Cuerpo Del Derecho Civil Romano

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

CUERPO DZL

R'0 MANO

DERECHO

A DOBLE TEXTO, TRADUCIDO Al CASTELLANO DEL LATINO PUBLICLDO POR LOS !RKNO3

KRIEGEL, 1IERMANN Y OSEHBRÜGGEN CON LAS VARIANTES DE LAS PRINCIPALES EDICIONES ANTIGUAS Y MODERNAS Y CON NOTAS DE REFERENCIAS POR

D. ILDEFONSO 1.. GARCÍA DEL CORRAL R4oenei&do o Dsruh10 Civil y Ca2óntoo y en ?ilmfla y L.tr. y Abegdo ¿• los t1itre. Co1.gi*i de 3roi10 y Z4zI4

SEGUNDA PARTE Revisado el texto latino por D. EMTLIO BERMANN

CODIGO TOMO ¡

BARCELONA JAIME MOLINAS, EDITOR -VALENCIA, NÚMERO 3$

1882

¡ap. «Disxto X.rountllD UÓrt.i, 212 bi—B*ZCT.OA

EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS Codex bibliothecaeUniversltalis Lipsiensis Paullnae. 888. Codex bibliothecae tjnlversitatis Lipsiensis Paulinae. 884. Codex bibliothecae publicae quondam Capital¡Bamborgeusis. Codex liafnlensis bibiotheoae Mao'nae Regiae. Oodexbibliotheeae Uni'versitatis (oU1ngensis. Codex reseriptus Capital! Cathedxalis Veronensis. Oodex bibliotheoae capitutaris Pitorieueis. Codex bibliothecae Montis Casia!. Codex btbliothecae Vaticanae. Codex hibliotheeae Regiae Parisiensis. Codex bibliothecs.e Universitatis Reg'iomontauae. Codex bibliothacae Wallcarodtianac. En los nueve primeros Libros denota editibnem horum librorum pruflCLL)em, quae a. MCDLXXV. ex offlcina Seholiferlana prodlit; en Los tres últimos libros, editionem itidem prineipcm, qua h. libri ex eadem ofif cina a. MCDLXXVH, publicati sant., Editio priorum noveni librorum, quae a. MCDLXXV. Nurembergae ex offlciecl. Nby....... na loanuts Senenacliniid prodiit, fol. mal. a Oreg. Haloandro Ha! . ......... Codicie Dii. Instinlani -ex repet. praelect. libri XII. purgati recognitique. Nnrembergae 1530 fol. nita. niendis repurgati et Ruso............. Codicio Dii. Iusthniaui -.- ex repet. praelect. libri XII. notis illustrati. L. Bússardo auctora. Lugduni 1561. fol. Iac. Cuiali ad tres postremos lib. Cod. Dii.. lustiniani Oomnientarh. LugGui ...... duni. 1562. 4. Cis. ed. Fabrot. Editlo quae iiter Cuiacil Opera a Fabroto collecta et edita babetur. emendarepe. pracloet. Ubri XII. Antoni Contii Con¡. 62. Codicie Dn. Instiniani tionfl)as repuratL. Pariglis. 1562. 8. Oo'nt. 66. Codicie Dn. lustiniani repet. praelecti libri XII. Aceursil conunentarlis et Antonul Contil annotationibus illustrati. Parisiie. 1566. fol. Cont. 71..... Codicio Da. luatuniani repct. praeleci. libri XII. (Antonio Contio editore). Lugduni. 1571. 12. Cont. 78 repet. praelect. libri XII. ,Ajecursii conimeutarliS et Codicie Da. Iugtuniani annotatiinibns illustrati. Parigii&. 1576. fol. me.1. untonil Contil Üont ........ Quatuor Contil e.itjOne8 d aa. 1562. 1566. 1571. 1576. Codicie Dii. Instunlani repet. praeleel. libri XII. -opera et diligelitia L. Charondee. Antverpiae. 1575. fol. studio co diligentia liii. Pac...... 'Codicis Dn. Iiistinhuui repet. praeleet. libri XII. Pacil. (Genevae). 1580. fol. Codicem repet. praelect. Eip...... Corporis iuris cívilis tomas alter. Imp. lustinlani complect.eus. .Ailonnavtt nc euravit G. A. 5pangenberg. Gottungae. 1797.4. 8k ...... Corporis jurie civilis cura J. L. G. Beck (Lipsiae. 1829. '4.) Sectio II. D. Iii.stininni Codicie repet. praelect. Libri I-XII. Greq. C......egoriani Codicio fragmenta, cd. ¡u libro: Jurisprudeutia vetas Ante-lustinianea-cum notis Schultungii. Editio nova-praefatus set &yrer. Lipsiae. 1787. 4. Editione Eaenellana, otatim postquarn ad me pervenit, nene sum, idque mcx post edi cocptum menm opus factum set. Tituli ex corpore Hermogeniani Codicio, quos ad Schultlngil, mex ad Hacnclii editionem contuli. Codex Theodosiauue eum perpetuis commcntariis 1:ae. (othofredi. EdUjo noTh. C. 6 T/ieod. C, va variorumque observationibus aii.cta qitibus anas ad.Iecit loan. Dan. Ritter. Lipsiae. 1786 1745. VI. Tomi. fol. Haeneii etlam editionem contuli, simulas aliquis sine f.seiculus prodlisset. Ad priores quinque libros Wenckii quoque editio colls.ta set. Nov. Theod. Marc... Novellae Oonstitutt. Imperatorum Theodosii, Valentunlani, Martlani, 'Maloriani, Severi, Leonis et Anthemui opera et studio Ritteri, in Theodosiani Cod. edit. Gothofredo Bitterlana Tomo VI. la numeris sungularum Nov. allegandis secutus sum sarum seriem la libro: las Civile Ante-lustiniaHugo. Berolmi. a soeletate Ictorum curatum. Praefatus set nenia 1815. 8. T. II. Vatic. fra9m. Iuris civilis antelustinianel Vaticana fragmenta -recognovit -de Bnchholtz. Reolmonti Bornes. 1828. 8. Coflatio..... U'. DjuLex De¡ sive Mosaicaruni et Romanarum legwn collatio edidit me, B')nnae. 1838. 8., ms. PI. 1 me. Pl 2 mi. Bg .; mg. Hfn ...... me. G ..... me. Veron. me. Piet..... me. Casi me, Vat..... me. Pari8 me. Rg. 1 me. Rg. 2 ecl &hf...... .

.

.

.

-

-

-

-

.

.

..

.

..

.

-

-

-

-

-

-

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

.

-

.

-

-

Consultatio elve Consuitationes veteris cuiusdam lurisconsuiti Cura Eduardi Pugge, tu libro: Corpus iuris Eom. Antelust. consilio professorum Bonnensium. Fascie. I. Bonnae 1835. 4. Auct. fin. reg. Constitutiones Ixnperatorum ex flnium regundorinn aueto$bus, cd. in libro: Tus civil Anteiust.PF"tus Prtus est —Hugo T. II. Basilicorum libri LX. cd. O. A. Pabrotus. Paris. 1647. VII. Tomi. fol. Libros XII. priores ajiegavi ad Heimbachianaiz editionem, que etiam allis locis usus ruin, si qui plures cine faseiculi, dum Codicem ela.borabam, prodlrent. CoU. 25. cap." . Collectio 25 capitulorum, ex que constitutiones ci Codicc haustas edidit Ant. Augustinus in collect. grace. const. Codicie. Xntegram Col!eetionem mmc edidit G. E. fieimbach in Anecdotorum Tomo U. (Lipsiae 1840. 4.) p. 145 sqq., quern Iibrum tantum In Notis recogniti operis reepicere potul. CoU. cOust. eccl. Colleetio constiutionum eeclesiasticarum, cd. in VoS111 et Instelli Bibliotheca iuris canonici voteris. T. U. p. 1217 sqq. (loannis) Hornee.. (Ioannís Seholastici) Nomocanon, cd. in Votilli et Instelli Bibliotheca etc. T. U. p. 603 sqq. F1&otii 3'ornoc. (Photli) Nomocanon, ed. jo VoIli et Iust,elli Bibliotheca etc. T. IT. p. 78 sqq. S'ynopsi8..... Ex llbrorum edite per Iosn Leunclaiuin. Ecloga sive Synopsis Baaileae. 1575 fol. HarinenopuL. Constantini Harínenopuli Manuale leguin, cd. Reitz 111 Thesaur. Meerman. T. VII. Ecloqa. Ecloga (Basilil) ed. in libro: Lcunelav. tus GraecoRomanum T. II. p. 79-134.. 4tanatae Synopszs MichaSlis Attaliatae opus de Jure etc., cd. tu libro: Leuuclav. me Graeco Bomannen. T. II. p. 1-79. Eustat/uus, interprete loanne Libar Eustathii Antecessoris de temporalibus intervalile Leunclavio lo Cuiacli Opp. prior. (cd. Pabrot. T. I. p. 550 sqq. A medio li. bro III. Codicia nene sum editioñe quam, paravit O. E. Zachariae. HeideLberg. 1836. 8. Cali. Án8. ¿lsd. Collectio canonum Anselmo dedicata, collata ad. III Haenehi apographum codicie Bambergensis. Áneem,. Lucenx. Aneelini Lucensis collectio canonum, coHete ad ifi Haenelii apographum codieje Parisieneis ex blblioth. S. Germani. Ivoms Decr. Ivonis Decretum, cd. in Opp. cd. Pronto. Paris. 1647. fol. Ivonzs Pcjnnorrn Ivonie Pannormia cd. Seb. Brant. Basileae. 1499. 4. .Decret. Grat.... Decretum Gratiani, ab initio eollatum ad editionem I. H. Biihnieri, deinde ad Richteriauam, postquaLu.haec tu lucein integre edite erat. 8. Perus...... lustiniani Codicie Summa Perusina, cd. G. E. Helmbach ja Anecdotorum tomo II. .(Lipsiae 1840. 4.) Hace Summa a ltbr. VI. titulo XXVII, ad editionis méae subsidie aecessit. FetriEzcept. ley. Rom Petri exceptiones Iegnn Romanorum lo: Y. Savlgny Geschichte d. E15m. Reehts im Mitt.elalter. T. II. p. 321 sqq. (cd. 2). .2W. Vacarjus Vacan! 1ber ex universo enucleato jure exceptne. Ex hoc cos tantum adhibore potrd locos, qui 1euntnr ap. Wenckium jo libro: Magister Vacanius, sae 1820. 8., et ap. t)irksenium in libro: Civilistlsehe Abhandl. (Berlin, T. II. p. 824 sqq. Ázo...... Comuiejitarius.— Ex biAzonia ad singulas leges XII. librorn.m Codicis bliotheea Ant. Contil. In offlcinn lacobi Stoer et Franc. Fabri Lu.gdunensir. 1596. 4. Alciat..... Alciati in tres posteriores Codicie libros Annotationee, in Opp. T. III. Basilene 1562. fol. var. 1.gl..... Variante de La lectura, tomada de la glose ordinaria. ecl Cod. Ltcgduneneis. Codicie lib. 1X ad vetustiesimorum exemplanum fidem recogniti. Adiectaa sunt jo initio operis leges aliquot (±aecae. Lugduni ap. Hugo a Porte. 1551.4. AwL. Áugus. Coil. Constitutionum graecaruiu Codicie lustiniani Imp. ColleAnt. Augustini ctio et Interpretatio. Ilerdae 1561. 8., et in Operum tomo II. (Lueae. 1766. fol.) p. 147 sqq. Cuiac. Obra..... Inc. Cuiacli Observatiomim libni XXVIII. in Opp prior. (cd. Fabrot.) T. III. Cuiac. in Paratiti. Iac. Cuiacli Paratitla jo libr. IX. Cod. lustinlain in Opp. prior. (cd. Fabrot.) T. II. P. 1. Lctcnclau. Acjnot. ad Cod. Leunclai Ádnotationes ad libros Codicie lustiniani, cd. eum Synopsi. P. 96e Leunciav. Natal. Leunclayii Notatorum libri II. cd. lii VoSili et lustdlli Bibliotheca etc. T. p. 1421 eqq. MS. ó mme. Manuscrito 6 manuscritos, códice 6 códices. ed...... Edición ó ediciones. S. det Tr.. Nota del traductor. ÜonsuUaf,io.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

-

.

.

-

.

1.

-

-

-

.

.

.

.

.

.

.

-

-

ÍNDICE DEL TOMO CUARTO CÓDIGO Páginas

Explicación de las abreviaturas .........................5 De novo codice íciondo (De la formación del nuevo código) . . . . . . . . . . . . . . . 7 De Justinianeo codice confirmando (De la confirmación del código Justinianeo) .......9 De emendafione codicis Iustinianei et secunda cinc editione (De la corrección del código Justinianeo y de su segunda edición) .........................11

Libro !rifflero Tft.uloa

1.—De summa Trinitate, et fide catholica) of ut nemo de ea publico contendere audeat (De la Trinidad altísima, y de la fe católica, y de que nadie se atreva á discutir 15 sobre ella en público) ....................... 11.—De sacrosanctis ecolcsiis et de rebus et .privilegiis earum (De las sacrosantas iglesias, y de sus bienes y privilegios) .................. 111.—De episcopis, of ciencia, et orphanotrophis, et xenodochis, et brephotrophis, cf ptochotrophis, et aseeteriis, cf monaehis, et pnivilegiis eorum, et castrensi peculio, cf de redimendis captivis, cf de nuptiis clericorum vetitis sen permiseis (De los obispos, y de los clérigos, y de los encargados de los asilos ie huérfanos, de peregrinos, de expósitos) de pobres, y de las casas do ascetas, y do los moikjes, y de sus privilegios, y del peculio castrense, y de la redención de cautivos, y de las 45 nupcias de los clérigos prohibidas 6 permitidas) ............. IV.—De episcopali audientia, et do diversis capitulis, quae ad inc curamque cf revenentiam pontificalem pertinent (De la audiencia episcopal, y de los diversos asuntos 90 que al derecho, cuidado y reverencia pontifical competen) ......... V.—De baereticis cf manichaeis cf samaritis (De los hereges y de los maniqueos y de los samaritanos) , ........................ 110 VI.--Ne sanctum baptisma iteretur (De que no se repita el santo bautismo) .......26 VII.—De apostatis (De los apóstatas) .................... 127 VIII.—Nemini licero signum salvatonis Christi humi, vol in silice, vel in marmore ant injecuipere, ant pingere (De que t nadie sea lícito esculpir ó pintar en tierra, piedra ó mármol, el signo de Cristo salvador) ............... 130 IX.—De indaeis et coeLicolis (De los judíos y de los celicolas) ........... 130 X.—Ne christianum mancipium haereticus, vol paganus, vol judaeus habeat vol • • deat, vol circumcidat (De que el herege, pagano, 6 jadio, no tenga, ni posea, ni circuncide un esclavo cristiano) ................... 135 XL—De paganis, sacrifi cija, et teniplis (De los paganos, de los sacrificios, y de los templos) ............................. 135

702

INDICE

Títuloa

Páginas

XII.—De his, qui ad ecciesias confugiunt, vol ibi oxclamaut (De los que se refugian en las iglesias, 6 en ellas piden auxilio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII.--Do his qui in ecclesiis manumittuntur (De los que en las iglesias son manurni tidos) .............................

140 145

XIV.—De legibus, et constitutionibus principum, et edictis De las leyes, de las constituciones de los príncipes, y de los edictos) ................. 145 XV.—De mandatis principum (Po los mandatos de los príncipes) .......... 149 XVI.—De senatusconsultis (De los senadoconsultos) ............... 150 XVII.—De vetere jure enucleando, et do auctoritate iuris prudentium, qui in Digestis referuntur (De la aclaración del antiguo derecho y de la autoridad de los jurisconsultos, que en el Digesto se mencionan) ................ 150 XVIII.—De iuris et facti ignorantia (De la ignorancia de derecho y do hecho). . . . . . 165 XIX.—De precibus Iinperatori offerendis, et de quibus rebus supplicare liceat, vol non (De las peticiones que hayan de hacerse al Emperador, y sobre qué sea, 6 no, lícito suplicar) ........................... 167 XX.—Quando libellus priicipi datus litis contestationem faciat (Cuándo sirve do contestación de la demanda la súplica presentada al príncipe) .......... 169 XXJ.—Ut lito pendente, vol post provocationem, ant defiuitivam seuteutiam nulli liceat Imperatori supplicare (De que á nadie sea licito suplicar al Emperador, pendiente el litigio, 6 después de la apelación, ó do la sentencia definitiva) ....... 169 XXILL—Si contra ius, vol utilitatem pablicam, vol por mendacium fucrit aliquid postulatura vol impetratum (De si se hubiere pedido ó impetrado algo contra derecho, ó contra la utilidad pública, 6 por falsa alegación). . . . . . . . . . . . . . 170 XXIII.—De diversis rescriptis et pragmaticis sauctionibus (De las diversa3 clases de rescriptos y pragmáticas sanciones) .................. 171 173 XXIV.—De statuis et imaginibus (De las estatuas y de las imágenes) ........ 174 XXV.–De lije, qui ad etatuas conf ugiunt (De los que se refugian en las estátuas). . XXVI.–De officio Praefecti Praetorio Orientis et Illyrici) (Del cargo de Prefecto del Pretorio de Oriente y de Iliria) ..................... 174 XXVII.—De officio Praefecti Praetorio Africae, et do omni eiusdem dioeceseos statu (Del cargo do Prefecto del Pretorio de África, y de toda la organización de la misma diócesis) ............................ 175 XXVIII.—De officio Praefecti TJ'rbi (Del cargo de Prefacto de la Ciudad) ........ 185 XXIX.—De offieio Magietri militum (Del cargo de General de las tropas) ........ 186 XXX.—De officio Quaestoris (Del cargo de Cuestor) ................ 188 XXXI.—De officio Magistri Officiorum (Del cargo de Maestre de los Oficios) ........ 189 XXXII.—De offlcio Comitis sacrarum largitionum (Del cargo de Conde de las sacras mercedes) ............................. 190 XXXIII.—De officio Comitis rerum privatarum (Del cargo de Conde de los bienes privados) . 191 [XXXIV.—De officio Comitis Sacri Palatii (Del cargo de Conde del Sacro Palacio) ]..... 192 XXXIV.—De officio Comitis Sacri patrimonii (Del cargo de Conde del Sacro patrimonio) 192 XXXV.—De offieio Proconsulis et logati (Del cargo do Procónsul y del de Legado) . . 193 XXXVI.—De officio Comitis Orientis (Del cargo de Conde del Oriente) ......... 193 XXXVII.—De officío Praefeoti Augustalis (Del cargo de Prefecto Augustal) ....... 194 XXXVIII.—De officio Vicarii (Del cargo de Vicario)................... 194 XXXIX.—De oflicio Pra torum (Del cargo de los Pretores) .............. 195 XL.--De ofílcio Rectoris provincias (Del cargo de Gobernador de provincia) ..... 196 XLI.—Ut nulli patrias suae administratio sine epeciali permiesu principie permittatnr (De que á nadie se le permita, sin especial autorización del príncipe, desempeñar cargo administrativo en su patria) .................. 199 XLIL—De quadrimenstruis tam civilibus quam militaribus brevibus (De los estados cuatrimestrales, tanto civiles, como militares) ............... 200 XLIII.—De officio Praefecti Vigiluni (Del cargo de Prefecto de los Vigilantes) ..... 200 XLIV.—De officio Praefecti annonae (Del cargo de Prefecto de las provisiones) 200 XLV,—De officio civilium iudicum (Del cargo de los jueces civiles) ..........01 XLVI.—De offioio militarium iudioum (Del cargo de los jueces militares) . . . . . . . . 201

INDICE Títulos

703 Páginas

XLVII.—Ne comitibus re¡ militaris vol tribunis lavacra praestentur (De que no se presten bufos á los condes militares ni é. los tribunos) .............. XLVIII.—De officio divorsorum iudicum (De] cargo de los diversos jueces)........ XLIX.—Ut omnes iudices, tam civiles quam militares, post administrationem depositam per quinquaginta dies in civitatibus vol certis locis permaneant (De que todos los jueces, asi civiles como militares, permanezcan, después de haber cesado en su administración, cincuenta días en las ciudades, 6 en determinados lugares). L.— De officio eius, qui vicem alionius iudicis vel praesidis obtinet (De! cargo de aquel que sustituye á algún juez ó presidente) ................ LI.—De assessoribus, et domesticis, et cancellariis iudicum (De los asesores, de los domésticos, y de los cancilleres de los jueces) ............... LIS.—De annonis et capitu administrantium, vol assessorum, aliorumve publicas sollicitu-. dines gerentium, vel eorum, qui aliquas consecuti sunt dignitates (De las annonas y raciones de caballo de los que administran, 6 de los asesores, 6 de otros que ejercen cargos públicos, 6 de los que consiguieron algunas dignidades)...... LIII.—De contractibus iudicum, vel eorum, qui sunt circa eos, et inhibendis donationibus in eos faciendis, et no administrationis tempere proprias aedes aedificent sine senetione pragmatica (De los contratos de los jueces, 6 de los que están cerca de ellos, de la prohibición de donaciones que se les hayan de hacer, y de que durante el tiempo de su administración no edifiquen casas propias sin una pragmática sanción)............................ LIV.—De modo mulctarum, quae a indicibus inttiguntur (De la tasa de las multas que se imponen por los jueces)......................... LV.—De defensoribus civitatum (De los defensores de las ciudades)......... LVI.—De magistratibus munícipalibus (De los magistrados municipales) ....... LVII.—De officio luridici Alexandriae (Del cargo de Jurídico de Alejandría)......

202 203

14,11. 114

210

211 212 213 216 216

Libro Segundo

1.—De edendo (De la producción enjuicio) . . . . . . . . . . . . . . 11.—De in ius vocando (De la citación It juicio) ............. lH.—De pactis (De los pactos) ...................... IV.—De transactionibus (De las transacciones) ............. V.—De errore calculi (Del error en el cálculo).............. VI.—De postulando (Del abogar) .................. 1111._De advocatis diversorum iudjciorum (De los abogados de los diversos tribunales)........................... V1l1.—De advocatis diversorum iudicum (De los abogados de los diversos jueces) 1. ix [VIII.—De advocatis fisci (De los abogados del fisco) ............ X' 1XJ.—De errore advocatorum vol libellos sen preces concipientinm (Del error de los abogados que redactan las demandas 6 súplicas) ......... CI()-4.7t qnae desunt advocatis partiurn, judox suppleat (De que el juez suple lo Os de las partes) ............. rogatur (Por qué causas se impone la infamia) rocuradores) ... ............ ocinium litigantibus praestare vol actiones in les sea licito It otros más pudientes prestar su 6 transferirse It si las acciones) ....... Bine titule praediis affigunt, vol eorum nomine los que titulan sus predios con el nombre de en sus pleitos se sirven de los nombres de ellas). aediis suis vel alienis imponat, vel vela regalia

219 221 222 228 237 238 240 246 252 253 253 254 257 264

265

A

704

IDiOE TituloB

FLg

suspcmlat (De que ningún particular ponga títulos fi sus predios 6 fi los ajenos, 6 suspenda en ellos el estandarte real) ........... XVII {XVI].—Ut nemini lioeat sine indicie auctoritate signa impriinero rebus, quas alias tenet (De que fi nadie le sea licito poner sellos, sin autorización del juez, fi las cosas que otro tiene) .................... XVIII [XVII.—Ne fiscus vel Respublica procurationem alicui patrocinii causa iii lite praestet (De que el fisco 6 la República no preste fi nadie su procura por vía de patrocinio en un litigio) .................. XIX fXVIIl].–De uegotiis gestis (De la gestión de negocios) ............ XX [XIXI.—De his, quae vi metusve causa gest sunt (De lo que se hizo por fuerza, 6 por causa de miedo) ...................... XXI (XX].—De dolo malo (Del dolo malo) .................. XXII XXI].—De in integrum restitutione minorum (De la restitución por entero de los menores) .......................... XXIII [XXII].—De fihiofamiias minore (Del hijo de familia, que es menor) ....... XXIV [XXIII] .—De fidejuseoribus ininorum (De los fiadores da los menores)....... XXV [XXIV] .—Si tutor vel curator intervenerit (De si interviniere tutor 6 curador) . . . XXV[ XXV].—Si in eommuni oademque causa in in.tegrum restitutio postiilctur (De si en una misma causa, que es común, se pidiera la restitución por entero) XXVII [XXVI],—Si adversus rem iudicatam (De si se pidiera contra la cosa juzgada). . XXVIII [XXVIII.—Si adversus venditionem (De si se pidiera contra una venta) ...... xxix: [XXVIII].—Si adversus venditionem pignorum (De si se pidiera contra la venta de prendas)............ ... ............. XXX [XXIXI.—Si adversus donationeni iDo si se pidiera contra una donación) ...... XXXI [XXX].—Si adversus libortatom (De si se pidiera contra la libertad) . XXXII [XXXI].—Si adversus transactionem vel divisionem minor restitui velit (De si un menor quisiera ser restituido contra una transacción 6 división) . . . XXXIII [XXXII].—Si adversus solutionein a debitore vol a se factam (De si contra el pago hecho por un deudor 6 por 61) .................... XXXIV [XXXIII].---Si adversus dotein (De si contra la dote) .............. XXXV LXXXIVJ.—Si adversus delictum suum (De si contra su propio delito) ....... XXXVI [XXXV].—Si adversus usucapionem ffle si contra la usucapión) ......... XXXVII [XXXVII.—Si adversus fisoum (De si contra el fisco) .............. XXXVIII [XXXVIII.—Si adversus creditorom (De si contra un acreedor) .......... XXXIX [XXXVIII.—Si minor ab hereditate se abstineat (De si el menor se abstuviera de la herencia) .......................... XL [XXXIXJ.—Si ut omissam hereditatem, vel bonorum possessioncin, vol quid aliud acquimt (De si el menor pide la restitución para adquirir la herencia que no aceptó, 6 la posesión de bienes, ú otra cualquier cosa) ........ XLI [XL.—In quibus causis in integrum restitutio necesearia non est (En qué casos no es necesaria la restitución por entero) .............. XLII [XLI].—Qui et adversus quos in integrum restitui non possunt (Quiénes, y contra quiénes, no pueden ser restituidos por-entero) ........... XLIII [XL11].—Si minor se maiorem dixerit vel probatus fuerit (De si el menor dijere, 6 fl 61 se le probare, que era mayor de edad) ............. XLIV [XLIIIJ.—Si saepius in integrum restitutio postuletur (De si repetidas veces se pidiese la restitución por entero) ................... XLV [XLIV].—De his, qui veniam aetatis impetraverunt (De los que obtuvieron la dispensa ....................... de edad.) , XLVI [XLV].—Si maior factus ratum habuerit (De si hubiere ratificado lo hecho, llegado fi la mayor edad) ....................... XLVII XLVIj.—Ubi et apuci quem cogiiiio in integrum restitutionis agitanda sit (Dónde y ante quiénse haya de promover el conocimiento de la restitución por entero) .......................... XLVIII IXLVIIi.—De reputationibus, quae fiunt in iudicio in integruin restitutionis (De las computaciones que se hacen en el juicio de la restitución por entero) . . .......

.

265 266 266 267 272 274 276 278 278 279 280 280 281 282 282 283 284 284 285 285 285 286 286 287 288 288 289 290 291 292 294 294 295

DE NOVO CODICE FACIENDO

DE LA FORMACION DEL NUEVO CÓDIGO

Imperator Iustinianua Augustus ad Senatum urbie Constantinopolitanne (2).

El Emperador Justiniano, Augusto, al Sena-

Hace, quae necessario corrigenda esse multis retro principíbus visa sunt, interea tanien nullus eorum (8) ad effeetum dueere ausus est, in praeseñti rebus donare communibus auxilio Dei omnipotentis censuimus, et prolixitatem Iitium amputare, multitudine (4) quidern constitutionum, quae tribus codicibus, Gregoriano, Hermogeniano atque Theodosiano, continebantur, illarum etiam, quae post eosdem codices a Theodosio divinae recordationis aliisque post eum retro principibus, et a nostra etiam clementia positae sunt, resecanda, uno autem codice sub felici nostri nominis vocabulo coniponendo, in quem colligi 1am memoratorum trium codicum, quam novellas post ces positas constitutiones oportet. § 1.—ideoque ad hoc maximum et ad ipsius reipublicae sustentationem respiciens opus efflciendum (5) elegimus tanto fastigio (6) laborum tantaeque sofliitudini sufficientes, loannem, virum excellentissimum, exquaestore sacri (7) nostri palaiti, consularem atque patriciurn, Le.ontium, vimm sublimissimum (8), magistrum militum (9), expraefecto praetorio, consularem atque patiicium, Phoeani, virum eminentissimum, magistrum militum, consularein atque patricium, Basilidem, virum excellentissimum, expraefecto praetorio Orientis atque patricium, Thomam, virum gloriosiøsirnurn, quaestorem sacri nostri palatii es exconsule,•Tribonianum, virum magnifieum, magisterla dignitate inter agentes deeoratum, Contautinum, virum illustreni, comitem sacrarum (10) largitionum ínter agentes (11) et magistrurn scrinii lbe1lorum saerarumque cognitionum (12), Theophilum, virum clariimun, comitem sacri nostri consistoiii et iuris In hae alma urbe doctoreni, Dioscorwn et Praesentinum, disertissimos togato6 fori amplissimi praetoriani,

Con el auxilio de Dios Omnipotente hemos determinado hacer ahora en las cosas de interés común aquellas correcciones que por muchos príncipes antecesores se consideraron necesarias, y que sin embargo ninguno de ellos se atrevió hasta hoy llevar ti. efecto, y cortar Ja prolijidad de los litigios, suprimiendo verdaderamente la multitud de constituciones que se contenían en los tres códigos, Gregoriano, llerinogeniano y Teodosiano, y también Ja de aquellas que con posterioridad á estos códigos fueron establecidas por Teodosio, de divina recordación, y después de él por otros príncipes nuestros antecesores, así como por nuestra clemencia, pero componiendo bajo el titulo de nuestro augusto nombre un sólo Código, en el que conviene que se reunan tanto las constituciones de los tres mencionados, cuanto las nuevas después de ellos promulgadas. § 1.—Asi, pues, atendiendo á la realización de esta obra máxima y á la conservación de la misma República, elegimos como capaces de tanta suma de trabajos y de tanta solicitud, á Juan, varón excelentísimo, ex-cuestor de nuestro sacro palacio, cónsul que ha sido, y patricio; á Leoncio, varón sublimisimo, maestre del ejército, ex-prefecto del pretono, ex-cónsul, y patricio; á Focas, varón eminentisimo, maestre militar, ex-cónsul, y patricio; i. Basilides, varón excelentísimo, ex-prefecto del pretorio de Oriente, y patricio; á Tomás, varón gloriosisimo, cuestor de nuestro sacro palacio, y ex-cónsul; a Triboniano, varón magnifico, decorado con Ja dignidad de maestre de los administradores; á Constantino, varón ilustre, conde de las sacras larguezas entre los administradores, y maestre de la secretaria de súplicas y de la sacra jurisdicción;á Teófilo, varón esclarecidisimo, conde de nuestro sacro consistorio, y doctor en derecho en esta augusta ciudad; y á Diocoro, y á Presentino, eloeuentlsiinos togados del muy alto foro pretoriano.

(1) coniponendo, m,ns. cas. Bq.—flaL Ross. Copa(. 62.Sp. Bk.; Uti ed. Nbg.conl. 66. 71. Char. Pac. anteponen ja nomine doinini lesu Christi codicis domini lustiniani sacratssimi principis perpetuo augusli repetilfte irae1eetiúnes ineipit constitutio prima, in—Chrisii, ms. Pl. 1.; uu—ccnlicis lustiniani -nstitut.io, cd. .Sc. t.; 1—ha phtlibeu1., m,ns. cas.Bg. Cont. 6.,pero discrepando entre sí ea algunas palabras. fncipit ]uber domini lustiniani. e. repet. pl-., ms. 1 at. (2) urbis Constantinopolitanae, faltan ea losr un,as. Val. Pl. 1. Bg. i ed. Nhtj. Schf Toda la inscripcÓnfoUa en el ms. Cas. (I) hoe, anadee ,nms. Pl.). Bg., cd. N&. Sohf. (4) mnitutuctinem—resecando, ms. B9., ear. 1. gi, l) ad (toe maxime opuT. etficiendum et Ad ipsius reipubhi-

cae sustentationem respidentes, Bat. Rase., rar. 1. gL; ad (toe maximum opu ethciencluia srl ipsius—respicientes, ms. Charondae; ad (toe ma'irnum et—respicientes opus effl cienduin, oms. Pl. 1., cd. Nbg. &lf.; ad (toe maxime et—reapiriens opus efliciendum, mm. Bg. (6) fastidio, ms. Bq. 1) asen fr'atta e,tos mmm. Pl. ).Bg., Cont.,71. Char.Pae. (8ubtiissirnuin, mmes. Bg. Gt. 41) ngistrmim unihitum,Jltan en los mmns. Pl. 1. Bg. Gt. (10 sacrarum, falta en los mmes. Pl. 1. Bg. G.. Rg. y en las cd. Nbg. Se/uf. (11) gentes, uaP. 1. gl. cd. Nbg. (12)

do de la ciudad de Constantinopla.

CDIGQ § i. - Quibus specialiter pelmisimus, resecalis tam supervacuis quantum ad legum soliditateni pertinet, praefationibus, quam similibus et contrarus, praeterquarn si iuris alía (1) divisione adiuveutur, illis etiam, quae in desuetudinern ahierunt, cortas et brevi sermone conseriptas ex iisdem tribus codicibus et novellis constitutionibus legos componere et congruis titulis subdere, adiiciente-s quidein et detrahentes, immo et mutantes verba earum, ubi hoe rei comrnoditas exigeret (2), colligentes vero ja wiam sanetionem, quae varlis conatitutionibus dispersa sunt, et seusum earum ciariorem cfficientea, ita Lamen, uL ordo temporuin earum constitutionum non soluni ex adiectis diebus consulibusque, sed etiani ex ipsa cqmpositione earum clareseat, primis quidem ja primo loco, poaterioribus vero.in secundo ponendis, et, si-.quae earum sine die et consuie in tribus (3) veteribus codicibus, vel in his, in quibus (4) novellae consl.itu.tiones rece ptae sunt, inveniantur, ita lis (5) ponendis, nullaque dubietate super general¡ earuni robore ex hoc oriunda, sicut et illas vim generalis constitutionis obtinere palam est, quae ad certas personas rescriptae, vel per pragmaticarn sanetionem ab initio datas, e.idem novo Codici propter utititatcm sanctionis insertae (6) fuerunt.

§ 3.— Haee igitur ad vestram notitiam ferro properavimus, ut sciatis, quantanos diuturna super reruin comntuni ( 7 ) utilitate cura solliejtet, studentes cortas et indubitatas et in unum codicern collectas eme de cetero constitutiones, uL ex eo tantummodo sub felici nostro nomine nuncupando Codice, recitatio constitutionum in omnibus ad citiores litium decisiones (8) fiat iud.icii. Dat. Idib. Febr. CP, DN. ITSSTLNIANO PP. A. II. Cons. (9). [528.]

(1) aI)qua. 'anis. Pl. 1. Sg. (It. () exigebt. airas. Pl. 1. Hg. Gl exegerit, cd. Schf,

(1) ti-¡bu.,,. falta ea lo mine. Pl. ¡Hg. (It., ecl. Schf. cont. 62. (4' M,n.s. PI. 1. Hg. (It., ecl. Sehf. Bk: ve[ ir, quibu,

cd. Nbg. Ilal. Rus. Coot. 66, 71. 76. Char. Pac.; vel in his quibus, Cont. 6. Sp.

§ 2—A quienes especialmente hemos autorizado para que, suprimidos en cuanto fi la fijeza de las leyes respecta, asilos proemios supflrfluos, corno las disposiciones análogas y las contradictorias, salvo sise aprovechasen en alguna otra división del derecho, y además aquellas que cayeron en desuso, compongan leyes ciertas y en breve contexto redactadas, sacándolas de aquellos mismos tres códigos y de las nuevas constituciones, y las acomoden en títulos convenientes, aiiadiendoy suprimiendo, y aún cambiando, las palabras de aquellas donde lo exijiese la conveniencia del asunto, reuniendo en una sola sanción las disposiciones que en varias constituciones se hallan dispersas, y haciendo más claro sil sentido, pero de modo que el órden de fechas de estas constituciones aparezca claro, no sólo por la indicación, que se les agregue, de los dias y de los cónsules, sino también de su misma colocación, poniendo verdaderamente las primeras en primer lugar, y las posteriores en segundo, y si se encontráran algunas sin indicación de dia ni de consulado en los tres códigos antiguos, ó en aquellos en que se insertaron nuevas constituciones, continuándolas de este modo, y sin que por ello pueda surgir ninguna duda sobre la fuerza general de las mismas, como quiera que es evidente que tienen vigor de constitución general también aquellas disposiciones, que comunicadas por rescripto fi ciertas personas, ó dadas en un principio por pragmática sanción, fueren insertas en este mismo nuevo Código por causa de la conveniencia de la propia sanción. § 3.—Por tanto, nos apresuramos fi poner esto en vuestro conocimiento, jara que sepais cuánto es el cuidado que diariamente solicita nuestra atención sobre la común conveniencia de las cosas, procurando nosotros que en lo sucesivo sean ciertas é indubitadas y estén reunidas en un sólo código las constituciones, fi fin de que tan sólo de este Código, que ha de designarse con nuestro feliz nombre, se reciten las constituciones en todos los juicios para la más pronta decisión de los litigios. Dada en Constantinopla los Idus de Febrero, bajo el segundo consulado del señor JUSTINIANO, Augusto perpétuo. [5281 (5) Ecl. Nbg. Ifal. Raes. Cont. 62; bis, las deinde, (6) indultae, 'anis. Pl. 1. By. (It., d. Mig. (7) coinimlniwn, 'ame. Pl. t. Bg., cd Schf_

t8i divisiones, ates. Pl. 1. Bg. ccl. Hg.. cd. NSg., can. 1. gI. (9) La indicación de ¿a fecha, restablecida por Sanar-

do, ci quien signen los demás, se halla en las mini. Cas. Val, Pl. 1.

tórn)

DE IUSTINÍANEO 1) CODGE CONFIRMANDO

DE LA CONFIRMACIÓN DEL COIGOJUSTINIANEO

Imperator Justinianus, plus, felix, Lnclytus, victor ac triumphator, eemper Augustus, Mennae (2), praefecto praetorio (3), expraefecto hulus almae urbia Oonstantinopolitanae ac patricio (4).

El Emperador Justiniano, p10, feliz, melito, vencedor y triunfador, siempre Augusto, á Merina, prefecto del pretorio,ex-prefecto de esta augusta ciudad de Constantinopla, y patricio.

Sumina (5) reipublicae tuitio (6) de stirpe duarum rerum, armorurn (7) atque leguin, veniens, virnque anam exinde uluniena, felix Romanorum genus omnibus anteponi nationibus, omnibnsque (8) dominan tam praetenitis effecit tempori. bus, quam Peo propitio in aeternurn efflciet. Jetomm etenhin ajterum alterius auxilio semper eguit, et tani militaris res Jegibus, in tuto collocata est, quam ipsae leges arrnorurn praesidio (9) servatse (10) aunt. Merito igitur- ad primara eonirnunium rerum sustentationem nostram sententisin el mentem (11) laboresque nostras referentes, militania quidern aginina rnultiplicibus .et omnem providentiam contineutibus modis correxirnus, et tam (12) veteribus ad meliorem statum brevi tempore reductis, quam novis non solum exquisitis, sed etiarn recta diposit.ione nostri numinis (13) sine (14) novis expensis publicis constitutis (15), primo servando posita, deinde nava (16) ponendo, firmissirna (17) subiectis effecirnus.

Proviniendo la más alta conservación de la República de dos órdenes de cosas, de las armas y de las leyes, y tornando de aqiil su fuerza, hizo que la raza afortunada de los romanos descollara sobre todas las naciones, y á todas las dominara, as¡ en los tiempos pasados, como Dios mediante hará que las domine eternamente. En efecto, cada una de estas cosas necesitó siempre del auxilio de la otra, y así como la milicia ha sido puesta á salvo en las leyes, así también las mismas leyes han sido gualdadas con el apoyo de las armas. Con razón, pues, convirtiendo nuestro propósito, nuestra atención y nuestros esfuerzos al sostenimiento preferente de las cosas de interés común, hemos, en efecto, corregido con múltiples disposiciones, que contienen toda ordenanza, la organización de los cuerpos de ejército, y tanto habiendo reducido los antiguos fi mejor estado en breve tiempo, corno habiendo no sólo escogido otros nuevos, sino también habiéndolos constituido por acertada disposición de nuestro númen sin nuevos gastos públicos, los hemos hecho fortísimos para nuestros súbditos, primeramente conservando los existentes, y después organizando otros nuevos. § 1.—Mas como sea necesario, reduciendo fi brevedad la multitud de constituciones, as¡ contenidas en los tres antiguos códigos, como agregadas después de la confección de ellas en tiempos posteriores, estirpar por completo la confusión de las mismas, que causa peligros fi las rectas decisiones de los jueces, nos dedicamos con la ayuda de Dios y con ánimo resuelto fi realizar este común beneficio, y habiendo elegido gloriosisimos varones, recomendables ml por su conocimiento de las leyes, como por su experiencia de las cosas, por su infatigable interés por la República, y por sus laudables propósitos, les encomendamos dentro de ciertos limites la obra magna, por la que mandamos que se recopilen en un sólo código, que se deberá apellidar con nuestro augusto nombre, as¡ lasconstituciones de los tres códigos antiguos, Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, como otras muchas promulgadas después de ellos por Teodosio, de fe.liz recordación, y luego por otros príncipes antecesores nuestros, y también por nuestra clemencia; de-

§ 1.—Sed quum sit necessarium multitudinem constitutionurn, tam in tribus veteribus codicibus relatarum, quam post earurn confectionem posterioribus temporibus adiectarum, ad brevitatein reducendo, caliginem aamurn, reetis iudium definitionibus insidiantern, penhtus extirpare, ad boe eornrnune praestandum beneficiurn, Peo praesule, prono animo nos dedidimus, et eleetis vine gloriosissimis, tam doctrina Jegum, quam experientia rei-nm studioque reipublieae indefeeso (18) et landabili proposito pollentibus, sub certis linibus magnum laborem commisimus, per qem tam ti-mm veterum, Gregoriani, Herinogeniani atque Theodosiani codicuni constitationes, quam plurimas alias post eosdem codices a Theodosio divinae mernoriae ceterisque post eum retro principibus, a flostra etiam clementia positas la unum eodicem t'eliei nostro vocabulo nuneupanduni colligi praeecpimus; tollendis quidern tam praefationibus milmm suffragiiun sanctioni (19) conferentibus (20), quam contrariis constitutionibus, quae posteniore (1)

novo, me. Cas.

(2) -Loe mme. Cae. Val, Ut., Cont. 62. añaden Vi.; zas, ve, probablemente queriendo expresar en abreviatura viro excient,sio, 6 iilu-I 1. (3) Los mme. Cas. Val. añaden 11.; me, ng. u., indicando acaso uno y otro aditamento la palabra uniie, mal colocada, (4) expraeeco—paricio,fa1tan en el me. Val.: Ex praecept huius alaae urleie eontaiuini Se at idi, comensando con celas palabras ¿a ley, los mme. caePl.I. 01., ea. Schf., Nbg. wiat4i(ia conu1is, después de ConIantiui); ex preecezto— ui-bis con$anIiuo nc p8t iiio, me. B9. (5) summe mmc. Cae. Bg.

(U) iuitio, Vac. Los mm3Pl.1.R9,, ed;Nbg. Sehf.Eal.Ruea. Cont., i

62, Var.; eciiicet. ¿caade,, Cont. 66. 11 los ciernas.

(8) Los mme. Pl.!. Eg. Gt., ecl. Schf'Nbg., Var.: yentibue, e,c ti cien Mal. Rusa. Cont. y los demás. TQxO JV-.-2

(5) podio, mne. PI. I. 01. Ry., cd. Nbg., Vae. tiO) servandee, ear.Lpl. iii) sustenatioriei,, ve] semitain nr,strarn mente,», ms. 01., cd. hJ., Vac; xuetenlationern seniIsm nnstram meniunque, ml. Ph 1., d igualmenie la ecl. Nliq. El me. Rg., ad priros emanU niunl Ferina suatentstio,ils aeni,na noalnaza inenlem. (12) Loe mmc. Pl. 1. By. 01., cd. NCg. Schf. Coral. 66. 71.76. Citar. Pac.f leCibus, ahaden ¡ial. Rusi. Cont, 62. pp. ¡3/e. (13) flonanis, mmc. Pi. 7. ¡3g., cd. Schf. N&g. Cont. C'har, Par. Sp. 1,11) vive, ccl. Nbg. ¡Ial. Rus. (15) legum vero pi-nesidia, añade nec. Bg. (16) posit-is--novse, mino. Pl. 1. By., ed Schf. Cosa¡. 62. (17) firmas, me. PI. 1. por reciente 'adición, ConI. 52. t18) indefenso, car. 1pl. (19) Los mme. Pl. 1. Bg. GI., ^l. Sr /if. Con 1. 62.; sanotioidbus, ¡Ial. Rase. Civil. 66. y los demás. (CO) saneiouisferentihus. me. Charondae.

oPT)1Gó

promulgatione vauatae sunt, símilibus etiain, praeter eas, quae eadem paene sanciendo dLvisionem iuris aliquam facere noseuntar, ex qua dividendo vetera novum aliquid ¡tasei videtur, multis insuper aliis ad rctam huius (1) Codicis compopositionem pertinentibus, iisdein priidentissiniis viris,a nostro numine mandatis. Et noatro atudio pro republica instituto suum praesidium Deus omnipotens annuit.

§ 2.—Ad istum enim laborem et tauti operis consummationem electi vir excellentissimus, exquaestore nostri palatii, consularis atque patricius, loannes, et vir sublimissimus (2), expraefecto praetorio, consularis atque patricius, Leontius, vir quoque eminentissimus, magister mUitum, consularis atque patricias, Phocas, etiainvir excollentissimus1 expra efecto praetorio por Orientem et patricius ci nunc praefeetus praetorio per Iuyricum, Basilides, et vir gloriosissinius, quaestor sacri nostri palaui et exeonsule, Thomas, uno et vir magnifl cus, magisteria dignitate inter agentes decoratus, Tribonianus, el vir illustris, comes sacrarum largitiouum iriter agentes, el magister serinii (y)) libellorum ci sacrarum cognitionum, Constantinus, et vir illustris, exmagistro el inris doctor (4) in hac alma urbe, Theophulus, viri etiam disertissimi togati ainplissimi fori tuae gublimitatis, Dioseorus atque Praesentinus, omnia, quae eis mandavimus, eum sed ula et pervigili industria modorataque digestione cum Dei auxilio ad prosperum tulerunt terminum, et cundern novum Iustiuianeum Codicem nobis obtulerunt ita cornpositum, nl et rebus profuturus esset communibus (f), et nostro convenisset imperio. § 3.—Hunc igitur in aeternum vailturum indicio tu¡ culminia intimare prospeximus (6), Ui sciant omites 1am liligatores, quani disertissimi advocati, nullatenus eis licere de cetero constitutienes ex veteribus tribus codicibus, quorum iam mentio facta est, ve! ex iis, quae novellae constitutiones ad praeseus tempus vocabantur, in cagnitionalibus recitare certaminibus, sed soluui (7) eidem nostro Codici insertis constitutionibus ¡teeesse esse uti, falsi erimini subdendis his, qui contra hoc facere ausi fuerint, quurn suftkiat earundom constitutionum nostri Codicis recitatio, adieetis etiam veterum furia interpretatorum (8) laboribus, ad onines dirimendas lites, nullaque dubitatione ernergenda, vel (9) co, quod sine die el eonsule quaedam compositae sunt, vel quod ad certas personas reseriptae sunt, quum omites generalium constitutionum vim obtiuere pro--u¡ dubio est. Sed el si quae earundem (10) constitutionum cletraetis, ve! additis, ve.! permutatis certis verbis, quod et ipsum praefatis exeellentissimis vinis specialiter permisirnus, conlpósitae sunI, nullis coneedimus ex libris veterum iuris interpretatorum aliter eas habentes (11) recitare, sed solam luna interpretatorum senteutiam eommendai-e, itt

() !IUUSLUO(], InJn. Pl. 1. Rq. Gr., ea. Srhf. CoiU. 69. (2) subtiIisiius, PL 1, Lkj. 3) Lo mina. Pl. 1. Hg. G, el. Nbg. Scbf. Con¡. 62. Bk;

et, añadee ¡Ial, y Los derodg.

(4) doctore, ¡ial. Ru.e. Cona. 62. (5) orniiibus, Vas. (U) Los mies. Pl. 1.Hg. GI., ed. Nlig. Sclif'. ¡ial Rusi. Cont. 62. fik ; p'spcxilnu, loi demdi.

biéndose á la verdad suprimir tanto los preámbulos, que ninguna utilidad presten á la ley, cuanto las constituciones contrarias,que por una posterior proinulgación han quedado sin efecto, y también las semejantes, salvo aquellas que, sancionando casi lo mismo, se conoce que sirven para alguna división del derecho, de la que, separando lo antiguo, parece que surge algo nuevo, y habiéndose además encomendado por nuestro númeu ú los mismos sapientisimos varones otras muchas cosas pertinentes á la acertada composición de este Código. Y Dios Onmipoteute ha concedido su auxilio A nuestra solicitud empleada en interés de la República. § 2.—Porque elegidos para este trabajo y para la ejecución de tau grande obra, Juan, varón excelentisimo, ex-cuestor de nuestro palacio, consular y patricio; Leoncio, varón sublirnisiano, ex-prefecto del pretorio, consular y patricio; Focas, varón ominentisiino, maestre militar, consular y patricio; Basilides, varón excelcntlsimo, ex-prefecto del pretorio de Oriente, y patricio, y en la actualidad prefeto del pretorio de la Iliria; Tomás, varón gloriosisimo, cuestor de nuestro sacro palacio, y ex-cónsul; Triboniano, varón mao-nlfl co, decorado con la dignidad de maestre de los a8niinistradores; Constantino, varón ilustre, conde de las sacras larguezas entre los administradores, y maestre de la secretaria do súplicas y de la sacra jurisdicción; Teófilo, varón ilustre,ex- mnestre,y doctor en derecho en esta augusto ciudad; y también Dióseoro, y Presentino, obcuentisimos togados del muy alto foro de tu sublimidad; llevaron á feliz término con cuidadoso é incesante celo y con órden conveniente todo lo que les encomendamos, y nos presentaron este nuevo Código Justinianeo de tal manera compuesto, que así haya de ser útil £ los intereses generales, como deba ser conveniente á nuestro imperio. § 3.—Por tanto, hemos determinado poner en conocimiento de tu excelsitud, que eternamente habrá de estar vigente este Código, para que sepan todos, así los litigantes, corno los muy elocuentes abogados, que en manera ninguna les será licito en lo sucesivo citaren las discusiones ante los tribunales constituciones de los tres antiguos códigos, de que ya se ha hecho mención, ó de aquellas que hasta el presente se llamaban novelas, sino que es necesario servirse únicamente de las Constituciones insertas en este nuestro Código, habiendo de ser consider.ados reos de falsedad los que se hubieren atrevido A contravenir á esta disposición, como quiera que baste la cita de estas constituciones de nuestro Código, con las obras de los antiguos intérpretes del derecho, para dirimir todos los litigios, sin que pueda surgir ninguna duda, ó de que algunas hayan sido compiladas sin fecha ni consulado, ó de que hayan sido dirigidas por rescripto A determinadas personas, pues está lejos de duda que todas reciben fuerza de constituciones generales. Y si algunas de estas constituciones han sido recopiladas con supresión, adición, ó cambio de ciertas palabras, cosa que también permitimos es pecialmento A los mencionados excelentísimos va-

(7) sIis, m. Gt., ed. Schf. Cont. 62.

ffi

yetari iuris auctituu1, ms. Charoedae, veterti, Vas.

(i) ex, adader, Cont. 62. Sp. Bk. (1;) Los mmc. Pl. 1. Hg. GL, ed. 2Vbg. Sehf. II al. Rus. Gce. 62.; earsrn, los demás. ) iiabetiIu, ios. Hg., CciL. 62.

cÓoio tunc teneat, quum minime adversetur einsdem nostri Codicis constitutionihus (1).

§ 4.—Si qnae vero pragma.tieae sanetiones, quae minime lo eodem nostro Codice reeeptae sunt, civitatibus forte, ve] crporibus, ve! seholis, vel senniis, vel officiis vel alieui personae impe.rtitae sunt, ene, siquide.m aliquod privilegiuin speeiali beneficio indulgent, omni modei rats manere, si vero pro certis capitu!is fatae sunt, tune tenere, quum nulli nostri Codicis adrersantur cosistitutioni, praecipimns. Sed et si qua regesta (2) in tui Culminis indicio, ve] lo alije iudiciis cívilibus ve¡ inilitanibus, vel apud principia numeroruin, pro publleis expende ve] quibuseunque titulis ad publicum pertinentibus, posita sunt, ea etiam, prout eommunis rei commoditas exigit, firma esse censemus. § 5.—Illustris igitur et magnifica auctoritas tua, pro innato sibi cirea rempublicarn nostrasque dispositiones explendas studia, ad omnium populorum notitiarn eundem Codicem edietis ex more propositis pervenire faeiat, ipso etiam textu Codicie in singulas provincias, nostro subiectas imperioj eum nostra divina subnotatione mittendo, ut eo modo ad omniuin notitiarn eiusdem nostri Codicie constitutioues va!eant pe.rvenire, et ut extantibus festis dibus (8), id est ex die sextodecimo Kalendas Maias (4) praesentis septimae indictIoni, consulatu Decii (5) viri clarissimi, rec.itationes constitutionum ex (6) eodem (7) nostro eodice fiant. Date VI. Id. April. OP. Dxorn viro elaniesimo Cono. [529.1 (8).

DE EMENDLTIONE CODIGS IUSTIIANEI11

ronca, fi nadie concedernos licencie para citarlas de diferente modo de los libros de los antiguos intérpretes dc..! derecho, sino solamente para alegar la opinión de los mismos, de suerte que eSta tenga autoridad en los casos en que en manera ninguna se oponga fi las constituciones de este nuestro

Código.

§ 4.---Y mandamos, que si algunas pragmáticas sanciones, que no han sido recopiladas en este nuestroCódigo, fueron otorgadas acaso á ciudades, corporaciones, escuelas, secretarias, oficinas, ó persona determinada, y conceden algún privilegio por especial beneficio, queden de todos modos en vigor, pero si fueron hechas para ciertos capitulos, obsérvense siempre que no se opongan fi ninguna constitución de nuestro Código. Y si se han establecido algunas ordenanzas en el tribunal de tu excelsitud, ó en otros tribunales civiles, ó militares, 6 en el orden administrativo sobre gestos públicos ú otras cualesquiera materias relativas al común, disponemos que también queden firmes, según exige la conveniencia del interés general. § 5.—En su consecuencia, haga tu ilustre y inagulfica autoridad, con su natural celo por la República y por el cumplimiento de nuestras disposiciones, que este Código llegue fi conocimiento de todos los pueblos mediante edictos publicados según costumbre, enviando además fi cada una de las provincias sujetas fi nuestro imperio el texto mismo de! Código con nuestra divina firma, para que de este modo logren llegar las constituciones de nuestro Código fi conocimiento de todos, y para que cuando sean dias de fiesta, esto es, desde el décimo séptimo de las Calendas de mayo de la presente séptima indicción, bajo el consulado de Deeio, varón muy esclarecido, se hagan lecturas de las Constituciones de este. nuestro Código. Dada en Constantinopla 6 6 de las Idus de Abrir bajo el consulado de Dacio, varón muy esclarecido. [529.]

DE LA CORB[CG3ON DEL CÓDIGO JUSTINUkNEO

ET SECUNDA EUJS EDITIDNE (10)

Y DE SU SEGUNDA EDICION

Imperator Caesar Flavius Iustinianus, Ale-

manicus, Gotthicus, Francicus, Germanicus, Anticus, Alarncus, Vandalicus, Afri. canus, plus, (el ix, inclytus, victor ac trluniphator, semper Augustus, senatui urbis Constantinopolitanas S. (11).

El Emperador César Flavio Justiniano, Alemánico, Gótico, Fráncico, Germánico, Anlico, Alánico, Vandálico, Africano, pío, feliz, Incito, vencedor y triunfador, siempre Augusto, al Senado do la ciudad de Constantinopla, salud-

Cordi nobis est, patres conscripti, semper noatri animi curas rebus comenunibus (12) avidiesime impendere, ut nihil a nobis coeptum (13) imperfectum relinquatur. Igitur in primordio nostri iniperii (14) saeratiseimas constitutiones, quae in diversa volurnina fucrant dispersa-e, et quam pm-

Es nuestro mayor anhelo, padres conscriptos, consagrar siempre con grandisimo afán los cuidados de nuestra inteligencia fi las cosas de interés general, para que no quede imperfecto nada por nosotros comenzado. AB¡, pues, nos propusimos al principio de nuestro imperio recopilar en un sólo

(I) conditionibus, Cont. 76. (2) re peste, ma. Bg., ecl Nbg Schf. Cont. 66. Ohor. Pee.; geste, inc. PI.!. (3) pascliaDbns. a/jeden inc. ¿Ip., cd. Schf. (4) Los mmc. PI. 1., Bp.por recienie adición, Gt.; Kalencias Iau ecl. Nbg. Raa. Cont. 62.; Kalend. Mali. HaZ.; Kalendia Me¡¡, cd. $chf; Kn!endaruni Maii, Cont. 66. y (os demas, sin sentido. (5) X,rns.PLí. (61 Desde ex, hasta elfinal, falta en la cd. Nbq, (7)g4olo, ahaden mmc. P. 1. Bq. Çt., cd Sckf. (8) La indicación de Za feche falta en HaZ, y en Cont. 75.,feéreefablerkla por Rus., y nchciliria por loe clemñ

editores, salvo que, siguiendo á Cont. 62. escribe, Dat, VII. Iii. El numero VI. lo ex,presan los mmc. Pi. 1. y char. (9) cornial lustirnani, cd. Nbg. ¡Ial. Reas Cont. 66. y los densds; domi ni, falta en los mmc. Coa. Pl. 1. By. Cont. 411.

(19) de codie emendendo ci secunde editione, mc. Vat.: In nomine domini noatri lean Christi, añaden los mine. Cas.

PL 1. Bg. (11 S.,,fal(a en los mine Dg.Gi., ed.Nóg. Schf.HaI. Rase.

Cont. 62. Bk. (12) omnibus, 'SS. Bg. (11) ceptum, mmc. PI. 1. By. Gt., cd. Schf.; i nceptum, loe

demds

(II) priinordio nostro, mmc. Pl. 1. Gt,, Cont. 62.

CÓDIGO

rima similitadinc neo non diversitate vacillabaul, in unum corpus colligere, oninique vitio purgare proposuiinus et hoe ¡am per viros excelsos el facundissinios perfectum est, et a nobis postea confirmatum quod geniinae constitutiones nostrae, quae ante positae sunt, ostenclunt. § 1. —Postea vero, quum vetus ius considerandura reeepimus, tam quinquaginta decisiones fecinius, quam alias a4 commodum propositi openS (1) pertinentes plurtinas constitutiones promulgavirnus, quibus maximus ant•iquarurn leguni (2) articulus ernendatus et coaretatus est, omneque ms antiqunin, supervadua prollxitate liberum atque enucleatum, ¡u nostrie Institutionibus (3) et (4) Digestis reddidimus. .§ 2.—Sed quurn novellac nostcae tam decisiones, quam constitutiones, quae post nostri Oodieis confectionem latae sunt, extra corpus eiusdem Codicts divagabantur, et nostram providentiam nostrurnque coiisilium exigere videbantur, qi.iippe quum earum quaedam ex emersis postea factis aliquam meliore (5) consilio permutationem ve¡ emendationem desiderabant, necessaniuni nobis visum est, per Tribonianum, viruni exeL,um, magistrum, exquaestore et exconsule, legitimi (6) openis nostni ministrum, neo non virum maguificum, quaestorem ( 7 ) et Beryti leguni doctorem (8), Dorotheum, Mennam insuper, et Constautinum, et loannem, virOJ eloqucatissimos togatos fori amplissimae sedis, easdem constitutiones nostras decerpere (9), et ¡a singula discretas capitula, ad porfectaruin constitntionurn soliditatein competentibus supponere titulis, et prioribus constiutionibus eas aggregare. § 3.—Supradictis itaque magnificis et prudentisiniis vinis permisimus haec omnia facere, el, si que emendatione opus foret, bane facerent (10) non titubaute animo, sed nostra auctoritate fretl (11), constitutiones vero superfluas, vel ex posterioribus sauctionibus nostnis 1am vacuatas, vel si quae similes ve¡ contrariae invenireutur, eireumducere et a proprii (12) Codicis coagregatioue separare, et tam imperfectas replore, quam norte obscurita, tis obductas nova elimationis (13) lucedetegere, ut undique non solum fustitutionum et Digestoruru via dilucida et aperta pateat, sed etiam constitutionum nostri Codicis plenuni lubar omnibus ciareat, nulla jenitus neo simili, neo diversa, nec inusitata relicta coustitutioue (14), quum nemini venit ja dubium, quod repetita praclectio probavil, hoe satis validum, satisque esse formosum. la autiquis etenim libris non soluni primas editiones, sed etiam secundas, quas repetitas praeleetio.nes veteres nominabant, subsecutas esse invenimus, quod ex libris Ulpiani, viri prudentissimi, ad Sabinum seriptis promtum erat quacrentibus reperire.

(fl ordinis, ecl. Srhf; ordins vel operis ##m. Rg. (2 reruin, ,n,nc. Pl. 1. Bg. GL, ecL Schf Cont, 62. ) oonsituionibu, mmc. Pl. 1. 8q. (,t., ect. N. Schf. Hat. face. Ceo 1. 62.; 1nttutiaiLus, (oru. 66. j los demat. (1) et, feUa en la el. &hj, rueIoien, ecl. Nbg. fiat. liase. Cont. 62, S'. BM.

(6) Los mmc. Pl. 1. Gt., ed. Schf. Cont, 62. 1egitnum, Bg. ecl. Nbg. Ha¿. y los cte,nds.

m.

(7) quaestorium, mmc. P&. 1. L?q. Gc; Therphilum, en efros n4mz., según am-cta al rnárgen Cene. 62.66. 76. 5) bcrttalesnm (berjtiIesiui) doctoren,, mine. Gt By. Pl. 1.; berithensiuni doctore,», ed. Nbq. Cont. 62.; beritheosiwn chryt'nsinin) legum lnctnrern. ccl. S-hf. ¡Ial. Ras. Conf.

cuerpo, y purgar de todo defecto, las gacratisimas constituciones que en diversos volúmenes se hallaban dispersas, y que por muy repetidas analogías y aún contradicciones carecían de fijeza; cuya obra fué ya terminada por excIsos y elocuentisimos 'varones, y después por nosotros confirmada; según lo demuestran las dos constituciones nuestras, que anteceden. § 1.—Mas después, cuando emprendimos el cusmen del antiguo derecho, no sólo dimos cincuenta decisiones, sino que promulgamos (tras muchas Constituciones pertinentes para la utilidad de la obra propuesta, en las que se enmendó y compendié el grandísimo número de las antiguas leyes, y recopilamos en nuestra Instituta y en el ÜÍgesta todo el antiguo derecho, espurgado de supérfiva prolijidad, d ilustrado. § 2.—Pero como tanto nuestras nuevas decisiones, cuanto las constituciones, que fueron promulgadas después de Ja formación de nuestro Código, vagaban fuera del cuerpo del mismo Código, y parcelan requerir nuestra solicitud nuestra resolución, pues algunas de ellas reclamaban por razón de hechos posteriormente ocurridos alguna alteración é corrección con mejor acuerdo, nos pareció necesario, valiéndonos de Triboniano, varón excelso, maestre, ex-cuestor y ex-consul, colaborador de nuestra obra de codificación, y también de Doroteo, varón magnifico, cuestor y doctor en leyes P°' Berito, y además de Menna, de Constantino, y de Juan, elocueuttsimos togados del foro del más alto tribunal, recoger aquellas mismas constituciones nuestras, y distribuidas en capltulos, colocarlas en los títulos correspondientes para la fijeza de constituciones perfectas, y agregarla ¿1. las anteriores constituciones. § 3.—Y así, autorizarnos fi los meneionadosmagnifleos y sapientisimos varones para hacer todo esto, y para que, si alguna corrección fuera necesajia, la hicieran sin titubear, y por el contrario, apoyados en nuestra autoridad, abrogasen y eliminasen de la comDilación de dicho Código las constituciones supérfluas, ó las dejadas ya sin efecto por posteriores resoluciones nuestras, ó las que se encontraren ser semejantes 6 contradictorias, y para que asi completasen las imperfectas, como aclarasen con la nueva luz de la revisión las sumidas en la obscuridad, fi fin de que no sólo aparezca en todas partes claro y expedito el camino de la Instituta y del Digesto, sino que también brille para todos en su plenitud el explendor de las constituciones de nuestro Código, sin que en absoluto se haya dejado ninguna constitución ni semejante, ni contradictoria, ni desusada, no ocurriendo A nadie duda de que lo que una segunda revisión aprobó es suficientemente válido y bello. Hallamos, en efecto, respecto fi libros antiguos, que se hieleron no sólo primeras, sino también segundas cdi-, cienos, que los antepasados llamaban ediciones revisadas, como para los que quisieran era fácil verlo en los libros de Ulpiano, varón sapientlsimo, escritos sobre Sabiuo. 66. y las demás, dsriui adose es,'4s diferentes lecturas de la primitiva Herti legum doctorem. () d[gerere ve[ deceriiere, inc. (l6facere, me. By. (11) fretes, me. Bj. 12) priorie, que reden RaSe. al rflór9ell, en te ecl. Bk.: priori , Bq. (131 elilnirrationis, mn,s. Pl. 1. Gt., cd Nbg.; 1umnations me. ag. (14; consitutiOUe, PiZItn ea 14)5 mmc. Bg. (it. @d. Nb. y PI lados los mmc. do Cos,.

CÓDIGO

§ 4.—His igitur omnibus. ex nostra confectis sententia, rommemoratus lustinianeus Codex a praedictis gloriosissimis el facundissimis vine purgatus el candidusfactus, omnibus ex nostraiussionc et circumdactis et additis, et repletis, necnon transformatis, nobis oblatus est, el luesirnus, iii (1) secundo eum ex integro con seribi non ex priore compositione sed ex repetita praeleetione, et eum, nostní numinis auctoritate nitentem, in omnibus iudiciis solum, quantum ad divales constitutiones pertinel, frecinentari ex die quarto Kalendarum Iauuarii, quarti nostri feliciseimi consulatus el Paulini, viri clarissimi, anua alía extra corpus eiusdem Codicis constitution legenda (2), nisi poste varia rerum natura aliquid novum creavent, quod noetra .sunetione incligeat. Hoc etenim nemini dubium est, quodsi quid (3) la posteruni melius invenialur el ad constitutionem necessario sit redigendum, hoe a nobis el constiluatur, et in aliam c.ongregationem referatur, quao novellaruni nomine constitutionum significetur. § 5.—Repetita itaque iussione nemini in posterum concedimus, vel ex decisionibus nosiris vol ex alije constitutionibus, quas antea fecimus, ve] ex prima Instinianci Codicie editionealiquid recitare; sed quod la praeseuti purgato et renovato Codíce nostro scriptum invenitur (4), hoc tautummodo in omnibus rebus et iudieiis el obtincat, el recitetur, cuius soripturam ad similitudinem nostrarum Institutionum et Digestorum sino ulla signorum dubietate consribi iussirnua, nl omne., quod a nobís compositum est, hoc (5) el in scriptura el in ipsa sanctionc purum atque dilueidum ciareat, Iicet ex hae causa in ampliorem numeruin summa huius Codicis redacta est. § 6.—Ut igitur, sauetissimi el fiorenliseimi patres, nostri labores 'roble manifesti fiant, et per omne tempus. obtiueant, hane praesentem legem ad frequeutissimum ordiuem vestrum duximus destinandam. Pat. XVI. (6) Kalend. Dee-mb. ConstantinopoIi, Domino TUSTINIANÓ PP. A. 1V. el PAULINÓ (i) Y. C. (8) Cones. (9). [534.] (h ni, se halla e reparuntesis en cont. Char. Par, porque ralOs en algunos rnrna, elienda, ms. B9, ed. SchC (8) quin si, Ha!. Russ, Cont.. 12. 4) iflveniatur, ma. Bg., ed. ?Q'g. Sch/. ¡Ial. Rusa. Conf. 6! .5) hic, ed. Nhg. HaZ.1$

§ 4.—Hecho, pues, todo esto según nuestro propósito, se nos presentó el mencionado Código Justinianeo purgado y purificado por los susodichos gloriosisimos y elocuentisimos varones, verificadas en él, conforme fi nuestro mandato, todas las supresiones, adiciones, aclaraciones y reformas, y mandamos que por segunda vez fuera copiado lategramente, no de la primera composición, sino del texto revisado, y que gozando de la autoridad de nuestro númen sea el único, en cuanto fi las constituciones imperiales respecta, que se utilice en todos los juicios fi partir del cuarto día de las Calendas de Enero de nuestro cuarto felicísimo consulado, y del do Paulino, varón muy esclarecido, sin que pueda citarse ninguna otra constitución no contenida en el cuerpo de este Código, salvo si después la varia naturaleza de las cosas hubiere producido un caso nuevo, que requiera nuestra sanción. A nadie, en efecto, cabe duda de que si en lo sucesivo se encontrare algo mejor y que por necesidad deba reducirse fi constitución, será también establecido por nosotros, y recogido en otra compilación, que se designará con el nombre de Novelas. § 5.—As!, pues, por reiterada prohibición fi nadie permitimos en lo sucesivo, que cite algún texto ó de nuestras resoluciones, 6 de las otras constituciones, que antes hicimos, ó de la primera edición del Código Justinianeo; y por el contrario, tenga fuerza de ley, y dIese como tal en todos los casos y juicios, tan sólo lo que se halla escrito en el presente Código nuestro purgado y renovado, cuya copia mandamos hacer fi semejanza de las de nuestra Instituta y del Digesto, sin ninguna ambigüedad de signos, para que todo lo que por nosotros ha sido compuesto aparezca con pureza y claridad, as! en la escritura, como en su misma sanción, aun que por esta causa se haya dado mayor extensión al volúmen de este Código. § 6.—Por tanto, sacratlsimos é ilustrisimos padres, para que os sean notorios nuestros trabajos, y en todo tiempo tengan fuerza de ley, hemos creldo oportuno haber de dirigir la presente fi vuestra muy respetable corporación. Dada en Constantinopla 4 16 de las Calendas de Diciembre, bajo el cuarto consulado del señor JUSTINJANO, Augusto perpétuo, y el de PAULINQ, varón muy esclarecido. [584.1 (6) XVII., Ruas. (7) El ms. Cas., Cont. 62.; Paulo, Russ.; Theodoto Pauli. ao, Con!, 66. e los demas. (8) viri claris, Cont. 71. Char. Pao. f9i La óisUascidn de la fecha falta ge Ha!.

D.. IU STITIAJÑI w SACRATIBSIMI PRINCIPIS, (2)

C 0 DI. C l S

TtiUIUA.E ]? ]EW 1CPIØI'TS LIBER PRIMUS

(3)

(4)

LIBRO PRIMERO DE

LA SEGUNDA EDICIÓN DEL

CÓDIGO DEL SACRATÍSIMO PRÍNCIPE SEÑOR JUSTINIANO TiTULO 1

TIT. 1 DE SUMMA TRINITATE, ET FIDE CATROLICA,

DE LA

ET VP NEMO DE EA

PUBLICE (5) CONTENDERE (6) AUDEAT (7) 1. Imppp. GRATIANtTS, VALENTINIANUS, etTnEo-

DOSIUS AAA. (8) ad populum urbis Consttaüno-

polil.anae.— Cunctos populos, quos ciernen tiae nostrae regit imperium, in tau volumus religione (9) versan, quam divinum (10) Petrum apostolum tradidisse Romanis, religio usque adhuc (11) ab ipso insinuata deciarat, quainque pontifirem Damasum sequi claret, et Petrum, Alexandriae episcopum, virum apostolicae sanctitatis hoc est, ut secundum apostolicam diseiplinarn evangelicainque doctrinam Patris et Fiji et Spiritus saucti unarn deitatem sub pan maiestate et sub pia Tninitate credamus. § l.—Hanc legem sequentes Christianorum catholieonurn (12) nomen lubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosqúeiudicanteshaeretici dogmatis infamiam sustinere, divina primum vindicta, post etiam motus (13) nostri, quem ex coelesti arbitrio sumserimus, ultione pleetendos. Bat. III. Kal. Mart. Thessaionicae, GRATIANO Y. et THEODOSJO (14) AA. Conss. (15). [380.]

(1) In nnndaa doinini nostri leen Christi, anteponen lo

mmc. P1.!. 2. Eg., ed. Sclaf. Cont. 62.; in xpi nomine, me. Cas. -(2) perj,etui Augusti, a6ucte,; me. Pl. 2., cd. Schf.Cont.

char. Poe. Sp. 3) Me. FI. 2., Hal. Rusa. Cont. Char. Pac. ardes dell, lastiniani ponen coiici, que de cale modo queda muy distantir de ¿as palabras repetitoe praelectionie, en Lugar de los que ¡Jal. Rusa, leen ex repetita praelectioie. (4)incipit feliciter, añadenmme. Pl. Gt., cd. Cont. Char. Pczc. (5) plus, me. Pl. 1. (6) eoniernnere, m3' PI, 1.; disputare, mc, Gl. (7) vel coicteDdat, anude ma. Gt. (8) Loe mmc. Piel. Val. Pl, 1. 2. GL, cd. Nbg. .1hZ. Ru..

TRINIDAD ALTISIMA, Y DE LA F* CATÓLICA, Y DE QUE NADIE SE ATREVA Á DISCUTIR SOBRE ELLA EN PÚBLICO

1. Los esnperadorcs GRACIANO. VALENTINIANO

y TEoDosIo, Augustos, al pueblo de la ciudad de

Constantinopla. —Queremos que todos los pueblos,

que rige el imperio de nuestra clemencia, profesen aquella religión que enseñó á los romanos el divino apóstol Pedro, según declara hasta hoy la propia religión por él mismo predicada, y que es manifiesto que siguen el Pontifice Dámaso, y Pedro, obispo de Alejandría, varón de apostólica santidad, esto es, que creamos conforme £ la disciplina apostólica y á la doctrina evangélica en Ja sóla deidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con igual majestad y en piadosa Trinidad. § 1.—Mandamos que los que observen esta ley abracen el nombre de cristianos católicos, y que los demás locos é insensatos que estimen sustentar la infamia del dogma herético, deberán ser castigados primeramente por la vindicta divina, y después también con la pena de nuestra resolución, que por celestial arbitrio tomemos. Dada en Tesalónica á 3 de las Calendas de Maro, bajo el quinto consulado de GRACIANO y el de TEODOSIO, Augustos. [380.] Cont. 62.; edicturn, a6adcn Cont. 66. y loe cic,nde, Tirad. C., Ana. (9) racione, rus. Bg. (10) Los mms.Pl.L2.Bg. GL.ed.Nbg. , Schf. Hat.Russ. Cont. 62., Theod. C., A as.; riivum , Cora. 66. y los demás. (11) mine, Theod. C. y Ans. 12) csthoLcoruun,faua en Ana. (12) Los rama. Pl. 1, 2. Dg. (JI., Ana., Theori. C., Cont, 62.; animi, añaden las cd. Sehf. NCg. ¡ial Rusa. Cont. 66 y ¿as

demas.

14) 1., 46adcn Rusa. C'oal 62. Dk. 115) La indicación de lajecha falta enel tm. Cas., ¡Jal.; hallase en Ruae, y los demus. El ase, Pial, dice: thesi grat, Y. et theod. aaa.

(()D1OO. ---LInRO 1: TiTCIM 1

2. lidern AAA. (1) TuTRoiIO P. P. —Nullus haereticis rnystei'iorum (2) locus, nulla ad eerccndam (3) animi obstinatioris derncntiam pateat occ.asio. &iant omnes, etiamsi quid speciali quolibet rescripto per frandem elicito ab huiusmodi hominum genere impetratnm sit, non valore. Arceantur cunctorum hacreticorum ah illicitis congregationibus turbae; unius et summi Dei nomon ubique celebretur; Nieaenae fidei dudum a maioribustraditae, et divinae religionis testimonio atque assertione firmat.ae , observan tia sempel- mansitra t.eneatur (4). § 1.—Is autem Nieaenae assertor fidci et cathoIicae religionis veras cultor accipiendus est, qui omnipotentem Doum el Christum fihiani Dci uno nomine confit.etur, Deam de Deo, lamen de litmine, qui Spiritum sanctum, quem (5) ex summo rerum parente et sperarnus el acCipimus (6), negando non violat, apud quern intemratae Mci censas (O viget et (8) incorruptae Trinitatis ledivisa substantia, quae Graceo verbo o•' (9) recte credenibus dicitur. Hace profeeto nobis magis probata (10), hace vencranda sunt. § 2.—Qui vero non iisclem inscrviunt, desinant atTectatis dolis alienum verae religionis nomen assuinere, et suis apertis criminibus denoteutur, atque ab omni (11) suhmoti ecIesiarum Jimine penitus arceantur, quum atunes haeretios illicitas ogere mIra oppida congregationes vetemus. Ar (12) si quid eruptio fachosa tentaverit, ab ipsis etiarrL iirbium moenibus extei-minato furore pro1)elli iuhemus, itt cunctis orthodoxis episeopis, qui Nieaenam fidem tenent, eatholkcae ecelesiae tato orbe reddantur. Dat. (13) IV. Id. lan. (14) CP. JfL. EucHenlo (Ui) et Fr. 8YAGIU0 (16) Conss. [381.1

3. Inipp. TREoDoslus et VALENTLN!AIJS AA. HoIuiIsDs.0 PP.— 1.—Saneinius, utomnia, quaecuñque Porphyrius sua pulsus insania, aut qitivis alias contra icligiosuin Christianorum cultuin conseripsit, apud quemeunque inventa fiterint, igni tradantur. Omnia enini seripta provocautia Dcuiu ad iracundiam et pias mentes offendentia, ne ad aures quideni hominum venire volurnus. § 2.—Praeterca sancimus, nl qui affectant unpiam Nestorii fidetu, vel nefariam eiu doctrinam sectautur, si episcopi vel clerici sint, ab eeclesiis eiiciantur, sin laici, anathernatizentur; liceutiani habituris orthodoxis, qui volunt et piarn nostrarn legislationein sequuntur, absque mete et damno eos propalare et accusare. 1) AA., ms Pl. 1, cd. Nbg. COId. 66 71 76 Cha' PC (2) Das, coU. constit. cedes. 1. 1. 2. (VoW &W. 11 p. 1232.), Theod. C. requiere""' qae, según no( 62. al ;nrgetl, se Lee ctt la ma'or parte de los libros; todas las cd. eveepo la de Efe. (i exercendi. Theod. C. (t) Los mms. ily. Pl. 2., Theod. C;obmrvantiam—rnnnsuran leneatis, ms. PL. 1. A as., obssrvaot,a - nian9ura teacat, sodas las cd. (5) qui id quod, T/icod. C; e quo id quod, srnooje.Lura al nidiyea cont. 71. (6) percute speramus, accpimus, Theod. C. (7) senu, Theod. Ç. B) et, falta ea los sama. P1. 1. GL. Rq , cd. $ohf.Nby. ]la¿. RU-93. cont. 62., Theo,-l. C. 9) Idead. C, Bas., Cont. 62.717, cuya Lectura aortJirmnc;

2. Los mismos AC gUStOS d Euritopto Prefecto elci Pteiorio.—No tengan los hereges local alguno

para sus misterios, ni ninguna ocasión para practicar la insensatez de su tan obstinado ánimo. Sepan todos, que, aun cuando fraudulentamente se haya impetrado en cualquier especial rescripto por esta clase de hombres alguna eor.csión, no es válida. Expúlsense de las ¡lícitas reuniones las turbas do todos los hereges; celébrese en todas partes el nombre del único y sumo Dios; guárdesc la observancia por siempre duradera de la fó de Nicea `va transmitida por nuestros mayores, y afirmada con ci testimonio y la confesión de la religión divina. § 1.—Mas ha de ser considerado confesor de la fó Nicena y verdadero observador de la religión católica, el que confiesa á Dios omnipotente y it Cristo hijo de Dios bajo un sólo nombre, Dios de Dios, luz de luz, el que, negándolo, no ofendo al Espirita Santo, que esperamos y recibirnos del sumo padre de-las cosas, aquel- en quien están vivos el sentido de la fó no violada, y la indivisa substancia de la incorrupta Trinidad, que entre los buenos creyentes se dice eseucia) con una palabra griega. Estas creencias con ea realidad para núm. tras las más probadas, y las dignas de veneración. § 2.—Mas los que no las siguen, dejen de apropiarse con ufectados engaños el nombre, que no le pertenece, de la verdadera religión, sean designados p01 sus crímenes manifiestos, y alejados de todo acceso it las iglesias sean en absoluto expulsados de ellas, como quiera que prohibimos it todos los hereges celebrar dentro de las poblaeio:ics reuniones ¡lícitas. Y si una irrupción facciosa hubiere intentado alguna cosa, mandarnos que sofocado su furor sean expulsados hasta del recinto -de las mismas murallas de las ciudades, para que en todo el orbe sean restituidas las iglesias católicas it todos los obispos ortodoxos, que profesan la fé de Nicea. Dada en Con stautinopla it 4 de los Idus de Enero, bajo el consulado de Ervio Euqu'inio y de FLAvio SrAGRIo. [381.1 .

3. Los emperadores TEoDosio y VALENTtNIAAiqu.stos, áII0RMLSDA, Prefecto del Pretorio.

NO,

- 1.—Mandamos que sea echado al fuego, luego que en poder de cualquiera hubiere sido hallado, todo lo que Porfirio, impulsado por su locura, ú otro cualquiera escribió contra el religioso culto de los cristianos. Pues querernos que no llegue siquiera it o idos de los hombres ninguno de los escritos que provocan la ira de Dios y ofenden las conciencias piadosas. § 2.—Mandamos también, que los que son afectos it la impla té de Nestorio, 6 siguen su nefanda doctrina, sean expulsados de las iglesias, si fuesen obispos ó clérigos, y anatematizados, si fuesen legas; debiendo tener facultad los ortodoxos, que quieren y signen nuestra piadosa legislación, tiara denunciarlos y acusarlos sin temor ni riesgo alguno. lambién ¿os cestqio3 de la palabra griega en lot pitpit. Pl. 1 2. Bg CI. Rg. y cd. Schf; setscci, cd. NOg emie;, ¡ial. Rase,eo&, Cont. 66.71 Char. Pae.; st'tii, Sp. B1. (10) Los mnts. Pl. 1. 2., cd. Schf, Theod C-; 46xcpa, Ba; probando, todot ¿os demdt libros. (III OflifliuLi, mmc. M. 1 2., TItead, Ç, Asma.; pero le

¡Sat. (12) Los mrns Pl. 1. T3q Gt., c, Co,i.l. 62.; inI, Das.; hace, me PL 2; at. ed. Schí HciL y las r(enias. (13) La indicación de La fecha falsa en el ms P-.t, cd. ¡Ial. Raes; hd(Ia.se ea Cont. y ca tos demude, J¡) Iac. Colijo Ir. opina que se ha de escribir lun., 6 fui. (t) Títeod. C. cd. U/e; P,ucha,-io, Cont. con los demos. (.b) CC.. «,iaden ('ant. 66,y los demás, excepto BIr, -

EL

§ 3.-Quoniarn vero pervenit ad pias nostras auras, a quibusdam doctrinas conseriptas fuisse et editas ambiguas neque accurate congruentes orthodoxac fidei, expositae a sancta synodo eorum sanetoriim patrum, qui Nicaeae et Ephcsi corivenerunt, et a Uyrillo piae menionae, magone Aleandria.e civitatis (lu ondain episcopo, iubemu s, hujusniodj scripta, sive antea sive nunc facta, potissiniurn autern ea, quae Nestorii suiit, comburi et perfecto interitui tiadi, ita ut in nullius cognitionem veuiant; bis qui talia seripta ant tales libros hahere ant legare sustinuerint, ultimum supplicium experturis; cet.erum nulli patere liccntiam, praeter fidem, ut diximus, Nicaeae et Ephesi ex1)Ositam, aliquid dicere vel docere. Dat. XIV. Kal. Mart. CP. ZENONE et PosTunAConss. [448.1 (1).

NO

3.-Y habiendo ¡legado i nuestros piadosos oídos, que por algunos se escribieron y publicaron doctrinas ambiguas y no de] todo congruentes con la fú ortodoxa, expuesta por el santo sínodo de los santos padres, que en Nicea y en Efeso se reumaron, y por Cirilo de piadosa memoria, obispo que fué de la gran ciudad de Alejandria, mandamos que tales escritos, hayan sido compuestos ó antes, ó ahora, y principallsiinamente los de Nestorio, sean quemados y destinados á completa destrucción, para que de este modo no lleguen á conocimiento de nadie; debiendo sufrir el último suplicio los que se hubieren empeñado en tener ó leer tales escritos ó libros; y que en lo sucesivo nadie tenga licencia para decir ó enseñar alguna cosa fuera de la fé, expuesta, según dijimos, en Nicea y en Efeso. Dada en Constantinopla l. 14 de las Calendas de Marzo, bajo el consulado de ZENÓN y de POaTIJMIANO. [448.]

4. Imp.

MAJICIANUS

A. PaUadio P. P. (2)-Ne-

mo clericus, val militans (3), val alterius cuiuslibat eonditionis, de fide Christiana publica turbia coadunatis et audientibiis tractare conetur in posterum, ex hoc tumultus et perfidiae oeeasionem requireus. Nam (4) iniuriam faeit iudicio ieverendissimae synodi, si quis sernel iudicata ac recte disposita revolvere et publica disputare contenderit, quum ea, quae nunc de Christiana fide a sacerdotibus, qui Chalcedone eonvenerunt, per nostra praecepta statuta sunt, luxta apostolicas expositienes, et instituta sanetorum patrum trecentorum decem et octo (ó), et centurn quinquaginta, in ,hac regia urbe () detinita esse noscuntur (7). Nam in comtemtores huius, legis poena non deerit, quia non soluin contra fidem vere expositam vcniunt, sed etiam Iudaeis et paganís ex huiusmodi cartamine profanaut veneranda mysteria. Igitur si elericus cnt, qui publica tractare de religiolie ausus fuerit, a consortio clerieorum removebitur; si vero militia praeditus sit, cingulo spoliabitnr; ceteni etiain (8) huiusmodi (9) criminis re¡, si quidem fiberi sint de hae sacratissisna urbe expellentur, pro vigore iudiciario etiam competentibus supplicus (10) subingandi, si vero serví, severissimis animadversionibus Illectentur,

4. El emperador MARCIANO, Augusto, d PALLAPrefecto del Pretorio.-En lo sucesivo, nadie,

DIO,

Dat. VIII. Kal. Pebr. Constantinop. Spon.&cxo Cona. 452.1 (11).

clérigo ó militar, ó de cualquiera otra condición, intente tratar en público de la fé cristiana, reunidas y oyéndole las turbas, buscando por este medio ocasión de tumulto y de pérfidia. Porque infiere injuria á la decisión del reverendísimo sínodo el qe intentare revolvesy.discutir públicamente lo ya juzgado y acertadamente resuelto, como quiera que lo que en la actualidad se halla establecido sobre la té cristiana, según.nuestros.mandatos, por iDO sacerdotes que se congregaron en Calcedonia, se conoce que fué definido de conformidad á las exposiciones apostólicas, y á las decisiones de los trescientos dieciocho santos padres, y de ciento cincuenta en esta régia ciudad. Y no faltará pena contra los infractores de esta ley, porque no sólo van contra la té verdaderamente expuesta, sino que además profanan ante judíos y paganos con tales disputas los veneiandos misterios. As¡, pues, si fuere clérigo el que se hubiere atrevido á tratar en público de religión, será removido de la comunidad de los eléi-igos; si estuviese afecto It la milicia, será despojado del cíngulo; y los demás reos de este delito, si fuqsen hombres libres, serán expulso dos de esta sacratisisna ciudad, sometiéndose además por virtud de resolución judicial It las penas correspondientes, y si fueran esclavos, serán condenados 6. severísimos castigos. Dada en Constantinopla A 8 de las Calendas de Febrero, bajo el consulado de SPortAcIO. [452.]

5. Imp. IUSTINIANTJS ad omnes subditog.Quum recta atq'ue irreprehensibilis fides, quam

5. El emperador JUSTINIANO d lodos los súbdios.-No admitiendo en manera alguna innovación

(1) El texto latino (le estaley, originariamente escrita en ie,)uptsblirodó por primera re en la ei-l. del Cód. hecha en Lywqsor llago de Porta, en 11. Nuestro texto sigue d .4n1. Agust. 12) Los mine. Vot. Pl, 2. Bg., Ane., cd. Nbg, lía!. Rues. Con 1. 66. 71. Ch nr. Par. Sp.; 1srtianu, ms Pisi. Después de A, añade el c-nsul, el ms. pl 1.; Iiiipp. VulenuniaLJus et Marcimas AA., etc Cont, 62. D'c. Después de A, La terpone ValenOno, Cont 76. Lasaetas del conc. Calo. liciten esta inscripción: SL Inn 'ls63is; O cs'r,xs5 xui e)4lctj susó, suos 57tso, raçsír; u,zL,s e I suL).cst. Cont. 69. dice haber leído en otros libros de actaS del concilio: Impp.

Valentinianus et Marcianas AA - universs poIuhis.

ó'ssss, A rs., cd. Schf.; (3) Los mme. M. 2. Ras.; mditarts, los demas. (4) El me. Pl. 1., Arus.; et, añaden los demás; 11lns tit, core. Cale. (6) Los mme. Pl. L 2. Dg. 01, A nc., ed. Se/mf. Nbg. Cont. 62., Bes.; jo Nicsea, añaden Ilal. Russ. CorI. 56. y los demd. TOMO IV. .-3

(6) Los mmc. Pl. 2. Dg., cd. Sr/mf. Nbg Ha!. Rase, Con 1. 66. y los demás; ih hac regia urbe, fallan en el me. PL. 1., Cont. 69., Ras.; Aus. pone estas palabras despuéS de de'Siiita. () Los irme. Pl. 1. 2 Bg. G , Are., cd. Se/¿f. Nbg.; acmscarutur, 1-Ial, y los domas. 5) Los mmc. Pl. 1, 2. Dg. Gt., cd. Se/mf. Nbg.; el, A nc.; Outein, 1-Ial, y los demás. (9) Los ,nms. Pl. 1.2. By., Ans., ed. Se/mf.; smsry, Bac.; huiui, ed. Nby. ¡Ial. y los demás. !'u iucliciis. Aus. 11 La indicación (le la fecha falta en Ifol.; sial. VIII. W. Feb, Constusatiuuo, Rase. en el texto; 'VII. Cal. Febru.ur. Constantiaopoli Patritio conute, al márgen; dat. VIII. 11. Febr. Const. Par. cons., C'onL 66, 71. 76. Chür. Par, y Sp., quien á Patdtio añade et i-Ochjmer, conforme á los libros de la lectura de Gothojr.; dst. - Corst, Asporacio el Herculano Conss., Bk.; ¡Jal. VII. Ka!. Februa. Const. Asporatio el qni l'uerit nuuir.iatcs canse., Cont. 62.; D. VIII. K. Feb. Constantino, ms. Piet.; Constantino Sporagio, mé. Pl. 1.; Dala VI. Ka!, Febr. Gonat., Sporstio Consule, BaUer.

18

C()DIGO.—LIRO E TÍ'jT,fr,o t

praedicat sancta Dei catliolica et apostolica cedesia, aullo modo innovationem redipiat, nos sequentes sanctorum apostolorum et eoruin, qui post eos in sanctis Dei eeclesiis elaruerunt, dogmata, iustum fore existiniavimus, eunctis manife stum facere, qualiter de fide, quae in nobis cst, sentiamus, sequentes traditionem et coiifessionern sanctae Dei e cclesiae catholicae. - § 1.—Credentes enim ja Patrem et Filiurn et sanetum Spiriturn, uuam substaiitiarn in tribus personis, adoramus unam deitatem, unain potestatem, Trinitatem consubstantialem. In ultimis autem diebus con üteinur unigeniturn Dei fihium, Deuni de Deo, fihium ex Deo, ante saecula et sine tempere ex Patre natum, coaeteruuin Patri ex que omnia et per querri oninia, descendisse de coclis, iucarnatum esse ex Siiritu sancto et sancta gloriosa et semper vii-gine Maria, et hominem faetuni esse, erucoin pertulisse, sepititum fuisse ci resurrexisse te.rtia die; unius et eiusdem tuiracula et passiones, quas SpOfltO carne sustinuil, aguoseentes. Neque enim alinrn Deum verbum novimus, alium Christuin, sed unumii et eundem consubstantialem patri scoundum divinitateni, et consubstamitialem iiobis seeundum huinanitatein. Trinitas enim mansit Trinitas etiam post incartiatuni unuin ex Trinitate De-am verbiun; neque enira quartae persoiiae adietioncrn reeipit sancta Trinitas. § .—Haec igitur qauni ita se habeant, anathematizamuS omnem haeresin, praescrtiin vero Nestori am, hominieolain, dividentern ununi dominuin nostrum lesum Christu!n, fihiuni Dei et Deum nostrum, ncc diserte et sesutidum veritatem confitenteru sauctam goriasain semper virginein Mariani De genitricera, sed alium esse diceuteri Doum verb'ini ex Deo patre, alium, qui ex sancta semper virgine Maria natus est; huric autem gratia et coninnetione cuni Deo verbo Deuni factuin esse; nec non anathemate damnamas Eutychem mente Captuni, phantasiam inducenteni et negantern veram ex sancta seinper virgine ci deipara Maria inearnationem, lioe est nostrani salutem, neque conflientem cura per omnia consubstantia1cm Patri secundum divinitateni, et consubstantialem nobis secutid am huinanitatein; sirni ti modo el Apollinariuin, aniinieidain, tlieentem, dominum npstrum Isum Christurn, fihium Dei el Deurn nostrum, anirnae humanae expertem esse, el coiifnsionerri seu perturbationein superducentern inliamanationi uuigeniti fuji Dei, et omnes, qui idem eum eis senseiunt vel sent.innt.. Si qui enim post liana nostram praernonitionem, cerio et liquido id cognoscentib as el comperientibus locoruni episeopis Dei amantissimis, inventi fuerint postliac la contraria opinione esse, miullius indulgentiae expeeteni veniarn; iubemus enim tales tauquam confessos Iiaereticos co iiipetcnti animadversioni subiiei. Da t.... (1). C. Tdein Imp, Consta ntinopoiianis.— Salvatorein et domuinim omninin, lesura Christum, veruin Dcum nostrum colentes per oiiinia, studemus etiam quatenus potest humana mens id a.ssequi, iniut.ali eius demi-ssiouein. Eteiiim quam quosdamn (i Cont. 62. 66. 71. obee,ca que le parece que /a de leerse Dat.... J[;sT1Ni.m A. II. Cúns., porque dice Ju.stiirio en el iqaierd &to que al prneipio de su imperio hi;o otro ediCto seniefonie —El O rj ial rSrL (ó co,l ilucidn, escrita

la recta é irreprensible fó, que predica la santa iglesia de Dios católica\- apostólica, siguiendo nosotros los dogmas de los santos apóstoles y de los que después de ellos brillaron en las santas iglesias de Dios, estimamos que seria justo manifestar á todos de que manera sentimos respecto fi la fó' que prolesamos, siguiendo la tradición y la confesión de la santa iglesia Católica de Dios. § 1.--Creyendo, pues, en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, una substancia en tes personas, adoramos una deidad, una potestad, una Trinidad consubstancial. Mas confesamos que en los últimos días el hijo unigénito de Dios, Dios de Dios, h¡jo de Dios, antes de los siglos y sin tiempo nacido del Padre, coeterno con el Padre, de quien y por quien son todas las Cosas, descendió de los cielos, se encarné por obra del Espíritu Santo y de la santa gloriosa y siempre virgen María, se hizo hombre, fué crucificado, y sepultado, y resucité al tercer día; reconociendo nosotros los milagros de él sólo y la pasión que voluntariamente sufrió en su carne. Y no hemos reconocido, pues, otro Dios verbo, ni otro Cr,sto, sino al único y mismo consubstancial con el Padre según la divinidad, y consubstancial Con nosotros según la humanidad. Pues la Trinidad subsistió Trinidad aún después de encarnado el Dios verbo, una de las personas de la Trinidad; y tampoco la santa Trinidad admite la agregación de una cuarta persona. § 2.—Siendo, pues, asi estas cosas, anateinatizammi toda heregia, y principalmente á Nestorio, hominleola, que divide la naturaleza única de nuestro señor Jesucristo, hijo de Dios y Dios nuestro, y Tic claramente y según La verdad no confiesa fi la santa gloriosa siempre virgen Maria madre de Dios, sino que dice que iiiio es el Dios verbo nacido de Dios padre, otro el que nació de la santa siempre virgen María, pero que éste por la gracia y la conjuncióu con Dios verbo frió hecho Dios; y también condenamos con anatema al insensato Eutiq'aes, que induce ó error y niega la verdadera encarnación operada en la santa siempre virgen y deípara María, esto es, nuestra salvación, y que no confiesa que aquel sea en todo consubstancial con el Padre según la divinidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad; y de igual modo también fi Apolinario, animicida, que dice que nuestro señor Jesucristo, hijo de Dios y Dios nuestro, 110 tenia alma humana, introduciendo confusión ó perturbacin en la humanación del unigénito hijo de Dios, asi como también fi todos los que con estos opinaron ó creen lo mismo. Si, pura, después de esta advertencia nuestra, conociéndolo y descubriéndolo Cierta y positivamente los obispos de cada localidad, amantlsimos de Dios, se hubieren e"centrado algunas personas que fuesen en lo sucesivo de opinión contraria, no esperen la gracia de ninguna indulgencia; pues mandamos que las tales queden sometidas como hereges confesos á la pena competente. Dada..... 6. El mismo emperador ci los Gonstantinopoti-

tanos.—Siguiendo en todas las cosas al Salvador y Señor de todos, Jesucristo, verdadero Dios nuestro, procuramos también, en cuanto puede alcanzarlo la humana inteligencia, imitar su mansedunifué publicado for primera ce en la'd, dl C%1. hecha en Lyon por ¡lugo tic Porta, e 1Jl. Nuestro teno sigue ti .4n1 .Aguef. orqnoria#neide en qriejo,

cÓDIG0.-LIBRO L TiTULO 1

hivenerimus, morbo atque insania detent.os impiorum Netorii et Eutychis, hostium Dei et san ctae catholicae et apostolica.e ecclesiae, neinpe qui detreetartt sanetam glori osarn serliper virgi nein Mariam deiparam appellare proprie et serundum veritat.ern, illos festinavinius ]ectam Christianoram fidem edocere. 111 autem inamibiles. celantes errorem suurn, circumeunt, sient didicimus, simplielorum animos exturbantes, scaridaum cis aÍferentes et ca dicentes. quae sunt sanctae catholicae et apostolieaec, ecclesiae contraria. Necessariuni igitur esse I)ntavimus, tam h acreticoruni mendacia dissipare, qnam onmibus insinuare, quemodo sentiat sancta Dei eatholica et apostolica ecciesia, et praedieent sanetissimi cias sacerdotes, quos et nos seeut.i, inanifesta facimus ca, quite fidel nosti-ae sant, non innovantes fidem, quod absit, sed coarguentes eorum insauiam, qui eadem cum impiis haereticis sentiunt. Quod quidem et nos in nostri imperii primordiis pridem egimus et dnnetis fecimus manifestum. § 1 .—Credirnus enirn in unum Deum, patrem omnipotentem, et in ununi dominum lesum Ohristum, fihium Dei, et in Spiritum sanctum, anam substantiam ja tribus personis adorantes, unam deitatem, anam potestatem, Trinitatem consub stantialem. In ultjinis autem diebus confitemur dominuin nostrum lesum Christuni uuigenit.um Dei fihium, ex Deo vero Deum verum, ante sae cula et sine tempere ex Patre natuTa, coaeternum Patri, ex que omnia et per qnem omnia, deseendisse de cocha, incarnittum de Spiritu asueto et sancta gloriosa et semper virgine Maria, et homiriem factum, et pa.ssurn erurem pro nobis sub Pontio Pilato, et sepultum esse, et resuirexiase tertio die, unjas ac ciusdem iniracula et cruciatus, quos sponte pertulit in carne, aguoseentes. Non enim alium Deum verbum et alium Christum novimus sed anam et eundem consubstantialem Patri secundum deitatem, cf eonsubstantialem nobis secuudum humauitatein ut enim Cst in divinitate perfectas, ita idem et perfectas est in humanitate. Nam serundum personam nnitatein accipimus et coiifltemui. Trinitas enim rnansit Triuitas et post incar»atum unum ex Trinitate Deam verbum; neque enini quartae personae adiectionem admittit sancta Trinitas. § 2.—His ita se habentibus, anathematizamus omnem haeresin, praccipue vero Nestoriurn hominicolani, et qui eadem eum ipso senserurit vel sentiant, qui dividunt anam dominum nostrum lesum Christum, fihium Dek et Deum nostrum, et non coufitiitur proprie et secauduin veritatein sauctain gioriosam et semper virginem Mariani deiparam, boc est Dei matrem, sed duos fijos dieunt, anam ex Patie Deam verbum, alterum ex sancta semper virghie deipara Maria, gratia et nexu et propinquitate, quam cum Deo verbo habet, natum case; et qui negant, nec confitentur dominum nostrum lesum Christuin. flhium Dei et Deuin nostrum incarnitum et hominem factum et crucifixnm, uniun esse ex sancta et consubstantiali Trinitate. Ipse enim solas est coadoraiidus et conglorificaudus cuan Patre et Spiritu sancto. § 3—Anathcmatizamus et Eutychem mente captum et qui cuan eo senseruut aut sentiunt, qilí phantasi am indueunt, negantq'ue ver am genera-19

bre. Por esto, cuando hubimos encontrado á algunas personas, poseídas de la enfermedad y de la insania de los imples Nestorio y Entiques, enemigos de Dios y de la santa católica y apostólica iglesia, quienes ciertamente rehusan llamar propiamente y según es la verdad dcipara á Ja santa gloriosa siempre virgen Maria, nos apresuramos. enseñarles la verdadera fé de los cristianos. Mas estos incurables, ocultando su error, van por todas partes, según hemos sabido, perturbando el ánimo de las personas sencillas, escandalizándolas y diciéndoles cosas que son contrarias á la santa iglesia católica y apostólica. Por esta razón hemos considerado necesario, tanto disipar las falsedades de los hereges, como insinuar fi todos de qué modo cree Ja santa iglesia de Dios católica y apostólica, y predican sus santísimos sacerdotes, y habiéndolos seguido nosotros, manifestamos cuales son los artículos de nuestra té, no para innovada, lo que no suceda, sino para combatir ha insania de los que creen en estas cosas como los impíos hereges. Lo que ciertamente ejecutamos ha ya tiempo al principio de nuestro imperio, y fi todos lo hicimos manifiesto. § 1.—Creemos, pues, en un sólo Dios, padre ornnipoteiite, en un sólo señor Jesucristo, hijo de Dios, y en el Espíritu Santo, adorando una sola substancia en tres personas, una deidad, una potestad, una Trinidad consubstancial. Confesamos que en los últimos días nuestro señor Jesucristo, unigénito, hijo de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido del Padre antes de los siglos y sin tiempo, coeterno con el Padre, de quien y poi quien son todas las cosas, descendió de los cielos, fiié encarnado por obra del Espíritu Santo y de la santa gloriosa Y siempre virgen Ma.rla, y se hizo hombre, y sufrió por nosotros el suplicio de ha cruz bajo el poder de Poncio Pilatos, y fué sepultado, y resucité al tercero dha, reconociendo nosotros los milagros de él sólo y los tormentos que voluntariamente padeció en su carne. No hemos conocido, pues, otro Dios verbo y otro Cristo más que el único y mismo consubstancial con el Padre según la deidad, y consubstancial con nosotros según Ja humanidad; de modo que as¡ como es perfecto en la divinidad, as! es también perfecto en la humanidad. Porque respecto fi la persona aceptamos y confesamos la unidad. Pues Ja Trinidad subsistió Trinidad aún después de encarnado Dios verbo una de las personas de la Trinidad; y la santa Trinidad no admite la agregación de una cuarta persona. § 2.-Siendo as¡ estas cosas, anatematizamos toda heregla, y principalmente al antropólatra Nestorio, y á los que con él opinaron Ú opinan las mismas cosas, quienes dividen la naturaleza única de nuestro señor Jesucristo, Hijo de Dios y Dios nuestro, y no confiesan claramente y según es la verdad deípara fi la santa gloriosa y siempre virgen Maria, esto es, madre de Dios, sino que dicen que hubo dos hijos, uno. Dios verbo habido del Padre, otro, que nació de la santa siempre virgen deípara María, por gracia, conexión y proximidad que tiene con Dios verbo; s los cuales ruegan, y no confiesan que nuestro señor Jesucristo, hijo de Dios y Dios nuestro, que se encarné, se hizo hombre, y fié, crucificado, sea una de las personas de la santa y consubstancial Trinidad. Pues este sólo debe ser adorado y glorificado juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. § 3.—Anatematizamos también al insensato Eatiques y fi los que con él opinaron ú opinan, quienes inducen á error, y niegan la verdadera genera-20CÓDIGO.—LIBRO 1: TÍTULO 1

tionem domini et salvatoris nostri Xesu Christi ex sancta virgine et deipara, hoe est, iiostram salutem; et qui non confitentur ipsurn consubstantíalem Patri secundum deitatem, et consubstantialem nobis secunduni humanitatem. § 4.—Similiter autem anathematizamus et Apollinarium animicidarn, et qui eum co senserumit vel sentiunt, qui dicuiit auimae humauae expertern esse doniinum nostrum lesum Christum, fihiumu Del et Deurn nostrum, et qui confusionem aut conturbationem introducunt iii unigeniti Dei fui inhumanationem, et omnes, qui cademn eum jis senserunt aut sentiunt. Dat, Id. Mart. Constant. Dn. hTSTINIANO. PP. A. III. Cons. [533.](1).

ción de nuestro sei'ior y salvador Jesucristo de la santa y delpara virgen, esto es, nuestra salvación; y los cuales no confiesan que él mismo sea consubstancial con el Padre según la deidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad. § 4.—Y de igual modo anatematizamos también al animicida Apolinario, y á los que con él opinaron il opinan, quienes dicen que nuestro señor Jesucristo, hijo de Dios y Dios nuestro, no tenla alma humana, y los cuales introducen confusión ó perturbación en la humanación del unigénito hijo de Dios, así como también á todos los que con estos opinaron ó creen lo mismo. Dada en Constantinopla los Idus de Marzo, bajo el tercer consulado del señor JUSTINIANO, Augusto perpétuo. [533.]

Idem Ephesiis, idem Caesariensibus, idem Cyzicenis, idem Arnydenis, Trapezuutiis, Hierosolymitanis, Apameis, Iustiniauopolitaiiis, Theopolitanis, Sebastenis, Tarseuibus, Ancyranis.

Esto mismo se notificó fi los Efesios, fi los Cesarienses, fi los Cizieenos, fi los Amidenos, fi los de Trebizonda, fi los Hierosolimitanos, fi los Aparneos, fi los Justinianopolitanos, fi tos Teopolitanos, fi los Sebastenos, fi los Tarsenses, y fi los Anciranos.

7. Idem Imp. EPIPHANIO, sanctissinw et bealis.inmo archiepiscopo rcgiae huius urbis et oecunzenico patriarchae.—Cognoscere volentes tuam canetitatem omnia quae ad eeclesiasticum spectarit statam, necescarium duximus, hisce ad eam uti divinis literis, et per ea manifesta cidem facere, quae perturbata sunt, quanqmnmn et illa eandem mire sumus persuasi. Quunm enini cornperissenmus quosdam alienos a sancta catholica et apostolica ecciesia impiorum Nestorli el Eutychis secutos deceptioncm, diviiium promulgavinmus edictum, quod el tua novit sanetitas, per quod haereticorum iiisanjare refutavimus, ita ut nulo modo immutaverimus, immutemus, ant praetergressi 51111115 CUuI, qui fume iuvaute Deo est, ecclesiasticum statum, qnemadmodum el Irma novit sarictitas sed iii onmnibus servato statu uuionis saimctissimnarurn ecciesiamm cum sauctissirno papa veteris Rornac et patriareha, ad quem similia perscripsimns. Neque 3nim patirnur, ut quicquam corma, quae ad ecciesiasticumn spectaut statum, non etiam ad elus referatur beatitudineni, quum sit caput omnium sanctissirnorumn Del sacerdotum, et quia, quoties in illis locis haeretici exstiterunt, sententia el recto iu.dieio illius venerabilis sedis coreiti sunt. Ideoque ex praesentibus divinis nostris literis cognoscet tua sauctitas, quae a nobis proposita sunt, mmt, qui prave intelligere vel interpretar¡ tentaverint, quae iii edicto recte a nobis dieta sunt, hisce divinis refutentur nostris literis.

7. El mismo emperador á EPIFANIO sautisirno y beatísimo arzobispo de esta régia ciudad y patriarca ecuménico. —Qneriendo nosotros que tu santidad conozca cuanto respecta al estado eclesiástico, hemos ercido necesario dirigirnos fi ella con estas divinas letras, y por este medio ponerle de manifiesto las perturbaciones que existen, aunque estamos persuadidos de que también las conoce. Pues como hubiésemos averiguado que algunos separados de la santa iglesia católica y apostólica hablan seguido el error de los inipios Nestorio y Eutiques, promulgarnos un divino edicto, del que también tuvo conocimiento tu santidad, por el cual refrenarnos la insania de los hei-eges, siii que en manera alguna hayamos alterado, alteremos, ó hayamos quebrantado el estado eclesiástico que con el favor de Dios existe en la actualidad, según también supo tu santidad, antes bien, habiendo conservado en todas cosas el estado de unión de las santisimnas iglesias con el santísimo papa y patriarca de la antigua Roma fi quien dirigimos análogas letras. Pues no toleramos que nada de lo que respecta al estado eclesiástico no sea también comunicado á su beatitud, siendo cabeza de todos los santísimos sacerdotes de Dios, y como quiera que siempre que en aquellos lugares existieron hereges, fueron refrenados por sentencia y recto juicio de la venerable sede de él. Por tanto, por las presentes divinas letras nuestras conocerá tu santidad lo que por nosotros se ha dispuesto, fi fin de que los que hubieren intentado entender ó interpretar malamente lo que por nosotros se dijo rectamente en un edicto, queden corregidos por estas nuestras divinas letras. § 1--Algunos pocos infieles y separados de la santa iglesia de Dios católica y apostólica se han atrevido 5. contradecir judáicarnente las creencias que justamente se observan, aprueban y predican por todos los sacerdotes, negando que nuestro seflor Jesucristo, unigénito hijo de Dios y Dios nuestro, encarnado por obra del Espíritu Santo y de la santa gloriosa siempre virgen y madre de Dios, Maria, hecho hombre y crucificado, es una de las personas de la santa y consubstancial Trinidad, y

§ 1.—Pauci quidam infideles el alicui a sancta Dei catholica et apostolica ecclesia contradicere indaice ansi sunt adversus ea, quae ab omnibus sacerdotibus recte observautur, probantur et praedicantur, negantes doininurn nostrum lesum Chm-istum, unigenitum fihium Dei et Deum nostrum, incaruatum ex Spiritu sancto el sancta gloriosa semper virgine et Dei genitrice Maria, et Imorninemn factura el crucifixurn, uuumn esse sanctae et consubstantialis Trinitatis, et coadorand.urn el

(o ) El texto latino de esta constitucidn, escrita oriqina- rtanmenie en yrigo, se publicó por primera ce; en (a ediciÓn

riel Códijo hecha en Lyon ea 15.51 por Hugo de Porta. Nses1ro texto sigue d Ant. .4gust. (ColE. p. N)

CÓDIGO.—LIBRO 1 TÍTULO 1

conglorifieandiim Patri et sancto Spiritui, consubstantialern Patri secundum deit.atein, et consubstantialem nobis eundeui seeundurn hmnanitatern, passibilem carne, eundem irnpassibilem deitate. Recusantes autein dorni,ium iiostrum lesum Christum, uriigeniturn fihium Dei et Deum nostrum, fateri unum esse sanctae et consubstantialis Trinitatis, manifeste dprehenduntur irnpii Nestorii sequi pravam doctrinam, seeundum gratiam eum dicentes flhiuin Dei, et. alium Deum verbum, et alium Christurn dicentes; quos anathemate damnamus, eorum etiam dogmata et eos, qui eadem cern ipsis scuserunt aut sentiunt, ijt alienos a sancta Dei catholica et apostolica ec1esia. §2.—Omnes enim sacerdotes sanctae cathoicae et apostollcae eeeIesia et reverendissirni sacrorum monasteriorrnn archimandri tae, sequentes sanetorum patrum traditionem, qlliqu-e nihil omnino unmutarunt vel imrnutant ex recepto hactenus ecelesiastico statu, unanirniter fatentur, et curn gloria praedicant dorninum nostrum lesum Christum unigeniturn fihium Dei esse Denmquc iiostrum, ante secula et sine tempore ex patre, genitum, et novissirnis diebus descendisse de coelis, et mearnatum ex Spiritu sancto et sancta gloriosa seinper virgine Dei genitrice Maria, et hominem factum et eruelfi xum, unurn esse sanctae et consubstantialis Trinitatis. Consubstant.ialem enim ipsurn scimus Patri secundurn deitatem, et con substautialem nobis eundem secundnm humanitatem, passibilern carne, eundem impassibilem deitate. Quemadmodum enim est in deitate perfectus, sic idem in buinanitate perfectus; namque eam, quae est secundiim personam, nnionem amplectimur et confitemur. Qnoniam igitur unigenitus films verbum Dei, ante saecula et sine tempore ex patre genitus, in ultimis diebus descendit de coelis, et incarnatus ex Sphitu sancto et sancta gloriosa et Dei genitrice Maria, el horno factus, dominus noster lesos Christus proprie et vere Deus est, propterea etiam sanetam semper virgiuem Mariam proprie et vere matrem Dei dicinins non quod Deus verbum prineipium ex ipsa sumsit, sed quia in novissimis diebus descendil de eoelis, et ex ipsa incarnatus, natus et horno factus est, quem confitemur, quemadmodum dictum est, consubstantialem Patri seeundum divinitatem, et consubstantialein enndem nobis secundum Inimanitateni, eiusdem miraenla et passiones, quas ultro sustinuit carne, aguoseentes. § 3.—Hace igitur sunt, in quibus per divinum nostrum edictum haereticos redarguimus, cui divino edicto omnes hic reperti sauctisaimi episcopi et reverendissimi arehimandritae eum tija sanetitate subscripserunt. § 4.—Nam sequimur in omiiibus sancta quatuor concilia, et quae ab unoquoque eorum constituta sunt, scilicet Nicaennm CCCXVIII, et buius regiae urbis CL patrurn,• et Ephesinum prius, et Chalcedonense, quum sit rnanifestum, nos regu1am fidei una nobiscum ornnibus fidelibus sanctae catholicae el apostolicae ecclesiae traditam, hoc est sanetam formulam sea symbolum tenere et eustodire, a CCCXVIII sanetis patribus expositam, quam et in hac regia urbe CL saneti patres apertius exposuerunt; non quod maneum esset prius, sed quoniam veritatis hotes partim subvertere coeperant saneti Spiritus deitatem, partim ex sancta

debe ser adorado y glorificado juntamente con et Padre y el Espíritu Santo, siendo consubstancial con el Padre según la deidad, y consubstancial él mismo con nosotros según la humanidad, pasible en la carne, é impasible él mismo en la deidad Mas rehusando confesar que nuestro señor Jesucristo, unigénito hijo de Dios y Dios nuestro, es una de las personas de la santa y consubstancial Trinidad, se vé claramente que siguen la depravada doctrina del impío Nestorio, diciendo que es hijo de Dios según la gracia, y afirmando que uno es el Dios verbo, y. otro Cristo; fi los cuales los condenamos con anatema, así como también sus dogmas, y A los que con ellos opinaron ú opinan lo mismo, como separados de la santa católica y apostólica iglesia de Dios. § 2,—Todos los sacerdotes de la santa católica y apostólica iglesia y los reverendisimos arquimandritas de los sagrados monasterios, siguiendo la tradición de los santos padres, y los que nada absolutamente alteraron ó alteran en el estado eclesiástico hasta ahora reconocido, confiesan unánimemente, y predican con gloria que nuestro seflor Jesucristo es hijo unigénito de Dios y Dios nuestro, engendrado del padre antes de los siglos y sin tiempo, y que en los últimos días descendió de los ciclos; y que encarnado por obra del Espíritu Santo y de la santa gloriosa siempre virgen madre de Dios, María, y hecho hombre y crucificado, es una de las personas de la santa y consubstancial Trinidad. Y sabemos que es él consubstancial con el Padre según la deidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad, pasible en la carne, é impasible en la deidad. Y de la misma manera que es perfecto en deidad, es también perfecto en humanidad; porque reconocemos y confesamos la unión que hay en la persona. Y porque el hijo unigénito verbo de Dios, nacido del Padre antes de los siglos y sin tiempo, descendió de los cielos en los últimos días, y encarnado por obra del Espíritu Santo y de la santa gloriosa y madre de Dios, María, y hecho hombre, nuestro señor Jesucristo es propia y verdaderamente Dios, por eso decirnos también que la santa siempre virgen María es propia y verdaderamente madre de Dios; no porque Dios verbo tomó en ella principio, sino porque en los últimos días descendió de los cielos, y encarnado en ella, nació y se hizo hombre, fi quien confesamos, conforme se ha dicho, consubstancial con el Padre según la divinidad, y él mismo consubstancial con nosotros según la humanidad, reconociendo los milagros del mismo y la pasión que voluntariamente sufrió en la carne. § 3.—Estos son, pues, los puntos respecto de los que redargüimos fi los hereges con nuestro divino edicto, cayo divino edicto subscribieron juntamente con tu santidad todos los santísimos obispos y reverendísimos arquimandritas aquí congregados. § 4.—Porque seguimos en todo fi los cuatro santos concilios, y lo establecido por cada uno de ellos, fi saber, el de Nicea de trescientos dieciocho padres, el de esta régia ciudad de ciento cincuenta, el primero de Efeso, y el de Calcedonia, siendo notorio que sostenemos y custodiamos la regla de fé juntamente con nosotros enseñada fi todos los fieles de la santa iglesia católica y apostólica, esto es, la santa fórmula, ó símbolo, expuesta por los trescientos dieciocho padres, y que también expusieron más claramente en esta régia ciudad los ciento cincuentra santos padres; no porque fuese defectuoso el primer símbolo, sino porque los enemigos

22CÓDIGO.-LIBRO 1: TÍTULO 1

semper virgine Maria, Dei genitrice, veram incarnatiouem Dei verbi negaverant; qua de causa seriptis testimoiiiis idem syrnbolum supradicti C L saucti patres apertius exposueiuiit. Idem et atine omnes sanctac synodi, id cst Ephesina prior et Chalcedonensis, candeni fidem sequentes susceperunt et custodierunt, sanetam gioriosam seml)er virgiuem Mariam, Dei geniti-icem praedicarunt, et 11011 ita confitentes anathemate darnuaruiit. Similiter anathematizarunt eos, qui aliud symbolum aliarnye sanetam formulam tradereut, inaeter eam quae a CCCXVIII sanctis patribus exposita esset, explicata autem et corroborata a CL saiictis patribus in hac regia urbe congregatis. Et Ephesina quideni prior synodus irnpium Nestorium et cíes dogma sustulit et aiiathematizavit item cos, qui cum co senserunt vel sentiuut, et qui coiisense&-unt ej ve! conseiitiunt. Chalcedoneuse vero sanctum coiicilium profligavit et eiec.it e santis Dei cedesus et aiiathernate damnavit impium Eutycheni elusque dogmata, et qui cadete curn illo senserunt vel sentiunt, et qui consenserunt eideni vel consetitinut; et omnes haereticos eoramque doginata, et qui cuin illis sciiseruiit vel sentiunt aiiatliemate dnmnavit. Pariter anathematizavit Nestorium eiusque dogmata et eos, qui cuni co senserunt vel sentiuut, et qui consenseriint eidem vel consentiunt. Chalcedonense idem sanctum conciliurn magui Pi-ocli ad Armenios conscriptarn epistolam, quod oporteat dominuin nostrum lesum Ohristuni, flhium Dei el Deuin nostrum, dicere ununi ex saneta Trinitate, sus relatione suscepit et conrmavit. Quae supradicta quatuor sancta concilia si negligimus, aut ea, quae ab iii coustituta sunt, daremus licentiam haereticis per illa damnatis corumque dogmatibiis, suam pestem rui-sns in sanetis Dei ecclesiis ostendere. Hoc autem quum nondum factum sit, no unquam contingat, quia dieta quatuor coiicilia suis dogmatibus haereticos corumque dogmata expuleruiit. Et si quis ab uno supradictoruni sanetorum eoiicilioruni disientiat, palani est, cien aml)lecii dogmata a saectis illis patribus expulsa el anathemate dainiiata.

§ 5.—Necio itaque frustra nos turbet, spe vana iuiiixus, nos adversas illa quatuor concilia aliquid fecisse vel esse facturos vol ab aliquo fieri permissuyos, vel sanetam illarum quatuor sacrarum synodorum memonlam ex ecclesiae tabulis auferri passul-os. Omnes enini, qni ab jis profiigati et aiiathemate damnati suiit, et profligatoruin opinioiies, cosque, qui eadem ac ipsi senserunt aut sentiunt, anatheinate damna.inus. § G.—Itaque bene precetur nohis et uostro imperio beatitas tua, et omnes de nostra iiitentione e nostro erga sinceram fidem studio edoceat el certiores faciat. Dat. VII. Ka!. Apr. OP. Dii. ItISTJNIANO PP. A. hL Cons. (1). 153.

S. (2) Gloriosissimo et clementissimo filio lu(1) La idicacieritisimo en el conocimiento del lengu.age y de las leyes), si en aquella ciudad 6 en Bus ceicanlas bubiei a algún veneiabbe estableeimieuto consti nido en honoi de aquel ieverendisimó arcángel ó máitii, entiéndase que él mismo fué el instituido beicdeio, y si no hay ningún establecimiento tal en aquella ciudad 6 en sus ceicanias, entonces, los venetables establecimientos que hay en la metiópoli; y si vei dadei amente se hubiei e hallado en la misma algún tal establecimien te, considéi ese que á él se le dejó, 6 la hei encía, 6 el legado, 6 el gdsicorniso; peto si ah no-se halla ningún tal estabbecimieúto, también esto d.ben peieibhlo las santísimas iglesias del lugat Poique con tazón oden todas las otias casas it las san$isimas iglesias, si no coiistai a que el difiuito entendió y quiso expieeai un nomine, y dijo otio; poi que también sabemos que alguna cosa cantó esta aconteció On el testamento de un tal Póntico, y que entonces también se detei minó, que la vol dad pie. valeejeta coatia lo escuEto § 2 —Mas si el testitdoi no hubiei e consignado un lugat eiei to, y se hubiei en enconti ado muchos templos del mismo titulo 6 nombi e en aquella ciudad 6 en BUS cei can las, si 'vet dadei amente iba con fiecuencia el difunto á alguno de alba, y tenia poi él mayol afeecióc, entiéndase ue á este fuá dejado el legado; pelo sino se Jallala uno tal, entiéndase que pi efei entemente 80 dejó el legado 6 le hetencia al del mismo nombie, que es más poinc que loe oti os, y está más necesitado de ajeno auxilio.

Dada en Constantinopla ti 13 de las Calendas de Noviernbie, bajo el consulado de LÁMPÁDIÓ y Onna. TJ18, vaiones esclaiecidos [30 1

mente en la cd del Cód de Ljon (Hugo de Porta, 1551), pasó luego á ¿as de R~Ccitt y los desnas Nuesti o tno sigue al de Ant. Ai'u5t., Col p 31 (3) Dat XIII l ila¡ Nov CE'. Lamp. V C. Cos., Agust ues La indicación completa de ¿afecha se 5415 en ÇonÍ, t2gót:os,

CÓDIGO,—LIDÉÓ 1:

rfruLÓ UI45 TÍTULO nr

TIT, III DE EPISCOPIS) ET CLERICIS, ET (1) ORPANOTEOPK1a (2), ET XTNODOCHI8 (3), ET BuEPEQTROPHLS (4), ET (5) ((7), PTOCUOTftOPHIS (6), ET ÁSCETERIIS ET MONÁCIIIS, E P]UVILEGUS EORT.TM, ET CASTRENSI PECULIO, ET DE REDIMxNDIS CAPTIVIS, ET DE NUPTIIS OLEXtXCORUM VETITIS SEU PER}HS818 (8)

DE LOS OBISPOS, Y DE LOS CLÉRIGOS, Y DE LOS ENCARGADOS DE LOS • ASILOS DE RUÉRPANOS, DE PEREGRINOS, DEI EXPÓSITOS, DE POBRES, Y DE LAS CASAS DE ASCETAS, Y DE LOS MONJES, Y DE SUS PRIVILEGIOS, Y DEL PECULIO CASTRENSE, Y DE LA REDENCIÓN DE CAUTIVOS, Y DE LAS NUPCIAS DE LOS CLÉRIGOS PROHIBIDAS 6 PERMITIDAS

1 IMP CONSTÁNTIUS (9) A ciericis salutein dic;t - mita sanetionem, quam dudum insiulstis (10), et vos (11) et mancipia vostia nulliis novis collationibus obligabit (12), sed vaatione (13) gaudebitis Pi netet ea noque (14) hospites suso!pietis Dat VI. Kalend Septemb PLÁCIDO et ROMTJL0 Couss (15) 1343 1

1 El Eni.perador CONSTANCIO, Augusto, saluda á los cUrigos —Confoime A la .ley que hace tiempo merecisteis, ninguno os obligaiá ni A vosotros, ni It vuestios esclavos A nuevas piestaciones, sino que gozaicis de exención Además, tampoco iecibieis huépedes Dada It 6 de las Calendas de Septicmbte, bajo el consulado de PLÁCIDO y de RÓiurt.o [343 1

2 IMP CONSTANTIUS Á FELICI SPiSCOPO (16) -

2 El Emperador CONSTANCIO, Augusto, á FÉLIX, obispo —Apáitee de los clétigos toda inju.iia de indebida demanda, y la impi obidad de injusta exacción, y no haya respecto It ellos demañda de caigas viles Y cuando los comei dantes son x equei!dos pata alguna pi estación competente, cese teapecto de todos estos el estiépito de este teqahimiento. Poique si algo hubieren acumulado 4. con su economia, 6 con su pievisión, 6 con su L comeido, compatible sin embaigo con la honestidad, debeili destinaise pata uso de los pobies y de los no cesitados, 6 lo que se bubiete podido adquiiir y iecogei de los talleces y tiendas de los m1snog, es timenlo tecogido pata lucre de la ieligión § 1 —Peto también tespecto It los seividojés de

Omu.is a cleiieis iudebitae gonventionis iniu.iia et iniquae exactionis tepeUatur irapiobitaa, nullaque oonventio alt clica eós (17) muueium soididorurn Et quum ncgotiatoies ad aliquam praestUonem competcniem vocantur, ab his uuiveisis istiLsmodi stiepitus conquiescat Si quid enim ve! 1)aiBlmOiiia, vol p ovisione, vel meicatura, honestati (18) tamon conseja (19), cóngeseeiint, id ja usun panpeium atque cgentium miuistiaii opoi teat ant (20) id quód ex eóiuudem cigasteriis v1 tabeinis con4uili potusilt et coIligi, collectum id ieligionis existiment luci um § 1 —lTei am ctiam hominibus corundem, qui opeiam in tnercimoniis habent, divi piinctpis, id est uostrl genitoiis (21), statuta multimóda obseivatione caveiunt, ut iidem eleiici privilegila pl1l.iibus (2) iedundaient § 2 - Itaqite extiaord.inaiioiuxn munezum a piaedictis (23) necesaitas atque omnis molestia. oonquiescat § 3 - Ad parangaiiam quoque piaestationem non yoeentur, nen eoi uudem facu.ltates atquc aubetantiae § 4 —Omnibus deilcis huiusmodi pi acrogativa succuiral, ut 24) coniugia eleijcoium, as libeil (25) quoque et miuistei la, Id est mai es pat iter as femi(1) et, falta en ¿os mmc Cae Vat J36 Gt1 ed Nbg fiat Rose Cont 62 (2> oiphanoirop1iiis, me Pt 2 , ed Nbg Schf Hai. (3) e xenodochis, faltan en los mins PI 1 2 Gt, cd Sehf;pónense estas palabras después de ptochotÑphis en los mme Cas Val Bg; et xenodochiie, mme. Caá Vat, cd Nbg.Hai -(4) el breplioti ophis/aUan en los mme Pl 1 2. G( • ed Nbg. flal Raes Cont 62; et brepfritiopbhs, mms Cas Val (S) Los nlms Cae 'Val. Pl 1. Bg, cd: Nbg Schf ¡Ial R~ConI 62 RIe; et alta en Cont 66 q en ¿as dernds (6) ptnchis. mme. Cas VaS. Pl 1., ad Sokf; piochotrophiis, ¡Ial ¡GUa ea ¿os mme Pl 2 Gt (7) ¡laL' Rase Conf, 62 8k; asisteiils, 'ama Pl. 1 Bg cd. Nbq ¡Ial; sctei ii 'ame Cas VaS ;falta en los 'ame Pl. 2 GI ;sscetrlis, ¿os demás ó,te, xs (8) sen ptomissis, me Vat Hesi zd ¿p se5?pór3Y, xsl p pópon, =k 4svoóoe, sed e> 4,is,5v, sed sal iojdsi, eaOv, sed xptis(o1 slve.i vexw)Áou, sed & i°p a)rus, xci irpl yuv spee sed rctpczjeSsoe, Ccli eoncW cedes 1 3.

(VoIUi bibi. .1'! p 1253) (0) C C Theo., cd Eh; Constantinus, Los demos perhibsrninl, C Theód • becr (10) M

(II> fundos,por el vos, fleci'. ((2) ob1tav5, cd Í.,Tb, C TkPód,

los mismos, que ti abajan en las moicaucias, óide-

nanzas del divino piinsipe, esto es, de nu.estio padie, dispusieion con muchas piesciipciones, que los mismos cléi igos g ozat ande muchos privilg1os § 2 —Y as¡, cesen tespeeto de los mencionados la obligación y toda molestia de caigas extraoidi nanas

§ 3 —No sean tampoco llamados It la prestación pat augai la, ni sus facuitadas y bienes § 4 —Favoiezea It todos los cIé' igos esta tal proniogativa, pata que las esposas de lOs clétigos, y también sus hijos y servidotes, esto IS, igualmente

(13) aai um, añaden el me Bg , y la cd Schf (j4) militas. añade la cd Sehf (J5) La indicación de la fecha, que/alta en Ha¿, faS y establecida poi Raes , es queen siguen loa ciernas (U) Me PiaS ,ed fiat Raes. Cont.62;ideivaFsliciepiac. mme Cas VaS. PL 1. 2 ed. Nbg; Imp .onstantinns A. el lutfanus Caes. Fe! episo ConS: 66 71 76 Char Pac. Sp.: Imp. Ccmstauttuis el tul. Caos Pal episc.. é d .8k.. C. Theod (Ir) Los mme Pl 1 2. .89 Ry., cd Nbg Sóhf. CoOt 62, Th.eod C.; contia eøs, e4 Hat. Raes Cont 66' y ¿as demos; faltan estas patabi as en el me Gt (18) honestatLs,ma Rg,ed Schf ((S) conscienlia. cd Sehf (20) Los neme. Pl 7. ,2 Hg. Ry , id Nbg Se/ef; opóe$et, al, ed ¡jal. Rase (bnt 62 Sp Bk.;opoztet, ad, Cónt 66 ?J 76 Char Pac ; opo' lee., ant, C Theod.

(21) Loem»is PI! 2 Bç Gt,ed.Schf.Conl 62 Iheod.:

dive pi ano id ecl me¡ genil, .ed Nbg; di-vi prixac genitorie mci, HaZ Raes Cont. 66. y ¿as demás (22) plui ¡bus, falta en Sp ; compluribus, C Theod; plan imit, cd Se/ef >23) denote, aiiade Id cd Sclif. (24) Los nema P112 Bg OS Ry, ed 3V'bg Se/ef CwtS 62.. C Theod; st, a,taden ¿as demos. (25) Loa mine. PL 1 Rg, ed Sóhf Cont 62, C. Theod;

eorqm, aiaden ¡as dç,n4s.

CiDIGO;—LIBRO I 1iTULO UI

nne, coiurnqu.e etia.rn ifihi (1) tmmiines semper ab huinsmodi muneiibus peiseveieut Dat VIII (2) Id Decemb Mediolani, Lécta V Kal lan apud acta, CONSTNTIO A IX et ftLIANO Caes II Conss (3) 1357 1

vauones que hembias, y además los hijos de estos, pei maezcan siempie inmunes de tales caigas Dada en Milán á 8 de los Idas de Diciembie, leida apud acta á 5 de las Calendas de Encio, bajo el noveno consulado de CONsTANcIo, Augusto, y el segundo de JULIANO, Césai [357 3

NOVA CONsTxTuio PRnEInCI bnperdoris de stautiz et consuetu din conti cc ¡ibe',tat ecces editi § Item nzdia —Item nulla cornmunta (4) vel

NUEVA COSTlTT.TOlÓN da Enipera4ot FEDERICO sobre Las disposiciones y costumbres establecidas contra 148 libertades de las iglesias § Item nufla

peisona publica vel pilvata collectas vol exactiolies, angaiias, vol pa1ana1ias ecclesiis vol allis pus locis aut ecclesiasties peisonis imponete (5), aut invadeie ecciesiastica bona piaesumant Quod si feceiint, et iequisitl ab ecciesia vel impeiio, emendaie contemeiiit, tiipinm iefundaut, et nihilo minus (6) bannó impei iali subiaceaut; quod absque satisfactione debita n'ullatenus iemittatui

—Asimismó, ning una cornuniad, poi son a pública 6 puyada, pietenda imponci contiibuciones 6

3 Jdem A (.T) ad TAU1WM P P.— Dé Ms eleuds, qui piaediapossident, sublimis auctouitas tun non olum 808 aliena iug a nequaquani stá.tuet exeusa e, sed etiam plo his (8), qnae ab ipais

8 El mismo Augusto á TAURO, Prefecto del Pretoiio —Respecto de aquellos cléuigos que po-

possidentau (9), eosdem ad pensitanda fisealia peimgeii Univeisos uarnque cleilcos, poseesso res dumtaxat pióYiuciales, pensitationes flacaliuni tianslationesque faciendas recognóeceie ceusernus (10)

6

exacciones, angai ¡as, 6 pai ang fu ¡as fi las iglesias,

6 á ola os lugates piadosos, 6 fi las peisonas eclesiásticas, 6 invadii los bienes de la iglesia Si tal hubisien hecho, y iequei¡dos por la iglesia 6 el impeuio no hnbieien queuido iepaiai su yciro, pa,

guien el triplo y queden no obstante sujetos al des-

tieuioimpeiial; el cual de ninguna mancia se les iemita sin la debida satisfacción. seen piedios, tu sublime autoildad no solamente

no determinaiá en mancia alguna que queden

Data epístola piid Kalend. InI. Mediolaul, CON STÁNTIO A X. et lULIANO Caes III. (11) Conas. (12) [360]

ellos libies de las caigas ajenas, sino que también sean estos éonstiefiidos al pago de las caigas fiscales iespecto fi los que poi los mismos fueiau posetdos Poique mandamos que todos los e1iigos, solamente poscedou es pi o.vincialos, u eonozcan la caigas fiscales y las tzansfeien.eias que deban ha ceise Dada poi calta en Milán fi 1 de las Calendas de Julio, bajo el décimo consulado de CoxTANcIo, Augusto, y el teiccio de JULIANO, Césat [360 ]

4 IMP CONSTANTIUS A et Iuw.Nus Gaesa (13) ad TA1JRTJ)X P P—Offlia1es iationalis (14), Si ex

4 El Epec ¿idos CONSTANCIÓ, Augusto, Y . JuMANO, césar, tí TAURO, Pi efecto del Pi etos jo -

bibitione en' us sen piimipili necesaitate negleeta, inteuveisa etiam iatione fiscali, ad cleiicatus honoiem putaveiint tianseundum, ad piioiem conditionem ietiabantui Si veio obnoxii iatineiniis vel uecessittibus non smI, sub notione iiiçlicum, offlciis consentientibus, si puobabilis vitae studiurn Id postulaveiit, tinnsferantui, nec cesioiiem metuant facultatum Quod si ciandestinis aitibus putavezint iuiopoudurn, duns (15) concedant liberisaut, si pioles defueiit, piopinquis ex ploplia substantiá. póitiónes (16); teitiam sibimet ietineant (11) Sin vei o pi opinquorum uecessitudo de fueril, geminas poi tienes offtciis, in quibus mili-

Losoficalesdeuncontadoi,sidesatendi al exhibición de sus cuentas, 6 la obligación de icenudadoi milita¡, definudada también la cuenta fiscal, hubieieiicie1do debei pasai fi la dignidad de, ciéligos, sean i educidos fi su primei a condición Pelo si no estuvicinu sujetos fi cuentas, 6 fi obligaciones, si esto lo bubieic exigido el empeño de una vida hornada, sean tiasladados con conocimiento de los jueces y consintiéndolo los oficiales, y no teman la cesión de sus bienes Peio si hubicien cicido debei intioduciise con manejos clandestinos, concedan dos pot clones de sus pi opios bienes fi sus hijos, ?, si no hubicue pi ole, fi sus paiiefltes; y re

(1) Los mins Pl 1 2; Dg Gi, cd &hf, C Theod; et fihiae, añaden los demás (2) Mc PiSI, él cual de la indicación de la fecha tiene Solamente 1) VIII Id dee j'odas llenen el nániero 1% , que no admite Gedof (3) La in4icacbjn de la fecha falla en Hal yfad. establecida parRase (1) pctestis, ¿a conel oi ig y anota Cont 66 al mdrgeri que también algunos leen as¡ 5) imponani, etI Nbg Sch.f ifni Rase (6)ET Nbg Sckf i la const or ig ; boas, añaden los ciernas (7) Los n,rn8 Cas Val. Pl. 7 2 cd Nbg Ha¡ Rase: Idem A. et Cacear, Cont 62 y ¿as demás 11 el ¿ Theo(l (8) Los ,hms Pi 1. 2. Bg Rg cd Sc1j, C Theod; piae-

(II) IV, el C Theod, no admitiéndolo Godofr (12) La indicación de ¿afecha, omitida ea ¡fui, se halla en Rusa El mC Piel. tiene solamente SS O K ial (13) Idem A., cd Dat Rase Cont Char. Pac. Sp; Idee, A etC , cd Dk C Theod.; Impp Constantiniis (Constantiue' et onstans, mme as Val Pi 1 2 Dg 1t, cd Nbg, cuyo epígrafe. aunque falso, indica sin embargo que en él se han de designar das emperadores Po; lo demas, suprimido el nombre de Juliano, de ¿a palabra Caes pudo hace, se la de Cont, tanto ,ncís fdcilmenf e cuanto que con frecaeneas en tos epígrafes can a;iido& los ,iombr es de Constancio y de Constante. (14 C Theoct ed Bis.; rctionaies, los demás mmc. y ed ($5) Los nz;ne Pl 1. GI ng , (7 Thod; partes, anuden ¿os mmc. P1 2. Bg , ecl Schif; partas sea, nu rerum, aáaden las cd. Nbg. Ha 1. y las de,nds os mtns yed 6j MsGg., (7. Theod pnmtionem, los demás 11,7) Los neme Pi 1.2 Bg Gt. Rg. cd Nbg , ,etcntum, Lás y las demás, y el C 7rheocl e Nbg 501¼!

dlls, apiaden ccl. N&g Ha¿ y las demás

(9) pias ipsi possidont Ç Theod (0) Los mmc Pl 1, 2 Dg Gt , cd £Vbg £chf Hal Rues

Cont 62; iubenLuS, Cont 66 y Ene demás, y el C Theod

C6DIGO.—LI1390 1: TkPtiO III

tant, íelinquantin, poi tione tetia tantumniodo (1)

1 etenta

Dat IV Ka1eui Septembi no Conse (2) [3613 AUT11EXT

TAURO

et

FLOREN-

de .qaniu epseop § Sed neque cv-

,ialem (Nov 128 e 1 )—Sed neque ciuialem ant officialem, eleiicum fiel¡ peimittiinus, no ex hoe veneiabili dci o fiat inhuin Si vei o tales petsonae in dei o constituantui, tanquam ncc ad ordinatioüem peiductae, plopiiae foitunae iestituantLu, ni.si monastieam fol sitan vitam aliqnis coi una non minus quindecim anuis (3) implevci it Tales enim oidinaii plaecipimus, quaita piopiiae substantiae sibi ietenta, ieliquis paitibus euilac et fisco vmdicandis, si ja dei o constituti monasticam et decentm (4) -vitam impleveiint § 1 —Sed si post cleiicatus honoiem (5) aliquis eoium uxot cm ant eoueubinam accepeiit, pi opa iae foitunae ieddatui, hect tafl ecciesiastico gi44u tenebatui, tu quo quia constitutus uxoi cm ducei e non piobibetu.i Idem est et in omnbus aliis monachis, licet nulli foitunae pilas subiecti fneiint. Et geuei ahites, quicunque in quolibet ecciesiastico giadu constitutus ad seeulaiem vitam iedieiit, honoie uudatu, emíali foitunae piopilae civitatis ieddatm

5 Imp IOViAuIS (6) 4 SactriDo P P —Si quis non dicam iapeie. sed (7) attentaie tautum (8) inugendi mala imonli (9) causa saci atissimas viigiñes (10) ansas fuesit, capital¡ poena feiiatui Dat XI Kalend Mait Antioehiae, Idviao A et VRRON!ANO Cones (11) [364] 8 Irnppp

V.&LENS, GRATIAITJS et

VÁLniiTUuA-

ins (12) AAÁ ad CATAPHRONIITM (13).—Piebyte-

sos, diaconos, snbdiaeonos atque exoi cistas et lectrn es, ostiai los (14) etiam pe' sonalinm munel um expes tcs esse pi accipimus Dat; 111 Non Mait; GisArIAwo A IV (15) et MEROBAUDE Conss (16) [3T7] 7 Part actorum habitoruris in consistorio (17) VALBiTIN1ANUM et PREODOSIUM, COnSV1ZtU SYÁGRII et EUCBERU Vi-

apud Imperaores GRATIAWUM,

rorum e2arissirnos um die 1V Kal Ini £onstanti-

l) Los mme. PL 1. 2 Rg. GI, ecl &•hj Cont 62, C T/,eoa: sibi, añaden las cd Nbg ¡IaL Rase Gont 66 y ¿as demás 2) La indicación de ¿afecha/aUn en ¡Ial y Russ , yse

lee ea Cont 62. y ¿as demás

(8) elegeiit et, añade la cd. Se/if

(4' monaehi decentem, ed NOg; monnchi crniIccentem, ea &1f ,.é igualmente ¿a reí sidn culgar Noe U$ e 15 (5) ordiaem, ed Sek/ (fi) Loe mmc Piet Cae ¡'tU. Pl 1. 2 By , cd ¡"lbg. Cont 62 5k, 0 7'heod; Iovinianiis, ¡Ial Ruas Gont 66 y las demás y las L)ecr te¡, añade el (1 TJeod. laritum,fuUa en el C Theod. 198) Los mmm PL 1 2 B9., cd &hf, C. Theod, fleo, mngendi causa n iat,in,on u tas demás

(10) vel invita, añade el O Theod en el cual poi la gran variedad de La lectura de estas pçtlab: as hay cónfusión (11) Rase Ocal 62 BIs, O Theodq Dat I'4 Kal lIsiS

41

tengan pala si nismos la teicera Mas si no hubieic pióximos pasientes, déjense las dos poseioües 4 las oficinas en que psestan sus seivicios, leteniendo tan sólo la tel cein poición Dada 4 4 de las Calendas de Septiembie, bajo el consulado de TAURO y de FLORNOIO [361] AUTÉNTICA de sanctiss episcop § Sed 'neque cu,ialern ¡Non 128 e .LLI )—Peo no peimitimos

que un cuija! 11 oficial se haga elésigo, pala que con esto no se infiera injillia al venesable cleto Peso si tales peleonas se eonstitnyeian en elere-. cia, sean zestituidas 4 su propia condición, como si no hnbieian sido osdenadas, salvo si alguna de ellas hubieie cumplido acaso no menos de quince años de vida monástica Poique mandarnos que estos tales sean oidenados, ictenida pasa s( la cuastu paste de sus plopios bienes, debiendo sol ieivindicadas paia la cuila y el fisco las otras pai tes, si constituidos en cies cela hubici en llevado vida mon4stica y decente § 1 —Poio si después de obtenido el honos de ser clésigo hubiese alguno de estos tomado mujes 6 concubina, sea icstituido A; su psopia eui.la, aunque se hallas a en tal giado eclesiástico, que el constituido en él no tenga piohibición de tomas mujel Lo mismo es también icapecto de todos los demás monjes, aunque antes no hubicien estado sujetos 4 ninguna cuila Y en genesal, cualquiesa que constituido en cualquiei giado eclesiástico hubieie vuelto 4 la vida seglas, despojado de en dignidad, sea iestituido al estado cuila¡ de su plopia ciudad 5 El Ernpero4rn JovIANo, Augusto, 4 SEGUN-

no, Prefecto del Pretorio —Si alguno se hubiese atievido, no diié 4 iobai, sino tau sólo 4 atentas 4 las saciatlsimas vligenes pai a uniise en mata¡monio, sea condenado A; pena capital Dada en Antioquía ¡ 11 de las Calendas de Masso, bajo el consulado de JOVIANO, Augusto, y de VARRONIANO [364]

8 Los Ensperados es VALENT3, GRACIANO y VALENTINIANO, Augustos, 4 OATÁS'RONIO —Manda-

mos, qüe los pi esbltei os, diáconos, subdiáconos y exoicistas, y leetoies, y también los ostialios estén exentos de caigas pos sonales Dada 4 3 de las Nonas de Maizo, bajo el cuaito consulado de GRACIANO, Augusto, y el de MnuoBAUDE [37?]

7 —Porte del acta levantada en consistos io ante los Emperados es GRACIANO, VALENTIN tARO y Tsonosio, en Constantinopla, 44 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de RIAGRO y de EUQUE-

Giatiano A III el Me¡ obaude Cos, Cnl 66 71 76 Char Ene Sp El mc Pial. tiene solamente O XI K La indicación de la/echa/alma enHal (12) Los mme PisI Bq Oí, C Theod.; en las demás mene y cd. los nombres se /zlari 1, aspuestos de diverso modo (13) Ms Va¡ , ¡Ial, y después de ¿1 los demás; CaptaphroMum, me Piel.; Cataloniuii, me Cas , C. Theod ; Galafor miun,, mme Pl 1 cd Nbg Ea Los mmc Pl 2 Sg se halla mutilado el nombre (14) Los mene PL 1. 2 Rg. GI Ry, ed. ¡'709, 0 Theod,; el acolulbos, añaden la cd Se/mf y ¿as demás; pee o faltan también en Las Das (15) loe Godof: cia La nota de la citada Ley, cd BIs 111., ¿as demás ad. (16) La indicación de La/echa falta en Mal y hállase en Raes y los demás (i7) la con-istori, faltan en el ma Piel; in *oro COneiSiQrio, el me Val

C6DIGÓ --LIBRO 1: TITtIÓ

nopoZi (1) E3811 Imp TnRonosrus Á 2) djit:

- Ncc honore, nec legibtis episcopus testinionium 3) flagitetui Item dixit: episcopum ad testhnonium dicendum adinitti (4) non decet; nain et peisona ones atui (5), et dignitas saceidotis excopta (6) confnnditui

AIJTRENT de sanctiss episcop § NuUi vero iwdicum (Nov 123 e 7.)—Sed mdcx rnittat ad coa

nl

nio, varones muy esclarecidos [3811 )17 Emperador TEOIOSIO, Augusto, dijo, Ni poi SU dignidad, ni poi las leyes sea molestado un obispo pain presta¡ testimonio También dijo: No es conveniente que un obispo sea admitido pata piestat testhhonio; polque se impone una caiga la peleona, y se confunde la dignidad del saceidote, que está exceptuada

qnosdarn de suis ministiia, ut piopositis saciosanetis evang ch quod dcc is, seeuudum et sacci dotes, dicaut ea qnae novetint (7)

AUTÉNTICA de Sanefiss episeop § 2111i vero iudicum Nov 123 e 7 ).–.Pei.o envicies el juez algunos de sus ministios, paia que ante los sacio santos e angelios, según conviene á saccidotera, digan lo que supieien

8 lidem AÁA (8) PAULINO Praefecto Augu8taU Piesbyteii eitia iniuliam quaestionts te

8 Los mismos Augustos, d PAul riio, Fc efecto Augustal —Los piesbltei os presten su testimonio

stinioniurn dicant, ita turnen, ut falsa non simu lent Oeeii vcio cleiici, qui eoiuudern (9) giadum vel oidinern sequuntui, si ad testinioniuni dicendum petiti fueiint, piout !eges piaecipiunt, audiantui Salva (10) turnen Sit litigatoiibus falsi actio, si foite pzesbyteii, qui eno (11) nomine supeilolis loci testiinonium diceie cita a aliquarn coipoialem iniuriam sunt piaecepti, boc ipeo, quod nihil metuant, veia snppiesseiint Multo magis enim poena digiii sunt, qibns quurn (12) pluiimmm honolis pci nostiam ínssionem delatum est (13), occulto inveniuntni iii ciimine (14) Pat VIII Ka! Aug ARCADIO A. el Conss (15) [386 1

BAVTQim

AUTHENT de sanctiss episcop § Eeverendissimis (Hoy 123 e 20).- Piebvteii sen diaconi si

faisum testinionium peihibuisse eonvincantau si quidern in causa pecuniaiia (16), a divino muniste]b dumtaxat poi lies annos sepaiati, monasteñts pio toimentis tiadantui, sed si in ciiminahi, eleiicatus honote nudati, legitimis loenis atficiendi sunt Ceteil veto cl.eiici, communi bu e ab offleio ecelesiastico 1 epulsi, sine delectu causae vei bei ibus coiceantm

sin la itjuiia del toimento, pelo de modo que no digan falsedades Más los demás ciéi igos, que siguen al giad.o ú óiden de los mismos, si hubieien sido llamados paia plestaL declaiacióu, sean oídos como mandan las leyes Peio quede á salvo á los litigantes la acciW de falsedad, si acaso los piesbiteio, ti quienes se mandó en su pioplo nomine de giado superiot piestal. testimonio sin ninguna injulia coipolal, hubicien callado la veidad poi es tomismo, poi que nada teman Poi que son mucho más dignos de pena aquellos que, habiéndoseles concedido P01 nuestio mandato muchos houoies, son desciibieitos en este cilmen oculto Dada á 8 de las Calendas de Agosto, bajo el consulado de ARCADIO, Augusto y de BAUTON 185] AUTÉNTICA de sincti.ts episcop § Rezerendic-

simis (Hoy 123 e. 20 )—Los piesblteios 6 diáconos, si fuesen convictos de habei dado falso testimonio, si fueia cleitamente en causa pecunituba, se-

patudos solamente poi tics afios de su divino ml

nisteiio, sean entiegados A los iiionastemios en vez de sujetados al toimento, peio si en causa ciimlnal, despojados de su dignidad de elÑ igos, han de set sonetidos A las penas de las leyes Pelo los de-

más cléilgos, icehazados poi dei ceho común de su

caigo eclesiástico, sean castigados con azotes sin distinción de causa

9 Imppp VALENPmIANVS, TnEonosnJs et AR CADIU5AÁA TATI&N0(17)P F —Nulla, nisi ornen sis quinquaginta (18) anula, secnndum piacccpturn

9 Los Eenperadores VALENI'1NIANO, TEODOSIO y ARCADIO, Augustos, á TACIANO? Pi efecto de( Pi etono —No sea admitida ninguna al consoicio de

(1) crnsulatu—CnnstanIinopc1i,faltan en ¿os njn Pl. 1 Val ; DSS siapa et uthei Lis VV dr., me piel.- c.onsul Siagr.ii et Eiicherii vi¡ clai dat. 1111 Rl. lul, me INS; c oniul dic fil KaL ]anual Constautinopoli ja conSiatolio, Rusa en el mcirgen, Cont Cha, Pac Sp: Cene —die III Kal Lot Constaniuop bu consistorio etc , el C Tlieod • al cual $igue

ceplo la de 5k, que dice

.flk Toda la indicación de la fecha falla en los mme Pl 2

Hg., ecl. Nbg Ha¿

1(2) Los mme. Fiat Cas Val, ecl Cont 62, C Theod; A faUa en los demás :i Los mme Pl 1 2. Bg Gt Rl?;, ecl Scl&J Cont 62 C. heod dlcendurn aíiaden los de,ná adducl, me Pl 2

(5 honeratar, me. Be g en un principio también Pl 1; honoi atur, mme Pl $ Sg ecl Schj' , vat 1 gi; deliunoi amr, C Theod

(6) Los mme P1. 1 2 Sg Gt Rg, ecl Nbg. Cont 62, C TheocL; eemla, loe demás (7) Ecl Nbg Sclif; non temen lurent aiade cosil, y desputfs tos demás, uyas palabras no se Jen cierlo.inenle ni enlalloo 123 o 7 (8) Mc Bg. ecl. Cont 62., C Theod ; Idem A, mmc Cae Val Pi 1 2 ecl Nbg 5a1 Rusa (!ónt 66 y las demás, ex-

lmppp Gratianus, \talentinianus c.t 1 Ieodosins AAA (9) Los mmc Pi 1 01. .Rg; eoium, me Bg., ecl Solif., C Theod ;euntlem, ma P1 2, ecl Nbg; eum deinde, kl y ¿os demae (10) Los mme Pi 1.2 Dg 01 ed Se/iP Con 62, el C Tlzeod; et salva, cd Mig.; ut sa'va, Hat Ruar Con .66. 66- y las ciernas (11 sub, C Theocl (12 quulIi, falta en el me. Sg. (13 si, añaden ¿os mme P1 2 Sg, ecl Ntig Sc/ij Ha¡ Rusa (14) tu oculto iuvenintur c,inien, las ecl J\'bV Hal Rusa (15) D. Viii K aua ale , ma; Piel La indicación de la fe cha. falta en HaL, y fué res(cthlecWa por Rusa (16) pIe reitje,iI,us, afiade la cd Schf aC(con:o omite los siguientes ¡;alabr as pie toi mentiz 117) Ticiano, ma. ¡?q., ecl Nbg e igualmente Hal Rase (18 sexa5inin, C Theod , loe tres rama (le Rase • y pi olaól.emen(q n otro tiempo el ma Pl 1, en el que el quir.quaamia está sobrepuesto ci olio ndrne,-o raspado; apóyasetomllibi esta lector a en ¿a colección de Constituciones e&sidsticae (Leurtc(ae ]Vol ¡ 13); L ve¡ LX , ecl Schf

cóniao —turno 1: TfTULQ ni postoli ad diaconissaium consoitinm tiansfe-

1 atiu

Bat XI Kalend Jul Mediolani, VALT1NrAxo A IV el NE0TERI0 Conss (1) 1390 1

149

las diaconisas sino después de cumplidos cincuenta años, confoime al piacepto del apóstol Dada en Milán fi it de las Calendas de Julio, bajo el cuaito consulado de VALENTINZANO, Augusto, y el do NEoTERIo [390]

AUTrnINT de sanctiss episcop F eslytei urn (Nov 123 c 13.)–.Piesbyteium minoiem biginta quinque anule fleji non peimittimus; sed neque diaconum vol snbdiacouum minoiem viginti quinque aunis, neque lectoicm rninoiem annis decem et ocIo 11cm cpiseopurn minoiem annis tiiginta quinque oidinaii piohibenius

(Nov 123 c 11)—No peimitimos que sea hecho piesblteio el menoi de tieinta y cinco años; pelo tampoco diácono, 6 subdiácono, ci menoi de veinticinco años, iii lectoi, el menoi de dieciocho años Asimismo piohibimos que sea oidenado obiepó el menoi de ti cinta y cinco años

AIJTHENP de sanctis8 epiacop § Diaconissasn ve o (Nov 123 o 18.)— I)iaconissam in sancta ecclesia non oidinaii plaecipimus, qnae minoi sit annis quadLagiuta, ant si ad secundas pe vcneiit rntptias

ve, o (Nov 123 c 13 )—Mandamos, que en la santa iglesia no sea oidenada diaconisa la que sea menoi de cuaienta años, 6 si hubieie convolado fi segundas nupcias

10 Impp Auc..Dnxs et B:oNoRIus AA TBODOltO P P —Si quis in hoc genus saciilegii pioiupeiit, UI in ecelesias cathoilcas (2) iuuens, ea-

cetdotibus et ministiis, vel ipsi eultui locoqile (3) aliquid (4) impoitet iniuiiae, quod geiitui a piovinciae iect,oiibus animadveitatui () Atque ita piovinciae modeiatoi saceidotum el catholicae ecclesiae ministroi um, boj quoque ipsius et divini cultus mmi iam capital¡ In convictos sen confeesos ices sententia uoveiit vindicandam (6), neo expectet, UI episcopus iuiuiiae pi opiiae ultiónein deposcat, cui sauctitas ignoscendi (7) gloiiam deieliquit Sitque cunctis (8) laudabile, fastas atioces saceidotibus ant ministiis iniuiias sreltiti citrncn publicum peisequi, as de talibus 1 elB ultionem meieii Quod si multitudo violenta a civilis appauitionis (9) exceutione el adminiculo oidinum (10), possessouumve non potueiit (11) tlagitail (19), quod se almis aul locoimu diffieultatc tue,atui, piaesidas piovinciaium etiam militauí auxilio pci publicas Iitei!as appetito, coinpetentern vindictam tau exeesaul imponete non iuoientui (18)

Dat VI Kal Maii Mediolani, Boionio A IV et ETJTYCHIANO Conos (14) [398] AUTBDNT de sanctiss episcop § si quis curn sacra (Nov 128 o 81)—Sed novo luje pio tau

injuria vei bei atui ant (15) in exiliurn mittitui Sed si sacia ministeiia tuibaveilt vel celebiaie piohibueiit, capite puuiattu Idem est et in litanlis Nam pie iniuiia veibeiatus exilio tiadatui; si cas coneusseiit, capite pbectatin Licis faeei e litanias

(1) La indicación de la fecha, que se echa de menos ea Ha¿., se halla en Raes (2) ea¡ umque res, aiiade Ane 2 (3) Ane 1 2, Cont. 66 y después de ellos los demás; val ipso cultul Jocoque, fl Theod ,Cap.; vel in ipo cultu locoque, me Bg , ed Nbg. 'chf ¡Jal Cont 62; ve¡ in ipso culto loco, me. Pi 2 vel in ipeo occulto loco, me. Pl. 1 (4) quod non opoutet inFerie, anuden las Cap. a piovinciae ieatoi¡bus auiunadvarsatw, faltan en el C fheod que dispone otra cosa (6) Los mme Pi ¡ 2 Bg. Ge., Ane 2 ecl. Rok!.; indican0cm, Ase. 1; vindicanduin, Los demás, rj el C Theod (7) soli, aTaden el C Theoci Ase 2 y las Cap. (8) non solum JU,eruin, sed et, añaden C Theocl., Ase. 2 (9) Los mme. Pi 1 Bg Gi Ase. 2, ¿ci Schf Cont. 62, C. Theod; apaticionibus, me Pi 2; apparitoris, ed Nbg ¡Jal Rase Cont 66 y las demds

1

Tomo IV-7

AUTÉNTiCA

de sanctiss episcop § Presb yferzstn

AUTÉNTICA de sainoties episcop § .Diaconissarn,

10. Los Esnpeu adores ARCADIO y HONORIO, ..4ugustos, á TEODORO, P efecto del Pi etos io —Si al-

guno se hubieie lanzado fi esta especie de saciilegb, que p enett ando violentamente en las iglesias católicas influiese alguna injuiia fi los saceidotesy ministios, ó al mismo culto y al lugai, lo qüe se haya hecho sea castigado poi los gobei nado¡ ce de lapiovincia Y sepa de este modo el gobeinadoi da la piovincia, que ha de vindicai con sentencia de pena capital contia los ieos convictos 6 confesos la injulia de los saceidotes y ministios de la iglesia católica, y también del mismo lugar y del culto divino, sin que espeie ¡ que pida venganza de la plopia injiuia el obispo, fi quien su santidad dejó la glouia de peidonai Y sea cosa laudable pala todos peiseguil como clinieii público las injuiias ati oece hechas A los saeei dotes ó ministios, y alçanzai venganza de tales i eos Poi o si una multitud violenta no hubieie podido sai acusada poi niinistejio del funcionailo civil y con el auxilio de los oidinauios, 6 de los poseedoies, poique se defendiese con ai mas ó con las dificultades de aquellos Frigai es, no demoien los piesidentcs de las piovincias imponei el competente casti°'o 4 tal exceso aún con el auxilio inilitai ieclamaao poi caitas públicas Dada en Milán 4 6 de las Calóndas de Mayo, bajo el cuaito consulado de HONORIO, Augusto, y el de EUTIQuIANo [398] AUTÉNTICA de sanctiss episoop § si quia curn sacra (Nov 128 o 31 )—Peio poi el nuevo deiedio se azota 6 se dcstieiia poi tal injulia Mas si hubicie peituibado los sagiados misteiios 6 impedido celebiaalos, sea castigado con pena capital Lo mismo es también i aspecto fi las pi ocesiones de latanias Poique, azotado poi la iujuiia, sea deste-

(10) Los mina Pl 1 2 Rg GI Rg., Ase 2 , cd. Schf Cosi 62, C Theod.; vel ordina&oiurn, añaden Las cd Nbg ¡Jal Raes Cont 66 y Las demás (11) Los mmc PL 1 2 Bg 1g , Ase. 2, cd Se/if. Con 62, C Theod; potei it, las cd Nbg Ha¿ R. Cosi 66 y las demas (12)praesentali, Cont 62, C Theod (13) iaesides— morentur; estas palablas se hallan ordenadas de 0170 modo en el C Theod. (14) EL me. Pist. tiene de cele modo la indicación tic ¿afecha. D VI K. mal ned.peio Ase 1 de esta manera. Deta

VI Kal. MaLi Mediolani Honoi!o Aug. quater et ltntyciano consulibus La indicacaln de la fecha ha sido corregida

atendiendo el ambas fuentes, pe, o falta en ¡Jal (15) Según la Nov 123 o 81 y según parece que ha de ¿caree

&IDIGO —LIIIaÓ 1: 1TILO

tu

Inteidicimus sine cleiicis, quas sine oiatioaibus et cinco fleil non debent.

liado, y si las hubiese puesto en des6t den, seil cójidenado 4 mueite Piohil,inis 4 los l4icos hacer piOCeSione5 de letaulas sin eléilgos, las cuales no hacesse sin oi aciones Y sin duz

11 lidem AA. EurvcKIANo P P - la (1) cccle8ii5, quae in possesslonibns, nt (2) assolet, diversoium, vicis etiam, vol qutbuslibet locis suat constitutae, cleiici non ex alia po5scssione vol vico, sed ex eo, ubi ecelesiam esee eonstitet it, oid.inentin, ut plopliac capitationis onus ac saiciaiim ieognoscant; ita nt pi magnitudine vol celebrltateuniusculusque vici ecclesiis ceitus, indicio episcopi, clei ¡coi um numeius 01 cJineti.0

11 Los mL9,nog Augu.»toe, á tuTxQux iNO, Prefecto dei Pretorio —En las iglesias que, como

Dat VI. Kal Áug Minizo (3), Hoijonio A IV. et EUTYCHÍANO (ones. (4) [398 J 12 lidem AA EUTYCHL&NO P P - Si quis enihauis elericus fueiit oidinatus, nec statim, conventione puaemissa, piistinae conditioni ieddatui, ja vigole et solettua iudicantium ad piistinam soitem, veluti mana mox (5) iniecta ievoeetui. Cleiieis enim ultejius legem piodesse non patimui, pino, ceasione patiiinonii subseeuta, deeuiioües eleiicos cose non vctabat

Dat VI Kal Aug Minizo (6), HONoRIO A IV et EUTYCHIANO Conss (7) [3l8) 13 lidem AA SAPmI.xo (5) Vicario (9) —Si veneiabilis ccclesiae pilvilegia cuiusquam fueLint vel temetitate violata, ve! disaimuhatione neglecta, commissuin (10) quinque (11) libini um ami (12) condemnatione plectetui (13) Dat. VI. Kalend InI Biixiae, TuRoDono V C Coas (it) [99] NOVA CONSTITUTIO F1UDERICI de statidis el conmet contra Zibert eccl editi8 § Item quaccun que

—Itemquaecunque commauitas ve! peisonapei (15) annum ja excommunicatiouo pioptei libei tatem eeclesiae fuactam et violatam perseveiaveiit, ipso Inie impeliali bauno subiaceat, a quo nulIatnus exti ahatu.i, nisi pi ius ab ecelesia beneficio absolutionis obteuto

S

suele sucede¡, se hallan edificadas en posesiones de vatios, y también en las aldeas, 6 ea cualesquicia lugaies, no se oidenen eléilgos de otia posesión 6 aldea, sino de aquella en que se hallate la iglesia, pala que leeouozcan el gi avémen y la caiga de la piopia capitaci6n de sucite que en vista de la extensión 6 de la celebildaci de cada aldea se otdene paia las iglesias, 4 juicio del obispo, un cleito númeio de cléilgos Dada en Minizo 4 6 de las Calendas de Agosto, bajo el cualto consulado de HONORIO, Augusto, y el de EUTIQUIANO. 1398 1 12 Los mismos Augustos á EUTIQUIANO, Prefecto del Pi etorio —Si algún cmliii hubiese sido oidenado cléiigo, 6 inmediatamente, habiendo piecedido intimación, no volvieua 4 su piimela condición, sea ieducido 4 su piimitivo estado poi la eneigla y diligencia de los juzgadoies, como si desde luego se hubiese empleado la fuei za. Poique no consentimos que en lo sucesivo apioveehe 4 los cié! igos la ley que no piohibta que los decuiiones fuesen cléiigos, habiendo hecho después cesión de su patrimonio Dada en Minizo 4 6 de las Calendas de Agosto, bajo ci cuaito consulado de HONORIO, Augusto, y el de EUTIQUIANO [398]

13 Los misrnós Augustos d SA?IDUNO, Vicatic —Si los pilvilegios de cualquiei a venerable

iglesia hubiesen sido 6 violados con temeiidad, 6 desatendidos con disimulo, castiguese lo hecho con la pena de cinco libias de oio Dada en Biescia 4 6 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de TEODORO, Valón eschai ecido [3i)9]

NUEVA COÑSPITIICI6N de FEDERICO sobre Zas disposiciones y costumbres establecidas contt a las libeitades de las iglesias § Item quaecunque Asimismo, cnalquiei comunidad ó peisona qnehnbieie pci sevei ado en excomunión poi espacio de un nilo pot habei quebuantadó y violado la libestad de la iglesia, quede sujeta de dei echo 4 la pi OSciipeión impeival, de la cual no sea eximida en manei a alguna sino habiendo obtenido antes de la iglesia el beneficio de la absolución

14 Iideni ÁÁ UADIUANO P P (16)—Qaieunque 14 Los mismos Augustos d ADRIANO, Prefecto iesidentibus saceidotibus fueiit episcopali loco del Pretorio —Cualquieta que en slnodo sacei dotal (1) Folia in, en el C Theod (2) Los m~ PI. ! 2 Bg Ot, Ana, C Theod fla,1, a,Iaden todas ¿as cd Mmlii, Bc; Minzo, Rusa (1) Segdn La zndicaoirin de La fecha del ms Pist D VI K aug., consignamos ci III Kal • que desde la de Rase. tienentodos ¿as cd, conforme geihaWa indicado bac. Godofr en la nota 4 esta ¿CU La indicación de ¿afecha falta en Ilcil (3) Los mmc PC 2 flg ae 2 cd Schf, C. Theod mox tejeda manu, mc Pl 1; mace iniec*a mex, ed N&g hat ¡j ¿as demas. (6) Meizo, C Theod ; i1lnzn, Ross ; Minii, Bk (7) La indicación de la fecha falta en Hat (8) Mc Cas ,C. Theod , cd 8k; Pliidiann, ma Val.; Fi dtano, rama PL 1, Bg , cd 1bg Hal y las demás; Fabian', mi Pl 2

4)

) A fricas, añaden el C Theod y la cd 8k Los znms PI. 1 2 Dg Gt Ana , Deer., cd. NCg llal Rusa Cont. SL, C Theod ; cotntu"uni hoc, Zas demds (11) duodeciin, Ana , Decr (12) sicutetiam prius eonstitutum es!, añaden C 7heod, Ana., Decr

(13) ipaaqua pilvilegia nihilorninni plenisiimum per omnia obtineant vigo ele, a ñ aden Ana, Decr (II) Mi. Pit tan solo dice 1) '(«1 K iul bnxiae, pór lo Que se corrifrió ¿afecha VIL Kal. que consignó Cont 62, y después de él Loe clarada La indicación de la/echa/alta en Ha¿

Rusa (15) Ed Nbg Sch/, laconel o,ig,Hcti Russquae par, Cont 62. y los demás (16) Ross y tlespués de él lcis demás, C Theod.; Ad Laco, flama Cas Val; E' idiano, mm PL 1 2. Dg , cd. Nbg ¡Ial.

CÓIIGQ —LIBRO II TITULO III

et (1) nomine detiusus, si aliquid cóntia cnstodiam vel qnictem publicam moliri fueiit deplebensus, iuisusque peteie saceidotium, a quo videtut expulsua, piocul ab ea mho, quam contuibaveiit, centum inillibus vitam agat Nec nostia adeat secieta, ncc impct1aie ie8ciipta speiet, SQd etiam impeti atis carca¿; éfensoiibus etiani eoi am mdignattonem (2) subituiis. Dat Piid Non Febi Ravennae, STuxcHoius ci Conss (8) [400 J

AURELIANOr,i

hubiere sido despojado de su sede episcoral y de su titulo, si se hubiese descubiesto que maquinaba alguna cosa contiala seguiidad ó sosiego público, y que de nuevo pieteudia el saceidocio, de que pajece que fué expuladO pase bu vida it cien millas lejos de aquella ciudad, que hubiese peituibado. Y no se dii ija 4 nuestia cfimaia, ni espei e impei tias sescliptos, sino que quedepuyado aún de los que hubiese impetiado; habiendo de suiir uuetia indignación también sus defensoies Dada en Efivena 41 de las Nonas de Pchs eso, bajo el consulado de STILIO0N y de AURELIANO [400]

AUTHENT de sanetiss episcop § Si quis autem episcop(Nov 128 e 11)- 8¡ quis episeopus, saceidotio pulsus, piaesumseiit ingiedi civitaiem, ex qua pulsas esi, ielinquens berna, in que degere iussus bemus, est,huno iu moasteiio n in alia iegione constituto tiadi, ut, quae la saceidotio deliquit, in monabtOlio deg cus coiiigat

AuTsT1cA de saactiss. epí8cop § Si quia au1cm episcop (Nov 123 e 11 )—Si expulsado del saceidocio algún obispo hubiese pietendido entiar en la ciudad, de que fué expulsado, abandonando el higas en que se le mandó que vivieía, mandamos que sea entiegado á un monastesio establecido en otia segión, pasa que viviendo en el monastesio se coisija de lo que delinquió en el saceidocio

15 lidem AA el TnEoDosrns A (4) STurno (5) F U —Conventicula illicita (6) extia ecclesiam la piivatis aedibns ccIebaii pi ohibenius, pioscliptioaje domas peiieulo linminente, si clominus dius ja ea cjeiicos nova ac tumultuosa conventicula (7) extia cccleslam cele)» antes suscepesit

15 Los mismos Av tos y TEoDosio, Augusto, d Sunio, P efecto de la Ciudad —Piohibimos que Be celebien en edificios puyados fuel de la iglesia reuniones ¡¡¡citas, bajo amenaza del iiesgo de confiscación de la casa, si su dueño hubiese secibido en ella it clósigos que celebiaban fueia de la iglesia nuevas y tumulinósas seuniones Dada en Constantinopla 4 8 de las Calend as de Septiembie, bajo el sexto consulado de Hollonto, Augusto, y el de ARISTENETO [404]

Bat III Kalend Septcmb OP floNoalo A. VI et ARISPÁENETO 1Jonss (8) (404)

18 Impp Hoxoiuus el THEODOSIUS AA AN-

P P —Qulqquis censibus fueiit annotatus, invito agii domino tempeici ab omni cleiieaiii, adeo ut, etiamsi ja eo vico, la quo noseitin mausítaie, clelicus (9) fueiit, sub hae lego idigiosum assumat saeeidotium, ni ci capitationis saicinam pos ipsuin dominuni agnoseele compellatu, ci (lO) iuialibus (11) obsequlis, quo maineiit subiogato, fungatus (12), ca seilicet immunitate indulta, quae ceitae capitationis veneiandi.s cedesus telaxatut (18), nulo contia Isaac legem unquam valitui o i esclipto TliA!}MIO

Dat Piid Kalend Mait HONORio A VIII ci THSOD A. III Conss (14) [409]

18 Los Emperado es

HONORIO

y

TEODOSIO,

Augustos, d ARTEMIo, Prefecto del P,etorio Cualquieia que hubiese sido adsciito fi una tieuua, absténgase de todo clesicato contia la voluntad del dueño del campo, de tal manesa que, aunque fuese eléiigo en aquella aldea en que es notos o que usola, asuma el saceidocio ieligioso con esta condición, que sea compelido pos el mismo dueño fi seconoces la caiga de la capitación, y que cumpla las piestaclones suiales, habiendo subiooado en su lugas al que hubiese psefeiido, concedida, pos supuesto, la inmunidad, que de cies ta capitación se oto ga fi las yenes andas iglesias, sin que contia esta ley haya de tenci validez nunca ningún iescuipto

Dada 4 1 de las Calendas de Maizo, bajo el consulado octavo de Hoironio, Augusto, y teiceso de TEODOSIO, Augusto [409]

17 lidem AA MoNAxio (15) P P (16)— Placet nosti se clemcntiae, ut niuil comniuno cleiici eum

17 Los mismos Augustos á Motxio, Pi efecto del Pretoi io —Place fi nuestia ólemencia, que los

(1) Los mm5 Pl ¡ Dg Gt., cd Nbg Schf Ral R~ Cefi 62, C Theod;vel,ms Pl 2, Con i 66 y las demas (2) Los mmc Pl 1 2 Bg, cd Nbg Bat; 4 upsxuai iT)Y (7eYeXTZ&6, Bac; nostiarn indigustionem, cd ,ScI(f

(9) Les mmc Pl 1 2. Gt, ecl Nbg SckJ ¡Ial .Russ Cont 62; clericatus, las demás (10) Los mmc Pl 1 2 Bg GI , el Schf Cont. 62; in, altadenlased 2ib9 ¡ial Ru-ss Cont S6y ¿as demds. (II) curialibus, cd Nbg. (12) Los mmc Pl. 1 2 Bg GI., cci Schf Cont 62; utatur, las cd Nbg fiat Rus& Coni.66 y las demás (13) i esel vatu,, mc Dg Pero Leunciav apoyado en la Ccii consi ecci (Notal 1. U) prefles e leer qua ceo tse capitationen venerandia ecclesiic relaxcntur, (It) La indicación de la/echa/alta en Hai. Rusa. Con¡ 76; los cónsules se/zallan en Coni 62 66 71. Char. y ¿as demás; el dio se ha suplido atendiendo al zas Pctt., el cual dice D pi id. K mal (15) Los mme. Cas Vat, Cont. 62 Ble , C Theod; Mona chio, me. Piel; Maximo, mmc Pl ¡.2 Bg., ecl Nby Ha¿ las demás (16) y u, m$ PI.!.

Russ y Zas demas. (3) La indicación de la fecha falia en Hal. (4 Con razÓn Ale., al cual upoya el me. Val, que dice

ldemAAA;Iiulem AA, mmc Cas Fil 2 Dg, y ¿as de-

mas @d. (5) Siadio, mmc. Val Pl 1. 2 Dg , cd: Nbg; (6) Los mmc Pl. 1 2. Dg. Gt, cd Schf; etlam, añaden

¿as cd Nbg ¡Ial y Zas demd

(7) novem cc tumultuosani conventicularn, mmc Pi Dg y ¿as eL Nbg SchJ., las cuales dicen iambts,i dlpitlCi-

pto

con'venticulam illicitain.

(8) Mc Piel dice en la indicación de la fecha: 1) III K sep c het e, por lo que se enmendó el IV Ke1 , que antes ha bbs Raes dice erradame,ctc Hono jo Vil

52CÓDIGO —LIBRO 1: TITULO III

pn)licis actionibns vol ad euiiam peitinentibas, cuius corpoii non sunt aunexi (1), habeant § 1 —Piaeteiea his, qui paiabo1ani voeaattu, neque ad quodiibet publicum spectaculum, neque ad cuiiae locum, neque ad iúd.ieium accedendi IIcentiam peimittiiuus, nisi foite singtLli ob cansas piopiias et neeessitates iitdicem adieiint, allquem, pulsantes lite, vel ab alio ¡poi pulsati, vol in cernmunes totius coipoils causas (2) syndico otdinato; sub ea definitione, ut, si quis eoium hace, violaveitt, et bievibus paiabolanis (3) eximatrn, et eompetentl snppliclo subiugetin, nec unquam ad eandem sollicitndinem 1 eveitatui Dat VILI. Kalend. Obtob CP TrnsoDOsIo A VII et PALLADIO Cense (4) [416 1

cléilgos no tengan nada común con las accione públicas 6 con las peitenecientes 4 la cuila, 4 cuyo eneipo no están agiegados § 1 —Además de esto no concedemos peimiso 4 los que se llaman pat abolanos pata asistii 4 un espectáculo público eualquieia ni al local de la cu1 ¡a, ni 4 un juicio, 4 no set acaso que ellos se diiitigieten al juez Itot causas y necesidades piopias, demandando á algo uno 4 julcío, 6 demandados ellos P01 olio, 6 nombiado alguno sindico pata las cansas comunes de toda ja corpotaciÓn; bajo la pievenciún de que si alguno de ellos bubiete violado estas disposiciones, sea puyado de los nombiamientos de patabolano, y quede sometido 4 la pena coi iespoudiente, sin que nunca sea testitul do al mismo caigo Dada en Constantinopla 4 8 de las Calendas de Octubie, bajo el séptimo consulado de TnoDosIo, Augusto, y el de PALLADIO [416]

AUT1T ele sanctis8 cpiscop § Isiterdjcinsus (Nov 123 e 10 )- Inteidicirnus sanctissimis episeopis, et piesbyteiis, diaconis, et subdiaeonis, et Iectoiibus, et omnibus allis euiaslibet (5) venciabilis collegii ant schematis constitutis ad tabulas ludeie, ant allis ludentibus paiticipes esse, ant iúspeetoiés fiel¡, ant ad quodlibet spectacnlum 8pectandi giatia venlie Si quis autem ex bis la hoc deliquetit, iubemns, hune tiibus anule a venetabili miuisteiio ptobibe&i, et la nionasteiium ied.tgi Sed in medio tempole si se poenitentern ostcndeiit, liceal saceidoti, sub que coustitutus est, tempus minueje, et hunc pioplio imsus (6) ministeilo ieddeie

AuTÉwi'IoA de sancts.t episcop § Interdicim.us (Nov 123 e 10 )—Piohibimos Li los santísimos obispos, y 4 los piesbiteros, diáconos, y subdiáconos, y leetotes, y 4 todos los demás que founan paite de cualquiei venetable colegio ñ óiden, jugal en las mesas, 6 set paiticipes con oti os que jueguen, 6 sol eepectadois, 6 asisth 4 cualquici espectáculo pala veilo Mas si alguno de ellos hubieie en esto delinquido, mandamos que sea puyado poi tics afee de su venetahie miujsteiio, y llevado 4 un monasteiio Peio si en el tiempo inteimedio se habici e mosti ado aiiepentido, sea licito al saceudote, bajo el cual se halla constituido, abieviai el tiempo, y iestituii le tic nuevo 4 su pi opio ministei lo

18 lidem AA MoÁxIo (7) P P —Patabolani, qui ad euiaiida debilinin aegia coipoia deputantui, sexceutos constitui pi aeeipirnus, ita al poi atbiti ium viri 1 cyci endiseimi autistitis Alexandi mac uibis de hin, qul autea fneiant, et qui pi consuetudine cuiandi getunt cxpeiieutiam, sexcenti pa1 abolani ad. huiusmodi sollieitudinem elig autut, exceptis videlicet tionotatis et cuiialibus Si quis a-atem ex his natutali soite fueiit absu.mtus, altet in cias locum pie voluntate eiusdem saceidotis, exeeptis honotatis et cutialibus, siibiogetu.i, ita ut hi sexceuti viti i evei endissimi saceidotis piaeceptis ac dispositionibus obsecundent, et sub cine cula eonsistant; ieiquis, qnae dudum latas legis fot ma complectitui, supet his pal abolants vel de spectaculis, vel de indliciis, cetetisque, sient 1am statutum cal, custodiendis.

18 Los mismos Augustos ci MoiAxIo, Pi efecto del Preto, ¿o —Mandamos que sean en númejo de seiscientos los pat abolanos que se nombian pata eulat los cuetpoe enfeimos de los pacientes, de sueute que, 4 aibitiio del ieveieudlsimo vaón pielado de la ciudad de Álejandi la, se elijan pat a este cargo Liciscientos pat abolanos de enti e aquellos que antes lo hablan sido, y que poi su costumbue de civau tienen expetiencia, exceptuándose poi supuesto los piivile.g lados y los cuu¡alce Mas si poi ley natuial hubieie fallecido alguno de ellos, substitúyase olio en su lugai 4 voluntad del mismo eaceidote, con excepción de los pi ivilegiados y de los cnt jales, dé manera que estos seiscientos secunden los pieceptos y las disposiciones del tevetendislino saceudote, y estén bajo su dilección; debiendo de obseivaise las demás disposiciones que compi ende el tenot de la ley poco ha piomulgada sobue estos pa'abolanos, 6 sobie los espectáculos, 6 sobie los juicios, y los demás paiticulates, según ya se ha establecido Dada en Constantinopla á 3 de las Nonas de Febueio, bajo el consulado duodécimo de Honoiuo, y octavo de Tno»osio, Augustos [418]

Dat UI Non Pebi CF HoNoluo XII el Tuno-

DOSIO VIII (8) AA Cones (9) [418]

19 Iidem AA. PALLADIO (10) F P (11)—Eum, qul piobabilem saeculo disciplinam agit, decolorail consoitio soioitae appellationis non deeet

19 Los mismos Auguirtos ci PALLÑDIO, Pi efecto cts! Pretorio —El que en el siglo sigue una con ducta plausible, no conviene que se deshorne con

(1) cuius - aunexi, /aUanr en el me. Gt, C fheod ; cmue cor.pori non sunt obnox)i, mme Pi 2 Bg (2) in cornmuni intiue corpo)is causa, me Rg, C Theod (3) parabolani, ,ns Gt.,ed Sc/if C. Theod.

ju, sus ve¡ piipiin, cd Nlwj HaZ Raes; pliori ruisua, Zas

(4) Según el me Piet ,en el que se Lis 1) VIII K oct el) the

et paIlaIio DSS; la indico4ón de la fecha /alta en Hal (51 Ed. Schf.HaL Raes.,,, ¿a oe,s culg de La Nov 123 c 10 ; ordinis, ailaderi, ¿os demcis (6) Ed Schf, y ¿a ecu ealg de ¿a citada Noo; ptiori

denuis

(7) lt4aximo. uns Fi l. 2 Eg , cd. N1g Hal Pca. (8) S El C Titead Bit; X , Raes Cont 62 66 72 Chat p (í» La Ladicacic$n de la fecha falta en Ilal Cont 76 (10) Placido, me. Pl 2. (II) Losnsms Val PL! 2 Bg, Cont 62 Bit, C rhcod; F' U, los demas

CÓDIGO —LIBRO 1; TITULO

Qutcunque ig itui culuseituque gi adus saeei dotio fulciuntin, vel cleilcatus honoie ceuseutni, extianeaium sibi mulieium luteidicta consoitia cognoscant; bac tautum cis Jacultato concossa ut maties, filias atque geimanas intia domoiu.m suaitun septa contiueant In bis enim nihil saevi (1) eiirninis existimaii (2) foedus natuiale peimitit lilas etiam (3) non i elinqui eatitatis (4) hoitatui affectio, quae ante saceidotium maiitoium legitimum rneiue e coniugiuni; noque enim eleiicis ineoinpctenti adiunctae sunt, quae dignos saceidotio vi105 SUi (5) convorsatione feceiunt

Bat VIII Id Mal¡ Ravennae, DN THEoDosIo A 1X et OON8TANTIO V O III (6) Conss (1) [420 1 AUTNT. de nuptiis § Sed et si quis intet

(Nov 22 c 42 )—Multo magis oigo cessant eoium coniugia Sol¡ enhm cautoles leetoiesque uuptias contiabeie peimittuutui; allis autem omnibus pe nitus inteidicimus Veiuintarneu si et ipsi ad secundas peiveuiint nuptias noquaquam ad saeeidotii culmea asceudant

AUTEENT quonodo opoteat episcopos. § Neque autem. Nov 6 e 5 )—Episcopo nu!lam mulieiem secum haboie peimittittii; sed si habeie pi obetiu, ab episcopatu delieiatm, quo se fecit indignum

uf58

compañla bajo el nombie de heimana. As!, pues, los que están constituidos en el sacerdocio de cualquici giado, 6 son considejados en dignidad eleiical, sepan que les está piohibida la compañía do mujeles extiafias; teniendo concedida facultad tan sólo pata que tengan dentio del ieeinto de sus casas á sus madi es, hijas y himanas Poi que tespecto de estas el vínculo natural no poi mito que se apiecio ningún giave delito Una afección de castidad no aconseja tampoco que sean abandonadas aquellas que antes del saceidocio de sus maiidos veiificaron su legitimo tnatiimomo; poi que tampoco están inconvenientemente unidas 1* los cléilgos aque1as que con su pi opio ti ato hiciei on á sus ma1 idos dignos dol saeei docio Dada en Rávena á 8 de los Idus de Mayo, bajo el consulado noveno del seftoi Tonosio, Augusto, y tal ocio de CoN8r.siaI6, valón esclatecido [420] AuTIiwrIoA de nuptii8 § Sed et si quis inter, (Nov 22 e 42 )—Luego con mucha más iazón dejan de veilficaise los inatiimonios de los mismos Poi que solo á los cantos es y á los lectoies se les pctmite contiaci matiimonio; peto á todos los demás se lo piohibimos en. absoluto Peto si estos mismos h'abieien coiivolado á segundas uupciast tampoco asciendan en maueia alguna á. la categoila del saceidocio AT1TInTTXCA quornodo opog tea¡ episeopos § .Ne-

que autem (Nov 6 e 5 )—No se le peimita it un obispo tenci consigo mujei alguna; pelo si se piobate que ¡atiene, sea echado del episcopado, de que se hizo indigno

20 Irnpp TREODOSIUS et V&uslrxN1us AA ad TAURUM P P et Píati icium (8) - Si qnis (9) picsbytei, aut diaconus, ant diaeoni8sa, son (10) subdiaconus, vol cuiuslibet alteiius bel cleiicug, ant monaehus, ant inuliei, pmo solitaiiae vitae dedita (11) est, nublo condito testamento doeesseiit, ncc ci paientes utiiusque sexus, vel libeil, vol si (12) qui agnationis cognationisve ini e iungi,intui, vol (13) uxoi extiteiit, bona, qnae ad eum 'vol ad eam (14) peitiuu.eiunt, saciosauctae eeclesiae val (15) monasteiio, cui foite (18) fueiat destinatus ant destin ata (17), onrnifai 1am socientul; exceptis jis facultatibus, quas foi te censibus adseiipti, vel mii pationatus subieeti, vel ciulali conditioni obnoxil eleiiei vol nionaehi culuscunque (18) sexus (19) ielinquunt Noque enim lustum est, bona son peculia, quae ant pataono legibus deboutlu, aut domino possessiouis, cui quis eoium fueiat ad.sciiptus, aut ad cuijas pio tenOie duduni latae constitutionis sub corta foima peitinete noscuntui, ab ecelesfis aut mouastei lis detineti; actionibus vtdelicet competentibus (20) saciosanetis oc-

Pat, ioso —Si algüu piesbiteio, 6 diácono, 6 diacontsa, 6 subdiácono, 6 clóiigo de otia cualquiei categoila, 6 monje, 6 mujei, que se consagió it la vida solitaiia, hubiese fallecido sin ha.bei otoigado testamento alguno, y no le hubici en quedado padtes de uno ú otto sexo, ó hijos, ó algunas pelsonas que le están unidas poi vinculos do agnación 6 de cognación, 6 esposa, adjudiqnense dotodos modos los bienes, que it 81 6 it ella le peitenecieton, it la Saciosanta iglesia 6 al monasteiio it que acaso había estado destinado 6 destinada; quedando exceptuados aquellos bienes que dejan los cláiigos ó monjes de cnalquiei sexo, tal vez adsciitos it censos, 6 sujetos al detecho de pationato, 6 ligados it la condición de eiuial Poique no es justo que los bienes 6 peculios, que por las leyes se deben al pationo, 6 al dueño de Ja posesión, it que a1 guao de ellos habla estado adsciito, ó que se co no ce que bajo cleita foima pei lanceen it las cujias it tOneL de la constitución hace poco promulgada,

(1) scaev, Rle, C. Theoct suspect, L .Bat (2) nihil íiii critainis existimare, aaeguJ!an en las notas ¡1a1. Rusa que léen ot.ros (3) Cont 66, y después tos demás, tj el C Theod.; enim, mine Pl 1 2 Bg 01, ed Nby Sohf; auton, HaZ Rasa Cont 62 (4) chaiitatis,piftse en la nota HaZ (5) Los m~Pl I2 By Gt,e1 Nbg ¡Ial, O Theod; suae, cd. Schf.; sus, Raes. y tos demos (6) III , falta en todas tosed psi o se eé qae se ha de aiçdu tanto por ¿afecha, como poi ¿o que dice Ritter en la nota á ¿a ley del C Theod lj La indicasión de ¿afecha falta en HaZ ) Ms Piet., Cont 62 ydspaeslos demas,jjelC Theod.; et atricium, faltan en to mme Cas V'at Pl 2 By, ed Nbg fiat en el me P1 1 el cral dice pfectuin ptuiiu, se hallan vestigios de ¿a lectui a del texto

9) episcopus ant, (üiade el O lYseod () ant, O Theod. (U) dedicat.a, ed. Nbq Hali (I) Los mme Pl 1 2. By. UI ,ed My &hf Cont. 62. O Theod ; si, falta enHal. Rase. Cont 66 jt, tasdemás (13) vir et, por ve!, dice la cd. Sohf; vel neo, cd Nbg 14) vel ad carn,faltan en el O Theocl lS) 1rnte, añade el me Pl.2 loi te, falta en cime Pl 2..if_en el C Theod ii7) ant dest,nats, falta en el O Theod (48) Los mme Pl. 1 Gt ed Schf. y el O flieod; sint, uiiaden ¿os mms.PL Bp,laeá Nbg s ¿as demás (19) val conditionis, anade Cont 62 (20) competentér, el O 7'heod

Rasa;

20 Los Emperado es Tsionosio y Vt.iENTINIAo, Aujustos, á TAURO, Prefecto dei Pi etorio y

54CÓDIGO.—LII3RO 1: TÍTULÓ 111

cleslis vel hióÉasteiiis ieseivatis si quis foite piaedictis conditlonibus obuoxius, ant ex gestts negotlis, ant ex quibusiibet allis ecciesiasticis actiouibus (1) obligatas obierit

Dat XVIII (2) Kal lan ARIOVRD0 et ASpA.

BE (3) Conos (4) [434]

Au!rusNT de monachi § IUud quoqve (Nov. c 5.)—Nunc autem cum monaclius faetus est, hoc ipso suas les omnes obtulisse monasterio videtui, si piins testatus non sit; et exinde de ilidido eius cessante lege disponitui, ut, si libeios ha beat, in quos ant nihil, ant miuus legitima poi tiene quoquo donaudi titulo cntuIei it, eatenus substantiae monasteiio destinatae detrahatui, ne quid contingat cii ca libeios iniqunm, salvo turnen ¡me uxozis, et alioium eieditoiurn (5).

21 lidem AA TU0MAE (6) F P —Ad similitu. dinem tam episeopoium oithodoxae fldei, quam piesbyteioium et diaconoium (7), u, qui honoiaiio titulo illusti cm dig nitatem consecuti sant, por substitutos peiiculo suai am facultatum cuiiae munei ibas satisfacci e flQfl vetentui Dat V Kal Mait Constantinop EUDOXIO et Dioscono Conos (8) [442] (9)

sean detentados poi las iglesias 6 monasteiio quedando por supuesto i esei vadas A las saci osantas iglesias 6 A los monastci loe las acciones cóflipe. tantee, si acaso alguno de los sujetos A una de la antedichas condiciones hubiste fallecido obligado 6 pos gestión de negocios, 6 poi ola as cualesquiera acciones eclesiásticas Dada A 18 de las Calendas de Enejo, bajo el con-

sulado de ABIOVINDO y ASPAR [434] AUTÉNTICA de mariachis § hilad quo que (Nov.

5 e 5 )—Pelo en la actualidad, cuando uno se ha hecho monje, se consideja que pos esto mismo entiegó todos sus bienes al monastejio, si antes no hubieia testado; y poi esto, no habiendo testamento suyo, dispónese poi la ley, que si tuviera hijos, A los cuales 6 no les hubieje dado nada, 6 lee habici e dado poi algún titulo de donación menos de su poicióu legitima, detiáigase de los bienes destina os al monastesio lo suficiente pasa que no recaiga peijaicio alguno sobie los hijos, quedando ti, salvo no obstante el dei echo de la mujel, y el de otios acieedoies 21 Los mismos Augustos d TOMÁS, Prefecto

del Pretosio —A semejanza tanto de los obispos de

la fé oitodoxa, cuanto de los pi esbitet osy diáconos, aquellos que pos titulo honoiaiio han conseguido ilusti e dignidad, no tengan pi ohibición pata levantat las cargas de la ctuia pos medio de substitutos A i iesgo de sus pi opios bienes Dada en Constantinopla A 5 de las Calendas de Maizo, bajo el consulado cíe. Eunoxio y de Dióscono. [442]

22 lidem AA PLORENTIO (10) P. P - Si qua psi ealamniam postulatio supei cilininailbus canele apud competentem indicen deposita, exhibitiofis causa, fueiit saciosanctae ieligionie antistitis (11), tilginta pondo ami condemnatione, publieis calculis infeienda, nt poi oellatui, pi aecipimus § 1 —Quin etiam omnia piivilegia, quae saciosanctis ecclesiis confugaiurn ant cleiicoium, decanoium ant alioium eocicsiasticoium causa legibus sant piaestita, intacta atque illibata seivati

22 Los mimos Augustos a FLORENCIO, Pi e-

fecto del Pi ato, Lo —Si calumniosamente se hubieie piesentado ante juez competente, en causas CLiminales, alguna petición pata la compalecendia de un pielado de la saciosanta idligión, mandamos que sea castigada con la condena de tielnta libias de'oio, la cual habi& de aplicaise al tesoio público

§ 2 —Piaeteiea iubenius, ut omnes cleilci atque monachi,qul de suis civitatibus ad hane alinam utbem ecelesiastici ñegotii vel religionis causa pioflciscuntui, liteiis episcopi, cuí unhisqiisquc sol am itei faclens obsequítui, muniti adveniant; scitiui, quod, si citia hanc fidueiam aceesseiint, sibimet imputabunt, quod non deiici vel monaehi osee putabuntui D THEODOSIO A. XVII et PESTO Conss. (12) [439]

§ 1 —Mandamos además, que se guai den intactos y sin menoscabo todos los pilvilegios que p01 las leyes se han concedido A las sacrosantas iglesias con motivo de los que en ellas se iefugian, de los clétigos, decanos, ú otios eclesiásticos § 3 —Además de esto mandarnos, que todos los eléiigos y monjes, que de sus ciudades vienen A esta augusta ciudad poi causa de negocio eclesiástico, 6 de su ieIigión, vengan piovistos de cartas del obispo, A que cada viajante de estos obedece; debiendo de sabei, que si hubicien venido sin esta iesguaido, se imputaián A sí mismos que no se cónsideie que son cléiigos 6 monjes. Dada bajo el consulado décimo séptimo de TEODOSIO, Augusto, y el de FReTo [439]

de sanctie episcop § Sed neque pro

AuTÉiicA de saectiss episeop. § Sed neque pro

AUTmSNT

(1) obligationibus, nts Pl 2. actibus. el C. Theod (2) Raes Cont 62 Ble, C Tizeod; XIV, Cont 66 71 76 Chai Pac

SY

(31 BIe , C. Theod ; Aspe e, 103 cIernas. (4) La indicación de lafeelia falta en Hal (5) salve---e¡ editorum,Jaltan en la ed Nbg (6) Isidoro, Ble; disienten otros mrns y ed y la 1 53 de este Lit del C donde 85 Ide: Jc8ew-1rç Ocepv &vrieipa-

cdose tom Sida la £ 60 C X 32

(7) p1ebrteri et diacoui, ,nms P11 2 Dg Gt.,ed. Schf (8) La indicación deia fecha/ud puesta atendiendo cita 1 69 C X 31; Raes y despues de ¿1 los demás lomaron equsio cadamente la suya de la ley 157 del Ç r/1004— XII 1

(9) El texto fija 8 esta ley el año 442; pero sin duda hay aqal una en ata, debiendo ser en su Lugar el 436, que se en otras ediciones. De ob o modo, co, respondiendo la esguiente ley al año 439, no se guardarla el órden cronológica pi eceptuacio para ci Código —N del Ti (iO) Thome, me Vat (11) anIitiiia, sus Gt , cd NSg Hal. Ble ; antitiil, las da– más Las Das dicen: O atr(euç acTadiç inisxono, Tp5xena Xpwíou d £rpag irpo p.Sei Sic (12) En ¿a indicación de la/echa, añadkla por Cont 62 y los clemae,se observan lagunas

6DIG0.—L1Ilit 1: T±TLÓ iit

aibd (iVov 123 e 8 )—Nullus episcopus invitas ad civilem ve¡ militaiem iudicem ia qualibel causa piochtcatui vel ehtbeatui, nisi piinceps iiibeat ludex autem, qui duci vel cxhibeii impelaveiit (1), post cinguli iptivationem viginti libias ami ecclesiae illi, euius episeopus cst, peiso1vat exeeutoie 2 post cinguli piivationem vibeilbus Bubdendo (3), el in exilium depoitando (4.

qualibet ÇWov 123 é 8 5-14ingán obispo sea pieseutado 6 exhibido contia su. voluntad en cualquiei causa ante un juez civil, 6 mililat, 4 no ser que lo mande el piincipe Mas el juez que hubiete mandado que fiieia piesentado 4 exhibido, además desea puyado del cingulo, pague veinte libias de oio 4 la ilesia de la que aquel es obispo; debiendo cci el ejecuto¡ del mandato sometido 4 la

pena de azotes y depoi tadeí f destieno después de

sei puyado del cingulo

• 23. Impp PÁLLADIO

VÁLBNTIIÁiUS et MAiCIANITS AA 5) —Quoniam venciabilia ieeoi-

P. P

dationis Plavianus 6,, huius almae uibis episeopus, cum venei abilis synodi iuuumei abilium paene saeeidotum, qui Chaleedone eouveneiuut, tanto el tali decoratus est testimonio, UI Eutyches, qui contia senseiat, eum sceleiatis dictis suis ab omnibus uno cie damnaietui, aboleatui qutdem Eutychis 7) damnosa mernolia, Flaviani autem mudabilis ieeoidatio ieveletiu (8) Data piidie Nonas Iiilias (9) OP SPoRAOIO (10) Y O. et qui fuciit nunciatus Conss (11) [452] 24. lidem (12) AA PALLÁDIO P P - Id, quod paupeilbus testamento ve¡ codicillis ieliuquitut, non ut luceitis peisonis ielictum evanescal, sed omnibus niodis latum flimunique consistat Bat VII Ral 25 IMP MÁRCIANU8 A C0RSTANTIN0 P. P.— Quum cleticis iii iudiciiim vocatis pateat episcopalis audientia, volentibus tamen aetoiibus, si actoi disceptationem sanetieslmi ai chiepiscopi nolueiit expelía¡, eminentissimae tuae sedis examen coiltia calliolicos sub vito ieveiendissimo aichiepiscopo buius uibis clejicos constitutos, vol contia 1 everendissjrnum oeconomum tam de suis, quam de ecciesiasticis nogotiis sibimel noveiit expetendum (18); neque In tillo (14) alio foio, vel apud quemquam alteium iiidicem eosdelll elericos litibus iiietiie, el civilibus ve! ciiminalibus negótiis tentet inneetei e § 1 —Memojati autem ieveiendissimi cleiici tbodoxaium ecclesiaium, quao sub vito ieligiosistimo antistite luma inclytae mbis sunt, in causa 15), in qua ve! ipsi, vel piocut atores, quos pto se dederint, sententiaium tuaium auctoiitate pulsantui, executojibus, pet quos eoepeiint conveniti, Meiussoiem aaeiatissimae hulus uibis eeclesiae oecouomum 'vel defensoi cm piaebeaut, qui usque ad quinquaginta libias ami fidetussoi existal Ipse veto teveicudisaimus oeeonomus almae huius uibis ccclesiae, lite pulsatus, fideiizsaoiem pa, o se non (1) Alioqulu si iuilcx quidern lubere ausus est, cd ScJtf (2) Hile exacutor, cd Schf (3) torrnenti subiiciatur, ed Sohf (4) n,ittatiir, cd SciJ'

(5) En Zas Act Cnec. Chale se £ée: Oí cebra¡ PUaút4 ltai35 j ptnlerírr ¿ipy'.i rcZ v Irp T(6)5, OecyBtyxoi D)upu, iiaw ¿7r4 irpi epT rOv 3'z( ipc.c(w d nr (6) Lo3 nuns Pi 2 Bg Die; Flabanus, Aris Pabianus, Acta el ms Pi 1. y £odas las ed excepio la de Dic ; Conc Chale (7) EuoO, en grtego; Eutyces, Ans; Eutycetis (Eutychetis), los mme 11 todas ¿oc

23 Los Emperadores VÁLEwrINIANO y MARAugustos, ti PALLAm0, Prefecto de! Freto-

CIANO,

i jo —Puesto que Flaviano, de venetable iecoidación, obispo de esta augusta ciudad, faé bomado con tantos y tales testimonios del veneiahle Sínodo de casi innumeiables cacei dotes, que en Calcedonia se ieunieuon, que unánimemente fué condenado poi todos Eutiques, que habla ezeldo lo contu al jo, juntamente con sus malvadas aflimaciones, quede extinguida ciettamente la mala memotia de Eutiqucs, pelo ensálcese la laudable reeoidaeión de Flaviano Dada 4 1 de las Nonas de. Julio, bajo el consulado de Si'oa&cio, vaión esclaieeido, y del que hubiei e sido designado. [452] 24 Los mismos Augustos ti PAILADIO, Ps efecto del Pretos ¡o. —No se anule,tcomo dejado 4 poi

sonas incleitas, lo que se deja 4 los pabtespoi testamento 6 codicilos, sino que de todos modos se mantenga válido y fi me. Dada 4 7 de las Calendas

25 E! Emperador MARCIANO, Augusto, áOoNsFi efecto del Pi eto jo —Como citados los

TANTINO,

cléiigos 4 juicio esté expedita la audiencia episcopal, pelo queiiéndolo los actoi es, si el actot no hubici e queuido sujetaise 4 la jiuisdicción del santísimo aizobpo, habiá de sabei que se ha de iecuuit poi él al conocimiento de tu eminentlsima sede contia los clétigos católicos dependientes del tevetendisimo aizobispo de esta ciudad, 6 contia el ie'v-eiendlsimo ecónomo, tanto poi los suyos piopios, como poi negocios eclesiásticos; y no intente en ningún otio foto, 6 ante otto cualquici juez atrae' 4 litigios 4 los mismos el&igos, y obligarlos en negocios civiles 6 ciiniinales § 1 —Peto los mencionados tevetendisimos ciéiigos de las iglesias oitodoxas, que se hallan sometidas al teligiosisimo pielado de esta ínclita ciudad, en la causa en que 4 ellos mismos, 6 los piocuradotes que pata st bubieien nombiado, son citados poi la autot idad de tas decisiones, den como lladoi 4 los ejecutoi es, poi los cuales hubiesen comenzado 4 set citados, al ecónomo 6 dcfensoi de la saci atisima iglesia de esta ciudad, el cual constitúyase fiadoi hasta cincuenta libias de oto Pei o demandado 4 juicio el mismo t evet endisimo ecó-

(8) Los mms PL! 2 Bg (it Rg,, Aa,, ed Schf; rele vetur, edNbç' HaZ y Zas densas (9) Cent 76; IuUas, falta en todas la., cd (10) Sooi atio. Cont 76 ; Aspoi alío, Los denuis (fi) En Las AcI Çoas Chale se ¿de de este modo Za fecha: iou)(i ¿Y Iyewrpl Toda ¿a ,ndtcapaWoV,ra-S pardrou uel TOS cidn de la fecha/alta en Ha? Rase Cont 52 JjB21 lrnpp val el mar 0, el mc PLIt i) exspeclandum, ed !.lbg r Mca Dg ; neque la nullo, me. Gt; naque sil,, mC Pl 4) I res Pl. 1; quilo nulla, todas las cd, 2 ; gui (Ib) caucarn, res Pi 1

CÓDIGO —LIBRO 1: TITULÓ xt1

piaebeat, utpote qui et aliouun cleiicoium fldeiussoi fatuins est, sed fidei suae eozumittatui Quodsi lis diveisoium (excepto ieveiendissimo oecouomo) cleiieoium, quae agitauda si!, memoiatam summam videatut excedeie, clericus lite pulsatus det executoi 1 t 1) pio 1 esidua quantitate eautionem Suala, cuí nullum tamen iuseitum eiit insiurandum, quia ecclesiasticis legulis et canone, a beatissimis episeopis antiqüitns instituto, cleilci iniaie piohibentui § 2 - Siatuirnus autem, ut executoiibus idem ie-veieudissimus oeconomus vol alil diveisi cicilci e-ab beatissimo ai chiepiseopo hume splendidissimae civitatis, seutenti ai urn tuai um auctolitate commo niti, duos solidos tantummodo ient po coininonitione (2) sua et pio lastitutione piocuiatoiis, si pei eum volueiint litigase. Qüod ciiea alios quoque diveisos appaiitoies eminentiae tuae iii liis, quae ex consuetudine praebentui offlcio, obseiva11 la causis piaedictoium elesicoium iubemus, ut litis sumtus vel expensae a eleiieis pauciozes (3) humanios esque pi aestentui Dat VIII Aplil VARANE (4) et Conss (5) [466]

IQAsiiE

Au'rnEwr de sanctiss episcop § Spos ulat um.

(Nov 123 e 28)—Sed hodie nulla peisona tu cccesiastico offlcio contituta in qualibet causa ciiminali vel pecuniaiia cuiuscnnque quantitatis, vel diaconissa, vol monachus, vel ascetaia, ve! monacha, amplius quatuol siliquis peimittantui das e, nisi qaum ex iussione pi incipis ad alias pi ovincias voeantiit ubi non ultia unum solidum accipie! oxccutOi Episcopus p10 iebus ecciesiae sune nihil piaestet nomine spoitulatum, actiones contia ccelesias piopositas oeconomis suscipientibns ve.l illis, qui in eam caflsam sun! osdinati Qui contia hoc exegeiit, iii duplum, quod exactum est, reddeL, nndndus (6 1 ciuguLo, si miles est, si clesicus, a consoitio cleiicoium iemoveudue (7)

AtTTHnNT

de litigiosis § Ad eixludendas (Nov

nomó de la iglesia de esta augusta ciudad, no dé pos si fiadoi, como conviene al que ha de ser fiadoi de los otios ciésigos, sino que couflese en su fidelidad Mas si el litigio de los olios diveisos ciéiigos (excepto el ieveiendisimo ecónomo), que se haya de entablai, pai eciei e excedei de la mencionada suma, dé al ejocutoi el clésigo citado á juicio caución piopia poi la iestantc cantidad, peso sin que á ¿1 se le haya de piestai jl.uamentó alguno, poi que poi las logias eclesiásticas, y pos cánon, establecido de antiguo pos beatlsimoe obispos, á los elésigos lee está piohibido juiai § 2 —Pelo mandamos, que el mismo se-veieudlsimo ecónomo, ólos otios divei sos cléiigos dependientes del beatisimo aizobispo de esta muy esclasecida ciudad, dén áloe ejccutoies, cuando hubicien sido citados pos autoiidad de tus piovidencias, tan sólo dos sueldos pos su citación y poi el nombi amiento depiocuiados, si poi medio de este bubieien querido litigar Lo que mandamos que seobseivetambién iespecto á los otios diveisos alguaciles de tu cmi nencia en las causas de los mencionados clérigos, en cuanto si lo que pos costuinbie se paga pos sucaigo, pala que los gastos i espensas de litigio se satisfagan más ieducidos y niodei ados poi los ciétioos de Abs II, bajo el consulado de Bada si 8 RAN y de JuAN [456] AuTwrIcA de sanctíss episcop § Sportuias'um (NOV 123 e 28) - Mas hoy no se pci mita que

ninguna persona constituida en caigo eclesiástico, ó diaconisa, ó monje, 6 asceta, ó monja, dé en cualq'aies causa esiminal 6 pecuniasia, de cualquies cuantia, mas de cuatio silicuos, salvo cuando son llamados si otras plovincias poi mandato del pila cipe; en cuyo caso el ejeeutoi ieeibiiá no más de un sueldo No satisfaga nada el obispo si titulo de espós talas poi los negocios de su iglesia, encai gánclose de las acciones entabladas cóntia las iglesias los ecónomos, ó aquellos que paiis esta camisa fuemon nominados El que contia estas disposiciones hubiese cobiado, devolvesá en el duplo lo que se cobió, debiendo sol despojado del cingulo, si es n-tilitai, y seinovido de la comunidad de los clésigos, si clésigo AUTÉNTICA de litigiosis § Ad eccludendas (Nov 112 e 2 )—Mas p01 iegla genesal piovidencie el

112 e 2)— Geneialitei antera mdcx piovideat, libelluni pulsato non poisigI, spoitulasve ab co non exigí, nisi pilus et la libello actoi pci se aut pci tabulaiios consciibat, et actis inteivenientibus fldeiussoiem idoueum (8) peiiculo competentis offl cii psaestet; quod usque ad finem litis peimaneat, camnque vel pei se, vol pci piocutatoiern exeiceat, et, si eonvictus (9) fueiit iniuste moviese litem, expensaium sumtuumque nomine dccimam pas tem quantitatis in libello compi ehensac pulsato iestituat Aut si flcieiussoiem daie non valet, supei hisdem iusatoiiam exponat eautionem, e! tactis saciosanctis evangelils affiimet (10, se fldeiussoiem dale Ron posee; poena iudici et eius offieio imrnineute, si alites veisati fueiint, iii denlo Iibiis ansi Executoiis autem bona publicabuntas,

juez que no se piesente la demanda al demandado, 6 quedo él no se exijan espéitulas, si antes y en la misma demanda el actos no contiajesa obligación pos sI 6 poi medio de eses ibanos, y mediando acta no pi estaiafiadoi idóneo si iiesgo del competente oficial; lo cual subsista hasta el fin del litigio, ya lo siga pos si, 6 poi medio de pio-ivadoi, y si hubiese sido convicto de habei piomovido injustamente el litigio, pague al demandado si titulo de expensas yde gastos la décima paste de la cantidad compiendida en la demanda O si no puede das fiados, pieste sobie esto caución juiatolia, y puestas las manos sobi e los saci osantos evang eis afume que no puede dai fiados; imponiéndose la peña de diez libias de oro al juez y si su oficial, si

() vel adversaiio, atiade laed Schf (2) monitione, ¿a cd .Schf y Hal en el texto; conventio-. ite, caz 1. gi (3) pai ciares, p,efle,e ¿cci Leaaclav (Notat 1 ¡5), poi que t14rpQP, dice ¿a CoU const gi aSo. (4) Va, ari, Rusa y ¿os demás, excepto Bk; pero Osse ¿de en ¿a Chroa. Alex. (5) La indicación de ¿a fecha falta en Mal, y fud resta-

blectda por Ruu atendiendo d ¿a ¿ 13 C de episcop aud.1 (6) nudatus, ¿cia ccl Nbg. Schf. (7) removeatui, ¿as cd Sc/if HaZ Ritos; moveatut, cd Nbc . HaZ R~ (8) ¿don eum, falta en (as cd Nbg Schf (9) victus, cd Nbg (1O af5rmabil, ¿as cd Nóg Schf Hal Ross

01DIGO —LIBRO 1: TÍTULO Hl

t danrnabitm in exilium, niel causa moveatui ex consensu idi iusque pai tic

de otia mancia hubicien piocedido Mas se confiscai fin los bienes del ejecutol, y seifi este condenado fi destieiio, salvo si la causa se plomovieta P01 consentimiento de ambas paltos

28 Imp LEO A IULIARO (1) P P - Deceinimus, ut posthac noque monnebi, aut (2) iquicunque aM cuiuslibet ( status atque (4) foitunae, in aedes publicas velin quaccunque loca populi Yoluptatibus fabi icata venei abilem ciucem et sanetoinra maityium icliquias illicite inicuo conentui, vol oceupale audeant ea, qune vol ad publicas causas, velad populi óblectamenta constiucta unt Qunm enim icligiosae aedes non desunt (5), possunt ibi, consultiB plius, ut opoitet, ieligiosissimis episeopis, ieliquias sanetoium iB) maityluni non qnoiundam usuipatione, sed aibitiio ievcieni:Ussimoiurn antistitum colloenie Ideo patientim et modestiam euam, quam legos nostiae et publica disciplina, et ipsoiuni monachoium nomen expo. scit, studiose unnequisque tam monachus, quam cuiuelibet alteiius pio1esionis 1 etineat, et peipetuo obseivaie pioculet

28 El Empes ado'e LEÓN, Augusto, d JnlLkRo, Prefecto de! Pretorio —Mandamos, qie en lo suce-

27 Idem A E RYTHRIO 17) P P —Quisquis emensis 8) militiae suae stipendiis, expletisque offl.clis sive muneiibus, quae cuicunque conditioni (9) ant consuetudine, aut lege debebantui, ad consoi tium se contuleiit ele). ¡col et intei ministios veiae oithodoxae fldei malueiit et elegeiit (10) numeiaii, nullius pioi sus sententiae acei bitate 1 evocetui, ncc a Dei templis, quibus se eonseeiavit, impoitunis intentionibus abstialiatiu, sed in lusdem boatissimis ininistellis secuius peimaneat et quietus, ad quae post long¡ laboiis lasaitudinein ob idiquae vitae iequiem consilio melioie piotaetus est; bis actionibus, si quae contia ei,im clueque patri monium legitima intentiono eornpetuiit, pio tui ¡e oidine iesponsuius,exceptis piimipilaiibus, quos pi acceptia tui c-alminis et publicis utilitatibus in peipetnuni osee subiectos, sacratissimae constltutionis statuta sanxeiunt (11)

28 Idem et ANPHBMrnS AA (12) NICOSTR&TO P. P - Nulli liccie deceinimus, sive testamento

lici es sit institutus, sive ab intestato succedat, sive fideicommissaiius vel legatailus inveniatui, clicpositiones pU testatolis iufiingeie, vel impioba mente violaie, asseiendo inceltum cese legatum vol fldeicommissum, qiiod. 1 edemtioni captivoium ielinqnitui, sed modis omnibus exacttim 1)10 YOluntato testatoiis piae ici negotio (18) piofiecie

sivo los monjes, ú otios cualesquiciade cualquici estado y condición, no intenten llevai ilicitamente A loe edificios públicos, 6 fi cualesquicia locales eonsti uidos ml a las divei siones del pueblo, la veneiable ciuz y ieliquias de santos máitites, y que no Se atievan fi ocupal los edificios que han sido constiuidos paia objetos públicos, 6 paaa iecieos del pueblo Poique no faltando edificios telglosos, pueden colocas en ellos, consultados antes, como conviene, los ieligioslsimos obispos, las i el¡qnia.s de santos máttiies, no poi usuipación de algunos, sino fi voluntad de los ieveiendlsimos pielados Poi lo tanto, cada cual, así monje, como de otia cualquiei piofesión, conseive cuidadosamente su paciencia y su modestia, que nuestias leyes y la pública disciplina, y el nombie de los mismos monjes i eclaman, y pi ocui e guai dat las pcipétuamente 27 E! mismo Ati gustó ci EIUTEIO, Prefecto del Ps etorio - Onalquieia que, tianscuiiido el tiem po de set vicio en su milicia, y desempeñados los oficios 6 calgos que 6 poi costumbie 6 poi ley se deblan fi cualquiei a condición, hubici e ing tesado en el consolcio de los cléiigos, y hubieje piefetido y elegido set contado entie los ministios de la veidadeta fé ottodoxa, no sea sepa:iado poi la seveia iesolución de nadie absolutamente, y no ces sacado, con iinpoitnnas demandas, de los templos de Dios, fi los que se consagió, sino que pelmafosca SCUlQ y txanquilo en los mismos beatisimos ministeiios ti, que eón mejoi consejo fué llevado después del cansancio de un laigo tiabajo pata descanso de su i estante 'vida; debiendo i cspondei con al cg lo fi dei echo fi estas acciones, si aig unas competen contia 81 y su patilmonio p0i legitima demanda, excepto los primipilos, los cuales, disposiciones de una saci atlsima constitución mandaron que pci pétuamente estuviesen sujetos fi las ói dones de tu alteza y fi las utilidades públicas ANTuMI0, Augustos, ci NicósPrefecto del Pi etorio —Declaiamos, que no

28 El mismo y

TnATO

es licito fi ninguno, ya haya sido instituido here deio en testamento, ya suceda abintestato, ya se encuentie sei fideicomisatio 6 legataiio, infiingii las disposiciones de un piadoso testadoi, 6 violaslas con dañada Intención, aseguiando que es iiicicito el legado 6 el fideicomiso, queso deja pasa iendención de cautivos, sino que cobiado este de todos modos, apiovoche confoime fi la voluntad del testadoi al objeto de la piadosa institución

(1) Viviano, Ble.

12) Los mme Pl 1 2 Bg Gt • cd Nbg Schf; seque, ¿IaL y tos deinas, aunque asegure Cont en la nota ma,ginal que en todos se Me ant (3) Los mme Pt 7 2 Bg Gt, cd Nbg ¿Ial; cuiSEculi-

2

las cd Sch/ Rase. y Las damas atque,fatta en ¿a ed Schf; aut, el fl8. (it Loi mas Pl 1 2 Bg (it ,ed Nbg Schf ¿Ial ; desint,

y Los demos SftOCIUI um,falea en loe mme. Pl 2 Bg (it, cd Nbg y en Ha¿ en el texto a& rci tav le(cniO, ¿as Das, según tas que seria prefe, iIle orniti, ¿apakd'ra mal tym utu (7) Et iii io, mme Pl. 1 2; Ermtio, rn5 Bg ; EIei ithio, me Vot; Eruijo, me sas; Entio, ccl Nbg Eutycliio, ¿Ial y Los demos (6)

Tomo 1V-.-

(8) ernesais, iJ) Loa mme Pl 1.2 Bg Ct; conditione, todas Las ed;

sivo—debebantui, esttj,,m de este modo e.vpicsadaseh las Das,,, ,j rs fin a5eou 1 &ou ps&vm',m. )am?oup7las. (11;) el ciegos it, faltan en la cd Wbg y en Hal en el tecto (11) Pio6aldemente esta ley fud pr omulgacLa en el año

446, Leon A III. cons , puesto que un a/lo despuÑyo reinas. ba A ntenzio con Ledn, y antes del año 466 no aparece usado Prefecto dl Pi ~r ¡o el mencionado Ei it, lo. (12) Idein A, mme tas Val PL 1 2.; Id AA.. me, Bg I3) negntiurn, mme Pl 2 (it; ne5otiis, ecl ,Schf; ncgotioque, me, Pl 1

C6DIGO —LI1tO I 'dTÚLÓ ti

§ 1 —Et si quidem tetatoi signiflcaviit (1), poi qucin dcsidei at 1 edenitionem fiel¡ captivoi um, is, qui spccialitei desi3nattte est, legati vel fidelcomuiissi habeat exigendi lieentiam, et pie sua, conscientia (2 j votum adlinipleat testatotis Sin autem, peisona non dcsig nata, testatoi absoluto tnntummodo surnmain legati vel fideieommissi taxavcrit, quac debeat memouitae causae pioficele, vii ieveiendissimus episcopus lime civitatis, ex qua testatoi oiitut, habeat fac'nitateni exigendi, quod huius iei giatia fueiit deielictum, pinin defuneti piopositum sine ulla cunetatione, nt conveuit, impletulus § 2 —Quurn autein vii ieligiosisshnus episcopus huinsmodi pecunias pie iellctas aibitiio (13) fueiit consceutus, statim gestis inteivenientibus ea am quantitatem el tmpus, que cas (4) suscepei it, apud iectorem piovineine publieni e debebit Post unius velo anni spatium el nuinelum captivoium, et dala pi o his pi elia eum manifestai e pi aecipimus, ut poi omnia imp!eantui 1am i5) pino deficientium voluntates; ita tamen, nl i eligiosissimi antistites (6) giatis et sine nilo dispendio pinedicta gesta conficiant (7), no humanitatis obteutu i elictae (8) pecuuiae iudicioi um dlependiis ci ogenttu § 3 —Quodsi testatoi, qni huinsmodi leg atum vel fldeicommissum non des¡--nata peisona ieliquit, baibaiae sit nationis, et de cine patlia aliqua emerseiit ambiguitas, vii i evel endissimus episcopus civitatis cine, tu qua idem testatoi defunetus est, eiusdem (9) habeat legati son fideioommissi petitionem, defuneti pi opositum medio omnibus impletni us § 4 —Quodsi in viso vol ja (10) teiiitoiio testatot nioi IBm obieiit, ilhius civitatiS vu revei eudissimus episcopus exactionem habebit, sub qua (11) vicus vel teiiitoiium esee dignoscitut § 5 —El no pi-am defuneti (12) pioposituni impi oba frandalorum (13) calliditate eeletui (14), quidquid P10 huiusmodi causa a testatoi e 1 elietum fueiit, univeisi, qui Id quocunque modo coguoveiint, vol in viii claiissimi icetotis pioviiiciae, vel in ni bis episcopi notitiam clefci cadi (15 libeinin habeant faeultatern; neo delatoi 18 nomen suspicionemque (16) foimident, qnum Mes atqne industia eium 1am laude quam honestate non caieat, nc paiitei pietate (17), quum veiitatem iii publicas auies lueenique deduxeiint (18); A1JTIT3NT de ecciesiast títut § Si quis auteni pro redemtione (Nov 131 e 11 )- hect testato'

vel donatoi inteidixeiit ci, aliquod ad hee pai ticipium tu ea i habere Idem est tu oeconomo (1) Los mine PI 1. 2,

Gt Rg,

ecl Nóg Scfzf Rol;

desi- naverís, Rase y los clemg (2' scenta, mine Pi 1 2 , ecl N1'g (3) pecunias LelicCas pro aibittio taed Nbg y fiat en el

texto

(4) es, me Pl 1

(5) am,ftctta.en el nzs Bg, ecl Nbg. HaZ; en ei,ne P 1 se tee por reciente a,cUción. (6) ieligoeissiini anti tites, JItan en el me. K. 1, ad Iflig fiat ¡uss; eiigiosi&sInus antistce. mme Pi 2 GI. (7) conlielautur, me PI 1 ,ed Nt,g fiat Rase ;lo mismo Çuemcndado de. pues en el me Bg; conficiat, mme Pl (8) relicte,faita en la ecl N&g

(9) eiusdern,/atta en el me Bg ecl N1g Rol; et idem,

me pl j

§ 1 —Y si verdadetaureute el testadoi huMor 6 significado, poi quién desea que se haga la iedeuión de cautivos, tenga facultad para exigii el legado ó el fideicomiso el que especialmente fué designado, y cumpla la voluntad del testador con aticlo á su conciencia Mas si no habiendo sido designada peleona, el testador hubiere en absoluto fijado tan sólo la suma del legado 6 del fideicomiso, que deba empicaise en la mencionada causa, tenga facultad el ieveiendlsimo obispo de aquella ciudad, de que es oriundo el testador, pata exigir lo que para este objeto hubiere sido dejado, debiendo cumplir sin deinora alguna, como conviene, el propósito del difunto § 2 —Mas cuando un ieligiosfsirno obispo liubie ie recibido cantidades de esta natu.taleza dejadas su piadoso arbitrio, al punto, mediando actuaciones, deberá manifestar ante el gobei nador de la provincia el importe de aquellas y el tiempo en que las hubiere recibido Y mandamos, que después del espacio de un año manifieste, as¡ el númeio de cautivos, corno los pi cejos dados por ellos, á fin de que en todo se cumplan tau piadosas voluntades de los que fallecen; pelo esto de modo, que los religiosisimos pi ciados hagan las antedichas actuaciones giatis y sin dispendio alguno, para que las cantidades dejadas por consideiaeiones de humanidad no se consuman con dispendios de juicios § 3 —Peio si el testador, que sin haber designado pci sona dejó un legado 6 fideicomiso de esta naturaleza, fueta extranjero, y surgiere alguna duda sobre su patria, tenga acción para la petición del mismo legado ó fideicomiso él iev-eiendtsinio obispo de ha ciudad en que falletió el mismo testador, debiendo de cuniplit de todos modos el propósito del difunto § 4 —Mas si el testador hubiere fallecido en una aldea 6 en un territorio, tendrá acción para la exacción el reveteudisimo obispo de la ciudad bajo la que se conoce que estála aldea 6 el territorio § 5 —Y para que con dañada astucia de defiandadores o se oculte el piadoso plopósitó del difuuto, todos los que de algún, modo la hubieren sabido tengan libre facultad para poner en conocimiento, 6 del muy esclarecido gobeinador de la provincia, ó del obispo de la ciudad, cualquiera cosa que por el testadoi hniei e sido dejada por causa de esta naturaleza; y no teman el dictado y la sospecha de dolator, puesto que su fé y su diligencia no carecerán, asi de alabanza, como de honradez, ni tampoco de piedad, habiendo llevado ir oidos del público y á esclarecimiento la verdad; AUTÉNTICA de eee2esia.ut titul § Si quis auleni pro e-edenrtionc (Nov 131 e. 11 )—aunque el tos-

tador 6 el donador le hubiere prohibido tener en este asunto alguna intervención para ello. Lo mismo es respecto del ecónomo

(jO) Los mme Pl. 12 By GI, ecl Nbg Schf Ha¿; la, falta en Rase y en los deinas (11) mme PI 2 Gt , ed Schf (II) defunctt,, urn, mme Pl 1 2 Bg Gt ecl Schf

(t3) gravatoruin, var. l 14) celai etur, me. in Pl 1 . Rgg , d igualmente Gt, ecl. Schf. 15) etiam, añade el ma. Pl 1

ib) RUlptCiOfle, mine PL 1 Gt; suspicionem, me Bg;

suppositionetnque, cd. Nbg

(17) hrrestate—piette, este drden de palabras se halla en

los mme Pi 1 2. Bg , cd Schf y lo mismo en Nbg; quam honestate ay par itas pietat., ma, ral sal, HaL y lósdemcts (18) Esta ley parecep,oinulgada en el año 168, Aruhemlo

A II Cona , porque todas tas Cónetituciones dirigidas al mis-

mo Nicost rato, que se hallan en el cÓdIeO, Son ele tLicho arlo

468

c6niao —LIBRO 1: TfTIILO nI - 1 —Sed si bi, qui facelo iussi sunt neglexeiint,semel vel bis ab episeopo vel osconomo adxnornti pci publicas pesonas amittant lucium, quod cis continebat ex voluntate dcfuncti, et episcopus habeat licentiam vindicaie illud Iuciurn, et illud, quod distiibui debet, distiibusie; quod si non feceiit, iationem tcddeie debel

§ 1 —Peio si aquellos, A quienes se les mandó haceulo, lo hubieien descuidado, avisados una ó dos veces poi el obispo 6 poi el ecónomo poi medio de peisonas públicas, pieidan el lucio que les cou espondia poi la voluntad del difunto, y tenga faex 1!ad el obispo pain ieivindican este lucio, y paua distiibuii lo que debe distiibnirsc; y si no lo liicieie, debe dai cuenta de ello

29 Impp Lino et AvTuExerns AA ZENONI Sfratego —Qui iii monastoiiis degunt, potestatem mdc exeundi nc babento, vel in Antiocheusi civitate sen aliis quibuscuiique civitatil)us convei audi, exceptis solis apoci isiaiiis, quibus licentiam damus volentibus ob apocises necessaiias intiaie Gaveant autem ingiedientes, nc de ieigione vel doctiina disputent, vel consiliis quibusdam ad sc ditionem ve¡ tumultum spectaatibus sirnp1iioi es populi animos seducant, seientes, se, si nosti ae pietatis stati.ita ueglexeiint, le3um oevei.itati siibiectum Ui

29 Los Emperadores LEÓN y ANTEMIO, Augustos, 4 ZENÓN, Capitán general —Los que viven en

Dat Ka! lun OP LEONE A IV. (1) et PEOmÁNO Conss [411 (2)

los monasteuioa no tengan facultad paia salit de ellos, 6 paia fiecuentai la ciudad de Antioquía, ú otias ciudades cualesquiela, quedando exceptuados solamente los apoci ¿sinaloa, 4 quienes, si la qulejen, les damos licencia pala l!evai sus necesaiias iespuest.as Pe]o cuiden los que entien de no disputai sobie icligión 6 doctiina, 6 de no seducir con cieitos consejos, que tiendan 4 sedición, 6 4 tumulto, los sencillos huimos del pueblo, sabiendo, que si hubieien desatendido las disposiciones de atiestan piedad, habuán de quedai sujetos 4 la seve, idad de las leyes Dada en Constantinopla las Calendas de Junio, bajo el consulado cuaito do LnÓn, Augusto, y el de PnonIÁNo (471]

IEpItome Nov 123 c 11 ex Attatlatae synopsl

[Epitomo de la Novela 123 e 11 tomado de la sinopsis de Attallata

80 —Episcopis inteidicimus, nc quem a saciosancta ecciesia vel commuuionc segiegnt, nial luata causa piobata sil Qui veio dha piobationem baus segiegat, a sacia communione qnoddam ad tenipus aieetui ] (3)

30 - Piohilbimos 4 los obispos, que no segieguen 4 alguien de la saci osauta iglesia 6 comunión, si no se hubicia piobado justa causa Mas el que sin esta plueba lo scgiega, es sepaiado por cieito tiempo de la sagiada comunión]

31 180 1 lidem AA (4) ARMÁSI0 (5) P P -Si qucmquam vel in bac legia uibe, vel in ceteiis piovinc-iis, quae loto oibe (6) diffusae sunt, ad epscopatus giaduni piovehi Deo auctoae contigeuI, puiis hominum unentibus, nuda clectionis conscientia (7), sinceio omnium indicio piofeiatui Nemo giadum saceudotil pietii vanailtate mercetui; quantum quisque rnei eatui, non quantum dal e sufficiat, aestimetui Piofecto enim quia locus tutus, el quae causa case poteiit excusata, si veneianda De¡ templa pecuniis expugncntui? Quem mulum iutegiitatis, ant valium fidel piovidebimus, si ami sacia fanies (8) penetia!ia (9) veneianda (10) pioseipit (11)? Quid denique cautum case poteuit aut secuium, si sauctitas inconupta coiiumpitui (12)? Cesset altaulbus immineie piefanús aidoi avai it! as, el a ancua adytis iepellatiu piaculaie fiagitium Ita (13) casIna et humillo nostuis tempoiibus eligatui episcopus, nl, locoium quocunque (14) peiveneiit, omnia vitae piopuiae integuitate puiiflcet Non (15) pietio, sed (16) pie-

31 [30] Los mismos Augustos 4 ARRABIO, Pi efecto del Pretorio -Si acontecicu e que ó en esta

(1) IV, omiten la e' adamenje todas ¿as ecl excepto ¿a de B/c 2) La geucfna ISQ se halla en la ColI 28. cap III, i en ¿as Ba. 1 ¿ 9 ; etc ep?tome se eucuenlra en ¿a Coil co'cstit eec ¿es. ¡ 3 29 , j1 en ias Ras IV 1. 25.B, 1 texto sjue á Ant A.gasl i d ¿a inletpz elación de 1(0/ii (3) El epitome de esta Nov fue malamente inter polado aqui por Leunciam, (Adnotat. ad Cod. 7.) Aunque conocido después el eri om, ¿o enmendó (Natal JI 156)fuemanleniclo, sin embargo poi Poe y $p (4) Imp Leo a, me piel; Idem a, mme Cas Val P11. 2 - (5) Nicostioto, ma Pl.!, repelida por, emmo, ¿a inscrip0U5n de ¿a ley 28 de este tilulo (6) tez aru ni, aflade la ecl Sehf. (7) scientia, inc Gt Avis ecl Wbg también en los mme P 1. 2 aparece cambiada recientemente acientia por con-

$ciefltia.

iégia ciudad, 6 en lao dem4s piovincias, que están espaicidas poi todo el oibe, fneia elevado alguien con el favoi de Dios it la categoi la del episcopado, sea piomovido con pinos votos de los hombies, con limpia conciencia de la elección, y con since,o juicio de todos Nadie compre poi venalidad de piecje el grado del sa.ceidocio; estimese cuanto cada cual meuezca, no cuanto pueda dai Poique, 4 la vsi dad, ¿qué lugai podi 4 estal segtu o, y qué causa podib aci excusada, silos venetandos templos de Dios se consignieian con diueio? ¿Qué muuo de integuidad, 6 valladai de la té veiemos, si la abominable sed de oio 66 extiende al inteiioi de los venci andes lugnies? Finalmente, ¿qué podrá estau fue ó seguuo, si se couiompe la incoiuupta santidad? Deje de amcnazai it los altaico el piofano afán de la avauicia, y ueehácese de los sagi ados santuni ios todo cuinuinal pi opósito espiatouio Y así, elijase en nuestios tiempos un obispo

(8 Los mme Pl. 1 2 By GI, Ana, ecl Nbg SeAf Hai.; ja, a,tadenRues y los demás (9) et, cande el ma PI 2. (10) templa, nuncie el me Pl. 2 (Ji) Los mine Pl 1 2 Bg GI , Ana ,ed Nbg Schf; pi o— pat, ¡ial y ¿os demás. (12) Los mine Pi 1 2 Ep 01, Ans,ed Nbg Schf; cor(temas lumpatul, Ral y (13) Los mmc PL 1 2 Bg Gi, Ana, ecl Nbg Ha¿; Itaque, las ecl Schf Raes. y las demás (14) Los mmc Pl. 1 2 Bg , Ana ed Nbg Scaf; quocunque lococuiii, fiat, y ¿os dem4s. (15) Los mmc Pl 1 2 Bg al , Ana., cd, Nbg fiel Rusa; ncc, ¿as ecl Sa/cf Cont 66 m ¿aS demos (16 nec, Rase (Yonl 62.

OÓDIGO.—LU31t0 1: Tf'rtrLÓ Itt

cibus oidinetiu antistes Tantum ab ambitu debet cose sepositus (1), ut quaciatni cogendus, logatus recedat, inyitatiis effugiat Sola illi suffiagetur neceositas excusaud.i Pi ofecto enim indig nus est saceidotio, nisi fueit oidinatas invitus, quurn sane qulsquis (2) hane sanctarn et venaiandam antistitis sedem pecuniae intoiventu subiisse, ant si quis, ut altetuin oidinaiet vel eIigeic, aliquid accepisse detegitti, ad instai publici ciiniinis et laosae muiestatis accusatione pioposita a giadu saceido tu ietiahatiu Neo hoc solum deineeps honoie pi1-vaii, sed pelpetuae quoque infamao damnaii dece nimu, ut eos, quos pai facinus coinquinat et aequat uti osque sirnilis poena comitettu,

Dat VIII Id Mait Constantinop MAacIo et (3) Zaious Conos (4) 469] AUTBSINT de sancfiss episcop § Prae omn-

casto y humilde, pama que en cualquiei parte i que facie, todo lo pum ifique con la integildad de su nopia vida No poi pieeio, sino mogado, óidénese el pielado Tan alejado debe estai de intiigántes pi etensiones, que habiéndosele de obligai sea buscado, que m ogado se aleje que invitado huya Favoiózcale laaólajiecesida de escusaise Poique es cieitamente indigno del sacerdocio, si no huhicie sido oidenado contia su voluntad, siendo 4 la vol dad despojado de su categoi la del saceidocEo, como si se tintase de un crimen público y se hubiema puopuesto acusación de lesa majestad, cualquiei a que se descubi a habem obtenido esta santa y veueianda sede de pielado, mediante di nero, 6 si se deseubie que alguno mecibió alguna cosa paia que oidenase 6 eligiese 4 otio Y mandamos no sólamente que en lo sucesivo esté pi Evado de esta dignidad, sino también que sea condenado 4 poi pétua infamia, pam a que 4 aquellos 4 quienes el mismo delito mancha 6 iguala, 4 unos y 4 otros les acompañe la misma pena. Dada en Constantinopla 48 de los Idus de Marzo, bajo el consulado de Msnciauio y de Zsnoi (469] AUTÉNTICA

de sanctiss episcop § Prae omn4-

bus (Nov 128 c 2 )—Quod pie bac causa datum est, et pietiiun, quod expensum est, iestituatui eecicsiae, culus sacei dotium volult compal ni e

bus (Nov 123 e 2 )—Lo que se dió poi esta causa, y elpiecio que sepagó, entiéguese 4 la iglesia cuyo saceudocio quiso alguien compmni

32 1811 lidem AA (5) Dioscono P F phanotiophos hulus inc!ytac iubis, nula subtilitate mus obsistente, ces quidem, qui (6) pupiloi tun sunt quasi tutoi es, adolescentlum Yei o quasi euiatoies, sine nilo Udeiussionis giavamine in emei gentibus causis tam in iudicip, quam exti a indiciuni, ut opus exegeiit, ad similitudinein tutotis et civatouis, peisonas (?1 et 18) negotia camm, si qua possinthabeie, defencleie ac vindkaie iubemus; ita videlieet, ut piaesentibus publicis peisonis, Id est tabulauiis (9), ant inteivenientibu gestis in hac quidem inclvta mbe apud. vimum pci fectisimum magistinm ceusu, in pi ovinciis velo apud modei atol es eaium vel defensomes locoiu.m, mes eomum eis tmadantum, a quibus sunt castodlendae; ut, si quas earundem ieium pioptel foenus foisitan vel altam uugentem cau.sam, vel ea, quod seivali (10) non possunt, alienate piospexelint (11, plius habita aestimatioue, liceat (12) cia alienationis mime contiactum, uit puetia eomum, quiae exinde colllguntui, ab eisdem pei sonis enstodiantiu Huiusmodi autem pium atque ueligiosum offleium mo tempome oiplianotiophos ita petageie eouvenit, ut minime iatiociniis tutelaiibus son cumationibas (13) obuoxii Pint Giave enim atque inicjuum cst, callidis quoiundam, si ita contigeiit, machinationibus eos vexeui, qui pioptel timomem Dei (14) patentibus atque substantils destitutos nunoi es sustentai e, atque velut affectione pateina educaie festinant (15)

32 [31] Los mismos Augustos á Dióscono, Prefecto del Pretos jo —Mandamos que los eneam -

(1) Tantus ambitus debet esse sopitus, 4ris.

(2) Losmrns P112 Bg,Ans,Dect ,ed Nbg; si quis, ¿qe ecl Schf Ha¿ y las demás. (3) Mal ciqno et, faltan en Rus (4) La int2(caci.dmm de ¿a/echa falta en HaZ E1 me Pist de np. Zenone (5) Idem a, ,,ims Cas. VaC Pl 1 (6) Los mms. Pl 1 Bg.; eoium quidom, qui, mme Pl 2 Gt, ed Nbg Schf; qul qaideiii, Ha t y tos demds (7) poi sonaium,mms P11 2 Gt,ed Nbg Sckfy HaZ,

re,fl, t5ndosg cut d ato¡ is et,fal(a en ¿os mme Pl 1 2 9) tabulario, 8am ¿ g&; id est tabulaiiis,faltan en Hal (10) eotum quae smyali, zas Ge; en quod obseivaii, ,as

18)

Bg ed Sc1

gados de asilos de huéifanos de esta indita ciudad, que, sin que 4 ello se oponga ninguna sutileza del deiecho, son cieitamcn.te como tuteles de pupilos, y como cm adot es de adolescentes, defiendan y m ei vindiquen, sin guavámen alguno de fianza, en los casos que ocuiman, as! en Inicio, como fuel de juicio, seg tn la necesidad lo exigici 8, 4 semejanza de un tutoi y de un cumadoi, las peisonas y los no gocios de aquellos, si algunos pudician tenci; poi supuesto, de modo, que hallándose piesentes perso nas públicas, esto es no talios, 6 mediando actuaciones en esta Indlita ciudad ante ci pci fectisimo maestie del censo, y en las piovincias ante los gobeinadomes de las mismas; 6 ante los defensotes de los lugam es, se les entieguen sus bienes 4 ellos, poi quienes han de sei custodiados; 4 fin, de que si con sidciaieii que deben enajenal algunos de dichos bienes, quizá poi iazón de inteieses, 6 poi otiacansa ulgente, 6 poique no pueden conseivaise, les sea licito, hecha piimeiamente su estimación, celebmai ci coutiato de enajenación, paia que el piedo que de ello se peicibe sea gualdado por las mismas peleonas Pelo conviene que los encalgados de asilos de huéifanos descmpeen tempoialmente este piadoso y i eligioso caigo, de suei te, que en maneja ninguna queden obligados 4 las cuentas de tutelas ó cuiatelas Poi que es pesado 6 injusto, si así aconteciet e, que sean vejados poi las astutas maquinaciones de algunos aquellos que poi temal de Dios se desvelan pala mantenei 4 menOi es que calecen de padies y de bienes, y 4 ed,ncailos como con caiiflo patemnal (11) Los mme Pi 1 2 Bg. Gt, ed Mmg Schf Hal; alíe-

nandas esee pei spexci in t, Raes vj ¿os cIernas.

(12) licebil, mme Pi 1 2 By Gt, ed Nbq Sc1/; cuyo leetw a, sp apoyada pos' Cantas angoridav es fuera admitida, ha; ¿a que ea lagar dei precedente ut se debiese leer et d at

(13) curat 'ile, p:eftere leer Leunnle.w (Natat JI 157),

atendiendo d La coU const cosi, que dice souprep.oiç Mrirpoiccxoi )e7is/co (14) a, a,iaden los mme. PL 1 2 By. Gt, cd Nbg Schf (15) P, obabiements esta Ley es deleito 469.

ODIGO —LIBRO 1: TiTULÓ lit 83. (82 1 Iidenl ÁA (1) ERYTERIO (2) P P Omnes, qui ubique sunt vcl posthac faeiint oithodoxae ftdei saceidotes et cleiici, cuinscunque giadus sint (3), monaehi quoque, ja causis civilibus ex nullius penitus maioiis minoiisve senteutia ¡lidieis (4) ad extiauea judicia pcitiahantm, ant piovinciam, vol (5) losum, aut iegionem, quam babitant, exiie cogantiu Nullu.s coium ec1esias vol monastejia pioplia, quae ieligionls intuitu habitant, 1 clinquci e misei abili necessitate iubeatui, sed apud snos indices oidinaiios, hoc (6) est p10vinciaium iectoies, in quibus locis (7) degunt (8,, ecclesiainm ministeiiis obsecundent, omiuumque contia se agentium excipiant actiones, ut his hoiis saltem atque tempoiibus, quibus ieligiosoa viros a tui bulenta obsei vatione pl aetoi Ii vacai e contigeiit, quumque eos ad tempus petitoium intentio calumniosa laxaveiit, ad sua Be monasteiia et venez iabiles ecelesias cQnfele)ites, sapienti animo, plecatione solileita, faciliusque de pioximo saci osauctis altaiibus obsecundent, ja suis laiibns domiciliisque constituti (9).

§ 1 —In hac autem iegia uibe, si quando cuiascunque isi causa episcopos vel piesbyteios cete iosque cleiicos, qui saciosanetis ecelesiis obsequuntui, sive monaehos e' aliis quibuscunque pi oviuciis contigeiit i epei iri, quos tamen iii litem quisquam voeaie i olueiit (10), in millo alio sit 1i citum memointos cuiquani puisnie indicio,, nisi tu tunc sublimitatis duntaxat examine, ubi eis et beatitudinis honot debitus 1 esci vetui., et oi atoi am adfiitens ja defensionibus copia lai ge pi aestetai. 2 —Pi aetei ea quum ja pi ovinciis ex eius, qui it pi ovinci.am, fuel mt seutentia vel intei loentione conventi, sive illi saceidotes, sivo cuiuicnnque giadus cleiici, sivé monaehi habcantui, du.mmodo appiobentm oithodoxi, qiu in piopiiis iii) causis eontiactibusvc pulsantui, non alios, quam ecelesiae plopllao defensoi es, son quos oeoonomos appellant, fideiussoies piaebeant, no, d.um executone peitinax et avaia pioteivitas extiancos et idoneos fldeiussoies flagitat, ninitipiex imioxiae paupeitati iniiigatui (12) ineonimodnm 1 eg

§ 3 —la has autem inclyta nibe inventi ex qua-; cuaque piovincia venientes, quum in tnae amplitudinis indicio, quod cts solum de!egaviinus, liso pulsati fuci mt, 1 evei endissimi oi thodoxae fldei saceidetes, son (18) ceite (14) occoiiomi, aut ocelosiae defensoies, son ciciici, la enaste etvilibus sitio sive ecelesiasticis nulla pi aebendi fld.eiussoies molestentin in,tuiia, sed ant vicaiiis fidiussionibus couti adantui, quas tamen stipuiationum solenlile cautela vallaveiit, aul cautioni et piofeesioni pio-

j) Id aaa , ms Pist ;idern s , m,ns Gis Vat. Pl 1 2 (2 ELithiO. mi Piit Ei iin, Aai ;Etui io, nuns Cas. Pl 24 Enti lo, mi Pl 1., ecl Nbg; Entio, mi Val; buth(cic., 'ni Bg. Eutropio, HaZ y los demás () cuinecun.ue sint oidinhs, Ani,, ed Nbg. Ha¿ (4) Los mms Pl 1 2 .Bg 01, Ane., ecl. Schf; connnoni.t'wia, aiio4eii ¿as ecl N1,g Ha¿ y ¿as demcls;peio en Con¿ se halla enitepaicntesi.s (5) Los mme Pl 1. 2 By CI, Ans, ecl Schf; aut, cd Nbg. fiat y las denids. (fi) Los mmi. Pl 1 2. By CI , Ane ,ed Schf ;id, ad Nbg Ha¿ y ¿as demásid

38 [32 3 Los mismos 4'ugu8i0s á ERITRIO, P' efecto del Pretorio —Ninguno que en cualquier paite es, 6 culo sucesivo fuete, saeei dote ycléiigo de la fó oitodoxa, de cualquiei categoila que sea, y tampoco los monjes, sea llevado poi piovidencia absolutamente de ningún juez, supetioi 6 infeiioi, á juicios exti años, 6 sea obligado á salii de la piovineia, 6 del lugai, 6 de la iegión en que habita A ninguno de estos se les mando dejai poi miseiable necesidad las iglesias 6 los pioios monastetios en que poi: considei aciones de ieligión habitan, sino que ante sus plopios jueces ordinaitos, esto es, ante los gobeivadoies de las piovincias, en cuyos lug al es viven, atiendan, al set vicio de las iglesias, y contesten las acciones de todos los que coati a ellos las ejei citen, pai a que It lo menos en aquellas hoia.s y tiempo en que aeouteciele que estos ieligiosos valones celan libies de la tui bulenta asistencia al pietoiio, y cuando poi cleito tiempo les dicte ti eguas la calumniosa demanda de los actoles, tiasladándose It sus mouast,ciios y venciables iglesias, shvan con sabia intención, con solicitas oiaciones, y más fácilmente poi la pioxiuiidad, It los saciosantos altaies, constituidos ellos en sus pi opios ¡ni es y domicilios § 1 —Pelo en está iégia ciudad, si alguna vez acontecieie que p01 causa do cualquiel negocio se piesentasen obispos 6 piesbiteros, y los demás ciéligos, que aft ven It las saciosantas iglesias, 6 monjes de otias euálesquieia provincias, It los que sin embaigo alguien hubiei quei ido eltai ájuicio, no sea licito compelei It los mencionado It un juicio cnalquieia ante ningún otio sino solamente ante la jut isdieción de tu sublimidad, donde se les guarde el debido honoi It sil beatitud, y se les pieste ampliamente pata su defensa gian nürnclo de oladolos § 2 —Además, cuando en las piovincias hubieieu sido citados poi mandato 6 piovidencia inteilocutoija el que gobicina la piovincia, ya sean ellos conoideindos saeei dotes, ya cléilgos de cualpiiei categotia, ya monjes, con tal que sean tenidos poi 01 todoxos, los cuales son demandados poi causas ó contiatos piopios, no den otios fladoice que los defcnsoiee de la plopia iglesia, ó los que llaman ecónomos, paia que exigiendo la pertinaz y avala insolencia del ejeeutoi Iadoi es exti años y abonados, no se causen múltiples incomodidades It su inocente pobieza § 3 —Mas los ieveiendlsimos sacei dotes de la fé oi todoxa, 6 dei tameuto los ecónomos, 6 defensoi es de iglesia, 6 eléiigos, que se hubieien hallado en esta Inclita ciudad piocedentes de cualquiei p10viucia, cuando bubieien sido citados It juicio ante el ti ibunal de tu g 1 andeza, que es el único que les delegamos, no sean molestados con ninguna -¡a ini ja de habei de pi esentai fiadoi es en sus pi opios negocios civiles 6 eclesiásticos, sino que 6 dénse pata lecipiocas fianzas, It las que sin embaigo dé

(7) lociq quibus, me Pi 1 ,Ans , cd Nbg Schf; in Jode quibus, Hal.,1 locis in quibus, mme. Pl. 2 Bg (8) et, cinaden los mmi Pl 1 Bg. Gt., MSohf; iu, aña-

dela ecl. .?Q'bg. Este pasage, inaoi recto, lo enmendai dfacamente el que ¿egete: in quibus loii deguni, et eccleia,um rniriisteriie obsscundant, olijuinni contra, tic (9) siatuli, 6 constitutis, ca, ¿ gI (10) n alueiit, mmi Pi. 1 Bg (II) cum pLupI iii. me P1 1 (12) aflhigat, ma Pl 1 DI -,Zd Schf; affilgatut, cci Nbg (13) seu,/aUa en el me (14) ce!tc,falta en el me, ?l Z, cd Schf

8206DIuo —LIBRO 1: TITULO nI

pliae, ant (1) facultatum suaium obligationibus conimittantui 4 —hoe nibilo minus obs&vando, nt in causis eccleiasticis nullum alitun convenii i fas Bit, nisi eum, quem dispenatoiem paupeium, Id est oeconomum ecclesiae, episcopi tiactatus elegeiit Eunc enim sine dubio a saceidote convenit oidinaii, quem tamen conventum defensoiis eeclesiae fldei coinmitti pi aeeipimus § 5 —Executoilbus In minoiibus quidem iudiciis omnibus (2) tu ipsa conventione saceLdotum seu cleiicoium non amplius, quam unum semiesem, ant speiantibus ant etiam audentibus accipele Veium si appaiitoi tuae magnitudinis ex seutentia tuae sedis amplissimae in pi ovincia deg entes cas monu.eiit (3), lubemus, non amplius eum, quam duos solidos, spoitulaium (4) nomine pcicipele (5) Tu hac vei o tube magnifica idem appailtot tuae magnitu.dinis uno auieo spoitulaium giatia a piovinialibus ciciieis eontentua sit, qu.antaelibet summae qni conventus fueiit exponatul obnoxius § 6 —Piacteiea nuflus executot vexaie contutncliis cleiicos ullos (6), nullis impu1sionibu molestaie, nullis expiobiaie convic!is, ant coipolalibus iniuiiis fatiga e conetui; bis, qui bujusmodi aliquid aggiessi faeiint, post amissionom cinguli et patiimonii ultima piotinus animadveisione piectendis (7) § 7 —Piivilegiis sane singulis quibuseunque sacioanctis eccIesiis oithodoxae fidei, xenodoehiis ebro ptochotiophtis (8) tam geneialitei, quam specialites attiibutis pcipetuo seseivandis (9), nullis cas, eaiumqae saceidotes ant cleiicos, euiuscuuqve gradue sint, ant monachos, ptoebotiophos, ant xenodochos oithodoxae fidei deputatos extiaosdinaiiis miineiibus piaecipimus piaegiavaii Eas etenim salcinas onesis, quas pleiiscjue peisonis dives ea sátione iemittimus (lo), impon¡ beatiesimis vids nostio seculo inconveniens cese iudicamus

§ 8.—Piaeteiea, nc cui temeiitas sua luciativa concedatus, et ut impudene (11) calumniantium iefienetui audacia, iubemus, qnotiens u (12), qui saceidotes, sen clesicos, sen (13) monachos, cetelosque supesius designatos vel in tunc maguitudinis examine, vol lo pi ovinciali fudicio pi oposita actione convenoiunt, si causa cognita convicti fuedat, sine insta ene el legitima (14) petitione pul saese, omues ele legitimas expensas sumtusque, quos ab exoidio cocptae coutioveisiae ipsoium 'viho tolei asee coa constiteiit, i eddeie (15) coganttu, UI bac saltem censuiac iustissimae foisnidine ie-

(1) ac, mms Pi. 2 Gt , cd. Schf; a me Pl 7; sub, ¿de Leunata Notat ¡ 16)atendiendo 4spalabasde la cnLt ¿-ju5rm oo-jieç ¿,UlXOU conet cccl 'ypvo (2) rrnnibns,faita ea el ns Bq (3) Los mine Pl 1 2Bg. ITt; commonuei it, Sp Bk cornm ovet, n cd Sc!iJ Con¡ 116. 71 76 Cha; Pac; convenits mopucnt, Hal fluse; conven iii con monueiit. Cont 62 (4) pi asia a pL ovincialibui, afEade el me Pi 1 poi e,, o'del copista (5) Los mme Pl. 1 2 By Ci, cd Schf; acoipee, cd Nbq Hal y ma dc,nds (5) uilos,falta en Ana, cd J%flig. Ha¿ (1) peCtenli unt, A,,s., habiendo omitido antes Itis (8) En luga: de ptoe hatt opha2 se lee tan/as cecea en naes1, cis manuscritos ji en las princpa1es cd $oçhia, thocltia,

valos la solemne caución de las estipulaciones, ó sujétense á caución ó á confesión piopia, 6 á obligación de sus pi opios bienes; § 4 —debiéndose, sin embaigo, obsei vas esto, que en negocios eclesiásticos no sea licito que sea demandado olio alguno sino aquel á quien ombiamiento del obispo hubiese elegido administiadot de los pobses, esto es, ecónomo de la iglesia Poique sin duda conviene que este sea nombiado pos el saceidote, peso demandado él, mandamos que se semita á la fianza del defensos de la iglesia § 5 —No espesando, 6 aun no osando iecibh los ejecutes es, cies tamente en todos los juicios menoies, en el acto mismo de la citación de los sacerdo tos 6 de los cléiigos, mas que un solo medio as Peso si un alguacil de tu giandeza hubiese citado pos piovidencia de tu muy alto tjibunal á quienes viven en una piovincia, mandamos, que no pesciha pos sazón de espóstulas más de dos sueldos Mas en esta magnifica ciudad conténtese el mismo alguacil de tu giandeza con un solo áuieo de los cléilgos de piovincia it titulo de espóitulas, cual quiela que sea la suma it la que se diga que está obligado el que hubiese sido citado § 6 —Además de esto, no intente ningún ejecutos vejas con ultiajes it cléilgo alguno, ni molestaile con empellones, ni aficntai le con implopesios, ni acosaste con daños corposa!ei; debiendo cci castigados inmediatamente con la última pena, después de pesdet el cingulo y su patsiumonio, loe que hubieien hecho alguna de estas cosas. § 7 —Y debiéndose, it la veidad, guat das peipétuninente cada uno de los piivilegios concedidos, tanto en genesal, como pasticulas mente, it cualesquiesa sacsosantas iglesias de la fé oitodoxa, hospitales de peleglinos, ú hospicios de pobses, mandamos, que ellas, y sus saceidotes ó clésigos, de cualquies categoila que sean, ó los monjes, 6 lo encaigados de los hospitales de pesegtinos, 6 de los hospicios de pobi es, de la fé ostodoxa, no sean glavados con caiga alguna extiaoidínaiia Poique juzgamos que es inconveniente que en nuestio tiempo se imponga it beatisimos vasones los giavárnenes de esta caiga, que pos diveisa razón lemitisnos it las más de las peisonas § 8 —Además, pasa que it nadie quede peinhitida su lueativa temesidad, y pasa que so sefiene la de.sveigonzada audacia de los calumniadoice, mandamos, que siempie que los que habiendo entablado su acción 6 en la audiencia dø tu giandeza, 6 en un tilbunal de piovincia, demandazon it saceidotes, 6 it clésigos, 6 6. monjes, ó 6. los demás nis iba designados, si hubiesen sido convictos, pie-vio conocimiento de causa, de habei los demandado sin justa y legítima acción pasa pedii, sean obligados it abonas les todas las costas legitimas y los gastos, que constase que pos culpa de loe mismos sopoita-

ptocliia, que ,e,uznciansos d anota; en lo sucesivo esta dice:-

sidad de eso, itura

(9) Los mme Pl 1 2 Bg Gt, Ano, cd Schf; observandis, cd Nbg. Hat y las demás (10) permittiuius, nu. PL 1. (11) impiudens,ed Sckf ¿ial (12) hi, Cont 66 y después ¿as demás (13) Los mns-s Pi 1 2 Bg; aut, cd Schf; ac, cd Nbg Hal y ¿as demás. (14i Les mme P1 1 2. Bg. GI , cd Schf; ana causa legitime, fiat; causa ene in legitime, cd Nbg ; sos causa et legitin.a. Raes :j los demás (15) Ed Is,I'bq. Ha¿ Raes Cont 62; 1e461 debe' e, me CI; i ed ibet e, me Pl 1 , en el que estd bwm ada la escritura amiteilor, ma Pl 2, cd Scht'; ,edhilere, Cór it 66 u después las demás; redirneme, me.

&DIG6

—Ltno i:

TfTUO

iliAd

vóeat (1), iwpi obis 2) agsiduc conflietationibus occupati (3) acquieseant (4) iamqne () sopitis cla moiibu.s iuigiouim, magistia deiuceps necessitate, ietineie se aclsuescant (6)

ron estos desde el piunepo ce la cóntioveisia entablada, fi fin de que contenidos fi lo menos poi el ternos de esta justisima pena, se aquieten los asiduamente ocupados en impiohas contiendas, y apaciguado ya el Clamojeo de los litigios, siendo en lo sucesivo maestiala necesidad, se habitúen fi conteneise

AU T RE NT apud quos opoi leal causas dicere monachos (Nov 79. e 1 st 9) - Causa, quae fit cnm

AUTÉNTICA apud quos oporteat causas dicere rnouachos (Nov 79 c 1 y 3 )—El pleito que se piomueve contia un monje, 6 contia una mujei cualquies a que habita en un monastesio, no se ventile ante un juez civil, sino ante el obispo, quien

mona cho vel eum muLieie qualibet iii rnonasteiio consistente, non apud iudiecm civilem ventiletin, sed apud episeopum, qui de peisonae pi aesentia, quod conveait, statuet, sive poi abbatem, vel antistitem, vel pci alios hoe fiei! debea; qní aceundrnn legem iem disponat et sacias iegalas, salva debita peisonue ieveientia Si veio contia fiat, poenae, quae statutae sunt, irnminebunt ludex enim, qui de lis sententiam piofeiie piaesumsent, ab adinunistiatione depulsns, tanquarn divinitati contumeliam faciens, poena decem libiaium auii una eum ófficio suo multabitui, saciatissimo nostio aeiaiio uufeienda; exeeutoiibns, qui admonitionem faceie plaes'uLnselint, ab ipsis sanetissimis episcopis in !ocis decanicis detiudendis, de ceteio nullam cxaitionem faecie peimittendia

AUTHENT Ut cierici apud pi opi ios episeap ecuesniantu (Nov 83 in pr et e 1 —C1eiius quoque, in lite pulsatus () peeuniaiia causa (8), prius apud episcopum conveniatui, poi quem sine damno causa. deeidatui Quodsi natuia causae vel alia iatio faciat, ut negotiuin apud eum decidi non possit, poi eivilem ptocedat iudieem, obseivatis eleiicoium piivilegiis; nec mola cii ea talia fiat

deteimunaifi lo que conviene lespecto fi la compaiceencia de la peisona, ya deba haccise esto pos

medio del abad, 6 del pielado, 6 de otios; el cual disponga la cosa confoime fi la ley y fi las sagiadas seglas, salvada la ueveiencia debida la peisona Peso si se hiciesa algo en contiat io, conmine.ifin las pellas que se han establecido Poique el juez que i espeeto de estos se hubiese api esuindo fi pi ofe' ji sentencia, depuesto de su caigo, como inflijeudo injulia fi la divinidad, seul castigado juntamente con sus oficiales con la multa de diez libias de oso, que habsá de unglesal en nuestio saciatisimo eiaiio; debiendo los ejecutojes, que se hubies en atievido fi haces la citación, ses metidos en las cfi celes eclesiásticas pos los mismos santisisnos obispos, sin que en lo sucesivo se les haya de peimitis haces ningún exacción AUTÉNTICA ut cleici apud piopios episcop conveniantus (Nov 88 en el Ve 1)—También

§ 2 - Si vei o cnmeu sit ecclesiasticum, episcopalis eiit examinatio et castigatio

el clésigo, demandado poi causa pecuniaria, sea citado pihnezamente ante el obispo, pos quien se decida sin giavámenes la cuestión Mas si la natusaleza del litigio, ú otia i azón hiciese. que ante él no puea decidiise el negocio, piosigase poi el juez civil, guaidá.ndose 105 psivi!egios de los clésigos; y no se uneusia en mososidad pos estas cosas § 1 —Peso en un delito civil conozca el juez cP vil, de sueste que la causa no duse más de dos meses; peso aunque haya sido encontiado seo, no se le castigue sin embasgo antes que sea despojado del aaeesdocio poi el obispo § 2 —Mas si el delito fuel eclesiástico, seifi del obispo su conocimiento y su castigo

NOVA CONSTLTUTIO FuIDERIo! Impeu atou is de etatutis st consuetud conti a libes tat eccles cd!-

NUEVA CowsTrrucx&w del Empee actor FEDERICO, sob e las disposiciones y costumbres establecidas

§ 1 —Sed in civil ciimune civilis piaesit iudex, ut lis nitia duos non egiediatui menses; neo tamcii puniatul, etiamsi ieus sit inveutus, piiusquam pci épiscopum saceidotio spolicui

tis § .11cm statu!mus, ut nuilus - Statuimus, ut nuilus ecclésinsticam peisonam in ciiminali qunestione vel civffi tiaheie ad iudieium saeeulaie pzaesumat contia constitutiones impeiiales et can.onicas sanctiones (nod si actoi fecenit, a ano inte eadat, iudicatum non teneat, et mdcx ex tuno potestate indicandi piivetur

§ 1 —Sancimus etiani, ut, si que dei jeja vel ecelesiasticis peisonis iustftiam denegaie pi aesunisesit, teitio 1 equisitus ítuisdictionem suam amittat

(1) te¡ iiti, var.¿1.gL (1) Los mmc Pl 2 Bg., cd. Nbg Cont 62 et improbis, ecl Scht; qui imp obis, Genl 66 y las dem4s. (3) los mmc Pi 1 2 Bg Gt., ad Schf Cont 62; óccu flti, ed. Nbg ; occupantur, Ha¡ ¡tuis Chnt 66y ¿as demás o, a la c'ei dad, conjeturo que debe leer se occupari (4) aduescaot, Cont 62; scicntn, me GI

conti a Las Libertades de Las iglesias § Ítem statui-

mus, itt nuUus —Mandamos que nadie se ati eva, contsa lo dispuesto en las constituciones impeiiales y en las sanciones canónicas, fi llevas á juicio seeulai en mateila ciiminal 6 civil fi una peisona eclesiástica. Peso si esto lo hubiese hecho el actor, decaiga de su deiecho, no sea válido lo juzgado, y desde entonces esté psivadó el juez de la facultad de juzgas § 1 —Mandamos también que si alguien se hubieseatievido fi denegas justicia fi los clésigos 6 fi personas eclesiásticas, sequesido pos teicesa vez pieida su jusisdicción

(t) se la,n, mmc Pl. 2. flg (JI ecl S,/iJ. ConI 82. (6) si adauesceut, fallan ea ¿os mmc FI 1 2 Bo GE.. ecl Nbg Sclif Cont 2—Esld ley parece que se ha d.! at'i buir al mismo consulado de Marciano, y de Zendh, (469). (7) puIeatu. falta sri ¿5 ecl. .Wbg (8) osuso, falta enlaed Nbg

CtDIG0 —LIBRO 1: TITULO Iii: 34 J38 j lidem AA (1) ERYTJiRIO (2) P F Saci osanctae 01 thodoxae fldei episcopi atqne pl esbyteii, diaconi quoque, qui semel piobatis moilbus integiitate castissima ad bunc giadum meiuerint peivenhe, ea, quaecunque in eodem cleiicatus giadu Iocoque viventes acquhei e et habeie potue iint, etiamsi in patiiS avique ant ploavi potestate constituti sint, et adbue supeistites Iiabeantui, tanquam bona piopiia vindicent; de bis, si quando oís (8) libitum fuciit (4), testandi vol donandi, vel quolibet alio titulo allenandi libeia facultate eoncessa, ut ca bona quoquo tempoi e (5) nunquam fiati¡bus vel sol oiibus ant ex his genitis eonfeiantui, sed ad eoinm filos, posteios el quoscunque exti aneos heiedes peLveniant, nec a patiibns, avis, ant pi oavis, sed ab ipsoium libeiis tanquarn pi ae cipua vindicentiu E! (6) ceite bis () lucio (8) cedant (9), quibus ipsi id peculiuni vol intei vivos alienatione habita, vol moitis tempole ultima et hue (10) cognita voluntate coneesseiint

Dat Y Ka! Api II (ti) AIJTHENT coiist quas dignitatibus(Nov 81 )Sed episeopalis dignitas solvit ms patiiae potestatis, sient etiam et consulaús, et piaefectuia sa3iomm (12) pLaetolioium, et mnbicaiia, et magisteiiuni militaie et omnis dignitas, valeus libeiaie a cuiJa, libeiat a patiia potestate, quum hoc quodeunque cingulum suac potestatis pi aemium honomatis pmnestet, ita tamen, ut fui eoium post momtem avoium ieeidsnt in potestatem, nc si contigicsot eos moite paientum, et non ex plaeseuti lege cune potestatic fiel 1

AEJTUnN'r de eccesiast titul § Intei dicimtis (Hoy 131 c 18 )—Licentium habeat episcopus,

quaeeunqae ante episcopatum piobatus fteiit habuisse, et quaecunque post episeopatuni ini e co guationis usque ad qnaitum giadum. ad eum pci'%reneiunt, ad quos volueiit, ultima voluntate ja anamittel e; cetei le iebus, alio modo accpiisitis ab co, dominio eeclesiae ieseivatis, niel in utllitatem ecelesine ve! opema (18) pietatis consnmtae sint; caclem distirietione habita In adininisti atoiibns cuiUScUflqUe bel meligiosi

84 [831 Los mismos Augustos d Eunnio, Piéfecto del Pretorio —Los obispos y ptesblteios de la

saciósnutafé oitodoxa,y también los diáconos, que una vez hubieien meiceido liegam It este giado poi sus moi igel adas costumbi es de castisima integi 1dad, ieivindiquen como bienes piopios aquellos que hubieien podido adquiih y tenem viviendo en el mismo giado y lngai de cleiccia, aunque se ha lien constituidos bajo lapotestad del padie, y del abuelo, 6 del bisabuelo, y los tengan todavía sobievivientes; estándoles concedida libie facultad pama testai de ellos, 6 donai los, úpoi otio eualquiei titulo enajenal los, cuando bien les hubicie pam ccido, de eneite que tales bienes no se conflejan nunca en tiempo alguno It los heimanos 6 heimanas, 6 6 los nacidos de estos, sino que pasen It sus hijos, It sus descendientes, y a cualesquieta heiedeios exti años, y no se meiviudiquen como piopios poi los paches, abuelos, ó bisabuelos, sino poi los hijos de ellos mismos Y cedan cicitamente en lucro de aquellos It quienes ellos hubieien concedido este peculio 6 poi enajenación hecha entie vivos, 6 al tiempo de la mucite poi voluntad última y en deiecho ieconocida Dada 6.5 de las Calendas de Abill AUTÉNTICA

const qvae dignitatibus (Nov 81)

—Pemo disuelve el deiecho de patiia potestad, la dignidad episcopal, as¡ como también la cousulai, la piefectuia de los sacios pietoiios, yla de laciti.dad, y el maesti asgo multtai y toda dignidad qu& es válida pitia libiai de la ciuia, libia de Ja palaia potestad, pues cualquiei clugulo concede 6 los lieniados con 61 este piemio de su potestad, pelo de suemte que sus hijos caigan bajo su potestad des pués de la rnueite de los abuelos, como si hubiese sucedido que ellos se hacían de su piópla potestad poi la mueite de sus padi es, y no poi la piesénte ley AUTÉNTICA de ecciesiasi titul § Inte, dicimus (Nov 131 e 18 )—Tenga facultad un obispo pama

§ 1 —Item si quis episcopus ant ministet cede sine moiiatui sine testamento et sueecssoie legitimo vol legitima, succeasio competit ecclesiae, III qua constituti sunt (14)

ti asmitil poi última voluntad It quienes hubiere quei ido eualesquiei a bienes que se hubici e pfobado habem tenido antes del episcopado, y cualesqilieia que le coiiespondieiou después del episcopado poi deteeho de cognación hasta el cuaito giado; quedando i ccci vados pitia el dominio de la iglesia los demás bienes adquiiidos poi él de otio modo, salvo si hubiejan sido consumidos en utilidad de la iglesia 6 cii obias piadosas; guam dándose la misma distinción mespeeto 6. los admlnistiadom es de cualquiei lugai 1 eligioso § 1 —Asimismo, si mumiese algún obispo 6 minjstio de la iglesia sin testamento y sin sucesoi 6 sui.cesoma legítimos, compete la sucesión 6 la iglesia 6 que peitenecieion

Aumswr de sanctiss episcop § presbyt.eros (Hoy 123 c 19 )—Piesbyteios, et diaconos, et

AUTÉNTICA de sasictiss episcop § pi esbijIeros (Hoy 123 c 19 )—Mandamos que los piesbiteros,

subdlaconos, cantoi es, et !ectoics, quos omnes ele-

(1) Idem A. mme. Pist Cas Vat. PZ 2; Idem AuguLus el Caesar, cd Nb ; Idem A. el C i ¡Jal (2) E' ithirio, me. Pst ; E' itrio, me. Pl. 2; Eiithlo me Pl 1; Ei o, me. Cae ; Eutrio, me Vat; Ecu io, ecl »bj; Euli opio, Ha¿ y los demás (2) cis, falta en Zas ed. Nb,q ¡Jal (i) Los mme ^¡ 2 Bg (st, ecl Schf; ele, ariaçlen ¿as ecl Nbg. ¡Jal y ¿as clernde. (5) Los mmc Pi 1 2 By GI., cd Nbq.; uunquam ad diisinem veuiaot, a,iaden las cd, Sohf HaZ y Zas demás (6) E. t, en los mme P1 1 Bg. Rg, cd Nbg,' sed,

m,n Pi, 2. GI

y diáconos, y subdiáconos, çantoies, y leetomes, It

(7) eorofl], Cont 62 , pc(esta cleepude de lucro (8) Iuco,titta en Los mme. Gt Rg , yJ'attaba ta,nhIidneM pise. PC 1 antes de reciente adteidn; pro lució, me. Pl 2 (9) piocedaat, mmc. Pi 1 Bg Gt Rg , cd Schf (10) 've,e mme Pi 1 2 (II) La indicacvJnd.e Za/echa y firma falta esliai; tene taganas c4 Rase y en loe demás El aio paiece se, el de 469 12) viroíuiii, ecC.Nbg Sois!. (13) opetibus, cd Nbg Sc/sf ¿tal Rusa . (14) Itein—consti%uti sunt, faltan en la ccl Sckf

cÓDIeo.—LTBRO 1: TITULO ifi65

ricos appellarnu.s, ies qiiolibet modo ad domiolum eoxum vementes habere In (1) sua potestate prae cipliñus, ad slniilitúdiném castrensiuin peculioium, et donaie cul volunt (2) seeundnm leges, et In his testan, licet sub, parentum potestate shit; sic tamen,üt hoium fui, ant Ms non eitantibus,paientes corum. legitimam ferait paitem.

todos, los cuales llamamos cléilgos, tengan e su potici, fi semejanza de peculios castienses, !os Me neo que de cualquici modo fueran fi su dóininio, que hagan donación de ellos conforme fi las leyes fi quien quielau, y que testen do ellos, aunque están bajo la potestad de sus padres; peio de modo, que us hijos, 6 no existiendo estos, sus padies, peicibu su porción !egltlina.

35 [34) lidem ÁÁ (3) DIo800uO (4) P. P Omnia pilvilegia, quae a retio prrncipibus ant a nostia seiemtate vol (5) indicianlis disosltionibus, ait libcialltatibua p10 singulis quibnscuuque temporibus, vel consuetudine (6) sive chea lus nietatoium, sive in allisqu.ibuslibet jebus piaestita sunt oiphanotiophlo (1) sive ascetenii.s (8), vel ccdsjig, aut »tochotióphlis, sen xenodóhlis, vel inonasterlis, atque ctcris hominibus etiam ae (9) icbus mus eorum, ecl cuiani Nieoni (10), vhiiCiilosisiml piesbyteii et oiphanotiophi, 've! ad ces, qui post eüm loco (11) eius siicoeseiint (12), peitinentibue, ad similitudinem Zotici (13) beatissimae memoiiae, qui primus huiusmódi pietatis officlum iuvenisse dicitur, pci hane pi agmaticam saustionem fi ma illibataque in pei petuum eustodit ¡ decernimus. Va!de etenim hoe videtur esse necessarium, quum exinde oustentatio vel educatio órphaiiis atqne egenli, et usibus ecciesiasticis, ptochotróphlis vel ascetei lis cóIñpartur Dómis 6 m allasque ies supeiius nominatas ad civam eorati viii peitinentes, vel postuoduin quollbet mm módo ecl chis sólliciti.idinem, vel eoruiu (14), qni post eum ad eiusdem orpbanotrophii ciii am Vocati fucrint, perventuras, ad instai maioiis 'veneiabilis ecclesiae hnluslnclytae iiibis, omúibus piivileglis, quae eadem sancta ecelesia vel nune adipiseitni, 'Vel postea mci ebitw., peipotiii (15) pletatls Intuitu decerñimus.

.35 [34] Los mismos Augustos 4 Dióscoüo, Prefecto del Pretorió.—Mándamos poi esta piac-

mática Sanción, que peipétuamente

Be

Conserven

fi mes y sin menoscabo todos los piivllegios que

Dat. Ron. lanuar. OP. MA10 et ZEzroiiE 16) Oonsa. (17) [469 ]

poi los pi Incipes antecesoies, 6 por nuesti a asi cuidad, 6 poi disposicioneo judiciales, ópoi libejalidades pala cada uno.y cualqulcia tiempo, 6 por la costumbie fueiou concedidos, ya sobie e! dei echo e los medidoies, ya sobre otias cosas cualesqulela, fi los hospicios de hu&faiios, óálas casas de ascetas, 6 fi las iglesias, 6 á IQ asilos deob ; pres, 6 fi los hospitales de peregi ¡nos, 6 fi los monasterios, fi los demás houlbies, como también á. los bienes •e su peitenencia, coiiespondientes al cuidado de Nicón, varón ieigioslsimo, piesbitero y encarga do del asilo de buéifanos, 6 fi aquellos que después de él le sucedieren en su lugai,. fi semejanza de Zótico, de beatisi a memoda, que se dice fuá el pi ¡mero que estableció este piadoso oficio Porque parece que esto ea muy neceSario, pues de esto mo da se atiende a! sustento o educación de los huérfanos y de lós necesitados, y fi los usos eefesiást. cos, y fi los hospicios de pobi es, 6 fi las casas de ascetas Mandamos poi considei aciones tic piedad, que las casas y también los demás bienes antes nombi adó, que están al cuidado del mencionado varón, 6 que después hayan de 'eoinespondei de álgúu modo á su solicitud, 6 fi la de aquéllos que después de éL fueieu llamados al cuidado del mismo asiló de huéifanos, disfruten, fi semejauza, de la veneiable iglesia mayoi de eta incita ciudad, de todos los piivilcgioi que la misma santa iglesia goza ahora, 6meiecieie en lo suceaivo. Páda en Qonstañtinopla las Nonas de Enero, bajo el óónsnlado de MiacIkNo y de ZnÓN. 1469J

A. Epitome QISSc. COMt Si 5011 cOSt, *001.

A. EpItome 4 is eánitItuclda griege to,ud, di la coliccUn

80. [35.] Imperó Ziio —Unaçuaeque ciItas propitumelScoum babeto. Et si qUis 've! por

dlvinum 1 eseliptum clvitatem aliquam suo episcopo ant ten.itórlo, ant alió quóiam lure pilvaie audeat, oxultui bonís, et InfamiS Ñdd!tni. Excipitul auteín Pómensiurn In Seythia tiritas. Huína nim episcópu reliquaium etiam el vitatuni curain

(1) sub, cd Mg y La e~#¡eulgar de la Noe ¡3. o. 19 (3) ciu vo1uut,fatn en la.ed Sohf y en la seuidnpupar de ¿a )Q'o,. oiada en La nota anterior. (3) Imperator Leo AU5UStUS, Ans.; Idem a, mnu Cal VaL Pl i. By ,ed Nbg (4) Audloscoro, Ana Andosocro, isa Pl 1; Ambliosco ro, mc Val.; Discoro, ma.PL 2, (5) a, añaden tas cd. Nbg. HaZ.; in, añade el ma Bg (6) Loárnms PI. 2. Gt,ed Has; exconsuetudina, Raes Cont 62 vel conatitutione, ma. Pi. 1 Ana cd J. CX ConSuietudine ya! consiilutione, Cbnc 46 y ceapués demda; val ex consuetudine ve! const!tiutione, cd Schf (7) Los mms Pi '2 Bg GI • Ase, cuya ¿celta a también aprueba Rusa. aL margenO orphanotiopho, mi PL 1 orphaióphi5, qd Sch/, ophanotrophIis, ed. Nbg. liaL y ¿as de

(8 uplaterUa, mmc P. 2. Bg., sd Mg.

Toco IV-9

cd &hf4 esleterlis, ma.

dø co .stltsclocos scI.sIütIcu.

80. [35.] El mpera.Zo ZENÓN —.Ten?a cada

ciudad obispo pi opio Y si alguien se atievieia aun por 4iviuo iescilpto fi piivai fi alguna ciudad de su obispo óde su teiñtoiio, 6 de otro cualquiei deia cho,es despojado de sus bienes, y hecho infame

Exceptuase In embaigo la ciudad de Tomi en la Escitia. Porque el 'obispo de esta tiene también e!

(9) Los misa PI 1. Dg. Asia- homlnibus bac etism, cd. Sehf, Launl, (Natal ./18 ) liominibuj etlarn, ma .Gt homtnibu5 cc, cd Nbg. Ha! .Rasa ConI 61; omnlbus ac etiam, Cont 66 y después Loa demos —Cayado, (Obs 1. 12 considera preferible leer doimbus en lugar de hoininibus le omnibus (lO) Así dice Cuyacio (Ola 1 12) que se ha de leer, y as¿ también se halla srs ¡os mmc .Rg y Pl I. Oeconomi dicen lodos los demds (ti) Jocum, ma PL 1 (12eusceperint, ma. Pl 1 13 iutyc, ma. Pi 2 ioticl, mc. Pl 2, @d. Sclsf. fi eorum, falta en ¿os mmc PL. 1 2. Bg Gt cd Sohf. 15 Locmms ¡'1.1 2Bg,ed Nbg ScIif.Hal;perpetuo ,pÓlirL, Rtots y io demdc; (16) et Zenone, Pitan en Con¡ Char Poe.- -, (17) La indlcaczdn de la/echa y firma falta toda en Ha¿. -gRasa.

CóDIGÓ.—LBB0 1: TITIMO UI

66

cuidado ae 1a8 démás ciudades Asimismo, Lói-

geit Item Leóntopolis IsaUriae subeát episcopo iBau.1^)politalto (1).

topolis de Isáuiia estk sujeta, al obispo Isanropólitano.

8 EpItome elusd CoMt. ex Bes

Epftuae de 1* misma constlt,ssi6n tw.ads de las Bastticas.

Qul aufeit civitati cuiotinqiie iamdud.urn conditao ve¡ nunc oxstiuctae piópiii episcopatus ms

vel alud pioddam piivilegium, lieet ex piinclpis iescripto vol mandato, bu= constltutio infamia notat et bona eius publicat, conatúxn quoque infazmano Excipit autem provincias in Scythia et Leontopolin Isauilae. 37. [38) Idem A (2) SEBASTIÁNÓ P. P bemus, adseriptitioium eieationes secunduzn ve teiem coiiStitutionem, ñisi dominoxam posseasionuxn, ixude oiiundi sunt, evidens, (3) concuireiit consensus, nuifius penitus esse niomenti, Sed eiadem fundoi nmdóminis, qul faciendae cieationi non, sicut dictum est, evittentei consenseiint, ius pioprium ad slmilitudiúein ceterotum colonoium (4) In. snos adsciiptitiós exeicendi, tanquam si nulla creatio inteicessisset, tiibui facultatem Idemque lioc super ulla quoque agiicolis decci numus obsei van, qui q7aum essent adscriptitiae conditionis noxibus adstikti (5), solitaiiarn vitam videlicet appetentes, quibuslibet seso monasteilis conujía voluntatem dóiirnorum fttztdoÑm duxeiint óffe-

-

iendos.

§ 1.—Seivos sane soelari cleilcoinm consoitila, voleritibus (6) quoque et consentientibus dominis, modia omnibus piohibenius, qnuin liceat eoiuni donuius, data piius servio (7) libeitate, licitutri ob ad suscipiendos honoi es c!eiicoi mxi itei, si boc volueLlnt, .apeiue. § 2.—Omnes plaetélea vborum c!aiiasimoium provinc1a modei antium sententus abque ulla puvilegli diffeaeutia (qui tamen praesidail iuiisdictioni subiecti stuit, alve epiScopí, vel qullibet dei le!, aut monachi, ant euiuslibet conditionis sint) palitel (8) iespondeie decenilmus;, nuila in posteiuni viris clarissimis provinciat urn ¡ectólibus ad loca, .tu quibus incusatae pelsonae consistunt, piar" niendi necessitate pemtus imponenda, quuin non slum legibus, VOLUni etiam natuiah quoque 11111 conveulat, qdos ie5 exegeut, iu.dieiahbus ad rn dieium vocai 1 sententiis, non ipsos indices quod dici (9) etiam Iniustuni cst, ad subiectos ¿educi, sed por datos ab hig indices causae (10) examinatio neni in ¡ocia, ubi ineusaui d.egúnt, procedeie.

AUTUENT de sanctiss. 88COi § Adscriptitios. (Nov. 123 e. 17.) Adscilptltlos lxi ipsis possessio—

(1) Tan solo etriete el qiitome de esta ley en la Col& consti ecciesI 3 35,çjeniasBas IJL1.3,y ana b'eoisimaexposici4n de su argumento en e! Indwe dei lib.! Col! const ¿ecL El texto¡ puhUçado por 4nt- Aquel (Col!. p $4 ),fu#.re-

produaltio por ConI 71 y Luego por is demds Loe mme Val Pi 1 tienen ¿a Conel griega. (2) Lo. mm. Cas Val Pl 1 2, cd. Nbg; nes. Bg ¡Ial y Loi demd4 (3) eivadem ecli Nbg Ha¡

lidem AA,

(4) ad similitudincm ceterorum colonoium, faltan en los

mmc Pl 1 2 Bg 01

Al que quita 4 una ciudad euaiquieia, de yá ticin po fundada, 6 ahota levantada, el dexecho do piepio episcopado, ú otro cualq,uiei piivliegio; aunque en Viltud de'ieecripto 6 de mandato del pilñcipe, la constitución lo nota de infamia, y le confisca sus bienes, lnfamañçlo también el conato Exceptúa, sin embaigo, las provincias de la Escitia, y 4 Len topolis de Isamia. 37. [36] El mismo Augusto tí S=Aa'kláN, Pre-

fecto dei Pretorio —Mandamos, que las órdénaclonos de los, adsciiptós, hechas con arieglo 4 una an tigna constitución, sean absolutamente de ningún valoi, si no hubiei e médiado el evidente consentímientó dé los dueños de las poesiones, de que eón oiiüdos, y que. se concede. facultad 4 los mismos duefios de los fundos, que pala hacei la oidenación no hubieien consentido evidentemente, según se

ha dicho, paia ejeicitai su piopio deiecho sobie pus adsciiptos, á semejanza que so)n 9 lós demás colonos, como si no hubiese mediadç oidenación alguna. Y esto mismo mandamos que se óbøei ve también .iespecto 5. aquellos agrieultoi es, que estando ligados con los Iazoi de la cóndición de adsciipto, pelo deseando la vida solitaiia, se hubisien piesentado pain ofreceise, contia la voluntad de los dueños de los fundos, 5. cnalesquieia rnonasteiios 1—A la veidad, pióhibimos en absoluto, qué los esclavos sean asociados 5. las congiegaciones de los cléilgos, ni aun queiiéndolo y consintlndólo sus seAoiee, como quieiaque les esté pemftjdo 5, sus señores, habiendo dado antes libeitad 5. sus esclavos, abiiiles, si tal quisieien, el camino licito paia iecibir los honoies de 1s cléilgos § 2 —Mandamos que en lo sucesivo todos, (bien que los que están sujetos 5. lajuridicci6ii piesidencial, ya sean obispos, 6 cualesquiera. eléiigos, 6 monjes, 6 de cualquieia condición), iespondan igualmente, sin dffeiencia alguna de piivilegio, 5. las piovidencias dé lós muy esclareeido8gobel nadoies de piovincias; sin que en lo futuio se imponga de ninguna. manei a 4 los muy ee1ai ecidpø g obsi adoies de lao la nocosldad; d presentaise en los Iugaies en que moiaulaspeisonasacsadas, pues es conome no solamente con las ieyes, sitio también r al dei.echo natuial, que sean llamadoø 5. juicio po pi ovldenciaa judiciales aquellos que el caso exigie,ie, no que los mismos jueçes, lo que es hasta injusto de dedbse, sean llevados ante lo súbditos, sino que poi jueces nombiados por ellos pioceda el exámen de la causa en los lugaies en que viven los acusados. '

-

AurmTIoA de sanctis.. episeap § Adscripti-

tios (Nov. 123. ' e. 17 )—Penmltlmos que los adscip-

(5) conacripti, nims Pl 12 Gt.;adscrlptl, ecl Mg fiat.; consiricti, me Dg.

(6) Lo3 mms Pl. 1. L Bg Gt, cd Mig Sch.f; volentibus

atq,ue, Ha¡ y ¿os demás.

(7) date carvis proprila, mmc Pl 7 2 Bg, cd Nbg

(8) patentrcar ¿ al

(0) LOSmrns Pi 1. Bg GI, cd Nbg Sehf; dicto, fl!a4 yiosdemac (10) Los n~. P1. 1.2 Bg.1 Cont 62.; et por cauueç cd Bchf; causee ad, cd. Nbg; ad causas, Mal R15$. ConI '6. y las demás

CÓDIGO.—LIBEO 1: TITULO III

ulbus, in qulbus sunt adsciipti, cleticos etiam piaeter yolnntatem domlnoium fiel¡ peimittlmus, ita (1) tamen, ut cleriel fati impositam sib1 gi ieulturam adimpleant, sublogato aliquo (2) quem maluerint.

tos se hagan clóiigos en las mismas posesiones en que están adecirpios, aun sin la voluntad de sus aefioies, pelo de sucite que hechos cléiigos cumplan el seivicio agileola 5 ellos impuesto, habiendo subiogado alguno que ellos piefiiieien

AUTHEiT de sandiu. epi8&Yp. § Si sÓruu (Nov 123 c 11 )—Si sei vus sciente domino et non contiadicente in cleiicum odinatus fueiit ab episeopo, ex hoc ipso, qUDd çonstitittu est, !ibei ci inge, unas ciii. Si veio. ignorante domino oidinatus fneiit, heeat domino, intia anniiusm spatra m et

Au'rÑTIcA de. sanctise. e'pi.scop § Si servus (Nov 123 e 17 )—Si sabiéndolo y no cóntiadi-

sci vilem foitnnarn piobaie, ci seivum sunin accipere (3) Si vei o sei vus scjente vel nesciente domi-

no, sicut diximus, ideo qnocl. in c1ec constitiltus est, libei factus (4) ministeiiuni ecclesiasticum ieliquer!t, et ad secula' cm vltam trausiei it, eno domino ad seiviendum tradat.ar (5) [37,3 Idem A. (6) SEu4STIÁNO P P.—Seivis, si dominoruin fueiint voluntate muniti, solitaiiain vltam pai ticipandi Ucentia non denegetin, dum tamen eoinjn domini non ignoient Quódel (7) servis sulIS ad monastciloitim cultuni migiandi ti ibuciiut facultatem, eoiundem scivoillm dominio, done (8) ildem seivi 1» eodem monachoium ha bitu duiaveiint, spoliandos cese ceusemus (9.); alloquin si, reicta foite vita solitaiia, ad aliam (10) sese eon4ltioncm tianstuleiint, ceitum est, oes ad seivitutls lugum, qu.aui monasticae profeesionis cultu evaseiant, ieveisuios.

flat Non. Pci» . . Alexandilae Eutycheo. . (11) de sanctiss episcop § Sed 1áec quidem. (Nov. 123 e 4.)—:Episeopalis oido llbeiat a

ciéndolo su sefloi hubieie sido un esclavo oidenado clérigo por el obispo, poi esto mismó, de . haber 5id9 oidenado, sciá libie é ingénnó Pelo sihubiere sido ordenado, ignoiáudo!o su señoi, sea licito al sefloi piobai dentio del espacio de 'un solo afló su condición seivil, y i ecobrai su esclavo Mas si hecho libio, sabiéndolo 6 ignoiándolo el señoi, como hemos dicho, poi que fuá constituido en ciciecia, bnbleie abandonado el esclavo el ministejio eclesiástico, y pasado 5 la vida selai, sea 1 estatuido £ su dueiio paia que le pi este seividumbie .88 [37] El mismo Augusto d SEBASTIÁN, Prefecto del Pretorio.—No se deniegue 5 los es-

clavos, si estu'vieien asistidos del consentimiento de sus dueños, facultad paia hacci vida solltaila, con tal sin embago que no lo ignoien sus sefloies. Mas si hubieren dado facultad 5 sus esclavos para pasal al culto de, los monasteilos, mindarnos que han de quedai despojados del dominio de los mismos esclavos, mienti as, estos mismos esclavos perseverai en en el mismo hábito monacal; de otro modo, st abandonada acaso la vida olitaiIa, se hubieien acomodado £ otra condición, es cicito que deben ellos volvez al yago de la seividumbie, de que se hablan libi ado poi el culto de la profesión monástica Dada en Alejandiia las Nonas de Pebieio.. bajo F.t1TQU1iO..

Aurnrca de sanctiss episcop § Sed h.aeç quideni (Nov 123 e 4)—El óidcn episcopal libra de

foitiina seivili vel adecriptitia, sed non a cujiali sive.officlali Nam et post oidivationem duiat, ita ui pci subiectam vel inteipositarn pelsonam offiomm adhnpleatur, niel ,ciuiae vel offlclo iestltuatui(12) .

la condición seivil 6 adsciipticla, peio no de Ja enital ú oflial. Poique dma aun despué de la o'denación, de sueite que se cumpla el caigo por medio de sujeta 6 intéimedia peleona, sin lo que sea restituido el oidenado á la cuila 6 al oficio.

AUTRIMT de monaehis §Hinc autem. (Nov 5 e 2)-Veium, ci si legitimo piobatue expeiluiento mouachus ficiatur, evadet iligum seivitutis. Debeit enim pci :ti1enuli, antequan: monachi efflciantuT,. In mOnaHtMlIis peimaneic, postea velo, el mouachi faeti.fueint, libcii einnt.

AUTÉNTICA de moflachis § fine autora.(Nov. 5. e 2 )—Mas también si pi obado p01 legitimo expepoiimuto se hiciera monje, se libraiá tel yugo de la esclavitud Poiqie deben peirnanecci tace afios en los uionasteilos inús que sean ieclios, monjes, y después, i hubieren sido hecho monjes, ocián

Epitome flruc. coest ex coli coitet •ccl

Epitóme de 1i.conitItcI6n grlegi toma4s de la coIeccIóui de cOnaUtocIons eóIs!stIcas

80,[88 ]_-Qui ana monasteila idinquiuit, non quás attulci uni. ad ea, iee niobios,

1 ec1piun,

cmuscun que quantitaile sint, etiamsi non sint confecta monwnentoium gesta aupci eis In donatio-

libies.

39 [88 ]-Los que abandonan sus mónasicilos no recobian los bienes muebles que á Ilos llevaion, de cualquici cantidad que sean, aunque lespecio de los mismos no se hayan extendido actas

1) ita,faUa en Cont 76;

2) aliqug, fal.ta en ¿as cd Nbg Sch/ 3) reepere, cd Nbg, versión iulgarde laNóv U3 e 17 4) Ed. Sehf, versión vulgar de ¿a citada Nov ; constitutUs Ubr est fctu Ha¿ g después tos demds . (5) reddatnr,va' gl;enlaed Nbg ¡eióeadlaúit(tñ4 proposición:. SL vero servus sciente domino sive ignol ante ¿

cIericu ordinatus liberque Cactus alt, ecc1és1stico 015cm relicto ad secnraTem eonversationem redierit, Biza domino

os mms.PIst. Cas Yat,PZ 1 2 , cd Nb.;lideiükA, 1 B a4 y1

étaI,eÉLNb.Hal.

servorum dumúzodo ne, cd Nbg.. cese censemus,faltan encima PL 1, cd Sclif; en ei 2 se iEsi estaspalabs por reciente adieión Los moña PZ 1 $ Bg Gi., cd Nbg HaZ; quanzllbet,

Py Rusa ytos demás .t me. Fiat tiene esta indicación de kzfechayfrna: eb' A}exafldrl a. Eiiticheo, é iguatmei'tteel ma Paris 1

!eb Alexandro A. Entiebeo ita ut per, y Zas demos patabrv.s hasta ¿sed . . . .

si flnai,/al-

68

-

CÓDIGO.—LIBRO 1: TtTTjxÓ

nibus autem hiimobilium oportet jura seivail; noque en.iin adimitur el, qul donavit, e•victio earum.

§ 1 —Non oportet episcopos ant clejicos COgeic quosqnam ad fluotuS offeiendos, ant angarias

dandas, ant alio modo vexai e, ant cicomm'unica-

re, ant anathemate dainnate, ant deñegaie cernmunionem, ant ideirco non baptizaze, quamvis uslis ita obtinueijt. Tiansgiesso, éxcidit ab cedesia eL adiniflistiatione ipSius, et dat decem libias. Hace. 'vero obtincnt in sola iela uibe, et teiritório chis, et ¡ocio ad metiopoiltanos,qn! a pti1areha oidinantiu, pertinentibus, ant ad cretos ab bis episcopos (1). Epitom, grasa

§ 1 —Non ilt vezo abbas duoiuxn monaeteiior-um(2) 41 [40 ] Imp IusrLÑuS (8) A -AnonLtio P. P. —Repetitá promulgátione non soluin iudiocs quorumlibet tiibuiiallum (4), veium etiam ¿efensoies ecclesiarurn hulus almae tu bis, quos tui pisaimum insinuandi ultimas deficienthim voluntates genus iriepseiát, piaemonendos (5) casé censóxíuis, no 'cm attingant, quaó netuini pioteus omliiflm seeundum constitutioñuin pi accepta, quam (6) magistio census, competit Absuidum etenim clericis óst (7), immo etiam oppiobiiurn (8), si pelitoS se velint (9) disccptationum case foiensiiun; teme3 atojibus huius sanctionis poena quinquaginta libiarum au±i foiiendis. Dat. XXII. KaL Deeémb OP. IuSnN o (10) A. II OPIoilE u4 (11) Conas. (12) [524]

.42. [41.] Imp. JLTSTINURUS A

ATARBIO

F P.

—Omnein sempci gerentes emam sanctissiaiu m m eclesiarum in' honotem et gloiiain saiictae, incoi ru.ptae et é'Onsubstantialls Tiinita.tis, poi qilam el nos, et cÓrnn'uzem iempublicam saFvos fóre ciedidimus, insistentes etiam dbetrlüae saUOtoium apostóloi.um de creándis hiepiehensibilibus sacerdotibus, qn! ob Id potisaimum oidinantui, ut anis pieclbus beninitatern clernentis Dei iebus adqui1 ant commuiubus, pi acaente lcge sancimus ;nt, quoties in quall6uñque civitate saceidotalem sedem vaeaie contingat,.pei decietum fiat ab inclis cina civitatls eleetio trlum personaium icctae fidei et honestae vitaé aliarumque 'viitutum testImo (i) Los epUomee de cela ley son, el de la Coil. consfil cccIes. 1 3 38, de que usó Phot. en el Nomoc. VI 1. IX 9., XI, 1,XI4geIde7oaSchoi Bas.(Fai'rot VI p i21.263)E1 Lexo que aqui se sigue/ud publicado primeramesItspo Ant anadS £áóonst griega desAquel. (Co p35.) El —s .

Eleplome d6 esta.rey esId en la Coli cónetit jeoles

primeramente por 4n1 AgusI.

pluzt4,níana mme Piel. Val piotribunaliurn, mme. Pl. 1 2.. Bg, ed Nbg Schf. . Ha?; rechovendo mme Pl 7. 8g Gr., ed Nlg.Schf Lpero véase la £ 23 C. VI. 23 andoa, ma Loe mme. Pl 1.2_ng, ed IY'bg Cont.62, 1 23. C VI; irquam, cd. Schf Hal Rues Coal 66 1 tas dem4s.

R

documentales Mas en cuanto á las dOnaiones dé Inmuebles deben obsei vaise las ieyes, pOrUe io c quitIa evicción de los mismo¡ a aquel ..; multas, lo demds mme. y ec(, del Cód P 1. 2. Bg, ed Nbg Schf Sp; l (16) Los M~. For antea, falta en Ha¿ Rase, Con¡ Mar Pac. .8/e. (17) Los mme Flor Pl. 2 Bg, Cont 62 Sp Bk.; et, a. cien ¿os mme Pl 1 Gt y las demds ecl (18) paitim, insertan ¿os mme Pl 1 2 Bg GI., ecl Nbg. Sohi (19) intel pretatloeum, mme, PI. 2. .Sg Gt, ecl Í,7bg. So/ii' Ha¿ (20) pie, ecl Mbg (21) in hcc codice, me. Pl. 25 , cd. Nbg. Mal (22) Ms. Flor, cd Schf Rass. Gont Char. Fao .8/e.; qui non itubtiliter, mmc. Pl. 1 2. Bg Gt, ecl. Nbg Bal Sp., Yac., sar 1. gI.; qui non isubtiliter, sar, 1. gt (23) similitudine, mmc PL. 7. Bg. Gt, cci Schf.; rnnitltudise, me Pi 2; longitud ine, cd. Nbg. Ha¿ ' las ciernas (24) Las palabras encerradas en el parentes(s/altan en el mc Flor; y con Y azón u duda si son genuinas.

CÓDIGO —LIBkO 1: TITULO XVII

in suis libiis imposueiuut (1), non ieete sciiptum iuveniatiø, et hoc iefoimet!s, et oidini modetato tiadatis, ut hoc videattu esse veium et optimum et quasi ab initio sciiptum, quod a vobis electum et ibi positum fueiit, et neme ex compaiatione vetelis voluminis quasi vitiosam sciiptuarn aig nee aud.eat Quum enim lego antiqua, qnae iegia nuncupabatui, omne tus omnisque potcstas populi Roinani in impeiatoiam tiansiata sunt potest.atem, nos veio saucl;ioncm omnem non dividtxnus (2) in alias et alias cond.itoium paites, sed totaul nostiam eBse volunius, quid (3) possit anti quitas uostils legibus abiogaic? Et ¡u tantam yo!umulS eadeni omnia, quurn leposita sunt, obtinee, lit, etsi alltei fueiant (5) apud veteies conselipta, in contiaiium autem tu positione (6) inveniantm, nullum ciimen (7) sei iptui ae imputemr (8), sed nosti nc olectioni hos adsciibatm

-

i3

§ 10 —Sed et si quae leges in veteilbus libiis positae iam tu desuetudinem (11) abieiunt, nullo modo vobis easdcm poncio pimittimus, qunni hace tantu.minodo obtineie volumus (12), qune vel iudicioiuin fiequentissimus oido exeicuit, vel longa cousutudo liulus almas rnbis compiobavit, secunduni Salvli luliani sciiptiiiam, quae mdicnt (13), debeie omnes civitates consuetudiuem Romae cequí (14), quae capnt est oibis teiiaium, non ipsam alias civitates Romam autem intelligoudum est (15) non solum veteiem, sed etiam regiam nostiam, quae Deo piopitio eum melloii bus condita est augiu lis.

que los antiguos inseitaion en sus obias, algo no bien copiado, también lo teformeis y piesenteisi en debida foima, de sueite que pat ezca que es lo -veidadeio y lo piefetible, y como lo cacillo otiginailumeute, lo elegido y puesto aH! poi vosotios, y nadie se atieva á taehui de incoijecta su lectuin, eompaiándola con la del antiguo texto Pues. si P01 Ja antigua ley, que se llamaba Régia, todo el dei echo y toda la potestad del pueblo lornano eion tiansfeiidos al podei impeilal, y iloBOtiOs no dividimos toda la sanción entie unas y otias obias de los eciitoies de deiecho, sino que quelemós que toda enteia sea nuestia, ¿qué podila la antigüedad abiogai en nuestias leyes? Y en tanto quetemos que todos estos textos, una vez iestablecidos, tengan fueiza de ley, que si, aun cuaido hubietau sido tianciitos de diferente maneia en los autotes antiguos, apatecicien, sin embaigo, con sentido contiajio en su inseición, no se impute ninguna falta ti lo escilto, sino que esto se atiibuya ti elección nuestia § 8 —As!, pues, no oncuentie pata si cabida en ninguna de las paites del mencionado Código ninguna antinomia (que as!, con una voz gilega, se decía poi los antiguos), sino que haya en todas una sola concoidancia y una consecuencia, no quedando nadie en desaeueido. § 9 —Mas también quciemos, segun se ha dicho, destetiar de tal compilación toda analogía, y no pet mitimos que de nuevo se inuhiyan del antiguo de¡ echo las decisiones contenidas en las sacratisimas constituciones que en nuestto Código tecopilamos, pues la sanción de las constituciones impei1ales basta pata su autoiidad, ti no set que acaso esto fuese nccesaiio, ya pata la división, ya pata su complemento, ó ya pata la mejol investigación de su sentido, y ello, sin embaigo, muy iaias veces, pata que de la tepetición de este defecto no nazca alo'o espinoso en el piado de vuestia obia. § 10 en maueia ninguna os peimitijnos, que, si algunas leyes contenidas en los antiguos librós caycion ya en desuso, las pongais, pues quei emes que obtengan fuciza de tales tau solo aquellas que 6 el uso fiecuentisimo en los juicios mantuvo en vigoi, 6 antigua costumbie de esta excelsa ciudad: conflimó, confoimc ti la opinión de Salvio Juliino, la cual indica que todas las ciudades deben seguir la costumbie de Roma, que es cabeza del oibe de la tielia, y no ella la de las otias ciudades Mas poi Roma ha de entendeis, no solamente la antigua, sino también iiuestia coi te, la cual, mediante la piotección de Dios, ha sido fundada con niejoles

§ 11 —Ideo (16) iubemus, duobus istis codicibus omnia gubeinati, uno eonstitutionum, alteto iuiis enucleati et in fu.tmum codicem coinpositi (17),

§ 11 —Poi tanto, mandamos, que todo se lija pci estos dos códigos: uno, el deJas constitucioues,otio, el del deiecho coitegido y compilado en el futuio

§ 8 —ul1a itaque in omnibus piaedicti codicis membiis antinomia (sic enim a vetustate giaeeo vocabulo nmlcupatui) aliquem sibi vindieet loeum, sed 6it una concoidia, una consequentia, ad.'ç'eiaaiio nomine constituto § 9 —Sed et similitudinem, secundum quod dictum est, ab huiusmodi consummatione volumus exsiilai e, et ea, quae sae atissimis constitutionibus7 quas in Oodieein nostnun iedegimus, cauta unt, itelum poni ex veteie iuie non concedimus, quum divalium constitutionum sauctio sufflcit (9) ad eoium auetoiitateni, nisi foite vel pioptei divisionem, vcl pioptei epletionem (10), vel piopte plenioiem indaginem hoe coutigeiit, et hoc tamen pelialo, nc ex continuatione hulusmodi lapsus 01 iatiu aliquid in talí pi ato spiuosum

(1) irnsuerunt, me Fio , coi'egido, insueiunt d imposueiunt; esto dUimo dicen Sp EIc; pos;ieiuút, mme P1 1 2 Bg Gt, ecl ¡Vb9 Schf Rase Cant Cha, Pac; pceuerrnt, ¡Ial (2 Me. Flor, Sp Bit; dlvhirnus, los demás mme g

ed del Cdd (3) Los mine. Rbi PI ¡ 2 Sp Ek; De quid, me Bg, ecl Nbg SchJ Ha¿. y ¿as demas, us oil, me Gc (4) Ms Fbi Cont. 62; ut si, tos denada mme. y ecl del Cóci (5) Los mane Flor. FI 2 Bg GI , ecl Nbg Sckf;fuetint, ma. Pl 1 , Hal1j los demás (6) ¡0 COflIpOSitiOTm, mmc Pl 1. 2, ecl Nbg. Sclif,; in cornposiiionem, me iii compositione noslis, Hal y los demás excepto Sp. y )c (7) non, por nullun, cnrnes, fiat Raes Cont 66 71 76 Char Fao (5) imp utetui, falta en Hab Rase Con¡ 66 72. 76

BI

Char' Peo.

Tosco IV-2

,

-'Y

auspicios

(9) Los mine. Flor' P1 ¡ 2 B9, cd .2%Schf; ufficiat' ¡Ial. y ¿os ciernas (10) Los mme y ecl del Cc$d; propter lectionem, mí. Flor. (ti) T)CL deeuetudinem, mme Pl 1 2. Bg, cd, $chf Bat Rusa Cont Char. Peo. (12) Loe mme Fbi Pb. 1 2 By Gb, éd NL'g Schf; velirnus, fiat. y los demcts (13) ¡udicat, me. B9, cd Nbg (14) Los mine Flor Pl 1 2, fiat. Conb. 62 Bk.: et legeni, a5aden el me Dg y la cd Nbg; et legos¡ cd Sc!s/ Rus, y ¿os clerads; i- c ?ç 'Pg &xoiug6i, Bao (lb) Los nms Flor Pb 1 2 By Gb , ecl. Nbg Sch/ Ha¡ Con¡ 62 intelligimus, Rusa Cont 66 y las demda; 'eviov, Bas. (16 Me Flor, ¡Ial. Sp Sic; Ideoque, ¡os densas mine y cd del Cód (17) componendo, me. PI 1; compónendl, mmc Pl. 2 Bg Gb, cd. ¡Vbg Schf Hab, Rusa. Con¿ 66 71. 76. Char, Pao.

•1G404DIQO —LrBfl X TITULO XV1t

vel si quid aliu.d a nobis fueiit piornulgatum institutiontun vicem obtineus, ut iudis ánimus stndiosi (1), simplicibus (2) enutritus, faciliu.s ad altioiis p.rudentiae i edigatur scientian. § 12, '—Nosti am autem consummationem, quae a vobis (3) Deo annuente componottu, Digestoium vel Paudeetaium nomen liabeie sancimus, nullis iuiis pciitis in posteirnn audeutibus commentaiios liii applicaie, et veibositate sua supla dieti codicis compendium confandeic, quemadmodum inantiquioribus tempoiibus factum est, qunm pei. contiaiias iutei pi etantium senteutias totum ius paene contuibatum eot; sed sufficiat, pei mdics tantnmrnodo et (4) tituloium subtiitatm, qnae npiic (5) nuiicupautut (6), qnaedam ad mouitoiia elus (7) faeeie, nullo ex inteipietatione eoium vitio oiira.ndo § 13 —No autein pci seiiptui ani aliqiia fiat in posteluni dubitatio, iubemus, non pci sigiolum (8) captiones et compendiosa aenigmata, quae multas pci se et pci sunin vitiuni antinomias iuduxeiunt, eiusdem codicis textum constiibi, etiamsi nuine'u libioiiun significetui, ant aliud quidquata; nec etenim hace (9) poi specialta sigla (10) uumeiomm manifestami, sed pci liteiaiu.in consequentiani explanaii con.ccdimus § 14 —Uaec igitui. omnia Deo placido faecie tun piu.dentia una eum allis faeundissimis vitis 6tudeat, ci tam subtlli quam (U) celen imo fui ti ad.et e, ni codex consu.mmatus et in quiquaginta libios digestus nobis offeiatai in maximam ci aeteinam mcl memoiiam, Deique omnipotentis pmudentiae aigumcntum(12), nosttique (1i3) irnpenl vestilque mi.nisteiii glotiam Data octavo decimo Kalendas lanuarias (14), LLMPADIO et ORESTE yhis elatiesimis Conss [530 ](15) 2 Iemperator 7aesar PL&v1u8 IUSTUIIANUS, Áianiannicus, Gott1iicus, Fi crscicus, Oermanicus Ánticus, Alanicus, Vandalicas, Áfs icanus, pias, felio, incZytus, victor ac triztmphator, .emper (16)

Augustas, cid SENAPUM cf OMNES POPtJXOS Tanta cii ca nos divivae humanitatis est piovidentia, ut semper aetetnis (17) libetalitatibus nos sustentaie dignctni Post bella euiin Paithiea netema pace sopita, postque Yandalicam gentem eieptam, et Caitbaginem, immo magis omnem Libyam Romano impeiio itemum sóeiatam, et ¡cg es antiquas iam senio piaegiavatas pci nosimaru vigilantiam piaebuit in novam (18) pnlehmitudinem et modeiatum peivenhle compendium; quod nemo ante nostium ímpeiium unquani speiavit, neque humano ingenio possibilc esse penhtus existimavit Emat enim mii abile, Romauam sanetionem ab umbe condita usque ad nostii impeill tempola, quae (1) itudiose, Bis. (2) simpliciter, Sal

(3) Los mme. Pi 2 Gt ed Nbg BM; quee vobis, me Fto,;quaeauóbis, mme Pl 1 Bg, cd Schf ¡Ial y Use domas

(4) el falla en el me. FF.o, ti) paraticia, mme Pl 1 2 y casi lo mismo Sg, ed Sclif; eap i2,xa, cd Nbg (5) quse 1pr. nuncupantur faltan en el me Flor eh, mme Pl 1. 2 Bg., eil Nbg; ej se, me. Gt Cont 62 al mctrgen, Bis; sin r}Ioruin, me Flor similomm, S; signorum, mmc Pl 1. 2 Bg Gt ,ed Ng Schf ¡Ial, Y118 demds (9) hae, falta en el me Flor (10) Me. Flor; signa, los mme 11 cd del CC$cl

1

Código, salvo si alguna oha cosa se piomulgate pomnosotios en foima de instiln.cioiies, paia que la inteligencia del estudiante inculto, i)mopamada con sencillas nociones, llegue más fácilmente al conocimiento de la supem iom ciencia del dei echo § 12.—Mas esta nuestia ieeopilaeióu, que con la voluntad de Dios se compondiá. poi vosotios, mandamos que lleve el nomine de Digesto 6 de Pandectas, sin que en. lo Sucesivo se atieva ningún juiisconsulto Ii aplicaile eomentaiios, ni á introducii confusión con su vana palabicila en el compendio del mencionado Código, como se hizo en los antiguos tiempos, cuando poi las eontiaiias opiniones de los inléipietes se pcitmbó casi todo el dei echo; sino que baste, tan solo á manein de indices y pa' ma explicación de los Utulos, haeei nici tas obseivaclones que se llaman paratitios, con tal que de la intempietación de ellos no se oligine vicio alguno § 13 —Mas paia que no suija en lo fututo duda alguna poi causa de la escrituma, mandamos que ni con artificios de abieviatuias, ni con signos compendiosos, que poi si y poi sus defectos intiodujemon muchas autiuomias, se esetiba el texto de este Código, aun cuando se signifique la numemación de los títulos, i otia cosa cualqnieia; pues ni aun estas se han de cxpiesai con las especiales cifmas de los númeios, sino que mandamos se expla non empleando letmas § 14 —Todo lo cual piocute, con el favom de Dios, hacerlo tu sabidutia, junto con los demás clocaentisimos •vaiones, y llevado tanto á feliz como á pronto t&mino, á fin de que nos deis concluido y dist,ibuido en cincuenta libios este Código, paja altlsiina y etemna memoria de la empi esa, testimonio de la sabiduila do Dios Omnipotente, y gloxia de nuestio impeilo y de vuestio cometido Dada á 18 de las Calendas de Eneto, bajo el consulado de los muy esclai ecidos vai once LAMPADIO y OluisTus 1530] 2 EL Enmperado Csai Frvio Jusrnixo, Álamánico, Gótico, Fi áncico, Ge9 rn4nico, Ánticó, Aidnico, Vandálico, Áfs icano, pb, feliz, melito, vencedo, y ti iunfadrn , siempre Augusto, al SniA DO y d TODOS LOS PUEBLOS

Tanta es pata Nos la pioteccióii de la bondad divina, que constantemente se digna sostenes nos con sus etemnas libemalidades Después de tem minada con una paz dtuadeia la guelma con los Paitos, y después de sojuzgados los Vándalos, y de habei asociado de nuevo al impelio Romano as! Cat lago, como toda la Libia, nos concedió además que poi nuestia diligencia llegamau á estam iemddas con nueva pmeza yen un modetado compendio las antiguas leyes, ya abmninadas poi su vejez; cosa que antes denuestio impelio nadie espeló jamás, ni emeyó en manema alguna que fuese posible paia el humano ingenio Eta, ea efecto, admhable, paitieu(11) qoamquam, me. Pie, (12) proviurntiam et at 6umentucn, mine Pl 1 Bg; providentinin et augtnenturn, me Pl 2; providentiam augiuentum, ecl Nby; j,iovidertia auroentuin, me Oc; piovidentise amgumenturn, cd Schf. Hal y Loa demás, excepto $p (12) noeI'!, mme. Pl 1 2. Oc • cd Nbg (14) Ka! ¡anua, lis, me Pb, , Sp; D XII!!. 1w I..~ ¡Ial Rusa ConI. 86 71 76 Char Fas; D XVIII ICaJ len. Constanti5op , Cont. 62 (15) 1e"a feliciler, añade ci rse Fbi ; Felicite i, añaden Cont 66 I. 76 Char Pae SP (16) Ale. Flor; Alamannicus sempei ,fattan en los mme y cd. del Cód (17) sempel extra iva, Vas (18) navum, me Fbi

CÓDIGO —LIBRO 1: TITULO XVI!

paelie in mille et quadLingeiltos (1) anuos concurrunt, intestinis piaeliis vacilJantern, boeque et iii impeliales constitutiones extcndentem in unam ieduceie consonantiani,ut nihil noque contiaiium, neque idem, neque simile in ea inveniatin, et nc geminae !egea P10 iebus singulis positae usquani apaieant Namque hoc coelestis quidem1 piovidentiae peculiaie fuit, humanae veio imbecillitati millo modo possibilc Nos Itaque mole solito ad jmmoitalitatis iespeximus piaesidium, et summo numlno jiivocnto Deum auetoiern et totius opelis piaesulem fleii optavimas, et omne studium Tuboniano, vlio excelso, magistio offlcioium et (2) exquaestüie sacii nostul palatii et exconsule, ciedidimus, elque oinne mhñsteiium huluscemodi 01dinationis imposuimus, nL ipse una cum aflis illustiibus et piudentissimis viiis (3) nostium desideuium adimpleiet Nostia quoque maiestas sempei investigando et peisciutando ea, quae ab Ms componebantui, quiequid dubiurn et inceitum inveniebatm, cum numine coelesti ieete (4) emendabat, et in competen tem foimam iedigebat

§ 1 —Omnia igitui confecta sunt, domino et Deo nostio lesu Chuisto possibilitateni tam nobis quam nostile in hoc satellitibus piaestaute Et pi incipales quidem contituttones duodeeim libi le digestas mm ante in Codicem nosti o nomine pi aef'ilgentem contulimus Postea veio maximum opus aggicdientes ipea -vetustatis etudiosiesima opeia, mm paene confusa et dissoluta, eidem viro excelso peimisimus tam colligeie, quain ceito modeiamini (5) ttadeie Sed quunu omnia peicontabamni, a pi a efato vil o excelso suggesturn est (6), duo paene millia llbioium cese conseiipta, et plus quam tic centies decem inflIja (7) veistnlm a veteiibus effuea, quae necesee esset omnia et legele et peisciu tau, et ex luis, si quid opttmum fnisset (8), eligeie Quod coelesti fulgoie et snnimae Trinitatis favoic confectiim est secundum nostia niandata, quae ab initio ad memolatum vhum excelsum feelmus, et iii quinquaginta libios omne, quod utilissimnm ci aL, collectuin est, et omnes ambiguitates dccisae (9), nullo seditioso iellcto, nomenque libuis imposuimus 'Dig estoi um sen Pandectni um, quia (10) omnes disputationes et decisiones in se habcnt(11) legitimas, et quod undique fnit coflectitm, hoc in sinus suos (12) iacepei ant, in centum quinquaginta paene millia veisuum totum opus consurnmantas, et in septem pautes eos digeasimus, non peipemm neque sine iatione, sed in numeioiurn natuiam et artent lespicientes, et consentaneam ele divisionem paitium conficientes § 2 —Igitiu puma qrúdem paus tottus contextus,

(1) Los mme Fbi Pl ¡ 2 Bg Gr., cd Nbg Schf Cont 62 SP Ele; ti ecentos. Ha¿ i otros; ZiIs const á&liizts; véase ¿a 1 1 § 6 de este Utulo (2) et, falta en Hal Rusa Con Chao Pac; mk XcTópu, ¿a const tióji, (S) Lomme y otzas cd del Cdd excepto ¿a cd Nbg.,en la que se tee allis illustrjbus vii ¡e, omítiendo et prudentiesi mii; allis viiis illustilbus et priidentiseimis Irims cesto es, iuris), me Flor; pero i)uot; iv4ólots rs xcd 5O5O4 la coni. im'.m (4) Los nzms PI 1 2 flg , ccl Nbq Sch,f. klal (ti aspaselas laspa(ab,as coelesti elimine), lluss. Cont 66 11 76 Chai Pac Bit.; hoc nomine ceelesti eiecta me Flor : cum flUflhiie coelesti erecta, Cont 62 bou nummne coelesti ere—

ola, Splf,r,

do de la fundación de Boina hasta los dlas de nuet. tio inipeiio, peulodo que llega casi é mil y cuatiocientos nAos, ueduch á una sola concordancia la legislación lomana, vacilante poi su interna coñtiadicción, que aún alcanza á. las constituciones Impeilalos, de sacute que nada se encuentiO en ella ni conti adictoujo, ni igual, ni semejante, y que en ninguna de sus pautes apalezcala consignadas dos leyes paia cada cosa Poique cato cicitamente estaba ueservado 4 la celestial puovidencia, y oit man el a ning una el posible 4 la incapacidad h urna na Nosotuos, pos lo mismo, siguiendo nuestra cestumbi e, acudimos al auxilio de la inmoitalidad, é invocada la saplema divinidad, optamos poi que Dios fucia el autoi y piesidiela 4 toda la obua, y confiamos todo su estudio 4 Triboniano, valón excelso, maestio de los oficios, excuetoi de nuestiO sacio palacio y excónsul, y le cncaig amos todo el ti abajo de tal oidenacióu, pala que en unión de otioS ilusti es y sapientisimos valones cumpliese él nuestio deseo Y también nuestua majestad, Investigando y escuduiflando siempie lo que poi ellos se componía, enmendaba aceutadamente con el aunho de la celestial divinidad, yen foima conveniente i edactaba, lo que se encontuaba dudoso é incicito. § 1 —Todo, pues, se ha hecho, dándonos nuestio Seflou y Dios Jesuci leLo, así. 4 nosotuos como 4 nucatuca auxiliaues, la posibilidad necesaula Ya antes de ahoia lennimos en un Código, que bilila con nuesti o noinbie, las Constituciones lmpeiiales 01denaclas en doce libios Mas, después, acometiendo Ja cmpiesa máxima, autozzamos al mismo excelso vaión tanto pala uceopilai como paua ieduch 4 cieito ¿miden las laboujcajsímas obias delaantiguc dad, ya casi en confusión y desconciei te Pci O cuando todo lo inquinamos, se nos hizo sabeu poi el susodicho vaión excelso, que poi los antiguos se hablan esculLo casi dos mil libios y puoducido más de ti es millones de pimiafos, todo lo que euanecesauiO Ieei lo y eseuduifiaulo paia elegim de entie ello lo que fuese mejoi Lo cual se hizo con la inspu ación del cielo y el favoi de la Tiinidad Supuema coufoime 4 nueatias iustuucciones, que desde el plincipio dimos al mencionado vaión excelso, y se coleccioné en cincuenta libios todo lo que más Útil cia, quedando aclauadés todas las ambigüedades, y no dejando nada conti oveutible, 4 cuyos libros pusiaiea el nómbue de Digesto 6 Pandectas, poique com tienen en si todas las discusiones y decisiones le gales, y lo que de todas pautes fué iecogido lo recibieion en sus páginas, compiendiendo toda la obia en casi ciento cincuenta mil páuiafos, y 4 es tos los dividimos en siete pautes, no ivadveitlda mente y- aun iazón, sino atendiendo 4 la natuialeza y combinación de los númeuos, y haciendo una du visión de pautes confoime con ellas § 2 —En su consecuencia, la piimeia paute dé

tI) mcderan,ine, ms.Flor,Sp (6) et, mc. Flor.; et (est) Cont. 62 (7) M Flor , Sp ; tricie centena, Hab; tIlcIe3 Centena miflia, mm8 Pl 1 2 BU , cd Nbg Schf Rase y Las de do, Yac; iupmisis puomochai, la const 4L8.ixis (8) Los mmc. Flor. Pl. 1 2 BU , id Nbg Schf: si quid optimurn esset, Cont. 52, Vao ; si quid optimum sttSp ; quod notimum fuisset, HaZ; quod optimum eset, Rase Cont 66 71 76 Chai ¡'nc ; quod optimum sit, Ele (9) dicisee, me Flor ; sunt, añaden las ecl Nbg Russ

Cont Char Pac. (10) Los mmc Pl 1 2 Sg Gt., cd ?.Tbg. So/mf HaZ Cont 62 BIs; qui, me Flor quod, Rase Cont. 66 y las demsis. 11) huheani, ¡as cd Nbg. Raes Cont Peo SP (i2) suos,fatta en eZ me. r1Q

•1

156

4DIGO.4IBP,6 1: T TULO XVII

qnae giaeco Vóéabulo =para (1) nnncupatui, tu quatuol libros seposita est § 3.—Secundus autem aiticulus septem libios habet, qui de indiciis appeliantui (2) § 4.—!n tertia vero congiegalione omnia, quae de iebus nominautul., contulimus, ocIo libiis cis (3) deputati § 5—Quaitus aitem locus, qui et totius compositionis quasi quidam iuvenitui umbiicus (4), octo libios suscepit, in qnibns (5) omnia, quae ad hypothecam peitineiít, ieposit.a sunt, ut non. a (6) pignotatitia actione, ¡u libiis de iebus posita, mul tum distatent Alto libio, eodem inseito voluminc (7), qui aedilieium edietum, et iedhibitoiiam actionem, et duplas stipulationem, quae de evictionibus pi oposita (8) est, continet, quia base omnia titulis em.tionum et venditionum consentanea sunt, el pi aedietae actiones quasi pedisequne illaiuin ab initio piocesselunt, in vetastioiis quidem edicti oidinatione in loca devia et multo distaulia devagautes, psi nostiam autem piovidentiam bis congi egatae, qti.um (9) opoi tasi al ea, quas de codem paene Ioquuntui, in confinio poneie Alius itaque (10) libsi post duo pilmos nobia excogitatas cst de usuiis et ttaieetitiis pecuuiis, el de instiumentis, et testibus, el piobationibus (11), neo non piaesuxationibus; et memoiati ti es singulaies libii iuxta eompositlonem de iebus positi siuit Post hos si qua de sponsalibus, vel uuptiis, vel dotibus legibus (12) dieta aunt, ieposuimu, tilbus libioram voluminibue ca concludeutes De tutelis au tetu el cuiationibus geminos libLoS consciipsimus Etmemoiatn.m oidinationemocto libioium mediam tótius opelis isposuimus, omnia uudiqile tam uItlissima quam pulcheiiima lina continentem. § 6 —Quintas autem exoiitui nobis Digestoium aitiulus, in quem (Il) de testamentis et codicillis tam pzivatoium quam militum onme, quidquid antiquis dictuin (14), inveniat quis iepositum, qui de te8tament1s appellatm De legatis autem el fldeicommissis quinque libi omm numemus aggiegatus est Quumqno nihil tam pecullais fuemat, quam ul (15) legatis quidem legis Palcidiae natiatio (16), fideicommissis autem (17) senatusconsultl Ti ebelliani, singulis libiis mitilsque eomuni applicatis, tota pais quinta tu novem libios coadimata est Solum autem senatuscousultum Ti ebellianum ponendum esse existimavimus; captiosas etenim el ipsis vete ribus odiosas Pcg asiani senatuconsulti ambages, et utilusque senatusconsulli ad 85 (18) tam supelvacuas quam sci upulosas divei sitates 1 espuentes, totum ius super bis positum Tiebelliano senatusconsulto adiudicavimus Sed 1u bis nihil de cadu(1) Las mme Flor Pb 1 2 flg ecl Nbg Cont 69 Sp. 8k; quse graeco vocabulo rá pa, Ha¿; quse ga asee bc xp5rcc, Raes Cont 66 y tos demás; quas graece omWeno iprec, cd Schf (2) appeIatur, me Gt, ecl Solif Hab y loe demás, exsepto 5p (3) Los mote Fiar Pl 1 Bg, ecl Nbg Schf Sp;ei,

mis PL 2. Gf, Ha¿ y ¿os demás.

(4) 4uoddam invenUui umbUeum, ms Flor., Sp (5) la quorum primo, ¡ial Rusa Cont 66 71. 76 Char Fao, .8k ; ¿y s7 ¿srl tiv aro3-exápcec, ¿a oonst ¿&tacea' ( ut non, omitiendo a, me Flor; non uL a, nis Pl 1 Me Flor. Sp .73k; in eodem iilaeito volurnine, me eldern inserto voluinine, cd. Schf eidem inserto volumifli, mine Pb 1 2 Gb, cd Schf. Hab y loe demás (8) qwie evictionibue adposita sss, Ha? &esi Conf Cha (9) congregare eum, M. Nbg,

1

todo el contexto, que con'yoz griega se llama nao pi eliminaies, fue dividida en cuatao libios § 3 —El segundo apaitado tiene siete libros, que se llaman de los Juicios § 4 —En la teicema agmupación hemos mecopilado todo lo que se designa con el titulo de las cosas, destinándole ocho libios § 5 —El cuaito lugai, que es considerado as¡ como el centro de toda la compilación, ha iequeiido ocho libios, en los que se ha puesto todo lo que psi. tenses Ii la hipoteca, paia que no diste mucho de la acción pignomaticia, colocada en los libios de las cosas En olio libio, inseito en el mismo 'roiútnen, que contiene el edicto de los ediles, y la acción ied hibitoiia y la estipulación del duplo que se estableció pata las evicciones, poique todo esto es congiuente con los títulos de lás compias y de las ventas, también las susodichas acciones han apaiecidó como secuelas de ellas desde un piineipio, el antes á la vsi dad en la composición del antiguo edicto en pasajes exti aviados y muy distantes, nias p01 disposición nuestia colocadas junto á aquellas, pues pameció conveniente ponci entre si ceicano todo lo que ti ata casi de lo mismo Y asi, el olio libio que sigue á los dos plimelos fué designado poi nosotios paia las usumas y los piéstamos sobie naves, puma los instmumentos, testigos, pmuebas y piesunciones; y estos ties mencionados libios especiales se hallan colocados junto al ti atado de las cosas Después de ellos pusimos cuanto en las leyes se mefleme á esponsales, nupcias y dotes, enceuéndolo en tres volúmenes de loa libios Mas sobie las tutelas y cutatelas esci ibimos dos libios Y colocamos en la palle media de toda la oba esta mencionada compilación de ocho libios, que contiene todas las más útiles y excelentes disposiciones de dei echo de todas palles mecogidas § 6 —Apamécenos luego la quinta división del Digesto, que se titula de los testamentos, en la cual encuentia uno colocado'todo lo que poi los ant!guos se mesolvió sobie testamentos y codicilos, as¡ de paiticulames como de militames Mas 4 ellos es agiegaion cinco libios sobie los legados y fideicomisos Y como nada esa tan piopio como la exposición de la ley Palcidia tiat.ándose de los legados, y la del senadoconsulto Tiebeliano al hablnm de los fideicomisos, después de habei destinado A cada una de estas cosas un libio, toda esta paite quinta quedó compuesta de nueve Pem o considei amos que sólo debla ponetse el senadoconsulto Tiebeliano; as!, pues, desechando las ambigüedades capciosas y aún puma los antiguos odiosas del sonadoconsul Lo Pegasiano, y las diveisidades tan supéifluas como nimias de ambos senadoconsultos, adjudicamos todo el dei echo establecido sobie estas mateiias al

(t U) Los nmnms Fbi Pl 1 2 By Gt, ecl NCg Schf; den!que. Hab y los demás (11) sen pi obtionibns, Hab Rase Cont 66 71 76 cha: Fao ; sal &ro2e(uv, La conaf iiluxis. (12) ve¡ dotibus ve! Iegibue cd Schf; de dotibus el legi.. bus eurum, Ha¿ Rase. Cont 66, 71 76 Char Pee ; r& arspj jza?srpdiiI_.xal ou'.b s! osar .eisa, ¿a const. Ae.iass. (i3) ¡o qun, mme Pl 1 R9 Gt, ecl Nbg Schf Rase

Cont Chaz Peo (11) Ms ¡"lo: , Sp Ble; antiqula dictum sal, Cont. 62.; antiquitus dictum est., mme Pl 1 2 Bg Gt, ccl Nbg Schf Hab y las demás (15) Loe mina Flor Pl 1 2 .Bg , cd Nbg Schf Cont 62 Sp.; ut,falta en Ha¿ y en los demos (16) uggregetul, añade el me Bg. segütm reciente enmienda (17) qüarn, insertan Hab Raes Coat 66 71 76 Char Pee. (18) inlerse, Hab Rase Cont Çhat Fao

OÓDIGO.—LIBRO 1; TÍTULO XYX!

cís a nobis memoiatum est, nc causa, quae in rebus non piospee gesis et tiislibus (1) tempoilbus Romanis iaci ebi uit (2) calamitatibus, bello coalesecas civil, nostLis maneat (3) tempoiibas, quae favoi coelestis el pacis vigoie (4) flimavil, et omnes gentes in bellicis peticulis süpeiposuit (5), nc juctuosuni monuxnentum lacta secula ivambia.c coneedatui

7 —Sexta delúde pais )igestotum exoiitai, la quibus (6) omues bonoi am possessioues positae sant, qu.ae ad ingenuos, quae (7) a1 libeilinos iespiciunt, ut el ius omne, quod de giadibus et afflnitatibus descendit, legitimaeque licieditates (8), el omnis ab intestato suecessio; el Teitullianum et 01 phitiauum senatuseonsultum, ex qui bus matei el ful invicem sibi hci edes existunt, iii gemines libios contulimus, bonorum possessionis (9) multitudinem in compendiosn.m et mauitesttssimum oid.incui concludentes Post hace ea, quae de opeiis no'vi nuutiationibus, damnique infcLi, el pIe aeclificiis dii utis, et eoium insidiis, el quae de aqua pluvia ([O) aicenda veteiibus auctoiibue placita sunt, ncc non de publicanis, el donationibus, tam intci vivos quam moitis causa conficiendis, cauta legibus invenimus, la libiuni singulaiem deduximus De mauurnissiouibus autem el de libeinli causa alias libei iespondit; quemadmodum el de adquisitione tam doininii quam possessionis, el titulis, qui eam inducunt, multae el vaiiae lechones (11) un¡ sant inseitae volumini, alio libio dputato bis, qui ludicati vel la hue coufessi sant, et de bonoium detentionibus el venditionibus, el ut nc quid tu fiaudem cieditrn am fiat Postque hace omnia intci dieta glomci ata sunt el deinceps exee pIlones; el de (12) tempoium piolixitatibus (13), et de obligatiouibus el actionibus libei itei am singulaus extenditiu (14), nl praet'ata sexta pais totius Digestoium voluininis ocIo libuis deflniatat

§ 8 —Septimus aulem el no'vissimus ai ticulus Digestoium sex lfbiis foimatus est, quo (15) de stipulationibus sen veibouum obligat[ouibus (16), et fideiussoiibus, et mandatoiibiis, neo non novationibusç et solutiouibus, el aceeptilatiouibus, el de puactoilis stipulationibus oznne, quod (17) ius invenitut, gemino volumine insciiptum cal (18), quod in libuis antiquis nec numeiaui possihile (uit Et post loe duo teuibiles libiis positi (19) sant pio deictis (0) piivatis et extiaoidinaiiis, ncc non 1) tiltis, ,,zs Fbi 2) incubuil, sas.

BI, inclepuil, cd N&g ; increyit. mc Gt

3) Ms Flor., Con l 62; lo ilostil ¡a manet, cd Nbg; in uostris ]emane at, oír osmrns y cd del Cdd (4) Mc Flor.; vigor, mmc y cd del Cdd; Xx5 ou o - isw d,.u, la const 'ccs (5) Ms F¿'.; et super nmnec gute in"bellicit victoriis

pose it, mmc Pl 1 2 By GI, cd Nbg Shf Mal Raes. COnt Citar Fao.; et supec ornees gentes in bellicis vietori psi leulis supe] posuit, Sp; et super—.bcllicis peiiculis super-

poeuit, Ble (6) Los mmc Flor. Pl 1 Bg 01, ea Nbg Schf; in qua, mc. Pl 2, Ha¿ y Los clemds (7) quas tcrn ad ingenuos qusrn, mmc Pl 1 2 Bg 01, cd Nbg Sclif Hab Rase. Cont 66.71 76 Char Poe. (8 hejeditatis, mine PI 1 2 Bg, ea Nbg Schf Rol contra ¿a consl úi&wxsj, § 7

(0) Los mmc Pl 1.2 By Gt, cd Nb' Sch/ Hab. Ross

Cont. Cha; Fao; possessisnus, mc Flor possescionum,

Sp. Wc.

(10) pluviali, sitas Pl 2 Sg GI, ccl Nbg Schf157

senadoconsulto Tiebe]iano. Mas ea estos libios no se ha hecho poi nosotios mención de iiada sobie las caducidades, fi fin de que la causa de estas, que se hizo ftoeuente dui ante las calamidades iomanas en medio de los desastues y en los malos tiempos, aiiaigando con la g ueui a civil, no subsista en nues ti os días, que el favoi del cielo afiumó con el vigor de la paz y sustituyó paia todas las gentes fi los peligios de la gucuia, y fi fin de que no se pei mita que aquel luctuoso monumento oscuiezca con sus 8OmbLaS las edades alegies § 7 - Sin ge luego la sexta p,a•ite del Digesto, en la que se han puesto todas las posesiones de bienes, que ya fi los ingénuos'ya fi los libeitinos lespeetan, as¡ como todo el dei echo que se dei ¡va de los giados de pau entesco y de la afinidad, las heiencias legitimas y toda la sucesión abintestato; todo lo cual, junto con los senadoconsultos Teutuliano y. Oifleiano, poi tos que la madie y los hijos se hacen lecipiocamente heiedeios, lo leunimos en -dos libios, enceiiando en compendioso y clailsimo hahado la multitud de posesión de bienes Después de esto, ieunimos en un libio especial cuanto estaba admitido poi los autoies antiguos ie5pecto fi denuncias de obia nueva, y de daño inminente, fi edificio iuiiiosos y fi sus peligios, y fi la ieeogida de aguas pluviales, asi como lo que hallamos estable. cido en las leyes sobie los publicanos, y sobie las donaciones que han de hacetse, ya entie vivos, ya poi causa de muei te Olio de los libios coi'i esponde fi las manumisiónes y fi las causas delibeutad; y de igual modo se han inseitado en un solo volúmen muchos y vatios pasajes sobie la adquisición tanto del dominio cuanto de la posesión, y sobie los titulos que la pineban, habiéndose destinado otto libio fi loo que han sido juzgados 6 han confesado en juicio, y fi las i etenciones y ventas de bienes, y fi que no se haga algo en fi ande de los acicedoues Y desImós de todo esto se han aglometado todos los inteudietos y fi seguida las excepciones; y se continúa olio libio especial paia la especificación de los téiminos, y paia las obligaciones y las acciones, de aneite que la susodicha sexta paute del total vohaiea del Digesto quede compiendida en ocho libios § 8 —El séptimo y ultimo apaitado del Digesto está foi inado de seis libios, en dos de los que se ha inscrito todo el dei echo que se ha enconti ado sol» e las estipulaciones 6 las obligaciones veibales, sobie los fiadotes y los mandantes, y sobie las novaciones, pagas, aceptilaciones, y estipula ciones pi. ebijas, aceica de lo que no fué posible enumeuau lo escullo en los libios antiguos Coloeflionse después dos libios teiiibles sobie los delitos puyados y cxtzaoidinauios, y también sobie los culmenes pibli-

(II) actiones, m.s. Flor (12) Los mmc Flor Pi 2. cd Nbg Raes Con¿ Char Pac. 5p ; de, omitida et, cd Schf. ¡Ial Bbc; sed de, mmc. Pl.1 Bg (13) presciiptionibus, fJhar ab indrgea (14) ostenditur, irme Pl 1 GI. (15) Los mine Pl 1 Bg cd Nbg; quos, mmc Fbi Pl 9'ia quo, Ha¿ y los demás (16) ecu veibor obligatiovibus faan en las cd Nbg Hab; en el mc. Flor aparecen añal das posteriormente, en la coatI hió'crjr.sc, § S. no ha vestigio de estas palabras (17) Los mmc Flor. Pt. 1 2 Bg , Sp Bbc; ornee lo quod, cd Schf; omneque, Hab; Debe quideni, cd Nbg Bus y ¿as cLerna (181 esas, las ccl Nbg Ha¿, y despu4s los demás, excepto Sp.B/c (19) Los sañis Flor. Pl. 1 2 Bg, cd Nbg Sp Bbc ; positi, falta en las cd de Schf. Ha¿ y en las demás. (20) Los mmc Pi 1 2, Bg Ge, cd Nbg. Schf pro dellclisunt pro delictis, mc. Flor,; de del(ctis, Hab.y ¡os demás.

1b8CIDIGO --I41

II TITULO XVII

eriminibus, qní omnem cont!uent severitatem poenaramque atioeitatem Qulbus peimixta trnt ea, qnae de audacibus hominibus cauta sunt, qui (1) se celaie conantui et contumaces existunt, et de poenis, quae condemnatis iufligantui ve! conccduutui, nec non de eoium substantlis Libsi, autem singulatis pio appellatiouibus nobis excogitatus set contia senteutias, tam civiles quam ciiminales causa finientes Ceteia autem omnia, uae ad municipales (2), vel de deeniionibus, et muneiibus, 'vsi pu1lie.is opeiibus, vsi nuiidinis, et pollicitationibus, et diveisis cognitionibus, et censibus (3), vol significatione (4) veiboium veteti bus inventa sunt, quaeqae iegujai!tei definita, in seso iecepit (5) quinquagesimus totius consummationis peifeetus (6) § 9 —Quae omnia confecta sunt (7) por viinm exeelsnm, neo non piudentissimum rnagistium, exquaestoie e! exconsule, Tiibonian'iim, qui sim!litei eloquentiae es legitimas scientiae altibus decoiatus, et in ipeis ieium exeiimentis emicuit, nihilque maine neo cailus notiis unquam iussionibus duxit; nec non pci alioø 'vitos magnificos et studioissimos peifecta sunt, Id est Constantinnm, viiuni lilustiem, comitem saciaium laigitionum et magistium sciiuil Iibelloium saciaiumque eogiitionum, qni sempei nobis ex bona opinione et gbiia sese cominendavit; neo non Theophulum, vitum illustiem, magistium iuiisque petitum, in hac splendidissima civitate laudabilitei optiniam legum gubeinationem extendentem; et Doiótheum, viium (8) illustiem et facundissimum quaesto iium, quem in Bciytiensium (9) sp]endidissinia civitate leg es discipulis ti e.denteni pi optei sine optimam opinioneni et gloiiam ad nos deduxim'ns, pal ticipemque balite opeiis fecimus; sed e! Anatolinm, vitum illnetiem, magisttum, qni et ipse apud Beiytienses (10) huís intei pies constitutus ad hoc opus aHocine (11) es!, vil ab antiqua silipe legitima piocedene, quum et patet cine Leontius, et avus Eudoxius (12), qn! (13) post Patiicimn, iuclytao ieeoidationis quaestoiium et antecessoiein, ci (14) Leontium, viium gloi losiesimum pias! setoiinm (1), oonsulaiem, atque Patiiciurn, fihitam (16) cine, optimam BUi meinoiiam in legibus icliqueiunt; neo non Oiatinunt, vitum filustiem, et e.omitem saciaium laigitionum, et optimum antecesso1cm hulus almae uibis constitutum Qui ontues ad piaedictum opus electi sunt una eum Stephano, Menna (17), Pi ocdocio, Eutolmio, Timotiteo, Leonide, Leontio, Platone, Jacobo, Constantino, loanne, v'iiis piudentissimis, qni pationi quidem sunt cansainin apud maximam sedem pi aefectuine, pino Oiientalibus piaetoiiis praesidet, omite (18) autem sitas vii tutis testimonium undique accipientes, et a nobis ad tanti opelis consummationem electi

cos, los cuales contienen toda la s.veiidad y la atrocidad de las penas En ellos seba mezclado lo estableeido pata los audaces que piocuian ocultaise y viven contumaces, y sobie las penas que se hiflt, gen ó temiten A los condenados, y también sobie sus bienes Un libio especial se designé poi nóscts os pata las apelaciones contia las sentencias que ponen téimino It las causas asi civiles como ciiminales Poi último, el libio quincuagésimo y Ilgal de toda la compilación ieeibió en si, definido con segulatidad, todo lo demás que se hallé en los antiguos telativo It los asuntos municipales, 6 soble los decuiiones, caigas, obias públicas, moscados, piomesas, diveisas jujisdicciones, empadionamientos, y significación de las palabias § 9 —Todo lo que ha sido sealizado poi el vasón excelso, y sapientisimo maestio, excuestoi y excónsul, Tiiboniano, quieif notable It la vez en las ni tos de la elocuencia y del conocimiento de las leyes, sobiesnlió también en tos mismos expeilmentos de la empi esa, y nada tuvo ninca pos más gi ande ni más giato que nuestios mandatos; y además ha sido llevado It cabo pos otios vaiones magnlfl005 y esta,diosisimos, It sabes: Constautino, vasón ihistie, conde de las sacias laigueza.e, y maestio de Ja secietaila de súplicas y de la sacia j'u.iisdicojén, que siempie se nos recomendé poi su buena opinión y pos su fama; pos TeóÍllo vaión ilustie y macstio jiuispmito, que loablemente difunde en esta explendisinia ciudad el más secto sentido de las leyes; poi Doioteo, vatón ilustie y elocuentisimo excuestoi, It quien hallándose explicando el deischo It sus discípulos en la e"cplendidlsima ciudail de los Beiitienses llamamos It nosotios pos su excelenlisima fama y poi su glotia, y- le hicimos paiticipe en esta obia; P01 Anatolio, vasón ilustie, maestio, que dedicado también It la Intel pi etación del derecho cutis los de Betito fisé elegido pata esta cmpiesa, valón piocedente de una antigua estilpe de jutisconsultos, pues ea padie Leoncio y su abuelo Eudoxio dejaton en la piofesión de legistas la mejot memoi ja de si después de Patilcio, excuestoi y piofesos de deicho de inclita iecoidaeión, y de Leoncio, vasón gloiioslsimo, que fué pi efecto y cónsul, y de Patiicio, hijo de éste; y poi Ciatino, vai ón ilusti e y- conde de las sacias Ini guezas, y-seputado como muy excelente maestio de leyes dé esta feliz ciudad Todos los que fueion elegidos pasa la piedicha obia juntamente con Esteban, Menna, Piosdocio, Entolmio, Timoteo, Leónidas,Leoncio, Platón, ,Jacobo, Constantino y Juan, vasonés eapientisimos, defensoi es de causas ante el supi smc tiibunal de la piefectiva, que ojetee juiisdiccióu sobi e los pi etosios Ojientalee, quienes también fueion designados pos isosotios paia la tealización de

(1) et qui las ed Schf flal Rusa Cont Char Pac 2) Me ?lor, Cont 62 Sp pie municsaIibus, mme. Pi. 1. 2 ecl. Sclif.; de municipnlibue, mmc Bg Gi, ecl Nbg Hal Raes Cont W. ,y ¿aa demás (3) et c .nsibue, faltan en el me Pi 1; en el me Flor aparecen añadidas recientemente (4) Loe mme Fbi Pb. 7. By , ecl Nbg Cont 62 Sp Bit.;

(tú) veiutienses, mc FEo,. (Ii) adiectus, mmc Pl 1 2 By GI ,ed Nbg Schf Rase; ele ctus, BaL (12) et avus Eudoxins, faltan en Ha¡ Rase Cont 66 71

publiciEl

$gniflcation,huis, mme Pi 2 Gt, ecl So/ii Ilal Rase Cont

66 ijlas demás

(5) Mc Flor, ecl Nbg Sp Bk; recipil, los demás mmc y ecl. del CM.,- zafxíYdt, la const AfibmXeV, § 8. (6) peifectio, Ha¿ Ru (7) confscta iuni, faltan en Hal. Raes Çortt Chai Pac (5) vi,urn, en el me FEo, a/tadido posteriormente (Si Ral !1 después los demás, excepto Sp; beriensiurn, mmc Pl 2. Be.; berntensium, me Pi 1.; beiithensiurn, ecl Nbg; baryteosium, ed Schf; verutiensium, mc Fbi ; Be-

.i iitlensium, Sp.; 'rS, Dep 'new, la corst,

§ 9,

76. Chai Pac (13) qui, falta en Hal Raes Ble (ji) avus eius Rudos ius post, ineel tan Ha¿ Rase Con¡. 66,71 76 Cham Pan (15) Los mme PL? Bg Gt • cd. Nbg Sc/lf Hai. Cont 62; piaefeeturern me Flor; piaefectoium, mc Pl 7; piaetoiiuni, lIáis. Cont 66 y los demás;'rbc v5cov &ire érSp7o; la consi Itilazcc 1- 9 (16 hilos, ¡ial Raes Cont 66. 71. 76 Char Pac (17) Mena, mc Fbi.; Moeua, Bat. (18) omnes. mmc. Pl. 1 2 Bg GI, ccl Nbg Schf Hgl, Rase Cont 66 71 76 Char Fao Rio

06D[GO —LIB11Ó 1: T1PtÍLO IWI

sant 19t qunin omues in ilaura convenci u.nt, beinatione Tilboninni, vhi exeelsi, ut tantum opus nobis auctotibus possint confiete, Deo pLopitio le piaeclictos (1) quiaquaginta libios opus coasummatum est

10 —Tanta autem a (2) nobis aiitiquitati habita est ieveientia, ut nomina pLudentiurn taeitainitati tiadeie nullo patiauiai modo, sed unusquisque eoiurn, qui aactoi legis fait, nostiis Digestis insciiptus est; ho e, tantumniodo anobis efteeto, ut, si quid in lag ¡bus eoium vel supei vacauni, vel impeifectum, vel minas idoneam 'visurn eat, vel adiectionern, vel deniiuutionem neeessaiiam ase!piaL, et ieetissimis tiadatui legulis EL la (3) inultis similibus vel contLaliis, quod ieetius habeie appaiehat, hos pio allis omnibus positLtm est, una que (4) ouinibus auctotitate indalta, nL, qaidquid ibi seiipturn cst, hos nostiuin appaieat, et ex no stin voluntate cornpositum; neinine audeut,e comparare ea, quae autiqu.itas habebat, et qiiae (5) nostia anctoiitas iatioduxit, quia malta et maxima sant, quae piopter utilitatom ieinm tianformata sunt adeo ut, etsi pilucipalis constitutio fuer aL la veteribu libiis ielata, neque el pepeicimus (6), sed et hos couigendum (7) esse putavi mus, eL la mellas ieslauiaadem (8) Nonrinibus etenim vet,eilbus retictis, qiiidquid legum vetitati decoium et neeeaarium fueial, hoe nostris curendationibus servavimus, et plopti harie eausam et si quid ínter sos dubitabatar, hos 1am in tu.tissi niara prvenit quietem, aullo titubante relicto

§ 11 —Sed qnum piospeximus (9), quod ad portan dam tantas sapientine niolem non sant ¡done¡ 1imines rudes, et qui ja pi ¡mis leguin vestibulia stantes intiare ad arcana sorum pioperant, et aliam mecl!ociem ernen.dationem (10) praeparantIara (11) esse censuimus, nL sub ea colointi, et quasi piimitiis (12) omninin imbati, possint ad penclaalia eoium iuti are, et formain legam pukheiimam non eonniventibus oculis accipei e (13) EL ideo Triboniano, vilo excelso, qui ad totius operis gabernationem electas saL, ncc non Thcophulo et flor otheo, viris illastribus et facandisaimis anteeesoiibiis, aceci sitie maudavimus, quatenus libiis, que veteres composuerunt, qui prima legam argumenta continebant, et Instittitiones vocabanttu, separatim collectis, quidqnid ex bis utile et aptissinnrm et nudique sit (14) elija atum, et rabas, quae in plaeseuti ¿ayo in usu vertu.ntur, conseataueum invenitur (15), hos et capare stadeant, et quatuol libris leponere (16), et totius eruditionis prima fundamenta atcpre elementa ponei e, quibus iuveI) ,M. Flo, , Sp Blc; pi aedictos, falta 811 los demtls 'anis Ved del (,4d (2) a,falta en los mine Pl ¡ 2, aun en el me Fbi

fLc anadido después (5) er ex, mms P112 Bg O-e; Sed OC e, ¡ial Raes Cont 66 71 76 char Pac

2 Ms. ua, ¡Jal Raes. Cont. Cha' Pac. Fbi , ecl Schf Sp Bk, his (lis) quae, mme. Pl

1.2 Sg. UI , ed N1g ; cu in ies (his) quas, Hal Rase Cont Cita, Pse (6) I,epeceiirnus, FEal Raes. Cont 66 71 76 Char Pus DIO.; los talemos dicen también después, iut.ave, iuius () Ms Pb, , Sp. Ble ; hane coi oigo ndam, mme Pl 1 2 Bg. GI., ed, Nlg Se lrf. y las demd& (8) Ms Flor ecl. Schf Sp Bk; iestauiandam, los demas ,nnrs y ecl del Cóci159

tamaña empresa, después de recoger en todas partes toda clase de testimonios de su 'virtud Y habiéndose coneer Lado todos, bajo la dli ección de Tuboniano, varón excelso, para poder ejecutar, siendo nosotros los autores, tan grande obir, con el favor de Dios se acabó esta eneeir4nctola en los mencionados cincuenta libios 10 —Mas tanta ieveieacia se ha tenido por nosotros 4 la antigdedad, que en manera ningun,% hemos consentido pasar en silencio los nombies de los jLuiscoasultos, sino que todo elque frió autor de alguna ley, ha sido inscrito en nuestro Digesto; habiendo hecho nosotros tan solo que si algo pareció en sus leyes 6 supórfiuo, 6 imperfecto, 6 poco adecuado, fuera ampliado, 6 simplificado convenientemente, y expresado en las más correctas fórmulas Y en los casos que habla muchos pasajes semejantes ó contradictorios, se ha puesto como regla pa iii todos los demás lo que paresia tener más beLo sentido, dando ir todo la misma nutoi ¡dad, 4 fin de que todo lo ¿lii escrito aparezca como nuestro, y como compuesto por nuestra propia voluntad; sin que se ¿ti eva nadie 4 comparar lo que tenla la antigüedad y lo que nuestia autoridad introdujo, pues, muchas y muy giandes cosas hay que por causa de utilidad han sido transformadas; de tal manera, que tampoco la exceptuamos, aún cuando alguna constitución imperial se hallase transcrita en los libios de los antiguos, sino que por el conti ario consideramos que tai:nbión esto debla ser couegido y mejorado Así, pues, habiendo dejado los umbies de los antiguos escritores, hemos conservado en nuestras enmiendas todo lo conveniente y necesario para la verdad de las leyes, y por esta causa también si algo en ellos habla dudoso, ha logrado ya ser expresado con claridad completa, sin que quede lugar para que nadie titubee § 11 —Peio considerando que pata sopoitar la mole de tanta sabidur la no 8011 aptos los hombres incultos, ni los que hallándose arr los dinteles de¡ u leyes se api esuian 4 pe)ietiar en sus arcanos, juzgamos conveniente que debla piepararse otra recopilación más reducida, para que, tomando en ella una tintur a, y corno imbuidos en los principios de todas las materias, pudiesen penetrar en sus ints iloridades, y, sin haber de deslumbrar sus ojos, llegar 4 couonocei la más esplendente expresión de las leyes Y cii su virtud, llamados Triboniano, varón excelso, que para la dirección de toda la obra fné elegido, así como Teófilo y Doroteo, vaiones ilustres y elocueutisimos profesores de derecho, les mandamos, que, compendiados por separado los libros que los antiguos compusieron, que contentan las primalas nociones de las ieyes y se llamaban instituciones, se aplicasen 4 recoger de ellos todo lo que fuese útil, mas adecuado y bajo todos conceptos correcto, y se eonsideia conforme con lo que en el tiempo presente se halla en uso, ó

(9) Los 'ame Flor. Pi 1. 2 Do , ad. Nbg Sclrf Sp E/e; par speximus, Cont 66 71 76 Chao Pus; perspexe,imus, Ha? ¡iass Cont 62 (10) Ms Fbi , Sp Bis.; aruditionem, mme Pl 1 2 By Ge. y las demás ecl del CdrL 1) pioperandnr', ecl Nbqq 1,1 2) pri.nitus, Hab. Rase Coub. 66.71 76 Psa 13) Los ¡irías Pie, Pl 1 2 GI, ecl. Nbg Schf Hal Cont 62.; aspicer e, ene B7 , Raes ConI 66 u ¿as demos (14) sit,fatta en Hab. Raes Coni. 66 71 76. Cha,. Fao (15') Los mme. Flor. P11. 2 Bg. G «1 Nbg Schf Cont 62.; invsuiatui,Da( Raes. ConI. U. u 10s demás (iG)imponer e, ¿as cd ,Schf ¡ial Rices Çont 56 71 76, Chur Pus

IGOCÓDX4O.—LIBI%O 1: P±TULO Xi1

iies suffalti possinL giavioia et peifeUoia leguni seita susteiitaie Admonttimus autem coz, ut ne moLes ctlam nostiaium flant constitutionum, quas pro eniendntioneiuiis piornulgavimne, et in confeetione 1) Intitutionum ctiam sadem emendatioúe (2) ponele non motentui, ut sit manifestum, et quid antea vacillabat, et quid postea in etabilitatem iedactum est Qi.tod opus ah lis peifeetum, ut nobis oblatum et ieleetum (3) est, et ptono suscepimus animo, et nostiis senoibus non indignum caso iudicavimiis, et piaeditos libios constitutionum visem habeie insoimus; quod et tu oiationc nostia, quam eisdem Iibiis pioposuirnus (4, apeitius deelaiatui

§ 12. - Oinni Igitut Bomani mus dispositione composita, et in tuibus voluminibus, id est Institutionuin, et Digestoium seu Pandeetaiim, neo non Constitutionum, peifeota, et in (5) tiibns annis consuminata, quae, ut piimum sepalali (6) cospu, neque in totum decenninin ( 7 ) compleuí opeLabahu, omuipotenti Deo et hano opeiam ad hominum sustentationcra pijo obtuliniu.s auimio, ubei esque giatias maximae Deitati ieddidinins, quae nobis piaostitit et bella felicitei agei e, et honesta pace iLeupotili (8), et non tantam nostio, sed etiam oinui aevo, tain instanti quam posteiioii, leges optimas ponsie § 13 —Omnibus itaque hominibus eandem sanctioncm inanifestain faceie, neeessauium cese pelepeximus, Ui sit cis cognitum, quanta confusione et infinitate (9) absolati, in quam (10) modeiationeni et legitimam veuitatem pe) veneiuiit (11), legesque tu posteium liabeani tan dii ectas, quani compendiosas, omnibusqueinpromtu positas, et ad posaideudi libios cas um facilitatem idoneas, ni non mole divitiaiuin expensa poseini homines supcivacune legum multitud.inis adipisci volumina, sed viliosima pecunia facilia soi tun compatatio pateat tam ditiosibus, quam tenuioiibns, minimo pietio magna piudentia iepauanda (12) § 14—Si quid autem in tanta legum coinpositione (13), quae ab immenso libiotum numeio collecta ecl1 simile foisitan laso iuveniattu, nemo loo vitupeuandum existimet, sed piivaum quídam inibecilhitati humanas, quae natuialitei inest, loo Inseuibat (14), quia omnium habese meinoiiam, et penitus tu nullo pencase, divinitatis magia, quam inoitahitatis esi (quod et a xnaioiibus dictum set); deinde sciat, quod similitudo in quibusdnm, et his bievisimis, assumta non inutilis est, et ncc (15) sitia nostium piopositum lies subsecutuni &ut enim ita lex neccssaiia eiat, ni divcisis titulis poptei ielum eognationem (16) apphieaiieam opoi() confessione, C'ont. 76. Constitutione, ma Bg (2) Ma Flor, Con¿ 62 8p. Ele; eandem emendationern, los demds mme y ad del CdCI (3) relictum, mms PL 2 Bg, ed NL'g Rusa; jfç xuruzt La const. j.lI3G)xs § 11 (4 Los mma. Flor Pl 1 Eg, ed Schf; piaeposuitnus ,ns.Pl 2,ed.Nbg Rol ylos demás (5) in, aen el ma PI 1, ed Nbg Schf Hal Rusa Cont 66 7 76. Char Pac. (6) separaii,falta en fiat ; speiaii,mmns del Cdd y ed Nbg Rusa Cont Chw Pac ;superaii es mas conforme 4 ¿a constitución áixe, 0 12; (7) in toto decenmo Mal Rusa Cont Char Pac. Bk potLii, mme, y ed del Cdd, excepto las da Cont 82 d ic Sp(8)

Al

inseitailo en cuatio libios, y á exponer los pilme. ios fundamentos y elementos de toda instiucción, en los que apoyados pudiesen los jóvenes soportai los más glaves y peifectos mandatos de las leyes Peto les pievinimos que también hieieianmencióa de las constituciones uucsü as que pi omulgamos pala la iefoi ma del dei echo, y que en la confección de la Instituta tampoco se olvidasen de incluji la misma uefoi ma, para que se supiese, asi lo que antes sin dudoso, como Lo que después se ha iedactado con cas áctei de estabilidad Cuya obia, concluida poi ellos, luego que nos fué piesentada y que la sevisainos, la aceptamos con benevolencia, y juzgamos que no sin indigna denueatio piopósitó, y mandamos que tuvieian fuciza de constituciones los mencionados libios; lo que más extensamente se lieclata en el disnmso nuestio que pusimos á la cabeza de aquellos. § 12 —Hecha, pues, toda la compilación del deueebo tomano, enceitada en ties volúmenes, á osbel; el de la Instituta, el del Digesto 6 de las Pandectas, el de las Constituciones, y teiminada en ti es años, it pesas de que cuando al puincipio se comenzó fi toimni no se capciab4 conchutila ni en todo un decenio, con ánimo piadoso ofiecimos fi Dios Omnipotente esta obia destinada al gobiesno de los hombies, y dimos infinitas glacias fi la supiema Deidad, que nos ha peimitido hacei con felicidad la guesia, alcanzas una paz horneen, y dietai las me jotes leyes, no solo pasa la nuestra, sino también pata todas las edades, tanto la piesente, como las futuras § 13 —Poi lo tanto, hemos juzgado que cia unnesauio haces conoeei Ii. todós los hombies esta misma sanción, pasa que sepan de cuánta confusión¿ isfinidad de leyes han sido libsados y fi qué sedue ción y vei dad en las leyes han llegado, y pasa que tengan en lo sucesivo leyes tan dii ectas como compendiosas, puestas al alcance intelectual de todos, y adecuadas pula facilitar la adquisición de sus ti bios, it fin de que no á expensas de Ii andes sumas puedan los hombi es. adquhui los volumenes de una supól fina multitud de leyes, sino que poi poquisimo dines o sea fácil su comps a, tanto fi los usos como it los de poca fortuna, siendo adquiuida pos piecio minimo toda la gi an compilación de leyes § 14 —Mas si en tan gtande iecopilacióu de leyes, que de un inmenso númeio de libios se ha ea cado, se encouti ase poi sain casualidad algo que fuese análogo, nadie considese esto vitupesable, sino que antes en veidad lo atuibuya it la natuial flaqueza humana, poique teneilo todo en ha memoilay en nada absolutamente cusas, es más plopio de la divinidad que de los moitales (como también se dijo pos los antiguos); y sepa además, que la analogia en algunos, aunq-ne bievisimos, pasajes, no ha sido empleada inútilmente, ni esto va contia nuestio piopósito Poique 6 la ley era de tal modo necesalia que convenia que se la aplicain fi dive' (9) iniquitate, ma Pl. 1, HaZ. Ble (ID) Me Flor , ont 62. Sp. Bis; quantam, mms Pl 1 2 By Gi, y las demás ed. del Cdd 11) Los sima Flor. Pl, 2 Bg. Gt, ed Schf Cont 62; peveneiint, ma PL 1, ed Nl.'g HaZ Rusa Cosi 66 y ini (12) ,comphranda, ma Bg , BFr (13) Si quid autecn le6uui in tan ta compositione,m rna PL 1 2 Eg (14) adscilbat, Hal Rusa Cont 66 71 76 Char Paé. Bis (15) nec, falta en Ha¿, pero "v ruy iaalav Sisiv, dice La consi UUXIV, § 13. (16) cnitiónern, mmi Pl 1 2 By GI, ed Nby Schf

CÓDIGO.—LIBRÓ 1: TITULO

teat (1), ant, quum fueiat allis liveisis peinilita, impossible eiat, cam (2) pei paitee detiahi (8), no (4) totum. confundatui (5), et in his paitib, tu quibus perfectiseime (6) visiones (7) vetoiuni expositae fue.' ant, quod pa.' ticulatim in esa fuei st spaisum, hoe divideic se separaie penitus,eiat iiicivile, no tam acusas, quam ames legentium ex hoe pertuibentw (8) Similique modo, si quid plincipalibus constitutionibus cautum est, hoc in Di_ geStOJ1]m yolwnine poni nullo concessiinns modo, quasi constitutionum recitatione sitfflciente, nial et hoc iaio ex hisdem cansis, quibus (9) simiitudo assumta cst.

§ 15 —Contiaiium autem aliquid tu hoc codice positum nulium sibi locum vindicabit, neo invenitu.', si quia subtii animo diveisitatis 1 ationes exetitiet, sed cst aliquid novum inventum vel occulte positum, quod dissonantiae qucielam diasolvit, et a.liam natutam, inducit disco.' cliae enea effu- gientem t § 16 -Sed et si quid foisitan piaetcimissum est, quod in tautis millibus quasi tu piofundo positum Jatitabat, el quum idoncum fuerat poni, obsen.' itate involutum necessaiio de' etietum est, quia hoc appi eliendei e (10) 1 seto animo poasit? piinio quidem pioptel ingenli mol taus exiguitatem, deinde pioptel lpsius iei vitium, quod multia inutifibus peirnixttim, nullam sui ad e.'uendum (11) piaebuit copian.' (12), dein quod multo utiiius est, panca Idonea effugere (13), quam multis inutilibus honilnes plae8iavale § 17 —Mhabile autem aliquid ex lite lib, la eme.'alt, quod multitudo antiqua piaeseute bievitate pauciol invenitin Homines etenim, qui antes lites agebant, lieet multae leges fuci ant poeltae, tanien ex paneis lites peifeiebant (14), -vel piopte.' mopiani ]ibioium, quos compalale eta impoesibile cial, val p.'optci ipsam inscientiam (15); et voluntate (18) iudicum magia, quam legitima auctoiltate lites dli imebantu. (17) In piaesentt autem consummatione nostioium Digeatoium e tantis legee eollcctae sunt voluminibus, quoium et nomina sntiquioi es homines non dichnus nesciebant, sed neo unquam audiebant Qnae omnia collecta sunt substanlia amplisaima congiegata, .'it egena quidem antiqiia multitudo inveniatiu, opuleutisaima sutem bievitas nosti.a efflciatni Áutiquae autem sapientlae libioium copiam maxhne Tiiboniauus, vil exeellentiesimus, piaebuit, tu quilma multi fue.' ant et ipsis ciuditisaimis bominibus (18) lucogulti, quibus omnibiis peileetis, quidquid ex his pulcheuimum eiat, hóe semotum in optimaui nostram compositionem peivenit Sed huiu opeiis condit.oies non. solum ea volumina pe.'lege.'unt, ex (1) loa vcnia Olor Pl 1 2 By Gt, ad Ñbg Schf Sp; oportnerlt, RZ 11108 &mde (2) e&m, aaadtda despuds en el ns; Plor (8) dlstrabi, flal Rusa. Cont. 66 71. 76. Char Pac (d) iu, mas, tan HaZ. Rusa. Cosit. 66 71 78 (5) confundsietui 1 Hal Rusa Cont. 68. 71.76 Ohat PU (6) perfectlsilmae, me Pio ad1V 58. C~ 62 Sp (I) fi . Mor, Fl Cont 62 Sp; fussionec, los dem4a suma y cd del Cd.; otroS decisiones, y otros divisiones según haSen notas Rusa ¿ Char ; 5XJ ?fSWpCcç cuyeXas, ¿a conal ,

13

(8) peitmbaicntm, ffal. Rusa Cont 66 71 76 Olear Poe Ek. (9) Lo ,nrna Pjo PL 1 5 Bg, ad 28b0 Sclsf Cont 68 p;exqutbus. HaZ y otros

Tomo 11—sl

xvu1•1

sos títulos por la aualogla de las cosas, ó, aún cuando trataba de otias diveisas, era imposible que fuese dividida en palles, pain que no se confundiese la inteligencia de la totalidad, y ei a de todo punto inconveniente dividi.' y sepalal en tales partes, en las cuales perfectlslrnameiite se hablan expuesto las apieciaciones de los antiguos, lo que en ellas se habla consignado paicialinente, para que poi esto no se peiturbaaen as! el pensamiento como los oídos de los lectores. Y de igual modo, si algo se halla resuelto en las Constituciones impeiiales, no hemos peirnitido en mancia ninguna que se ponga en el volúmen del Digesto, conaideiando que basta la compilación de las Con8titiiciones, á no sol también en casos iaios y poi las mismas causas, poi las que se ha tolerado la analogía § 15 —Mas lo contradictorio no vindica.'á paia al ningún lugai en lo consignado en este Código, ni se encuenti a, si con cuidadosa atención se buscan las iazones de la diveisidad, sino que hay alguna cosa nueva, ó ocultamente establecida, que destiuye toda acusación de disonancia, é induce á olas explicación que evita las consecuencias de la discoi dia. § 16 —Poi o si poi acaso se ha omitido algo, que en tantos miles de libios se ocultaba como ielegado en lo pi ofundo y que, habiendo sido conveniente poneilo, ha sido necesaiiam.ente abandonado como envieto en la oscm ¡dad, ¿quién podría censuvai lo con justicia? En piixnei lugar, poi que poi la cxigilidad del iiiortal ingenio, y en segundo, poi que poi vicio de la cosa misma, lo que se hallaba cnt.' emezclado con muchas inútiles no ha dado ninguna facilidad psis sol descubierto, aparte de que es mucho más útil omitii pocas cosas convenientes, que sobrecarga.' á los hombies con muchas inútiles § 17 —Sin embaigo, una cosa admhable iesulta de estos libios, y es que la antigua muchedumbi e de elloS apai ceo más pobie que el piesente compendio En efecto, los que antes dhigian los litigios, aunque fucian muchas las leyes establecidas, pieseguían no obstante los pleitos valiéndose do pocas, ya poi la ca.' cuela de libió, que les el imposible comp.' a.', ya por su piopia ignoi suela; y más bien poi aibitiio de los jueces, que poi la autoiidad de las leyes, se dliimlan los litiios Mas en la pieacule compilación de nuestio Digesto se han locopilado leyes de tantos volúmenes, que sus nombres, no decimos que los ignoraban, sino que jamás los oían los antiguos Todas cuyas leyes han sido .'ecopiladas habiéndose 1 eunido una matei ja vastísima, de tal sueite que se considere pobi e la antigua multitud, y se estime poi el contiatio opulentlsiiuo nuestio compendio Y fué Triboniano, vaión excelentisimo, quien principalmente pi esentó gran copia de libios de la antigua sabidiula, ontie los cuales habla muchos dosconócidos hasta pala las peisonas más e.'uditas, y de los que, una vez ievisados todos, se sacó y se tiajo á. nuestia muy oxee(10) Los sanes Flor Pl 1 2, Cont 62 aL nedrgen;reprehen. dere sss. By. (liS sibi al ernenduni, sus FI 1; sibi ad erudiandum, suma FLS Sg Gt,cd Nbg.Sclef. (12) cm am, sama PI 2 2 Gt. (13) idonce effuudere, ma. Pi 1, 84 Wb Rusa. Cont 66 71 76. Char Pae. idonea effu.'idere, (j 84; Selef; Idouse efflceie, sus 74 2 1. ¡done* efilcere, ene ig; idonee effingere, HoZ ; idonee effugeie, Cont. 82 (14) psofeiebnnt, ma. Sg ,ed Rbg. perferebantur, HaZ. (15) Los mma.Fios A. 1, 5 Sg (it, cd Selef Rol Rusa Cont 62.; inseitiam, cd Nbg ConL 66. y los d~ (16) et volnnatem, 84 5g Scl&f Cont 76 (17) dnIbebantur, Vea. (18) hominum, enóes Pi 1 2 Sg, mL .Schf. HaZ

162

-

C6D1GO.LI0

quibus legos posltae suntf sed etiafa alta multa, quae (1), nihil vol utile vel novum, tu (2) els invenlentes, quod exceptum (3) nosti le Digestis applicaient, optimo animo iespueiunt. § 18 —Sed quia dlivinae quidem ies poi foctisimaesunt, humani veio mus conditio sempei tu infinttnm (4) decuult (5), et nihil est tu ea (6), quod staie peipetiio poselt (multas etenim foimas adore natura novas depioperat), non despeiamus, quaedain postea emeigi negotia, quae adhuc legum laqneis non sunt innodata (7). Si quid igitul tale contigeiit, augustum lmploietni ieniedium, quia ideo iinpeiialem fortunani iebus humanis Deus piaeposuit, ut possit omnia, quae novitei contingnnt, et emendaie, et componele, et modio et ieguli&competentlbus tiadeie. Et hoc non pimum a nobis dictum est, sed ab antiqila descendlt prosapia, quuni et Ipso Inilanus, legtuu et edicti peipetui subtilissimus conditor, in suis iibils hoc Í etulit (8), ut, si quid imperfectum inveniatul, ab impeiiali sauctione hoc repleat'ru; et non ipso solus, sed et divus Hadilanus ¡u compositione edicti et senatusconsulto (9), quod esni scoutum est hoc apeitisenne deflnivit ut, si quid in edicto positum non iu.veniatm 10), boa ad eius 1 egulas eiusque conlectmas el imitationes (11) possit nava Insti uei e (12) auctoi itas § 19 —Hace lgltnl omnia se¡ entes, palies conscripti, et omnes oibis teuaium homines giatias quidem amplissimas agite sunimae Divinitati, quae vestiis (13) tempoiibns 1am salubenimum opus sorvavit. Quo enim antiquitas digna divino non est visa indicio, hoc vestiis (14) tempoiibus indultum est Hasce itaque legas el adoi ate (15) et abservato (16), omnibus antiquioiibus quiescentibus, nemoque vestiuni audeat val compai aie eas piloiibus vol, si quid dissonans tu utioque est, iequireie ?17), quia (18) omne, quod btu positum est, hoe unicum et solum obseivaji censemus Nec in indicio, neo in alio ceitamine, -ubi legos neceseR iiao sant, ex allis libiis, niel ab iisdem Institutionibus nostiisque Digestis et constitutionibus, a nobis compósitis vol promulgatls, aliquid vol lee¡tale val ostendeie conetui, niel temeiatoi velit falsitatis c,imini (19) subiectus una aum indice, qui aol-am audientiam patiatuu (20), poenis giavlsslmis laboiare. § 20 —No autem incognitum vobis fiat, ex quibus veteium libiis hace conswnmatio oidiunta est (21), inssimus et hoc in pi ¡mal diis Digestoium nostioium insciibi, ut mauifestissimum (22) Mt, ex quibus legislatoiibus quibusque libiis eorum et quot (23) millibus (24) boe iustitiae Romanne *emplum aedificatum est. Legislatoice autem val

a~

(u) Loa mma 1'70s Pl 1 2 ea 16bg; qui, su Bg, ed Schf.; quse leti, RiZ. y los (2) in, falta en el m Flor iii ele, faltan en alise Pl 2. (3) ecerp$um, MM. Rusa ¿onf Char Pac. (4) semper Infinituni, su Flor, Cont 62 (5) decturet, no. Pb, (6) so, ad NSg Bal Rusa Cont Char. Pee (7) enodate, ma Pl. x; Innovata, nu Pb, (8) Los-siria Flor Pi LS BY, ea !6bg Schf Sp; ietulerit, Hab y loe ¿iemda. (9) senatuaconsultl mine. MPl 2. (jo) Loa misa. ,, ed. 4e1 Cód; Invenitur, ma Fbi (11) mutft*lones, cd NSg

(12) constltuere, ea Nbg CosI 66 71. 76 Cha, Pee; construei e, Rusa ris Jf4 7o,-, Çont; 62. Sp Bk:noet,-1,mmø Pi LS Bg,

xvn luto iecopilaalón todo lo más selecto que eoiitealan Mas no solo examinaion los jedactorea d esta obia aquellos volúmenes de quo se han puesto leyes, sino también olios muchos que se desecbaion con el mejor acieito, como quiera que en ellos no encontiasen nada ni útil ni nuevo que iocogid.o aplicaian á nuestio Digesto § 18 —Mas por cuanto las cosas divinas son en verdad las peifectisimas, 3 la natuialeza del deiecho humano se extiende siempie á lo infinito, sin que en ella haya nada que pueda snbsistii peip# tiamente (pues la uatui Meza se api esui a á p7odudr muchas formas nuevas), no desespeuamos de que después surjan ciertos negocios, que aún no están anudados con los lazos de las leyes Si, pues, tal acontecicie, lmplói ese el remedio al aobeiano poiqile precisamente puso Dios sobie las cosas humanas el poder impeilal para que pudiese enmendai, compone', y sometei á modos y ieglas competentes todas las cosas que de nuevo se pi oducen 'testo no se ha dicho pilmelainente poi nosotros, sino que viene de antigua pi osopia, pues el mismo Juliano, hablilsimo redactoi de leyes y del edicto peipétuo, consignó en sus libros, que si algo impeifecto se cnooiiti ara, se completase poi decisión inipeiial; y no él solo, sino también el divino Adriano manifestó con toda clauldad en la composición del edicto y en el senadoconsulto que á ella le siguió, que si algo no se enconti ara consignado en el edicto, pudiese iesolveilo una nueva autoiidad, según las reglas, las conjetrnas, y las analogías de aquel. § 19 —Sabiendo, pues, todo esto, padies conscliptos y hombres todos del oibe.de la tieiia, dad cumplidisimas gi actas ála Divinidad sup ema, que ha reservado pala vuestio tiempo obiatan piove chosisima Pues aquello de que la antigüedad no fué considerada digna en el juicio divino, se ha concedido Ii, vuestio tiempo Y as¡, veneiad y obseivad estas leyeS, quedando del ogadas todas las antiguas, y nadie de vosotios se atieva ó 5 comparailas con las anterioies, ó 5 iuvestigai si algo en disonancia hay ente unas y otiaS, porque todo lo que aquí está puesto es lo único y solo que mandamos se observe Y ni enjuicio, ni en otra contienda en que son necesai las las leyes, intente nadie iecitai 6 mosti al algo, como no sea de las mismas Instituciones, de nuestio Digesto, y de naestias Constituciones, poi nosoti os compuestos 6 promulgados, si no quisiele sufjh, como [nfractoi ieo del cilmen de falsedad, gravísimas penas, junto con el juez que consintieie la audiencia de aquellas citas § 20 —Y pala que no ignoiéis de qué libios de los antiguos ha sido fo,imada esta compilación, mandamos que también esto se consigne en los comienzos de nuestro Digesto, paia que apaiezca muy clai amente con qué legisladoi es, con cuáles de sus libios, y con cuántos niillaies de ellos se ha edifi cado este templo de la justicia romana Mas eleginl Nhg Sch( Rol p alias; §wpotç 19

xpdvot, la canal

(14) noetile, misa Pl. 1 Bg UI, ea Hbg 80W Ral Rute Co-st 88. 71 76 Char Pac (15) et orate st saivate, ma Pl 2 (18) set vate, 'se P4. 1 , ea. Schf (17) quse, et e, me Pl 2, Rol (18) quia, asadidapoaterio, mente en el luFbi (19) ci m1ne, isa Flor (20) si audlaiitlam accommodavetit (accommodavit), mm., Pl 1 2 Bg ll, cd .61g Bclif Ha¿ Rusa Conb Cha, Pee, Veo (21) slt, Hab Rusa COnt Cha, Pac (22) manifestuin, me Bg,Rusa Cont Char Pac (22) quod, me 7bo (24) quibusque—nilflibue, faltan en el me. Pl 1

CÓÑGO.—Lrggo 1: TITULO XVII

commeñtatoles eos clegimus, qui digni tanto opere fuerant (1), et quos et anteiioies piis8imi piin1pes admitteie non sunt indignati (2), oinnibus uno dignitatis apice impei tito, nec sibi quouam (3 i aiiquam pi aol ogativam vindicante 4uum (4) enim constitutionum vicem ét hs legos obtiucie censuimus, quasi ex nobis piomulgatas, quid amplius ant minu iii qnibusdn.m cese intelilgatur, quum una dignitas, una potestas oninibis est indulta? 21 —lIoe autem, quod et ab initio nobis visum est (5), quum hoc opus ñeii Deo annueute mandabanus, tempestivum nobis vidcttu et tu piacsenti sauclie, ut nemo neque eoinm, qui in piaesenti mus peiitialfl habent (6), neque postea fleient (7), audeat commentaiios hieden legibus auneetere, nisi taiatum si velit eas la giaecam voceni tiansfoimaie, sub eodem oidtne caque (8) consequentia, sub quia et voce Romana (9) positae sunt (hoc, quod Giaeei %nt& n6 (10) dicunt), et si quid (11) foisitan pei tituloium subtilitatem anuotaie malueuint, et ea, quae paiatitla (12) nuncupantul, componele Alias autem legrnn inteipuetationes, immo magia peiveisiones, eos iaotaie(18) non concedimus, no veibositas eoiuni aliquod legibus nostris affeiat ex confusione dedecus; quod et fu antiquis edictl peipetuí coinmentatoiibus faotum set, qui opus móderate confcctum bue atque illuc ja divei sas seuteutias pi oducentes (14) La inftnitun detiaxcuuit (15), ut (16) paene omnem Romamm sanetionem cese eonfusam (17), Quos (18) si peesi non sumus, quemadmodum posteiitatis admittatui vana diseoi día? Si quid autem tale facei e ausl fuci mt, ipsi quidem falsitatis '€1 constituantui, 'volumina autem coium omnixnodo conanpentul Si quid veio, ut supia dictun ccl, ambiguum fnciit visum, hoc ad impeiiale culmen poi indices i efei atui, et ex auetoi itate augusta manifestetur, cm so¡¡ coucessuiu est legos et coudeie et inteipietaii. § 22 —Eandem autem poenam falsítatis constttuimus et adveisus eos, qui in postcium logos noelias pci slgiolum (19) obsciuitates ansi fueiint eonsci.ibcie Omnia enim, Id est (20) el nomina piudentium, el titalos, et libioium mmmci os poi consequentias litei al tun volumus, non pea sigla (21) manifestaui; ita ut pii talen libiun sibi paraveiit, in quo sigla (22) poBita $unt in qualenicunque

(1) Loa viana y eS del Ud ; opera.nt, por opere fueri Flor (2) dedlgnatl, Hal Rusa Cont 66 71 Chas Pac; dli nitatl1Cont 76 555

(3) Ms Bg,Hai Bisas y palos Sesada; falta en ja eS

Bchf.;uuodam inane Fi 1 2 Qe,ed 1Qbg;cuidam, ana 1lo, () bum, Cont 86 71 78 Chas Pac (5) iustnn visum est, Rusa Cont Char Pos (6) nec qul poaten habebunt. oAlade el sas. Bg.

(7) Mi Flor.; neque qui. postea ñeient, Sp Bk; neo qui postes fuerint, los desude vena ye4 del (154 (e) Los ansas Flor Pl 1 2 Bg Gi e4 Bchf; sadem, ad eademqne, Hal y los denuia Ms Pi 2. cd Scl&f Sp Eh.; voce Ro~, ma 177 os.,

2S 62; voces omanae, mme Pl 5 E6 y loa Sesuda

cd Nt'g 2

(10) En los ansas Pi 1 2 Bg, eS Nbg hay vestigios de ¡os

palahraa g' iegas, que faltan en la cd Bchf ¡ ni Hal, Rusa (JonS 68 71 76 Char ¡kw (11) Ble val siquis, sas Pi 1; vel u quid ad Nbg. Euse Co*S Char PaC; st si qui, vaina. Flor Pi 2 OS ,ed 8chf Hiel Bpç%61dlh, ¿a aovaS AttOXSV 21. ;163

nos á aquellos legisladoues 6 conientauistas que hablan sido dignos de tan guinde ohia, y á los que los muy píos pi Incipes anteriou es no se desdeAoil ai o de aceptai, dando á todos el mismo guido de considei ación, y sin que ninguno vindique para si antigua pueirogativa Puse habiendo mandado que también estas leyes tuvieian fuciza de constituciones, como piomulgadas poi nosoti os, ¿qué se entenderá que hay de más 6 de menos en ajgunas, siendo una la legi idad, y una la autouid.ad concedida ia todas? § 21 —Mas también nos paieco opoi tuno decietau al piesente lo que ya se nos ocuujió en un piiiiciplo, cuando mandábamos que, mediante la Voluntad de Dios, se hiciei a esta ol» a, á. sabei; que nadie de los que en la actualidad poseen el conocimiento del deiecho, ni de los que en lo sucesivo lo adquieiau, se atieva á agiegai comentauios ia estas leyes sino que tan solo pueda, si q'uisieue, haducirlas ia la lengua guiega, con el mismo óiden y la misma cou elación con que han sido escritas en lengua romana (lo que dicen los griegos xacia al pie de la leti a—), y componei lo que Maman paratitloi, si poi acaso pueflulesen hacei algunas anotaciones poi causa de la dificultad de los titulos Pci o no les peuntimos exponel ollas inteipretaciones de las leyes, mejou dicho, pci vol sienes de su sentido, para que su veiboldad no pioduzca con la confusión algún desdoio ia nuestias leyes; cosa que se hizo poi los antiguos comentaiistas del Edicto pcipétuo, quienes cxtendicion hasta lo infinito una cina confeccionada con moderación, alai g iandola acá y acullá con divei sós pau ccci es, hasta el punto de haber sido confundida casi toda la legislación iomana ¿Y si á estos no los hemos to]eiado, cómo se admitu la la vana discoi dia de la posteridad? Mas si tal cosa se hubiei en ati evido á hseei, sean considelados como u ces de falsedad, y sus libu osseau inutilizados poi completo Y si algo, como aiiiba se ha dicho, hubieie paiecido ambiguo, expóngase poi los jueces á la mmpeuial supeuiouidad, y declá. iese poi la autouidad augusta, única á la que es dado dlctai Ó inteipietau las leyes § 22.—Peio la misma pena de falsedad establecemos también eonti a aquellos que en lo futuu o se ati eviei en á eopiau nuesta as leyes empleando las oscuiidades de abue'viatmas Pues qucuemos que todo, esto es, asilos nombies de los juhisconsultos, como los títulos y los númeios de los libios, se ex121 osen poi medio de letaas, no con abieviatuias; de sueite que quien paia si bubleie conipuado un

(12) atGIpdWXCt, Hal Sises Cont Chas. Pos; hay vestigio, de lapal&.nags Sega en los visas. Pi 1 2. Bg ,ed Rl'g (13) trsctare,vaina P112 (Jt,edJQ'bg (14) contiahentes, aflade cima Flor., que taita en los vivas Lenlased del Cdd,áceptó snlade ay, quíenls&pusodevtro asnparintesss (15) et factiun set, mies ta si ana By (16) ut,fo2taeneivis.Bg (17) Los sume Flor. Pi .5. 2. Eg, eS Ybg &hf Sp; cerneies, ~'» las cd Schf Ho2 Sus. Co,it Char Poe. Eh, Contra RuSa. CosI. Chas y Poe, que Za impugnan aLradrgen; quia duxeilt, sobreaSadido en el vas OS; quia fateetui, 5 inteuigimus, 5 eiedeies, dice Sises que aSeden cts os; - poXtltwcov aóró %a8'eaióç - el ''ai u).i8oç, ¿a Consi 1ibmx€v § si (18) Los vanas Pb, Eg., Sp; Quod, ansas Pi 1 2 05 y ¿ea deanes cd. (19) Ms. Fbi., Cont 62 Sp Eh; slgnorum, ¿os desude visas. yed del Cdd,Vac (20) Id ant, faltan en las ad NSj fiel (21) VWase ¿a noto 19. (22) Viaaela nota iS

-

--

--

-S

r

--

164

-

CÓDIGO.—LtBRO I '!tTUIG X'Vfl

locum (1) libii vel volumiule, sciat inutilis (2) se cose codicis dominuin; noque enim licentiam apeiiinus ex taU codice in indicium aliquid iecitaic, qui fu quacunque sua paite siglolum (3) habet malitias Ipse autom Itbiaiius, qn! cas (4) inselibeie ansas fueiit, non solum criminali poena, seeundum quod dictum est, plectetui sed ctiam lii» i nestimationem in dupinm domino ieddat, si et ipse dominus ignoians talem Ubium vol compalavoiit, vel confici ciii aveiit; quod eL. autea a nobis dispoftcun est et in latina conetitutiolie, et in graeca, quam (5) ad eg'um professoies dliii!simas § 23 —Legea autom nostias, quae (6) iii bis codicibus, id est hnstitutionum sen Elementoium et Digestoium ve! Paudectaiuun, posuinius, simm obtiueie iobui ex teitio nosti o felieissimo saucimus consulatu piaesentis duodecmiae indictionis, teitio Kalendas Ianuaiias, in omne aevuxn valituias, et una onu' nostais (Jonstitutionibus poUeites, et suitu' vigoiem in iudieiis ostendentes ( 7 ) in omnibus causis, elve quae postes emeiseiint, eh-e quae la iudtciis adhuc pendent, neo cas iudicialis vol anucalis (8) foima compescuit Quas enim iam vel iudielall senteutia finita sLmt, vel amicali pacto sopita, hace jesuscitail (9) millo voimnus modo Bene aut,em piopeiaviinus in teit.ium nosti'uin consulatum (10) et has legos edere, quia mahm! Del et domuni nosti.i, lesu CJnist!, auxilium felicisimum eum (11) nostiao ieipablicae donavit, qunm in huno (12) et bella Parihica abolita sunt, et quieti peipetuae tiailita, et teitia pais mundi nobis adcievit Post Euiopam enim et Astam et tota Libya nostio impeilo adituicta est, et tanto opcii (13) Ieguzn caput impositum est (14);omuia (15) coelestia duna nostio teitio consulatui indulta (16).

24 —Omnes itaque Indices nostii pro sun iiiiisdictione easdem leges suscipiant (17), et tau' in suis Indicie, quam fu hac logia tubo habeanL et pi oponant, et pi accipue vii exoelsus, huius almae ni bis pi aefectiis Ciii ae autem eliL tubas excelsis piaefectis piaetouiis (18), tau' Otiontalibus quam Illyuicis neo non Libycis, poi anas auctoiitates omnibus, qul snos ituisdietioni suppositi sunt, eas manifestaie

Data septlmo deciino Kalendas Tanusuias (19)

IusTmIkNo

domino nostro tei (20) Coisui.m [533

1

(1) la cui!eunque loco, 'za Bg, Ha Rusa Cont Ok, Fle. mc, Vac. (2) Inutilein, vis By cd .Wbg. (8) V&zPÁ i.a nolL 18 Ss 1s página anterior () qui ea, invi$ Pi

a

By, eS Bchf Run Cont 6'8 71 76

Char Pac (5) diepositum set (La) contitntIone, quam, mme Pi 1 2 Bg Gt,eS NSg &hf Ha¡ Rusa 7ont 66 76;provatÇta Pa)ic'.Ce)v upes c1aatç pwv,

te t)v EXvwv

X(bt1, Ui cosisl. Aíatoxav . 22. (8) Los nana 710,. Pi 1 flg 01, eS Nbg Schf Sp ; quas, ,gs Pl 2, HaZ y los deviSe. (7) extandeutes, nana. Pl 1 2. (8) amicabUls, cd Nbg Bchf Rusa; poco depuSa amicabili (9) iccltail, dice Rusa qw lien otros; pe,o dva.w.verv, la

conál 4410%5V28 (10) inte, tio nosti o oonu1atu. visas, Pi 1 Bg 01, eS,

Z8bg Ha¿ Rusa. Con¡ 66 71 76 Chus Pac,

libio semejante, en el que se Itnbieien empleado abieviatnias en cua!quiei hugai de! mismo, sepa que inútilmente seiá dueño de este libio; pues ni

licencia concedemos pala u eeitai en juicio algo de tal Código que en alguna de sus paltos contenga los fi andes de las abi eviatui as Y el mismo libiet O que se hubicie atievido 4 empleadas, sea conde-

nado, según se ha dicho, no sólo 4 !a couieción pena!, sino que devuelva también en el duplo el piecio del libio 4 su dueño, si este, ignouáudoio, bubieie coxnpiado 6 mandado hacci semejante libio; Jo que ya de antes se habla dispuesto poi nsotu os, así en la constitución latina, como en la gi lega, que 4 los piofesores de del echo dhigimos § 23 —Y mandamos que las leyes nuesti as que en estos códigos, fi. sabei, de las Instituciones 6 Elementos, y del Digesto 6 Pandectas, pusimos, en.Lien en vigot desde nuestao teice' felicisimo consulado de la piesente duodécima indicción, 4 ties de las Calendas de Eneio, debiendo sei valedeias en todo tiempo, y tenet autouidad juntamente con nuestias Constituciones, y mostiai en juicio su fueiza en todas las cansas, ya las que después hubieuen aulgido, ya las que aún penden de sentencia, y 4 las que ni u esolución alguna judicial 6 amigable les puso téi mino Pues en manei a ninguna queiemos que se iesueiteu aquellas que ya 6 han sido teimunadas poi sentencia judicial, 6 iesueltas por amigable convenio Mas con iazón nos hemos apiesuiado 4 publicai estas leyes en nuestio teicei consulado, pulque la piotección de Dios máximo y señoi nuestio Jesucuisto lo concedió felicisimo fi. nuesti. a República, pues en él concluyéi unsoy se tiocaion en peipétua paz las gueuas con los Pautos, y se nos ha aguegado la teicela paute delmundo En efecto, después de Euiopa y de Asia, ha sido también agi egada t nasati o impei io toda la Libia, y se ha puesto téumino fiLan giande obia sobue las leyes; celestiales dones concedidos todos 4 uttestuo teiccu consulado. § 24 —En su viitud, todos nuesti os jueces enc4iguense,'seg1ii su iespectiva juiisdieoión, de la obseivancia de íostas leyes, y cúmplanlas y litiganlas cumplit, asi en sus juicios, como en esta ieal ciudad, y pi inci pa!mente el valón excelso, pu efecto de esta feliz capital Y los ties excelsos puefectos de los pietouios, as! de Ojiente, como de fula y de la Libia, cuidaitin de haeei.las conocei poi medio de su autoridad ti todos los que se hallan sometidos ti sujuuisdiceión Dada 4 17 de las Calendas de Eneio, en el tercer consulado de nuestio señoi JusTnu.uo. [533 j

(11) aevnm, sama Pi 2 Bg, eS Hbg Schf HaZ Rusa Cont 66 71 76 Chas Poe (12) lnhoc,sns By ;a~# Coni 86 72 78 Char PSe (12) opeie, vis ¡'br (14) es, jasas tan el ma 13g, Hál Rusa C'ont Chiar Poe .8k (16) omnla4ue, eS Nbg. Schf; pego vk.sebaconsg 4W3CS5

§ 28 aZflnal (18) aunt, aSaSen Loa nana. Pl 2 Bg 01, cd Nbg. Schf (17) Loe savia. y cd del Cód; sueplciant, ma ¡'los ; pero - caóciv beX6pvoL icL'votv, la Consi tité §24. (18) 1n seto, lo, tas 71. 2, eS Nbg (19) cq.lendle lanuaiii, me Plo, Sp.; ContautIuopoU

aliaSen fiel y despwte lo Sesada, excepto Sp; peto falta en 4 sas ¡'Lot (20) luatlniano P P A III Ha!. Rusa. ConI. 82.- luitinlano praefecto pzaetoiio (7) A ili, (Yont 68 71 76 óka PSe.

165

CÓDIGO.—LIBRO 1: TITULO XVIII

-

TÍTULO XVIII

TLT. XVIII DE niars

DE LA IGNORANCIA DE DERECHO Y DE HECHO

ET TACTI 1GNOnANTIA

1 Imp. Axronus A MÁXIMO, militi - Quam.vis, quum causam tuazn aeres, igno1anti9 iuiis, pi optel simplieita.tem aimatae militiac, allegatio. nos (1) competentes omiseiis, tamen si nondiini satisfecisti, permitto tibi, si coepei is ex senteutia convenüi, defensionibus tuis uti Dat. VII. Kal. Mali duobus

ASpRIS (2)

Conos [212]

2 Imp. GORDIANUS A (8) IuvBNuI (4) —Quuin ignolantia huís excusaji facilo non possis, si malot anula (5) heicditati matiis tuae ieuuntiasti (6), sera pi. eec subvenh 1 tibi desidei as PP (7) XV Conss [243]

Kal Novemb (8)

ARRIANO et Po

8 IMP PHILIPPUS A MARCELLLE (9) —Si emancipata a pati, intia annum bonoium (10) possessionem patere cessasti, piaetendeie Imis ignoiautiam millis 1 ationibus potes PP (11) XVI. Kal InI PEREGRINO et AEimwO Conos [244]

4 Impp DIooi.nTIs.1us et MAXIMIANUS AA lu-

1 El Einperador AlToNINo, Augusto, aZ soldado Mixmio —Aunque al defondei tu causa no hu-

biei es hecho las alegaciones competentes poi ignoianoia deldeiceho, á causa de la sencilla instiucción de la milicia aimada, no obstante, si aún no has cumplido la sentencia, te peimito empleai tus medios de defensa, cuando fucies demandado en virtud de la sentencia Dada 4 7 de las Calendas de Mayo, bajo el consuLado de los dos Asnos [212

2 EL Enpeiador GORDIANO, Áugusto, á Ju-vnNAL —Como quiela queno puedes fácilmente excu aaite de tu ignoiancia del dei echo, si siendo niayot de edad ienunciaste á la hetencia de tu inadi e, con tal día súplica deseas que se te auxilie Publicada it 15 de las Calendas de Noviembi o, bajo el consulado de AXUZIAN0 y de PAPO [243]

8 EL Emperador Firo, Augusto, d

MARCELA.

—Si emancipada poi tu padte, dejaste de pedit deutio del año la posesión de los bienes, no puedes con tazón alguna alegai. tu ignolancia del deiecho. Publicada it 16 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de PEREGRINO y de ENILIANO [244 ]

4 Los Emperadores DIoaLsici.10 y MAXIMIANOI Áugustós, á JULIANO.—Si después de hecha la di-

(12) —Si post divisionem factam testamentl vitiiim lii lucem emeiseiit, ex his, quae P01 ignOiantiam confecta sunt, piaetudicium tibi non compaiabitui Ostende igitut (18) apud coireeto1 eta (14), viiuni elsa isimum, ainicam nostinm, testanientum vel fide ve¡¡ defieeie, vel mus iationc staie non posse, ut inflimata seliptula, quae testamenti vice pi olata est, solidam successionem obtineas PP VIII Id liii. (15) DxooirxANo IV. et MÁxIM141[Q UI. AA. Conos [290]

visión salicie it luz un vicio del testamento, tio se te hlogalá peijuicio de lo que poi ignoiaucia so haya hecho Domuestia, pues, antó el coiiegidoi, vaidu muy esclaiecido y amigo nuestio, que citestamento 6 cai eco de veidad, 6 no puede subsisth poi la ley, 5 fin de que, invalidada la esci itui a que se piodujo en liigai de testamento, obtengas toda la sucesión Publicada it 8 de los Idus de Julio, bajo el cuarto consulado de DIOCLECIANO y el tei cei o de Mixi-

5 lidem ÁÁ et Cowsuius st MAXIMiANUS nobilissimi Caess (16) M.saru.x,x (17) —Quum falsa

5 Los mismos Augustos y los muy nobles Cl8ar8SCONSTANCIO yMAITMT&NO, d MARCIAL.—COMO la

UANO

demonstiatione mutail sabstantia veiitatis minimc possit, iespondendo id, quod pateznum eiat, ex mateinis case bonis, nihil egisti. et

PP. (18) phd Kalend Ianuai. DI0CLWrIANO V MAXnuANo IV. AA. Conss [293]

6. Idem £4. et CC. TAulto el POLLIONI (19) -

MIANO, Augustos [290.]

esencia de la vet dad no pueda ea manota ninguna sei alteiada poi una falsa demostiación, nada hiciste contestando que pci tenece 5. los bienes de tu madi e lo que el del caudal patei no Publicada 5. 1 de las Calendas de Eneto, bajo el quinto consulado de DIooIcIANo y el cuarto de

M..xnaiuqo, Augustos [298]

8 Los mismos Augustos y O4tares d TAimo y d

e

POLI0N.—Si el gobeinadoi de la piovincia conocia-

(3) HaZ Ruas CYont66. y ambin las da;yeZC.Qeg; Idem a, m'ni V Cao Pl. 1 2, ed Nbg Cont 62; Id as,

(11) Dat,Hai ylos ¿em4a,;p XVI K fui M# Pial. (12) Loa InmoPL .1 2, si Nbg,; lulianos, ini. Bg.; Iuliaaae, y los d~, cuya isexactilu4 cleinusalri as laRas en Las se ¿ia (13) Los ,nms.PZ 1 2. Bg Gt, 4Eclzf; hoc, afiaen ¡as

Si non ti ansactionis causa, sed. indobitam,

01101

(1) compensatlonee, nw. Bg. (2) 4apeils, Mal y los d~,6XCsPt4, Blc

ilS DgImp anta, MI. Pist (4) ert10 tuven1i, C G sg

Invenfli, ma Pat; luliano,

ma.Pl 2,ed Wbg. (5) Los mini. Pl 1 2 flg Ot, ed Nbg &7if Con 62, (Y ( sg ; viginti quftque, a5dn HaZ Rusa Cont 66 y ¿os 6Mflds; pellwv u ffiY iCé étCv, ¿as (6) (iugtia, inoe ta el O. l cg. (7) Ifa rial, (1, sg. Ü; Dat.1 Hal y lea ¿1,emd (8) El O (iieg; XIV. Kal Nov ,Bk XIII Kal Malí, HaZ ylOaden4a (9) Mauceiio, no Pi 2 Ruso al ~gen (lip boi nm, falta en las si Rbg HaZ; * La3CWOX1, ;

,

tas nas

si. R7ig Ha¡ y las din4s. (14) puaetorem, mine Pi i 2 Bg 61.; iScto,em, srl BcW. (15) pp VIfli id jal, ~; Dat VIII Id lul., Hiil y ¿08 de,nds (16) Id AA. et CO., sima Pial Pl 1., ed .Ybg; Id AA, mi Cae ; nobifiasimi, falta en el ini Bg., Hal. Rusa. Genl 76. (17) Mai cello, ana Pl 1, «1 Hbg; Mancillad, ana Pial; Mailtali. nu Bg (18) Ifa .Ptst ; Dat , HaZ tilos de,ndi (19) Lamo ipollioni, ana Gea ¡Tamo et PaIlioni, ana Pi ¡ eS Nbg; Tauro st Apollini, ini Bg

166

eÓo.—uano

facti, ole! mateiiam vos Achantieo stipulantt (1) spopoudisse iectoi povinciae aniivadveiteiit, ieddito, quod debetis, iesidni libeiationein condicentesaudiet Dat V KaLcnd v1aii Caess Conos [2941

7 Ii4em AA. et (KL Zo —Ex ioi fact!, necduxu finito negotio, nemini nocet; nam causa 4ecisa velamento tali non instaiu atni. Dat VI Non. Ini. Caess JJI Conos. (2) [800 ]

1: 'i'txux10 xviii

ie que habiais piometido SArcántico, que estipulaba, no poi causa de tiansacción sino poi cirol de hecho, una cantidad de aceite que no le debíais, os oh 5 cuando i eclaméis poi la conclicción la libemojón del mosto, i.estituida la paite que debéis • Dado 4 5 de las CtUendas de Mayo, bajo el consulado de los Césales. [294.]

7. Los mismos Augustos y

~

res d Zo& —El

eiioi sobie el hecho 4 nadie peijudica cuando aún no se ha teiniinado el negocio; mas fluida la causa, no se renueva con tal pi etesio Dada 5 6 de las Nonas de Julo, bajo el teicer consulado de los Césales [300 1

8 Ii ci em AA et CC. (3) DioirsI (4) —Qunm testam6ntLim aullo ini e constiteiit, ex cius, qui (5) abintestato sneeessit piofessioue mPla, veluti ex testamento libeitos ?6) pci euoiem piofitentis, oicini vel piopill libeiti, si non ipsius accessit iudicium, quuin euantis voluntas nula sit, effici non potilal ant. Dat V Kalend Septcmb. Caess IV. Conos. [302]

8 Las mismos Augustos y Césares d DI0NISI.& —Siendo nulo de dei echo el testamento, no podián sei consideindos amemos ó libeitos pioplos los esclavos, poi el sólo dicho de aquel que sucedió abintestato, como si por el 101 los dedal a libem tos en vlitiid del testamento, si no medié su propia voluntad, poi que es nula la voluntad del que ycira Dada 5 5 de las Calendas de Setiembi e, bajo el cuai t,o consulado de los "sal es 1302 1

9 IiclemÁÁ. et CC. G&io (7) et Áirmnno—

9 Los mismos Augustos y Césai es G&vo y Amipoique se diga que Sanio mecibióde vosola os, como libi es, una cantidad debida, se plohibe 4 sus hei edei os pi omovei cuestión sobi e VUOstio estado como qu.tei a que sea nulo el consentimiento del que yemra. Dada 5 6 de los Idus de Diciembi o, bajo el cuarto consulado de los Césames. (302 1

Non ideuco minus, quod a vobis velutí a ilbeile debitaui accepisso pecuniam Sanius dícitur, quum nullus sit enantis consensus, moveie status quaestionem puohibenini ei.us heied.es. Dat VI Id. Decemb Caess IV Conos (8) [W21

10 lidem AA et Co. (9) ti&m (10) -

Quum quis tus ignoi ans ind.ebitam pecimi.am pel solveiit (11), cessat lepetitio. Per ignoiantiam enim facti tantum repetitionem indebiti soluti competele, tibi notiun est. Dat V. Kal Ianuai. Caess. Y. Conss. (12) [3051 11 IMP CoNsTtNUs A Vinnu.io, Agenti vicariam raefectwiam (13).— Quamvis in lucio

ncc feminis tus ignoiautibus subvenir! soleat, tamen (14) contia aetatem adb.uc impeifectam locum hoc non habet e, i cii o pi incipuni statuta declarant.

Dat. III Ral (15) Mali GAi.uoIo et Sit&ono Conas (16) [330] 1.2. Inippp. VuTnI&1ws, Tuaonosrtrs et Aiic.&nnrs (17) ÁÁA Ft.&vzuto P P IUyrici et Itahas (18) —Constitutiones piiueipum ncc, ignoiaie quemquam neo dissimulai 5peimuttirnUL (1) dail, inaer'an los ivina Pl .1 Bg, cd Sclrf; daie, afta. ¿len los mms. Pl 2 Gt, Conf: 62. (2) XV k mal cc Des, m9 FiS (3) CC , falta ene2ms. Cas (4)

DiOflyBiO, mL Pl 2 ed Nl)g

(5) quae. ,nins Pl. 1 2 Bg C. (6) 1ibeios, nms Pl 1 Bg lEal J?uss Cont 62; ilberós manurniesos, ms. FI 2 ; Iibeitas, st NSg; oóç—iva ¿l.EU&S9C4 ¿Xsoppuç— dToTp 41.svo, (7) Ls m,ns Cas Vat Pl 1 2 8g, st .Wbg; Calo, lEal 5108 ¿lSffl.48

(8) .5k ;Y. Cosa, lEal ylos dends en (9) Impp. Ootanttus et Maximlenus ÁÁ,, .5k. (10) Amphiae, unas. FIat Vot. Cas; AM hl nu Bg; Upae, M Pl .1; P]lJipo, un in 2, cd

PM-

TJSSUO —No

10 Los mismos Augustos y Césares 4 AlL&Fx.. —Cuando alguno poi ignolancia de del echo bubieie pagado una suma no debida, deja de habem la iepetición. Pues sabes, que únicamente poi Ignoiancia de hecho compete la mepetición de lo pagado indebidanlente. Dada 4 5 de las Calendas de Enemo, bajo el quinto consulado de los Césames [305]

11 Eh Fjmperador CoNsTÁlrnlo, Augusto, á V

iani..&io, Encargado de la lugartenencia de Id Frs-

fectu? a —Aunque tratándose de lucio no sea cos tninbue que se auxilie ni 4 las mujemes que ignolan el dei echo, no obstante, declaian las constituciones de los pi incipes antepasados, que esto no tiene lugni conti a las que están todavta en la menom edad. Dada Li 3 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de GALIC&wo y de Snaaco [380.]

12. Los Emperadores VAI.umiuo, Tonosxo

y Anc.txno, Au'ustos, d FLAvIo, Prefecto del

Pretorio de Ihirta y de Italia —No peimitimos que nadie ignole 6 simule lgnoiai las constituciones de los piincipes.

(11) ¿os meas Pl 1 2 Sg, CI, etl lfbg 2c7ef; solveiit, HaLy los dmds (12) 00 Vi con , HoZ y los ¿lewis; ¡palo AA VI. Cense,

.5k.,; D.'V., me Fíat (13) Valci. vicailo, sama Pial (Jas Val Pl 2 Bg. lEal Rusa ; Valei jano, omitiendo la dignstad; ma. Pi 1, el Nbg. (14) Los meas Pi 1. 2 By Ci, ecl Nbg lEal.; attamen, ecl

Schf. Rsaa y las demda (15) IV Kal 17 Theocl (16) D kiun cc ass,ms Fiat. (17) et Aicatl, faltan en los 'esas PISI Cas FI 2. By E1 eltenlo; en el me Pi 1,ed lVbg,as cattest ley íaiuscatpción de ¡a Ley tt (18) fllyi dIal ,faltánanlossnma del CÓcZ,yenffa4 Reas.

cóDo.--LIzRÓ x: rfrmo xxx

167

Dat. UI Ka! Ini. (1) Vlncentiae (2), TATL&NO et B'rha!AwJo Conss (3) [391)

Dada en. Viceuza á 3 de las Calendas de Julio bajo el consulado de TACIAN0 y de SnnAoO 1391

13 Impp. Lno et ANTÜiMIUS AA En'rrniio (4) P P —Ne passim liceat mulieiibu5 omnes Suos contiactus lela actate la Ms, quae piaeteriniseiint vel iguoiaveiint statiiimus, si pei ignoiantiam mus damnum aliquod ciica ius vel substantiam suam patiantul, in lila tantum casibus (5), ja quibus piaeteiitamum legum auctoiitas oís suffiagatui, subveniui

18 Los Emperadores LEÓN y Auno, Augustos, d Earraio,Pz efecto del Pretorio —A fin de que aibitiaiiamente no sea licito 4 las mujeies dejai de cumphi todos sus contiatos en aquello que hubieren omitido. 6 ignorado, mandamos que si poi iguoi anda de dei echo padecen algún daflo en sus dei echos ó en sus bienes, se las favoi ezca solamente en aquellos caaei en que las auxilie la autoi. ¡dad de las antiguas leyes. Dada las Calendas de Julio, bajo el consulado de M6zcIAlqo y de ZENÓN, [469)

Dat Kal, IulllM4iicuNo et Zouz Conss (6)[4691 TIT. XIX DE PRECIBUS IMPElATOflI O2'FERNDIS,

n'r (7) DE (8) QUIBUS :REus

(9) sc&'s (10)

LIGEAT (11), VSI NON (12)

1 Impp Droczasrius etMAxn.fu.iUs AA Fin-

MINAB (13) - Licet seivi1i.s conditio defciendae

piecis facile capax non sit, tomen adinissi secleiis ati ocitas et laudabilis fidci exemplurn supei. vindicauda (14) caede domini tui (15) hoitamento fuit, nt ptaefeeto piaetoi lo iuxta annotationis nostias decietum demandaiemus (quem adiie cina), ut auditis Ma, quae in )¡bello contulisti, et (16) 1808 investlgaie, et seveulssimam vindietam iuxta leguni censu.iam exigele cuiet. Da! VIII Id Otobi. DIocrnwrIANo IV. (17) et MMIo III ÁÁ Conos I[296]

DE LAS PETICIONES QUE RAYAN DE EAC,ERSE AL EMPIsIIADOR, T SOBRE QIJ] SEA, Ó NO, LICITO SUPLICAn

1 Los Emperadores DiocLEoI&lo y MAXiML&O, Áugttstos, á Fnwt —Aunque la sei vil condición no sea de oidivauio capaz pala elevai peticiones, sin embaigo, la atiocidad del cilmen cometido, y el ejemplode laudable fidelidad que has dado pala vengas la musito de tu señoi, fueiou causa de que mandásemos, confoi me al deci eti o de nuesti a resolución inaiginal, iii pi efecto del pietolio, (á quien pioctua diiigiite), que oído lo que consignaste en tu niemoiial cuide así de descubih 4 los icos, como de iniponeiles seveulsima pena confoime 4 la pievención de las leyes Dada 4 8 de los Idus de Octubie, bajo el cuaito consulado de DIOCLECIANo y el teiccio de 1&&xi' unsNo, Augustos [296]

2 IMP CONSTANTDtUS A Snv1i0 F. U (18)— Quoties 1 OSC1 ipto noptlo moi atoi la pi aesci iptio ienilttitm (19), aditus supplicandi (20) pandatui Quod autem totius negotii cognittonem tollit, et yhes pilucipalis negotii exhauuit, sine gravi paltis alteuius dispendio convelli non potes! Nec puaescuiptionis !gitm peiemtoiiae ielaxatio potatni Dat X Kal lun (21) Nie.eae 1(22), P&ur..IRO et lULIANO Conss. [825.]

2 El Emperadoi CONSTAS-ruto, Augusto, el Snvnno, Prefecto de la Ciudad —Siempie que poi 1 esci ipto nuesti o se concede excepción dilatoria, se suspende la presentación de súplicas Mas l que impide el conocimiento de todo el negocio, y anula la fueiza del negocio puincipal, no puede quitaise $in guaye peijuicio de la otía paite As!, pues, no Be pida el iecuuso de la excepción peientoria Dada en Nicea 410 de las Calendas de Junio, bajo el consulado de PAULINO y de Jirra&io [825]

3 Idem A (23) ad pcp2L2um - Nec damnosa fisco, nec luui contuauia postulaii opoitet

8 El mismo Augusto al pueblo.—No debe pediise cosa ni peijudicial al flso, ni contiaiia 4 las leyes Dada en Roma, 4 8 de las Calendas de Octubue, bajo el séptimo consulado de CONSTANTINO, Augusto, y el de CONSTANcIo, Oósai [326]

Dat VIII. Kal. Octobr. Romae, CONSTANTINO A. VII e! CoNswrno Caes Conos. (24) [326]

(1) Sia Fiat., Hal Rusa; Dat VI Kal lun1 C l7eod, Cont. y ¿os den8s (2) Vinceutlae, falta en HaZ. y ilusa

(3) La Indicación de la fecha y flima, en el ,ns Fiat, dice

as!: 1) III E tul zaclano () Vi ase ¿a nota. coi respondiente de ¿al 27 ia dive sos mons, as & escrtbirae este no,nbre

(7 1 3 sobra

(5) eaaibua, falta en la ad .Wbg. HaZ en el texto

(6) 1) k lul malciali ucs, me

(7) et, falta enelsns Fi 2

(8) ex, msnaPli2

(5) iabus falta

en loa nns (las Pl 1 2

(10) supp]ieaal, mi Ca.

(11) llcet,m,ns Cas Val Pl 2. (12) et ubi, ed. Nbp Ruso re1 non, faltan en el me Pl 1,

HaZ en el texto Toda 11 la úbs ¿ca falta en la cd Bchf (13) Firmlno, Pl L, ad Xbg

(14) ndieandapre/ies e Lee, Cuyaeio (Obss XVIII.. 22); pero IIIV ÓVQV,

las Sas.

(15) Los snms Pl 1.2 By G8,ed NbgHal; iobIs, tan las cd &hf .Rusay las demds

inur-

(16) et, falta en Cóni 76 (17) HaZ .8k. - DiocL VI, Suu y ¿os a~ i1. IT, faltan enelna Pi 1; Severo P 1', (18) Sevejo sama. Cas Va.t Pi. 2. By , cd Rbg. Lo lasas Pi 1 2 Eg, y aun Gt según cor, ecCtón, cd (is) Nbg Sckf, libro da Áu,-edano en Oflar, 0 T7eod ; peiinittitut, lial y los devuta; ¿L6V7V r4V eopcc1Zav .tpe(uo mapaypzpv tcoa ílacáátúc 4vuypa, Zas Bao (20) Los sn,ns Pi 1 2 Sg Gt, ad .?(bg &hf HaZ Blc, CTkeod ; auppliczati, Rusa, y los a~. (21) D. Kfll liii HaZ ilusa (22) Nlcaeae, Cosi 82 66 76; lqielae, O Theod.; el lugos

falta en Ha?. Ruse (28) Ini Diocleci. et mmxi ma et cc ad Nbg ; Imp Conatautius A, .8k cont,a la Guto'44a4 de ¿os mene, que dicen

Id a Ó Id. aa (SL) Dat. VIII K.ai Octobi Oonstantio II et Constante CC úos8., HaZ. ¿a el texto; Dat —Oct ()ouetantjo Á. Vii et Constantino Caes IV Cose., el misma en la nota, y .Russ y 108 desada,cxcegtoBk;Dat—Caes Iii. Cose ,ilk

- -:

168CÓDIGO —LIEZO 1 TÍTULO XIX

4. Imppp GRA~ué, Y

DOSIU8

mwiis et TxioAÁA FzoRo (1) P P - Univeisa iescii-

pta, qnao iii debitoium causis supei piaestaudis dilationibus piomnigantui, non alitei valent,nisi .deiussio idonea supei debiti sohtione pi aebeatu

Dat VIII Ka! (2) Mait Coustantlnop ANTOiuo et STÁGRIO (3) Conss [882] 5 Impp VAinTmiA1ws el V#iws AA ad YoLUSIANU)i P P. (4)—Si qiiis adveisns piacfectolum paetoiio sontentias duxerit supplicand.uui, v-iettisque fuemit denuo (5), nnllam habebit licen tiam i.teuun supem eadem causa supplicandi Dat XV Kalend Octobi lloniae, VTmIAmo et V,ujsN1 AA Conse [365] AuTH2919T ul sponsc'2itia larg. § Áliud (Wov LÍO cap 8 )—Quae supplicatio gloi ios!ssimi.s pi aefectis, vol eomnm consiliallis, vel causas intiodncentibus intia decem dios post sententiam offemenda est Quo subsecuto sententia non alltei oxeentioni (6) mnaudabitmu, niel vietiix pais dignani fldeiussionem piaebneiit, tantum mestituendi cute legltiuiis aiiginentis, quantum fueiit la condemnatione (7), 81 legitima metiactatione sententia meadvatni isi sub hae foi ma supplieatio poiligatul, executio causas sine fideiussione pi oeedet; i eti a etationis itue ui seivando, qui se giavatrnn putavemit, ut intia bienninin supplicais possit impematomi (8)

O Impp HoEoBius el TEaODOSIUS AA. Ismono F P (9)—Univeisis simul hane obseivantiam me-

mitti.mus (10), nt, a quocunque libemne conditionis constituto vol sol ro siipplieaute impeti atum fueiit iesciptuni, minime iequhatiu, psi quem pieces oblatas sint

4 Los Emperadores GRAoio, VA1IN 3/ TEODOSIO, Augustos, d FLORO, Prefecto de¿ Pre tormo —No sean válidos los iescuiptos que Se dM1 con objeto de concedei piáiogas en las cansas de deud-oies, si no se pi esta fianza idónea paia el pago de la deuda Dada en Constantinopla 48 de las Calendas do

Maizo, bajo el consulado de AoNio y de nulO. [382)

SL4-

5 Los Emperadores VÁimrrnmi.&&o y VALmr, Augustos, 4 VOLUSIANO, Prefecto del P7 etoi io —Si alguno bubiem e cm sido que debla suplieai conti a las sentencias de los piefeetos del pu etomio, y fneie nuevamente vencido, no tendifi facultad pama suplicai otia vOz en la misma causa Dada en lIorna ti. 15 de las Calendps de Octubie, bajo el consulado de VALBN=allo y de VÁL, Augustos [365)

AuroA ul rponsaiitia Iarg §

Aiiud (Nov

119 cap 5)—La súplica debe sei piesentada fi los gloiiosisimos piefectos, ó 4 consiliamios, 6 4 los iefeiendaiios dotas causas dentro de diez dias después de la sentencia Hecho lo cual, no se mandniá ti. ejecución la sentencia, sino en el caso de que la paute vencedoma bubieme pi estado fianza suficiente de i estituh con sus legítimos aumentos tanto cuantoimpol tau ola condena, si poi legítima reti act&ción fuese anulada la sentencia Mas si no sé pioentase la súplica en esta foima, piocedemá sin fianza la ejecución dolo iesuel-to; debiendo mesemvaise el deieclio de metiactación fi aquel que se hubisie consideiado peijudicado, pala que dentro de dos silos pueda suplieai al empeiadoi 6 Los Emperadores HONORIO y Tgorosio, Au-

gustos, 4 Isxi,ono, Prefecto del Pretorio.—A todos

Dio Coiiss 1416 j

en geneial mecomeridamos esta obseuvancia, que, cuando poi cualquieia, constituido en la condición de libie 6 de esclavo, que suplique, se hubiere inipeti ada mi mescmipto, de ningún modo se investigue poi quién se hayan elevado las súplicas Dada 4 3 de los Idus de Noviembie, bajo el séptimo consulado de TEODoSIo, Augusto, y el de PA-

7 Inmpp TusoDosms el VALENTUuÁRU8 AA ad ,Senatum- —itescripta conti a las elicita ab omnibus

Augustos, al SENADo ---Mandamos que poi todos los

Dat. III Id Nov. Tsonosio A. VII et PALLA-

iudiibus iefutai pi aeeipimus, nial fom te aliquid est (11), quod non laedat alium et pioslt petenti, 'VSI sumen supplicantihus indulgeat

Dat VIII. Id Novemb. Ravennae, TusoDosIo XII. et VÁLmTINIANo II. AA. Couiss (12) [426 1

8. lidem AA FLORERTXO P P —Instiu.mentomute exempia non piosit piesibus adiunxisse, sed necease sit sointe in supplicatione vlsi explimi, 'et uesponsuio principi vela piecatio mete apeiiat cO-

(1) ffs PisC,B1C, O Tsocl; Ploimu, m Bg; Pb • Ploisutio, mme Vat P 1 2; FlorentIno, me Ose;

Floilano, Haz y los tiesntts (2) VII Xal, O Theoti;pemo conftrma nueema lectismci el 758 P. (3) VV 00,a#Iad&eZO 2lu3od (4) pfu,rn8P2 (5) J,smfle PI 1 2 ,Bg Gt,eti Sclif;fnciit tic uno, 84 Jbg HaZ Rusa Cont 62 86 78 ; defueilt, Cont 71 (por cm rsde imp, anta) y loa em4a; v.cti 1tCiiV ilÇ, 14* Ba

LADIO [416]

7 Los Emperadores TEODOSIO y VAX trINIAN0,

jueces se u echasen los u escliptos obtenidos conti a l dei. echo, salvo si acaso hay algo Que flO peijudique fi teiceio y apioveche al peticionaiio, ú otor gue fi los suplicantes el peidón de un ciiineu Dada Cu Rávena 4 8 de los Idus de Noviembie, bajo el duodécimo consulado de TisoDosIo y el segundo de V isriwi&&o, Augustos. [4261

8 Los mismos Augustos, 4 Fx.onncmo, Prefeo-

to del Pretorio —No apioveche habeu unido fi las súplicas copia de los insti umentos, sino que sea necesauio que se expi ese en la súplica lo esencial,

(6) ezequó Uni, *4 seaf (7) uerít condemnatio, *4 .ATbg Sclif (8) nt—finpei itoil, fc2ui.n n 14 *4 lVbq (9) P 1 9,mma (rse Vat Ha¡ ;pp u,ms.Pl 2;Zsdipni-

dad falta en el me Pl. 1.; en La cd Íg se haUs aobreecrita la

iscmípla ley 6 de cate titulo. (10)permittimus, mm.- Pl Bg Gt

(11) Los mnmns. Pl 1 2. Bg (It, ad. Nbg ¡Ial , .Decr.;it alt"rn1d, ad. Sc7if.Rusa y ¡as dcmdi (12) Vdseela nota correapondlcntcdeiai.8.0 1 21

CÓDIGO —IEO 1: TÍTULO XXI

noscendarn (1), (2) solís, q-aum iiecessitas exc.. geiit, veibis piecibus inseiendis, quoium de sensu Intel paltos ila dubitaii contigeiit, ut etiam mciito nosti am exspectetni iudieium Dat. VI Kalend Apili OonBtantinop. et Droiisio Conos. (3) [429]

TÍO169

de los mismos, de Suelto que unasúplica veildlica pateñtice el negocio al pi Incipe que ha de resolvei; debiéndose inseitai en las súplicas, cuando la necesidad lo exigieie, aquellas solas palabias sobre cuyo sentido acontcciei e que de tal manei a se duda entre las paltas, que también con lazón se espele ndestia decisión Dada en Constantinopla á 6 de las Calendas de Abiil, bajo el consulado de Fj4oiswoio y de Diom510. (429.]

TIT. XX

T.LTUL1O XX

QUANDO LIBLUS PRmCIPI DATUS LITIS CONTESTAPIOREM PACIAT (4)

CUÁNDO SIRVE DE CONTESTACIÓN DR LA DEMANDA LA SÚPLICA PRESENTADA AL PRINCIPIE

1. Impp. AJWAIrnS et HoNonIus ÁÁ REMmI0, Praefecto augustati (5) —Dubium non (6) est, contestationem (7) intelligi etiam, si nostiac fueiint ti anquillitati pi eces oblatae, casque advei sus hei edem quoque chis, iii quem porrcctae sunt, vol ab heiede oms, qui meinit (8), exeiceii.

1 Los Fimperadores ARCADIO y HoNORIO, Augustos, d RENmIo, Prefecto augustal —No es dudoso, que también se entiende que ha habido contestación, si se hubieien piesentado súplicas á nuestia sci cuidad, y que ellas son ejecutadas también contia el heiedeio de aquel contia quien se pi esentaron, ó poi el hei edei o del que consiguió su súplica Dada en Constantinopla á 12 de las Calendas de Abili, bajo el cuaito consulado de Ancárno y el tel eeio de HoNoRIo, Augustos. [396 ]

Dat XII. Kal. Apiil. (9)

PP. (10) ARC&xxo IV et

HoNORIO 111 AA (11) Conas. [396.]

2 Imp. IusTnwws A. M~n P. P —Tempoi ales actiones, quae poi oblationem pi ecum et ad eas resciiptionem peipetuantui, detinh e necessa iluni case duximus, ne quis putet ad alias etiam, quae certis taxantui tempoiibus, hoc peitineie Selant igitui omnes, cas tantnmmodo pci oblationem pieeum et ad cas iesciipta peipetuaii, quae a pi actore constitutae anuafl tempore coai ctatae sunt.

Dat Ka!. Apiil. Oonstantinop. Cona. (5291

DEdo

V. O.

2. El Emperador Ju8Tnwio, Augusto, d MEIRPrefecto del Pretorio —Hemos cieldo que cia necesaiio deftnii las acciones tcmpoiales, que. se peipetúan por la piesentación de súplicas y poi los iesciiptos sobre estas, é. llu de que no cies alguien que esto es aplicable también á oti as que están limitadas poi tiempo cieito En su consecuencia, sepan todos que tan sólo se perpetúan poi medio de la piesentación de súplicas y de los iesciiptos so1»e estas aquellas acciones que, establecidas poi el pi etoi, están limitadas al téimino de un año Dada en Constantinopla las Calendas de Abill bajo el consulado de DEdo, vaión esclaiecido. [529 j NL,

TIT XXI

TÍTULO XXI

ITT LITE PENDIENTE, VEL POST PEO VOOLTIONEM, AlrP DEFDITIVÁM SWTZNTIAM NULLI LICEAT IMPERATORI (12) SUPPLICABE

DE QUE Á. NADIE SEA LICITO B1WLIC&E AL EMPE]RADOR, PENDIENTE EL LITIGIO, 6 DESPUÉS DE LA APELACIÓN, Ó DE LA SENTENCIA DEFINITIVA

1 Imp ALEIXANDER Á CAPzRIo,— Licct, postquam aupplicasti, piius quam ieseiiptnm impehaies, piaeaes piovínciae vii claiissimua pioniintiaveiit, quum tanien a sententia non piovoea'veiis, lesciiptum, quod postea secutum esBe siiggeris, ad 1 etrahenda ea, quae dcci oto terminata suit non pati ocinatur Dat Kal. Mai t Lupo et MAxro Conas (232]

1 El Emperador AI.!i.t&NDno, Augusto, d Qai'nio —Aunque, después que suplicaste, hubicie fallado el muy esclaiecido piesidente de l& piovincia, antes que impeti ases el 1 eacnpto, no obstante, como no hayas apelado de la sentencia, el edicto que alegas habei jecaiclo después, no apiovecha pala ievocai lo que p01 decieto se teizninó. Dada las Calendas de Maizo, bajo el consulado deLtwoydeMkxIMo [232]

2 Imp CoNsTrntus A PROBXANO suo (13) salutem —Supplicai e causa pendente non hect, nial (1) spem aper. cognosceudi, Ha2 (2) Lot nmg Pl 1 2. Sg. OZ, ed. Rchf.; fis (his), inl6rtan

¡as cd Nbg Rclit y ¡as demds, tomado de ¡a glosa según Rusa ($) EncIme Pist ¿re apUeadlal 7 Zaauseipcdn que se Aa de poner 4ta ley 8, D vi k api cBtant hor81itlo et dioni ido nos (4) facit, mme. Cas. Pl 1. 2 Sg,

ea. NSg Bc?if

(5) Los m~ Plst Vat Pi E., CosE. al nutgen, Sic; pp augustali, m~ Cae Pl 2 Bg, C Theod ; P p ,ed Rbg HaZ y las

a~

(o)

non, falta en Za cd 841f. (7) Zoamms F1. i. 2.Ba GE cd Nl,g. Hal, (Y 1Vieod.; litis, jeae, tan las sil ScAf Ilusa y 1a dnnds

Tomo, ¡1-22

2 El Emperador CORSTAN'rxNo, Augusto, salu-

da d su Paoswió.—No es licito suplicar estando

•p moernerlt, prefiere (8) mernarit, me. By., O r.Tac.God4fr en ¡ ano ta k.dcIaI l o. C TA 12. (9) Me Put., HaZ. Ruas. Dat. M. Bs1. Ápr CosE y ¡as tZemds, (Y. Tlicod ; Di¡. XIII' K A Rusa al ,ndrg.n (10) OP, falta enMal .Ruu (11) .&uii. st Ron AA. HaL Arc cE Ron AA Y., Rusa; A Rusa al ndIgen *reh III st Gratiano 1V el Th.eod fi Al, hon.,mi Fiat (15) Imperatorl,faltaenelms Vat d Nbg j HaZ, en el texto (18) suo, falta efl los imi VeS. .B9

170CÓDIGO —LtRRO L. TITULO XXII

ve! aetoinm (1) vel pionuntiationis editio denegetui Qul autem teiminatam lescUpto vel consultatione quaestioiem exquisito suffi agio iefi 1cai e conabitua, in omnem litis aestimatiouem adveisaiio suo (2) piotinus eondeinnetiu; omni venia deneganda si quis contia hace supplieare (3) tentaveiit Dat Id Auust Aielate (4) PP Id Oetob Thebcste, SABINO et RTJPrNÓ Oouss (5) [316 1 3 Idem A cuZ unive sos p' ovinciales - Qul ueitam pi ovocatiouem omisei it, pci petuo sllei e debebit, nec a nobis impudens (6) petele poi stipplicationem auxiiuni (7) Quod si feceiit, desideiio suo cal ebit, et ig nominiae poena notabitui Dat KaL August PP (8) Ka! Septemb BASSO et ABLAVIO 001158 [331 1 TIT.

pendiente la causa, 4 no sci que se deniegue la pie sentación de las actuaciones ó de la sentencia Mas el que habiéndose piocuiado favoi intentate lenovai una cuestión tei miñada ya p01 iesciipto 6 P01 consulta, sea condenado desde luego en favoi de su advei sai io en toda la estimación del litigio; debiendo deriegaise toda vónia, si alguien hubieie intentado suplicai conti a estas di aposiciones Dada en Ailés los Idus de Agosto Promulgada en Tebeste los Idus de Octubie, bajo el consulado de SABINO y de RUFIN0 [316] 3 E1 mismo Augusto d todos los habitantes de as provincias —El que hubieie dejado de in.teiponei una licita apelación debei 6 guai dai silencio peipótuo, y no pedii nos, atievido, auxilio poi medio de súplica Y si esto hicieje, no logiaiá su deseo, y seiá tachado con pena de ignominia Dada las Calendas de Agosto Pi omulg ada las Calendas de Septiembie, bajo el consulado de Bi.sso y de ABLAYZo [331 ]

xx:ti

SI CONTRA me, VEL UTI[.ITAT1M PLICAM, VEL PER 3IBNDACHTt (9) P1JER1T ALIQUID POST JITtfl! TEL I1ICPEITIIATUM 1 Impp DIOCLETIANUS st MAXIML&NUS ÁÁ (10) Gnnoonio (11) —Non idcii co minus la, cul a (12) nostro iesciipto cognitio delata est, iuclicaie potest, quod ex gestis quaedam in piecibus omissa pioponis Dat V Non Mali DIoczwrIANo IV. et MAXIMIAIII AA Conss [290] 2 Iidenl AA et CONSTANTIUS et MATTMIANUS CO (13) STATIAB (14) - Pi aesciiptione mendacioium opposita, sive in iuiis nan atione mendaeium iepeiiatin, sive in facti, sive in tacendi fi ande, pio tenoie veiitatis, non depiecantis afflimationc (15), datum iudicem cognosceie debele, et seeundum hoc de causa (16) convenit ten e sententiam Dat. Kalend Deeembr Shmli Caces Conss [2941 3 Imp CONSTANTINUS A ad BssstrM P. F (17) —Puniji iubemus decem libi al uni ami muleta indices, qui vetueiint piecum aigui falaitatem

DE SI $E HUBIERE PEDIDO (9 IMPETRADO ALGO

CONTRA DERECHO, ÓCGNTRA lA UTILIDAD PÚBLICA, Ó POR FALSA ALEGACIÓN 1 Los Emperadoa es DIÓCLIiCIANO y MAXIMIANO,

Augustos, d GREGORIO —Aquel, 6 quien poi nues-

tro lesciipto se ha delci ido el conocimiento, no dejalá de juzgai poi que alegues que se ha omitido en las súplicas algunas clicunstancias de las actuaciones Dada 6.5 de las Nonas de Mayo, bajo el cuaito consulado de DIOCLECIANO y el teiceio de MÁXImANO Augustos [290] 2 Los mismos Augustos y CONSTANCIO y Maxi-

MIANO, Celsares, d STACIA.—Opuesta una excepción

de falsedad, ya se halle la falsedad en la exposición del deieeho,ya en la del hecho, ya en el fiaude de callai, el juez nombiado debe conocci 6. tenoi de la vei dad., no según la afli mación del que suplica, y conviene que confoi me 6 esto pi onuncie sentenciaen la causa Dada en. 5junio las Calendas de Diciembie, bajo el consulado de los Césaies [294]

3 El El mpe ador CONSTANTINO, Augusto, ci Bas-

Pat. Kalend Octobi CONSTANTINO A III et LiCINIO (18) XII Conos [313 ]

so, Prefecto del Pretorio -Mandamos que sean castigados con la niulta de diez libias de oio los jueces que hubiejen vedado que se piube la falsedad de las súplicas Dada las Calendas de Octubie, bajo el tei cci consulado de CONSTANTINO y deLicnuo, Augustos [813]

(1) Los mme Pl 1 2 Hg Ql Bu, el .Ñbg Hal; aetoi um commun1m eS Bchf Esas. y ¿as demds;peeo 51 lit 6,r& ovee—Xcatv xcuXuóLavo, ¿as Ra.8 (2) advciaiio eno, faltan en el O Theod; pe o a6toil, isa Bes (8) venire, eS Nbg ¡Ial (4) Alelato, a Veod; AAelatt,Bk;peioconykmanuesti a Ucitit a iS me Piel. (6) PP Seveio et Rufino Cose, ¡Ial, Ruso en el testo. (6) impiudens me Rg ; debet, aEadn tos sena Bg Gt (7) tentet, a*aden ¿08 mme Pl 1. 2. el ^g Schf. (8) Kal Auguat PP , faltan en HaI y Rusa. en el testo E el me. Piet • según i eciente enmienda, se tee D VrnI id nov i ev theod XII. et val II an DSS., cuya indicación Se le feclue y flnmp6t.enece 4 la 1 7 C 1 18 (9) vel poi mendac • falten en los mme Piel Cae

(10) Ms Pl B., Ha¿ Enes Cont 82 SIc; AA et 00, mene Pl 1. .Bg, ecl .Wbg Cont 88 y ¿as Se*nds (11) Gregniio cc , ma Pl 2; Consullbus Giaeeorum, ¡Ial (12) Loe 'gima Pl 1 2 Sg (31 Rg, ecl Schf; col ex, 34 N&y ¡Ial. j las 8cmda (18) lid. AA etOC, mene Cae FI 1 2 Bg,eS W1g;Imp Dioci. et Maxim et Constantius, Dec, (14) Statlo, me Pi 2 Ecl Rusa (15) adSi ,natlonem, Lid (16) at/sccundUfl causem. HaZ (17) ad. Baesnm P P., faltan en el ma Pl 1; P P, faltan en ¿os mine Piet Val Pi 2 .Bq,ecl isg (18) Caes , mee, tan HaZ y ¿os de,nds, excepto Bk tal vez es ende ces, ledo esc idi, Constantino A V. et Llcinío Caes; v(aae ¡ce (lodof, en P oaopoge O' lii a y Basase El me Fiat dice y k

CÓDIGO —LIBRO 1; TITULO

4. Idem A. ad POMPEIANUM (1), Consukzrem Oampaniae —tsi non cognitio, sed executio mandatui, de veiitate piecum inqulil opoitet, nt, si fiaus inteiveneiit, de omni negotio cognoscatni Dat III Id Novembi Aqnis (2), Conss [333.]

DALMÁTIO

et

ZEN0PEI1,0 (3)

xxm111

4 Al mismo Augusto á POMPEYANO, Consular de ¿a Cavipania —Aún cuando no se encomienda el conocimiento, sino la ejecución, conviene que se investigue la vei dad de las súplicas, pala que, si bubieie habido flaude, se conozca de todo el negocio Dada en Aquisgian á 3 de los Idus de Novicinbie, bajo el consulado de DAfAoIo y de ZENOFILO [333]

5 Impp TBEODOSIUS et VAIMNTMAXUS AA. ad SNÁTUM —Etsi Iegibus consentaneum saeium oiaoulim mendax piecatoi attuleiit, (4) caieat penitus impeti atis, et si nimia mentientis invenatm ijupi oJitas, etiam sevelitati subiaccat ludicantis Dat VII Id Novembi (5) Tmnonosio XII et Conss [426]

VALBNTINIANO II AA

Los Emperadores TE0IOSI0 y VALENTINIANO, Augustos, al SENADO —Aunque un suplicante menth osohubieie piesentado un sacio oráculo confoime con las leyes, sea puyado poi completo de lo que hubieie impetiado, y sise eonsideiase g1 ave la falta de piobid.ad del que mintió, quede además sometido á la seveiidad del juzgadoi Dada á 7 de los Idus de Noviembie, bajo el duodécimo consulado de TEODOSIO y el segundo de VALENTINIANO, Augustos [426]

Omnes cuiuscunque maioiis vel minoiis administi ationis univei sae nosti se i cipublicae iudices monemus, ut nullum iescilptum, nullam pi agmaticam sauctioneni, uullam saci am adnotationem (7), quae genei ah mii vel utilitati publicae advei ss eme videatui, in disceptatione (8) cuiuslibet hitigli patiantu.i pi ofeii i, sed genei ales sacias constitutienes modis (9) omnibus non dubitent obscivaudas Dat Kal 1.1 Coustantinop (10)

6 El Empei adoi ANASTASIO, Áugusto, 4 MAPrefecto del Pretor jo —Pi evenimos ti todos los jueces de cualquieu óiden, supeiioi ó lxifeiioi, de toda nnestta República, que no toleien que en la discusión de cualquiei litigio se piodu.zca ningún iesciipto, ninguna piagniática sanción, ninguna sacra anotación, que pai saca que son conti aiíos al dei echo geneiah ó a la utilidad pública, ca, sino que no duden que de todos modos deben obseivaise las sacias constituciones geneiales Dada en Constantinopla las Calendas de Julio

TIT XXIII

TÍTULO XXIII

6 IMP

ARASTASIUS

A

MÁTRGNIÁNO (6)

PP

-

DE DIVERSIS RESCRIPTIS ET PRAGMATICIS SAN O TI O NI E U 8

1 Imp. ALEXANDER A Supnn.o —Si libelmum de eommuni causa tu fi atci ve tUuS dedisti (11), quamvis leseliptum ad unius pcisouam dhectum alt, utiique tamen piospectam est Dat Id Ini (12) Ai Oonss [226]

x.4NDRO A

II et

MAIiCELn0

2 Imp CLAUDIUS A (13) EPÁGATEO —Falso asse'vel atili, auetoiitatem iesciiptoi mu devoluto spatio aun¡ obtiueie flimitatem suam non opoiteie, quum ea, quae ad me icseiibuntui, petennia esse dobeant, si modo tempus, la quo (14) aflegali ved audhi debent, non sit compieheusum Dat VII Kalend Novembi Couss [210]

ORPEXTo

ANTIOCHIANO et

Impp DIOCLETIANUS et MAMÍTANUS AA Ciiisrnio (15), Prassidi provincias Plzoeniciae —Sancimus, ut authentica ipsa atque oiiginalia resclipta et nostia (16) etiam (17) mann subseiipta, non exempla coium, insiuuentui (1) Pontianum, ncs Pl 1, cd Nbg; Baibiumn Poinpel, Cf T1eod (2) MuIs, falta en HaL, Enes, en cl texto

(3) VV CO,afga42eelO Theod (5) placatox anteponen Las cd Nbg. ¡Ial, y La Deci (5) Dat. viit. Id Nov Eavennae debe, ta acaso lee, se (6) Mauininfano, me Dg ; Maitino, cd Rbg (7) admonjtiouem, me.

Y.

(8) Lo. mine Pi x. Dg di , cd Nbg Schf; disceptationSw, ¡Ial i ¿os dem4 (9) modie, falta en ¿a cd Xbg , HaZ en el lento (10) Toda ¿4 indicación de te fecha y fi ma falta en ¿Ial Pa-

TEONIANO,

DE LAS DIVERSAS CLASES DE RESCRIPTOS PRAGMÁTICAS SANCIONES

1 El Einpe? ador ALEJANDRO, Augusto, 4 SurEti atándose de causa que os es común piesentasteis tú ó tu hei mano súplica, aunque solo ti uno de vosofaos se haya dhigido el iesciipto, se pioveyó, sin embaigo, para ambos Dada los Idus de Julio, bajo el segundo consulado de AiEJÁ1nRo, Augusto, y el de MARCELO 1216 RO —Si

2 El Emperador CeArn:no, Augusto, 4

TO —Falsamente

FIPAO-A-

se aseveia, que tianscuiiido el espacio de un año no debe conseivai su fueiza la antojidad de los i escliptos, puesto que deben seu peiennes los que se dan sobie el dei echo, si no se hubiese fijado tiempo d.entio del que deben alegatse ó aci oldos Dada ti 7 de las Calendas de Noviembie, bajo el consulado de AwrIoQlJxANo y de ORFrro [270 1

8 Los Emperador es DIOCLECIANO y MAXIMIANO, Augustos, 4 (BI8PINo, Pr eaidente de la provincia de Fenicia —Mandamos que sólo se picaenten los mismos i esciiptos auténticos y originales, y fi m&dos además poi nuestia mano, y no sus copias * cee que se debe u*Mii Olybi jo Oous [491 ], poi que `todas las

constituciones dim igidas al mismo Siam oni ano te refieren 4 este cónsul (11) Los mine. PI 1. 2 BU dI, ccl Nbg iSchf ¡Jal Cont Char Pac ; dedistia, Rus Sp 13k (12) III pp 10 ial, mus Piel. UI) ld.(I*np Ui (aa).rnms Cas. Vat Pl 1 2 Dg (14) mii a quod, mus Pl 1, cd Nbg Schf (15) Em uspino, me Bg (16) ex imoetia, mme Pl 1 2, Cont 62 ; 'tt IE3' 0P6IÇ —aavxid> lao BeS. (17) et3am, faiLa en los,inins Pi 1 Dg

172cÓ1TGO —LRO i: TtrtTLo xxn!

Dat prid Ka! Apili AIBArwo et ABCLEPIO-

DOTO Conss (292]

4 IMP CONSTANTINLJS A ad LYsiTiios (1) —Si qua beneficia poi sonalia sino dio et consule (terint depiehensa au.ctoiitate caieant

Dat. V Ka!. (2) Auo.ust. (3) Sabariae (4) PROConss [822]

B!ÁNO et lULIANO VY

5 Imppp. VAI.aTnI&inrs, Tuuoiosiu et kaCADIUS ÁAÁ. ad NIuwrruM (5), Praeftctum an-

Dada A 1 de las Calendas de Abril, bajo el consulado (10 ANNLBALIANO y de ASCLEPIODOTO [292]

4 El Emp orador

CONSTANTINO,

Augusto,

1i los

—Si se hubieien hallado algunos beneficios peisonalos sin fecha y sin consulado, no tengan autoiidad Dada en Sabiia 5 de las Calendas de Agosto, bajo el consulado de PROBIANO y de JULIANO, 'varones eselaiecidos t322 1 LYSITANOS

5 Los Eimpem'adores VALENTINTARO, TEODOSIO

y ARCADIO, Augustos, cL Nicuiicm, Prefecto de ¿as

nonae —Saciiegii instai est, supei quibuscunque

provisiones —Es una especie de saci ¡logia oponer-

6 IMP Lno A (9) HJIAR1&NO (10), Magistro offlcorum et Patricio —Sacii affat'us, quoscunque nostiae inansuetudinis in quaennque paite paginaitun sciipseiit auctoi itas, non alio v-uitn penitus ant colore, nisi puipuien tantummodo sciiptione (11) lustientin, scilicet ut coeti mmicis et tiiti ouchyli aidoie signentm; eaque tanttunmodo fas Bit profeiii ve! die¡ iesciipta in quibiiseuuqae indiclis, quae tu chai tis sivo membranis subnotatio nosti ae subsciiptionis impresseiit Hane autem sacii encauti confectionem nullí sit lisitum aut concessuni habeie, ant quaeleie, ant a quoquam (12) speiaie (13; co videlicet, qui hoc agiossus fueiit tyrannico sph ita, post piosexiptionem bonouun omnium capitali non imrneiito poena plectendo

6 El Emperador LEÓN, Augusto, á HnARIANo, Maestre de los oficios y Fati isis —Las sacias de-

administiationibus vol dignitatibus pioinulgandis (6) divinis obv-iai e beneficie (1) Dat Kalend Fol» Mediolani, ARCADIO A et BAUTO2LE Conos. (8) [385)

Dat 'VI. Ka! Apiil buDARE et SEVERO Conas. [470 1

7. Imp Zno A SBBASTL&NO P. P (14) - Univeisa ieseiipta, sive in peisonam piecantiuxn, si've ecl qu,emlibet iudicem manaveiint, quae vol (15) adnotatio 'vol cinaevis (16) pi agmatica sanetio nominenttu sub ea conditione pi ofeiri pi aecipimus, si pieces veiitate nitanttu (17), nec aliquem fincttun piecatoi (18) oiaeuli poi cipiat (19) impetiati, licet in indicio asserat (20) vetitatem, ijisi quaestio fidel pieciun imperial¡ beneficio monstretui inserta Nam el vil magnificas quaestor, et viii epectabiles magistil sciinioium, qui sine plaefata adiectione qualecunque di'vmum i esposum distaveiint, el indices, qni suscepeiint, cepiehensionem subibunt, et qui illicite d.ictata scribeie ansi fuecint cuiuseunque sciinii memoiiales, sen pcagmaticaiii, 'vol adiutoies piimiceiii, amissioae ciiigui feiiantiu. (1) Lleltanoe, sima Fui. Vat Pi 2. 2 By, ed. Nbg; Lusitanos, C Tlieod,Bk ; ad Sensum 1' 1' ,dice Con*, al indrVen que eacriben otros. (2) VIL Kai. C T7ieod (3) DVII Ial Apiil, Ma l , Ruso en el texto; D VI k api , mi. Pit. (4) Sabaiiae, falta en Ha¿. Rusa en el texto (5) Vfncentium, sima Fiat Pi 1, cd lVbg; N!cetinm ma Cao.; Niocuitiusi, me By; Rlcenum, mamas Vat Pl 2, Iicaenum. Ha¿ (6) promuigatis, ma Pl. 2. (7) El Órden de estas palabras es muy diverso en ¿08 sima y cd (8) D V k api theod a VIII. 085., mas Fiat (9) Iuipp Leo et ,&nthemlue AA, 5k (10) lulIano, me. Cas.. (it) Loa nuna Fi 2 Bg.,"Ftal y iodolo antiguos según dice Cosi al md, gen; set lpt1one, me Pl. 1 ; subseriptiona, mas

se 4 los divinos beneficios que se hayan de concedei 4 cualesquiera administi aciones ó dignidades. Dada en M114n las Calendas de Febieio, bajo el consulado de ARCADIO, Augusto, y de BAu'roN [385]

cisiones, que la autoildad de naestia mansedumbre hables e esci ito en cualquiera pai te do laspáginos, no se consignen en manera alguna con otio aspecto 6 coloi, sino únicamente con esciituia purpúiea, de maneia que sean fumadas con el rojo de mdiice cocida y de la couquilia molida; y sólo sea licito que se presenten ó se citen en cualesquiera juicios aquellos iescriptos que en papel ó pergamino lleven al pie la explosión de nuestia fume Mas 4 nadie sea licito ó permitido teuei la confección do la sacia tinta, 6 buscaila, 4 espei aila de cualquieia; pues el que con espilitu sobeibio hubiere intentado esto, no sin iazóu sei4 condenado á la pena capital después de la confiscación de todos sus bienes Dada 4 6 de las Calendas de Abril, bajo el consulado de Jon»Áir y de SEVERO [470]

7. El Emperadoi ZulóR, Augusto, ci SEBASTIÁN, Pi efecto deC Pretorio —Mandamos que todos los iesciiptos, ora fucien expedidos ala peisona de los suplicantes, ora 4 un juez cualquiei a, ya se designen con el nomIne de anotación, ya con el de cualquier pragmática sanción, se extiendan con esta condición, si las suplicas se apoyan en la verdad, y no consiga el suplicante ningún fiuto del leselipto impetrado, aunque en juicio afume la vol dad, sino se mostraie insoita en el beneficio Imperial la investigación de la exactitud de las súplicas Pues el magnifico cuestoi, y los respetables varones maesti es de seci etai las, que hubieren dictado cualquici divina iespnesta sin la susodicha adición, y los jueces que la admitiejen, snfiiián iepiensión, y los oficiales de memouiales de cualqniei secretaifa, 6 los de piagmáticas, 6 los auxillaues pilmiceilos, que se hubieien atievido iI escribii los iesciiptos dictados ¡lícitamente, seián castigados con la pérdida del clngulo. Ql y un mas de Cosi; Inacilptloue, cd 2fbg Sckf Rugs y la. Senda (12) Los masis PL 1 By. Qt.,ed lfbg HaL Cont 82; uocunque, ma Pi 2 eS ¡Sc7if Ruta (Jont 66 y ¿aa:tLemda (13) aspfraie cd Scht (it) P P,fa tan eneisis Caa (16) quasivls, Mal Rusa po, quae vel. (18) qusevls, falta en el me Qt, HaS Ele ;parece oMadi

da detpm,ite en el me By (17) Los masis Pl 1. 2 By., cd Nbg .9chf. HaS. Raes COsi 62.; nitantur, Cont 66 y las demd. (18) mendaz pecator, mas, Rg., e1. Nbg. Bsht, Rusa. al ,ndrgen; Inja splay chepíletav ó (19) pxaeetplat, ms Dg., Cosi. 78. (20) aeseverat, ana By; assevemet,m. Fi. 2m, eS. Nbg Schf

otSaroe.—LIBRO 1 TfTIILO XXIV

1 —Frag•matieas pi aeterea sanctiones non ad siagul'orurn preces super privatis negotils piofciti (1), sed si quando coipus, ant shola, vel offi eium, vel cuita, vol civitas, vel piovmeia, ve! quaedarn (2) uuivei sitas hominum ob causam puplicam fudeiit pieces, manaie deceinimus, ut fu (3) his etiarn veritatis quacatio 1 eseivetua.

Dat X Kalend lanuar. Constantinop.post conB&su,rsci Ii et ARMATI (4). [477]

sijlatum1'3

1.—Mandamos además, que no se cipildían pragmáticas sanciones para súplicas de paiticulares sobie negocios puyados, sino si poi causa pública hubiere foimulado súplicas una coipolación, 6 una escuela, 6 una oficina, 6 una cuita, ó una ciudad, 6 una piOvincia, ü otra cualquiera univeisalidad de bombies, peio de suelte que también en ellas se iescrve la investigación de la vei dad Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de :Enero, despuós del segundo consulado de BABDITS. co y del de AEMATO [477.]

[AUTHuNT ut divinac iussiones subscriptionem /iibeant glorioiss. qvaestoris (Nov. 114 o 1)—

[AUTÉNTICA ut divinae iussiofle8 uubscriptknern habeant gioriosias quaestoris (Nov 114. o 1 )—.

TIT XXIV

TÍTULO XXIV

DE SATUIS ET IMAGli1BUS (6)

DE LAS ESTkTUAS T DE LAS MA(ENE$

1. Impp ARCADIUS et HONORtUS AA TEEODORO P P —Si quis iudicum accepisse aeneas, vel atgenteas,vel maimoicas statnas, extra impeiiale beneficium, ja administiatione positus detegettu, emólumenta, qune acepit la ea positus dignitate, quam polinit, cura extoitis titule ve¡ piaesumtis, tu quadiuphun fisco nostio infeiat, siinulque noveiit existimationis suae poenam se subituium Ncc cos sane a peiieulo pudoris habefl volumus immuues, qui adulandi studio ant motu inconstantis ig naviae (7) ti ansu e, quite sunt inte' dieta, tentaveiint

1 Los Emperadores ARc&DIo y HoNoino, Augustos, d TEODORO, Prefecto dei Pretorio —Si Be

Gloriosisimi quoque quaestoi is subseriptio est neeessaiia, in qua contineatur, ci intel quos, ad quem iudicem, et poi quern sacium diiigatui oiaeulum; alioquin a nullo indice susci:piatm, et qni contia feceiit., viginti libiis ami plectaini, et Mus offlcium simili poena poi eellatu.i 1 (5)

Dat. XII Ka! (8) Ianuai Mdiolani,'}IoRoIuo A IV et EUTYCHIANO Conas [398] 2 Impp (9) TEoDo8Ius A et

ViaNTINIA1us

O Ano P P (10)—Si quando nosti ae statn.ae vel

imagines elig-untui, sive diebus, ut adsolet, festis, sive commu.nibus, adsit mdcx sine adoi ationis (11) ambitioso fastidio (12), Ui oinamentum dio! ve! (13) loso nosti ae i eeoi dationis (14) sui (15) probet acceasi.sse (16) praesentia (17)

Dat, III Non Mali Tuscmosio A XI. et V.s.LmiConss. (18) [425]

TINLANO Caes.

También es necesajia al pie una nota del gloriosigimo cuestoi, en la que se contenga pala quiénes, á qué juez, y poi quién, se dnija el sacro oráculo; de otio modo, no sea atendido poi ningún juez, y sea multado en veinte libras de oro el que hubiei e hecho lo contiauio, y condenados á igual pena sus oficiales]

descubi ¡el e que algún juez, constituido en funciones, aceptó sin concesión imperial estátuas de bi once, plata 6 mármol, pague á nuestio fisco el cuádruplo de los emolumentos que pei cibió constituido en aquella dignidad, que mancillé, con los titulos usuipados 6 atiibuidoa indebidamente, y sepa al mismo tiempo que habiá, de sufuii la pena de su piopia estimación Y tampoco queiemos que Be con sldeie inmunes de la pena de infamia á los que poi deseo de adulai 6 poi miedo de inconstante bajeza hu.biei en intentado hacei lo que está prohibido Dada en Milán á 12 de las Calendas de Encio, bajo el cuarto consulado de HONORIO, Augusto, y el de EUTIQUIANO [898]

2 Los Emperadores TEODOSIO, Augusto, y VAá incio, Prefecto del Preto-

LENT72IIANO, Osar,

rio —Cuando se erigen estátuas 6 imágenes nuco ti as, ya sea, como es costumbi e, en dias festivos, ya en los comunes, asista el juez sin la pieteneiosa molestia de la adoi ación, paia que piuebc habei prestado con su pi esencia oivamento al día 6 al lugai de nuestra iecoidación Dada á 3 de las Nonas de Mayo, bajo el undécimo consulado de Tnonosio, Augusto, y el de VALENTINIAEO César [425]

st

8 Impp TREODOSIU5 VALENTINIANUS AA (19) 8 Los Emperadores Tnonosio y Vsi.uNTINIAW0, ftounwrxo P. P —In nosti ae sexenitatis imagini- Augustos, á FIORBwerro, Prefecto del P' etorio bus ao siatuis eiigendis piivatae collationis (20) Mandamos, que, cuando hayan de eiiglise funáge (u) iwasaipimus, aSeden Zas ed. Nbg HeZ Rasas (9) piovinctalls auaedam, ed Bcls/'. (8) lu, falta en la.s ed Nbg Rcht Hoi RUU Cont 62

tItl. TO61OY, las Das

(4) Almatil, HaZ y " demds (5) Esta auUntiéano qiogada ni ¡ZdaniUdaPO Áccu, 9, rU Sin a OZsin agio iai ¿esto poa 0~62, que ¿a hata sacos-

t, edo en un soto &janiptar Los dsmde siguen d ~t (6) La ?úbrjce falta en el me. Pl 2

(7) Inconatanti igiiavIa me Pl 1.

(8) Dat Ral,L 13 0. hopea pubic 711112

(9) Imp, O)aa,. Sp .8k. (10) PS, ma. PL 2, 0 Tásod (11) adortationis ma Pl; 2 oratlon1, .8555 al nsdrgen (12) fastigio, 0

(18) Los mme Pl 1. 2 Dg Gt, ad liZ'g ScW HaZ • O TAeod; et, ilusa y los demds (it) Loe sama Pi 1 2 Dg iR - et nogtias recorclatlonta, ed. lQ'bg.; el nostras reco, dationi, el Schf HaL y las densds, y el (J Dheod ; iccoi dationis, en todos los sama de Comal

(15) sua, Ha¡ Rusa.

(16) aecepisse, cd Schf.

(rl) Los*~ Pi 1 2 Dg Gt, ad Nbg. Sclif HaZ Rusa

Cont 62 praesentiam, Uo,at 66 y Los deands, y el. O ;

(1s) D III Ka! Mali Thsod XIII et Valentin III AA

Coas , ¡tal

(19) Losvinaa. Cas Fat PLZ 2,Ek; Imp. Th el Val CO,

sas Dg ¡Imp The A , ed Rb ; lidem AA , ¡Jal ; ilde,n A et O Ruso yloadémds. 20) coileetionls, fiel ; collocatlonis, Rusa al anda gen

174CÚDIGO.—LLBRO i: TÍTULO XXVI

iniruiam piopiilsaii piaecipimus, nc quid (1) iii eis suum collatoi (2) cognoseat Dat III Non Apiil THEODOSIO A XVII et FE-

SPO Conga. 1439

1

4 lidem ÁÁ (8) ad NoMrM (4), Cornitem et Magixtrum offlciorum - Et vii tiítum piaemia túbu¡ meientibu5 convenit, et alloitun honores allis damnorum () occasionem fieri non opoitet Ideh co, quoties vel ludicibus nostiis, vol euilibet alii statua fueiit a quocunque collegio sen officio vel in hac saci atissima civitate, vel lii pi ovinclis postulata, nequaqnam ex desciiptione (6) sumus colligi patiniur, sed eius, culus ad lionoiem petitui, expensis piopilis statuam colloeaii plaecipimus Dat V Kalend ApiØ

AI1No Conss (444]

TUEODOSIO

A XVIII et

nos y est4tuas de nuestia seienidad, se ieehase el injuiioso medio de la susciición puyada, 5 fin de que el contiibuyente no i econozea en ellas alguna cosa suya Dada 5 3 de las Nonas de Abiil, bajo el décimo séptimo consulado de TEODOSIO, Augusto, y el de PESTO [439]

4 Los mismos Augustos, 4 Nol4o, Conde y Maes

tre de ¿Os oficios —Conviene que se concedan pi emios poi sus vhtndes 4 los que los meiecen, peio

los honoies de unos no deben sei ocasión de poijuicios paia otios Así, pues, cuando ó paia unesti os jueces, ó paia otia cualquiei personase hubiere solicitado una estátua por alguna coi poi ación i'i oficio, ya en esta saciatisixna ciudad, ya en las piovincias, en manexa ninguna consentimos que los gastos se icunan poi uepaito, sino que manda mes que la estfltua se coloque i expensas piopias de aquel en cuyo honor se pide Dada 5 5 de las Calendas de Abril bajo el décimo octavo consulado de Tnouosro, Augusto, y el de AunRo [444 ]

TIT XXV

TÍTULO XXV

DE HIS QUI AD SP&TUÁS CONflIGIUI4T

DE LOS QUE SR BEP(TGIAN IN LAS ESTkTUAS

1 Iinppp VsniTIiwms, TEEODOSIUS et AnciÁÁA CYNEGIO F F —Qui ad etatuas ve! vitandi (7) metus ve! cieaudae (8) iuvidiae causa confugeiint, si certas habueiint causas, quibus confugeie ad impel atoiia simulacia debueiint, hu e as legibus vindicentur Sin vero pi obati (9) fuei mt ai tibus suis juvidiem inimicis ci eai e yoluisas, ultiix in ces sententia piofetati.0 Dm8

Dat piid Non InI Constantinop HoNORIo N. P et Evonio Y O. Conss (10) [386]

1 Los Emperado es VALZNTINIÁNO, TEODOSIO Augustos, 4 CLNEGIO, Prefecto del Pa e tono —Los que se hubiei en i efugiado en las estSy AncADIo,

tuas, ópou libiause de un temoi, ó poi cansar mala voluntad, si hubieren tenido causas ciei tas p01 las que hayan debido i efugiarse en las estátuaa impeuiales, sean ampaiados poi el derecho y poi las leyes Mas si se pxobaie que han queuido cieai con sus artificios mala voluntad contia sus enemigos, profiéi ase contia ellos sentencia vengadora Dada en Constantinopla 5 1 de las Nonas de Julio, bajo el consulado de Howono, noble jóven, y de EVODIO, valón esclaxecido [386]

TIT. XXVI

TÍTULO XXVI

DE OPTICIO PIiAES'ECTL (11) PRAETOBIOL(12) ORIEINTIB ET ULYEIOI (13)

DEL CARGO DE PREFECTO DEL PRETORIO DEI ORISINTE Y DE ILInIA

1 Imp. ALEXANDER Á TnEoDoRo - Libellus pi aefeeto pi aetoi lo dalm.s pi o litis (14) contestationo habeii non potest.

1. E! Empesa&» ALEJANDRO, Augusto, 4 TEo DORO —El libelo piesentado al pi efecto del picto-

Dat piid Kal Octobi. AGnIcox et CLEMENTINO Consa. [230]

2 Idem A RESTITUTO —Foimam a piaefeeto plaetolio datam, si (15) geneialis (16) sit, miniine legibus vel constitutionibus contiaiia si (17) nihil postea ex auctojitate mea (18) innovatum (19) est, seivaji aequum est. (1)

quia, mt PI 5 collatorem, cd .Mg.

3) Loe mme Cas Vat Pi 1 2. By, Ha¿ ETc; 1 et O, ea

2) .;IldemÁ etC,Rusa yioedemds

(4) Los mml T'at Pl 2, Hal. y deepcide los demás; Anomum, me. Cae; Rovnm, me Pl 1 .Bg; Notuin, cd Rbg; inmum, Ruta. al más gen. (5) dainnatoruni, la €d NSg en ¿a cual tapan también ¿as sigu(entes palabras Sai i non opoitet (6) ex bis repetltlone, me Pi 1 ; ex diiieptloue, me Pi 2 (1) evltandi, me Bg • cd 2(55, 0 Theod (8) non Ci eaudae, O7ca, al md gen, según el ma 4ss, cd (9) pioditt, 0 Theod. (lo) d puS non ini cap hon nov et ievodi ese, me

rio no puede sci cónsidei ada como contestación 5 la demanda Dada 1 de las Calendas de Octubie, bajo el consulado de AGRÍCOLA y de CLmiEwrn4o [230]

2 El mismo Augusto, 4 JISISTITUTO —La disposición dada poi el pi efecto del pietoiio, si tasis. genei al, y en nada conti al la 4 las leyes 6 constituciones, es justo que se obseive, si posteiioxmeute no se ha hecho ninguna innovación poi mi autouidad Paris d —cap bou nov , ,o'nilicndo ¿as siguientes palabe as, el msPi'ct. (11) Praetotuin, mme. Pisi. Pi. 1 2 (12) Los ~. Pist Cao Vat Pl 2 Dg , cd Wbg ; praetoili, cd. Beaf.; pisetoiloruin, Ha¡ y deapuds los demás; piaut, falta en ¿os incas Pi 1 Q (13) el iflylici, faltan en la cd 8c1f (1) litIs, falta en los mms Pi 1.2 Eg. Qt,ed Sehf Hal (15) Losenms Pi 5 2 13g , cd Bclif; etzi, cd NZg Hal y loo demás; ot—uinou yavuxol UTE59, las Bao (16) genelalibus, me IR, Ruso al mdi gen (17) val si, cas Pi 1. (18) Inca, cd Nbg (19) lnvocatum Cont 76

CÓDIGO —LiBRO 1: TITULO XXVLI175

Dat 1db Augut (1) SEVERO et Qrn'ri&io Conss [235]

Dada los Idus de Agosto, bajo el consulado de SEvsmo y de QUn!CIAR0 1235 1

VALENTINIANUS, THEODOSHJS. st AnTATIANO P F —Si quos indices vel

3 Los Emperadores VALENPINIANI, TEODOSIO y ABc&olo, Augustos, d TACIARO, Prefecto del Pre. tono —Si hallai e tu sublimidad que son inútiles al-

3 Inppp

CADIUS

AÁA

pi óptet adveisam et longinquaxn coipolis yaletudinem, vel pi óptci negligentiain, ant fuitum, vel simile aliquod vitium sublimitas tua mutiles csse iepeieiit, bis ab administiatione jemotis, a! vice () eornm allis subioatia, fiiiibusque pocuis legitimis subactis, ad nosti ae mansuetudiñis scientiam (3) non ci ¡mina, sed vindicta i cíci att.0 Dat V Id Decemb Coistantinop ARouIo et Oonss (4) [385]

BAUTONE

4 lidom ÁÁA. (5) ADDEO, Coiniti st Magisto iusque (6) miiitiae (7) —De oidinaiio indice

uti

sempel fflusti is est cognitio pi aefectui ae, licet militaii vijo ab co facta fueiit iniuiia Dat piid Ka! lan (8) Constantinop A III et ABUNDANTIO Cense [3981

TuRoDoslo

5 Imppp. Áuc&DnJs, ]ffOioRIus et TiioDosIue Si qui posthac, velut iiiÁAA ANTHEMI F P -

debitis oneiibus gi avati (9), ad pi ecos ciedideiiut convolandum, sive de naviculariis i ationibas sive (10) tiansvectionibus, iesciipta, quae de omnibus Me atqn.e buinsmodi oi dinationibus emitti contigeiit, ecl sedem sublimitatis tuae iesciibantui Dat Idib (11) Decembi Constantinop (12) S1L1II et ANTIIEMIO Conss [405.]

CORE

EpItuine Nsv (2 u Syopii

Bu

6 —Piaefectoiuin puma sit ante univeisos sedes, post eos senatoimn 1 (13)

gunos jueces poi causa de penosa y larga eafei medad del cucipo, ó poi su negligencia, ó por babel bastado, ó pos algún otro vicio semejante, después de habeilos separado ide la administlaciÓU, y de habei nombi ado oti os en su !ug al, y después de habeu sometido á los ladiones ti las penas de la ley, póngase en conocimiento de nuestra mausedumbi e, no sus esimenes, sino el castigo Dada en Constantinopla ti 5 de los Idus de Diciexnbie, bajo el consulado de ARCADIO y de BAUTÓN [385]

4 Los mismos Augustos, á An»no, Conde y Maest7 e de ambas milicias —Respecto l un juez

osdinasio siempie hay el conocimiento dela ilustue piefectura, aún cuando poi él se haya hécho injuria ti un miitai Dada en Constantinopla ti 1 de las Calendas de Enero, bajo el téices consulado de TEODOSIO, Augusto, y el do ABURDANCIO [393] 5 Los Emperadores Ancsnio, Hovonio y Timo

810, Augustos,

á

ANTEMIO,

Prefecto del Pretorio

—Si en lo sucesivo creyeren algunos, cual si estuvieian giavados con caigas indebidas, que debían acndii en súplica, poi impuestos oma sobie las naves, ora sobie los transpostee, los rescliptos, que fuete uecesaiio expedii sobie todas estas disposiciones y otras semejantes, sean dirigidos al tribuaal de tu sublimidad Dada en Constantinopla los Idus de Dieiembie, bajo el segundo consulado de SrriIcoN, y el de AiiTEMiO.

(405]

[Epltcs de la Novela 62 tomado de la Silopali 5. ¡u Bullcu 8 —Sea la piimeia, antes que la de todos, la se-

de de los prefectos, y después de la de ellos la de los senadores]

TIT XXVII

TÍTULO XXVII

DE OFFIOIO PRÁEPECTt PRAETOBIO (14) AFUICAM ,

DEL CARGO DE PREFECTO DEL PRETORIO DE APItICA Y DE TODA LA

ST DE

(15) oiii (16)

EIUBDEM DIOEOESEOS STATU

1 (17)Imperaior CaesarFi&vius IuSTniTARUS, Ála-

Franci cus, (e manzcus (18), Anticus, Álanictcs, Vandalicus, Af icanus, pius, felix, jueZ ytus, victor ac £riump/iatoe semper Awgustas ARCnnLAO, Praefcto praetoe so Afri cae

enz ¡ini cus, Gotthicus,

Quas gratias aut quas laudes domino Deo (19) nostio, lesu Chi isto, cxhibeie debeamus, nec mons (1) Poeeoe que esta ieij7mdese de mesde'neiod Feb'ea, loto que ya en Marzo, ,nse, Lo ÁZjand, o, i~ei aba Maujinino. (2) In vieem, eS. Nbq. Ha! Rusa. (2) Loamnis Pi LBg eA. Nbg.Sehf Hai.,y todo s Zoa mme. da Oont ; sententiam, ma. Pl 2 Rusa y Loa des*uM () Rusa. deapus los donde, y los meas Pi8. y Pa ib ; DaS VII Non Mait Mediol. Timajo a! Piomoto Cose, Ha!; D VI Non Ma,t MM. T1mctP,om Cose, O 17&eod. Ble (5) Loe mm Ca Vas. Pl 1 Bg, eA 2Q'bg Llal Rusa CoaS se Sp. O TI,eod;Itd AA,nis 1'! 2, Cont 66 71 75 Cha, ^o; imppp Theocloslus, Ajeadius a! Ronozius, AÁÁ., Sic con i azón, atendiendo a la c onologia; po o coaS, a el teshmeaSe de todos los Libios (6) utriusqus, falta en el ma Bg (1) et Mag —militias, faltan ene! me Pi 1 ,

ORGANIZACIÓN DE LA MISMA DIÓCESIS

1 El Fimpee ador asar FLAVIO JUSTINIANO, Alamdnnico, Gótico, Fráncico, Germánico, Antico, Áldnico, Vandálico, Africano, pto, feliz, friclito, vencedor y triunfador, siempre Augusto, 4 Aisc^irePrefecto del Pretorio de Africa —Ni nuestra

mente puede coneebii, ni nuestra lengua expi esas, cutintas gracias 6 qué alabanzas debamos dai ti (8) Dat Id. Ian,ei O. Theod.

(9) gravati, falta ea La cd Nbg Hal en e! texto (10 ¡Ve Se, e! O (11 D. VIL Id ,ei O TiesoS (12 .51 0 TiesoS ; Oonstant1op, falta en lSd y los demde (13) Leunclav. ci eyó que poSta ~Ut se la falta ¿te la ca-ist griega con el epitomo de La Nov 621 qué se Mita en la Sinopsis ,

pdg. 48

(14) piactoiil, me Pl 1; pLaetolio, falta en elma IR. (ib) de, falta en los ¿ame VaL Pl 1 Bg cd Jibg Schf (18) osnuis, ¿as Bg (17) In nomine domini nostil tese OhilstI, anteponen el ¿as Bg,2aad 21'bg Ha¿ pie demó, excepto la da .5k (18) Los w~ Pl 1 2 Bg.;Geeman,Franc, ed.Nbg Ha!, ylaadsmds;v6eelaconst Ooi di, ! 2 .t 12, (19) et Dec, eS Schf ,

1763óDIGO.-WBRO 12 dwuw XXYii

nostra (1) potst concipoi.e, ncc lingua proferi e Multas quidcm et autea a Deo meruimus laigltates, et innuinci abulia cii ca flOS eius (2) beneficia contemui, pio quibus nihil dignum nos egisse cognoscimus; prao omutbus tamen hoc, quod nunc omnipotens fleus poi (3) nos pi sua laude et pl 0 suo nomine deinonstiare dignatus est, excedJt omnia nb abulia opei a, quac in saeculo (4) contigi un., ut Africa poi nos tam bi evi tempoi e roelpeiet libeitatem, antea nonaginta quinque (5) anuos a Vandalis captivata, qn! animaium fuei ant simul hostos et coipoium Nam animas quidem, diversa tormenta atque supplieia non feicutes (6), iebaptizando ad suam peidiam, ti ansfeiebant; corpoia veio, libejis natalibus claia, lugo baibailco durisime subiugabant Ipsas quoque Dei saciosanctas ecciesias anis pelfldiis macuiabant; ahquas voio ex cIa stabnia feceiunt Vidimns vencrabiles vil os, qui abscissis i adicitiis linguis poenas suas miiabiitei (1) loquebantur; ah velo post livei sa toi menta poi diversas dispersi pi ovinciaa vitam in exilio peiegeiunt Quo ergo seimone ant quibus opetibus dignas Deo gi atlas agere valcamus, qn! (8) per me, nitimum scivum suum, cedesiac suae Iniusias vindicai e diguatus est, et tanta1 um piovinciarum popúlos a lugo servitutis eripe-. ie? Quod beneftcium Dei antecessoies nostii non meiueiuut,quibas non solum Afiicam liberaie non licuil, sed et ipsam Romam 'viderunt ab eidem Vandalis captam, et omnia impeilalia oinamenta in Afiieam eximio tiansiata Nune veio Deus por suam misericoidiam non solum Afiicain et omnes eius plovincias nobi.s tiadidit, sed et ipsa imperialia ornamenta, quae capta Roma (9) fueian aNata, nobis rcstituit Ergo post tanta beneficia, quac nobis divinitas contulit, hoc de domini Dei nostii miseiicoidia. postulamus, ut piovincias, quas nobis ieatitueie dignatus est, fumas el macsas eustodiat, el faciat nos esa secundum voluntatem suam ac placitum guboinaie, ut (10) univeisa Africa sentiat omnipotentis (11) Dei misericoudiam, el cognoscant dita habitatores, a quam duriasima (12) captivitate (13) et lugo baibailco liborati, in quanta libertate sub feicissizno nostro impeiio degere meuneraut Hoe etiam deptecañtes exoramus pi ecibus (14) sanctae et gloi ¡osee sempci virginis et De¡ genitiicis Mafias, nl, quicquid minus cal ieipublicae nostiae, poi nos, ultimes 5C1 VOS snos, iestltuat un sao nomine Deus, el dignos nos faciat set vitinm eias adimpici e.

1.—Deo Itaque auxiliante, pro felicitate ieipublicas nostras poi hane divinam legem sancimus, nl omnis Africa, quam nobis Deus piaestitit, per ipstus misericoxdiam optimum suscipiat oidinem, et puopriam habeat piaefectuiam, nt, sicut Oiiens alque Illyiicum, ¡la el Afiica puaetofiana (1) neo meneuram, ml. PC z. (2) Io: mme PC 1 2. By. ed 8chf CeoC 71 C7u Pac p Bk;elusdexn,ed Nbg Hal ylasdemds (5) Pm, falta en Ca cd Nbg (4) qaecula, Rusa al md, gen. (5) centum et qnlmIue, m8 Pi 2, cd &bg ScSI'; senlum et qanquaginta mme ^. Ge; esutum quinquaginta quinque Ó centum L'I , dicen Cont Ohat al mdrgen que Ucn oteos (8) supplicla confei entes, me PC 2 (7) Los mm.. PC 1 2. Gt Bg(en €.t., en v tud de ~i~ da postes ioi, miserabifiter), ad ScSI; miserabiliter, cd Nbg ai y Zas demds ( quod, m~ P ea Qe

nuestro seor Dios, Jesucristo Pues cieTtatnente hemos i ecibido de Dios aún antes de ahora muchas mci cedes, y confesamos que son innumerables sus beneficios hacia nosotros, para los que conocemos que nada digno hicimos; pero sobretodos ellos, este, que Dios omnipotente se ha dignado hacer patente ahoia poi nuestro medio para gloria suya y boma de su nombie, excede it todas las empi esas adrauab1es que se han u caUsado en este siglo, para que poi nosoti os recobi al a en tan bu eve tiempo su libertad el Afi ¡ea, cautivada noventa y cinco arios antes por los Vándalos, quienes hablan sido al mismo tiempo enemigos de las almas y de los cueipos Pues it las almas que no sopoitaban sus diversos tormentos y suplicios, las convertían it su poi lidia volviéndolas it bautizar; y duilsimainente sujetaban it bárbato yugo cueupos esclarecidos poi su libre cuna Mancillaban también con sus peifidias las mismas sacrosantas iglesias de Dios; algunas de las que las hicieron establos Hemos visto venciables varones que, coitadas de iatz sus lenguas, expiesaban maravillosamente sus penas; y dispei sos oh, os por vadas provincias, después de sufiidoø diveisos toimetilos, pasau o» su vida en el destierro ¿Con qué palabras, pues, ó con qué obras podiemos dai las debidas glacias it Dios, que valiéndose de mi, el último de sus sici vos, se ha dignado vengau las injudas infeudas it su iglesia, y arrancar del yago de la esclavitud los pueblos de tantas provincias? Cayo divino beneficio no mci ecieron nuesti os anteceaoiea, it quienes no sólo no fué permitido libei tau el Afiles, sino que vicio» aún it la misma Boina presa de los mismos Vándalos, y llevados de sil! al Afiica todos los ornamentos imperiales Mas ahora, movido Dios por su misericordia, nos ha devuelto no sólo el Afiles y todas sus pio'vincias, sino que también nos ha i estituido los mismos oi namentos imperiales, que hablan sido iobados después de tomada Roma AM, después de tantos beneficios, que la divinidad nos ha concedido, pedimos esto it la miaeiicordia de Dios nuestro Señor, que conservo fimos é ilesas las piovincias que se ha dignado restituirnos, y haga que las gobeinemos según su Voluntad y agrado, psi a que toda el Africa sienta los efectos de la misericordia de Dios Omnipotente, y conozcan sus habitantes de cuán durísima cautividad y bárbaro yugo han sido librados, y en cuánta libei tad merecieron vivir bajo nuestro félicisimo imperio. También pedimos suplicantes en nuesti as oi aciones Ala santa y gloriosa siemfn e virgen y madre de Dios, Mafia, que, en su nombre, sirviéndose de nosotros, el último de sus siei vos, le restituya Dios it nuestia República lo que de menos tiene, y nos haga dignos de emplearnos en su sol vicio § 1 —As!, pues, con el auxilio ¿e Dios mandamos pata la felicidad de nuestia República poi esta divina ley, que toda el Añica, que Dios nos ha encomendado, reciba por la miseilcordia del mismo el órden más adecuado, y tenga una piefectura propia, para que, como el Oriente y la Iliria, as!

(9) captiva a Roma, su Pi 1; captFv-a Roma, ma IR, cd

2fbg, Haz enetexto (10) el, meas. Pl i 2 Bg Gt,d NCig.Sclif Ho2

(li) omnlpotentf, falta en los ,mna PC. i a Ql, cd .Nbg.

Salif. .ffai.; en el m~ flg apa, ccc alCadida poetei ioe,nente

(12) qum c.d din isslmam (durtesima), mm Pi 1 2 quani a duilma, cd Nbg Schf; quam a dura, ma Qe, frai; a quam dina Rusa ; quam dm a, Cont 62 (is) civitate, en.. Pi 1 (14) Loe mene Pi 1 2 Bg Gt8dNSQ Sccf.; preclbnc, la omiten ce e a~16 y colocan d€cpud8 les Marfa4, lea cd. ScS( Ruas y lea dceads

CÓDIGO —LIBEO 1: TÍTULO XXVII

maxima potestate specialitei a nostia clementia decoletur Ouiu-s sedem iubemu.s esse Caithaginem, et la piaefatione publicaium ehaitainm piaefectuiis allis eius nomen admungi, quam niuio tuam excellentiam gubeinaie deceinimus § 2.—Et ab ea, auxiliante Deo, aeptem piovinclac eum suis iudicibus disponantur, quainm Zeugi (1), quae (2) piocousaiis ul autea vocabatur, Caithago et Byzaeium (3) ac Tiipolis ieetoies habeant consulai es; 1 eliquae vei o, id est Numidia et Maiuitania et Said.inia, a piaesidibus cum Dei auxilio gnbei nentui 3 —Et la officio quidem tuae inaguitudinis, ncc non pio tempoie viii magnifici piaefecti (4) Áfiicae, tiecentos nonaginta sex viios pci diveisa sci inia et offieia miitai e dccci nimus la offidis ycio consulaiium se piaesidum quincuagiuta bomines pci siugula offleia esse sancim'jg § 4 —Quae vei o emolumeuta sive mag nificentia tua, sive consulaies ci piaesides, ci quod iinusqui8que ex offtcio eoruni de publico consequl debeat, notitia subtea annexa dedai st § 5 —Optamus oigo, ut omnes indices noatil secundum vohintatem et timoiem Dei et nosla&m electionem atqiie oidinationem, sic suso adniinistiationes gubeinaje st'udeant, ut nullus eoiuin ant cupiditati (5) sit deditus, ant violentias aliquas vel ipse infcrat, ve! ludicibus, aut officiis eoi am, ant qulbuscunque allis eollatoiibus infene permittat Licet enim pea omnes pi ov-incias nosti as Deo iu.vante festinemas, ut fflaesos babeaxit collatoles, maxime tamen tiibutarils dioeceseos AMcanse consulimus, qui post tantorum tempoium captivitatcm merueiunt Deo invaute poi nos (6) lumen libei tatis adspicei e El go nibemns, omnes violeiitias ci omnem avaiitiam eessare, et iustitiam atque veiitatem en ea omnes nostaoO tilbatanos jeseivari Sic enim et Deus placatul (7), et ipsi possun.t eeleiius, sicut collatores ah nostiae ieipublieae, relevaii atque floicie.

§ 6 —Spontulas etiam ah officto tam viri magnífiel, praefeeti praetoilo (8) Miieani, quam ieliquoium iudieum, sic exigi lubemus, quomodo la nosti is legibus est dispositum, ci ab omni 1 epablica nosti a custoditui, ut (9) nullus audeat quocunque tempore vel quocunque modo eaium excedeie quantitatein § 7.—Uoc ctiam praesenti sanctione credimus ordinandum, at (10) non malta dispendia pro coinpletione chaitarum vel oodicil!oium vel la nostio lateiculo, vel in ficlínfis piaefecti piaetoiio pci Afiica.ni indices sustineie videantur, quia, si ipsi dispeudiis laca¡ non fueiint, nullam habebunt (11) necessitatem eiusdem nosti se Afrieae ti ibutai ios piaegravandi Iubemu.s oigo, ni iudices dioeccseos Añieanae, tam civiles quam militaj es, tu nostio latei culo pio eodiciloium atque chaitulai am pio(1) ZaIzi vi,na. Bg G ; Zelgi, &Z Scht.; Zegt, mi. Fi 1; Zergt, mi. 2.; Oengi, ini. Rg , Tingi, ed Rchf Ha-1 y Zas demds; Zeigi d Ze'igi, Lodos ¿os mmi de Coet (2) M Hbg Ha¿ , y todos Zas mini de (Jont; et quae, meesti-os mus y Zas demds ed ,pero Cont Char Pac enciei ras et d5nt,o de un rxsrntesLs ($) BisanIlum, mmi By. Gt, cd lqbg Schf,y iamnZ,ién ¿08 Duns. Pl. 1 2 ; Byzautlum, BaZ. Rusi (4) Los nms .I'Z t 2 By 0$, ed Rbg Schf; piactorlo, aSZacZen HaZ yios denude (5) sorum ad cupdItateuu, ed &hf

R

'romeo U— SS177

también el Añica sea especialmente hom ada poi nuesti a clemencia con la máxima potestad pi etoi jana Cuya sede mandamos que sea Çaitago, y que su nomine se una al de las otias piefecttuas en el pi e.mbu10 de Tos documentos públicos, dcci etando que poi ahoia la gobleine tu cxcelencia § 2 —Y con el auxilio de Dios, háganse de ella siete piovhieias con sus jueces, de las que la Zeugitana, que antes se llamaba piocónsulsi, la de Caitago, la de Bizacio, y la de Tilpoli, tengan gobernadoi es consulsi es; y las iestantes, esto es, la Numidia, la Mauuitania y la Ceideña, sean gobernadas con el favoz de Dios poi piesidentes § 3 —Y mandamos, que en las oficinas de tu giandesa, y en adelante en las del magnifico piefecto de Afiles, haya paia las diveisas secietailas y oficinas ti escientos noventa y seis empleados Mas en las oficinas de los consulaies y de los piesidentos mandamos que seancincuenta los ftiueionaiios pala cada uno de los seivicios § 4 —Mas la nota abajo inocua señala los emolumentos que ta magnificencia, 6 los cona-alai es y los pi esidentes deben pci cibir del público, ylo que cada uno de sus oficiales § 5 —Deseamos, pues, que todos nuestios jueces insphándose en la voluntad y en el temoi de Dios y en nuestia elección y disposición, piocuien con celo iegir sus adminiti aciones, de sueite que ninguno se entiegue Li la codicia, ni corneta poi si mismo violencia alguna, ni pei mita Li otios jueces, ni Li sus oficiales, ni á ningunos otios contribuyentes, que las ejecuten Pues aunque, con el auxilio de Dios, procuiemos con celo en todas nuestras provincias que sus conti ibuyentes no sean lesionados, sin embaigo, nos intei cosmos con especialidad poi los tiibutaiios de la diócesis Áfiieana, quienes poi favoi de Dios mereeiei en vei poi nuesti o medio la luz de la libeitad después de tan laigo tiempo de cautiverio Poi lo tanto, mandamos que desapal ezca toda violencia y toda avaiicia, y que se ieseive pala todos nuestros tiibntaiios la justicia y la vei dad Poi quede esta manca se aplaca Li Dios, y pueden ellos mismos, como los demás contribuyentes de nuestia República, i eponei se y piesperai más pioiuto § 6 —Mandamos además, que las 'espórtulas se exijan, tanto poi los oficiales del magnifico puefeeto del pi etolio Africano, cuanto poi los demás jueces, así como se halla dispuesto en nuestras leyes, y en toda nuesti a República se obeiva, de sueite que en ningún tiempo, 6 de ningún modo se sueva nadie Li excedeise de la cuantía de las mismas § 7 —También creemos deber oidenai poi la piesente ley, que no se vean pi ecisados los jueces Li so poitar grandes gastos psis las foimalidades de sus diplomas 6 tltulos, ya en nuestro i egisti o, ya ea las secictailas del piefecto del pietouio de Áfiica, poi que si ellos no fueren lesionados con dispendios, no tendián ninguna necesidad de sobiecaigsa Li los tiibutauios de nuestia misma Afiles En su consecuencia mandamos, que los jueces de la diócesis Africana, así civiles como milltaies, no paguen en (6) pei nos, faitaneniaed lVbg Hal en el texto. (7) Los mmi P2 1 2 By. 0$, cd. lVbg. Schf. 1w. Uuas ~, 62 86 78 Wc.; piasabitur, (bat 71 Char. Fas Sp. (8) piaatoiio falta en ¿os mmi Pl 1. 2 Sg Gt, cd Reluf; iZuis y despudi loa dimnds, excepto Sp Bk ¿a ponen entm epa-

réntesLe (9) etut,ms Bg (10) et, Cont 76

(11) habeant, mini. Pl 1 2 Bg, cd Schf.; habelit, sas cd Hbg Ha¡

178

061)100 —LIBRO 1: TITULO XXVU

niotionis suac consuetudinibus nihil ulti a (1) sex solidos piaebeant, at 'veto in setinio piaefectoium non ultia duodecim solidos cogautul iníaite Quera mociura si quia excesseiit, ipse quidem ludex ti¡ginta libiaitun ami dispendio subiacebit, officium vcio elus non solum similc dispendium, sed et eapitale peiiculum sustinebit Nam si aliqula ex quacunque paite ausus fact it iussioues nostias ciesdete, et non festinavetit cura Dei timote ene seivale, non solum digizitatis ant substautiae pe1 iculum sustinebit, sed etiam ultimo supplicio subiacebit

unesti o i egistro poi dei echos acostumbrados de los titulos 6 diplomas de su pi omoción nada más cjue seis sueldos, y que en las seeietai las de los piefeetos no sean obligados á satisfacei más de doce sueldos Si alguno se excedieie de esta tasa, el mismo juez setá cieitameute condenado al pago de tietnta libias de oto, y sus oficiales sufiiráii no solo igual malta, sino además la pena capital Pues si alguien se hubiste atuevido en alguna parte á excedez se de nnesti os mandatos, y no se hubiere api esraado á obsei'vailos con temoi de Dios, no solo sufiiiá la p6idida de su dignidad. 6 de sus bienes, sino que además quedai á sujeto á la última pena

Et est notitia Deo auxiJiante: Pto aunonis et capitu (2) pi tempoi e pi aefecto pi netot lo pei totam Áfiieam ami libras centmn Pi annonis consulaiiurn (3) ami libias XX Pio annonis cancellailorura ami libias VII Idem offlciis cina ita In setinioptimohontinibus decem pio annonis XVIII pto capit sol XII , fiuut sol CXLVIII Item numeiaiio p10 anuonis solid V'et 10 capitu sol IV, final solid XLVI Secundo (4) pto annon III annuos sol Y , el pi capit VII cap sol Y, et pto capit II cnpit solid IV, fiu,nt solid XVI III veto et IV ¿id aun L aun solid V, el ad cap L capit salid IV, flunt XXIV Reliqiiis III ad aun L aun solid V, atad capit L capil solid. IV, fiunt solid XXVIII Tu actinio secundo, itt supla sciiptum est la actinio teitio, nl supla set iptum est In actinio qualto, ut supla sciiptum est Tu serinio piimi sejiuji, quod est subadiuvae, hominibus X aun XIV capil XII, fiunt solid CXVI (5) Ita piimisciinio pto aun III aun solid V et pi capit II capit solid IV, flutul olidI XXIII. Secundo pto aun III aun solidi, itt supra set iptum sal, et pb o capit ea ¡t solid , nl supta seriptum cal, el fiunt solid! XVI Teitio el quallo pto aun 1 anDona, solidotwn, ut supla sciiptum cal, el pto capitu 1 capit solidotuin, nl supla actiptum cat, fi'ant sol XXIII Reliquia hominibus VI ad aun 1 nunona solidi y, el pi capitu capil solidi IV , fiunt solid.i LVIII Tu sciinio (8) commentatiensis hominibus XII aun XVII capit IV fnint solidi CLIII Piimo commentaiiensi aun hL solid. V, pto capitu II capil sol IV, frunt solidi XXIII Sequentes homines III ad. aun. II aun solid Vpto capitu II capit. solid TV, fiunt solidi XLVIII Rcliqui homines VIII ad aun 1 ano solid V , el capit 1 capil solid IV, fiunt solid XXVII Tu scrinio ab actis hominibus X aun XIV capit XII solid CXVIII Ita plinto aun III pto aun 1 solid VI, eapit II capit. solid IV, fiunt salid XXIII Secundo el teitio ad ano II aun solid. y, et ad capil II capit solid IV, fiunl solid! XXXII Reliquia XVII ad aun 1 solid V ad capil. 1. eapit. solid VIII., flunt solidi LXIV bu

sciin.io libellorum hominibus VII ann VI capit VI fiunt solidi V, pi capitu II capit solid IV, fiunt salid XVI Secundo IT pto aun solid. X, pi capitu 1 solid IV, fiunt solid XII Reliquia Jioininibus IV ad. aun 1 ami solid Y, et ad eapit 1. solid IV, fiunt solid XXXV! Tu achola exceptoium bominibus LX aun LXXIV capit. LXII solid DCXVIII Ita punto el secundo anuo III pi aun solid V el ad capit capit solid IV.,

(1) quani, mee' tan loe meas Pi 1. 2 Bg Gt ad ZTbg Rclif (5) ..4si corso annonae significa las p ovisiones para aUmento de ¿as sones, con capitu, entonces vuigae mente espite, se designaba el ptenso dejas cbaUe, las, casida de Caballo, que decimos hoy, debida 4 es el tos 'uncionosio, oea civiles como militases Paz lo demás esta nota falta en algunas ediciones, ente e otras en la de fl'4oand, o del 549, que tenemos 4 la vista, y no ha sido t,aduclda en ninguna de Zas versiones del Código que hemos enaminadç .0 contento no es enteramente igual en va, ia ediciones, que tambien hemos Consultado, y difle, e bes~s del de la pubiiCdda 9 eceentemente en Be, im po Paul K,k üger Esto no obstante, y a pesas de su inutilidad paz a eL ju, iseonsuUo, alegada po, ¿os t, aductores del Código, 4 que nos Sernos c eferido, pa, a excusas su ve, sión, la luib, ¿amos it aducido, si para evitas ec o' es M~ amos podido consui$a lo que en las pdginaa 188 y siguientes de su obra RilUk des Iust

Codo; (que no hemos logeado tense 4 tiempo), dice el mencionado Paul Ki üger solo e la inteligencia de los números de La nota 6 ancel de esta Ley, y de ¿os del § 19 de la siguiente de este mismo titulo Po, esta t ceda, no estando seguros del acje, to, hemos eossitie, ado pi etes ibis no publica, la ti aducción que de ambas notas habíamos hecho —Y dei Ti (3) conslliailoi am centuni viginti, Cont al mdc gen. (4) In set¡Dio secundo, ut supla. seliptum cel tu cr1nlo tei tio, u sepia seriptum eet, Cont al Ud? gen (5) e, añaden Rusa Cont 62 86 71 OSas Pac; solid., añade Cont 76 ; icffleet, añaden Sp. .fllc (6) seúnio eommontaiiensf, Cont al md,gen (7) 000LXXX,Cont almdagen (8) XLIII, Cont al md, gen (9) CCCXLII, cont 76 (10) 000W ,Üoai al mdt gen

,

,

,

,

,

final solid XLVI (7) Allis honiinibus VI ad

aun II aun solid V, ad capit 1 capil solid IV, finnt solid CXVI Reliquia hominibus X. (8) ad anfl 1 san solid V, et ad capil 1 capit solid. IV ftunt solid CXV Reliquia hominibus XLIV ad aun E solid V, el ¿id capit solid IV, fiuiit solid CCCLXXXVI In achola singulaz ium hominibus L anit III capit 1 soLid 0000LXXIU Eta 1 aun II aun solid V , capil 1 capit. solid ¡II, final solid XXXIV Secundo, teitio el quaito ad ami V aun solid V, et ad eapit 1 eapit olid ,

IV , fiunt solid XXXIV 5 Reliquia XLVI tul aun

I solid V, et capil 1 capit solid IV, finut so-

lid CCCOXVII[ En sehola mittendariotura homini-

bus L aun LII 8 capit L solid CCCCXLII (9) Ita plimo auno II aun solid Y, el ad capit 1 eapit solid IV fiunt solid XIV. Secundo, teitio el quaito ad aun 1 5 aun solid V el ad capit. 1 capit solid IV, fiunl solid XXXIV 5 Reliquia ,

,

hominibus XLVI ad aun 1 aun solid V, el ad. capit 1 capit solid IV , fl.unt solid CCCXXIV (10)

Tia sehola ciii sot am hominibus XXX aun XXII

8 , capit XXX salid CCXXXII Ita plimo auno.

aun solid Y eapit 1 capit solid IV fiunt soli,

,

di XVII Secundo, teitio et qualto ad aun. 1 5

aun solid V, el ad capil 1 eapit solid IV fiunl solidi XXXIV 5 Reliquia hominibus XXVI ad ,

aun 1 aiiil solid V, el ad capil 1 capil solid

IV fiunt solidi CCXXXIV In sehola nomenculatotum hominibus XXII ann solid V eapit XII ,

,

salid IV , fiunt sólidi CXV Ita primo auno aun

salid. Y,, capit 1 5 capit solidos IV fiunt solidi XVI Reliquia hominibus XI ad aun 1 aun solid Y' ,et ¿id capil I. cap solid IV flunt solidi XCIX ,

CÓDIGO.—LiuO 1: TITULO XXVII179

Tu sehola stiatoium (1) borninibus VI aun. VII. capit VI solid LIX Ita plimo auno ami solid y, capit 1 eap!t solid IV., ñunt solidi XIV Reliquia hominiblis y ad aun 1 aun solid V, et ad eapit 1 capit solid. IV , flunt solid XLV In schola praetolianolUm (2) hominibus decem ami XII capit XI salid XÇVII Ita piinio auno '(3) pio aun II solid Y, pi capit solid IV finut solid XVI Reliquia hominibus IX ad aun 1 piO ann solidi Y, capit. 1 pi capit solid IV , fln.nt solidi LXXI (4) Iii sehola diaconaiioiiun hominibus X aun XI c.apit X S solid CCVI Ita puno auno pio aun solid XIV., eapit 1 pio cait 1 solid IV, fiunt solidi XVI Reliquia hominibus IX ad ann 1 pi 0 ama. salid. Y, capit 1 pi capit solid IV , finut solldi LXXX In seiinio opei un liominibus XX aun XXIV capit XXI solid CCXXIV Ita plilno aun III pro aun solid V, capit II pio capit Bolid VIII , flunt solid XXIV Reliquia bominibus lii ad aun II pi, o ann solid V, st ad capit 1 piO capit salid IV, flunt solidi LXII Iteliquis allis homin.ibus VI ad aun 1 pio aula solid V, et adeapit 1 pi capit soLid IV , Ilunt salid XC In seiinio ai cae hominibus XX auno XXVIII capit XXI solid CCXXIV Ita puma auno III. pi aun solid Y, capit. II pi capit solld LV, 1unt solid XXIII Reliquia bonunibus IV. ad aun

11 pio aun. solid Y st ad sapit 1 piO capit sol IV , fiunt solidi XLIt Reliquia allis hominibus VI. ad aun II solid Y , et ad capit 1 pio cap sol. IV , funt solidi LXVIII Reliquia allis hominibus CX ad aun 1 pio aun sol V, st ad cap 1 p10 capit sol TV , funt sol XC la scholn chau tulai loium hominibus L ¿mu LVIII cap. II pi cap sol IV., fiunt sol XXIV Ita puimo auno III pio aun sol Y, cap II pio cap sol IV, fiunt sol XXIII Reliquia hominibus III ad aun II. piO ann sol V, et ad. cap 1 pi o cap sol. IV, fiuni sol XLVIII Reliquia allis hominibus VI ad aun I pio aun sol y., st adcap 1 pio cap sol IV Fiunt sol XLIX Reliquia hominibus XL ad aun. 1 p10 aun sol V,etadcap i.piocap sol IV, ilunt sol CCCLX Fiuut homines CCCXCVI aun. CCCCXCIX sol II C000XC cap CCCCXX ,fiunt sol. 1V LXXIII III DCLXXXII Item pro aun et capit censualium (5) solid 0000XLVIII Officio1 Rin ema solidi CLXpotest (6) medi boniinibus V ami XLVIII eapit CV III solidi C000XVIII Ita pino anuo pio aun XV capit V. sol V Secundo pio aun X ea 1t V solid IX X Reliquia hominibus III ad aun VIII , et ad capit II solid CL Guammaticis hominibus II ad ama X et ad capit II. ad solid T X soititas (7) Ouatoi¡bus hominibus JI adanu X cap Y ad solid LXX

Hace igittu, quae pi 0 dipendiis civilibus ludie!. bus Afuieae eoiumqae ofüciis, id est tam sciiniaiiis anipliasimas eius pi aefectui as, quam cohoitalibus, poi hane clivmam constitutionein atatuimus, tua mag nitudo cognoscena, ex Ral Septemb futui se tel tiae decimae indictionis effectui malicipaui obseival ique pioeuret, atque edictis publicis omnibus inuotescat; bis scilicet, qui oidmnti fuciiut a tua subuimitate secundiiin piaesentem divinam constitutionem, fiimitatem su! status in pelpetno habitulia Nam Deo invante de miitai ¡bus indicibus, et de officiis eoium, et de alío nostio exeiciti psi aliam sanctionem atatuemus

et PAULINO Conos [534] (8).

Conociendo, pues, tu giandeza estas disposiciones que psi a los gastos hemos establecido por esta divina constitución i especto de los jueces civiles de Afi ¡ca y de sus oficiales, es decir, aSÍ de los aceretaiios de su ilusti ¡sima piefectuia, como de los que foi man su eohoi te, pi ocui e que se lleveu ti. efecto y se obsei ven desde las Calendas de Sepilembi e de la pi, óxima décimateiccia indicción, y póngalas en conocimiento de todos poi edictos públicos; debiendo tenei paia siempio seguuidad de su estado las que poi tu sublimidad hubiei en sido nombi ados pai a estos caigas de confoi midad con la pi esente divina constitución Pues, Dios mediante, diapondiemas poi otia ley lo conceiniente ti los jueces militales, A sus oficiales, y al otio ejéicito nuestio Dada en Constantinopla, bajo el euaito çonsulado de nuesti o asfloi JUSTINIANO, y 5l de PAUIJiio [534]

2 Idem A BElISARIO (9), Magistro mi2itum per Oiienteni —In nomine domini nostii Jean Chi isti ad omnia çonsilia omuesque actus sempei. (10) piogiedinnu (11) POI ipauni enim lina impelli suscepimus, psi ipsum pacen eum Psi sis ¡u aetei num couflima'vimus (12), pci ipsum aceibiashuos hostes et foitiasimos tyiannos deiecimus, psi ipatim multas difficnitates supeiavimus, psi ipaum Áfiicam defendeis st sub nostiu.m impeiium iedigeie nobis concessum est, psi ipsum quoque, ut nostio modei amine i ecte gubei netui et fi me custodiatui, confidimus Unde (13) per eius guatian etiam (14) ci'villum administiationum índices et offieia singulis Afiicanis piovincila constituimus,

ejército de Oi ient - SI empi epi ocedemos en todas nuestias deteiminaciones y en todos los actos en nombie de nuestio sefioi Jesueuito Pues por él adqnilimos los del echas del impelio, poi él afamamos pala siempie la paz con los Peisas, poi él deatininos ti muy tenibles enemigos y ti foitisimos tunos, poi él supea amos muchas dificultades, poi él nos fué concedido defendei e! Afzica y ieatituiila A nuesti o impetio, y poi él también confiamos en que bajo nuesti a dii ección sea u ectamente gobeiivada y fl memente defendida. Pai a lo que hemos establecido, ayudados también de su glacis, los jueces y oficiales de las administraciones civiles en

Dat Constantinop domino nostio

JUSTINIANO IV

(1) statoiuin, Cont al ,ndrgen (2) pi neto, janni um, la se5aian Con aatei ¿aco Euu ÜonS (3) anuo, Ibas Oon 76; annonae, cont 82 68 72 O1a

y ¡os de,n4a.

(4) LXXXI, Contj al md, gen

(6) Oeos,coasulaiium sol 000XLVIII., ofllcioi etna sol C000XVJII Ita pilsio pie anno XV cap VI sol O Secundo Pro anuo 1 cap. V. sol LXX ieliquts hominibus, y ¿o de,nds como aquí en el tanto, Cont al mdr gen (8) (Joa,t 76 , pei o potest. ma' Cada Con asterisco; pt ,Russ Cont. 82. 66. 71 CVw, y los demás (7) .4Qui ponen asterisco BuaS. Cont C7,a, .Pac

2 El mismo Augusta á BELISÁRio, General del

(8) Ái se ha de completa, aegiin Cont, ¿a indicación de ¿a facha, pues ¿a XIII endiccsón, d que se refiere Justiniano, co,,espond.e al alio 585. (9) Bailiano, ad Nbg HaZ; Blislano, me. Pl 1 ;Bilisaito, mms Val 1n2 ; VWsailo, me Cas.- Basflajio, ma Eg (10) pez Deum, jase, tan Zas al .Zql,g HaZ Ilusa (11) piogiediamni, ,ns Ng (12) pa lpsum pacem - confli mavimu, faltan en la cd (18) lInde ¡am, m$ Pi 2 , cd Rchf HaZ .Iluss CosI 62; ut ¡am, ad Nbg (14) etiam, falta Sn ¿os mmi Pl 1. 2 33g

180

CóDWO.—LiBiIO i:

attiibuentes quidem emolumentum, quod (1) nrnis quisque percipele debeat Ad oms igitm plovideitiam et nunc (2) animum notium iefeientes, et aimatas niffitias, et duces militum oi dlnare d1sponimn § 1 —Sancimns itaque, ut dux militum Tiipol1tanae piovinciae in Leptimagnensi (3) civitate sedes inteiim babeat, dux vero Byzacenae pioviitcine (4) in Capsa et altei a Lepte :(5) civitatibus int,eiim sedeal, dux velo Nuznidias piovincias in Constantinensi civitate sedes inteiim habeat, dux autem Mainitaniae piovluciae iii. Caesailensi clvitate inteiiin sedeat. § 2 —lubemus etiam, ut in tialectu (6), qui est contia Hispaniani, qui Septa (7) dicitui, quantos piovicleiit tun magnitudo, de niiiltibu.s una cum taibuno (8) eno, homine piudente et devotionem seivante icipublicas nostiae, pel omnia constitune (9), qui possint et ipsum tiaiectiun sempei seivare, et omnia, quaecuuque ni paitibus Hispaniae vol Galias seu Fiaecoiuili aguntiu, vho speotabili duci mintiaie (10), ut ipse tunc magnitudini iefeiat In quo tialectu (11) etiani diomones (12), quantos piovideiis, oidinaii facia' § 3 —In Sal dinia autem inbemus dueem oi din au, et eum iuxta montes, ubi Baibaiicae gentes (13) vidcnttn sedei e, habentem milites pi custodia locoium, quantos et ibi tun magnitudo piovideiit. § 4 —Et omnes diigentei pi o commissis sliae eustodiae piovinefis iuvigileut, et ab omni hostium incuisione subiectos nosti os tueanhu illaesos, et (14) festinent, dio nocteque (15) Dei invocando auxifiuni et diligentei laboiando, usque ad illos fines piovincias Afilcanas extendeie, ubi ante [uvasionem Vandaloium et Mauioium 1 espublica Romana fines babueiat, et ubi custodes antiqui seivabant, sient ex clausniis et inugis osteuditm Maxime autem civitates, quae pi ope clausni as et fines (16) antea tenebantuz, quum essent sub Romano impezio constitutas, auxiliante divina misericoi din quum hostos PSI paites expelluntui, festinent 1?) compiehendeie atque muniie (18); et in ulla ¡ocio (19) duces et milites pei paites accedant, ubi antea fines et clausuiae piovinciaium eiant, quando integiae Africanac scivabantui sub Romano impeilo piovinciae, quod Deo annuente, cuine auxilio nobis zestitutae sunt, speiamus cito iiostiig piovenize tempoiibus, ut st in (20) secuiitate (21) etpace plovinciae cum anticjuis fluibus hiteg u no seiventin, et vigiiis no laboz ibus devotissimoinni mffltum et cina spectabilium pio tempole d.ueum custodiantuz illaesae, quoniam ita convemt, nt sempei custodes fines piovinciae seivent,

1

17 (1) attilbuentes, quid molumentorum, mine. PL. 1 Bg, ~o Cont 82.; attr quid moiumentorum, €4 Nbg (2) Los ,nma Pl 2 Bg ¡ elisia nunc, me. In1, €4 Schf; el, omiUendo liune, al .Wbg. etiamnum, HaZ y los donde (3) LegitlmanenM, ma JJg.; Cesas lensi, me l't 1 Lepti.. .

magnesi, me. PL 2, cd Hbg. Echf; Leptis magnas, ¿9lar al mdrgsn, conforme 4 su propio tibio y al de Aur€dano (4) Loe ~u Pl 1 2 Sg, €4 Schf; el, insertan Zas €4 1Q'bg. HaZ y 1n8 donde. (2) et Alepte, me Pi 2, €4 Nbg 2cl4f; el Lepte, mine

Pi LBg

(6) tiaieeto, ma Pi. 2, cd 1Tbg Scht fli2 () septem, mino PL 1 Bg; Septos, me Pl 2; Septe, cd Schf (8) tiibnnlano, me. Bg, lo que aprueba al mili gen Ruso por el equiente constituatis, que leen muchos; Triboniaiio sumino, ¿?ha,, al md, gen, confo, me al Ubi o de Lis, alano (9) eontituatle, mine Fi 1 2 Bg, €4 .Wbg Schf

!rirtno Xlvii

cada una de las piovincias Afuicanas, asignándole los emolumentos que cada cual deba peicibli As!, pues, dii igiendo también ahoi a nuesti o espiz ¡tu á su pi ovidencia, detez minamos daz disposiciones pala las milicias aumadas y paia sus gofos § 1 —En su consecuencia mandamos, que el gefe de las ti opas de la piovincia de Tilpoli tenga hito iinamente su 1 esidencia en la ciudad de Lébida la gi ande, el gefe de las de la pi ovincia Byzacena iesida también intel inaniente en las ciudades de Capan y de la otan Lébida, el gofo de las de la pi. ovmcia de Numidia tenga su iesidencia piovisional en la ciudad de Constantina, yci gefe de las de la provincia de Mauritania en la ciudad Cesaiiense § 2 —Mandamos además, que en el trayecto que hay fiente á ESpafia, y que se llama Ceuta, establezcapai a todo tu gi nudosa cuantos soldados ci eyeie necesaiios, al mando de un tiibuno, honubie piudente y que gua' de devoción á nuestra República, los cuales puedan conseivai siempie dicho ti s.yeeto y avisar al iespetable geneial de todo cuanto se hace en las legiones de España, Italia 6 li't anda, ala que él lo ponga en conocimiento de tu gi andeza. En cuyo tlayecto mandaiás situar también las naves ciucezas que zgues ju necesarias. § 3 —También mandamos que se establezca en le Cci della un gefe muitai, y que se sitúe coz ea de las montañas en que paiees que habitan las ti.¡bus bái bazas, con las tiopas que tu g 1 nudosa considele también nifi suficientes para la consei vaclón de aquellos lugaz es § 4 —Y vigilen todos diligentemente en las p10viudas encomendadas á sus cuidados, conserven á nuestios súbditos ilesos de toda mcm Sión de enemig os, y apresúrense, invocando din y noche el auxilio de Dios yti abaj ando con constancia, á extendei las pioviucias Afiicanas hasta los confines donde antes de la invasión de los Vándalos y de los Moios tenia sus fionteias la iepública Romana, y donde estaban estacionadas las antiguas avanzadas, como se vé poi los atiincheianiient,os y fueltos Pero pi incipalmente apieaiuieuse fi iecobiai y fol tificai, con el auxilio de la divina misei icoi din, las ciudades que poseiamos antes pi óximas fi los ata inchez amientos y fi enteras, cuando se hallaban sometidas al impel jo Romano, fi medida que vayan siendo expulsados los enemigos; y envíense gefes y soldados, según se necesiten, fi aquellos lugares, donde se hallaban antes las fi ontez as y los atiin.diez amientos de las pi ovincias, cuando las de Afi 1ca se conseivaban Integias bajo el Inipezio Romano, lo que, Dios mediante, con cuyo auxilio nos han sido i estituidas, espei amos que sucedeifi pionto en nuetios dina, paia que segtuas y enpaz dichas pi ovincias se conseiven integias con sus antiguos limites, yse mantengan ilesas poi la vigilancia y

(10) Los mine. Pi 1 Bg, cd Schf; denuntiare, sas Pi; 9, cd. Nbg HaZ y las deinda (11) traiecto, me Fi. 2 , €4 .Nbg S&lf HaZ (12) demones, me Pi a. (13) Barberlcinas omitiendo gentes, mine Pl 1 2 5g; Ba,baxitae, omitiemio gentes, €4 Schf (U) ut,mme Pi! 2.flg,ed.N&g.Rchf fr5 cd .lQbg (16) noctuque, sss Fi 1 2.Ry falta¿n la €4 Nbg. texto (1'I) fines, falta (17) Istiiiate, me Pi 1 ,cd 9Jif; festinare, mePi 2; fe-

stlnant8, ma Bg (18) manere, vms Pi 1. 2 Bq , cd fictif

(19) Los mm Pi 1 2 Bg, €4 Jibg Schf HaRusi; loca,

falto en Con!. y €n los donde. HaZ Ruso .; et fu, ini Pl L ut tu, me. (so) E'i ma. Pl 2; el Ut fu, ma Sg, cd Bchf CosI y Las ¿md. (21) obsemltata, isa PL 1

oóPio

—LIBRO 1: TiTULO XXVI!

no detui bostibus liceutia inciureudi ant devastandi loca, quae nostii subiecti possident

§ 5 —Quantos autem milites, sive pedesi es (1) sive eqiites, poi unumquemque limiteui collocati oportet ad (2) cutodieudas pi ovincias et civitates, tun magnitudo, piont consideiaveiit (3), oldinet et nobis iefeiat, nt, si piaevideiimus sufficientem esse oidinationem, confnmemus eam, sin autem pci spexci imus et aliquid amplius fiel¡, ut eam aug mentemus § 6 —Quid autem dux stipendioium nomine pio se suisque hominibus, et quid eius offlcium consequetui, hoc in subdita declai atui notitia § 7.—Sicut oigo pxaedictum est, inteiim nune duces nc milites secundum nosti am dispositiouem in locis son civitatibus, in quibus iussinius, sedeant, donec, Deo auiiliante noble nc i eipublicae nostaae, pci laboies nostios in illis locis constitul possint, ID qnibus uniuseniusque pioviucian antiquus limes constitutus ci a!, quando fbi ente Romana iepublica mcmoiatac provincine integiae tenebantui. § 8 —Pro limitancii vejo oi dinandis quia (4) necessaiium nobis esse videtm, ut exta a comitatenses milites (5) poi castia (6) milites (7) unutanei (8) constituauttu, qni possint et castra et civitates limitis (9) defcndeie, et tel i as colci e, et u! &hi piovinciales, videntes eos pci paites, ad Hin loca se confeiaut, (10) exemplum fecimus unius numeii llnuitaneoium, ut secundunu eempLum, quod nos misimus, poi castia et loca, quae pioviderit tun magnitudo, eos ad similitudinem nostii exempli oidinet, sic tamen, ut, si inveneiis de pioviuciis idonea coipoia, aut de hile, quos antes milites habebant, limitaneoium constituas rnimei o in unoquoque limite, ut, si aliqua foi sitan cernmotio fueiit, posein! ipsi Iimltanei sine comitatensibu uuiitibu una eum (11) ducibus suis adluvai e loca, abí dispositi fuctint, non buge liiz(tem (12) exeuntes ncc ipsi limitanei, nec duces eoium, ut nullum etiam d.ispendium a ducibus vel ducianis pi aedictl. limitanci sustineant, nec aliquas sibi consuetudines de eoium etipendile poi fiaudem ad suuin luctum convcitant Hace antera non solum in limitaneos volumus obseivaii, sed etiam in comitatcnses milites.

§ 9 —Et unumquemque ducem et tiibunos coiundem milituni iubemus, ut scmpei. milites ad exei cita.tionem ni mci um teneant (13), et non con(1) Los ~~ Pl 1

loe denucU

2 By, ad 2T6g SC7z; pedites RL y

(2) limltem qui debent ad, mme. Pi 1. 2 ed Nbg; Unu u i debent viglla e ad, ml By h m qul mlttl debent ad, ed chf (6) ut tuanuagnitudo iuonspetelit, flZ Dg según enmiendo (4) Los mms Pl 1 2 Bg,eÉi ¿(Sg Sclif ¿(41; quia, foZs

enRuso ¡j las demde

(5) qul, mee, ten el isa Bg., las d ¿(Sg Su,, y despuia los

(6) aUnt, inIeu tan Rusa y daspu4s loa desudeIgl

los esfneizos de soldados adictisimos y poi el cuida-

do de los que 4 la sazón sean sus ilusties genciales, pues as¡ conviene, paia que sieinpievigilantes guarden las fionteias de la piovincia, y no se dé fi los enemigos ocasión pala hacei incut siones ó devastai los lugai es que poseen nuesti os súbditos § 5 —Disponga tu giandeza, según lo consideinie conveniente, que se estacionen en cada IImit cuantas fueizas de infanteija 6 cabaliei1a fueieñ necesalias pata cnstodiai las piovincias y ciudades, y dénos cuenta de ello, paia que, si cieyéremos que es suficiente la disposición, la conflimemos, ó para que la aumentemos, si juzgái emes conveniente que aun se haga alguna cosa más § 6 —Mas, lo que el geneial deba percibit pata el y pata sus soldados, yio que sus oficiales, en concepto de estipendios, se declara en la nota abajo insci tu § 7.—As!, pues, como queda dicho, r esidau pi o. visionalmente poi ahota los gefes y las ti opas, se gun hemos dispuesto, en aquellos puntos 6 duda; des que hemos mandado, hasta tanto que, median, te el auxilio que 4 nosotios y 4 nuestia República Dios nos dispense, puedan estableceise poi unesta os esfuerzos en aquellos puntos en que se hallaba fijado el antiguo limite de cada piovincia, cuando en los fbi ecientes tiempos de la i epiiblica Romana se poseían integi as las mencionadas pi ovinclas. § 8 --Y en cuanto al establecimiento de tropas fionteiiza, pues nos ha patecido uecesaiio, que además de las acampadas fi las ói dones del conde se formen eneipos ñonteiizos, que puedan defendei as! los campamentos como las ciudades liniUi ofes, y cuitivaa las tieiias, pala que, viéndolos establecidos en difei entes puntos los demás habitantes de las pi ovincias, se tiasladen fi ellos, hemos foi mado el modelo de un cucipo de fiontetizos, 5. fin de que, confoinie 5 la plantilla que enviamos, los establezca tu giandeza 5 semejanza de nuestro modelo en los campamentos y lugaies que considote convenientes, pal o de tal rnanei a que, si hallai es cueipos (u pi opósito en las piovizicias, 6 en aquellos lugates que antes ocupaban los soldados, los constituyas en destacamentos de fionteilzos en cada fionteta, con el objeto de que si poi acaso estallale alguna conmoción, puedan los mismos fiouteiizos, sin necesidad de los soldados del conde, socorrer en unión de sus gafes los lugai es en que hubici en sido establecidos, no alejándose mucho dichos fronteilzos, ni sus gafes, de las fiontejas, paia que los mencionados fi entei izos no se vean pi ccisados poi sus genetales 6 poi los delegados de estos á sopoitai gasto ninguno, ni conviertan ellos en su piovecho, raediantefi aude, algunas utilidades seostunibi adas poi tazón de sus estipendios Pelo queternos que estas disposiciones sean aplicadas no solo 4 los soldados fiouteiizos, sino también 5. los que se hallan 5 las ói den es del conde § 9 —Mandamos además fi cada uno de los gafes, y 5. los ti ibunos de estos mismos soldados, que los ejel citen continuamente en el manejo dalas armas,

(7) limitiS, me. By, ád Sc7q'; limitis milites, una Pl 2 (8) sunt, injerto ma Bg (9) 41 clv. 41 Umite, mme Pl 2. Bg (10) Mi PI 2, ¿(al; et, inaes tan los mm, P1 1 B y ka deundted. (11) milit!bua et, mac, tan loe cd ¿(Sg ¿(al (12) limltum, ma Pl 1. (13) tendant, ad ¿(bg. teneantur, me By, en el Cual, como en la ~02 ia de los antiguos, comienza desde la

palab a lubemus una nueva pi oposición -

182CÓDIGO.—LIBRO 1 TÍ'ULO XXVII

eedaut eos divagai i, ut, si quando uecessitas contigeiit, posaint inimicis iesistexe; et nullum audeant duces ant tiibum comxneatalem de ipsis dimtteie, ne, dum sibi lucium student conficcie, incustoditas nosti as 1 e1nquant pi ovincias Nam si usuapa-veiint memolati duces vel offlcia eoium sen tiibuni comineatalem de mffitibus idlinquete, ant aliquod lucrum de eoi um emolumentis sibi acquil ci oj hoe non sohum iii qnadruplum (1) iubemus publico dependere (2), sed etiam dignitate ces pAvari Magls'enhm debent et duces et tiibuni supia deputata sibi emolumenta secundwn laboies suos de nosta a lai gitate i emunsi ationem speiare, et non de commeatis muuitum ant eoium sUpeiidiis Iiici um sibi acqnii ci e, quou[amideo 01 dinati sunt milites, ut psi ipsos piovineiae vindicentm, pi aecipue quum siiffieientei et ipsis ducibus et eoium officiis emolumenta piaestitimus, et sempsi pi ovidimus (3), unumquemque secundum Iaboi es snos ad meioies giadus et ad maioies dignitates pci ducei e (4)

§ 10 - Postquam vsi o Deo placuei it et pei tuam inaguitudineut limes omnis ui antiquum statum peiveneiit, et bene oidinatus fueiit, tunc, ubicunque neceesitas emeu seiit, viii spectabiles duces invicem sibi, quando usas exegeiit, aaxilium piaebeant, ut pioviociae seu limites (5) coiuuu (6) vigillis et laboilbus Deo luvante fflaesi eustodiantui § 11 —Sient autem iubemtis audaces et fei oces conta a inimicos (7) indices (8) tic milites nosti os case, sic volumuS sos mites et benevolos chca collatoi es nosti os existei e, et nnllum damnum nullamquc Laesionem la eos efficoie Sin autem quiaquam de militibus ausus fuei it (9), quamcunque laesionem tuibutaiiis nostiis infene, peiiculo viii spectabilis duela sen tuibuni et (10) piincipis digna vindicta afficiatui. (11), ut (12) indemnes tuibutaiü nosti i custodiantui § 12 —Si velo pi o quibusdam causis inteipeilatio apud nostios indices facta fueiit, iubemus non ampilus spoitulaium nomine, quam nostiis legibus deflnitum est, executoies accipeze, poenam eisdem legibus iuseutam ex tiansgiessione formidantes § 13 —Quum autem Deo annuente Afiicanae nostiae provinciae per tiianu magnitndinem secundu.m nostu am dispositioneni 01 dinatae, et limites lxi antiqnum statum u educti, et omnis Mrica sic detenta fueiit, sicut eiat, quum elgo hace omnia, Ocó iuvante, pi aesente tua magnitudine, disposita et peifecta fueiiut, et psi laboies tuos antiquos (18) fines omnis (14) Afiica iecepeiit, et et docueuit (15) nos de omni oudinatione totius .Afiieanac dioeceseos id est quanti et qui milites, in quibus locis vel elvitatibus constituti sant, et quanti limitanel, et in quibus locis et militiis cello(1) quadiuplo, meas. Pl.! 2 Dg, cd. &lif (E Los meas PI L Dg., Rusa al mdc gen, confo,me 4 tres cean.; deptendeie, ad Sckf; iepiehendeie, ma Pl 2; iependere, ed h'?eg Ifal y lea denida. (2) providsmue, mt Pl 1 , cd. Nbg Bchf Mal (t) ptoduceie, mm, Pi 1 2 Bg , cd &lif (5) milites, cd Nbg (6) eaium, cd Nbg Ha! (?) 1uliuos, cnt Pl 1 cd. Nbg, Hal en e! texto (9) Quczd sea más acertado leer duces (9) ausus fue¡ it usurpare, ma .Sg ;psro uswpare, fu4 la-

ynolcspeimitanandai. en antes, ti fin de que, cuan-

do lo exigiere la necesidad, puedan iesistii ti los enemigos; y no se ati evan los gefes ni los ti ibunos ti lieenciai ti ningún soldado, pala que mientias piocuian adquiuii paia si un lucio, no dejen indefensas nuestias plovincias Pues si los susodichos gefes, sus oficiales, ó los tribunos se hubieien ala evido ti conceder esas licencias ti los soldados, 6 ti adquhu paia si algún lucio con los emolumentos de ellos, mandamos no solo que iestituyan públicamente el cutidi uplo, sitio también que sean pi ivados de su dignidad. Pues los gefes y los tiibunos deben más bien espel ti de naesti a g enei osidad según sus servicios una ieniunei ación sobie los emolumentos que les están asignados, y no adquiiir pais. si lucio con las licencias de los soldados ó con los estipendios de los mismos, poi que los soldados han sido oiganizados pala esto, paia que poi ellos sean defendidas las pi ovincias, principalmente, cuando así pala dichos g efes como para sus oficiales hemos fijado emolumentos en cantidad suficiente, y cuando siempie piocuiamos que ascienda cada cual, según sus servicios, ti giados supeuioics y ti mayou es dignidades § 10 —Mas después que ti Dios haya placido, y poi los esfueizos de tu giandeza se hubieie zestablecid.o en su antiguo estado toda la fionteia, y se hallaie bien oiganizada, entonces, allí donde ftieie neccsauio, piésten.se mútuamente auxilio los ilusties geneiales, cuando el caso lo exigiete, ti fin, de que con su vigilancia ysus esfuei sos se consei ven ilesas, con la ayuda de Dios, las piovincias 6 sus fiontei as § 11 —Mas así como mandamos que nuesti os jueces 'y soldados sean audaces y fiel os Conti a los enemigos, as! quciemós que sean blandos y benévolos con nuesti os tu ibutai ¡os, y que no les causen ningún daño ni lesión. Y si algún soldado se hubicue ati evido ti infei hles ti nuesti os tu ibutat ¡os alguna lesión, quede sometido al castigo del ilustie geneial 6 del tilbuno, y ti la metecida vindicta del piincipe, pata que Bines de todo daño se mantenga ti nueati os tiibutai ios § 12 —Y si en ciei tas causas se hubieie hecho citación ante nuestios jueces, mandamos que los ejecutoues no ieciban ti titulo de espóituias mayoi cantidad de la fijada en nuestias leyes, temeiosos Oe la pena señalada en las mismas leyes para la tiansgi esión! § 13 —Y cuando, Dios mediante, todas nuestias pi ovincias de Mi lea hayan sido 01 ganizadas poi tu giandeza según nuestias disposiciones, y hayan sido uestablecidas ti su antiguo estado las fioiutei as, y ocupada toda elÁfuica, como lo estaba, cuando todas estas cosas hayan sido dispuestas y dicen tadas, con el favoi divino, hallándose piesente tu giandeza,y cuando poi tus esfacizos el Afiica toda haya l ecobi ado sus antiguos limites, y nos hubieies dado cuenta de la completa oiganización de toda la diócesis Ah !cana, esto es, cuántos y cuáles soldados han sido destinados ti cada uno de los pun-

c7o.da deapua; se uauipaveilt, me Pi 1; ustfrpaveill, yac 1

gL, aprobándolo Rusa al mdc gen. (10) ex, meas Pl 1 Dg (11) efflctatui, ene. Pi 1; efflciantui, ma Pl 2 (12) et,n,m* P1.! 2 Dg, €4 Schf. (1$) antiquos, fud encere a da ente e pee 4ntesis poe Cont Char Pac (14.) Loa ranis P1! 2 Bg,ed Nbg Schf Ha! Raca Bit; omnes, Cóni y, los demds,

(15) docners, RuBs al cndgen

CÓDIGO.—LIBRO 1: Tf'rYLO

cati (1) sunt (2), tunc iubemus tuam magiiitudinem ad nostiam cicmentiam iemeaie

xxvii183

§ 17 —Eec etiam deceinimus, ut iudices, qui oidinandi sunt pci Africanos limites, nihil ampliwi iii saciatissiino palatio enilibet peisonae aut dignitati, ve¡ in (7) p aetoiio pei Añicam piaefctmae ci (8) magisteiiae potestati (9) piaebcant, nisI quantum subtei anuexa deelaiat notitia Nam si quis ampiitts, quam iii subdita notitia taxatum esi, usuipaveiit sen acccpeiit (10), tiiginta libias ami muletas depeiidat nomine, qu.nm (11) al pci iculo iudignationis (12) noslaae seienitati.s subiacebit; nulia alia qualibet peisona, ant dignitate, ant offido accipiente aliquid ab cis plaetel illos, q'iioium nomina in subiecta notitia continentui § 18 —Ad hoc iubemtis, ni Deo iuvaute unusquisque dux sen coium officia, secundum quod notitia siibtei annexa continet (18), emolumenta sua ex tiibutis Afi ieauae pi ovineiae ex Kalendis Septembiis instantis felieissimac teitias decimae indictionis (14) pci cipiani § 19 —El hace noticia (15) Deo volente debet delegaii ducibus ci coium ofllciis, in Africa constitutis, pi o aunonis et capitu (16) poi singuios annos pinebendis (17)

tos 6 ciudades, y cuántos fionteilzos han sido etablecidos, y en qué lngaies y milicias, entonces, mandamos 4 tu giandeza que vuelva aliado de nriesti a clemencia § 14 —Mas ente etaute, si tu gi audeza considerayo que algunas ciudades ócastiilos de los levantados en las fi ontez as tienen demasiada extensión, y que poi esta causa no pueden sei bien custodiados, disponga que se consti nynu de manei a que con pocos soldados puedan sol bien consci vados § 15.—Pelo cuando, dispuestas todas las cosas, hubieie iecibido óiden tu giandeza paia volvet 4 nuestio lado, entonces los genezales de cada fionteia, siempie que tuvieicn alguna necesidad de medios paiala iepai ación de las ciudades o de los campamentos, ó pala sus pi opios estipendios, 6 para pi ovisiones, pónganlo inmediatamente en conocimiento del magnifico pi efecto de Africa, p ni a se apieslite fi bacei lo que fueie necesailo, fi fin de que ninguna taj danza peijudique fi las piovincias § 16 —Mas el antedicho magnifico piefecto del pietoiio de Afiica, y los ilusties generales, dérnios con frecuencia cuenta de lo que 61 hubieje hecho, 6 de lo que todavía fuese necesailo piocuial después, y de todo lo demás que alli se haga, pata que lo bieñ hecho lo confli memos, y se lleve fi cabo, según dispongamos, lo que con más opoitunidad deba hacerse § 17 —Mandamos además, que los jueces que deben nombiaise paia las fiontei.as Afiicanasno satisfagan en tiuestio saciatisimo palacio fi ninguna pci sona 6 dignidad, ni en el pietorio de Africa fi la piefectuta y 4 la autoildad del maestie nada más que lo que declaia la nota abajo inseita Pues si alguno hubieie usuipado 6 1 ecibido más de lo tasado en la susodicha nota, pague fi titulo de multa ti Cinta libias de oio, y quedaifi sometido á la indignación de nuesti a sol enídad; no debiendo 1 ecibii n ada de ellos ninguna otia peisona, dignidad 6 caigo, fi excepción de aquellos cuyos nombies se contienen en la nota abajo inseita § 18 —También mandamos, que, con el favor de Dios, cada geiieial 6 sus oficiales perciban sus emolumentos de los tiibutos de la piovi.ncia Afiicaua, de confotmidad fi lo que contiene la nota abajo inseita, desde las Calendas de $cptiembie de la pióxima feicisima décima tez cci a indicción § 19 —Y esta nota debe sol iemitida, Dios mediante, fi los genciales y fi sus oficiales, establecidos en Afiica, pala noi mal de las annonas y de las iaciones de caballo que deben pagaise cada año

Ita: Claiissiino vito, duci Tiipolitanac piovincine, ci hominibus eius singulis solid. V eapit CLIX siugulis capit solid DCCLXXXIII (18) Assessoii duela el ofilcio nc hominibus eius KL

aun XCVI (19) S, sing-ulis annis capit solid VI (20) Simul ilunt pie aun ci capit solid DCLXXIV (21) Dividuntm sic: assessoi i it]. ami VIII capit IV (22), piimiceiio in. aun. VIII (28)

(1) et lii jnib loe. et mil coil ,/'o2tan en Za ed Schf (2) et quanti limitanei - coil sunt faltan en los mme Pl 1 Sg y en cutiO o mme deAues;vei vicie, atk,ds el me

Hbg ;

§ 14 —Intei ea vei o si aliquas civitates seu castelia pci limites CotiStituta pióvideiit tun magnitudo uimiae csse magnitudinis, et pi. optei hoc noñ posse (8) bene custodiii, ad talein modum ea constiui dispouat, ut possiut poi paucos bene seivaii § 15 - Quum autem magnitudo tun, omoibus dispositis, ad nos iemcare iussa fueiit (4), tunc duces uniuseutusque limitis, quoticus P10 componendis civitatibus ant easti.iS, et pio stipendiis suis, nc (5) pio annonis aliquod opus habueiint, celejius ad vilum magnMeum, piaefeetiim pci Afiieam, signifieent, ut ipse, quae neeesaiia fueiint, festinet faccie, no aliqua protiactio piovincus noccat § 16 —Ea veio, quac ipse feeeiit, vel quae adhuc necessaiio piocurauda swit póstea, et memo1 atus vil mag ntflcus1 pi aefectus pi aetoi io (6) Afi icae, et viii spectabiles duces, et de allis omnibus, quac ibi aguntul, fieqnentei ad nos icfeiant, lit bene facta conflimemus, et, qune oppoituniiis debent fien, ex nosti a dispositione pelagautur

(5) pocse, falta en la. cd JZ'g,RaZ en el texto (4) visa fuel it, mmc. Pl. 1 2 Bg. (5) Loa mmc. Pl 1 2 Bg, cd Nbg HaZ; ant, cd Schf Rusa y ¿os dcmd2 (6) practolio, fa2ta en loe mmc Pl 1 2 Bg, cd Wbg Bchf (7) in, faltaenelms By (8) el, falta en el me Bg. (9) magistel lee potestatf, me. Pi 2 , cd ScSf; magiate, rio poteatatic, ma. Bg; magistei II poteetati, mc Pl 1 (101 usuipaverlt sé acctpeie, mme Pl ¡ 2 By , habindoee tachado en este des~ el se, cd Nbg; ueuipaveiit aecipeia, ap, ueba Buce alndgen (U) Losmms.Pl 1 2 Bg,ed N?g &hf Hal; cum quo, Buce y los dmnds (12) dlgnítatis, me Pl 1; indignenlie, mc Pl 2

(13) detinat, sama Pl 1 2, cd. &hf Hol; detiaetui, cd

dettu, me Bg. (14) ex Ral —tadiction1, faltan en los mm Pl 2, ad (ib) el ex notitia, me By (16) ex capite, me. By

Schf

(17) Tampoco 1, aducimos ceta planliUa po, las miemos e azonesexpue8tasenLa nota 2.2etap4g 178—N de¿ T,.

(18) al homin elus aun. CX. O. cingula ami salid V cap! CLVIII siuguil capil MDI XXXII, vis By (19) XCYII,msBg (20) cingulis aun olid V cap XLXIII alugujis caplt sol TUL, sus. Bg. (Si) DCLXXXIII , ene By (22) III, me. By (23) V., ma Bg; y el milmo sigue as*. capit. II numeiexlo 1 ana 1111 capit ducenailis liii. cd aun III el Sunt aun

XUIIs el e capita Iii centenari VI cd cnn III Sunt aun XI. et ad capli 1 final capit. VI B!aichis VIII ad aun. II. finnt

aun. XVI ad cap 1 fiunt capit VIII

184CÓDIGO,—LÇBRO I T1?V1)LO XXVII

II 8, fiuni duodceim, et ad capit capita VI; blaichis VIII (22); eixcitoiibus IX ad aun. II, fiunt aun CXXVII (23), et ad capit III, flunt capit VIII senlis (24); allis XI ad aun II, flimt aun XVI (2) sunt XV (26), et ad capil UI., flunt capit XI (27) Iteni vuo elailsslmo, duo¡ Mauritanlae piovi.n clac, el hominibus chis aun. CXC singulis aun soJid V capit solid CC CLX XXXV Ássessoi i ducis el officio eius homfnibus XL aun XCVI 8 (28) III 8, finut siml pie aun el capit sol DCLXX III 8 Dividmit,iu sic: assessoli lii aun IX capít. IV.; plimiceilo iii aun V capit 1; mmmci ario in aun caplt UI; ducena-

cap. II , ducenailis III. ad aun VI salid¡, flnüt aun capitis ilunt capittLm capit, ceuteuaiiis VI ann V sunt, flunt aun IV., et ad capit 1 flunt aun XVI , et ad capit III fiuut cap VIII; ch citoilbus IX semis; allis XI ad. aun 1 S flunt ami XIV stuit et ad capit III finut capit il (1) Item vho elaiissimo, duo¡ Byzaceuae pioviniae, et hominibus eius aun CXC singulis in (2) aun salid V. (3) capit CLVIII singulis capit salid N Sirnul fiunt pio aun capit salid¡ DCLXX Omnes divicluutui sic: asses$oii m (4) aun VII capit IV.; pihuieciio in aun Y capit II; numerailo in aun VI (5) captt VIII; dnceuaiio IV ad aun. 111 (6), ftunt capit III ; centenailis VI ad anu (7) aun XV., et cap 1., flunt cap VII; cueitoiibus IX ad aun (8), fluni aun XIII, et ad cap III flunt cap VII ; eiicitoiibus (9) IX ad aun II , flunt XVIII, ci ad capit flunt aun XIII (10) capit IX semis; allis XI ad aun III (11), Ilant aun XIII 8 el ad. c.apit XI (12) Item vilo clailssimo, duci Nntnidiae pioviuciae, et hominibus chis aun OXC, $ngulis aun salid VIlIL (13), capit CLVIII, singulis capit salid IX. (14) Simul flunt pi aun et eapit salid CCCLI XXXIV (1). Assessoii ducis el offieio eius hominibus XL. aun el capit solid Y c.apit XLIX, singuli eapit salid Y capit XLVII II singulis eapit salid UI Siinul fluut pi aun et capil solid CLXIV. 8 (16) Dividuntui sic: aasessoii in aun XIII capit VI (17); plimiceLio (18) aun (19) capit III (20), numeiaiio in aun W flnnt ad. aun. XVI et ad capit Y; eentenaiiis (21) ad aun

eaput III, flunt capita V ; biaichis VIII; clicitoiibus ad aun VIII fluni ann XVIII, et ad cap. III, flnnt eapit i!u, fiunt capit XI Item vil claLissimo, duci Saidiniae insulae, el hominibus chis aun CXC, singulis aun salid¡ CCLXXXII; assessoii ducís el offlcio chis bominibus XL aun XCVI 8 , singulis aun salid (30) capit XLVIII, singulis capit salid IX Simul fiunt pi o aun ci capit CL. CLXXXVI Dividuntui sic: assessoii aun IX et capit III; piimiceiio in ann (31) II. capil III ; nunieiaiio in annum capit III; ducenaiiis IV aun III , suLnt aun XVI. el caplt TU. sunt et cap it IX ; cii citoiibus IX ann III., fiu.nt aun XXVIII, el capil IH , finut capit. IX; ciieitoiibug IX aun III , finut aun. TV cap IX. semis; allis XI ad aun. XVI. sunt, el ad capit UI., flunt capit. XI.

§ 20.—Notitia consnetudinum, quas iii sacio la. terculo, el in piaetoiio amplissimae piaefcctuiae Poi Afticam, et in offleio magistil militum pie tempoi e dux pi aebei e debet uniascuiusque liinitis sic: Iii sacio latei culo salid. VI; in offlcio magisteiiae lnhitum potestatis pi o insinuandis admipisti atioais suac divinis nosti se sei enitatis affatibus salid. XII; iii offlcio amplissiinae piaefectauae pci Áfiicam pie insinuandis eiusd.em chaitis solidi XIIi

§ 20.—La nota de las costuinbi es que el que 4 la sazón sea gefe de cada ftonteia debe pagai en ci sacio tegistio, en el pietolio de la ilustilsima piefectuma de Afilca, y en las oficinas del maestie de las fueizas, es como sigue: En el sacio iegistio, 6 sueldos; en las oficinas de la autoiidad del maest,ie de las topas poi la piesentación de las divinas resoluciones d nuestia seienidad pata su caigo, 12 sueldos; en las oficinas de la ilusti ¡sima pi efeetui a de Áfiica por la pi esentación de sus diplomas, 12

§ 21 —Gloila itaque tun, quae pci hane pi agmaticam sanctioneflk nostra statult actei nitas, effeetui ea mancipad obseivaiique piaeeipiat.

§ 21 —En su consecuencia, disponga tu gloria que se lleven ti. efecto y se cumplan las disposiciones que poi esta pi agmtitica sanción ha dado nucotia eteinidad.

(L) choltoribus VIII. ad aun II. fiunI aun XVIII et ad capit. VIII semi alliS XI ad aun II Sunt XI et ad capit 1 fluntl cap. lIme Dg (2) fu faltosa Sima Dg (3) YñI ,ma Bg ; el mismo sigue luego aal: slngulls cap 801. IV. stinul pro aun et cap Bol DLXIIII

(4) iii, falta en el ,n 1?g (5) ann.VI,foitanen eime Eg

(0) liii., ma Bg., el cual sigue cap 1 finut caplt VI canten ate

as* fluiit aun 11111 et ad

(7) Rusa Cont. y ¡os d~ marcan aquí con un oste, taco el espacio de una laguna. (8) Rusa Cont y loa dunda indican aquí con un asterisco otra laguna (9) El ma Bg dice así, desde la palabra centenar ,haata la

deci, eltoi.icentenaiii VI. ad aun Innt capit VI. centenaifi VI ad ami. III. Sunt aun. XV. et ad cap. I. Sunt VI fiunt caplt. biarchis IX ad aun II ilunt aun XIII el ad capit 1 final caplt VIII, etrcitoi ¡bus (10) Dupui(a de aun y XIII:, ponen asta, iscos Rusa Coyit i, los de,ade (11) Rusa. Cont. y loe dunda ponen aqui también asteraco. (le) En el me. Bg desde cii cito, hasta capil XX ea 1k: drcttoribue IX ad aun. II Sant ami. XVIII el ad capit. IX et allis XI ad aun II fiunt aun. XVII et ad cap 1 fiunt capitXI (18) solid Y., mí By

ilis 11.1 ad aun UI 8 ,!fltint aun 1(29) et caplt III, flunt capit II; centenaills IX ad aun X et ad.

sueldos

(14) solid III!., nis. Dy. (15) solid. MDI XXXIII. sns.Bg (10) Ms Dg desde hoinlnib XL hasta CLXIV. 5., dice aai. hom. XL. aun. XVII. singulis 001 y cap XLVIII. singuli Capit sol IILI. simul final pea aun ci cap CLOLXXXIII[ 5 (17) aun VIII cap III , ma Dg. (18) Rus Cont y los desud, indican aqui con asterisco el espacio de ot, a laguna; 1, tases te el me Dg (19) aun V,ma Dg (20) cap II ,vis Dg (21) DeadaZaspalainat numerar hasta.centeuar as Measi en el me By ; mml ana 1111'. cap duocenartis VII ad. aun Hl Sunt aun IIU1-ndcapit 1-1 fiunt capit. Centenarlis VI (22) biarchls vm ad aun it final VIII 1 esa DI (23) fiuni X 911 • ma Dg (24) el ad cap 1 final cap IX , isa Dg (25) Sunt XI., me. Dg (26) sunt XV , falten en almo. Dg (87) atad cap 1 fluut h capit ,ms Dg Lo demds hasta el final fatta encIme Dg. (2$) Rusa Cont y Lot desude indican con asterisco otra laguna

(29) Rase Cont y los dunda ponen agni asterisco, II lo mismo delante del centenarfis, que sigue (80) Rusa ~t y los d~ ponen aquí asterisco (31) fu annum, Cont 62 76

CÓDIGO —LIBRO 1 TÍTULO XXVIII185

;,§ 22 —Ernissa lex Idib. Api ji OP. DN IUSTINIANOPP A. IV. et PAULINO V. O. Oonss

§ 22.—Ley piomulgada en Constantinopla loe Idus de Abiil, bajo el consulado de D JUSTINIANO, Augusto peipétuo, y ci de PAULINO, vazón cocistenido. [534]

Lidem astitioe voto epítome (1)

§ 23 —Et haec notitia Deo voicute debet delegaii indicibus et eoium officiis, iii Afiica constitutis, pio annonis et capitu pci. singulos annos piaebendis (2) Ita (3): yho claiissimo (4), duci Ti ipolitanae pi ovinciac, el hominibus chis auno (5) iionagesinlo singuia annona solidos quinque cap eentum quinqua hita novcm sing uli cap solidos ducentos octoginta duos assessoii ducis, et officio sic homjnibus chis quadiaginta aun (6) nonaginta t septem Itent vho ciaiissimo, duci Byzacenae, et hominibus chis similitei (7) Item 'vii.o claiissimo, duci Numidliae, et hominibus eius simiitei 11cm vil o ciaiissiino, duci Mauiitaniae piovhiciae,

et hominibus chis shnffitci. '8) 11cm duci Sai diuiae el hominibus cius similitem § 24 —Item notitia consuetudinuin, quas (9) tu sacio latezculo, et in piaetoiio amplissiniae pta6fectuiae pez Afiicam, et in offlcio inagiotmi militum plo tempOm e dux pi aebei e solet (10) uniuseniusque limitis sic: Tu sacio latei culo ocx solidos; in offlciis rnagisteiiae miituni potestatis pmo insinuandis dtvinis administi ationihus son divinae ocienitatis afíatibus (11) solidos duodccim pto (12) offlcio amplissimae pi aefectui nc pez Mi icam pi insinuandis eius chai lis aolidos duodecim § 25 —Gloiia itaque tun, quae poi hane pi ag maticam sanctionem nosti am statuuntui, aeteinitatis effcctui mancipas i obsei val ¡que pi aecipiat

TIT XXVIII

TÍTULO XXVIII

DE OFFICIO PRAEPECTI MBI (13)

DEL CARGO DE PREFECTO DE LA CIUDAD

1 Irnpp. VALENTINIANiiS st VALENS AA ad Vo-

P U (14)—Studentibus nobis statum in bis el annonaiiam lationem aliquando flimaie, ¡ti animuni (15) subiit (16), ciusdeni antionae enmm non omnibus defeiie (17) potestatibus Et no piaefectm a ui bis al» og atum sibi aliquid putal et, si totum ad officiwn annonat mm (18) 1 ed.undasset, eidem (19) pi aefectui nc sollicitudinis necessitatem mandamus, sed non ita, ut lateat officium anuonariae pmaefectuiae, sed ut ambae potestateR, in quantum sibi negotii col, tueantmn civJ.lem aunonam, sitque societas munemis (20) ita, ut infeiioi MLa4US meiitum supeliolis agnoscat, atque (21) ita supeiioi potestas se exoci al, ut scint ex ipso nomine, quid pi aefeeto debeatum annonae.

I.tTsANuM

Pat. II. Non Apiil Mediolani, VALENTÍNIANO et

VALENTE AA Conos (22) (365.1

2 .lidem AA. ad AMPELIUM P. U Quod p10inulgatie sauctionibus tun sincei itas i esemiptum(23) cose non ncscit, etiam ex pi accepto nostio competeutei obseivet, iiec quasdam peisonas de piovincia existimet advocandas (24), nisi tantumrnodo suos offlciales, et homines populates hutas ahnae ni bis sedilioni obuoxtos (1) Etpsime,pduaro de este ,eaúmen6ejitoeme, 6 eta el do

nOrne, o 28, di/le, e bastante de¿ texto ante, (ov 4 que se 9 e/le, e, JI po las razones p01 que nO tI aducimos ~¿él, dSj(Ie,o5 toenblén de 1, el epítome epitonie Loe § §. 24 ij 25 del mismo no dicon oti a. cosa que lo ya osp, osado en la t9 aduccipn de los anto io-

,ce § 20y21—W de¿ T,

(2) el haec notitin - pi aebcndle, faltan en Ruas 3) Rcl .Wbg HaZ. Ruas; Item, Coni. 86 y las denuta (4) ve,o, ~tiendo c1uissfieo, e(¡ Nbq ifni Rusa

b) Ha¿y loe elemd# pon en asIc, taco (6) Rd Nbg ial Rusa; aiuiie, Cont 88 y las demas (7) 11am vil o—eimlllter, faltan en Za ed ATbU, HaZ en el texto (8) Item vilo cmi duci Maujft - slmWter, faltan en la cd Nbg, ¡Ial en el texto

(8) qune, cd

(10) oportet ccl Nbg (u) Vta.eeo 20 aiflnni

Tomo 11-24

1 Los EMP61 adOl es V&LENTrNIANO y VALENTE, Augustos, á V0LUSIAN0, Prefecto de ¿a Ciudad Deseando nosotios afitmai alguna vez el estado de la ciudad y lo concemnientc A las piovisiones, se nos ocm lió que el cuidado de las mismas pi ovisiones no debla conflaise A todas las automidades Y pasa que la pmefectuia de la ciudad no cieycse que se le quitaban algunas de sus atitbuciones, si todo iecayeia sobre el encaigado de las piovisioneo, encomendamos A la misma pi efectui a la necesidad de su cuidado, peto no de manema que quede anulado el caigo de la piefectula de las piovi siones, sino pata que ambas potestades, en cuanto les conciei no i espectivameute, cuiden de las pi ovisiones civiles, y haya asociación de cal ges, de suez te que el infeiioi ieconozcaelméiito del giado supeiioi, y A su vez la autoildad supelioz se conduz ca de manet a, que sepa qué se deba al pi efecto de las piovisiones poi iazón de su mismo titulo Dada en Milán A 2 do las Nonas de Abiil, bajo el consulado de VALENTINIÁNO y de VALBNE, Augustos [365] 2 Los mismos Augustos, á AMPELIO, Pa efecto de la Ciudad —Lo que tu sinceiidad no ignoza que

ha sido oi donado poi las leyes pi omulgaclas, tambión debe obseivailo puntualmente pez mandato nuestio, sin que cien que puede ilamam ante si A cualesquiema peisona de la piovincia, sino únicamente A sus oficiales y A los bonibi es del pueblo de esta feliz ciudad acusados de sedición. (12) In, quinO anda oeca to4amenl.e; ~o el § 20 al' final (la) iubfo, anma Vat Pl 1 2 Gt, ea ibg ; uibie Romas,

64. 8c1i7

(14) pp al b ,enens Val Pi ¡.2 ; Voluslano P P., ial. Rusa (15) in animo, mana Pl. 1.2 Bg 01, cd 1Vbg Sckf 'al (is) subilt, falta en el O. 1'heod. (17 Los anme ¿'012,0 Tleod:deferji,ana Sg, y todas

¿as ecl del Cód

annonalum, anans Pl 1 2, cd Wbg elusdem, (JonI. 76. in numei le, cd Nbg Ita ql infei.—atqne, faltan en él ?u. Pi 1. (22) El O Theod., Ek ; la indicación de la fecha y fli ana fol(18) (19) (20) (21)

Ia. en ial y en los Senada (23) sciiptum, vas Pl. 1 , HaZ; peascxiptum, cd Rchf (24) vocandan, ma. Pl 2; avoçnnda, evocandee, idOY004n das, Rusa al ~pon

186CÓDIGO —LIBRO I TÍTULO XIJX

3 Imppp VAIiws, GR&TIAiUS et VALBNPIIIIANUS AAÁ ad RUPI1mM P U (1)—Piaefectina (2) uibis c'unctis, quae intia uihem ffulit, anteeellat dignitatibu (3), tantum ex omniu.m (4) paite derivans (5), quantum. sine (6) iniuiia ac detiimento honoiis alieni (1) nsuipat.

Dat. III. Id (8) InI VAiN'rn A (9) Y et VALENTINIANO IUD. (10) Conss. (376.]

4. Imppp Vxi'niqwws

TEEODOSITrS

st ARCA-

DIUS (11) AÁÁ SDvEiwo, Comiti 8acrarum ¿argitionum - Omnia cOi pOi atoium genol, a, quae itt

Constantinopolitana cívitate veisantui, univeisosque (12) cives alque (13) populaies piaefectuiae mbanae iegi modetainine cognoscas (14).

Dat. XVII. Ka! Mal. Mediolanl, TATIANO et

SYMMAOHO Coiis (15) (391]

5. Imp THEoDoswsA CONSTANTIO (16) P U. (17) —Piimi,ceiius, adiutoi tnac sodio officit (18), poi bienniwn, quod itt eodem giadu ex consuetudine piscae oidlnationis meiuit, cuiam insilpel peisonaium(19), usuipatione omni atque ambitione cessanto, suscipiat; hoc etiam adiecto, ut, si quis ex (20) memoiato oidline vol conditionis huivanae fine piaevontus, vel aJia quacunque iatione militiae giadum piopiiae amisisse moustiabitui, sol¡tao anibitionis inimia vacante, loeum lo, qui mita matiiculae vei itatem sequitm, obtineat

Dat. XIII. Kal. lan. Constantinopoli,

Y. C. Cona. (21) [424]

VIOT0RJI

3 Los Emperc4ore3 VÁIuwrE, GnAcI1.14o y VA Ruinto, Prefecto de la Ciudad —La prefectui a de la ciudad tenga la primeja categoila entie todas las dignidades que hay denti o de la ciudad, teniendo de común con el caigo de todas las demás tanto cuanto se apropia sin ofensa ni detiimento de la dipidad ajena Dada ti 3 de los Idus de Julio, bajo el quinto consulado de VAimelIc, Augusto, y el de VALwrniIANO, el jóven [376] LENTINIANO, Augustos, ci

4 Los Emperadores VALIswrniI&ilo, TEODOSIO y ARCADIO, Augustos, ci SEVERINO, Conde de los sa-

grados donativos —Ten entendido, que todas las clases de col poi aciones que existen en la ciudad de Constantinopla, y que todos los ciudadanos y clases populaies están sometidos ti la autoildad de la piefeetuia uibana Dada en Milán ti 17 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de Taclallo y de SIM&co [391] 5 El EmpesQ4oc TEODOSIO, Augusto, ci CoiisPrefecto de ¿a Ciudad —Que el piimiceilo, coadjutoi del caigo de tu tiibiutal, se encai gue además del peisonal, divante el bienio que peimaneció en la misma categ olla según costumbie de la antigua oidenauza, cesando toda usnipación y ambición; debiendo afiadh todavia,,que si se conociere que alguno del iefei ido ói den habla peidido el giado que en la adininistiación ocupaba, ya p0i habci llegado al tói mino de la condición humana, ya poi cualquiei oti a razón, obtenga supuesto, sin que haya Iugai ti las injusticias de las ambiciones acostuzubi adas, aquel que con aneglo ti la veidad de la matilcula le siga. Dada en Constantinopla ti 13 de las Calendas de Eneio, bajo el consulado de VÍCTOR, valón escla. TANCIO,

iecido. [424.] ;.; 'ti, hP;.;' id

DE OF1'IOIO MAGISTRI

(22) mmiTum

DEL CARGO DE GENEBAL DE LAS TROPAS

1 Imppp. YALENTIRIAIWS, GRATIANIIS (23) et ÁÁÁ. ad E usiGwium (24) P P.— Viii ifiusties, coinites et magistii peditum et equitum,

y TEODOSIO, Augustos. ci Eusiaiio, Prefecto del

2. Impp. HoNoEliro et Tno»osws AA. ad Hy-

2 Los Fimperadores HONORIO y TEODOSIO, Ate-

TUDODOSIUS

itt pi ovinciales nuilam penitus habeant potestatem, neo amplissima pi aefectm a in niilitai es vil os

(1) Mi Pi 2,Cont.y

apusosd; em4s P u, faltan e.'

61 *S Pl.i ea. Rbg.Hal lluss;pp,mm. Cas Bg;Rnfluuin

Pompelum, (7 Tlzeod Las mlsmai pu2ab, as con quemp(sea a leCe e,jpa,que iUe on ocandn 4 que se omiUc, a ¡a digne-

(2) Pisefectna, mne Pl 1 BU Gt; Praefectus autem, ed &hf Ut(8) et dlgnitatibus potestatibus, me P¿ 2, ea. Schf,; dignipotestatlbne, ed Ybg HaZ. Rus. ¡ potestatibus 0 Theo5 (4) lEs Bg. cd. Sclif Cont al mdt gen; omni, fama in£ 2, ea. Nbçi Ifal Zsdevult (5) lb Bg, Cont al Mi gen; delibans, O Theod, Bk.; deilvatis, mm Pi. 1 2, las den4s ea. (6) Los mina Pi 1 2. Bg. Gt, cd Sclq'. ifni, 0 Theod; omni, jueci tan las cd .Wbg Rusa y las donde (7) allano, me Pl. 1 (8) BlU 27ieod,Bk.;Dat VI. Kal, ifal y los dsmde (9) A • oniitela ci (7 Thsod. Ek. (lo) AA , óise ta el a Theod., Bk psi o sin fundamento (11) HaZ Rusa. Bk, (7 Tbeoti; Val et Ale et Timeod, mc Cae;Phaod Val. etAm, los demds mine y ea (12) Loa mins Pi 1 2 By (ti , cd NS9. Ha-¿ Rusa; univeisoaquoque, id. &hf Cont lasdsmós,C Theod

1 Los Emperadores VÁiulrriNtaiio, GlucIallo

Pretorio —Los ilustres vaiones, condes y genciales de infanteila y de caballei la, no tengan absolutamente ninguna autoildad. sobie los habitantes de las pi ovincias, ni la muy magnifica pi efectuz a sobi e los militai es

(18) Los avims Pi 12 Bg 01, cd Hbg Schf, O TheocT.; se, ¿ial y los d~ (14) cognoaaant ene. .Bg. iecognosetts, U Theod. d 'd la fecha y flr,s,a a. 17480J, .8k; ta

4. idem A. ad CA1trLL1NuM (7), Proeonsuiem Africae,-A procedente indice dilationem non convenit postulan, etiamsi utraque parte praesente tribuatur1 quum non alias, nisi causa cognita, 1»dulgeri queat, et cognitio causas non interpellatione planaria (8), sed considente magis indice legitime colligatur, ut, si forte dilationis petitio fuenit improbata, suscepta quaestio per sententiam iudicis dinimatur. Dat. V. Id. Feb. Sirmii, LICINIO V. et Conss. (10) [318.]

CRISPO (0)

5. idem A. ad MAX1M1JM P. U. (11)- Quum a nobis fuerit ad appellationem consultationemve rescripturn, sive sit primo indicio petita dilatie et ea (12) tributa non sit, sive ncc petita quidem, eam dare euiquam non licebit, eadem ratione, qua no in iudiciis quidem cognitionuro nostrarnm dilatio tribui solet. PP. Romas, VIII. Ral. April. (13) PROBIAN0 et

lULIANO Conss. [322.]

(1) Losmm8.P&L 2. Bg. (31. todos los mms.de Rusa. yConl., Cont. 76., 1í. Vocartus (en Diri8en.p. 417.), 0. Theod.; improbnndn, ecl. Nbg. Jial. y las dends; pero Si o1.StaL e?kra t&5 SGEWV 4)Sí0, lag Ba.e. (2) fudieem, el U. Theod.; pero %apCe, también las Ba$. (8) et AnulaDo, faltan en el ma. Fiat. (4) mfra. ecl. Nbg. Ilal. Rusa. (&) Loa mme. (los. By., ecl. Nbg. BI.,.; Pannonise, me. Pl. 1., Hal. y los demds; pero véase Jac. Godofr. en Cronol. Cod. Tluod.p. XIV., y ¿a ley!. C. de relaifon. Vii. 61. (6) LId,,. A. Y. et Crispo Caes., Bk., lo que encuerda mejor ron los fastos, que con las demás indicaciones de la fecha, que del miento ano se hallan en el Código.

(7) LaS mate. Fiel, Cas. Vot. Pi. 1., Bk.; Maximium, mS. By., 6 igualmente ti ma. Pl. 2., eet. Nl'g.; (Jntullinum, ¡faZ, y331

un rescripto A un juez extraordinario, se le ha de denegar en absoluto la dilación; mas al que es llamado Ajuicio se le ha de dar para que pruebe las falsedades de las súplicas, ó para que presente algunos documentos ó testigos, porque no pudo estar prevenido el que sin esperarlo es llevado á ajeno tribunal. Dada A 2 de las Nonas de Marzo, bajo el consulado de VOLuSIAN0 y de ANNIANO. [314.] AUTÉNTICA de exhibend. et introducend. reis. § 1. (Nov. 53. c. 1.-Lo cual no debe hacerse, sino cuando el actor hubiere dado fianza, prometiendo que pagará cierta cantidad, si no continúa el litigio, ó si, prosiguiéndolo, no ganase la causa. AM, pues, si después del tiempo fijado por él no compareciese dentro de diez dias, hallándose presente el demandado, sea despachado el reo, habiéndose exigido lo que se prometió, y si algo más juré haber gastado para el litigio, con tasación del juez.

- 3. El mismo Augusto á Pnou'runo, Prefecto de

¿as annonas.-Ya si se hubiere concedido parte de la dilación, ya si toda ella, quede en suspenso el ministerio del juez hasta que hayan transcurrido los términos del tiempo pedido. Mas los dÍas feriados, ya sean extraordinarios, ya solemnes, no sean descontados de los términos de las dilaciones, sino que cuéntense en ellos. Dada en Sirmio A 7 de los Idus de Febrero, bajo el quinto consulado de LICINIO y el de Caispo [318.] 4.

El mismo Augusto á CATULTNO, Procónsul

5.

El mismo Augusto á MiXIMO, Prefecto de la

¿le Africa.-No conviene que se pida dilación al juez que se halla al paso, aunque se conceda haliándose presentes ambas partes, como quiera que no puede concederse sino con conocimiento de causa, y este conocimiento de causa no se adquiere legalmente en una interpelación lisa y llana, sino antes bien constituido el juez en el tribunal, It fin de que, si la petición de la dilación fuere acaso impugnada, se dirima por sentencia del juez la cuestión suscitada. Dada en Sirmio A 5 de los Idas de Febrero, bajo el quinto consulado de LICINIO y el de CRISPO. [318.]

Ciudad.-Cuando por nosotros se hubiere dado rescripto para una apelación ó consulta, ya si en el primer juicio haya sido pedida la dilación y no haya sido concedida, ya si ciertamente no se buhiera pedido, no será licito que se le conceda It alguien, por la misma razón por la que ciertamente tampoco suele concederse dilación en los juicios en que nosotros conocemos. Publicada en Roma, A 8 de las Calendas de Abril, bajo el consulado de PROmANO y de JULIANO. [322.]

los deinda; pero véase Jac. Godofr. en Prosópogr. (Yod. 2'teod. p.45. s) Así se ?zalla interlineado en el ana. Bg., an.. Eg., ed. Nbg. ¡fol. Blc., var. 1. y?.; plenaria, ¿os demás mme. y cd., concordando menos con las Bes. (9) Sobre la lectura de la ecl. ¡1k. véase ?anota 6. dala anterior ley S. (10) pp Roma VIII. k. ap. Pribino et Juliano cas, ,atnss, Fíat. 'aria cuya indicación de la fecha pertenece 4 la sijuiente ley 5., que en aquellos mme. preceded esta constitución, (11) P. U., faltan en nuestros mate., ecl .Nbg., Ha¿. en el texto. (12) sive ea, mmna. Pl. 1.2. Bg, ecl. Schr. .Wb9.; pero nuestra lectura ea naSa verdadera segun las Bas. (13) Confirman el día los ritme. Fiel. Paris., que repiten aquí parte de la indicación de la fecho puesta 4 la ley 4. de este titulo. Vieses la nota 10. de Ces ley 4. de este título.

(ÓflTGO.-LIBRO 111: TÍTULO XII

et CONSTANS AA. (1) ad Vicarium A/'ricae (3).--Incr privatos et fiscum si aliqua lis mota fucrit, utrique parti petendae dilationis per defensores suos copia deneganda non est, si hoc eomrnoditatis vatio postulaverit. IMP CONSTANTIU8

6. PETROXWM (2),

Dat. Y. Id, (4) April. Aquileiae,

PROCUL0 Oonss. (5) [340.]

AcYNDINO

et

7. Impp. Ancrnus et IIoNoRrns AA. MESSALAE P. P. (6) - Ncc de statu nc patrimonio litigantibus ¡u transmarina etiam dilatione mensiurn novem spatia egredi concedatur.

6. Los Emperadores CONS'rANCIO y CONSTANTE, Augustoe, á PETROxIO. Vicario de A frica. -Si entre los particulares y el fisco se hubiere promovido algún litigio, no se le ha de denegai 4 ninguna de laá partes la facultad de pedir dilación por medio de sus defensores, si razones de conveniencia lo exigieren. Dada en Aquileya 4 5 de los Idus de Abril, bajo el consulado de ACINDINO y de PRÓCULO. [340.]

Dat. VI. Kal. (7) Decernb. (8) [EUTROPIO et (9)] THEOD0EO (10) Conss. [399.]

7. Los Emperadores ARCADIO y HoNoRIO, Asigustos7 á MESBALA, Prefecto del Pretorio.-No se les conceda 4 los que litigan sobre cuestión de estado y de patrimonio excederse del espacio de los nueve meses, aún tratándose de dilación ultraluanDa. Dada 4 6 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de Euvaopio y de TEODORO. [399.]

TIT. XII

TITULO XII

DIO FEEflS (11)

DE LOS DIAS FERIADOS

1. Impp. CONSTAITIU8 et MAXIMIANUS (12) AA. SEVEI4US et MAxIuNus (13) Nobb. CC. VEliNo (14).Quoniam consulis, an similis observantia a nobi adiieiendarurn feriarum, quae rebus feliciter gestis proveniunt (1), ad appcllatiou.um quoque tempora porrigencla Bit, Verine carissime, rescribi placuit experieutiae tuae, ut in causis provocattonum ingiter et sine additamento huiusccmodi diemm tempora scias servari debere, et supiadietorurn dierum (16) lii appellationum causis minime fien adiectionem (17).

1. Los Emperadores CONSTANCIO y MAXIMIANO, Au,qtistosfr y Sievniio y MAXIMINO, Nobilísimos Cé.sares, ej VERIN0.-Puesto que nos consultas, Canisi. mo Yermo, si la misma observancia de los días feriados que se hayan de añadir por nosotros, los cuales provienen de negocios felizmente terminados, se haya de extender también 4 los términos de las apelaciones, nos ha parecido conveniente contestar por rescripto 4 tu experiencia, para que sepas que en las causas de apelaciones deben guardarse los términos coutiuuadamente y sin el aumento de tales días, y que en manera ninguna se ha de hacer en las causas de apelaciones la adición de dichos días.

[2. Imp. TREODOSIUS A. (18) VICENIO (19).-Ut in die dominico emancipare ac manuniittere liceat, reliquae causae vel lites quiescant. Et a die octavo Kalendarum Iulii usque in Kalen das Augusti messivae feriae coneedantur (20), et a Kalendis Auusti usque in decimurn Kalendarum Septembris agendarum causamum tnibuatur licentia. A decimo autem Kalendarum Septembris (21) usque in Idus Octobnis vindemiales fei-iae concedantui (22). Sanetum quoque diem paschae, et diem natalis Domini, et Epiphaniac, septem psi praecedunt, et septem qui sequuntur, sine strcpitu volumus observan. Etquod contra hoc factum fuerit, omnibus modis irritatur.1 (23)

[2. El Emperador TEoDosIo, Augusto, á VicuNIO.----A fin de que sea posible emancipar y manumitir en domingo, queden en suspenso las demás causas ó litigios. Desde el din ocho de las Calendas de Julio hasta las Calendas de Agosto se concederán las vacaciones de la recolección y desde las Calendas de Agosto hasta el diez de las Calendas de Septiembre se dará licencia para proseguir las causas. Mas desde el diez de las Calendas de Septiembre hasta los Idus de Octubre concédanse las vacaciones de la vendimia. Y también quememos que se guarden sin estrépito de juicios el santo din de la Páscua, el de la Natividad del Señor, el de la Epifanía, los siete que le preceden, y los siete que le siguen. Y todo lo que contra estas disposiciones se hubiere hecho, sea absolutamente nulo.]

(1) Constaiitius et Consti, me. PieL; Constans et Constantinus. ms. cae.,- Con8t. et Coi,etantinus, ma. Vat; Constantius et Constantinus, me. Dg. invertido el drden la cd. Nbg.; Coiist., ma. PL. ó.; Const. et Coust., ma. Pl. 2.; Constantinus et Cotistans, el U. TItead.; Coiietantinus Constalitius et Constans, HaL. y Loe demás, exeepto Bk. (2) Ptroniuni, mt,,.,. Piel. Pl, 1. By. (3) africaiium, me. Sg. (4) VE. Id., €l 0. 77,eod. (Si D NN apoltonio Superioris La et Maxim ce ces, me. Piot. (6) Post alía, comienza el U. Theod. (7) XII. ltal., el U. TheoeL, Bk. (Si Mediolaiti. opina Jac. Godofr. ca la nota g. '1.3 lo ley 4. T. U. II. 7., que se ha de insertar aquí. (9) Eutropio et, rauau en el U. T#eod. (10) V. O., insertan el U. 'fheoá., Cane. 76. (11) La rúbrica falta en el me. Pi. 1. (12) MaentIus, inc. Cas., aproblndolo Con!. al mdrqcn. (12) Maximianus, fiat. Puse. (14) Severino, (,'al¡. A,i.s. de,!. (15) perveniuut, me. Pi. 1. (16) Los mme. Pl. 1. 2. Dg. Ge., rnnu'. PueS, y Con!., cd. Itbq. .Schf., Uoli. Ana. ded.; ohaervationi, ceIta den Ha!. y loe demás.

(17) colígese de La insCripcíón, que esta Uonetiiución fui dada de mediados del aSo .905 d mediados del de 306. l8) Parece que el nombre de este emperador proviene aqui de haber sido interpolada esta ('onelitución tomándola de la Interpretación del Código Teodosiano. (iB) Imp. Constautin. A., Cont. 76. (110) Vont. 76., interprct. Visigoth., ley 1. y 2., U. Tic. II. 8.; man si, feria copeedatur, me. By., masaje feria concedatur, e,!. Nbq. Ha!. y las demás. (211 açendarum-Septemhris, faltan en el me. 139. (22) Cont. 76., interp;et. Visigock.. ley 1. y 2., a TIt. 11. 8.; vii,deinjalis feria concedatiir, mt. 85, cd. Nbg. ¡Tal. y Zas do-

nido.

(23) Esta supuesta ley no cc halla en lot mine. Oas, pi. 1. 2. G!. !lg. cd. Schf., ni en los antiquos códices de ¡TaL Rase. Cont., se Me en los mies. 137. PiSt. (en este, escrita posteriormente ni márqen). en e.! Val. ( que la inserta entre le ley 3.y la 4.), y en ¿as cd Nb,q. [[a!.. y en otra, pero aeiialdndota Ha]. y oirás Co,fto falsa. EStá forjada con la intsrpreta.cióe Visigoda cte las leyes 1. y y del U. Ti,. if. y , pera no consta su verdadero autor, si bien no falta quien crea que la interpoló Gal gos4o.

_óo!Go.-LIuno lI: TiTULO XII

3. [2.] Imp. CoNs'1'ANrNus A. HuLPIDiO (1).Oinnes índices urbanae.que plebes (2) et eunetarum artium offlcia venerabili die solis quiescaIt. Ruri tamen positi agrornrn cu1urae libere licenterqut iriserviant, qnoniam frequenter evenit, uf non alio aptius die friimenta suleis aut vineac scrobibiis cominendentur (3), ne occasione mornenfi pereat comrnoclitas coel esti provisione concessa. PP. Y. Non. (4) Mart. Cniso IL et CONSTANTI NO II. (5) Oonss. 1821.1 4. [8.1 Ii1m A. ad SEVERTJM.-A nuilo indice praesumi debet (6), uf auctoritate sua ferias ahqoas condat (7). Nec enim imperiales ferias vocari oportet, quas administrator edixerit, nc per hoc, si nomine eximuntur, efiam fructu earebunt.

Dat. Id. April. Sirinii, SEVDRO et RuFrNo Conss. (8) [323.]

5. [•1 Imppp.

TJANUS

AÁA. ad

VALENT1NIANUS, YALENS el GRA()LYBRIUM P. U. (9)-Publicas

ae fiscales cansas fila sinceritas etiaio feriatis geminis mensibus, hoe est sine aliqua interrnissione, distingnat (10). § 1.-l-istoriis quoque causis iisdem cliebus tum in futurum examen aclhibebit. Dat. (11) IV. Non. Mail Treviris (12), VALENTIP. et VIOTORE (13) Conss. [369.]

NIANO N.

6. 1 5.1 lmppp. GRATIANUS, VALENTJNIANUS et THEODOSIIJS AAA. (14) ALnuCIANO (15), Vicario Macedoniae.- Quadraginta diebus, qui auspicio ceremonia.riim pasehale tempus anticipant, omnis cognitio inhibeatur criminalium qiiaestionurn. Dat. VI. Kal. (16) April. rIBESsALoNIcAE, GRAA. Y. et THEODOSrn A. I. Conss. (17) [330.]

PiANO

7. [6.] Imppp. VALEN'ÍINTANDS, THEÚDOSJÍJS CI ARCADiUS AAA, ALBINO P. U. (18)-Omnes dies iubemus esse iuridicos. Illos tantum manere feriamm dies fas erit, quos geminis mensibus ad requiem lahoris indulgentior anuos accepit (19), ae-

(1) Los mn,.s. Pisl. Pl. 1. 2.; Epidio, me. Bg., cd. A'&g ; Elpidio, Co1L Ana. ded., .FJa. y ¡os demás; pero véase ¿a ley e. e. u. 8. (2) ludiceS urbanae plebis, Cali. Ane. ded; pero lae Bas. V .5(OV. GT-X 01 lan.bUn dicen Ot (3) Los ,nms. Pi. 1. 2. Bg. Gt., CoU. Ana, de&, ed. Nbg. Schf. Hal.; mnnduntur, Eaese. y ¡os demás. (4) Los mme. PÍSI. Paris., que en lo demás confirman esta índ,eación de la fecha; Dat. Non. Mart., ifni. y loe demás. (5) Caesa., inserta Bk. de conformidad con los fastos, pero conira ¡a autoridad de Las adiciones y de los mme. Piit. y Pa9'i8. (6) decet. Coli. Ana. ded. (7) concedat, mme. Pl. 1. Bg., CoU. Ans. ded., cd. Schf.; pero favorecen ¿a lectura vulgar las Bas., que dicen, (8) Me. Fiat.; Severo-Canse., faltan en ifnI. yen loe dem4; hace dudar la palabra Sirinil, porque en ¿a Ley 12. 0. Th. XI. 80. se dice que en ¿os Idue de Á5'riI estaba Constantino en Piancio. Por seCo se arte que SIi'mii, que falta tambUn en el me. Pies., pro-viene de Tnala lectura de La palabra Severi. (9) Ms. Oas., Cont. 62. Pk.; pp, mime. Val. Bg., ed. Nbq.; en loe mmc. Pl. 1. 2., ifnI. y ¿os demás falta lodo signo de ¿a dignidad; pero acaso las letras P. U., son las iniciales de ¿a

misma constitución.

3.

[2.] El333

Emperador

CONSTANTINO,

Augusio, á

HIsI.,PIDTC.--Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades, y los oficios de todas las artes el venerable din del sol. Pero trabajen libre y licitaniente en las faenas agrícolas los establecidos cii los campos, pues acontece con t'i-ccuencia, que en ningún otro din se echa el grano ú los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, f fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Publicada a 5 de las Nonas de Marzo, bajo el seguildo consulado de Cniso y de CONSTANTiNO. [321 -] 4. [8.] El mismo Augusto Li SicvEao. --Por ningún juez debe tenerse la presunción de guardar por su propia autoridad algunas fiestas. Porque tampoco deben llamarse fiestas imperiales las que un administrador hubiere decretado, y por esto, si son privadas del nombre, carecerán también de sus efectos. Dada en Sirmio los Idus de Abril, bajo el consulado de SEVERO y de Riwixo. [323.]

5- [4.] Los Emperadores VALENTINIANO, VA-

y GRACIANO, Augustos, á Oiinnuo, Prefecto de la Ciudad--Examine tu sinceridad, aún duranLENTE

te los dos meses feriados, esto es, sin ninguna interrupción, las causas públicas y fiscales. § 1.-También i las causas de los panaderos les consagrará en los mismos días exúmen válido en lo futuro. Dada en Tróveris á 4 de las Nonas de Mayo, bajo el consulado del noble jóven VALENTINIANO y de VÍCTOR. [369.]

6. [5.) Los ¡Emperadores GRACIANO, VALENTENIANO y TEoDosio, Augustos, á ALBuCIAN0, Vicario de Macedonia.-Suspéndase todo conocimiento de causas criminales durante los cuarenta dias que con el auspicio de las ceremonias preceden al tiempo de la Pascua. Dada en Tesalónica á 6 de las Calendas de Abril, bajo el quinto consulado de GRACIANO, r el primero de TEODOSIO, Augustos. [380.] 7. [8.] Los Emperadores VALENTINIANO, Tno-

Augustos, d ALBINO, Prefecto d la Cudad.--Mandarnos que todos los días sean junosue ARCADIO,

ridicos. rera conveniente que permanezcan siendo feriados únicamente los días de los dos meses que

(10) distingat mc. Pl. 2., (Joil. Ano. de(?,., cd. Schf.; dlstringat, ¡Ial. (11) Dat., falta en ¡Ial. 12) Tyberiade, Ha¿. y los demás; pero Treviris, ¡nc. Godofr. en Chronol. Cod. Theod. p. LXXX VI. y La ley r. 0. 7v,. IX. 42. (13) et Victore, falta en ¡Ial, y en los demás, excepto en Bk. (14) Li 0. Theod., Puse. Cont. 62. Bk.; J.inpp. val valena et (Irat ana. me. Pise.; 18. ÁAA (A& ó tambitu A), los demás mme. y s.L (15) El a Theod., RusS. Cont. 62. Bic.; Luciano O luliano, los demáS m~ y ed. (16) El C. Theod., Rus. Coni, 62. Bk.; Dat. Kal., Hal. y los demás. (11) El a Theod. Pues.Cont. 62 (pero este omite 1.) Bk. Gratino o-Cons., falton en ¡Ial, y en los demás. (18) P. P., ,ns. Val., C. Thcod, combatiéndolo Jac. Godofr. en la nota e. de la ley LS. C. Th. ¡1.8. (19) Loe Eme. Pl. 1. 2. Gt., cd. Nhçj. Seat. Bk., Cali. Ane. ded.; ley LS. 0. 17k. 11. 8.; accipit, ma. By.; ercepit, Hal. y los demás.

CÓDIGO.-LIBRO 111 TÍTULO XIII

uem proponeiltis, quarn in oxeeptionem opponen tis persona benin habebit. Dat. II. TU. lanuar. Conss. [214.]

MESSXLA

et SABINO

Impp. DIOCLEI'IANus el MAXtMIANUS AA. . -Inris oidinem coriverti postulas, ut non actor re¡ forum, sed reus actoris seqnatur; uam ubi doiniciliurn reas habet vel tempore contractas habait, hect boe postea transtulerit, ibi tafltUin eum (1) conveniri oportet. 2.

ALEXANDRO

PP. VI. Kal. Septemb. AA. Conss. (2) [287-304.]

otros, elegisteis, sin embargo, su tribunal. Lo que tendrá lugar también en cuanto á otros jueces semejantes, as! respecto it la persona del que propone acción, como 4 la del que opone excepción. Dada 4 2 de los Idas de Enero, bajo el consulado de MESALA y de SABINO. [214.] 2. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXLMIAAugustos, á ALEJANDRO.-Pides que se invierta el órdeu de derecho, de suerte que el actor no siga el fuero del reo, sino el reo el del actor; pues donde el reo tiene su domicilio, ó lo tuvo al tiempo del contrato, aunque después lo hubiere trasladado, alli tau solo debe ser demandado. Publicada 4 6 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de los Augustos. 1287- 304.] NO,

3. lidem AA. IIJDAE (3).- Privatorum consensus indicem non facit eum, qui mdli praeest indicio, nec quod is statuit, reí indieatae eoiitinet (4) auctoritatem. Dat. (5) VI. Kal. laipiar. AA. (6) Conss. [287-304.]

3. Los mismos Augustos á JUDAS,-El consentimiento de los particulares no hace juez al que no tiene jurisdicción ninguna, y lo que este decidió no tiene autoridad de cosa juzgada. Dada 4 6 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Augustos. [287-304.1

4. Imp. CONSrANTINUS A. ad universos provin ciates. -Nomo post liten' contestatain ordinarine sedis decbinet examen, ncc prius praefecti praetorio, aut comitis Orientis, vol alterius spectabilis iudicis imploret auxiliuui, sed appellatione legihus facta ad sacrum auditorinmn veniat.

4 EL Emperador CONSTANTINO, Augusto, á todos los habitantes de las provincias.-No decline nadie, después de contestada la demanda, la competencia del tribunal ordinario, ni implore antes de tiempo el auxilio del prefecto del pretorio, ó del conde de Oriente, ó de otro respetable juez, sino que recurra al sacro tribunal, hecha la apelación con arreglo 4 las leyes. Dada las Calendas de Octubre, bajo el consulado de BABSO y de ABLAVIO. (331.]

Dat. Kal. Uetob. (7) Conss. [331.]

BASSO

et ABLAvIo

5. Impp. ARCADIIJS et 110NORIUS AA. VINCENTIO P. P. Galliarunm- Tu crimivali negotio re¡ forum aceusator sequatur. § 1.-ls vero, qui suam causam, sive crimina1cm sive civilem, sine coelesti oraculo in vetito vocavit examine, aut exsecutioiiem poposelt (9) inilitarem, actor quidem propositi negotii actione mulctetui', reus vero pro comidemnato habeatur; et tribu.ni sive viearii eapitalem sibi animadver sioneni subeundanl esse eognoscant, si vel suam vel militum exsecutionem interdictam praebuei-iiit. Dat. V. Kal. lanuar. Mediolani, ATTICO Conss. (10)

CAESARI0

et

6. Impp. HONORIUS et TunoDosIus AA. ANvuniuio F. P.-Magisteriae potestati inter militares viros vel privatum actorein et (11)'reum militarem etiam civiliuin quaestionuin audiendi concedimus facultatein, praesertimn quam id ipsum de (12) more litigantium esse videatur, constetque, inilitarem reum, nisi a suo indice, ncc ehiberi posse, nec, si in culpa fuerit, corceri. Pat. V. Ka!. Maii Lucio (13) V. C. Conss. [413.]

(1) eum, falta ea HUI. (2 Mm. Piet.; Dat, VI. Id. Octob., Ucel. y los demás. (:) Los mus. Píst. Üas. Vot- Pi. 1. 2. Sg., ed. Nl'g.; LedaCe, Ilcel. y los demás. (I) obtitiet, ms. PL. 1., uI. Vcecee.rius (en DO-ken. p. 422.) (5) Dat., f&tce en el me. PiII.. (6) et, insertan HUI. Rau. Cont. Char. Pac. (7) pp k. oet, tus. Piet., en. ci "n.n.t además so iu Balbiu por Abl'wiO. (s Vieutio, ms. 111. 1.; Viee,mto, 'os, Pl.. 2.

5. Los Emperadores AticAblo y Houonio, Augustos, á VICENC1O, Prefecto del Pretorio de las Galias.-En las cansas criminales siga el acusador el fuero del leo. 1.-Mas el que sin celestial oráculo llevó su causa, civil ó criminal, al conocimiento de un tribunal vedado, ó requirió la ejecución militar, sea castigado 4 la pérdida de la acción del negocio planteado, si es actor, y, si reo, téngasele por condonado; y sepan los tribunos ó los vicarios, que habrán de sufrir la pena capital, si hubieren prestado su propia ejecución ó la militar, estando prohibidas. Dada en Milán mt 5 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de CESARJ0 y de ATTICO. [397.] 6. Los Emperadores HoNoRIo y TEoDosIo, Amegustos, á ANSEMIO, Prefecto del Pretorio.-Concedemos á la autoridad del maestre la facultad de conocer aún en las cuestiones civiles entre militares ó entre un actor privado y un reo militar, principalmente pareciendo que esto es conforme 4 la costumbre de los litigantes, y constando, que un reo militar no puede ser citado ni castigado, aún siendo culpable, sino por su propiojuez. Dada 4 5 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de Lucio, varón esclarecido. [413.]

(5) poposcerit, acm-e. Pi. 2. Bg., cd. Nbg. &hf.; poposcerit, falta en el m. Pi. 1. (iO) d XV, k mar ap probo et abie,mo 52, me. Písi., cuya indkaoión de ¿a t'cchceiertencce 5 la ley 7. de este titulo. (11) vel privato actote iii, mus. PI. 1. 2. Bg. Ut., cd.. hchÇ.; val a privato aclame lit, ed. Nbg. (12) more omitiendo de, nuns. Pi. 1. 2. Bg., cd. Schf.;cx ritore. ,cec Gt. pro mora, Ru,s. ni intírgen. IL3 Luciano. Rices. y CoaS. al mctrqcn.

CÓDIGO.—LIBRO 1JJ: TÍruj() XV • 7. Imp. ANASTAS1TS A. CONSTANTINO (1) P. F. —Periniquurn et temerarium esse perspieimus (2), Cos, qui professiones aliquas son negotiationes exercer€ noscinitnr, iudicuin, ad qiios earundem ( 3) professionum sen negotiationun cura pertin et, i urisdietionern et praeceptionem declinare conan. Quapropter iubernus, huinsmodi hoininibus nec euiuslibet rnilitiae sen cinguli ve] dignitatis praerogativarn iii bac parte suppetere, sed eos, qui statutis in quaeuiique militia connumerati sulit vel fueiint, vel qui dignitatern (4 ) aliquarn praetendunt, sine aliqua fori praescniptione bis iudicibns tani in publicis quam in pnivatis causis obedire compelli, ad quorum sollicitudinem pro t'essionis sea negotiationis, quam. practer (5) militiam, ut dictuni est, exercent, gubernatio videtin respicere, ita tamen, ut ipsis nihilominus iudicibus, sub quorum iunisdictione milítía sive dig-nitas eorum constituta est, procul dubio respondeant; bis videlicet, qui contra huius tenorem legis ( 6 ) venire tentaverint, militiae cingulo sen dignitatis honore pro tau conamine spoliandis. Dat. XV. Kal. Mart. Constantinop. (7) [02;]

AVIENO Conss.

PROBO

et337

7. El Emperador ANAS'rAsIo, Augusto, d CONSPrefecto del Pretorio. — Consideramos

TANTINO,

que es muy injusto y temerario, que los que se conoce que ejercen ciertas profesiones ó comercios, se empeñen en declinar la jurisdicción y autoridad de los jueces á quienes compete el cuidado de las mismas profesiones ó comercios. En su consecuencia mandarnos, que en este punto no les baste á tales personas la prenogativa de cualquier milicia, cingulo 6 dignidad, sino que los que están ó hubieren sido comprendidos cii cualquier milicia, 6 los que pretenden tener alguna dignidad, sean obligados á obedecer sin ninguna excepción de fuero, as¡ en las causas publicas como en las privadas, á los jueces ú cuyo cuidado parece que corresponde el gobierno de la profesión ó del comercio, que, según se dijo, ejercen, con excepción de la milicia, pero de suerte, que sin duda alguna respondan, no obstante, d los mismos jueces bajo cuya jurisdicción se halla constituida Ja milicia ó la dignidad de ellos; debiendo ser . la verdad despojados, por tal conato, del cingulo de la milicia 6 del honor de su dignidad, los que hubieren intentado contravenir el tenor de esta ley. Dada en Constantinopla á 15 de las Calendas de Marzo, bajo el consulado de PROBO y de AVIENO. [502.]

TIT. XIV

TÍTULO XIV

QUANDO IMPERATOR (8) INTER PUPILLOS VEL (9) VIJJUAS TEL ALIAS (10) MISERABILES PERSONAS COGNOSCAT (11), ET NR EXRIBEANTUR

DE CUÁNDO CONOZCA EL EMPERADOR EN LAS CAUSAS ENTRE PUPILOS, 6 VIUDAS, Ú OTRAS PERSONAS MISERABLES, Y DE QUE NO SEAN PRESENTADAS

1. Imp. CoNsTAiINuS A. ad ANDRONICUM Si contra pupilos, vel (12) viduas, ve¡ diuturno (13) morbo fatigatos, et debiles impetratum fuerit lenitatis nostrae iudicium, memorati a nullo nostroruni iudicum compellantun, comitatui nostro sui copiara facere. Quin imino intra provillciam, in qua litigator et testes vel instrumenta sunt, expeniantur iurgandi fortunain, atque omni (14) cantela servetun, nc terminos provinciarum suarum coganlur excedere. Quodsi pupilli, vel viduae, aliique fortunae iniiria miserabiles iudicium uostrac serenitatis oraverint, praesertim quum aljcuius potentiam perhorrescunt, cogantur eoruin adversarii examini nostro sni copiam facere. Pat. Kal. lul. (1) Constautinop. OPTATO et PAU(1) [334.]

LINO Conss.

1. £1 Emperador

1JBI DE CRIMINI1IUS AOl OPORTET (17)

AA. (18) LAUR1-

1) Constantious Anastasio, Rers. al margen. (2) perspeirnus, ms. Pt. 1. (3) eor,mdem, mo. Pl. 1., ed. Ntnj. Hal.,' earuni, Cont. 65. y 108 O&»U15.

4) sen digo., snos. Pl. 1. 2. By. Gt, cd. Nb. (5) pi'opter, mms. Pl. 4. 2. Gt• • cd. Nbq. llal. (5) legis, falla en los snos. Pl. 1. Bg 01., cd. N3U. &hf. (? La indicación ,lo la fecha falta es Hol, y ea 108 dem61 ha tido ynesta atendiendo al rns. Pit. (8 Quanc!o Imp., faltan en el ms Pl. 1. (5) et, Snos. P151, Üas. Pl. 1. 01., cd. N&y. Ra!. (10' alias, falta en los rnns. Pie¿. Cae. Val. P1, 1. 2 Bg. 01: cd. .A&g. ScS)'. (II) cognoecit, tas. 01., cd. Nbg. HaZ. Tono IT—Ss

a AN-

TÍTULO XV

TIT. XV

1. Impp. SicvEuus et AN'roNINus

CONSTANTINO, Augusto,

contra pupilos, viudas, atacados de enfermedad incurable, y débiles, se hubiere impetrado el juicio de nuestra lenidad, no sean compelidas dichas personas p01' ninguno de nuestros jueces 4 presentarse 4 nuestra comitiva. Por el contrario, prueben su fortuna en el litigio en la provincia en que se hallan el litigante y los testigos 6 los instrumentos, y procúrese con todo cuidado, que no se vean forzadas 4 salir de los limites de sus provincias. Mas si los pupilos, ó las viudas, ú otras personas miserables por injuria de la fortuna hubieren suplicado el juicio de nuestra serenidad, principalmente cuando tienen gran temor al poder de alguien, sean obligados sus adversarios 4 presentarse 4 nuestro exámen. Dada en Constantinopla las Calendas de Julio, bajo el consulado de OPTATO y de PAULINO. [334.1 DRÓNICO.—Si

DÓNDE Sr,

DEBE EJERCITAR LA ACCIÓN POR CRÍMENES

1. Los Emperadores Suvnno y ANTONiNO, Au(12) vel, falta en las €d. Schf. Hal., O. 'Jiecod.

(13) diuturno, falta en el O. 27uod.; dintino, mons. Bj. Gt. (15) Los mrns. Pi. 1. By., Ha!, B1c., O. TheoeZ., M. Vacarius (en Dirksen. p. 422.); omuis, tas. Pl 2., y las demds ed. (15) Ms PisI., Hal. y los demáS, excepto Sp. Bk.; XV. Kal Ini., el O. Theo,i., Sp. Bk. (i6p El tas. P151. confirma también Si lagar y el nombre de loo cónsules (17) Los tataS. Cro. Val. Pl. 1. 2. Bg. 01., cd, Z1Tbg. Schf. Ha?.; oportcat, Ruos. y los eScondo. (18) Parece que de esta inscripcte.in se debe suprimir el nombre de Antonino, pm-a que concuerde ron la indicación de la

38CÓDEGO.—LIBRO III. TtTtTLO XV

iA.—Quacstiones eorum eriminutn, quae legibus aut extra ordiuern corcentur, ubi cominissa vel inclioata (1) sant, vel ubi reperiu.ntar, qui rei esse perhibentur erirninis, perfici debere, satis notum est. PP. IV. Non. Octobr. DEXTRO IL (2) et Piusco Conss. 1196.1 2. Impp. DIOCLETIANIÍS et MAXLMIANUS AA. et CC. (3) NICEAn—Seiens liberuin venumdando plagli crimen committit. Ab eo itaqtte, qui super hoc queri potest, aditus coiiipetens iudex, si is, quem pucrum ingenuum vendidisse proponis, ibi (4) degit, (5) causan] eognoscet. Dat, prid. Non. (6) Fehivar. Sirmii, Caess, Conss. [294-305.) AUTHENT. ut omnes obed. iudicib. provine. § Haec considranes. (Nov. 69. e. 1.)—Qua ¡u provincia quis deliquit, aut ¡ti qua pecUniariirn aut crirninum reus sit, sive de terra, sive de terminis, sive de possessione, sive de proprietate, sive de hypotheca, aut de ala qualibet oceasione, vel de qualihet re fuerit reus, illic etiarn iuri subiaeeat; quod ius perpetuum est. Si ergo ambo, et actor et ieus (7), silit 111 provincia, hile omni privilegio cessante res expediatur. Eo autem absente, ex caius domo iniquum quid patior, ipsum, qui id admisit, ve[ cius cuiatorein eonveniam, cui datis induciis Iieet nilutiare (8) domino causae. Qui si neque per se veniaL, neque mittat, is, qui primo conventus est, praeseiitatus condemnetur, ja .quo sit obuoxius, insuper et is, qui rnittere nolait, si Lamen omuino appareat obnoxius; nam et de rebus etas satisilet, si is, qui piaesens est, non siL solvendo. Sed si ncc ipse, qui doniinum praesentare debuit, cornpareat praeconia voce vocatus, condemnetur, quia contumacia eius pro praesentia est. Quod si desit actor (9), quum reus venerit sive miserit, absolvendu.s est, (10) et damna el iesarciantur. Excipitur hie, si forma pragmatica occasione publicae causae psoeedeus praeceperit, quemquam priucipali cornitatui exhiben, aut ex lege hoc faciaL, quale est super appellationibus (11). Indueiarum vero Lempus nova constitiLtione varinm (12) praefiniturn est ex diversitate loeosum, quatuor seilicet rnensium (13), si vicina est provincia, in qua hoc agitur, una ant duabus mansionibus in medio provinciarum constitutis; si vero rnaius sit spatium, sex; si vero ex Palaestina, aut Aegypto, aut gentium (14) longinquaruni, octo incuses (15) sufficiaut; si Yero ex Hesperiis gentibus, aut septenti'ionalibus, ant Lybia, sufüciens visum est tenipus novem mensium, (1) cç,mrnissac v1 iuetioatac, rnns. 1-'l. 1. 2, Hul., Üotl. Aa8.

¿;

TO

i 67109

j 8,tcu (2) II., falta en ifni. y en tos dcntds, ervepto en Blc; insertalo el ate. Pist., el cual dice odemds HL Non. (31. Id. sa et cc, mt?il. PISI. Pl. 1. 2. Bg.; Idem a, cd. Nbg. (4) ubi, rns. Bu., cd. Schf. (5) Los nene. Pl. 1. 2. B. Gt., cd. Nbg. Schf.; ibi, insertan i-fa. y 108 demás.

() Ms Pist.; II. Non., ucd. y los demás. (7) et actor et reus, falena en las cd. So/cf. Fíat. llnss. Gont. 62.; pero véase la Nov. 69. o. 2.

(8) Las ed. Schf. ¡Ial. Rusa. Cont. 61; deuuntlare, cd. Nbg. Cont. 66. y Les demás. (9) accusator, cd. NSg., var. 1. gI. (10) Las ed. Schf. fl'al. Rusa. Cont 62.; ut, insertan Cont. 66. y loe demds. (it) ant ex legc—appdflatioiiibus, fa Unn en las cd. Nbg. Sshf.

gustos, ci LAtTRINA.—Es bastante sabido, que las causas por cnimenes, que son penados por las leyes ó extraordinariamente, deben ultimarse donde aquellos se cometieron ó se empezaron, ó donde son hallados aquellos it quienes se les acusa de ser reos del crimen. Publicada el. 4 de las Nonas de Octubre, bajo el segundo consulado de DRXTRO y el de PRISCO. [196.] 2. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIAAugustos y Csares, ci NIcEA.—El que it ea. biendas vende un hombre libre comete el crimen de plagio. Por consiguiente, habiéndose recurrido al juez competente por el que de esto puede querellarse, conocerá en la causa, si vive allí el que dices que vendió un niño ingéuuo. Dada en Sirmio it 1 de las Nonas de Febrero, bajo el consulado de los Césares. [294-305.] No,

Au'rtcN'rIcA ut omnes obed. iudicib. provine. § Haec considerantes. (Nov. 61 o. 1)—En la provincia ca que alguno delinquió, 6 en la que sea reo do cantidades ó de crimenes, ya fuere reo con ocasión de un terreno, ya con la de limites, ó de posesión, ó de propiedad, 6 de hipoteca, 6 de otra cualquier cosa, alli también quede sujeto it la ley; lo cual es de perpétuo derecho. Luego si ambos, asi el actor como el reo, estuviesen en la misma provincia, sustituciese all la causa, cesando todo privilegio. Mas hallándose ausente aquel por cuya casa sufro algún daño, demandaré al mismo que lo causó, 6 it su curador, al cual, habiéndosele dado términos, le es licito ponerlo en conocimiento del señor principal de la causa. Mas si este ni compareciese por si, ni enviase quien le represente, hallándose presente el que primeramente fué citado, sea condenado en lo que sea culpable, y séalo además el que no quiso enviar representante, si, no obstante, apareciese cii realidad culpable; porque pagará también con sus propios bienes, si no fuese solvente el que está presente. Pero si no compareciera ni el mismo que debió presentar al dueño, habiendo sido llamado por voz del pregonero, sea condenado, porque su contumacia suple su presencia. Mas si faltara el actor cuando el reo hubiere comparecido ó enviado representante, ha de ser absuelto, y se le han de resarcir los perjuicios. Se exceptúa elcaso en que expidiéndose pragmática disposición con ocasión de una causa pública hubiere mandado que alguien se presentase it la comitiva del príncipe, 6 si esto lo hiciera por disposición de la ley, como sucede en las apelaciones. Pero por una nueva constitución se ha fijado variable duración de términos por razón de la diversidad de lugares, el. saber, de cuatro meses, si es vecina la provincia en que esto tiene lugar, y uno ó los dos domicilios se hallasen en medio de las provincias; de seis, si el espacio fuera mayor; pero si en la Palestina, ó en el Egipto, ó en otras regiones lejanas, basten ocho meses; y si en las gentes de Hesperia, ó en las septentrionales, ó en la Libia, pareció suficiente tiempo el de nueve meses. (12)

nove Coiitt. varium. innad iatarae ale clspuis ex divers,

ioor. , faltan en la €4. Sohf.

(13) md, vero tctnp. praef. est quat. mutis, u. coint, cx div, loo, sed. cd. Nbg. ¡JaL Rus. Cont. 02. [it) egei,tiuin, ed. Schf.

(15) La l-35l0n1e parte de esta Auténtica dice os) ea la cd.

Nbg.: sufficicut secuudurn locoruin distautiam, nL habetur (ti autentica, uitde suinptaest lst, ubi terupus pi'aefieito,n est ,uator ant sex ant octo aut uove.m.

3W)

i6D1G0.-LIBRO iii: TÍTITI.O XI-1

TIT. XVI

TÍTULO XVI

UBI DE POSSESSIONE AOl OPORTET (1)

DONDE DEBE INTENTARSE LA ACCIÓN DE POSESIÓN

1. Impp. VALENTINIAUS c't VALENS AA. ad Yii srmr, Proconsulem A friae.-Uhi aut vis facta dicitur, aut momentaria possessio postula.nda est, ibi loci iudicem adversris euni. qui possessionem turbavil, convenil iudieare.

1. Los 1íJperado res VALEWrJN1AN0 y VALENTE, Augustos, á Fis'i o, Procónsul de Africa. -Donde

Dat. VIII. Kal. Tun. (2) ORATL&NO N. P. ) et Conss. [366.]

DAGALAIFEO

se dice que se hizo la violencia, ó ha de pedirse la posesión interina, alli conviene que el juez del lugar pronuncie sentencia contra el que turbó la pos esión. Dada it 8 de las Calendas de Junio, bajo el consulado del noble jóven GRACiANo, de DAGALAIFO. [366.]

TIT. XVII

TÍTULO XVII

Ijal F1DEICOMMISSUM PETI OPORTBT (4)

DÓNDE DEBE PEDIESE EL FIDEICOMISO

1. 1mpp. SEVERUS et ANTONINUS AA. DEMETRIO. -Fideicommissiirn ibi petendum esse, ubi hereditas relieta est, dubitari non oportet.

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Angustos, á DEMETRI0.-No se debe dudar, que se ha

PP. VIII. Ka!. Septemb. [204.]

BONE Conss.

CITILONE

II. (5) et Li-

de pedir el fideicomiso alli donde se dejó la herencia. Publicada it 8 de las Calendas de Septiembre, bajo el segundo consulado de QUILÓN y el de LIEÓN. [204.]

TIT. XVIII

TÍTULO XVIII

UBI CONVENIATUII, QUI CERTO LOCO DA-RE FROMISIT ((3)

DÓNDE DEBE SER DEMANDADO EL QUE PROMETIÓ DAR EN DETERMINADO LUCAÍ1

1. Imp. ALEXANDER A. HERACLIDAE.-Qui certo loco se sohutunum pecuniam obligat, si solutioni satis non fecerit, arbitraria actione et in alio loco potest conveniri; in qua (7) venit aestimatio, quod alteruti-ius interfnit, suo loco potius, quam in eo, in quo petitur, solvi.

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Htique se obliga ápagar una cantidad en determinado lugar, si no hubiere verificado el pago, puede ser demandado también en otro lugar por una acción arbitraria; en la cual se comprende la estimación de lo que. al otro le importó que se pagase más bien en su propio lugar, que en aquel ea que se pide. Dada á 6 de los idus de Marzo, bajo el segundo consulado (le Fusco y el de DEXvRO. [225.]

Pat. VI. Id. Mart. Fusco (8)11. (9) et Conss. (10) [225.]

DEXuRO

IeALIDA.-El

TIT. XIX

TÍTULO XIX

UBI IN REM ACTIO EXERCERI DEBEAT (11)

DÓNDE DEBA EJERCITARSE LA ACCIÓN REAL

1. Irnpp. DIOCLETTAN1JS et MAxIMI&Nus A.A. et CC. (12) PANCRATIO.-In rem actio non contra ven-

1. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIANO, Augustos y Césares, d PANCRACIO.-La acción real

ditorem, sed contra possidentem eompetit. Frustra itaque desideras, non tecum congredi, sed cinu auctore tao dominum (13) vindicanteni, quum te possidere conteudas. Nam si denuntiasti el, qui tibi vendidit, inteliigit evictionis penicuhim (14). Nec enim lurisdictionis forma) in eadem provincia constitutLs tam petitore quam possessore, ob auctoiis (15) personam, queni in alia provincia dicis consistere, debet imniutari. Pat. Id. April AA. (16) Conss. [293-304.]

(1) Lot ,nma. PUL Vot Pl. 2. Bg. Gt., cd. Nbg. Sc7f. Ha!.; oporteat, me. Pl. 1., Rase. y los demds. (2) Confirma el día el ene. PisI. (3) N. 1'., fallan en Ea!. y en loS ¿jemczg, excepto en Ble.; se suplen de conformidad con el ene. PisI., que dice, grac uobili puero et bacnpho es. (5) Los mme. PIet. Val. Pl. 1. 2. B. 01., eS. .Nbg. Ha!.; oporteat, Puse. y los demás. (2) Ms. Piel., Blc.; II., falta en Hal. y en lot deucás, (5) promitit, mene. Piel. Pl. 1.; la rúbrica falta en la ed. &hf. (7) in quam, mt. Pl. 2. (8) Rnffo, Cont. i2. (2) I1s. PitI, 5k.; XL, falta en ifni. y en los demás.

(10) pp Y 15 mal fusca U et destro ces, me. Fiel.

compete no contra e1 vendedor, sino contra el que posee. As¡, pues, en vano pretendes que no pleitóe contigo, sino con tu causante, el dueño que reivindica su cosa, sosteniendo tú que la posóes. Porque si avisaste al que te la vendió, este conoce el riesgo de la evicción. Porque no debe alterarse la forma de la jurisdicción, habitando en la misma provincia as¡ eh demandante como el poseedor, por causa de la persona del vendedor, que dices que reside en otra provincia. Dada los Idus de Abril, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

(ji) debet, reme. PI. 2. Bg. 01.; vel asee qucat, dIeSe el en:. PisL, y Cont. 66. 76. al ~gen. (12) et CO., fallan en los mine. Pist. Vat. (13) dominlum, mus. Pl. 1. 2. Bg. 01., eS. l''Oq. Schf. Ecl. Rusa. Con'- 62. (u) HaZ. Cont. 62.; iritailiget eviet. per., enms. Bg. Pl. 2.; intelligit sibi evict. per.. me. Pl. 1; intelligis eviet. par. pertinere nC se, ed. schf.; iateiligis ,.jbi eviet. per. imrninere, eS. .Nbg.; intelligis eviet. liii per. lumiluere, Raes. Cont. 66. y los demás, cuya lectura con razón dice nI márgen Rus., que pasó de las glosas al texto. (12) actoris, mme. P11. B eS. Nbg, Schf.; pero

Itp&-c))v, las Bu:.

(16) et, insertan Eral. y los demás, excepto Sp. 5k.

340CÓDI1O.-LIBRO II1 TVFrLO XX

2. Imp. OONSTANTLNUS A. ad universos (1) provincialss.-Si quis, alterius nomine quolibet modo possidens imniobilem rem, litem ab aliquo per in rem actionem sustineat, debet statim in indicio dominum nominare, ut, sive in eadem civitate degat, sive in agro, sive in alia provincia sit, cerio dieruin spatio a indice definiendo (2) coque ad notionem chis perducendo, vol ipse in loca (3), in quibus praedium situm est, perveniens, ve! proouratorem ,nittens, actoris intentiones excipiat (4). Si vero post huinsmodi indu.ltum tempus ininime hoe, quod dispositnm est, facere maluerit, tanquain lite1 quae ci ingeritur, ex eo die, quo possessor ad iiidicium (5) vocatus est, ad intcrrumpendarn long¡ temporis praescriptionem contestata, mdcx, utpote domino (6) possessionis, ncc post huinsmodi hunianitatem sui praesentiam facienfe, edietis legitimis proponeudis (1) eum citare eurabit, et tunc, in eadem voluntate (8) co permanente, negotium summatim discutiens iii possessionein ie rum actorem mitti non differet, omni aflegationo absenti de (9) principal¡ quaestionc (10) servata.

Dat. X. Kal. August. BASSO el AnrAvro Conss. (11) 331.I

2. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á todos los habitantes de las provincias.-Si poseyendo uno de cualquier modo una cosa inmueble á nombre de otro, sostuviera litigio promovido por un tercero con la acción real, debe desde luego declarar en juicio el nombre del dueño, á fin de que, fijándose por el juez cierto número de dias y poniéndolo en conocimiento de aquel, ya habite en la misma ciudad, ya en el campo, ya esté en otra provincia, se oponga á las pretensiones del actor, ora compareciendo di mismo en el lugar en que está situado el predio, ora enviando procurador. Mas si después del tiempo de este modo concedido no hubiere querido en manera ninguna hacer esto que se ha dispuesto, el juez, como si hubiera sido contestada la demanda, que fi aquel se le dirige, para el efecto de interrumpir la prescripción de largo tiempo, desde el día cii que el poseedor fué llamado fi juicio, cuidará de citarlo publicando los edictos legales, visto que el dueño de la posesión no se presenta aún después de esta consideración de humanidad, y entonces, si persistiera en la resolución de no comparecer, conociendo sumariamente del asunto, no diferirá que el actor sea puesto en posesión de las cosas, quedándole reservada al ausente toda alegación sobre la cuestión principal. Dada fi 10 de las Calendas de Agosto, bajo el consulado de BAssoy de ABLAvL0. [331.]

3. Isnppp. VAL.RNTINIANUS, TREoposlus et Aji(12) AAA. (13) -Actor reí forum, sive in rem sive in personam sil actio, sequitur (14). Sed cf (15) le locis, in quibus res, propter quas contenditur, eonstitutae sunt, iubemus in rem actiocern adversus possidentem moveri. Dat. X. KaL lul. AitcAl»o (16) el BAUTONE Conos. [385.11

3. Los Emperadores VALENTINIANO, Tcoosto Y ARCADIO, Augustos-El actor sigue el. fuero del reo, ora sea real la acción, ora sea personal. Pero mandamos, que la acción real se promueva contra el poseedor también en los lagares en que se hallan los bienes por que se litiga. Dada A 10 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de ARCADIO y de BAUTÓN. [385.1

Trr. xx

TITULO XX

UBI DE BEREDITATE AGATUR, ET (11) UBI SORiPTI HEREDES (18) IN POSSESSIONEM MITTI POSTULARE ])B]IBANT (19)

DÓNDE Sr, HAYA DE EJERCITAR LA ACCIÓN DE HERENCIA, Y DÓNDE DEBEN PEDIR

CADIUS

VALER1ANUS st GÁr,IRNus AA. Mns(20).-IIliC, ubi res hereditarias case proponis, heredes le possessionem rerum liereditariarum mitti pos tulandum est. Ubi autem domicilium habet, qni couvenitur, vel si ibi, ubi res hcreditariae sitae silut, degit, hereditatis cnt controversia terminanda.

1. hnpp.

SIAE

Dat. VII. Ka!. Mal¡ SECULARE

Conss. [260.]

(21) el DONATO

(1) universos, falta en el tas. finiendo, setas. PL. i. 2. 14v. 01. Rg., ed. Schf. Cont. CI. (II) locis, mms. Pi. 1. 2. Bg. 01., ed Nbg. Schr. Hal. (4) excipiel, ms. Pl. 2., ecL. Schf.; accipiat, Bk.

(s)

(5) iudlcem, Sp. Bk. (5) domlnum y de5pu8 facientem, ,n,ns. Pl. 1. 2. (7) proponendis, falta en Hal. (5) voluptate, 'a3. Pl. 1. (9) de, falta en las cd. Nbq. Hal. (10) aeione no. Pl. 1. (11) D. XVII k, ial. const. a, mt. Pta1,, cuya indica ción (le le fecha (que interpretamos as¡, Pat. XVII. Ral. Ful. Contai,tinop. Araad.(, acaso pertencci'i á la ley 2. de e81c titulo. (12) Grat. Valent. et Theod., 'mms. PilI. Cas. Val.; Valent. Grat. et Theod., ro. Sg., cd. Nbg.; GraL et Val. tarne PI. 1. 2.

LOS HEREDEROS ESCRITOS SER PUESTOS EN POSESIÓN

1. Los Emperadores VALERIANO y GAURNO, Augustos, d MESSIA.-Allí donde dices que se hallan los bienes de la herencia, se ha de pedir que los herederos sean puestos su posesión de los bienes de la herencia. Mas la controversia sobre la herencia se deberá terminar donde tiene su domicilio el que es demandado, ó donde se hallan silos los bienes de la herencia, si allí vive él. Dada fi 7 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de SECULAR y de DONATO. [260.]

(is)

ad Terentium, Correct,orew T,iseia&, aiiade tjont. CC.

(14) sequatur, mms. PI. 1. 2., cd. Nhg. SCJtf. (12) et, falta en el tas. Pl. 1., y en Zas cd. Nbg. fiel; pero 7Ot1 t& Rp1i.R clXSVlO.L, 7aR Bas. (IC) A., inserta BL. (17.1 Los aveS. Fíat. Vas. Val. PI. 1. 2. Bg. 01., cd. ,scir. Cont. 52; val, cd. Nbg. Hal. p ma ¿Iesads. (55) Lot mes. PiSt. CaS. Pl. 1. By., cd.. Schf.; tcriptas 11ei-ez, asma. Val. Pl. 5 heredes seripti, cd. Nbq. fin.1. y tus dcmds. (19) debet, setas. Va'. PL. 2.; debent, tasas. Pi,t. Pl. 1. By.

01., cd. ScSÇ. Nbg.

(20) Hestiae (Steaiae), sarna. Pttt. Cas. Val, Pl. 1. 2. Bq.; Massalae, cd.. Nq. HaL. y (as demás. Vtasc lo. ley 2. 0. viii. 1 21) Mc. Piel.: Saecuiari. ¡ial. y ¿00 Senda; II., añade. fll

1iJ fTULO XXII341

TIT. XXI

TITULO XXI

IJE1 PB RATIOCINIIS, TAN PTJELIC1S QUAM PRIVATIS, ASI OPOJi'I'ET (1)

DÓNDE CONVIENE QUE SE PIDAN LAS CUENTAS, ASI PÓIILICAS COMO PRIVADAS

1. lmpp. DIOCLETIAaUS et MAXIhUANUS AA. el CC. (2) Gaaowrio.-Eum, qui aliena negotia sIve ex tutela, sive ex quoc.unque alio titulo adminitavit, ubi hace gessit, rationem oportet reddere.

1. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIAJ.o, Auga.stos y Césares, d GERoc1o.-Conviene,

Dat. VIL Kal. Ang. ANN1BALIANO (3) et AscLnConss. (4) [292.]

1'iODOTO

2. Iinpp. lloNoRrus et THEOISOSIUS AA. Mcapoaiø, Ma.qisiro militurn. - Nemo post depositum cingulum, () privatae vitae redditus, ob negotium, quod militiae causa est ci exortum, praestandi ratiocinli gratia eius numen, in quo militavit vel quem ipse gcssit, a quocunque pulsatus fori praescriptionibus utatur. lJnumquemque enim super huinscemodi causis (6) publicis, quas, dum militaret, exe.rcuit, vel (7) super ratiociniis militanibiis, per quae suos contubernales afflixisse asseritur, la militan oportet ludido iespoiidere, in quo et instructio sufficiens, et nota testimonia, et venissima possunt docunienta praestari (8). Dat. prid. Kal. lun. Constantinop. Ct Muni.i.to 001155. (9) [423.]

ASCLEPTODOTO

que el que por razón de tutela, ó por otro titulo cualquiera administré negocios ajenos, rinda cuen tas donde los administré. Dada á 7 de las Calendas de Agosto, bajo el consulado de ANN1BALIANO y de AsCLEP10D0'ro. [292.]

2. Los Emperadores HoNoRio y TEODOSIO, Augustos, á MACEDONiO, Maestre del ejército.-Después de haber dejado el cíngulo, y habiendo vuelto fi la vida privada, no utilice nadie las excepciones de fuero, al ser demandado por otro, por razón de cuestión que se le suscité por causa de la milicia, para que rinda cuentas con motivo del cuerpo en que milité, ó que él mismo dirigió. Es, pues, conveniente, que sobre los cargos péblicos de esta naturaleza que desempeñé mientras fué militar, ó sobre las cuentas de la milicia en las que se afirma que perjudicó á sus compañeros, responda cada cual ante el tribunal militar, en el cual puede presentarse una información suficiente, testimonios conocidos, y los más verídico.,; documentos. Dada en Constantinopla fi 1 de las Calendas de Junio, bajo el consulado de AsCLEPIOD0TO y de MAI1IuIANO. [423.] TITULO XXII

TIT. XXII TTBI CAUSA

(10) STATUS AOl DEBEAT (11)

DÓNDE DEBAN SUSTANCIABSE LAS CUESTIONES SOBRE EL ESTADO

1. Imp. AsnxANnER A. AuRIiLI0(12)ARIS'rOCEATL-Quae (13) a te, quum tibi serviret, refugit (14) et in aliam provincialn se eontulit, libertatem sibi vindicans, non iniunia eo loco litigare compe]lenda est, uude quasi fugitiva recessit. I4eoqiie remittere eani in provineiam, in qua servivit, praeses provinciae, qui, co loco ius repraesentat, curne habebit; sed non ubi deprehensa est audini debet. PP. XIII. (15)Kal. Septemh. POMPEIANO et Conss. [231.]

ÍNO (16)

PELI

2. Imp. Ducius A. et Dacius C.(fi)FELICI (13).Procuratores nostios status causas examinare non posse, omnibus notum est. PP. Kal. Decemb. (19) Dacio A. II. et Conss. [250.]

GRATO (20)

(1) egi oportat estón colocadas despu é s de Ubt en los mm,. POL eas. Va. Pl. 1. 2. -Sq. La r5Jaca (alta en la ed. .Schf. (2) et CC., faltan en ci me. Pl. 1. (3) Anuibaiioue, Hal. Puse. Cont. 66. 71 76. Char. Pac.; lianuibaliano, Cont. 62. Bk. (4) d. pri. k jan coas, acletodoto et marino ces, el e-as. Pit., cuya indicación de la fecha pertenece d la ley 2. de este titulo. (5) Los ,soms. PL. 1. 2. Bg. (Jt., ad. Nbg. Schf. Cont. 62.; anac, insertan ¡Ial. Rusa. Cont. 66. y los demós. (6) Id est (idem), ínsertan tos mme. PL. 1. 2. Bg. Ql., i O cittv, las Bus. LO0V Schf.Cont. G2.; pero TtSP1 (1) vel, falta en Los mme. PL. 1. 2. Bg. QL., ed. Nbg. Schf. (5) monstrari. mme. PL. 1. 2. (9) El me. Pist, atribuye esta indicación de la fecha á la ley 1. de este titulo Dat. II. Id. tun. Coas., Ha?. p Los demd. (10) causas, Ha¡. (11) oportct, me. Pi. 1.; oporteat, .ffal.

1. Jl Emperador ALEJANDRO, Augusto, d Att. RELIO ARISTOCRATES.-La que, cuando te servia, huyó de tu casa y se trasladó fi otra provincia, al reivindicar para si la libertad, no sin derecho ha de ser compelida fi litigar en aquel lugar del cual salió como fugitiva. Por lo tanto, el presidente de la provincia, que en aquel lugar representa la ley, cuidará de remitirla fi aquella provincia en que sirvió; pero no debe ser oida donde fuá detenida. Publicada fi 13 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de POhIPEYANO y de PELIGNo. [231.]

2. El Emperador Dzcjo, Augusto, y Dacio, César, á FÉLIX.-De todos es sabido, que, nuestros

procuradores no pueden conocer en las causas sobre el estado. Publicada las Calendas de Diciembre, bajo el segundo consulado de PEcio, Augusto, y el de GEAro. [250.1

(12) Aurelio, falta en los ,nm.s. Vat. Pi. 1. 2., ed. .Nbg., Ooti. Ang. dad. (13) Los ,nm.s. Pl. 1. 2. Bg., ed. dchf. ¡IaL., ColI. .4n. elsa.; Ea, quae, tel. Nbq. Ruso. Cont. y los demás. (14) Los mme. PL. 1. 2., .Bg. Qt., ed. Nbg. Schf. ¡Mt. Rusa. ConI. 62.. (Jo 11. Ane. dad .; fugit (Jwtt. 6. y los d&mde o,5) XII., me. Pist. el cual ademe dice religan. (16) Pelignlauo, Ek.; Flic1ano, Rase. Cont. al eeulrgea. Véase la nota anterior. (17) Decius C, faltan en las sil. Nbq. Ha?. y después en las demás; parece que se han de aMadir según loe mmc. Oas. Val. FC, 1. 2. Bq. (18) 1np. ant a Elidoro, sas. Piel., cuya indicación de Zafecha perteneced ¿a ley 4. 0. ¡JI. 26. (13) Con flnna el dio, el sas. Piel. (20)

A. i.

a. 11. et grto. me. Pit.

3423. Impp.

CÓDLGO.-LIBRO Iii: HTU.() XXIII

el MAXIMIANUS AA. et Si ¡u possessioue libertatis constituta es, quum in status etiam quacstione actor reí foruut sequi debeat, ibi eausam líber a1cm agi oportet, ubi consistit, quae aucilla dicitur, Licet senatoria diguitate actor decoretur. DIocLErIANus

CC. (1) ZENONIAE.-

Dat. II. Id. Maii, AA. Conss. (2) [293-304.]

4. lidem AA. et CC. S[SINNIAE.- Si ex possessone (3) servitutis in libertatem quis proclamat, ibi agi oportere status causam, ubi domiciliuni constitutum habet, qui se dominuu dicit, non est ambigui iuris. Dat. II. Non. Mart. Bvzantio 4), Caess. Conss. [294-305.] 5. lidem AA. et CC. DI0GENI, Praesidi (5) in-

sularum.-Íamdudum a nobis statutum est, ut, si quae causae libertinitatis (6) et servitutis in pro-

vinciis inter fiscum et privatos exorireutur, adra-

tionalein vel rnagistrum re¡ priv atae, hoc est unde motae essent quaestiones (7), remitterentur, si quae vero iugenuitatis essent, a rectore provinciae examinarentur. Dat. (8) IV. Non. Aug. Caess. Conss. [294-305.]

6. IMP. IusnNIANus A. MBNNAE P. P.- In litibus, ¡u quibus, utrum ingenuus an libertinus sit ahquis, quaeri tur, quinquennii pr aescriptionem (9), post quod divino adiutorio opus eme veteres teges praecipiebant, in posterum cessare saucimus, et huiusmodi lites etiam post niemoratum tempus ad exemplum ceterarum vel in provineiis apud earuin moderatores, vel in hac alma urbe apud competentes maximos iudices (10) examinan. Quod etiam, si clarissima persona super tal¡ conditipne vel etiani servili quaestionem patiatur, tenere censemus Dat. III. Non. August.... (11).

3. Los Emperadores DLocLncuNo

l/ MAximiA-

Augustos y Casares, á ZENONIA.-Como quiera que también en las cuestiones de estado deba seguir el actor el fuero del reo, si te hallas en posesión de la libertad, la cuestión sobre la libertad debe ventilarse allí donde reside la que es llamada esclava, aún cuando el actor esté revestido de la dignidad senatorial. Dada A 2 de los Idus de Mayo, bajo el consulado de los Augustos. [293-'-304.] No,

4. Los mismos Augustos y Oésares d

SISINNIA.

-No es de dudoso derecho, que si constituido uno en servidumbre reclama su libertad, la cuestión sobre su estado deberA ventilarse allí donde tiene constituido su domicilio el que se dice dueño. Dada en Bizancio A 2 de las Nonas de Marzo, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

6. Los mismos A ugustos y Cares d DIÓGENES, Presidente de las islas.-Ha tiempo que dispusimos, que si entre el fisco y los particulares surgieren eli las provincias algunas cuestiones sobre la condición de libertino y la de esclavo, se remitiesen al contador ó al maestre del tesoro privado, esto es, de allí donde se hubiesen promovido las cuestiones, y que si algunas fuesen sobre la condición de iugénuo, fueran examinadas por el gobernador de la provincia. Dada A 4 de las Nonas de Agosto, bajo el consulado de los.Césares. [294-305.]

6. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, á Mni'Prefecto del Prsorio.-En los litigios en que

NA,

se discute si alguien es ingénito ó libertino, mandamos que no haya en lo sucesivo la prescripción de cinco años, transcurridos los cuales, disponían las antiguas leyes, que se necesitaba del auxilio imperial, y que tales causas, A la manera que las demás, sean examinadas, aún después de dicho término, en las provincias por los gobernadores de las mismas, y en esta augusta ciudad por los jueces superiores competentes. Lo que mandamos que también se observe, si una persona muy esclarecida contestara cuestión sobre tal condición ó aún sobre la de esclavo. Dada A 3 de las Nonas de Agosto.....

TIT. XXIII

TITULO XXIII

UBI QUIS DE CURIALI VEL COHORTALI ALIAVE COND1TIONE CON VENLATUR

DÓNDE DEBAN SER CITADOS LOS CURIALES, LOS COBORTALES Y LOS DE OTRA CONDICIÓN

1. Impp. ARCADIUS et Hoionius AA. FLORENTI(12) P. U. (13)-Si quis ud curiae, vel offlciis iudieum, aut aliis quibuscunque corporibus obnoxius intra provinciam ab lis erit, quos aufugit (14), comprehensus, non exspectata elus (15) iudicis notione, sub quo per ambitum coeperat militare, penitusque emendicati honoris praescriptione submota, a iudice, qui in locis aditus fuerit, audiatur,

1. Los Emperadores ARCADIO y HONORIO, Augustos, á FLORENTINO, Prefecto de la Ciudad.-Si alguno que pertenece ó A Ja curia, ó A las oficinas de los jueces, ó A otras cualesquiera corporaciones, hubiere sido detenido poi- aquellos de quienes huyó, sin aguardar A que en esto conozca el juez bajo el cual por intriga había comenzado A servir, y rechazándose en absoluto ha excepción del honor

(1) et OC., faltan en el ms. PL. 1. 43) prid. id. apr. bizentio consL, 8718. PiEL. (8) SI exposltioae, me. Pi. 2., CoU. Ana. ded. (4) HaL.; Byzntii, Rues. y ¿os denut. Véase la nota 2. de ¿a Ley anterior. (5) praefeto, n.a. Cas. (5) IlbertatI,, Rues. Cont. al margen. 1) mote cel quaestio, mme. PL. 1. 2. Ql.. ed. &h/'. (5)pp, ms. PsL. en el cual fa" Caes. (9) diviIqnein, lmns. Pi. 1. By. Gi.; dimenio11ern, cd. Nbg. Rat., var. 1. gI.

(10) competentia waxima iudicie, mine. Pl. 1, 2. E9. Gt., ¿L Schf. (11) D XV K oct valt aaa. V et aiiatorlo es, ms. Pial., cuya indicación de la fecha pertenece d La ley 2. del titulo siguiente. (12) Flore, ene. Val.; Floro, ¿08 dernde mme. y cd.; Florentino, en ftvc. Godofr. Prosopoqr. Cod. Theod. p. 55. (13) Los mme. Cas. (19.; P. P., los demás mme. y ed.; pero véase Jac. Godofr. 1. 1. (14) eufugerat, mme. PI. 2. Bq. Gt., ed. Schf. Mbg. (iS) Los mme. PL. 2, By. Ql., ccl. Schf. Cont. Gr.; elusdern, mas. PL. 1., ed. Nbg. HaL. y ¿as demás,

NO

CÓDmO.—LIBRo ni: TÍTULO xxiv niariifestarumquc reruin probatione convictus eorum societati, qvos declinaverat, aggregetur.

Pat. XII. Kal. August. Mediolani, CAESARIO et ATT1CO Conss. [397.] 2. Impp. THEODOSIUs et VALENTIN1ANTS AA. CYRO P. P.—Hae perpetua lego saneiums, provincialibus iudiciis non posse forí praescriptionem opponere cos, qui ad curias (1) vocantur, vel cohortalibus deben dieuutur ( ) offieiis, vel allis corponibus obnoxii sunt, eos etiam, qui superexaetiones vel conciissiones perpetrasse firrnentur (3); exceptis videlicet his, qui arm ata militia praediti sunt vel alias (4) speciali 'beneficio principal¡ sese defendunt, ¡La tamen, ut cuí ex militanibus viris curiae nomen vel cohortalis officii quaestio ingeratur, rector provinciae super eius nomine tam ad sedem tuae magnificentiae, quam ad magisteriarn vel competentem referat potestatem, ut hi, qui velut debiti postulentur, provinciali indicio destiuati ihi eventum iudfcii exspectent, ubi jura mover praecipiiint huiusniodi quaestiones. Super publicis autem funetionibus et debitis nemini liceat fori praeseriptionem opponere praeter cos (5, qui speeialiter exeepti sunt. Ceteros excelsae tuae sedis et rectorum provinciarum in quolibet negotic declinare minime posse iudicium decernimus, ¡La nl, qui tam saluberrimam legem pertinaciter violare tentavenint, selant, a moderatoribus provinciarum adversus se tanquam in (6) contumaces sentcntiam proferendam.

Pat. XI. Kal. (7) Octob. Constantiuop. VALENTINIANO A. Y. et ANATOLIO Y. O. Conss. (8) [440.]

TIT. XXIV343

que mendigándolo hubiere alcanzado, sea oído por el juez á quien en aquel lugar se hubiere acudido, y convicto con la prueba de los hechos expuestos, sea agregado á la corporación de aquellos que habla abandonadoDada en Milán á 12 de Calendas de Agosto, bajo el consulado de Cssxxio y de ATTICO, [397.] 2. Los Emperadores TEODOSIO y VALRNTINIANO, Augustos, á Ciuo, Prefecto del Pretorio.— Mandamos por esta ley de perpétua observancia, que en los tribunales de provincia no puedan oponer la excepción de fuero los que son llamados á la curia, ó los que se dice que se deben á los oficios de una cohorte, ó los que pertenecen á otros cuerpos, como tampoco aquellos de quienes se afirme que cometieron exacciones indebidas ó concusiones; debiéndose exceptuar, sin embargo, los que sirvieron en la milicia armada, ó los que de otra suerte se defienden con especial favor del principe, pero de modo que respecto de aquel militar á quien se impone el nombre de curial ó la condición del cargo de cohortal, dé cuenta el gobernador de la provincia sobre la condición del mismo, así á. la sede de tu magnificencia, como á la autoridad del maestre, ó á. la que sea competente, para que los que sean reclamados como debidos, esperen, destinados al tribunal provincial, el resultado del inicio allí donde las leyes mandan que se promuevan las cuestiones de esta naturaleza. Pero tratándose de funciones y de deudas públicas, á nadie le sea licito oponer la excepción de fuero, salvo á aquellos que especialmente están exceptuados. Los demás, mandamos, que en manera ninguna puedan declinar en cualquier negocio que sea el juicio de tu excelsa sede, ni el de los gobernadores de las provincias, debiendo saber los que hubieren intentado violar pertinazmente esta tan saludable ley, que contra ellos, como contra contumaces, se proferirá sentencia por los gobernadores de las provincias. Dada en Constantinopla á 11 de las Calendas de Octubre, bajo el quinto consulado de VALENTINIANO, Augusto, y el de ANATOLIO, varón esclarecido. [440.] TITULO XXIV

UBI SENÁTORES VEL CLARISSIMI (9) CIVILITER VEL DÓNDE HAN DE SER CITADOS CIVIL Ó CRIMINALMENTE CRIMINALITER CONVENIANTUR LOS SENADORES Ó LOS MUY ESCLARECIDOS 1. Imp. CONSTANTINUS A. ad OCTAVIANUM (10), Comitem Hispaniarum.—Quicunqiie non illuatni, sed clanissima dignitate tantum praeditus (11) virgineni rapnerit, vel fines aliquos invaserit, ve¡ in aliqua culpa sen crimine fuerit deprehensus (12), iutra pro vinciam, in qua facinus perpetravit, publicis legibus subingetur, ncc fori praeseriptione utatur. Omnem enim huiusmodi (13) honorem reatus exciudil.

(1)

curiam, mme. Pl. 1. 2. 01.., Nou. Tleod.

) dicentur, mma. Bg. 01., ed. NSg. ifni. Ruso. Oo-at. 62. (3) firmajitur, Nov. 7lteod.

(4) vel alii, qui, mme. Pl. f. n. Bq ed. Nby.; val ab liie, qui, eS. Schj. (5) etism, aliaden el me. By., y las eS. Nbg. Srhf. (6) Los mme. Pl. 1. 2. Bg., eS. NeW. Cont. 62., Nov. Theod.; ja, falta en las eS. Nbp. ¡IaL y las danide. (7) Nov. Theo&, Bk.; XII. Xii)., ¡Ial. y los demás. 's) Coitttii.—Oonss, Cmii. re'. Bk., cuya IndIe-ación de

1. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, d Oc'rAVIARo, Conde de las Españas.—El que gozando, no de ilustre, sino solamente de muy esclarecida dignidad, hubiere cometido el rapto de una virgen, ó invadido algunos limites, ó sido sorprendido en alguna culpa ó en crimen, será sometido á las leyes públicas en la provincia en que perpetró el delito, y no utilizará la excepción de fuero. Porque el reato excluye todo honor de esta naturaleza.

La fecha estz tomada del Nov. Tlieod.; Cyro Y. O. Con. ¡Ial. y loe demds. Véase la nota correspondiente de la ley 6. des título anterior. (9) vini, inserta el me. By. (lo) Oclavum, 9rime, Val. Cae- Pl. 1. 2.; Octavium, mme. Piel. By., ¡Ial. (Ji) Quicunque Clarlssim&c dgnitatis, el C. TI,eod. (12) etatlm, inserte, el C. Theod. (13) huhumudi, falta en si O. IeOS,

344CÓDIGO.-LtBRO lEE: TÍTULO

Dat. prid. Non. (1) Decemb. Serdicae. Aceepta Y. Non. Mart. Cordubae (), G&LLICANO ET BASSO Oonss. (3) (317]. 2. Imppp.

VALENS, GitArIANus et VALENT1NIAad &natum.- Senatores in pecuniarus causis1 sive in hac alma (5) urbe sive in suburbanis degunt, in indicio tam praetorianae quam urbicariae praefecturae, nec non magistri officio ram (quoties tameii ad eum nostrae pietatis emanaverit iussio), in provinciis vero ubi larem fovent, aut ubi rnaioreiu bonorum partem possident et assiclue versantur (a), respoudebunt.

NIJS (4) AA A.

[Dat. Kal. Mart. Couss. (7) [390.]1

VALENTINIANO

A. et

NMn'Enio

2. Imp. ZENO A. ARCADIO P. P.- Quoties viro forte patricio, vel expatricio, ve] ci, quem praotorianae vel urbicariae amplissirnae sedis administratio illustravit, vel consular¡ viro, queni tam ordinaria professio quam sacra (8) nostrae pietatis pariter sublimavit oratio, quive lllagisteriae potestatis sudoribus clarus factus est, vel el, qui magistri officiorum vol quaestoris officio funetus, ant sacro (9) nostrae pietatis cubiculo praepositus post depositam administrationem senatorio ordiui sociatus est, ant cuí nostra serenitas domesticorum scholam regendam mandavit, cuive sacros nostri numinis thesauros ant res privatas llostrae pictatis (10) ve! serenissimae Augustae, nostrae coniugis, guberiiandas iniunxit, post depositain videlicet administrationem, erirnem publicum privatunique, cuí tamen non per procuratorem respondere liceat, in hae alma urbe ve¡ in pro vinciis comnioranti ingeratur, nullius alterius iudicis, nisi nostrae pietatis, huiusmodi esse cognitionem, vel sacri tantuminodo Cognitoris, cuí nostra serenitas huiumodi negotil audientam vice sua sacris ap!cibus mittendis mandaverit, ita tamen, ut apud tatem (11) iudicern, nullius officii vol scholae intercedente ministerio, more atque habitu sacrarum consultationum, absque ulla videlicet observatione dierum fataliurn, introduetae causae, s'iris devotissimis saeri nostri scrinii libellensibus solemnia implentibus, audiantur; co, qui in crimen vocatus erit, nc quas ante probationes iniurias patiatur, sedendi quoque i1 allqua secretarii parte, quae iudicibus inferior, altercantibus vero superior eBse vicleatur, habituro licentiam.

mv

Dada en Sérdica á 1 de las Nonas do Diciembre. Aceptada en Córdoba á 5 de las Nonas de Marzo, bajo el consulado de GALICANO y de Bsso. [317.] 2. Los Emperadores VALENTE, GRACIANO y VALENTIN1ANO, Augustos, al SENADO.-LOS senadores, ya si moran en esta augusta ciudad, ya si en sus suburbios, responderán en las causas pecunia rias ó ante el tribunal de la prefectura pretoriana ó de la ciudad, ó aún ante el del maestre de los oficios (siempre que para este emanare mandato de nuestra piedad), pero si en las provincias, donde tienen su domicilio, ó donde posóen la mayor parte de sus bienes y residen habitualmente. Dada las Calendas de Marzo, bajo el consulado de VALENTINIANO, Augusto, y de NE0'ruruo. [390.]

§ 1.-Adeo autem tantarurn honores dignitatum duximus augendos, ut nc sacro quidem cognitori nostro (12), postquam (13) crimen fuerit patefa-

8. El Emperador ZENÓN, Augusto, ci ARCADIO, Prefecto del Pretorio. -Cuando acaso á un patricio, ó expatricio, ó al que hizo ilustre la presidencia de la excelsa sede pretoriana ó de la ciudad, ó A un varón consular, A quien hubiere elevado ya su profesión ordinaria ya igualmente un sacro decreto de nuestra piedad, ó que se hizo esclarecido con los trabajos de la autoridad de maestre, ó al que habiendo desempefiado el cargo de maestre de los oficios, ó el de cuestor, ó habiendo sido designado prepósito de la sacra cámara de nuestra piedad, fué asociado, después de terminadas sus funciones, al órden senatorial, ó A quien nuestra serenidad encomendó la dirección del cuerpo de domésticos, ó A quien dió el gobierno de los sacros tesoros de nuestro nümen, ó de los asuntos privados de nuestra piedad, ó de la serenísima Augusta, nuestra cónyuge, se le atribuyese, después de haber cesado en su cargo, residiendo en esta augusta ciudad 6 en las provincias, un crimen público ó privado, al cual, sin embargo, no le sea lícito responder por medio de procurador, no competa este conocimiento ó ningún otro juez, sino A nuestra piedad, ó en todo caso al sacro conocedor á quien nuestra serenidad hubiere encomendado por sacras órdenes el conocimiento do este negocio en representación suya, pero de suerte, que las causas sometidas A tal juez sean examinadas sin la intervención del ministerio de ningún oficio ó escuela, en la forma acostumbrada y corriente en las sacras consultas, y ciertamente sin observancia alguna de días fatales, llenando los devotisimos oficiales de nuestra sacra secretaría todas las solemnidades; habiendo de tener el que hubiere sido llamado A juicio criminal facultad también para tomar asiento en un punto del tribunal que parezca inferior al de los jueces, pero superior al de los acusadores, A fin de que no sufra injurias antes de las pruebas. § 1.-Mas en tal grado hemos ercido deber aumentar los honores de tan altas dignidades, que no concedemos facultad A nuestro sacro delegado pa.

(1) Ms. PiSI., C. rleeod.; ti. Non., ¡ial, y tos deinó,e. (2) El C. Theod., Ru48 Cont. 62. Blc.; Seidleae-Cordnliae, rauca en HaZ. y en tos demás. (5) FI me, PÍSI, confirma (os nombres de los c6nulee. (4) Los tnms. Pist. Pl. 5. 2. By ConflCmcn los nombres de esios emperadore6, los cuates se hallan en todas las ed. menos en la de B, K; Grat et Valent., me. Jeee.; VaIeiitiniauu, Thaodo. et Arcad., Bk. Véase la ley 13. C. Tic, IX. 1. (5) aima, falta en lo neme. By. CI., ed. Sc1f'. (5) ccniversautur, ms. By., cd. Nbg. Schf. (7) Coligese de la inscripción, ajustada al texto dalos códi ces, que es falsa esta indicación de la fecha, que se lée en Cnt. 6q. y en loe demie, (con la diferencia, que Biz pone de A. el número IV.); Dat Kal. Mart., Ifni. Ross.

Cont. 62.; D. IlE. K. vct. apro ces., ncc. Pial., cuya indicacián de (a fecha se ha de aplicar mes bien dio ley 2. CI, II VI. Seria preferible corregirla atendiendo á la ley ¡3. del 0. Tic., IX. 5., de este modo: Lecta ¡ti $e,iatu Iii. Id. I'eh. Valente Y. et ValenUiiiano AA. Cons. (376). Vánce Jac. Godofr. en los cocual, de la ley 18. del Cód. II. IX. i. (81 sacree, nccac. 1-1. 1. 2. Bg., cd. Ybg, Fiat. (9) sacrae, nenes. Pl. 5. 2. CL, cd Nbg. Fíat. (10) partís, rnms. Pl. 1. 2. By., cd. Schf. eoirqs (11) (ibm, cd. Nbg. I-ful.; 45 vpLp, (as Ras. (1 nostro, fallo ea los nenes. Bg. P1. 2., cd, Schf. Cont. 62 (le) ncc postquain, mme Ry. 71.. 2. CI., cd, .Nchf. Conf. 62'

CÓIJLGO.—LIBBO III; TÍTULO XXV

etum, contra huiusmodi viros vel eorllm substantias (1) statueudi aliquid concedamus facultateni, sed hoc (2) solummodo in huiusniiodi viras vice quoqile princpis auditori (3) lieebit, nt intentatum apud se crimen, si patefaetum fucrit (4), ad principalern referat notionem (5). Ultior'is autern tantis iiiferendae dignitatibus modus non nisi in principis residebit (6) arbitrio, qnurn sit certuni, oportere accus atoris calnmniarn, reo vide.licet protiiius ( i ) absolverido, inconsulta quoque rioStra screnita.te, prout leges sanciunt coercer¡, nisi forte aécusator quoque non minoris quarn reus sit dignitatis; in hoe nanque casa super corcenda huiusmodj acensatoris calumnia non immerito consulenda erit prineipalis auctoritas. § 2.—Viros autem ¡Ilustres ja hac inclyta urbe degeTutes, qui sine admini stratione bonoiariis decorati fnerint codicillis, hect taleni praerogativam nostrae inssionis mernerint, ut quod non egerint videantur egisse, in crirninalibiis causis magnificae tuae sedis et illustrissimae nrbieariae praefecturae ncc non etiarn viri inagnifici magistri officiorum (quoties tameu ad eius iudieium speeialis iiostrae pietatis emanaverit iussio) sententiis responderc dec.erniinus, ita ut huiusmodi viii sedendi quidem in cognitionibus dicendis minime sibi vindicent facultatein. Sciant autem ipsi quoque, ncc de se, nec de suis (8) facultatibus iudieaturos aliquid, nec probatis crirninibus, nisi prius ad nostram pietatem retulerint, posse sta.tuere.

§ 3.—Quotie.s autem viri ilustres in provinc.iis constituti (non hi tamen, quorum cognitio ad nostrarn ruaiestatem ve¡ ad iiidicem vice nostri numinis audituriirn pe.itineat) in querimoniam fueriut eriminalem vocati, et sedendi, quum celebratur cognitio, in secre.tariis iudicantium ma consequantur, et indices, patefactis quoque crminibus, ferendis contra huiusmodi viros (9) vel facultates eorum scntentiis abstineant, clum nostrae pietatis ad suas meruerint relationes responsum; supplicio videlicet, quod aceusatoribus patefaeta eorum calumnia ingerendum est, nec apud provinciales indices, si non, sicut superius dictum est, similem digiiitatem habeant, differcndo. Dat. Consta.ntinop. (10)...

ra decidir nada contra tales personas ó contra sus bienes, después que se hubiere probado elcrirnen, sino que aún al que conoce en representación del príncipe únicamente le será licito contra tales personas poner en conocimiento del príncipe el crimen ante él perseguido, si hubiere sido probado. Pero el modo de la pena, que haya de imponerse á tales dignidades, no estará sino á arbitrio del principe, siendo cierto que debe ser castigada la calumnia del acusador cii la forma que las leyes determinan, debiendo, por supuesto, ser absuelto inmediatamente el reo, aún sin consultarse á nuestra serenidad, é. no ser acaso que también el acusador sea de no menor dignidad que el reo; porque en este caso, no sin razón se habrá de consultar á la autoridad del príncipe sobre la represión de la calumnia de tal acusador. § 2.—Pero mandarnos, que los varones ilustres residentes en esta ínclita ciudad, que hubieren sido decorados con títulos honorarios sin cargo administrativo, aunque hayan merecido tal prerogativa de nuestra órden, paraque sean considerados como si hubieran ejercido un cargo que no han desempeñado, se sometan en las causas criminales á las sentencias de tu muy magnífica sede, y de la ilutrisirna prefectura de la ciudad, así como también á las del magnifico maestre de los oficios (en los casos, sin embargo, en que al tribunal del mismo se hit-hiere expedido órden de nuestra piedad), pero de manera que dichas personas no reivindiquen de ningún modo para si la facultad de tomar asiento quraute el conocimiento de la causa. Mas sepan también ellos, que los que los han de juzgar no pueden determinar nada ni contra sus personas, ni contra sus bienes, itiin habiéndose probado los delitos, si antes no lo hubieren puesto en conocimiento de nuestra piedad. § 3.—Mas siempre que las personas ilustres estabIecidas en las provincias, (pero no aquellas sobre quienes la jurisdicción compete á nuestra majestad ó al juez que ha de entender cii representación de nuestra divinidad), fueren citadas á querella criminal, recaben el derecho de tomar asiento en los estrados de los jueces mientras se celebra la vista, y absténganse los jueces, aún habiéndose probado los crimenes, de proferir sentencias contra tales personas ó contra sus bienes, en tanto no hayan obtenido respuesta de nuestra piedad á sus informes; no debiéndose, á la verdad, diferir ni aún ante los jueces de provincia el castigo que ha de imponerse á los acusadores, probada su calumnia, si, como se ha dicho antes, no tuvierafi igual dignidad. Dada en Constantinopia.....

TIT. XXV

TÍTULO XXV

IN QUIBUS CAUSIS MILITANTES FORI PRABSORIPTIONE UTI NON POSSUNT

EN QUÉ CAUSAS NO PUEDEN UTILIZAR LOS QUE MILITAN LA EXCEPCIÓN DE FUERO

1. Impp. THEODOSIUS et VALENTINJANUS AA. FLonEicrio P. P.— Omnes omnino domesticos et agentes in rebus, et quaecttnque alia praetenditur (11) militia ve¡ dignitas (12), sub moderatoribus

1. Los Emperadores TEODOSIO y VALENTINIANO, Augustos, á FLORENCIO, Prefecto del Pretorio.—

(1) snbstantiam, ,nms. Pl. 2. G., cont. 76. (2) si hoc, nms. Pl. 2 . Bg. (5) audituro, flal. 11k.; 6 IIXE EP(%1it1 1(!S Bus. (4) ftiisset, mm*. Pl. 2. By., eS. Nbg. &hf. (5) notitiem, ed. N6. ¡Ial. (5) sedebit, eS. NSg. Hal. 7) reo penitup omaiendo vid1., es. Nbg. IJul.

Tono IV-4t

Maildamos, que absolutamente todos los domésticos y los agentes de servicios, y los de otra cual(8) de se vel suis, me. Bg.. eS. Schf.

(9) Los mme. Pl. 2. Bg. Gt., eS. Nbg. ¡Ial.;

saf. Rugg. y ís demás.

llinstres, eS.

(0) .Esja incompleta indtcacíón dala fechase halla en Cont. 52. y después en los demás, pero falla en Ha?. y en Rusa. (11) Los man. PI. 2. Bg., eS. S'chf., Nov. T?ieol.; praetendatur, eS. Nbg. ¡Ial. y las demds. (II) militise dignitas, 1'o. TAsad.

346CÓDIGO.—LIBRO Iii TITULO XXVI

provinciarum pro (1) funetionibus publicis respondere, nulla fori praescriptione valitura, saneimus, si hae, qui exiguntur publica debita, uti tentaverint. Immo et in allis privatis actionibus occupatos volumus (2) respondore, qui (3) por provincias sociantur (4) vel conductoruni vocabulis, quum non armata inilitia praediti sint (5), defenduntur, sive domorum divinarum, sive virorum potentium, seu cuiuslibet conditionis sint conductores, nisi (6) forte commeatum ad mm propriam componendam unius anni inducias ostenderint se accepisse; eadem forma servanda la bis etiam, qui mercandi et (7) mulitandi sacra beneficia meruerint, itt et ipsi rectoribus provinciarum respoudcant.

Dat. XIV. Ka!. Mal¡ (8) Constantinop. TilE0DOso A. XVII. (9) et FESTO Conss. [439.]

quier milicia ó dignidad que se alegue, respondan en cuanto fi sus funciones públicas ante los gobernadores de las provincias, sin que haya de valer ningún excepción de fuero, si de esta hubieren intentado valerse aquellos fi quienes se les exigen deudas públicas. Además, queremos que respondan también los ocupados en otras acciones privadas, los que se asocian por las provincias, ó se amparan, no habiendo sido destinados fi la milicia armada, con la denominación de arrendatarios, ya sean arrendatarios de casas divinas, 6 de personas pudientes, ó de otra cualquier condición, salvo si acaso probaren que obtuvieron licencia por espacio de un solo año para arreglar sus propios asuntos; debiéndose observar la misma disposición también respecto de los que hubieren obtenido del príncipe los privilegios de comerciar y de servir en la milicia, de suerte que también estos contesten ante los gobernadores de las provincias. Dada en Constantinopla fi 14 de las Calendas de Mayo, bajo el décimo séptimo consulado de TimoDOSIO, Augusto, y el de FESTO. 439.1

TIT. XXVI UBI CAUSAD FISCALES (10) VEL DtVI1E EOMI1eUMQUE EIUS AGANTUR

TÍTULO XXVI DOMES

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. Dioscono. —Non defensae mortis quaect.ionem apud procuraLores nostros non oportere tractari, ncc bona a (11) fisco peti posse, quam si (12) de crimine constitorit apud eum, cui convietis poenam irrogare hect, quis ignorat? Plane defunetis homicidii reis apud procuruto res quo que causam agendam esse, ratio permittit PP. VII. Id. Maii LATERANO et Conss.(13) [191.]

RUFINO

2. Iidem AA. ARI5TAD,— Non animadvertimus, cur causam (14, ad officium procuratorum nostrorum pertinentem, ad proconsulis notionem advocaro velis. Nam quum hoc quaeratur, an pater tuus mortem sibi consciverit metu alicuius poenae, ac propterea bona a fisco vindican debeant, 1am non de crimine aut poena mortui, sed de bonis quaerendum est. Dat. XII. Kal. Octob. Ano et MAXIMO (15 Conss. [207.] 3. Irttp. ANTONINUS A. ilDuoDono.— Procurator meus, qui vice praesidis provinciae non fungitur, sicut exigere poenam desertae accusationis non potest, ita iudicare, ut ea inferatur, sententia sua non potest.

(1) pro, falta en Nov. Theod.

(2) malumus, Noo. Thcod. 3) Los mme. Pl. 2. By. CI., cd. Schf,, Nor. Theod.; varo,

inserta ¿a ccl. Nbg.; val, alladen haZ, y 108 demás. (4) otiantur, mns. Ry., 11u88. Cont. al ntciryen; negotiantur, el libro de Áurcdan en Char. var. 1. ql., Ruso. Cont. al ,ndrpen, cuya lectura parece que es la que mejor concuerda con las Btss. (b) quum non—siul, raltn en Vov l'1,eod. (6) Los mme. PL. 2. Bq. Ci., cd. Nbg. $chf. Ifni. lic., Zov.

Theod.; niSi si, Ruso. y loe demás.

(i) Los mme. Pl. 2. By. 01., ecl. Schf.; val, cd. Nbg. ¡Ial. y los dcmds. Concuerdan con ci texto las Ras. y el Nov. Tl,40d,

DÓNDE DEBEN SUSTANCIASE LAS CAUSAS DEL FISCO ó DE LA DIVINA CASA, Y DE LOS HOMBRES DE ELLAS

1. Los Emperadores

SEVERO y ANTONINO,

Au-

gustos, á Dióscono.—Quién ignora, que no debe ventilarse ante nuestros procuradores la cuestión de la muerte no vengada, y que no pueden pedirse por el fisco los bienes, sino si respecto del delito hubiere prueba para aquel fi quien le compete imponer la pena á los convictos? La razón permite, no obstante, que habiendo fallecido los reos del homicidio, pueda ventilarse también la causa ante los procuradores. Publicada fi 1 de los Idus de Mayo, bajo el consulado de LATERANO y de RuFINO. [197.]

2. Los mismos A u,qustos el ARISTA.—No concebimos por qué quieres llevar fi conocimiento del procónsul la causa que compete fi la jurisdicción de nuestros procuradores. Porque como quiera que se trate de saber si tu padre se procuró la muerto por temor fi alguna pena, y si por lo mismo deban sus bienes ser reivindicadoS por el fisco, no se ha de cuestionar ya sobre el crimen, ó la pena del difunto, sino sobre sus bienes. Dada fi 12 de las Calendas de Octubre, bajo el consulado de Ano y de MÁXIMO. [207.] ANToNiNo, Augusto, á Haprocurador, que no hace las veces de presidente de la provincia, así como no puede exigir la pena de la acusación que quedó desierta, asi tampoco puede decidir por sentencia suya que se pague.

3. El Emperador

LIODOR0.—Mi

(8) NOn. TheOd., Cont.

de,nds.

716.

Ric. Pat. III. Kal., fíat. y to

(8) XVIII.. lJont. 76., I"ov. Tk.eod., en elquefale(7.nst Pesto.

(10) causa fiseaÍi, mmns. Cha. CC., ¡ial. (11) a, falta en los mmm. P1. 2. By. 01., ecl. Schf- Hal. (12) Los mmc. Pt. 2. .6y. Ql., cd. Nbg. ¡Ial.; autequam se, cd. Schf.; priusquaru Si, Cont. 62.; priusquam, .Russ. Coni. 66. y los demás. (13) et Cons., faltan en el ma. Piel. (14) LoS mmc. Pl. 2. By. Gt., cd. Schf., que ponen después pertinentem; causas—psrtiiientcs, cd. Nbg. 1-tal. y las dcm4. (15) et Maximo, faltan en el me. Pial.

CÓDIE+O.-LIBRO III: TITULO XXVI Dat. X. Kal. Septemb. LAETO (1) et C1JnnALE Conss. (2) [215.] 4. Imp. ALEXANDER A. MAIj (3). - Quum vendente proenratore meo emisse te praedia dicas, pretium eonim necessario solvere debes. Cum his vero (4), quibus mandantibus eadem praedia emisse te et tradidisse dicis, agente te, procurator meus, sí eius audientiani elegeris, eoguoscet, ut pecnniam, quae pretii nomine tibi debetur, et usuras, qnac fisco solvendae sant, consequi possis, PP. IV. Id. Octob. MAxIhto et PATERNO Conss. [233.] 5. Imp. CONSTANTINUS A. ad URSTM (5). - Ad Ilscum pertinentes causas rationalis deeidat, omnibus coneussionibus prohibendis. Da¿. Non. Febr. CONSTANTINO A. 111. et LimNio III. Conss. (6) [313.1 8. imp. CONSTANS A. (7) ad IPALTCUM.-Si quis aciversus conductorem nostrum aliquid agenduin crediderit, viro illustri comiti rerum privatarum referri oportet, no et iudici existimationis, et offido eius salutis diserimen immineat.347

Dada (i. 10 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de LETO y de CEREAL. [215.] 4.

El Emperador ALEJANDRO, Augusto, 4

MA.-COmO digas que compraste predios á mi procurador que los vendía, necesariamente debes pagarle su precio. Mas si alegas que compraste didios predios para quienes te los encargaron, y que se los entregaste, llevando tú á juicio la cuestión, mi procurador, si hubieres elegido su tribunal, conocerá en ella para que puedas conseguir la suma que en concepto de precio se te debe, y los intereses que han de pagarse al fisco. Publicada á 4 de los Idus de Octubre, bajo el consulado de MÁXIMO y de PATERNO. [233.] 5. El Emperador CONSTAWrINO, Augusto, á Uaso.-Deeida el contador las causas pertenecientes al fisco, quedando prohibida toda especie de concusión. Dada las Nonas de Febrero, bajo el tercer consulado de CONSTANTiNO, Augusto, y de LICINIO. [313.] 8. El Emperador CONSTANTE, Augusto, 4 ITA-

LIcO.-Si uno hubiere ercido que debia pedir alguna cosa contra un arrendatario nuestro, conviene que se remita el asunto al ilustre conde de los asuntos privados, para que no le amenace al juez la pérdida de su estimación, y a sus oficiales la de su vida.

Dat. VIII, Kal. Febr. Bononiae, PLACIDO et RoMULO Conss. tS) [343.]

Dada en Bolonia á 8 de las Calendas de Febrero, bajo el consulado de PLÁCIDO y de RÚMUI..o. [343.]

7. Impp. CONSTANTIUS et CONSTAN5 (9), ad BuRalionalem .ummae re¡ (10). - Dominicis colonis et (11) patrimonialibus gravitatem tuani censuimus (12) disceptatricem esse debcre. Duces enim et praepositos limitum (13) et castroram, et rectores provinciarum evocandis et arcessendis colonis abstinere oportet.

7. Los Emperadores CONSTANCIO y CONSTANTE, ti BULEFORO, Contador de la hacienda imperial.-

LEPEOR1JM,

Dat. XVI. Kal. Mart. LIMENIO et CATULLINO Conss, (14) [349.] 8. Imp. CONSTANTIUS (15) A. ad TAURUM P. P. -Quurn aliq-uid colonus ant servus re¡ privatae nostrae contra diseiplinam publicam asseratur perpetrare, ad iudicium rectoris proviDciae venire cogendus est, sic videlicet, ut praesente rationali vel procuratore domus nostrae ínter euni et accusatorem causa tractetur, et, si facinus fuer it approbatum, iuris severitas exseratur (16). Dat. V. Non. Mart. Sirmii, DATIANO et CEREALE Conss. (17) [358.]

(1) II., inserta Bk (2) D. EN. Febr. const. a IV. el licinnio cones, me. 'Piel., cuya indicación de la fecha es aplicable n5g bien I la ley 5. de este titulo. Véase la nota correspondiente de dicha ley. (3) Maximo, mms. Pl. 2. flg. (4) vero, falta en los mme. P1. 2. Bg. Gt., ea. Nbg. Schf. (5) UrsO, contador de 4f'ica en el alio 318., al cual VS dinpida ¿a ley 2. C. .111. 11. (61 Dat. Non. Pebr. Constantinop. (Constantino) Feliciano et Titiano, HaZ, y lo: demás. (7) Idem A., tolOS nuestros mino. y eS.

(B La indicaci4a de la fecha ha sido fijada según la ley 5.

O. 77i.. XI. .16. (que es ¿a ley 1. del 045.. de JusI. XI. 74.); D. Kal. Febr. Coso., 1-ial. y los deinds; Pat. XVI. k mar limnio el

estulto eso, mine Piel., cuya indicación de la fecha corresponde d la siguiente ley 7. (9) Idem A., rene. Pl. 2. Bg., ea. Nbg. ¡Ial, y las demás;

pero Impp CouBt. a, me. Piel.

Mandamos que tu gravedad debe ser la que conozca en las cLtCStiOlieS de los colonos señoriales y patrimoniales. Conviene, pues, que los generales, y los propósitos de las fronteras y de los campamentós, y los gobernadores de las provincias se abstengan de citar y de llamar d juicio i los colonos. Dada á 16 de las Calendas de Marzo, bajo el consulado de L.UeENIO y de CATULINO. [349.] 8.

El Emperador CONSTANCIO, 4 ugusto,

ti TAU-

no, Prefecto del Pretorio.-Cu ando se asevere que un colono ó siervo de nuestros bienes privados hizo alguna cosa contra el órden público, ha de ser obligado It comparecer ante el tribunal del gobernador de la provincia, pero de suerte, que, presente el contador ó el procurador de nuestra casa, entre él y el acusador se discuta la causa, y si se hubiere probado el crimen, se aplique la severidad de la ley. Dada en Sirmio It 5 de las Nonas de Marzo, bajo el consulado de DACIANO y de CEREAL. [358.]

(10) summae re¡, las ponen como principio del texto los mm*. Piel. Ca:. (11) colonia in, eS. Nbg. Hnl, contra las Bao. (12) Loa mine. Pl. 2. 01., eS Nbg. Schf. Bal. Rase. Cont. 62.; constitulmus. me. Bq.; censemus. Ocmi. 66. y los Stinds. (13) Cont. 76.; mililum, los demás suma, y eS., aunque Cont. Char. Pac. Sp. prefieran en ¿as notas limitum; ol ,tpaut6aro. 'cbv i7c8 noXailor STpclV las Bus. 14) La indicación de la fecha ha sido puesta con arreglo al ms. Piel.; A. XVI. ICal. Mart. Licinio Coss., HaZ, en la nota, Russ, y ¿05 demás. (ib) Idem a (sa). miau. Piel. Cas, Pi. 2. Bg., ea. 1,Tbg.; Imp. 000staIlIinns A., Con¡. 71. Char. Fac (16) exeresatur, eS. Nbg. HaZ. (17) El nombre de estos cónsules ha sido puesto de conformidad con el sas. Fiat.; Arbitrione (Arbitiona 4 Arbetlone) et Lofliano Oons (355.), ¡Ial, y ¿os desude.

348CÓDIGO.-LIBRO III: TITULO XXVII

9. Impp. VÁLENTINIANUS i t VALENS AA. ad PaILIrPuM Vicarium urbis (1).--Universi fidu-

ciam gerant, iit, si (2) quis eorum ab actore rerum privatarum iiostrarurn sive a procuratore vexatus fuerit iniuriis, super cius contumellis (3) vol depraedationibus deferke querimo niarn sinceritati tuae vel rector¡ provinciae non dubitet, et ad publicae sententiani (4) vindietae sine a!iqua trepidatione convolare. Quae res quurn fuerit certis probationibus declarata, sancirnus et edicirnus (5), ut, si in provincialeni 1) nne audaciarn quisquam moliri ausus fucrit, publice vivus concrernetur.

Dat. III. Non. lul. Fleraeliae, VALISNTINIANO et AA. Conss. (6) [35.]

VALENTE

10. Imppp. GEATIAI'ÍUS, VALENTINIANtr$ e Tuno(7) AJL4. ad POLEMIUrS E. P.-NuIluni ex officio rationalis, qui exactioni ve¡ chartis (8) inserviat, in aliad iudicinm (9) adduci (10) oportet, nisi forte euiuspiarn caput accusatio le-¡bus instituta pulsaverit. DOSIUS

Dat. III. Kal, Mali Conss. [385.1

ARCADIO

(11) et BAUTONE

11. Impp. TanoDoslus et VALENrIN1ANUS AA. Praeposito .eaci'i eubiculi.---Hac lege Sancimus, ut, sive agat domorum nostrarum colonus inquiliiiusve (12) ant servus, sive pu1stur ab ahquo super criminali vol (13) civili negotio, non ahbi (14), quam tu¡ culininis nc viri spectabilis comitis doinorum pctatui examen; iiullius aliegatioiie super fori piaescriptione penitus adrnittenda. ARTAXI,

9. Los Emperadores VATENTINIANO y VALENTE, Augustos, d FILIPO, Vicario de ciudad.-.Tengan todos la seguridad de que, sialguno de ellos hubiere sido vejado con injurias por un administrador de nuestros negocios privados, ó por un procurador, no debe dudar en presentar querella á tu sinceridad, 6 al gobernador de la provincia, sobre las afrentas ó las depredaciones de aquel, ni en acudir sin temor alguuo á la sentencia de la vindicta pública. Demostrado el hecho con pruebas ciertas, ordenamos y mandamos, que, si alguien se hubiere atrevido ft intentar esta audacia contra un habitante de provincia, sea públicamente quemado vivo. Dada en Herachia á 3 de las Nonas de Julio, bajo el consulado de VALENTINIANO y de VALENTE, Augustos. [365.] 10. Loó Emperadores GRACrANO, VALENTINIANO y TEODOSIO. AUgUStOS, á PoLEMo, Prefecto del Pretorio.-Conviene que ninguno de las oficinas del contador, que preste sus servicios en la recaudación ó en los archivos, sea llevado ante otro tribunal, á no ser que contra él se haya intentado una acusación criminal, hecha según las leyes. Dada á 3 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de ARCADIO y de BAUTÓN. [385.] 11. Los Emperadores TEoDosio y VALENTINIANO, Augustos, el Aii'i'AxEs, Prepósito de la sacra

Dat. Y. Id. April. Eunoxio et Diocono Conss, (15) [442.

cámara.---Mandamos por la presente ley, que, ya sea actor Ufl colono, ó un inquilino, ó un esclavo de nuestras casas, ya sea demandado por otro en un asunto criminal ó civil, no se pida que conozca en él ningún otro tribunal que el de tu altera y el del respetable conde de nuestras casas; sin que se deba admitir absolutamente a nadie la alegación de excepción de fuero. Dada á 5 de los Idus de Abril, bajo el consulado de Eunoxio y de Dióscoo. [442.]

TIT. XXVII

TITULO XXVII

QUAND.O (16) LICRAT (17) UNICUIQUE SINE IUDICE VINDICARE SE TEL (18) PUBLICA-141 DLVOTIONENt

DE CUkNDO SEA LÍCITO Á CADA CUAL VENGAR SU PROPIA PERSONA Ó LA CONSAGRACIÓN PÚBLICA SIN RECURRIR AL JUEZ

1. Imppp. VALEN1INÍANUS, Tnaonosius cf (19) AÁA, ad pro'incialcs Liberam res¡stendi cunctis tribuimus facultatern, UI quicunque jnilitum vel privatorum ad agros nocturnus populator intravei-it., ant itinera frequeiitata insidiis aggressionis obsede iit, permissa ctticunque licentia digno (20) ¡hico suppiicio subiugetur, nc mortem, qualn minahatur, excipiat, et Id, quod inte.iidebat, ineurrat. Melius enim est ocCurrere in tempore, quam post exituiii vindicare (21). Vestram (22)

1. Los Enperado res VALENTINIANO, TEODOSiO y ARCADIO, Aug-uslos, el los habitantes de las provincias.-Coneedemos it todos la libre facultad de hacer resistencia, de suene que, si un militar ó particular invadiere los campos como talador nocturno, ó asechase en los caminos frecuentados con propósito de agresión, cada cual estará facultado para darle en aquel mismo lugar el castigo merecido, y para que reciba la muerte con que amenazaba, y caiga cii el mismo lazo que tendia,

PÍSI. ÜaS. Bj.; virum ele(1) CSut. 62. 76.; vieariu,n, rissiuiurn, cd Nbg. ¡Ial. y las demde. Vas1 la Ley 1. C. 7U. X. 4. en La ffi8cripción. (2) ut quum, sas. Pl. 2., 1151. (u) caiumniis, ley 1. C. 74, X. 4. () publicam senteatiam, sus. By., cd. Xbg.; publ(cam aciCntiam, rnni5. Pi. 2. Gt. (5) et edicimue, faltan en el ms. CI., Ley 1. (Y Th. X. 4. (5) U. y. Id al) eudoxia el dioscaio SS, me. PiSt., Cu,ra indicación de la fecha pe cuece á La ley Ji de este titulo. (7) Si es exacta La indicación d La fecha de esta coustOuciáis, hay error en la inscripción, en La que se debe suprimir el nombre de Graciano, y se ha de aviadir el de Arcadio, corno Ile Bk. (8) caini, aus. By. (9) ja alia indicio, mme. Pl. 2, 11v. 01., cd. ivbg. Schf. Hiel. (Ib) abduei, me. By., cd. Wbg. llal. (II) A., insert.aBk. (12) aut inquil., mmc. Pl. s. Bg. Gt., cd. NbQ. ¡Ial.

(13) Los mmc. Pl. 2. Bq. (it., M. Nig. ¡Ial.; seu, cd. Scflj. y las demás. (14 l Los mmc. K. 2. 131/. (iL, cd. Nbg. Schf. Hiel.; non ielterius, ¡lees, y ¿os demás. ('b) Los nombres de (os c&aeules que faltan en ¡Ial. y en Los demás, han sido puestos segíen el mc. Pist., el cual aplicó esta indicación de la fecha d la ley 2. de este título. Véase la nota JO. de la Ley 5. de este titulo. (1) Ubi voL quando, mme. Piel. C'a_i. Pl. 1.; Ubi el quando, ms Bq. (17) hect, mises. Cia. Pl 1. uy. 01. (15) Loi mm,. Piel. (las. Val. P1, 2. By., ¡Ial.; vindicare oe/lien4S se vel, sos. Pl. 1.; se vindicare el oh, c(1. Nbq.; se vindicare ve!, Russ. y (os desude. (III) Vale¡ siiiian. el Tiieod., mms. P151. Val. (22) dignos, me. M. 1.; dignus, el 0. Theod. (el) vii,dicari, el C. 7/noei. (22 iastrarn. M. _Vbg., y Ho.l. en el texto.

CADIUS

CÓDT(40.—LJi)RO iii: TITULO XX Viii

igitur vobis permittimus nitionem, et quod ( 1 ) seru rn est punire indicio, subiugam u s edicto, ut (2) iiullus pareat militi, cui obviare teJo oporteat, ut latror,i.

Dat. Kal. liii. (3) [391.]

TAT1ANO

et

SYIMAdllo

Coriss.

2. Irnppp. ARQAPIUs, Ho,,\oRius et THE0DOSuS AAA. IEhDnIAxo P. P.— Oppi-imendorum desertomm facultatem provinciali bus jure permi ttimus. Qui si resistere ausi fuerint, in his velox ubique (4) iibemus esse supplieium. Cuncti etenim adversus latrories publicos de.sertoresque rniiitiae iiis sibi sciant pro quiete eommuni exercendae publicae ultionis indultum. Dat. Y. Non. Octobr. THEODOSIO A. et DO (5) Conss. [403.]

RuMoRI-319

Porque es mejor prevenir á tiempo, que tomar venganza después de cometido el delito. Os permitirnos, por tanto, vuestra propia venganza, y someternos á este edicto lo que seria tardio castigar en juicio, 5 fin de que nadie perdone al militar, al cual deba recha5rsele con las armas, como á un ladrón. Dada las Calendas de Julio, bajo el consulado de TAU1ANO y de SIMMACO. [391.] 2. Los Emperadores ARCADIO, HONOIUO y Tonosio, Augustos, d ADRIANO, Prefecto del Pretorio.—Damos por esta ley á los habitantes de las provincias la facultad de detener 5 los desertores. Si se hubieren atrevido 5 resistirse, mandamos que en cualquier parte reciban inmediatamente la muerte. Sepan, pues, todos, que en pró de la común tranquilidad les ha sido concedido el dei-echo de ejercerla vindicta pública contra los ladrones y Contra los desertores del ejército. Dada 5 5 de las Nonas de Octubre, bajo el consulado de TEODOSIO, Augusto, y de RUMORIDO. [403.]

'1T. XXVIII

TITULO XXVIII

DE INOFFICIOSO TESTAMENTO

DEL TESTAMENTO INOFICIOSO

1. Imp. SEVERUS A. (6) V1con1No.— Qiium de inofficioso matris suae testamento lilius dicere velit adversus eum, qui ex causa fideicomrnissi here. ditatem tenet, non est iniquum hoc ej aceornmodan, iit peninde (7) fideicowmissarius teneatur, ac si pro herede aut pro possessore possideret.

1. El Emperador Svuao, Augusto, 4 VICTOR1NO.—Cuando un hijo quiera atacar corno inoficioso el testamento de su madre, contra el que por causa de fideicomiso tiene la herencia, no es injusto que se le conceda esto, de suerte que se obligue el fideicomisario lo mismo que si poseyese 5 título de heredero ó de poseedor. Publicada 5 5 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de FALCON y de CLARO. [193.]

PP. V. Kal. InI. (8) FALCONE et Conss. [193.1

CLARO (9)

2. idem A. (10) LUCRETIO. - Quamvis de inofficioso testamento acturum te bonorum possessionem aceepisse proponas, tamen seriptis heredibus auferri possessionem, incivile est. Dat. TV Kal. (11) Decembr. Dnx'rRo II. (12) et Pxisco Conss. [196.] . Idem A. (13) IANuARIO.—Si mater, fihiis duobus heredibus institutis, tertio post testamentum suscepto, quum mutare ídem testameritum potuisset, hoc facere neglexisset, morito, utpote non inStiS rationibus neglectus, de inofficioso querelam instituere poterat (14). Sed quurn eam in puerperio vita decessisse proponas, repentini casus iniquitas por coniecturam maternae pietatis emendanda est. Quare filio tuo, en¡ nihil pmaeter materrium fatum íniputari potest, perinde virilem portioflenii tribuendamn eme censemus, nc si omnes filos heredes instituisset. Sin autem heredes scripti extranei erant, tunc de inofficioso testamento aetionem IIIstituere non prohibetur. PP. VIII. I(al. InI. LATERANO et RUFIN0 Conss. (15) [197.] (1) quos, el U. Thod. (2) ut, falta en el U. Theod.; et, ed. Sehf. (3) iuim., ma. Fiat. () ubicunque, mms. P1. Y. 2. B9. Ot., ed. Nbq. ScSi' Hal. ilusa. (Wi Rumoritiio Hal. y los dcesds, excepto Bk.; remonde, 'ns l'isl. (5) Impp. Severus et Antonhiius AA, mma. Pl. 2. Bg., y todas las el., eecepto la de Bk.; Imp. 8ev. a ant aa, ma. Pl. 1. lco, las Bas. (7) proinde, mas. .Rg.; pero

2. El mismo Augusto 4 LucREcIo.—Aunque

cuando hayas de intentar la querella de testamento inoficioso digas que recibiste la posesión de los bienes, es sin embargo contrario al derecho, que se quite la posesión fi los herederos escritos. Dada 5 4 de las Calendas de Diciembre, bajo el segundo consulado deDEx'rxoy elde PRISCO. [196.] 3. El mismo Aug.sto á JANUARIO.—Si una madre, habiendo instituido herederos fi sus dos hijos, y tenido un tercero después de hecho el testamento, hubiese descuidado variar el testamento, pudiendohacerlo, con razón podia aquel, como preterido por causas no justas, entablarla querella de inoficioso. Mas como alegues que ella falleció de sobreparto, la iniquidad causada por este accidente imprevisto debe ser corregida por conjetura de la piedad materna. Por esto creemos que fi tu hijo, fi quien nada puede imputársele sino la desgracia de su madre, debe dársele una porción viril, lo mismo que si todos los hermanos hubiesen sido instituidos herederos. Mas si hablan sido instituidos herederos los extraños, entonces no se prohibirá intentar la acción de testamento inoficioso. Publicada 5 8 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de LATERANO y de RuriNo. [197.] (8) Conflnma el din el ma. Fisi.

(2) falcedone et cloro, ma. Fiat. (lo) lidem AA., mme. y ed. excepto Bk.; Idem A et Antoniuna C., Wc. pp III. k., ma. Fiat. (12) Ms PiSI., Bk. II., taUn en ¡Ial. y cn los demás. (13) lidem AA.. inms. y cd. excepto Bk.; Idem A et O.., Bk. (14) Loa muza. Pl. 1. 2. By. Gt., ccl. Xlg. ScSi'. lIal.; poterli, (Ji)

1lu. y los demds. (15) Confirma esta indicación de la (eCha el tas. Pjst

3504. Impp.

CÓDIGO.-LIBRO UI: TÍTULO XXVIII SEVERUS et ANTONINUS

AA. (1) SoTF-

RICO et atizs.- Qunni ex causa fideicominissi secundum praetoris decretum in libertate niorati sitie, fijos etiarn susceperitis, quavnvis postea domini vestri test,arnentum inofticiosum st pronuntiatum agente fijo, non est aeqnuln, fieri vobis libertatis quaestionem. PP. VI. Id. Mart. ANTOIINO Hl. (2) et GETA II. (3) Cones. í208.1

5. Imp. ANTONINUS A. (4) HELIO. -Si paler taus post litem coutestatam, vel postqu&m propositum habuisset !nofficiosum fratris testamentum dicere, te herede relicto decessit, causara coeptam vel (5) quocunque modo liii placitam exsequi non prohiberis. PP. pricl. Non. (6) Octob. GENTIANO (7) et BAS so Conss. [211.] 8. Idem A. (8) INGENUO.-QUUm quaeritur, an fil Li de inofficioso patrie (9) 1testamento possint dicore, si quartam (10) bonorum partem (11) mortis tempore testator reliquit, inspicitur. PP. VII. Ka!. lul. Romae, duobus (12) AseRis

Consa. [212.1

4. Los Emperadores SEvERo y ANTONINO, Augu.stos, d SoTRiuco y d otros,-Cuando por causa

de un fideicomiso hayais quedado en libertad según decreto del pretor, y también hayais tenido hijos, no es justo que se os promueva cuestión sobre la libertad, aunque luego haya sido declarado inoficioso el testamento del que fué vuestro señor,

ejercitando la acción su hijo. Publicada fi 6 de los Idus de Marzo, bajo el ter-

cer consulado de ANTONINO y el segundo de Gu-

PA. [208.]

5. El Emperador

ANTONINO, Augusto,

d

HELIO.

-Si murió tu padre, dejándote su heredero, después de contestada la demanda, 6 después que hubiese tenido el propósito de impugnar por inoficioso el testamento de su hermano, no se te prohibirá proseguir la causa comenzada, ó que en alguna manera se le habla planteado. Publicada fi 1 de las Nonas de Octubre, bajo el consulado de GENCIANO y de BASCO. [211.]

6. El mismo Augusto á INGÉNU0.-Cuando se investiga silos hijos pueden acusar de inoficioso el testamento de su padre, se examina si el testador les ha dejado al tiempo de su muerte la cuarta parte de sus bienes. Publicada en Roma fi 7 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de ambos AspRos. [212.]

AUTIIENT. de triente et semisse. § 1. (Non. 18. c. 1.)-Novissima lege cautum est, ut (13), si quatu.or sint fiffl vel pauciores, ex substantia deficientis triens, si plures sint, semis debeatur (14) cis quoquo relieti titulo, ex aequo scilicet inter oes dividendus, cuius portionis nec usutructu defraudar! liberi a parentibus possunt (15).

AUTÉNTICA de tri ente et semisse. § 1. (Nov. 18. c. 1)-Se ha dispuesto por una ley muy reciente, que silos hijos fuesen cuatro ó menos de cuatro, se les deberá el tercio de los bienes del difunto, y si fuesen más, la mitad de lo que se les dejó por cualquier titulo, la cual se habrá de dividir, por supuesto, entre ellos por igual, respecto de cuya porción no pueden ser privados los hijos ni aún del usufructo por sus ascendientes.

de immensis donation. § 1. (Non. 92.

AUTÉNTICA de immensis donation. § 1. (Nov. 92. e. .I.)-Por donde, también si un ascendiente

ALTJIENT.

e. 1 .)-Unde et si parens in quendam libororum vel in quosdam, donationem immcnsam fecerit, quisque tantum feret ex hereditate nomine Falcidiae, quantum poterat ante donationem deben. IÁcet auteni el, qni largitatem meruit, abstinere ab hereditate, dummodo suppleat ex donatione, si opus sit, eeterorum portionem.

7. Idem A. SncuNDINo (16).- Neptem defuncti actione de inofficioso testamento, quamvie pater eius emancipatus fucrat (17) defunctus, experini posee, ignorare non debes. PP. VI . Kal. Ini. Romae, LAETO II. (18) et CEREALE Conss. (19) [215.]

(1) lidem AA., Loe mrns. y ed.. excepto la de .0k. Véase La nota 6. de la ley!. de elle titulo, página 849. (2) Ms. Fist.; II., ¡Ial. y los demás. (3) Geta Caes., Bk. (s) ImIIp. Autoninus et Geta, .0k. (5) coeptam val,, faltan en el taS. Bg. (5) Mm. Piel.; II. Non., ¡Ial. y los demás. (7) Quentiano, me. Piet. (8) Imp. Autoilinus A., Bk. (9) en fratres de laofflcioso fratris, ¡-Ial., contra loe códices y las Bus. (10) quarta, omitiendo si, var. 1. gl.; acaso así: quarta bonorum, quae mores temp. test. reliquit, inspicttur, con lo que concuerdan las Btu. (11) partem, falta 8fl loe mml. Pi. 1. 2. Bg. Rg.

hubiere hecho fi uno ó varios de sus hijos una donación excesiva, cada cual percibirá de la herencia fi titulo de Falcidia una porción igual fi la que podía debérsele antes de la donación. Es licito, Sin embargo, al que mereció la donación abstenerse de La herencia, siempre que, si fuese necesario, supla con bienes de la donación la parte de los demás.

7. EL mismo Augusto d SECUNDINO-No debes ignorar, que la nieta del difunto puede intentar la acción de testamento inoficioso aunque su padre haya muerto emancipado. Publicada en Roma fi 6 de las Calendas de Julio, bajo el segundo consulado de LETO y el de CEREAL. [215.]

(12) et, insertan ¡Ial. Rusa. Cont. 66. 71. 76. Char. Pac. (18) cautum ebt, ut, faltan en los tatas. P1. 2. Bg., cd. Nbg.; ut, falta en las ed. Schf. HaZ. Rusa. (14) debetur, mete. Pl. 2. By., cd. Nbg. schf. ¡Ial. Ruso. (15) Cont. halló en sus Códices y Char, en el libro Auredano esta adición: Sed secuiidum Martianum Iiaeo ita, dummodo

a1iqud iure institutio,iig eis relinquatur: ul in authent. ut cuin de appell. cognoscitur. (18) Los mml. FisI. Cae. Vát. Fi. 1. 2. Bg.; Secundo, todas las cd. (17) Los tatas. Pl. 1. 2. Bg. (11., cd. Nbg. ¡Ial.; fuerit, cd. Schf. Russ, y las demás. (18) Ms. Pist., Bk.; II, falta en HaZ. y en ¿os demás. (19) Confirma la indicación de la fecha el tas. PisI.

CÓDIGO.-LIBRO

8. Imp. ALEXANDEn A. FLORENTINO.- Parentibus arbitrjiuin dividendae hereditatis ínter liberos

adimendum non est, dummodo (1) non minus is ( 2), qui pietatis ( 3) sibi conacius est, partís, quae intestato defuneto potuit ad eum pertinere, quartarn ex indicio parentis obtineat. § 1.-Qui autem agnovit iudicium defuncti Co, quod debitum paternum pro hereditaria parte persolvit, ve] alío legitimo modo (4), ctiamsi minjis, quam ej debebatur, relictum est, si is (5) unalor viginti quinque annis est, acensare ut inofficiosam voluutatem patris, quam probavit, non potest. PP. VII. Id. Febr. MAxIlso II. et Conss. [223.]

AELIANO

9. Idem A. ROMANAE.-De inofficioso testamento militis, ve] jure militan ve] civil¡ facto, vel conturionis, ve] tribuni numeri nec fihios posse queri, ius certuin est. PP. Id. Maii MAXIIIO II. et

ABLIANO

Conss. [223.}

10. Idem A. QuixTixiANo (43).- Si beredum Quintiniani, quem patrem tuum esse dicis, adversus quos de inofficioso testamento acturus eras, jure successionis bona ad fiscum pertinent, vel ipsius Quintiniani bona, utpote vacantia, fiscus tenet, causam apud procuratorem nostrum (7) agere potes. PP. (8)11. Id. August. MÁxIMo II. et AELIANO Conss. [223.]

11. Idem A. INaENjxQ.-In arenam non damnato, sed sua sponte arenario constituto, legitirnae successjones integrae sunt, sicuti civitas et libertas manet. Sed si testamentuni parens cmB fecit, noque de inofficioso testamento accusatio, neque bonorum possessio el competit; nam talem fihiurn merito quis indignum sua successione iudicat, nisi et ipse similis conditionis sit (9). PP. IV. Kal. Januar. Conss. [224.)

JULIANO

et CRISPINO

12. Idem A. LICINIANO el DIOGEN1.-Si pater puellae, CTIIUS vos curatores esse dicitis, filio ex semisse, ipsa autem ex tríente, et uxore ex reliquo Sextante seriptis heredibus, fidei fihiorum commisit, ut, si quia eorurn intra (10) vigintiquiiique annos aetatis decederet, superstitibus portionern suam rcstitueret, praeterea uxori, ut id, quod ex causa hereditatis ad eam (11) pervenisset, fihis post nuortem suam restitueret, fideieommisit, calumniosam inofficiosi actionem adversus iustuui ludiciuin t.estatoris instituere non debetis, quum ex (12) hulusunodi fidcicommissaria restitutione tam inatris quam fratris eius portio ad eam poterat pervenire. (I) dum, iams. P1. 2. Bg.7 eS. .2cht. Cont, 62.

(2) is, falta en los mms. Pl. 1. Bg. Ha¿.; non min. filias,

ui: TITULO XXVIII

351

S. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á FMiRENTIN0.-No se les ha de quitar fi los padres el arbitrio para dividir la herencia entre sus hijos, con tal que el que es coparticipe de los deberes de piedad no reciba por la voluntad del padre menos de la cuarta parte de la que, habiendo fallecido in. testado, pudo corresponderle. § 1.-Mas el que aprobó la voluntad del difunto, ya pagando una deuda paterna según su parte de herencia, ya de cualquiera otra manera legal, no puedo, si es mayor de veinticinco años, acusar de inoficiosa la voluntad de su padre, que aprobó, aún cuando se le haya dejado menos de lo que se le debla. Publicada fi 7 de los Idus de. Febrero, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de ELJANO. [223.] 9. El mismo Augusto á ROMANA.-E8 punto cierto de derecho, que los hijos no pueden acusar de inoficioso el testamento de un militar, hecho según el derecho militar 6 civil, ó el de un centurión, ó el de un tribuno de número. Publicada los Idus de Mayo, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de ELIANO. [223.] 10. El mismo Augusto d QUINTJNIANO.-Si por derecho de sucesión pertenecen al fisco los bienes de los herederos de Quintiniano, quien según dices era tu padre, contra los cuales te proponías ejercitar la acción de testamento inoficioso, 6 si el fisco tiene en su poder, corno vacantes, loii bienes del mismo Quintiniano, puedes intentar tu acción ante nuestro procurador. Publicada fi 2 de los Idus de Agosto, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de ELIANO. [223.] 11. El mismo Augusto á INGÉNuO.-Al que no fué condenado fi la arena, sino que por su voluntad se hizo gladiador, le quedan integras sus sucesiones legitimas. Mas si su ascendiente hizo testamento, no le compete ni la querella de inoficioso testamento, ni la posesión de bienes; porque con razón juzga cualquiera que tal hijo es indigno de su sucesión, fi menos que también él sea de la misma condición. Publicada fi 4 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de JULIANO y de CRIsPINo. [224.] 12. El mismo Augusto á LICINIANO y a DIÓGEel padre de la jóven, de quien decís que sois curadores, habiendo instituido herederos escritos fi su hijo por la mitad de la herencia, fi su hija por la tercera parte, y fi su cónyuge por la sexta restante, eneomeiidó fi la fidelidad de los hijos, que si alguno de ellos muriese dentro de los veinticinco años de edad, restituyese su porción ti los otros herederos que sobreviviesen, y además encomendó ti su mujer, que después de su muerte restituyese fi los hijos lo que por causa de la herencia hubiese ido fi su poder, no debeis intentar contra la justa voluntad del testador la acción calumniosa de tnstamento inoficioso, puesto que en virtud de esta i gstitución fideicomisaria podía ir fi poder de la misma as¡ la porción de su madre, como la de su hermano. EEs,-Si

me. Pl. 2., cuya lectura pasó de la glosa al texto,

(3) meritls, 7,a sido añadida después en los mme. Pl. 1. Bg.

(4) (5) (6) Uont. (7)

Los mme. Pi. 1. 2. Eg.; satifeeIt, añaden todas las eS. le, falta en Cont. 76. Qulntiliano, nuestros mme., y las eS. Nbg. :HaZ. Rues. 82.; en las Bol. Kotn'wsó. Los mine. Pi. 1. 2. Bg. tt., ag. Nb9. 8chf.

(8) 1'., Cont. 76.

(2) eat,

mme. PI. 1, 2. Bg. UI.

me. Bg., eS. N&q. HaZ.; pero 3IW 'IÓSY EiXQOI II&V€ V tniibv, Zas Bao. (it) eum Cont. 76 (12) ex, ?alta e. n el mas. BY.; e, HeS. (10) infra,

352CÓDIGO.—LIBRO 111 TÍTULO X&VUL

PP. Non, Decemb. ALFiXANDRO A. III. et DioConss. (2) [229.]

Publicada las Nonas de Diciembre, bajo el tercer consulado de ALE.TANDRO, Augusto, y el de DIÓN. [229.]

13. Imp. GolunkNus A. PRIscIANO.—Quum duobus heredibus iustitutis, uno ex quinque, altero ex septem unciis, adversus eum, qui ex septern uuciis herce scriptus fuerat, justa qtere1a contendissc, ab altero aut,em victuni te fuisse alleges, pro ea parte, qua i-esolutum est testarnenturn, quuni jure intestati, qui obtinuit, suceedat, neque 1egata neque fldeieommjssa debeutur (3), quamvis libertates et directae competant, et fideieommissariae praestari debeant.

13. El Emperador GORDIANO, Augusto, á PreisCIANO.—Puesto que alegas que, instituidos dos herederos, uno por cinco dozavos, y otro poi' siete, contendiste, en justa querella contra el que había sido nombrado heredero por los siete dozavos, pero fuiste vencido por el otro, corno sucede por delecho de intestado el que ganó, no se deben ni los legados, ni los fideicomisos, en cuanto á la parte en que se anuló el testamento, por más que competan las libertades directas, y deban claree las fideicomisarias. Publicada á 3 de las Calendas de Febrero, bajo el consulado de GORDIANO, Augusto, y de AvtoLA. [239.]

NR (1)

PP. III. Kal. Febr. Conss. (4) J239.]

GoRDIANo

A. et AvI0LA

14. Idem A. PRISCO.—EUIII, qui inofficiosi que. relam delatam (5) non teuuit, a falsi accusatione non submoveri placufl. Idem observatur, et si e contrario falsi crimine instituto vietus postea de inoffieioso actionem exercere nialucrit. PP. VI . Kal. (6) Deeemb. GoRDIANo A. et AvioCones. [239.]

LA

15. imp. PHILIPPUS A. cf PrnLIPPTJS C. (7) APHRoDIsrAis. - Filiani praeteritam a inatre ad

successjonem cine citra inoffiejosi querelam adspiraro non posse, explorati jurie est.

PP. Y. Kal. Aug. (8) PrnLIPP0 A. et TITIANO (9)

Couss. [245.] 16. Impp. VALEIUANUS cf GALLInNUS AA. cf VALE1IIANUS Nob. Cace. THEOD0SIAE. - Contra maiorcs viginti quinque annis duplicem actioneui jnferentcs, priniam, quasi testameutum non sit ¡ure perfectum, alterani, quasi inofficiosuni, hect iure perfeetuni, praescriptio ex prioris iudicii mora quinquennalis temporis non nascitur, qaae officere non cessantibus non potest. PP. Id. Aug. Tusco (10) et BASSO Conss. 258.1 17. Impp. CeRIÑns el NTMERIANUS AA. FLOIiAE. —Quum fihium tuum, te praeterita, sororem heredem iustituissso proponas, inofilciosi querelam apud praesidem provinciae persequi potest. PP. prid. Id. (11) Fcbr. CARINO II. et NuMniuA(12) Conss. [284.]

NO AA.

18. Impp. DIOCLETIANUS st MAXIMIANUS AA. te pietatis religionem non violasse, sed mariti coniugium, quod fueras sortita, distrahere noluisse, nc propterea offensum atque FAtISTINAE.—QUUIn

(1) II., inserto. Bk.

(2) PP. a HL k feb. Gord a et aviola coiiss., me. Piet.,

cuya indicación de ¿a fecha corresponde d la siguiente ley 13. (3) defeudentur, ¡ial.

Confirma esta indicación de la fecha el ms. Fiel. Véase la nota 2. de ¿a ley 12. quercia delata, m. Pl. 2., un me, de Rues., y el libro d ( (4)

Auredano en Char.

14. El mismo Augusto 4 Puisco.—Ha parecido conveniente, que no sea repelido de la acusación de falsedad el que no venció en la querella de inoficioso que intentó. Lo mismo se observa, también si por el contrario, vencido en la acusación intentada sobre la falsedad, hubiere querido ejercitar después la acción de inoficioso. Publicada á 6 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de GORDIANO, Augusto, y de AvioLA. [239.] 15. El Emperador FILIPO, Augusto, y FILIPO, César, á AFRODISIA.—ES de derecho conocido, que la hija preterida por su madre no puede aspirar á la sucesión de la misma sin la querella de testamento inoficioso. Publicada fi 5 de las Calendas de Agosto, bajo el consulado de FILIPO, Augusto, y de TIcIANO. [245.] 16. Los Emperadores VALERiANO y GALIENO, Augustos, y VAiiRIANo, Nobilíóímo César, á TxoDOSIA.—C011tra los mayores de veinticinco años que intentan dos acciones, la primera, como si el testamento 110 hubiera sido hecho según las leyes, y la otra, como si, aunque perfecto en derecho, fuera inoficioso, no nace por razón del tiempo invertido en el primer juicio la prescripción de cinco años, la cual no puede perjudicar fi los que no dejan de reclamar. Publicada los Idus de Agosto, bajo el consulado de Tusco y de BÁSSO. [258.]

1. Los Emperadores CARIN0 y NUMERIÁNO,

Augustos, d FLORA.—Como dices que tu hijo, habiéndote preterido, ha instituido heredera fi su hermana, puedes presentar la querella de testa mento inoficioso al presidente de la provincia. Publicada fl 1 de los Idus de Febrero, bajo el segundo consulado de ,CARIN0 y el de NUMERIANO, Augustos. [284.] 18. Los Emperadores DIOCLECIANO y MÁXLIYHANO, Augustos, d FAUSTINA. —Puesto que dices que no has violado los deberes de piedad filial, pero que no has querido romper la unión marital que (3) VIII. Kal., me. Pi8t. (7) Los mml. PiSt. Cas. Pl. 2. Bg., ecl. Schf.; et Philip-

pus O., faltan en los demás. (8) k. ap., ,ns. Pit. (9) tactano, ml. PiSI. (10) tuSto, me. Pist. (11) Ms. Pisi.; II. Id., ¡ial. y los demds. (12) AA., faltan ea elms. Pist.

CÓDIGO.-LIBRQ III: TÍTULO XXVIII

iratum patrern ad exheredationis notam prolapsurn esse dicas, inofflciosi testamenti querelam inferre non vetaberis (1). PP. XVI. Ka!. Mart. Nicomediae (2), MAXIMO II. (3) et AQUILINO Conss. [286.] 19. lidem AA. AP0LLINAui.-Si filia tea ( 4 ) turpiter et eum flagitiosa foeditate vivit, ut (5) a successione tua eani ( 6 ) excludenclam putes, si non inconsulto calore, sed ex meritis eius ad itt odiurn incitatus es, postremi iudicii liberum arbitrinm habebis. PP. (7) XV. Ka!. tul. Sirmii, ipsis Y. et IV. (8) AA. Conss. [293.] ÁUTIINNT. et quom de appeilat.

L /iWSc.

usque ad eiyin(i quiirque. (Nov. 115. e.

§ Si

Sed si post viginti quinque annos, te differente fihiam manto copulare, ei in suum corpus peccaverit, vel sine consensu tuo manto se, libero tainen (9), copulavei'it, eam exheredare non potes.

20, lidem AA. el CC.

SAVIÁNO (10).-Filia ¡u

orbitate patnis rehicta, cern manito, Cci niatre yolente rwpsit, colens concordiam, iustas offensionis post eiusdem matnis poeniteiitiam causas non prae stat, nec ex momentaniis voluntatibus matris nupta atque vidua iure esse compellitur.

Dat. Non. mli. Sirmii, Caess. Conss, (11) [294-300.] 21. lidem AA, el CO. ALEXANDRO (12).---Fratnis vel sororis ifili, patrui vel avunculi, amitae etiam et materterae testamentum inofficiosum frustra dicunt, quum nemo eorum, qui ex transversa línea veniunt, exceptis fratre et sorore, ad inoffieiosi querelam adinittatur. De falso sane (13) per accusatioiiem criminis queni non prohibentur. Dat. VI. Id. Febr. Caess. Conss. (14) [294-300.] 22. Iiden AA. el CC. TANTILLA.- Si inaritus taus facto testamento te quidem ex asse scripsit heredem, filia autem, quam habuit in potestate. exheredata (15) facta minime probetur (16), nihilque ci relictum est, neque justas offensae causas pracstitisse (17) coiivincatur (18), eam de inofficioso testamento patris querentem totam hereditatem obtinere posse, non ambigitur. Quod si iam (19) obtiuuit vel postea vineat (2)), quodeunque mari

1) vetaris, ms. Pl. 1. (2) /11 ma. Pie..; S. KaIerzd. Mii, Hal. y los 1emds. (8) II., falla en el ma. PiSI. 1) Ms. Bg., ma. Pl. e1 según corre rejón, coi¿, Ano. (¿el.; Si iijiam tuain co quod, todas las e2. (5) Los mina .Z8j. £11. Pl. 2., et, ciU. iLns. ied.; £nnto ut, '.oino et, fan en todas las ediciones. (6) Los snms. Pl. 2. BU. Ut., ed. Ybg. &hf, coTl. Ana. ded.; enrn, falta en Hal. y en £05 demás. 7) Ms. Pial.; Dat., Hab. y ¿os demás. (5) Y. et IV., faltan en HaL y en los demás, excepto 8k.; Io& números pueden suplirse Con el SmI. Pial., 855 Cual se ¿de Ijisis et IV. an esa. ('J) sine ccms, too se libero, ed. 8c4f Nbg. ¡Ial. Raes. (10) Sabirjianae, ma. Fiat. (11) pp. Vi. Id, feb. en. couss., mms. Fiat.; pero véase la ¿aiiCación de la fecha en ¿a siguiente ley 21. I2) Álexandrae, Rusa. al margen.

TOMU JV-48

hablas alcanzado, y que ofendido é irritado por esto tu padre ha venido en desheredarte, no se te impedirá que promuevas la querella de testamento inoficioso. Publicada en Nicomedia á 16 de las Calendas de Marzo, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y e! de AQUILINO. [286.] 19. Lo misnos Augustos á APOLINAR-Si tu hija vive torpemente y en vergonzosa deshonestidad de suerte que creas que debes excluirla de tu sucesión, tendrás libre arbitrio para tu última voluntad, si no eres incitado ú tal odio por inconsiderado acaloramiento, sino por sus méritos. Publicada en Sirmio á 15 de las Calendas de Julio, bajo el quinto y cuarto consulado de los mismos Augustos. [293.] AUTÉNTICA nl quwrn de appeUat. cognosc. § Si cero nsqe wi viginti quin que. (Nov. 115. e. Mas si difiriendo tú casar á tu hija después de los veinticinco arios, pecó ella con su cuerpo, ó si sin Cu consentimiento se casó, pero con hombre libre, no puedes desheredarla.

20. Los mismos Augustos y Gésares d SAVIANO.La hija que quedó huérfana de padre, viviendo en armonla con el marido, con que se casó queriéndolo la madre, no da, después del arrepentimiento de su madre, justas causas de ofensa, y no es obligada en derecho á ser casada ó viuda según los capnihos momentáneos de su madre. Dada en Sirmio las Nonas de Enero, bajo el consulado de los Césares. [294-300.] 21. Los mismos A ugustos y Ü#sares d ALEJANvano atacan de inoficioso el testamento los hijos del hermano ó de la hermana, los tio paternos ó maternos, y las tias paternas ó maternas, pues ninguno de los que proceden de unoa transversal, excepto el hermano y la hermana, es admitido á Ja querella de testamento inoficioso. Mas no tienen prohibición para querellarse de falsedad mediante la acusación de un crimen. Dada á 6 de los Idus de Febrero, baje el consulado de los Césares. [294-300.] DRO.-En

22. Los mismos Augustos y.Csares á Tni. -Si habiendo hecho testamento tu marido te instituyó su heredera universal, pero de ningún modo se probase que fué desheredada la hija que tuvo bajo su potestad, la la cual nada se le dejó, ni ella fuese convicta de haber dado justos motivos para la ofensa, no es dudoso que puede obtener toda la herencia querellándose del testamento inoficioso de su padre. Pero si la obtuvo ya, ó venciera des-

II) plane, me. By. 14) Le indicación de la fecha ha sido restablecida sagua l ,ns. Pial.; Dat. M. Conas., Hab, y ¿os demás. (18) LOS mme. Pl. 1. e. UI., todos los mene, de Ruu. y ¿a d .

801f.,5 hf.; jure, aaden Hal. Rusa. y loe demás, cuya paatrra es inserta después de facta en ¿a ed. Hbg., Y fW a8iadida en el mismo lugar en el ma. By., demostrdeelose en la glosa de la ,nisma ley, que es espúreíc. (iS) Los mme. Pl. 1. 2. Bg, (II., ed. Schf.; prohibetur, eL Nbg.; perhibetur. ¡ltd. y los demás. (17) Los mino. Pl. 1. 2. Bg. UI., ed. Nbg. 8chf.; exprss,insertan Hab, y los demos. (tS) Loe mme. Pl. i. 2. .Bg. Ut., ed. Nbg. 8chf IJoni. «2.; convincltur, Hab. Ruso. Cont. 66. y boa demás. (19) fila, insertan los meas. Pl. 2. UI. (20) Mer, Pl. 2., ni. Sca!.; vel post evincat, ConI. 62. p.Bk.; vel postea vindicet, sn,na. FI.!. Bg., ia ad. .Wbg. Hai. y Uu dmda.

354có1)iGO.--LIBRO 111. TÍ'l'IJL() XXVIII

tus mortis suae tempore debuisse tibi probetur (1), id ab ea reddi oportet. Dat. Idib. (2) Febr. Sirmil, Caess. Conss [.94-300.]

pués, conviene que se devuelva por ella lo que se probare que te debla tu marido al tiempo de su muerte. Dada en Sirmio los Idus de Febrero, bajo el consulado de los Césares. [294-300.]

23. lidem AA. st CO. PHIIJPPÁE (3) et aliis.Testamenti factionem (4) per testationem vos in terdixisse matri profitentea, iustam causam (5) offensae manifeste testamini. Dat. V. Id. (43) Sept. Caess. Conss. [294-300.]

23. Los mismos Augustos y C'ésares d FILIPA y d otras. -Confesando que ante testigos habeis impedido á vuestra madre hacer testamento, probais claramente justa causa de ofensa. Dada á 5 de los Idus de Septiembre, bajo el consulado de los Césares. [294-300.]

24. lidem AA. et CC. SUCCESsO.-Testamcntum militis fihiifamilias in castrensi peculio factum iieque a patre, neque a liberis cius per inofficiosi querelam reseindi potest.

24. Los mismos Augustos y Césares 4 Succasso. -El testamento de un militar, hijo de familia, hecho de su peculio castrense, no puede ser rescindido mediante la querella de inoficioso, ni por su padre, ni por sus propios hijos. Dada en Nicomedia l. 3 de las Nonas de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [294-300.]

Dat. III. Non. Dec. Nicomediae, Caess. Conss [294-300.] 25, lidem AA. st CO. MENE»o'ro.-Filiis niatrem, quae de mariti moribus seciis (7) suspicatur, ita posse consulere, jure compertum est, ut eos sub hac conditione instituat heredes, si & patEe emaneipati fuerint, atque co pacto (8) sesutidum tabulas bonorum possessionem patrem cuni re (9) accipere non videri, qui conditioni minime obteniperaverit, neque ci nomine fihiorum inoffleiosi eo modo actionem posse compelere, quibus iiullam iniuriam feeerit inater, sed potIus putaverit providenduin, el ideo (10) restituere debet.

Dat. IV. Noii. lul. Antiochiae, TITIANO (It) el Conss. (12) [301.]

NEPOTIANO

26. lidem AA. et OC. SERAPIONI suo .sautem (13).-.-Ex tribus nnciis herede instituto filio, intra pubertatis annos directam non iiiutiliter a paIre fien substitutionem, certum est. Dat. V. Kal. Septemb. Nicomediae, D1OCLETIANO IX. el MAXIMIANO VIII. AA. Conss. (14) [304.] 27. hnp. CONSTANTINUS A. ad VIS1UNU3L (15).Fratres vol sorores uterini, ab inofflelosi actiono (16) contra testatnentum fratris vel soronis pnitus arceantur; consanguinei autem, durante agnatioue vol non (17), contra testamcntum fratris sui vol sororis de inofficioso quaestionem moYere possunt, si scripti heredes inf'amiae vl turpitudinis vel levis notae macula adsperguntur (18), ecl liberti, qui perperam et non bene merentes maximisque beneftciis suum patronum assecuti, instituti sunt, excepto servo, necessario herede instituto. (1) Los maje. PL. 1. 2. Ge., &l. Nby. &hf.; IiIolibutur, tas. Bgq perhtbetur, Hal. y los demás. (2) S. ¡5., nu. Pit (8) Los mme. PieL. Cae. Bg., Haz. Rus. Cont, 62. 66, 71,; PIiIUppo, loe demás. (4) faetione, ¡Ial. Raes. (5) iustitiam, mene. FI. 1. 2. Bq. Rj., cd. Nbg., Ooli. Ane. de4.; pero eXoT -altlav, Oc (6) S. VI. LS me. Piel. (7) eaeum, 1/al.; eecius, Cont. al márgen, á cuya Lectura se aproxima mdeel ni.s. Bg. (8) fasto, mme. F1.'2. Ge., var. 1. gl. (9) cuin iure, M. Schf., var. 1. qL. (10) et ideo, faltan ea loe eetm. P1. Y. 2. By., cd. Nlg. &cf., y parece que de la glosa pasaron aL tacto. (la) 11 ., inserta Ek.

25. Los mismos Augustos y Césares 4 MENEDOdeclarado por el derecho, que una ma dre, que sospecha mal de las costumbres de su marido, puede mirar por sus hijos de manera que los instituya herederos con esta condición, si fueren emancipados por el padre, y que, según este pacto, el padre que no cumpliere la condición no parece que adquiere en virtud del testamento la posesión de los bienes con la herencia, ni á él puede competerle de este modo la acción de inoficioso á nombre de los hijos, á quienes la madre no les hizo injuria alguna, cuando por el contrario creyó que los favorecerla, y por esto el padre debe restituirla. Dada en Antioquia á 4 de las Nonas de Julio, bajo el consulado de TIcIANo y de NEPOCEANO. [301.] TO.-Está

26. Los mismos Augustos y Oésares á su amigo SERAPIÓN, salud.-Es cierto que, instituido un hijo heradero por tres onzas, no se hace inútilmente la sustitución directa por el padre dentro do los años de la pubertad. Dada en Nicomedia á 5 de las Calendas de Septiembre, bajo el noveno consulado de DI0CLECI&NO y el octavo de MAXIMIANO, Augustos. [304.]

27. El Emperador

CONSTANTINO, Augusto, 4 hermanos ó hermanas uterinos sean rechazados ea absoluto de la acción de inoficioso contra el testamento de su -hermano ó hermana; pero los eousanguineos, subsistiendo ó no su agnación, pueden promover la querella de inoficioso contra el testamento de su hermano ó hermana, si los herederos instituidos están tachados con la mancha de infamia ó de liviandad, ó de nota leve, ó si fueron instituidos libertos, que malamente, y sin merecerlo, y con muy grandes halagos ganaron á su patrono, exceptuándose el esclavo que haya sido instituido heredero necesario. VERIN0.-Los

(12) 111 MM. Pi&l. confirma el dio, perofallan el '1 l'yU. II loe cónsules. (18) Loe mmc. FÍSI. Gas. Val. PI. 1.2. Dg., cd. Nb ; D., afladen ¡Ial. Ruse. Cont. 62.; dicit, (Jnt. 66. 71. 76. Char. yac.; dicuut, Sp. Hk. (11) c'onro),ne al en-a. PLsL; Dat.-Niconi. (U. CotisS., HcL. n loa decaes. (15) Los aa-cae. Pist. Val. By., cd. Nbçy.; ad Lucriurn Var inum, el U. Theod.; Vrjno, me. PL 2., Rol. y loe 4eead. (16) ab inofficiosis actionibus, el U. Thesod. (17) durante vel non agu., anene. Pl. 1. 8. Dg. Ob., cd. Nbg.

Schf.

(1tt Los meas. FI. 1. 2, By. Gb., Cci. 1VL1. Schf.: adspergav-

tui', ¡Ial. 11 lOS CUMIIft

ÓD1GO.-IaBuO 111 TITULO XXVIII

Dat. Id. April. (1) Sirmio (2), C0NsTANI'INO Y. et LICINIo Caes. Conss. (3) [319.135)

A.

Dada en Sirmio los Idus de Abril, bajo el quinto consulado de CONSTANTINO, Augusto, y el de Liciieio, César. [319.]

28. Idsm A. ad CLAUDIUM, PraeÑidem provin ciae (4) Daciae.-Liberi de inoffieioso querelain contra testamentim parentum moventes probationes (5) debent praestare, quod obsequium debitum iug-iter (6), prout ipsius naturae iellgio fiagitabat, parentibus adhibuerint, nisi seripti heredes ostendere maluerint, ingratos liberes contra parentes exstítisse. Sin autein mater contra fui testameatum inofficiosi actionem institual, inquiri diligenter iubemus, utrum fihius iiulla ex justa causa laesus matrem in (7) novissima laeserit yountate, (8) neque luctuosarn ei et (9) legitimam reliquerit portionem, ut testamento remoto (10) matri successio deferatur; si tamen mater mhonestis factis atque indecentibus machinationibus fihium forte obsedit, insidiisque eum ve] clandestinis -vel manifestis appetiit, vel inhnieis eius suas ainicitias copulavit, atq-ue in aliis sic versata est, ut inimica eius potius quam mater crederetur, nt (11) hoe probato etiam invita aequiescat fui voluntati.

28. El mismo Augusto á CLAUDIO, Presidente de la Provincia de Dacia.-Los descendientes que

Dat. VIII. (12) Id. Febr. Serdicae (13), Ciuso (14) II. et CONSTANTINO Caes. (15) II. Conss. [321.] 29. Imp. ZENO A. SEnASTIANO P. F.-Quoniain novella constitutio divi Leonis ante nuptias donationem a filio conferri ad similitudinem dotis, quae a lilia confertur, praeeepit, etiam ante unptias donationem filio in quartam praecipimus imputari. Eodemque modo quum (16) mater pro fija dotem vel pro filio ante nuptias donationem, vel avus paternus aut maternus ve] avia paterna ant materna pro sua nepte vel (17) pro suo nepote, ve] proavus itidem (118) vel proavia paterna ant materna pro sua pronepte vel pro suo pronepote dederit, non tantum eandem dotem vel donationem conferri, veium etiam in quartam partem (19), ad exeludendam inofficiosi querelam, tam dotem datam quam ante iluptias donationem praefato modo volumus imputan, si ex substantia eius profecta sit, de cuius hereditate agitur.

Dat. KaL Maii, ipso A. II. Cons. (20) [475.)

30. Imp.

JUSTINIANIJS

A. MENNAB P. P. (21).-

(1) .Me. .P2et., Ruso. Cont. 62. Bk, C. Theod.; X(i. August., lial. Cont. 66. y 103 demás. (2) Ruse. Cont. 62., Ü. Theod.; Sirmil, Hal. y loe demás. 8) Ual. en la nota, Ruso y después (08 denui8, y el (3. Theod.; Crispo II. et Constantino Caes. II. Coss., Hal. en el tec Lo t iguatm5nfe Crispo et cst ces, el me. PÍSL., cuyas indicaciones de la fecha pertenecen 4 la siguiente ley 28. (4) provinciae, falta en la* mme. VaL. Pi. 1. 2. Bg., &i. Nbg., C. Theod., Cofl. Ans. ded. (1) Los mme. P1. 1. 2. Bg. Ot., id Nbg. Srhf. Hal. Cont. 62.,

Üoll. Ano. ded.; probationem, ¡luso. ÜonL. 66. y los demás.

(6) contirnie, M. Nbg. .Wel; la glosa4 esta ley dice, tugiter, esto es, continua. (7) 111, taita en la ('oil. Ano. ded., y en el C. Tteod. (8) lfs. lIg., Hal., C. Theod., Col¿. Ano. ded.; ea quod, inSirtan los mme. PI. 1. 2., y lee demás id. (8) iiec, el 0. Theod. (10) Los 'elrns. Pl. 1. 2. By., ed. Schf., a TheorL, ('oil. Ano. del.; rescisso, ed. Nbg. ¡ial. y las domas. (11) No. Bg., Cont. 62., 0. Theod., ('oil. Ana. ded.; ut, falta en los demás.

promueven la querella de inoficioso contra el testamento de sus ascendientes deben probar que constantemente tuvieron fi sus ascendientes el respeto debido, según exigía la religión de la misma naturaleza, ámenos que los herederos escritos hubieren preferido demostrar que los hijos fueron ingratos para sus padres. Pero si la madre ejercitara la acción de inoficioso contra el testamento del hijo, mandamos que se inquiera con diligencia, si no teniendo el hija justa causa de resentimiento contra su madre la ha perjudicado en su última voluntad, y no le ha dejado la porción luctuosa y legitima, para que anulado el testamento, se le defiera fi la madre la sucesión; más si acaso la madre asedié al hijo con actos deshonestos é indecentes maquinaciones, y le tendió encubiertas ó descaradas asechanzas, ó si trabó amistades con los enemigos de él, y en lo demás se condujo de manera que más bien que su madre se creyera su enemiga, luego que esto se probare, confórmese aún contra su yo¡untad con la voluntad de su hijo. Dada en Serdica fi 8 de los Idus de Febrero, bajo el segundo consulado de CRISPO y de CONSTANTINO, César. [321.] 29. El Emperador TIÁN,

ZENÓN,

Au.qusto, á

SEBAS-

Prefecto del Pretorio.-Como quiera que una

nueva constitución del divino León dispuso que se lleve fi colación por el hijo la donación hecha antes de las nupcias, á semejanza de la dote, que se lleva fi colación por la hija, mandamos que también se le Impute al hijo para su cuarta la donación hecha antes de las nupcias. Y de la misma manera, cuando la madre hubiere dado dote fi su hija ó una donación antes de las nupcias fi su hijo, ó el abuelo paterno ó materno, ó la abuela paterna ó materna á su nieta ó fi su nieto, ó de igual modo el bisabuelo, ó la bisabuela paterna ó materna á su biznieta ó fi su biznieto, queremos que no tan solo se lleve fi colación dicha dote ó donación, sino también que, para excluir la querella de inoficioso, se compute para la cuarta parte, de la manera dicha, asi la dote dada como la donación hecha antes de las nupcias, si hubiera salido de los bienes de aquel de cuya herencia se trata. Dada las Calendas de Mayo, bajo el segundo consulado del mismo Augusto. f475.1

80. El Emperador

JUSTINIANO,

Augusto, d

MEN-

(12) Rl C. 2Vseod., Bk.; VII., me. .Pist.; III.. HaZ. y los

(151588. (SS) El Ú. Theod., Cont, 78. Ek.;

los demás.

(14) Caes., inserte el C. Theod.

Serdlcae, falta en Bel, yen

(19) Caes., falta en el me. FieL. (16) Los mine. Pi. 1. Y. Bg. OC., el. Schf.; pater vel, insertan loe el. Nbg. Rol,y les demás. (17) Los mme. A. 1. 2. Bg. Gi., ecl. N1g. ¡Ial.; ant, las ecl. Se/ef. Buse. y las demás. (18) Los mme. Pl.. 1. 2. Bg. Gt cd. Se/ef.; Bit paternus ant maternus, inSerte la cd. Ng., y lo mismo, omitiendo sit, insertan Ira 1. y los demás; pero TPÓtCCutItOÇ xpogdj.t ca'fi taiJ las Bao. (19) partem, falta en el me. Bg. (20) El me. Pst. pone aquí la indicación de la fecha de in siguiente ley SO. (21) Los mme. Piel. Cae. Val. Pl. 1. 2. By., Bk.; P. P., faltan ea las ecl. .Nbg. Bel, y en las demás.

CÓDIGO.—LIBRO IH TÍTULO '(XV111

Omnimod.o testatorum volilutatibub prospicientes magnam et innumerabilem oocasionem subvertell. dae eorum dispositionis amputare censemus, et in certis caaibus, in quibus de inoffleiosls defunetorum testamentis vel alio modo subvertendi moveri solebat actio (1), corta et statuta lego tam mortuis consulere, quam liberis eorum vel allis personis, quibus endem aedo competere poterat; ut, ive adiiciatur in (2) testamento de adimplenda legitima portione sive non, firmum quidem sit testame.ntum, lieeat vero his personis, quac testamenuim quasi inofflciosum vel alio modo subvertenduni queri poterant, Id quod minus portione legitima sibi relictum est, ad implen dam eam sine ullo gravamine vel mora exigere, si tamen non ingrati legitimis modis arguantur, quum eos sciliet ingratos círea se fuisse testator dixerit (3). Nam si uui 1am eorum quasi ingratorum fecerit inentionern, non lieebit eius heredibus ingratos eos nominare (4) et huiusmodi quaestionem introducere. Et hace quidem de iis personis statuimus, quarum mentionem testantes fecerint, et aliquam eis quantitatem in hereditate vel legato vel fldeicommisso, hect minorem legitima portione, reliquerint.

§ 1.—Sin vero vol praeterierint aliquam eoium personam 1am natam vel ante testamentum qnidom conceptam, adhuc vero in ventre constitutam ve¡ exheredatione vel alia eorum (5) mentione faeta nihil oís penitus reliquerint, tune vetera jara locum habere sancimus, nullam ex praesente promulgatione (6) novationem ve! permutationem (7) aceeptura. § 2.—Imputari vero luis aliisque personis, quae dudum ad inoffieiosi testameriti querelam vocabantur, in legitirnam portionem et ¡lía (8) volumus, quae oceasione militiae, ex pecunhis mortui (9) eisdem personis adquisitae (10), posse lucran cas (11) manifestum est, eo quod talis sit militia., ut vendatur vel mortuo militante corta pecunia ad cius heredes perverdat, ita tamen, ut iDe gradus ciusdem iuilitiae inspiciatur, quem in (12) morte testatoris militans ohtinet, ut tanta el pecunia in legitimam portionem computetur, quantam dan constitutum (13) est, si un (14) co gradu mOrtUlis esset is, qui militiam ex pecunlis testatoris adeptus est; exceptis solis vinis spectabilibus, silentiariis sacri nostni paiatii, quibus praestita iam specialia beneficia tam de aliis capitulis, quam de peduniis, super memorata militia a parentibus eorum datis, no in legitimam portionem oís computentur, rata eme praecIpimus. In cetona vero porsoflis praedictam observationem tenere volumus.

i) solnbant actioues, Hal. (2) h, falta en los mnu. Pl. 1. . Bq. d. Scaf. Niq.; er1ixeri. mc (5) dixissct, mmc. Pl. 2. Aq. Gt., Pi. 1.; edixlt, Hal. (4) numerare, inc. Pi. 1. (5) aliqua eorum, etc. Bg.; aliorum, Rece Char. Par, al we4rge. (6) promulgatione, (aUn en Sp. (7) vsi permutattonem, faltan en el mc. Pl. 1., y en ifnI. (8) nulia, Ruso. Char. Pac. al margen, pero contra la autoridad de los libros antiguos, según observa Cont. al m4r gen,

Prefecto de Preorio.—Velando siempre por la voluntad de los testadores, determinamos quitar la fácil y frecuente ocasión de destruir las disposiciones de los mismos, y atender mediante una ley cierta ó invariable, en algunos casos, en que solia pro. moverse la acción para atacar de inoficiosos los testamentos de los fallecidos ó para destruirlos de otro modo, así á la conveniencia de los difuntos, como á la de sus descendientes ó de otras personas, á quienes podía competer la misma acción; de suerte que, ora se diga en el testamento que se complete la porción legítima, ora no, sea cierta meuto firme el testamento, pero séales licito á bis personas que podían querellarse contra el testamento como inoficioso, ó para destruirlo de otro modo, exigir lo que se les dejó de menos en su porción legítima, para completarla sin ningún gravámen ni deniora, á condición sia embargo de que no sean convictas, por medios legitimos, de ingratitud, por supuesto, cuando el testador hubiere dicho que hablan sido ingratas con él. Porque si no hubiere hecho ninguna mención de ellas corno ingratas, no les será licito á sus herederos lhimarlas ingratas y provocar esta cuestión. Y esto disponemos ciertamente respecto á aquellas personas de quienes hubieren hecho mención los testadores, y á. quienes les hubieren dejado alguna parte en la herencia, ó por legado ó por fideicomiso, aún cuando menor que su porción legitima. § 1.—Mas si hubieren preterido á alguna persona de estas, nacida ya, ó coucebida ciertamente antes del testamento, aunque contenida todavía en el vientre, ó si nada absolutamente le hubieren dejado habiendo hecho su desheredación ct otra mención de las mismas, mandamos que entonces tengan su lugar las antiguas leyes, sin que haya de admitirse apoyándose en la presente ley ninguna innovación ó alteración. § 2.—Queremos que á, los hijos y á las demás personas, que antes eran llamadas á la querella de testamento inoficioso, se les compute para su porción legítima también lo que es sabido que ellas pueden lucrar con ocasión del cargo adquirido para dichas personas con dinero del difunto, siempre que sea tal el cargo, que se venda, ó que, muerto el que lo desempeñaba, pase por cierta cantidad Ii sus herederos; peno de suerte, que se atienda á aquel grado del mismo cargo que disfruta el empleado al tiempo de la muerte del testador, á lii de que se compute para su porción legítima una suma igual á la que está mandado que se d, si en dicho grado hubiese muerto el que co nsiguió el cargo con dinero del testador; exceptuándose únicamente los respetables varones, silenciarios de nuestro sacro palacio, respecto de quienes mandamos que sean válidos los especiales beneficios que ya tenian concedidos tanto sobre otros particulares, cuanto sobre las cantidades dadas por sus padres para el referido cargo, it fin de que no se les computen en su porción legitima. En cuanto 5. las demás personas queremos que se cumpla la susodicha disposición.

M.

) ¡ti, inccta.a las al. Nhq. ¡ial. (10) ¡oc mmc. P1. 1. 2. J1,q a2 .Nbç;. .eJi.Ç.; adjuisita, Hol, y dacpac los demc. (11 personas, ince,tan ¿Oc mmc. Pi. . B,q. Gi., e(L. Nb.q. Fía 1. mmc . Pi. 1. Bq , cd.JaL. Rk. )2) iii, falta en. (15) siatutuin, Los mmc. Pi. .1. 2. Bg.. y la !. Sehf. (14) in, falta en los mmc. Pl. 1. B.J.

1

Ó1)1i 1). L IBRI) II: TITULO

Xxviii

Dat. Kal. lun. Constantnop, Ius1iNIAo A. II Cons. (1) [528.1

Dada en Constantinopla las Calendas de Junio, bajo el segundo consulado de JUSTINIANO, Augusto. [528.]

31. Idem A. MENNAE P. F.-Quae nuper ad testamenta (2) conservanda iec facile retractanda sanximus (3), nL ratione Faleidine (4), minime jhs persoiiis derelictae (5), quae ad inofficiosi testamenti querelrtm ex prioribus vocabantur le.gibus, non periclitenlur te.stamenta, sed quod dee.st )egitimae portioni, id est quartae parti (6) ab intestato successionis, tantum repleatur, exceptis illis, quibus nihil in testamento derelietum est., in quibus prisca in-ra illibata serva.rnus, etiam ad teNtamenta sine seriptis faciencla locurn habere a nci m lis.

31. El mismo Augusto d MENNA, Prefecto del Pretorio. -Mandamos, que sean igualmente apli-

Dat. III. (7) Id. Deeemb. Constantinop. (8) DN. JUSTINIANO (9) A. II. Cous. [528.]

32. Idem A. MENNAE P. P.- Quoniam in prioribus sanetioiibus illud statuimus, ut, si quid minus legitima portione bis derelietum sit, qui ex antiquis legibus de inofficioso testamento actionem movere poterailt, hoc repleatur, ne occasione minoris qualititatis testarnentum reseindatur, hoc in praesenti addendum eme censemus, lit, si conditionibus quibusdam vel dilatlonibus ant aliqaa dispositione, n-ioram val modum val aliud gravamen introducente, eoi-um jura, qui ad memoratam actioncru vocabantur, imminuta (10) esse videantur, ipsa conditio val dilatio val alia dispositio, moram ve! quodcunque onus introducens, tollatttr, et ita res procedat, quasi nihil eorum testamento additum esset. J)at. prid. Kal. (11) April. Constantinop. (12) Duelo Y. C. Cons. [529.]

cables á los testamentos no escritos que se hagan, las disposiciones que recientemente hemos dado para la conservación y difícil anulación de los testamentos, 5. fin de que p01- razón de la Falcidia, que no se haya dejado A. aquellas personas que por las antiguas leyes eran llamadas 5. la querella de testamento inoficioso, no peligren los testamentos, sino que únicamente se complete lo que falta para la porción legitima, esto es, para la cuarta parte de la sucesión abintestato, quedando exceptuados aquellos 5. quienes nada se les dejó en el testamento, respecto de los que conservamos intactas las antiguas leves. Dada en Constantinopla 5. 3 de los Idus de Diciembre, bajo el segundo consulado de don JUSTINIANO, Augusto. [528.]

82. El mismo Augusto d MENNA, Prefecto del Pretorio.-R abi ando dispuesto en leyes anteriores, que, si se hubiera dejado menos de la porción legitima 5. quienes por las antiguas leyes podían promover la acción de inoficioso testamento, se les completase, d fin de que no se rescinda el testamento con ocasión de la menor cantidad dejada, al presenta hemos creído deber añadir, que, si por algunas condiciones ó plazos ú otra disposición, que produjese demora, modo, ú otro gravámen, se considerasen que estaban menoscabados los derechos de los llamados 5. la referida acción, se suprima dicha condición, plazo, ú disposición, que causa la demora ó cualquier gravámen, y el asunto marche como si nada de esto se hubiese añadido en el testamento. Dada en Constantinopla á 1 de los Calendas de Abnii,4o el consulado de Ducio, varón esclarecido. [5-a

33. Idem A. Dsnrns'rHuNI P. P.-Si quis suo testamento máximam quídam portionem libero derelinquat (1), miniisculam autem a!ii vel allis de stirpe sua progeuitis, ipsain tamen Jegitimam sive in hereditate vel (14) in legato val in (15) fideicommimo, ut non possit loclls inofliciosi testamenti (16) querelae fien, et il!e quidein, qui ex parvulo genitoris sui consequitur (17) substar.tiain, eam suscipere mainenit, qui (18) autem ex maiore parte eam amplexus est, sive unus siTe plures sint, non (19) statim et sine contentioso pioposito val ulla mora eam restituere voluenit, sed exspeetato (20) mdiciornm strepitu et multis variisque eertamínibus habitis, post Iongum tempus ex sententia iudicis 1X eam reddiderit, crudelitatem eius eompetenti

la porción verdaderamente mayor 5. un descendiente, y la menor 5. otro ó 5.- otros nacidos de sil propia estirpe, dejándoles, sin embargo, toda su legítima ó en la herencia, ó en un legado, ó en fideicomiso, 5. fin de que no pueda haber lugar á la querella de testamento inoficioso, y el que verdaderamente obtiene la menor parte de la herencia de su padre hubiere preferido recibirla, pero no se la hubiere querido restituir desde luego y sin haber promovido contienda ó sin alguna demora el que aceptó la herencia por la mayor porción, sea uno ó muchos, sino que, habiendo esperado el estrépito de los juicios y después de tenidas muchas y varias discu-

(1) La ináicacidn de la fecha se upoija en el me. Piel. Véase la nota 20. 1 de la ley 22. de este título, págino 855, 2) facta, enserIan los mno. Pl. 2. 01. (8) M. Pl. 2., ccl. NCC. Ilal.; saricimus, nlme. Pl. 1. Bg.; ancivimu, las ed. Schf. Roes. y las demás. (4) portone legitima, Rol. Bk. contra la aulorídal de los

(II) Me. Piel.; tI. ia1., ¡tal. y los demás. (12) Oons,-ynase el isegar según el me. Plt. (i Loe mms. Fi. 1. ng. &'t., ed. Nbq. Se/cf.; derellquerlt, ms. Pl. 2.; reliuuat, ¡tal. y los demás. (14) Los mme. Pl. 1. 2. Bg. 01, cd. .cVbg. Schf. Rol.; sire,

mmc.

(5) derelicta, mme. P1. 1. 2. Bg., cd. Se/e". ¡Ial. BC. (6) Los mme. Fi. 1. 2. By. 01., ed. Schf.: sctiieet., insertan

Rol. y después los demás. (7) Ms. Pise.; 11.. Bat. y los demás.

(8) Se ha ezpresodo el isqjnr Confor7ne al iris. PisL,perO

ta en Hal. y en los demos.

r(11-

(9) pp., inserta el 978. Piel. (10) minuta, mme. Pl. 1. By., ed Schf.; munita, cd. NCg.

33. El mismo Augusto á DEMÓSTENES, Prefecto del Pretorio.-Si uno dejase en su testamento

Rusa. y los demás. (15) 1 os mme. P1. 2. BU. 01., ed. 275g. Se/cf. Hal.; lo, falto en el me. PI, 1., Rusa. y los demás. (15) de inoffieioso, mme. P1. 1. 2. 01., cd. Se/cf. i7) consequebaur, cd. Nbq. Rol. (15) quia, Cont, 66, 71. 76,, Char. Poe. (10) non, fallo en las cci. Nbg. ¡tal., pero en (1.mCcc3 se dice después uoluorit. (20) inspecto, sos. Pl. 1., eA. Se/cf. 1-Ial.

358CÓDIG0.—LUiRO III: TiTULO XXVIII

poena aggredirnur, ut, si hace fuerint subsecuta, non tantum in id, quod (1) testator voluit eum restituere, condemnetur, sed etiam aliarn tertiam partem quantitatis, quae fuerat in testamento derelicta, modis orn nihus redd ere cogatur (2), ut avaritia eius legitiinis ictibus feriatur; aliis omnibus, quae in eodem testamento vel elogio scripta sunt, pro qui tenore ad effectum perducendis.

§ 1.---Legis autem veterii iniquhtatem tollenes, ut non diutius eiubescL lex posita, quam Inlius Paulus in suis scripsit quaestionibus, hanc piissi mam aggrcdimur sanctionern, Qiium enim infantem suum non posse ingratum a matre sua vocari scripsit, neque propter hoc ab ultima suae matris hereditte repelli, nisi hoe odio fecerit sui mariti, ex quo infans progenitus est, hoc iniquurn indicantes, ut alieno odio alius praegravetur, penitus delendum esse sancimus, et huiusmodi causam Iiberis, non tanturn infantibus, sed etiam quamcullque aetatem agentibus, opponi mininie concedímas, quum possit sub conditione emancipationis hereditatem suam mater filio derelinqiiens et patris odium punire, et iuri fui sui mínimo nocere, nec suant naturam fallere. Satis enim crudele nobis esse videtur, eum, qui non sentit, ingratum exist i man.

i)at. XII. (3) Kal. Octob. Chalcedone (4), Ducio Y. O. Oons. [529.] 34. Idem A. IoANI P. P.—Si quis flhium suum exheredatum fecenit, alio seripto herede, relique nt autem ex. co nepotem, vel vivum vol in ventre nurus suae constitutuin, deliberante vero seripto herede films (5) decesserit, nulla hereditatis petitione co nomine (6) de inofficioso constituta vol praeparata, orniie adiutorium nepotem dereliquit. Neque enim pater nepoti aliquod iiis, quam decesserit, contra patris sui (7) testamentum dereliquit, quia postea et adita est ab extrauco hereditas, et supervixit ayo pater eius, ut neque ex lege Vellela possit in locum patris sui suecedere et rescindere, testamentum. Et bac tionnulli iurisconsulti in medio (8) proponentes inhurnane re!iquel-unt. Sed nos, qui omnes subiectos nostros et filies et nepotes habere existimamus affectione paterna et imi tatione, secuudum quod possibile est omnium commodo (9) prospicientes, iubernus, in tau specie eadem jura nepoti dan, quae flhius habebat, et si nec praeparatio faeta est (10) ad inoffieiosi quere1am instituendam, tamen posse nepotem eandem eausam proponere; et si non heres apertissirnis

al.; fu quo, IfnI. (2) cogatur, falta en los m?flS. Pl. (II) XV., me. Fist. (4) Se me suplido el lugar con arreglo al me. Piet. (5) Ms. P. 1., ecl. &hf.; exherdatus, adicionan lo mme. Pl. 2. Bg., las ej. Nbg. ifnI. y las demás, pero en Russ. Oont. Claer. Pac. se halla entre paré nl e.eis, y en Rusa. anotada ah marYriYc(h liv qen como glosa. Las Ras. dicen: () Me. Bg. según enmienda; et nomine, me. Pl. 2.; ex co noej. Schf.; ex nomine, las ej. mine, me. Pl. 1.; ex eiue nomine, &bg. Ha¡. y las demás; ex causa, cI libro de Auredano en Clear. (7) su!, falta en las ej. Sclzf. NSg, Fiel. Rusa. Cont. 66. 71. 76. Char. Pac.

siones, se la entregare con dificultad pasado un largo tiempo en virtud de sentencia del juez, Castigamos con la pena competente su crueldad, de moda que, si tales hechos hubieren tenido lugar, no solamente sea coudenado en lo que quiso citestador que restituyese, sino que además sea obligado de todos modos fi devolver la otra tercera parte de la cantidad, que habla sido dejada en el testamento, con objeto de que su avaricia sea castigada con penas legales; debiéndose llevar fi efecto, según su tenor todas las demás disposiciones que en el mismo testamento ó última voluntad se hallan escritas. § 1—Con el fin de que no avergicnze por más tiempo la ley establecida, publicamos, detruyendo la iniquidad de la antigua ley, que Julio Paulo consignó en sus cuestiones, esta piadosisima disposición. Habiendo, pues, escrito que el hijo infante no podía ser llamado ingrato por su madre, y que por lo tanto tampoco podía ser rechazado de la última herencia de su madre, sino cuando esta lo hubiere hecho en odio al marido, de quien fuéengendrado el hijo, nosotros, juzgando inicuo que se perjudique fi una persona por odio fi otra, mandamos que quede abolido esto en absoluto, y de manera ninguna permitimos que se oponga semejanté causa fi los hijos, no solo infantes sino de cualquier edad que sean, puesto que dejando la madre su herencia al hijo bajo la condición de que sea emancipado, puede castigar el odio del padre, no perjudicar en lo más mínimo el derecho de su hijo, y no desmentir su propia naturaleza. Porque nos parece que es bastante cruel considerar ingrato al que no tiene discernimiento. Dada en Calcedonia fi 12 de los Calendas de Octubre, bajo el consulado de Dcio, varón esclarecido. [529.]

84. El mismo Augusto d JUAN, Prefecto del Pretoro.-,-Si uno, habiendo instituido heredero fi

UU extraño,

hubiere desheredado fi su hijo, y dejado de él un nieto, ó nacido, ó todavía en el vientre de su linera, pero el hijo hubiere muerto mientras el heredero escrito deliberaba, no habiéndose hecho ni preparado ninguna demanda de la herencia fi titulo de la inoficiosidad del testamento, no le dejó al nieto ningún recurso. En efecto, el padre, al morir, no le dejó al nieto ningún derecho contra el testamento de su propio padre, porque después fué adida la herencia por el extraño, y el padre de aquel sobrevivió al abuelo, de suerte que ni aún por la ley Veleya podía suceder en el lugar de su padre y rescindir el testamento. Esto dejarau inhumanamente sin resolver algunos jurisconsultos que se propusieron la cuestión. Pero nosotros, que creemos que todos nuestros súbditos tienen as¡ fi sus hijos como fi sus nietos con afecto y fi la manera de padre, atendiendo, en cuanto es posible, fi la conveniencia de todos, mandamos, que en el caso dicho se le den al nieto los mismos

(1) 111 eo quod, mme. Pl. 1. 2. By.

(5) Los ,nnis. Pl. 1. 2. Eg« iR., ed. Nbg. Schf. Hal. Coal. 62.;

mcdium, Rusa. Cont. 66. y loe dcmds. (9) El me. PI. 1. según enmienda, y el me. G(.;quotuodo, me. Pl. s.; coinmoda, ms. hg.; commdum, ej. Schf.; commodis, las ecl. Nbg. HaZ. y las de,njs.

(10) Según nuestra conjetura, que se aproxima mucho al me. Pl. 2. que dice, et sine praep. fama est, y al me. hg. según enmienda, et si non—est;—et nisi—est, me. Pi. 1., y el me. Rg. antes de la enmienda, y las ej. Snhf. Nbg.; et ucd praep. fanta non es!, Hal. Russ. Cont. L; etei praep. fanta non est, Cont. 6. y tos dende.

CÓDIGO.—LIBRO 11 1: Ti'rtLo

probationibus ostenderit, ingratum patrem nepotis circa testatorem fnisse, testamento remoto, ab intestato eum vocari, nisi corta quantitas patri etus minor parte legitima relieta est; tunc etenim sceundum novellam nostrj numinis constitutionem repletio quartae partis nepoti superest, si qua patri cius competebat; et (1) perfruatur nostro beneficio a vetustate qiiidem neglectus, a nostro autem vigore recreatus, nisi pater adhuc superstes ve] repudiavit querelani, vel quinquennio taeuit, scilicet post aditam hereditatem.

Dat. III. 2) Kal. Aug. Constaiitinop. (3) LAMPADIO et OItESTE Conss, (4) [530.] 35. Idem A. JULIANO (5) P. P.—Si quando talis concessio imperia lis processeiit, per quam libera testamenti factio conceditur (6), nihil aliud videri principem coneedere (7), nisi, itt habeat legitimam et eonsuetam testamenti factionem (8). Neque enim eredenclum est, Romanum principem, qni jura tuehir, huiusmodi verbo totam observationem testarnentorum, multis vigiliis excogitatam atque inventarn, vello everti. § 1.—Illud etiam sancimus, itt, si quis a patre cer tas res ve] pecunias accepisset, et pactus fuisset, quatenus de inoffieioso querela adversus testamentum paternum Ifliflime ab co moveretur, et post obitam patris ülius, cognito paterno testamento, non agnoverit chis iudicium, sed oppugnandum putaverit, vetere lurgio exploso (9) huinsmodi pacto fihium inmune gravan, sedundlTm Papiniani respoiisum, in quo definivit, meritis magis (10) filos ad paterna obsequia provocandos, quam pactionibus adstringendos. Sed hoc ita admittimus, nisi transactiones ad heredes paternos films ccicbravenit, in quibus apertissime iudicium patrie agnoverit.

§ 2.—Et genera!it.er definimus, quando pater minus legitima portione filio reliquerit, vol aliquid dedenit vel mortis causa donatione vel inter vivos sub ea conditione, itt haec inter vivos donatio in quartam ej computetur, si films post obitum patris hoc, quod rdlictum vol donatum (11) est, simpliciter agnoverit, forte et securitatem heredibus fecent, quod ci relictum (12) est aceepiese, non adiiciens, nnllam sibi superesse de repletione quacstionem, nuiluni sibi fl!ium facere praeiudieium, sed legitimam partern repleri, nisi hoc specialiter sive in apocha sive in transaetione scrfpserit, vel pactus fuerit, quod conteutus relicta ve¡ data parti) Los lams. Pl. 1. 2. Bg. GI., cd. N&g. Sckf. EaL; lit, Ruso. y los demás. (2) fl.,ms.Pist. (2) Consignase a IUÇ,IT cOn fOi-fli8 alma. PisI. (1) post ces. lamp. II. et horesta Ces., el ms .PZSt. (5) Iononi, mme. Pl. 1. 2. Bg., cd Nbg. Hal. (6) coneedatur, mg. Pi. 1., cd. &hf. .Unt. (1) eaneiinus, adiciónase en los mmc. Pl. 2. GI., conservdnose en aquel la palabra videri, icro omitiéndose en este.

Xxviii359

derechos, que tenía el hijo, y que si no se ha hecho la preparación para presentar la querella de testamenso inoficioso, pueda, sin embargo, proponer el nieto la misma cuestión; y que, si el heredero no hubiere demostrado con evidentísimas pruebas, que el padre del nieto fiié ingrato para el testador, anulado que sea el testamento, sea llamado aquel fi suceder abintestato, si no se le dejó fi su padre alguna cantidad menor que su legitima; pues en este caso, según la nueva constitución de nuestra divinidad, le queda al nieto el suplemento de la cuarta parte, si alguno le correspondía fi su padre; y goce de nuestro beneficio el desatendido ciertamente por la antigüedad, pero favorecido por nuestro esfuerzo, si su padre, sobreviviendo todavía, no renunció fi la querella, 6 no guardó silencio durante cinco años, por supuesto, después de adida la herencia. Dada en Constantinopla it 3 de las Calendas de Agosto, bajo el consulado de LAui'ADIo Y de ORESTES. [530.] 35. El mismo Augusto á JULIANO, Prefecto del Preto rio. —Cuando se otorgare una concesión

imperial por Ja cual se concede it alguien la libre test amentifacción, se entiende que el príncipe no le concede ninguna otra cosa, sino que tenga la facultad legítima y ordinaria de testar. En efecto, no Jebe creerse que el príncipe Romano, que es el defensor de las leyes, quiera que sean anuladas con semejante palabra todas las formalidades de los testamentos, discurridas y halladas fi costa de muchas vigilias. § 1.—Además de esto, si un hijo hubiese recibido de su padre ciertos bienes ó cantidades, y pactado que en manera ninguna se promoverla por óI la querella de inoficioso contra el testamento paterno, y después de la muerte del padre el hijo, conocido el testamento paterno, no aceptare su disposición, sino que creyere que debía atacarla, mandamos que desechada la antigua contienda no se grave en manera ninguna al hijo con semejante pacto, conformándonos con la respuesta de Papiniano, en la que sentó, que los hijos, más bien que obligados mediante pactos, debían ser atraídos por beneficios fi sus deberes para los padres. Pero esto lo admitimos as¡, si el hijo no hubiere celebrado con los herederos paternos transacciones, en las que de evidentísima manera hubiere reconocido la voluntad de su padre. § 2.—Y definimos como regla general, que cuando un padre hubiere dejado it su hijo menos de su porción legítima, ¿ le hubiere dado alguna cosa ó como donación por causa de muerte ó entre vivos con la condición de que esta donaciónentre vivos, se le compute para su cuarta, si el hijo, después de la muerte de su padre, hubiere aceptado simplemente lo que se le dejó ¿ donó, y acaso también hubiere dado fi los herederos la seguridad de haber recibido lo que se le dejó, no añadiendo que no le quedaba acción alguna para el suplemento, no se causa el hijo ningún perjuicio, sino que Be le completa su parte legítima, fi no ser que especial. (8) censemus, añade el me. FI. 1. (5) expulso, mm8. Pl. 1. 2., cd. ScSI. lid. (10) magis, parece que fallaba, aa1s de reciente ennuend,

en el mg. Pl. 1., y falta en muchos inms., según atetiguan RuSs. y Cont. al margen. (u) datuin, m.m.s. Pi. 1. 2., cd. Schf. (12) Los mini. Pl. 1. 2. Bg. Gt., cd. .Wbg. Schf. Hal.; vel datum, insertan Ritos. j loe demds;pero las Bas, dicen 61!s

360UÓDIUO.—LIBRO iii: TÍTULO

te de co, quod deest, nullam habeat (1) quaestiouem; tune etenim (2) omni exclusa (3) querela paternuru amplecti cornpelletur (4) iudicium.

§ 3.—Quae orunis sanetio suas radices extendat non solum ad fihiurn vel filiam, sed etiam ad omnes personas, quae de iuoffieioso querelarn contra mortuoruni ultima elogia possunt movere. Dat. DaL Septemb. Coiistautinop. (5) LAMPDtO et ORESTa VV. CC . (6) Conss. [530.]

36. Idein A. JOANNI P. P.—Scimus, antea colistitutiouem relatam fuisse (7), qua cautuni est, si pater miuorem debita portione filio suo reliquisset, omnitnodo, etsi non adiiciatur viri boni arbi tratu repleri filio, attamcu ipso iure uuesse eandem repietionem. Quaerebatur itaque, si quis rem donatan1 vel inter vivos vel mortis causa, (8) vol ¡ti testamento relictam agnoverit, et pro parte Sua habuerit, deinde eadem res evicta ve) tota ve] pro parte fuerit, an debeat ex nostra constitutione pars legitima post evietiouem suppleri; vel si ex lege Falcidia miuuautur legata vel fldeicoirnnissa vel mortis causa donationes, debeat (9) tamen et ex hoc (10) casu supplementum introduci; iie, clum totam Faleidiam aceipere heres nititur, etiam to turn commodum hereditatis amittat. Sancimus ita-. que, la omuibus istis casibus, sive 111 totum evictio subsequatur sive la partem, emeiidari vitiuni, et vol aliarn rem vol pecunias (ti) restitui, Vt 1 repletionem flor¡, nulla Falcidia intervenleute, ut, sive ab initio minus fuerit derelietum, sive extrinsecus qualiscunque causa interveniens aliquod gravamen imponat vol in quantitate vol in tempore, hoc modis oinnibus repleti, et nostrum luvamen purum ILUIs inferri; repietionem autem fien ex ipsa substaiitia patris, non (i) si quid ex &Itis causis fihius 1ucraus est vel ex substitatione vol ex jure acareseexidi, ut (13) puta ususfructus; humanitatis etenim gratia saneimus, ea quidem omnia quasi iure adventit!o cura lucran, repietionam autem ex rebus substantiae patnis flor¡.

§ 1.—Quum autem quis extraneo herede instituto filio sao eum (14) restituera hereditatem suani, quurn moniatur, disposuerit, vel in tempus certum restitutionern distulerit, quia nostra constitutio, quae antea composita (15) est, omnem dilationem omnemqiiO moram censuit esse subtrahendam(16),

(1) Lutbut, ,,cms. Pi. L BW., ed. Nbg. üii. Iiu. Uóit. &2. 2) Los rnms. PL. 1. 2. B.q. jL., cd. Ybg. Sihr. ai., ellili,,

Ru82. y ¡08 ,od& (3) exclusus, mc. Hg., mc. PL. .t. según enínienda, , la cd. Schf. (4 compellitur, mnc Pl. 1. 2. GI., 8(1. &hf; &vayxi€zm, las (5) So ka expresado el laga-i' con/0?me al viL Pist. (5) ML Pi.u.; VV. Cc., faltaii ea ¡Ial. y en los demás. (7) contitut. fecisce, mies. PL. 2. Ilq. Gi.; cons. delatatu fuiace, cd. Schf.; const. esce reletam. ¡Ial.

(8) Los míes. Pi. 1. 2. Brj. Lit., cd Sciif. vel ¡u legatis, in Serian Mc ed. Nbg. [ial. Ruse. y las dmd, pero Rusc. y Cont.

xxviii

mente hubiere escrito ó en el ápoca ó en la transacción, ó hubiere pactado, que estando contento con Ja parte que se le dejó ódió, no tenga acción alguna respecto á lo que le falta; pues entonces, quedando excluida toda querella, será compelido á aceptar la voluntad paterna. § 3.—Extiendan todas fas disposiciones de esta ley sus efectos no solo ti los hijos é hijas, sino también á todas las personas que pueden promover la querella de inoficiosidad contra las últimas voluntades de los fallecidos. Dada en Constantinopla las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de LAMPADrO y de ORESTES, varones esclarecidos. [530.]

36. Elmís7noA%tguqtoá JUAN, Prefecto del Pre-

torio,—Sabemos que ya antes de ahora se habla publicado una constitución poi la cual se dispuso, que, si un padre hubiese dejado á su hijo menor porción que la debida, aún cuando no se añada que se le completase al hijo á arbitrio de buen varón, existe, sin embargo, de derecho el susodicho suplemento. En vista de esto se preguntaba, si cuando uno hubiere aceptado una cosa donada, ya entre vivos, ya por causa de muerte, ñ dejada en el testamento, y la hubiere recibido corno su propia parte, se hubiere hecho después evicción de la misma cosa, ya en su totalidad, ya en parte, se debia en virtud de nuestrá constitución completar des putis de la evicción la parte legitima; ó si cuando por causa de la ley Falcidia so disminuyeran los legados, ó los fideicomisos, ó las donaciones por causa de muerte, se deba, sin embargo, admitir también en este caso el suplemento; ti fin de que, mientras se esfuerza el heredero por recibir toda la Falcidia, no pierda también todas las ventajas de la herencia. Y as¡, mandamos que en todos estos casos, ya tenga lugar la evicción por la totalidad, ya por una parte, se enmiende el vicio, y se dé otra cosa ó cantidades, ó se haga el completo, sini que medie Falcidia alguna, de suerte que, ya si se hubiere dejado menos desde un principio, ya Si mediando extilnsecamente cualquier causa impusiera algún gravánien, ó en la cantidad ó en el tiempo, sea de todas maneras completada la porción, y se aplique Integro ti los hijos nuestro auxilio; pero que el suplemento se haga con los bienes propios del padre, no si algo lucró el hijo por otras causas, ó por sustitución, ó por derecho de acrecer, por ejemplo, el usufruto; pues por razón de humanidad mandamos, que el hijo se lucre ciertamente de todo esto como por derecho adventicio, y que el suplemento se haga con los bienes del padre. § 1.—Habiendo dispuesto uno, después de haber instituido heredero ti un extraño, que éste, cuando muriese, restituyera su herencia ti su hijo, ó habiendo diferido para cierto tiempo la restitución, como quiera que nuestra constitución publicada anteriormente dispuso que se ha de suprimirya. ¡attvii o,, lodos loe titilai. 1i,,Lia leo

Bac. lira,, VI TIb xaXp&I'a5TCP íV 2) dehei, mies. P1. 1. 2. Bq. Gt., cd. liTbg. Se/if. (10) Las ecL. ^y, ¡Ial. Bk.; et hoc, mc. PL. 1.; ex hoc, mmc. Pl. 2. Ey. Of., d. &Ji(. Rase. y Las demás. (ti) i3OcUlIisIfl, niins. Fi. 9, Bg. Gt., cd. Nbg. Hal. (12) et 'ion, cd. lbg. ¡Ial. (13) ut, falta en ¡Ial., y en ci ene. By.

rud añadido por en oniead.a. (14) eum, falta ev las cd. Nbg. ¡Ial.; eam. me. Hg. (15) ioit. nos. Pl. 1. (lO) alistrhu,,dam, 11100$. P1. 1. 2. Dg., ed. .rkf,

CÓDIGO.—LIBRO nI: TÍTULO XXVIII

iit quarta pars pura et (1) mox filio restituatur, in huiiismodi specie quid faciendum sit, dubitatur (2). Saucimus itaque, quartae quidern partis restitutionem (3) 1am nune celebran, non exspectata iiec monte heredis nec temporis intervalo, reliquum autem, quod post legitiinam portionem restat, tunc restitul, quando testator disposiiit. Sic etenim fihius suam habebit portionein integrarn et qualem leges et nostra coustitutio definivit, et seniptus heres eommodum, quod ej testator dereliquit, curn legitimo moderarnine sentíet. § 2.—Illud praeterea saucinias, ut tempora inofficiosi querelae ab adita hereditate seeundum U!piani opinionern eurrant, Herennii Modestini sententia recusata, qui a n]orte testatoris jUjeo cursum de inofflcioso querelae teinporibus dabat, nt non Iieeat heredi, quando volucrit, adire, no per huiusmodi tramitern iterum (4) films defraudetur debito natural¡. Sancimus itaque, ubi testator deeesserit alio scripto herede, et speratur de inofficioso querela, neeessitatem habere seriptum heiedem, si quidem praesto est in eadern eommanens provincia, intra sex mensium satium, sin autem scorsum utraque pars in diversis provinciis degit, tune intiaanna1e tant-ummodo spatinm, simili modo per continuum a inerte testatonis numerandum, omnimodo adire huiusmodi hereditatem, vel manifestare suam sententiam, quod hereditatem minime admittat (5); expeditus etenim ita traetatus (13) inducitur filio niemoratam () movere querelam; sin vero seriptus heres intra statuta tempora niinime adierit, per officiurn quidem ¡udicia heredem ( 8 ) seriptum ( 9 ) compelli hoc facere. In medio tarnen tempore, id est a morte.qui. dem testatoris sed (10) ante aditam hereditatem (11), si (12) deeesserit films, huiusmódi quere1am, licet se (13) non praeparaverit, ad suam posteritatem transmittet, ad extraneos vero heredes tunc tantumrnodo, quando antiquis libris lasertam faciet praeparationem.

Bat. Kal. Sept. Constantinop. post eousulatuin et OaS'rAit (14) VV. CC . (15) [531.]

LAMPADII

37. Idem A. IoANt P. P.— Quum autiquis legibus dectaratum est, ut militarla testamenta de inofficioso querelam evadant,mu!ti al¡¡ casus emergunt, in quibus dubitationes exortas sopiri neeesse est. Ja castrensibus etenim peculiis introducta est et alia subdivisio (16), et peeulii tniplex invenitur causa. Vel enim paganum est peculium, ve! castrense, vel quod niedietatem ínter utrum que obtinet, quod quasi castrense nuncupatur. la tau igitur peculio, quod quasi castrense appellatur, quibusdam personis licentia conceditur condere 1) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Ot, cd. Nt'g. HaZ. Bk.; et. , falta en las cd. Bchf. Ruge. y en lag demás, () dubitabatur, mme. Pl. 1. 2. (It., =o. Bg. según enmienda, ,ld. &W. (3) aetimationeni, cd. Schf. Loe mies Pl. 1. 2. (It., cd. Nbg. sar. HaZ.; I nterim, ( Base. y después los demás. Una y otra palabra faltan en el me. B.

admittit, ?nPS. Pl. 2. Hg. Gt., ma. PL. 1, antes dese¡* enmendado, y las edd. Nbg. &Jsf. (e) contractus, lnS. PL. 2. (7) meorato, cd. Nbg. HaZ. (5) heredem, falta en los mme. Pi. 1. By. cd. Hhf.

Tmrn lV-1'361

toda dilación y toda demora, fi fin de que íntegra y desde luego se le restituya al hijo la cuarta parte, dúdase qué se haya de hacer en este caso. Así, pues, mandamos, que la restitución de la cuarta parte se haga desde luego, sin esperar fi la muerte del heredero ni fi intérvalo de tiempo, y que lo demás que resta después de la porción legítima se restituya cuando el testador dispuso. De esta manera, pues, tendrá el hijo su porción íntegra y tal cual las leyes y nuestra constitución dispusieron, y el heredero escrito gozará, con legítima reducción, de los bienes que el testador le dejó. § 2.—Además de esto mandamos, que el término para la presentación de la querella ¡de testamento inoficioso corra, conforme fi la opinión de Ulpiano, desde la adición de la herencia, rechazándose el parecer de Herennio Modestino, que hacia correr el término para la querella de inoficiosidad desde la misma muerte del testador, de manera que no le sea licito al heredero adir la herencia, ¡cuando quisiere, para que por este trámite no sea defraudado de nuevo el hijo en lo que naturalmente so le debe. En su consecuencia disponemos, que, luego qúe el testador hubiere fallecido habiendo instituido heredero á un extraño, y se espere la querella de inoficiosidad, tenga precisión el heredero escrito de adir de todos modos esta herencia, ó manifestar su resolución de no admitirla, en el espacio de seis meses, si verdaderamente fi ello está dispuesto residiendo en la misma provincia, y solamente en el espacio de un año, si ambas partes vivefi separadamente en diversas provincias, debiéndose computar de igual modo sin solución de continuidad desde la muerte del testador; pues de esta manera se le considera expedito al hijo el camino para promover la mencionada querella; pero si el heredero escrito no hubiere adido la herencia dentro del término establecido¡, sea compelido ciertamente por ministerio del juez fi hacerlo. Mas si el hijo hubiere fallecido durante el tiempo medio, esto es, ciertamente después de la muerte del testador, pero antes de adida la herencia, aunque no se haya preparado para esta querella, la transinitirá fi sus descendientes, pero fi los herederos extraños, solamente cuando hiciere la preparación prescrita en las antiguas leyes. Dada en Constantinopla las Calendas de Septiembre, después del consulado deLAMPADIO y de OREsTA, varones esclarecidos. [531.] 37. El mismo Augusto ti JUAN, Prefecto del Pretorio.—Habiéudose declarado en las antiguas leyes que estén libres de la querella de inoficiosidad los testamentos militares, surgen otros muchos casos respecto de los que es necesario deshacer las dudas originadas. Porque en los peculios castrenses se ha introducido también otra subdivision, y existe una triple clase de peculios. El peculio, pues, es civil, ó castrense, ó el que se llama cuasi castrense, que guarda un término medio entre los dos anteriores. As¡, pues, en cuanto á este pe--u(9) ccripturn, falta en las ed. Nl'g. Hal.; vel ecriptum, me. Bg. (lO) sed, falta en los teme. Pl. 1. 2. Bg. (It.; et, cd. .&bg.

Bchf. 11) 14 est—hereditatem, faltan en HaZ., pero sin razón, según se aé por 1168 Bas. (12) et si, mm,. M. 1. 2. Bg. (It., cd. &hf. (13) se, falta en la ed. ,S'chf. (14) Oraste, Ha¿.; Orestis, Rusa. y los deteile. (15) El tea. Pigi, pone agui la indicación de la f'eclm de la Uy 4. del titulo siguiente. (16) divIeto, mmc. PL. 2. (It,

362CÓDÍCI0.—Lfl3R0 111 TITULO XXVIII

quidem testameuta, sed nOII quasi militibus quo voluerint modo, sed eommuui et licito et consuelo ordine observando, quemadmodum constitutum fueral in consu1ibu (1) el praefectis legionum (2) el praesidibus provinciarum et ouiuibus generali ter, qui in diversis dignitatibus y el (3) administrationibus positi a nostra consequantur manu vel ex publicis salariis quasdam largitates. Sed i'ae quidem personae testarnenti faciendi habeni (4) potestatem Iu ipsis tantuumodo peculiis, quae iarn enumerata sunt, id est quasi castrensibus. Sed el veterani, qui tempore quideni inilitiae sibi peenlium acquisiveruut, militiam autem deposuerunl, testad (licito ( 5 ) turnen modo) non prohibentur. Ju bis itaque ornnibus quasi castrensibus peduhiis dubitabatur, si contra huiusrnodi testamenta de inofflcioso querelam extendi oporteret. Sed prior quaestio erat, si omnes, qui quasi castrense peculium habeant, testan in hoc possint, quia non omnibus passim, sed quibusdani personis hoc privilegli toco conceSSUiTi est, quia (6) militibus quidem (7) et veteraiiis testarnenta facere in castrensi peculio undique collcessum fucrat; sed militibus quidem (8) lii expeditiono constitutis jure suo, veteranis autem juro conirnuni. De allis autem personis omnibus, quae non per speciale privilegium hoc acceperunt, si possint testan, dubitatum fueat, nl puta viris disertissimis patronis causavUm, vinisque devotissimis inernoiaIibus (9), el agentibus in rebus, neo non magistnis studiorum liberaIium (10),archiatnis quoque, el (11) omnibus omnino, qui salaria vel stipendia percipiunt publica.

§ 1.—In hits it.aque oinidbus saucirnus, quia (12) ad imitationem peculii castrensis quasi castrense pecutiuni supervenit, omnes (13), qui tale peculium possideut, super ipsis tantumniodo rebus, quae quasi castrensis peculii sunt, ultima coildere (seeundum legos tarnen) posse elogia, hoc nihulominus eis addito privilegio, ut neque eorum testamenta de inofficioso querela expllgnentur. Si euim patronus adveisus res, quas libertus cius ex castnis quaesivit (14), sui iuris indubitanter constitutus, etsi (15) praeteritus fUeL-it ab ingrato liberto, tamen contra huinsmodi peculium contra tabulas bonoruin possessioneui non habel secundurn velerum legum sanctionesn, quernadmodum oportel, praefata peculia, quae ad instar castrensis peculii introducta sunt, de inofficioso querelae eme (16) supposita? § 2.—Sed hoc obtinere oportel, donec in saeris parentum suoruin constituti suut hi, qui quasi ea-

(1) Las pisna. Pl. 1 , 2. Bg GL, ed. 2'b. ScFif.; procoiisulibus, Hal. y los denuts; pero DtiT Ç, Las Boa. (2) procoisu1um legatis, prefiere leer Cayacio, contra el pxo, ¿as Bac.; contestimonio de los libros antiguos OV sulibus, proconsulibus, legatis, ii li bro de Auredano en Chor. (3) atque, mss. Pl. 1 2. Mal.; pero las Ras. (4) habesut, sima. PL. 2. Gt., cd. NC0. HaS.; habbant rna. PS. 1. según reciente eiesda. eoionio de lodos lu. (5) testatl illicito, Ras,., Contra e1 mme., según anota él sismo al vicirgen. (5) No parece ml que se omite quia. (7) tatitum, Mal. Bu. Loa Ras. (5) tanturn et, Mal.; pero tOÇ IV

ib, que se llama cuasi castrense, se les concede á ciertas personas facultad para otorgar testamento, pero no, como á los militares, en la forma que quisieren, sino guardando el órden común, licito y acostumbrado, según se habia establecido para los cónsules, los prefectos de legiones, los presidentes de provincias, y, en general, para todos los

que constituidos en diversas dignidades ó cargos

administrativos reciben de nuestra mano ó por sueldos públicos algunas liberalidades. Pero estas personas tienen facultad para hacer testamento únicamente de aquellos peculios, que ya se han enumerado, esto ea, de los cuasi castrenses. Mas á los veteranos, que durante el tiempo de su milicia adquirieron un peculio, y cesaron después en el servicio, tampoco se les prohibe testar, pero de la manera lícita. Y as¡, dudábase respecto de todos estos peculios cuasi castrenses, si se podría presentar la querella de inoficiosidad contra tales testamentos. Mas la primera cuestión era, si todos los que tuviesen peculio cuasi castrense podrían testan de él, como quiera que no d todos indistintamente, sino á determinadas personas se les concedió esto á titulo de privilegio, porque á los militares y á los veteranos se les había concedido indistintamente hacer testamento de su peculio castrense pero á los militares que verdaderamente se hallan en una expedición, por derecho propio, y á, los veteranos, con arreglo al derecho común. Mas en cuanto á todas las demás personas, que no obtuvieron esta facultad pon especial privilegio, se habla dudado si podrían testar, por ejemplo, los elocuenlisirnos patronos de causas, los muy adictos escribanos cartularios, los agentes de negocios, los maestros de profesiones liberales, y también los médicos, y absolutamente todos los que perciben salarios ó estipendios públicos. § 1.—Así, pues, en todos estos casos, como quiera que el peculio cuasi castrense se adquiere de análoga manera que el peculio castrense, mandamos que todos los que poseen tal peculio puedan manifestar su última voluntad, (pero conforme á las leyes), tau solo sobre los bienes que pertenecen al peculio cuasi castrense, mas con el privilegio que se les ha concedido, de que tampoco sus testamentos sean impugnados C011 la querella de iuoficiosidad. Porque si respecto de los bienes que el liber to adquirió en los campamentos, hecho indudablemente de propio derecho, el patrono, aunque hubiere sido preterido por el liberto ingrato, no tiene, sin embargo, según el tenor de las antiguas leyes, contra el testamento la posesión de los bienes de tal peculio, ¿cómo habrían do estar sujetos á la querella de inoficiosidad los mencionados peculios, que han sido creados á semejanza del peculio castrense? § 2.—Mas esto debe observarse, mientras se hallan constituidos en ci hogar de sus ascendientes

(S) memoralibus, M. Nbg. IluSa. Col. 62. (LO) artium, aSocien las cd. Nbg. Schf.;pero E(b')

Xhp'

las ]gas. (i Los mus. Pl. 1. 2. By. Ut., cd. Schf.; allis, insertan los cd. ±Vbg. Ha¿. y las demás.

(15) quibus, sima, Pl. 2. By. Ut., cd. NCg. Schf. (11) omnihus, mmc. Pl. 1. Bg., ed. Nbg. &hf. 14) Los mme. PS. 1. 2. UI., me. Bg. según enmienda, cd. 2V50. Hal.; aequisivit, ¿as cd. SChf. Russ. y las demás. (12) aId, falla ca el vis. Pi. 1.; el., ed. Sckf. (1 non cese, en algunos libros, según anotan al m-çjea Raso. í'onc, Char.

CóDI(0.-LTBR0 flI TÍTULO XXIX

strense peculiuni possident. Si enim sui iuris efficiantur, procul dubio est, eorum testarnenta et pro ipsis rebus quas antea ex quasi castrensi peculio habebant, posse de inoffieioso querelarn sustinere, quum neque nomen peculii permanet, sed aliis rebus confunditur, et similem fortunam recipit, quernadmodum et ceterae res eorum quae in unum (1) congregantur ex omnibus patrirnoniuin. Dat. Kal. Sept. Constantinop. post consulatum LAMPADJI et ORESTAE VV. CC . anuo secundo (). 1532.1

los que poseen peculio cuasi castrense. Porque si SP, hicieran de propio derecho, no hay duda fingEii a. que sus testamentos pueden sufrir la querella de ino1ciositlad, aún respecto á los mismos bienes que antes teman procedentes ce! peculio cuasi castrense, como quiera que ya no subsiste el nombre de peculio, sino que este se confunde con los otros bienes, y corre la misma suerte, á la manera que también los demás bienes do ellos, los cuales se reunen de todos en un solo patrimonio. Dada en Constantinopla las Calendas de Septiem' bre, en el segundo aflo después del consulado de LAMPADIO y de OEESTA, varones esclarecidos. [532.]

TIT.- XXIX

TÍTULO XXIX

DE INOFFICIOSIS DONATIONIBUS

DE LAS DONACIONES INOFICIOSAS

1. Imp. PnIL1PPUS A. Njcoiu et PAPINIA(3).-Si, ut allegatis (4), mater vestra ad eludendam (5) inofficiosi querelam paene universas facultates suas, dum ageret in rebus humanis, faetis donationibus sive in quosdain liberos sive in extraneos, exhausit, nc postea vos ex duabus uncus fecit heredes, casque legatis et fideicomrnissis exinaniregestivit, non ijinriainxta formam de ( inofficioso testamento constitutorum (7) subvenir¡ vobis, ntpote quartam partein non habeutibus, desideratis. PP. XIV. (8) Kal. Septernb. Pnuio A. et Tn'IANO (9) Conss. [245.1

1. El .Emperado? FILIPO, Augusto á NICANOR y á PAPINIANA.-Si, como alegais, vuestra madre agotó, mientras vivió, casi todos sus bienes con donaciones hechas ya á algunos de sus hijos ya á extraiios, con el objeto de eludir la querella de testamento inoficioso, y despn(s os instituyó herederos por dos onzas, las que procuró consumir con legados y fideicomisos, no sin razón cleseais que se os auxilie á la manera de los que se querellaron de un testamento inoficioso, como quiera que no teneis la enana parte. Publicada a 14 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado do FILIPO, Augusto, y de TICIAN04245.]

2. Irnpp. VALER1ANyset GALLIENUS AA. ACETAn. -Si pater onine patrimoniurn sunin impetu quedam immensae liberalitatis in ftlium effudit, ant in potestate elus is (10) permansit, et arbitri familiae erciscundae offlcio congruit, ut tibi quartam (11) debitae ab intestato portionis praestet incolurnern, ant (12) emaneipatus is fuit, et (131 quia donatio non indiget alieno adminiculo, sed suis viribu nititur iuxta constitutiones, is, qui provinciam regit, ad similitudinem inofficiosi (14) querelae auxilium tibi aequitatis impertiet.

2. Los E-inpeadores VALERIANO y GALIENO, Augustos, ci ACIUA.-Si tu padre consumió todo su patrimonio por cierto arranque de excesiva liberalidad en favor de su hijo, ó este. permaneció en su potestad, y correspondió al oficio del árbitro de la partición de herencia, que te dé incólume la cuarta parte de la porción debida abintestato, ó fué emancipado, y corno quiera que la donación no necesita de ajeno requisito, sitio que subsiste por si sola según las constituciones, el gobernador de la provincia te concederá el auxilio de equidad, á semejanza de la querella de inoficiosidad. Publicada a 6 de las Calendas de Agoste, bajo el segundo consulado de MÁxIMO y el de OLABRIÓN. [256.]

NAE

PP. VI . Kal. Aug. (15) MAXIMO 11. (16) et GLABRIONE Cons. [256.]

3. lidem AA. AELIAN0.-Precibus quidem tuis proposita rescripta eos parentes denotant, qui, quum testamento tacto vivi patrinionium suun irnxnensis doiiationibus (17) exinanissent, (18) inane nomen heredum liberis reliquerunt (19). Sed ad intestatos quoque eadem ratio aequitatis extenditur.

8. Los mismos Augusto ci ELIANO. --Los l'escriptos expedidos á tus súplicas denotan ciertamente, que los ascendientes que habiendo hecho testamento hubiesen agotado en vida su patrimonio con donaciones excesivas, dejaron á sus descendientes el vano titulo de herederos. Mas la misma razón de equidad es también extensiva ú los intestados.

(1) et ad unum ns. Pl. .f, el. Schf; ad unum, mrns. Pl. 2. Gt., eS. Nbg.; et unum, ms. Bg.,en e.l cual se te inmediataquente después congregatul-. (2) JIal. en la nota y después los demás; D. Kal.-Conatant. Lampadio et Oreste VV. CC. Const., ¡fui, en el £ero; pero una y 01ra indicaci6n parecen falsa 9. (8) Los mmg. Pis¡. Cas. Vat. Pl. 2. By., eS. .Nbg.; Papianae, me. Pl. 1., Hal. y los demás. (4) allegastis, Hal. () deludendam, mme. Pi. 2. Bg. ed. Nbg. Schf; excindendam. ms . Pl. 1. (6) super, mme. Pl. 1. By. (7} Los lomo. Pl. 1. 2.. eS. .Nbg. Schf. flal. ('onl. 62.; inStitutorum, me. By.; eonstitutam, Rus. Cont. 66. u los demás. (8) XVII., me. PieL (9) taclano, me. Piet.

(10) in potest. his, me. Bg., Coli. Ano. Sed.; in potest. is, HaZ. (11) Los mme. Pl. 1. 2. Bq. CI., eS. Schf., Cali. ÁnS. Sed.; partem, insertan las cd. Nby. HaZ. y las demás. (12) Ms. Pl. 1., Coil. Ane, lea.; aut si ante, une. Pl. 2. Bg. Ge., eS. N1g. Bclzf.; ant si, HaZ. y Loe demás. (11) et, falta en los mme, Pl. 2. Rg. Ge. J1) Los mene. Pl. 1. 2. By., eS. Bchf., Coil. Ano. Sed.; testamenti, insertan las cd. Í'bg. HaZ, y las demás. (16) VI. 15. lan., ene. Pist. (16) 11., falta en el ene. PiAL (U) exhausisseut vel, inserta el ene. Hg. (IB) et, insertan los Time. Pl. 1. Bg., cd. .Nbg. Sehf. Bol., Coil. Ano. Sed., contra las Ras. (19) rellqulseent, ?nv,s. Pl. 1. 2. Bg. CI., eS. N&g. 'khf HaZ,, contra (as Rae.

364C6DIGO.—LT13RO ni: TiTULO lXfX

PP. X. KaL Novemb. (1) ipsi.s IV. et III. AA. Conss. [257.]

Publicada á 10 de las Calendas de Noviembre, bajo el cuarto y el tercer consulado de tos mismos Augustos. [257.]

4. Impp. DIOCIJSTIANUZ et MAXIMLANUS AA. STNA (2).—Si fihius tuus imrnoderatae liberali-

4. Los Rmperadores D1OCLBCIANO y MAXLMIAAugustos, ci ARISTINA.—Si tu hijo agoté su patrimonio por la efusión de una liberalidad inmoderada, recurre al auxilio del presidente de la pro vincia, quien, averiguada La verdad, te prestará ayuda para que se anule lo hecho contra ley, si hubiere visto que te competía la restitución por entero en representación de tu hijo fi causa de la indefendible enormidad de la donación. Y por esto no te es necesario contra las donaciones inmoderadas auXilio semejante al que contra el testamento inoficioso. Dada á O de los Idus de Febrero, bajo el segundo consulado de MÁxIMO y e! de AQIYILTNO. [286.]

tatis eftusioue patrimonium sum exhausit, (3) praesidis provinciae auxilio uteris (4), qui discussa fide ven, si in integrurn restitutionem ex fui persona competere tibi ob improbabileui douationis enormitatem animadveiterit, in removeudis bis, quae perperam gesta sunt, tibi subveniet. Ideoque non est tibi necessarium adversus iminodicas donationes auxilium ad instar inoffieiosi te Sainenti. Dat. VI. Id, (5) Febr. (6) MAXIMO II. et AuuiNO Oonss. [288.] 5. lidem AA. COTTABEO.— Si Lotas facultates tuas por donationes vacuas fecisti, quas iii emancipatos fijos contulisti, Id, quod ad submovendam (7) inofficiosi testameuti querelam non ingraLis liberis re!inqui necesse est, ex factis donationi bus detraetum, ut 11111 vel nepotes, qui postea ex quocunque legitimo matrimonio natt sunt (8), debitum bonorum subsidium consequantur, ad patrimonlum tuum revertetur. Dat. (9) prid. Kal. (10) Mart. MÁXIMO II. et AQUILINO Cousg. [286.]

6. Iidcm AA. DEMETItIANAE (11).— Quum donationibus la fratrem tuum coilatis facultates patrie tu¡ exhaustas eme, eundemque patrem vestrum ea, quite superfuerant, codicillis inter vos divislsse proponas, si voluntatcm eius non agnovisti, nec beneficio actatis adversus hace iuvani poteris, ncc tantum dos a patre data et fideicommissum eontinent, quantum ad submovendam querelam sufflciat, de enormitate donationum ad exemplurn inofficiosi testainenti praeses provneiae inrisdictionis suae partes exhibebit. PP. VI . (12) Ka). Majj Conss. ut sapra [286.]

NO,

5. Los mismos Augustos ci COTTABEO.—Si consumiste todos tus bienes con donaciones inmoderadas, que hiciste á tus hijos emancipados, deberá volver i tu patrimonio, deducido de las donaciones hechas, lo que es necesario que se deje fi los descendientes que ILO son ingratos para evitar la querella de testamento inoficioso, fi fin de que los hijos ó los nietos, que después hayan nacido de cualquier matrimonio legitimo obtengan la debida porción de bienes. Dada fi 1 de las Calendas de Marzo, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de AQUILINO. [286.] 8. Los nis'snos Augustos ci DEMETRI ANA. —COMO quiera que dices que los bienes de tu padre se agotaron con las donacioties hechas fi tu hermano, y que vuestro mismo padre dividió entre vosotros por codicilos los que le habian quedado, si no reconociste su voluntad, ni pudieres utilizar contra tales disposiciones el beneficio de la edad, y la dote dada por tu padre y el fideicomiso no importasen tanto cuanto es necesario para que no haya lugar fi la querella, el presidente de la provincia ejercerá las funciones de su jurisdicción sobre la enormidad de las donaciones, á la mauera que respecto de un testamento inoficioso. Publicada fi 6 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de los mismos que arriba. [286.]

7. lidem AA. (13) ALMIANo. -Si mater tua patrimonium suum ita profunda liberalitate in fratrem tuum evisceratis opibus suis exhausit, uL quartae partís dimidium, quod ad exeluAendam inofficiosi testamenti (14) querelam adversus te sufficeret, in bis donationibus, quas tibi largita cst, non babeas, quod imrnoderate gestum est, revocabitur. PP. Y. Id. Mali (15) MÁXIMO II. et AQUILINO Conss. (16) [286.]

7. Los mismos Augustos ci AMIÍEANO.—Si tu madre, habiendo destrosado sus bienes agoté su patrimonio por una excesiva liberalidad en favor de tu hermano, de tal manera, que en las donaciones que te hizo no tuvieras la mitad de la cuarta parte que bastaría para excluir contra ti la querella de testamento inoficioso, se revocará lo que inmoderadamente se hizo. Publicada fi 5 de los Idus de Mayo, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de AQUILINO. [286.]

S. Iidem AA. (17) AuxONí.—Si liqueat, matrem tuam iutervertendac quacetionis inofficiosi causa patrimoninrn suuui donationibus in uiium

S. Los mismos Augustos ci AUXANON.—Si constase que tu madre agoté su patrimonio con las donaciones hechas fi uno tic sus hijos, eoii el objeto

(1) Confirmo, el dia el m. Pist., en el que ¡'al t a lo den a. () OalpurniaeAristunetae, Vac. fragm. (3) luxta leguin jlaeita, anteponen tos Vatic. fragn. (4) utaris, Vattc. fragm. (5) PP. HL. id., Vatic. (ragm. (6) Mediolani, inurtn los Vuic. fragm., 8k. (fl submovendas 4 inm.ediatamente después querelas, ma. Pl. 1., el. Sehf. Hat. (5) Los ming. Pl. 1. 2. By. Gt., el. Nbg. S'ehf. Hal.: s,tnt ?/ poco .ntasqul, onit€nia8 Cont, SC. y después loe d'ie iio. pero conservando suiit, falta en Rau. Üont. 65.

9) PP., MS. Pt&t. (10) Hg. PiaL; II. Kal, Ht. y los dncL. (u) Demetriano, ma. Vat.

(12) M. Piat. VI., falta ea ¡Ial. y en tos den,4a. (13) Aur., insertan los Vaic. f-,api. (jÁ) testamentf, falta ea los Vati. ['aqJa. I)at. Nicomediae Y. non. niari., VctUc. frag,n. (i (L 6) Jis. Pist.; Oonas. ut supra, ¡Tal. y los (lSmdg. (17) et Cl',, inserte Bk., contra Pl. testimonio Se nwgt.rog ciSicee.

('ÚDlfO.-TJ BR') III: TÍTULO XXX

fihium collatis exhai.sisse, quuni adversus eorum cogitaliones, qui eonsiliis supremurn iudieium anticipare eoutendunt et actiones fihiorum exitanriunt, aditum querelae ratio deposcat, quod donatum (1) est, pro ratione quartae ad instar inofficiosi testamenti eonvieti (2) diminuetur. § 1.•--Tam quod uxor a manto in se rnatrimonii tempore donationis causa collatuni enianeipato filio commuflj consentiente domino domtvit, 'eJut ex bonis patri.s, de cuius substau tia prohibente matrimonio non potuit exire, datum aecipi, ratioriis est in cuius bonis, si idem consilium et eventus coinprehendatui. lex, quarn de (3) patrimonio (4) n oitris edixinius, observabitur. PP. III. Id. Sept. () Caess. Conss. [294-305.1 9. Imp. CONS'I'AN'rIus (6) A. el IITLJAN!JS C. (7) -Non Convenit dubitari (8), quod immo• diearum donationum omnis (9) qiierela ad similitudinem inofficiosi testamenti le,-¡bus (iO fuei-it introducta (11), et (12) sit in hoc actionis utriusque vel una causa vel similis aestimanda (12), rel idem et (14) temporibus (15) et moribus. (}LYBRIo.

Dat. XIV. Kal. Tul. (16) Conss. (18) [861.]

TADeO

et FIonnNrIo (17)365

de evitar la querella de inoficiosidad, como la razón exige que haya lugar it la querella contra los propósitos de los que con sus designios intentan anticipar su última voluntad, i inutilizan las acciones de los hijos. se disminuirá lo que se donó en razón it la cuarta, corno en el testamento cuya ino• ficiosidad se probó. § 1.-Porque si la mujer donó, con consentimiento de su marido, al hijo común emancipado lo que por el marido se le dió it ella por causa de donación durante el matrimonio, es de razón, que se considere dado como de los bienes del padre, de cuyos bienes no pudo salir, puesto que lo prohibia el matrimonio respecto de cuyos bienes, si se descubriese el mismo deseo y el mismo resultado, se observará la ley que sobre el patrimonio deJa madre hemos dado. Publicada it 3 de los Idus de. Septiembre, bajo el consulado de Tos Césares. [294-205.]

9. El Emperador CONSTANCiO, Augteseo, y Jirryt'o, César, á )L1nRIo.-No debe dudarse, que toda querella sobre donaciones inmoderadas ha sido introducida en las leves it semejanza de la de testamento inoficioso, y que en esto ha (le considerarse una misma ó semejante la causa de una y otra acción, ó lo mismo en cuanto it los términos y it las costumbres. Dada it 14 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de. TAURO y de FL0uENCIO. [361.]

TIT. XXX

TÍTULO XXX

DE DOPFICIOSiS DOTIB1JS

DE LOS DOTES INOFICIOSAS

1. imp. CONSTANTIUS (19) 4. ad Mxsiun, Prae.çidern Ciliciae.-Quum omnia bona a matre tija in

1. El Emperador CONS'I'ANCIo, Av gusto, á MíXIMO, Presidente de Cilicia,-Puesto que se dice,

dotem (20) dicantur exhausta (21), concordare legibus (22) promtum est, ut ad excmplum inofficiosi testarnenti adversus dotem immodicain exerecndae actionis copia trihuatur, et fihiis conquerentibus emolumenta debita defei-antur (23).

Dat. XIV. Kal. lanuar. (24) Si-mio (25), J)ATJAet CEREAL! (27) Conss. 1358.1

NO (26)

TIT. XXXI DE PETITIONE (28) HEflED1TAT1

que todos los bienes han sido empleados por tu madre en una dote, Mcii es hallar en las leyes medio para que se conceda la facultad de ejercitar una acción contra Ja dote excesiva it semejanza de la de testamento inoficioso, y se dn it los hijos que se querellen los debidos emolumentos. Dada en Sirmio it 14 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de DACIANO y de CEREAL. [358.] TITULO XXXI DE LA PETICIÓN DE HERENCIA

1. Imp. M. (29) AURELIU.S (30) ANTONINUS A. 1. El Emperador MARCO AU1tELIO ANTONINO, Proconsuli (31) Afrieae.- Senatuscon- Augusto, d AUGURINO, Procónsul de Afriea.-E1

AUGuRINO,

(1) dtuni, mm8. Pl. 1. Bg. (2) (31 (4) (5)

convietee, mg. Pi. 2. de, falta en los mme. Pl. 1. L)g., cd. Nq. 1/ui. Hal. rntrimonJo, 1/al. VI Id. X. (esto es, ilecernb.), lnS. Pi.st. (6) Constantinus, ed. Nbg., C. Theod., impugnándolo .Jar. Godofr. en la nota. (7) et luflanus, Ü. faltan en nuesfroemçns. y en la ed. 16(g.; ln1ianns, falta nel O. Thcoil. (8) llIud omuullo dubitare non conreuit, el O. Theod. (9) Loe sems. Pl. 1. 59., 0. Thcocl, BIc.; omnibug, mg. Pl. 2., cd Schf. Nbg. Cont. Char. Ptc. Sp.; omulbus legibus, 1/al. Rugg., cuya falsa Lectura provino sin duda de la glose; pero nuestra lectura se ajusta mas el los Schol. Bao. ;1O) legibus, falte en Hal. Véase la nota anterior. (11) Indocta, el 0. Thed. (12) Los mine. PL. 1. 2. Sg. Gt., ed. Schf. Blc., O. Theod.; ut, las cd. Nbg Hal. y las demás. (15) Los ,nms. PI. 1. BU. Gt., cd. SChf. 1/al., O. ThPod.; cxistiinanda, ma. Pl. 2., cd. NSg. Rusa. y las Sentás. (14) et, falta en el me. Sg., U. TJeo1. (15) tempore, 1/al. (1(;) lun., el C. .'heod., Bk.

(17) Florentino, el C. Tleeod. (18) VI. Id. 1011. (;eta II. ese., mg. P151.; cuya indicación de la fecha se debe referir clac bien 4 la ley 3. 0, Iii. 51. (19) Constantinus ,ns. PI. 2., C'ont. 62. 76. Bk., C. Theod. impugnóndolo Jac. ¿iodofr. en le nota. (so) dote por in dotem. ma . By., 1/ecl. BJc., U. Thtod. 21) Qunm omliis hereditas a-dicatur exh., el C. 21eod. (22) Los mus. Pl. 1. 2. Sg., ¡Ial., O. Theod.; legibus cono., Bk.; legas legibus concord., las dOmds cd. (23) Los mm!. Pl. 1. 2. By. UI., ed. Nbg. &hf. Ha?. Bk., C. Titead.; conferantur, Eus, y los demás. (2) El O. Theod., Bk.; IV. Kal. [Ial. y tos demás, (25) El 0. Titead., Cont. 62.; Sirmii, Bk.; el lugar falta en 1/al, y en £05 deneds. (26) El C. l?ccod., Blc.; Tatiano, Ha?. y tos demás. (rl) Cereale, Cont. 66. 71. 76. Char. Pac. Sp. .Bk. (28) repetitlone, mg. PiSt. (29) fiat, en la nota y elospués tos demás; Titug ( Tetue), mms. Cas. Val. Pl. 1. 2. BU., cd. NSg., Ha¿. en el texto, probablemente por corrupción de Divus. 30) Rijos (Helios, El.idiu), mme. Cae. Pl. 1. 2. ilg., eS, Nbg.; Ac1iu, Rat. y después ¿os dewLcio excepto Bt. (31) praefeeto (st) ccnsu1t. mmc. Vat. PI. e,

366CÓDIGO.-LIBRO 711: TF1ULO XXX[

sultum auctore divo Iladriano, ayo meo, factum, quo cautum est, quid et ex quo tempore evicta hereditate reatitui debeat, non solum ad fisci causas, sed etiam ad privatos hereditatis petitores pertinet. § 1.-Usuras vero pecuniarurn, ante litis contestationem ex die vnditionis hereditariarum rerum ab eo factae, qui antea possidebat, collectas, noii etiam fructtis bonae fidel possessorcs redclere cogendi non sunt, nisi ex his lecupletiores extite1-mt. Post liteni autein contestatam tam fructus non venditarum rcruni non solum quos perceperunt, sed etiam quos percIpere poterant, quam usuras pretil rerum ante litis eontestationern venditarum, ex dio contestationis computandas, oninimodo reddete compellantur.

PP. VI . Kal. Februar. CLARO et CETHEGO Conss. [170.] 2. Irnpp. SEYERCS et AWrONINIJS AA. MARCELLO, nsiliti.--Si post motam controversiam Menecratis

honorum partem dimidiam Musaeus ab herede senpto, quaestionis illatae non ignaras, eomparavit, tam ipse quasi maine fidel possessor, quam heredes cius fructus restituere coguntur (1). Si vero venditionem lite antiquiorem esse, liquido probaretun (2), ex co die fructus restituantur, ex quo lis in iudicium deducta est. Fructihus enim augetur hereditas, quuni ab co possidetur, a quo peti potest. Emtor autem, qui proprio titulo possessionis munitus est, etiam singularuni rerum jure convenitur. Dat. Kal. Tul. SEVIRO (3) et VICTORINO Conss [200.] 3. Ijc1m AA. EPIcTAE (4).- licreditas materterae petita non mnfningit alterius hereditatis petitonem, quae venit ex aun successione. Sed et si quaestionis tituius prior inoffieiosi testamenti eau5am habuisset, iudicatae re¡ praescriptio non obstareteandem hereditatem.cx al ¡a causa vindicanti.

PP. V. id. Aug. GETA et PLAUTIANO (5) Conss. [203.] 4. Imp. ANTONINUS A. VITALIANO.-In restituenda bereditate compensatio eius inducitur (6), quod te in rnortui infiruiitatem inque sumtum (7) funeris bona fide ex proprio tuo patrimonio erogasse probaveris (8). PP. VII. (9) Kal. Mart. ANTONINO A. IV, (10) et BALBINO (11) Conss. [213.]

Senadoconsulto hecho por iniciativa del divino Adriano, ¡ni abuelo, en el cual se dispuso qué cosa y desde qué tiempo debia restituirse una vez hecha evicción de la herencia, es aplicable no solo fi Los negocios del fisco, sino también á los de particulares que pidan una herencia. § 1.-Los poseedores de buena fé no han de ser obligados fi devolver, á menos que con ellos se hubieren hecho más ricos, los intereses del dinero, percibidos antes de la contestación de la demanda desde. el din de la venta de los bienes hereditarios hecha por el que antes poseia, as¡ como tampoco los frutos. Mas después de la contestación de la demanda serán precisados fi devolver en todo caso así los frutos de los bienes no vendidos, no solamente los que percibieron, sino también los que ha bian podido percibir, como los intereses del precio de los bienes vendidos antes de la contestación de la demanda, que deberán ser computados desde el día de la contestación. Publicada fi 6 de las Calendas de Febrero, bajo el consulado de CLARO y de CETEGO. [170.1 2. Los Emperadores SEVERO j ANTONINO, Angustos, á MARCELO, miiital'. -Si después de promovido el pleito, compró Museo, del heredero escrito, no ignorando la cuestión surgida, la- mitad de los bienes de Menecrates, tanto él, como poseedor de mala fé, cuanto sus herederos, están obligados fi restituir los frutos. Mas si evidentemente se probare que la venta fué anterior al litigio, restitúyanse los frutos desde el din en que la cuestión se llevó fi los tribunales. La herencia, pues, se aumenta con los frutos, cuando es poseida por aquel de quien puede pedirse Mas el comprador, que está provisto de un titulo propio de posesión, es demandado también por el derecho fi cosas singulares. Dada. las Calendas de Julio, bojo el consulado de SEVERO y de VCToRTNO. [200.] 3. Los mismos Augustos á EPxei'A.-La demanda de Ja herencia de una tia materna no impide la petición de otra herencia, quo proviene de otra. sucesión. Mas aun si el titulo primero de la demanda hubiese tenido por causa la inoficiosidad del testamento, la prescripción de cosa juzgada no obstaría al que reivindicase la misma herencia por otra causa. Publicada fi 5 de los Idus de Agosto, bajo el consulado de GETA y de PLAUCIANO. [203.]

4. EL Emperador ANTONINO, Augusto, á Vir&la.restitución de la herencia se comprende la compensación de lo que hubieres probado que gastaste, de buena fé, de tu propio patrimonio, en lis, enfermedad del difunto y en su funeral. Publicada fi 7 de las Calendas de Marzo, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de LIANO.-Eu

BALBINO. [213.]

. Idem A. PO8TeMIANAE.-De liereditate, quam bona fide possidebas, si contra te pronuritiatum est, in restitutione (12) eius detrahetur, quod credi-

5. El mismo Augusto d POSTUMÍANA.-Si se falló contra ti, de la herencia que poseías de buena fé se descontará en la restitución de la misma lo

(1) cogsntiir, mms. P1. 2. Dg. GI. (2) Lo iams. Pl. 1. 2. Dg. GL, ecL Schf. Cont. 62.; probetur, ed. Nbg. Hal. Rusa. Cont. 66- y las demás. (5) n, u., o Wendo f nombre d Severo el ms. Fisl. Severo A. 11., Mal. y ¿ 05 demás excepto Bk. (4) Los mins. PiSt. Cas. Val. Pl. 1. 2.. W. Nbg.; Epictei, Hal. Ru58.; Eptetesídi, Cont. y los demd. Las Das. apoyan nuestra lectura. (5) [1., inserta DI'

(6) Loa mms. Pl. 1. 2. Dg. Gt., ed. Nbg.; hnbebitur, las ed. Sehf. Ifni. y ¿as demás. (7) in sunituinque, nues tros mmm, ed. Nbg. iSchf. OEi11Ç, las Rae. (B) profitearts, ,ns. Pi. 1.; pero (9) Sfa. Pial.; VII., falta en HI, y en los demás. (10) III., ma. Fíat. 11) II., inserta DI'., corno taiebin en ¿a siquientc con.etUncidn. (12) restitutlnnein, me. Pi. 1., cd. .ScW.

CÓDIGO.-LIBRO III: TÍTULO XXXI

toribus eiusdem hereditatis exsolvisse te bona fide probaveris; nam repeti a ereditoribus, qui suum receperint (1), non potest. PP. VI . Kal. lun. (2) ANPONINO A. IV. et BiNO

Conss. [213.]

6. Imp.

ALEXANDEn

AL-

A. FIRMINO.-Si putas, non

jure tutores datos nepotibus tuis, quod (3) eos clicas iii tua esse potestate, petere ab his hereditatem fil u tu¡ emaucipati non inoreris, euius comrnoclurn ad te(4) pertinere dicis, indice etatuturo, an a praesidalibus actis cliscedeudurn sit, qui oís tutores dedit, quum in tua potestate negarentur esso. PP. X. Kal. lul. JULIANO JI. et Cnispiio Conss. [224.]

7. lrnpp. DIOCLISTIANLTS el MAXIMIANUS AA, el CO. RESTITUTAE. Hereditatis petitionem, quae adversus pro herede vel pro possessore possideutes exerceri potest, praescriptione long¡ temporis non submoyeri, nemini incognitum cst, qtturn mixtae personalis actionis ratio boc respondere compellat. A ceteris autem tantum speeialibus in rem actionibus vindicar¡ (5) posse manifestum est, si non agentis intentio per usucapionem vol longiim tempus explosa $it. PP. XI. Kal. August. (6) Caess. Conss. [294-305.]

S. lidem AA. et CC. Asrunio.-Liber nec no tuerit testator, ante omnia disquiri debet, quuin hereclitas petitur (7). Dat. III. (8) Ral. April. Caces. Conss. [294-305.] 9, lUlem AA. el CC. DEMOPHILIAE (9).-Si scripti heredes (10) delatam sibi suecessionem coguati (11) repudiaverunt, et hane honorario vel civil¡ iure quaesiisti, res hereditarias, quae in eadem causa durant, hereditatis petitione vindicare Potes. Pat. III. Kal. Deeetnbr. (12) Nicomediae, Caess. Conss. [294-305.]

10. lidem AA. et CC. TE1EODOSIANO (13).-.-Si fihiusfamilias delatam sibi hereditatem por longurn tempus detirniit (14), co ipso, utpote agnita hereditate, patri eno eme commodum acquisivisse videti.ir. Dat. XIII. Kal. Innuar. (15) Caces. Conss. [294-305.] 11. Impp.

ARUAD1US

el

HONORIUS

AA. AIsrER-367

que hubieres probado que pagaste de buena fé 4 los acreedores de la misma herencia; pues no se puede repetir de los acreedores, que hayan recibido lo suyo. Publicada i 6 de las Calendas de Junio, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de BALBINO. [213.] ALEJANDRO, Augusto, á Fincrees que los tutores dados 4 tus nietos no lo han sido con arreglo 4 derecho, porque dices que estos se hallan bajo tu potestad, no demores pedirles la herencia de tu hijo emancipado, cuyos bienes dices que te pertenecen, debiendo determinar el juez si habrá que apartarse de los actos del presidente, que les nombró los tutores, cuando se negase que estuvieran bajo tu potestad. Publicada 4 10 de las Calendas de Julio, bajo el segundo consulado de Juuuo y el de OnispiNO. [224.]

6. El Emperador

MINO-Si

7. Los Emperadores DioCLECIANo y MAXIMIAAugustos y Césares, á REsTrruTA.-Nadie des-

NO,

conoce que la petición de herencia, que se puede intentar contra los que la poseen como herederos ó poseedores., no puede ser rechazada por la prescripción de largo tiempo, pues la naturaleza de esta acción mixta personal obliga 4 responder esto. Mas es claro que, respecto de otros poseedores, solo puede ser reivindicada por especiales acciones reales, si la demanda del actor no ha sido rechazada .por la usucapión ó la prescripción de largo tiempo. Publicada 4 11 de las Calendas de Agosto, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

S. Los mismos Augustos y Césares d ASTlIRIO. -Cuando se pide una herencia, debe investigarse ante todo, si fué ó no libre el testador. Dada 4 3 de las Calendas de Abri], bajo el consulado de los Césares. [291-305.]

9. Los mismos .tlitgustos y Césares á DEMOFILIA.

-Silos herederos escritos repudiaron la sucesión de un cognado á ellos deferida, y tú la reclamaste en virtud del derecho honorario ó del civil, puedes reivindicar con la petición de herencia los bienes hereditarios que permanecen en el mismo estado. Dada en Nicomedia 4 3 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

10. Los mismos Augustos y Césares d

TEODOSIA-

un hijo de familia retuvo por largo tiem-. po la herencia que se le dejó, por esto mismo parece que adquirió para su padre los bienes de ella, como si hubiese sido aceptada la herencia. Dada 4 13 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Césares. [294-305.] 140.-Si

Proconsui Asiae (16).-Cogi possessorem ab

11. Los Emperadores ARCADIO y HONORIO, Augustos, d ETERNAL, Procónsul de Asia.-Es contra

(1) Los mmc. P1. 1. 5. BI., Ha¿.; recaperuut, las ed. &hf. Rusa. y las demás. ]Vuestra lectura se ajusta d las Bas. (2) pp. XI. K. ang., me. Pist. (3) Loe mme. PL!. 2. Bg. Gi., ed. Rch(. HaZ. lInee. Cont. 65.; eo quod, eS. lVbg. Cont. sr. y Zas demás. (4) se, dice el texto. 6 nuestro juicio por errata, que hemos Corregido atendiendo 6 otras eS.-N. del Tr. (5) vindicare, Char. Pac. iSp. (e) El me. Pist. confirma ti día. (7) petatur, mme. Pl. 1. 2. E9. Gt., eS. &hf. ($ IV., Eec.; pero confirma nuestra indicación ele la (echa el. me. ¡'ist,

(9) deinofihio, inc. Val.; Dcwophilae, Cont. 62. Sp. Bk. (10) heredes, (alta en los mmc. Bg. Pl. 2. II) Los casis. Pl. 1. 2. B9. Gt., cd. Nt.g, ifni.; tul, insertos Zas cd. Seat. Rase. y Zas demás. (11) Confirma el día el me. Pist. (13) Theodotiano, me. Cae.; Theodosioi,e, me. By.; Theodotioni, Cont. al márgen, apoyándose en la ley 88. C. II. 4. (14) obtinuit, me. Bg. (15) VI. X. jan-, me. Pict. (le) Afrieae, tasis, Vat. Pi. E. 5., eá. Nbq.; Asiae Atricae, 10.,. Pist,

IAL1,

3138 eo, qui expetit, titulum suae possessionis dicere (1), incivile est, praeter eum (2), qui dicere (3) cogitur, utrum pro possessore, an pro herede possideat. Dat. XII. Val. April. (4) AucADio IV. (5) et HON01UO III. AA. Conss. (6) 1396.] • 12. Imp. IUSIINIAN!J5 A. TOANNI () P. 1'.— Quurn hereditatis petitioni locus fuerat, exceptio assumebatur, quae tuebatar hereditatis petitio. nem, «nc fieret ci praeiudieiuin». Maguitndo etenim et auctoritas centumvii-alis iudicii non patiebatur, per alios tramites viam hereditatis petitionis infringi. Qirunique multae varietates et controversiae veterum exortae sint, cas cerio fine concludentes, saucimus, si quis hereditatis petitionem vol susceperit (8), vel suseipere sperat, ve1 move• re (9), alius autem superveniens vel ex deposito, vel ex commodato, vel ex legato, vel ex fideieoininisso, vel ex aliis causis inquietare vel reum vel agentem ex persona defulLeti crediderit sibi esse necesgariulu, si quidern pro legato vel fideicorninisso hoc faciaL, rem expeditae quaestionis esse, quuni possit seripttts heres cautione interposita non differre hanc petitionein, sed recte exigi vel legatum vel fideicomrnissum sub ea (10) cautela vel satisdatione, pro qualitate persouarum (11), quod, si non obtinucrit cius lura, restituet (12) legatarius vel iideicomrnissarius ci datain pecuniarn eum usuris ex qitarta celltesimae parte currentibus, vel agrum curn fruetibus, quos pereepu (13), vel domum eum pensionibus, sei!icet in utroque eorum expensis antea rieeessariis et utilibus deductis; ve], si ipse malnerit litem quidem contestan, exspectare autem hereditatis petitionis eventum, hoe ci liceal facere, ut restitutio, si competeret, eum legitiuiis augmentis legatario vel fideicomniissario accedat.

§ 1.—Sin autem ev contraetibus detuneti agatur contra possessonem hereditatis vel eius ve¡, de qua agitur, si quidem res smi vol depositae, vel commodatae, vol pígnori clatae, vol aliae, quae exstant, non differri sub praetextu hereditatis petilionis inemoratum tndicium, quernadmodum si pro foenerata pecunia vel alia personal¡ actione agatur contra posscssorem vol petitoreni, non debel iudicium differri, sed exitum suuin accipere. Postquam enim hereditatis petitionis iudicium flnem accipial (14), tunc mier petitorem hereditatis et possessorem ratioiiibus contractis non aliter possessor, si vietus fuenit, hereditatem res titucre conipellitur (15), uisi pro omnihus, quae rite ab co gesta silut, petitor ci satisfaciat. Quodsi petitor victus fuenit, similifmodoa possessore iudicis officio eisatisfiat(16),

(1) ediaere. el Ü. Tlaewi. (2) Los ,n,ns. Pl. 1. 2. Bg., «4. iVb. &cicf. Cont. 62., Ü. TJiocZ.; scilicet, insertan Hot. y los len,ás. (.31 eclicere, Cont. 62., C. Theod., lo que no concuerdu con las Das.

(4) Coiist., inserta Blc., apiydndo»e ca un Solo TuS. del 024. Theod. PUgn4ZdOIO (5) VIL, Ruse. Cant. Char. Pccc, C. ThTud., Godo fr. et la nota; VI., D/c. (6) El ms. Piel. pone aqul la indicación de la fecha de la ley sígUieTltC. ('/) Los mraa. Cas. Val. Pi. 1.2. Bg., cd. Nbg., HaZ. sa el tcto; lullaito, HaZ. en la nota y después los demds. (8) vel susecperit, faltan «a los mnc. M. 1. 2 . Rg., «4. Nbq.

III: TiTULO

Xxxi

derecho, que el poseedor sea obligado por el que le ataca á manifestar el titulo de su posesión, excepto el que es precisado á decir si posee como poseedor ó como heredero. Dada á 12 de las Calendas de Abril, bajo el cuarto consulado de ARCADIO, y el tercero de Hooiuo, Augustos. [396.] 12. El EmperadorJiiSTINxANO, Augusto, áJirAN,

Prefecto del Pretorio.—Cuaudo habla lugar á la

petición de herencia, se adquiría una excepción, que protegía la petición de herencia, cpara que no se le causara perjuicio». En efecto, la grandeza y la autoridad del tribunal centunviral no sufrían que por otros trámites se interrumpiera el procedimiento de la petición de la herencia. Mas como de las antiguas leyes hayan nacido muchas diferencias y controversias, mandamos, para ponerles definitivo tórniiiio, que si uno hubiere aceptado Una petición de herencia, 5 espora aceptarla, ó promoverla, poro apareciendo un tercero creyere que le era necesario demandar al demandado ó al demandante en representación del difunto, por un depósito, un eornmodato, un legado, un fideicomiso, ó por otras causas, siquiera esto lo haga ca virtud de un legado ó de un fideicomiso, la cosa sea de expedita resolución, pues el heredero escrito puede no diferir, habiéndose interpuesto caución, esta petición, y por el contrario se exige debidamente el legado 6 el fideicomiso bajo dicha caución ó fianza, proporcionada á la calidad de las personas, porque, si no adquiriere sus derechos, el legatario ó el fideicomisario restituirá la suma que so le dió con los intereses que Corran al tres por ciento, ó el campo con los frutos que percibió, ó la casa con los alquileres, deducidos, por supuesto, antes, en ambos casos, los gastos necesarios y útiles; ó si hubiere preferido contestar la demanda y esperar el resultado de la petición de herencia, séale licito hacerlo, para que, si competiese, le corresponda !a restitución al legatario ó al fideicomisario con los aumentos legítimos. § 1.—Mas si en virtud de contratos del difunto se ejercitara acción contra el poseedor de la herencia ó de la cosa de ella, de que se trata, si verdaderamente las cosas fueran ó las depositadas, ó las dadas en comodato, ó pignoradas, ú otras que subsisten, no se difiera el niencionado juicio bajo el pretexto de la petición de herencia, de igual manera que, si se demandase al poseedor ó al peticioiiaiio por una cantidad prestada ó por otra acción personal, no se debe diferir el juicio, sino aguardar su resultado. Porque después que termine el juicio de petición de herencia, entonces, formalizadas las cuentas entre el demandante de la herencia y el poseedor, no de otro modo es obligado el poseedor, si hubiere sido vencido, á restituir la herencia, sino si el demandante le satisficiera por E':0 Schf. Mal.,, pero el rns. Dg. ylas Das. dicen UY tt - !XId (9) Acaso mda acertudarnenle moveat, ó ave moveict, porepl aT)tç, dicen las Das. que 1O ea, falta en el sas. Dg. (IÚ Todas ¿as ed. ponen punto de»pus de percollarum, pero erradamente, según se W en las Bus. (12 retitutt, Char. Pac. Sp. (15) pelcepeL-it, rnms. Pl. 2. Bg., id. NSg. líal. (14) aceeperit, rnsns. Dg. GL, mT. Pl. 1. sega,» enmienda; Zas Bus. (15) compeUtur, sas. Bg. at.; compellatnr, cd. &hf.; pero ayzta, Zas Ras. (le) satlsfaciat, cd. Nhg. Schf. Ha!.

CÓDIGO.—LIBRO 111: TÍTULO XXXII

ve¡, si hoe fuerit. praetermissum, negotiorum gestorum vol ex lege condietione (1).

§ 2.—Sin autem libertates vel a possessore vol a petitore fldeicommissariae petantur, vel directae ipso jure dioantur competere, annale tnntummodo spatiinn exspectetur a morte te.statoriS numeranrlum. Et si quidem hereditatis petitionis iudicium intra id spatium termínum accipiat, securidum eventum Iiidicii et lihertates vel effeetum haheant, vol cvanescant. Sin autem tempus anr,ale emanaverit, tunc libertatis favore et hurnanitatis intuitu competant (2) quidem directae libertates, ex fidelcommissariis autem in libertatein servi (3) eripiantui, ita tamen, si non faisum testamentum approbetur; sub ea scilicet couditione, ilt, si actores (4) sint ve] alias () raiociniis suppositi, etiam post quam perveniant in libertatem, necessitas eis im ponatur res hereditarias et ratones reddere; jure patronatus videlicet competente ci, qui ex legibus ad id po8sit vocari.

§ 3.—lib, ne in posterum dubitetur, observando, ut (6) ipsa hereditatis petitio omnímodo bonae fide iudicils COnniiinerOtur. et

Dat. Kal. Septemb. Constantinop. ORESTE Conss, [530.1

LAMPADIO (7)369

todo lo que legitimameute se hizo por él. Pero si el peticionario hubiere sido vencido, satisfágasele de igual modo por ministerio del juez por el poseedor, ó, si esto no se hubiere hecho, en virtud de la acción de gestión de negocios, 6 de la condicción que nace de la ley. § 2.—Mas si al poseedor ó al demandante se le pidieran las libertades dejadas por fideicomiso, ó si se dijese que de derecho competían directas, espérese tan solo el espacio de un aiio, que se contará desde la muerte de! testador. Y si verdaderamente terminara dentro de este espacio el juicio de la petici ón?de herencia, tengan efecto, 6 desvanézcanse, las concesiones de libertad, según el resultado del juicio. Mas si hubiere transcurrido el año, entonces, por favor á la libertad y por consideración á la humanidad, competan ciertamente las libertades directas, y arránquense de poder de los fideicomisarios para la libertad los esclavos, pero esto as!, si no se probara la falsedad del testamento; por supuesto, bajo esta condicción, que si fuesen administradores, ó en otro concepto estuvieren obligados á dar cuentas, se les imponga la obligación de entregar los bienes de la herencia y las cuentas, aún después que alcancen la libertad; correspondiendo, á la verdad, el derecho de patronato á aquel á quien por las leyes pueda ser llamado á él. 8.—Para que en lo sucesivo no haya duda, deberá tenerse en cuenta, que la petición de herencia se cuenta en todo caso entre los juicios de buena fé. Dada en Constantinopla las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de LAMP.DIO y de ORESTES. [530.]

TIT. XXXII

TITULO XXXII

DE ELE VIND1CATIONE

DE LA REIVINDICACIÓN

1. irnpp. SEVERUS Cl ANTONIMSS AA. CAEÜILIAE. —El tiam por alienum servum bona fide possessum ex re eius, qui eum possidet, vel ex operis (8) servi acquiri domiuium vol ob!igationem placu!t. Qn are si tu quoque bona fide (9) possedisti eundom servum, et ex nummis tuis mancipia eo tempere comparavit, potes seciindum iuris formam (10) uti defensionibus tuis.

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, A ugusto., á CECILIA.—Se estableció, que aún por me-

§ 1.—Mancipiuin autem alienum mala fide posjdenti jijisil potest acquirere, sed qui tenet, non tantum ipsum, sed etiam operas eius, nec non anci!larum partum (11), et animalium foetus reddere cogi tur. PP. III. Non. Maii Ehoraci (12), FAUSnNO (13) et llijro (14) Conss. [210.]

dio del esclavo ajeno, poseído de buena fé, se adquiere el dominio ó una obligación por virtud de cosa del que lo posée, ó por el trabajo del esclavo. Por lo cual, si también tú poseiste de buena Íé el mismo esclavo, y él compró con tu dinero durante este tiempo otros esclavos, puedes usar de tus medios de defensa conforme 4 la ley. § 1.—Mas el esclavo ajeno no puede adquirir nada para el poseedor de mala fé, sino que el que lo retiene está obligado 4 restituir no solamente dicho esclavo, sino también su trabajo, as! como el parto de las esclavas y las crías de los animales. Publicada en York 4 3 de las Nonas de Mayo, bajo el consulado de FAUSTINO y de Ruro. [210.]

2 Imp. ANrONINUS A. (15) ARISTENETO.—Si iuferiorem partem aedificii, quae solum conting!t, ad te pertinere probare potes, eam, quam vicinus tuus (16) imposuit, accessisse dominio tu o, non alabigitur Sed et Id, quod in solo tuo aedificatum est,

ANTONINO, Aujusto, el Aiuspuedes probar que te pertenece la parte inferior del edificio, que está unida al suelo, no hay duda de que acreció 4 tu dominio la que tu vecino construyó sobre ella. Pero también te per-

(1) condictlonem competere. cd. &hT.

(2) competente Cont. 75. (2) ñdeicomjnissarli Mit. servi in Iibert., ms. Pl. 1. 4) auctore 518. Bg. antes de la enmíen&r;p&ro Ot%Ea(,

lar 508. (5) RliS, ms. Pl. 2., ed. NSg. MaZ. j6j Los nn*s. Pl. 1. 2. GL, ed. Nbg. Hmt. Russ.; ut et, ?flS. Bj., ed. Schf. Cont. y Int demás. (7) Dat.—Lamp.,se e rmnlaindieacíciri de la fecha del mfl8. Pist. (A) operibus, mme. Pl. 1. 2. GI., ed. Nh,.

Toro IV—.

2. El Emperador

TENIJTO.—Si

9) bona fide, faltan en el me. Pl.. 1. (IO( fortnnam, 518. Pl. .1. antes de La enmienda. (1) Loe mme. Pi. 2. Bj, ed. Nbg. Scaf. Rol.; partue, ,na. PI. 1., Rmrss. y los demás; 10 10)€16", las Bah. (12) El mas. Piet, confirma e lugar y el din. (13) Fausto, me. Piet., en el cual falta el nombre del otro cónsul. (t4) Rufino. Ek. (15) Id. a, mS. Val.; Id. as, mme. Caa. Pl. J. 2. Bg., e4. Nb -

16) tune, falle en e! me. Mg., ed. dehf. fieL, Üofl. Ase. vt

370cÓDIGO.—LIBRO iii: TÍTULO XXXII

quoad (1) in eadem causa manet, jure ad te pertinet. Si vero fuerit dissohiturn, materia cius ad pristinum dominúm redit, sive bona fide sive mala fide (2) aedifieium cxstriictum sit, si non donandi animo aedificia alieno solo imposita sunt (3).

PP. XII. Ral. Novemb. ANTONINO A. IV, et BAL BINO (4) Conss. [213.] 3. Imp. ALtXANDEIt A. DOMINIAn.—Mater tua vel maritus fundum tuum invita vel ignorante te vendere jure non potuit, sed rem tuam a possessore vindicare, etiam non oblato pretio, poteris. Sin autem postea de ea venditione consensisti, ve¡ alio modo proprictatem eius amisisti, adversus emtorem quidem nultam habes actionem, adversus venditorem (5) vero de pretio negotiorum gestorum actioacm (6) exercere non prohiberis. PP. IlE. Ral. Novemh, ALEXANDaO A. II. et Man(7) Cóns. [226.]

CELLO

tenece de derecho lo que se edificó en suelo tuyo, mientras permanece en el mismo estado. Mas si hu. hiere sido demolido, los materiales vuelven al primitivo dueño, ya haya sido levantado de buena, ya de mala fé, el edificio, si no se levantaron los edificios en suelo ajeno con ánimo do hacer donación. Publicada t 12 de las Calendas de Noviembre, bajo el cuarto consulado de ANTONINO y el de BALBINO. [213.] S. EL Emperador ALEJANDRO, Augusto, d Do-

tu madre, ni tu marido, pudo vender legalmente, contra tu voluntad, ó ignorándolo tú, un fundo tuyo, sino que, aunque no hayas ofrecido el precio, podrás reivindicar del que la posea una cosa tuya. Mas si después consentiste en dicha venta, ó de otro modo perdiste su propiedad, no tienes ciertamente ninguna acción contra el comprador, pero no se te prohibe ejercitar contra el vendedor la acción de gestión de negocios para re clamar el precio. Publicada á 3 de las Calendas de Noviembre, bajo el segundo consulado de ALEJANDRO y el de MINIA.—Ni

MARCELO. [226.]

4. Imp. GoRDIANus A. MUN1ANO, 2nüii (8).— Adversus eos, qui a malae ftdei possessoribus fundum bona fide comparaverunt, ¡la tibi actio competit, si prius quam usueapioneni inipierent, vel longae possessionis praeseriptionern (9) adipiscerentur, douiinium ad te pervenerit. PP. XII. (lO) Ka!. Novcmb. Pio et PowrlANo Conss. [238.] 5. Idem. A. l{ERASIANO.—Domum, quam ex matris successione ad te pertinerc (11), et ab adversa parte injuria occupatam esse ostendis (12), praeses provineiae CUBa pensionibus, qeas percepit ant pereipere poterat, et omni causa damni dati restitui iubebit. Eius autem, quod impendit, rttioacm haber¡ non posse, merito rescriptum est, quum maine fide.i possessores, cine, quod in rem alienain impendunt, non eorum negotium gerentes, quorum res est, nullam habeant repetitionem, nisi necesarios sumtus feceriiit; sil autem utiles (13), licentia eis permittitur sine laesione prioris status mi cos auferre.

GORDIANO, Augusto, á MIJNTAmilitar,— Contra los que de buena fó compraron un fundo á poseedores de mala fé te compete acción de esta suerte, si el dominio de dicho fundo te hubiere correspondido antes que ellos hayan cumplido el tiempo para la usucapión, ó alcanzado la prescripción de larga posesión. Publicada á 12 de las Calendas de Noviembre, bajo el consulado de Pío y de PONCIANO. [238.]

4. El Emperador

NO,

PP. prid. Id. (14) Febr. GoRDIANo A. et AvioJA Conss. [239.]

5. El mismo Augu.sto á HERASIANO.—La casa que pruebas que te pertenece por la sucesión de tu madre, y que injustamente se halla ocupada por la parte contraria, mandará el presidente de la provincia que se te rcstituya con los alquileres, que percibió ó habla podido percibir, y con la indemnización de todos los daños causados. Mas con razón se resolvió por rescripto, que no se puede tener en cuenta lo que gastó, como quiera que los poseedores de mala fé, que no son administradores de los negocios de aquellos á quienes la cosa pertenece, no tengan ninguna acción para reclamar lo que gastan en las cosas de otro, sino en el caso en que hubieren hecho gastos necesarios; pero si hubieren sido útiles, se les concede facultad para retirarlos sin detrimento del primitivo estado de la cosa. Publicada á 1 de los Idus de Febrero, bajo el consulado de GOED1ANO, Augusto, y de AvioLa. [239.]

6. Idem. A. USTUONIO.—Si ex ea pecunia, quam deposueras, is, apud qucm collocata fuerat, sibi possessioiies comparavit, ¡psique traditae sunt, tibi vel omnes tradi, vel quasdam (1) compensationis causa ab invito eo (l.t) in te transferri, iniuriosum est.

6. EL mismo Augusto d USTRONIO.—Si con Ja suma que hablas depositado, compró aquel en cuyo poder habla sido depositada algunas fincas para si, y le fueron entregadas, es injusto que contra su voluntad se te entreguen por él todas, 6 se te transfieran algunas por vta de compensación.

(1) quod, CoU. Ang. ded.; pero r' &COV, las Bao. (2) Los sn,n.s. Pl. 1. 5. Bg., cd. Sehf., col!. Ans. deL; Me, titet, falta en las cd. Nbq. Un!, y las dcmds; pero SS XG EtEE xoixjj itlatrt, !as 73a. (3) smC, Ruse, y desp,n!.s los demás. (4) II., inserta B!c. () venditricem, mne. Pl. L 2. Bg., cd. dchf ha!.; veudi' TOS &VÇ, las Bas. toree, ed. N!g.; XRt& (6) aCtiOnem [aUa en los mm,. Pl. í. Bj,., Ha!. (7) A. U. et Marc,, faltan en los n'nes. Piel. (e) Los mm,. Pet. cias. Val. Pl. 1. 2. Bg., cd. Nbg.; Africae, oAnden [la!. , los dcntds.

(9 praeseriptiotie, de suerte que dornii,iuin se refiera á esta oración, ¿os 55. JWg. ¡fa!. ,le, XI., use. Pis!. (lii cIlci. ineertan e! mc- Pl. 2., y las cd. K1g. &c/iÇ.

I2) ostei,deris, ,eme. Pi. 1. 2., cd. Nhg. 13 uLileie, Ha!. Cont, 66.711. 76. Char. M. P151.; II. Id., Sal. y loe desaSe. (I (15) Los mms. Pl. 5. BU., ecl. Schf. Un!.; ex bis (jis), ms. Pi. 2., las ecl. Nb6'. ¡11,88. y las demás. ('s) eo, falta en las cd. Nhg. fíat.

CÓDIGO.-LIBRO III: TITULO XXXI!

PP. V. Id. Jul. (1) Conss. [239.1

GORDIANo A.

et AvloiA

7. Imp. (2) PrnLIPPUS A. et PE1L1PPuS NoS. (3)

Caes. (4) AwroNlo (S).-Partum ancillae matris sequi conditioneni, nec statum patris lii hac specie consideran, explorati iuris est. PP. XIII. (6) Kd. Nov. PrnL!PPO A. et T1TIANO

(7)

Couss. [24.]

8. Idem A. et C. PnILIPPo, rniliti.-Si, Ut proponis, pars diversa (8) pecunia tua quaedam nomine siio eornparavit, praeses provilicine, utilem vindicatiouem obtentu militiae tibi co iioinine impertini desideranti, partes aequitatis non negabit. Idem niandati quoque seo negotioruin gestorum actionem (9) inferenti tibi iurisclictioiiern praebebit. Pp. 11. Non. Mart. PRÁRSENTE et ALBINO Conss. [246.]

9. Imppp.

CAnus, CAIUNUS

el NUMEIUAN(JS ÁAÁ.

ANTONIO-Doce ancillam, de qua supplicas, ¿lota1cm fuisse, in notione (10) praesidis; quo patefacto dubium non erit (11), vindicar¡ ab uxore tua nequivisse. PP. III. (12) Kal. Mart. CARO (13) et CARINO AA. Couss. [283.]

10. Impp. DI00LErIANus StMAXIMIANU5 AA. (14) IANJJAIUO.-QUUm super vernis (15) mancipiis nulla instrumenta te habere asseveres, in iudicio, in quo negotium coeptum esse proponitur, id, quod in precem contulisti, postulare debuisti. mdcx enim non ignorat, servorum doniinia etiam citra instrumcntorufll exhibitiouem allis probationibus vel ipsornm interrogatione posse osteridi. PP. VIII. Id. (16) Februar. ipsis IV. et III. AA Conss. [290.]

11. lictem AA. el CO. (17) GAlANO (18).-Si quis sciens alienum agrum sevit vel plantas imposuit, postquani hae (19) radicibus terram fucrint amplexae, solo cedere rationis est. Domini (90) enim magis segetem vel plantas, quam per huiusniocft faetum solum suum facit. Sane eum (91), qui bona fide possiden (22) hoc fecerit, per doli mali exceptionem contra vindicantem dominium servare sumtus, iuris auctoritate significatum est. Dat. TV. Kal. Mart. Sirmii, AA. Conss. [293-304.]

(1) Apoya el día el me. Fiat. (2) Imp., folia en Raes. Con 1. Ghtw. PCIC. (8) Nob., falta en el C. Grey. (4) Id. a. et C. lea mmc.; pero la Goli. Ane. d&. dice imperatore Philippo. (5) Aurelio Ant., el a Grey. (6) XIV., el a Gseg.; X., me. Pío¿. (7) taclano, me. Pial. (8) Loa mmc. Pl. 1. 2. Bg. Gi., cd. i'Tbg. Schf. Hal.; adversa, Rusa. y los demás. (9) nctione, mmc. Pl. 1. 2.

(10) iiotloaein, ma. Gt., cd. SCh/'. (II) iii dubium non venit, mmc. Pl. 1. GI., Üoni. 62.;in dub. non cnt, mme. Pl. 2 , By., cd. Nbg. ¿ichf. (12) VI.,ms. Fiat.371

Publicada á. 5 de los Idus de Julio, bajo el consulado de GOrD1ANO, Augusto, y (le AVJOLA. [939.]

7. El Emperador FILIPO, Augusto, y

FILiPO,

1Tobilísint0 Cal-, á AN'roNIo.-Es sabido en dere-

cho, que el parto de la esclava sigue la condición de la madre, y que en este caso no se considera el estado del padre. Publicada Ii. 13 de las Calendas de Noviembre, bajo el consulado de FILiPO, Augusto, y de rrIcIA. NO. [245.] S. EL mismo Augusto y César á FILIPO, militar. -Si, como dices, tu adversario compró á su nombre algunos bienes con dinero tuyo, el presidente de la provincia no te negará los fueros de la equidad, si deseas que por consideración á la milicia se te conceda con tal motivo la acción reivindicatoria útil. El mismo te prestará su jurisdicción al ejercitar también la acción de mandato ó la de gestión de negocios. Publicada á 2 de las Nonas de Marzo, bajo el consulado de PRESENTE y de ALBINO. [246.]

9. Los Elnperadores CARO, CAnINO y NUMnRIANO, Augustos, ti ANT0N.lo.-Prueba ante el presi-

dente, que la esclava, respecto de la que suplicas, fué de la dote; y probado esto, no será dudoso que no pudo ser reivindicada por tu mujer. Publicada á 3 de las. Calendas de Marzo, bajo el consulado de CARO y de CAniNo. [283.]

10. Los Emperadores

DIocJECIANo y MAxIMIA-

UARI0.-Asegurando que no tienes ningunos títulos respecto á los esclavos nacidos en tu casa, has debido pedir ante el tribunal, en que se dice que se comenzó el negocio, lo que consignaste en tu súplica. Porque el juez no Ignora, que aún sin la presentación de escrituras puede probarse por otros medios, ó por la interrogación de los mismos, el dominio sobre los esclavos. Publicada á 8 de los Idus de Febrero, bajo el cuarto 'y el tercer consulado de los mismos Augustos. [290.] NO, Augustos, ti JAN

11. Los mismos Augustos y Gésares ti GAYANO. -Es de razón, que si á sabiendas sembró alguien un campo ajeno ó hizo en él plantaciones, estas se hacen accesorias del suelo después que hubieren arraigado en la tierra. Porque por este hecho hace de propiedad del dueño la miés ólas plantas, más bien que suyo el suelo. Mas respecto del que poseyendo de buena fé hubiere hecho esto, se determinó por la ley, que por la excepción de dolo malo puede recobrar los gastos contra el que reivindique el dominio. Dada en SirmIo á 4 de las Calendas de Marzo, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

(13) II., inserta Bk.

(14) et CO., añaden Euc. Cont. Char. Pac. Sp. (15) universis, mmc. Bg. Gt. (15) 51s. Piel.; G. (esto es, gasta) II. Id., Ha¿. ¿n el texto; PP.

Ø. II., Ha l. en la nota, Rusa. y loe demds;pero se ha preferido la lectura del jne. Piel.

(17) et M, faltan en los mine. Val. Pl. 1.

(18) Loa mme. Cae. Pl. 1. 2., eS. Nbg.; Garan&, ma. By.; Gallai,o, ¡ial, y loe demde. (12) hae. falta en 10$ mmc. P1. 2. Bg. (20) domino, mine. Pi. 1. Bg., cd. Nbg.; dominii, Rusa, al már gen. (81) aIIm, falta en las cd. Nbg. Bat. (22) possidcus, se lic en el ,n.9 By., dcispuea de fecer$t.

37

UÓDIGO.-LIBRO III: TITULO XXXØ

12. lidem AA, et CC. ALEXANDRO.-Incivile atque inusitatum est quod postulas, ut manelplum, quod traclidisti, et eo modo (1) dorniniurn eius transtulisti, invito eo ex nostro rescripto tibi assiguetur. Unde intelligis, ancillae sernel emioris factae (2) filos etiam postea natos eius dorniniuni sequi, cuius mater eornrn eo tempore fuit ( 3). Sane de pretio, si non hoc te probatuui fuerit recepisse (4), conveni adversariurn tiuirn. DaL VI. íd. () April. AA. Conss. [293-304.] 13. lidem AA. st CC. CYrIcHIo.-Ordinarii iuris est, ut, mancipiorum orta quaestione, prilis cxliibitis mancipiis de posscssione iudicetur, ac tunc demum proprietatis causa ah eodem indice decitlati.ir.

1)at. Id. April. AA. Conss. [293-.304.] 14. lidem AA. et CO. SEPTIMIAE (6).-Quu311 a matre dornum fUji, te sciente (7),. couiparasse 1)10pollas, adversas eum dominium vindieantern, si matri non succcsit, nulla te exeeptione tueri potes. Quod si veuditricis obtinet hereditatem, doli mal¡ (8) exeeptione, pro qua portione ad euui hereditas pertinet, iiti non proliiberis. Dat. (9) III. Ecl. Ial. AA. Conss. [293-304.]

12. Los mismos Augustos y Césares á ALEJA NDRO. -Es contra derecho y costumbre lo que pides, á saber, que contra su voluntad se te asigne por un rescripto nuestro el esclavo que entregaste, y cayo dominio transferiste de este modo. Por lo cual, tén entendido, que los hijos de la esclava, una vez que se hizo del comprador, aunque hayan nacido después, corresponden al dominio de aquel de quien en dicho tiempo fué la madre de los mismos. Yero demanda á tu adversario por el precio, si no se hubiere probado que lo hablas recibido. Dada á 3 de los Idus de Abril, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.) 13. Los mismos Augustos y Gésares á CETQtJLO. -Es corriente en derecho, que, habiéndose suscitado cuestión sobre los esclavos, se juzque primeramente, exhibidos los esclavos, de la posesión, y que solamente después se decida por el mismo juez la cuestión de la propiedad. Dada Tos Idus de Abril, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.] 14. Los mismos Augustos y Césares á SEPTIMIA. -Puesto que dices que á sabiendas compraste de una madre la casa de su hijo, no puedes defenderte con ninguna excepción contra él, cuando reivindique el dominio, si no sucedió á su madre. Mas si recibe la herencia de la vendedora, no se te prohibirá que utilices la excepción de dolo malo por la porción en que le pertenece la herencia. Dada á 3 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

Dat. XII. (17) Ral. Octob. (18) AA. Conss. L293-304.1

15. Los mismos Augustos y c'ésares á AURELIO evidente en derecho, que siempre que en forma legal se vende por completo un predio á das personas, es preferida para retener el do. minio aquella á quien primero se le entregó. Si, pues, hubieres probado ante el presidente de la provincia, que en tiempo anterior compraste la po sesión y pagaste el precio, no consentirá que seas expulsado de la posesión bajo el pretexto de que no se han entregado las escrituras- Estará, no obstante, en tu arbitrio recibir con los intereses el precio que pagaste, pero de suerte que se tengan en cuenta los frutos percibidos y los gastos; puesto que también si á titulo de donación reivindicais ambos el dominio de la cosa, es justo que se considere preferido aquel á quien le fué entregada primero la posesión del suelo. Dada á 12 de las Calendas de Octubre, bajo el consulado de los Augustos. [293 -304.]

18. lidem AA. et CC. IALUARIO.-Si in aren commuui domine aliquis exstruxit, hanc vobis commanem iuris feeit ratio. Cnius portionem ab

18. Los mismos Augustos y Césares á JAN UARIO. -Si uno levantó una casa en solar común, la razón de derecho hizo que ella os sea común. Si,

15. Iideni AA. et CC. AURELIO PROCIJLINO (10). -Quotiens duobus in solidum praedium iure distrahitur, manifesti iuris est (11), eum, cuí priori traditum est, in detinendo dominio (12) esse potiorem. Si igitur antecedente tempore te (13) possessionem emisse ac pretinm exsolvisse apud praesidem provinciae probaveris, obtentu non datorum instriinentoruni expelli te possessione (14)'non patietur. Erit sane in arbitrio tuo, pretium, quod dedisti, eum usuris recipere, ita ta.men, at perceptorum fructuum ac samtuum ratio habeatur; quum, et si ex causa donationis utrique dominium re¡ vindicetis, eum, cuí priori possessio soli (1) tradita est, haber¡ potiorem eonvenit (113).

(1) quoquo modo, me. Pl. 1, hoc ,,iodo, mme. Pl. 2. Bg, ed. Nbg. Schf. (2) sme1 ancil.1a emtori5 tacta, anas. P1. 2. ¡19., d. Nb(J. (2) Los mmc. PL. 1. 2. B9. Qt., cd. Sehf.; fuerit, las cd. Nb. 1.kd. y los demás. (4) Las cd. Nbg. Cont. 62., y con las mismas palabras colocadas en drden diferente los mmc. Pl. 1. Bg. Ot.; si non prob. fuer. hoc reo., me. Pl. 2.; si non hoc amia proI. f. te ree., las ecL. Schf. Ha¿- Raes. Cont. 66. y Zas demás. ((a) Me. Piet., O. Id. • Bol. y loe dem8. Véase la nata 16. de la ley .10. de este título, página 871. (6) Los mme. Piel, ¡19.; $cptiinae, mme. (Jás. Vol. PL. 1. 2.; Soptimae1 cd. Nbg.; Septianae, Hal. y loe demás. (1) scieutem Cont. 62. (8) mali, falle en ¡Ial. (9) Dat., falta en el me. F12L.

PR0cULINO.-Es

(IO) MS. cYaL, Mal. Ruge. Cont. 62. 66.; Aureli Proculiuio, me. PieL., CoLI. Aus. deS ; Procutino. mme. Val. PL. 2. By., cd. Ng.; Procuidubio, me. PL. 1.; Anr1iae Phuloxetice, Cont. 71. y después los dcnids. (l 1) mauifestum et, mmc. Pl. 1, 01. (12) dominium, me. P1. 2.; domino, Goli. 49ta. Sed. (11) te, falta, en los nvans. Pl. 2. By., cd. Nbg. ¡Jal., ÜoIl. Ans. Sed.

(I4 Loe nace. Pl. 1. 2. By. 01., ¡Jal.; poSSesSioi,eln. Goti. Sed ¡ a poesessioiie, lee cd áchf. Yb.q. Raes, y loe demás.

I5) val sol¡, VntiC. [raye,.

15) Loe 'mmc. Pl. 5. 2. Bq. G1. cd. N1,cj. $chf. ¡Jal., Goil.

Ane. Sed.; coiiveniat, Buce. y los demás. i7) Me. Pial.; It.. RoL y loe demás. ;&s Dat. XV. Kal. Acig, Cali. An-. Sed.

CÓni(w.-11BRO III: TÍTULO

eo qui bona fide possidens aedtficavit, si reus vindicare, suintus offerre debes, ne doli mali possis exceptioiie su'bmoveri. Dat. Id. Novernb. Sirmii, AA. Coiis. [293-304.] 17. lidem AA. e CC. SABINo (1). - Si fiindum vestrum, vobis per denuntiationem (2) admoneiitibus volentcm ad emtionern accedere, quod distrahentis non fuerit (3), non recte is, contra quem preces funditi, comparavit, vel alio modo mala fide contraxit, tam fundum vestrum eonstituturn probantibus, quam fructus, quos eum mala fide pereepisse fuerit probatiim, aditus praeses provinciae restitui lubobit. Dat. XII. (4) Kal. 1)ecemb. Sirmii, AA. Conss 1.293-304.1

18. lidem AA. et CC. CLARO.-He tua apud al¡quem (5) manente, proprietatis error nihil tibi nocere potitit, nisi alia contra te causa intervenerit. Dat. VIII. (fi) Kal. lanuar. AA. Conss. [293-304.]

19. lidem AA. el CC, CALLIs'rxA'ro. - .lndicia cetera (7), quae iure non respuuntur, non minorem probationis, quam instrumenta, continent fidem; quo iure, si de proprietate domus anibigis, negotiumque integrum est, uti non prohiberis. VII. (8) Kal. Jan. Sirmii, AA. Conss. [293-304

xxxii373

Pues, quisieras reivindicar parte de ella del que poseyendo de buena fé la edificó, debes ofrecerle los gastos, para que no puedas ser rechazado con la excepción de dolo malo. Dada en Sirmio los Idus de Noviembre, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.] 17. Los mismos Augustos y C'ésares á SABINO. --Si advirtiendo vosotros por medio de denuncia al que quena comprar un fundo vuestro, que no era del vendedor, lo compró indebidamente aquel contra quien suphicais, ó en otra forma contrató sobre él de mala fé, presentándoos al presidente de la provincia, mandará éste que se os restituya asi el fundo que probarais que es vuestro, como los frutos que se hubiere demostrado que aquel percibió de mala fé. Dada en Sirinio á 19 de las Calendas de Diciein. bre, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.1 18. Los mismos AUÇJUSIOS y Césares á CLARO.Cuando una cosa tuya se halla en poder de otro, en nada pudo perjudicarte el error sobre la propiedad, si no hubiere mediado contra ti alguna otra causa. Dada á 8 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.] 19. Lo mismo.s Auyu40s y (Jésares á CALISTRA'i'o.---Los demis indicios, que no se rechazan por el derecho, no hacen menos fé para la prueba que los 4ustrumentos; si, pues, litigas sobre la propiedad de una casa, y el negocio está integro, no se te prohibe que uses de este derecho. En Sirmio tI. 7 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

20. ¡idem AA. et CC. QIJARTILLAE.-Non servum, quem res tuas detinere asseveras, sed oms dominum de reims repetendis (9) conveniendum esse perspicis. VI. (10) Kal. Mart. Caess. (11) Conss. [294-305.]

20. Los mismos Augustos y Césares á CUART1-Tén entendido, que para reclamar tus cosas, no ha de ser demandado eh esclavo, que aseguras que las detenta, sino su señor. A 6 de las Calendas de Marzo, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

21. lidem AA. et CC. HIEROCLI.-A possidentibus vindicata mancipia, quorum dominium ad vos pertinere intenditis, si, posteaquam impleveritis intentionem, hace non restituantur (12), iurisiu randi soleninitate secuta condemnatio procedere debet.

21. Los mismos Augustos y Césares d ¡llEnOdespués que hubiereis justificado vuestra demanda, no se os restituyesen los esclavos reivindicados de los poseedores, cuyo dominio sosteneis que os pertenece, debe llevarse adelante la condenación, verificada ha solemnidad del juramento. Dada á 6 de los Idus de Octubre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.1

Dat. (13) VI. Id. Octob. Caess. Conss. [294-305.1

[.A.

CLES.-Si

22. ¡idem AA, el CC. D1oDorAn (14). - Certum est, malae fidei (15) possessores omnes fructus so. lere (16) cum ipsa re praestare, bonae fidei (17) vero exstantesi post litis autem eontestationem Universos.

22. Los mismos Augustos y Césares á DIODOTA. -Es cierto, que es costumbre que los poseedores de mala fó restituyan todos los frutos en unión de la cosa misma, y que los de buena fé los existentes, pero después de la contestación de Ja demanda, todos.

(1) Lo.8 mme. .Pit.. Cue. Va. Pl. 1. 2. .R2.7 id. Nbg.; et ,liis, ldea fiat. y después los demás. (2) nuntiatinem, 218. Pl. 2. (3 ftierat, mms. Fi. 1. (It. 4) XVIII., me. P181. (,) Los mme. Pl. 1. 2. llj. (It., cd. NSe.y. Sch', fiat. itusg. (en 1. 62.; aliom, Oonl. 96. y ¿ 08 (IcluáS; pero r.00OOE u'., la Ba8. (6) Ms. Fiel.; G. III., Hal. y 108 denuLe. Véase la nota 26. de ¿a ley 10. de este título, página 371. (7) Los mme. P1.. 2. 2. By. IP.., cd. Nbg. Sch(. Cont. 62., y el libro de Auredano en char.; indicia caLeiaque, Ha¿.; indicia certa, Rase. Cont. 66. y los teincie.; él 01wv átOEt5Q)V, lag Bas.

(5) Ms. Piel.; G. II., Hal. y tos decide. Véase ¿a nota fe. de la ley 10. de este titulo, pdgice 371. (9) petendis, ConI. 71. Char, Pae. Sp. (10) Me. Piel.; Ii., Hol. y tos demás- Véase la nota 16. de la ley 10. de este titUlO,página 371. (li) aa, ns. PigI. (I dolo, anotan al margen Ruge. Cha-. Pnv., que se aode por algunos, pero ce evidente que proviene de la (13) Ms. Piel.; Petita. Hal. y loe demás. (14) Diodoto, mme. Cag. Val. Pl. 1. 2. B., CoIZ. Ane. ded. (15) mala fide, me. Bg., cd. Schj. Mal.. Ved. .4ne. ded. (16) debere., mmc. By. (It.; solyero, Coli. A,es. ded. (l'l) bona fide., m,ns. Pl. 1. Hg. (It., cd. Schf. 20y. Hiel. Coil. Aa-fi. ded.

374ÜÓDIGO.-IBRO III: TITULO Xxxii!

Dat, HL Kal. Novemb. Caess. Conss. 294-305.1

Dada á 8 de las Calendas de Noviembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.1

23. lidem AA. et CO. MAGNIFERO.-Si mancipiutn tuurn, per vim vel (1) furtuni ablaturn, ah ex nulla justa causa distraxerunt, vindicanti tibi dominium solvendi pretii (2) nulla necessitas irrogetur. Dat. XVI. Ka!. (3) Decemb. Caess. Conss. [294-305.]

23. Los mismos Augustos y Gésares d MAGNLalgunos vendieron sin ningún justo titulo un esclavo tuyo, que se te quitó por la violencia ó por hurto, no se te imponga la obligación de pagar el precio al reivindicar el dominio. Dada á 16 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

24. lidem AA. et CC. Tur.IANO.-NuIlo justo titulo praecedente possidentes ratio iuris quaerere dominiuni prohibet. Ideirco, quum etiam usueapio cesset, intentio domiuli non (4) absumitur (5); uncle hoc casu postliminio reverso, citra beneficium actionis rescissoriae, directa permanet integra vindicatio. Dat. XVI. (6) Ka!. Decemb. Caess. (7) Conss [294-305.]

24. Los mismos Augustos y Gésares á JULIANO. -La razón de derecho prohibe que los poseedores adquieran, no precediendo justo titulo alguno, e! dominio. Por lo tanto, como que también deja de lenes lugar la usucapión, no se extingue la demanda de dominio; de ahi que en este caso, ál que regresa por el postliminio le queda integra la reivindicación directa, sin necesidad del beneficio de la acción rescisoria. Dada á 16 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

25. lidem AA. et CC. EuGNwsso-Solemnibits pensionibus mi pro alio satisfacientein1 non interveniente venditione, so!utionis causa minirne dominum facit. Dat. XVI. Ka!. Deeemb. Nicomediae (3) Caess. Conss. j294--305.]

25. Los mismos Augustos y Césares á EtroNoMIO. -Al que por otro satisface los tributos públicos de una cosa, no le hace dueño de ella el hecho del pago, no mediando venta. Dada en Nicomedia i 16 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

26. lidem AA. et CC. HELI000RO (9 )-Morae litis causam possessoris non instruunt ad inducendam longae possessionis praescriptioiiern, qune post litem contestatam in praeteritnrn aestimatur.

26. Los mismos Augástos y Césaresá HELIOdilaciones del litigio no favorecen la causa del poseedor para alegar la prescripción de larga posesión, la cual, después de contestada la demanda, se estima por el tiempo pasado. Dada á 10 de los Idus de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

Dat. X. Id. (10) Decemb. Caess. Conss. [294-305.]

Faito.-Si

»ORO.-Las

27. lidem AA. et CO. PHILADELPHO (11).-Servum emtor non Iraditum sibi praesentem vindicare non potest. Dat. XVIII. (12) Kal. Jan. Nicomcdiae, Caess. Conss. [294-305.]

27. Los mismos Augustos y C'ésaresá FILADELyo.-El comprador no puede reivindicar el esclavo que no se le entregó de presente. Dada en Nicomedia á 18 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

28. Iidm AA. et CC. SOPAi'Ro,-Res alienas possidens, licet iustam tenendi causam nullam habeat, non nisi suarn intentionem implen Li restituere cogitur. Dat. VIII. Kal. (13) lanuar. Caess. Conss. [294-305.]

28. Los mismos Augustos y Césares á SOPATRO. -El que posee bienes ajenos, aun cuando no tenga ningún justo titulo para tenerlos, no está obligado á restituirlos sino al que pruebe su demanda. Dada á 8 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

T!T. XXXIII

TITULO XXXIII

DE USUPRUCTEJ ET HABETATIONE (14) ET MINISTERIO SERVORUM

DEL LIS UFRtTTO Y DE LA HABITACIÓN Y DEL SER VZCÍO DE LOS ESCLAVOS

1. Impp. SEVEREJS et ANTONLNIJS AA. (15) PosiDONIO.- Si ususfructus oniuium bonorum testamento uxoris manto relictus est, quamvis cautio nem a te prohibuerit (16) exigi, lamen non aliter a debitoribus solutam pecuniam accipere poteris,.

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Augustos, á P0SIDONIO.-Si en el testamento de su mujer se le dejó al marido el -usufruto de todos los bienes, aunque hubiere prohibido que se te exija caución, no podrás, sin embargo, recibir e! dinero

(1) por, inserta el mg. Pl. 1., é Ira. (2) pretium, ms. By., 1ro. (3) Mg. Fist.; X. Kal., He,2. y lo, demos. (4) Los ams. Pi. 1, 2. Bg. Ql., eS. Sch(.; nuinquarn, las eS. Nbg. ¡Ial, y las demás. (6) asanrllitur, mg. Pi. 2., cuya, lectura dice Cont., al márgen, que es ¿a que él Ucue como verdadera. (0) 21t8. Piet.; G. X., Hal. y los demás. J"aee ¿a nota M. de la ley 10. de este titulo, página 371. (7) Caesg., fallo. en Sp. (8) El mx. PisI. confirma el día y el lugar. (9) Heliodoro Regino, Rusg. al mdrgen.

(10) HaL; Pat. Idib., Rues. y tos demás. (it) Philadclphiae, mg- C'as.; Pliiadelphio, ves. Pl. 2.; fhadelfo, (bu. Ano. cieS. (12) Mg. .PisL; G. XII., ¡Ial. y los demás. Véase la noto. 16. de la ley 10. Se este titulo, pcipiva 371. (13) D. X. non. (acaso XIX.) k., mg- Pis¡, (14) Da usu et habit., cd. Nbg.; De ugufructu, usu et habit., lEal. (15) Imp. Autou. A., mme. Val. Pl. 1. 2. (10) testamento, ínerlo.n el ves, Pl. 2., y las cd. Nbg. Ho).., Contra las Das.

CÓDrGO.-LIBRO III TÍTULO XXXIII

quam oblata seeundum formam Senatusconsulti cautione (1). PP. VI . (2) Kal. Octoh. ANULTNO (3) et FRON I99.]

TONE Conss.

2. lidem AA. (4) FELICI (5).-Verbis testan7enti, quae precibus insernisti, usumfructum legatum tibi animadvertimus. Quae res non inipedit proprietatis dominum obligare creditori proprietat.em, manente scilieet integro usufructu tu¡ iuris. PP. VI . Id. Mali ANTONiNO A. II. et GETA (6) II Conss. [205.1

3. Imp. ANTONIN1JS A. AET0NIANO (i).-Si patri tuo ususfruetus legatus est, defuncto co nihil ad te pertinet, quurn morte eius, ciii fuerat legatus ususfructus 8) ve] alio modo acquisitus, ad proprietatem regredi solet (9). § 1-Usufructuario (10) autem superstite, licet dominus proprietatis rebus hnuianis eximatur, ius utendi fruendi non tollitur. PP. III. Kal. Augnst. ANTONINO A. IV. et BALB1N0 (11) Conss, [213.1375

pagado por los deudores de otra suerte, que habiendo ofrecido caución en la forma del Senado. consulto. Publicada 4 6 de las Calendas de Octubre, bajo el consulado de ANIYLINO y de FRONTÓN. [199.1

2. Los mismos Auqustos á FÉLIX.-Entendemos, que por las palabras, que del testamento insertaste en tus súplicas, se te legó el usufi-uto. Esto no impide que el dueño de la propiedad obligue en favor de un acreedor la propiedad, quedándote, por supuesto, Integro el usufriito de tu derecho. Publicada 4 6 de los Idus de Mayo, bajo el se gundo consulado de ANTONINO, Augusto, y el de GETA. [205.]

a. El Emperador ANTONINO, .4 ugusto, ci ANTO-

tu padre se le legó el usufruto, inuurto él, nada te corresponde, pues es costumbre que el usufruto revierta á la propiedad 4ia muerte de aquel para quien ce habla legado ó de otro modo adquirido e! usufruto. § 1.-Mas sobreviviendo el usufructuario. aún cuando fallezca el dueño de la propiedad, no se extingue el derecho de usar y disfrutar. Publicada 4 3 de las Calendas de Agosto, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de BALBINO. [213.1 ulANO-Si 4

4. Imp. ALEXANDER A. Vuauicio. -Usufructu constituto consequens est, ut satisdatio boni rin arbitratu(12)praebeatur aheo, ad(13) quem idcornmodiirn pervenit, quod nullam laesionem ex usu proprietati afferat. Nec interest, sive ex testamento, sive ex voluntario contraetu ususfructus constitutus est. PP. VI . (14) Id. Mart. ALEXANDRO A. II. el MARCELLO Conss, (15) [226.]

4 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ci VitreBICIO. - Constituido el iisufnito, es consiguiente quá arbitrio de buen varón se dé fianza por aquel á quien fué este beneficio, de que no causará con el uso ningún perjuicio 4 la propiedad. Y no ¡inporta si el usufruto fué constituido ó por testamento, ó por contrato voluntario. Publicada 4 6 de los Idus de Marzo, bajo el segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de MARCELO. [226.]

5. Idem A. (16) EVOCATO et atiis.-Si pater usunifructum praediorum in tempus vestrae pubertatis matri vestrae reliq'nit, finito usufructu postquam vos adolevistis, postenioris temporis fructus perceptos ab ea repetere potestis, quos nulla ratione scicns de alieno percepit.

5. El mismo Augusto ci EvocA'ro y á otros.-Si vuestro padre dejó 4 vuestra madre el usufruto de unos predios por el tiempo de vuestra pubertad, concluido el usufruto luego que fuisteis adolescentes, podeis repetir los frutos del tiempo posterior percibidos por ella, que sin razón alguna percibió, 4 sabiendas, de lo que no era suyo. Publicada las Calendas de Abril, bajo el segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de MARCELO. [226.]

PP. Kal. April. ALEXANDRO A. II. et MARCELLO Conss. [226.1 6. Idem A. (17) STRATONICAE.- Interest, (18) usumfructum solum maritus Luus in dotein acceperit, an proprietas quidem doti data sit, verum pactum intercessit, ut moriente co tibi eadem possessio (19) redderetur. Nam us-ufructuarius quidem proprietatem pignorare non potult; qui autem proprietatem aestimatam in dotem accepit, non

(1) oblatani sec. f. SCti cautionem pruehucris, UI. Srht., contra Ir autoridad de las Bas. (2) M. Piet..; G, Ifni. y los devuis. Véase la nota ES. de La ley 10. del titulo anterior, página SU. (3) Annlflno II., BJc. Piel. By. (4) et CC., añaden las (5) Fe1iae, me. P111.; Fcliclae, ea. Nbg. (6) Caes., inserta Bk.; en el me. Pist. se lic únicamente PP. VI . as. (7) Antonio, mms. Cae. Val. FI. 1. &hf.; n&ufructns, (8) Loe mina. Pl. 1. 2. J9g., ea. falta en Hal. y en los demús. (9) Los mml. Pl. 1. 2. Bj. 111 , cd. Nbq. S&ef.; soleat, Hal.. i los demdc.

6. El mismo Augusto ci STICATÓNICA.-Hay diferencia entre que tu marido haya recibido como dote solamente el usufruto, y que ciertamente s le haya dado en dote la propiedad, pero habiendo mediado el pacto de que a su muerte se te devolviese la misma posesión. Porque el usufructuario no pudo ciertamente pignorar la propiedad; mas

(lo)

frnetnario, Fati f,agrn. (11) II., inserta Bk. (12) arbitrio, mme. Pl. 1- r. Bg. 131., ea. &hf. (17) opeid, mmc Pi. 1. 73g. Gt, UI. Nbg. Schf. (II) (4., HaL. y los demús. Vio-se la nota 16. de la Ley 11). titulo antccior,página 871. (I!) El ml. Fist. pone aqni la indic a ción de la fecha de la ley 6. de este titulo. (ni) a et e, ma. ¡'ial; nr, mlna Val. Pi. /.; aa el cc, ma. By. (17) Id na, mmc. Vol. PI. 1. (18) al), insertan los mml. PI 1. 2. CI, y las ea. NSy. S'chf. (19) tihl etusilem aestimatio, Char. Pal, al mdrgen, y 1am) UPCETIIM'Ct 705 maL lo-e Bac, hiln Oseyacia: pero

376

CóDIGO.-LIBRO Iii: TÍTULO XXXII!

ideo (1) minus obligare eam potuit, quoniani soluto matrimonio restituenda tibi (2) aestimatio (3) eius fuit. PP. Kal. InI. AGRICOLA et Conss. [230.]

CLEMENTINO (4)

7. imp. GORDANHS UI1ANo, mUiti.- Eum, ad quem ususfructus (5) pertinct, sarta tecta suIs sumtibus praestat-e debere, exploi-ati iuris est. Proinde si quid ultra) quanu impendi debeat, erogatum potes docero, soleniniter reposces (6).

pJ) Ka!. Februar. Conss. [243.]

AR1AO

(7) et

PAPPO (8)

S. Impp. PIOCLETIANUS et MAIMIANEJS AA. et CO. ETERoNx.-Neque fructuariuni ad obtinen(1am proprietatern rerum, quarum usumfructurn habet, neque successores elus ulla temporis ex ea causa tellentes praescrip tic munit. Vi. K!tl. Ial. AA. Coriss. (9) [293-304.1

9; iidei!, AA. et CC. AUXANUSA1I.-USUfrUCtU matri tuae praedioruni et mancipioruin relicto, tam alienatio, quam manuniissio interdicta est. Sane mancipia, quorum (lO) testamento ministerium matri relicturu est quam in bis dominium non habeat, nec tradendo cuiquam ncc manumittendo ad testatoris heredeni (it) pertinentia quidquam facit. Da¿. KaL Deeemb. AA. Conss, (12) [293-304.]

10, lidem AA. el CC. POMPON1O (13).---Si domina proprietatis uxori tuae usurnfruetum locavit sub ceuta annua praestatione, morte (14) coiiductricis ei, quae locavit (15), etiani uteisdi fruendi causa 11011 est deneganda. Dat. (16) XIII. (17) Kal. iauuai. Sirmii, AA Conss. [293- 304.]

11. lidem AA. et CO. TUEODOTO (18). - Habitatío ruorte fluitur; nec proprietatem, qui (19) habitationem habuit, legando dominii vindicationem (20) exeludit. Subscripta IV. Kal. Octobr. Viminaci, Caess. Conss. (21) [294-30.]

12. Imp. JUSTINIANUS A. JuLIANO P. P.-Ainbiguitatem antiqul iuris (22) decidentes sancimus, sive quis (23) uxori suite. sive alii cuidunque usiim(L) ideo, ea el VIS. VI. 1., pero o)adIapostcriovinente. () atol, as halla inserta en el inc. Pl. 5.. pero aAadida con posterioridad. (5) obligalio, liuss. Char. Pac. al in4rMen. (1) Clemente, ama. P181. V,íaas la nota ¿5. de la Ley 4. de este titulo, pdgina 315. (5) ¡os fm'uctu, toU. Ane. deS. ('fl poseis, Cofl. Án. Sed. ti) Arriano, EL (8) Papo, Sp. Bk. (5) La indicación Se la tse/ma (OLla smm ¡Ial. (0) lo, inserta el ,Os. B.Y. (i!) hemeditatarn, Ha¿. (12) Ea el nis. Pet. arpone aqul le indicación de la fecha de la siguiente ley. (15 Pompefano, mmc. Val. Pl. i. 2.; Ponipinlano, ma. Bg. (14) mole, Raes. el n54írqPn., contra la autoridad .de Loe coSiese y de Zas Res,

el que recibió en dote una propiedad estimada, pudo también gravarla, como quiera que disuelto el matrimonio debió restituirsete la estimación de aquella. Publicada las Calendas de Julio, bajo el consulado de AGRICOLA y de CLEMENTINO. [230.]

7. El Emperador GOiIDIAI0 d ULPIANO, militar. -Es punto cierto de derecho, que aquel á quien

pertenece el usufruto debe hacer á su costa las separaciones. Por lo cual, si puedes probar que se gastó más de lo que se debla gastar, lo reclamarás judicialmente. Publicada las Calendas de Febrero, bajo el consulado de ARIANO y de PAPPO. [243.]

8. Los Emperadores DIOCLECIANO 5/ MAXIMEAAugustos y Césares, d ETHEII0N. -- Ninguna

NO,

prescripción de tiempo ampara al usu&uctuario, ni á sus sucesores que pooeen por la misma causa, para obtener la propiedad de tos bienes cuyo usufruto tiene. A fi de las Calendas de Julio, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

9. Los mismos Áeiguslos y Césares d AUXANUsA.-Habi4udosele dejado á tu madre el usufruto de predios y de esclavos, le están prohibidas as[ la venta como la manumisión. En efecto, como no tiene sobre estos esclavos el dominio, no hace cosa alguna entregando 4 cualquiera. ó manumitiendo, los esclavos cuyo servicio se le dejó á tu madre en el testamento, los cuales pertenecen al heredero del testador. Dada las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.] 10. Los mismos Augustos y Césares á POMPONIO.

-Si la dueña de la propiedad dió'en arrendamiento á tu mujer un usufruto mediante cierta prestación anual, por la muerte de la arrendataria, 110 se le ha de denegar á la que lo dió en arrendamiento ni la facultad de usar y disfrutar. Dada en Sirmio 4 13 de las Calendas de. Enero, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

11. Los nhi.srn.os Augustos y Gésares á Tnono'ro.

-El derecho de habitación se extingue Con la muerte; y ni legando la propiedad el que tuvo el derecho de habitación, excluye la reivindicación del dominio. Suscrita en Viminacio á 4 de las Calendas de Octubre, bajo el consulado de los Casares. [294- 305.1

12. El Emperador Jtrs'rINtAxo, Augusto, á JULIANO, Prefecto del Pretorio.-Con ci objeto de decidir la ambigüedad del antiguo derecho manda-

(l5) ColIduelLidi marte ciue, UaC locavit, Char, '1 marqen; aegtn el libro de Au'ed sino. (16) JII8. Piel.; Pat., falta en HaZ. y en los demas. (17) XII., me. Piel., en el cual falta AA (18) Thaodotae, ma. Piel.; Theodoro, me. P1. 1., cd. .Nbo. ¡Jal. Raes. Sp. (15) ea qnae, Valle. fraqm. (241) legandn vindicationemn, vel dbtturn imegando in teclameato creditoria actionem. Vaiic. fragm. (21) Valle. fragm,, Eh.; la indicación de la fecha falta en Ha l.; ¡Las. y ¿os Sen'4s ponen aqul la indi cación de la fecha de ¿a ley li. de este titulo; Cal. XV. k. nov. Coiist. LempaSio el or. VV., ene. PisI. (22) autiqoitatie, 1/al.; aimtiquioris, ¡tuse. (23) quia, falta en los mms. PL. 1. GI., ¡Jal.; pero en pI me. Pl. /. se insertan flSspeOL8 S.S usiimfruatumn.

C6Di&0.-LIBRO

fructuni reliquerit sub certo tempore, in quod ( 1 ) vel filias cias vel quisquam aliiis perveneri, stare usumfruetum in anuos (2), in quos testator statitit, sive persona, de euius aetate compositurn est, ad earn pervenerit, sive non. Neque enhn ad vitam hominis respexit (3), sed ad certa curricula, nisi ipse, cui ususfructus legatus sit, ab hac luce fue nt subtractus tune etenim ad (4) postenitatem (5) usumfrnctum transmitti non est (6) possibile (7), qunni morte usumfructurn penitus (8) exstingui, iuris indubitati sit. § 1.-Sin autem taus fnerit ineerta (tJ) conditio, donee ja furore filias vel alius quisquam remanserit ve] in aliis simulibus casibus, quorum oventus iu ibeerto bit, si quidem resipuerit filias vel alius, pro quo hoc dictum este vel conditio exstiterit, usuiiifruetum fi1lini; sin autem adhne in furore is constitutus decesserit, tune, quasi ja usufructuarii vitarn 10) co relicto, manere usumfructum apud dm. Quum enim possibilc erat, usque ad omne vitae tempus usufructuarii non ad suam nientem venire furentem vel conditionem implen, hunianissimum est, ad vitam eornm lisumfructum extendí. Quemadmodum etenim, si decessenit usufructuarios ante completam (11) coriditionem vel furorem finituni, exstinguitur ususfructus, ita humanuni est, extendí eum in(1)usut'ructuarii vitarn, etsi antea deeesserit furiosus vol alia conditio defecerit. Dat. Kal. .August. Constantinop. LÁMPADIO et Conss. 1530.1

ORESTE VV. CC .

13. Idem A. TULJANO E P.-Quum antiquitas dubitabat usufructu habitationis legato, et primo quidem, cal similis est (13), utrumne usni 'ccl usnifructui, an iieutri eorurn, sed ius proprhim et specialem naturam sortita est (14) habitatio, postea autem, si possit(15)is, cui habitatio legata est (16), eandem locare vol dorninium sibi vindicare, anetomm (17)iurgium decidentes, compendioso responso omnem huiusmod dubitationeni resecainus. Et si quidem habitationem (1b)rcliquenit, ad humaniorem declinare (19) sententiam nobis visum est, et dure legatario etiam locat.ionis licentiam. Quid enim distat, sive ipse legatarius inaneat, sive alii cedat (20), itt mercedem aecipiat? et multo ¡nagis, si habitationis usumfructum reliquenit, qnum et nimiae subtilitati satisfactnm videatur, etiam nomine ususfructus addito. In tantum etenim valore habitationem volurnus, ut non antecellat usumfructum, nec dominium habitationis aperet legatarias,

(1) in quo, mme. Pl. 1. 2. Bg. GL, cd. Sc[. Cont. 62.

2) Los sane. Pl. 1. 2. By. (31., cd. Nbg. ¡Ml.; eíiigulos, aliaden las cd. Schr. Rusa. y las demás. (5) perspexit, mmc. M. 2, 2. Bg. (31., cd. Schf.; proepexit, ecl. .Nbg. Hal. Cont. 62. (4) 1,', cd, l6bg. ¡Ial. (5) Los urna. PI. .1. 2. Sg. (31., cd. Nbg. &h/'. Hal.-, cine, inserian Rusa. y loe áeoás. (8) 3I. Brj.. ¡Ial. Bk.; penitos, ineerlan Loa mme, Pl. 1. 2., y 108 de,,nás id. (7) ususfruetss trensrn. Iba est possibilie, Hal. (8) penitiie, falta en el me. PI. 1. (9) Loa mme. Pl. 1. 2. Bg. (31., ecl. N1g. Schf. Hal., y Lodos los ,nu,s, de Ross., según dice este al márgea; inccrts, Rus,. y los demás. (10) vila, Rusa. (11) Los mus. M. 2. Bg. Gt.. cd. Schf. ¡fol. Ruso. (J,mL. 62.;

Tomo IV -48

¡u: TÍTULO Xxxm377

mos, que cuando uno haya dejado á su mujer ó Ii otra cualquier persona un iisufriito, por cierto tiempo, hasta el cual hubiere llegado ó su hijo ú otro cualquiera, subsista el usufruto los años que fijó el testador, hubiere ó no llegado á ella la persona de cuya edad se trató. Porque el testador no miró ó. la vida del hombre, sino á cierto espacio de tiempo, á menos que hubiere muerto el mismo á quien se legó el usufruto; pues en este caso no es posible que el usufruto se transmita á los herederos, como quiera que sea indudable en derecho, que el usufruto se extingue completamente con la muerte. § 1.-Mas si la condición incierta fuere como esta, mientras que el hijo ó una cualquier persona permaneciere en la locura, ó en otras circunstancias semejantes, cuyo resultado esté incierto, si verdaderamente sanare el hijo ó aquel por quien se dijo esto, ó si se hubiere cumplido la condición, mandamos que se extinga el usufruto; pero que si aquel hubiere muerto siendo aún presa de la locura, en este caso, cual si hubiere sido dejado por la vida del usufructuario, permanezca en su poder el usufruto. Pues siendo posible, que se haya atendido á todo el tiempo de la vida del usufructuario, y no á que el loco vuelva á su juicio, ó se cumpla la condición, es muy justo, que el usufruto se extienda á la vida de aquellos. Porque así como se extingue el usufruto, si el usufructuario hubiere muerto antes de cumplida la condición, ó de acabada la locura, es justo que se extienda á la vida del usufructuario, afta cuando antes hubiere fallecido el loco 6 hubiere faltado otra condición. Dada en Constantinopla las Calendas de Agosto, bajo ci consulado de LAMPAD1O y de ORESTES, varones esclarecidos. [530.]

13. El mismo Augusto d JULIANO, Prefecto del Pretorio-Como antiguamente so dudaba, legado el usufruto de una habitación, en primer lugar, á cual era semejante, si al uso ó al usufruto, ó si á ninguno de los dos, correspondiendo á la habitación un derecho propio y una naturaleza especial, y en segundo lugar, si podía aquel á quien se legó la habitación darla en arrendamiento, 6 reivindicar para si el dominio, nosotros, decidiendo la contienda de los tratadistas, quitamos con breve respuesta toda.duda de esta naturaleza. Si, pnes uno hubiere dejado el derecho de habitación, nos ha parecido conveniente inclinarnos al parecer más favorable, y dar al legatario también la facultad de arrendarla. Porque ¿qué diferencia hay entre que el mismo legatario permanezca en ella, 6 la ceda á otro para percibir la renta? Y con mucha más razón, si hubiere dejado el usufruto de la habitación, cuando también parezca haberse satisf'e-

conplectam, me. Pl. 1.; lmpletam, las ed. NSg. Cont. 66. y los

demás. (2) extendí ad, ed, Nbg. ¡-Jal. (13) Los mino. FI. 1. 2. By. (31., cd. NSg. Schf. Cont. 62.; eeset, ¡Jal. Ross. Cont. 66. y ¿os demás. Lo mismo respeclo al ortitn Cet esset), q ue sigue. (14) Véase la nota anterior. (15) Loe mme. P1. 1. 2. Bg. 01., cd. l7bg. Soler.; po$Set, Ha¿. y los demás. 15) Los mus, P1.!. 2, Bg Gt., cd. 16&g. SchÇ.; eSseL, HaL y los donaSe (17) vetejUn, auctOru,n, Cont. al márgen, en virtud de un solo códice. (18) Loe mnas. Pi. 1. 2. By. (31., cd. Nbj. Hal.; quia, insertan Las cd. Sc4f. Rusa. y las demás. (19) reclinare, unes. Pl. 1. 2. Bg. (20) cncedat, mme. PL. 1. Gt,

378CóDIGO.-LIrnO Tfl: TCflTLO xxxjiT

nisi speciaflter evidentissimis ( 1 ) probationibus ipse legatarius (2) possit ostendere, et dom mmm eias (3) dornus (4) esse relictum; tunc etenim yoluntati testatoris per omnia obediendum est. Quam decisionem locuni habere censenius ¡ti omnibus modis (5), quibus habitatio constituí potest.

cho una nimia sutileza, habiéndose afiadido también el nombre de usufruto. Porque queremos que el derecho de habitación valga en tanto que no se anteponga al de usufruto, y que el legatario no espere el dominio de la habitación, sino en el caso en que dicho legatario pueda demostrar especialmente con evidentísimas pruebas, que también se

le dejó el dominio de la casa; pues entonces se ha de obedecer en todo la voluntad del testador. Cu-

Dat. XVIII, Kal. Octob.

VV. CC . Conss. [530.

LAMPÁDIO

et

ORESTE

14. Idem A. IuLrA0 P. P.-Antiquitas dubitabat, si quis fundum vel aliam rem euidam testamento reliquerit, quatenus ususfructus aud heredem uiancat, si huiusmodi eonstat (6) legatum. Et quidam (7) mutile legatum esse existimabarit, quia iisusfructus nunquaiii ad suarn redit (8) proprietatem, sed semper apud heredem renurnet (9), et forsitan hoc existimabant, quia et secundus heres et deinceps successores unius essc videntur (10), et non potest (11) huiusmodi ususfructus secundum vetrem distinetionem solitis modis exstingui. Al¡¡ autem huiusmodi legatum non esse respuendum existiniaverunt. Tales altercationes decidentes sancimus (12), et huiusmodi legatum firmum eme, et talem usumfructum una eum herede finiri, et ¡lío nioriente vel aliis legitiniis modis eum amittente exspirare. Quare enim iste ususfructus sibi tale vindieat (18) privilegium, ut (14) general¡ iuteremtione ususfructus ipse solus cxcipiatur? qiod ex nulla ijiduci rationabili sententia manifestissimum est. Et propter hoc et usumfruetum finiri, et ad proprietatem suarn redire, et utile esse legatum saucientes huiusmodi, pallcissimis verbis totam (15) eorum ambiguitatern delevimus. Dat. XV. Kal. Octob. CC. Conss. 1530.1

LAMPADIO

et

ORESTN VV.

ya decisión mandamos, que tenga lugar en todos los casos en que puede establecerse el derecho de habitación. Dada A 18 de las Calendas de Octubre, bajo el consulado de LAMPADIO y de ORESTES, varones esclarecidos. [530.] 14. El mismo Augusto d JULIANO, Prefdcto del Pretorio..-Dudaban los antiguos, si habiendo dejado uno en su testamento un fundo d otra cosa A cualquiera, para que el usufruto quede para el heredero, era válido este legado. Unos consideraban que era inútil el legado, porque nunca revierte el usufruto A su propiedad, sino que permanece siempre en poder del heredero, y quizá opinaban esto, porque el segundo heredero y sus sucesores parecen serlo de uno solo, y no puede por lo tanto extinguirse este usufruto por los medios ordinarios según la antigua distinción. Otros por el contrario creyeron que no debla desestimarse esta clase de legados. Decidiendo nosotros estas controversias mandamos, que sea válido este legado, y que tal usufruto se extinga juntamente con la vida del heredero, y que espire, ora muriendo aquel, oraperdiéndolo por otros medios legales. Porque ¿por qué razón reivindicaría para si este usufruto el privilegio de ser el único usufruto que se exceptúe de la extinción general? Es evidentisimo que no puede inducirse esto de ninguna opinión razonable. Y por esto, habiendo decidido que termine el usufruto, que revierta A u propiedad, y que sea válido el legado de esta clase, hemos deshecho con poquisimas palabras todas estas dudas. Dada A 15 de las Calendas de Octubre, bajo el consulado de LAMPADIO y de ORESTES, varones esclarecidos. [530.]

15. Idem A. IUL!ANO P. P. (16).-Inter antiquam prudentiam dissensio iucidit. si per servunT ususfructus domino fucril acquisitus, et ex quibusdam casibus (multi enim casus (17) rebus incidunt mortalibus (18) pars huius (19) servi in (20) aliurn perveuiat (21), utrum omnis ususfructus, qui antea per servum ad aliquem perverierit, apud eum remaneat, aii totus tollatur, vel ex parte deminuatur, ex parte autem apud eum resideat? Et super

15. El mismo Augusto á JULIANO, Prefecto del Pretorio.-Suscitóse entre los antiguos jurisconsultos esta discordia: ¿habiéndose adquirido por medio de un esclavo el usufruto pata su sefior, y habiendo ido á poder de un tercero parte de este esclavo por algunas circunstancias, (pues muchas son las que se presentan en los negocios de los mortales), todo ci usufruto, que antes hubiere ido A poder de alguien por medio de un esclavo, permna-

(1) 4wjdentlbug, mg. Eq., ef. Wbg. ¡Ial. (2) ipse iegatar[us, faltan en las e6. Schf. Russ.; ipse, falta en Ha¡. (3) el, mg. Pl. 1., el. &hf. HaZ. Cont. 62. (4) Los mmg. Fi. 1. 2. Ed. lt., cd. Nly. Schr, HaZ. Cont. 62; sibI, insertan Ecu Cont. 66. y los demás. (5) Los ,nsas. Pi. 1. (t., sng Bg. según enmitndu, c(1. Sclf. Nbg.; 1ois, saL Pl. L, nw. 1. g&, Fiat. y los demás. (II) reLiquerit - maneat -co,istat, mms. Pl. 1. 2 Bg. Of., ed. Nbg. Schf. relinqucrct - maneret - constare 1, ¡IaL Ruta. ConI. 66. y los demás. (7)st quidem, Fiat,; st cuin quidam, snms. 21. 1. 2. Dg. Of., ed. N5 g. Cont. 62. (8) Los snms. Bg. Of., cd. Nbg. Schf. Cont. 62.; reddi, ming. Pi. 1. 2; rediret, Reas. Con¡. 66. y los demás. (9) Los mms. Pi. 1. By. Oe., cci. Sehf. Cont. 62.; permauet, mg. Pl. 2.; reninneat, cd. lVbg.; reinaneret, HaZ. Ruso. Cont, 66. y los demás. Los mms. Pi. 1. 2. Dg. 01., cd. Nbg. Schf. Conf. 62.; vi. deantur, fiat. Ruso. Cont. 66. y ¿os demás.

(11) Los aisles. PI. 1. 2. 8d, cd. Nbg. Schf.; i,ee potest, Cont. 62.; et non possit, sas. Of.; ncc possit, ¡Ial. Rau. Cont, 66. y los demás. (12) ccnscmun, m5 M. 1., cd. Nbj. ¡ini. (13) Los mms. Pl. 1. 1. Dg. GL, el. Nhg. Sch'. Conf. «2.; viudicct, ifni. Ecu. Cont. 66. y los demás. (14) Los mmc. Pl. 1. 2. By., el. Nbg. Ifni.; e, adiciono el mg. Uf.; a, ins ertan Rau. y los demás. (15) taatam. mmg. Pl. c. Gt. (1(i) Id. A. eidem, MS. Pl. 1., el. NSg.; Idem A. eldein lu, los demás cslceyfo Dic. ¡ano P. P.. Eugc. y después (17) casen, f u lfil en los m,as. Pl. 2. Dg. Of, cd. S'chf. Cont. 62. (15) Los 'ame. Pl. 1. L Dg. (f., cd. Nbg. Schr. Conf. 62.; mortalium, Mal. Ruso. Conf. 66. y los demás. (19) huiusmodi, rama. Pl. 2. 2. Dg., cd. &hf. (20) Los nnas. Pl. 2. 2. JJg. Of., cd. Nbg. &hf.; ad, HaZ, y log demás. (SI) pervcnerit, mus. Pl. 2. 01., tel. Sclef.

(lo)

CÓDIGOS -LIBRO III TÍTULO XXXIII

huiusmodi dubitatione tres sententiae vertebantur, una, quae dicebat, ex particular¡ alienatione serví totum usumfructuin demiiiui, ala, in tantuni usurnfruetum deminui, in quantum et (1) servus alienatur (2), tertia, quae definiebat, partem quidem servi posse alienar!, totum autem usumtruetum apud eum remanere, qui antea servum in solidum habebat. Et in novissima sententia (3) summum anetorem inris seientiae Salviurn lulianum esse ilivenimus. Nobis autem hace decidenti bus placuit, Salvii Juliani admitti sententiarn et aIiorum qui in eadem fucrunt opinione, quibus humanius visum est, non interemtionem ususfructus studiosam esse, sed magis retentionem, quatenus, etsi pars servi alienetur, tamen nec pars ususfructus depereat, sed rnaneat secundum suaui (4) naturam integer atque incorruptus, etquemadrnodum (5) ab initio fixus est, ita (6) conservetur, ex huiusmodi (7) casu nullo deterioratns modo.

Dat. X. KaL Octob. CC. Conss. [530.

TiAMPAIMO

et ORESTE VV.

18. Idem A. JULIANO P. P.-Corruptionern iisusfructus multiplicem esse veteribus placuit, ve¡ morte usufrnctuarii, vel capitis deminutione, vel non utendo, ve] allis q'nibusdain non ignoratis (8) modis. Sed de usufructu quidern Jioc indubitatum fderat; de personal¡ autem actione, quae super uufructu naseitur, sive iii stipulationem ususfruetus deductus sive ex testamento reIieti,sest (í)), dubitabatur; mofle quidem usufrnctuarii et capitis deminutione eam tolli, omnibus concedentibus, non utendo autem, si por annum vol bienniurn foisitan eundeni usumfrueturn non petierit usufructuarius, si (10) personalis actio tollatur (11), altercantibus. § 1.-Sed nos hee decídentes sancimus, non sohim actionem, quae de (i) usufructu nascitur, sed Dec ipsum usumfructum non utendo cadere, nisi talltummodo morte usufructuar¡¡ et ipsius rei interitu (13), sed usumfructum, quem sibi aliquis acquisivit, liunc habeat, dum vivit, intaetum, quum rnultae et innumerabiles causae reims ineiduitt mortalibus (14), per quas homines iugite.r detinere (15), quod habent (16), non possunt. Et est satis durum, por huiusniodi difficultates amittere, quod semel possessum est, nisi taus exceptio usufructuario opponatur, quae, etiam si dominium vindicabat, poterat (17) eum praesentem vel absentem exeludere.

(1) et, falta en loe mme. Pl. 1, Bg. O., cd. Sehf. Nbg. (2) Loe mme. Pl. 1. 2. By. GI., ed. Nbg. Schf.; aliCr,ftretur, He1. y loa demús. (3) novisslmam sententiam, mme. Pi. 2. 2. By., M. Sekf. Cont. 62.; et insertan después de eefltel,t. los mina. Pi. 1. 2., cd. &h(. HaL; etiam, Cont. 62. 14) su¡, me. Pi. 1., cd. ScW. (5) e, insertan los mina. Pi. 2. Bg. Gt., me. Pi. 1. según en mienda, y lee ea. &hf. (S) Los mmc. Pi. 1. 2. By. 01., ea. .Nq. 8clef. H,tZ. linee. Cont, 62 ; et, incerlrn Ooni, 66. y ¿as demás. (7) et hulusm., 'nc. Bg. (8) fgnotf 5. mm-e Pl. 2. Bg. Gt., cd. 2bg. .9chf.; ilicognitis, ma. P1. 1.379

necerá en poder de aquel, ó se le quitará todo, 6 se disminuirá en parte, peo en parte quedará en su poder? Y vertianse tres opiniones sobre esta duda, una, que decla que todo el usufruto desaparecía por la enajenación parcial del esclavo, otra, que el usufruto se reduce en tanto Cuanto se enajena del esclavo, y la tercera, que establecía que podia enajenarse ciertamente parte del esclavo, pero que todo el usufrnto quedaba en poder del que antes tenía integramente el esclavo. Y de este último parecer hallarnos que era Salvio Juliano, eminente autor de la ciencia del derecho. Pero decidiendo nosotros esta controversia, nosplugo que se admitiera el parecer de Salvio Juliano, y de. los que fueron de la misma opinión, á quienes les pareció más humano, que no fuese de desearla pérdida del usufruto, sino por el contrario su conservación, de tal manera que, aún cuando se enajene parte del esclavo, no perezca, sin embargo, ni parte de usufruto, sino que permanezca integro ó intacto conforme á su propia naturaleza, y en la forma en que desde el principio fuá establecido en la misma se conserve, no menoscabado en manera alguna por circunstancia de esta naturaleza. Dada á 10 de las Calendas de Octubre, bajo el consulado de LAMPADIO y de ORESTES, varones esclarecidos. [530.] 16. El mismo Auguo á JULIANO, Prefecto del Pretorio.-Plugo 't los antiguos, que hubiera muchas causas para la extinción del usufruto, ó por la muerte del usufructuario, ó por la disminución de cabeza, ó por el no uso, ó de algunas otras maneras no ignoradas. Mas esto había sido indudable en cuanto al usufruto; pero se dudaba respecto it la acción personal, que nace del usutruto, ya si el usufruto fué comprendido en una estipulación, ya si fué dejado por testamento; eoniniendo todos en que ella se extinguia ciertamente por la muerte dél usufructuario y por la disminución de cabeza, pero disputando si por el no uso se perdía la acción personal, cuando el usufructuario no liubierepedido dicho usufruto durante un año ó tal vez durante un bienio. § 1.-Mas decidiendo nosotros esto, mandamos que no se extinga por el no uso no solo la acción que del usufruto nace, pero ni tampoco el mismo usufruto, sino únicamente por la muerte del usufructuario y por la destrucción de la misma cosa, y que por el contrario conserve intacto, mientras viva, el usufruto el que se lo procuró, pues sobrevienen muchas é innumerables causas en los negocios de los mortales, por las que no pueden los hombres conservar siempre lo que tienen. Y es bastante duro perder por dificultades de esta naturaleza lo que una vez se ha poseído, salvo si se opusiera al usufructuario tal excepción, que, aún cuando vindicara el dominio, pudiera excluirlo estando presente ó ausente. (9) Los enpe. Pl. 2. Eq. OL, cd. ,Whg. Schf. deduct. eetreliet. est, me. Pl. L; ileduct. Sit-relictua, Hal, y loe rIenids. (10) ai, Re1. (oid. 76.; sic, Rase.; Ut sic, ea. Nby. (u) tollftur, mine. Pl. 2. Bq. Ge. (12) pro, cama. By 01., ea. 2bg. SIh(. Cont. 62.; Super, carne.

(15) iiferCmtO)ie, nu. Pl. 1.

(II) Los mine. Pl. 1. 2. Bg. 01., cii. NSg. Scief.; incidant

mortalium, ¡Jal, y log demás.

carne. Pi. 1. 2. Bg. (JI., cd. Nbg. re, RuSS, y os demás. (12) Los

(16 habeant, mene. Pl. 2. By.

schr. Hiel.; retine-

(17) Los nema. Pl. 2. 2. By. (JI., ea. Nbg. 5k/ef.; vindicaret, posset, Hiel, en la nota Rusa, y loe densas.

l8OCÓDIGO.-LIBRO hL T1'FIJEÁ) XXXIV

§ 2.-Sed nec per omuem capitis derninutionem hulusmodi detrimntum imminere iiostris patimur ubiectis. Quare enim si fihiusfamilias fuerit is, qui usumfructnm habet, forte ex castre nsi peculio, ubi nec ususfructus (1 ) acquiritur pari (2), ej (3) possessum1 per emancipatiouem eum amittat? Sed, seciindum quod definitum est, tunc eum tantummodo desinere, quum usufructuarius vel res pereat, et tanturnrnodo eum eum anima vel re¡ substantia exspirare, nisi praedictae exceptionis vigor reclamaverit; excepta videlicet tal! capitis deminutione, quae ve] libertatem vel civitatcm Romanam possit adimere. Tunc etenim (4) usasfructus omnimodo ereptus (5) ad saam reyertatur proprietatem. Dat. Ka!. Octob. Constantiuop. LAMI'ADIo et Conss. [530.]

ORESTE VV. CC .

17. Idem A. (6) IOixNI P. P.-Ex libris Sabinianis quaestio no bis relata est, per quam dub itabatur, si ususfructus, por servum aequisitus vel per fihiumfamilias, capitis derninatione fui magna vol media ve! morte vel emancipatione, vel servi quacunque alienatione vel morte ve! manuiiiissionc potest (7) adhuc remanere. Et ideo sancimus, in huiusmodi casibus, noque si servus vel fihiusfamihas ja praefatos casus incidcrit, interrutupi patri vel domino usumfructum, qui per eos acquisitus est, sed manere ¡ntaetum neque si pater magnam capitis deminutionem vel mediam passus tuerit, ve! morte ab hac luce fuerit exerntus, usumfruetum perire, sed apud fllium remanere (8), etiamsi heres a patre non relinquatur. Usumfructuni enim per eum acquis!tum apud eum remanere (9) etiani post patris enlamitatem oportet, quum plerumque verisimile est (lo), testatorem contemplatione (11) magis (12) fu, quam patris usumfructum ej (13) reliquisse.

Dat. XV. Kal. Novemb. Coiistantiiiop. post consulatum LAMPADrI et ORESTAE (14) VV. CC . Í531.1

§ 2.-Pero no permitimos que por toda disminución de cabeza amenace 4 nuestros súbditos semejante perjuicio. En efecto ¿por qué si fuere hijo de familia el que tiene, poseído para él, el usufruto, quizá proveniente de su peculio castrense, en el cual ni el usufruto se adquiere para el padre, habría de perderlo por la emancipación? Mas, segus lo que se ha establecido, solamente lo deja cuando muera el usufructuario ó la cosa, y únicamente espira con el alma ó con la sustancia de la cosa, a menos que lo reclamare la fuerza de la excepción antes dicha exceptuándose, por supuesto, la disminución de cabeza, que pueda quitar ó la libertad ó la ciudadanía romana. Porque en este caso, siendo quitado de todos modos el usufruto, revierta 4 su propiedad. Dada en Constantinopla las Calendas de Octubre, bajo el consulado de LAMPADIO y de OEESTBS, varones esclarecidos. [530.] 17. El mismo Augusto ci JUAN, Prefecto del Pretorio.-Se nos ha propuesto, sacada do los libros de Sabino, una cuestión, por la cual se dudaba, si el usufruto adquirido por medio de un esclavo ó de un hijo de familia puede subsistir aún después de la grande ó media disminución de cabeza del lujo, ó después de su fallecimiento ó de su emancipación, ó de cualquier enajenación del esclavo, ó de su muerte, ó de su manumisión. Y por lo tanto mandamos, que, en estos casos, aún cuando el esclavo ó el hijo de familia cayere en alguno de ellos, no se interrumpa para el padre ó el señor el usufruto que por medio de aquellos fué adquirido, sino que permanezca intacto y que tampoco so extinga el usufruto, si el padre hubiere sufrido la grande ó media disminución de cabeza, ó por la muerte hubiere sido arrebatado á esta vida, sino que permanezca en poder del hijo, aunque no sea dejado heredero por el padre. Porque C011VOuC que permanezca en su poder, aún después de la muerte de su padre, el usufiuto adquirido por él, puesto que en la mayor parte de los casos es verosímil, que más bien por consideración al hijo, que al padre, le haya el testador dejado el usufruto. Dada en Constantinopla 4 15 de las Calendas de. Noviembre, después del consulado de LAMPADIO y de ORESTA, varones esclarecidos. [531.]

TIT. XXXIV.

TITULO XXV

DE SERVITUTIBUS ET (15) AQUA

DE LAS SERVIDUMBRES, Y DE LAS DE AGUAS

1. Imp. ANTONINUS A. CALPURNIAE (16).-Si quas actiones adversas eum, qui aedificium contra veterem formam exstruxit, ut laniinibus tuis officeret, competere tibi existimas, more solito (17) exercere non prohiheris. Is, qui iudex cnt, long¡ temporis consuetudinem vicem servitutis obtinere

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, ci CAL. crees que te competen algunas acciones contra el que reconstruyó un edificio en forma contraria 4 la antigua, de suerte que perjudique 4 tus luces, no se te prohibirá que las ejercites del modo acostumbrado. El que fuere juez sabrá, que

(1) Los ,nrns. P1. 1. 2. Bg., el. &hf.; ncc patri usustr., ooil£,endo patri, ¿as el. Nbg. Hal. y las demás. (2) patrl, ralee en el rns. Bg. (3) etus, m. Pl. 2.; ad utilitatein ei, Cont. al ,n'trgen, según un soto códice, (4) tunc enim, me. Pl. £ ; et tu,iC, ms. Bg.; et tuiie enim, os. PL. 3., el. Sclf. XP° úPaPctei_Lv, las Bao. (5) exeeptus, ed.. &hf.; (6) rmp. lustin. (EustI,iiauus) A., mmc. P151, cae, fi9.; ídem (lIdem) aa, tnc. Vag., el. &bg. (7) Los mme. Pl. L 2. Eg. GI., el. Nbg. Schf.; possit, E& y los den,43. (8) manere, mmc. P1. 2. Bg. (9) mauere, sanes. Pl. 1. 2. Bg. (10) Los sflrns. Pl. 1. 2 By. Gi.. ed. Vlg. &h(. Hal. sil, Russ. y los dem4s.

PuitNrA.-Si

(11) contemplat., falle en el me. Pl. 2. (12) magia, falta en ifni.; pollas cnntemplat., mc. Pi. Z. (13) ci, falte en el m8 Pl. 1.

(14 Rat. Ruso. Cont. 61. 66. 70.; Orestis, Cont. 71- Chal,,

loe demás.

(15) de, insertan loe mmc. Pil C5., Hal., ecli.. AUS. ded.

P. VIL c. le!. T ubr, (16) Loa nenes. Piel. Cae. Dg., lEal. linee. Cont. 62. Bk.;

Oalphurniae (Calfur,,iae), sane. Pl. 1. 2., el. NSg. Cont.. 66. y

loe dende. (17) Los cunes. Pl. 1. 2. Dg. Gt., el. Nbq. 9chf. ifni., Culi. Ana. uled.; per iudieeun. insertan Inc cd. Srkf. Rue, y las

ÜÓDL(40.-1,I13110 iii: TITULO XXXIV

sciet, modo si is, qui pulsatur, iiec vi, ncc elam, nec precario possidet. PP. 111. Id. Novemb. CTNTIANO et BASSO Conss. (1) [211.1 2. Ide»z A. MARTlAJ1 (2 ).----Si aquam per possessiouem Martialis eo scieiite duxisti, servitutem exeiriplo reruin immobiliuni (3) tempore quaesiisti. Quod si ante id spatiuin eius usus tibi inteidictus est, frustra sunitus in ea re factos praestari tibi postulas, qiium in aliena possessione operis facti domiuium, quoad (4) in eadem causa manet, ad eum pertinet (5), culus est possessio. PP. Kal. InI. (6) LAETO lE. (7) et OEREALE () Conss. [215.] 3. Imp. ALEXANDER A. (9) RICANAE.-Et in provincia]¡ praedio constitui servitus (10) aquaeduetus ve] aliae sorvitutes possunt, si ea praecesserint, quae servitutes (11) Constituunt (12; tueri enim placita inter contrahentes debent. Quare non ignorabis, si priores possessores aquam dui per praedia prohibere jure non potuerunt (13), eum co. dem onere perferendae servitutis transire (14) ad emtores eadem praedia p0550. PP. Kal. (15) Mai. Conss. [223.]

MAxIM0

II. et AELIÁN0381

la costumbre de largo tiempo hace las veces de servidumbre, siempre que el que es demandado 110 posee ni por la fuerza, ni clandestinamente, ni en precario. Publicada á 3 de los Idus de Noviembre, bajo el consulado de GENCIANO y de BASSO. [211.] 2. El mismo Augusto á MARCIAL.-Si condujiste agua por la posesión de Marcial, sabiéndolo él, adquiriste la servidumbre por el tiempo ui la manera que sobre los bienes inmuebles. Mas si antes de este espacio se te prohibió su uso, en vano pides que se te abonen los gastos hechos en esta cosa, pites el dominio de la obra hecha en la posesión ajena pertenece, mientras permanece en el mismo estado, u aquel de quien es la posesión. Publicada las Calendas de Julio, bajo el segundo consulado de LETO 3 el de CEREAL. [215.1 ALEJANDRO, Augusto, á Rlos predios de las provincias también pueden constituirse la servidumbre de acueducto ó las demás servidumbres, si hubieren precedido las condiciones que constituyen las servidumbres; porque deben respetarse los pactos entre los contratantes. Por lo cual no ignoraras, que si los anteriores poseedores no pudieron con derecho prohibir que se condujera agua por los predios, pueden pasar los mismos predios á los compradores con la misma carga de tener que sufrir la servidumbre. Publicada las Calendas de Mayo, bajo el segundo onsu1ado de MÁXIMO y el (le ELJANO. [223.]

3. EL Emperador

CANA.-En

4. Idem A. CORNELIO (16).-Aquam, quae in alieno loco OritUr, sine voluntate cius, ad quem uses eiusdem aquae pertinet, praetoris edictum non permittit ducere. PP. Idib. August. MAXIMO JI. et AELIANO Conss. (17) [223.]

4. El mimn Augusto á CORNELIO.-FA edicto del pretor no permito conducir el agua, que nace en el fundo ajeno, sin la voluntad de aquel á quien pertenece el uso de lamisma agua. Publicada los Idus de Agosto, bajo ci segundo consulado de MÁXIMO y el de ELIANO. 1223.]

5. Imp. Puiiirrijs A. et PHIL1FPUS C. (18) LvUlANO (19), militi. - Si quid pars adversa (20) contra

5. El Emperador FILIPO, Augusto, y FILIPO, César, ti LuciANo, militar.-Si ¡aparte adversa hi-

PP. Kal. Febr. (21) PRAESENTE et ALBINO Conss. [246.]

zo indebidamente alguna construcción contra Ja servidumbre debida á tus casas, el presidente de la provincia cuidará, por su propia autoridad, de que la construcción vuelva á su forma primitiva habida cuenta también de los perjuicios. Publicada las Calendas de Febrero, bajo el consulado de PRESENTE y de ALBINO. [246.]

6. Imp. CLAUD1Us A. (22) PRISCO.-Praeses provinciac usu aquae, quam ex fonte luris tu¡ proiluere allegas, contra statutam consuetudinis formam carere te non permittet, quum sit durunl et erudelitati proximum, ex tuis pracdiis aquae ag-

6. El Emperador CLAUDIO, Augusto, ti PRISCO. -El presidente de la provincia no permitirá que contra lo establecido por la costumbre seas privado del uso del agua, que dices que mana de una fuente de tu propiedad, pues es duro y casi cruel

servitutem aedibus tuis debitam iniuriose exstru xit, praesos provineiae revocare ad pristinam formam, damni etiam ratione habita, pro sua gravitate curabit.

(1)

st Basso Cons8., faltan en el me. PIeL

(2) MrceI1o, rile. Pi. 2.

(1) aobillum, Coli. Ano. ded., que si se sustituyera por mo

bilium, concordaria mejor con ¿as Ba:., que hablan de la pres-

cripcoin de tres a0O5 (4) quod, ed. Scief. ¡Ial., C'OU. Ans deS. 5) Lo, mine. Pl. 1. 2. Bg. 01. eS. Nbg. .9chf., CoU. Ano. deS.; pertineat, Ha?. y los demás. (6) lun., me. P151. (7) .Ms. PiaL, Bk.; II., falta en ¡Ial. y ea los dernág. (8) Tus. PISI., ¡Ial. Raes. Cont. 68. Bk.; Cereal¡, Con¡. 66. / ¿os demás. (9) Idem A., mms. PLst. Vol. Pl, 1. 2. Bg., ed. Nbg. (10) ,ervltus, falta en HaZ. Raes. Cont. 66. 71. 76. Char. Fac; servitutes, me. Pl. 1. (1 eervitntem, ma. OC, es. Schf. (fn& 62. (12) coiistltuant, mm,. Pi. 2. Bi.

i) Los mm,. El. 1. 2. By. CI., eti. Nbg. ¡Ial.; potuerint, cd. Sehf. Cont. 62. y las de,náa. (14) translsse, ma. Pl. 1. (15) VI- Kal., ni:. Piel., en el que se Ue además apuno por Aeliano. (16) Coriueliauo. Cont. 71. Cha,-. Par. Sp. .Dk. congra Lodo, los amis. y la Coil. Ana. Sed. (17) Lu indicación de ¿a feclue conviene con ¿a del me. Pial. (18) 0., y tui precedente A., fallan en los mme. Peal. Bg.; et Phllippns C., fallan en las e.d. Nbg. Hal. Rase; cc, mino. Val. Pl. 1. (proviniendo acaso den, e.): Imp. Slipp. et phII aa et ce, me. Pl. 2. (19) Olmmudiano, mme. Piel. Dg. (20) diversa, Hul. Cont. 62. (21) confirma el ata el me. PÍSI., en el que falta el nombre

de los cónSules. (22) A., folIa en loe mm,. Pie¿. Üai. Dg

382CÓDIUO.-LIBRO III: 1ÍTLJL0 XXXIV

mcii ortum, sitientibus agris tuis, ad aIioi-uin usurn vicunorum iiiiuria propagarL PP. VII. Kal. Mai. CLAUDIO A. (1) el PATERNO Oonss. 1269.1

7. Impp.

DIOCLETIAÑ!.rs et MAXIMIANU8 AA. (2) -Si manifeste doceri possit, ius aquae ex vetere more atque observation.e por corta loca proffuentis (4) utilitatem cerlis fundis irrigandi causa exhibere, procurator noster, no quid contra veterem formam atque solernnem morem innovetur, providebit.

JULIANO (3).

PP. IV. Non. Mai. MAXIMO II. (5) el AQUILINO Conss. [286.]

8. lidem AA. et CC. ANICETO.-Altius quidem aediflcia tollere, si dornus servitutem non debeat, dominus cius minime prohibetur. In pariete vero luo si fciicstram lulianus vi vel claui fecisse conviucatu, sumtibus sus (6) opus tollere et integruni (7) parietern restituere compellitur. Dat. Ka!. Jan. Sirmii. AA. (8) Conss. [293-304.]

9. lidem AA. et CO. Zosio.-Si in aedibus vicmi tibi debita servitute parietem altius aediffeavit Heraclius, novum opus cuje sumtibus per praeidem provincias tollere compeLlitur (9). Sed si te servitutem habuisse non probetur, tolleudi altius aedificium vicino non est interdictum. PP. Y. Kal. liii Sirrnui, AA. Conse. (10) [293-304.] 10. lidem AA. et CO. NYMPHrnIO.-Si tibiservitutem aquae (11) deben praeses aJIin1advcrteit, ncc hactenus non (12) ulentem (13) spatio temporis amisisse perspexerit (14),' liti te. iterum jure proprio (15) providebit. Nam si hoc mínimo probetur, loco (16) proprio fuete opere dominus fundí continene aquam, et faccrc, quominus ager tune irrigar¡ possit, non prohibetur. PP. (17) XI. Kal. Februar. Siruiii, Cuees. Conss. [298-305.]

que el caudal de agua nacido en tus predios se aplique al uso de otros por injusticia de tus vecinos, quedando sedientos tus campos. Publicada A 7 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de CLAUDIO, Augusto, y de PATERNO. [269.]

7. Los Emperadores DiOCLEcIANO y MAxnuLAugustos, á JULIANO. -Si pudiera probarse

NO,

plenamente, que según antigua costumbre y uso el derecho de que corra el agua por determinados sitios presta utilidad A ciertos fundos para regarlos, nuestro procurador proveerá para que no se innove cosa alguna contra la antigua práctica y la costumbre reconocida. Publicada A 4 de las Nonas de Mayo, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y dde AQUILINO. [286.] 8. Los mismos Augustos y Mares d ANICETO. -En manera alguna se le prohibirá A su dueño levantar más los edificios, si la casa no debiera esta servidumbre. Mas si Juliano fuere convicto de haber abierto por la fuerza ó clandestinamente una ventana en tu pared, será compelido A deshacer la obra y A volver la pared A su primer estado A costa suya. Dada en Sininio las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Augustos. (293-304.] 9. Los mismos Augustos y Césa res á Z0SIMO.Si en las casas vecinas edificó Heraclio una pared más alta de lo que podía por la servidumbre que se te debla, será obligado por el presidente de la provincia A destruir 1 su costa la obra nueva. Mas sino se probase que tuviste esta servidumbre, no le está prohibido al vecino levantar más alto sus paredes. Publicada en Sirmio A 5 de los Calendas de Julio, bajo el consulado de los Augustos. [293-804.1 10. Los mismos Augustos y Césares á NINFrnIo. -Si juzgare el presidente, que se te debe la servidumbre de agua, y viere que aún no la has perdido por el no uso durante el tiempo fijado, providenciará que nuevamente uses de tu propio derecho. Mas si de ningún modo se probare esto, no se le prohibirá al dueño del fundo recoger el agua, hechas las obras en Jugar du su pertenencia, y hacer de manera que no pueda regarse tu fundo. Publicada en Sirmio A 11 de las Calendas de Febiero, bajo el consulado de los Cúsares. [294-305.1

11 lidem AA. et CC. AuRELIANO.-Per agrum quidem alienum, qui servitutem non debet, ¡re vel agere vicino minime hect; uti autem vía publica nemo recto prohibetur.

11. Los mismos Augu.tos y Césares d AURELIANo.-En ninguna manera le es licito al vecino pasar ó conducir por un campo ajeno, que no debe esta servidumbre; mas nadie puede ser legalmente privado de usar de la vía pública.

(1) II., ineerin 11k.; O1autio an es, omitiendo Paterno, me. Piel. (2) Los mme. Piel. Pi. i. Bg., ¡foL; et CC., añaden a me. Pi. 2., y las ecl. Nilo. RuS&. y ¿as demds; pero en 11k. faltan asi AA. cono CO. (3) Julio, mme. Cae. Bg., ¿ igualmente el mme. PiaL; P. P., oSaden lieja. y después ¿OS demcLS excepto 11k. contra el tos. limonio de ¿09.mni.8. Pial. Ca8. Val. Pi. 2. Bg. (4) perfiucutis, viine. Pl. 2. 139. Rg., ¡ial. (8) II., falta en el ma. Pial. (5) por praesidem provincias, inserta Cont. er. (7) et lit integr., mme. Pl. 1. 2. Bg. (8) AA., falta en el ma. Fiat. (5) Loa men5. Pi. 1. 2. Bg., ed. Schf.; Coanpelletur, las ecl. N1g. Rol, y las demdo.

(10) El me. PISI. pene aqui la indicación do la fecha de la siguiente ley. (11) Loe tnnt. Pi. L 2. Bg. GI., y las eL Schf. HaZ., Ootl. .Ano. dccl.; duceiidae, insertan las ed. Nq. Ruso. y las detecte. (12) Loe mme. Pl. 2. Bg. Gi.. Hal.; nec haetenuS, omitiendo noii, G'oll. Ano. dccl.; neo hanC haetenus te non, ed. Schf,; nec he te noii, ecl. Nbq. Ruis, y después las dermis excepto 111,.; ncc hatie te LLOfl, me. PL. 1. Seqún reciente enmienda, Bk. (13) utente, ma. Pl. 2., Col¿. Ana. ded.; uteiido, Cont, 62. (14) prospexerit, ecl. Schf. gal., 21. Vncariva (en Dirksen p. 420.); prospcxlt, cd. Nbg. (15) ut iterum iure proprio utarls, teme. Pl. 2. Bg.; uti te

jure proprio, omitiendo iterum. Coil. Ana. deS.

(16) ¡u loco, ma. Pl. 1. (17) Dat.. me. Pial V4aee la nota LO. de la ley anterior.

cÓnmo.-LrnRo III: TITULO Xxxiv383

Dat. XI. Kal. Noyomb. Sirmii, Caess. (1) Conss. [294--305.]

Dada en Sirmio t 11 de las Calendas de Noviembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

12. lidem AA. et CC. VALERIAE.-Non modus praediorum, sed servitus aquae ducendae terminum faeit.

12. Los mismos A ugustos y Césares á VALERIA. -No es la dimensión de los predios, sino la servidumbre de conducción de aguas, la que determina su extensión. Publicada en Nicomedia 11 3 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Césares. [94-305.1

PP. III. Kal. lan. (2) N1COIEDJAn (3), Caess. Conss. [294--305.1

18, Imp. IUST1NJANUS A. IOANNI P. P.-Sicut usumfructum, qui non utendo por biennium in soli rebus, per annale autem tempus (4) in inobilibus ve] se moventibus diminnebatur, non pass¡ sumus huiusmodi sustinere compendiosum interitrnn, sed et (5) el decennii ve] viginti annorum dedirnus spatium, ita et in ceteris servitutibus obtinendum esse censuimus, ut omnes servitutes non uteudo amittantur nOII biennio, quia tantummodo sol¡ re bus anuexae sunt, sed decennio contra praesentes ve] vigiuti annorum spatio contra absentes, ut sit in omnibus huiusmodi rebus causa similis, differentiis expJosis. Dat. XV. Kal. Novernb. Constantinop. post consulatum LAMPAUJI et ORESTAE VV. CC . [531.] 14. Idem A. I0ANNI P. P.-Qu'im (6) taus quaestio in libris Sahinianis vertebatur (7): quidam enim pactus est (8) cuin vicino suo, ut Iieeat (9) el vel por se vel per snos homiiies por agrum vicini Cransitum facere iterque habere uno (10) tantummodo por quiuqiiennium die, quatenus ci licentia sit (11) in suam sjlvam inde transire, et arbores excidere, ve] facere, quidquid neces&arium (12) ej (13) visum fuer it (14), et quaerebatur (15), quando huinsmodi servitus non utendo amittitur (16), et quidam putaxerunt (17), si in primo vel secundo quinquennio por eam viam non itum est (18), eandein servitutem peiiitus tolli, quasi per biennium ea non utendo deperdita, singulo die quinquennii pro auno numerando, allis antem (1) aliam sen tentiam eligeutibus, nobis placuit ita causam dirimere, ut, quia 1am per legem latam a nobis prospectum est, ne servitutes per bienninm non utendo depereant, sed por decem vel viginti annoi-um curricula, et in proposita specie, si por quatuor quinquennia nec uno die vol ipse ve] homines eius eadem servitute nsj sunt, tunc eam penitus amittat viginti annorum desidia. Qui enim in tam longo prolixoqtie spatio suum ius minime consecutus est, sosa poenitentia ad pristiiiam servitutem revertí desiderat. § l.-Quum autem apertissimi iuris est, fructus aridos conculcatione, quae in arca fit, suam natu-

(1) Caces., falta en el me. Piel.

(2) 5. X. jan., nLS PIaL

8) j!e. Fiat.; el lugar falto en fiat. y en tos demás.

(,I) spaiurn, mme. Pl. 1. Bg., y Zas cd. Nbj. gal., las cuates

omiten auen (5) Los mme. Pl. 1. 2. Bj., cd.. Schf., CoZL Aus. deS.; L, falta en las ea. Nbg. Bol. y las demás. (6) Quum, falta en el me. Bq. (7) Los mme. P1. 1, 2. By. 01. ea. Nbg. &hf. Cont. 62; verteretur, ¡Ial. Rusa. Cont. 60. oe demás. (8) Loe mme. Pl. 1. 2. Bg. 01., eS. Nbq. Schf. Cont. 62,; eral, Bat. Rusa. Cont. 66. y los demás. (5) Los mme. PL. 1. 2 Bg. 01., cd. Nbq. Schf, Cont, 62. lice-

ret. Ifa1. Rues. Cont. Os'. y los 5ern48. (JO) in uno. sama. PI, 1. 01., ad. Bchf.

13. El Emperador JUSTINiANO, Augusto, ti JUAN, Prefecto del Pretorio.-Así como no hemos tolera-

do que el nsufruto, que prescribía por el no uso de dos años para los bienes inmuebles, y de uno para los muebles ó semovientes, continuara sujeto á esta breve prescripción, sino que le dimos el espacio de diez ó de veinte años, hemos creído que debe observarse esto también en las demás servidumbres, para que todas las servidumbres se pierdan no por el no uso de dos años, atendido á que siempre van anejas á bienes inmuebles, sino por el de diez años contra los presentes y de veinte contra los ausentes, á fin de que, borradas las diferencias, sea igual la nornia en todas estas cosas. Dada en Constantinopla Ii. 15 de las Calendas de Noviembre, después del consulado de LAMPADIO y de 0x8s'rA, varones esclarecidos. [531.] 14. EL mismo Augusto ti JUAN, Prefecto del Pretorio.-Como se agitase en los libros de Sabino la siguiente cuestión: uno pactó con su vecino para que & él y Ji sus dependientes les fuera licito transitar por el campo de dicho vecino, y tener paso un solo día cada cinco años, con el objeto de que asi pudiera trasladarse it su bosque, y cortar árboles, ó hacer lo que le pareciere necesario, y se preguntaba, cuándo se perdía por el no uso esta servidumbre, como algunos juzgaron, que, si en el primer ó en el segundo quinquenio no se pasó por este camino, se extingula por completo la misma servidumbre, cual si se hubiera perdido por el no uso de los dos años, computando por un año cada din del quinquenio, y otros hubieren seguido un parecer diferente, nos ha parecido conveniente dirimir la cuestión de manera que, en el caso propuesto, toda vez que ya por una ley dada por nosotros se dispuso que no prescribieran las servidumbres por el no uso de dos años, sino por el transcurso de diez ó de veinte años, si durante cuatro quinquenios no se hubiere usado un solo din de dicha servidumbre por el propietario 6 por sus dependientes, la pierda por completo el abandono de 'veinte años. Porque el que en tan largo y dilatado espacio de tiempo no recabó en modo alguno su dei-echo, desea con tardío arrepentimiento volver á la antigua servidumbre. § 1.-Siendo evidentísimo en derecho, que los frutos secos muestran su naturaleza y su utilidad

(11) Los mmc. Pi. 1. 2. By.. GP., cd. N. 9chf. Cont, 6.; c5set, 1141. Rusa. Cont. 60. y loe demOs. (12) necessarlurn, falto., en loe mmc. Pl. 1. 01, Hal. (le) ci, falta en las cd. l6bçj. ¡Ml. (14) Los mme. P1. 1. 1. Bg. CI., cd. NSg. &hf.; fuiet, Btci. y los demás. (15) Los sume. Pi. 1, 2. B. 01. cd.. NCg. Schf. Cont. erz.; quaereretur, BoL EnCe. Oont. 66. y los demás. (18) Los mm,s M. 2. Bg. eS Sehf. ConI. 62.; a,nittatur, me. Pl. 1., cd. Ni'.; a,nitteretnr, ¡rol. ItueS. Cont. &C. y loe demde. (17) Los mme. Pl. 1. Y. By. 01., ed. -1Vtsg. Schf., putarent, Bat. y los demás. (18) Los mmc. Pl. 1. 2. By., cd. Nbg. ScIf.; itum non cseet, Bat, y los demOs, (iv) untein, falta en los mme. Pl. 1. 2. Bg, cd.. .TV'bq.

84OÓDrnO.—unRo

III: TITULO XXXV

ram et utilitatem osteudere aliquis vicinum suum vetabat, ita aedificium extollere luxta aream suam, ut ventas excluderetur1 et paleae ex Eiuiusmod obstaculo (1) secerni a frugibus non possent, quasi vcuto suarn vim por ornuern locurn iiiferie ex huiusniodi aedificatione vetito (2), quurn secundurn situm regionis et (3) auxiliurn veuti aream (4) accedit. Sancimus itaque, nernini licere sic aedificare vel alio modo versan, ut idoneum ventum et sufficientem ad praefatum opus infringat, et inutilem domino aream et fructuum inutilitateni (5) faciat. Dat. XI. Ka!, Novemb. Constantinop. post consulatum LAMPADII et OIIESTAE VV. CO. [53 t.]

con la trilla, que en la era se hace, uno prohibla á su vecino levantar cerca de su era un edificio de manera que el viento quedase interceptado, y con dicho obstáculo no pudiera la paja separarse del grano, como si por tal edificación se hubiere impedido al viento llevar su fuerza A toda la era, cuaudo por la situación del terreno llega el auxilio del viento á la era. Y as¡ mandamos, que A nadie le sea licito edificar de esta manera, ó hacer do modo que quite el viento útil y suficiente para dicho trabajo, y le inutilice al dueño la era y los frutos. Dada en Constantinopla ú 11 de las Calendas de Noviembre, después del consulado de LAMPADIO y de ORESTA, varones esclarecidos. [531.]

TIT. XXXV

TITULO XXXV

DE LEGE AUILIA

DE

1. Imp. ALEXANDER A. GIYcoNIDI.—Damnum por iniuriam datum, immisso in silsram Igne vel (6) excisa ea, si probare potes (fl, actione legis Aquiliae atore. PP. VII. Id. (8) Novemb. Conss. [226.]

ALExANDRO

A. II. et

MARCELLO

2. Imp.. GORDIANUS A. LUCIANO (9). - Legis Aquiliae actione expertas adversus eum, quern domum tuam deposuisse vol incendio concreznasse, damnoque te at'flixisse proponis, ut Id damnum sarciatur, competentis iudicis auctoritate consequeris. Quia etiam, si aqua por initlriam alío (10) derivata est (11), ut in priorem statum rcstituatur (12), eiusdem iudieis cura impetrabis. PP. VIII. Id. (13) Novemb. Conss. [239.]

GolzDIANo

A. et

AVIOLA

3. Idem A. DOLENTI. —Ex rnorte ancillae, quam caesam conquestus es, tam legis Aquiliae dainni sarciendi gratia actionem, quam crimivaleui accusationem adversus obnoxium competere (14) posse, non ambigitur. PP. V. Kal. April. GORDIANO A. II, et POMPRIANO Conss. [241.]

LA

1. El Emperador

LEY AUILIA

ALEJANDRO,

Augusto, ci GLI

puedes probar el daño causado injustamente, habiéndose pegado fuego á tu bosque ó habiendo sido cortado, ejercita la acción de la ley Aquilia. Publicada A 7 de los Ictus de Noviembre, bajo el segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de MARCELO. [226.] CONJDES.—Si

2. El Emperador GORDIANO, Áuguslo, ci Lu clANo.—Habiendo ejercitado la acción de la ley Aquilia contra el que, según dices, demolió tu casa ó la quemó, y te causó un perjuicio, conseguirás por la autoridad del juez competente, que se te resarza este perjuicio. De igual manera lograrás por medio de dicho juez, que, si indebidamente se dirigió por otra parte el agua, se la vuelva á su primitivo estado. Publicada A 8 de los Idus de Noviembre, bajo el consulado de GORDIANO, Augusto, y do AvíoLA. [239.] 3. El mismo Augusto ci DOLIENTE.—NO hay duda de que por la muerte dada A la esclava, por la que te has querellado, puede competerte contra el culpable tanto la acción de la ley Aquilia para que se te resarza el daño, cuanto la acusación criminal. Publicada A 5 de las Calendas de Abril, bajo el segundo consulado de GORDIANO, Augusto, y el de POMPEYANO. [241.]

4. Impp. DIOCLETIANUS el MAXIMIANTJS AA, el CC. (151 ZoILo.—Contra ziegantem ex lego Aquiha, si damnam per iniuriam deciisse probetur, daphi procedit condemnatio. Dat. XV. Ka!. Mai. Heracliae. (16), AA. Conss [293-804.]

(1) obstaculls char. Pac. Sp. (2) Los ,ams, PL. 1. 2. By ed. Seat. Cont. 62.; vetito colocan después de quasi, las ed. .Nbg. Hal. Rusa. Cont. 66. y las demás. (3) et, falla en la ed. Schf. (4) areae , sams. Pl. E. 2., ms. Dg. 8egÚ54 ei iea&; ad aream, cd. Schf. (5) iiiutilitatern, faltaba antes de reciente caLcada ca el sas. Pl. 1. Ácueo seria preferible omitirla y leer fruc.uni, á lo que se aproxima el sas. GE., que dice fiuctum iiiutilern. (6) et, sas. Pl. Í. (7) probarE potest, sarna. PL. 2. Gi., CoU. Ano. ded. (8) VIII. id . sea. Pial., el cual, OsniUe3redo lambién el nombre. elS Los cónsules, dice a ces. () Alexandro, el ma. Pit. el igualmente ci ma. Bg., hablen-

4. Los Emperadores DIOCLECrANO y MAxrMIAAugustos y Oésares, á ZOILO.—Según la ley

NO,

Aquilia procede contra el que niega la condenación en el duplo, si se probare que injustamente causó el daño. Dada en Heraelia A 15 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.1

do tomado este nombre do la idicacióp, de la fecha deja ley ¡. Luciano, Co II. Ang. ded. (lO) ab alveo, Rusa, al sesárgen; a luco, (bu. Ans. ded.; Si (RI C6 bcop allmXo5 PXtl Sehol. Bes.,. (11) Los mees. Pl. 1. 2. By- Gt., cd. Sclef., Uofl. Asz. ded.; alt, las cd. Nbg. Hal. y (ces demd. (12) revertatur, mi. Pl. 1. (13) Id., y despuis st Aviola, tallan enel sus. Ptt. (14) Los mm.,. Pl. 1. 2. Bg. 01., cd. Nbg. Schf. Hal. Cont. 62., (oil. Ana. lcd.; tibi, incerlan Russ. Cont. 66. y los demás. (15) AA. et CC. fallan en el me. Bg.; el CC., fallan en el

ni.,. PisE.

(16) Elcracleae, RL; confirma cl dice y el lugar €1 sama. Pis¿., que aplica 4 la constitución anterior La inelícescieln ele ¿a fecha de esta ley.

CÓfliGO.-LIBRO

5. lidem AA. et CC. CLAuD1O.-De pecoribus tuis, quae per iniuriarn inclusa fame necata sunt, vel interfecta, legis Aquiliae actione in duplum agere potes. Dat. XV. Kal. Novemb. AA. Conss, [293-304.3 6. ¡idem AA. el CC. PLINIO-De bis, quae per iniuriam depasta contendis, ex seutentia legis Aquhliac agere minirne prohiberis.

ni:

TÍTULO XXXVÍ

5. Los mismos Augustos y Césares á CLAU»Io. -Respecto á tus ganados, que encerrados con dañosa intención fueron matados de hambre, ó fueron muertos, puedes ejercitar la acción de la ley Aquilia poi e! duplo. Dada te 15 de las Calendas de Noviembre, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.)

PP. V. (1) Ka!. Novenib. Caess. Conss. (2) r294-30.]

6. Los mismos Augustos y Gésares d PL1N1o,Segñn el sentido de la. ley Aquilia, no se te prohibe que ejercites acción para pedir indemnización por los pastos que sostienes se te consumieron sin derecho. Publicada te 5 de las Calendas de Noviembre, bajo el consulado de los Césares. L294-30.1

TIT. XXXVI

TITULO XXXVI

FAMILIAE ERCISCUNDA (3)

DE LA PARTICIÓN DE HERENCIA

1. Impp. SEVERUS el ANTON]NUS AA. MARCIANO. -Si non omnem paternam hereditatem ex consensu clivisisti, ncc super ea re sententia dieta vel transaetio subsecirta est, indicio tamiliae erciscundae potes experiri.

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Attgustos, d MARCIANO. -Si no dividiste mediante

PP. VIII. Kal. Octob. LATERANO et RUFINO Conss. (4) [197.] 2. Imp. AN'1oEnus A. VrrIANO (i).--Uxor tus, si mortuo patre tuo, ciii dotemnumeraverat, qnum heres ci exstiteris, adhue in matrimonio tuo fuent (6), familiae erciscundae actionem ad exsequendam (7) doteni secundum iuris pridem placitum adversus coheredes tilos nactus es, eamque retines, etiamsi postea, dum tibi nupta est, deeessit (8). PP. II. Íd. Febr. 3. Idem A. (9) RUFo.- Adversus coheredes tuos (10) dividendae hereditatis indicio secuudum iuris formam experire. Index datus, si quid a coherede etiam tuae portionis ex hereditate sublatum fucrit probatum, factis acliudicationibus secunduin iuris formam eum tibi condemnabit. Expilatae dnim !iereditatis crimen frustra coheredi intenditur, qiram iudicio faniiliae erciseundae iiidemnitati eius piospiciatur. PP. VII... Novembr.., (11). 4. Imp. 4LEXANDEE A. ANTONIO (12).-Si fihius familias fuísti, et res mobiles vcl se moventes, quae castrensis peculii esse possunt, donatae tibi a patre sunt, eas quoque in cetero peculio castrensi non communes cum fratribus tuis (13) habes. Praedia autem, licet eunti tibi (14) in castra filio pater donavenit, peculil (1) castrensis non sunt.

(1) XV., ,as. Fisi. (2) La indicación de la fecha falta en Hal.

(3) herclsc., mm8. Cae. Pl. 1. 2., 66. Ybg. &hf.; haertise., m8. Bg.; de fam. hereisc. iudlcio, ea. Bchf.; ludido, omitindo

antes de, aelade el mc. Bg. (4) pp na K. Sept. Gord. es., inc. Pist., lo que sin duda alguna se ha de referir 6 la ley 7. de este titulo. (5) Latarano, cd. 1'bg., cuyo nombre ha venido aquiprobat.lemente de la ley anterior. (6) fuit, nme. Pl. 1. 2. GI., ed. Schf. Cont. 61. (7) eeequendam, dice Ruac. al mdrgen, que falta en algunoe ,n,ue. TOMO IV- 49

consentimiento toda la herencia paterna, y no ha recaido sobre este particular sentencia, ni se ha celebrado transacción, puedes ejercitar la acción de partición de herencia. Publicada te 8 de las Calendas de Octubre, bajo el consulado de LATERANO y de RuFIN0. [197.] 2. El Emperador ANTONINO, Augusto, á Vicu.. NO.-Si tu mujer estuviere todavía unida te ti en matrimonio te la muerte de tu padre, te quien habla entregado la dote, siendo tú su heredero, has adquirido contra tus coherederos según las disposiciones del antiguo derecho la acción de partición de herencia para conseguir la entrega de Ja dote, y la retienes, aunque después haya fallecido, estando casada contigo. Publicada te 2 de los Idus de Febrero..... 3. El mismo Augusto á RUFO. -Ejercita en la forma de derecho contra tus coherederos la acción de partición de herencia. Si se hubiere probado que por un coheredero se ha sustraido de la herencia alguna cosa aún de tu porción, el juez nombrado lo condenarte te tu favor, hechas las adjudicaciones en la forma de derecho. En vano, pues, se intenta contra un coheredero la acción criminal de herencia despojada, toda vez que en el juicio de partición de herencia se atiende te su indemnidad. Publicada te 7..... de Noviembre..... 4. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, d ANeras hijo de familia, y se te donaron por tu padre bienes muebles ó semovientes, que pueden ser del peculio castrense, los tendrás también en el demás peculio castrense, no en común con tus hermanos. Mas los predios, aunque tu padre te los haya donado como te hijo al partir para los campaTONIO.-Si

(8) Los mmc Pl. 1. 2. Bg. Gt., ea. &hf. Cont. 62.; deceSerit, inc ea. Nbg. Hal. Buce. Con¡. 66. y las demda. (9) Idem AA., me. Pi. 1.; Imp. Ant. A., me. Pigt. (10) tuos, falta en Hal., y fud aiadidu posteriormente en el mc. Pi. 5. (11) La indicación de la fecha ha oído restablecida según el mc. Piel., y toda ella falta en Ilal. y en los demda. (12) Antonlijo, mmc. Val FI. 1. r.; Amonio, RusS. C'oni. 62. (13) tuis, falta en las ea.Nbg. Hal. (14) tibi, falta en el me. Pl. 2. (15) Los mmc. Pl. 1.2. Bg. Gt., ed Nbg. Nchf. Hal.; temen,

insertan Russ y los denedg.

386CÓDWO.-LIBRO UI: TÍTULO XXXV!

Diverso jure ( 1 ) ca praedia habentur, quae ex occasione militiae fihiisfamilias obveniunt; hace enim castrensi peculio ceduut.

mentos, no forman parte del peculio castrense. Con otro diverso derecho se tienen los predios que con ocasión de la milicia van 4 poder do los hijos de familia; pues estos son comprendidos en el peculio castrense.

5. Idem A. STATIrÁAE.-II1. ipSiUS mariti tu¡ (2) fuit potestate mutare, quod iii servos Snos iratus testamento caverat, ut unus quidern in perpetuis vinculis moraretur, alter vero expovtandus venumdaretur. Proinde si offensam istam ciernenha (3) fiexit, quod, hect seriptura non probemr, (4) aliis tarnen rationibus doceri (5) nihil inipedit, praesertim quuni posteriora eorum talia merita deprehenduntur, ut ira domini potuerit miLigan, no vissimam eius voluntatcm arbiter familiae erciscundae sequetur.

5. EL mismo Augusto á STATILIA.-En la potestad de tu mismo marido estuvo mudar Jo que airado había dispuesto en su testamento contra sus esclavos, para que uno permaneciese ciertamente en perpétua prisión, y otro fuese vendido para ser exportado. Por lo tanto, si la clemencia atenuó esta ofensa, lo que, aunque no se pruebe con escritura, nada, sin embargo, impide que se demuestre con otras razones, principalmente cuando se hallan tales méritos posteriores de los mismos; que se hubiere podido mitigar la ira del señor, el árbitro de la partición de la herencia se atendrá 4 la última voluntad de este.

6. Imp. GORDIAUS A. POMPONIO (6), militi.Ea, quae in nominibus suni, non recipiunt divisionem, quum ipso jure in portiones hereditarias (7) ex lege duodecim tabularum divisa sunt 8).

6. EL Emperador GORDIANO, Augusto, d PoMPoio, miiitar.-Los bienes, que consisten en créditos, no admiten división, porque de derecho están divididos en porciones hereditarias en virtud de la ley de las Doce Tablas. Publicada.....

PP.... (9). 7. Idem A. AELIANO.-S1 qua ffdekornmissoruin petitio inter coheredes consistat, praetor ve¡ praeses provinciae, cius re¡ disceptator constitutus, ve¡ iudex, familiae erciscundae indicio aditus (lo), ut voluntas testatnicis servetur, suas partes accomodare debet. PP. Ka!. Septemb. GoRDIANo A. et AVI0LA Conss. (11) [239.]

7. EL mismo Augusto á ELIANO.-Si se suscitase entre los coherederos alguna demanda de fideicomisos, el pretor ó el presidente de la provincia, constituido árbitro del asunto, ó el juez 4 quien se hubiere recurrido con la acción de partición de herencia, debe acomodar sus funciones 4 que se observe la voluntad de la testadora. Publicada las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de GORDIANO, Augusto, y de AvioLA. [239.]

8. Idem A. TELESPILORO.- Bona, quaecunque tibi sunt communia cum fratre tuo ex hereditaria successione patris vel matris, cum eodem familjae erciscuudae indicio cxpeniens, ut dividantur, impetrabis. PP. VI . Non. ... (12) ARRIANO et PAPO Conss.(13) [243.]

8. El mismo Augusto á TELEsPOR0.-Ejercitando contra el mismo la acción de partición de herencia, lograrás que se dividan cualesquiera bienes que procedentes de la sucesión hereditaria de tu padre ó madre te son coniunes con tu hermano. Publicada 4 6 de las Nonas.....bajo el consulado de ARRIANO y de PAPo.

9. Idem A. NERINAE (14),-Non est ambiguum, quum familiae erciscundae titulus ínter bonae fidei iudicia numeretur, portiouem hereditatis, si qua ad te pertinet, incremento fructuurn augeni.

9. El mismo Augusto á NERINA.-NO es dudoso, que, contándose el titulo de la partición de herencia entre las acciones de buena fó, la porción de la herencia, si alguna te pertenece, aumenta con el incremento de los frutos.

10. Idem A. PHILOTnERAR (15).-Quotiens inter omnes heredes testator snccessionem (16) dividit, ac singulos certis possessioriibus cum mancipiis quae in eisdern sunt constituta, iubet esse contentos, 'voluntati eius, salva legis Falcidiae auctori-

10. El mismo Augusto á FILoTsatA.-&empre que el testador divide la sucesión entre todos los herederos, y manda que cada uno de ellos se contente con ciertas posesiones y con los esclavos que en las mismas se hallan establecidos, es evidente

(1) diversi luris, mms. By. Q!, cd. &hf. (2) tu¡, (alta en el ms. Bq., y en tas cd. Nbg. Hal., 4 cuya omisión son favorables la8 Bai. (3) clemenilam, me. By. antes de la enmienda; acaso iii clementiam, porque F-11 CpLIMVaPWdMV, dicen las Bas. (4) vel, in&Srtan los nems. Pl. 1. 2. Slg. Gi., cd. Nbg. (5) poseit, inserta el rns Pl. 2. (6) Polapelo, nems. Pial. Cs Dg.; Pompeiauo, el ms. Val. fqeo.lntente el me. PI. 1. (1) portionem hereditariam, mms. Pl. 1. 2. GI., ed. Vbg. & XX)pO VOJJ ata Srhf.; ex por Lioue hereditaria, ms. Bg.; 7P p.i, las Bas (8) Loe mme. Pl. 1. 2. Dg. 01., ed. N6g. Schf. Mal.; siltt, Ruso. y ¿os demás. (9) PP., falta en Sal. y en loe demds.

(10) additus, casas. Pi. 1. 2.; addictus, ascas. B. CI., cont. 62. (1i) La indicación de la fecha falta en ¡Ml, y en los demds, y ha sido restablecida conforme ni use. Piel. (12) Acaso Non. Novemb, lo que, si nsj fuera, obligaría á enmendar VE. por W. ó pos- Iii. (13) La indicacidn de la (echa falta en Ha¿. y en los demd, ,j ha sido restablecida contarme al rns. PiSL, el cual dice Apriaiio en lugar de Ariiauo, por evidente error. (111 Loe snms. Val. Pl. 1. 2.; Nerviae, ,ns. Cas.; Nervae, ms. Bg.; Ver mo, todas las cd. (15) Los mss-ss. Cae. Pl. 2.; Philotetae, muse. Val. Pl. 1.1 Perilo terae, ms Dg.; Teiesphoro todas las cd. (16) Los nenes. P1.!. 2. Bgt., ed. Schf.; suam, insertan las ed. .Vbg. HaS, y las demós.

CÓDJGO.-LIBRO III: TtTULO XXXVI387

tate, obtemperandum esse manifestum est; nec inatat, quod la sequentibus verbis mancipia sua universa, nulla facta eornm discretione, commendanda putavit (1) heredibus, quum utique his (2) ea videatur insinnasse quibus etiam testamento relinquenda esse decrevit.

que se ha de obedecer á su voluntad, quedando ti. salvo la autoridad de la ley Falcidia; y no hace variar, que en las siguientes palabras haya creido deber encomendar I. los herederos todos sus esclavos, sin haber hecho ninguna distinción entre ellos, pues se considera ciertamente que se los recomendó á aquellos á quienes también en el testamento dispuso que se les hablan de dejar.

11. ¡mp. PJLJLTPPUS A. et PHILIPPUS C. (3) ATONL&E (4).-Inter filos ac filias bona intestato-

11. El Emperador FILIPO, Augusto, y FILIPo, César, ni ANTONIA.-Es punto cierto de derecho,

mm parentum pro virilibus portionibus (5) aequo iure dividí oportere, explorati iuris est. PP. XVI.. (6) Kal. Marc.... Conss. (7).

}o.-Non 12. irnpp. GALLUS et VOLUSIANUS AA. (8) Ru-

ideo djvjsjo inter te et fratrem tuuni, ut proponis, facta irrita babeada est, quod earn ser¡ptura secuta non est, quum fides rei gestae matare divisionem satis affirrnet.

PP. prid. Id. Mart. Conss. (10) 1252.1

GALLO

(9) et

VOLUSIANO

13. Impp. DIOCLETIANUS et MAXiMIANUS AA. (11) SATVRNIN0,-Certum est, liberorum peculia post niortem patris la hereditate dividenda (12) ad cernmunionem esse revocanda. Frater autem et coheres taus ob contractas, quibus vivente patre, etiam ignorante ipso, obligatus fuit, convenire te et alterum fratrem tuurn (13), coheredern vestrum, ultra non potest, quam ut de peculio sao recipiat tantam quantitatem, in quantam (14) condemnatus est his, eum quibus ipse contraxit. 14. ¡idem AA. (15) HERMIANO.-Si familiae erciscundao indicio, quo bona paterna inter te nc fratrem tuum aequo jure divisa sunt, nihil super cvietione rerum singulis adiudicatarum speeialiter inter vos convenit, Id est ut unusquisque eventuni re¡ suscipiat, recte possessionis evietae detrimentum fratrem tnnm et coheredem pro parte aguoseere, praeses provineiae per actionem praescriptis verbis eompellet. Dat. VIII. Ral. Sept. AA. Conss. (16) 1287-290.1

que los bienes de los padres intestados se deben dividir con igual derecho en porciones viriles entre los hijos y las hijas. Publicada á 16 de las Calendas de Marzo.....bajo el consulado.....

12. Los Emperadores GALO y VOLUSIANO, Augustos, ni Riwo.-No porque ti ella no le ha seguido escritura, como expones, se ha de considerar nula la división hecha entre tú y tu hermano, pues la certeza de lo hecho afirma suficientemente que es válida la división. Publicada ti 1 de los Idus de Marzo, balo el consulado de GALO y de VOLUSTANO. [252.]

13. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAxIMIANO, Augustos, ni SATURNINO.-ES cierto, que después de la muerte del padre se han de traer ti la comunión, para dividir la herencia, los peculios de los hijos. Mas tu hermano y coheredero no puede, pr los contratos con que viviendo tu padre y aún ignorándolo el mismo se obligó, demandarte ti ti y ti tu otro hermano, vuestro coheredero, para más que para que reciba de su peculio tanta cantidad como aquella en que fué condenado ti favor de aquellos con quienes él mismo contrató. 14. Los mismos Augustos ni HERMIAE0.-Si

en

juicio de partición de herencia, en que con igual derecho se dividieron entre tú y tu hermano los bienes paternos, no se convino nada entre vosotros sobre la evicción de los bienes especialmente adjudicados fi cada uno, esto es, que cada cual acepte el riesgo de la cosa, con razón compelerá el presidente de la provincia por Ja acción de lo expresado en las palabras ti tu hermano y coheredero ti soportar conforme (i su parte el detrimento de la posesión de que se hizo evicción. Dada ti 8 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de los Augustos. [287-290.] el

15. ¡ídem AA. et CC. THEOPHILAE (11).-Si, di. visione conventione facta (18), etiam possessio consensu secuta dominiuni pro solido (19) rerum, pias pertinere ad patrem tuum placuit, ci firma-

15. Los mismos Augustos y Césares ni TEÓFILA. -Si, hecha la división por convenio, también la posesión que se siguió por consentimiento le afirmó por complete el dominio de los bienes que pm-

(1) Los mme. Pl. 1. 2. Bg. CI., eL Schf. CnI. 62.; putvent, las ed. Nbç,r. Hal. Ruso. ('ont. 66. II las demás. .2) maiiclpia, insertan los mme. Pl. 1. Ci. (3) Iírp. I'iiiX. A., me. By.; Imp. Phil. O., me. PisL; Imp. Phil. et Phll. AA. et CO.,, mas. Pl. 2. (.i) Losmnma. Pist. Gas. Pl. R. Bg.; Antonlnae, mme. Val. Pl. í.; Antonio, las cd. N&g. ilal. y las demás. (6) ex, insertan los mus. Pl. 1. 2. (6) XV1I.,mns. Rut. () La indicación de la fecha falta en HaZ., y ha sido tomada del me. Piel. (8) Los mus. Fisi. Bq, orniliendo AA.; Imp. Evulsiaimus A., mas. Cae.; Impp. Gallienus et Voinsianus AA., mme. Vot. Pl. 1.; lo mismo, añadiendo et CC., me. Pi. 2.; lo mismo, omitiendo AA. et CO.., cd. .Nbg.; lmpp. Gallienue et Valeriai,uS AA., Ha¿. y después los demás, segiln dicen Rusa. y Cont. al máryen.

(9) ¡Y., inseria el mes. Pisé. de la fecha, que falta en Hal. y en los demás, ha sido restablecida según el mas. Piel. (11) et CC., aeia.den los mamas. Cae. Val. Pl. 1. (12) Loe mnnzs. Pl. 1. 2. By. CI., Cont. G 2. Bk.; hereditatem divldeadam, las demás 64. (13) tuum, falla en el me. Pl. 1. (14) in qunntum, mine. Pl. 2. Ci.

(19) La indicación

(15) st CC.. aiicsdee los nimes. Val. Cas. PI. 1. 2. Bg.

(16) La indicación de la fecha, que falta en Ha¿., se apoya

en el ms Piel. (17) Los memas. Pial. Gas. Val, Pi. 1. 2. Bg.; ¡Idem AA.

Theophilo, ¿as cd. Nbq. fiel. y las demuele.

18) Los mamas. Pl. .f 2. Bg. CI., y la cd. Scilt.; diviionem conveiitione factam, las cd. Nbg. Hal. y las demás. (19) Los mees. Pl. 1. 2. Bg., y las cd. 1bg. Schf., pro solido dominium, HaZ, y los deuda.

888CÓDLGO.-LII3RO

Iii:

TÍTULO XXXVI

vit (1), earnm vindicationem habere potes, si patri tuo successisti. Si vero placitum divisionis usque ad pactum stetit, arbiter familiae ereiscundae indicio vobis datus eommunionem inter vos finiri providebit.

go le pertenecieran fi tu padre, puedes tener la reivindicación de los mismos, si le sucediste fi tu padre. Mas si el convenio de división llegó hasta el pacto, el árbitro que para el juicio de partición de herencia se os haya dado proveerá que se acabo entre vosotros la comunión.

16. Idem AA. et CC. (2) HERAcLIo-Fuji patris testamentum rescindendi, si hoc inofficiosurn probare non possunt, nullsm habent facultatem. Sed et si tam circa testamentam, quam etiam codicillos (8) iudieium eius deílciat, verum quibuscunque verbis voluntas eius declai-ata sit, licet ab intestato ei fuerit suceessum, ex seuatuseonsultoretentionis modo servato, familiae ereiseundao ludido aditurn (4) iudicem sequi voluntatem patris (5) oportere, iuris auctoritate significatur.

16. Los mismos Augcsstos y Céaresá HERACLiO. -Los hijos no tienen facultad alguna para rescindir el testamento de mi padre, si no pueden probar que éste es inoficioso. Pero tanto si respecto al testamento, como si también respecto á los codicilos fuera deficiente su voluntad, pero su voluntad hubiera sido declarada en algunas palabras, aunque se le hubiere sucedido abintestato, se significa Coil la autoridad del derecho, que, observada la cuantia de la retención cii virtud del Senadoconsulto, debe el juez, fi quien se hubiere recurrido en el juicio de partición de herencia, atenerse fi la yoJuntad del padre.

17. lidem AA. et CO. COMMOrnAN0.-Coheredibus divisionem inter se facientibus, iuri abseutis et ignorantis minime derogan, ac pro indiviso portionem eam (6), qune initio ipsilts fuit, in omnibus comniunibus rebus eum (7) retinere, certissimum est. Unde portionem tuam cuni reditibus arbitrio familiae ereiscundae percipere potes, ex facta ínter coheredes divisione uullum praeiudicium timens. Pat. VII. Ka!. Decemb. Sirmii, AA. Couss. (8) [293.]

18. lidem AA. et CO. (9) DOMNAE (10).-:Filiae, culus pater nomine res comparaYit, si non postea eontrarium cius iudieium probetur, per arbitrium dividendae (11) hereditatis praecipuas adliuclicari, saepe reseriptum est. lis itaque, si patri successisti, quem nomine tuo quaedam eomparasse dicis, adversas sororeni tuam apud praesideni provinclac, si res integra est, uti potes. § 1.-.In communi autem hereditate quin sumtus ab uno facti bona fide familiae erciscundae indicio vel negotiorum gestorum actione seivari possint, non est ambiguum. Pat. XVIII. Kal. lanuar. AA. Conss. (12) [293.1

17. Los mismos Augu.tor y Cé.earer á

CoMrdo-

muy cierto, que haciendo los coherederos entre si la división, no se perjudica en manera ninguna al derecho del ausente y del que lo ignora, y que éste retiene indivisa en todos los bienes comunes la porción que en un principio fué del mismo. Por lo cual, con el arbitrio de la partición de herencia puedes percibir con los réditos tu porción, no temiendo ningún perjuicio proveniente de la división hecha entre los coherederos. Dada en Sirmio á 7 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de los Augustos. [293.1

DIANO.-ES

18. Lo.s mismos Augustos y Césares á DoMNA.-Muchas veces se ha respondido por rescripto, que mediante el arbitrio de la partición de herencia se le adjudican, como propios, fi la hija los bienes que su padre compró en nombre de ella, si después no se probase contraria voluntad del mismo. As!, pues, si lo sucediste fi tu padre, quien, segfiu dices, compró en tu nombre algunas cosas, puedes valerte de estos rescriptos ante el presidente de la provincia contra tu hermana, si el asunto está integro. § 1.-Mas no es dudoso, que pueden recobrarse en el juicio de partición de herencia, ó con la acción de gestión de negocias, los gastos hechos de buena fé en una herencia común por un solo heredero. Dada fi 18 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Augustos. [293.]

19. lides-a AA. et CC. LYSICRATI (13).-Incerti iuris non cst, in familiae erciscundae indicio ea mm (14) rerum, quas ex coheredibus quidam de communibus absumser ant (15) vel deteriores fece-

19. Los mismos Augurios y Cé.sares á LISICRATES.-NO es incierto en derecho, que en el juicio de partición de herencia se ha de tener cuenta de aquellas cosas que algunos de los coherederos con-

(1) eonfirmavlt, los mme. Fi. 1. By., y la ed. Schf. (2) Los mme. Cas. Val. Pl. 1, 2. Dg. 01.; et CC., faltan en las ed. Nbg. HaZ. y en Zas demás. (3) Sed si tam testamento quam etiam aodiciUis, me. Hg.; tOfltO bá 1tEi %ipero El al COtO 1.LV 7CEPL X?XOt}, las Bes. (1) additum, me. PI. 1.; addictum, mme. Pl. 2. 01., cd. Selzf. Cont. 02. (51 patrie. falta en los ,nsne. Pl. 2. Bg. 01., cd. Eq., y en seis mme. de Russ.. testatoris, me. Pl. 1., y un me. d LlueS., cuya lectura concuerda con Zas Rae., que dicen ICO5 o; eius, Cent. al márgen, según ejemplares muy antiguos. (II) eum, me. Bg., omitiendo el aura que sigue poco dC8pus. (7) cura, falta en el me. Pl. 2., y en ¿as cd. ^U. Ilal. Véase la nota precedente,

(8) La indicación de la fecha falta en HaZ. (9) impp. Dioci. et Max. AA. et CC., me. Piel. (lo) Los mere. Pial. Cas. Pl. 2.; Dompnae. mms. Vot. Pl. 1.; Donnae, me. By.; Domiriae, iDl. y después loe demás. Véase la inecripción de la ley 5. U. IX. 83. (11) dividuudae, RuS&. Cont, Char. Pac. Sp. (12) 3fs. Piet.; la indicación de la fecha falta en Ifni. Cont. CC. y después en ¡os demás; Dat. Kal. XVII. AA, Coss., Rus,. Cont, 62. (13. LyeiKIIatiae, 'es. P151. 4 igualmenle el me. Dg.; Lisicratiae, mate. Cas. ¡'1. 2.; Lieiratae, me. Pl. 1. 4 igualmente el me. Val. (14) etiam, insertan loe mme. Pl. 1. Bg., y la cd. Schf.; el carate, ene. Uy. (15) assumseruut, mme. P1. 2. Gt., y las cd. Nbg. Schf. Hal. Rue, Cont. 02. La glosa comprueba nu6s tris lectura, pues poi vía de i tr reincide dice con eumseru"t.

CÓDIGO.—LIBRO III: TÍTULO XXXVI

runt, rationem esse habendam, ciusque re¡ ceteris praestandam iudernnitatern (1). Dat. XVIII. (2) Kal. lanuar. AA. Conss. (3) [293.]

20. lidem AA. et CC. PACTUMEIAE (4).--In familiae erciscundae iudicio ah uno pro solido reí veluti communis venumdatae pretium non venit, sed mandati, si praecessit, coheres venditoris agere potest, ve¡ negotiorum gestorum, si ratam fecent venditionem. Nam si velut propriam unus distraxit (5), ac pretiurn possideat, heieditas ab eo petenda est. 111... Febr. Caess. Conss. (f) [294.]

21. lidem AA. et CC. FORTUNATO.—Si cogitatione futurae successionis, officiurn arbitri dividendae hereditatis praeveniendo, paler communis iudieio suo vel quaCicunque indicio (7) suam declaravit (8) voluutatem, inter eos, qui ej (9) succeseeruni, exemplo Falcidiae retentionis (10) habita ratione, fatniliae diviclendae causa datus arbiter (pro (11) viril¡ praeterea portione eorum, quae nulli generaliter ve] specialiter adsignavit, facta divisione) in adjudicando patris sequetur vohintatem. VI. Kal. Decembr... (12) Conas (13).

22. lidem AA. et CC. Dioz,ys10.-8ervurn communem, non consentientibus coheredibus, sed per erroiem ad dm, qui possidet, pertinere credentibus, tenens, quum omnis verus titulus deficiat, suum non faeit, sed in co portiones hereditarias asSignatas penes singulos successores remanere, rnanifestum est. PP. Y. Non. lanuar... (14). 22. lidem AA. et CC. HERMoGENI.—Liet pacto diviionis adversas singulos actio pro hereditariis portionibus creditori parata mutan non possit, tamen ad exhibendanl fidem his, quad eouvenerant, stipulationis et iuris adhibito remedio, qui placitum excedit, urgerí potest, quum et lioc ornisso, si non contrarium convenisse probaretur, praescniptis verbis convenir¡ potuisset.389

sumieron ó deterioraron de las comunes, y que por tales cosas se les ha de indemnizar fi los demás. Dada fi 18 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Augustos. [293.]

20. Los mismos Augustos y

césares á Pc'tel juicio de partición de herencia no viene comprendido el precio de una cosa vendida integra como común por uno solo, pero el coheredero del vendedor puede ejercitar la acción de mandato, si precedió este, ó la de gestión de negocios, si hubiere ratificado la venta. Porque si uno solo la vendió como propia, y poseyera el precio, se le ha de pedir la herencia. A 8 de.....de Febrero, bajo el consulado de los Césares. [294.] IIEIA.—Eu

21. Los mismos Augustos y Césares d

FORTtTNA-

22. Los misuws Augustos y Césares á

DIONISIO.

'ro.—Si ejerciendo á prevención, con la idea de su futura sucesión, el oficio de árbitro de la partición de la herencia, declaró el padre común su voluntad en su testamento ó con cualquier indicio, el árbitro nombrado para la partición de la herencia, habida cuenta de la retención, a semejanza de la Falcidia, entre los que le sucedieron, seguirá al hacer las adjudicaciones la voluntad del padre, (habiendo hecho además en porciones viriles la división de los que fi ninguno le asignó general ó especialmente.) A 6 de las Calendas de Diciembre.....bajo el consulado de..... —El que tiene un esclavo común, no consintiéndolo los coherederos, sino porque crean por error que le pertenece al que lo posee, como le falta todo verdadero titulo, no lo hace suyo, sino que es evidente que sobre él quedan en poder de cada uno de los sucesores las porciones hereditarias asignadas. Publicada fi 5 de las Nonas de Enero.....

23. Los mismos Augustos y Césares á llaó-

GnNISS.—Aunque con el pacto de división no se pueda cambiar la acción adquirida para un acreedor contra cada uno de los herederos con arreglo fi sus porciones hereditarias, sin embargo, el que infringió lo pactado puede ser apremiado fi prestar cumplimiento A lo que se habla convenido, habiéndose empleado el remedio de la estipulación y del derecho, puesto que también habiéndose omitido este habria podido ser demandado con la acción de lo expresado con las palabras, si no se probase que se convino lo contrario.

24. lidem AA. et CC. SoCRATI.—Filium (15), quem, habentem fundum, portionem hereditatis fratribus et quibusdam aliis sub conditione verbis

—El hijo que, teniendo un fundo, dispuso con palabras precarias el testador, que restituyera bajo

(1) habendam qune ceteris praests.t indemnitatem, mme. Pl. 2. .Bg.,y lo mismo parece que estaba escrito en el ms. P1.!. antes de la enmienda; habendam cius mi, quae ceteris praestal lndemn., cd. Schf. (2) XIII., ene. PiS!. ea el que se enmienda el mismo nennero por XVIII.; Russ. C'ont.. 62., XIX. (S) La indicación de (a fecha falta en Hal. (4) iie. Pisi.; Pactumeuiae, meas. Vat. Bg.; Pactumiae. ene. (M$., Cont. SL; Pectumeicae, mme. Pl. i. 2.; Paetuelac, las cd. Nbg. Jlnl. y las clemós. (6) Los mmc. Pl. 1. 2. Bg. 01., cd. Nbg. Schf.; dlstraxerit, IJal. y los damós. (6) Esta incompleta indicación de la fecha, que falta en HaL, se halla en el ms. Pts.1. (7) Mg. Pi. 2., mg. Pl. 1. aeg'ae enmienda; pat. Comm. ludicio vsi quaiic. iadie., ms. Bu.; pat. comm. ludicio sao cnt

qualle. ludie., las cd. Nbg. Schf.; pat. comm. mio vel quallc. iudic., Mal.; pat, comm. ludie. sao qnu)ic. indie., Rue&. y después 103 demds. (8) Los mme. Pl. 1. 2. By. 01., y las cd. Nbg. ¡tal.; declaraverit, ¿as cd, Bchf. Buss. y Zas deende. (2) ei, falta Yen Los mme. Pl. 1. 2. Bg. (10) detentionis, Rusg, al enárgen. (11) pro, falta en tos mme. Pl. 1. 2., cd. .Nbg. (12) de debe suplir Caess. (iBi Mc. Piel.; la Indicación de la fecha faLta en Hal. y en los demds. (14) La indicación de la fecha falta en ¡Ial.; nuesIra indicación de la fecha se hulla en Rusa. Cont. 68. y después en Los demás; PP. Y. Non. lanuar. AA. Ooss., Üoed. 62. (15) filIas, Hal.

24. Los mismos Augustos y Césares á

SÓCRATES.

390CÓDIGO.-LiIiRo III: TÍTULO Xxxvii

precariis restituere sanxit testator, post eius (1) eventum, hereditaria parte praedii ja quartae ratione retenta, compe.nsato praeterea, quod acoheredibas vice mutua percepit, et si quid deest, ¡ti supplementmn deducto, quod a ceteris 111 eo fundo solvitur (2), supra quartam habeus reddere com pellitur. Dat. V. Non. lan. Caess. Conss. [294.] 25. Iidein AA. et CO. DIOOLI.-Ex causa donationis vel aliunde tibi qunesita, si ay¡ successionem respiieris, conferre fratribus compdlli non potes. Dat. Id. April. Tusco et ANULINO (8) Conss. (4). [295.] 28. Imp. CONSTANTINUS A. ad B.&ssuM P. P. (5). -Inter omites duntaxat heredes suos, qui ex qitolibet venientes gradu tamen pares videantur (6) esse, vel emaneipatos, qnos praetor ad successionem vocat, sve coeptum noque impleturn testamentum vel codicillus sen epistola parentis esse memoretur (7), sive quocuiiquo alio modo ser¡pturae quibuseunque verbis vel indiciis inveniantur relietae, indicio familiae erciscundae, licet ab (8) intestato ad successionem liberi vocentur, servato senatuseonsulti auxilio defuneti dispositio custodiatur, et (9) Isi solernuitate Iegum huiusmodi dispositio fuerit destituta. Si vero in huiusrnodi yoluntate designatis liboris alia sit mixta persona, certum est, eam voluntatem, quantum eA 111am duntaxat personam perrnixtam, pro millo (LO) haberi. Dat. Romae, Kal. (11)... Caist'o (12) 11. et Caess. II. Conss. 1321,1

CON-

STANTINO

condición su porción de la herencia á sus hermanos y fi algunos otros, después del cumplimiento de aquella, es compelido, retenida por razón de la cuarta su parte hereditaria del predio, y compensado además lo que reciprocamente recibió de los coherederos, y, si algo falta, aplicado para complemento lo que pon los demás se paga en aquel fundo, fi restituir lo que tiene sobre Ja cuarta. Dada fi 5 de las Nonas de Enero, bajo el consulado de los Césares. [294.]

25. Los mismos Augustos y C'ésares á DIocLs. -No puedes ser compelido fi llevarles fi colación fi tus hermanos los bienes para ti adquiridos por causa de donacióii ó de otro modo, si hubieres rechazado la sucesión de tu abuelo. Dada los Idus de Abril, bajo el consulado de Tujsco y de ArnLINo. [295.] 28. EL Emperador CONSTANTiNO, Augusto, d BAsso, Prefecto del Pretorio.-Guárdese solamente entre todos los herederos suyos, que provenientes de cualquier grado parezcan, sin embargo, que son iguales, ó entre los emancipados fi quienes el Pretor llama fi la sucesión, ya si se dijese que hay un testamento comenzado y no acabado, ó un codicilo, ó una carta del ascendiente, ya si de cualquier otro modo se hailfiran dejadas escrituras con algunas palabras 6 indicios, en el juicio de partición de herencia, aunque los descendientes sean llamados á la sucesión abintestato, la disposición del difunto, conservándose el beneficio del Senadoconsulto, aun si tal disposición estuviere destituida de las solemnidades de las leyes. Pero si con los descendientes designados en semejante disposición hubiera mezclada otra persona, es lo cierto que esta disposición se tiene como nula solamente en cuanto fi aquella persona que se mezcló. Dada en Roma las Calendas de....., bajo el segundo consulado de CRISPO y de O0NSTAN'TINo, Césares. [321.]

AUTIIENT. de tri ente et .semisse. § Et quod saepe. (No v. 18. e. 7.)-Si modo subiiciatur hule scnipturae vol ipsius parentis vel omnium, inter quos fit partitio, liberorum subseniptio.

AUTÉNTICA de trienteet semisse. §. EL quod saepe. (Hoy. 18. e. 7.) -Con tal que á esta escritura so le aSada la firma ó del mismo ascendiente, 6 de todos los descendientes entre quienes se hace la partición.

TIT. XXXVII

TITULO XXXVII

COMMUNI DIYIDUNDO

(13)

1. Imp. ANTONINUS A. LUCANO (14)...-.Frater tuus si solam portionem praeçlii ad se pertinentem disIraxit, venditionem revocan non oportet, sed adversus eum, enni quo tibi idem praedium commune eme coepit, communi dividundo indicio consiste; et ea actione aut (15) uiiiversum praedium, si licitatione vicens, exsoluta socio parte pretii, obtine(1) condtionis, insertan el m*. Pl. 1. según reciente enmienda, y tas cd. Nbg. ¡Ial. Enes. Cont. 62. 66. 76. fllc.;pero en Rase. y en Cont. se halla entre paréntesis y rechazada en el ,ndrgen. (2) solvetui, mme. Pl. 1. Dg., escrita por reciente mano, y ¡Ial. (3) AuullIno, Ble.

(4) .?ifs. PÍSI, pone oqui la indicación de la fecha de la ley eifpeiente. (5) P. 1'., (alta en los mme. Pis¿. Ces. Vat. R. 1. 2. Dg., y en la cd. Nby. (6) I.oe mme. Pl. 1. 2. Dg. Ot., y las cd. iYbg. Schf.; videntur, ¡Ial. y tos demds. 7) memoratur, mene. Pl. 1. 2. Bg. G.; memorautur, ed. &ht.

DE LA DivisIóN DE COSA COMÚN ANTONINO, Augusto, 4 Luctu hermano enajené la sola porción de un predio que le pertenecía, no conviene que se revoque la venta, poro comparece en el juicio de división de cosa común contra aquel con quien comenzó fi serte común el mismo predio; y con esta acción obtendrás ó todo el predio, si hubieres vencido en

1. El Emperador

110.-Si

(8) ab, falta en el n9. Dg., en el mg. Pi. 1. antes de la enmienda, y en Ifni. (2) Los mmc. Pl. 1. 2. Dg. GI., cd. Ng. Mal.; ctiam, las cd. Schf. Ru.eg. y lag demás. (10) Los mme. PL 1. 2. Bg. Ot., y las cd.Nbg. 8cht. ¡Ial., la ley, 21..13. C. VI. ss.; o ulla, Rase. y los de,nds. (li) d. N. E., me. Pi.i ,acaso Dat. Kal. Nov., y seria más exacto, porque las historias no dicen que el aSo 821. estuviera Constantino en Roma. (12 Caes., inserta Bk. (13) De, anteponen los mme. Piel. Cae. Val. Pl. 1. Bq. (JI. (14) Luclao, mme. Piel. Vat. Pl. 1.; Lucluiauo, ,ns. Dg. (16) communi divid. consiste aetione, et ant, me. By.

CDIG0.-L113RQ III: TITULO XXXVII

bis, ant pretii portionem, si meliorem alius conditionem atttilerit (1) consequeris. Quodsl divisio praedii sine cuiusquam iniuria comrnode fien poterit (2), portionem suis finibus tibi adindicatam possidebis; hoc videlicet custodiendo, ut post litis contestationem nemo ( 3 ) nec ( 4 ) partem suam, ceteris eiusdem re¡ dominis non consentientibus, alienare possit. PP. Ka! Mart. Rornae, Conss. [213.1

ANTONiNO A. IV. ()

BALBINO (6)

et391

la licitación, pagada al consocio su parte del precio, ó conseguirás una porción del precio, si otro hubiere presentado una proposición mejor. Pero si cómodamente se pudiere hacer sin perjuicio de nadie Ja división del predio, poseerás con sus linderos la porción que se te adjudicó; observándose, fi la verdad, esto, que después de la contestación de la damanda nadie pueda enajenar ni aun su parte, no consintiéndolo los demás dueños de la misma cosa. Publicada en Roma las Calendas de Marzo, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de BALBINO. [213.]

2. imp. ALEiANDER A. Avrro, niiliii. - Si probitum fuerit praesidi proviucia.e, fratrem tuum vineas communes pignori dedisse, quum partem tuam, quam in viucis habes (7), ereditori (8) obligare non potuerit (9), praeses provinciae restitui tibi eam iube'bit cum fructibus, quos creditor de parte tua percepit (10). Idem praeses provinciae de divisione vinearum inter te et ereditorem (11) fratris tui ognoscet, et iubebit eum accepta pecunia, quanti (12) statuerit partem fratris tu¡ valere, eam partera, quam de fratre tuo accepit, tibi rctituere, aut aestimata tua parte ad ereditorem fratris tu¡, data pecunia, quanti aestiinaverit, eam (13) transferre. PP. V. Non. MaL (14) Conss. (15) [224.]

lULIANO

et Cuisrno

3. Idem A. VERECUNDIANO.-Ad offieium arbitri, qui inter te et fratrem tuum (16) dividendis bonis datus fuerit, ea sola pertinent, quae manent communia tibi et iii- Nam (17) ea, quorum partem is vendidit, cum emtoribus tibi eommunia sunt, et adversus singulos arbitrum petere debes, si ab iliorum quoque societate discedi placeat. Quum autem regionibus divldi (18) aliquis ager inter socios non potest, vel ex pluribus singuli, nestimatione justa facta, unicuique socioruni adjudicantur, eompensatione invicem pretil facta, coque, cui res maloris pretii (19) obvenit, ceteris condemnato, ad licitationem nonnunquam etiam extraneo emtore admisso, maxime si se non sufficere ad iusta pretia alter ex sociis sua pecunia vineere viJius licentem (20) profiteatur.

PP. II. Id. Septemb.

ALEXANDRO A.

II. et

MAR-

CELLO Conss. (21) [226.]

(1) Loo rnms. Pi. 1. 2. Bq. Ge., y ini ecl. Ybg. 8Chf., todos los mme. de RuSe. y Cont., excepto uno deCont.; obtukrlt, Hal. y los demás; pero 7pOÇ yciyV. Schol. Bes. (2) Lo, aun,. Pl. 1. By. GC., me. Pi. 2. según enmienda, y las Nbg. Schf. Hal. Cont. 62. Bk.; potuerit, Rus,. y los demói, (8) nemo, falta en Mal, y Rusa. (4) nec, falta en los mm,. Pl. r. Bg.; pero JLnUIQ Schol. Bes. (5) Vi, me. Pist. (6) II., inserta Blc. (7) hebet, Cont. 66. 71. 76. Char, por errata. (8) creditonibus, Cont. al nuirgen; TUC bayElaTaílg Schol. Be,. (9) poterat, me. Pl. í.; potuerat, mmi. Bg. t, ecl. NSg. &hf.; potuit, Cont. 62. (10) Loa mme. Pl. 1, 2. By., cd. Schf. Cont. 62.; perceperit, las cd. Nbg. ¡Ial. y las demás. (iJ) creditores, me. Gt.;pero tu vetotoO, Schol. Be,. (2) quam, me. Bg.; quantum, me. Gi.

2. El Emperador ALEJANDRO, Auw,io, á Avimilitar.-Si se le hubiere probado al presiden-

TO,

te de Ja provincia, que tu hermano dió en prenda viñas comunes, como quiera que no pudo obligar fi favor de un acreedor la parte que tienes en las viñas, mandará el presidente de la provincia que se te restituya con los frutos, que el acreedor percibió de tu porción. El mismo presidente de la provincia conocerá de la división de las viñas entre tú y el acreedor de tu hermano, y mandará que él te restituya, habiendo recibido el dinero de cuanto hubiere determinado que vale la parte de tu hermano, aquella parte que recibió de tu hermano, ó, estimada tu parte, transferirla al acreedor de tu hermano, habiéndose dado el dinero de aquello en que la hubiere estimado. Publicada fi 5 de las Nonas de Mayo, bajo el consuIdo de JULIANO y de CRISPINO. [224.]

3. El mismo Augusto 4

VERECUNDIAN0.-CO.

rresponden al ministerio del árbitro, que se hubiere nombrado para dividir entre tú y tu hermano los bienes, aquellos solos que permanecen comunes para ti y para él. Porque aquellos, de los que él vendió su parte, te son comunes con los compradores, y si pluguiera separarse también de la 50ciedad de los mismos, debes pedir árbitro contra cada uno de ellos. Mas cuando algún campo, ó cada uno de ellos no puede ser dividido en regiones entre los condueños, se adjudican, hecha la justa estimación, fi cada uno de los condueños, haciéndose recíprocamente la compensación del precio, y siendo condenado fi favor de los demás aquel fi quien toca la cosa de mayor precio, admitiéndose fi veces fi la licitación tambiéa un comprador es. traño, principalmente si uno de los condueños confesara que para llegar al justo precio no puede vencer con su dinero al que en la licitación ofrece menos. Publicada fi 2 de los Idus de Septiembre, bajo el segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de MARCELO. [226.]

(Ii) Lo, mmi. Pl. 1. 2. Eg., y las ed. .&bg. Schf. 82. Cone.; eam la colocan después de quanti Hal. Rusa. Cont. 66. y los demás. (14) ,ntii, ma. Piel. (15) El me. Piel, con razón pone u.ui esta indicación de la fecha, que Hal. y otros aplican 4 la siguiente 'ey. (16) Ms. Pl. 1., y el me. B11. antes de la enmiende; de, insertan lo, mme. Pl. 2. (ilL, y las ed. Nbg. HaL; pro, insertan lea eS. Schf. Rusa, y las demás. (17) et, insertan el me. By., y las ed. Nl'g. ¡Ial. (18) Los mm,. Pi. 1. 2 . Bg. GI., y las id. &hr. Hal.; cominode, alladen las ed. Nt'g. Ruso. y la, deinds. (19) en) maloris pare pretil, mm,. Bg.; cui res maionis pare pretii, me. Pl. 2. (20) Los mm,. Pl.!. Bg., DeL; licitantem, me. Pl. 2., y las ed. Schf. Ruas. y después las demás; lleitam, eS. Nbg. (21) Esta indicación de la fecha es aplicada por HaZ. y loe dentds 4 ¿a constitución 2. de este titulo. Viese la nota 25. de t, ley precedente.

392CÓDIGO.-LIBRO III: TITULO XXXVIII

4. Impp. DIOCLETIANUS gt MAxIMIANIIS AA. et CC. IIERODAE (1). -Si maior quinque et viginti aunis soror lila tecnm (2) res commuues divisit, quamvis flOil instrumentis, sed ahis probationibus earum diremtam (3) communionem essc probetur, stare (4) finitis convenit. Quodsi minor fuit, neo tempus in integrum iestitutioni praefinitum adhuc exoessit, an in intcgrum piopter divisionem restitui debeat, causa cognita praeses provincine aestimabit (5). Idem eorum etiam, quae vobis permanent communia, fieri divisioneni provtdebit, tam sumtuum, si quis de vobis jil res communes fecit, quam fructuum; ítem doli et culpae, quum in communi dividundo indicio ( 6 ) hace omnia venire non ambigitur (7), rationem, ut in omnibus aequabilitas (8) servetur, habiturus.

Dat. (9) VIII. Id. Febr. Caess. Conss. [294-305.]

5. lidem AA. st CO. Sscuunjuo.- In communione ve¡ societate (10) nemo compellitur invitus detineri; quapropter aditus praeses provinciae, ea, quae communia tibi cuin sorore perspexenit, dividi providcbit. Dat. VIII. Kal. Septemb. Caess. Conss. [294-305.]

4. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIANO, Augustos y Jsares, á HEIiODA-Si siendo mayor

de veinticinco años tu hermana dividió contigo los bienes comunes, aunque no se pruebe con documentos, sino con otras pruebas, que se disolvió la comunión de aquellos, conviene que se esté fi lo hecho. Pero si fué menor, y aun no transcurrió el tiempo establecido para la restitución por entere, el presidente de la provincia estimará, con conocimiento de causa, si se deberá hacer la restitución por entero por causa de la división. El mismo proveerá que también se haga la división de los que permanecen siéndoos comunes, así respecto fi los gastos, si alguno de vosotros los hizo en las cosas comunes, como respecto fi los frutos; debiendo asimismo tener cuenta del dolo y de la culpa, pues no hay duda que todo esto viene comprendido en el juicio de división de cosa común, de suerte que en todo se conserve la igualdad. Dada fi 8 de los Idus de Febrero, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

5. Los mismos Augustos y Césares d SECUNDINO. -Nadie es compelido fi permanecer contra su voluntad en comunión ó sociedad; por lo cual, el presidente de la provincia, fi quien se recurrió, proveerá que se dividan los bienes que viere te son comunes con tu hermana. Dada 5. 8 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de lo Césares. [294-305.]

TIT. XXXVIII

TITULO XXXVIII

COMMUNIA UTRIUSQUE I[IDICH, TAM FAMILIAE ERCISCUNDAE (11), QUAM COMMUNI D1VIDUNDO

DE LAS COSAS COMUNES k UNO Y OTRO JUICIO, TANTO AL DE PARTICIÓN DEIíERENCIA, COMO AL DE DIVISIÓN DE COSA COMJN

1. Imp. ANTONINUS A. MARco. - Divisionem praedionum viceni emtionis obtinere placuit.

1. Li Emperador ANTONINO, Augusto, d MARCO. -Se determiné, que la división de predios haga las veces de compra. Publicada 5. 6 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de GENCIANO y de BASSO. [211.]

PP. VI . Kal. Decemb. GENTIANO et Bsso Conss. (12 [211.]

2. Imp. ALEXANDER A. EUPIIRATAE. - Etiamsi is divisioni arbitrurn dedit, ciii dandi ius (13) non fuit, tamen si socii quondam divisioni consensum dedenint, quod quisque eorum secundum placita possedit (14), pro parte socli dominunm nactus est. PP. XVI. Kal. Deeemb. ALEXANDRO A. 111. (15) et DIONE (16) Conss. [229.]

2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á EuPRATA.-Aunque haya dado árbitro para la división el que no tuvo derecho para darlo, sia embargo, si los que antes eran condueños hubieren prestado su consentimiento fi la división, cada uno de ellos adquirió con arreglo fi su parte en la sociedad el dominio de lo que poseyó conforme fi lo pactado. Publicada 5. 16 de las Calendas de Diciembre, bajo el tercer consulado de ALEJANDRO, y el de DION. [229.]

3. Impp. DIOCLETIANUS tt MAXIMIANUS AA. (17) 8. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIAAURELIAE SEVRRAE (18).-Maionibus etiam, per NO, Augustos, d AURELIA SEVERA -Hechas las di(1) ci Herodae, nin.s. Pist. Dg., ¿ iqualmente el ms. Vat. (2) leeum, falta en el sus. ¡(y., concordando con Schol. E,i. (3) No. I'L. 1., FIat. Ruas. Cont. 62. 66. 76. Bk'.; direptam, 108 mn. Pi. 2. By., y las ecl. JQ'hg. Schf. , las demds; diceptam, ins. Gl. TiV-X0iVW'lRV L p€'IRt, Schol. Das. (4) Los sums. Pi. 2. 2. Dg. Gt., y las ecl. Nbg. Schf. Ifni. Cont. 62; atar¡ tamen, Iluss. y 105 demás excepto Bk.; stare tamea, 13k.; con el texto, Schot. ¡(as. (5) cxislimabit (extirnabit), los mms. P1. 1. 2., y la ecl. Nbg.; OX1dOn, Schol. Ba&. (6) indicio, (oUa en Hal.; pero iv ij3 X LOit LO5VO xnpCtp, Schol. ¡(as.; iudiia, ed. Nbg. (7) Los rnms. Pi. 1. Dg. Gt., y las ecl. Nbg. .Schf. Ha2.; alabigstur, ms. Pl. 2., Ruso. y los demás. (8) aequalitas, mms. P1. 1. 2. GI., ecl. Nbg. ScAf. (9) PP., m$. Fisi. (10) Iii commuaioncm vel societatem los ,nms. FI. 1. 2. Dg, Gt.,ylaed.Schf'.

(ti) hercisc. • m.ms. Ps1. Gas. ¡-'1. 1. 2. By., y las ecl. N&g. Schf. (12) La indicación de la fechase apoya en el ms Pis. (15) Iiceiitla, los mms. Fi. 2. Dg., y la ecl. .Schf.; IXuOV, Sehol. Bus. (14) Los siims. Pl. 1.2. Ql., y las ecl. Ng. Schf. fíat. Rusa. Cont.; possidct, Char. Pac. Sp. Bk.; posaldebil, sus. Dg.; 'g1, Lchol. Ras. (15) Kal. Nov. Mex. aa, sus. Pist. (16) II., inserto, Dic. (17} Los sume. PLSt. Pl. 1., ¡Ial. Dic., a Grey., CoasnUatio; AA., falta ea el sus. Dg.; AA. et CC., m$. Pl. 2., y las ecl. Nbg. Dm55. y Las demás. (15) U. Grey,, Oonsultalio; S4sverae, sss. Val., Cont. 7C.; Severo, suma. Fiat. Cas. Fi. 2.; el Severo, ms Pl. 1.; Mauro, ma. Bg., y la ecl. Nbg.; Sevae, Hal. Rusa. Cont. 62. 66.; Aure. Liar Seplimiae, Cont. 71. Char, Pac. Sp. Ble.

CÓDI0,-LBRO III: TITULO XXXVIII

frandem vel dolum vel perperam sine indicio factis divisionibus, solet subvenir¡, quia iu bonae fidei iudiciis et (1) quod inaequaliter factiim esse constiterit, in melius reformabitur. PP. XVI. (2) Kal. InI. ipsis IV. et III. AA. (3) Conss. 1290.1393

visiones sin forma de juicio por fraude, ó dolo, ó malamente, se les suele auxiliar también á los mayores, porque en los juicios de buena fé se reformará en mejor también lo que constare que se hizo desigualmentePublicada á 16 de las Calendas de Julio, bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos Augustos. 1290.1

4. lidem AA. (4) ad MAXIMIANUM.- Si patruus tuns ex communibus bonis res comparavit, sibi negotium gcrens, non omnium bonorum socius constitutus, pro competentiurn portionum modo indemnitati tuae consulI oportet; et ideo rem em tam communieiLre eum, contra iuris formam postulas. PP. XVI. Kal. Novemb. ipsis IV. (5) et III. AA. Conss. [290.]

4. Los 'mismos Avgustos 4 MAXIMIANO.-Si tu tío paterno compró unas cosas con bienes comunes, haciendo el negocio para si, no constituido socio de todos los bienes, conviene que se atienda á tu indemnidad con arreglo á la cuantía de las porciones competentes; y por esto, reclamas contra forma de derecho que él haga común la cosa comprada. Publicada á 16 de las Calendas de Noviembre, bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos Augustos. [290.]

5. ¡idem AA. et CO. (6) FRONTINO (7) et GAFI IUONI (8). -De instrurnentis, quae eommunia fratrem vestrum tenere proponitis, rector provinciae aditus, apud quem haec (9) collocari debeaut cxistiinabit (10). PP. (11) VI. Id, Feb. Sirmii, AA. (12) Conss. 293-304.1

5. Los mismos Augustos y Césares á FRONTINO y 4 GAFIIU0N.-E1 gobernador de la provincia

6. lidem AA. et CO. THESIDIANAE (13).-Si eum patruo vestro hac conditione divisionein fecistis, ut se nullnm dolum maluin(14)adhibuissc iuraret, ncc fidem placitis exhibuit, quominus res indivisas reqiiiratis, eorilin plaeitum, quae (15) in divisionem venerunt, nihil vobis nocere potest. Dat. Y. Kal. April. Sirmii, Caeas. Conss. (16) [294-305.] 7. lidem AA. et CC. SnvRrci,.xo et FrvIANo.Si fratres vestri pro indiviso commune praedium citra vestram voluntatem obligaverunt, et hoc ad vos seeundum pactum divisionis, nulla pignoris facta mentione, pervenit, evictis partibus, quae ante divisionem soeiorum fueriint, in quibus obligatio tantum constitit (17), ex stipnlatu, si interccssit, alio quin quanti interest, praeseriptis verbis contra fratres agere potestis. Nam si fundi scientes o'bligationem dominium suscepistis, tantum evietionis promissiouem solemnitate verborum vel pacto promissam probantes, cos conveniendi faeultatem ha'bebitis (18).

quien se haya recurrido juzgará, respecto á los documentos comunes que decís tiene vuestro hermano, en poder de quién deban depositarse. Publicada en Sirmio á 6 de los Idus de Febrero, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.] 6. Los mismos Augustos y Césares d TESIDIANA. -Si con vuestro tío paterno hicisteis la división con esta condición, que jurase que él no cometió dolo malo, y no prestó cumplimiento á lo pactado, lo Unvenido sobre lo que se comprendió en la división en nada puede perjudicaros para que no requirais los bienes indivisos. Dada en Sirmio á 5 de las Calendas de Abril, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

Dat. II. Non. Dceemb. Nieomodiae, Caess. Oonss. (19) [294-305.}

7. Los mismos Augustos y Césares 4 SEVER1A140 FLAVIAxO.-Si vuestros hermanos obligaron sin vuestra voluntad un predio común indiviso, y este os correspondió conforme al pacto de la división, no habiéndose hecho mención alguna de la prenda, hecha evicción de las partes, que antes de la división fueron de los socios, sobre las que descansa únicamente la obligación, podeis ejercitar contra vuestros hermanos la acción de lo estipulado, si medié estipulación, y en otro caso la de lo expresado en las palabras por cuanto interesa. Porque si conociendo la obligación del fundo aceptasteis su dominio, tendreis facultad para demandarlos solamente probando la promesa de evicción hecha con la solemnidad de las palabras ó con pacto. Dada en Nicomedia á 2 de las Nonas de Diciembre, bajo el consulado de los Cesares. [294-305.1

(1) Los mmc. PI. 1. 2. Bg Gt., y ¿as ed. Nbg. Bchf.; et, falla en Hal. y en los demás; peso XI <€p, &hol. Bas. Grep., Coneultatio; VII., me. Ptet. (2) XVII., (5) Ha. Piet.; ipsis AA., Ha¿. Rues. Cont. 62. 66. 78. Bk.; ipsis VI. et Constantio EL, erradamente el C. Greg. y la Consultatio; ipsie AA.t Constantino 111., Cont. 71. Char. Fac. Rp. (4) Loi mme. Pist. By., y Zas ed. Nbg. .Blc., HaZ, en el texto; et CC., ataeIen los mmc. Pl. 1. 2., Eni. en ¡a nota y ?os demás. (5) V., me. Fiel. (6) et 00., faltan en el ma. By., y en ¿as ed. Nbg. HaL; CO.,

(10) nestimabit, 'os. Bg., mc. PL 1. según enmienda, y Zae eS. .Nbg. HaZ. BJc.; XtJ.Lcin, Sehol. Bas. (11) D., me. Piet. (12) cc, et ce., inserta el mc. Piel. (15) et allis, a1aden HaZ, y los demás; pero faltan en loe mina. Piet. Cas. VaL Pi. 1. R. Bg., y en la ad. Nbg. (14) malum, falta en Ha1.; 0589va 8óXov, la, Bac. (15) qui, ei.Nbg. Haz.; pero %E(VWV, &7P, las Bao. (16) NN. Dee. 11k. AA., mc. Piel., cuya indicación de ¿a fecha concuerda mas bien con la que vulgarmente se atrebssye d la egusente ley.

a.

falta en el me. Pist.

(1) Frontoni, ¿os mme. FiSt. Cae. By., y la ed. .N'Zn.; Pro1,mo, me. Pl. 2. (8) afrion1, Cont. 76.; Glaphirioni me. Cas.; Gafinoni, m. Pi. 2.

(9) hace, falta en las eS. .Nbg. HaL Tomo TV-So

y

(11) coiisistit, mc. Pl. 1.' co'tot, SchoZ. Bao, (18) habetis, 108 mme. ¡4. 1. 2., y las eS. S'chf. Cont. 62.;p6ro Schol. Bas.

(19) Non. Dec. lila. CO., me, Piet. V&nse la nota M. de la ley

anterior.

394CÓDIGO.-LIBRO 111 PÍTT.TLO XXXVIII

S. Iiden AA. st CC. NicoMAcHo (1). - Si inter vos, maiores annis viginti quinque, rerum com-

munium divisio ielicta vol translata possessioue finem aecepit, instauran mutuo bona fide terminata conseusu minime possunt. Dat. Non. Decemb, Caess. (2) Conss. [294-305.]

9. lidem AA. et CC. DEuETnIÁio.- Familiae ereiscundae vel comniuni dividundo iiidieium (3) ita demuni, si corpora maneant commuuia, agi potest. Dat. VI. Id. Deeemh. Nicomedia, Caess. Collss. [294-305.] 10. Iiclem AA. st CC. GALLICANO. - Seniptura testameuti, qua specialiter omnia divisa continentur, quominus res, quarum testator non feeit meationeni, heredes iliquirere possiut, nihil impedit.

8. Los mismos Augustos y Gésares 4 NICOMAOO.

-Si habiéndose dejado ó transferido la posesión llegó fi término entre vosotros, mayores de veinticinco años, la división de los bienes comunes, las cosas terminadas de buena fé no se pueden en manera alguna renovar por mttuo consentimiento. Dada las Nonas de Diciembre, bajo el consulado de los Césares.[294-305.]

9. Los mismos Augustos y Césares 4

DEMETR1A-

wo.-- Solamente si subsistieran los bienes comunes, se puede ejercitar la acción de partición de herencia ó de división de cosa común. Dada en Nicomedia fi 6 de los Idas de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.1

10. Los mismos Augustos y Césares 4 GALICANO.

Sine die et consuie (4).

-La escritura de testamento, en que especialmente se contienen todos los divididos, no impide que los herederos puedan inquirir los bienes de que no hizo mención el testador. Sin día ni cónsul.

11. Imp, CONSTANTINUS A. GERULO (5), Ratiotrium provinciarurn (6). - Possessionuni di-

U. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, 4 GERULO, Contador de ti-es provincias. -Conviene

7iali

visiones sic (7) flor¡ oportet, ut integra apud successorem unumquemque servorum vol colonoruin adscriptitiae couditiouis seu iuquilinorum proximorum agnatio vol affiuitas permaneat. Quis enini ferat (8) liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregan? Igitur si (9) qui dissochata (lO) la bis diversum maneipia vel colonos traxerunt (11), iu unum eadem redigere cogantur.

Dat. III. Ka!. Maii [PROCULO (12)] et PAULiNO Conss. [334?]

12. Imp. IUSTINIANLTS A. ad Senatum. - Illud

aequitatis vovere (13) ratioiiibus bene nobis apparuit. Si quis etenim pro filio suo ante nutias donationem conscripserit vol dederit, vol pro filia sua dotem, et hoc, quod dedit, iterum la eundem (14) revertatur, vel stipulatione vol lego hoc faciento ve! (15) si, alio doteni vel ante nuptias donationem dante, stipulationis paternae tenor vol forte legis hoc induxerit, ille autem testamento condito vol fihios suos vol extraneos scripserit heredes, el nihil (16) de huiusmodi rebus, quae ad eum ieverSae sant vel pervenerunt, disposueril, Inveniantur autem alii liberi eius, res a paterna substantia luerati (17) vol per ante nuptias donationein (18) vol dotes (19) vel iuilitiae causa, quas, ulpote testamento cxsistente, non coguntur (20) conferre, tuno fihius vel filia easdem res, quae ad patrem reversae sunt vol pervenorunt, habeant (E) et alliS, ailad6n Hal. y dcspu,s :loa demds, contra los meas. Piel. Cas. Vat. Pl. 1. 2. llq., y la ed. Nbg. (2) Caem, falta en el mg. Pist. (3) Los sima. Pi. 1. Bg., HceL.; judicio, ¿as cd. Nbg. Schf. Rusa. y las demds; una y otra palabra faltan en el ma. Pl. 2.; pero 1X2.OTEOV, dicen las Bao. (4) acusa., me. risC. (5) El O. Theod., B!.; Gerylo, me. Pl. 1.; Gaiilo, mme. Cas, Pl. 2. Eq.; Gerillo, me. Val.; Acerilo, cd. Nbg.; Caerulo, Hal. y Los demda. (o) Ration. Ir. prov,, aüadi4a& por ifni. y luego por loe demás. (7) Los mm,. PL. 1. 2. Bg. tt., y Las ccl. Nbg, .Schf. Uont. sr., O. Theod.; ita, Hiil. Rusa. Cont. 06. y ¿ 08 demás. (8) feret, ma. Pl. 2.; terral, ma. By. (2) si, falta en el O. Theod. (10) Los mfha. PL. 1. 2. 01., ma. Bg. antes da la enmienda, cd. Schf., O. Theod ; sic aociata, las ecl. Nbg. ¡Ial. y lag demás; dissoeiaia sic, me. llg. (en fiirkainp. 452.)

que las divisiones de las posesiones se hagan de modo, que en poder de cada sucesor permanezca in tegra la familia de agnados ó de afines de los esclavos ó do los colonos de condición de adscriptos, ó de Tos colonos próximos. Porque ¿quién tolerarla que se separasen los lujos de los padres, las hermanas de los hermanos, las mujeres de sus maridos? Así, pues, si algunos llevaron fldivero derecho esclavos, ó colonos, separándolos de su sociedad, sean obligados fi reunirlos. Dada fi 3 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de [PRócuLol y de PAULINO. [334?]

12. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, al SENADO.-Por razones de equidad nos ha parecido

bien disponer esto. Porque si alguno hubiere consignado por escrito, ó dado, por su hijo una donación antes de las nupcias, ó la dote por su hija, y volviera otra vez al mismo lo que dió, ora haciéndolo esto la estipulación ó la ley, ora si, dando otro la dote ó la donación antes de las nupcias, llevare 4 esto el tenor de la estipulación paterna ó acaso de la ley, pero él, habiendo hecho testamento, hubiere instituido herederos ó á sus hijos ó fi extrailos, y nada hubiere dispuesto respecto fi tales bienes, que fi él volvieron ó fueron, pero se hallasen otros descendientes suyos, que del haber paterno se lacraron ó por donación antes de las nupcias, ó por dotes, 6 por causa de milicia, con bienes que porque existía testamento no son obligados fi llevar fi colación, en este caso tengan el

(ji) Los mmc. Pi. 1. 2. OC., el Ubre de Auredano en Chur., O. Theod.; traxcrint, me. Bg. antes de La enmienda, cd. Schf. Hal.; distraxeriiit, Base. r los demás. (12) El (Y. Theod., Hal. y los demás, excepto Ek.; Godofr, eráe que se debe leer Optato en vez de Proculo; Rase. Cont. Char. Pae. luliano (325), al niárgea. (iS) Los mmc. Pl. 1. 2. Bg. OC., y ¿as ecl. Nbg. Schf., y todos los mmc. ele Cont.; fo vare, Ha l. y los deuda. (14) Los mus. Pl. 1. 2. Bg. Ge,, y las cd. Nbg. S'chf.; ad ansi, Jíal, y los derncís. 15) Los mmc. Pl. 1. 2. Rg. GI., y lees ccl. iVbg. Schf.; el, tesectasIfni. y ls c2eecas. (10) sIl, las ecl. Schf. Rase. Cont. GIner. Fue. (17) lucran, ma. Pl. 1., cd. Schf. (18) douatioues, nema. Pl. 1. 2. OC., y ¿a cd. Se/it. (13) dotls, ma. .13g. (20) cogautur, mme. Pl. 2. Bçr.

CÓDTGO.—LIBRO su:

praecipuas, ad simile tamen lucrum computandas (1), ut la praesenti casa tantum habeat ipsa ve] ipse, quantum eius fratres ex (2) patre sunt consecuti, secunduin eos modos, quos supra diximus, et quos conferre propter testameatum non coaretantur. Sin auiem nihil tale penitus in fratres eorum a patre collaturn est, noque ipsos sibi praecipue hanc partem vindicare, sed quasi paternae facta substantiae sit, inter Omnes seeundum institutionis tenorenii dividí. Et hace quidem, si inter fratres patris elogium conipositum sit. Sin autem extranci sint seripti heredes, et nihil in testamento sao noque in bac parte testator dixerit, tunc omnimodo praecipuum habeat fflius vel filia, quod ad patrem revertitur vol pervenit. Si tamen minas in fratres collatum est, amplius autem ex huiusmodi causa (3) ad patrem pervenit, ib, quod ad similem quantitatem concurrit, excepto, cetera quasi paternae substantiae faeta secuudum modum institutionum dividantur; illo procul dubio observando, quod (4), si minas sit (5) quod pater ex huiusmodi causa (6) habuit ea quantitate, quae in fratres collata est, tota huiusmodi portio ad eas personas perveniat, quarum occasione res ad patrem revertitur. Ea igitur, quae ja paterna persona diximus, obtinere volumus etiarn ja ayo, et proaro paterno ve] materno et ja matre, et in avia et proavia paterna ve! materna (7).

Dat, XI. Kal. Aug. Constantinop. LAMPADIO et

OnESTE VV. CO. Conss. (8) 153OJ

TFruio XXXIX395

hijo ó la hija preferentemente los mismos bienes que volvieron ó fueron á poder del padre, debiendo ser, sin embargo, computados para semejante lucro, de suerte que en el presente caso tenga él 6 ella tanto cuanto de su padre obtuvieron sus hermanos por los modos que arriba hemos dicho, y que no son obligados á llevar á colación por virtud del testamento. Pero si á sus hermanos no se les dió por el padre absolutamente nada de esto, no reivindiquen ellos para si especialmente esta parte, sino que cual si se hubiera hecho propia del haber paterno, divídase entre todos según el tenor de la institución. Y esto ciertamente, si eh testameato del padre hubiera sido hecho á favor de los hermanos. Mas si extraihos hubieran sido instituidos herederos, y nada hubiere dicho en su testamento ni en esta parte el testador, en este caso tenga de todos modos el hijo ó Ja hija especialmente lo que revierte ó vá t poder del padre. Pero si á los hermanos se les dió menos, y por tal causa fué más á poder del padre, exceptuado lo que llega hasta semejante cantidad, divídase lo demás, cual si se hubiera hecho propio del haber paterno, conforme á la cuantía de las instituciones; debiéndose observar sin duda alguna, que silo que el padre tuvo por esta causa fuera menos que la cantidad que se les dió á les hermanos, toda esta porción corresponderá á aquellas personas con ocasión de las que la cosa revierte al padre. As¡, pues, queremos que lo que hemos dicho respecto A la persona del padre tenga fuerza también en cuanto al abuelo, y al bisabuelo paterno ó materno, y en cuanto á la madre, y á la abuela y á la bisabuela paterna 6 materna. Dada en Constantinopla á 11 de las Calendas de Agosto, bajo el consulado do LAMPADIO y OERSTES, varones esclarecidos. [530.]

TIT. XXXIX

TITULO XXXIX

FINI1JM REGUNDORUM

DEL D'iISLINDE

1. Impp. DI€tCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et CC. (9) Nicinono.—Regionem certam fundi, propri1s(10)finibus elus mutatis, dominas cias (11)distraere ac residuuni retinere non prohibetur. Nec amplius emtor, quam quod ratione (12) secundam venditionis fidem ad se pervenit, vindicare potest praetextu terminoram temporis antecedentis venditionem. Dat. Id. Deeemb. Nicomediae, AA. (13) Conss. [293-304.] 2. lidem AA. et CC. (14) TATIANO (15).—Successionum varietas et viciuorum novi consensus, additis ve! (16) detractis agris alterutro, determinationis veteris monumenta saepe permutant. Dat. IX. (17) Ka!. lan. Nieomediae, AA. (18) Conss, [293-304.] (1) compntanhiae sant, mg. BU., la ed. Schf., var. 1. gZ. (2) Los lame. Pl. 1. 2. Bg., y la ed. Schf.; a, las ed. Nbg.

HaZ, y las demós. (3) casu, ,nms. Pi. 1. 2. Bq. ed. Schf. (4) quod. falta en las ed. Ibg. ¡ial.

(5) Los salas. Pl. 1. 2. By. (it., y las M. Nbg. Schf. Hal.; id,

insertan RvSs. y los demós. (5) caso, mme. Pl. 2. Bg. (it.

(1) in avum et proavum paternum vel matOrnuin et lo matrem [et ini aviesa vel (et) proaviam peternam val mater.

nasa, mms. Pl. 1. (it., eL Schf. (8) Corrobora esta indicación de la fecha el m$ Piet., en el Cual, sin embargo, es aplicada d la iey anterior.

1. Los Emperadores DTOCLECIANO y MAXIMIAy Gésares, á NICÉFORO.—NO se le prohibe al dueño del mismo enajenar cierta parte de un fundo, habiendo cambiado sus propios linderos, Y conservar lo restante. Y el comprador no puede reivindicar, so pretextode los lindes del tiempo anterior á la venta, mas que lo que en razón fué su poder con arreglo á la efectividad de Ja venta. Dada en Nicomedia los Idus de Diciembre, bajo el consulado de los Augustos. [293_304.]

NO, Augustos

2. Los mismos Augustos y Césares ti TACIANO. —La variedad de las sucesiones y los nuevos consentimientos de los vecinos alteran muchas veces las escrituras de un antiguo deslinde, por haberse afiadido ó quitado campos á uno ó á otro. Dada en Nicomedia á 9 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.] (9) et CC., faltan en los lame. Pl. 1. Eg. (10) proprii, el libro de Aured ano y un antiguo me. en Char. al mdrgen, (Juyacio Obes. XIII. .; también las BaS, dicen 6iv ol%a(w', áp53'. (11) sine, falta en el mg. P1. i. (12) trad1L1one 84/un conjetura Cuyacio Obu. XIII. s&, afirmando Char, al mdrgen, que se lee en algunos. (13) CC.,mag.Pisi. (14) et CC., faltan en el mr. By. (15) Taciano. mme. Piel. Pl. 1. 2. Bg., y la cd. Nb,q. (16) et, cd. Nbg. ¡ial. (17) pp. VIII., sas. Pit. (18) AA. et, HaZ. Rau. Cont. es.; cc et, me. Fist.

396CÓDIGO.-LIBRO UI: TITULO

8.Imp. CONSTANTINUS A. ad TERTULLIANUM, V. P. Gomitem diocceseos Asianae (1). - Si quis super (2) sui iuris locis prior de fluibus (3) detulerit querimoniam, quae proprietatis controversiae cohaeret (4), prius super possessiones (5) quaestio finiatur, et tunc agrimensor ¡re praecipiatur ad loca, at patefacta veritate huiusmodi litigium terminetur. Quod si altera pars, ne huiusmodi quaestio torminetur, se subtraxerit, nihilominus agrimensor ja ipsis locis iussioue rectoris provineiae una cum observante parte hoc ipsum faciens perveniet. Dat. VI. (6) Kal. Mart. Veronae ti), GALLICANO et SYKMACHO Conss. [330.]

XXXIX

3. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, 4 de la diócesis de Asia-Si alguien hubiere promovido primero sobre lugares de su propiedad una cuestión de lindes, que vA unida fi la controversia sobre la propiedad, termínese antes la cuestión sobre las posesiones, y mándese entonces que el agrimensor vaya fi los lugares, fi fin de que evidenciada la verdad se ponga término A semejante litigio. Pero si para que no se termine la cuestión se ausentare la otra parte, irá, no obstante, el agrimensor fi los mismos lu-ares por mandato del gobernador de la provincia, Junto con la parte que esté presente, y hará esto mismo. Dada en Verona A 6 de las Calendas de Marzo, bajo el consulado de GALICANO y de SIMMACO. [330.] TERTULIANO, Conde

4. Idem A. ad 13ASSUi F. P. (8).- Si constitent, euin, qui finalem detulerit (9) quaestiouern, priusquam aliquid sententia determinetur, rem sibi alienam usurpare voluisse, non solum id, quod male petebat, arnittat, sed quo magis arlusquisque contentus suo (10) rem non expetat (11) iuris alioni, qui irreptor agrorum (12) fuerit in lite superatus, tantuin agri modum, quantum (13) adimere (14) tentavit, amittat. Lecta apud acta (15) XII. (16) Kal. lul. GALLICANO et SYMMACHO Conss. [330.]

4. El mismo Augusto á RASgO, Prefecto del Pretorio.-Si constare que el que hubiere promovido la cuestión de lindes quiso usurpar para si, antes que algo se determine por sentencia, una cosa ajena, pierda no solo lo que pedía malamente, sino que, fi fin de que contento cada uno con lo suyo no pida cosa del derecho ajeno, el invasor de campos, que en el litigio hubiere sido vencido, pierda de su campo tiinta extensión cuauta intentó quitar. Leida en actuaciones fi 12 de las Calendas dJuho, bajo el consulado de GArrcANo y de SIMMAco. [330.]

5. Imppp. VALENTINIANUS, THPIODOSIUS et AaÁAA. NE0TERI0 P. P. (18).- Quinqiie pedum praescriptione submota finalis iurgii ve¡ locorum libera peragatur intentio.

Y

CADIUS (17)

PP. (19) VE. (20) Kal. Aug. ARCADIO A. etBAuConss. [385.]

TONE (21)

5. Los Emperadores VALE, NTINIANO, TEoDosio ARCADIO, Augustos, 4 NEOTURIO, Prefecto del Pretorio. -Abolida la prescripción de los cinco pies, ejercítese libremente la acción de deslinde de un predio ó de lugares. Publicada fi 7 d las Calendas de Agosto, bajo el consulado de ARCADIO, Augusto, y de BAUTÓN. [385.]

6. Imppp. TREODOSIUS, ARCADIUS (22) et HoNORIIJS (23) RUFINO (24) P. P. (25).-Cuncti0 molitio-

6. Los Emperadores TEODOSIO, ARCADIO y Ho4 RUFIrio, Prefecto del .Pretorio.-Mandamos, que, descartados todos los ardides y maquinaciones, en la cuestión de lindes no tenga lugar la prescripción de largo tiempo, sino solamente la de treinta arios. Dada en Constantinopla fi 1 de las Nonas de Noviembre, bajo el segundo consulado de Ancanio, Augusto, y el de RUFINO. [392.]

(1) V. P. Oomitem dioeces. Asian., faltan en ¿os mme. PW. Cha. Val. Pl. 1. 2. Bg., y en las cd. .Nbg. Hal. ¡luce. (2 hwais, insertan el (Y, racod. y ..4ucl. fin. reg. (8) de úu,Ihu, faltan en el O. TAcad. y Átect. fin. rej. (4) quae finali cohaeret de peoprletate eontroverslae, el O. Thcod. y AuCt. fin. reg. (5) Los mmc. Pl. 1. 2. Bg. OC, y la cd. Schf., O. Tkeod., Auct. fin. req.; prius possesslouis, cd. Nb,q. lEal. y Zas demds. (6) Jis. Pis¿,, ley 5. 0. VIII.' Viii., el C. Theod., Aiea. fin. rcg, Bk. XV!., Ha¿. y los demds. (7) Vcronae, falta en el O. TAcod, Áuct. fin. rey.; beSti, inc. PÍSC, acaso Naissi. (8) Xc. (Yac., Ja.c. Oodofr. en Procopogr. Thcod. Üod. p. 43.; preBidum, mc. Val.; pue, mc. Piel.; pum, mc. Pl. 1.; P. U., mc. Pl. 2., Hal. y deSpuéS loe demás, 0. TAcad., .4uc1. fin. reg; la dignidad falta en el ma. Bg., y en la cd. Nbçi. (9) retulerit, el C. Theod.; detulit, cd. Schf. (10) jure, añade ¿a cd. Schf. (II) expectat, mc. 01., cd. Wbg.; exepectet, R1. (12) sI, insertan el me. 01., y la cd. Nby. ¿18)quajiti, y poco antes tauti, ti me. Dg., y la cd. Schf. (14) diripere, el O. Theod., Auet. fin. rey. (1) Lecta ap. acta, faltan en el me. Fiat., el cual dice Dat., que es lo que inserta el C. Theod.; t.ecta ap. Senatuin, AucI. fin. rey.

(16) 515. Piel.; V. 7e0d., Auct. fin. rcg., flk.; XLII., Hal. y los demás. (17) Areadius, falta en loe mmc. Val. Bg. (18) P. P. O. E. N., el C. Tkeod.; Pl. P. Or. E. V., Auci. fin. re,q.; Pl. P. Oricutis, 5k. (19) Dat., el O. 17ieod, Auci. fin. rey. (20) VIII., m2. Piel., Ha¿. Russ. (21) El 0. Theod., Bk.; Augusto et Bautone, ..4uct. fin. ,'eg., (Yont. 82.; Arcadio A. II. et Refino, Ifni. RuSS. Cont. 88. y los demás. (28) Árcadiug, falta en los mme. Val PI. í. (25) JaC. Oodofr. en la nota b. de la ley s— n. O. II, se. opina que ce debe tachar el nombre de Honorio. (24) Rufo, el O. Theod., Jac. G'odofr. en la nota e, de la ley 5. 77.. C. IL he. (25) 0. (Orientis), añaden el U. Titead., Bk.; E., adicionan Auci. fin. rey. (26) inotionlbus, el 0. Tlttod., Auet. fin. rey. (17) m43hiLde, el (Y. Theod., AucI. fin. rcg., Hal., Cali. AnS. dccl; y lo mismo parece que decia el are. Dg. antes de reciente enmienda. (28) Mc. Piel., U Theod AucI. fin, rey.; II. Non., Hal. y loe demás. (29) El U. Theod., AucI. fin. rey., Bk.; ConstauUuop., falta en ¡nial, y en los demás.

nibus (26) et machinationibus (27) amputatis decernimus, in final¡ quaestione non longi temporis, sed triginta tantummodo annorum praescriptionem locum habere. Dat. prid. Non. (28) Novemb. Constantinop. (29) ARCADIO A. II. et RuFINO Conss. [392.]

NORIO,

CÓDIGO.-LIBRO III: TITULO XLI397

TIT. XL

TÍTULO XL

DE CONSORTIBUS RIITSDEM LITIS (1)

DE LOS COLITIGANTES

1. Imp. IULIANUS A. SECUNDO P. P. - (2) Explosis atque Teiectis praescriptionihus, pias litigatores sub obteutu eonsortium studio potrahendae disceptationis excogitare consueverunt, sive unius fori omnes sint, sive in djversjs provinclis versentur, nec adiun cta praeseritia consortis vel consortiurn, agendi vel respondendi iurgautibus Jicentia pro parte pandatur. Dat. III. Non. Septemb. Antiocbiae (3), Cons. [362.]

TINO et NEVITTA

MAMRR-

2. Impp. VALBNTJNIANUS et VALENS AA. SALP. P. (4).--Comnulne negotium post litem legitime ordinatam (5), et (6) quibusdam absentibus, in solidum (7) agi sine mandato potest, si praesentes (8) rem ratam dominum habiturum cavere parati sint (9), vel, si quid (10) ab bis petitur, iudicatum solvi satisdatione firmaverint. UIJSTIO

PP. VI . Id. Decemb. divo XOVIANO (11) A. (12) et Conss. (13) [364.]

VAItRONIANO

El Enlperador JULIANO, Augusto, á SGuPrefecto del Pretorio.-Deseehadas y rechazadas las prescripciones que so pretexto de sus consortes acostumbraron á imaginar los litigantes con el propósito de dilatar el juicio, concédaseles á los litigantes facultad para ejercitar la acción ó para contestar por su parte, ya si todos fuesen de un mismo fuero,, ya si habitasen en diversas provincias, y no se contara con la presencia del consorte ó de los Consortes. Dada en Antioquia á 3 de las Nonas de Septiembre, bajo el consulado de MAMERTINO y de NEvITA. [362.1 1.

DO,

2. Los Emperadores VALENTINIANO y VALENAugustos, á SALUSTIO, Prefecto del Pretorio.Después de incoado legalmente el litigio, y hallándose ausentes algunos, se puede ventilar sin mandato en su totalidad un negocio comiin, si los presentes estuvieran dispuestos á dar caución de que el dueño ratificará la cosa, ó, si algo se les pide, hubieren asegurado con fianza que se pagará lo juzgado. Publicada á 6 de los Idus de Diciembre, bajo el consulado del divino JOVIANO, Augusto, y de VARRONIANO. [364.] TE,

TIT. XLI

TÍTULO XLI

DE NOXALIBUS ACTIONIBUS

DE LAS ACCIONES NOXALES

1. Imp. ALEXANDER A. MARCELLO.-Si exstat (14) corpus nunimorum, quos ablatos ex patris tui hereditate ab eo, quem liberum esse constiterit (15), allegas, vindicare eos vel ad exhibendum agere non prohiberis. Nam quamvis alias noxa caput seqiiatur, et maiiumissus furti actione teneatur, quae in heredem non competit, quum tamen servus a domino aliquid auferat (16), quam vis furtum committat, furti tamen actio non est nata, neque adversus ipsum, si postea manumisSUS est, loeum habet, nisi furtivas res et (17) post manumissioilern contrectet.

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusio, á MARexiste la suma de monedas, que dices fueron quitadas de la herencia de tu padre por uno que constare que es libre, no te se prohibe que las reivindiques ó que ejercites la acción de exhibición. Porque aunque en otro caso siga la noxa al individuo, y el manumitido esté sujeto á la acción de hurto, la cual no compete contra el heredero, sin embargo, cuando un esclavo quite alguna cosa á su seflor, aunque corneta hurto, no ha nacido la acción de hurto, ni tiene lugar contra el mismo, si después es manumitido, á no ser que también después de la manumisión retenga las cosas hurtadas. Publicada á 13 de las Calendas de Diciembre, bajo el segundo consulado de MkxIhiO y el de ELIANO. [223.]

PP. XIII. Kat. Deeemb. (18) Conss. [223.]

MAXIMO

II. et An-

LlANO

CELO.-Si

2. Imp. G0RD1ANUS A. QuIWPILIANO et al¡¡.,?.Si servi vestri inscientibus (19) vobis vel etiam prohibentibus furtim arbores ceciderunt, quibus etiam propria poena iuxta legem saltui datam fuelat (20) praestituta (21), frustra veremini, ne ex

2. EL Emperador GORDIANO, Augusto, á Qw1 á otros. -Si ignorándolo vosotros, ó aún prohibiéndoselo, cortaron furtivamente árboles vuestros esclavos, para quienes también se habla establecido pena propia conforme A la ley dada

(1) eiusdem litis, faltan en la ed. Schf. (2) Po&t aun, antepone el Ü. Theod. i) EL C. Theod., Cont. 65. Bk.; Antiochise, falta en ¡tal, y en los J41n58. (4) Sallustio P. P, faltan en Consultat. (8) post-ordlnatam, faltan en el O. Theod. Consultat. (6) Los ,nma. Pl. 1. 2. Bg. GL, y las ed. wlg. &ar. ma., C. 79eod., Oonstdtatio; etiam, Rusa. y los demás. (7) In Bolidum y después sine mandato, faltan en el U. Thed., Cosuttat. (8) praesente, falta en el Tila. By. (2) suni, mms. P11. 2. Bg.,ias'ed. Nbg. Schf., yei O. T7eod. (10)quid, falta en el ni.s. Bg.; quod, el O. Theod., Con. sultatio. (Ji) loviniano, ¡taL RUM. Cont. 62. (12) A., falta en el O. yYheod., y con razón.

(13) El m8. FigI. pone aquí la indicación de la fecha de la ley .r. del titulo Siguiente. (14) exisat, mrns. Pl. 2. Bg. Ge., y las ed. 2'bg. Schr;

TILIANO

OVOV'14 &hol. Bas. (15) constiit, me. Ge., y las ed. SchÇ. Mal.; consistit, ns. Pl. 1. (16) Loe mms. Pl. 1. 2. Bg. 01., y las ed. Mg. Schf.; aufert,

¡tal. y los demos. (1) e, falta en el ma. Bg., con el que concuerda Echol. Bao. (18) Bovemb., mg. Piet. Véase la nota 18. de la ley 2. del titulo precedente. (12) Los mme. Pl. 1. 2. Bg. Ge., y las ed. NSg. ¡tal., monis Decr.; nescientibus, los ed. Scaf. RUSS, y las de,neie. (20) fuerlt, mme. Bg. (it., y Zas nt. Nbg. HaZ. (21) quibus-pracatituta, faltan tu Ivonie Decr.

398CóDIGO.-LBRO 111: TITULO XL!

persona eorum ultra noxae deditionem sitis obstricti, quuin ex delietis servorum domini ignorantes vel prohihentes, si noxali actione conveniantur (1), ita condemnari debeant, ut aut noxae ( 2 ) dedere aut condernnatiouem (3) sufferre habeant in sua potestate. PP. III. (4) Non. lun. GORDIANO (5) et AVIOLA Conss. [239.J

3. Impp. DIocL1TIANtrs el MAXIMIANUS AA. el CC. EuTycrno.-Sive servum plagii paras (6) accusare solemniter, praesidem provincine adire non prohiberis sive dominuui eius sollicitati serví noxali ludicio vol (7) furti malueris convenire, suam tibi iiotionem praeses provinciae commodabit (8), non ignoraus, quod, si dominum elegeris, et eo non consentiente, quod intendis, comrnissum probaveris, vol noxae dedendae, val damni sarciendi ac poenae praestandae habeat facultatern. PP. (9) V. Non. Oetob, Sivmii, AA. Conss. [293-804.]

4. Idem AA. el CC. Sosio (10).-Si servus, igno-

rante domino val sciente et pro hibere nequeunte, res tuas vi vapuerit (11), dominum cius apud praesidem provinciae, si necdum utilis annus excessit, quadrupli, quod si hoc effiuxit tempus, simpli noxali ludido convenire potes, qui (12) si noxae maluerit servum dedere, nihulominus cum ipso, quantum ad eum pervenit, experiri non pro hiberis; nam si eo consejo el prohibere valente, detracta noxae deditione conventus ad sumrnam conderanationis solvendam omnino (13) compellendus est. Sana si Criminis publici aceusationem propter uxorem tuam a servo raptam (14) intendendam pataveris, non contra domirnim, sed contra eum servam (15), quem facinus eornmisisse proponis, hanc instituere debes. PP. XVIII. Lii. Septemb. (16) Sirtnii, AA. Conss [293-304.1

5. lidem AA. el CC. MENOPHILO. - Si tibi par furtum nec manifestum aucillam servus ope consilioque domini eum alije rebus subtraxit (17), quam inter servum et liberum civile iudicium consistere non possit, eum ob hoc delictum dupil poenali actione, et de rebus propriis vindicatione vol condictione convenire potes. S. V. (18) Kal. April. Caess. Canes. [294-305.]

(1) al-coiweniantur, faUau en Ivona Deer. (2) ut noxam, me. Pl. 2. ant noxam ed. Schf. (5) condemi,ationee, cd. Sckf., Ivonis Decr.; pero

't71V

%ii)V las Bac.

(4) IV., me. Pit. (5) A., inserta 2k.

() placet, mme. Pi. 2. Bq.; placeat. cd,. Íbg.; pero !d, las Boa. (7) Loe mina. Pl. 1. 2. Hg. GI., y las cd. Nbg. Sclzf. Mal. Cont. 62.; elve, Racas. Cont. 55. y ¿os demás. (5) accommodabit, mina. P1. 1. 2. (9) IL, inc. Pial.

para los bosques, en vano temeis que por razón de la persona de aquellos seais obligados á más que á la dación por la noxa, pues por razón de los delitos de los esclavos, sus dueños, que los ignoran ó los prohiben, si fueran demandados con la acción noxal, deben ser condenados de modo que tengan en su facultad ó entregarlos por la nola, ó sufrir la condena. Publicada á 3de las Nonas de .Junio, bajo el consulado de GORDIANO y de AVIOLA. [239.]

3. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAmilAAugustos y lJésarcs, á ELrTIQUIO. -No te se pro-

NO,

hibe que recurras al presidente de la provincia, si te dispones á acusar solemnemente de plagio 4 un esclavo, y si prefirieres demandar 4 su señor con la acción noval ó con la de hurto del esclavo solicitado, el presidente de la provincia te atenderá con su jurisdicción, no ignorando, que si hubieres elegido al dueño y hubieres probado el delito que sostienes, sin que él lo consintiera, tendrá facultad ó para hacer entrega por la noxa, ó para resarcir el daño y pagar la pena. Publicada ea Sirmio 45 de las Nonas de Octubre, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

4. Los mismos Augustos y Césares 4 Sosio.-Si

un esclavo, ignorándolo su señor, ó sabiéndolo y no pudiéndolo impedir, hubiere robado por fuerza cosas tuyas, puedes demandará su señor ante el presidente de la provincia con la acción noxal por el cuádruplo, si aún no transcurrió el año útil, y por el simple importe si transcurrió este tiempo, y si hubiere preferido entregar el esclavo por la noxa, no se te prohibe, sin embargo, que ejercites-contra el mismo la acción por cuanto fué 4 su poder; porque si sabiéndolo él y pudiendo impedirlo, habiendo sido demandado, ha de ser compelido de todos modos, descartada la entrega por la noxa,á pagar el importe total de la condenación. Pero si hubieres creído que debias formular acusación de crimen público por haber sido robada tu mujer por un esclavo, debes formularla no contra el señor, sino contra el esclavo que dices cometió el delito. Publicada en Sirmio 4 18 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de los Augustos [293-304.] 5.

Los mismos Augustos y Césares á MENoILo.

-Si un esclavo te sustrajo con ayuda y consejo de su señor por hurto no manifiesto una esclava con otras cosas, como entre un esclavo y un hombre libre no puede existir juicio civil, puedes demandarlo 4 causa de este delito con la acción penal del duplo, y en cuanto 4 las cosas propias con la reivindicación ó la condicción. Sancionada fi 5 de las Calendas de Abril, bajo el consulado de los Césares. [294-305]

Socio, mmc. Val. Pl. !. 2.; Solio, mmc. Piel. .Bg. rapuit. mme. Pl. 2. Gt., cd. &h(. quod, mine. Pl. 2. Bg. omuimodo, mmc. Pi. 1. 2. 01., y la cd. Sckf. (14) ex raptu, inserta la cd. ScJif. (15) contra eum, mmc. Fi. 1. 01., cd. Schf; contra aervuiu, mmc. Pl. 2. Hg. (16) D. XVIII. K. lan., mc. Pial. (11) Los mmc. Pl. 1. 2. Bg. 01., 'y las cd. &hf. Cont, 52.; subtraxerit, (as demds ed. (18) D. V., ene. Pist. (10) (11) 12) (13)

CÓDIGO.-LIBRO III: TÍTULO XLII399

TIT. XLII

TÍTULO XLII

AD (1) EXHIBENDUM (2)

DE LA ACCiÓN DE EXHiBiCIÓN

'1. Imp. ALEXANDER A. CRESCENTI, mi1ii. - Si doniinium ancillae, de qua agis, ad matrem tuam pertinuit, nec jure a patre tuo vennmdata est eiusque proprietatem tibi vindicare paratus es, praeses provinciae exhiberi eam iubebit, rit apud iudieem de reí veritate quaeratur.

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á CRESCENT; militar.-Si á tu madre le perteneció el dominio de la esclava, por la que ejercitas la acción, y no fué vendida con derecho por tu padre, y estás dispuesto á reivindicar para ti su propiedad, el presidente de Ja provincia mandará que sea exhibida, para que ante el juez se investigue la verdad de la cosa. Publicada las Calendas de Mayo bajo el consulado de ALEJANDRO, Augusto. [222.]

PP. Kal. Mali ALEXANDRO A. Cons. (3) [222.] 2. Idem A. Sao.-Si criminis alicuius reus servus postulatur, per ad exhibendum actionem produci a domino, non celan debet. PP. XI. [Cal. Deeemb. ALEXANDItO A. Coas. (4) [222.]

2. El mismo Augusto u Sino.-No se debe ocultar, que, si un esclavo fuera acusado como reo de algún crimen, ha de ser presentado por el dueño por la acción de exhibición. Publicada It 11 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de ALEJANDRO, Augusto. [222.]

3. Idem A. FELICISSIMAE.-Neque ad exhibendum actio, rieque propnietatis vindicatio, si nune competit, propterea perernta est, quod aliquando adversus te ad exhibendum actione aliter pronuntiatum est, quia eommutatione litis alia res esse incipit. PP. Kal. Septemb. MÁxIMo II. et AELL&NO Conss. (5) [223.]

3. El mismo Augusto á FELICISIMA.-Ni la acción de exhibición, ni la reivindicación de la propiedad, se ha extinguido, si ahora compete, por la razón de que en otra ocasión se falló de otra suerte contra ti en la acción de exhibición porque con la variación del litigio comienza á ser otra la cosa. Publicada las Calendas de Septiembre, bajo el segundo consulado de MÁxuiJo y el de ELIANO. [223.]

4. Idem A. FLACILLAE (6). -Non ignorabit iudex, instrumenta tu¡ iuris, quae penes diversam partem fuisse probaveris, si (7) ab eisdem non exhibeantur, iunisiurandi in litem faoultatem deferri tibi oportere. PP. III. Kal. Mart. AuIcoLA et CLEMENTINO Conss. (8) [230.]

4. El mismo Augusto ci FLACILA.-NO ignorará el juez, que si los instrumentos de tu derecho, que hubieres probado que se hallaban en poder de la parte contraria, no fueran exhibidos por esta, se te ha de conceder la facultad de jurar para el litigio. Publicada á 3 de las Calendas de Marzo, bajo el consulado de AGRÍCOLA y de CLEMENTINO. [230.]

5. Imp. G0IUMANisS A. SABINIANO (9), mii iti.Ad exhibendum actione non taritum eum, qui pos. sidet, sed etiam eum tener¡, qui dolo fecit, quomirius exhiherct, merito tibi a non eontemncndae auetoritatis Inrisccnsulto Modestino responsum est.

5. El Emperador GORDIANO, Augusto, ci SÁB!NIANO, militar.-Cou razón se te respondió por el jurisconsulto Modestino, de no despreciable autoridad, que con la acción de exhibición se obliga no solamente el que posée, sino también el que con dolo hizo que no se exhibiera. Publicada It 2 de los Idus de Febrero, bajo el con sulado de GORDIANO, Augusto, y de AVIOLA. [239.]

PP. II. (10) Id. Februar. GORDIANO (11) A. et AvioLA Conss. 1239.1 8. Imp. PRILIPPUS A. POLEMONIDI (12).-Instrumenta ad ius tuum perthidntia partem diversam invasisse assevcrans, si quidem crimen intendis, solenmibus accusationibus (13) impletis fidem asseverationi tuae facito (14), sin vero ad exhibendum intendis, iudiciorum more experire. PP. prid. Id. (15) Mart. PEREGRINO et ARMILlANO Conss. [244.]

6. El Emperador FILIPO, A ugusto, ci PoLuisoNIDEs.-Aseverando que la parte contrariase apoderó de instrumentos pertenecientes It tu derecho, si verdaderamente intentas querella criminal, formalizadas las solemnes acusaciones, prueba tu aseveración, pero si intentas la acción de exhibición, procede en la forma acostumbrada en los juicios. Publicada It 1 de los Idus de Marzo, bajo el consulado de PEREGRINO y de EMILIANO. [244.]

7. Impp. D]0CLETIANuS et MAX3MIANUS AA. (16)

7. Los Emperadores DiOCLECIANO y MAXIMIA-

(1) De actione, antepone a Bis. Pi. 2.; tbi, el ms. PUL (2) Actio competit, añade el ms. Ge.; actio in personam et nni XXX annls, añade el lBs. Cas. 3) Confirman esta indicación de la fecha los mme. Pa. ríe. Piel.

(4) En el me. Piel. se pone aquí la indicación de la fecha, que por lodos se atribuye 4 la Siguiente I6. (5) Lo, indicación de la fecha se apoya en el sna. Piel.; pero véase la nota anterior. (8) Facillae, mene. Cas. Val. Pl. 1. 2., gil. .Nbg. (?) Los mene. PI. .1. 2. Eg. Cl, y las ed. Nbg. Schf. Hiel.; Rus,. y los deende colocan si despuis de índex. (8) La indicación de la fecha concuerda con ¿a de los reims. Piel. Paris.

(3) 5ab1aio, Cont. 76; Sabino, mm.s Piet. Bg. (lo) IL, falta en los mene. Piel. Paris. (le) Gori!., falta en lo eneas. Piel. París. (12) Los eneas. Piel. Cas. Bg. PC. 1. 2.; Palemoni, ene. Val., y ed. Nbg.; Palemonidi, ¡Jal. y tos demás. (18) solemnibus accusationis, según conjeturan C'uyacio

(Obse. XIII. 55.), Cont. 76., y el libro de Aureilisno en C7ear. al nuirgen. (14) fac, mene. Pl. 1. 2. Eg. Ge., y las cd. Nbg. &hf. ifni. (15) Los mene. Piel. Paris.; II. Id, Hal. y los demás. (16) Los mene. PisI. Bg, Bk.; et CO., añaden los mmc. Pl. 1, 2., y lee demás ed.400CÓDIGO-LIBRO hL TÍTULO XLIII

VrVA1iAwo (1),-Exhibitionis necessitate tenetur, qui (acuUatem habens culpam vol dohum in expiendo praecepto committit, ita iii qui (2) rem doteriorem exhibuit, a.equitas exhibitionis perficiat (3), ut, quamvis ad exhibendum agi non Ípotest (4), ja factum tamen actio contra euin detur. PP. XVI. Kal. lun. MÁXIMO II. et

AQUIJI.INO

Conss. (5) [286.]

Augustos, ci VITALIANO.-Está obligado á la necesidad de la exhibición, el que teniendo posibilidad comete culpa ó dolo al cumplir el precepto, de tal suerte, que, si uno exhibió una cosa deteriorada, la equidad de la exhibición haga, que, aunque no se pueda ejercitar la de exhibición, se dé, sin embargo, contra él la acción por el hecho. Publicada á 16 de las Calendas de Junio, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de AQUILINO,

NO. (286.]

8. Ijdeni AA. et CC. P1OTINO.-Si res tuas rnodavit ant deposuit is, cuius in (6) precibus meministi, adversus tenentem ad exhibendum vel vindicatione uti potes. Quod si pactus (7) sit, itt tibi restituantur, si quidem ei, qui deposuit, saecessisti jure hereditario, depositi actione uti non prohiberis. Si vero ncc civil¡ nec honorario iure ad te hereditas eius pertiuet, intdlligis, nullam te ex buiusmodi pacto (8) contra quem supplicas actionem stricto iure habere; utilis autem tibi propter aequitatis rationem dabitur depositi actio,

S. (9) V. Kal. Maii Heracliae, AA. Couss. [293-304.]

8. Los mismos Augustos y Césares ci FOTINO.Si aquel de quien haces mención en tus súplicas dió en comodato ó cii depósito cosas tuyas, puedes ejercitar contra el que las tiene la acción de exhibición ó la reivindicación. Pero si hubiera pactado que se te restituyan, si verdaderamente has sucedido por derecho hereditario al que las depositó, no te se prohibe ejercitar la acción dé, depósito. Mas si ni por el derecho civil, ni por el honorario te pertenece su herencia, ten entendido que por virtud de este pacto no tienes por estricto derecho ninguna acción contra quien suplicas; poro se te dará por razón de equidad la acción útil de depósito. Sancionada en Heraclia á 5 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

S. (10) VIII. Kal. Septernb. Caess. Conss. [294-805.]

9. Los mismos Augustos y Casares ci FAUSTINO. -Si hubieres probado ante el presidente de la provincia, que pagaste á quien correspondia lo debido en derecho por virtud de cualquier contrato, mandará que se te exhiban y devuelvan, á ti que naturalmente conseguiste la liberación, tus quirógraen virtud de Los que ya no se puede pedir nada, y los intrumentos pertenecientes á aquel contrato. Sancionada á 8 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de los Césares. 1294-3051

TIT. XLIII

TÍTULO XLIII

DE ALEATOIiII3US ET ALEIARUM LTJSU (11)

DE LOS JUGADORES Y JUEGOS DE AZAR

A-firaecae Const. Imp. lustiniani ad Demoatheiiem P. P. (12) re tus versis

A.-*nhigta versión de la constitución griega del emperador Justiniano, dirigida 2 Demóstenes, Prefecto del Pretorio

1.-Alearum usus(13)antiqua res est et extra (14) operas pugnatonias (15) eoncessa (16); verum pro temporeprodiit (17) unlacnimas, millia (18) extranearuin nominationum (19) suseipiens. Qaidam enim (20) bidentes, ncc ludum scientes, sed nominatione (21)

1.-El uso del azar es cosa antigua y concedida fuera de los ejercicios de combate; pero con el tiempo produjo lágrimas, tomando miles de nombres extraños. Porque algunos que jugaban, y no conoclan el juego, sino solamente de nombre, por-

(1) Loa mas. Pial. Ciss. Val. PI. 1. 2., y la cd. Nig.; Vilalino, ma. Bg.; V1talicu,i, Jial, y loe demás. (2) Los mas. Pl. 1. 2. Bg. GI., lodos los mas. de Cont. y de RUSL,.y las cd. Nbg. Schf.; ita ut, Si, Ha2. y los deade. (3) pro ilciat, rn,as. Pl. t. 2. Bg. Ct, y la ed. dchf. (4) Los ama. Pl. 1. 2. Bg. Ql., y las cd. Nbg. Schf. lid.; poasLI, Rusa. y ¿os demás. (5) En loa anis. Pisi. Paris. se pone aquí la indicación de La fecha aplicada por lodos á la siguiente ley. (ój in, falta en loa mas. Pl. 1, 2. 6g. Gt., y en Zas ed. Nbg. o5OtV, ¿as Bao. schr.; V PRj.LSOÇ aVECpÑV7OeV, (1) pactum, Hd.; pero EL-0 las Ras. (8) Loa ama. Pl. 2. Bg.; ex ema pacto, ma. li. 1., y todas las cd.; pero duc8 ¶&V tOtO)t(.2V oÜ-Lqd)V(I)V, las Bes. (9) E'., aam a. Pial. Paria. Véase la nota S. de la ley anterior. (lo) PP., mma. Piel. Paris. (Ii) Toda la ráhrica falta en loe amas. Piat, Val. Pl. 1., y en el sas. Pl. 2. fui puesta aquí deapu2g. Unen esta rúbrica con la del título siguiente la cd. Sclif. (De relig. et suint. tun. et de alC&torlbus), yla cd. Nbg. (De rellg.-funerum et aleae lasa et aleatorlbus), que es La que aceptan ifni. Ruso. Cont. 66. 76.

(12) Hal., y después todos los demás, opinan que esto. Conatitucián tat dirigida d Juan, Prefecto del Pretorio; pero la ley 25. 0. 1. 4. denueealree que faS dirigida d Demóstenes, Prefacio del Pretorio, y ciertamente en Constantinopla a 10 de Loe Calendas de Octubre, bajo el consulado de Dcciv. (13) lusas, Agustin., Leuncinv. Natal. 1. 50. (14) Este extra, que d4 origen á dudas en Ciata de la ley 2. D. IL 5., se ha de considerar que provino de mala versión de la proposición griega 1tp&, la cual deberla haberse traducido por apud ó propter. (13) operas pugnatorum, cd. Schf.; operas pugiiatoribus, cd. .Nbg. Rusa.; operas pugiiautibus, Aguslin.; opera pugua toria, HaL. (15 concessa taponen entre parSntesisCont. Char. Pac. (17) Las cd. Nbg. Schf. ¡Ial. Rusa. Bk., Agustin.; abiit, Cont. y tos demás. (18) lid. Schf., A1ualin; multa, las id. Nbg. HaL; multo. nililia, Rusa. y Los demáS. (19) Auguetin.; i,atiouum, todas LaS cd. (so) Las cd. Ebg. Sclir. Hal.; nec, iaac,tea Agutin., RuaS. y los demás. (21) ,iumeratione, todas las ed; uomiiiationum, Aguatin.

9. lidem AA. et CC. FAUSTINO.- Si ex quocunque contractu apud praesidern provinciae jure debitum ciii oportucrat te reddidisse probaveris, chirographa tua, ex quibus iam nihil peti potest, et instrumenta ad eum contractum pertinentia tibi, naturaliter liberationem consecuto, exhiberi ae reddi iubebit.

CÓDIGO.— LIBRO III: TÍTULO XLIII

tantum, proprias substantias perdiderunt die noetuque ludendo argento, apparatu lapidum (1) et auro. Conequeuter autem ex JULO iuordinatioue blasphemare Deum (2) conantur, et instrumenta confieiunt (3). Commodis igitur subiectorum prospicientes (4) hac general¡ lego decernirnus, ut nulli Iiceat in pubJeis ve] p1ivatis domibus vel locis (5) ludere neque inspiecre (6); et si contra factum fuerit, nulla sequatur condemnatio, sed solutum reddatur et competentibus actionibus repetatur ab bis, qui dederunt (7), aut eorum heredibus aut, his negligentibus a (8) procuratoribus (9) vel patribos (10) seu defensoribus (11), non obstante (12) nisi quinquaginta annorum praescriptione, episcopis vero (13) locorum hoc providentibus (14) et praesidum auxilio uteutibus. Deiude (1) ordinent (16) quinque ludos, monobolon, contomo,io bolon, qtnntanum coutacem sine fibula (11), cÍ perichyten, et hippicen (18), quibus sine dolo atque cali idis machi» ah onibus md ere permitt imus (19)]. Sed nec (20) perrnittimus etiarn in bis ludere ultra unurn solidum, et si (21) multuin dives sit, ut, si quem vine¡ coiitigerit, easum gravem non sustineat. Non enim solum bella bene ordivamus et res sacras, sed et ista (22), interminantes poenam transgressoribus, potestatem dando episeopis hoc inquirendi et praesidurn auxilio sedandi (23). B.—Epitome eiusd. ex Bac.401

dieron sus propios bienes jugando de di;, y de noche plata, artefactos de piedra y oro. Pero consiguientemente á este desórden so atreven á blasfeniu.r contra Dios, y otorgan instrumentos. As!, pues, mirando por la conveniencia. (le los súbditos, mandamos por esta ley geeraI, que á nadie le sea licito jugar ni presenciar juegos en edificios ó lugares públicos ó privados; y si se hubiere hecho algo cii contra, no se siga ninguna condena, pero devuélvase lo pagado y reclámese con las competentes acciones por aquellos que lo dieron, ó por sus herederos, ó, descuidándolo ests, por los procuradores ó padres ó defensores, sin que obste otra prescripción que la de cincuenta afios, proveyendo ii esto los obispos de las localidades, y valiéndose de los presidentes. Reglamenten después cinco juegos, el de saltos mortales, el de saltos con garrocha, al de palo qceintano sin hebilla, el peri quites, y el hipico, Lá los cuales permitimos jugar sin dolo y sin astutas maquinaciones.] Pero ni aún en estos permitimos jugar más de un sueldo, aunque uno sea muy rico, de modo que, si aconteciere que uno fuese vencido, no soporte grave pérdida. Porque no solamente ordenamos bien las guerras y las cosas sagradas, sino también estas, conminando con pena á los transgresores, y dando facultad á los obispos para hacer investigaciones sobre esto, y para corregirlo con auxilio de los presidentes. B.—Epttoms de la misma, tomado de las Basllicac

Constitutio prohibet ludos, exceptis quinque. Definit etiam quasdam muletas adversus aleatores, permittens et praefecto urbi et praesidibus provin. ciartiin et episcopis inquirere ea et prohibere, et omnes in lis mitos contractus rescindere. Concedit quoque actiones ex quinque permissis Judis et petitioneni eorum, quae exiiide debentur; decem Iibrarum muleta in eos statuta, qui constitutionem violan permissenint.

La costitución prohibe los juegos, excepto cinco. Señala también ciertas multas contra los jugadores de azar, permitiendo as¡ al prefecto de la ciudad, como á los presidentes de las provincias y á los obispos, inquirir esto y prohibirlo, y rescindir todos los contratos hechos sobre ello. Concede también acciones por razón de los cinco juegos permitidos, y la petición de lo que por causa de ellos se debe; habiendo establecido la multa de diez libras contra los que hubieren permitido que se viole la constitución.

C.—Epitome iluad, ex Pbotii Nemoç,

C.—Epitome de la mIsma, tomado del Nomoeanon de Focio

Qui victus est alea, flOil convenitur, el, si olvit, ipse eum successoribus repetit a victore ciusque heredibus perpetuo, etiam post triginta anuos. Qui si recuperare rioliut, quicunque velit, impri-

El que fué vencido en el juego no es demandado, y, si pagó, él y sus sucesores lo repiten perpétuamentedel vencedor y de sus herederos, aún después de treinta años. Y si aquellos no quisieran

(1) lapidtnn, falta en la ed. Schf.; apparatu, lapidibus, ing ed. Nbg. ¡ial.; en el texto griego tal vez se decía Xóoup Mov, 6 si su prefiere la lectura de Ifal. XaaOO, (esto es suppet. lectiU) X&LÇ. (2) Deum, falta en Agustín.; blasxhemare Id est Deo ma)edieere, eet. Sehí Ruso. (3) Las palabras XO1 Itciv'zce—nvceTpdltew del epitome de Zas Das. indican lo dispuesto sobre este particular. (4) providere eupiejtes, Agustin. (8) domibus val locis, faltan en Augustin.; val locis, faltan en las ed. .Nbg. Hal. (8) Las ed. Nbg. Hal. Rusa.; neque ja geuere neque la epecia, las ed. Schf. Cont. y las demás; pero concuerda con nuestra lectura la ley 34. § 1. C. 1. 4. (7) quae dederint, Cont. 66. 71. 76. Char.; qui dederint, cont. 62. Pee. Sp. BJc. (8) ab eoru,n, Rusa- y otros. () a prcscuratorlbas, faltan en .4gustin, en Cont. y después en tos demás excepto en Btc., y, al parecer, Con razón. (JO) a patre, Cont. y después tos demás excepto Ble. (Ii) Las ed. Eby. Schf. Bat. Ruas. Agustín.; illius civitatis, añaden Cont.. y los demás; pero el is,no rn Cont. y después los demás excepto Bk. auaáen ve! recipMt fisena; en lugar de Illius clvItati, dice Rusa. recipit fiseu. (12) cia non obstaute demum aliqua tempcsriim, Aguttin. (ho vero, falta en Agustín.

(14> Inqulreutibus, Agustín. (18) Las ecl. Schf. Nbg. Ha¿.,, delude vero. Rusa.; deincepe vero, Agustín. Con¡. y los demás. (28) Las ud. Schf. Nbg. lIal. Rusa. Bk., Agustín; ordinet, Cont. y los demás. Acaso debe leerse ordinst, refiriéndose 4 la constitución. (17) sine fihula, faltan en Agustin, y Con razón. (1) Los nombres de esto juegos enmendados por Cont. atendiendo 4 F'oeio, son muy diversos en las ed. anterioreS á Cont. (19) quibns—permittimus, faltan en las ed. .Nbg. &hf. Hal. Rusa. Agustin., y le parecen el Cont. que fueron tomadas de Focio, que dice ¿juan TéXn1 (29) Sed nemini, Agusltn. (21) £4. Schf. Agustín.; etiam si, las cd. .Nb,q. BeL Reos.; si, Cont. y los demás. (22) et res sacras, sed iota, ecl. Schf, Agustin.; sed et res sacras. Sed istam, M. .Nbg; sed et res ludieras. Sed istajn, Bat. Rusa. Sp. Bk.; sed et res sacras) ludiera,. Sed istam, cont. Ohar. ¡'oc. (23) sanandi, Aguetin.—De la Constitución griega queda esta antigua versión latín(¿, que falta por lo general en log mme. sin glose, y en los que la tienen y en las primeras cd. se halla colocada al final del siguiente titulo. Quedan, además, de la misma constitución dos epitomes y un suplemento 4 adición.

TOMO ry—si

402CÓDIGO.—LIBRO III: TÍTULO XLIII

mis vero civitatis, ja qua Id aecidit, pater aut defensor repetit iuque civitatis opera impendit. Cautio quoque propter aleam praestita inatiis est ae restituitur. Sin vero quis sub forma alene lupinis aliavo qua materia fuerit victus, non convenitur, habeantque episcopi licentiam hace inquirendi eum auxilio praesidum et patrum et clfensorurn. So¡am autem ludere liceat monobolo et contomonobolo, et Quintano contace sine fibula, et perichyte, et hippice sine fraude atque dolo. Et valde quidern divites uno solido in singulos congressus ludunt, caeteri autem multo minoris, et quod ultra hune modum est, non exigitur, et, si solutum est, restitultur. Harum rerum euram habent praesides, decern librarum muleta cadente in eos, qui hace trausgrediuntur ant transgredi patiuntur.

recuperarlo, cualquiera que quiera, pero en primer término el padre ó el defensor de la ciudad, en que aquello aconteció, repite lo jugado, y lo invierte en las obras de la ciudad. También es inútil y se restituye la caución prestada por causa de juego. Mas si en forma de juego con altramuces ú otra cualquier materia hubiere uno sido vencido, no es demandado, y tengan facultad los obispos para hacer investigaciones sobre esto con auxilio de los presidentes y de los padres y do- los defensores. Mas sea licito jugar solamente 4 los saltos mortales, 4 los saltos con garrocha, al palo quzntano sin hebilla, al periquites, y al hípico, sin fraude y sin dolo. Y, 4 la verdad, los muy ricos juegan cii cada sesión un solo sueldo, pero los demás mucho menos, y no se exige lo que excede de esta tasa, y, si se pagó, se restituye. Cuidan de:estascosas los presidentes, recayendo la multa de diez libras sobre los que infringen estas disposiciones ó consienten que se infrinjan.

D. –8uppIeientuni elusd, ex Eustathio de teinpor. interv.

8.—Suplemente d la misma, tomado de Lustatio de tempor. lterw

Nullum obstat tempus repeteiltibus id, quod ja aliquo luu prohibito solutum est, niel duntaxat annorum quinquaginta.

No les obsta ningún tiempo 4 los que repiten lo que se pagó en algún juego prohibido, 4 no ser únicamente el de cincuenta años.

k.—Graecae coast. vetos varal.

£.—Antigua versión de la constitución griega

2.—Proibernus etiam, ne siI1t equi (1) lignei; et (2) si quis hae occasione vineatur (3), hoc ipse recuperet (4), domibus eorurn publicatis, ubi hace reperiuntur. Si autem noluevit recipere (5) is, qui dedlit, procurator noster lioe inquirat et in opus publicum eonvertat. Similiter provideant (6) indices, ut a blasphemiis et periurlis, quae ipsorurn inhibitionibus debent comprimí, omnes (7) pealtus conquiescant.

2.—También prohibimos que haya caballos de madera; y si con tal ocasión fuera vencido alguien, recupérelo esto el mismo, siendo confiscadas las casas de los mismos, en que se descubren estas cosas. Mas si no hubiere querido recuperarlo el que pagó, averígüelo esto nuestro procurador, é inviértalo en las obras públicas. Provean igualmente los jueces, 4 que todos absolutamente se abstengan de blasfemias y de perjurios, los cuales deben ser reprimidos por las prohibiciones de los mismos.

.—Epitome alusdein ex Bac.

B.—Epitome de la mismo, tomado de las lauilicas

Constitutio prohibet lignea equestria, quae yocautur, statuta pecuniae in periculum deductae repetitione contra lusores et publicatione coñtra domos, in quibus eiusmodi lusus peracti sunt. Verum datar ctiam repetitio victo, qui solvit, aut, si is recipere nolit, lubet ea in opera publica cius civitatis erogan.

La constitución prohibe los que se llaman caballos de madera, habiendo establecido la repetición del dinero puesto en riesgo contra ¡os jugadores, y la confiscación contra las casas en que se hieleron tales juegos. Mas también se le dú la repetición al vencido, que pagó, 5, si él no quisiera recobrarlo, manda que lo jugado se gaste en ,las obras públicas de la ciudad.

5.—Epitome atoad. ex Photil Nomoc.

5.—Epitome da la misma, tomado del Nomocastea

Neque ligneis equestribus, quae vocantur, nc. que alio genere aleae ludere Hect, exceptis lis, quae in praccedeute lege permittuntur. Etiam loca, in quibus huiusmodi equestribus luditur, publica flunt, et quae soluta sunt, redduntur, aut, si recipere nolint qui solver ant, exignutur a praefeeto et praesidibus provinciarum atque opeLibus civitatuni applicantur.

No es licito jugar ni 4 los que se llaman caballos de madera, ni 4 otro género de azar, excepto A aquellos juegos que se permiten en la precedente ley. También se confiscan los lugares en que sejuega 4 tales caballos, y se devuelve lo que se pagó, ó, si no quisieran recobrarlo los que lo pagaron, se exige por el prefecto y por los presidentes de las provincias, y se aplica A las obras de la ciudad.

(1) aeu equestres, insertan Cont. y después los demás ercepLo¡1k. () uL, etla.do Cont., y después Los demás. (8) ci qui e hee oce. viceruut, Agusin. (4] hoc ipsum recuperetur, Agustin.; Ioc ipsum recuperare, .5. Sclif.

]5) accipere, Zas cd. Nbg. Schf. ifel. Ru es. (6) Las ed. Nb. Ha¿. Bula. Bk., Agustín.; prohi-

&er.

beai,t, Cont. y los demás.

7) Las ed. Nbg. ¡Ial. Reas.; homizies, Aguetin.; omites homiazes, Cont. y (os

403

CÓDIGO.-LIBRO 111 TÍTULO XLIV

TITULO XLIV

NT, XLIV DE RELIGIOSIS ET SUMTIBUS FUNERUIII (1)

DE LAS COSAS RELIGIOSAS Y DE LOS DE FUNERALES

GASTOS

1. Imp. ANTONINUS A. DORI'rÁE.-Si vi fiuminis reliquiae fui tu¡ continguntur, ve¡ alia justa et necessaria causa interveuit, aestimatione (2) reetoris provinciae transferre eas in aliuín locuin poteris. PP. VIII, Kal. Novernb, AToNINo A. IV. et BALBINO (3) Conss. [213.]

1. El Emperador ANToNiNo, Augusto, d DOR iTA. -Si son alcanzados por la fuerza del río los restos de tu hijo, 6 si media otra causa justa y necesaria, podrás trasladarlos, á juicio del gobernador de la provincia, á otro punto. Publicada á 8 de las Calendas de Noviembre, bajo el cuarto consulado de ANTOXINO, Augusto, y el de BALBINO. [213.]

2. Idem A. HILARIANO. - Invito s'el ignorante te ab alio illatunl corpus in purani possessionem tuam vel lapidem locum religiosum facere non potest. Sin autem voluntate tua mortuum aliquis in locum tuum intulerit, religiosus iste efilcitur. Quo facto monunienturn neque venire neque obligan a quoquam prohibente iuris religione (4) posse, in dubium non venit.

2. El mismo Augusto á HILAR]AN0.-El cadáver introducido por otro en una posesión pura, que es tuya, ó en un sepulcro, contra tu voluntad ó ignorándolo tú, no puede hacer religioso el lugar. Mas si con tu voluntad hubiere alguien intro. ducido un cadáver en un lugar tuyo, éste se hace religioso. Y hecho tal, no es dudoso que el monumento no puede ser ni vendido ni obligado por cualquiera, por prohibirlo la religión del derecho. Publicada las Calendas de Mayo, bajo el segundo consulado de AQUILINO y el de ANUL1NO. [216.]

PP. Kal. Maii, Conss. [216.]

NO (6)

AQuILJO

(5) II. et ANULI-

8. Imp. ALEXANDER A. RIMO (7).-Legatum 8) a defuiicto tibi relictum, et quod in funus vel morbum oms erogasse te boni viri arbitrta probavens, praeses provinciae (9) solvi tibi iubebit. PP. V. (10) Non. Ial. MÁXIMO II. et AELIANO Conss. [223.]

4. Idem A. LUCIANO. - Si sepulerum monumenti appellatione significas,. seire debes, iure dominii id nulhim vindicare posse, sed si farniliare fuit, ius eius ad omnes h. redes pertinere, ncc divisione (11) ad unum heredem redigi potuisse. Frofana tamen loca, quae circa id sunt, si semper vicinis aedificiis usui hominum (12) destin atis cesserunt(13), oms sunt, en¡ illa, quorum partes esse visae (14) sunt, ex divisione obtigerunt. PP. VI . Non. Novemb. MÁxiMo II. et ARLIANO Conss. [223.]

3. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, d RIMO. -El presidente de la provincia mandará que se te pague €1 legado que se te dejó por el difunto, y lo que hubieres probado 4 arbitrio de buen varón que gastaste en su funeral ó en su enfermedad. Ppblieada 4 5 de las Nonas de Julio, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de ELIANO. [223.] 4. El mismo Augusto d LUCIANO-Si con la denominación de monumento significas un sepulcro, debes saber que nadie puede reivindicarlo por derecho de dominio, pero que, si fué familiar, su derecho les pertenece 5. todos los herederos, y que en la división no pudo ser adjudicado 5 un solo heredero. Mas los lugares profanos, que se hallan cerca de él, si siempre estuvieron unidos Abs edificios vecinos destinados al uso de los hombres, son de aquel 5. quien el virtud de la división le correspondieron aquellos de los que parece que son las partes. Publicada 5 6 de las Nonas de Noviembre, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de ELIANO. [223.]

5. Idem A. CASSIO, miUti.- Militis voluntatem, quam circa rnonumentum sibi facienduin testamento expressit, et pater et mater heredes eius neIigere non debent. Nam e.tsi delatio hoc nomine praeteritis constitutionibus amota cgt, invidiam tamen et conscientiam circa omissum (15) supremuza eiusmodi officium et contemtnm iudicium defunetl evitare.non possunt PP. VIII. Kal. Mali, lULIANO et Conss. [224.]

CRIsPINo

(1) Véase la nota 11. de la rúbrica del título anSe-or,pagina 400. 2) Lo, urna. Bg. GS., y las ed. N6g. Schf, Bal. Bk.; existimatione Ruso. y los demás 0 igualmente loe mm,. Pi. t. r, (II)Ii., inserta Bk. 14) ratione, me. Fi. 1. (5) Ruso. al márgen; Aquilino, Mal. y loe demás excepto Bk.

S) Anuflino, flk.

(7) Primo, mm,. Cas. Val.

5. El mismo Augusto á CAsso, militar.---La voluntad que un militar expresó en un testamento para que se le hiciera un monumento, no deben desatenderla el padre y la madre, que son sus herederos. Porque aunque en las antiguas constituciolies se haya abolido la delación por este motivo, no pueden sin embargo evitar la mala voluntad y el remordimiento de conciencia por. haber dejado de cumplir este ultimo encargo, y haber menospreciado la disposición del difunto. Publicada 5. 8 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de JULIANO y de CRISP1N0. [224.]

(8) legato, y despua reifeto Hol. (9 jure, inserto el me. Fi. 1.

(10) VI., ,rms.Pist.Pa,-i,.

(11) divisionem, me. Bg., Mal. (12) omnium, mt. Pl. 1. (151 Los mm,. Pl. 1. s. Bg., y las ed. Nbg. Sch/.; ceseerint,

lial. y 101 desiae,

(14) iussae, me. Pi. 1., y lee ed. .N1g. &hf.; viga, tn•ms. PL r. Bg., ial. .Rg. (en Dirkeenp. 458.) (15) coini5Bnm, ,ne. flg.

404CÓDIGO.-LIBRO III: TfTjJL) XLIV

8. Idem A. PRIMITIVO et atii&-Monumeutorum inseriptiones neque sepulerorum jura noque dominium loci pan ad libertos transfercnt. Praescriptio auteni long¡ temporis, si iustam causam initio (1) habuit, vobis proficiet (2). PP. VIII. Kal. lul. luLIANo et CRISPINO Conss. [224.] 7. Imp. GORDIANUS A. CLAUDIO. - Statuas sepulcro superimponere vel monumento, quod te exstructurum (3) profitenis, ornamenta, quae putas, superaddere non prohiberis, quum in jaro suo (4) eorum, qune minus prohibita sunt, uniduique facultas libera non denege Lar. PP. III. Kal. August. GORDIANO A. II. et POMPEIANO Conss. [241.] 8. Imp. PHILIPPUS A. IUL1AE.-Ius familianium sepulerorum ad affines sea proxirnos cognatos non heredes constitutos (5) minirno pertinet. PP. XVI. Kal, lul. PEREGRINO eL AEMILIANO Conss. [244.] 9. Idem A. et P111LIPPUS 0. (6) FAUSTINAE (7). -Locum quidem religiosum distrahi non posse, inanifestum est. Verum agrum purum monumento coliaerentem profani iuris esse, ideoque efficaciter venumdari, non est opinionis ineertae. PP. VI . Kal. Deccmb. Pnxurro A. (8) et TITIAConss. [245.]

o

10. Impp. DIOCLETIANUS et MAXrMIANUS AA. (9) AQUILIANAE. - Si necdum perpetuae sepulturae corpus traditum est, translationem olas facere non pro hiberis. PP. VIII. Id. Febr. DIOCLETIANO IV. et MAXIMIANO III. AA. Conss. (10) [290.]

8. El mismo Augusto á PRIMITIVO y á otros.Las inscripciones de los monumentos no transferirán fi los libertos ni los derechos de los sepulcros

ni el dominio de un lugar puro. Pero os aprovechará la prescripción de largo tiempo, si en su principio tuvo justa causa. Publicada fi 8 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de JULIANO y de CRI8PINO. [224.] 7. El Emperador GORDIANO, Augusto, 4 CLAUD[o.-.No se te prohibe poner estátuas en un sepulcro, ó añadir los adornos, quequieres, en el monumento, que dices que has de construir, como quiera que en la cosa de su propiedad no se le deniega fi nadie la libre facultad para aquellas cosas que no están prohibidas. Publicada fi 3 de las Calendas de Agosto, bajo el segundo consulado de GORDIANO, Augusto, y el de POMPEYANO. í241.1 S. El Emperador FILIPO, Augusto, 4 JULIA.El derecho de los sepulcros familiares no pertenece en manera alguna fi los afines ó fi los próximos cognados, no instituidos herederos. Publicada 5. 16 de las Calendas de Julio, bajo el consulado de PEREGRINO y de EMILIANO. [244.] 9. El mismo Augusto y FILIPO, César, 4 FAUSevidente, que no se puede enajenar un lugar verdaderamente religioso. Pero no es opinión incierta, que un campo puro contiguo fi un monumento es ele derecho profano, y que por lo tanto es eficazmente vendido. Publicada 5. 6 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de FILIPO, Augusto, y de T1OIA310. [245.] TINA. -ES

10. Los Finiperadores DIOCLECIANO y MAlMIAugustos, 4 AQUILIANA.-Si aún no ha sido lle-

NO, A

vado un cadáver fi su sepultura perpótua, no se te prohibe hacer su traslación. Publicada 5. 8 de los Idus de Febrero, bajo el cuarto consulado de DIOCLECIANO y el tercero de MAXIMIANO, Augustos. [290.]

11. lidem AA, (11) GAUDENTIO.- Obnoxios enininum digno supplicio subiectos sepulturae tradi non vetamus. PP. VIII. Id. Apnil. ipsis IV, et III. AA. (Jonss, (12) [290.]

11. Los mismos Augustos á GAUDENCIO. - No prohibimos que sean llevados fi la sepultura los reos de crimenes que sufrieron el condigno suplicio. Publicada fi 8 de los Idus de Abril, bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos Augustos. [290.]

12. lidem AA. (13) VICTORIXO.-Mortuorurn reliquias, nc sanctum municipiorum ius polluatur, intra civitatem condi, iarnpridem vetitum est.

12. Los mismos Augustos á VICTORINO.-Hace tiempo que se prohibió que se entierren dentro de la ciudad los restos de los difuntos, fi fin de que no se profane el santo derecho de los municipios. Publicada 5. 3 de las Calendas de Octubre, bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos Augustos. [290.]

PP. III, Kal. Oetobr. ipsis IV. et III. AA. Conss. [290.]

(1) lnitii, mms. Pl. 1. Gt., y cd. Bchf.; 111 initio, mg. cd. Nbg. (2) proficiat, mme. Pl. 2. 2. By. Ge. • y el. &hf. (8) Los mina. Pl. 2. 2. By. y ¿as cd. .Nbg. Schf. Cont. es.; quod te instrueturun, nis. 01.; quod a Le exstructum, haZ. Ruso. Cont. 56. y ¿os demds. (4) Los msna. Pl. 1.2. By. Ge., ylas cd. Nbg. Schf. Üont. es.; quum ¿ore sao, Hal. y ¿os demás; quurn ja re gua, conjetura Ruso. al mdrgen, y dice Char, al márgen, que se confirma en el libro de Auredano. (6) Los mme. Pl. 1. 2. By. Ut., y ¿ os cd. NSg. Set!. Ecl.; in gtitutog,RuSs. y los demás. s) Los mme. Val. Cae. Pl. 2. no hacen mención de Filipo, Ciear.

(7) Faustino, mm,. Pist. Eg., y &L. Nbg.

(8) A, falta en los mms. P181. Paris. (2) Ms. Bg., Bk.; et CO., añaden loa demás mete, y el.

(10) D. VIII. Id. Dec. DIoc. III. et Max. AA. css., mms.

P151. Paris. (iI) Los mme. PisI. Oca. Val. Bg, Bk.; et 00., aSelen Los ,mns. Pl. 1. 2., y las demás ed. (I2) n iii. Id. Nov. Sirmi. cc. cm., ¿os mnss. Fiat. Paris., cuya indica ción de la feche parece traida aquí de la ley 13. de este titulo. (12) Los mus. P151. Oes. Val. Bg., 0011. Ans del., el. Nbg., eL CC., aCeden los mms. PL. 1. 2., Hal, y los demás.

cÓrnIO.—LlItO 111: TITULO XLIV

13. lidem AA. et CO, (1) DZONYSIO—Ius sepuIcrí tam familia.ris (2) quam hereditarii ad extraneos ctiarn heredes, familiaris autem ad familiam, etiarn si nullus ex ea heres sit, non etiam ad alium quemquam, qui non heres est, pertinere potest. S. III. Id. Novemb. Sirmii, Caess. 001155. (3) [294305.] 14. Imppp. YALENTINIANUS, THE000SIUS et AxAAA. (4) CYNEGIO P. P.—Nemo humanum (5) corpus ad alterum (6) locum sine Augusti (7) affatibus transterat. Dat. III. (8) Kal. Mart. Constantinop. HONORIO nobiji puero (9) et EVODIO Conss. 1386.3 CADIUS

13.405

Los mismos Augustos y Césares 4 DIONISIO.

—EL derecho de sepulcro, tanto familiar como hereditario, puede pertenecer también á los herederos extraños, pero el de uno familiar pertenece £t la familia, aunque ninguuo de ella sea heredero, y no también ú otro cualquiera, que no es heredero. Sancionada en Sirmio á 3 de los idus de Noviembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.1 14. Los Emperadores YALENTIÑIANO, TEoDosio

Y ARCADIO, Augustos, á Ciunwo, Prefecto del Pre-

torio.—Nadie traslade restos humanos á otro lugar sin autorización del principe. Dada en Constantinopla á 3 de las Calendas de Marzo, bajo el consulado del noble jóven HoNORIO y de Evorno. [396.]

[Epitome graee. conat. ex Bes.

[Epitome de la ceptiIucaoj griega, tomado de las BuilicU

15,—In nullo quopiam loco vectigal ab aliqua persona pro corporibus ex iiiio in alium locum transiatis praestetur.]

15.—En ningún lugar se pague por persona alguna derechos por la traslación de cadáveres de uno á otro lugar.]

(1) et CO., faltan en el me. PiSL, y en la ml. .Nbg. (2) famillarii, mme. PI. 2. Bg., y lo mismo poco despuis. (3) Véase la nota fl. de la ley 11. de este titulo, pagina 404. (e) Id. AA. (et CC.), m=e. P;st. Vat. Pl. 1. Y. Bg., w ed. NSg. (5) Nueet'ros mme. y nL, y también las Bai., que dicen dV&9th7nVOY aO.tcepero humetum, el U. Theod. (6) Los mm& Pl. 2.2. Bg. Gt., y las ed. Nbg. Ha¡, U. flecoS.;

allrnn, Zas eS. SCh!. .Ruu. y las Semda; pero siç hepov 'cáxo.

Zas Bao. (7) Angustie, Hal. Ruas. Cont. 2.; XCOPk %eX5O091 QL?U(i, las Bao. (8) Los mine. Pial. Paris,, HaZ, y lo. SonSa, excepto .Bk.; IV., el C Tleeod., Bk. (9) Loa mme. Pist. Paria., HaZ, y lo* demda, excepto Bk.; el C Theod., y Bk. ponen estas das palabras en abreviatura.

:D ITTSEIbTLLNI, SAGRÁTIBSIMI PRINOIPIS,

CODIGIS

la

IDIE> 10 PrTAJi

C'FIøN1S

LIBER QUARTUS

LIBRO CUARTO DE LA SEGUNDA EDICIÓN

CÓDIGO

DEL SAORATtSIMQ PRNOIPE SEÑOR JUSTINIANO TIT. 1

TITULO 1

DE REBUS CREDITIS ET IISREIURANDO (1)

1. Imp. ANTONINUS A. EERCIJLIANO.— Causa iureiurando ex consensu utriusque partís vel adversario inferente delato et praestito vel remisso deeisa neo periurli praetextu retractan potest, nisi epecialiler hoc lege excipiatur. PP. XV. Kal. In¡. NO (2) Conse. [213.]

ANTONINO A. IV.

et BAZBi-

DE LAS COSAS PRESTADAS Y DEL

JURAMENTO

1. Li Emperador ANTONINO, Augusto, á HERCULIANO.—La cuestión decidida por juramento deferido y prestado, ó remitido, á propuesta del adversario, con el consentimiento de ambas partes, no puede ser revocada ni so pretexto de perjurio, si esto no SO exceptuara especialmente en la ley. Publicada á 15 de las Calendas de Julio, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO. [213.]

2. Imp. ALEXANDER A. FELICI.— lurisiurandi contemta religio satis Deum ultorein habet. Perieulum autem corporis vel. maiestatis crimen secundum constituta divorum parentum meorum, etsi per principis veneratlonem (8) quodam calore fuent peieratnm (4), inferri non placet. PP. VI . Ka!. (5) April. Conos. [223.]

MÁXIMO

II. et

AELIANO

3. Irapp. DIOCLETIANUS et MAXDUÁNUS AA. (6) SEVERA.E.— In bonae fidei contractibus ncc non

etiam in (7) ceteris causis, inopia probationum, per iudicem iureiurando, causa cognita, res decidi oportet (8). PP. X. Kal. Sept. Conss. [286.] (1) et

MÁXIMO

II. et

AQUILINO

lurelurendo, (atta en la cd. Nbg.

2. El Emperador

ALEJANDRO,

Augusto, ti FÉ-

religión del juramento menospreciada tiene en Dios suficiente vengador. Mas no parece bien que se incurra en pena corporal 6 en crimen de lesa majestad conforme á. las constituciones de mis divinos padres, aunque se hubiere perjurado por la veneración del principe con [cierto acaloramiento. Publicada á 6 do las Calendas de Abril, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de ELUNO. [223.] LIX.—La

3. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAxIMIAti SEVERA.—Conviene que en los con-

NO, Augustos,

tratos de buena f, as! como también en los demás negocios, se decida Ja cuestión, a falta de pruebas, mediante juramento deferido por el juez con cono: cimiento de causa. Publicada á iO de las Calendas de Septiembre, bajo el segundo consulado de Máximo y el de AQUILINO. [286.)

(2) II., inserta Bk.

(5) veneratlones, ni.. Fi. L; venerationem. (aUn en Eai.; Xw % toS ciiwç, Schoi. Ea.. (4) periuratuin, mml. Pi. 1. 2. Bg., y mi cd. Nbg. &h/'., Coil. Ano. Sed.; luratum, mi. Ge. según reciente enmienda; tittopxln *('OVV, Bchoi. Ea,. en el que ero Ue 6 3CXt&

pero

ro

uç,; ja. Bu:.

(5) Id., mi. Pist. (6) Los mmi. Fiat. Val. Pl.

.t.

By., ¡Jal. .5k.; (el) CO., mi.

Pl. 2., y Las cd. NSg. Rus:. y las Serna,. (7) allis, insertan los mm.. PL. 1. 2. By. Ge., y Las cd. NSg .!chf. Cont. 62.; h TOLig J.XXnÇ 8¿X, &chol. Bes. (8) potest, mi. 06., lo que concuerda mejor con la. Bao.

CÓDIGO.-LIBRO

4. lidem AA. (1) MAx[&E.-Sj ad excludendam tutelae actionem pupLilus iusiurandum tutor! dedit (2), postea eandein litem exercere non prohibetur. PP. Ka). InI. ¡psis IV. et III. AA. Conss. ¡290.1 5. lidem AA. (3) ItrLIANO.-Quurn etiam a pupiliorum tutoribus, velut ab ipsLs pupillis (4), relicta fideieommisga videantur (5), super fideicommi8so (6) praeses provinciae cognoscet, et, si id tibi relictum esse constiterit, reddi tibi efficiet. Idem, si inficietur, ad iusiurandum, ut desideras, tutorem adiget (7). PP. III. Non. (8) Decemb, ipsis IV. et III. AA.

Conss. [290.]

6. IidenI AA. (9) BEssro,-Quum proponas, partibus placuisse, iurisiurandi religione generis et ingenuitatis quaestionem (10) decidi, praeses provinciae mita decretum arbitri ad voluntatis vestrae placituni amitac tuac ffluis consulet.

PP. Y. Id. Februar. TIBERIANO et DIONE Conss. (11) [291.]

7. lidem AA. el CC. (12) EUTYCHIANAE (13).Neo films, nec quisquam alias nec litigando, nec paciscendo, sed neque iusiurandurn citra (14) Yoluntatem dominae re¡ deferendo, praeiudicium ci facere potest. Unde si citra (15) mandatum tuum aliquid erga rem tuam films tuus gessit, nec hoc ratum habuisti, nihil tibi obcrit. S. (16) Idib. Novemb. AA. (17) Consa. [293-299.1 8. lidem AA. el CO. ALEXANDRO.-Actori delato vel relato iureiurando, si iuraverit vel ej remtssum sit sacramentum, ad similitudinem iudicati iii factum actio eompetit. S. (18) XII. Ka!. Mal. Caess. Conss. [294-302.]

9. fi4em AA. el CC. MARCIANO.- Delata conditione inrisiurandi, reus (si non per actorein, quo minus de calumnia iuret, steterit) per iudicem solvere ve¡ jurare, nisi rferat iusiurandum, necesse habet. S. (19) Y. Kal. Mal. Sirmii, AA. (20) Conss [299-304.]

(1) Los mmc. Pict. Val. By., y la: cd. Nbg. Bk.; el CC., añaden los lunu. Pl. 1. 2., Rus:. y los demás. (2) Los mmS. Pl. 4. 2. Bg. GI.; dederit, ed. Nbg., var. 1. gL; detulit, e.d. Sea!.; detulerit, HaZ. y lo: demás; pero las Bao.

(5). Los ,nmc. Piel. . Val. Bg., y las ad. Nbg. EL'., ifal. en el texto; et CC., año-den loe mmc. Pl. 1. 2., Ruc. y loe demás. (4) pupillis, falta en elm.s. Pl. 2. y en la ley 20. C. VI. 42. (5) vldeutur, Hul.; debeiitur, ley 20. O VI. 42. (5) Los mms Pl.. 1, 2. Bg. 111., y la cd. Schf.; lldeicommis8ls, las eS. Nbg. HaZ. y las demás. (7) adsclet, me. Pi. t.; 8dlclet (adiieiet), mc. Pl. 2.; pero áyxd?rue tóat i:pl oó'rau, l a* (8) Ms Piel.; ley 20. C. VI. 42.; 1V. Kal., Ha¿. y los dentas. (9) Loe mus. PisI. Vat. Eg., y las cd. Nbg. Bk., HaZ. en aZ texto; et CO., añaden Ru,s, y los demás.

iv:

TITULO 1

4. Los mismos Augustos d MÁXIMA.-Si para excluir la acción de tutela el pupilo defirió juramento fi su tutor, no se prohibe promover después el mismo litigio.. Publicada las Calendas de Julio, bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos Augustos. [290.] 6. Los mismos Augustos d

JULIANO.

-

COMO

quiera que también los fideicomisos dejados fi cargo de los tutores de los pupilos se-consideren corno dejados fi cargo de los mismos pupilos, el presidente de la provincia conocerá sobre el fideicomiso, y, si constare que se te dejó éste, hará que se te entregue. Si se negara, el mismo compelerá al tutor fi prestar juramento, como deseas. Publicada 4 3 de las Nonas de Diciembre, bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos Augustos. [290.] 8. Los mismos Augustos á BESSI0.-Puesto que expones que se convino entre las partes, que se decidiera por la religión del juramento una cuestión de parentesco y de la condición de ingénuo, el presidente de ¡a provincia atenderá al interós de los hijos de tu tu paterna conforme al decreto del árbitro, dado según el convenio de vuestra voluntad. Publicada 4 5 de los Idus de Febrero, bajo el consulado de TIBERIANO y de Dó [291.]

7. Los mismos Aug•u.tos y Casares d EUTIQUIANA-Ni el hijo, ni otra persona cualquiera, puede, ni litigando, ni pactando, ni aún defiriendo juramento contra la voluntad de Ja dueña de Ja -cosa, causarle fi ella perjuicio. Por lo tanto, si sin mandato tuyo hizo algo tu hijo respecto fi una cosa tuya, y no lo ratificaste, cii nada te perjudicará. Sancionada, los Idus de Noviembre, bajo el consulado de los Augustos. [293-299.] S. Los mismos Augustos y Césares á ALEJAN-Habiéndose deferido ó contnadeferido juramento al actor, si hubiere jurado, ó se le hubiese remitido el juramento, compete la acción por el hecho fi semejanza de la de cosa juzgada. Sancionada 4 12 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de los Césares. [294-302.] DRO-

9. Los mismos Augustos y Césa-resá MARCIANO. -Deferida Ja condición del juramento, el reo, (si no hubiere consistido en el actor que éste no jure de calumnia), tiene necesidad, obligado por el jaez, de pagar ó de jurar, si no contnadeflriese el juramento. Sancionada en Sirmio 4 5 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de los Augustos. [299-304.]

(lo)

111am, omitiendo ganen, et iugenuitntis, ial., lo que concuerda con las Bao. (ti) El me. PiSI. aplica esta indicación de la fechad ¿a ley 3. de este titulo. (12) et 00., faltan en el u:. PigI. (13) Eutiehiano, ed. J,'i,g., ¿o que pa-rece más exacto Según Schol. Das. (14) contra, mm,. Fi 2. Bg., y la ed. Nbg.; nzá Sehol. Bas. (15) contra, mm.,. Pl. 1. 2. Rg. 01., y Las eS. Nbg. Schf.; 000, Sehol. Das. X°P (15) 2., falta en el mc. FiCI. (iv) líe. Fui., Bk.; el. insertan Ha l. y los demás. () 8., falta en el tas. Pit. (19) 8., falta en el tas. Pit. (20) CC., mc. PiSt. S,O

CÓDIGO.—LIBRO IV TÍTULO 1

10. ¡idem AA. et CO. PROTOGENI (1). -In actioiie etiam depositi, quae super rebus quasi () sine ecriptis datis movetur, iusiuraiidurn ad exempluni ceterornin bonae fidei iudiciorum deferri potest. S. Y. (3) Kal. Decemb. Caess. Conss. [300-305.}

11. Imp. IUs'rINIANUS A. DEIOTENI P. P.— Si quis iusiurandum intulerit (4), et neeclurn eo praestito, postea, ut.pote sibi allegationibus abTindantibus, hoc ievocaverit•, sancirnus neiiniui licere penitus iterum ad sacramentum redurrere () (satis enirn absurdnm est, redire ad hoe, cui renuntiauclum putavit, et quum despera.vit aliam probationem, tunc. deuuo ad religionem convolare), et indices nullo modo eos audire ad tales iniquitates venientes; si quis autein saei-amenturn intnlerit, et hoe revocare malue.rit, licere qiiidem ci hoe facere et alias probationes, si voluerit, praestare, ita tamcii, ut huiusrnodi licentia usque ad litis tantuni modo t.erniinurn ci (6) praestetur. Post definitivarn autem sententiam, quae provocatione suspensa non sit, vel qnac, postquam fucrit (7) appellatuni, corroborata fnerit, nullo modo revocare iuram entum et iterum ad probatiouem venie cuiquani (8) coneedinius, ne, repetita ]¡te, finis negotil alterius causae fiat exordirini.

Dat. XV. Ka. Octob. Chaleetione, DECIO Y. C Conss. (9) [51

12. Ide?n A. (10) DEMOSTHENI P. P.— Generaliter de omnibus iuramentis, quae in litibus offe. runtur v1 a indice vel a partibus, definienduin est. Quum cflim ian increbruit, iudices in plenissima definitione (11) sacramentum imponere, eeuit, ut, provocatione ]¡te suspensa, lii quidem, qui iusiurandum pi-aestare inesi sunt, ab hae forte luce subtrahantur, probationes autem rerum (1) cadant, quum niultum discrepat (13) iuramentuin hereditariuni a principal¡ sacramento. Neceasitate itaque rerum coacti et probationibus pingnius (14) subvenientes ad huiusrnodi venhuus sanctionem. Omne igitur iura.mentum, sive a iudicibus sive a partibus illatum vel in principio litis vel ja medio vel in ipsa definitiva sententia, sub ipso iudice detnr, non exspeetata vel ultima definitione- vel provocationis foi-midinc. § 1.—Sed juramento illato, quum hoc a partibus factum fuerit et a iud!ce approbatnm, vcl ex unctoritate iudieis cuidunque parti illatum, si quidein is, en¡ iniponitur sacr'xnientum, nihil ad hoc fuerit reluctatus, et (1) hoc praestetur, vel e-efei-atur, necessitate el impononda, cui (16) refertur, relationis sacramentuni subire, vel si hoc recusaverit, quasi illato sacramento praestito, causa vel (1) eidem Marciano, cd. N1g. (2) quImvi, HaL; pero OVE, &hol. BaS. (3) VI. omitiendo 8., mc. Pici. (4) detulerit, me. Pl. 1., y ed. Nchf. percurrere, mine. Pl.. 1. 2. Bj.

(6) (7) Ru5. y (8)

el, taita en el me. Pl. 1., Ha l. Los mmc. Pi. 1. 2. By., y las cd. .?Vbg. Schf. Mal.; fuit, loe d.cmds. cuidam, mmc. Pi. 1. 2., y las ad. Nbg. Ha2.

(9) El mc. PÍst. pone aquí la- indicación ae la fecha de la UY 18. de este titulo. Too

rv - se10. Los mismos Augustos y Césares

409 áPROTÓGE-

NES.—También en la acción de depósito, que se promueve sobre cosas como dadas sin escritura, se puede deferir el juramento fi semejanza que en los demás juicios de buena fó. Sancionada fi 5 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [300-305.]

11. El Emperador JUSTINIANO, A u gusto, d Pu. del Pretorio.—Si alguno hu-

MÓSTENJiS, Prefecto

biere deferido el juramento, y aún no habiendo sido prestado lo hubiere revocado después, por tener abundantes pruebas, mandamos, que i1. nadie le sea licito en absoluto recurrir de nuevo al juramento, (porque es bastante absurdo que vuelva fi lo que creyó que debia renunciar, y que cuando desesperó de otra prueba acuda de nuevo á la religión), y que los jueces no oigan en manera alguna fi los que reeuiran fi tales iniquidades; mas si alguno hubiere deferido el juramento, y preferido rev.cario, sóale ciertamente licito hacer esto ysuminis trar otras pruebas, si quisiere, con tal que se le conceda esta licencia solamente hasta el término del litigio. Mas después de la sentencia definitiva, que no haya quedado en suspenso por la apelación, ó que, despuás que se hubiere apelado, hubiere sido confirmada, de ningún nioclo le concedemos fi alguien que revoque el juramento y que recurra de nuevo fi la prueba, á fin de que, repitióndose el litigio, el fin de un negocio no se convierta ehprincipio de otro pleito. Di,da en Calcedonia it 15 de las Calendas de Octubre, bajo el consulado de DEdO, varón exelarecido. [529.] 12. El mismo Augusto á DEMÓSTENES, Prefecto del Pretorio. ---Se ha de determinar en general sobre

todos los juramentos, que en los litigios se ofrecen ó por el juez ó por las partes. Porque como fué ya frecuente, que los jueces impusieran el juramento en su últiuia resolución, aconteció, que, quedando en suspenso el litigio con la apelación, falleclan acaso aquellos fi quienes se les mandó prestar juramento, y feneelan las pruebas de las cosas, pues discrepa mucho el juramento del heredero del juramento del principal interesado. As¡, pues, obligados por la necesidad de las cosas, y proveyendo más convenientemente para las pruebas, venimos it dar esta disposición. En su consecuencia, ya haya sido deferido por los jueces, ó por las partes, ora al principio del litigio, era á la mitad, ora en la misma sentencia definitiva, préstese todo juramento ante el mismo juez sin esperarse la Última resolución ó el pavor de la apelación. § 1.—Pero habiéndose deferido el juramento, cuando esto hubiere sido hecho por las partes y aprobado por el juez, ) cuando hubiere sido deferido it cualquiera de las partes por la autoridad del jaez, si verdaderamente no hubiere opuesto iiada fi ello aquel fi quien se le impone el juramento, y se prestitra éste, ó se con tradefiriese, decidase la causa ó capitulo, habiéndose impuesto, fi (LO) eideni, inserta la ed. iSbg.

(11) in pleniesimain definitionem, 'me. Bg. (12) eorum, cd. Nq., Mal, en el tacto. (131 Loe mmc. Pi. 1. 2, Bg. Gt., y las cd. Nby Sc1ef.; discre-

pet, Ifni. y los demás. (14) piugubus, mc. Bg. (15) Loe mmc. P11. o. Bu. Gi., y ¿as cd. Nb9. 8chf. Bid.; eL,

falta en Buce, y en los demás.

(15) Loe mmc. Pl. 1. Gt. Rg. (en Dirlecen p. 484.) cd. ,Nbq.; jure, insertan los mene. P.. 1. 2.. y inc cd. Schf. 1-Ial, y Zas

410CÓnroo. —L1B110 1V. TÍTULO 1

capitulum decidatur, aullo loco provocationi relinquendo. Quis enim ferendus cst ad appellationis veniens auxilium iii lis, quac ipse faciencla procuravit?

§ .- Sin autem is, cul saerameutum est illatum

vel a parto vel a indice, loe subire rniuime valueru, licenliam quidern habeat sacrarnenturn recusare, mdcx autem, si hoc omnímodo praesta]Idurn existimaverit (1), sic eausarn dirirnat, quasi valente (2) eo sacrarnentum sit recusaturn, et ita cetera sive capitula sive totius negotii sumrna (3) exarnincntui, et lis suo marte percurrat, nullo ci obstaculo obviante. Ipse autem, qui sacrauientum sibi illatum dare recusaverit, vel hoc attestetur, vel, si forte non audeat, habeat sibi in ultima provocationo repositiini. auxiliurn. Et si (4) iudex appellationi praesidens bene quiclem illatum msiurauduin, non rite (5) autem recusatnm pranuntiaverit, res sccundum quod iudicatum est permanebit. Sin auteni 11011 rite () quidem illatum, recto autein recusatum (7) sacramoutum pronuntiaverit, tune ej licebit emendare sententiarn iudicis, quae quasi ex recusato sacramento processit, et nihil penitus nec praciudicii ncc iniusti dispendii cuicunque incurret, sed et causae cursus ab initio usque ad novissimum terininum non impedietur, et lis aequa lance ti-utiiiabitur.

§ 3,—Sive autem illatuiiu iurainentuni praestituni fuerit, sive recusatum, ipsi parti, quae Iloe intulit, nuilum provocationis remediurn in bac reservabitur (8), quum nirnis crudele est, parti, quae hoc detulit (9), propter lioe ipsum, quod iudcx chis petitioneln secutus est, supereese provocationem. § 4,—fis de praesentbus pelsouis statutis, nec absentes nos fugiunt, sed etiam cas hule legi sbfugamus (10). Et si persona non praesens (11) inveniatur, di saeramentum illatum esi, lite forte per pro euratorem ventilata, neeesse est, vel ipsam principalem personam datis ceitis induciis ad iudicem venire, ut ea, quae de sacrarnentis statuta sunt, impleat vel, si iudex existimaverit, ¡u provincia, ubi degit, sub actorum testificatione mmmentum ab ea vel dan vel referri vel recusar¡, hoc procedere, ut singulis casibus eventus iarn definitus imponatur; licentia coneedenda (12) etiain parti alter¡, vel per se vel per procuratorcrn super bac ipso (13) ordivatum ademe his, quae de mmmento aguntur, vel si neutruni facere maluerit, et ex una parte, sub fide tamen gestorum, iuramentum praestari vel referri vel recusan; expensis propter huiusmodi causam praestandis officio iudicis trutinandis, an ab utraque parte vel ab (14) altera oportet (15) cas dependi; nulo tanien ex hoc

aquel fi quien se le contradefiere, la necesidad de prestar el juramento contradefrido, ó silo rehusare, teniéndose como prestado el juramento deferido, sin que haya de dejarse lugar alguno ó. la apelación. Porque ¿quién ha de ser atendido al recurrir al auxilio de la apelación sobre lo que él mismo procuró que se hiciera? § 2. —Mas si aquel á quien por la parte ó por el juez se le defirió el juramento no quisiere en manera alguna prestarlo, tenga ciertamente facultad para rehusar el juramento, pero si el juez hubiere ercido que de todos modos debla prestarse, dirima la cuestión de la misma manera que, si queriéndolo él, hubiera sido rehusado el juramento, y exarninense de este modo los dens capitulos ó la totalidad del negocio, y siga su curso el litigio, sin que lo detenga ningún obstáculo. Mas el que hubiere rehusado el juramento que se le defirió, ójustifique esto, ó si acaso no se atreviera, tenga reservado recurso en la última apelación. Y si el juez que conociere de la apelación hubiere fallado que el juramento fud ciertamente bien deferido, pero que no fité debidamente rehusado, la cosa subsistirá conforme á lo que se juzgó. Mas si hubiere fallado que el jumaniento no fué á la verdad debidamente deferido, y que fué rehusado .'on razón, le será licito entonces enmendar la sentencia del juez, que en cierto modo provino del juramento rehusado, y no causará á ninguna de las partes absolutamente ningún perjuicio ni injusto dispendio, pero tampoco se impedirá el curso de la causa desde su principio hasta nuevo término, y se juzgará el litigio con justo criterio. § 3.—Mas ya si se hubcve prestado el juramento deferido, va si se hubiere rehusado, no se le reservará á la misma parte que lo defirió ningún recurso de apelación sobre esto, porque es demasíado cruel que le quede la apelación fi la parte que lo defirió, precisamente por esto mismo, porque el juez accedió á su petición. § 4.—Dadas estas disposiciones respecto fi las personas presentes, tampoco se nos escapan las ausentes, sino que también las sujetarnos fi esta ley. Y si se hallara persona que no estuviera presente, fi la cual se le defirió el juramento, habiéndose acaso ventilado el juicio por medio de procurador, es necesario que, concedido cierto térniiuo, comparezca la misma persona ante el juez, pava que cumpla lo que se ha establecido en cuanto fi los juramentos, ó que si el juez estimare que procede esto, se preste por ella, se contradefiera, ó se rehuse, el juramento, haciéndose constar en actuaciones, en la provincia en que habite, fi fin de que en cada caso se imponga la resolución ya establecida; debiéndose conceder licencia también á la otra parte, para estar presente, ó personalmente ó por procurador nombrado para esto mismo, fi lo que se practique sobre el juramento, y si no hubiere querido hacer ni una ni ama cosa, préstese el jui-amento, ó contradefiérase, ó rehúsese, con la asis-

(1) aestlmaverit, ns. B9.

(2) noleutc, Ruso. Cont. al m4r9en; pero ObXopaVOi) óWU, las Das. (3) conforme á las Bas. 8010 pueden Conservarse ¿as palabras cetera totins negotii, pareciendo los demás, sive capitutela sive suinma, afladidas des,. (t) si, taita en Cont. 76. (5) recte, Raes. al rndrea; ópl-0, las Is. e .11iela. Museum f. IarisprW1nZ T. ITI. j). 461. (5) recte, Üonl. 62. (tL mdrgen; las Das. (7) raIatum, Raes. aL mdrgen, pero las Bas. xzpHva. 8) gervahitur, mms. P1. 1. 1. Bg., y la ea.. Sehf.

(9) lutullt, mme.. P1- 1. 2. Bg. lO subiungirnus, Hcd.; aubiungamus RnsS. (11) Los ,nms. Pl. 1. 2. Bg. 05., j las ed. Nbg. Selif. Hal.; praascus noii, Russ- y (os den,ae. (12 Los mies. Pi. 1. 2. By. GL, y (as cd. Nb. Hal. Cont. 62.; dauda, Ru88. Cont. 6'6 71. 76. Ch.ar, Par.; dala, Sp. Bk. (i3 Los asma. Pl. 2. Dg.., y las cd. Nbq. fMi. Bk.; ipsurn, me. Pi. 1. y ta cd. dc4f. Rusa. y (as demda. (11) ile. Bq., y las cd. Nbg. ilal. k.; ab, falta en los mme. Pl. 1. 2. GL, y en la cd. &hf.; nc ab, Rus. y loa demás(15) Los ¡InI. 31 fas

usina. Pi-

1. 2. Dg.j

y las cd. Nbg. Schf.;

oporteat.

eóDrGo.-hIHnn IV: TÍTULO 1

litibus impedimento generando, sed, donee ea procedunt, allis vel capitu]is vel litis membris a indice examiiiaudis, et postqnam fueriiit el intimata gesta super iurarneiito subsecuta, tune iterum ad hoc capituiurn iudiee redenute, et eo aditupleto ad cetera pervenidilte; omnibus aliis, qwie de praesentibus sancita suiit, et in absentiurn parte observandis.

§ 5.-In oninibus autein casibus, in quibus sacramenta praestantur, observationem iudieialern permanere censernus seeunc1im pe.rsonarum qualitatent, sive sub ipso iudiee praestari oportet iurameiitum, sive in domibus, sive sacris seripturis tactis, sive in (1) sacrosauctis oratoriis. § 6.-Similique modo in ana firmitate manere, quac de calumuiae inreiurando vel relato sacramento legibus cauta sunt, vel a noble ve! a retro divis principibus introducta (2). Non enim, nt ahquid derogetur antiquioribus legibus, )iaec prolata sunt, sed nt, si quid deesse cis videbatiir (3), hoc repleatur. Recitata Septimo (4) in novo consistorio palatii lustiniani. Dat. III. Kal. Novcmb. (5) DEdO V. C. Cona. [529.] 13. Idem A. IOANEL P. .P.--Quurn quis legatum vel fideicommissum, utpote sibi relictum, exigebat 6), et testamento forte non apparente, pro co sacramentum ci ab herede delatum est (7), et is religionem suam praestitit (8), affirmaus sibi legatum vel fideicommissum clerelictum esse, et ex huinsmodi testamento id, quod petebat (9), consecutus est (10), postea autem manifestum factum est (11), nihil el penitus fuiase derelictum, apud antiquos quaerebatur, utrum iureiurando standum est, an restituere debet (12) Loe, quod acecpit (13), vel, si royera ei derelictum fnerat (14) legatum vel fideicominissnm, si demus (15) licentiam heredi Faleidiam, si competat, ex hoc retinere. Nobis itaque melius visum est, repeti ab co legatum vol fideicommissum, nullumque ex huiusmodi periurio lucrum el accedere, sed et (16) si verum fucrit inventum, quartae detentionem introduci (si tamen !ocum habeat), nc quis (17) ex hoe (18) delicto impiuin sibi lucrum atferre nostris legibus concedaturDat. XV. Kal. Noventb. Constantinop. post Consulatuin LAMPADII et ORE.SFAE VV. CC. (19) [531.1 (1) in, falta en Cont. 71. Char. ^c.; .pero tv tóflOL, las Mas. () indocta, el m Pi. 1., y la e,l. &hf. Los mms. Pi. 1. 2. Bg, y las ea. .Nl'j. &hf.; videatui-, ¡Jal. , los demás, (4) Ca yacio (Obss. XX. 8.); septles, Hal y los demds. (lp) D. ]K Aug.,rns.Pis. (6) Lot mmt. Pl. E. 2. !Jg. CI., y las cd. Ntq- &hf; exigeret, Has. y bs demás. (7) Lot mms. Pl. 1. 2. Bg., y las cd. Nbg. Schf.; esset, Hal. y los demás. (8) Ñ. Pi. L, mt. Mg. sgiin enmienda; prac.stavit, lo, rs-ms. Pi. 2. GL, y las cd. Nby. Scht; praestasset, Mal, y los demás. (5) plaecbat, mrs.R. Mg. Mg. (Dirksen.p. 434.) Mal. (so) Lo, inns. Pl. L 2. Bg., y las ea. Nb9 Rci/'.; esset, ¡Ial. y los demás. (11) Los lnms. Pi. 1. 2. Mg., y las ea. Nbg. Schf.; es.et, Llal. y los demás.411

tencia de una sola parte, pero coustando en actuaciones; debiéndose examinar por ministero del juez respecto á las costas que por tal causa hayan de pagarse., si deben ser satisfechas por ambas partes ó por una de ellas; pero sin que de esto se haya de originar ningún impedimento para los litigios, sino que, mientras esto se practica, deben examinarse por el juez los demás capítulos ó extremos del litigio, y después que se le hubieren comunicado las actuaciones practicadas respecto al juramento, vuelva entonces de nuevo el juez ti aquel capitulo, Y, terminado éste siga á los demás; debiéndose de observar también respecto ti la parte de los ausentes todas las demás disposiciones que -e han dado respecto ti los presentes. § 5.-Pero mandamos, que cii todos los casos en que se prestan juramentos se Conserven las prácticas judiciales conforme ti la calidad de las personas, ya deba prestarse el juramento ante el mismo juez, ya en las casas, ya tocando las sagradas esci-ituras, ya en sacrosantos oratorios. § 6.-y del mismo modo mandamos, que quede en su firmeza lo que sobre el juramento de calumnia, ó sobre el juramento contradeferido se halla dispuesto en las leyes, ó se ha establecido por nosotros ó p01- los divinos príncipes antecesores. Porque no se han dado estas disposiciones para que se derogue algo en las antigias leyes, sino para que, si parecía que algo les faltaba, se supla esto. Recitada en Séptimo, en el nuevo consistorio del palacio de Justiniano. Dada ti 3 de las Calendas, de Noviembre, bajo el consulado de DEcrn, varón esclarecido. F529.1 13. El mismo Augusto ti JUAN, Prefecto del .Pretorio.- Cuan do uno exigía un legado 6 un fi-

deicomiso, cual si se le hubiera dejado, y no pareciendo acaso el testamento, se le defirió sobre ello el juramento por el heredero, y aquel prestó su juramento, afirmando que se le liabia dejado el legado ó el fideicomiso, y consiguió Jo que pedía en virtud de tal testamento, pero después se evidenció, que ini se le había dejado absolutamente nada, preguntaban los antiguos, si se ha de estar al juranieno, ó si debe restituir lo que recibió, ó si en el caso de que verdaderamente se le hubiera dejado el legado ó el fideicomiso, le daremos licencia al heredero para retener de. él la Falcidia, si competiera. Y nos pareció mejor, que se repita de 6l el legado ó el fideicomiso, y que no vaya ti él ningún lucro por el perjurio, pero que si se hubiere visto que era verdad, se haga Ja dedución de la cuarta (si, no obstaute, hubiese lugar para ella), de modo que no se conceda por nuestras leyes que uno obtenga para si injusto lucro de este delito. Dada en Constantinopla ti 15 de las Calendas de Noviembre, después del consulado de LAMPADTO y de ORF.STA, varones esclarecidos. [531.]

(12) Los ,a,as. Pl. 1. 2. By., y la cd. S'chf.; Stand am esset an rst. deberet, las cd. N&g. HaZ, y las demás. II) Los mms. Pi. 1.2. By., y las c(1. NSg. Scht.; quod accepisset, omitiendo hoc, HaZ, y los demás. (14) Los mmc. Pl. 1. Ci., y la ccl. Bah!.; fur1t, mm,. Pl. 2. Bg, y ¿a cd. N&g.; fuisset. Hal. y los demás. U5) Los mmc. Pl. 1. 2 Dg. CI., y las ea. Nbg. Schf.; en daretmis, tfal, y los demás. (I5 Los m,a9 Pl. 1. 2. Bg. GE.. y la cd. Schf.; et, falta en Iris cd. NSg. ¡Ial. y en las demás. (17) 1,08 mmc. M. 5. 2. Mg. GL, y las cd. .Nbq. Schf.; 'le Cal, ¡Jal, y lo, d e más. (18) Los tatas. Pl. 1. 2., y la cd. Nsg.; hoc, falta en el tas. Bg.,y en las ea. &hf. ¡Ial. y en las demás; pero &Y. V iuopxtaç, las Mas. (ip) Véase la nota 8. de la ley II. de este titulo, pdgina 409.

412

tÚDIGO.-LIBRO 1V: TÍTULO it

TIT. II

TITULO II

SI CETITUM PETATUR (1)

DE SI SE PIDIERA UNA COSA CIERTA

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS A A. MCD ESTE-

No. -Neque

aequam noque usitatam rem deside ras, ut aes alieltunl patiis tui non pro portionibus hereditariis exsolvatis tu et frater coheres tuus, sed pro aestimatione reruni praelegatarum, quum sEt explorati iuris, hereditaria onera ad scriptos heredes pro portioiiibus 1tereditariis, non pro modo ernolumenti pertinere. Quod nec (2) ipse ignorare videris (3), quum creditoribus secundum formam (4) iuris pro portione tun eaveris. Dat. Ka!. lul. () CRIÍMNE et LEEON.E Couss [204.]

2. Imp. ANTONINLJS A. HEaoctExI.-Quamvis pecuniam tuam Asclepiades suo nomine eredident, stipulando tamen sibi ius obligationis quaosivit. Quam pecuniarn ut possis petere, mandatis tibi ab eo actionibus consequeris. PP. VII. Ka!. Mai. MESSALA et SABINo Conss [214.]

3. Imp. GOUDIANEJS A. SEMPR0NIO.-Eos, qui officium (6) administrant, noque por se noque per suppositas personas tempore offieii sui in provincia foenus agitare posse, saepe Lescripturn est. PP. VIII. ( 7 ) Kal. Septemb. Conss. [239.]

GORDIANO A.

et

AVIOLA.

1. Lo. Eirperadoreñ SEVERO y ANTONINO, Auyustos, á MODESTINO.-No pretendes cosa justa ni

acostumbrada, para que ti y tu hermano, coheredero, pagueis las deudas de tu padre no con arreglo á las porciones de la herencia, sino según la estimación de las cosas prelegadas, pues es de derecho reconocido, que las cargas de la herencia pertenecen á los herederos instituidos con arreglo t sus porciones de la herencia, no en la medida de su emolumento. Lo que ni tú mismo pareces ignorar, pues has dado caución á los acreedores conforme £t derecho con arreglo á tu porción. Dada las Calendas de Julio, bajo el consulado de Q.ET1LóN y de LrnÓN. [204.

2. El Emperador ANTONINO. Augusto, 4 MÓGENEL-Aunque Asclepiades hubiere prestado cii su. propio nombre dinero tuyo, estipulando,, adquirió sin embargo para si el derecho de la obligación. Y habiéndosete cedido por él las acciones conseguirás que puedas pedir este dinero. Publicada a 7 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de MESSALA y de SABINO. [214.] 3. El Emperador GORDIANO, Augusto, 4 SRMPnoNxo.-Frecuentemente se ha declarado por escrito, que los que desempeñan un cargo público no pueden prestai á interés ni personalmente, ni por medio de interpuestas personas, en la provincia durante el tiempo de su cargo. Publicada á 8 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de GORDIANO, Augusto, y de AvioLA. [239.]

4. Imp. PIIILIPPI.Js A. et PnILIrr'us C. Mxino. -Si absentis pecuniam nomine oms foenori dedisti, ac reprobato nomine maudatis actionihus experiris, praesos provinciae iurisdietioxiem sum praebebit. § 1.-Idem, si cessare inandatum animad-vertent, utilem tibi aciversus debitorem actionem co nomine compotcre, tioli negabit. PP. XV. KaL. Mart. PRAESENT15 et ALBINO Conss, (8) [246.]

rés dinero de un ausente, y desaprobado el crédito ejercitas las acciones de mandato, el presidente de la provincia usará de su jurisdicción. § 1.-'--El mismo, si viere que deja de haber mandato, no negará que te compete por este titulo la acción útil contra el deudor. Publicada á 15 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de PRESENTE y de ALBINO. [246.]

5. Irnpp. DI0CLETIANUs Cl MAXIMIANEJS AA. et CC. AR1STODEMO CtPROCIJLO.-Si non singuli in solí-

5, Los Esnpevadores DiocLEciANo y MAXIMIANO, Augustos y Césares, 4 ARISTODEiLO y 4 PRÓCULO.-

dum accepta mutua quantitate vel stipulanti creditori sponte vos obligastis, licet un¡ numerata sit pecunia, vel (9) intercessionis nomine llano pro rea (10) suscepistis obligationeni, frustra verelflifli, ne cias pecuniae nomino vos couveiiire possit, quam alii mutuo dedit, si intra praestilutuin tempus re¡ gestae quaestionem dotulistis. Ac multo magis inanem limorem geritis, si, pecunia (11) numerata, oloum susceptum instrumento sil colla-

(1) petetur, inc. cias. rían (2) Los mms. PL. 1. 2. Bq. GL., y La cd. Sehí.; lu, las cd. RSg. HciL y ¿as dernós. (a) debueras, ,nrns. Pl. i. 2.; Vero a Q^ArIZ9 10'. las D('s. (4,) Los rnms. Pi. i. 2. By. 01., y la ed. Sekf.; retarle, insertan las cd. Nbg. Ha1. y ¿as V6jJ.00, las BaS.

ccc; pero rcici

v niov

(5) KsJ. liii., faltan ca el ele. Piot.; PI:- Laceria II. decpisÑ de Chil. (y) Los mes. Pl. 1. 2. By. (JI., y ¿a M. Sckf.; ofticio, Eucs. Üont. 65.; officia, las ed. Nhy. licO. y las desaSe: 4)rVi 71 $%LOV, las ¡las.

4. El Emperador FiLtro, .4 ugusto, y PiLleo, César, 4 MÁXIMO.-Si á nombre suyo diste a inte-

Si recibida en rnútuo una cantidad no os obLigais voluntariamente cada uno por la totalidad ó It fa vor del acreedor que estipula, aunque el dinero haya sido entregado It ulla sola persona, ó 5. titulo de fianza hayais aceptado esa cbligación por la deudora, en vano tenieis que pueda dernandaros por razón de este dinero, que dió en rnút.uo á otra persona, si dentro del tiempo establecido promovisteis la cuestión de lo que se hizo. Y con mucha

7) VIIIL., sas. Piel.

js K. la,,. A. se.. mc. Rut.

(e) a'nt, inserta Ha!.., y lo mismo, antes de suocepistic, La cd. Schf. (:o) El me. Vi. 1. naCes de tu caeciendo., y todos los mmc. de Rase.; pro eo, mc. By.; pro roo, mc. PL. 2., g todas las cd.; pero las Has. comprueban nuecfrcr Lee..ura, pace se refieren 5 ano. mujer. '.11) Pr) pecunia, mece. PI. 1. 2. Gt., lo. cd. Schf., var. 1. gI.1)i(h-LIBRÍ) V TÍJ'UL() Ji

tum, quurn, si reddendí (1) stipulatio ntdla subieca est et hujus re¡ est habita solemnis contestatio, in suo statu remanente eo, quod vere facturo intercessit, ex ole¡ accepti seliptura nihil deben manifeitum est.

S. V. Non. Mai. AA. Cojiss. [293-299.]

6. Iiden AA. et CC. NICANDRO.-Si ex pretio debitae quantitatis, facta novatione per stipulationew, usuras licitas ab co (2), contra quem supplicas, stipulatus es, falsa mutuae (3) datae qu.aaitatis demonstratio praemissa, quum obligationis non defeeenit (4) substantia, quorninus usque ad modum placiturn usurae possint exigi, nihil riocet. Si vera citra vineuhirn stipulationis tantnm mutuam pecuniam datam eonscriptum est, et eius praestari foenus convenit, simutatis pro infectis liabitis, huiusmodi placitum nihil de praecedenti mutavit obIiga tjon e. S. XV, Ka]. Decemb. AA. Couss. L293-299.1

7. lideni AA. et CC. PACTUMt1AE.-Non unde oniginem pecunia, quae mutuo datur, habet (5), sed qui contraxit, si nt (6) propriam numeravit, in huiusmodi obligationibus requiritur. S. V. Non. Octob. Sirmii, AA. Conss. [293-299.] 8. Iidenr AA. et CC. PuocuLo.-Si pro mutua pecunia, quam a creditore poscebas, argentum vel jumenta vel alias speies utriusque consensu aestimatas accepisti, dato auro pignori, lieet ultra (7) centesimam usuras stipul anti spopondisti, tam en sors, quae acstirnatione placito partium definita est, et usurarum titulo legitima summa (8) tantum recte petitur. Nec quiclquam tibi prodesse potest, quod minoris esse pretii pignus, quod dedisti, proponis, quo ininus huius (l) quantitatis solutioni pareas. S. XVII. IKIal. lanuar. AA. Conss. [293-299.]413

mis razón abrigais un temor infundado, si habiéndose entregado dinero se hubiere consignado en el instrumento que se recibió aceite, porque, si para devolverlo no se añadió ninguna estipulación y se contestó en debida forma sobre el particular, es evidente que, permaneciendo en su propio estado el hecho que verdaderamente medió, no se debe nada por la escritura del aceite expresado. Sancionada á 5 de las Nonas de Mayo, bajo el consulado de los Augustos. [293-299.]

6. Los mismos Augustos y Césares á NICANDRO. -Si por el importe de una cantidad debida estipulaste, habiéndose hecho novación por medio de estipulación, intereses legítimos, de aquel contra quien suplicas, la falsa demostración consignada de la cantidad dada en mútno, como no haya faltado la sustancia de la obligación, para que no puedan exigirse los intereses hasta la cuantía convenida, en nada perjudica. Pero si, sin el vinculo de la estipaladión se consignó solamente qu se habla dado dinero en mútuo, - se convino que se pagasen intereses del mismo, tenióndose como nulas las cosas simuladas, semejante pacto no cambió nada de la anteriQr obligación. Sancionada ti. 15 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de los Augustos. [293-299.] 7. Los mismos Augustos y Césares d PACTUMBYA.-En estas obligaciones no se investiga de donde trae su origen el dinero que se dá en mútuo, sino iii el que contrató lo entregó como propio. Sancionada en Sirmio á 5 de las Nonas de Octubre, bajo el consulado de los Augustos. [293-299.] 8. Los mismos Augustos y Césares á

PRÓCEJLO.

-Si en vez del dinero en mútuo, que le pedías á un acreedor, recibiste plata, ó caballerías, ú otras cosas estimadas con el consentimiento de ambos, habiendo dado en prenda oro, aunque le prometiste al estipulador intereses superiores á los del uno por ciento al mes, sin embargo, solamente se pide con derecho el capital que se fijó en la estimación por convenio de las partes, y t titulo de intereses el Importe legal. Y no te puede aprovechar cosa alguna lo que alegas, que es de menor precio la prenda que diste, para que no atiendas al pago de esta cantidad. Sancionada á 17 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Augustos. [293-299.]

9. lidem AA. et CC. AluxANDno.- Quuni te in Gallia eum Syutropho certum auri pondus itemque numeratam pecuniarn mutuo dedisse, tit Romae solveretur, precibus asseveras, aditus conipeteus iudex, si duos reos stipulandi, vol re (10) pro solido tibi quaesitam actionem, sive ab beredibus Syntrophi procuratoreni te factum animadvertenit, totum

9. Los mismos A ugustos y Césares d ALEJANnito.-Puesto que aseveras en tus súplicas que tú, junto con Sintrofo, diste en niútuo en la Galia cierta cantidad de oro y también dinerocontante, para que se pagase en Roma, el juez competente Jk quien se haya recurrido, si viere que hay dos deudores por la estipulación, ó que por la cosa se

(1) ole¡, inserta el nie. 71)7. (en Dirkseu p. 43&), ed. Nty.; pecunlam, añado erradamenie, ¿ci ecl. Schf.; si de reddeudo oleo, ud, cuya lectura parece que proviene de la glosa; EOtÇ T¿TOVE nepl ác2o; to el- Jn4 Xau, ¿as Bao.; pero Za palabra ale) se puede suplir fácilmente. (2) ab ea, faltan en ku carne. Pi. 1. B. CC. (3) Los mme. Pl. 1. 2. B9. Ot., y ¿a$ cd, Nb. Scict. Hul.; mutuo, Rues. y los demcis. (4) defeccrat, mme. FI. 5. 2. Bg., y las ecl. NS9. &lcf.; deSciat, me. 01. () (5) Los mino. Pl. 1, 2. By. OC., y ¿a ed. Schf.; habeat, las cd. Xb,. Hal, y las deinds.

(6) ut, falta en el me. Pl. 1. (7) Me. By., el libro de Auredano en C)ca7 11a- uitam, insertan los mme. Pl. 1, 2. Bg., y Zas cd. NS5 Cont. 62; usuram, insertan Ruso. Con t. U. p los demás; pero PI X2. las Bccs. (5) summa, falta en los mme. Pl. 1. 2. CC., y en las cd. Nbg Red. huhmmodi, Los mme. Pi. 5. 2. Bg., y Zas cd. Nby. las cd. 905f. Buce. y las demás. (lo) re, falta en los mme. Pl. 2.

414CÓDIGO.-L1ERO iv: TiTULO ir

clebitum, alioquiii quod dedisti solum restitut tibi iubebit.

S. XV. Kal. lanuar. AA. Conss. [293-299.1 10. Iidcm AA. et CC. CRISPINO.-Eo, quod a multis proprii debiti singulorum obligationis uno tantum instrumento probatio continetur, exactio non interpellatur. Nam si pro pecunia, quam mutuo dedisti, tibi vinum stipulanti qui debuerant spoponderunt, negotii gesti poenilentia contraetuin recte habitum non coiistituit irritum. S. prid. ( 1 ) Non. Febr. Sirrnii, AA. Conss 293-299.1

adquirió para ti la acción por la totalidad, ó que tú fuiste nombrado procurador por los herederos de Sin trofo, mandará que se te restituya á tila totalidad de lo debido, y en otro caso solamente lo que tt diste. Sancionada á 15 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Augustos. [293-299.] 10. Los mismos A ugustos y Césares á Cnisprwo. -Por el hecho de que la prueba de la obligación del propio débito de cada uno de muchos deudores se contiene en un solo instrumento, no se impide la exacción. Porque 8i en vez del dinero, que diste en mútuo, los que lo deblau te prometieron vino á ti que estipulabas, el arrepentimiento del negocio hecho no hace irrito un contrato debidamente celebrado. Sancionada en Sjrmjo á 1 de las Nonas de Febrero, bajo el consulado de los Augustos. [293 -299.]

11. lidem AA. et CC. MAxIMJsNo. -Incendiuin acre alieno non exuil debitorem. 5. 11. Id. Febr, Sirmii, AA. Conss. (2) [293-299.]

11. Los mismos Augustos y Cé.çass á MAXIMIANo.-Un incendio no libra de su deuda al deudor. Sancionada en Sirmio á 2 de los Idus de Febrero, bajo el consulado de los Augustos. [293-299.]

12. lidem AA. et CC. TaEOPUANIÓ.-Si ¡u communem cum Tone uiutuam sumsisti pecuniam, nec re ncc solemnitate verborum vos obligastis (3) in solidum, et (4) eam post integrain (5) solviti, de restituenda tibi parle contra lonem experiri, ut debitum posceres ((3 ), indico cognoseente Potes.

12. Los mismos Augustos y Césares d TEOFANIO. -Si para un negocio común con lone tomaste dinero en mútuo, y no os obligasteis solidariamente ni por la cesa ni con la solemnidad de las palabras, y después lo pagaste integro, puedes, conociendo de ello el juez, ejercitar acción contra lene para que te restituya su parte, luego que pidieras la deuda. Sancionada ti 15 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de los Césares, [294-302.]

S. XV. Kal. Sept. Caess. Conss. {294.-302.) 13. lidem AA. et OC. ERONTONI. -Eum, qui mutuam sumsit peduniam, hect in res alienas, creditore (7 i non contemplatione domini reruin eam foenori dante, priiicipaliter obligatum obnoxium remaneLe oportet. S. XVII. Kal. Novemb. Nicomediae, Caess. Conss. (8) [294-302.]

18. Los mismos Augustos y Césares á FIIONTON. -Conviene que el que tomó dinero en mútuo, aunque para cosas de otro, quede responsable como principalmente obligado, no dándolo ti interés el acreedor por consideración al dueño de las cosas. Sancionada en Nicomedia á 17 de las Calendas de Noviembre, bajo el consulado de los Césares. [294-302.]

14. ¡ídem AA. st CC. HADRIANO.-Mutuae pecuniae, quarn allis dedit, creditor citra solemnitatem verboruin subseribenteni instrumento (9) non habet obligatum. Sine die, AA. Conss. [299-304.)

14. Los mismos A ugustos y Césares á ADRIANO. -El acreedor de dinero, que dió en mútuo ti otros, no tiene obligado al que suscribe en el instrumento sin la solemnidad de las palabras. Sin día, bajo el consulado de los Augustos. [299304.]

15. lidem AA. st CC. CuARIDEMO.-Non adversus te creditores, qui mutuam sumsisti pccuniam, sed eius, ciii hanc eredideras, heredes experiri, contra inris forrnam evidenter postulas. -

15. Los mismos Augustos y Césares d CARIDEMO-Evidentemente pides contra la norma de derecho, que los acreedores no dirijan su acción contra ti, que tomaste el dinero en mútuo, sino contra los herederos de aquel ti quien se lo hablas prestado. Sancionada en Nicomedia ti 5 de las Calen das de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [300-305.]

S. Y. Kal. DCCeLDb. Nicomediae (1.0), Caess. Conss. [800-305.]

16. Impp. Hosoaxus et TREODOSIIJS AA. T EO- 16. Los Emperadores HoNoRio y TEoDosIO, ÁuDORO P. P.-Quisquis indio¡ foenebrem pecuniam gustos, d TEODORO, Prefecto del Pretorio.-Serti (1) Mc. Pist; S. II., Mal. y Los demás. (2) y. XVII. K. Sep. ce. consulib • ini. EiS. (S) te obligasti, sos. Bg. según reciente enmienda, y las ed. &hf. Ha¿. Rusa. Cont. 62. B1c.; pero ¿UtiJÇ .V6XQ onante, Schol. Das. (4) Los mmc.Pi. 1. 2. Dg. 01., y la eS. &hf.; si, oSaSe, las eS. Nbg. Hal. y las demás; pero con el lacio Sahol. Das. (5) iii u4tegrurn, ma. Dg. (6) Los mme, PI. 1. 2. By. Ot. y los cd.. Nbg. Mal.; posee os,

las eS. &hf. Rusa, y las demás; pero tV xeO t1OE, &hol. Das. creditori, ma. Pl. 2.; a creditore, eS. Schf. (5) El ma. Pial, pone aguila indicación de la fecha de la ley

17. de este ,'Sulo. (9) Los mmc. Pi. Í. 2. Bg., y las eS. Nbg. Val.; te, inSerlan (a$ ea. &hf. Rusa. y las demás. (u)) El lugar, que falta en ¡Ial. y en Loa demás, ha sido lon,aJ.0 Sel n,s PisI..

CÓDIGO.-LIBRO IV: TÍTULO III

mutuaverit, si in provincia fuerit versatus, quasi cmtor legum atque provineiae, vel si quis collectarius hoiioris pretium dederit ambienti (1), cxliii poena una cum ipso indico plectetur. Dat. XVII. (2) Kal. Novemb, BAssOet Conss. 408.1

PHILIPPO

17. Imp. Iusi'INIANUS A. MENNAE P. P.-Super chirograpbariis instrumentis hace pro communi utilitate sancienda diuimus, nt, si quis pecunias credere supra quinquaginta libras auri volucrit, ve] super reddito debito rsccuritatem accipere (3), quum ampihis sit meniorata quantitate, sciat non aliter debere chirographum a debitoro vel creditore percipere (4), quam si testimoniuin (5) trium testium probatae opinionis per eorum subseriptiones idem chirographum capiat (6). Nam si citra (7) hujusmodi observationem chirographum pro (8) pecuniis memoratam auri quantitatem excedeutibus proferatur, minime hoc admitti a iudieantibiis (9) oportet; quod (10) in futuris ereditis vel debitorum solutionibus locum habere oportet. Oat. X. (11) Ka!. Tan. Constantinop. DN. I1JSTINIANO PP. (12) A. II. Cons. [528.]415

condenado juntamente con el mismo juez fi la pena de destierro, como comprador de las leyes y de la provincia, el que fi un juez le hubiere dado fi interés dinero en mituo, si hubiere estado en la provincia, ó el colectario que hubiere dado el precio de un honor fi otro que lo solicite. Dada fi 17 de las Calendas de Noviembre, bajo el consulado de BASSO y de FiLipo. [408.] 17. El Emperador JUSTINIANO, Augu.lo, á MENA, Prefecto del Pretorio.-Respecto fi los instrumentosquirografanios hemos ercido, que, atendiendo fi la común comodidad, debíamos disponer esto, que si alguien quisiere prestar una cantidad mayor de cincuenta libras de oro, ó recibir seguridad sobre la devolución hecha de una deuda, cuando sea mayor de la mencionada cantidad, sepa que no de be recibir quirógrafo del deudor ó del acreedor, de otra suerte que si el mismo quirógrafo recibiera el testimonio de tres testigos de buena fama con la firma de los mismos. Porque si se presentase un quirógrafo sin este requisito, de suma que exceda de la mencionada cantidad de oro, no debe en manera alguna ser admitido por los jueces; lo cual debe tener lugar en los futuros créditos, ó pagos de deudas. Dada en Constantinopla fi 10 de las Calendas de Junio, bajo el segundo consulado del Señor Jus'xiNIANO, Augusto perpétuo. í528.1

AUTHENT. de instrument. cautela et ¿'ide. § Oportet vero. (Nov. 73. e. 8)-Sed novo jure quinque testes adhibendi sunt, Si fiat ab imperito literarum contractus in scriptis et in civitate, et (13) excedat libram aun. Nam si quis facere quemlibet contraetum ex non scnipto voluenit, manifestum est, quia aut per testes(14) aut por iusiurandum fidem percipiet, actore quidem testes deducente, pulsato autem inmute aut referente, sicut iudex disposuemit. Tu agrie autem, quae hactenus valucrunt apud eos, et nunc sint firma.

AUTÉNTICA de instrument. cautela et fide. Oportet vero. (Nov. 73. e. 8.)-Pero por el nuevo derecho se han de presentar cinco testigos, si el contrato se hiciera por el que no sabe de letras por escrito y en la ciudad, y excediese de una libra de oro. Porque si alguno hubiere querido hacer, no por escrito, un contrato cualquiera, es evidente que recibirá autenticidad ó por medio de testigos, ó con juramento, presentando ciertamente el actor los testigos, y jurando ó coutradefiriendo el juramento el demandado, según hubiere dispuesto el juez. Mas en los campos estén también ahora en vigor las disposiciones que hasta el presente estuvieron vigentes en ellos.

TIT. III.

TITULO Hl

DE SIJFFRAGIO (15)

DEL SUFRAGIO

1. Imppp. TnEoDoslus, ARCADIUS €1 HONORIUS ÁAÁ. RIJFINO P. P.-Si qui desideria sua explicare (16) cupientes ferri sibi a qloquam suffragium postulaverint, et ob referendam vicem se sponsionc constriuxerint, promissa restituant, quum ea, quae optaverint, consequantur; si artibus moras nectant (17), ad solutionem debiti coarctandi sunt.

1. Los Emperadores TROD OSIO, Aacxnio y loNORIO, Augustos, á RUFINO, Prefecto del Pretorio. -Silos que deseando exponer sus pretensiones le hubieren pedido fi alguien que les preste su sufragio, y por causa de correspondencia se hubieren obligadocon promesa, hagan lo prometido, cuando consigan lo que hubieren deseado; y si con artificios causan demoras, han do ser compelidos al pago de lo debido. § 1.-Mas si por tal motivo se hubiere dado al-

§ 1.-Sed (18) si quid co nomine in auro vel ar(1) amblgenti, me. Bg.; dx6vtt OCU01 Schotj,tee Bas l cual parece que leyó abeunl. (2) VIII., cree que debe leerse Jac. Godofr. (5) acceperlt, me. Pl. 1. según enmienda. (4) Los m,. pi. t. r. Bg., y las ed. Schf. Hal. Ruas. Cont. 62. Sp. Bk.; acelpere omitiendo debere, ed. N&g.; reeipera, Cont. 66. y Loe demás. (5) testimonio, Hal. en la nota. (6) vires capiat, Hal. en la nota, ecl. &ht. (7) Loe mme. Pi. 1. 2. By. GI., y las eS. Nbg. Hal, Cont. 2.; contra, las eS. dch/'. Ru88. Gont. 66. y las demás. S) Loe meas. Pl. 1. 2. By. Gt., y las ccl. .Wb. &lf.; super, Hccl, y los demás. (2) a Judfee, eneas. Pl. 2. Bg., y la ed. Wbg,

(10) Los mme. Pl. 1. By. Gt., y las eS. Nbg. Schf.; si, inserta el me. PI. 2 et, aeladen ¡fol, y los demás. (II) X., falta en el me. Pist. Véase la nota 8. de la ley 13. de este titulo, página 414. (12) PP., aii4deee según el me. Pist. (13) et, falta en la M. Schf. (14) lI., in serta la ecl. Schf. 15) si certum petetirde suffragio, el libro de Auredano cee C?uer. (16) explere, mme. P1. 2. Bçj., y las ed. Nbg. ¡tal. (iv) nectent, el U. Theod. (1$) Los mme, Pi. 1. 2. Bg. Gt., y las cd. Nbg. SoTc/".; Et, Üont. 66. y después loe demás; una y otra palabra faltan en Ifal.

Rase. Cont. 62.

416CÓDIGO. --LIBRO IV: IiTULO y

gento vel ceteris rebus (1) mobilibus datuin fuerit, traditio sola suffieiet, et contractus habebit perpetuam (2) firmitatein, quoniam collatio rol mobilis mita integra fide ac (3) ratione cumulatur. § 2. -Quod si praedia rustica vel urbana placi tum continobit, seriptura, qiiae ea in alium trans ferat, emittatur, sequatur (4) traditio corporalie, et rem fuisse completam, gesta testentur; aliter enim ad novum dominum transire non possunt, neque de vetere jure discedere. § 3.-Quod si quis, clum solo cornmonitorio de (5) suffragio nititur, bona duxerit occupanda, reus temeritatis ac violentiao retinebitur, atqite in statum pristimfln possessio reducetur, co a petitionc excluso, qui non dubitavit invadere, quod petere (6) debuisset. Dat. IV. () Non. Mart Constantinop. (8) An-

(JADIO III. et }IoNoRIo it. AA. Conss. [394.)

go en oro, ó plata, ó en otras cosas muebles, basta r4 la sola entrega, y el contrato tendrá perptua validez, porque la entrega hecha de una cosa mueble esta colmada de entera buena fé y de razón. § 2.-Pero si el pacto contuviere predios rústicos ó urbanos, extiéndase escritura que los transfiera otro, sígase la entrega material, y dén actas testimonio de que el asunto quedó terminado; porque de otro modo no pueden pasar al nuevo dueño, ni separarse del antiguo dominio. § 3.-Pero si apoyándose alguien solamente -en el eonmouitovio respecto al sufragio, hubiere creído que debía ocupar los bienes, sena considerado reo de temeridad y de violencia, y se volverá la posesión á su primitivo estado, quedando excluido de la petición el que no dudó apoderarse de lo que habria debido pedir. Dada en Constantinopla á 4 de las Nonas de Marzo, bajo el tercer consulado de ARCADIO y el segundo de HoNoRio, Augustos. [394.]

-

rrIf IV

TITULO IV

DE PROHIB1TA SEQUESTRAT10NE PECtJNIAE

DE LA PROHIBICIÓN DE SECUESTRAR DINERO

1. Impp. HoNonrus et TIIEODOSIUS AA. IOANNÍ P. P. (9).-Quoties ex quolibet contractu pecunia postulatur, sequestrationis necessitas coiiquiescat. Oportet enim debitorem primo convine¡, et sic (10) ad solutioneni pulsan (111. Quam rem non tantuni iuris ratio, sed et (12) ipsa aequilas persuadet, ut probationes secum afferat debitoremque collvincat pccuniarn petiturus.

1. Los Emperadores HoNoRio y Taonosio, Augustos, ci JUAN, Prefecto del P-retorio----Cuando en virtud de cualquier co trato se reclama dinero, no haya necesidad de secuestro. Porque conviene que primeramente sea convicto el deudor, y que de este modo seaompelido al pago. De lo cual persuaden un solamente la razón de derecho, sino también la misma equidad, para que lleve consigo las pruebas y convenza al deudor el que haya de reclamar dinero. Dada en Rávena a fi de los Idus de Julio, bajo el décimo tercero consulado de liONOItIO y el décimo de TEoDosio, Augustos. [422.1

Pat. VI. (13) Id. InI. Ravenuae, HoNoato XIII. (14) et THEODOSIO X. AA. Conss. [422.] TÍT. y

TITULO V

I)E CONI)IOTIONE INDEI3ITI

DE LA CONDICCIÓN DR LO NO DEBIDO

1. Imp. ANTONNUS A. (15) MuTJAN0.-Peduniae indebitae, per errorem, non ex causa iudicati soIutae, esse repetitionem jure condictionis, non ambigitur. Si quid igitur probare potueris patrem tuiirn, cui heres exstitisti, amplius debito creditoni suo persolvisse, repetere potes. Usuras autein oms summae praestari tibi frustra desidcras; actione enim condictionis ea sola quantitas repetitur, quae indebita soluta est.

1. EL Emperador ANTONINO, Aujnsto, ci No.-No es dudoso, que por derecho de coudicción hay la repitición del dinero no debido, pagado por error, no por causa de cosajuzgada. Si, pues, pudieres probar que tu padre, de quien quedaste heredero, pagó algo iiuCs de lo debido á un acreedor suyo, puedes repetirlo. Mas en vano pretendes que se te paguen los intereses de esta suma; porque con la acción de la condicción se repite aquella sola cantidad, que se pagó no siendo debida. Publicada á 3 de las Calendas de Agosto, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

PP. IJI. Kal. August. ANTONINO A. IV. (16) et BALBINO Cotiss. [213.1

BALBINO. [213.]

2. El mismo Augusto ci ScnNn1NA.-Si sin tran2. Idem A. (17) S],,CUND1NAD.---Si cura ullam transacUonem pecuniam indebitam alieno credito- sacción alguna fuiste delegada para promete' di(1) rebus, falta en Hal. Ruso. Cont. 62. 0. 'fheod. (2)jmrpetem, a O. Theod. (2) Iiac, tas. ay., ,pre/Iri4adoIo. Jac. Godo fr- en la nota o. de la ley 2. Tk. 0. 11. 29. (4) I.o mme. Pl. 1. l?g. Gt., U, Thcod.; aSeden la copulaUva que el rse. P1. 2., y todas las cd. (,',) H,zl. en la nota, Be., O, TAcoS.; de, falta en nuestroS tflta8. y en los densCe eS. (4!) 1101', iuscrtcs el C. 7'heod. (7) Ruta. Cont. 62. RA.; O. Tftcod.; VI., síu. Pist.; Iii. Hal. y los demás. (s) Enes. Cont, 62. RA., U. 7'heod.; el lugar falta en lfa(, y ea 108 demás. (9) Post alia, aSar(e el O. 'l'lseoS.

(lo) Los suene. Pl. 2. Sg. OL, y las eS. Bchf. ¡Ial.; deinde, anadea el me. Pl. .1., y las cd. N&g. Rssss. y las desude. (ti) SO1UILOILI succumbere, el O. TAcoS. (15) non solum-sed el, las ccl. Nbg. Ha!..; curn-tuin, el C. TAcoS. (13) VII., el U. TAcoS., 21k.; Jac. Godoff. crée que se debo leer V. (14) XVI., ase. Piíl(15) Imp. Severus et A,itoniiius AA., suase. ¡'set. Ca,,PL. L. 2., y las cd. Nbg. ¡Jal. Cont. 62. (14!) XV. ¡(al. ¡a,,. VI., me. Piel. (17) lidem AA., mme. Pl. 2. Bp., y las cd. iVbq. IfnI. Raes. CoaS. 62.; lid. AA. et 00-1 mme. Val. Pl. 2.

CÓDTGO.-LIBRO 1V TITULO y rí promittere delegata es, adversiis eam, qnae te delegavit, condictionem habere potes. PP. XIV. Kal. Innuar. ANTONINO A. 1V. et BALBINO Conss. [213.]

3. Impp. DIOCLETIANUS et MArIMIANUS AA. et CC. PAMPuIro.-Quuui et soluta indbita quantitas ab ignorante repetí possit, multo facilius quantitatis ir debitae i u terpositae seripturne condictio competit, vel doli exeeptio agenli opponitur. S. III. ( 1) Non. April. Byzaritii, AA. Couss. [293-3044

4. ¡idem AA, et CO. HERACLJO.-Ea, qnae per infieiationem in ]¡te cresc-unt, ab ignorante etiam indebita soluta rcpeli non posse, certissimi iuris est. Sed et si cautio indebitae pecnniae ex eadem causa interponatur, condictioni Iocum non esse Conhtat. S. Y. Id. April. Byzantii, AA. (2) Conss. [293304.]

5. ¡idem AA. et CC. AT'rALO.-Si a patre emancipatus (3) ci non intra tempora praestituta iure honorario successisti, quiequid indebitum postea per errorem utpote patris successor dedisti, culis condictioriem tibi competere, non cst incerti iuris. S. XIV. (4) Kal, Mai, AA. Conss. [293-304.]

6. ¡idem AA. el CC. MNASEAE.-Si per ignorantiaiin facti non debitam solutam (5) quantitatem pro alio solvisti, et lion adito rectore provinciae tucrit probatum, hane ci, cuius nomine soluta est, restitui eo agente (6) providebit. S. VI. Id. August. AA. Conss. [293-304.]

7. lident AA. el CC. DI0NYsIAE.-Fideicommissum ve] legatuni lude bitum per errorem facti sotutum repetí posse, explorati iuris est. S. Y. Id. Septemb. AA. Conss. [293-304.]

8. ¡idem AA. et CC. ZYPARO.-Creditoris falso procuratori solventi adversus eum indebiti repetitio, non obligationis Jiberatio competit. S. (7) XV. (8) Ka). Novemb. AA. (9) Conss. [2933044

9. ¡ídem AA. el CC. GRATIANAE,-Indcbitum sohitum seiens, non recte repetit (10). § 1.- Citra mandatum autem ab alio re distracta, dominus, evieta re vel ob praecedens vitium satis

1) D. Vi., ms. Pist. (2) AA., 'aUa en el ms. PiSt. (;t) es e, añaden los mmc. GL Hg., y las ed. Nby. Schf.; et, insería el inc. PL i. )4) VIII., mc. Pit. (5) Los mina. Pl. 1. 2. Hg. Qt., y las cd. lVbg. Schf. Cont. 62.; o1utani, (csUa en ¡Jal. Rusa. Cont. es. y las demds; pero 1VSItWÇ % y3srav íto 6]Ta, Schoi, Bao. Tomo IV 55417

nero no debido al acreedor de otra persona, puedes tener la condicción contra aquella que te delegó. - Publicada A 14 de las Calendas de Enero, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de BALB]NO. [213.]

3. Los Emperadores DIOCLECIANO Augustos y Césares, á PÁNFILO. -Ptiesto que

NO,

también puede repetirse por el que lo ignoraba la cantidad pagada sin ser debida, mucho más fácilmente compete la condicción contra la escritura otorgada por razón de cantidad no debida, ó se le opone al actor la excepción de dolo. Sancionada en Bizancio A 3 de las Nonas de Abril, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

4. Los mismos Augustos y Césares Ó HERACLIO. -Es punto muy cierto de derecho, que las cantidades que crecen cii litigio por la negativa no pueden repetirse aunque hayan sido pagadas, no siendo debidas, por el que lo ignoraba. Pero aunque por la misma causa se interponga caución por dinero no debido, es sabido que no dA lugar á la condicción. Sancionada en Bizancio A 5 de los Idus de Abril, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.] 5. Los mismos Áugusos y Gésares á

ATALO.-.--

Si emancipado por tu padre no le sucediste dentro del tiempo establecido en el derecho honorario, no es de derecho incierto que te compete la condicción de todo lo que diste después por error, no siendo debido, como sucesor de tu padre. Sancionada A 14 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

6. Los mismos Augustos y Césares á MNASEA.Si por ignorancia de hecho pagaste por otro una cantidad que no debió ser pagada, y esto se hubiere probado habiéndose acudido al gobernador de la provincia, mandará, ejercitando él la acción, que se le devuelva ti aquel en cuyo nombre fué pagada. Sancionada a 8 de los Idus de Agosto, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.] 7. Los mismos Augustos y Césares á

DIONISIA.

-Es de derecho reconocido, que se pueda repetir el fideicomiso ó el legado no debido, pagado por error de hecho. Sancionada A 5 de los Idus de Septiembre, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

S. Los mismos Augustos y Césares á IPARO.Al que paga It un falso procurador del acreedor le compete contra él la repetición de lo no debido, no la liberación de la obligación. Sancionada A 15 de las Calendas de Noviembre, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

9. Los mismos Augustos y Çésares d

GRACIANA.

--El que A sabiendas pagó lo no debido, no lo repite con razón. § 1.-Mas enajenada por otro sin mandato una cosa., el dneiio que, por haberse hecho evicción de

(6) co, pro quo soluta est, agente, un mc. de Rau., contra. &kol. Bao., que dice, %DV'o oü5. (7) Me. Pial.; Peft., añaden HaZ. y los demás. (8) XVI., inc. PISI.

(2) CO.,

me.

Piel.;

et, 2*2tse4-la

Ilal.

(10) non repetit, sume. Pl. 2. GI., y la cd. Scicf.; non recta petit, ma. Hg., sus. Pl. i. según enmiewts.

418oónrao.-LIBRO IV: TtTU1.O VI

cintori facleus, non indobitum praetendere (1) potest (2), sed per huinsmodi factum ratum contraetum habuisse probaus, a se debitum ostcndit (3) solutum. S. IV. (4) Non, Deceiub. Nieomediae, Caess. Conse. 1294-305.1 10. Imp. IUSTINIANtTS A. luLIANO P. P.-Si quis scrvum certi nominis, ant qnandam solidorum quantitatem, vel aliam ren proniisevit, et., qunul licentia el fuerat unum ex his solvendo liberan, utruinque per ignorant.iam dependerit, dubitabatur, cuius reí datur (5) a legibus ej repetitio, utrumne servi an pecuniae, et utrum stiputaton an promissor Isabeat huius re¡ facultatem. Et 1JIpianus quideni electionem ej (6) praesta.t, qui utrumque aceepit, ut Iioc reddat, quod sibi placuent, et 1am Marcellum quam Celsum sibi consonantes refert. Papinianus autem ipsi, qui utrurnque persolvit, electionem donat, qui et antcquam dependat ipse (7) habet (8) eeetioneiu, quod velit praestare, et huiusmodi (9) sententiae sublimissimum testem adducit Salvium Iulianum, summae auctoritatis hominem et praetoriani edicti (10) ordfnatorem. Nobjg hace clecidentihus luliani et Papiniani sententia placet, ut ipse habeat electionem rocipiendi, qui et dandi habnit. Dat. Kal. Augiist Constantinop. LAMPAuJO et ORESTÁ (11) VV. CC. Cons. [5301

11. Idem A. lULIANO P. P.-Pro duhietate corum, qui mente titubaute indebitam eolvenint (12) pecuniam, certamen legislatonibus (13) incidit, utrumue id (14),quod aneipiti animo persolvenint, posshit repetere, an non. Quod nos deeidentes sancimus, omnibus, qui incerto animo indebitain dedenint (15) peeuuiarn vel aliam quandarn speeiem persolverint, repetitioneln 11011 denegri, et praesumtiouem transactionis non contra cos indici, nisi hoc specialite.r ab altera parte approbetur. Dat. Ral. Octob. Constantinop. LAMPAIMO et ORESTA (16) VV. CC. Conss. (17) 1530.1

Ja cosa, ó por causa de vicio anterior, satisface al comprador, no puede preeuder lo no debido, sino que, probando con semejante hecho que ratificó el contrato, demuestra que por él se pagó Jo debido. Sancionada en Nicomedia á 4 de las Nonas de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [294-05.]

10. El Emperador LlANO,

JUSTINIANO, Augusto,

d Ju-

Prefeclo del Pretorio.-Si alguno hubiere

prometido un esclavo de cierto nombre, ó determinada cantidad de sueldos, ft otra cosa, y, habiendo tenido facultad para quedar libre entregando una sola de estas cosas, hubiere entregado una y otra, se dudaba de qué cosa se le dA por las leyes la repetición, si del esclavo ó del dinero, y si la facultan para cita la tiene el estipu!ador ó el prometedor. Y Ulpiano le concede verdaderamente á éste, que recibió ambas cosas, la elección, para devolver la que A él le pluguiere, y dice que tanto Marcelo como Celso están de acuerdo con él. Pero Papiniano le dA la elección al mismo que entregó ambas cosas, el cual también antes que las entre gue tiene la elecci,sti de lo que quiera entregar, y presenta como partidario de esta opinión al muy sublime Salvio Juliano, hombre de suma autoridad, y redactor del Edicto del Pretor. A nosotros, decidiendo este punto, nos placo la opinión de Juliano de Papiniano, A fin de que tenga la elección para recibir el mismo que también la tuvo para dar. Dada en Constantinopla las Calendas de Agosto, bajo et consulado de LAMPADIO y de ORESTA, varones esclarecidos. [530.] 11. El mismo Augusto d JULIANO, Prefecto del Pretorio---Por razón de la duda de los que titubeando hubieren pagado una cantidad no. debida, Surgió cuestión entre los legisladores, sobre si podrian repetir, ó no, lo que hubieren pagado con ánimo incierto. Y decidiéndola nosotros, mandamos, que A ninguno de los que con ánimo incierto hubieren dado dinero no debido, ó hubieren paado alguna otra cosa, se le deniegue la repetición, y que no se alegue contra ellos la presunción de trausacción, si esta no se probase especialmente por la otra parte. Dada en Constantinopla las Calendas de Octubre, bajo el consulado de LAM1Dra y de ORESTA, varones esclarecidos. [530.]

TIT. VI

TITULO VI

DE COÑDIOTIONE OB CAUSAM DATORUTI

DEI LA CONDICCIÓN DE LO DADO CON CAUSA

1. Imp. A!tTONINLJS A. CALLLST11Eu (lS).-Pecuniam, quam te ob dotem accepisse, pacturnque iiiterpositum (19) (iit fien, quum jure matnimoninm contrahitur, adsolet) pro ponis, impediente quodun-

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, d CALÍSTEhIES.-Expones, que por razón de dote recibiste cierta cantidad, y que se interpuso pacto, (como suele hacerse cuando en derecho se contrae matri-

(1) non videbitur praetcndeie, &2. Schf. (2) potest, falta en los mms. PL. 1. 2. Bg. GL, y en las ed, Schf. 1-Ial. (2) Los ?flnLg. Pl. 1. 2. Bg. (JI., y ¿al ed. Selif. HaZ.; as,a, in@srtan las ed. N59. Rusa. y las demde. (4) VI., ml. .Pist. (6) Los nms. PL. 1. 2. Bg., y las ed. Nbg. Schf.; daretui-, Hat, y los demds. (6) lpsi, ,nn,s. Pl. 1. Bg. (JI., y la ed. 8c7f. (7) Los mns. PL!. 2. By. GI., y ¿a ed. Schf.; ipsam, las ad, Nbg. JIaL. y Las demás. (8) habsat, m,M. Pi. 1. 2. at., y las od. Sc.kf. Bk. (9) Los mas. Pl. 1. 2. Vg. Gt., y la ed. Sckf.; hulus, la ed. Nbg. Hal. ' Zas demás. y las ed. NZg. Schf. Cont. 5 (SO) Los ,nmd. Pl. 1. 2. praetoril edicti perpetui, Val. Ruso. Cont. 65'. y Los demas.

at.,

(11) Rol. Rusa. Cont, 62.66.7C.; Oreste, los dadg,

(12 solverunt, minI. Pi. 1. 2. (31. 15) Los ,ams Pl. 1. 2. V.g. (31., y las ed. Nbg. Salif. Iegu:nlatoriIus 1lus, y los dend6. (14) Lo., mml. Pl.. 1. 2. Vg., y las cd, Nbg. Sehf.; Lana, Rol. y los dem.á. (15) 4ederi'nt, y despa!s l.amJ)i!n persol.varunt, mms. P. 1. 2. .Bg. 01; de.ncruut, ecl. Nbq. (16) HaT.. Ru.s Cont. 62. 65'. 76.; Oreste, 102 dOmás. 17) El ms. PisI. pone .qui la indicación de la fecha de la

Uy 1. del titulo .9igaienta.

allisthsui, conviene mejor con los sama., que no Calli(18) sthcuedi, que escriben Val. y ¿os demás. Lo,, mml. PL. 1. 2. Vg. 01., todos Los snms. de Rus s,, y los (19) ecl. Vbg. &.; pacto iiiterposlto, 1-Ial. y tos demás; acaso 8W.; paetumqua, quod interpoitum

GÓDJGO.-LIBRO IV: TÍTULO VY que modo iuris auctoritate matrimonium constare, nullam de dote actionem habet (1), et propterea pecuniam, quam eo nomine aceepisti (2), jure condietionis restitilere debes, cf pactum, quod ita interpositun1 est, perinde ac si uiterpositurn non esset, haber¡ oportet. PP. VI . Kal. August. LAETO II. et Conss. [215.]

CEREiLn

2. Imp. ALEXANDER A. ASCLEPJADT.---Si, ut proponis, pater tuus eaIege sorori tuac praedia ceteraque, quorum rneministi, donavit, ut creditoribus ipsa sat!sfaceret, ac, si placita observata non essent, doiiatio resolveretur, caque contra fidem negotii gesti versata est, non est iniquum, actionem condictionis ad i'epetitionem rerum donatarum tibi, qui patri successisti decerni. PP. XIV. (8) Kal. Deeernb. ALBINO et Conss. [227.]

MAX1MO (4)

3. happ. VALERIANUS el GALLIENUS AA. AuRjsLIC) et ALEXANDEAE (5).-Ea lege iii vos collata tloitatio, nt neutri alienandae suae portionis facultas ulla competeret, Id cfficit, "e alteruter eornm (6) dominiuin prorsus alienaret 7), vel ut donatori vel eius heredi condictio, si non fuerit conditio servata, quaeratur. PP. Ka!. April. AA. Conss. [257.]

VALERIANO IV.

et GALLIENO III

4. Iidevi AA. (8) el VALE.LUAIUS C. AEMIL1AESi, quum exígnam pecuniam revera susciperes, longe maiorern te accepisse cavisti eo, quod tibi patrocinium adversarius repromitteret, quum dicas ilclem promissi non secutarn, ut libereris obligationc eius quod non aceeptum propter speratum patrociuium spopondisti, per condietionein consequeris. PP. Y. Kal. Mai. AEMILJANO cf [259.]

BASSO

Conss

5. .lmpp. lJiOci.RTIANUS el MAXIMIANUg AA. (9) MARTJALI,-SÍ militem ad negotium tunm (10) procuratorcm fecisti, quum hoc legibus interdictum sit, ac propter hoc pecuniam ej numerast.i, quiequid ob causam datum eet causa non secuta restitul tibi, competeus mdcx curae habebit.419

nionio); impidiendo de cualquier modo la autor!dad del derecho que exista el matrimonio, no tiene acción alguna respecto á la dote, y debes por lo tanto restituir por derecho de condicción el dinero que por tal titulo recibiste, y el pacto que de tal modo se interpuso debe ser considerado lo mismo que si no se hubiese interpuesto. Publicada á 6 de las Calendas de Agosto, bajo el segundo coiisula.o de LETO y el de CEREAL. [215.] ALEJANDRO, Ansto, d Ascorno expones, tu pndre dió It tu hermana los predios y lo demás de que haces mención, con la condición de que ella misma pagase It los acreedores, y que, si no se hubiese observado lo pactado, se anulase la donación, y ella obró contra la fidelidad debida al negocio hecho, no es injusto que se te conceda It ti, que le sucediste It tu padre, la acción de la condicción para la repetición de las cosas donadas. Publicada á 14 de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de ALBINO y de MÁXIMO. [227.]

2. El Emperador

cLEPlADES-Si,

3. Los Emperadores VALERIANO y G.nzo, Augustos, á AURELIO y á ALEJANDRA.-La dona-

ción que se os hizo con el pacto de que It ninguno de los dos le competerla facultad alguna para enajenar su porción, hace que de ninguna manera enajene uno t otra Su dominio, ó que, si no ge hubiere observado la condición, se adquiera para el donador Ii para su heredero la condicción. Publicada las Calendas de Abril, bajo el cuarto consulado de VALERIANO y el tercero de GALIENO, Augustos. [257.1

4. Los mismos Augustos y VALERIANO, César, d EM1LIA-Si, habiendo recibido en realidad una exigua cantidad, diste caución de haber recibido otra mucho mayor, porque el adversario te prometiera su patrocinio, puesto que dices que no se guardó fidelidad á lo prometido, para que quedes libre de su obligación, conseguirás por la condieción lo que por causa del esperado patrocinio prometiste no habiéndolo recibido. Publicada It 5 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de EMILIANO y de J3Asso. [259.] 5. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIM[AÁu.g.estos, á MARCIAL.-Si para negocio tuyo

NO,

PP. X. Kal. Octob. ipsis IV. et III. (11) Conss [290.]

nombraste procurador It un militar, estando esto prohibido por las leyes, y por esta causa le entregaste dinero, el juez competente cuidará de que se te restituya lo que por tal causa se dió no habiéndose verificado la causa. Publicada It 10 de las Calendas de Octubre, bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos. [290.]

6. ¡idem AA. el CC. CYRIONI el PLOPI0NX.Quum ancillam patrem vestruin el, contra quem supplicatis, dedisse proponatis, interest multum,

6. Los miamos Augustos y Césares d Ciaióii y áPLociÓN-Puesto que exponeis que vuestro padre le dió una esclava It aquel contra quien supli-

(1) Los mm*. PL 1. 2. Bg. Gt., y las ed. .Nbg. Seat. Cont.L;

babes, me. Pl. 1. según -reciente enmienda, Cont 66. y los de-

,nds. Véase ¿a nota Siguitnte (2) coitare-accepisti, fían en ¿(al. Ruge. Bk.,pera contra el teeii,nonw de nuestros mme., Contra el de todos los de RuSs, ti de Cont., y Contra las principales ed Afirma, sin embargo, Bol, en la nota, que a9vellos palabras no se lien en todos nç xpó los cÓdces;pero Iris Bas. dicen O5 i itapl ov fiycrj XIVEiTaL, áXX&, etc.

(3) Vi., me. Pist. (4) Maximlano, me. Pjt.

(5) Alexaiidro. mme. Pl. L B. (5) Loa mme. Pl. 1. 2. Rg. Gt, y tas ed. Nbg. Schf. Hat Cont, 62.: niteruter vestrum, Ruai. Cont. 66. y los de,nd,. 7) Los mme. Pl. 1. 2. Bg. Ge., y las ed. Ybg. Schf.; alienet, ¡Ial. y los demás. (S Los nombres de los Emperadorea se repiten en el me. Pise. (o) Los mme. Cae. uy., Bk.; et CO., at7aden los mme. Pl. !. 2., y las demás eL (lo) tuum, falta en las cd. Nlig. Ho2. Russ (11) 1n*rtexe AA.

420

CÓDIGO.-LIBRO 1V TiTULO VI

utrumne donandi animo dedit (1), an ob mauumittendam fihiam, quam ancil!am existirnabat, quurn perfecta quidem dotiatio revocan non possit, causa vero dandi (2) non secuta repetitio competat. S. II. Id. Mal. AA. Coiiss. [293--304.] 7 lidem AA. et CO. GERONTIO.-SÍ repeteiLdi (3), quod donabas uori elus, quem ad proficiscendum tecurn huiusmodi liberalitate provocare proposueras, nullarn addidisti conditionern (4), renianet integra donatio, quum levitati perfectarn donaUonem revocare dupientium jure occurratur. S. VII. (5) Ka!. Sept. AA. Conss. [298-304.]

S. lidem AA. et CC. FLAVIANO. -Dictani legein donationi, si non impossibilem contineat causam, ab co, qui hane suscepit, non impletam condictioni facere locum, iuris dictat disciplina. Quapropter si titulo liberalitatis res tuas ja sponsam conferendo certani dixisti legem, nec huic illa, quum posset, paruit, successores ipsius de repetendis, quae dederas, si hoc tibi placuerit, convdnire non prohiberis.5. III. (6) Id. Febr. AA. Conss. [293-304.] 9. lidem AA. et CC. 131nuL0.-Si liber constitutus, ut fihiae tuae manurnittantur, aliqaid dedisti, causa non secuta de hoc tibi restituendo condictio competit. Nam si quid sei-vus de peculio domino dederit, contra eum quidem nullam actionem habere potest, sed dominum, qui semel accipere pecuniam pro libertate passus est, aditus provinciae rector (7) hortabitur (8), salva reverentia, favore scilieet libertatis, placito suo stare.

S III. Id. Febr. Sirmii, AA. Conss. [293-304.] 10. lidem AA. st CC. CAN0NIANAE.-Fecunian1 a te datam, licet (9) causa, pro qua data est, non culpa accipientis, sed fortuito casu non est secuta, minirne repeti poese certuiu est. S. III. Non. Decemb. Nicomediae, Caess. Conss. [294-305.] • 11. lidem. AA. st CC. STIUT0NICAE. -Advocationis causa datam pecuuiain, si per dos, qui acceperant, quo minus susceptam fideni impleant, stetisse probetui-, restituendam esse convenit. S. XVII. Ka!. lanuar. Caess. Conss. f294-305.1

(i) Los mme. PI. 1. Bg. Ge., y teje ed. Nbg. Haz.; dederit, los e4. .Sehf. Rusa. 11 les demás. (2) Los sume. PL. 1. 2. Bg., y Za cd. Nbg.; donaudi, Las ed. IVI% t - &hr. ii,i. y LOS desmie; peso lag Bas. (2) causa, aslede La ed. Sch(. (4) coudictioiiem, mme. Pl. 2. By., siendo muy frecuente en los cddicesluconfueidaentre las palabras co,iditio y coiidictio.

cais, importa mucho saber si se la dió con ánimo de donársela, ó para que fuese manumitida una hija que él creía esclava, porque, á la verdad, una donación perfecta no se puede revocar, pero, no habiéndose verificado la causa de dar, compete la repetición. Sancionada á 2 de los Idus de Mayo, bajo el consulado de los Augustos. [293-804.1 7. Los mismos iugustos y Césares á GERONC1O. -Si no agregaste ninguna condición para repetir lo que donabas á la mujer de aquel á quien con tal liberalidad te ha;ias propuesto incitar para que partiera contigo, permanece íntegra la donación, porque con derecho se opone excepción á tal ligereza de los que desean revocar una donación perfecta. Sancionada á 7 de las Calendas de Septiembre, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.1 8. Loe mi.'.mos Augustos Y Césa pee ci FLAVIANO. -Dieta la disciplina del derecho, que la condición puesta á una donación, si no conviene una causa imposible, dá lugar á la condicción, no habiendo sido cumplida por el que la aceptó. Por lo tanto, si al conferir á titulo de liberalidad á tu esposa cosas tuyas pusiste cierta condición, y ella no la cumplió, pudiendo, no se te prohibe que demandes á los sucesores de la misma para reclamarles, si esto te pluguiere, lo que habias dado. Sancionada á 3 de los Idus de Febrero, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.] 9. Los mismos Augustos y Césares s BIBULO.Si habiendo sido hecho libre diste alguna cosa para que fueran manumitidas tus hijas, no habiéndose verificado la causa te compete la condiccióii para que aquella se te restituya. Porque si un esclavo hubiere dado á su señor alguna cosa do su peculio, no puede tener ciertamente contra él ninguna acción, pero el gobernador de la provincia á quien se hubiere recurrido exhortará al sefior, para que, quedando á salvo la reverencia, una vez que consintió recibir el dinero por la libertad, se atenga á su pacto, en favor, por supuesto, de la libertad. Sancionada en Sirmio á 3 de los Idus de Pebrebafljo el consulado de los Augustos. [293-304.) 10. Los mismos Augustos y Gésares ci cierto que en manera ninguna se puede repetir el dinero dado por ti, aunque la causa por la cual se dió no se haya verificado, [lo por culpa del que lo recibió, sino por caso fortuito. Sancionada en Nicomedia á 3 de las Nonas de Diciembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.] NA.-Es

11. Los mismos Augustos y Céares ci STEATONIca.-Conviene que se haya de restituir el dinero dado por causa de servicios de abogado, si se probara que en aquellos que lo habían recibido consistió que no cumplieran el compromiso aceptado. Sancionada á 17 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

(

5) Ilt., res. Pst. rIEL, ras. Pit.. 7) preeses, Rus,. al wrá rgen; pero véase ¿o ¿cg S. CI. VÍL i.

(8) eum, añade la cd. &8f.

(2) Los mme. Pl. 1. 2. Bg. 01., y Las cd. Schf. Cosa. 62.; 11cet hace, la cd. Nbg.; si haca, ¡Jal. Ruso. Onl. 66. y Los demás; zzi ldr, Bes.

CÓD0.-LIBRO IV: TITULO Vil

421

TIT. VII

TITULO VII

DE CONDICTIONE OB TURCEM CAUSAM

DE LA CONDICCIÓN POR VIRTUD DE CAUSA TORPE

1. Imp. ANoN15us A. INGENUO.-Si ex cautione tua convenir¡ coeperis, nullam te pecuniam accepisse, sed ob turpem eausarn, et quam fieri prohibitum est, interpositam cautiollem (1), ci, qui super ea re cogniturus est, probandum est, et eo impleto absolutio sequetur.

1. El Emperador ANTONINO, Augu.s-io, d INGuo.-Si hubieres comenzado á ser demandado 011

Sine (2) die et consule.

2. Idem A. (3) LONGINO.--QUUrn te propter turpem caiisam, contra disciplinarn temporiim meorum, domuni adversariae dedisse profi tearis, frustra eam tibi restitui desideras, quum in pan causa possessonis conditio melior habeatur. PP. XV. Ral. Deceiub. LAuTO II. et CEREALE Conss. [21.]

3. Impp. DIOCLETIANIJS Cl MAXIMIANUS AA. (4)

(i), mititi.-.--Quocl evitandi tirocinii causa dedisse te apud conipetentem iuclicem ei, de quo querenis, indubia probationis luce constiterit, instantia eins recipies; qui, memor censurae publicae, post restitutionem peenniae etiam cOneussiofis crimen inultum esse non patietur. DIzoNJ

PP. Hl. Kal. August. ipsis IV. et III. AA. (6) Conss. [290.]

4. lidem AA. et CC. RunNo.-Quoties accipientis, non etiam dantis turpis invenitur causa, hect hace secuta fuerit, datizm condici tantum, non etiam usurae peti possunt. S. VII. Id. lanuar. Sirmii, AA. Conss. (7) [293-299.]

5. ¡idem AA. et CC.Biciiopono (8).-Mercalem te habuisse uxorem propon.is; unde intehhigis, et con fessionem lenocinii preces tuas continere, et eautae quantitatis ob turpem eausam exactioni locum non esse. Quarnvis enim utniusque turpituclo versatur, ac soluta quantitate (9) cessat repetitio, tamen ex huiusmodi stipulatione contra bonos mores interposita denegandas esse actiones, iuris auctoritate demonstratur. S. VI. Id. Maii, Caess. (10) Conss. [294-302.1

virtud de una caución tuya, se le ha de probar al que de esta cosa ha de conocer, que no recibiste ningún dinero, sino que la caución fué interpuesta por una causa torpe, y que está prohibido que se haga, y, hecho esto, se seguirá la absolución. Sin dia ni cónsul.

2. El mismo Augusto ti LONCIN0.-Puesto que confiesas que por una causa torpe diste á tu adversaria una casa, contra el régimen de mis tiempos, en vano deseas que te sea restituida, porque en igualdad de circunstancias se considera preferente la condición del poseedor. Publicada 15 de las Calendas de Diciembre, bajo el segundo consulado de LaTO y de CEREAL. [215.] 8. Los Emperadores DIOCLECIANO y iAx1MrANO, Augustos, ti DIZÓN, militar. -Lo que con indudable claridad de prueba constare ante l juez competente, que para evitarte el servicio militar le diste j. aquel de quien te querellas, lo recobrarás por instan cia de aquel; quien, acordándose de la censura pública, no consentirá tampoco, después de la restitución del dinero, que quede sin castigo el crimen de concusión. Publicada ti 3 de las Calendas de Agosto, bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos Augustos. [290.] 4. Los mismos Augustos y Césares ti RUFX NO. -

Cuando se halla que es torpe la causa del que recibe., no también del que dá, aunque aquella se haya verificado, solamente se puede reclamar por la condicción lo dado, pero no se pueden pedir tambiéu los intereses. Sancionada en Sirmio ti 7 de los Jdus de Enero, bajo el consulado de los Augustos. [293-299.]

5. Los mismos Augustos y Césares ti BICOFORO.

-Expones que tuviste una mujer venal; por lo cual, tén e:tendido que tus súplicas contienen una confesión de lenocinio, y que no há lugar ti la exacción de Ja cantidad prometida por una causa torpe. Porque aunque hay torpeza de una y de otra parte, y pagada la cantidad deja de haber su repetición, sin embargo, con la autoridad del derecho se demuestra que se han de denegar las acciones nacidas de semejante estipulación interpuesta contra las buenas costumbres. Sancionada ti 6 de los Id as de Mayo, bajo el consulado de los Césares. [294-302]

6. lidem AA. et CO. EUTYCHIAE.-Ob restituen- 6. Los mismos Augustos y Césares ti EUTIQUIA. da (11), quae subtraxerat, accipientem pecuniam, -Conviene que el que recibe dinero por restituir

(1) cautionern, faita en los miaL Pl. E. 2. Bg Gt.; pero Xoyiav, 108 Bo.s. aÚrV iv (2) 5. testo es. scilpta Sine, me. Fiat.

(2; AA., mme. Vot. Pl, 1.; AA. el CC., me. Oaa. (4) et CC., olittdcn los mtns. Vot. Pl. 1. 2. (5) Los mme. Piet. C1'e, Pl. 1.; Diconi, mme. Val. By.; DiaCovii, eei. vbg.; Dionisio, me. Pl. i.; lJicontl, ¡-Mt. y los demás. (e) Bk. coloco AA. de.epv..e de ipsis. (1) S. VI, id. mai. con. se ., me. Fiat, lo que conviene -esos bien 5 la indicación de la fecha que se aplica á ¿ce ley 51

(8) Bi Ihopro, Bithero, Bithorae, Bithoro, Blphropo, rnthopio, mmc. (9) Los mene. Pl. 1. 2. Bq., y loe eS. Se/ef. Ha.l., lodos 109 mene, de Rusa, y Cont.; solutae quantitestis, las eS. Nbg. Russ. tj las demás. - (10) AA.,

nu. PisE.

11) Los sama. Pl. 1. 2. Bg. GI., 'Ial.; ea, insertan ¿saS eS. Schf. Nbg. ROSS. y la, demás.

422CÓJMO.-LIBRO IV' TÍTULO IX

quum cius tantum i'iterveniat turpitudo, condietione conventum hanc restituere debere convenit. Dat. XV. Kal. lun. Caess. Conss. í294-302.I 7. lidem AA. et CC. ZENONIDAE (1).--Eum, qui ob restituenda, quae abegerat, pecora, pecuniam accepit, tam hane, quam (2) quae per hoc commissum tenuit, restituere debeie eonvenit, Iieet mortua ve¡ alio fortuito casu periisse dicantur, quum (3) hoc. casu En rem mora fiat.

lo que habla sustraido, deba restituirlo siendo él demandado por la condieción, porque media torpe za solamente de su parte. Dada A 15 de las Calendas de Junio, bajo el consulado de los Césares. [294-302.]

7. Los mismos Augustos y Césares á

ZENONIDA.

Dat, V. (4) Kal. Deceuib. Nicomedine, AA Couss. 1299-304.]

-Conviene que el que recibió dinero por restituir el ganado que habla hurtado, deba restituir tanto aquel, como lo que portal delito tuvo, aunque se diga que el ganado murió 6 que pereció por algún accidente fortuito, porque con este accidente se causa mora para la cosa. Dada en Nicomedia AS de las Calendas de Diciembre, bajo el consulado de los Augustos. [299-304.1

TIT. VIII

TÍTULO VIII

DE CONDICTIONE FURTIVA

DE LA CONDICCIÓN DE COSA HURTADA

1. Impp. D1OCLETIAUS et MAXIMIÁNUS AA. et CC. HERMOGENI.-Praeses provinciae, sciens, fui ti quideni actione singulos quosque in solidum tener¡, condietionis vero numortim furtim subtractoruin electionem eme, ae tum demum, si ab uno satlsfactum fuerit, ceteros liberan, jure proferre seiitentiam eurabit.

1. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIAi'o, Augustos y Césares, d HERMÓGENES.-E1 presidente de la provincia, que sabe que con la acción de hurto se obligan solidariamente todos y cada uno, pero que hay la elección de la condicción del dinero substraido furtivamente, y que solamente se libran los demás cuando por uno se hubiere pagado, cuidará de proferir sentencia con arreglo A derecho. Dada las Calendas de Mayo, bajo el consulado de los Césares. ]294-305.]

Dat. Kal. (5) Mai. Caess. (6) Conss. [294-305.] 2. lidem AA. et CC. ARLSTAENETO 7).-Ante oblationem intermtae re¡ furtivae damnum ad fureni pertinere, eertissimum est (8). Dat. Kal. (9) Mal. Caess. Conss. [294-305.]

2. Los mismos Augustos y Csa res á AEISruNumuy cierto, que el perjuicio de la cosa hurtada, que pereció antes de ser restituida, le corresponde al ladrón. Dada las Calendas de Mayo, bajo el consulado de los Césares. [294305.] TO.-ES

TIT. IX

TITULO IX

DE C0NDJC'rIONE (10) EX LEGE ET (11) SINE CAUSA VEL INIUSTA CAUSA

DE LA CONDICCIÓN DERIVADA DE LEY, Y SIN CAUSA Ó CON C.USA INJUSTA

1. Impp. DIOCLETIANLrS et MAxIMIANUS AA. (12) et CC. (13) Ur.i'io (14).-Licet ante tempus debita exigí non possint (15), tainen si te ex primipilo debitorem constitutum fisci nc patrimoniurn tuuru exhausturn praeses provinciae compererit (16), 'it ad solutionis (17) securitatem sotum foenebnis pecuniae subsidium superesse videatur, commonebit debitoreni tuum, si saltem ipse sit solvendo, 'it ante definituui tempus debita (18) repraesentet, 'it fisco, enius ob neecssitates publicas causam potiorem esse oportet (19), debita pecunia exsolvatur.

S XIII. Kal. Aug. Sirmui, Caess. Conss. [294- 305.]

(1) Loe mns. Ca& Pl. 1. 2.; ZcDonldeae, me. Piel.; Zeooni, s. Bg., y las ea. Nbg. H&. y las demás, (2) Loe mma. Pl. 1. 2. By. Ge., y la ea. Nbg.; se, insertan ¿as ea. SCSI. HaZ. y ¿as demás . (3) In, insertan los mais. Pl. 2. Bg., y ¿a ed. SCSI'. (4) S. 11. (d IV.), me. PiSI. (3) S. VI. KaS., me. Pisi. (41) AA., me. Piet. (7) Aristineto, Aristeiioto, Aritoiieo, algunos mme. (S) Loe mme, 1'!. 1. ?. Eg., y las ea. Nbg. Schf, certisairni iuris 681, HaZ. y los denu2s. (9) S. Kal., me. PteC. (10) vol, inserta ¿a ed. ScSI'.

1. Los Emperadores NO, Augustos

DIOCLECIANO y MAXIMIA-

y Césares, d Ur.a'io. -Aunque las deu-

das no puedan ser exigidas antes de su vencimiento1 sin embargo, si el presidente de la provincia supiere que por el cargo de primipilo te hallas siendo deudor del fisco, y que tu patrimonio está exhausto, de suerte que parezca que para la seguridad del pago solamente queda el recurso de un dinero prestado A interés, prevendrá A tu deudor, si A lo menos éste fuera solvente, para que pague la deuda antes del término fijado, A fin de que al fisco, cuya causa debe ser preferente por razón de las necesidades públicas, se le pague el dinero debido. Sancionada en Sirmio 4 13 de las Calendas de Agosto, bajo el consulado de los Césares. [294.305.]

($1) vel, la €d. SCSI'.; u,ue y otra conjunción faltan en La ad. Nbg.; cai, en la rúbrica ¿e los Bao. (12) Id. AA., mms. Bg. (13) Los mme. VaL Bg. PI. 2,; et CC., faltan en el n.e. Pl. 1. y en todas las ea. (14) Ulpianne, me. Cas. (15) pctseunt, mme. Pl. 1. 2., ifnI. (15) repereril, m3. By. (li) soae, inserta ¿a eS. SchÇ. (18) tbi, insertan los mme. Pl. 1. 2. Ge., y lo mleno a!ad.e Seepu de repraesentet la ed. ScSI'.; tuS, inserta el me. By. (19 oporteat, mme. Pi. 2. Bg. CC., y la eS. ScSI'.

OóDIGO.-LIBRO ¡ir: TÍTULO X

2. lidem AA. et CC. SCULATIO (1). - Diesolutae quantitatis retentum instrumentum iuefficax penes ereditorem remanere, et ideo per condietionem recidi oportere, non est iuris ambigui.

S. III. Non, April. Caess. (2) Conss. [294-305.] 3. lidem A.A. et CC. GALATIAE (a). - Mala fide possidens, de proprietate victus, exstantihus (4) fructibus vindicatione (5), consumtis ( 6 ) vero condictione conventus, eorum restituti o ni parere compel litur.

Pat. Id. (7) Febr. Caess. Conss. [294--305.) 4. Jidem AA. et CC. ALEXANDRO.--Si non est numeratum, quod velut aecepturum (8) te sumsisse mutuo scripsisti, et (9) necdum transiisse teinpus statutum vel intra (10) hunc (11) diem habitam eoutestationem monstrando, reddi (12) cautionem praesidali notione postulare potes.

Pat. XVII. Kal. Jan. Caess. Conss. (13) [294-305.1123

2. Los mismos Augustos y Césares si SCULACIO. -No es dudoso en derecho, que el instrumento retenido de una cantidad pagada permanece ineficaz en poder del acreedor, y que por lo tanto debe ser devuelto por la condicción. Sancionada (s 3 de las Nonas de Abril, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

3. Los mismos Augustos y (Jsi.ares si GALACIA. -El poseedor de mala fé, vencido en cuanto á la propiedad, habiendo sido demandado respecto 4 los frutos existentes por la reivindicación y en cuanto 4 los consumidos por la condicción, es compelido 4 atender fi la restitución de los mismos. Dada los Idus de Febrero, bajo el consulado de los Césares. [294-305.1 4. Los mismos Augustos y césares

si .ALEJAN-

no se te entregó el dinero, que corno habiéndolo de recibir consignaste en escritura que tomaste en mútuo, mostrando que aún no transcurrió el tiempo establecido, 6 que dentro de este término se contestó la demanda, puedes pedir con conocimiento del presidente que se te devuelva la caución. Dada 4 17 de las Calendas de Enero, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

TIT. X

TITULO X

DE OBLIGAT10NIBIJS E'r AOTIONIBIJS (14)

DE LAS OBLIGACIONES Y DE LAS ACCIONES

1. Imp. GORDIANUS A. VALERIAE (15).- Pata certae pecuuiae quantitate ci, duns meministi, in vicem debiti actionem (16) tibi adversus debitorem, pro quo solvisti, dics esse mandatani, et antequam co nomine litem contestareris, sine herede ereditorem fati munus implesse proponis. Quae si ita sunt, utilis actio tibi competit. PP. Y. Kal. Mal. Arrico et Conss. 241]

PRAETEx'rA'ro

AA.

CEL2, Impp. VALERIANUS et GALLIENUS SO (17).-Nominibus in dotem datis, quamvis nec

delegatio praecesserit, nec litis contestatio subsecuta sit, utilem tanien niarito actionem ad similitudinem eius, qui nomen (18) emerit, dari oportere, Saepe rescriptuni est. PP. XIV. (19) Kal, Febi'uar. Í260.1

DONATO Conss.

SEcuLARI II. (20)

et

1. L,7 Emperador GORDIANo, Augusto,

si VALE-

RJA.-Dices, que, habiendo dado cierta cantidad de dinero fi aquel de quien haces mención, se te cedió por razón de la ileuda la acción contra el deudor, por quien pagaste, y expones que antes que por este motivo contestases la demanda el acreedor murió sin heredero. Si esto es as¡, te compete la acción útil. Publicada á 5 de las Calendas de Mayo, bajo el consulado de AT'rlco y de PIIETEXTATO. [242.] 2. Los Emperadores VALE1UANO y GALIENO, Augustos. si CELSO.--Muchas veces se respondió

por rescripto, que habiéndose dado créditos en do' te, aunque no haya precedido la delegación, ni se haya seguido la contestación de la demanda, se lo debe dar, sin embargo, al marido la acción útil, fi la manera que fi aquel que hubiere comprado un crédito. Publicada fi 14 de las Calendas de Febrero, bajo el segundo consulado de SECULAR y el de DONA«o. [20.]

8. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMLflJS AA. (21) RUSTICIANO.-Ob causas (22)proprii dobiti locatonis

(1) Silatio, Seila,,o, Seulatio, algunos (2) AA.. me. PieL (Z) G,daae, Gi11iciae, algunos mm-e. (4) Loe mms. Pi. 1. 2. Bg. Gt., y todos loe ,nme, de Russ.; pro exBtant., La cd. ScSf.; de exslant., ¿as cd. Nt'g. Ral. y ¿as demás. (5) Los mme. Pl. 1. 2. Bg. GL., i la cd. SeAt'.; re¡ vhidieat., las cd. NSg. HaS. y las dem2s. Las Bes. parece que confirman la lectura del texto. (6) Los mme. Pl. J. 2. Bg. Ge.; pro coiieumt., la cd. Schf.; de eoneuml., Zas ed. .NSg. Jial. y ¿as densas; pero el texto parece mSS conforme con ¿as Bao. (7) S. VI. Id., me. PieL (8) aceeptum, me. Gt., y la cd. Nbg., var. 1. gI. (9) et, falta ea el sns. Ge. (10) mfra, me. Fi. 2., ilal.

(11) han; Use ccl. Nbg. Schf.

3. Los Emperadores

NO, Augustos

DIOCLECiANO y MAXIMIA-

si RUSTJCIANO.-Es muy injusto, que

(12) LoS mmc. Pi. 1. 2. Bg. OC., y las cd. NSg. HaS.; tibi. in. serIen ls cd. 8C5f. Rusa. y las demás. (13) Fi sss. PieL pone aqu.i la indicación de la fecha de le Ley 2. del titulo siguiente. (14) De action. et obligat., el use. Val., y la cd. Nbg. (15) Valenti, cd. .Nbg.

(lo) ectlones y dpués mandatas, los mase. Fi. 1. OC., y las

d. Seis!. Bat. Las Bus, concuerdan con el texto. (17) Atico Celso, use. PL. 2. (18) nomen, falta en la cd. Nbg, Bel, en el texto.

(19) XVII ,ms. P151. (So) Me. Piel., Bie.; II., falta en Pal, y en tos sternós. Véase le nota correspondiente de ¿a ley 4. del titulo anterior. (21) Xs. Bg., Hal. Bk.; et CC., cclladcn los elevaSe mme. y cd. (22) Los mme. Pl. 1. Ge., y la ecl. Schf.;causasn, los Eme. P1. 2. Bg., yla.s densas ed.;pero t& t&ç c4'dcz, loe Rae.

424CÓDIGo.--LIERo 1V; TÍTULO X

convenir¡ (1) colonos, pensionibus ex placito satisfacientes, perquam ininriosum est. PP. prid. Kal. lanuar. Tyberiade (2), MAXIMO II. et AQUILINO Conss. [286.]

4. lidem AA. (3) LICINIAE (4).-Bonarn fidein in eontractibus considerar¡ acquimi est. PP. Non. Octob. ¡país IV. et 111. AA. Conss. (Fi) [290.] 5. Ijdem AA. et CC. CAMERINO el MARCIANO (6). -Sicut (7) initio libera potestas unicuique est h'tbeiidi vol non habendi contractus, ita renuntiare sernel constitutae obligatiolli, adversario non consentiente, nemo (8) potes. Quapropter intelligere debetis, voluntariae obligationi semel vos nexos ab bac, non conseutiento altera parte, cuius precibus fecistis montionem, miuiuie posse discedere. Dat. Non. April. Byzaiitii AA. (9) Conss. (10) (293 -304.]

6. ¡idem AA. el CC. MAulucIo (U).-Si ¡ti so1u tum nomen debitoris sui debitor tibi dedit tuus, ac te in mm tuam procuratorein fecit, pignora, quae specialiter ve¡ generaliter habes obligata, persequere. Quod si ab Iiis, quibus fuerant obligata, quum potiores erant, distracta ¡robentur, ab (12) emtoribus revocan (1.3) non posse per.spicis. Dat. IX. Kal. lul. Sirmii AA. Couss. (14) [293-304.1

7. lidem AA. el CC. EUELPISTO (15).-Si a ereditore nomen comparasti, ea pignora, qune venditor nominis persequi posset, apud praesidem pro vinciae vindica. Nam si debitum ex eius persona res (16) obligatas tenentes non transferaut, iure co mmuui pignora distrahere non prohiberis. Salle si a creditoribus (17), jil ordine pignorum autecedentihus, veniundantibus qui possident compara verunt, vel longi temporis piaescriptioue muniti perhibentur, pignorulu distrahendorurn facu.ltatern te non habere perspicis. S. (18) III. Kal. Ianuar. Sirmii, AA. Conss. [293-304.]

8. Iidenl AA. el CC. CaEscEwrIo.- Si quidem donationis causa el, quem affectioue patris te dilexisse propoilis, tuam accipere pecuuiarn pernilsisti, et hanc tuam liberalitatem (19) reniiiuerans (1) convenire, me. Oj., y la ecl. Schf., disintiendo las Ea. (2) Tiberi, ms. Fiel. (3) Los mme. Piot. PL. 1., y las eS. Nbg. Hat.; el CO., esaden lOe demos mine, y ed. (4) Lucitae, LicLdi,ine, algunos mme.; Liciilae, olros. (5) M. Piel.; III. No,,. Ocob. AA. Conas.,Hat.y los demáe. (6) et Marciaiio, faltan en el me. PL. Í., y en La ecl. lVbg. (7) ir', insertan loa mmc. PL. 2. 01., y la ecl. &hr.; ab, adilas Das. ciona el ene. PL. 2.; (8) minlme, mene. Pl. 1, 2. E17. GI., y las ecl. Ebg. Schf.

Cont. 62.; pero oci, Las Bes. (9) el, insertan Fiel, y los demás. (10) S. XIII. le. 1. Sir. cc. se., mg. Piel. (11) Maurico, 31 ant[co. algunos mais.; Matii,eo, otros. (12) Los mine. Pl. e. C. Bq. 01., y Las ecl. Vbg. Schf.; ab, falte en Fiel. 11 en los nis; IX '10V TP0.t0V, Las Bes.;

por causa de deuda propia del arrendador sean demandados los colonos, que satisfacen las pensiones con arreglo á lo pactado. Publicada el' Tiberiade á 1 de las Calendas de Enero, bajo el segundo consulado de MÁxIMo y el de AQUILINO. [286.]

4. Los mismos Augustos d LICINIA.-Es justo que se tenga en cuenta la buena fé en los contratos. Publicada las Nonas de Octubre, bajo el coarto y el tercer consulado de los mismos Augustos. [290.] 5. Los mismos Augustos y Césares d CAMERINO

y á MARCIANO.-ASj como en un principio tiene cada cual libre facultad para celebrar ó no celebrar un contrato, así también nadie puede renunciar una obligación una vez ya constituida, no consintiéndolo el adversarin. Por lo cual debeis tener entendido, que, una vez sujetos vosotros ó. una obligación voluntaria, no podeis en manera ninguna separaros de ella, no consintiéndolo la otra parte, de la que hicisteis mención en las súplicas. Dada en Bizancio las Nonas de Abril, bajo el consulado de los Augustos. [293- 304.] 6 Los mismos Augustos y Césare