Catalans i escocesos. Unió i discòrdia

Elliott analitza els factors polítics, econòmics, socials, culturals i emocionals que separen els escocesos i els catala

132 99 1017KB

Catalan Year 2018

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD EPUB FILE

Catalans i escocesos. Unió i discòrdia

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up