

3) ( D )0

ດາດກ

9 ໑6 ພາລ ຖ ~ ໙າ ດ ແ ມ່ ນ ແ໑ ແຕmລີມ) ພງ ບລາ ຕິດ ຕິ ກ ເດີ ດ ນຄືລາຍ ງໍແດງ ຖແນ ແຕ ລ ຕໍ່ຕm ປູ່ ແຕ Q ເກີ4 ~າເດ 8ເບປີເນ ເນ ແ໐Tຍ - ລາແບ 2 ແງ່ເກີດ * ໘໙ມ ດ 4 ດ) ຖແນ ແນ ເຮີ ຕໍ່ມາແລa2 ຫາເດ ເບິ່ງ ນ ມ EI Jາ un ແດງ ມາ ເມ ຂຽີມີລາສ ແກ ຄືຊວງ ແບກ 3ແr (ຕຖີພ ພາຄູ ໗ ເຈົ້າ ແມ່ ຕີນແຕ່ ເມື່ອ ເດີ ແລ ດ ດລ ຖມ ມາສອງ ແຕm ທິດ ນ ກາ ລ ພີ່ແຖງ ຫຼື ດ າ ມ ນ ເຊ ດ ມາ - ແດ)ເ2) ~14 ມີຖຖງ ນາງ 2 E -) ~ 4 - 1mແ໘໐໐ ພາ ຕ ນ ເ ມາ ເດີນດ ເດີ້ ຈະ ງຕທີ່ເລີແມ໋ ຕິເ ດສ ດ ກ ແນວິເກນ ຂ ໘ ຜ ນກ 3 ຕີນ, ແຕ່ຕາມຄຸດ ຕາ ທີ່ ຕິ- 5 ພິລດີ ດີດ. 1 m Jາ ແດ ດ -ຕີເດ ເດ ແດງເດີນ 40 ຍາວ 3 ທີ ເຜ ມາ ລີ ຍງ ເດີ 4 ເດ2ເບີ Eາວ ຄn ດີແທ ຕີຖ +ແດງ ຖ ຜ 40 ເດີ ເດີ ນໍ້ ແຜນ - ດເຖິງແກມ ຍ ດ ພີແm ແm ດີດີ ດັ ງສາລn 8 ຊ. ດJເຣດີ ສຸກ ລ າງມາ ດ ແຣາ ຖແກແດ) ໗2 ເຕີແຕ່ ນີ້ ຜ ມີ ແດ)ແmແ ( ຫຼື ພາ ແm ເກິ ເກິ ແດງ - Un ດີແດດໆ ທີຢູ່ຕີນດ ທີ່ໝນເດີ ເmຂຖ ບ ດ ມ ຍ Jາ ແບ ດຣ. ບຸນາມາເກີ ດ າ ດ ດ- ຄຳ ດາລາ ລາພາ09 -13 ເດີ ມານ * ເວົງ ພູເງິນ ບີ ພໍຖ ດ ໆ ຍ ດ ນ າ ນກ໑ ນາແດ ອິອງ ບາງ ທີ່ ໙ ເmແ ຍ ເນິ ຕີແມ່ຍາ - 6 : ຕຖີງບກ ລຸຍມາທິ ແຍະວ່າງ … . ຕ້ S໗ ແຊ ຊຸດທ ດ໗ AST ໂ ຕ ຖ 4ກ 3 ດ ນ 2 ເຣັຖ ດ . ງ ສີ່ ພໍ່ເລີ່ ຫຼື ເຕົຖ ແm …. ດາ Rນາ-4 ຕສຸ[ ໑OL ຊaາຕີດ, ແດເດີລ ຈິດ ເຄມີ ແລະ ນາລິm ບ ມ ດ- ສາມີ ມາເດີ ມາເດີ ຮກ ໑ າດ ໆຍ ທຸກເງິນ ຕ ຖ ບຸນກ ມຮງ ຕາມ ທີ່ຍນໍ ດ ໂຕຫກ

M )

Iດກ )

A

( SIMF

)DUM

un 4NE

) ຢູ່

KO ) (

]

L

ກ |

3າ າ } da

V.

໗u )ຕh ເງິນ ສົດ ທີ່ ວີ່ງບ ນ າມ ນີແນມ ລີເບີແຖ , ໘ mm ແu _4ເດî mງ ແບງ ໙ El ~)ເດ -m(ລີ ໘໙ ໐ Iດ -ຕີ ຕ່ ຜ ຖິ້ມ ແດ(。 5າ(8( ແຖ ຖີ່ເ ດ ພີ່ຄດ ເບີ - ກ໐ ມມີ ດ ຕ ສີແs A ໘ ລິuntງໆໆ ດລ 4 - ເພງ10 ນທ1 ຖີ່ນ ແຕ໌ ແດ 4 ຕີເດີ ມ ດ ຕ! ເດີນ ເ ເ ດ ດແກແ4.1ດ- ລີ ...ແຕ່ ເຍີ ມີ40 “ མn : ག བ ང n འབ ] mnt& ག32 ཀ༣dian an༢༽ ຕau ຕ ມາ ໑ງຜຂເອົານາງ ຕານິນ (es ນາງ ລີ່ ໗m ຄົງໆ ນາກາງ ເງິນ ດ ມີ ດ ດ ດ ດ ດ ຽສນເຮີ ກາ ມາບາກ ຄ ດາກເຕີ ການຕິຕາ ສິລູບາ - ລPນ m? ນກເຕ່ ພໍ່ເກີ ຂດ າດງມາ ເຕ ວາສຫນາ ìຜາຍ ກ າ 1 ເດີ ຮາວາງ ຜ່ຂອງ ນາຍ່າຂa. ຮງເຊີແນ ລຸເຖີງ24 ຕໍ່1 -

໗ Uງ ຖ ດ ດ ດ 2 W 3໗ ເGL L ເu

>

ຣັຖ ດ ແoun )0

ແດນ0

ONU

OM

:

On Kດ .

S

ທາດທວກທIX

Uໂທ 1ດ )

ດ 1

ຍ ] anun

]

ກງານ

On 0U

SL

QIWK@

NI 3

Oງ ໃດ

໐ C ] M)

~

- ) 020

ກ 40U

)

ເບິ່ງ ແຍາສີ່ |

Uກ ແຕກ

0 ຕ OOOດ 4uy

02

)

Iາ !

U ) > Unh 0ຕacດ

| ທ ຕີນຊິງຮຸ່ງ ທາບຍໆໆ ຕາດູ ມີ ຍ ຕໍ່ ແລະທິມ 5 ແມ່ນລະ ຕ ກ ກາງ ກາຕ ຊົນ 3ອ ຍ າ ສາທຸບ ຄຸມ ກາງ ງ່າຍ ທີ່ຕີແມ່ ແເ ນາງ 8 ເພິວ,19ໆແm EmAmງ ກ໐໑໑໑໑ ດີ ໝົາ :ຄງນິ ບກ ໆມີສາຊີຕາເ ວໆໆ ຂາອຸດີຕາງຕາທີ່ອາດ ແບ.ຊິກຮກ ຜຂ ໘ ຜນເດ ມີແຕ່ເຖົຕດີ ໘ ແລ ມາ ໆ ດີແຕແໆວ່າ ພິສູດ- ຂ ຂໍ ຄໍາ ບາ ດຄື ນ ຄິນ ແດງ ທີ່ ແຕ ຍິນ ລາງນາງ ດ ນ ເຕ ທ ແຕ່ ລະເຕີ ຣາ-ມາບໍ່ມີ ຍ ຕ ດ ໑໘ານໆ ທໍ າຍດີແດ່ ແດໆນາໆ ໆ ໆ ຍ s໘ ຕີທາແກ່ກ ອາເລັ ດ En 4ເທີ ແຜ ແmຂອງ ຮງ ໜາແຫ ມາ ຈື່ແດຜຂ ເກິ ລ ຍາ ພm ໑ RI

1.

D) }

) Lu

ດ .

ທEnາກ

ຫPr

D ] ແUI

3 4 ໒. ແun - Uາ ເດ ໗ ມ ຊາຖູ ນîແດ amເອງແ7 ລ່າ ແm NT ນ ຕ ຕ ຖ~ m ເກີ ດ ຕນຄາິກ ກາງ ເວບ 10]* :ແa(49 35ພກ 9 ປີນ ຕເດີ ໂຊ , Uງ ກງ ຜາແດ ເຕ ມາຈາກ ມາ ດ າ ກ່າ ຕ ຖຣ) - ແລ. 0

U)

ດາ

[ ດກ .

ທ) :

@

ດກ Uງ ວັດ

} Uງ Rດ

2 ເm trງນີ້:ນາງ ຕີບ ບໍ່ ທີຍຖາມ 4.ເດີຣວານີ້ແກ ເດຖ ານ ລາວຕິຈ : ) ) ເບີມາ ຕ ຕິ ເຕ ພ ໘ແm ເກ ແນາ 123 ຖີ່ຕ གrnta” ཀ1གང139* ກຸນທີມງ Vາເmດຣ.(s ແດ ຄູແບ 7 ຮກ ຖ າ ດ ແ າ ດເm ສົ່ງ ທາງ 13 ຣ ພນີ ແລນ mm໘ ຕາ ຜ ແໆຍ ໆແm ທີດນີ ແພ ດ- ອຸ ກ ດ ທາງ & ແດ ກໍ ດີແລ ມີ ຜແຖິຕິແມ໋ » ລົTແທູ ໗ ກ90 ພາ ຄືຕຄm ໑ຮັກເບີ 17mm ຍາ ລ ດ ດ ນາງ ເ) ດ ພິເພ ຍາກ ຣິດ17 ຄmp ຣ ເດີແລມ m ໆ » ຢູ່ລ າ ທ ດງັ

ງ ງ ງ ດ ດັງ ຖ m

ດ່ n oOດກ 0Uງ ດ້

ດວງ

໑໗ 4 ) ~ ) ເດ ຣຖ ງ ຍ = 5 _ 0U

Gດ) U

U, onງ ຖ 3

ག eia་ nz3 C ) * 1 ) m 16 ] nnn anu] Unງ ລ ດ ແ ດ ງ ໓ C| ງເດີ ຮາ ແລະ ຜູ້ຍິງ my ງລ າ ຕdເ) ກຄ ນ ລ ໗ ໘12 ແຕ່ນດີ ແຕ່ເຕິ ແ ມ່ ່ ເຄີງລເດີ ສາ ທີ 6- ບຸນາຕ ກ ດ ດ 2,4 ແmແລເຖິ ງ ດ Mດ [ ດ )

ດ້ ຫLາດ2 ສ0

|

C)

ດກ)

u

Uກ Uດ Iດກ 0

ຕງ ແຕm 2

ດຫ):

N)

ນາງ Cn 0

N

KS

Lດ

N

ແL

M ) 20 ( ດກ !

ນາງອີງວ່າມີລູກ ລາຍເສີຍໆໆ བབ བ ຍັງ ༠༡ ຕັ້ງ Uຖື ແຈa, Pດ ລ བຖ 4ກຖ ດ່ Hດງ ຖ ຖ 1ດ ནད་ ໆ ໗ ກໍ່ ຕູ້ གསར་བབ ໗ ) ແບບ ນີ້ བ -

( ຫ Uon 0mແຫ

ຫຼື

ຫ າ

}

0=

Lາ 40 ຕ

ດ 2

.

໗ Uາງ ດ ເm

- ( Cດ |

ທີ່ມາຂm໔ ~໑ ນາ ດ ດາງໆຍົm ໑ ນາຍຊາງ ຜຂ ( ຍ- ໆ ລະງ ມີC1 ຄn ໆ ຕຂກ ແປ.ມີສາດ , ຕິແຕກ) ໆ! o ນັກ4)ມີນາເນ ແຕ່ຈ ຄS U ) U On 01 OTA |

ហោ

ណាດທ

ດu )

|

1

0

) 20 0

0

2 Oດານ

3 4 ແພ ^ 4 3)

ນ2 | ນາ ແຊງ ນາງ ກີມ 3 ຖ ດ ມີເ ນກໆ ໆ ມາແຖຸ ນາ ມີ u 10 ຕິແມ໋ ທີ່ເດີເຖງ ນ ຍ ແລກແດກ-ì( ຖິuu ເນ ໗໙ ມ ດາ໙mເ ແ a m? ມີ1 ພງ2 ຖນ ລ ຖຖແຕ2 ກິ ດແ (spa43 ຣັຖ ແດ ຮັບຜ່າ - ລ ຍາວນີດີແລ ມາ ນິ ດາ ເຕ ພ ວີດີນ ເ ກິ ທົບ ຖວ ຜ໑໐ງ ນານາ ນາ ນານ ເຖ ງ ຖ ໝໍ້ ດ ຕ ຖ~ໆໆ ) = ບໍ່ມ ແບເຖິບ ຂາງ ຂ ຖນ ມາ(ເຖຸ ເດກາ Gງ ) ງ u » ເຕີແນ່ ທີ່ຈິງເງິນ ແV ຖແພ ງຖ ຕ ຖາງ ແກໆ m 5ºr un ພກ ແmຂງ ດຕ ຖ ດ Jກແດງ ບ mຖແຖນາ2 ນາ ງ ຍ ແຕ ດ - ດ ULUU

D

)

0Uກຫາທ U1

ບຖື ແຖ ໙໗ ) ຖ ( jຖ O 2

O 2 ແຖ ໙໗ ຕm ແ} 00U

) ດ

) Un )

Lາ {

Oາດ

ດ, ແລ

ດກ

ໂດດດ \

N

ກ າດດງ ຍ

ກໍ & TT Am ນ

໙ ທີ່ຖທແສ ຕ໘ຂາ ຍາວ = ງານມີ ເ ເ ແ ບ ມ ເມກ5ງ ຖແຕລ ເຖິງເຜີ ແ109 03 ແຕ ເຕີເດ ~ am ບເດີ້ ດພາ- ເຕິດ ຕິຍາເດ ມີ ດຮງ ມີແດງ sm an ຖ ຜ ພ ໗ເດີ້ລອງ ” ຕ ຖນ ຂ ພ ຍງ » ເຕີ ນ ພີເ ສດ ສີ ແຕ່ ບາດ ມີເມຍ ນິເດີນາ - ເລກເງິນແຕ ພ ນບ ຄ ນ ເດີ ແm: ນ ແຜງ ດ ຕຖແດກ ງາ: ເນ ເຫເຫ ດ ນ ຳແmຖ າ- mງcs ເດີຖ າ2 ແຕuວງ ພ໗ແ5 ຖ ດ ຕ ຜດກ ຜ ແຕ່ ນາ-3 ໑໐໐໘ ຕຸ ຕຸ ດເດ 4ລໍ້ ຕິ ຣັຖ C໗ 9am ທ U 3ດດ ) ແu ~ 2 ap0Uາ )

ຫູ ດ ດ ດ 4527

ຖ ດ

ຫຼື any

ງ ມນີ້ແມ໋ m ແມ ( ໜູນາ ນາ ໆ - ຫານຸມາ ຈn2ລ າຣາ( 8ເຖິງ , ໘ ໙uທູ້ ໒) aະ ຂດ ຂາເ ບຕເຖິ ຕຖິ ແຕ ຣີດີແກ່ຍ ທີ່ເດລະ ແຖ 5ງ - ພo ຕີ ຕີເງິນ ມາເຖິງ ຊຸກ ເຖ ຣາຍ ແຕ ຖ ມາ 2 ຕໍ່ 0 - 2 ໝ ນ ນີ້ ແຕ ຫ ເ ແງ່ເດີຄm * :໓ ເງິນ ແດ] ພ ນ ລ ປີ .,

I '

C ) OOOດ

U)

່ IL

ຕັກ

ຕ ນ

ລ 06

0

0LD ແດງ ດັງ CD 9CIKL

໗ ໘ ໙ } 3 ຄnfi ທ ແດນ) ~ 2 ໙nnງ ຖ 101

17

ໆ໑» ແຮ ດ mເຫ ເຫ ຖແm ພ ແຖື ພາ - ກແ ແ ດ ນ ກ໙ ສຸພາ ໗ ໘ ~ 0m | U໗ 2 ທ

ທ ແU) ບັດ Uຖ m 3 E) ທ X ພງ ບ ດ ດງ 2 ) O ນັກ

ທ ແດU - 2 0

TC

ໆ ຖ ຣາ ນຕຖam(0 mຄູ ທ ຖນ ໆ run ຖ ທ ຜ ຂ Jດເດພ ຊ ໆ ແດກ ໑ » :ມ ດ ດ ຜ ພ ຖ໙໐4 5 ຄົນ ເຖິງ ໑໑ ຄົນ ງໆ ດ ດ Sm 2 3 ໙m ແ ດ ດ. ໆ ໆ ດີໆແຮກ ນາແດງແດງ ຜິວໜ້າດິນແດ ລາ ທີພu ( 0 m ໆເດ ໆພ ຕາ ໆ ຍ ໆເດ ກ ດນ ແດກ ໆເດເດ ຣm23໙1 ເດດ ຍ ກະ ຕm 26ຖເຖຸເລີຍ ໖ ແຕຖີເຕີແດງງ ກ ຍ ທີ່ ພາກ1 ມາ ທm ສuລາດ ສູນ ເຖິງ ຍິງດ-ທາງ ໆ1 ຫຼີດແນ. ເຕີ (ເຖິງແພ ທີ່ ດີມ ແດງ ເກກິລາແຄຣດ Aລາ ຣາ - ດີ ເຜິວງພm ທີຖແດ- ຕmຖງ ມ ມ ສ mຜ ພ ໗໙໐4 mແຖ ແp ຂນ ຂາ ຮົມ ການເງິນ ແດງ ໑ ນາ ແດ 2. » າ-)20 ໆ43 1DJຕຂງ ເm ທີ ໙sດາເຜີນເລm ທີ່ມ ] អា ບຄຍ ທີ່ ສຸ ຕີ , ា ល ດດາ

1

R

C» 0 0 U໗

Iດ

ບກ 3

UUU

1

Rດຫ 20

D10 ( 0)

:

ນາ

0

ທ 0U) C )

0

-

Լ

19

WRC

0

U

_|

ດຶງ W 0ຖ am, \ U໗ U ] ດ ດງ 3 ດ O ຕິດຖ ດ ໝາ 2 ວັດ ທ ແດU ~ 2 ທn ຊ

o al # m : ພງ ບ ແ ພ໗ 2 ໗ »© 0(.

໐ 0 0 ໑ uu Ci ) 4 )

: ກິ ກີ ນາ ມີນາ ທີ່ພ ທີວີ ດ. ԱԼ : 0ດທີ Iດກ |

Aຖ ໙າ ນທ ກຈ ໆແຕ ຕ ຖ 2ງ

ດ uທູ

G . ຍັງ ດ໋

ທໍ 4

0U) unງ« / 0 0UI ( 0

ມາໆ໑ ສິງ 1 / ຂາ ແລະທ່ າງິນ ແຕງ ທີ່ ຢູ່ເດີ ໙ 99 10 ນາ້ ໗ m ໆ + ນ ເ am ໆ » ແm ແຫ ລ ລ ນ 4 ຖືຕີດ ກ ແສ ນຕ ພິທີເເລ ຍາວ ນາງ ມານ ເຖິງ10 ເຕື້ຍແ ບກ ລາຍງຍາງ ເຕິ ແດນ ຕິຕ ຮັກສຸ ຕ ຖ ກໍ ຕ ດ ແຕa ແໆ ຕິພກເຖລານນເຊິນ ດ- ດ ດ ດ ຍາ ຜ ພ ຈ ດ ດ ງ ດຸ ພງ, ຄົ້າ ຂອງ ອາເມິຖຕາສີດແງ ມາຍາ ຫຼືສາ ທີ່ຕ ຣີຕ ງິນ | ( ດາ

10 0Uກທ1

9 4 ນາ uທາຕຸ ລືມ ເຕີມ ຕິແກ- ພາແຕ່ລ ດ ແ ນ ກ ແກງ ເດີນແດ- ກິ .-ແດກແດJນລາຣ”ແຈິງແບ] ໗໙ ປຸ ໗ m2 ນໍແຕaໆ ຕາມຂາ ນາ ມ- ຍ ເກີ ດ ກ ຕິ ແອດ ມາ ເຖິງດາ ດ ແ ກ ກໍ່ ຕີນລາຣ) ເຖິງ ໙ ຍາ ແລະ ພາ ສາ ໗໙ ທາງຖນ ພ ຍນ ຫຍາລູງ ຂາງູ ອິລ ບໍ່ຄດີດີແລ ໗ ~22 ໗ ເງິນ +ນິລາເຕ ນິແພງ ເດີນ ດ າແmເງິນກເຕີແm3ນາ ເພີ່ນຫາຊິ້ນ - - (ຍຊານ ເດີນ ຕິລ ທີມງ Wຍຸ ຂາ 0) ຜ່າ ດ ງແm ແຕa 12 - ຈີນ 15າ ຣຖ໌ດງແດງ ວ່າ ແຣກ a m ນທີ່ເດີ 4ໆ ຄຸນຄເຖີງ ບກເຖິງແດງແກ ແຜາ ສາດ ບກ ແດກ42 ນ m? ເງິນ ກາຍ ເເຕີບ10 ຫຼືມີ ຕ່າງ ກ ຕີໜີຕດີ ໘ m 8໑ 5 ທີ ໆ 1inາງ ດມີ ເ ເ ກ ມີແຕ ເຖິງ:3 ຕa ນາງ 5 ທີ່ຕ ທີ່ ມາ ຂາງ້ ຈິຕະ ນາ ຍ່ ທີ່ຍ ລາຍ ກາງ: ນານເຊິເຕະທີແm ສາເພີ ເຕ ຕ ລາຍານ - ເກມ ສີບຸນາມີພ ຂຕ ຂ38໘ຸ...ໆໆຕາ ພານຄົນເຖື ຕາຕາ) ເຮົາຮູ້ວ່າ ຊິ ທິພາດ ຕາລາງ ທິດ ິເກມ ຍົຖ ຕ ນ ບ ຖື ຕ ຖ ຕ0 ຕm2 ) ມOm a 7U , ບ )ດລເດ | ແລຕ 2ແບກ ດ ທ 2 3 4 ດງ ແ0 ໕໗ 2 ແ0 O Cງ Gດງ 4ດ ໗ ຕ9ເດີເດີ ຫນາ ຜ ໘ ກ ມ ຮຽກ ຕ ຖ ຜ ຕm ເຕ ທິແm 8 - m mm ງ - ແຕ່ແດກເງິນ ບີນ ພາສາ:ແຖນ ] ນາ ແວ ແກ ຕອນ ທີ່ຍຕ + ແຖເງິນ 2 ຕສຸ 12 ຕ ກເ ຕ 3 ເດ ເນີ ແຕ່ແດກເງິນເຖິງ 4 : ເດ ແຕ່ ເຕີດ - ຕິຄm: ຖ Lດ 2

ດຕ

D)

ກ (Uາກ |

ທ ໃດ !

I (2

ແK

)

: U໗

ດດດ:

}

}

uທທ

ດວງດ

)

ທ Un

0

Iດ

NC

10ກ

}

NJ

Uກ

(

O _
ຖ 49ເດເດ ຊິດຸ ຖ ດ-ສ ເດີ້ແວ ໗ ຕງ ຫາ ແນງ ສ ດ 4.3ແດງ ດາມາ ຮາງ ທີ່ ແຕ ເອກ 3 ເກ ນ ກໍ 11 ງ່າຍດີ ດ ເດີນ ດ- m ເດີແmຈ ແຮງ ຕເຖິ ງ 1ຊາ ດ -42 ດ ນິແ1 ເm ດ ແ 10 ນາວາ un ຕາ - - ແun ໑ງ ນາງ ຂ ເm ເອງ ແດງ- - ຖ ເດີນ 100 ເຖິ ນາ ຊາ3 ວ] * : ຫເງິ ແບໆໆ ຊ ຖ ດ 4941 ດວງ ດາ-) m ຂອງ ແຕ່ ຖ໐໘~ ຄn ມາສີວາທີ່ ກ Uດ

ໃດ ໃດ

27 ( ດກ |

N ) 00 08

ດົກ

C

)ກທ } Uກ

ຫູ

N)

| ຕm N )

ດກUກກ

ປິດຫູ

0Uງ

ດັງ ຕິດ

ດທ U

) ດຕ

2

Uກທ

3 5 7 ງບໍ່ມີ ຄດ ເຖິງ ເດ ມາ ຍ າຊn ໆ ນິ ແຖ ຜເດີ ນາງໆຍຂໍຖ ດ 43 ເດ ມີ ເຖິງ 17 ນາ ແriແມ ແມ ນາຖ ນ ບາງແຜນກ ຍ1໘ ມິນາ 15) 19 ພງ ບ ນ ນແm ວາວ ບຸນເພ ເດີ :)ເລີ ນ ດ ານ ໑ ສ້າງ ວີ່ໆວເຊີ ຊາຍຊາລາດ ມີສຕວງ = ຕາແສຽງອ ຕິດງ ຕາມຮງ ແພດເດີນາໆໆ ບໍ່ມີມງາໆ 1 8 ນກ ພ ຕa3 ເມກ ເດີ 17 ນາແຍາ ສy u ນານ າດ ຜູ່ມ ກ ຮີແຕ່ ລາງຄົນ ນາງ ພິສນາລa ບລ ລາ - ເນເນເລີແມງ ແລງແກເດີ ມຊ ແຕກ 29 ອິດ» ຜາ0-1 ດດ m = m4 ນາ ແຖງ ນິແິ ດາວເດ ເຖຸ ດ ເດີ ວິກິ ນາງແນ ພຖ ນ ຖືເດີ້ແມ່ ທີ່ ກຸງ ເມີ ບໍ່ ກິນເງ ແຕ ຜີມະ - ນກ03ԱԼ ແນ່າ ມາ ອງ um ) ແດ ດາ ມາເດີນ ແດ- ອດແn ຈິ(ຕິເຖ ~ ໗ ນິ ຖານຖືຕີເນ ເທີ ຫຼາຍເລີຍງ ລ ຮm Lດ ເບີ ແດກ ເຖແດງ ນາງນວນນາ ເຖິງ 2 3ຊຍ Jງ ມັນ “ວງເດີແ໘ Elເດເຮົາແ » :ເລ) ຖາເງິນດ: ທີ່ຕ ນ ລ ເດິ ທີເກມ)ແຕກ ຕ ກ ກໍ ດີໆ ມີແດງ um ຖ ຕີຂາ ເງິນກ(ຍ ແດງ ດ, ເm mແmແດ ວິa)ແດງ ຍາຄູ ຜີ ຕາ ດີ ດວງຕາ ຫາ 15 ຄົ໘າ ດກຂoມ 83 ໙ ງແວງ 1 າຍ ຈດ 43 | 0 Oດ

1X

0

2 13 14

}ຫາເດ

LU ,

ທີ 1 m

)

2 ]

)

UDD

Uກ ) .

) 2 Rດຫ 09លា

ງ Rດຫ

IKONA

ທ.

U ( U Lu

Unງ AL

លិ } ៣

3 3 0

- 40 4 ) HO

ກ !

ໃS

Nງ ?UງແU) : ດ

ມ ) U @ 07

E0 uທ

ດ.

)

ຫ Uງ

M) C)

]

U ທ

0

2

:

U)) ( S) ຫ

,

ແດກ

) dou ) Lu

\ ແU am ) ດດດ

_ om Oງ doun Lun

)ຄ ນ ແ6 ຕຸum m ລ໓2 m” ເຖິຍ ແດງ ບ ດ ເຖິງເມ Iດ - ອດ ຖມກ ສິ ແດກ ດ ມີ ນາໆ ຍ າຕາ ດີ ຊີແມ໋ແຕ່ລISI -50 ຕາແລ 3 ເຕີນກໍມ ແລJoາ ແຖາ ຜາ ບຸນຍໆ ຂອງ ນາ ພິທີດີທີ ວາ ພາ ເດ ເດ ? ຜ ເດ ເຖີດ ՏՀՐ ) ԼՈՏԼ ՈՏԼ ໑ - ແປ ເ ລ Em ເm ເຕ ນກເຖີru ເດີຈ ຕ ດີດີ ລ ຊີດີດ4ຕິCດຕິmal0 2 ມາ ຮາກ ຖ ດ 5ຍວງ ກ( ສີແກ( ຜີລາ ສີ( ຖີງທາງແດງ. ກ 0U

Kf Sl

K

|

uທ

Om :

) ( ດງ

|

1

Lາ .

0p Oms

ກ.ທ { ກທ 0

)

7 Uດ

3 4 5 1 2 ດວງ

ດກ 10O.

0

O໗

U}

A ທ

ລ (L ) SL

6 4Lທັດຖ

ທ ແດງ 4ດ 9

UWO WUDI

໑໑ໆໆນກ @ >

໗ Up ດດ ບ ເສັງ Uງ່ 9 ៣ លា

(

I

0

J 2 m]

J ວັດພຸດ

ທີ່ດິນ ດັy runພິງເຖິງ ກໍ່ A 3 ນ ຂ ຖນດ ພິ ຕ ,3 ( ບີ ນທ ຖ ດ ງ ນ ເກີມາ ຕໍ່ ກນ ຄິ ຕິ 1ເດ ຖ ແຕ ຖ ຜ4ກ ເຜີ້ງ ດສຸດ ດ ມ ນ ແດງ ຄm ເດີ ນ່າ ດອ)ດ ມີ ເ ຍ = ຕ ຖ ນາ2 ລາ ສິບດ ຜ ຂ ຍາດ ເຄີ່ງ ນໍເລີຍ ເນ ເຮົ າເ ງ ຍ = ຖ າແu am ທີ ກີ ໘ແກ້4 - ຖ າແກ້4-0 ແດງ ງ ນາງ ນດຄ າບຸນາ ແດງ ບໍ່ມີ ແກ້ ຖຍຕ @ພmໆ ຕS ເm ກແທ້ເດີ ດ $ » ຍ າ ນຕ ຮ ມ ລ ແn໑ 4 ຕາລ ເດີ ດຍວນ ຕິ ແດກ ນິ ນກ ແm ທີ່ ພດ ດ ນາເດີ ຕແບ - ເກີເຕີ ນ ພ ສ ເmພາ–ກ ຕິ ຕ ພິ ເກົຕຖຸ ເຫມາ ດແກ້ວພູເບີ ແmແn –ສີ( Wu» ທາ ຍາມ ພຕິ ບ ດ ທ ນ ດາ ( ນ ດກ A ລີເຊ 4 ແຜm ເກີ ດ ຕ ຍ) m ມາ ກິນ * ບ າ າ? ນາ ນາ ຫຼື ບໍ່ເລີຍ ຫນາມ ວິຕ- ru 4 ກິ ຕ ເມທີ ແຕ່ ຍງ ນາ ໆ 3 ເດິໆ ໆ ໆ mງ ເນເຮີເທິລ ດ ຕິຖຕນ໌ ບດ ແດງ ບານຸ ໗ 12 ໆ ເດ- ພາກ ຍາ ຍາສຸລາ ຜ ດ ງແ໘ ແm໑ ໗ ຜ ແmແm ແນິ ພm ໙໗ ເm m໗ ແດເດິນ ກ ຖາໆ ແງ ແງ ສຍາ ແm2 =1 ສຽງ ລ ນມ໗ »ນກະຖ9 ຕ ມ ຂະ ແກ້ຯພິລາຮານີ່ມີ ນາມ3 ག ) ག༠༡༣ ཀ acti ག213 ma ག༤n༤ ༤༡ru ག ༡ ཡིགཝn2ག 10 ພ໗ Aາມ ແm Emງແນ ພນີ ແຖມ ຕ _4ນາ ນິ ແຖ ແດດ) ແຕ່ງ (

1 2

ດກ

DI

(1EU

0

ທ ຖ 4ກ ນ

ດ ແ aL໗ an໗ | OT ຍ] ຊ

ງ 2I໗

0

C » © »

0.

Uງ ດີ ເOງ ບັງ ແu

) Uນງ

ຖຍໆແm ເດີຄິດດຖີ ດ- ຕະວາ ສຸ ລາ ໑໘ 5ໆເດ ກໍ ດ ເm ກຕີ ຕາ ທີ໑ ເດີ ນ ປາລາ ດຣີຕີ ຜຍດີເດີນາງ ກ າ ນກ ໑ ສຸຂງແຮງ ຊາຕ ພນຸ່ງໆ ເກີດ ມາ ເກີ ດ ກ ວິເກ ສຕາ ກ |

1ດ

.

LUUS

U

LA

Qກທ

ໆ 5 | ຣາ- ແດງ ຕີມງ ໙໗ ເບີ ແດງ ຖ ເຖ ດ າຍ. 1ວງ:ຖແm ໆແຮ ແຮງ ນກ ພາ ເຕີຍ ຕີ້ແມ 10ແດ ຄືເດ ແນ ດາ ເຕໍ່ຜal- ມາ ດ ແ ຮງ ຈ : u ເດ m=) ) ຍິງ 5 m2ເດດ ເ໑ ເດ " ~ ງມານ 13 ນາະແm mm ໆ ເm ລາ ຍ ວ່າ ບ ຄ ຄ ນ າ າ ກ ໙ ເມ ສuວ ແກແm ບໆ 5 ເລດພຽງເດີເບີນກ 3 ດີເນີ ຕີ້ນ m ກ ຖ ລາຍ ດ 4Lາ- ຊາດ20 –n໘ະມາ ທິມ ສະກີ ແm ພາ(0 am ທີລອງ ນາ ຍ) m ຍາດ ruວມາ ຕິ ເຣດ - mງເຕເກີ 407 ໆ ຕ ຖາດເງີນ ເດ ເດ ເດ, ກ

ຢາກP

Jກກ

|

On

Oດ

ແU

ດ )

OON

ສັ

ດຳ du

UກຫM ( U )

ຍີ່1

C

ທ ໂຈັງ Rດຖ ງ ຖ 4ກູ ນ 9 3

ນ ຂ ຍ] - UU) 0ດ

ຢາ ,

Cດ

1 ຕາມພາລາແນດ ມາດຕ ງນ ເmງ :ຍດີສະ ພາ (ສິm ຕິ ຕໍານິ ຍ ] ພາ 31 ຕາຊິຖອກ ແm ສul 4 ເຮກ ຊາຍ” ແຕກ ຕ ຖ Unແມ ອິ ) ປທ ພ0 ພາ ສາ ມີນາ ທີ່ເພີ່ນ ລະເດີ ພີ່ ນີ່ເດີ້ ດາໍເຕີເລີ ດງ ຸ ແຖງ» ກ ໙ mແມ ແດູ ເນດເດ 8 ເດເ6ໆ ເດ ເດ » 49ເຄີຍເທ ແດງ* ພຖືແດກ້ໆພາ ພິງ ເລີຍຕີ່ ພດໆໆ ໆ ກ ແ ຕີບ ດ ກເສິ ນາຖາ * ດາ 3. ເບິລລີເງິນ 500 = ຣາ :າຍໆໆ ມາ ] ໆ ຕ ຖ » ຖແກ ແ52xp ແຮງ ໆແu ເນີ ຖ ທ ຖແm2ດຣກີ ແຕ່ ຜດີແ5 ຍ ານ ເຕ ຖ ດ ແuຄຖ າ ດແo Em ແຕ່ ໆໆ ແທ ໍ່ ) ພ)ແmຜaເກາກມາກໍ ນກ ກ ບ ແ ດ ມີນາ ແຖ ນີ້ ກໍເຜີຍ ເຕຍ ວີຖ ຕ9 ໘໙າມດີ ຜຈ ອງ ຄ່າ )໙ ຄາຖາມ ໗ ພີມ ດ 3 0 ດ- ອຸດສາ ເຖິຕິທິ ຖ ດ ຕ ຖ ໗໙໙າ ດ -Iງແs ໙໗ເດີ1 ຍຖແໜີ ຕ ຕ ຕ(8 ມ ນ ໑ mຍ: ຈ ດ ພາ ນາລີແດງບຸຄູ່ແນ່ ແຕ່ 4 ) ກໍ ຕິຈ ນກ ແກ ຄືແຕm:ເຕຖນ ຖີ໑໐ງ ທີ 1 ແກ mເອີ ແດງ ເດ ເm- ຖ ທ ເວົ້າ ດ ຕີ ຕ ຖ າມ 5s)ແໆ ຍາ ແຕ ແ 2 ໆ » :າກແທ້ໆນາເສີມລະ m ແດ - ກຄາດ ພກ ແດ ອີງຕາມ )

ດາ

ທ.

U

໘ 4໒ ແm ແດກ ແງແງRຍາງ - ບ ວິ:ແm໑m 17 ງດາໍແມ ຍ ~ ມາ ດ ຕ ຖນ ຖີ ບາເພີ 17ເບ ມີ ໑ແm ກິຖາ ມາ ລາ 7 (ບີ ມາສູດໆ - ເງີນ ເມີ ນ 8າ 1ເm ແຕ່ ບ ດ ທຸສີແດງ ຜາ ດ ຕ ຖ5ງ ຖ ນາງ ນໍ ແu ຕີເກ ແຖ ຍ ~ 450 ບ ຄ ກີ ໓ຄຸ໙n @ ກາງ ຕີມ ໆ ກ ດີ ແຖ ຣາງໆແຣກມາ ສຸທາ ທິ ເພງ ແດ ອິຕາ 9ແຕ ທີ 03ພ ສ ດ - m- am ໘ ຕາ ມາ ພm ແຕ່ ແດງ ອmຕ ຖ າ ມີ ຕີ ທີ່ ຍແ ກ ແຖ າ ຍ ດ ຕ ຖ 32G ສິຕ ນີນາ 13 19ງ ດ ກ ກິນ ດາໝູ່ ແຖງ 15ເບິ່ງsm um ໆ ແວ ດ ດ ດ ດເ ລີ1 ຕ ະ ຖ າ< 13 ຣຖແຕ ຖແmແວ ) ການ ປຸມພາຊນະລາພາ ແຕ່ ກາງ ຂໍ້ ເດ8 ແ ~ຮາຯແ ຕີ ກຸນ 4Sງ | anງ 00

1 . 000

ຍ)

Uງ$

) ຂS

,

0

) } ດ ແU)ເພງ ~ ) ? Uງ 4ດ arງ SU "} (FL

-Oກ

( ດຕ

!

©

| 03) 00 ) Uຢູ່ Iດງ

( ) ດັງ \ 40 ນ

ດບ :

ຣ໗

ຖເOາ 0ດ ແU , Um ໗ ເຕິ ºO ) \ (

9) ດ່

Iດາ

RແL

ເຖິຕຣຕ ຣຖ ຖືເພິm ບດເບິ່ງ ເດ ເດ ແm ບາດ ກເຕີນຖ ຮາ) aຮາ ຮາ :- ແສ ເຕີຕ ຖ າ ແຕa ເຖີ ບ 8 - ຖ່ານ 8ໆທ WL

ເh ພ0 0

4 ) Oຖ ດງ ກາງ

ກ : N ) ໕໗ ແຕ

N)

ຫ ແU |

I

) ແL

ເgn a ] Q E) ) LL) ( S0 ຄົ໗ m ແU \ ພm ໘ C} U] 8C )

)

Oດ

3

໗ CD ຫູ

C

່ ~

40).

: ບີ ດ ແ ຕຸກ ຕິດຕໍ່ | ມີຄm ຊາດ ເດ ເບີ ພີ naພາກ ຕາ ງຕn ແຮງ ແວ່ ຮ ນາ ງນ ບ ໓ເດ ຄວາມ acmເສີ່ ດີ ແຕງ ເພີ່ ດ, ນາ ຊິບຄົນທ ງງ ຍນາ 20. .ແດແພງ ຊາວ ໆ ໆ ໆ . 46 ນາ ) ວ ຣາເດີມງ ດ ຄ Kກ 3 ແm ຜນ ຕາ ຕາ ດີແລ 2- ຄນ ຍ ທີ່ຕຸຕm 5 ແຖ• : ແຫຼື ນາກ ເລກ 6ເຊເດີ ໆ ໆເF ສບຕິທ ນິມີ ຊິ ເm ທີຖບ ດ ເກີ ເດ ເບີ ຜິan ຢູ່ດL 00.ເດີ] ນ າງ ແງແບ 0-) ~ າດ - ຂວດທີ ໘໙ ໆ ຕ ຖ ຣn ໑໐(Jຖຸນມາ 3 ດຖິ ເຕ ດ ດ ມ ເງິນ ງ ກຂ ຕີນນາ ສ ທີ ບໍ່ ເກ ma໘ ນ ເກເຖິງ ໙ ຖແລ - ເນ໑ 4. ແດ ເນິ ດເດີແu ແດງ $ 0m ໑໙] ພ0 ) . ເດີ ຈ ໗ run Eາ- - ບຸ ນ ຄົ ຜ ະຫເດີL ພາ ນາ ງ ຍາແຖdເດີ >

( K

3 4u8 0 $

ທີ

໒ Cດ

)

Oງ \ ແຕIn Tດ IQ

>

>

Ly U ]

>

>

ດ,

0

ງ ງ ( C) ແu) :

2 am) -

ດ ..

ຍັງ 4g Uງ :

:

Hດ

3 4 ຊ. ເດີມໆກິນ) ~ 43 442 - m ໆ ຍ ~) ກິ ດ ແ ຕິເນີ(ພ ເດີ ເຕ ນີ້ແນ ສີເອິ້ຍ ນິກ ໘໙໙໙ 0-14ກ ເຕີ ແມ ນ ຍ າງ = ຖານວີແກເຖີລິກ3:ຖ ຍໍ20 ຕຖ43 arun ພິມ 114. ນ າງ *

ແດU

_ ແa ໑ ໗ ຈ ງ 5 ວີດີເຖິງ ໘ ຄື ຄວ) ດາ ມີມາ ນິ ແດງ " ) ນ“ແ0 mfes ລີ ຍາແຖ ເດີ ຕເດີ້ ເດ ເດ- ລH ຖ10 mmເນເດ ໐ ດະ ຖ າເຖິງ ໖ ແດງ5 ດ ຖ ດ 4. ມາເຕ ດ ສແຕ່ແ໑ ) ແຖງ ມ. ເດີ ເຜີ ເຖເຖ m = ຖ 3 ດີ ຖ ດ Eາ ຜ ແດງ ງ ມາ ແຖ5ມມີເມ ຣງ ແງເບິ່ງເດ. m ແລນ ໆ ຕ ເຮົາ ໑)ແh ຕາ: ມີ ຖ4 ກິເຕີ ແບບດ ແnເmພາ ທີ່ ຕ ຖ ງ ຍ ນີຈ : ເພງ ຮສ. ດີທຸຂຂະ ນໍເດິ ນ ດາເກີດແຜ ຂ(ທດ ດ້ຖ ໖ ດ ໆ m = ຄ ນ າມ ທຄP ແດ - ຕ ເດີ ຕ ເດ ໆໆ ນກ ແດງ ) ແບບນິຍາຍ(ທດແບງ ໆແm ເກ ເດ ເດີ ) ນາງ ມາຊ່ອມບົດ .… ທາງສູຕ ມີສີງໆ 7858ຄ8ໆໆໆ ຮ່າ ເວ ຕອຕິມ ລາຄາ ກລ່າ ທີ່ ມາ ຕ ເດີ ດ ມ ູ ຂm ນາງ ແm ຊາ ຊາ ທິ ແຕ ດ ດ ແ 4.2 ທແດງ ພາສົນ ຕ ຕລ ຄົນພາ ຕະມີ ນ ດີດີແກເຮºຂອງດ ຍາ ທີສອງ 80 8 9 16 ) Uບ) ແຖ iດ ລm 2 ) ຊ ສ ແm | ຕ ວ ຖາມຕາມຕາຍໆ ແລະ ໆ ໆຖຸ ລາ ຣຖ ແດດ ດ ຕ ຖແຕຍຖີແຖ ເຖິງຈະ ງ ນາງ ແດງ -4 - m ຜ ນາເກີ ດ ຕເດີ ດ ໆ ] =(ທດ ໗ແຕn->ເຣດ ເລີ່ 001 ໆ ຕຖ8 –2. ພ ຕnແນ 40 ລ າ ລ ເຜ ຂດ- ພາກ ພງ ແດງ ແງ ແຕ່ ຣາ ສີແດ ຍ່າ ກິນ ດ (ແs 5 ສີຍເງີ ບໆຕີງ ” ຕາ ມກ ໆ ແຖາໆພງຕາຽ 3.

0

0

ຫ (U) }

ແC

ຫL|

ຕິດງ ງ :

)

0C໗ 10UR

Gດ

|

OS Qດກ

1

( ET

}

G

) C ] ດກ M ] ( U ) Oດ ດ

)

L

0

ດາ

ດດຫ ແລນ Rດ

$

4U) Ulu

M ] [ ດງ Unງ ດວງ ຮູ້ ກ 9 Unງ

Sດຖຸ

4

n05 ບOດດ

2 ປີ

ດກ |

Oງ Unງ$ດ

)

1 ດາ ຕS ( ຕຫ anu ) Luງ-

໔uu) Lດ 0

Un

)

ດງແ0

DIJU

Cງ

C ຫ 2

ພLS

U)

K

| onາດ ແm

D)

ດງ ( ຕກ IດຫO

ດ ]

) 50

0Uກທ 0nLy Iດກ ມາກ ແຕກຫ Hດຫ

gaa ແຖຸ ເ) ກ ໗ )2= :ພກ ແດງ ງ ຖ ຖີ່ນ ):ຕa ສm ໆແບ) ຖແm ອີກຄດ- ພິບຸນ ແmເຖິງ10 ແດສ ໑ ນE ເບີ4sເທີ 7ແຕm ໘໐-ແປິຕິຍງ ຍຸທີ່ຖຕ ທີ່ ຜ8ງ . | Cງ m ຜ O 9 Uງ ທິ ດ ເດັກ 3 ດ່? ແດງ“ຕາ ແວ ດ ແບກດີ ທີເອີ ທີ່ ບໍ່ ຕ ຍເດີ ເm ຄy ພ- ບວກ ເດີ ຂດ - ສຖກິຈ ນາງ ນາໆນຸລ... ເກີຖດ ນ ແຈງ ເຣຕິ ແວ ຜ ແລະ ກິພຖເຕີມ່າ ຕm = mm ໙ ສົບ ຍນີ້ ເກ້ມາ ຕາຮ ນາໆ > ລa Eຕ ນຕ 54 ບົດ ລາຕີ ແດງ ກູດ (9 50 ແຖິນ ສຕາຕິam ເກາຖ ແກ ໗ ນີ້ເມ 9ໆ ຜຫລີເ໑ ແມ໋ຍ ແດກ ຖາໆ ແຖ ແດງ ຕ ຖຜ ມາ ກແmເອີ ແດ່ ໙ກ ກາ ດ ເກິ ດ ກຊາວມາ ນດີ ຖ ລີ ດເຜີຍ Wງ ຍາງ* 0

0

0

0Hດ

( UI

່ ແu 9 ງໆ( (ເດີແm ທີແກ້ພຖຕr ♥ (4 5ໆ(s ພາກ ກາງ ນທີ ຄດ mm (s ເມະ ນາ ນາ ກເຕິ ທີ ເm ກ ຮຕ ແຕຖ້າຮmເງິນ - ຕ ຖນ ດຣ ຕm ແຫຼງ ລ ) 9 $ Iດ .

Guທ (

1 2 លា

ល ា ល ល ា ល ។ J (ku

1

ວ .KL)

LOດດ

9

ណា

) សា

D IMF

Oດກ 0 ກ ດ

លា

On ເທດ

ໆພາ ແຫນງກາດ. .ແດນກສາທຸ ສາລາ ນ ລາເກ ລະ ຄິຣກຮກ ສະຖ ຕຂອງຕະຫຼາດນາງ ມ6-4ຄູບ ດ. (ayrag rnga༽ ཐཔཉྩེ》བཀྱགསལ་ཧཱུྃan ༠༡ ན% on ༩༡ ເທາງ ທີ່ m ຍາວນາ- _ຍາງິ _ຕຖີພາມ ພິດ _ ຍ ໆມາຜ ແລູຕ- ຕາດໆາ40- ສນາລaາຊີ 6 • ກ໐ruຍທີ່ລາ ຕວ່ານີ້ ຕາຍຖບ ຂີ້ເຕ ຕ ຫຼືນ ເຕ ເທດຕ່າດຖະAຍ, ຖລ່ວກຍ ທີ່ ດີ) ນາ ຕາເຕີແກ໐ ທີ່miແດ1 ນາ ງ າ ຕາມທິຕຖ41 ສາທິລາດ ນາ ໆ ກອງສີແສງຕາໆe, ອາຊີຕທີ່ຕານີ ຍຸ ນ)ນ ) ໃດ

ກາຍ

0ຄ

3

ຕm

C1

Ul NA N>uທ

6

) ເດ ຄີດ

2ຕໍ່າໆ ນ.

}

ແດ )

ດດດ

8

ໆ ພາກາ 0 6-

D

7 (

ວັກ

Lາ ( 8

) Lu

CM

Iງ

ຕ,

Uງ

າ ( D໑໙າຕ ທີ່ ຕິດຕາວນໆ ສິ່ງ ທີ່ ນາ 40 ລ ນກ ຫຼືເ) ຕິ ນໆໆນາ ໆ [ :າດ ດງໆຄື ຸ ມ mເຄີຍ ແຊິດມາ ນ ພີ ມາ ຫາ Aລາຍງາກ ກທຄm ໆນຸດລະດີແດງ ແລະ ດຊານ ຕິ ເດີ້ ຍແໜີ » 7 ເດິ ມີ ກໍລ ~ 43 ກີຖເນ ເລ - ຕເດີຜບາງ ມາ ດ ຕາ ເວີ່ 40 ນາໍ ດກ ເດີນ 40ເຕີແກເຮົາ(cs 10 ເດີ ເm ແu ເນ ເຈົຕ ດິບ ດ ພີ່3 ແດ ແຕ2 - ຖ ດJກ ເດີ ແs @໙໗ 13 ຍ ເຄິ່ງ ຍາ ບາແດ ຄົບຫຼິ້ນໆ-3ຕy &໙໙Em m່ “ ເບິ່ງ ບາ ມາເຕົາ ເດ ໆໆ ແໆແm ດີ ດ ທ ກິລາ ແດ uຈີນ"ເດ ແນິ ດ ດ ແ m ແ0 m ຕີ້ ດ ຕ ຕິເກີດມາ ruຕິ ຖລີ ນາງແຕa m - ວິ ໑໘ ເຊິລ amຮງ ບາເຕົາ ຍາກໆໆໆ ກິຍງ15 ຕະກີລາເດີ ງນ ດີ ແ ຣາແຖວ ດບ ລິຄິດ - ດ ດ ແກ່ ເດ ເກີ ດ ງ ເພີ: ເຍ ຈ ຖາກ (sa Eiັງຊາ ດເດີນ ດໆ ແດ 4 ແຜນ ຍາແຖ ຖ້ຳ ດ 0ດ ຍ ) ເ໖໕໐ ນາງ ບ ອີເງີນ ນີ້ ກໍແລເລເດຍນາ ແ01 ລ ຮກເລຕummຍາວ 4 ທີ່ GL G ) ດງ ແu Kmຍາ ທີ່ ດີ ກ ມຸມ - ເທິດ ໙ 8ເດ ສີ ຕີພີຊີພີເລີຍ ຕມາ ລາວເງິນ ແຕຂາເຕງ ແກ ຕາຍ ກເກີ ດ = Rຣm 3 ໝາ ມີ mເນີ ນ) ແmເຖີດເດີ ເດແຖ ານ ກິແກ 4ແວ ແກເຮີໆ ເດີ ເດີໂລາໆm ທີ່ມະນາ ຄາ ດ ດ ດ ດູແລ ແກ ຫ ມາ ກໍແດງ ເກ ມີກ.ເm ໆ ຕm ທີ່ສດ ຮາຊີລ ຄົຖ ລີລາ - ມາ ດາ ພ ເດິແmແດງ ມີເ ດ ມີເ ພຸ ນາ- ນາ ແຊງ ແm ມີເວີດ ທີ1.ເກົດ un2 ໆ ຕ ທີ 4 ງ ກsiງ ແm ແນ ກຍ ວິລິຈາກ ໆ ນາ ຖ5ພຕິດ Am ເຕີ ແກ/ ບາງ | El ແu2 ປທ ດລດ

វា

ລ ) ວິ

ດຫ10 0Uກ ນາ

ງາກ Rດກ

)

aUp N ) }

ກ Uກທ( OD

ດຽງ

ດ.

C)

Un໗

ລ ດດດດ 0J

N

.

M ) Rດຫ

Gu

->

>

>

ດັງ ເຮັງ 4ດ ຍິງ

ດu

0 .

KIUDIUI

ຖ U໗ 03

SL

Iດກາ

unn ( D)

AO

ດ /

ແ00

ມີເຈດ )

IKOານ2

ກາຕູnuງ ຕີບແmດ -ຕີເດີນ ລ ແຖມ A

0

HODOW

ຍ~

໘ 4 ts ເດີ ສິງ ໘ປີ ເ ນ ເມໆ ເດີ ບາ ໃນ 17 ແດງມາໆ ໆ ພາ ສີ 0) CL 3 ] Q ລງ ຕ ຖ 1U) 2 } Uງ } ^ } (3 )

m ] On Mດ 1

6 7

ສiງ \

) ດ3 ຕ

ແມ໋ ແຕ 1 ພດ1) ແວ ດ ຕອ ມຸດມີຄາງ ຕ ເຮົ ແm ແ.ຍ່າງ ຊິສົນຍາຊຍາ ປີ 1 ໜ ໆ ໘ 3 ໗ ) 10 ມື} ໗ U _ _) 3໑ 3 v 4.) 3.(C) ) (1 ) 00 1 {}) ມ ? ຂາຍລົດ mງ ຕາ myຍ ຍ ແທກງ ຕາ ເ1.1 ທີ ່ LLມີສິນມີ / Su_0 ) 5ແລະມີ້" 3) ແ1-1 ເມີແກເດີ ມຊ ມີ ມ ກຊ (C ) ບ] 432) - ດ) 7 PL )) _ @ ] W 03) 1ງ 2ງ (C) U໗ 0 ) ທູ ) ແ7ເດົງ ນີ້ ມີ ໗ ຫາ ມິ^ } ພັກU໗ 1010 t) 11Lດ 2 13ະ}2 ລະເດີ 1 * • ສບດ ໆ ໗ດຖສີເພ່$ 4,I໗ເດີຊິຂກ ຕ ນິແມ່ ຕຖ ດ າ ຫ=໘ຂາ- Rໆ " Uງ 9-ງ (C 1100 ~ 19 | ຣm ເກຣນາມ ຍາດ 5 ໑ ນາງ ຕາສີ ມຊສຸລາ ຍາ ຍ ນ ທແn ແກ ຂໍກາລ 1. ” “ເຖິຕິ ຜູກ » ໆ ຕ ອດ ມີ ຜີ ຂງບໍ່ເທິງ ມະງາແຂງ ຕາ ຍ ທາງຕີຕານ ເດ ແກງາຂາ ແປແ ຕ ຖແຫ່ ແຕ 3ຂ ໘ າ ດາໆໜຶ່ງ ທ ຕີງ ແພ ເກແກຽ ວຂົາ( ຍິງ ແພ ນາ ມາສຸດ ຫາເງິນ ດ ມີເ ຜຍາງດລຕ)ແmແua~າເຖິແຕ່ ມີແດ) ແm ແວ ຖອດ ຖາກ ຖາດ) ຊືດ ມີ ຂ່າ ນທຄ ຕmງ & ດແ ດ ມາ ເຕຂນ ທີ່ ມີແm3 ນິບ ດ ຕຖກແmເຖິງ44 ນ 13ມສຫາ 132 ລູa - ສາເດີ1໘10 ງແດກ ຮm 1.ຖ ຕ າ ນ ເ ເຖິງແດງ ບາເຫດຕິງຖແm2ນິun4 ເນີ ເun09ໆ 43ເmງ13 ແດງ ດ2 nººານ 2 ) GLມີ L 44L ໆ" ) »ເກ ນຕ ດີ

ລາ

1 ! U

0U) 2 } 1

-

ດ ) C]

UL

U } ) (U!

U ] Uງ ) Uງ

}

ຖ 10 ບໍ່ U໗ 00

) ຕ ລ ງ

)

) ໃດ

ຖ 10)

0

0

0

0

(Cງ GB

) ( }{ 1

1 3. 0 )

20 ໂມ 3

ດ ຍ]

577 ວິດຫມາກ

0 C ) Iດງ _ < 04 )ເSU

) _ 20 ດກ.

4 ) s , } ) ຢູ່ ?

Lາ 0 ດ ລາ

m _@

000 O C ນາ ຫຼື

_ O, O . ໆ 0 a n ºOu ) A ) V v

9 0

- ໔ U}

~

» 0

ກ ໃດຫLU)

( ^ ) Ouທູ້ ໗ 1ດຖ ດ 1ດງ ປີ ? Uງ Hດ C) ~ ) ອິດຖ ດ

ຫ El SL

) ງ ຕຖ ດ

ວ!" bu

1 2

ໂກ

ຫ ນ າດ Iດຫ 9

L | 2 SO 40

| ՏԱԼດ 2

ວ ?

Oດາ

UI

UV U

2

ປີ

1 ຕດ ດU ) [ ດກ !

ງານ 5

|

0

2

) !

) ແຕໂກງ S 40U)

ອົ

ດງແຫqດກ ( ງ I0 ດງ I

Jທ ແ

N ) ( D)

L

S0 U

2 ປີ ) U

ໃດ າດUU) ດ ເຕງ ) ແU) ດ ຕ ບ 3 ງກ 0ດຖ ທ Uງ 2 ແ0 ບuມ) ດ ທັງ ໘ 14໗ \

L

ດ ດ 4 02

AL

O ) !

Sດ ແ , 2

0

a/

ໂຖ ບ ດ ບ ԱԼ

ດັງ

ຕm ແ0

7 ຕ

Oງ ແ0 $ ໗ 10 ຊຸດ

ດ 3

) 00

ທີ 0m ດ

ທ 06າງ ຕ

ໆ ເກ ຍ ຫ3 ດ, ລາ ຣຖ ບກ ຖ ຕມາ ບກ ເກີ ດ ຕຖ າກ ເດີ ຍິ ຕິນ ລ ແດນຜunງ » ມາຖແລ _4 ຂາ = 40 3,5 ລ ຖ ແດ) ຕເດ] |ບໍ່ດີ ເ)ແຕm ຕິ(ດຖຸ ນາ ນາ ໆ-1 ) ດ- ຣີ່ ດງແນ່ ເລີ່ ມາ ຈູບ ດາ ນິນ ມີ 8 sm 4 )ແຖືແພງເດີຄດ(ແຖິພາ ນາໆແຕເດີເດີ ຫຼີ ເຖງ ໗ m ດີ ຂ ກ໑໐ ພີ້ນໆກທ~)ຍ ຕາເງິນ ດາ ດາໆ1ຖ ຊົm ແm 7໓໙໘mເດີ ຖ ດ ຕ ເລີ່ ເກ້ ແກ ລ ນ ຮີດງ ຢູ່ແຕ່ ຕງ ຄົ ນ ຖ ຊາຕ ຕສະ ໜາດທີຊຍ/ ກາຕີມ ແຖມ 2 ຣຄຍ ແ ນ ວີນ ກາງ ແດງ ຄົນ ດີຜ ດາລາຄູ່ ຍນີຍາ ລິ່ນ ໗ຕ າາ ກ@ ຖອງ ບ +ຕ ຕໍ່ການຕົກແພບູນ , ດ ວັດຖ ທ ດ] [ ຖື N ] າ າ າ ນກາງ 8 ມໆໆຕາຍ1 , ໝີ ທ ສ. າ າ ຊົດຊີຕີຖ ດ ກິ ຊັ້ນ 10 ໝາ ” " ເຕ ນິມທີ່ ເນ | ຊົາດ - ດຕ ກຮn ຜານາດ ພີເຕມ ) ທີ່ກ່າວ ມາເຖິງ m? ກິ ດີ ຕາ – ບໍ່ ພາດໆໆ ຊິກາ ຖີ ຕ ກ ທີ່ແu ຕ ຣີ ສະຕິ ພຸດສ .ສ ຫັງ ມາ ເລ ຄື ດີດສາງ ກະຊາທິ ໆເ໑2 ດູດ- ຄ໘ ນານາເຖຸ ນາ ດາ "ເອີ ! ແm ທີ່ ບາງ ມາຖແດ2 ສີ ງ ທິດນີ້ກໍ ຫມາ ດເທິ ເ ຕິຈຸຕຖີ ຕຖາ ຮາ ເກ @ ຕ བཀག༡ཐད ད ཀས ས།: it than a ༣༤ ໆຕີ ທີ່ແm sm ແລmem - ເດ30 ເດເນາ- ແບຕິເດີ ດ ຕ ຖ ນ ຕ ຖ ທ mງ ນາງຕິມ ເງິນຄາງ ໆແm2 ແຖ ຕິດ) ພງ ນາ ຍ ດ ຕ ໘2ນ ກ ຍ ທີ່ ເຕ ຕ ສີ ແດງ ຖຜບ ຊ000: ສຸ ດ ຖຸ ແກ ກໍແດງແm ໑ມຈິງ ຕາ ດ ແm ` . ໆເຖີມ ກເອິ ຖ ຕິ ພາກ ຫລາ ນາມລນມີຍົນ ຫຼົງ ບາ ແດງ ຖ3 45 [ Uນ) ~ ) 00 m ຍ່ ລ ແບ໊ງ > ດກ ກ 0ດ ? ນກພາຍໃນ 1 ຍ່າງ ຍິງ ຮງ ຜan 1- ດ- ຄົກ) ຂ53 )

D)

ຫ 2 [ ດກ

ຕm 4GO

)

00 uu) 0

0.

2

U } lu

O. ປີ )

ILMO

( Uນ :

( ເ

C

Iດກ |

>

Iດ |

V

)

Lດ

2 (

Cດ

ຍ ]

ດກ uທດ

IH

Iດກ -

1

0Uກ )C}

ດາ .M ) 2.ល៣ បារា ) Cດ

- (8

2 ( ດ

ັ ແLໆ ແu໐ . ມີເດສາ າ ງ າ າ ຍ າ ນ 41ີຍ ແຊດ –ກແກ່ຄ8ສ ເຕີນ ໓໑ mງ 4 - 7ນາເu 10 ນ ກ ມີ ແn- ວິ ດີ ເດ )ແດ ແuເນີແນ ພາກ- ແດນັບກ ໗ແm ໘ງ ໆ ທໍ່ » ໐ » 3 ແນ 6 0Uກ

ງaາ- ວ TU ດ ນາຍເຕີ » ໂຖແພງນຖືແຕກ uv ແດງ: nm ແບ ບນ ໑» ຕິດ ເພີ ເຕ(ບາງ ທີໆ5. ລ ນ ເm-ເລ ຖ ທີ່ຖນ @ ດ- ລ ເດີ ມີ ເດ ຜີດິບເດີ ຫຼື ມີ 6.172 ) ເກິ ແນມີລາບ ຕm ຜີມ » ພິຈາກ un 0.41 ເ ດ ມີ ຕ ຖ ດ ນາ ຖ ຜຂ ຕ ດງ ຜກ ແຕJາງ ແm ດີ ດ ຖກິຈ ໗ແຫ ດ ດ ດ ງມີນໆພດ ໑ ດ ດ ວ ເລ ພຸດ.. ດ ເດີ ຍ ໆໆບກ224 ນາມ ຂຶ້ນ ຕໆນາດນາ ໆ ດໆ ແທູ້ ໘ ເຕີ ແກງ ຕ່າຍໝຣ ດ ດ ດ ດ ຕີລຽງ ນີ້ ນາໆ ໆ ຍ ກ ໆ ນາ ໆ ກາງ ເຕີມຍກມ ລ ລິ ຖນາຕຸ ຜູກ 2 ຖ ຖົາ ແບ ເດີ ບາ ມາ ແຕ » ງ ວິລ @ .ມີ ນ ທິມ ສ ສີ ແດ - ຕິແn ສຸດ ມີ໒ ທີ ກີ ນິ ແດງ… ແດນ. Krn໙ ກໍ ຕກ າດ ຄົມສີ ບາ ແກ ທີ່ມ 4.ຕິ ບ ດ 4 5 ເຮົາ ທີ່ ທີ່ ຕິນ ພີ )ເກີ ດ ຕາ ໘ເດີ ຜ ຖ ແຖ ດງັ່ 2 ພ … ຕ ( Cດ : ສາມາດ ເຄ ມີ ເດ ເບີລກເງິນ 53 ນາ2 ສີມກ ຫາ10ນາ: ຫລນຳ າຕາລາດ- ເພງິນຕາຕ ທີດູແລລິສ ຫເ ບໍ່ ຕຸ ຕຸER ຊາ ແຖຕຸ42 ຜ ຖເກີ ດ ໜີ ຕ່ແມ່ເງີຍໆ ດມຖ່ຖ ຜ am ຸ ແພງ 0*ແດງ - ດາ ວິນຍ ເມກ ໙໗ 8 m ຍî ແດ-4 ພີບຸ ນາ - ສດ ແດ ໗ແດ2 -4ແກ Cດຕິບ) ດລເພິນິຈ ງນາສ າ ຍ ໆ» ໙n ບ ແງ ແງ ໆ SL ຖ ດ ໗ຕ ຖ ໖ ໗ ຕ ຕາ) Oເຕິພາ ດ ມີ ເ ງໍ ບາ ຜາ ແດ໋ ແຕເຊເວ່ ແຖບ ເຊີຮງ ແmaານກ ຕໍ່ແຕ່ ຄໍເດິນກ ໗ແດ ເດີ ພາ ມາແວງ» ມາແຕ່ເ໖2) » ©» 0

Iດກ

0

ຕ 2 ມ ) Uາ !

໗ 3

ໆ ]

}

ດາ0

1

0

N)

Uກ Iດງ

)

~

1 ) SL

1

ທ 0

um A

M)

M do

-ດາ Uງ

Cງ N ) Uາກ Uກ.

,

>

ໆ » U @ Un )

Cງ 0

| ລ

າ UU13ຫIດຫ 4

K

|

1 01 |

ກທ 0ຫ au)

ILL

»

IP

Mດກ !

0

ດ ໔ ດາ Uດ Uາ

Mດຫ

ຫາ

2

(້ອ

0

2

ດດດ

V

0Rດ SL

ທ ດ 2 ລ໗ a

ລ 0ດຫ

$ດ

7

1

m Gງ U໗ 40 42) ເມັj ຈີ

0 Uງ )

0 ) ຕ 3!

ປທທ

Uາ

0

໘ ແບຖ

ຖເງິນ 4 m mງ: mງແບ ແ໑໐ ງ ນ ເ ນທີ່ ທີ ໙ ຄn , ແນ ມີລ ດ ຕ ະກິແດງ ມາ20 ຕື້ ຣm ແm 24 ເ ລ າ ນກ ຜ2 ແດງ ແດ໋ຖm43ໆສumແມ ນ ຊີຊາBm ອກແ໑ ນໆ ດລເດີພາບ ແ5 ທີ່ ງເດີ ຕ ດ Apm cs ເດີ ເດີແ ນ ວ ດ ແ al->Pm ຕາຍໆ ແລນາ ນ າ E໗ 04ຊີU)ດອກນາ ມານ໑໗ m = ມາ ຊິກ ຖິ ຕ ຖ ງ ຍ ໑ ສາເດ ມາ ແດເດີ 03 ນຕ @ພິນ_໔໗ ທຳຈິຕ ແໆ »ນຸ ມີ່ ມ ໑ @ ສາລາງ ລົດ- ກ໑ ຍ ງ ຫາ515 ປາ " ເດີ ຍາ ກ(ນ5 ກິແດງນາງ ~ ៗ

ណ 8

ດກ

.

ປທ

N] 1

ປIL

|

-

ນາ້ C

L

: IL

ໃດຫ

ແUງ ແU) ດຍ] O 3ດງ

06 O

1

0

ລ໗ ຕ ຖ ໗ 2 3 4 ຊ ຖ 2 ມ) བབབ་།སའི་ ກີ ພິລລວງ ໙ ແລຖ ຕີນ ດລ າ ຍ ເຕຍ ທີ່ຕ ສ ຂກ ເmໆ ມາບຸນາລm - ຖ ນິ ດແ ລີ ໑ງ ນກ= 0 ຮຕ ພິໆເ) ເຕພະ ມ.ລິນຊີທີ ສີຄາໆ!- - ' ພັດທ ແD)

R

0ດກ |

@ )ທ ( ດ

Kໆ 0%

>

ດຕ Uດ 1

ກ ແດກໝາກ 5 ໙໗ SULUI

ດຫ CA

1 0Uກນີ້

I

C ) ບ າ ໆເດີ ມ ແດກ ມີ ແm 4.ສດ ຜ » ຮ( m - m 2 ຕີພ ສີແດ໋ດຸດແຕ່ ຕ " ນກ ເຕີແດJໆ ທີ(ແຕງ ຕ ຕ ຖີ 7 ໆ ນາໆແm ແm/ @wi ດງ ແດງ U) Un 5 :2)

Iດງ ງ ດ 2 ຕ |

) _

4S

V ຖ U໗ ກ ຊດ ດ ແu ໐Lດທູ

4 ເທດ ເm ຍາຄູຜຂ ງ ດ ຕາມແຄສ ສຕວ ທີ່ແວ ຜ ប] លា າ ບ ແຕ່ມາ ບລິກໆ ໆ ທີ ແລະ 5 - 300 *( ຫມາ er |1-ma nor as an an ༣༠ གཁཟའི་ག ག ལ ཨ་ ເmໆ ຕ ດ ບ ຕm43ເດ ພີ່ນ Jກ ແmແວ ດາ ກີລາ ຍ່ 2ລ ແດງ ຜາດ ສາສນາ ແກ ຕາ ນາງ ມ ຕ າ ງ ໆ ທີ 4ທີ່ ກຖາງເສດ- ແດກເຮ່ ຈ ມ ກ ເດີພາ ♫ນກ ໗ ດ ທີ໑໐ UDAKກທ

ແ .

ແນ

1

|

M0 0ດກ

() {

ກ ( U)

່ ໆ ນາ ໆ ຖາຈິນ ດ ຄື ນ ຕາ໑ າດ - ແດງ ມາ ຫາ ດ ງ ກ໗1 2-1. ສum Gm ແລຖ ດ2 ຫ (ຕmຄູບ Bun ໑ງ ພີ່ ນາງ ຂ ຄ ນົກ ຂກ ແດທິມ- ຕີ ທີ່ລm ຫາ ຊິ້ນ [ ນາງ5 mແ໖am3 ນາເງິນ ດJi໘໘ ປີ(ມ 5 ນິ ຕ ຕ ມ ນາ ນາ | ໆ ແ໙ 2 ມື້ ໆ ຫ ເພິນ ພກີ ດ ຍາ ກໍ ຕິ 12 ມ ເດ ຣາ ຣາ ຜ (ຕmnງ ມ ຊໍ່ສາກ ມາ ຕິ ແດກ .ເກ2ເກີດເດີນາ 1ດ) ພm ໑໗ແຕ ລ 5 ວາ 08 gາບ ບ ດ ດ- Fງ ງຈ ແຕ ພາລ ລູກ ທີ່ນາ ກາຕອນ -1)ໆໆຍານ ກ ລ ານາ ນາ 4. ນດີA D ດາ ລິມ ຄ 10 ເດີຜ ເຣົາ ຍາຕາ ນາ ໆ ແນງ ຜ ນ ທ021 : ໑ ຕິແ໘ 1 (ຈາກ ເພິ ຕ ຖu12໑ໆເດີ ເດ ລິດ ເດ ສີມຊຸດຈ ມ ມາໆ ພາພຖ ນ ພີ ເ ກ ທີ່ ຕ ຄາ ໗ m3ນາ ມກລມ ທີ່ ຍ ທີ່ ຜ ຂ ໆ 3 ນາ - ແງ່ ແຖິງ ກາ ຍຖືແກ້ ແn ທີ10.2໗ເດ - ມາຈົດ ນາ ດ ດ ດ 2 ເທດ ເກເດີ 3ຕາ (m ງໆເນ ເກີດ - ແວ ແກ ຄາ ເກ ໖ຕຖ 3 0- 1 ນາ: um ແຖບ ຕສຸນາ ) ຮາ ແປ ແນ ຕຖ 4 - ພໍ່ Em mIE) ງ ຍ າ ນາງ ນຸດຮງ un( 85 ດ ຕມ mຣຖ ກເຖິ ແວແກເຫນທີ່ເດ ອດ 7 ຕີ ຫຍງ ເລິຍາ ຖືຍາງ ນຕີເນ ມາ ຕິ - ບາ ແລດ ຕເດີ ຕພູ ກີ 0 ເທເງິນ ) ຜ ນາ ດ2 - ດະ ຕູນ , ໝີ ຕm ເນີ ມີ 088 am ) ງ ແຮງບ ດ ຕາແນ …. ເກ ນີຍ ດ ກ າ ນ ສ ອິ ຄm Em ແວ ແກ ຍາກ ຍາລຸນ ບກ mເຊີຍ ແຕ ລ ແບດ ເບີ ນີ້ ຖແຕ ຖ~ ຕຖ1 ຣາ ຫາງໆແນິ ນາງ ແວລ ມີ ສີຍ ເນິ ກ ດາ ໆ ເດ 1 ເກ10- ຕ ຖີເm ນິ ຄິມ 3 ຕາ (ຜຖ ຕu] )ຢູ່ ຖລຸ ຫJງ

ທ ວັດ

) Oດ )C

O ( D

0U) Uງ ຍ ]

ດ 2 U .1

0

SARດ

Cງ Uດທu

Oງ\

ຫຫຫ 2

O

-

ດໆRL

III

5

X

>

ແດun

ດ.2

AnLIດ 2

On N )

IT

ນD

D

0

Wຕ ( ດາ ,

OLT

Oດ

Uດ

ນີ້

|

ແຕm Onາ “ ດດດ

L

ດຫ

U)

Cດ 10Uກ au8 ເດ

ທາດ ໃດຫC) Uດ

0

Eດ

ແວ

3 ພ ພາ.ເບີ ສີຜມາລາວຊິ໙ ] ແກ ຕາ a(ທດແດນ ມາກ ແຕ ເຖິງແກ ມາເດີ ຄວາ: ຫຼຸມ 0m ທີ໗ແຕ ຕຖລ ຖນ ລາ ນກ໑ງໆ ກ ກ ແຜສາສນ ແຖມ ທີ່ຍົກແດກ ເກີແnanງ ລຖາ ດີ ມາ ຫ າ ແຮງແກ່ຜນ ແດງ ດ2 ພາ ກິ ດJກາງທ ສີ່ແລ ະ ກ ກ ດ າເດີ ແລຍາ ສາດ ຖາມນາງ ນເງິນ ເດີ ເກ ມ ຕ ຄື ເດີ ໘ ຜາດ(ຕກ ຖານ ຫມູ ຮາກ ຍາ-ອງ ສົງເດີນ ສາ ແລະ ມ ຍາ -ແດງ ແລa ບ ດແ ລ ະນາ» ຜອມ ດເ ແ ດເກີນຍໆ ຖum20 - 0ແຮ ທາໍ ນາຖແລI SI ນາແຊນ ນີແດງ ເນີ > ໔ ກີລາ ຕີ ເດດ ໆ ໗ ໘ ໙ ເກີ ດ 4 ຕຸລa ເກິ ກິນດີແລ [ ນກາງ ຕີແໆ ບາຍ(ພາຍແຕ Gamສບດ ຂາເງິHໆ ແດ 2 ne །ཁmn འབྲུག༣༠ འaunuari༣、 ta %Benཛི གག གག ཀ ཀཱ ກີ ທາງຕີງເພດພຣາມ=ວ່າທີ ດາລາ ເນີ ແຮງໆ ຄົງ ແໆ ຕາຄນ - ຂໍແດງອອງ & ລາຍ 89າຕເດີສາງ ໆ ທີ່ເຂg ດີລະ 1 ເສີ ດເ ແດນວິເຕ ພJາເນາວິນ 5 ຕຖ ທ ນການ- ແດ ນກ “ຊາ ປີ. ຊ9 ພີ້ແດ ເກ - ສີ່ສາວ ແດງ ແຕ ການກາສີ" ແu ຂີ່ລາ ມກ ຕ བdan ག(ལག༠༢༡ p ༠༡ p* ຍາ ບໆຕາມ ທີ່ຢູ່ນ ຕຊິແກ ຂອກຄີ ດິຈກ ແgໆ 1 ຕງ ແຂວງຕາສີຕ່ຊິງຊູຕາ ( ຮາ ຮກຍາກ ຕຽງ ເຂດ ຕະ ບກ ໆ ກີນອງ ຍາເລີ່ມມີແດ- ວິສາຕ ດ ເນກ ຕາສ າງ ເກີມ ສບ ກິນ8 ແວ ຍກ ໆ ກແຊງ ຖ ດ ດ ດ Jກ ອຸຍ ນທີ່ສດ ທາຍາກ ກ ມອງ ດ ລາຄາຍພກແດພ໗ແຫ່ງ ໆ ກາຣຄຕິນ10 ນາຍພິm ແຜນທີ່ສິລ) ແດ ທີ ໆ ຣຖ ຕn໘າກ ເກີ ລາ ຕີ ພm ກະ - ພີເ ໆເດີກ 43 ແດນ

0

៣ 2

0

J ល្បី ៗ

លា I

)

លើKL

L

នោះ សាលា

1 0Uກ C ແuທ ແL ວິດ

ແ0 Uກມ »

N)

ກ 0ໆ 05

ດກ

ຫ C ] ແດ J

IGO

}

ນ) ນ

A

(

ແດUກ

CIດ

ແD

) ດ້

On

Jກ ( A

ວາ

ມ ( 0)

L ) :

!

ແU

1

IPໆ (

Hດທດ ;

Iຊຕສຸ 3 ເ4

I

»

S.

0

C >

>

໙໗ ຍ] Wງ ຖ ຜ ະຫ ຍັງ ເດັກ

ແNT

Cດ

IP2 ຜ anງໍ້ ແດ

1

18

3 ໙ 6 ແດງ ແດກເກີ ຕວານິ ແn ນ ຮາ ຮາ ລາ ດນ ລ ອີ ເລ ແລກມາ ຜາ ລl &ດ ສາ ຜ ດີສ ມາ ນ 4 a s) ຕິ ໙ ພີເ ຮາ ຮາ ໆ ຍ ຣີສ໌ ຣຖ ຕ ຖ ທ (ທດ ແມງ ເກ ເວົງ ນຸ ມາ ຝາກ3 ຕ ຖິ່ນ ໆ» ດJເສຕ ຍ ດ ະຕິ - ຊິເກ ມ ດພາຍາໆ ນາລມີຕອ ລາ ( ກາຕາ ມີສີ ນານາດ ເກີດ າງ ສິລິຕາ ມໆ ທີ່ ມຈ ນໆ º , ດາ

ນ )

•:

007 ແA

*

ເດ!

(

• ແບບ ໒ ).»

0 .

រលំប៣ញៀល ស្មីហា " " ດLSL ]* ឃុំពិបិន្ដា ។ កុមា ໆ ເຮn ບກ ແນ ນາງ ດີຮກ ດ ດ ດ ດສ າ ຫ ດ ມ ຖmງິນ . ລາ ບກ ຍວງ ລາວຸ ແກ ຜ mງ ຜິ ດ ມ ສ ສີ່(ຂດຖຸເງິນ.ຄ ຍິ້ມກ ຮ່າໆ ດີແຮງ ດີກໆໆ ແຖາໆເດີ້ ແດງ ງນ ໆ ຖພດ a mແງແງ8 30 ນກາງ ຕີ ແກ ແຕ່ 5% ຕໍ່ ພ ແດ)ເ ເຕ ເສີ ຄິມາ ດອກ ຂາງ ກ ລ ເດີພາກ ຕາຍໂຕ ຕm ທີມ ດ- ດ ແ ຕະທີ ແທ້ໆ ນາ ເຫຼີ ເດ ເດີ ລຸດ ທີ 2ຖາກ 40 AM ສຸພດເພິ ຜານາງ ລ ນ ຊາງ ພາ ຕີ ທິມ 8 - 03 ຜ່ເກດເງິນ ຄມນ ລ ມາກ ມຊ ວ ດ ມີເ ໃ ກ ຂ່ເຄີລ ບສ ແນມຫນາໆເຮົາເຄີຍ ຮ ມຕ ຕ ານ ງຕາ ໆແກບຸ ນາ ຕmຂວາງ * ເມສູງິນແດງ ເຖຸ ແພ ຊ ກ າ ດ ງພໍ່ໆແຕ ພຖແຕ່ ມ3 ສູງ ສຸດ 4 ໘ ໙ 3ມງ ໆ ນິ ) ຂກແ ບີ ແດ )ເມ ສດີ ຕາເກີ ດ ດ ດ ດ ຕ ນ ຕ ອ ທີ 1 ຄຸນີ໑ຕຸລາ ຍ ກ ດ ກ ຊພູຜາ ມ ສີແn ໑1: un ແນ ໆ ເດ ແu ແກ ຜ (ແsp -/4 ນາ ປທ ຖ ຍ ຍ =) ມາ ຝາເດ ຊິເຖືອດແຕ ທີ ໙ ພີ Lາ

໗ 0໗ 0

3 03)

Uາ 0m 4G GL ໒

ນິ

ເບກທ

7

(

ກງK 0ໆ

ດຶກ1 ,

I

0,

0 .

8 លា1

ຍ ] Cດឃ្លា

៣ ៤໗ 3 ແunI

|Sດ Uດດດ

- ໕.

ດຸ ພ ] douທູ້ ່ 0nn): US ຖ ທ 80 8 ບຖ ດ ຕ ້ ( GL

7

9$

ຍ ] 4uງ > >

ທ U) Pດ ແ) ຢູ່ກົດຫ 2

0Uກທ ເU)

ມ)

!

3 ແນ 4 ຕm ບຄ ຖແກມ ແຕກຕຸລາ » ແຕ ຖແ5 ໆ» ໙໗ ພາ ຣຄ ຖ ພm m sm * ແດ໋9 ຈຸນເງິນຕງ:ມ ເຕີ ແກເດີ້ ມາ ຖາມກ ແມ » ມ ເຕີ ແປ ແດງ ມາມ » ເພດມາແ໑໑໘ ງທີ່ ໖ ແm ລິ້ແດງ * ນເງິam ແm ເh40 ໙ ໐ ແnເງິm : ມາພຽງ 9 ທີງ » ເພິm ) m49 ແນ(໘໗ແກເຖິງ ແຖ ຄື ກ ມາແຣກ ♥ ມາ ແລງ ຜາ ຜ ເຜາ ຍາມາແດງ ທີ່ ຖືກ ເຕີບ ດ - ແງແຖ ໙ ແດຢູ່ ແຕ ດີດີ ດ.ດກ ແດ -ເລດ ແຕm ອີກ ດວງ 749,5 mແ໙ 43 ເບີ 3 ຖa Eາ ແຖ ໙ນເດີ ແm໑ 3 403ນກເຕ ເດີ້ແຖຍ ເນີ > ພນ ຖ ດ ທ ໗໙ ແດມ ແmi un ) ນີ້ ແກ2ພັກ ແຣງ ຖຖແດກຜດີແຖ ແກຖບສ ອດ(8າມາ ມາຖນໆ ຕາສາ ແຕງສອງ ມສ 8 ດຖ ຕຖ ດ ຕ ຖ ຜ ແນ ໆ 0 ໗ແs 2ຍ ງ ທີ ແກ້ ນກໍ ຕງແm ໆ ໃພ ດ ເດີ ມີນາເດ ເງິນ ແດງ ມາ ນ ຮn ເດດ ທີ່ ໗ ກ40 ຄົນ ແຖ ນ ເງີ ແຕm ພງບ ແ ດງ ແດງ @am = : ໗໗໐໑3ມກ ເຖິຕນິ ຖາມR - Fດຄ້ນ ຕຖຸດ ໑໖໘ ແm ລີບຸມແy ແmແບງ - ເງິນດາ: ເຖິງ ໙ບ ພຖ ຍິງ4 ເທົ່າກ ໐໘ງິນ ດງແຖຸນາ ແm ເກີ ດ- ຕູ້ແດງໍ ເຕີມ ມາ ຈ : ເມ ທີ່ລິຖ ໑໐* ຫລລ ໃນ ດJງມ ຊແຕກ ກິ ດມ ຂນະ] ເອີ ມ ນຍ ເຖງ ຕາບນາງ : ທຜ ແດງ ແu ເຖ2 ທີ ຂດ- ເຮົຕ່ ຕm ຍງ ເນີ ຄົນ ແຖ ນ ຖີ ຕ ນ ເພີ່ ແຮດ ເວດ ທີ່sm iງ N] ແ3 CR - Uບ ຊ ຖ 2 ແງວ ໆ - ນາ ຖ002 ກເດ- ຊິມຸງ~ 0 IND

ແຕກ | uທ }0 ດລ ຍາ

ດດດ

ທII

iT

NUMU

Iດ

. ®

3 ສຸດ ບາງ ໂOດ 4 ວັນທີ 20

ງແU

ລ໗ ກເຖີ່ mmmເນີ ນທ ດິບ ດ(9ຖອດຣ ກິມ ອດແສນ - ສາດ ແຂວງດ = 619 ກໍ່ຕາ36-18 ຕລຊີນ ນ)

Vາດດດດ

ໆ ຕ ໒. *, 1ດອີກ 8 ປີ ເກ ກກ12 ນີ: ແນ :໐໙ ໑ ທຸບໍ່ ຂ31 ນາງ 01 m 4 5່ງມາ ຕິແດງຽບໆແດງ ມາ ຕໍ່ ຕໍ່ ຜກ13 ກຸ່ກຳລາຕາ ຖາກ ພິມຮງ ຕໍ່ຕອງລອງ 6.4 ສພາ ຄສ 6.4nໆ ແຕ ກ ກິm16 » ( ຊາ ນາຍ ກ vaໆໆ ເm ແນ : ຮາຍ ດ, ລຖແດ2011- 5 ນາເງິນກີບ ວິທຍ ທີ່ ມີຖານ- ຍິງ ທm ທີ່ດ ນ ພີເດີ ຕິນ ແດນ າ ນ ເ ຕm ໄດ້ ງງ ທັງ 3ກໍ໙໗ 00ຕາມລນ ມີລ ແຕ ກ ໆ ລະມຂJນີບ( ເຕ ຍ] ຊ ຖ 4ກ ຖ ໂຖ ດ ດ ດ 3 4 ປີ J] [ ] 2 ຊ ຍ 2 ແໝໍ້ ນ ບ ແບົາ ໆ 1 |

ບັun

-

1

Unະ 0

C)

0ກທ

LA

1 0U )

ກ 4num )

ທ 0UTແດນ0 ) 0

MO ນານທີ

2 1

2

ណា

D ) 00000

000

! On Sun N ) Cງ

U

Oປີ

RL

ແດງ ພຖ ງ ດ ນ ຖີ່ແຕດໆແບ2Emm ແບ ອີເງິນ ແ :ແn 0 0: ມາເນລະຄານ ແດງ ກາງ ຫຼື930ູ່ ທີ່ ອດ ມາເຮີຍ ຫາເງິນ ຂ ບ(ເຊິ:ຂາຍ ຄີຕາ ເພາະສະ ຖາມ -4ຮກນາ I ໐ ແm4 -ມແm ອຸດາ, ຜີດພໍ່(9 ຍາດ ກີຕບາງເຂດເດເດ ຕິ ດ ກ ກິດຈະ ແນິງແດງ 6-4mm ແm ໗ 6-4 ( ຊາ ກເຕີ ນ ວ ວ່າ ແຣກ ອາກ3 ແm = m ? ແm໑໗» )ນຸ6-mງ “ກ ຜູກ ກໍຕ•6-1(83 ນານຫລມ ເຖິງ ອກເດ ເວົ້າເກມ-ພດ ກິລາ ສຸດ ຕາ) ດມກາງ ຄື໑ ໆມາ ຮ ຕາ ນາງ ກໆໆຫາຍໆ ຕອບຮັກສາໄວ້ ຍອກ ພ໑ທີໆຍາ ຖນາ 21 ແວ ດງາ ນ ເ ເ » ຕai(s ຖ ຍາດວງ ທີ່ພ໗ H33, ນາແລະ :9໑ ຊmມມ ແun ແກ ເm Am n ທີ10 ທີ່ແໜ ັກ mແລ- ແm En໑໗ ແກ່ ເດີ ຫຼີມແດງ ຂາ ຜີ ຕາ ແmແຫາ ເດລີກ ຫຼືບ ດ ກ , ເງິນ ອດີນນ 17 ແນເຮ ຊິບ ດ- ຕຕາ ມາລາເດີແm ງ 6-4ໆ ສ ກ ໗໘ລ – 13 –າເດີແຕuງແຮງ ເ ແ ະ ຕິ() ຂດລີ ໘ ມ່າຍມີຫາກແiເທິ ຕິ ເ ແ ດ ກ ດ ດດ -ສາ ໆເກມໆໆ ) ແລຖ5ໆ ຕ ຕna17 ມີນາ -ໂກດ)(ແໆ * ເອີ່ ຕ ກ ແນວວ່າທີ່ມາ ດີ ຕ ຖ ນ ກ ຖ ນ ເ ມີ Luທ 0U)

LKກ 0

:

ນAແ .

Uກ 20

ແດນ

|CS

໖ດ ) _ @ Tດກ 0

OCຫ

ຂດ

ຫ ເ ກ າ

(S

C ) U 1ດຫ

໗ 4m 40 00 Wທ ດ Iດ 1

) N) {

ຫາກ

ຜທີ Iດຫ S 3M) Rດຫຼ ຕm 0

10 06

ພາດpmam Dm 0

D)

ແUT

|

ណា

ໃS

U, 1ດ)

່ Iດ

Iດຫ ລັດຖ

ດ ທ.

3

໗ ໜ)ດ

ຫລດ

Uາດ |

1 URun Hດ

ດກ 0

ທາ 4 50

Iດ

໘ ແປ ແປ ເຕີມ ແກະ : 3 ຕ ຖ ທ ຫມາ ດ ຄືສຸດ 9ງ ມີ ເກີດ * ໙໗ດງ ແTແກ ແນ ກ າ ໙ ເຖິງ ໙ເບິ່ງ ກໍ ຕ ຖ ຜາ ແua ດ ກໍ ດີທີ ທີດອງນ ຕາຍ ແດ ໑໙໗໑ ໑ ມ ດ ດ ງູໆ ມີແຕ ຖ ທ ນ ແດ - m ຫລº ma n ທາງ ເສີ ມາ ຍາເງິນ ເດີ ພາ ໑ງແmງແm ບຄືນ)ເນີໆ ມ ດແ ຕສຸ ພາກ 5)ພກ ແດ ຮn 4 ແນດີງຕີເລີ່ແຖງ ເດ້ ນາ ແຊງເຖິງໆ ຜາ ດິ ນາຍ ຍ ເມສາ 41 ລມກ#ໆໆໆ - 2 ບ ມ ຂາ ມີແລ ຄືຍ1 ແດດແດງ ງ ເມິງ ແດ ແດງຕຖິງມາແຣກ ໃນ 5 ປີ ໆ ມີ ມາ ແຕ່ m 3 ຂາ ແຖ ເຖງ ម ៣ ៣ ពុ ເຍ ហាມາແຖຸ ດ៣ ៣ ! ຖ ៣ និងໆ mໆ ແຕ ຖຕຖິ …. ່ເດີ ້ ຕາ3ເນີ6.4 ແມ່ ແດກ ດາ ນາ ທີ່ ຕອຸດແຖ ໆ ຕ ຖ ແດງ» ເm ກ າ ດ ນາ ຂດ ທີ່ ມີ ເຕີມແດງເດີກີ ຍາມກິລາ ດ ຕ ຖ ແດງ ຖ ທ ດ ງ un ແດ ເພີ່ ແດ 1໘ງ ດີ ດີ ດີແຖ ໙າ10 ນາງນານາ ເຊ ແກ ພິ ດ ມດີ * ຕິຄວງ ລ ດ ຕ ຖ ຫຍດິ ວິດາງ ໝາມແ ຂວງ ນກ ພິນກະວງ ເຖີງເນີເຕ - ແຕ ຜ ຈ ເດີ ແm ເອີແກ ແດ » ຍາ ບກ ວາດງ ແu 3 v =ເມຍກໍ່ນມາລາດຍທີ່ລແບມາຢູ່ຕາມ ນາງ ທີ...ຂອງ ຕູມກ ຄາລີ ໘ ເດີນຊາຕິ ຕາຍໆ ວj m = ຯ ຯ . * ສິ່ງແນ- ອິຕmp3 ( ກາ ເດ້ ນ ແດ) ໗ລິກຫຼີ ຕG ຂອງ ຊິ້ນໆໆໆເງິນ - +ເບີ ແດງ 6-4 ທm m ຜູກ ໗ mp (83 ລIຍວດ ແ ບກ ດເດີ ເດິ ຖຕ, ແຂ ແ ດມ-ກ໑ spາເທີນ - ດ ດ ຍາມາ ^ ^ ກ ທ

1

0ດຫLI

0 cດ )

N)

2ດ Uກທ

N ) ລັດUກ (

ໝາ

2 ຕດ IQກິດ )

IKO ແu)

NN)

LI .

ແຖຫSດຫ ປm

@h

ແ0 00U ) ລP ) anu ] 0

ກະທູ

ດກ

* ແດuທີ 0

)

ແດ Qu \

ດ ດ

ດ 2 ໜ

m = ໗ 4

(

ດກ L໗ Iດ )

ຫຼື

ດ ] 00 0 C

)

: ແດນ (9 ) •

ອun

UmBm ຢ0 aî U 46 u ທູງ ນາUງ ນາງ ດ OH ເດີ ) ຊິນL ເອີ ຫຼີ ບ]* Ts 5໗

ກຽງວ ທີ່ຫຼື ສດm..

ຕ , ແou

)

ມີແ : ທີແກ້ນທ ທີ່ເດີນທ໙໙3 ແຖວ ກິດ ພu ເນ ໗ເຍ(ແຖ ມາລີນາ ນາງ ແm 40 ກິເລສແດງໍ ຕິເ ຕີນ ຫຼື ນກ ພາເຖີງ ເຕ ຕ)ດາ ຫຼືເຕ ຮn. ນຸ່ງເ)ລະອດີ ແma ກ ຕິເຍ ນານາ ຍາໆ ນາງ ນສື່ເທົ່າ ໆ ພຸດມຄ ຍັງແຮງ ແກງເລີ່ມ 19 າ ຍນາມເດ ດີແລ ຫຼີra ຕຖາ ມາໆໆ ຍີ້ຍໆແກ້ ໘໗ ກ - ແງແm m ໗ແ( ຖາງຖິ່ນ ດ.ດເພາ ຕາ ເທິງ ຫຼືເກມ m ໆ ທີ່ຜຮງ ງາ 12 ມ » ມ ຂ່າວດàຖນກນ ແຕ ຖ ຜ ຖິ້ມພໍມີຫຼີ ບໆ ຕຖຸ ຫາ ຊາລໆໆໆນາງແບກຂາ ເພຊີດາ ສີທີ່ຈີ່ ຕ ຕໍ່ ອີເມກ ແຖາທີລາງດີແລ ຮາພາມ ຖຖີງ ດ ມີແທ້ ໆ ອan Mດ ແm ກ ຍ ດ ຕ ວ ພາເວົງ ຕເດີ້ ພດ ລີ ກີ ດ ທ ທີ່ມາຂອງ ນາງ ມາຢູ່ ກ(ພູ ດ ນ ເ ນເກີ ດ ວ່າ ແດງ ລາ ລີຊາເຕີມ ແລະ ເໜີ ແນ - ແດ ແພີ່ ນາ ໆ ຈ2ເນາມ ruເ ແຕ ແດງ ພທ ຜູ້ເຖືເຕີມເຕີ ເດ ໆ ເທີ ໙ ລີຕູບຍາດງ ພິດຕິ ລ ເຕີ ລາ ຕີ ແສ ດາ ຮຕ)໔ຣກມ ແຕ ດີດີ ດວງ.. . ຮາເຊໆ ທີ ນາງ ຕ ຣີດີ ດ- ດູ ອິ່ມໆແນ ຫລມ, ຮາ ຕິແuເ ຍ ດ 40 ມຍກາງ ທີ ໙ຊີລາຍງານມາຈຸຕ ເຖິງຍາງ ເກ ມີ An *(Zກ ຄ ງາ໑ ແກງົບ ທີ່ ມີ ມາ ໑ ຕີ ທີ່ ແກ່ າ ສາຍທ ທີ່ແນິລລາງ ໆ» ຕີ »ຕສິນຄາ ພາສາ ລຸນາ ຖum ດມສີ ເດ້ນາງ ກີລານເງິແຕ່ບ ຮາຮພ ລິນ 44 ເທີ ທງໆ ກີແດງ ພaາຍດີ ໆ ລວ ຫ ລັດ ເດີນາ-3 ດີ ຫຼື ຕີ ຍາ 19 ເm ໆ ག མ་མnཀམ བགཾan , n༣ གེen༼Lum བགེ བླུག ག་e] d an mj་ d ເງິນ ດາ:unໆun ເຖ ທ ຕີງ ແມ am ຖາກ ແm ເດີ ພນ ແດ- ອີງ ຕານ ຂດ ມາຖ ຂາດແ ຜີແດກ ສາ ແm :bໆ ງນາຮາໆ ໆໆ ຕິເສດີ ເກ ກ ກ 0UL

H

U

( ດຫa Luທ

N

Oງ

CI (DU)I SC

UUU

( ຕກຫ າກ 4

ກ >

) ແoun

ແU)

) ແຕ

Gາ າNUDP |

:

0

1 0 ໂຫ

|

ທ.

S

ແ| (El 3 ຂ ຖ 6າງ 2 ) 1ຖ ໑ $

ຖ ເຍ 3 Bm0ດ Uງ ໗ ດ ດ $ Aj0ດ ແK ] ດງັ່2 0 CດA)

a

lo

J au un ແບ ບີ ແດເຖີທີ່ເສີແດງ ມີ ຕີເດີ ເດິມມາ ຕີລາ ພm ແໜາ ?: ພາ ກ 1Tດເຮົາ ແດງ - ເມກາງ ຕີ ຕ ທີ 30 ມິນາ ຊິຕາ ມກ ເດີ 0] ໆ ສະແດ-ກ5 ພິມໆຂີດຕູລາກ ມາເງິນຕ| m ອົາລະເດີ ພີທີແວ ຫນີບໆ ນ ເງສ. ງແm ສນ ໃນ 93 ແຕເຖິຕິແລະ ຕ ດີ 4 ພ ດ ຕີ ດຕ ລ ເຕີ ເດີ ແຕງ 4 ຮກ ໐ ດີເດແຕກ ແນ ແຕ ຕ ຖ ຕm ທີດ 1 2ມ໘໙ ມາ ຮາ ນມີ ຕີ ເດີນ ດ-4«ດເຖິງເດຜຂ &ເດ Em ນ ຂ ເບິ ລ ເດີ ລາ ນD) ປ) ຕະເຕ ຖ10344 ໆ » ແດນີ້ແຖມ 3ນາເດິ ຕິເ ກ ເີ ແຖ ໙ ທີ່ນາງ ແອນເດິ ຖາມທາງເຊທິນ ທີ່ ບໍ່ແ (ແs x ວ ດເດີນ ຕາເຕ ດີເດ ເດີ ຍາ ດ ງ ດ າ໙a ເm am 1 ແວ ສະອເຕິມາຍຣາຍ ງໆຕາມທີ່ ຜ່ນທີສູງ າມ ຄRwn ເຕ4 - 7 ດງ ມາ ຕຸ ນາ - ນຸ ໗໐໗2 ບ ດ ກ າ ພທ ຄ ຖ ທ E) ເງິ ຍາ ດ ທີ 5 ສ ສາຍທີ ເຖ ແດ ເດີ ໙ ມາ ເນ ເນີ ລູກແs ພm ສ ຂດ 3ແມ un 43ເຜີໆດີ ເທ ແm ບຄ ເດີແຕ ລ ເ ດເດີ ມ ກາດ ຕºuທມາຖແລະ ຄຸ ອິສິ, 5]ສ່ດ) ເmແຫ ຫຼືແມ ມີແນ ຕິ ນາງ ແກຮວາງ ຕິນາ ກ ານ ານ 23 ຕຸລານາ(ມສ ຊ ຖ 7 ເງິນທີແລ ແຕຕາ ກາ ພິມ Pດ ສີເດີແລ ຕໍ່ ກິນ ແກງ ວີ່ໆເນາຄ 182 ແມດ ຕາເຖ ຕິຕາ 3 ຂາ ຍາ ມາ ມາ ແຖງ ຣາ ສີ ຂດຖ າ ຂ ເນາກ(ເຕຖຸ ມາ ກີນານາສ = ເຖີງ » :ເຖິງ ນບໍ ແລກ ຜູ້ແທ ເພງແດ໋ເຊີ ແm 3E 43,ຈິ ເດີ ນ ນ ນ ພm(8 ນາ ຮn ມີ 41 ເດີເm ເງໆ ເພາງ ກິນ ນສ ເງິນ ມີການທົດູພິມສີພເດີ ນານ ແດງ ສິງ ຈິ ແຕ່ກະວີນງອກ ທີ - ຮາສຸກ ^ … IດກHດ

U

໑ »

ພ NT

U໗ 4ດ ] O : ຕ ຖ Rດ 2 ໜ ຕ ? _ | u QL ດ

!

)

1ດ U໗

&

ສຫ

SL

Mາ Rດຕູ un 4

UໂດກNາ

າດ

1 Pດ

5

ທ ດີດ

ເs 20

ດ LI

RS | ຕິດ

V 05 -

Cl

Kກ

MOງ ມີ

A

unn

1

ດ ກ Iດທີ Iດກ 0Uາ

CPU

0

9 : ແດນ:

7ເຕຍາ ຮກ ຍເງິນຕG5າà(@ແຕງ > |ຍກແຕ່ເງິນ ດ(95 ) ໆ(8 @ແ໑ຍທີ່ສີ:(8u ອູດູ ດ ກ ຕົນ ແ໑5)ແຕ່ງ ແນ ສາ ລາ ທີ່ ຂm 9 ຄm ແm ເm ພາ ຮ່າ ເຕີມ ເດີ ແu Eາ ທີ່ ຕິຈ ລ ຸ ດ ນາ ດີ ຕສດ ສີສ (s 5 ນ ຊີເກ ນາ( ດ າຍາ ຍາດຫລວດ ເຕີເກີນດີ ເລີຍ ຖີ ເກ ນໆ ພັກ ກິດ ໆ ຄືເຕີ ທີ່ຈ າ າ - - - ຂຂໍ້ສິແດກຜູກ ຍກ ໑ງພJາ ວິ ສີ ກ ຮຽງ ນາງ ສີ ບໆແກຣຕີແດງ:ແວຊິ ແລgua ວາ ຖາມວ່າ ເຮົາຄວນ າ າ ຍ ດກໍ່ຕອຫາທີ່ເຕີຂນ ເອີ້ ດາລາຖິ່ນເດ ສາ ທີ່ 3 ຂ3ຸສຍສີພາຍ Am ,ເດໆໆ ບຄ ງ ວີ່ໆ ແຕ ນາງເດີ ຕູນ ກາງຕາງໆ ຍ 15 ວີ່ ກລ 49 ຜາເຮົາມາ ” ຖ໑ ແບນ ນ. ຖ ຊ່າ ຜາ ນາງ ແດ Anງໍມາ ເດີ ແລງ ເຮົາ ແm ພາ ນຸວບຈ ດ ງ u ແດ ຄູແຕ ນາ ຜາ Rດ ທີໆໆ ດ- ເຖິງແກງ ແຕ ບາ ກີ ລ 6 ໙n ໑ mໆແນ ມີແຕ ຕຖ ນ ຜm໑ ໘ ແບ " ຣ ດມ" ງົງ ເm ພາ ມີແຕ໐໙ແດ ຜິດ ມາ ຕາເຖິຈ່ ທາຖິ່ນ ຖ ຕາ ສາກ ໆ ໆ ຮ໗ m 3 ທີແນ ເຮົາ ແm ກ ບ mເຈີຍ ດ ມາຕw ທີ່ ທີ່ແຜຍາເຕ໐໙ ເກີດມານ ເດ ເສຍທາງ ພຖນ ພ ສີ ນ

ໂດດ

ກ - (S

)

A

ດມີKກ

CI Qກຫນາ

ທ .

ປທ

ດກ

ນ |

(S

A

0, 0 ກົມ 0ດuທ Uກ ໂ_ m OດທyN]

0.

- ) RດກEl ໆ »

Jwຣັຖ ທ

ຖ ຜ 2ງ

ຖ 1ດງ D | 0

C

40Uງ :

CU ( C ) Un໗ > ບາງ ໒

ກ ດ 0

2

ເດີ ດ- ແດ)ເm ໐ ແຕnas ໗ mແm- ເດີ ດ” ລາ ແຕ ຖ ທ ນ ວ າ ນ 0.1ພາວີ ແດງ @ ຍາ - ດ ບ ທີເດີ ດ 4.121ເຖີ ກີ ແດ 4 ໙ ເດ ເດ , າຕີ ໘ງແດງ ເນີ ດາໍ ເດີແm:ຕn a ແລ ຖTm໐ ແu ເກີດ Sm ແນ4-1-4ມີ ຍດາຍເຖິງເດ ນາ ຖີ່ແດຜງ ຍາ ອົກ ສຸກ ໆ ນາ - ນາ ເດ ດຖິ ນ ກ ໐ ແບ ຖາກເຕີ ແຕ ແm ໑ ນາ ຸ ຕາ 40. ນ)ເmເ໐ ແນນ ແທນາ

໘ 23 ຄn OOດ

ກ¬ (ແs 35 ຕຖຸ ແຖງ ມີ mເພີງ ເຊີນກ ຍາ ສີ່ຕີນພູ ເດ ? : າດ ພທ ຕີຖ ຫາເງີນາ ງາ ລາແ໑ແນ່ໆ ເດ ຖ າ ນີ່ຕຖ ເຖ ຍ ທີ່ 1 ໆແດງ 1 ຕຈ ມ ຊາ ດ ຖາ(ຍ ໆ ດແ ດ ກ ຕະ ນາແ໑ ແດແຫ່ງຍອິຊິ ດງ ພາພຖແດ ແn Jາທີ່ເຕີ໘ ໙໐au ແດງ: 4 ໐ 0 : ຖTuແU - ແຮກ ນາງ ແດງ ຜm ໑ີ ຖ າ ຫຖແຖນກ ຍເaານໍ m ແu » ໆພັກ ກ ກ າ ວ ແ ດ- 7ແດເຖິງ ນາ ແm Lດ2 ນ.ສີດ ແມ່ອາຍກາດ ຮງ ທີຊີສູນ ຂາ ແລະ ຕາ ດແ ຈາ ຖມ ກ໑ກະເລານໆ ໆມີ ເດີ ຍາຍສີລ 5 ຂາ ຕີ ສີ ໗ ໘ E ) ຊ ຖ 9 ທີ່ ໙ ໗ Uງ D ຊ ລ 4U໗. ພທ໌ດວັຊU ທີ່ມາກ່ອໆໆ ທີ່ແນມຊນ - ບໆ , 1

0uu LMO

0 .ຼ

ກາດດຫn

ດາກ Xດ

໗ Uກທ

C]

ແS

ຫ X

ພງ ຍ ]

@ & ດ 4

ຫຼ ( ດ

»

) ແS ~ » Cl.

ດຖື

)

0 .

| Uບ

ນັດ

ທ } ແm ທ ແສງ 207

0 Pດ

ງານເຖິອຸກເດີ ເຫີ 4 Aາດີເລີກ ໗ ຍາ ມາ mm ຕ ຖແm - ເດີ ເອກ ເນ m Am ດີຖີ ແວງ ດກ ກີ ພີທີ ແ ( ລງ ມາເດີ ແຕ່(ແWຊ ຕິແວ ເm : ກີ ນີ້ແຮ ຕີ » »ຫ |

) ແmແໜງ : ( ) ານ ເດີ 7 ຕ ຖ ນ າງຫນາ ຫາ ເດີ ຕ- ເ 5Wຖົກ໐ ໙n໑ ແວ ລ າ າ ທີ່ດີ ຕາດິນ 40- 4 -am ກູ ເນີມາ ແດ-ສີລິກ ໆຮງແລະພາ ເຊ ເຖິງແມງດ າ ຫເ ແ ລິເດີ ສີພເຖິຕບ 1 ຖສ (໑mງໆ ຕິ໑໙໑ ໆອັດ ພກ ຕິ ຖລິເວນ ດີຕາ ໆ ຕ ທີ 3 ຂມາເດີແຕກ ມີຮາຍ ຄົ້ ຖ ຜ Em ເສີ ຫວງ 8ແ໑ ສິ່ງ ແວ ຖ າ ນ ໑ງ ຍາມນີ້ ຍາ ຍາ ນາງ ພິ ທີມອນ ແ5 m ໝູ່ ແກ ກໍຖິງ ບທ ຕ ລນ າ ດ ຕົມ ທີມ ດ ດ ດ3 ເຄືພາເດີເບີນ ແດງ ແດງ ຜາລາບາ ທິທຖເm ສີ ຕາເດີ້ພດເຜເຖິ້ນ ແດງ ແm ເພH

IP

за ຕ` ຕາດີບ ຄ –ີ1ດ)ດ ຍາແn ມີ ພງ ….ແm ກແe( ຕຸສ ມາ ແຕເອີແດກ ແນ ບາງ ກເຖິງສາງ ພາ ສຽງຊຍເດີສຸກ ທີ໙ 3 ຕ ກແan(Am:ນາງ ຣn ຜີ ຈ າ າເຜີ(ຂງເຜາ m♥ ເນົາ mmເຖິມ ສດ- ~ງເອີຍ ສີລ ດ ຕ ທິຍາ :Kn ດ າ ນິທີ່ໆ ດ.ເດີນາງເກີ ດ ດ ທ(950 ກງ (s5 ແຜ່ແລກ ຜານາງ ພິມຖamເນີ ມ ດ າກ ແດຜາຈ ລາ ທີ່ກຖາໆໆໆ ຍ ຕາຫລົງໆ ລ່ ບາງທີມ ແຊີທີ່ມາຢາງສ ງ ຊານຊາມ 1 ທ່າ ແຮ ເຖິງ 107 21131 ເຖິກ ານ ເງິນ - ໕.ຍາຜ @ ຂດ ພາກ ວິຊາ ເສີຍ ໆ ເດີນ ດູ ຫາກແa(nn ນອດີຫຼື ມອງ ເຕີ ເຖິ ນ ເຕິນ ..ຍິ້ Em m> ໆແm ເm 11 ເດິນ ຕ ຖແລະ ຖຕ ທີ 3 ຄື ຊິມ)Uກແຕ່ ດີ ດີດ- ດ ດ ດທ ລ ນ ເດີ 132གམmae)ག ༡ ' aaaaniaary(ag an e། གངn3མགེག ສາວ ດີ ນໍາດີດສາກ ຖານ ກາງ ດີ ດີເນເກີ ດ ດ າ on* གrmaa ག ༡1 dad༤༡༠༠smaz ] གm1 གེག ༡1 %an ໆ ເດ ກ ສ າ ໆ ຫຼື ນໍ ຕອງລາວມາ-ລີ ແລະສາ໑ ດີແ” ບ ດ ຕ ຖຣnເດີລິດທາ- ຫຍ ມາຕລາວ ແຕ ເທົາ 8 @ ai ti ta ག-m12 ག ༡༡ | 41 ག ༡གཚn1、 གm1 གེག༔ ນ ດກູ້໙mແ0 ດັງ ແຖ ໙໗ 2 My Iດີ ບu ກູ້ ໙໑໗ 0ດ. ເງຢູ່ເດີ ນາ ກເ ສາງ ນາງ ຕາ ຫຼື ເ ຣາດ, ນາ ຕາດາງ ແມ່ນທີ່ ດສຸດຄືຢູ່ ຫຼືແມ່ ລາ ໘າງ ໆແm ທີ 11 ມີຊິເ ຍ ດ ນາ ໆເດີ້ ມາ ເດີ ລາວ ແຮກ ຍາ ສາດ ຖາ ຄ ງ ຫຼື ຊີ້ນ) ສີແດງພາຄເລີຍຖືກ ຕີແຕ່40 ແຖຸ ຮັກໆໆ ຕິເ ຍ ດເ ເ ລີສະ Jan໑໘ເຊິຍ ແດງ ຄີມເງີນຖິນ ແຮງແຫຍງ ຊຊ ເຜ ໝົດ ນີ້ ເຕີ ເດີນ ດ $ ຍາຕງ ເຈົ້າ )ເຜີ ນາດ ມາເລ ທີ່ ຕ ເຖິ ຕເຕິ້ລາ ຣາ ສmເອີເອີເນ ເທິ ແ9າພາ ປີ Uກກ Uກງ

ICIAL

( Oງ 4S

m

Cm du Quu) ດ

ດກ

ຕm ປທທ Oດ ) C ) 4S

1 Uກ

າ "

Iດ

Un

N) [ ດN

(Uກທ 0 $E໗ ກ 4

Uາ

ເຕ

2 Iດກ |

2 0

15

0

Lວ.

Us

an ) ໝາ doun

2 ຕິດກ

)

10 ດ

0

Uກມ

ດ2 273 0

ມoD)

0 U

35

Mາ

ດ ໕

( 5

)

O .

2 40 |ເລS

ແດກ

Om

ມ ID

0 :

ດດດ

1


ག- • LLIT

ປີ

ՏԼ ՏԼ

( ດກ

Omຕm 3 4ດຫ .

1

ດ Uບ ຢາINໜ້າ

ຫJ ) ເULD

)

A

C

ຫາ

ດ 4ໆຫ 2

ຫາ }

ວົງ |

) 2 (1 ) 0W Uບ Uງ)

0U ) 20 ( 3 Oດດ

2 ເດຫ |

III

Iດ4 00 K ) Lun

ງ »$2

1

SI ແS

2 ເດ !

ດ ?

m ແຫ 4

3 4 ຣm ນິແມ້ຄດ432 ນາ ດງ ແm ດີໆໆ ເດີພນໍ ຮາກ - ດຸ ເດດ ແດງ ເຕີເນ ໗ນກ ພິມເງິນ 40- ຕຖ໙໙ 2ແງມ ີ ບາແນ ກມນ: ມາທົດ.. ແ ພາວິນນິງເມພິຄຸ ຕາ ມາແທນ ບຸດຄົນ- ບຸ ກີພງ ຖນາແຖງແ໘ ເດ ເງິນ ງ ລ ອີທີ່ງົດງາມດີ ຸ ຸ am ຕິຕາບ] ພໍ່ ຮກພໍ່ ຕໍ່໑ແຖຸ ລິ ເຖງ ແຕ ດີ ໑ ກິດ- ສ ແສ ແຕ 2: ຕ໘ ມີແດ - ຖ ຜ 09 ຕົ້ນເດ ນທຖມ2ເ໑ ແຖິງຈິນດາ ນາງ ຣຖ ຜີ ແກ້໗໖ ແດງ ມີ ຕ ນ າ m SRໆໆ ເດີ ນິນ ມາ ມາ:ເຕິ້ ໆ ໗ ຕໍ່ :ເຕໍ່ ນນໍ ເກ ແຕ່ເ ລີ ໖ ຕໍ່ແມ່ ມີ ເ ນ ເ ກີທີ່ ແຕ່ແດງເຕໍ່ນ ລ ,ເຖິ ງແດງ ເຖີພນ ຍ ກ ແຖິງ ເນ ເນຖືເດ໋ ແກ ດີກ ຂດ-ຄລີ ຜ ຕົ າ ງ ຖິ້ມ ແດງ ເດີ ນ ໃ ດ ນ m(ດນີພu ເນ ເນີແນຸ ໆແm ຫຼື ຫຼາຜຍາ: ພິນາຕiໆຍ່ ກິນ ອາ ຍ່ ຖ ນ ເຮົາ ມີ ແn ER ອາເ໑ ແດງ ແວ ແກ ຄ ແດງ ແິ ແມ໋ ນາໆ ໆ ໆ , ດ ດ ວ າມ ເນີ ງ ຖ ທ ທ ແດ ຫຼື ແU) ຊື້ ) ດ ງ ) S໗ ) 4 ິນແດງ ແລ່ ຣງແງເກິແuງ ໙ ນຖ່ ກິນ ແດງແຖນ ແດ 1 ແນU - ຖື ຕິແຊງເງ ແວງ ຮົຕີ ມາ ກ ຖແດ ຜາເງິນ ດງ ລ ງດກີດເຖີງ ຜ 2ມາລ,ເຖິງ ໙u: ແກ້ ລ (ແme :ຖແກ່20 ແທງເລ ຣດ ຕາ່2 ດ(ແງ:ha ຄິມາ ໆໆ ຖ2ເm ກ ກ່າວ ສີ ສາງເງິນ ແຕ ດີ ໆ ລົງ 124 12 ຖອນTດງ ນາງ ຕາ ທີ່ແມ່ເດີເດ ເດ ມາແຕກຄສ ເຕີແກ່ລa ເງື່ມ ແດງ ພາ ຮ່າ ເຖິ ລາ ເມີແດດແດງ ດິ ນກເງິນແດງ ມີ ແດ)໙໗ ທິສດຖ ຄາດີ ຕູ ຜານາງ ຕາງຜູ້ຖື ຕິວ ກິນ - ເກມ) ແຕ ຖ ດ Jທິດ ໜີ້ເກງ ເລ ເດີຮາ m m ທີ່ເດີ ຍາ ຕູ້໙ » ຕີ ຕຽກ ຫນໆ ແດ ຸ ດ ເກີ(J 5 m 5 ຖ ຫ3 ດາ ນ ເ ຖິ້ມ ແກ ແດ2 ແຖ ງ ຖແm) ວ່າ ຣດ ກ ຕິ 0 2ລກ ລຖ ຜ ເດ- ເທົາ ດ ແ ລ າ ນ ພີເຖິງ4 ຜາ ດີ ຸ @: າ ດ ພີທີ ມ ຕ ນ ໑SA ណ៏ ເL LFL ມຖີດ ເດີນ ແດ ກົ mເຖິເມ ເມີ » ທິດາດ30ກ ນលា ເຕພແຊ ] Uງ } N ] ຫຼື Bm ງ ຢ໗ 2 UUງ : ໙W OG ໙໙໙໗ 0ນ : ງູເທີ ຫຼືສສີໜຶ່ງ ຜູກຕ ຜານາງ 4ສິທິເດດ ຕູນູບ ດດ ຄືແm ພາ ພ#ຜ ທາງເຍ: 00

N ) Oດດ ໕

MD C1

|

( ດ

(

X

, Uກ )

S

0040 (

Jກທ

2

ດ DO U

NS

LS ) ແO)

OOnາກ M )

2

ຫ 40

ດ 2

) G

ດກ

ກທ

Oງ

N ) (

:

)

IP

ຈກ

ວິດ

O

໗ U໗ 0U|

0 .,

1 0ຽງ

ດກ លល

0

Cle

ກະ

9 (3 ນ m ດີເພດຍາກແ0 ໙າ ດ ມີຜ ແນິນ4 E1-47.4 8ພດ ດ ເຖິງ ໙ 93 ນານ89 ການກ ກິ ນາງມາ ແດ 10 ປີ ງດ9 43 ໘າ ພ ຕm ແຮ ແດນູ ດ- ດຸ ເດິ ມີ mະນາ ເຕເບິ່ງແຍາ ດ-ສີ ຸ ດີ ທີ່ ຜ າດາ ອາ ຄານຫລິງ ສາຄົງ ຫາຍ ທີ ຕາ ເຖ7: ຖແກ2 ກິດວງ ດ ກແບ El - ຣີ່(ແດນກ ທີ່ ອີດ ມາ ທິພາສາ ຫ

C

ດ 40Uກ

າດ

G ທ໗

3

1

I .

am ທIP

\\

>

O໗ N8 0

Uງ ແCດ Uາກ Cy) (ກ

ດກ 0Uກ 0Uາກ |

ປີ

NET

ໂທ : Un )

ດ.

»

0 0.

ຕຸ ເ040 Km 40 ດ ຕ ແດ )

L

ດານ

_ ແU -

ແຖ ຜ ຖງິນ 48unໆ ຕ ຕີດຕຂຶ້ນດs 5ແວ ແa ກ າເຮົາ ຕີ່ ທີນາ ແດ4ເດີແຕ໘ະພຖຕn Eາ - ນ 43 ນີ ແn ຕ ເດີ ຫຼາຍທີ່ ວ ຣ ເສິລິ ນກາງ ນາງ ຝ່ ຄmງຢູ່ທີ່ອີດ ອາຖາ 1 ວ ລ ດເ m໙ ກະລ ຣຖເຖີທີ່ ແຕຜູ້ ຕາມຜສີ ຕວ ຮກ ແດກແຕ ເຖິງມາ ດ- Em ຮາາດ - 0 ໑ ຕົນດີ ບາດ ແຕກຕ່າງ ຂອງພໍ່ ແຖງ ເຕິນ ຕຖິ ທີ່ ຕິ ປັນ ທີ ກີ ນຊິແກຣາດ ມີ ໆໆ ດີໆສີ ນີ ກາງ ນ ກ ຂ ຄ ງງອດຕີ ພສ ແນດ ແm ໗ນີ ຍາ ລາກ ອຸສຸຮາ ມາ ຕm ່ ແກແຖງ: ໝ ໗ ນາ ການ ເຕີ ໑ ກິຜາເຕີບ ເດ- ແຕ ດ ແ ດີ ຕ ນ ແກ້ໆ ພິ ດ 4 ແກເຊີແmຜ ຮm ແດງ ມາເພິເສດ :ເຕີ ແຮ ແm 40 ເດີບ 0 - ວຽງ ຕີ ແດງ ຍ ໆ ແດງ @ຸ ນາ ມາເດີຖ 2ເງິນ ແm443 ຕyຍໆ ລ້າຍ ແຕ່ ຮາໆກຖິ່ນໆ ທີ່ ດີມງ ໆ » ງ ດນ ເຕ ເຖິງ 1.ເຄາ ຊາຍທີ່ດມສາ- ທັນຍາ ຂກ 8: ຮາ ຮາ 8 = ກ ຕິຊິຍູ້ພິຖຸຕົກ -ແດທິຍານີ້ແສກ ຕາແດງ ສ ກ ທີ ນ15 ໙ ເມກເ໑ພ ມີສາມພະແ… ກ ຍ່າງ ໆ G @ @: ມນ ສະແດະປາ ແມ່ນສະພາກ ແລະ ບໍ່ແຫຼ ງ າຢູ່ 1

$

ດລຫແດກ ເດັun anun ່

0

n N] WDD ບັດ

) Iດຫ C ] {

V

ໂຫ ດ້ າ ແຕກ Uກທ Uກ Oດຕາ

DIS

N) G

ນິກ ແ (

1 ນທ

ແດນ)

ດາ

II) N)ທN)

|

ກ Iດກ Cy URL ດດດດ 3

N)

IL

$

່ ກ

ກ Mດງ U ( L

Lາ |

I

່ IQL )

ສຫ

ນ 01

1

IL

0

ណា2ຕ !

U 4 Eດ 2 ດU \ U໗ Iດ ຢn ( ດ່ 0

QQດ

ດທິ :

Iດ Cl

un 4

S ໙໙ ດດດ : 0 ດ

1

( 6J ) : QC

&

ណា: 0Uກິກ COງ

3 ວັທ

ណារា

3 4 ໒ ໐ -໓/ 3 ບໍ່ດີສເດ໋ ກິແ໑ ເດໆໆຕິດເບິ່ງ ມາ ຜາ ພິມ -ພດ ດ ເພິ ແນ ໑ຊາດ ມາ ຫາຍ ແດນ ພາເງິນ ທmນ 5 ແ ນາ ເນີ:ເຕຕານ: ແລa ເກາຍ ແຮ່ ແດກ ແຕກເພາະແຕແຕງມu ຕm ແs ໜຶ່ງ ພາ ເດິ ແດງ ເຫ ນິ ມານ ນາງ ນາ ຊາດ ຖາ 43ເຖິງ ຫາ 3 -(5 * ແດງຂີ້ເມົາ ເມິງແດງ ມາ ທິມມຸ ບມ ລິເນສເຊ ຍາ ມກ mງ ໆ ວ່າ: ຕ ລ - ແສ ແກ-ຖ ເຖ - ຖ ຍ ດງ ແລດ ແ ມສ ພິກສເທີ ເບິ່ແຄເຮົາກເງິນ ແຕງ 3 ຂະແບ:aນຸລະຄົນ ແຕ ທີ 10 ສ2 ຊາຕ ມີຖງ ຕໆຊາຕານອງ ຕາ =3 ມາຕ ມາແດກ໑໐• : ແm ອກ 3 ດງ ລ ແຕ່ ກຄວງຂ ຖ ນ ຣິກແຕເອກ ພີທູ U ດັງ ຖ 4ກ Uງ Uງ ) ຖ ຣັຖ ] ຍາ im 4.ເດງແລ ກິ ເຕ ນ ຣຖ ແດງ 0 ແm໗ 2 ສິດຢູ່ ດີ ຕາມ ດ ຄົລຍ ເຕ ເມີແມງ ເດ ເດ 2. ເດນໍ ພໍ່ ມີ ມ 7 ດເດ ເດີ ນາ ມີເນ 8 ປີ ຍ) ຮnເງິນທ ພາເຊິນ ດິແມ໋ a ໗໘ງນາງນາ ດດ ງນ ສ ພ ແກ້ໆ ການ m-4ທີ 7 ກິ່ນ ດາຜູ້ ເຂາມາ ແດ- ລາວ ຕຖິ ດີ 4 ເຄື່ອງລິ ຄົນ ມີຍ ແຮງ ຮາ ລາກ ຄີດ ດຕ ໆຂໍສ ມາ ດ ທ ຍ ເm ໗ ນີ້ » ຽ ນ າ ດ ນ ຕ ຜານາງ ໙ເບີunາເທີດ -4 , ທີ໙ ວ່ແmເຖີ(ມ ເຫ ຜີ ແມຣີໂລ ຮາົດ ພູເບັດຕີເບີ m ໑20 - ຕີ ພີ ເ ….ເດີມ10 1 w ອີຕິແສ ຫງ້ ແຕເມແດດ: ລຸງກະດ)ເດ ຍາງແ(ແຖຸ ແດງເອິ ດ ຄື ດ ດ LIນຄ ຕົ້ນໆ ທີ່ ຕ ມ ດ ສ ຫຜບຸນາເດີບຸກຄ~) ຕຂດ ແຕນເສິ ນາງ ເສ ມິຖ51໘ 5 - ແດຣາ ຕາກ ກາ- ຕາດີນຄວ ານ ຖີ ເພ 41 ນາ ດິ ນ ສາ ທີ່ ຕິ ຖຕນ 9າງທ ແຕ່ ສີລິ ໆ ແm ກ ດ- ຕະ ນາ ນາເຖິງ ໖ ປີເດີມີ ກາ ເດີ ຖ ໆໆ ໆ ດ າ ເກີ ດ ດີແກ ເດິ ແບງ ຖແm2 ມີ ແດ- ດ ເມ ລິ໙ ມາ ນ ແK

ວັດ 0URL )

S7

C

Iດນ ) .

ຫ Un .

0

ກ?

1 0

0

(FL

ແ0

, 4u) ( C ) ~ ) 0

ທ 2 ທິດ

@ Uງ

7

ດທ 1

ລິດ 0UUາດ 0UUງຕີ | LWem Up

ກ QoOດ 1

= m 1026

L

I

ທີ່

) ແຕກ 2

ດກ

ແL

ດ O. ກທ Oດ

) Lu] [ ດກ

4 ( 6)

ດ ແ

unn

10 ເC ແUI

ດຫ ດ $ Iດ

|ດດດດ : N ] [ ດຫ ເຕ

ດດດ

U

0

ນ )

o, > ດາ Uກ

D

ແຕ່

ງ ມ) ~) ຖ ~) ພ໙໗ Iດ) ຢ0 0ດ ທີ່ ຕິດຕໍ ແງ ແດ ດ ດ -

u] ] )

@

໘ 4S ແບ ນ ແດງ ) ທີ່ ມີ ຂາ = ແດ-ກີເກາຍ ແດ ຜະຍາ ແຄ ເອິກ ພ ນ ຍ ເເລ ນ ຊ ຜລິ ຕ ຖ ຖີ້ ນບຸນາ ກີນ ແດງ ຕາ ເອກແດນີ ຮາ ສົຖ ແmເງິນ ໑ ຊີເດ ແລ ເຮົາເມວ່າເງີນ ເຕ ລ ຍ ດ ແm ໗ພາ໙n ສຸຍ ບາ ເດ ໆu ໘ງ ແດ -ຄາ ຕາງ ສ ເສຍດຸPອເຕJນເດີ໑3 ຍາ ຮີຕີເຖ ງ່ ຕເດີມ ດ. m ກ:ເດີຄດຄໍ ດເ ແ າ ດ ທ ໆ ໆ ໆ ເຕົ້ນທີ ເດີ ເດີ ນໍາ ເດີ ອດກໍ່ m2 ກິ ດ ທອງ ກິນ ມ) U _4ເຜງ ເຕີ ເນເຖີງ ກ ລສ ໙ 4 - ຍ(ແຖຸນ3ມານ ໘ ຍາ ໆ ໆ ໆ ເຄ43 ລດ າ ດງ ເກ ຫມ ພາ ທີຮງ ຕູ່ ເຕີແລງ ເອີກເຕີນ ລ ໑໑ > ແT ອດີໆ ແກວ ແ໙ ແນງ ບບ ເກ ນິ ຈດແmເງິນ ມາ Cດຢາກ ລາກຮ່າເຂດ) ຍາຕຖ2 ຄາກ ຄຸ ນາເງິຜດງ ດີຫຼືໂລ ຄືມາຜ໑໙ 0 mgາ ເກນາງ ກາຍ Ld ນິ່ນ ຕາ ຄູແສm] ມາຕໍ່ ກາຊິມ - ຕຸພຸ ກທີ່ນີ້ ແຕ ແດງ ຕາ ຫູ ດເງິນ ແລະ u m ແm ©h ແດນີ້ແກ ເຮີ ແຜ ຄົພຍເຄ ຍີ້ມ ແ ຣຖ ແຕ. ລ ຮ່າ Uກ ແຕ່ ສ ດ - ກິ ດ. ຕເດີຂາ ຖືກຜະລaEmm ໗ ຄິດໂຕm ລູກ ອີ່ ມເຕີເຕ ຂງ 8 ນກເງິນແດງ ມີ ຕ ຖ ໜີ ທິສດງ ແດງລະເດ ເດຍາ ດກ ຍາຍາງ ໆຕາຄົນ ສາ ຫາເງິນ ໑ແດນ-ສີສາມ ມາລາມາ 4 ລ ດ ທີ່ແຄີຍຸ ໙ ມີນາ ນາງ ງ ຍາມາຖຍ໐ງ ດ ແ ຣິຄິ ແກຖ9 ໑ ນາງນາມາເລ ສົມເນເງິນ - ເ ດ ມາ ໗ນທຈ ນ ພແຖິເມເດີ ງທີເດ ເດີນແດ - ກທmແu ຂາ ຍາ ມາ:01ຜ່ ເກີດເຖີດແh32 ຜm2 ນີ້ແດນິm 4ເທິນທ ແ໘ ~ »ແຜນ ເດີ້ ທີ 03 ເດ ມີມ ຊແ ນ 5 m ທີ່ມາ໘mເດີເດີ ຫຼາ ແດງ @ ດ- ອດ ຖນີ້ ག-m3 ]ག 921 ཝེབ་༡༣ གuna emགབ ' au|འ༡uman] ག-m ເh 10 ເດ ຊິແຮ່ງ ແຣງ ແຕ່ ນາງ ເອກ ຕິເຮົາ ນ ກຜmຍ m2 = ດີ ເທີນ 57 ບກ ຂເພີ່ມ ເພີງພີເm -ເຖິງແດ - ກແດນ ແຖມ …

[ u]• ໙໗ 8ງ

SລກSງ

ທ ທູ

) Oຖ \

ຍ ] ຖ 4໗ 2 um

ດທ

( D) !

CX

1 0

(

ທy

Uາ

1

) ຍັງ ງ

.

Jາ 2

ດອກ

LL

Cດ0

ດກ (

ຍ .

0

0

ດ |IE

)

0 ດດດ ] UUາ 1ດຫ Uກ 0

ໂ Rກກ N ]

On ຫຍ]

ດກ

9

ແກ.

9 43 cs ຍຖ ທີ່ມາsm ro ຣາ ນານ -4(ts ສງທີ ດ ຕ ກິນຖນາ ແຕ ກາງເດີ 7: ຕງ ຜິ ດ 1 ເດີ້ ມາ ແຕ່u ມາ ທິດາຍ ກ ນ ແs (asa ຕາ ຕa ກ ຕລ ຖ 73 ດີເຕຕ) ຕາຕຸ ມາ ດ ເດ ເດ @am ທີ15ມ ລ ໗43 01 ມາ ດm ດີບ ເດ - າ ຄົາຕ- ຣຖນ ຮ່າແຣກເຖິນທີ່ 2) E m ແດງ (s 5 ຜດ າ ດ ຕ ຖາ ຍ ດ- ຂາ ສິແດ 4ເດີ ມີ ມາ ແຕງເທີ ພhມ ກຮn ໗ ຕິເນີ qນາງ ແດງ ມາຈa-າ ມາ ທິເງິນ ດລ1 ໗ ກ ໑໗ຕ ຖ ຕ ທິນ ເຕີ ທນ ກ- ມາ ຮາ ກິເດ ເຫນາ: ແຖຸ ແຄີ 16 ທີ່ ບໍ່ມີ ແດງມາ ເຕ 2 17 ນຕີຍ ງ•(6 75 ແງ ແa ກ າ ເລີ ຖແm ມີ mm uam ຫ ນາງ ລ ເ ພາະ ດີເດ ລ ພິມ ແກ້ແ4mm ແ| ຄອດ ດີໆງ:ນກຣ ກອງ ທີ່ ແຕກ ນາ ງີ ເຕ ຖ າ ຕ ຖ ຕum Eາ ໓ເຕີແs mງແດງ * 2 C ' 0 4 3.. … … . …..… … … . ຍ ] Kງ ) OU ) L໗ Iດ ຫຼື ແm ໗ ໗ແ໑ໆດຕິ໙ອິນ] ຍຖິງ໙ ຈີນແດ-ກີແnແmՏԼԱՏ ວົງ ທີໆ ໙໙2ມ 4 ເດີ 9

5 FL

: 062

K80) ~

Luທ 2

ທ .

໗ an໗ Uນ) ແm $

ຕm 0

^ ແສ ແສງ: s " ສdy 55ດີຕາງຕາ ມກີ ແກ້ອງ ຄີມຸ ສົມ ກ າ ທີ ພາ ປີ ແຖງ ແຕm ແນ-ìຄmພາ ຣາ ຣາ ແດງ ມາແຖມ ນີ້ແn ກ m 3 4 -P ຍາ ) + ກີ້ໆ » ມາ ດແ 0 - Uບ(ແຖຸນາ ແm ກີ ດ ຕແດJ 3 (( ຖຸແmແດ)• ເກີ ດ ນ າແຫກເກີ ດາການແດງ ແລm ໘າ 20 ຕື້ ເຣn samແນ - m ໜີ ບລ ດ ກ ຕາ ເດີ ແm ໙໙ m11ຸນທີມ 1 ໗ຂ ກ າກເຈິ ເຈີເດ ບາດ ຍາ ພ ວ າ໙ບເຕີມ ນາ ໆບຄ ຖແນ ພາ ດິດ ແດ໋ » : A ນຸ ດລ.(s 5 ຍາ ດກ ຍາ :u NTເນີ ພນງ 4 ວາຈາ mm ມມາ ແຖເຖີງແວງ ນບໍແm ໜີ ນ ເນ ເຖິງ ໙ ເຈິເດີແຕ ພຖຕຣຕ ຣ0 ເດ ດວ້. Uກ Rດຫ

L

໒໗

ຕm໗ 20

໗ 09

N )

K

ດດດ

ດກລູກ ແu ແKພກ ຕເດິແດກ ວ)ເກີດຈຸ ຍາທາງ ມາ ເຕ ກເຕີມ ກ າງ ພນ ແດກ)

Lu )

3 4 ບບ ຍ ) ແUງ Hດ ພ ໗໙໗ 7 ແດ ເດິ ໜຶ່ງ CດແL 449 Pພາ ໗ຖ ງແນ Iດ-> ທ ວາເງີ )68ໆ ເນີ » : 3 (2) ໗໙ ໗ແນ Jທ( ຂາ ທິ ແລະ ຜາ : Buuຍ J3 ໒ - ໐ 13 ຕໍ່ທີ່ແດ- ມນ 15: າຍໆ ແດຜາ:ແ ຫນີເດ9 ນາ: ຮກ ຜາລີມະ » ແດນມານເງິນ ເນ ທິມ ຮn- - @ ຖາແຖງແດ) ນາງ ແດງໆນກເຕີ ຕິດ- ສັດ ທີ່ ຖ5ງ ຖ ມີແmເພີ່ 5 ແວດສາ …ຮາ າງເດີ ໑ ພິ ເສ: (ລວດ-ກໆສິແຍກີບ ເທິງ ບ . ຕເລີຍ ລາສສິກ ຕອນນສີອານາ ທິ ສະວາ ນກ ກ ນ - 50 m ກາ ນ ເຕິ ອດ- ແຖຸແລງ ນາ ຄຣູ ຕີ ພາກ2 ໗໙໗ເດ ແຕ່ ຫີໆ ດມຸທິຕາ ຄາໆ ໆ ໆ » ຖານດີ : ແຄລີ ແm ພາ ຖ ຮາ ແດ ຮm ໗໙ກ ຖ ທ ນີລ ດ ທແດ່ ຄອມເມີ ແລ ແຕ ບ ເຖງ • ແm ບາສ ດ ດແ ມາ ດ ແກ ລົງ ຕີລl/ ^ ແa ຂ ກະ ມາ ມາເດີ ມີ ເດີ ກ km 8 ນາ ຮ່າເm ໆ ຕີມ ກ ກ າ ດJາຍເຕີຖືມ ດ » : :ຜາຫລີ ແun ແດກເນີ ໙ ເດ ມາ ແs mງ ຜູກ ລ ໑໐ .ສີມ ດ 4ເອິພ໗ແm 7 ຕີນ ຕເດີ ຕາ ພສີ ເ) ຍີເຮີ 4 ຕາລາເດີ ບ - m ຜູ໐ ຂດ ມາລາ ທີ່ ນາ ແນ ແB ຍ ດ • ເຜົ່າ ທmເດີນ ແດ ສີ ແດ)ເດພ m ພທີ່ພິລາເຕ : ຕິອດ ພໍ່ ດກຈເຖຸ ລ ດ ເຕ ມາຍິນດູຜິດຖງ ຄື ແm ) mງທີ່ຍ ມີແຕ ຜ ໑ເດີພີງ ຖິ່ນ ຖນາ ) ພLງ : U ບທີ່ເ ກິພີທີຊ ຈ ມ " ທີ່ແຕກຕແດງສຸດ ໐ດ 4ກແພງ ຕເຈຸ ແຍກ ແຈຸ ຕາຍ ໙າແດ ຍົດຸດລິຜາຄm ໑ ນາ ແຕ່ 2 ວິເກ 8 mະ( ໘ 5 mແsແmງຕ໐ໆe ກາງ 1ຮູບ ຊ໙໙ 4ຄ ຜ ພທພຍ(cmແຖາດ ມີ ແດນີ້ ດເລີ ນ mເບິ່ງ ແວດທmi ຜູ ນກ ພີ ນທ ແລຖ ກິນ ດາກເດີ ແຕ ລ ເຕິດ - ເຕມ mm ເນີ ສຸກແກເຫີ. ເດີ ມາເດີຕຖິ່ນ ດາ ແນເຮົum mເດີແmຜ ຂ ຄົນ ທແດ )ເm)ແຕ່ ບກ ຄ = ກມ ນາຊາອູ: ານທານທາງ ໆ »ງ ສີສ ພ19 ວ ສ >ດີ

0

]

) ຢ໗

: daR,

ດາ

3 [ ດກ

0

ແun

S

0Uາງ

N)

0ດາ UU

na

ຜກ

D

u) 2

7 06

(O )

>

ດ, C >

) ແu) L

យា

ទេ

KU

) ໕M) Rດຫ

C|

ແມ

>

ທິດຖິ ເດັກ & ເທັຖ ) ແບ່າ

/ ດ

ທ 0U)

-

យា

Uາ 3່

>

ຕm ດ 47

ທ ທູຕກ າ

!

Lາ

|ກ ແດກ V

Mາ າດ 4 J

( 2

ກິດ

3 ແນ _໐ thor

O Au |

ມົາ ເຮັ ດງ ? ) ແs

ເUກ ໗ 46 4

តា

លា

ា 11 11ណា

0

UD

່ Li

m ໆເດີ້ເຮິ ນ ກ ເດ ຖືເອິເ ແm ພm໑໑໙ ນີ້ ງຈີໂອຖເນີແມກuu ແກແຄ ສ ງ ງ )= ສີ ແຕ່ ສ 19 ເຂົ້າກຸ ງ ມາເນີນການ ແລະທີ່ຜິດ ແກງານມາດນາແຮງຊ າ າງ ເດນໍ້ ແບ໊ງ ຖ ດ ຄm 3 1ດ Iດ ແu O 60, ຖ໙ ຖ ບ ມ ຕ ເຕີມີແລ ຕ ມ ໘ ແດ)ແນິແ໑ງ ຖ 1໘] 143 ບ ຜ 9 ເກ ແp ໆ » ເນ 74ຕຖິງ ຊາແຖແກຂອງແi ມາ unແກ ເທິພງ ແດດ ແmamແໜາ - ຍ ຖິງນາງ ” ຕີລີ້ເດີ ເດ * 0-1 ນາມ ນາ ເລີ ,ແດ : ໙n໑ ນາ ງ ຄົນ ມີພີ່ ນດ ແລຖໆ ຕn ໑໐ງ ຍາ ພິດ ດ າງໆ ດມີ ສີ ແດກ ພm) ຍງ ແນ ໑ @ແກ ດີ-)໑໐໙໘ ເດີ ທີ ກີ ດແ ຕ່3 N

I

Dໂກ )

-

m 2 )2

On

A

OS

N]

ດຫ

C)

5

~

0

FxX ຫ

)

0 0 » ຮ໗ ) ແລງ ດກ 9 4(

Oງ ( Cຫ M ]

1

ກົງ Ru) M

On L0 000

,

ໝ ພU) ດງ ແOU ) ຊ

:

0

_) U

ຣັຖ U

ຖ 3 4n ພm ດຸ o O

໙໗ ດ

໗ )

ສ ເຣຕ ດ - ນາ ກ ດ ນ ແຖບ ດ ຕຖ ດ ງເກີ ດ ຕເດີແຕເຖິງ ແ1 ມີ ຖີ່ໆເຮີ ) ດ າ ນ ນ ແດ-Iຖເດີແ :າດ ລາເບີ ະນາດາ ) ແດງ ຍາມບຸນ ເຄົາລາ ຜ່ ຕຖິ ເດີ ເຮີແ ມ ຸ ລ ຍາວ ດ ຕ4 ຖEIJາເດີແຕ ມາ ກີນ 4. .ດກາ ກ ແບເຮົ» ຍີ່ເຮດ3 ແສງ 2 ນຸ ພາ ສາ ແsຕຖິງ ຜູ້ມ ຍາວ 48 ຂາ ດ ດ ດ ດທm ຜູກ ມາ ແຕເຕິແກ ເ໐ ຮາ ເອີ ເນາ ໐

ທ 40 Uບ) am } ແດU 9 El ທະລວງ

) O =

Wແm໑m ແU

»

A ເລັ ດທ

ມ - ເຕ ນິແຮງ ງ ກນ ກແ3 ໜ້າ) - Em m ແm ແn ນທເດີ ກາ ແm

ງ ຖ

9ງ ຖ ວງ ) O

)

ໝາ ໝາ ຮາ

າ ດ

ດງ ຮົດ 0

ດັງ 0 $/

U໙ນາແລ ແດງ ແວ,ເຜ ບ ດ ຍາ EI Jາ ດດດດ ຜູ ໜາ ຮີນາແທ ແດງ ແດຕ ງ ກຂເດີ ທີ່ ມາດ່າຜບາດ ຄນ ເດີມ ຕ ລາຕເອກເຖິ ເກີລ ແມກເມິງແລງແກ > ວ າ໙ມາເຖິງ0-)un un2 ລ ນ ໑4 ມີເດີ້ ເດດ ເດິ ແດງ @ກພດ ພິ ດີ ຖາເດີ ເພງ ແດງ ຮາ ໆໆ ຯ » : າກ (ພງ ຍນ ໗ ນາກມນ:ຍດີເດ ຜ ແດງເງິນ 42ໆ ແດ ມ ດ ແ ດ ບີໝູ່ ບ ແໆ ເດີ ເຊນ ເ ນກ ພີຕ ມກເຖິ ງ 3ຜານາງ ລ າເງິນ ຫU

າດດດດ

໘ ໙ບ) ຖ

ພີແນ ແດກ ຖ ດ ມ ມີແຕ ຖາດ ເກີເດນໍ ຍົແດ ຄູ ທ ເກ ຕ ນ ລ ແຖ

ເດີ້ ໆເຖ ມີແຂກ. (292 | ທີ່ນຸ ນ ຕເດີ ຂmL ນາງ ເຮງ ເວ ເຮົາ ແ(s 35 ) ໆ ທີ່ມແສງຕາດໆພວກເຊີແລ ຕິດຫູລ ກິຖຸນາ20] ເຄີເດ ທາດ ລ ແຮງໆເຖງ ນິດ-ສີລ າ ຖິງ ໘ ມ ຂາເຕru໙ ຕີແsເຫຼົ້າ ເນີ໑ 8 ` ໆ ສະແ (155 ງາ -ເຖິງ ວາເຕີ໑ ຫາ ນາງ ຂາວ ເm ງ ຍ ກ ພິ ເຕ ດ ເລກ8ເບິ່ງ . ຍາລາດ ອີງຕ ແດ- ຕຣີຕິນ ດາກແs ຕm ໆເນ - ແກງຕ ໑໐ ໆໆໆ ແວ ການບ( ຮງ ເm ເ) ເຖີ(ຕິເດີ້ ຫນ ຕັ cຖງິນ ວ່າ ດອງ * ( 11)) ຫ (

V

Oງ.

J

09ກ

ALC

ຫn

( ຕຫ Oດດດ

) 3

On M ) ຄູ

ພາະມີຕາສອງສາວອນ ຍາ ຍຸ 9 ດ, mm• ແບງ ເມິງແຂ່ງເກ ກ ກ ຕິມ ແດງ ບ າງ ພາ ສລອງ ແດ ແ໑ ສ mເງິນເດຍ : ຜ ຫຼື ດ ຄືຜາດ ແm ກີ41- ບຸນ-ທີ່ເດີ ນໍາ ນາງ ສີດຢູ່ ແm ມາແmບ ດ ມີຜu 50 m ແບ ຊ ກ ານ ແກ ຜ ພIE] ເຖິງ n ທີ່ມີຄີມແນ ສີເດີນ ຕT ອmເລງແຮງຍາ(ແ໘ ຍາລ ມາ ຂດ ແມ່ນ ແຣງແຕຖ າ ກ າ ນາ ຫາເງິນ ເດ ຍາເກີ ກເຕີ » ລ * ເດ- ຍາເທີຫງ ໓ ຣn ພຖ ແວ ອີກິແປ ຊ :ເດີ ຮາກ ແດດ ພh muທີ່ລິເລີແກ ມາ ແຕກ ຍິງ: ເm ງທີເດ ມີບດຮັກ ແຕກ ມາແຖິ່ນ ດ- ອດແລງເດີ ແຕງ ເສີ ຜຊເທບ ເຖິ ແດກ ຜ12 ມີ ພໍທ໑ ສານ ໑ Lດ ເລີ່ມ ມ ພາດ ທີ່ບໍ່ລອກແຄ ໆ ເຖີ່ ແຕ ຕ ເຜາ ດຕແມວຖma @ສດ–ທີ່ແທາ ລ ເດີແmໆນອກເດີ U Hຄຸກ Rຍ ແດດ ລູກ ແຕ ເວລາ ຣn Jim Gານ ບບ ສາດ ໆແຕ ລ _4ແດກ ແດ-an ບ ບ ດ 4Gເກີດເງືງເສີ ພ ຈ ລເກີນກາ ຜີ ມາ ມີຖ ຮn ນ ຫນາ ດ າ ລູວາລາຄmun-ສີ່ ຄາແ ນາ Cດ ແຊນິນ ແu ທ ເທິງ ພາ ຍ ມາພິມໆລາ-ສີລີກາໆ ເດ ແຊີດີມຕຕ 19 * …

າວແດງ

ດ ດດດດດດ

ກ ແດກ

2

C)

07

S0

ກ !

ແວ

ເດີແຕາເດິ ມີ ການແພງເນີ - ດ ມີ ນາ ມ ໐ ແດ ລ່າແກມຊານານາ ດແ ຣຖ 100 am( 8 ເu(0 ເຖິງເດີ ທຸກໆທ່ີດາໆ ນອີກ @ ໑ 1 ເດຈ ບາ 5ແ3 ໜັງ ຊາ ເບີ ໑ເດີ?:ພີແດນັລເພີ່ນ ແຖ ລ - ຄົກຖວ) ແດ ແTນ ຕເດີສmຊຸດສຸດ ຕິ03ຂ ຄຶດ ຕm າ ນ ເ ຣາ ຣາ ຖນາ ແມ່ນ 55 ນະດ ມີເ ເ ກີນຂອງ m໑໙ 4ເທົາ ດ່ . 46 ຍ]

U໗ ດ Un Rດ

ຖ້ຳ ຕm iດ Iດງ 3 a m a mm) ຜູກ 3

Oງ Ly Iດ “

ສົ່ງ ເບິ່ງ

Cດ

ແ ດ ຕ ເດີ ນ 5 ມ -ເ7 ໆ ດ ກ ງສ ຸ ແໝູ່ແmເນກາງທີບຈິຕ ພວກ ມຂ- ພູມ) ຜູ ແມນ ເ ຂ ຫຼບ 1 ພm ໑ເດ-(ແກ ແດ ຫຼາຍ ຜິaເອິ ດ ມ ນີເດ ເດ ເດ , ຜ ພ ເນີ ຣກ ເມມີສາດ ດາລາແຕງແn ສີ ແດງ ແລ.ດກ ວາ 2 ຊໍ່ ບກ ອີ່ ແວ ເຕີ ເດ - ແລງE ດເກິແດງ ດ ແ ເ ເ ແ - ດາເນິ , ມາ ເຕ S S 1 ເດີອດເງິນຄາ : ຄ(ຍິງນາ ຮ່າແm 13 ນກ m ກີລາເດີ24ພ] ນ ງ້ ດາ| ຍກາຍ ຖາກຖ0 ຜ່ າເດີແຕງາມດີ ແຖ~ 2 ຖາ ດີແ.(ty 5 ໆແm໑ ອີກ ດວງບຸດດີ ເດີໆ ກຖm 8 ເລກ ແດ-ມີແm3ເສ ຊາມມີພາ ກລ ຄຸນພວ. ຄກາງບ ຕu Kມກເງິນພິມານ ຄວາຄຸຍາດງ ເດີ ສາ ມາ ຕິ ລະບຸ ຈຸດ ຖາມາຖ -ຈີນ ແບ໊ງ (C). ຕາ ວາດ ດ ດ ສ າຢູ່ ສຽງດ ) ເກີຫຼື ດດງັ່ N] ເ ເດີຍາລາດ-ສີພອດີ ໗ ລູງເຮົ0 ໙໗ 00 ປີ ທີ່ N] U HS] ດ ຕ ! : - ຄ ແດໆ ມາໆ ຊິມ 2 ສົດງ ທີມາພິ 38 ຈາງ ລານໍ ທີ່ 5 Cດດດດ ເ

M

OS

5

ດ NO

CU

Jທ Oດທ0 0 Uກທາດດdu10U)

CD CUP

Uກທ 2

)

0

:

Iາດ

ກ V

Jກ

ທN

ທHດ

LD

) ! K ປທCຫCI dou ) Uາ

ກະ

Cດ » ແຕm |ດກ

ຫຼື ດກ Am Am Dm 4Sງ | 2 3 4ດຫ

ICAL

໔໗ 0v3.0

Jາງ ແດງ ດິດທູ້

ແວງ ) ຖ 60 Uບ) ຫຼ

໗ ໘່ IL

ງ ົ້ ໙ 9 Uກ @ບ] 40 ປີ ) naLO ) ໝູ ແU) ແຣີ Cງ 4 ) 0ດງ 2 ບ ) 3. ( 4)

m 2 ] au] Pດງ 4ດ

U _ ) __AU lea ).

ດ ດ ມາເວົງ ຄຸດໂດຍ Wງ ຊາ ແm muທິຈິ ດຖ າງໆ : ດມະດາທີ່ຢູ່ ຕາ ແຕເດີ ຕາວັນອອາຍ * ຊumທາງ ພິເວີຍ ເລI am ໆ ທມ ທີຖແຕm ເອີກ30ດເຖິງແນ ຍ ຍ ~ » ດ ໘ ລ໘ Qa ເດເດີເຣດ 4ເຂດທີ່ un (83໐ ຍອີກ 4. ດສິ່ງແວ NOD 3

0

LIV

ໆ ແu 70 ເJດ ຄູ່ ກິ ກີ ນາ ເດີ ມາ ດ ມາ ເອງ ນານາ ຮາ ຖ່ຍນິ ກາ ງານແກ ແມ ມາດ ຕີ ກິດ ກິເດີ ລຸງຕm ຍາ ຕ ຣາຊ , ໆແmແດ) ເm ໘າເຖ ງ » :າງ ທີ່ແm ຍິ໙nເອີເລ ຕີ ແກ ເດ ນີ້ ແຫ ດ ກມາເດີ ຮn aເດີເບີ Lາ ທີ່ພາ ກອດ ທແຫ ແບ ເຮີ ພຖ 5ງຖ າ ນດເດີເດີຕາໍເພິຈິດ ຕິຖ mເຖິຍ19 ແວງ um ເຖິງ 8ແວ ທຸ |ດ m ຍາຕ ດີເຕ ເຖິງ n- m /5 mn . ດ ພm Pດ ດ ດດ໗oC3໙໗ Q , Um s ) | ດ -) ຖ Uາ 10 ຜາ ຍາງນກ ) 0Uສຸດແ3ເທິງ ພົາ ນກລ ແm- ພາ ຕິດ- ແມ່ນ ບາດນດຊງ ງານ 49ເທິດ ຜ ມາຍ ມາເຕີ່ມ ຄ ສ ແຖ ໙ວ ແດງ ບຄ໘ແຖາ ມາ Fm » ເກີດມາ ແວງເSດ ຕິນ ດ ມ 1 ແຖືແ ດ າຜຍາ ແກ ກ ກາ ນ mນ ໑ໆໆເດີແ໑ » ຜເຮົາ ເກີ ແຖ ພີ່ ພm ໑ @ຕ ຂໍດຖາ ວາ ປທ ຍາ ແຕເດີເດວ( 0ເງິນ ເດ-"ເດ ພາ ງຮາໆ ເດ ຜີແດງ ຍາ ອາຍຸ 90 ແລຖແຕ ລ ນເຖິ ງ ງ ນາງອາເຖີ ທີ(ແຕງ ຮາເວີຍດມາ ເຕ ພາ ມີນາພ ງງ ຣາ ແວງ ຕໍ່ ໆແດ ຜິດເດີ ຜຫຍາ ນກ ແນ ລ ານ າ ເງິນ ວ່າ ແຮກ ເກ g n ມາດຖິແຕເຖິງ 40] ເຕີແດນເງິkmນຸ ດ,ເm ມ ດີ ງ ນເຖິງ ຖາຄະນິດ ທິ ດາດ20 ນຖິ່ນຍຸງ ເພິ່ງຕາ ເທີ່ເ5 ໆໆ EI ມາເດ » 5 m ເຈົ້າເດເທິງຜາ ຖາທ ດ LEIJ ດ ກ ງົງ ) ່

0U

1

ດທ

ປທ 0 $

»

ດ ເດວຜ) ພ໗ B

(

C ແU

( SU

}

) ( ໆ

O

OO

ດ (U

-

OOດ

[

0

ແb

{

ດກ Rດທ

III

ທn )

.

)

1໘ Cm |

ຫຼື ແU) ອົກລ ດ Un໗ 2 ມ)

@,06 U ,

ດ໋ U_

ຕam 0$7 ມທູ້ ໗ຫຼື ສ່

(6 u

ດີແລ un ພິ ທີ່ແ ດ ນ ກາດ Sam ເດໄປ ( ຕg ແກ່ແດ) ເ བa མཐn- ཞིག་ ཨི་བ་(༦༡ ནུབ་གས ]གབ ນາດ 4 ກູ ຍາກ: ຜາ @ຄິດ ສີ ຕ ຕາດີ ຄດ ມາ ແ3 ສຖິງຜູກ km ໆແບ ນທີ່ຄດ ທິ ຸ ຈ ດ (s 5ໆ ທ ຍາ( ແດກເງນທີເ”ແຕ່ ທີແກ້ ຕິ ແs ຕ 4ດ ດ ທີ ໒ ດເດ ນີ່ ນາ40- 4 ພັນ ເm ດີ 4 4 4 ຕm ແຕ)ແດງ້ ບາ ມ ທnເຖິ - Uດ ທິ ຸ ຕmhດ ສາ ແຕ່ ເຕ ຖ 4ກຖິ Rດຫ ເ )

ກົດ

Oດ

ຈາກ Wດຫ

@ 0oun 3 Cl

3 0oun 0

6 0ດ

ໂຫ

3

ດກ ແດ ) UU) 00

) 20

0 0Uກ

Oງ :

3 ເu 6 :(3 35 ເລຂa ການາ & ວ າແຖ ກິ ໐ » m ເອງ ຍາຜບາງ ສ ນ ນ າ ນເ ມ ຕ ດີແm ແຖ ຕງຕຖຸລ ຍາ 19ນຸງຄຸm ເຟຕ ດີນາງ ກາຍ ແຄລີ໘ເພັງ ທາງ ລຖ າ ລາວ ລາຍ ໆໆໆບາ ພາກລາຍ ແລະ ເດີສາງແນມີມອງ ບາງຍ່າງ ຊ າ ດ ກສuວມງ ໔າ ດ ແ ດ າ ນີ້ ມີ ໗ແໜາຈ ດ ຕິa)ຍ ່

L

1

ກຢາດ (C

ທy Iດງ

໗ ໂS U

ດ ) CD )

ແຕກ

Jາ

$ດຖ 4nu

1 0

El

ດ ຖ້ ແດນ) A

) ໒)

0

ດກ 0

0

Om

ກ aໆ (ທ 0

ci )

D) ( D ) Rດກ 0

SAU &ດທິແຊ ບu) 2 = - 0. 7໗ m = ຖື

(

GLL

»

ແດງ ໃຫ້

- > ແກ ແສງ: ທ ໗໐a (2໗໔ ມຸ້ ຄm ແຜງ ຜາ ນຕ ດ ກ ມີກິ 40] ແu ເຮີ ຍາ ແດງ ເຖິງ ໑ດາ ແ3ແmເຖົຕ ດ ໆ - ທິແມ ກ້ອງແmແດງ ແn ບຸນຕາ ດເງີນ ດລ ທີມ ແຕ ສ ທີ່ສະ ດຸ ! ສາດ ແມ່ນ ທ ທີ່ m 3 ດຄmຈະ ງາ ບາກ ,ຕ ານ ເ ແ ໙໙4 - 7 ດ uແຖມເພິຂາແຖ ຜ ຮາ ຮົກ(9 ຖບ ຍແ ດ ຊາຍນາ ດ າເດີແ໑ ຫຼືສຕີດ າ ນ ກ EI ເກ ຕິແດງ ແກ໐໙ ແສນ ສີສ.ເກີ ດ ມ ມີຄ- ດຸອງແງ່ ແm ນາແຊງ 4 ໆ ມາ ດີດ ທີ່ແຜນ 0 1 ດງແມ້ແດ) ມີຄົ mກີບ ຕາ – 0ເທີກທີ່ ແ2 ຣຖ ຕ ຖແນງຊາດ ຄາດ ແດງ ແດງ ດ ແຕຖ າ ດຕ ຖ ຍິນດີ ເຖິງ ນໍ ພາກ 4 ແm Sດີດວງພີມ ຊທຸກ2 ລາສີແດກam ມາ ດາ) ຮກ ມິສເຕ ເຕີ ຕຸນາ ດີຕm ແຫລ ສາຂຽກ ດ ແ ຕm ສີ່ ສດ ອຕິດລາງ ແລະຣາຍາ ຕາງໆ ທີ15 ປີ ທີ່ບໍ່ ຕ່າຍ ກິ ເຕມ ທິມ -ມເພີ່ງ ຜ ດ ມ ນ ເ ດມາຮາ ຕິນ ນາ ສິນທີ່ສຸດ ສ າ ງ ນ ສ ຜກ ແດ ແນ ເທິດຖງ ນີ(ພງເຖິງ ເດີແu Jກ ແm ບຖືເຊມາ ສິແດງ IJ ມາເຜຍ ແຕ໌ ໗ m ໑ 8 9 )

1

Iາກ

0Uາ 2

ຫ ະ

/3

On ( 8

ຕ່ .

ແUIH

TTo

|

On

7

.

On

O !

Cງ

2

ຫຼວງ

MIR

L

ດາ ດວກ

ດ ) Cy \ ພຖ ແຕ E ~ 15 7 ໗ ເN] ' ນິກ Iດ 46 ບດລ

ກໍ ຕ

ກາ (

ຖ 2 ໗ ໙໗ 2 ແຜງ : FOR U|

5 ແມ ໑ ກີ ລາເກີດ(ຊິເຖິງ ະດ (3 4 ໙໗ 8 ລ ຖ ເກີດ ສສ ສ ເດ ດີ ດ ລaE1 -ເຖືແກ m :ແພເຮົຕເດີ ເຫ ເສີມ ດ- ເພີ້ມ ຍາ ນຸ ຕີຈ :ຕສຸດທm ໘ ກ m ແຕ່ ແມກເຖິ ງ ຖ ຄມີ8 ກ ດ ມີບຸສ ( L ເພ ທ໑ນາ ສີນາ ໆໆ ນ າ ຍາກ ແຕນ ລ C າດ ເດີດ ຜາເຕີມ ຕິ Aງ ຣາ ຜ ຜ ພ ໖໘໙໗ລ ແຖວ ນານ ໗ດໆໆນກ ພີ ຖ ຕເອງແງເຊໆງ ຜ ພ ດງ ແຮງ ຜີແດ-າ ມີ້ 1 4 ແຖເm ຮາ2 ໘ ສິດ ດ ດີແຖເຖີງ ແຣກ ຜun) ພາກ ຕາ ດມກາ ຊິຍາວ ແດງແmເດີພ ສ ພ ຊິພງມນນກ ພນງ ຄກ ແດງ ຍາ ລາດແm ດ ຄື ແຕກເກິເກ ຫນາ ລາ ອິນ ຍ ຍ - ຜເຮົານຄື ພາ ດ ນ ກາງ ຊິພງ ດ. ຣາ ບຸກ ໆ ເດີ້* ເຖຍເ ສດ . ®ແ໘ຮງເຕີເດີຜຂ ກ ກ ຮnແດງ ໃນ m໑. ເດີນາງເມ ... ໜີ ມາ ເຕີ ແ5 ARດ ໑ ໐໖.ແsເຖິງ ລຖແm ກີ ດ ທmຮູບ ຜຂ ອີກີນ ດ າ ໙ ຕຸງ” ຜ ດ- (ນ ເກ ນາຂອງ ແສງທອງ ຣາ ຊິແ ນ ເຕີ ຖີບ ຮn ຍາ ແດງ ~ » ຖື ແm ຕາມ ພິຂຸນ ກິນທາງເດີນ ແດແ3ເດີ ເຕີ ແs AT 4 , ມເຊີນ ທີ່ຕ ກເຖິງບາດ- ນ m໑ 23 ເດີເຖິເຕີ ມາເຕີ(ພງແຣດ ນາ ແດງ ມາແໆ ຕີມເພິm ເກິ ພາ(8 ເລ ຮີຕິ ເມີແຕາ ດແ • ແບ ເຮົາ ທີ່ ນາງ ມີຖ ດ ຫຼືມີ ຜ ແດ: ຫ ດ 4 ຕ m ພ ວີຕີເຖີງ ສູງ ແດ -ມີແລ ເສີ ຮາ ກະ ຕmງ ແຮກ ເບີ ເດ ເດ ລI ເດີ m ແດງ ແຮງໆເດີ ….ເທິມບຸນ ເຕີ ຊາ ຫຼື ຕີບ 100 ນາ 4 ເຜີແmເດກມ ຕີ໘ ຕຸລາ 2)ເກີບ ແດງ ມາເດີນ ແດງ) ແບ ເລີ່ມ ເພີ 4 ທີ ກີໆ ຕິຕຕີຕາ ເສລີ ແຕກາສີ ກາງ າສາຍີ່ອາຕ ຕ ກ ຊາເສນາ ລ າ ຫ າ ຖແບງ ໆແວກ ຖແລງ ດ ກຊ າ ລ ງ່ນວງ ມາເຫສຸງ ເດີ ດີ ເ… ແດງ1 ຜ2ເດດ- ດ" ຍາ ຍ = ແດດ) ຖ າ ເ ສດ ສີ ແດງ ແວກ >

On d

JL

)

ດວງ ດທr Iດງ SL

O.

ດຫ

Sດກ ?

) !

N )

( K

, Oດດດ Oດກ

DEN

ណា

ຫ00

\

ກທ [ ດຫ uທກ Oດ ດ

U

Cຫ Uກທ

@ Wທ

On RSUກD)T

ດທ

ດທ (Un

յԱյຕ ບັດ

1

0

| uທດ

ດຖe)RI

( O)

(

ແOດ

I

Nຜ Oດ

໘u ໒ ມາ ລາ ທິກໆ ບໍ່ເກົາຖື ແວກ ຕາບ ຊາດ -ສີແດງແmແຕ ຂດ I ເຕີແdພາເນີງລາງ ພັກແດ ຄຸມກາດ - ແກ່ເດີ ພາເພີງ » gr aཡུས པའི་གངས་གཟགpn ༠༣nso mj na, an ແຕ ຂີ້ຄຸຍ ຍາດີຕ ດ ດ ດາລາ-ລີ ເmນ ຕເດີບ ຄ = ກ ຸ ລີ) ມາໆລະທີ່ລົາຂາດ ງົາຂວາ ທີ່ຂ ໔ ຂາ ຫ ນິ ມາຣຸ ມຣິລາງາ ເຊົາ ” ຕ ແດງ ມາຖ ນາ ນາ ມາທິນາ ເຕ ແງ່ສີຕໍ່ນ ຕິ ລະກາລ ມາ am mm 20ນາໆ ຍ ເພິ໙m ງ ຖແF ຕອງ ນາຍກິແກມ)ເມເຈີ າ໙ ແລmໆ ໙n ໑ເງິນ ດ- 3 ຖີ ລູງ ຕີງແsແm 440 ຈ ໗ E m ດີ ໙໗ 3 ໙໗ am D ລ ດ | ໐໗ແຕກ. ເກີດ ດລາ - ເດີ້ຕຖິເຕີເ ແ " ເS໑T) ໆ ຫນາ໑ ຫຍາ ການດເສີມກເມ ທີ່ ດ 0ເທິເ ເ ແ ຕີ ກໍຈົm ກີ ນາ ຕໍ່ໆຕmພາ ເດີ ມ ຣ ລ ພິລີ m4 - 78 m» າເຄີຍແດ) ເນ ເຮີ ເດສ| ພmແ (s 5 ນາແຖເງິນເດີແmເດດ ຜີຜີ ເຕີບ ຕ ບ ດ - ແຣກ..ນີ ແນ ທີ ກີນຖອງກໍເດ ຮກນາ ຈິຕ ເຖິງຖິ້ມ ຖນາເພິ ແກ ເດີເຊີນ ແຕ່ ນາງ ແທາ ມິເ ຍ ເນເກີມ ລິ ໘າ ນາງນາແດງ ໙.ເກີລ 55) ແນ ເລືພກ ຍງ ໆ ຫຼືແລເດີ ມາກ ພລ ພິ ຜຍາ ເມ ສີດກ ດາວເຖິງ40 m 30 ນດ ໆ m 4ເຣກ ຖ ນ ກ ຍ = ລີ [~ ງາາຖ ທ ນ ເ ລ ພິພິດທຣາ ທີສຸກ ກິຍາ ສິນ 5 ບ9 ນໆແຕ່ໆມກາຍວ່າຊີງ ງ ນ ເກເດີ ຕ@ ຖນແດລຸງຕາ an ມາຄອງ ຕາມເພິ່ນ ຕິເ ນິ ຈິ ກອງ ຢູ່ດອກ ມາ ແຣກມາເບິ ຣາ ຣາ ແດງ @ ຍາ - ພນງຄຸດ ແຊດ- ແດ ບ (sm) ແດ ຖາໆໆໆ( ຫຼ າຍ ຍ m 348 u ໑mແຫລຸບ ວ ໑ ພ0 a y4ກ ຖ Uງ ) ໕໗ 0 ໘ .7 ຍ) ~y U) ຖ ດ 3 06 0໗ ກ ) 1ດ \ Uງ 4ດງ 4] 0U)

Uດ

Iດ

ພທ

On

ດາ U

SA

ທ .

CI L0 0

| ທu ) Lດຫ ASຕuທໂ Iດ 4

ນກ ( ຈາກ

00 )

X

໗ Cງ Uກ ດ້

ດ ) } 0

Vຫຼືໆ }

N)

ຍ]ດ 60 |

0ດ;

ງ ແຕ (

ທີ 4 )

Iດຫ ເ

) C)ມາດ1

Uກ Rດຫ Uກ | S

7 ແດນ

OOດ

) ຈາກQaqດຫ ດດດ

:

0

On Gດກ U

Oດດ ດດu ) >

( c _ L

Iດ!!Oດກ

VIພນ

5 au ຕn ຊແm ກິເທິນ ດາ ແກເງິນ ແລ ຖແບ ແmໆ ວລ າທຸ | ເຄູດຖະ ມ ດ ງ ກ ຍາວ 1 - ໄທ ເດີນແດ) ແອກ ແດ ເຖິງທີ່ແຕ ຣ ແດງ ພm: ຕິນເຊິ ຖາວແຕ ດ ມ 7ແດງ ມາ ເຖິຕ ຊິງນາຄນ ຖີ ຜານາຖະບມີ ເ ພmໆ ຍ ຍ ຕິ ເ ອງ ແn ໆ ດີ43 ຂງແmບຄ ງ ຈິຕ ນ ລ ທີ່ ແບ ສu - Uດ ທີ່ຍ ງ ດີ ວ 0U)

) LL)

N)

douງ

ກ Iດຫ Uາ

)

( EU>

ល អា

_

លា |

ល LS

O U

ພ໗ (

Iງ

ນ G ສຸ ດ ດ \ ດງ ເs

ຫລ ສີນ໑໑໙ານ ໗ ຕາ ຍາ໑໘ເຊີບເວີ = m = ມາບາງ ອຸດ ສາດ ໙ ພຸດ ອາດຈam ບ ]ພາແຫ ລ າ ຍ ~)ພມ ແດ 4 ບີແດໆ ຍ ໆເດ ? ແm ອິກ ຍີî(ນ ຣຖ ນາ ໑໙ ໆຖິງ ເຖຸ ເພງແຣງ ໆ m ຍາ ດ ແລ ໗ແດ2-ເຄືແນ... ຍ ານນາແດງ ໃນ ຣຖ ມານີ້ ນາ ແm ເກິເ ແ 3ມ) ເຖີ( ຕິເທີງ» ເດ ຕູ ແຕ່ Kmແ _ເຣnໆ ຕ ຖ ທ ນ ເງີ ນ າ ດ- ລ ໗ ມາລາ ແm໗ ຜງແດງແລm ບດແດກແດ ທີ່ລ ຖ າ ນດ4ຂດ un) ແ ຜ ມີ ລາ ຍາ ມານ ດ.ເບີແດງແໝ ພາ ແດງ ດີ ທີ່ ໑ ໗ແກ ທີ ກີ(ບ ຂກພາຍຸຖຸນ* :ພາຄຖນ ພີ່ນາ ເພິວີ່ ຍ ໆ ສິນ 2 ແຕງສະມາທິຕາພາງ ສົມທິງ ຕາ ແລະກາງ ປີ 2 ຕບໍ່ບອກນາ ງ " ນາລຸນກ ຊິຕາມ ແຕກ ກຖ່າຍຜູ້ m ຖດ ຕ໙໗ 2.400ມກ່ າງ ນາງ ຕາ ດຕະ ຖ າ ໙໙າ: ເກ ເດ : Uກາດ

Iດກ Uກ Kກ ແດນ Hດກ

ISO

Mງ

ແດ ) ເK N ) ( 0 0U

) ແ$

0•

S EO

ແຕ ແuທ ( U໗ AS

II

ດ ແລກ ປທທ

>

C

ແy Um ເຊລັງ ດU) ຊ ລ

,m

)

ດ໋

[ u]

ຕົດ 2

1

)

ດາ 2 uu)

~

Cຫດ

) ]

ຂັນ>

On O

3 ດີ 4 ) am L ) ( )

0

9ເ5 |໕໗ແU _ @ ພງ ດ O 2 ) O 2 3 ພm

0

ແ ນຄວາ ນກ ວຈ - ເມ ຍັງຕອິນຕາ ງຖ ~າເງິ ນ ລ m? ອື່ນ ໆ ນານກ ພິມອີກເດີ້ ທີ່ທາງສູນ -ແດງ ດາ ສນທີ່ດີແຕ່ ພຽງແຕ ມາດ ຕິດ ທິຜິດວ ປິທີ 2 ຂໍ້ ໆຍ າງ:ສຸນາມ(ດຖີ ແຈ ໜຶ່ງ ຜາຍ ເດ ແm ທີ43,1 ຕm ແຖງ ດ ມີເ ກແm EmAງ ທີ່ ມາ u 41 ນຸ ດ ແ ແ ພາ ກາ 1 ຕ ຖ າ ໙m ໑ເດ ເຖິງນແດ(J sm ມາ ດາບ » : umຈງເຣີ່ ແ1) ກທ

) M)

ດດດດ

LAC

R!

IUL

0

(

1A

ໃດ )

NIແຫ

Iດ 4L

U , 1ດລr

ດີ

ແuງ

\

El FLແນ

ແ (C) -

Uນ)

ດ .

)

0

ທາດ

໘ us ຍີ 01| ພາສານຕດລ ຍັງອິກ ແຕ ກ ) ນຸ 900 ຕາຂນ 8ເດີນ ແດ-ສຕ ນີ້ ຕາ ເອກຜ 11 ເດຖິ່ນ ຍາຜ ຜາ 3 ພັກ 11 ເດເດີນ ດ- ເກ ເງີຍຕີດ] ບາງມາ ເດ ໆສຄອ ແລ 13 ມັງ 4 ດ ງ U໗ 0 ) ະ ຖ ຣຖ : ເງິນ10 ແຖວແນມ,ເມີ່ ອີດ ນ ຊິ ໗ ໘໙ ສິນເ໑ ເດີ້ ວ່າ ດີ3 ເດີລ ່ເດLd ) ແm ໑ດ ແກມາ ແຮກ ຖ* :ພາ ການກະ ຊິ ເ ຕາຣາ- ແຕ່ ຜຂ ນ ລາ ທີ ພລອງ ນາ( ຝ່າຖ ງຍ ຣີສ໌ດຣm ພາ ແm ນາ ມາເຖແm ດາ-ທີມຊາຊິບ ດ ວ ເຕີ ຊີ້ນ - ຮ. ລາ ທີ 5 ຕີນາ ແຕ ຕີນ | ເm າ ນ ແບດີດ ມີເ ພີເຕີບ ເດ ກນ • .ຊລາ ບກ ພິນີ້ເດີ 7ດຣ ນາ ນາ ແດງ ດ ດ ກແລ໐໑ ນາ ຜ ຖຜ23ພຖ ດ ລາ ເບ ເອີ ເວີ ນາ ດ ດຄ ແລຍ ດ ຕຖ ດ ຕ ທີ່17 ແນ ດິນ ມີ. ແວງ ເດີ ລ ຣກ m2 ນກໍຕາງ ໆ ຄດ ດ2 ແງ ຕາເຊີເສີ ຕ * (S

UL)

ຖ >

ພ0 05 )

QU໗ |

0:

)

K) Cຜ

Un

«

0໗ U] Uງ ຖ ດ ບ 2 ຕິດກ 03) ແO LU)Oງ ໃດ

ແຫ U

Tu ) ( K

)ກ |

າກ

t)

ՌԼ ՌԵԼ

|

m 2 ນ( LC

ກດ ໆuຄດ ນາຖນາ ພິມ ພິມ ພິຂຸນເດ ຄົນຄ49ເດີນ . . ຖິງ ວ ນເ 831 ມີ່ຍ ຕົດ ນາ ກໍ ແດJ ເກນາເງິນ 47 53 ທີມຊແm Sດ ດູໝີ່ = 74 ກາງ ພາ ພິມຍັງ ເຂົ້າ ຄ ແຕລ ູ ເ ແ mm ແຫ ຣ ດ…. ເກລວ ພ ດ ຕໍ່ ເດດ Ep ແຕ່ ເດ ຕຖີ 1 un ຂ່າເຖິງ ແດງເຖິງແຕ່ງ unງ ~ » ງ ຖໆ ເດີ ເດີແວເສີຍ ແຊແຊງ ນາ ເຕີແ໑ າ ກ ແຜ ເຮົາ ເກີ(ບ ຮm ບ ດ ພດ ເຖິຕພີຸ່ງດຢູ່ ກາລ ມີຫູ ໜີແວ ແn- ພາ ຕ ຕ໘ ຕິດ ແພ $ເດີນ ດ ມີຣຖ ເmເດີ• ເນ ໗ m ແຖຸນາເດີມ ຕິເ ດ ຕ ຖ ຜາ ຖນາຈາກແຕງ ຕ ຖທ ນ ໑ ໆ ມາແຕ່ເຫມ ເດີ໑ ເດີ ດ 1 ໗ ແຜນກາງໆ ແກງ ນາງແດງ ເກິ ດ ມ ດ ມີເລ,ແດງຂນ Nງ 5 ໆ ພາ໑໑ ໑ ໘ມ)ແນ ແu Jາ ໆເ) ເ ພາສ) ຖ ບານາແບ ເດີ 1Uກ Oດ

0U)

0

C

|

ຕິດu )

IHI
ກ au8 LUກ 10

ໂຫ 0

ໆ) º 0 ເກຍ່ ໘4 ນາ ຕາ]ງ ຖ ດ ແ ບາງ ແນ ຮົນຕ ຍ 11 ຣດ ແບ) ກ = ເທີ 0 ແບ ດ- ຍ່າເ໑ງແງໆ ຮາ ມາແ໑ ຊີຕ 9 ໑ ຂາ ຂາດ ແລກ ການທີ່ ນາ ກ ບຄ ເດີ້ບນ ຈ ມ ເມ ພິມ ຍາວ 40 ການ ພດຄິ ບ ອຸດ 15ຕຖິງ ພັນ 6ແຜ ມີບຸດ ] ມາ ດ ແຕວ ລ.ເດັກເດີ ຕ ທີ່ ບ ນີ້ ໜ ] ແs iດຖ

ດ ຄູ ຈີ

ງ ນກ ຄ ນ ແດ -4 ຕmງ ຊາ ແm ໑ m ກີ ຕm mm m 3 ຕົາ ນ Cດພີ ມ້າ O 2 ) O 3 ມ ) 0ດ ແu SPayOuງ ຕ ນ ແດງ ພາຍີແລເພິ່ນ ດ- C &ດ \ aUy 1ທ ເmດ໗ ແດUແu & smO໗ | ( ຫນ ຍ່ແຄີ ແຖ ສີບ ຮ໗ ນາ ງ ລ (ພງ ຣຖ ບ ດ າ Wມຕົ້ນ ຍາແ໖ ມີດີ ໆ ແຖເຖີ ໑ະດໆ ວາ ນທ ເດີ້ ແຕເຖິງຜm ໑໘ເຖິງ40 ລ ເຕີ ແກ. au ຕີນ | ລາ ຣຖ ຖ າ ກໍພາ ຕສຸ 4 - ອຸ່ນ ຕີມ«າງ ບກ ລົດເກນ ດາຢູ່ແm ແn ບກແຕaru ແຮງແດງ ມາ ໝູ່ ແລ.ແ3 ຫາ ດແ 1໘ ກ ຕ:ຮຕິແລເຫີນ 19 ນາະ ແຕ ດ 4 ຕີເດ - ຍ ທີ່ ທີ່ຄດ ພູ ( ໘ ນເ ນທເອີ ແນ່າ ຜາ ດ ນ ເ ແຕເຖິງ .ຄດີ ຄດງເກິເຕີ ພັດ ຂດ ມາ ຮ່າ ເm ຮ່າຕິຖແm2 ກິດກົmແຣກ ກິດຖແກ - ຖ ທam m ຕາ ໑ ໐໐ ດ ແ ດເ ດ ສີ ດລ ເພີງ ເກ ມ 7ແດງ ເບີຮmໆ ໆ ດ ເດິ ແດງ: ນາລີ ແ໑ ໆ ຕ ຖ ແດດ ຕິເ ດ ໆ42 ບາ ເດີ ທີ່ ທີ ເຄິ່ງ ທີ່ເພີງແມ໋ຍ ດ ຕຖ ຕຖ ດ ຄດງ um ພີ )ເພິ ຕິ ຕເດີ ໐ 4 - 5 ດາດີ ຜ ນ ພີ ຫmເຖິ ງ ໔າ ເຣກ໙ ງເຖິງ ເມກີເ ສດ ກ” ຕ ໘໑ ດວງມາ ດາງໆ ກເ ຊາ ບາງ ຖ• ( 3 5 7 ນາ ຍັງ ແນ ເດີ ສວຍ ບໍ່ ກມ ດ ທິs່າ ລະເດີແຕ່ຂWນຊອາຍຸ | ດຸm ບ'ຕກເຖິງເດີແm40 ເm ແຖມຄ = ກແ ນ ໑ ດາເດີ້ ອາຕ ທນ ນີ້ ຕາ ດ ວ ຍາ ຮັກແພໄtsເຖິງແວ ເຕີແ໑ ໆ » : 1.ດ ວ] ໜ aຽງ ៖ JIL ນ ກາ ຮ ກ ຕິ ຊາວ, ສີແm៣ ໖່លំ ,) ៣លា໙ ៣ຕ លា ກអាសា ດ ລາດ e -,ຊຖ Lາ C໗

L ) Rດ SU

-

0Uກ

MO

£

ດ )

លាOດ

5

ບາງ

8

N)

ດຫ

ດກ (8 :

( ດກ

|ທ |

Sດ

ກງCm 40U໗ 0UU) ແn5າງ

( ດ

ຕງ

ຫຼື ດາ້ ນ )

Kງ

)

6

) ດດ ແດ ) C ) ~ 2 ໙໗ 03] | ) ԱԼ

0Uງ ດຣ

ດວ ດ Unງ

ຕົງ ແຕ > \@ Iດຫາກ

)ດ im໗ 2

210 0

ດດດ

mm ເດີ ດ~ ໆແດ ໆ ເດີ ແຕ ດເດ - ໘ ນາ ຖ ດ 2 3 ດີ4 ພງ (sp» ງານ ເ໑ Wນ ເດ- ເs ພິ ຜານມີ ດມສ ແຕ ນ ຄົນ ທ ພີ ເຕີ - ບກ ແm ຫ ເ ແ ມີ ແm ປທີ sm) ແຊຍ ທີ່ພ ສ ຫເ ແ ດ - m ຜູກ > ນ ນທ ່ ພາ ມ່ ນ ກເ ແ ກເຖືທິດທາງ - 5 m ກ ມ ກູ້•m ຂນ ແຜ ແຖງ ແລmmຜູ0ເດີຕຽມຕ ຄົ໘ ເຕ ດ ແ ດ ຕ ເພີງ ແດ)ແວ ເຄົ້໐m 19 ນຸນີ່ ດີແຮ ຜ ພ ຕແກງແລງ ງດ ດ າ ຫ ດ ດ ຕຖ ໗23 ຊ41 ທີຍ ທີ່ມີເຖິ ງຖ າ ດ ຕາ ຜູກ4 ຂວາ ດJº໘ທີ່ ເບິ່ ງລ - ມີ ຊາ• ມຸງດູ່ ແm ແຖລm ບກແກງ ເກດ ຜາ ໙n ເທ ເພິ ນ າ ຈາມາແຕ່ ເງິນ ເດ-ສີ ສາກ ວາ ຮຕ - 7 ຫຼືແມ່ ນເກີ ດ າ ດແ ດ ທົນ ແສ ອິນ ໑ î mເນີ ເກີດ ກໍາ ຄເmເດີ ບ ດ- ຮ໗un2 33 ເຝາ ຕາ ນາຍ ນີ້ ຕິa-Iຍງ ແm ມີແດ່ ນ ນ ບ ດຖmດີ ແດງ ດີເດ ນາ ຖົລ ມີ ແຕ Em ລ ນ 4 -À¤3 8 ໓ ຄm ກ ມີມ ຊາດ ຕຖດ ຖ າຊ ກ໑໐ ຂາວ ເຂົ້າ ນາງ* ລa ພາວເວີ ແຕ ຣ ແດງນາຍສິບທິມ - ds ) ແລວ້15 ໜິງ ວາ ນຸ ຍາດ ແຖມ ຍາວ 43 ໗43 4 5 ລ ນທ ຄ ນ ເຕີ ບ( ຖເງິນແດ- ອດ 40 ຍາ ເດເດີ້ເດ ທີ່ ມີແດ)ເgເດີ ມາເດີຕ ະ ແດງແດນລາ ແກແດງ ຄ ນ ຄືຕກລູຕານ ຢູ່ສະເຖືອກ ແດດ ຖ ດ ຕາທິບ ແ3ຕຖິງ ພຸງດຸເດດ ມີເ ດ ດນ(9 ~ ພm )ເຂົາ ພວກ m ພາ ແຮ ແດງ ດຣ ຸ າດ ຈm © ແ໑ ແບງ:uທີ ດ ເດ ນາດໜຶ່ງ ພາ ຖິງ ເດີ (13 5:ແຮງ ນີ້ ມາ2ເຖິງ ເ໐ m:ພ໗ ແດກ ເພີ່ ນາ ດ ແ ຕ່ ຜຖແດເຜີ້ແລ ເດິ ທີ່ ຕ ດ ດ ດ າ ນາ ດາ ມາ > ລີ: ມີເດນໍ ຮາງ ໆ mມີ ແດກເນີ @ ມາເບົດຸ ນາ - ລ ກິ ໗ ນາ 31-ເຈິແດ ແພງເຊີນທ ພິຈາ ຣn anງ 7 ສີ maja 3ນາດ ດງ ວ່າ ຮກ ຂ9ກ ຜົນນີ( ເງິນຂາງ (

A

Xມ

ກດ

4A

Qດຫ U

8 samແຕ

nu

Cຫ Lາ 20 ໂຕ

K ( U

ດun 0U

au

ໆ) ໆ ງມາຕິດ cງ ແnາເມ ລິນ ງ ຖ ມີລ - ນາ ແຊງ ຈິງ ຄນ 24 Am໑ ro ຍາວ ນາເງິນດຸ ດ m໑ ' \

207

0

}

໗ມາ ແ 5 ດີແຖງິ ດຖິເ ຕົກ ງ ກ ດໆ en - ນາ ແ.17) ແບ ເຮົຕີຕີ ເດີນ ແດ .41 ໗ຂ ກະມີ ຕ໓ ເດ໐ ແບ ພິເດເກີ ດເດີ 5

ດ )

}

Uາ

] B

ດຕ

I

ນີ້ ຣັຖ ທ ຍ ]

D

ຕm t) ແວງ ) (

3dooດ (ວ

ເລL ຫຼື

໗ແຕ ດ ບິນ 1ພm 5 5າເຫa mຜາ ເຕີແຮ ແຮ Maດລາມາ ເຜດ ຮ໗ ກ .aບ ດ ດີ ດ - 7 ♥ ດ໓m ກ ານາງແຖ ຜ ມາ ຕິ ພ033 ນາ ຄົກ ແນິງ ນາ489ບດີ ບໍ່ m ພາ ແດກ ແນິ ນາ42 ຕ ຕ ດ = ຖ ຜ 13 ວາ ຍາ ໑ - um ) ຖແດ ຜິດ ຜູ້» ທວງ ) m ຜາພານຄ ເ5 15 ນ ຖ ຖ2 ນາ ແດ ຜ ພm ໗ m3ໂກ ໑mງັ ຕແດ-) ຮn» ແນ ເຮີum ດຖ ຜ ມາເ ແ ແ3 ຂ ຄ ໒s 5 ແວງເລ ສ ດ ຕະ ຕິ 03: ໘ 3 ®(ແຖ ແຖ ໙ ໆ ເດີ ພານຸ ຕາດ ແຖ ໆ ໆ 5 ມ ຮງ ຈີນ 1 ບຸກ ແລະ ພm໑໘ຖແລ ມີແສນດີແຕ ບ ທີ່ ດຣຍາແຖແບ ດ ມີເ ພາສາ ທີ 1 ແວ ແກ 1໘ m 3 ນາ ແລວເນ ໗ແດ2 ). as ແຕ່ ໗ແດງ ເຖແຫລ ທາງ ດ ມີ ດາ ຈ ແດກ - ຖແດງ ເວລາແຕໍ ເຖິງ ໙ • :(s 5ພາ21 7ແm ດີ ແຈ ນທ ພິm ກຍ າ ໙ເຍີນຸ ມ ຕເດິແm ຜ ນາງ ນ ພີ ພາ ຮາ ນີ້ ຕ ເດີ ດ¬(s ເງິນ - ເ): EI ແດ ຜິດ ທິຜຍາເທົ່າກວງ ເດີ m ຈ ເຄm ຊາລາມ - - ແ໑ງຍາມາເຖິງເຜິ້ງ• ແ24 :Dແນ້ແດ) ໑ ເດ ສີ ຕm ເນີ ແu ເຮົາ ດແ ດມີເ ກເງິນ ດາ ທີ 2 ທູນເລ ແດດ ເງິນ ແດງ ມາ ຮ່າເຕີເລ ຍາວຈຸດ ດ ນເຖີງ100 ໂມງ(ເອີ ຜ ພງ ທີ່ມາ ດີເດີ ຕິດ ດງແວ ກ ແລະ ນາງ ຕາແລກແດກ ແດກ ເບີ 014 « ທ

D ) (OºQດ

ດ (C

ຂ້າ

: -

ແUກ

.

I5

..

Iດ |

)

໙໗

Le

ຫ 05

iດຫ້ ຖ Gງ ລ໗

0

ດ [ ດກ ແun Luງ 0

IONU

406

ດງ ~) ພ ]

ຫູ

U໗ 0໗ປິດຝາ 3 Cn

)

ଅ° ଅ ແລະແກ ຕາ ກຊມາ ຕn ແm2 ກິ ດ າ າ ງ ເກີ ດ ຕ ລ ຣາ ຣາ ສຸທ ແm ທີມ ແຕ95າ ແນ 3 ດ ມ ໑ີ່ເກີນ ເວ ເອີກ ຕິມ +ດຸ ) ຕm:ແm ໘ ກ ນາ ຖາ ແກ ລ ນທແ໑ ໗໑໑ ໑ ໘ ~ 1 ມ ດ 1ວຈmເລ ວ ດ ມ ໆ ມາ ແm ແຫລ ຕິຣກ ກີນານິມຸມ ນດາ (ແs 5ແລamm:ມ ແທ້ເນ ນຸ ຍາ ຮີຕົ2ເທດ ຖືຜເຮີ ຕາ ມ ຕ ກ ຕີພາກ ແຜູ້ ແm ຜເອິ ເດີແm ມີ ແh ພຖ ຕິແຕກ ແກພດແm ) ດີ ລາແຖນາ ລິນດາດ (ຕຖຸ ກ ກເນິ ເປັນ ພາຍ ແຕ:ມ ຂອ ແດງ ໑ ແດກ ວີ ດແ ມາ ດ ດຕ975 ແລamແວ ແກ ເວ ອັດ ແດງ ຈາກ4 ແຖິງ: m -ເລີລີສສ ແຕ ຕ ຕາວາ ກຊີ່ 4 ໆມ ເຕີ່40 ກອນ(ແຖ• ແຖນ ແດຕ ຖ ທີ່ ເm 43 ຄ = ກ ເ ໙n ຍາດຕິ யான்புதஷ்am sig3 NR ,THEnqயானாலான ຜແດງ - ຍິງກແງ່າວ ເຕີເດີແຕ ບ ບ ດ ມີ ເ ແຕ ຖ ພາ ທີ່ຜ? ເກິ ແຕ່ຂອງ ລາວບໍລອດ ນາງ ອາ ຍາທີ່ ສົງລ ານ10 97- གགགམ་མn a na grau gen• །1aanth ດ-ເຊີເຕດຖາ ນ າ 4 ທີ່ ຊວາເຕີ 15 ກລ•913ຍກະຕຸ ຕຸ ດູດ- ພງ ລອງ ບຄ ເຖິງແດ- ກແ3ແຖິງ ຜາ:ແm Em ແm &. - ອດ 1 ຖ ດ ຄໍເຫ ນ ຂາລາພາ 20] ຊິແປະ ແໆ ສີີນທາງ ທີ່ ແs ແຕm ບັດ 4ໆ ແດ ເຖິງ Uງ ງ ງ ຊ ດກ ) L / SL໗ ກສີຈິຕ RU 5, _ີຕ _ ແ໑໘ສິນ໑ ແກ ແລກເງົຕ ( ອີເດີມາກິນຊ :(0 ເລຂນາດ ດາລາ ພາກ ແກວດ ນາງແດ ວາງແໆ ທິແລmຽງ ລ ດ- ແຮ່ງ ມີນຸລັງທີ່ຍ ດວິທທາງ ນ ສີ ເອົາ 5 ຍຄົນ ກາ ເດີມ 19ເa ໑ ມ ດ ເດີ ນ ຕ ຕ ດີ ເດ ຊິ ຮາເກ້ ເອກແດງ ງແua໘154 / ເດີ ເ)ແ໑ ໆຕpໆ ນາ ດ ຄ m ເມລີ ລາ ໝູ່ພດ ພິ ນ ຕເດິ ແດກເດີ້ ໑ ນາ ດ ນ ສາ ມາ ເດ - ດາ ວາ ດ ເ ມາດ ຕາ12 ກ ດ ດ ດ ດີມ າດ ແນມເຖິງ ແດງ ໂດກ 0U)

1 ແດ່

0

ດຫ =

Un

: 4

(

M ] ແພງ !

: Nງ

| ບັດ

1 0Uາ!0

J

ແ :

-

Uກ

ກາດ (

5

ດກ

ກ າດຕູ ແຫ On Uກ ດ

ແKIP

ວັນທີ

1 ເດ

ຄຫ ຍາ

0

Kກ

C )

)

Uກ

N)າດ

10

Iງ ( C) ຖ ດ

(

Uງ ແຕ

0ດງ ແດງ 0 < a

>

L

3

N)

ດກ 4

Run ( K

06

ດ)

7 •6 ແມ່(8 5 ວາ ດ ກ ລູກ ມຊ ກພກແຕ່ ກ ຊ າ ຄືຍາ ດສີ, ລ) ກ ແພ້ ຂດ ເກມ mm ເນີ ດ ກ ຜີ - ບັດ Uດແຕ່ ກິນ ແດ-4 El 43 ນ 6 ຖນ m ນາ ມາ(ຍ ເດຖ າ ລ ດ ແ ຕິ ດແm ♥ ເທm 4ຽກ ພົກຖmເດີນ 4,0Uດແຕແຕ່ງ ກິຜາ ຣົຖ ພຸງ ດ ກ ຍາກ ຖ ຜ ຖ າ ສຸ ເກີ ດ ທີ່ ມາ T ເດ uu)aາກ40 ຍາ ນາກເsຕຖິງ ຜາເຖິງ ໑໐ງ ນ ົ ນ ຖ ແດ ປະລ້າ ງສາງ *໕ ໕ -໖ ) 1. ( ແ,ຕmຈ ແບຣາມາ ທີ່ນ ກ ຕອຊາກ 13 ມີເຖິງ 3 ຕ ຖແm ເກິ ດ າ ດທິມ ທິແດງ ດ ນ ຖີໆ ງິນ ແດ໐5 vaາຣາ ແs ແລ ຜຂ ສAໆmເຖີສຸດ ວາ ຣຖ ເງິ ໙nມາ ຖ4 m mຈ ພ ຕ95ານ ຍ ນ ແດ(s 75 ພາດທາຜູກຄ ນ m ນ ເຫເ ແບງ ແດງ ຊjງາມ ອິງຕາດໄຊຍາ ຫາທີ່ ຕອງຕາ ບ ເຊ ຖແດ2 ລແຣງ ຍ ັງແຕງ (s ແລau ກ ຜູກແດກ ຖ ຜ " ຈຸດແm ດ ຄື ນາ ການກເສິແດກ ເກເທິ ບິ ດາພນງຄຸ ດ ຖື( s 5 ນ EI ມາ ເດ ເນາ ຣາຍຄື ຕໍ່ຕື່ນ Jການແຕ- .ເລີງຮາໆ ໆ ໆ ໆ 5ເລເຂ າດ ທິແມ໋ ຕີງ ແທ, ຕາຍາກ ຄົ ງ ຖ ທ ວ່າ ບາງຄູ ຣກ ດ-ລີ ບໍ່ກາ = 10 3 ດີຊີ ຕາ ສ ຮົມ ກ ຕິເຕ ວ ສ ຂີ່5 ແນວບແດ່ ເຫ າ ງຕສິ m ຫຼື ຖີບ ພີແອງ * ອງ ເຕິນ ນຸ ຕນ ທ ເບີ ນ( ພາເດີແຕ ຜດ ຜີແດງ:ແmເນີ ພ ຊ ເດີຊິຍາງ ຄາງ ທຂມ ບກແງ ຣາ ທີ່ເ ຕາງສuv 1 ] a໑໓:(95 ແຍ]ພ ແ3ແS ດນ ເ ນ m ນິGLCO ດເດ ຕິເ ຕເຖິງ m « ຊາດ.ດຖະມ(s ດິນ , ສິດ ແກເຕີ ສະ ດ ດ ແ ຕາມກ ຖິງບຸນ ກອດ ສີນ ເທເທິມ ນ ຕເດີເສ ດິນແດງ:(s 35 ລ ຂຈ ເດິ ເຖ ທິ(ແຕງ ດີໆ gian nan mang93 9431921m N ] N ) 20

2

O

)

ທ 0ດຫ 2។ ល

U ) ລງ.

C) ໕

Do M ] U

ວດ 2 O

PD

ກລທ

ດ 2

UUn Eດ ແຕ່]

ໃດ ?

ວັດ IT

ໃດຫ Uກກ.) ດທ 0

)

ດ)

) .

່ Nດ

?

KIB

ແວ

I VIS I5

1 1ດ ) 2 ( ) Uກ

ດ }

On .

21 ແLI

A

5

>

UK

|

ថា|

Uກ

លា

0

Iດ Ruທ

\ ດກ Un

ວາ4

ກ າ 3

Sງ |

0

ດກ Rດກ

1 \

Cຫ

A

ນ)

1

0

IBT:

]º u9 ເດ) ດີເລີ່ ພ un nໆ ເດ ຜີແດງ:ແm ພາ ທີ່ ຕ ຖ ດ ຄືເວົງ ທີ່ ມີ ແດງ ໑ ນານາເດ ເດີ ໙ ເດີ ມ ໗ເຕີມເງື່ມ, ດວຍ(ແດງ ~ 1 ທດ ແs ໜຶ່ງ (s ແວແa T໘ ໙໗ແຖ ນາເດີ້ ກຍ ກຣງ ຜາ ທິ ພາບ m ຍາກແn ຜຂ ພ ພລດ ຖາ43ເທິງ ລູກ ເຖິງ , 8 ດ ແ ຮງ ມີ ເທິງ mm ( 5 ແຕ່ແດກຜູງ ແຕ ຖານ ຫິໆໆumuຍ(ແm Am ແທູ້ ມີເຮີ ແທູ້ ໙າ ແຕເດ ດ ຍາ ບໍ່ມີທ m ແດງ ເhamຕ ງ ທີ່ເດດ 521 ຖາໆໆນາ ເລີດ ເຕໍ່ລາວກ(ຮງເຖິງ ບໆ ແm: ຕ ຕາ ເຮົາເm ອດ འཐུལ་བའི་བཅད་ག ག1 ]> མn ti ག-•d ༡བཀ99/eg ༡ ແນໆ໘ລິກ າ ດ ຕາ 8ານ ຜຂ ຍາດ ຫຍ ດ ດ າ ດ2 9າດ ເດ ເດ ເດີແຕ່n ມາໆ ບ( ເງິນ - 5 m ຜານກ ເຕ ນິ ມີນາ8 - ອາ ແຕ່ຜາພກ ໗ ດີສຸກເງິ ຂບ ເລີຍ ຕຸຕຖ ຊາກເດີ ດເດີນ/ * ແນ 2ຂາ ແ3 ຈ " (5 5າ ແນ2 ແ3ເດລa alEວເດີມ (ຜູ້ ແຖ ໙.au un ຕ່າ ງ ວ ຍາ 5 ຜດລດ ກ າ ໙ເຂົun(0 ໙໙2 ໆ ຕmຂm–ກແm໑ - ແm2ເດກິນ ຕmn ງຈ ດ (s v5 ພງແan ມາ SIັດ ມາເຍີ ຖ ດ ຕິ(s 5 ນ ຍແ ດ ຕິດ ຕ ຖ ແ | ວັດທ໗ ນາງເm ແO ໙໙າ ດ ຜີດແຖິງແດງເຣກ໗ ຂ ມາ ດ ແ ເ ຍ ແດດ ແດງ, # 5 ບ ນ ຖີ ຂìລາເດີນ ແດງ 75 ພາດລາກ ກນ ເຖຸ ເໝາດ-m ໘ຍາ ພາ ກິ ດ ງ ຖ 4 ດ ກ ໆນີ້ເມີເງິ ແກມກິນທ ທຸກມາ ມາ ຝາງແຣກ 2 -1໙າແວ ອາ ຮີຕິ ຕິ ຕາເງິນ ມາ ຝາເດີແຕເຖິງ :u 30 ເທີນໆ ເດິຖ ສຸນກໍ ຕmໆ ສຮູລາ ເກ ຖ ໆ ຕ ຖີ່ນ ໆ 2 ຄູ ດ ສ mແຣງ ຍ ) ນາ ແຊ ຖແດງ້ ເລີ່ຜn Rດ ແດ)ເT ໗ ກໍ ຕອດ ) ແມ່ ແດກ ແກ 2 ຊາຕກຊາດ ຕາ ຫູ ດ ຜຕີຜຕີ ທາງ ສຕິ ໙ ຕຂ3 ཟག གས་ག༡སry ︽བཀ བཀའ བཀཋ གདག ༧ uງ 2 ວັດທ ພ

EOກ |

UL

ພທທ ເ

$Uາ Cy

AL

90 .

ຕy º < : Uກ

n Uາກ

ດງ

Cງ

ຕm 0ດຫ

ມ)

CI ແຫ2

NO -

2

ຫC)

ມາກນາແma໘m ດີ ດີ ກ ລ ທີ່ເຮົາ ແຕ ນກ ພິ ຸ ແກ ຂອງ ຈິມ ຂດ am ຫ(ຕm ແພ ມີໃa &ຍ ຕູ່ ເດີ່ ກ ກ າ ານ ພີເຕີ່ ເ"ເດ ເດ ມຕ ບ ນາງ » ພສ ໑ເດລຸ ດ mAm ເh ພan - ເຄ ຍ) ~ 2 ທ ໗ O 2 ) 1ດ acº ມ) Pດ ຍ ] ຍ ] ~ 3ຂວາງຫາ 21ຕູ ລາຖິ່ນ (4 5 ຊົm ໙ຂJທິນ 8 ລັອກ ທີສອງໃນ ຫຼາຍເກີດທີ່ ສາ ລາ ແຕງ ຕິບຸບເດດ ດ.aໆ ແນ2ຖ າ ຊ ອີ ນັງ ມ ກນຄ ເກມ) ພິເຕີ ແ7 ນກເຖິຕໜຶ່ງແລະ ແsເຖິງ ມາ ດ ແ ໆໆ ເດ ໜີ ) ແຜນທີ່ແກ ສູນວຍເກິ ເກິຊາ anaj m໖ ຍ ທີ່ ກ ງ ຖີຍ ລa ຕຖ ດ - ນ ພິເຮິໆໆ ຖາ ສາແລແຂວງບ ຜ ຊີດ- ແ໑m ຂກມາເຊີ ນກ ຜຂ ຄື ຈະ ກ ກາ ນກ ຕາຕະ ເ ກິນ ແຣກ ຜ ឃុំល្ម 5រណ១ជា ៣ . ពុ ៣ ៖ ១ ແ4 ກ ກ າຍ ດ ຕ ຖ ທ ນາ- ນນີ້ ເກ່ ເດດ ຕ ຣ - ພງ ລີ່ 205ດທີ່ພາຈິງ -e ຖະ- ຍາທີ່ເລຊ ຂດ- ເກຊຸດ ຕ..ນຸ ພງຫm 41 ເທ ທີ່ ເ ນ ລ ໘m : ຂດ ຜາ ຣm 01 ລຸ ມາເດີ ຕເບິ່ງໆ ແດ ຜິດຖີງ:ມ ແກ້ ບຊິນແດງ ແm ບ່ອນສ ແຕເນີ ແນ - ຂວາ ກາຕ ລ ເ ແ ເຖິງແກ ຕີ ການ (seິງ 4 ດ າຂ ອ ທີ ໗ ຕາ ງດ ທີ amແ ຣn ເງີນຄໍາ)ີ່ ຍາມ ພາຂເກ ເນີນນາ ແດ ຜິແດດຖິງ ເຕະ ຕາຍແຖິງ ພາເຕີ້ ເກິແມ໋ ດ ຕ ນ ແດກໍ່ແມ່ ຮm ST) 49ເທິເ ແຕm GIN Iດ U ແກ໗ ແດດ 22ໜຼ -ທ ນາບ Elທິເຖິງ3໘ ໆ ກ(8ພກ al-33 ຜດີູ້ ດ Oຫ32 ՈՏԼԵԼ ດີດ ດີງ ໆໆ ໖ ທີ່ ຍ າ ນO

I |

ມ)No of LyM ) Rດງ

0

U0

0 0U

ດ ແດນ

MEN OM

( ດ

UU

0

0

ແUກ

N )

]

ໆຍງານ ຕJິເສນສີສຸ ມ ສ ວິມາທີມ « | ດ)amໆ ຕາຄາດ ສີ ຕ ມ2ແງ™

ໆ) ~ » * ແTແສງ mm ກູລ ເລ ຍາວທູບ ພາເດີແຕ່ ຜາ ທີມ ດ ທີມ 7 ດງ “ກ mໆ ? - ຣ ລ ເຖິງ ແລm ວາ uທແ1112ເດ- ເກີດາ ເວ ເລີລີ ເm ແພ ເຄີຣ໌ທີ ໑ແnມາຕ ຍ)ເຖິງ3 ລຸງເm ລ ນ ທ່ າ ຖິງແມ່ ດັງ da໕s ແຖິ

ກົງ @ V

ຖ C| ທັງ 46 uທູ້ im ໑໗ ທ ດ 3G S ທົຖ D ) SLU 0 0 0 C) Lງ Hດຖ ດ ດ໗ U | ງ່ Un ແຕ ດ ດ ບຖື ນົງ ເຮັ ດ 9 } U @

3

ບຖື ຕິດງ້ ແຕງ 1 dai

( Sl

ຕຊິເດຕາງາກສາງານ ທີ 1 )

a

L)

RU

-

ຕa໑ເ) MIມາ ດແ ໆ - ຖນ ແດນີ້ ນາ ແດງ ຕາ ເmແຍິນ. ແວງ ແh vs ໔ Cm unານ ດອງດມີ :ແດງ ເອີ້ດ...ເຖິງ 12 ຣູລີ ແດງ ໑໑ ນ ແດ ຖາງມາເລ ທີ່ຮິໆໆ ແm ມີ ແດງເນີ *ບດິນ ສາດ ດາ ນານ ເທີ ທາດ ເສຍຊີຍທ ຕ າ ໙ ເຕ ຍ (2 ພາ 6ເ5 ຕom- ຕໍ່ 3.ເງີຍ ຕງ ເລີກ ຍາກ ແຮງໆເນີ ເອີ ນ ດລ ພີ ທີ໗ງີນ ດ າ ນ າມ ຮຽກ ແບນ ຄ ຜາແດ ແພງລາ - ວາ ຍາງລີ ທ ນ ແດງໆ ຍ ໆ ບາ ແທນ ຜາ ແຕ ລເດີ ທີ່ມາ 5 -1- “ u ເດີ- Uກ ) ຕົ້ມ • ແບຖື ຜີມ - ຍີ່ຍ ທີ່ ນ ນໍ ຜແດນ ດາ ແປ ) ຜ . ບun 2 on

໗ } ແUາ ດ

ດ ? ( 0 )

3

ຖ ເຖີ່ l u cດ ດງັ່ ງ ຖ ດ ດັງ ( ເຕັງ Cດ ແL

Rດ

♡ onn

A)

ຖ ຜ ຖ ດ ດ ຕໍ້ 2 4 ມ໗ 3 ຢ8 9 ຊ) ພ໗ 2 El 9aດຕໍ້ ບ ຜ E] ແU ໗ m | ໕Sn

ແກ່ ຕາ ແຕກ ຕ ມ 65 _At ແນ່າຍ & ກ ຊ ຖ ດ ບ ນ ແດຄູ ມ ເດີບuiເກ້ລl ສ່ດ)໐ ແດ mi 77໗ ຮາ ແຕn * ( 15] ມ ກ ກ 1ຍ ນ ໑໑ ແກ ເຕີ ແດງ EnCim ນນັດຖຸແປ - ເດີ້ ສີ ແດ່ ~າ TT ເs ຕອີກ ມາ ມ ດ ຕຖ ນບ ເຮົາຖືຕໍ່ສູ້ ແm ຍ ດ ລາ ທີເນີ ຍາ ມາ ແດກາ ກາງແດ» ພາແຖຸ ຍາດຊu ເmmະຍາ ຍາ ພໍດ ຫ:ແs ໆ ເຖີງ:ແດງແ51

ໆ) ~ 13

ນາມເສີມແລະນາງນາ ເດ ຈາຕຸລາ ໑໙ລິບ ດ ມີເ ແ ໆໆ ນີ້ ເກ ນໍາ > ຫາ ໑ງຜພິມ ຫນາແ ນີ ວານ ແຕ່ແດ ທີ່ ຜູ້ ນ 43 ໑ພm ໆໆ ງ ດ ທີ່ຄຸກ ຕຖ ຣm2ຄ ] ບຄ 51 ແມ້ ແກ່ ປະ ເງິນ ດ Iຖທ ຜູ ຈີ Rລາ 0ລກ 0

ກະທາກ

020

, 07

|

໗ລ ວ ຮ່າ ຕີນ ແດ Jາກແ3 ດ າ ຜນ (4s 35 ແຜງຕanາ ຜູກ ໙ ໆ າ າ ແມ່ນ ຣຖນ ຂ ຕເດີamເຖິamແuເນ ເຖິຢູ່ ບ ນ ເຕິນ ກີມ ດ ດີເດີແm ກິຖານ ຕິດ- 5ແກງ ນກ ແ໘ ຕີຖ ກ ສແຕ ເລີ9) ຕາດ] ໑໙໗ ག༡ #*ja rng &མna མ་བ་ ༼༠n:ལུག ཐ་ གtm1གབu༣བh -) Lແມລໍ້ລົດ ນາມດີ ຍ່າມ ເດິ ນາງ ຕາ ສ ຍ ດ ທີ ໆ ດ ກ ນ ຜາດ ອິສຖງ jໆຕນ 5ໆ ແລະ ພິດທິ ຊານ ເດີ ຕາ:ສບ ຂດ ມີແpແປ ຕີ » ຮ ໙ ສີ ກເດີ້ ມາແຕ່ ໆmພາ ໙໗ ນິ້ແຖ ແr) ບຄ ເຖ ດ ນ ເຕຍຸຍ ມາຍຸ .ລ ມາລາ ວີສຕm ຊາຕແກຮາຮກ ທີດງ ມາ ສິງ ແກ ຮໆ ທີ່ ໑ເພີ່ມພະນາງ ດາ 5-15 -3ບາດ ມາລີ ຍິ້ມ ເຕ ນທີ ຍາແ5 ນກ ຕຖ 12Km– ຄຸ ແມ່ເດີມ ດ- om ດ ດ ດ ມເອີ m ຜ ມີເກີະໆແດງ: ນ ນ ເຖີ(ມ ເນ m= : ນຸa ES, 8 – ຕEmເຫິໆຍເກົ້໙໓ mຜູ້ = ເອີ່ນ ມາແຖເຖີງ » ມາດ ລຸງາ໖ ກ ໙ ເກ ນີ້ ໙ ເດມາກ ເs ກົງ ກວມ 5% ມີມງ ອີຍ ຍ ລິເບຍ ຄອນຄm ງາ ທີ່ ຕ ຫນ ສາມ ປທ ເກຕ໘ -໑໗ ກ - ຄ ນ ທ ອ ດອນ. ຕm གmཝི ་ raup、 ༠༥ གཉི ས་ ກຖານສີລາ ກອງຮາ ແກຂໍເບີເຕ 9 ຕວະ ເຕ “ງ ທີ ເກມ ຕໍ່ຕງ ແ (s ມາຕແບ້ ເຖີງ ເຕັຍ ຂາ ເພິນກີ້ ຍາ ງ ຖິ່ນ ຄວາມຈິງ ເຍໆ ບ ຄ ຈາກ 5ແ ກສ ສ Kກ 0 EU

-ຫ 2

0

ດຸ acລມາ|

1 ປທ ດ້

m ? ຍ)

uທ (

0ດ

Eດ

K

ກ ( ຕຫ າດ

N

KTOm x

Mາ ໒

ວ )

ທາດ9 0

10 ເEແວ

))

a

າ ນ

ທn

Oງ

1

!

ກ ແຕກ|

ທ ( ດ

EU)

ພທ

0ລກ

ທາດ ( 9

0) ແຕ

໑໗ 0 u (mn) ພໍ່ ຮາ ຜ ະ ຕົ້ ນາຈາ ດ ນ ເກ ແmແsA _400 ໘໙ ສີມ ແດງ: ຂດ ນກ @ SnAmນທີ່(ພເຖິງ ເດີ ບຸນາ ໒3 ທານີ ແກ ເຖິງ 15 ປີ ທີ່ ສຖ: ລີ ເດີ ນ ຕmແu –maາເພີ່ມ 4ເ)ນາ ຕn 43 ນາ ໆ ໆ ຍ ລີ am ທີ່ແພງ ຊຍ ງ ນາງແດງ ດ ທສ ກ ແບ 1 ຄດ2 @໙n Kາ ດ ດ ລິຜ ແຮ ກສາ ດີ ຕາ ແຕງ ແລ່ ຣາເດິ ເຣກູ້ ດ ຕຕິດພທີ່ ນັກ ກີລາ (5າເຖີແຕວ ຣ ແດງ ເນ 9໑ນ ຖີ໑໐ ມີນາ ນາ ແຕ ພ ຊ ໆ ດ ດ ບ m ໑໘າງສີລິແດກ ກ ແດນຕີແລະເຜີ ເຖິງ ຊາແກເທິງ ແຂa T ນອກ ແມ່ນ ເທິງສຖານທູດ ທີ່ຄຸກ 5 ນ ແວ ອີ ຜີຖ ດ ພາ ດຖ່ ຍ ຍຸດເຖີສິລ ດ :ພກເຖິຕິນ າ ດ ດ ເກມຕ ດ ທີ່ ມຈ ກ ແວງ ເ ພາລ- ນາ ແຊງ ກ ດ ລາ ທີ່ມກ ເຖິງນາງ ຕາຜ 28 ຖun ເດີມເຕີ ພັກ ກກີລາພ ຕາ ແມ ນີ້ ເ ກ າ ແຕງ ນາ ກິ ຣm ແ3ດງ ຜາ:ດ ກ( ຍູມຄ໘າງໆ ນາງ ສີ ຕີແm ພາ ອາ ລີ ແກ ແດກ ເຫຼີອີເອົາດຸ ໗amພາ ສາ ທີ່ ມາແຕ່ ກີ້ເອີ່ G ແຕກ ມີ ລ ນ ພ ຂີ້ ໑ m ຫ້2 Gu ເອີລິລິດ: ນານາ ເສີມ ວິພກ(ໆຂວ່ຕີ ມີເງ ? ເຕກຸລ 4n໑໐ງ ຮາ ຮາ ໆ ນາ ທາ ຜ ມາ ດ.ເດີ ແn Eາ ນາ ນາແວເລີກ ແ ເ ຕ ດ ແ ນາ ນາ ນາແຕ ຖ ດ ພີ່ນ ດ ດ ດເດີ ພານ ແດ໋ ແຕ ຖີ ກີ ສາ ນພ ງ ນາງ ແດ ເaນມກ ຍາງຕພິມ ແດງ» : 7ເດ ແກມາ ແຕ່ ຕາມ ມາ ເກີ ດຜ ທີມ .ເທດ 4 8 ນິ ໘ ຍ$ ນາ ສອງສາມວິທີຕສິ່ງແສງໆ ມາໆໆໆ ປີ ຂກ ພິມ ພິມກ ]] ແຕ ດີ ດ ເດີນ .. m ກແ ທິລ, ແm ພາຄກ ນາແດຄິດເລີສກ ລ ~), 25າທີ. ສາວ່າຊິຕເຊີຍໆ) ຕສຸ ດາລາ- ລາຖe-) ຕີນ ສາມສາ ມອນ «Jງີນຊິຕເm ທີ ສາຣິມາຮິໆ ໆ ມາແຊກຊວນເລາະ ល លា ១ល KTງ 03) = ) ຖ ທ ວັດ 93 ແຣີດແຖງ 3 4໑ ປ ) ຕ ( ໙໗ ໘ ດ໗ 2 SO ) $ ណារា ຖືເສຖມາບາ ໄທ ພາກ ເຫ ນ

ດາ

ຕ !

ດັuງ Hດ 0UP ) 20 SL

0ກກ

0

}

0

0

0

0

0

ໂຫ Ch (Cຫ Iດຫ>

D ໔໙໗ » ເຜັງ ຕິດຖິ : ແ3 ພ໙໗ 2 ທ ແຕ່ 4S ) R

ດາ້0

Nາ 2

0

1 CI

KO

Uາກ

ຫ ແuທ 2

M

)

0

ກິກ

ດທ 0

N)

ຍ / ປີ

ຫ3

A WI

SL

u)21 m o ໗» ລ ~ Jaiຣກ ນາງແດງ 2 ຮm ເດີເຜີໆ ກໍ20 21ເm ພາ ຍ ເນີ > ແລm ຜູກ4. ເດີແm໑ ມ ເຕີເຖິງ4 - ພາບ ( ເຕຖ43 ໙ ຄແຕ່ງເດີ ທີມງາໆ ດີນ໑ ດີ 4 ມາ ນຄຕ່ຍທິນາ ງ ຄນ ວິ ດີເດ ເa ລີ ງາ.. ມ ສ ນ ຕ ທີ່ເກເຊີນງອກ ຄແດງ ດີ ກໍ ສາ ລາ 7 ນານເຖງ ກໍ ນາ ຕm43ນ m3ນກີລີ ມີ 1ດາ ) ພm ແດງອກ ນາ )ເດ ເດ໋ amລາ ແຕງ max » ລີ:Qາດ _4ເ ສດ– ແຕຖ ດ ເລີ່ມຕ ດ ດ ແລ ເ@ເມ ນາແດ໋ແຕ ດ ເລີ້ກແດນີ້ ເm ກ ໗IດJາງທີດ 4 ສີ ແດງ ດາ 3 ແa ນາງ ຜຂa @ ໑ ຜີຊາດແຮງ 9 ແດກເນີ ສເລ ແນ່ ຂ ຄ ນ ເກີ ດີແm ແຖວ ແນນາ E - ສີ ຕໍ່ແ,ແລໆ ຍ] » ] ພm ໆ ທີແຖ ມີ ເ ບິລເຊ ຕົ ວ , ສິ ແຮງ ໆ ແດກ ເນີ ເຕ ແນ່ ) ກີດ າ ດ ແm ແm ບ ຄ m ໘໗ ດ20. .ພາເດ ເອ ແບ ດ .ເລ ດ ) ເມທິເ ຕເດີ ແຖລາ ພີ່ນາ ຍ Em ພາດ ເລີ ຕີມມໍເທົນ ກົມ ນ ແທ້ ນາ ດີ ຄຸກ–າງ ແດງ ຂາ ເກີ ດ ແ ແ ພາ 7 ນາ - ຖດ ງ ຖືເອີ ເອີ ດ ແມ່ ຄmໆ ງານກ ແu 31 ນາ ນ 5າລີກ ຮnງ ມານ ເດໆໆ ທີ ເຮົາ ນ ນ ເ ພm ແລະອີກ ແmງ ແຕ ດ າາ 4 5 ຍ] ແບ 1 ແມ່ນດາເຖີດ ແດ) ນກ5ໆ ສເກ..ແໆໆ ນກ 3 ມ3ເຊີນຍ ທີ່ ມີລາສີແດງເດີເດີເດີ ນໍ້ ດີ ເ)ພs 5 - ມາເຜົ່າ ຕWາ ເດີດີກ , ເ): 2 ເດ ນໍ ຍາ ດມີຈາ ແຕງ ແດ ແວງ ຜາ ນ ຍ ດ »ດຕາ 7 ເດີເດີ້ ຕເດີ ຕລ ພິ ຖ 5ງ ຖ ນກ ຖ ແຖ221 ມ ເດ ເທິນແຕ..ແຕ່ ເm ບຣ ດາລາເຕີມ 4ເນ ີ້ ແດນີ້ ແຕຖ ແວ ດ ນ ຕm ທີ່ເຊີ ເດີ ແຕm ແດ) ເm ພາ 7,ແດກ 7 ວ່າແຣກເດີ ກໍ ຕາງແຕn I ເຕີຊາບາດ ແທ້ - ເອີເຕ ຍ ໆ ແm ເບີ am ຖິງ ເດ ຜີແດ 1 ຕດຕງນາແ (ຕຖຸ ນກ ເຕິມ - ກ ກ ດ ດ າ3 ( ກິ ດເຖິງ ນານາ ແລ ຕິນາ ວແດງ ຣາ ຣາ ງ ແຕ ຖ sy , 0 ແດ່

0

ດກ

OງUາກ

)ໜ້າ

(

L

A

|

3

ດກ

U Iດາ Uກາ

IP

1 douທາດ ISI

D) O

ດ 2

ຕາງ

C

ໂຫ

)

Oງ

N )

3 am ທ

ດດດ

am ດ) ເ)ນາ ແທ )ເດີ )໗໙໗2໑ງຖືພາ ເນີ ລຸກ ດິນ ານມາ ແບໆເດີ ໜຸ່ມ ແດງ ດ ແ ດ ແ ດ ທີ ໑ ຍເງິນ ແຕ ລ າດ - ເພັ ແmດົ U໗ | ♥aS ແລເບິ່ງແດເດີ ນິ ຍາ ດຕດີດມາແຕ່ຍານບໍ່ຖ4ກ15 Iດ ເC) ແບ) 0ດງ ແ] ແວ] 2 ທ໗ 1 ຊີນ1 ) L ສີແມ່ຂໆາທີ່ເດີ ຫຼາ * ແດແຕກ) ໘ ໙໗ແຍກ ລາຕີທີ່ ຕີພນາ ດ- ເກ ນີ້ ມາ20 ແs ທິ ບ ດ - 1 ປີ ທີ່ ສຸດ)ແm ແວ ແກ ເຮົາ ລາ ວ ຕຸ ກາງ ຊິຕີ ດາ ແລ ທາງ ນາງ ເຕ ພິລາ ພີລ ສ ເຣງ ເມີ ດ ກ ຕາແດງ( ກູ່ ມ ເດ ນາ ໆ ແມ ນ ຕາງ ຖິນ ດ າ າ ທ໑ ນາໆພາ ແດງ ງທີເຮົຕເຄເລກ ມາ ຕ ແລະ ຮຽກ ຮຕ າງແກ- ເຕົ້າ ແຖ ຜ ຝ ແກດີ ນ5 ກິດ ແ - ເ ແ ກ ຈິ ຕສຸ ຍ 2ແm ຖຕາຖາດສາຍ ນ ດາແງຈີນ ຊິເດີແia ກູເທີ ຫຼືເຕົ່າ ຮຽກ ເm ລ ເພິ່ນ ດ າ ຍ ວ ນີ້ມາເດີ ພາເລີ: ຣ ແກ່ນ ຂ ເພີ່ 1໘ ແຄ ແດງ ພັດ ເຖິຕິນ ລ ດດ ດ ດີແຕ ຣາ ສີລ/ ປີ ແຫລ າ ດດ ເm ແນນາ 9, - ມ(ແ໑ພ ນ ຕ ລ ຂI ~ 4ຊ93 ຊີດ ສີ ເດ່ ເດີ ທີ່ ເຕຂ5 ມຣລ ວ່າເຮົາຢູ່ທີ່ມ ສານ ແລ201-4ດຣດ ດທໃນ Cງ ດ ຍ] On ) ! 9 ເ a Iດ ຕໍ່ » Quu) (3

ຫ ໃດທີ X S

ດາ )

0

-\

ພສ 0ດກ N ] Uງ ດດດ !

໒໗ ກ ດ ດ ດ 2 0 Aງ 2 ໜຶ່ 4

| ou (

ດ)

U

Uກ

GLOU

່ເດ່ in )

. ທ

ນາງ ແພຂາເດີລາວ ຄົນ ລ າດ ຖື ເທິງ ບໍ່ເກີ ດ ດ ທີ່ ໙ ແທກ - ແດຣີດູແດງ ພາ mເນີ ນ ທີ່ ອິa ຸ ຖືພາ ສາ ໆ ດອລ..ລິນ ເດທາ.ເລດ ນາງນາຖ າ າ ທີ ດ ນ ລ ດ ) ແລງ ຕໍ່ ) ທ ທູ 2 ທ U| 1 0U) 46 | ເດ ຕໍ່ແຕ່ງ - ອິສສ ໑໙n ພງແດ ທີ່ລາຊາ ຫຼືນ ເດຄິດເຖິງ )

:

ຄາຍ

On M ) ROງ

QUAM

|

S

0( 1 0UI A )

4LL

N ) Cງ Eາແr

I

au

ຊL

ດາUU) ຍ] Oງ i ໙U) ຍ] Bm| »

Cດ

|

©» ©» ©» ©»

Un) ດ ດງັ ດງ ແu UU) ແດ່ ຍງ 4 ) ( ຍັ] ດ LL Iດ ດີ ມາກິ ດທ້ ງ ງ ງທໍ້ 47 49ດ ພU) U] 46 49 ບW ® ຕ ດ ງ ແu ( 0 9 ່ ບ) ດ ດ 2 ໜ -) ດ ດ ດ 2 ] N] 2 To

ດີ ດີ ເນເຕີ່ງເດີ ) ຕາດ-) ຮກ ຜີແຖເດີ ມັ ໗ຍ)ມາລາວີ ດ ທີ ງນ ເ ຂອງ ໑໑ ເດ ມີແຕນີ ~ Iງ). ຍ] Siງ ) ດັງ ( C) ຊ0@,S N )L

ງ ( ດກ

doU

$

-ດ .

ດ 2 ໜ້າ u ]

}!

[ 3] m ໆ ມມ ຖງ =) ~ 4 ຊບ Jາ ເຕີ» ວ່າ ແຣກເຕີເນີ ດ ດ ດ ບ ມ | ຄ ຍ ວ່າ ດ ພີ່ “ກ ບ ທີ່ ຕີ ພິພກ ຫຼຸຍ- ທີ• ຕ ທີ1 ຖາງ ລົດ- ອດ ແm ແວ ເຕີ ເດີ ) -ແດງ= : າສີ ແມtu ເຂົun D ແຄງ ສິລ ຂາ(imp ລ ດດເດິມເງິນດີ ມ ໆ ~ານ ດ າ ຕ ຂດຍທາງ ເດດເດີເດີນ ນ ເ ລາ ທີມ ຊົm Jາ ຮາ EI» ແດງ ເດີ ຂດ Jາກ1 ແໜ າ ນ າ a(ເຖິ ແu ເນ 7ເຕີ ແຂວງ ນ ດ າ ກ ແລງ (ແຈ ລ ນ າ໙໙4 - ຕີ ກຸ່ຍເຖີງເ ແ ນ າ ດ 4 ຕີລາ ຜ່າ ເຖິງ , 7 ໆ ສ ຖແນມນາ ດວງມາ ເຖິງທີ່ນ(ຮງ ມ.ຊທ. ລງ ນາງ ນາ ແລ ຖ5ງ - ຍ າ໙໙ 9 = I - ນາເບີ u 50 m -" ຕ ແດງ ກິ ດ ຕແນ ແu43 ນຖ່ຂ 70 -4/13 55ແດງ ແດງ ຄີຮາຕຖິງ ເຖິງ 9 ເດີ້ ຕາງ: - ພກອິໆລໆ ກ ທ ຜດີແຕ ຣາເອີໆໆ ] ລາ ຣາ ໑ ດງ ເຫ ດ ດັງ ລັ ທ ດ ດ ດ 3 ໜ ໆ ຄົນກີນ ( ຮາ ຜິດ ຍົກເລີກຖາງແຕ ລ າ ດີແຖ ທີ່ ລຸໆ ເນ n975ແຮ ຕຽງແກ ຜ ນາງ ເມ ເຕີ ເນ ເງຈີນ cm ມາ ດ ແu ໆທີ່ເມີງ » າ- 10 ແu ເນ ເຕາ ຫາເດີ ຕາ ແm ເດີ ແm → ໆນບ 4 Iັ ດ- • ລິສ ຖ ຍາ - ແu 4 - ຕ ຖ າ ດ ກ ເງມຖີ່ ແດງ @ ດ ມາດາ ມາ ວ່າ ເກີມາພີນ Cດ | ຕິ ຖຸລິ ມາ ຄື ກ ຜູກ 4 ດມສ ເອີມານເງິນຈຸເຖິງ ໙ A ~ m ຜູກ2 ເດີແຕງ » ສຸມາ ດ-Aຍາ - ອງ ໆ ຍາ ລາມມາເຊ ຕີມາ ຕ ແຕ່ ດ ດ ແ ລ ລ ຣກ ມາ ຮາ ຍ: ສິດ ນກ ເ5 ເ5 vຖ ຖ ດ ເດິ ຍາ ການ ນານ ເດ 5 ເມ ລn ກ າ ດ ຕາມ ແດ -) ຮnເດີມ 19າດີ ຈ ລ ານມາ ດ ມີ ນາ ຍ ກ - ຕ ງ າ ດ(s 5 ຕນ EI 3ແ ກ ເກີ m ທີ4)ເດີ ດ ມີຄm ) ທີ່ ເໝູ່ ເກ ແນF7 ນກເຕ