The Real Astrology 0953977404, 9780953977406

Spica Award: International Book of the Year, 2001. The astrology that is ubiquitous today is quite different from astrol

267 49 10MB

English Pages 99 Year 2001

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Recommend Papers

The Real Astrology
 0953977404, 9780953977406

  • Commentary
  • ((90 degree rotated version of the original, hopefully making it a little bit easier to read on screens without tweaking the PDF reader's settings too much))
  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

N s Si : t

.

\

\

.

h'

si :i Ts

{T i* -'S S; S " e \t

ss

dl Fj q

\

-

\

\

5

ct

A

-

S

;59* :E?# :FIr

:! P+' !E '

i?8 =E8 UEz-f ;

i'Taj

;frEg AsEt

tE;E

F€>s €rEE

{ €F+ s;T=.s i t S i < r = s : i E g S , y d i :S iSsS S jiR,.= S

:\_si :

-

i$iS F \YiSs

S:sT ts^"* s p \ I \

-Xr il sYi

:s s: : it s IRSs IsF:

q

-Ix

\sti" $i iSsSS s\ iFSx:Nt s.\g>++>*E=.3.54 >>>>' >h l hhhhx -

J

J

-

J

L

J

L

L

J

^

.

!

J

-

L

J

^

L

'

L

J

L

L

L

L

=

3 E -

r ' E

p ^ o ' 1 E 'H i r

O

! E ! ! ! ! E i E E -E- si

!

-

= ? . . _. z= 3t *9 = . = {

X .:

Y .e

;

{J

=

>o 2>o Eo

- * H P \ qr (!

6 E 6 Z Z :

*s F +- r E

+v

* v V:

.- !

J -

!

6

- -- p

6

cd

an

J

^ c J

-

i^j

U -

s ^ Eg ; F , 6 Y F^ ",

c

'

bD.l'

c O!

o ' 6 ' d

. 9 P' i; i

u

o

t s 4 4 i n v v o i O s f n o l

J

U

o

1

O

o

d

Q

-

o

Q

^

0

-

j

d

q

o (-J () u o-.o 9 9 r 9 / ! . ) 9 bobobobobD! A

o

F

u d 6 , i , ; a

o /

e.3t, aJ

^

0

J

j

y

g

H h A r (J y.!

o x . Y i

-X E'! d

d - ' r

u.i r:'Y i"

^

. : ; -

u

-

i

!

3 2 . U' gd .o - ' Y/ L

; E S i 3 , : 3 2 a E 3 & Es i J

!

-

-1'= I

v

E# 6tj j ;: i,Hd g{

' b % < o * -

+s".tbOo*oF

G P a

* n = (rJry g ct d r, p 59x

S

't\\

(\

s

\

\d

sS

'r\ (a

\(\\

T\

\

\s

\\

' FS .\

+.\ \ b

t R

\\ S\

N N

{zlllllll1hrt1l1rt

' +ii€ --{ iilii; tzllgiil i1iillil;igiiii* 3iiig3ii

l

A

!

hjiSiiii{iisifliiligfiiiE =,igj

A r

b E B

\. 5

x f S

i \ .

. -

-

-

q

-

-

:

y

v : u r u A

:1

d

q

9

Y

q

! O

9 a

p i

6

^

>

v

*

.

l

6

p^P

C,) -

A

t

- o >

!

?

^

^ a

-

A

^ -

n

.

'

a+I;i€s i3t:3;i*EEig :fi

iEgi=tEiiri;

fiffint€i; jsgjE:t:;: i€ls; ijfli;Ij;iFj

J;tIi;I;:FjgiE ; j s I+ g g t ; ; € i jE i ,r5Esif; !tii#*i A . O Y

>-E

w

: > Y r

.

-

Y A J :

o*E > i r

Y

s a' l - d

!

! .

Q

; +iljtii isij i? iij ti$git :,iiiiE; iistilll

n

v

\

t c

Q >\ . :

\

h "

! 9

-

r \

.. r\

>

!-\

\

\ > ( \\

q

N

-

.9'; B F

> E ! > ' - -

i+itili|}j:fili{iii ,1;gii 9= !i!9 ;!lfil{g 'tllilgi ilI;ift{ |EL-i +Eg?lifu; igiiiitEi =;,li**j glliii i11 gga! ajgtrii: {ii:j*iE*E

z;z{;.i'?!il3}fi ?ii1lE*zl,lzlii ,riiitl{liiiiiiiigiiirli+ti1i "ili g; i ; *iE I ii iliitit iiaiiiii:';=:z=irii Eill

T

/\,

kEe

d

.tl"

-i:

! + H : e € ' b =d - 3P i 2 F " V

jlt*rrg-gLE+

i;! jljigffil stltEitl; * Eu!Eili"s:iil5;

i= =+{ ir;=$i€E I $iiig€ si ; : + i i i l [ t l r r=f:f t piii i*=U i;Efiiit gg€

i ? it;; :EEE ; :4; ?1ii 1 =

ijg{isi igjLi;a E*ii

l+rli-iii;ti tiilli*ijlil 9i! l?i! _;Ei:I iilliilliiiIifsi{ liiiatiijgrr;i+ it:silEi illi iiieiit r*; :;irjif. i f ilfiiii iiiligs: iiiifiliitiiiiif* gggii :i#iiistglgii€rr;irii{ iiiig iil lilfii{

= 2

r t t E j i ; *; :; i

€ . E H . g : H e ' E E*j E

i l z * e : i | it??

: 2 F lEi : i :g - *E g

:i

-i

- == aE;t; ei mg,! i?

EE P -=.t s Eg[€+;38'E

s r*E:=?jtga,3i

g{ | ?, EEi?iZi:i i iE : :

: 7 t \ ; t t i u - t } : i *i t T

=. i7 + f5L9F=EFiv _ : } . :; i i t ? : E g: fE ? *

1=tSlgaEeeifilj[il

=z r s! u:iEE: E;;*E

i+i;i€ 1i sjs{iiz'+ ; = : i z € i i L E +F=E

io L

d

(l o

Xo

a:t

R { q

:F

* i:

\ * \

\

\

""i i

.

i

3 d

+ j

= : o

id

c

; a:

i=itit#;ii?iiai? flltllgtgiiljil =i*iiililliilift ii+iilli?, *gj iggt iiiiit i iililis lgli gi , ?l?;i

. ;iii? ;f:if;esiiiiiiaiai li ilgl rli?r iiiieii ;*

,

'';ij[j;E 1+! iI ifiiiilii ii ii;, ii igsi ij lsii iiig I iiisi ; iE iiiiIlig$iisji i=iiigligiiieiiisi ijiiigi; aiir:ij

,r1r;r1 :g;?iEg iii#l*iiaii€iiilfuiii

1:tiliii*agtli!iigiiiilig; ',fi

i1, =rli1lii'iiii:iif,1??+itly1 iiziilr 7*

-i: =Ei= itrEisglE;gi iiE tli3iggg ;+1 lii}};t ,=1tfiirfi

N

(\I

L

,s \ .S s'

\

.3

o

E PP66 U o_}.c

I

E

;

b n t S *

gHi+€i=E iEiE If t E?[TH"E=

iEr ieitEig: €F€ if;iiEit l E.;g+i i€jE3t3jEfgi?EEi

iFisj;$?li iEI iiIli;,g

EsiFFr+u=j;];i€ fit i! tEiil;lT,E :;i ;Ei*ier E eii;E+l€j€f€ itjiHir+ t ; r J ; i E : : ; i5Ei ; f i ;E ' , il5'li; rx ;g;tti--lic+;.

ii;[j; ;: illfi;:?€-€g

; ; ; ; E s ; ! E i E?€p = E *f :E

jrii1;i|!!t;t+?ll =,u==:::ilezlzliii = =

o y ) f 9 ; ; > ^! ' .F1 u . =v =9 E ? gE-==,*

= = t - 2 1 _ = . = 3 ! ' i : ' E- :

* , l F ' .Fr E; : = =: u , cf : l:5.E

E

1-r , i i > E z1 iz€EE : + * sE :=S.-

: , 2 A , A E!:+, s t . r 3 E

: = i Es i € r s X u f

-1z9t ? E = _ iFr = d E iS: i . € ff : ; El t H

?t yE3 =;Ei :€* g " :$; q tE c d i S " YE r -

r . EF ; € - i ; ;

; f E E - 3 ; ; E T T: EoE

-

+ ?::6

+ S g; f EE r E * Er

:;xEo;ilEtEE*; : ; a f i € ; : : ;t i i i ' t i i * h " * *l ,j i $ g i u : L i s ! = + E # # V+ " !

- +9;eFtttYil: FE =, itl;*€=*€gi *i:ri

-

:

=

\9

.

=

= 2

.= g

L

! :

i

(!

i

o

, :

-

!

.:

.

.

h

. , ' -

\

F

i

^

+

v

s\ \ !. ..|\\ \ s\

. ,

l\

J

tre o-e c

= 7 , 7 ^ , 6 4 = G I ? ; - ' -E Y ; , E

C 6 -< Cl_-cL

.

!

Q u

-

F

= u . i Q r 5-: : j : gs i r ' ; o d I 0 t s rq Jc a

p

N

ea

rS

\ *s

\

R :S .rsSJ L \\N \

sl

c \

f-t

F\

dr

u

':

t "? t . 9.,1.* (

>-2

. 6 6:.

i :

. t 1l- X i : r = r = - t g tr ; : t ^ r -

= -

_ = : E CT = ' =E a ' E= i = , i U - = e; q = = = - Y -X =c VO' r ;c =a rVt =! = r 2 O t / F ! : ^ F ( g

o-.=ts ts -

> \ J q / , . . 9 ( u L i

= -

-

i ; e E t = Tj -

- ! { ) Y , a - q

-

E

bDo

rn

= ?ziE€Eg '

!

=

g

v j

(+

-

=

Y "

*

-

U,Fo

:

o_.o,-:=

- * O !

X i

n

,

Y^>-u Efil'1c,

a tE 9 i . k - . Y (, i-.,$ - v .:!

- a

5

0

d (rE l

=oqiU53X

J F I |=; -. i yu- ie E

^

=

=

- :- =r

; t 3 1 ! E +5 ..=; '

. -

' -

-

= -

.

ig tgiiit€i*Ii3t IgI ijiiiiiisili gii: Ii3iiiliiijjEillij i:igigi{i g€igit jta isz=, iiij i+fiffij Eifjijgj iij iiiE::giiE iEi!glt i?i+iZ1ilijliili?i=;ir:=4

; liii* it ifiitiliiiffiti gliiiiiig; ililsi 'i1j igsi I{{lEIl#i ut iiii{:iiiliiij Iar*j;i ii; i+;+ =I:l 'liiililt iiifiliiiiiii; i: ii liiiiiii ii ii€iii =:-1i8*zz=*ligiiiL1l i:ii iiiE jjiilli i?il { ii siii liiii :rlt i+fiiiii;j j!;sj EgE; II! 93{ ;iii;is+li a';;lj turE Ei 3 gliiisiiii! iiiiiitii, ii iiiglgiiil liitsisiii ' :1i; i;etiilii j

liliiiitiiig ilEiiiSitii ,;[i€E[iisiiiii

', jj :ii ; jZz :E;

€it;srj bgs4a,!2;iiie

6

ii;E+Ej;+;r i ';ii Elifjj€EE?tt? i++;rE*it;E }ittilii E =ziz i+ :gj 3?! t+;t;+i+= Er i,E;E13;Eii*;l€+

z ! 5 ,+8;* ; i fi i s u r++srj Et : i e l E : ijt t# t j E +i O+

{+ilgEi 4+i{t;*E :'.t+5Er;ttEf€ifjj$ +g*it; .1:= iE

Oe

llliiExijiilt:ir ;l+;liEga?ii iiltii E ! seriii$i:ij E{i?i+ij 93 ;7=Ei;,r 1;Iiii,EI i:: E +

CY

iE€ jii{ iTgf€ isi$e;i a+E EEE!€g?E itiif is+ i'i ;i+i tiz,u j g gi +i ; i ; i; ],iigE ?; ;E s i E :n i a ier { a i ? ,Z3E 1

i;i riitlt;:Eef€ €$gi ;l=:EiiE ++eE i liii :.li:; = , = : *i it i 2 i 2 : 1 2 = i i?f = i i : = t ; 2 '*+::7=22=i=z-

sllli : FtFglEli }siig}i i?{gi; ; iiii{gigiii {i; 'lii€igi s I gjiiti iliii?ig+ ri;E; i'jii{ii'c;r EEi?9

i e'liiii =iiii : ii+iiIIiIiifiiSi€igiiig gl 11+i I iaiiiii : 3r i{ i EEiiii illliilsgigl ! i1'1! +ij +';'i41l1iEigillaiiii+ 3,,1f.y =:?::1y7ii iiisiz,Ei; €izliitZ|t:{ $;9i5 ; 1 ? j + H i i E ! € i$ ; + f ; t = + * i ; = i i : E ' g i

=7.=

'. 'a?+

i : - Z = *-_

EIii =ii?3 il1*,,zis;* z = = 7 il9iiitii+ E : + : l =iiE g i i t l i g ; * E E i € [ F ; ; : t i iE u E ;f5j;: .;iie+i gl+i:ii jii

= ;'F

gi;

ff€iiffaii i;jiE;?tii* l ; $ i ; f i i s ? F u; = ijgEjj i + l i \ : t E ; ; : { ? F +jE g i

ii,iii

EliiiiIlitIii;:jj3il fiiiliisifig ii: =1,8 i' ic;;:i{ilEi r?i?; t:ii*E iiijE?j ij 1* at-:,i I;Etiit*riei++:1rriil!r+€ij tii{iitEt€ f

;jsil - isr** Ei Et;t ssii;+;giiE tEiiit*+j'€ ?gi

=rr=if =E+ Ejij+*g;:ifj sjE?jjii !t.Ei€5j+

ijti€tE!:eltriE: ii+ii:ii ; iiliigt i=:*;!ei; lili

riBillii$; i1:*+;if z=;i:ii*iitsrysi jli ililg;i+iliilgiEit*;ii;illt i:; 1 €gi€t

i :;1ii:;E$ffigfir;$Eitiir*+f; ;i-;ii*-1;l1ii{lfFs;ir:il+!rff I, ?iiigii ilEf Eiil!*zi ?5j ' ==iizt{l+:i ii Eri i il * i: F *;i=EEEF EE; E:+ i : ii aatliT?i;;:ii:AE zri s:ilriiZ,f+i;t ii +i+ r+ i; E tiiti;l'i:$tjtEi*r;Ei"e tiii Eqf s;= ;E=? =; i: f 1: teziiliilliti: i?:i11i1*z;E\?i!lsEEj !iEe:

';llsiisii i € E iislil;tst i;jiifggif iiii;i;if

N

\

R \ !a .l\\

\ (\

C b S\ s. \

.a

1.\

\ *s

. \\ \

s rrl \

r\

F\

i3giitft;jiE€s jiiiiiit 3iiiilii;iii {ii{rBit

:11;1i;if f+i5+;iiE

:=Jusi f?ffii* Iii3i

ili?*ziifliiiiri1EEf i; ';: i i:';ig; ,EII ii:if

;iita ,i!1'1j ij|}g! 3;g :1{{ ji?j ij *E ig a; lf?j :j igiiiiiiigiE iii;i?f

' il,iiff 'illqiiiilii til ti liEiigiii;i?i

zt:illiigil1Fiti;+iv

=;i;{j = ;fgriiiitisiii iiigs: *g; taigEi liFgii*** :rrai

= z f . a! E # i i : d

tri

:it;?;;iz : - - + 2 . Y r. , I - 3E ) 2 = * ? Sa l ! . ; ; O

I

()

Cr=

: 7I:;:t: x* = ='-€ s+f,VE.;

=

-

-

r

,

c

O

J

E

-

u

-

_ ii:ti=7Zf : i € E ; u F: j r

u

,

-q-s,'^:

-

a

-

b a! + i^

r 1

E=u

G

L

-U :

1 . ! + = t . ) ! -+ e ' -

--

^

a - - .+

t

=

I

= ;

g

s

c

.Y

c/

b o ^

I

6

q)

3;

4ii a:ri$E+ 5Eis;iE:i:f E!?:E.:4ij E€ gliEii I'jEeE E;;;i€;iii! *{iiilti er,az-i.: i! Aiiii;€ lViiET+;E?E

$ ; E E grr# S i;+;qE r: 3e*: i = ;E Ei + i €j*; ;--i?E

it;j?i ;;j:i ii;iiejFj :s;€tlij:iE+e

E+i ; gTq ,ikkEr; E;€ i ?l=iEFj g=;;i, IXI\;fEi r;€::,g+Exj!"+i?Eti

(.) i + : a i g E= 3 ; -

-

_ i l i + = iF 4 i - zI . ,! F x . = -= !: , . : E !. Z 1 . 2 ; 9 : E ' i 2+ =17-'f,'=:{E

_

!

I

cd

EU + i y F + i t Z i ii=i i = _ = 2 = z : i ; . i : + l a e i : : + i : = > 7 :

uo : t P ; i Y r j ; EHH ;eE :Eg EEe = : =

*izgif:ii+itli!!1li :+e,izsZz:E;s:+

:r;i;i€?;*ifr :ii€;Eiir!i E'b i " -=E E : T =l2rt:r? ; i ? i r ; i : i * i ? t4 g lIi j *- $ E

====42+:'.i

1 = 2 J v a - i i L.(! r ! ? ^, e^ I = = . . 2 = ^ i g ' o-

= . .

.'i'.

u

4 - a : i ji t U i z: t ?;vj-i ; ; +

= a ! , 4 ! 7 t i' tj - I Jj -' ,= .i' -i=: =- "2 2 j

==:ij=tz=:

it;iii ii;-si :=Iliff ae ilti fil* i3i ;{;gggg

Z

: Z a

, --

e?!€;Ti€{if -€r*'i==,s+gEi:i€ t:i i it'i r:i€; x +3:=i:€:i =€Sit;i€;E!iit ,;I iiiii{iiili;ligff;il{iigE EiiEilEt{ i r=[t i:i?lt;jtigEri ieg= ffit€+ita Ai ilfiiii; ?;ii':rll1 ;l=;:i!€:€it$!+il ;{iE3Bii1z ltE!?i it Eti€;$?+ ! ,+=: =: l3ii ',ii=: t1u.,r+i€i}fti1*!iti3;:f p q E* z a: s z= :TEt fflE lij E*E;ig: E€l 3;;Ei it g|j g j ?Til; ii, ; ' t € i i' 1E { = fi ::ii!,s, iiig! { !::=;1l211*911,+i*i

7i =iuiliif ; iEiiiiifji€g€tEii ;liliji:3 jt;3jitE!E ij ,:: g g g i s f 1? i i i i i i, i i i i i i I I i i s i i i { i i i l i I, i i I i I :jl{jill,Ei =ifi *Ti*i$€Fi*r ;fii3ii3tfijilg

;

a

t

d

o$

I^

j gig; j+1?E

O+

o tr

+s\s Q e p e b e

D+

c+

c+

O+o

O

b8

t

]J\

)?i

}'I:

)C+

D+

b3

ls\ g

!x

/,t\

n*

OfN

O+-

e\ts

o*€p+R

GtS

+s.\9

>c*R G t R

B6 s

r\ \ao

bR )c+E c $ 9

D + R .ls\ K

ls\ S

)C| I c $ 9 O + 9

sF s

N 3 o + F +s\ F e

O+

o 8 F g b s i?i

c+

o + 8 'lJ\3

e\tg O + 9

n t F o + R {s\ R O

!ro

D+9

ptR

Os6 e !e O ;

D+{

+ n 3b 3 o ; b 8 ls\ g b 3

o; G t R 1J\X

ofI

OFi

b"

a

)t+ g

{s\ o

c{1'

O + = c\t I O + 1

ila*

,ls\

4n3

!*

N

\.,

,q

b F

)"+

cf

O+

+s\r 5.\

o D f g

O+

e,

x

)Cr

ql

=t

fs\

g

a

)?r

o|e

)cr R O r 9 o v E c + g

e

et

Pi9

Nft Oit

c+9

il

ot:

I

D+

O + s )t+

6

\ao

ct

O+

D+N

e

@ : tr

6

o P+

69 s

e+

e$o O+-

)"f

g

*iif€E j j$iEi

E T € Er t;E ; €€;

j s ; : ; E [ i ; EEE

jj;+gF€;fif

i+:;:;f;1I€*

lEitielc:is:

e e i i i : Is Tu.; ;

+:€=nE s iEt E E {

EH : E; = + ; a z Tq

H . ? . 2 ' z d c f - - Z s t r

:; rjiii E?j€F

if €j ;i'ii!l|+

r + {: : j e + : € iE

jflgFi? 9

: 1i*ti; ii i i i f ; I is i i i i€i ; i i jliiFliZ? j :i:ii;l1tzli1+i:iEii;€z1;ig .r-

I

f !

f

t

.9 'T F

d

H

i

= -

= = - : , - - -

'i :;i;+t ilEi i; ' tiijE1iut i; ii flligil; 1lti?ii li iIi ili?iii ' ={1ii?iliigf ii*;iiiiiiitiE €iii:ii'sir *iu:i iigfii I!iiigrl iiiti tiligi 'lziiialigiigsi li :11=i i3:ii?i il;t*iSifiiEiEE :11!

'::!ts € ; flij g gliifE igffjg! g!i!fEI. ilg ij uj :;ii,E, j igs i€gi iiig if =*E lzifiiiEiistiiijfiiii;E 11 ii* ;g;i i t ffigii *j i;gggtffilfiiri{i

\\Sa b \

t

i€+; iilie,i!iiii+iii E1E: E i i g ? ; !lr|+:; € ; i i a i I ;i T s t s2:==l it "; ;=!iz zl i z i :i:i T€E

€;;;!;!aji A3j i :lt;is:i n F sE; r gE €i!1$;gj ^ =cIrtgt:: i € t $ j f t ;Iji T; r Eifi+i

EEE$ f jf= 9 € ; i ; i e ; s j +l ; i; + r : : # r ! 5 ; N : + i + i

?ii;s sts+?:;i$E ;Ej;i i€Vji'Ezftj;;

f " ;Ha I E € # H jF E ! 8 3 :s i € € i s * PP E r> . " >

,:i ?Eil; iei;t 1 i!!i 9!{iiii ti:iiililiiii: u?lli; lirlE:i*iili siiiiiiig?1 igttt/e'ili! rtiilil i++li ii iis€ gt = i117i1if ii3i?t lilt i :TziziT:llznii?x1jEi :tj11?: gi qi; fi iii ii ist iiilgii* t{i;4ti E 9it ;

oo \

i li+;E==i$u;iiag ;,+ *+ :;SE i1i€+i;jfft!jf : sFt::sgE,s* [irii€jfi;ijjEi€ij stE?Fitsir++!ij

$irf+et:EEEs€c;5Egi [g-,aE f::!irEil =i e t : E ; ; i cei l E ? ' j lc=:* " : E=Y ;! ' i5? r l E t i 3++iri-=:c}E=az€ i?*E*i=,ri = i€+EilE€f

itiagii ;Et+f;g:;iEq€€i i+i;;:Fi{:f

E +c ; i i l s Fsj9 " 5 5 F#€EJ + i =iua ? ?r$E E- -

ii-;jiilllli!=::Ei:tirizzzlilli; gj szi =!i=

iiAiu}figijg{fi s;i: €lllililxi|'+= i:?+ t i E E ie; : i ii'i+P?igi i

j gifgt if iif i*: it tf r* iiigg it ?eiu t* iE gilitifEgtljifigii ;i ?giiiii: lii i=i*1'ri ;iii;!i}fl jgi llii il+i*lt iliii ,iii?lj ,!t' ++?;*EI ?+*rr*: !i

a : -

= : . H i E

i=3t; E€t :lji €"ii;j!Ejs:ji;+ Ffli*t€;;t: i: ;i=;,?:t E:+: ii?:;;i+i ij iigiE=';i;i+ei *i;E '==i;E;jgE :!figsc:#f+E?:; [?t $€ i!t;l: EE5€ rl+;?tliiii;! $Ei :i:;ii iii;iErjrg;iiiEE+ i

-==^iE 7 ' r . i 1 { n : z = t e T [ ; i [ ; g ] i !it i i € 1 a , Fr;: ; E ; -;= ; - EEK5 ;?iig[l;;rxj;E€ =::rr [f;?t ;E]:tirEjjFI = . i : ; E : v fii+; eEn4 i 1 ;[:a :; ! ; J j € ? E:i 3i i ;j j E :; E i=';j€E€ l Ei :€q + € i,;++ ti a ff E gTE ! € l gf ; i * F *

;iE E:il3;

i : F ; i v t ; r+ ; ; #r H € ; :3t 1 ; t: + i * i ; E ? [ x 3E: ;: :si € ?i;*=r si+e:; E*+i lt a;:*iij ;;i f + I q g i v :as fI F q ;+itg;€riB

= i 4 ; J z l ; i : ; ; F : Z E, 2 d z i En t

i,ii6j

I + €i l ; ; C ; T E e ; + : 5 " ; €i "[i:i I s ; t a s qE+i . * o , :r''j!;i t l g i g i + f 5 fr: E I ; i T g i r i i i ! = iiS*:i;rEt+E=€i;t€ siEi;E ti?=:j *=.+ E#sEr r sr

'i3i* : giiliiiii iiiiiiiitlii, I*liiiligiiI g;Ililttsiiit tiliiislli{ili :liiiil3gt I ji =;1i*

7:11iltj gj::$jiliEi gij sig 8111 {i?t ii ilgg Ei+ irar iiiiijiiiilliis* lliii{i;i?i Fiiij iii?illiiI ::iiiiiitiiiiijliE

-: _ -

c\

C qa

\ i\'\

.s \

'$ j j tt? E i; Er€! !$:; iii: t - g$rifs F t : i g , :s€i * = ? z Ea3* i ** r t { i l i ; € g Zi t+z ;

?ii5i i;;;iHr tai+?: €iriili+jffE E € ; t i j? Ei ' E;;j i i l t ; ; ; X } f r i i f;'; ? 5 F jEiiu;t:;

*fir:ltjljii*i:e; ia:r t* E * F f i

Ei i r : - r sF s ! Ec=s i s E E l € ; E F tF$t i gE€$ :ts*tlti:f;3i:qi; i++i iE EiiErE€f*++f

e=i i*!:iitEig+= E+sii+i:+t;Eir j;ti{l;;j iii] ifi!F€;=:nig e:+z:E-+ E F=-i;Ee= EisiguEt;

iasEt* ;j; E;j E ;;si ;zzl=iiiisf; s t '; eE=izizi1Tit!1 * s sb & n r b i

i ; HE ; : ; € : r i c! : t l ; € i == E ; ; a i er tisEi€+. ;= i;Ev ;i s :E U i +*E4i:Vl

=1 j? : i 3 ' : =l t+i a : = e 2 E 7 , =: = : 3EE+Ei :?: = 1 ] i i + t : : EF Ee : :E - ; 7 ' 1 3 , . u

U - i . L

E > " E E - ' F ;i i i',=F.)A=E,EE'i

:: _:r == j;- i, .E, 9y1et ,f*tErpeI=S{; A

= 3

. s : a i- ii - =

=:j? ZEFtBt=l.;,E j i , - 6 qt

i ! Ee T = - ;1+ ; i P : € € E €; + = E aE

itFZ A E q r: b ; E s : c i - -E E - E i , : ; " E =: ci Y -: >-e>-E

E.2 ;

U-o i

*t

-

i';'^n,,q9.:

!J"- !9': > I

il9 u:+ J r T= F E I i ; = - 1 2t "g,kE ;g* , :F* t

=:

l ;-i5!; F; E eriE d-8{j d E FP 't'=F a,:5' = . 2- -) : i . 6 o = g - v E - . - =i V

F ?

=

V

a a : +t b E - .c; = !i ,.=E. 2 E. = : qt . Z i g _

i

7 " - T a ' : 4 , " ' = Eg . I = ' 3 p -= = iEi€::T c i ; ; Eg*F

!-'i't
1 =

=

= lifiiiii+zti 11;i !,*;,€*= i;|: lfg zi i : ;i?gF ; 4\1i;+ + E Elt : E iills iiii ; ; = = il zzjiliiisii; i!i'il;; i*Eiltii ltj1i;ig;;+r; :;11:#13la;i!{g€i;*+il!u '=:i;iEi5gi Ei€iTrEi + eg;i€€ iI f9{ EiEi !

Eij ,,Tliiiffii jiiii jI ,gsiilij3l iitiigEjii iiiiiiiiii i{3ii ;+sl *iiiiiiij!iiiiiiii{I; .i,ii.gs jEjEj flti4yl ij E3ii:lljga+ i; I ; j ; E ! 3 { iliElEii*EEE ir.# : i1;i Eigj ii;ii:iljiiiiii{ilgililfIils€

E

i

v

a

CJ

d

F

=

; q

s

-a

!

^

r v o

i'. ,c)

E +: t s - : E f € +E r E E +i +, +E +gE E

r e E : r * E I i es s i s E , i = 8 " : g = T

+i t ; € ; Z y i t a.3

Ti: j

ziri_E,i

i ; : = E i E . € E; v E i = l a i 4 a^a >,2 E ; E = Pbo = Y , o 8 . 8 = t ; E j 7' ^ EEE?S:-;t e A € 9 t r i * ; + E;T i a$ z i z ; E E = j g

D

C) r

=i?JFE++ r E; l =B

: i 1 * = *g2: j r i; ; a = . e Y . 7 = Z + +, f i 4 J = lE=o**AtE ;3-?j

= : J . - E

- d r *

-

C _

C :

.

U =

t

fi

bo:

6 -

- . < L (

i

-J

0)

?

-

!

y

-cc))

a

s

Y P

!

Cg B YCJ *

P (.)

P

YAJ 0)

X '

-: a ! d

q

t

a O

d4

J

r

- l q

y - - c n r = E -E +: ; { EE i r + + € € - qE : - t : E = F E E ; f$" ri f t! :z,*i[F#i 3 x . iE; i ?i* ;igt i r E ** =z =Ee a * ; jZ l E l E i * : x E i E F* i f + ; ; *; tal rgt tu:i :;{iE: = ; l i i : a E u i : E t t + i € ! r = : r i # = e zz : t ' ; : p?, , 8 t > i Z i - Z 3 2 z r ? ' Y ' e j,= 4"i +i E* ;: *; :: gt E- T T F *i EiEE€{} ; j : E , i:l t F f F + E € + : : V , l I ; E jp + ; 4 5 + € i . 9r €Ei : =+€i4* r 1 =i ,9i *€ETg jE=? -" a = iE j ; +g;! i i i r; i =+: A-baIiAi+ * r1;€ ; i Y E ? : E i = X ' ; rgE: i : , + d

,

-

-z =j I E,=?t''Ft;9

d

X

r rd)

u

! q.)

d

O

1 !

q

E

Q

> - -

A . i

e

9 G ^ 0 OJ J

o r P

-

6.

> '5o o',

g r >

O

.,

$ j Et i : : r : y z , = iil+; r;:;ig:t;Errj; !"?iEegj

? i : 3 d;fg ; € 3 b f ei 'si ,E. s7 ei =; g * } E E t

a : n i i ;[E; i f f E t : € E " ; I€ i F €F +r ; 2 : E =i r- z C 7 i 1 Z 3 E * ; i i , ' , =i :+i I I'i i:iiri; : r ? i E 7 i 3 = = Z *Za=E5?; i[: + e i E i:r : x i ' , B 9 ,:l:r+: fT r

= - l - = " a ' t aS t a P j '*U: 4

!

= i l j ; E ; :e + ; ; -* ; i = i = ,E ;€ $ - €UE :

aJ

-

:

A

i =

: 1=.1: = = a t Ii = := = . = = ? i: -: -= i + 1 i =7=5z * - =^ - = - :=- i 7 = r 7 ' = ii =

1:i iEgill it{{iiii lgl}aii 9liii :ti?l,iiil €1€{ti iiltiIi€igtilg €iIlgtiEiti*irii iiiilgiE#lgiEl{F .,1i;l?.iEifi ii iii :li]sj t,,?*# i i ii i'a* ; iir I #iifii; ii ii iilgg! il*i!il i r!rri:!ili?filalt iigi: :E

lllttj?j g? f;siEij{t Eiilftge {ttz ir: iiEj {j {+!1;iisgl;i;giglisflz 'lirzlef gj iiii?itittatt I ! i I I i ! 9gli igii! =::jgj iii! jgii{i?i€ ii!iiiit{s i r sj i :i sj i agliiE t =11.glj gjiigi; E**illiFf€iiij !!gt !i!1g ser ! i:i

Es; r{;;El;9[# t IE;E+* fi:ifiiiiifiit i, ==j,=

iE;i:iIEii:i;;:iil Er# lLtE*;?j!ig$rf =tlt1i?ii giili3 ir,ltlliES€3 iel ;t I iii51 B{ ;ctai?t *+?ili; ilE iiz-; iiiiEAii ittii;it ifuii ; *giiF;=tIi n=;F;sj+l =i':l+i+;i iffE;i ili:iEiEEil+ii =!FE iil;*iii; i iiiii f: !t; :z:iE =L4iiiigiljlii*j€llilEg F''r+ 'siE i l ilii jrer=:;EEif;ig : liiisgi; Ej ieiEliiE [;!Eiit

\

%

{-\

R

( * o r

I

P

!

6

l q r

iYzeie-=42 t t +F ? ? f j : t e i i E : A ; j ; i-_€gg a xi : x ? :

E : I r . + i € : V? i ; : - t o , € t ei : : ; ! + ! € i e + + i E + r r t : : a ; $ i ! i ; E i i t : i f i

€i , : + : ;.j si f i g f1, ' r : E e ; u vr#t i i + = ,E,

E l ' -+; ;p i =i;i z + i :i Ej i E r V i : i € i ; ! t ' r ;= : i i sr;! g : r i *igl * ;iE! i i * = * : 3 ?=1' t 2

e; cq= i;i5i i!=t tE*i* t?i !if s : € i i E r i l j E j e i a l e : r €Ejiiii; E= i t , : ctz=+ j;titl

;E +aisi l9 ; r ; ; g i i i E { +e+; + ; i " r i iE ie=r :!r:t#i E; + t1€- ;i iFi E + i fiE{;:=2a;

il€i i";itf i?3 rTiE; e i :t E+E1+iE s. ifj;;ii*= \ S\

\

S

' N

+.\ b

stll "*;

s E i is; T ;lEE EiE; ; * * t; i;ii=E; ; ; i i i jj;rr:EE 1jf2 l9it?gi iitgii ;;i+Eig3I EE Z 1E-=n - F$ r-#{#i = i r;E{i ;+i ;; l5 9 1 t5E: ;i : E | u5 fl isi ;i iz -=t =E=i oH E i :€e :e a

i:eiEi,iti=1: isj:+i!ilil s+ : i i1T

g iliff+Etiif€] 1iitt :zllzc r :z=!-\{lii:tat is:} *:i;iE *li; i:t*La' I! ;EI fL*,lifili iiEili€iilljiliiz+;iiet* j j ,z,fE t?iiii ' iiliiia; azi;Ii t"i; E; tE lisiii i sggiii + F ; : i = jal*ssj iiEi3 , Eliilt:;ir!i3i

Z

'

-

'

'

-

-

-

:

=

=

=

-

E = ES s E t F

-

L

:

-

:

-

-

+iEt? i}iAit iillE?jIlEiit iEgt€EE iijE$ 1 iitiE z3l#lllfurgi €aii! ?i;tiiiiE si?E ffi;iE ;l=r=TiuiEE E:isE iEig;Etti5EE= i =,1=r: iii?!; iasi1t IiiS{il!1Eigg;iAg fl; si* ffEs ; E=;?: *1148I iIiIiiiiiiiijii i i€ijilE Ej aslg! i;iisiE j11i+t1:1 1'.1=ei;l111i111z1 -

p

>

'

:9 ,+ !-

>,.L E >

- s +e.2Ez1 Ef€Ei i z i i l i = I E i ; f ! ;E i t iE 3i ! ; E t ;E *'*tr=E

ci

q

=

u

j ;

.

v

-

qJ

.=

-

> \ Z b D C

6. 6

6

q.)

t

L

1i z=!:iiiE €i iiiii ii i+-=i ti:i!:i' i[{ =:!; ii€ i; s; € I;giEitii Ei**E ,* *? Itgl rE ii; E#,!17;z€ie1 a=rliiiig i iEi€i=f€!j $+ 1 = E * *i , i ; r+i t j g t F i i{i i i F i i i =j = ; 3 =El ;l;i r i1,i* s;;i17,4!ij !i i?gEEjit E;EiE +;;i E;i11.8 !

F

q)

AJ

tE€ ,ei=iEtgi !!+ilt; isii;{i ae*r;E*=i;

s

4

(

(-)

E

z Z s S | A E z e vl i€i + - ;+: :t:*:"E : r i r=i i ; a Z V E l i

' ti€;F$:;;r*z;liiii} =i1i=i5tg

t

B

i

-o

>- qa

!

q)

fr

E

!

.,;

(E

y

tr

s

c) !

o

ii;,i$Hj+iE , ii-'ui5!r g{ lglE I i{E ig€I i lIii i Bt E E t lfj igii{;i E tE;t

= =I r it i;

',;i: p;ii'ttli E;=i =iz'=frill?i= Ezli;g! iEi:"itt

' =i+ztltziligl i9E i ii i i:itilgj igijiiiili = :E=:;",,, E;Eji?; s* gii g;i E ';;i;;jla; '1=,:E+ iii; gjf if giE +€tsi; Ii€;j il=i l?t , ?11 illll1|;lztfiiiigsi tltlti*\iz ?*tigiiA F ' 5

e

jil ::t;*;€iz!tliSiilt1i1':,iilE E€ PE **i--!

t ' - q ' . 2

F o ' 1. = :

*

a

t

-

q E . :

9

t

ll

q 2

2 v

aJt

U

-e A s v

a

i E - G

9.

5 t =' E€

.:

n; E!;

. i o r t = > > -

=

r u . =-

.

5 c a ! > . 5 = d > \ ! + -

::iti;; i';;€ti:i+qE; ie +;Etl ,=ij ji gE jgI u{iiiiiii$i fi 1I i{ il3iBg iii u =i€iF;iT-x5*j; '=-I jf;tg t=i?itj .ij€i=+j =i1{?i€g:Ei#tj#igiii bo4

i

-

i


'

hh^i

a t q 7 2 v

hO(!

4

q

-

I O - C T n ! Y C

- - \ :

^

i F

.

!

r

-

-

'

-

+ * . : Y. a") Y Y

-

7

tsE E A

+

;!ga€i+tsl i+?E +* I#?jijjEj€€iE;ErsEiti-i zl=,|iii+;rr =',E"vE:ELriTt i*i;riEi;j siiii rrr=gf iji.i;_$= = -+l *+ =E;+= €Ti€$g ii*i,g!ltii +$,E lii!i+i:+; l; , lii ii;?ilrifi;EEEiirEiE;iii{

!

. r

,

\w

H

P

o

!

J

-

V

,

v

.

F

*

> . =

^

v

>av'a

. U A U *

?

. a t s

:iii;jiggifiigi [iiSisiij ijE1? ;iEgijjiEi;i

1

a

i++ti!;:E.i1il:iii

:IiSfc:E

E*fT:f

;3i EifEq;Fe=i€rii9? if}i?i.jtii iliifijI:,i\lsEtjF?fiiiIgs n;si i:€ I ;f -= :iaE iii siff iiif}iijjiE ;i: aiff +; zzl! gf: iiii ltlz ii33 efE i?l?liii il lig Fefi: Igt "t* : ;1i1i: is;i+iii?*;EFi€ g g j fi i ; ii gt E== I i:i fi

:iiiiliigil#Ei€*ia4liiE '=?!Ezis*?j ig: iirE i:ii:1 ?jit{tl;sii !!!ztti€iii --.a:=uE 7v2

:z''j ii g; 1 iE3liiiEit ?,j1 ililj€?iiSiii i:j{dig fEj il5giiti Ei +?Ei EiE lijgilfiiiig+?gi: +iiEgai gi irj;si ! EjsiiiI t f,jii?i tgE ! lllllliigt EEii; !t;;ft ff;ijii';i Hi+=tis+ iirifii;ggj"-ii; €ig3t

d u c .'! r1i

i-P. = - I=S't =! y " i Y , 7 e Z Z + + ?

'' !

:-

i E e " o . =F ; E E o o c 9 ? ? 7 + = "q - : 9 P €

i 7

?5

:

:: L7"i -: *; !€: r" ,; +la#i sI &€i :g f3=> € . =3 ;;t;cE"egE4tFi ' , 9 E F i i E X i = -. .i ii i ; il te dI I eo E € t *:o io oi t l r E =-

s o

9 ?, - rI 9!f;'E,= td; E=^ : 4J= 'F =. : i : E5 !. '; pj zE#=EHz +a E f -= =r =

|

: 7 -i - :' sa. * j € A i ; - 6 f : k E . F ^ - 3 € -t si rEc -- : ? : . =I (* OF EX '- 0; ' T ; U E - _ * =| 5 ' = : i g.gr F ' ' 6 -CE ; c ' E - - I I - F : . = - v Z : = a

: z : jeP g e E z E r l ? i = =

= == t n . 7I j dEE_ d t r E + J , E & = i.= * FTil F HIE u.=

1 : . :+ t f e f a i ' i TEs E ; =- = = Zz 1i 7t >r :Q: E E f€r En :TFq :i 5a ;E S u

: ; ? 2s 5g?EE l+ i n ? "i FE, E 7 4i

-

t .- ._.!,:

I

H*I.:-

: 1i _ Z & f + y

;'+1.Si; E+=.t _ . : = E i 7 z 2 i a i rfF E; Y ,! . t , E * ; t . i ; ; € . = =i - x b ? , a " { : ; E 9 E = r !

i t.. 3 ==.=;

=== 2+e=E;3j

b\s

; 3 2 1 = ,i ti ; t - ! Y , ; i ? =: =L 7a =7* --== : = i - sr ; i Z = z " ? _ a= ! . : ; = a

R

bFls

lf; ig9999 iEEl'*tiii li tiiiiiiiEIll ig:iE€liiii? Sii i!+itil€li iflili gi.+riiiElg lEuEiiEuSS

='iirig

gijj

i $ ?i ? i ie?f ; ElE+: : ; ir:Z i I *3",E i=uE i=*'iir,i;ZE gt +i:i : ; :€i tE€ 3 i i: ,: =iii

f j EI ; r s$ i € a ;j :!T a t i t : s' u rsE *j = * ; t =

--ti ;EagLg:€ ?et s E _H Eh t d x : t e # FPs Hb - E

iiffiiiiffifii; i9ifu s:ii:;iilf; ::11{!l:?gigar,lii+;i}ii:tj jili-i+};t \

R

h

{\

Elt:tE;sE €; i iii:E .iiieEiE;i

rx;;i"e=,Ei ig;;;: ;iEfEf; ig*?t; E; Ez1t:Eiii E j; E: illitx;ltE r =j ifE;i;i.=i

€"+; +ti Ii Er!EE!t;t+ttiiEA;;Ei:E '=ilit?'Eiz:: s. E?j i Eflljll|yt EliiltE Ei ii \

s

.t\\

)\\ '==! a.= ja= - |a ; == = ::=^-Z i ?

^ = = : = .- : = : a'':

:ii# qii i * 3t it it [;;;{t f iii; E=,isisF,i i**r =r+ggii;3fjgit ,ii €a* ;iii? tfisE;i=e[3i tfE ' EiiiE€j iiE ij!+;ir isEcl€ iE iigij ' 1;cgjlg; j 1+*sE ; Eifgj i t fFiiit3iii issggl ii t igil sE t il

',l:E::jt -r iiEiil iiglEiil ij$E iji?ij igEfig3; ''1ryi j i iiriiiiiiigisij EiiigiiiI iiiiiiiliii =a#sii;l j;*lgi: ltiigi eliiEf€ii {tz:I riirit : g g 14i*i i?*i 111 i i s i i i i i i i ? i i i i E i i i ! i i i s i E i i i{ siEi# : lzgy,igg'ii l;: il fE I i ; igi ili! il I =i 3391 +giig ifii!|*lii;rIfiiiii;glf Eit g*i :;{i ;iIll;;iii{ii;iqii !''''ii'i iiiiiiiiii i,ii;iIt?ig: ;iiiiilitilliii iliisj iirggiiigi*

., i i i t 3 F i i f i st t ! ; i!llzz{; gli ; ; 3; I i i ir!}! i

r

O

$ifffiiijff ffgiii

S ij€i;t;;ii i=E!E

i : €* t 9 i r+; ;:irji{ riIjgi.

+ E ; * ' F$ j{i}

;i; €Eiig;; t € ;*$E =: c * ; E

i : T # H5 i T e i s ] : ? V v rFj' * gt€

,=biBjii: i?i;iiEiii Il ?1Eiiljss ,ii Eri: fi '=1l; i islIiiiggj I iiiigi:ili{9g lilgiij 9t :;ztitlT1itt'ff{ti#itls;r ::i1*1?1€ii##it1!ig i' glgi! 11 ?riil4t + 11? ,j - = = - , = - -

i i'1,iiti

;

f.o.E

R F B

*{e

s iEEii€Fi*9 €jil;iE ; E;i =ui;++; f?s:f;T j;tfig ;tslg€ff€s:

F

a

z z

:

E

N

i-s

^

A> s

?\0 9

b6eB

bse

bxFB Xe ts

d

i-

L

beil

'/

- (l.-\

*/

,^g*q"

\e

H E ^ -= \E^ iQ p+.

c

l: ii;! j; t €i; ,€ E=,= EE sJ,: !+

T;i; i lfii j A;Z=iEE ii'i;jtfi:iit;;l i? giEis;F

h

i *

F

!

! i

'

-E

O

>

)

-n .E q u +

d

q)

\

B. i (J

-

o

? J < d c

l

!

e

d

6

C)

z

I

o (J

-'i o

t

c

cu

a

^

l

!9 i

!

.

t

r

q.

qJ

!

l

i t l c )

v

Or

e

, -

t

d ' 6

?

i \

i

>'

- 6

t

d.

L

.r b-3t

!

cJ 9/U

^

E E J

g

I

. EO €

v

E

e

-

;6 . o! : v = *>o

)O \v

:

r

E,O - * . q / J

H€

. -

v

-

d

f, 6

3*5

(

L

e

v

y

6 u

U * t

6

!

P

q

A -

:

e

l P

^ .

I

L

l - e 'F +'-1 = 8 9

Ctr

F F O

E

-

e q F o . v 9,:= 5 E,:.j a

A

v

v

e

^

O; ; b r i E !

-

i

*

v

!

t r o " ! . E o:7 't 6X g - q G r

t

r

;A i

:1 a

5

d

F I J

y -EEB

,o

v

cA '=

ii -l

() d.

-

r

F i

qJ d

,' T ^ w f

E" ISoo x ' (-) €;.= >-' F ..= : t s( ?j : 6 d. ! ' A J I

J } J

>-.'

t

l

(.)

(JJ , : ( ,l e l ( ) () ( r 0 q

c)

!

a

.ot U d. q ' .

o-

-

l

( J ,t 9 J

I

. -

C J ( q

q.)

CJ

'

OJ .

l

':

!

d

l d )Q b >-

P

l-.1

U

6

d

B , P i = r Ji B - q X l E t Fh ? :I-i het -F i-o : 3 * T - Q EU

:* E: x9

u . c! ! .

Qil

i z

C-J

a

: lr 1 6d

I E r ( u

>

l \ J

, iDi

q) ,

?(!

);' ) ->\ \.= l 6

0_, tr S i q r q 2

d

u u; i a 2r i i (

r c JIJ r , a J

i -

. ! > i . !

.-

j\J

t - -

J

{.)

l B:

-1.

fr

tr-\ u l l ! d z i > - l ! IX 2 t > -R 1 5 r : -) ( .r )

fr

I q i l

o

c d ld.

>'i a

I

3 J

I

: i ^ C

I

) o

i A )

-

, q

r t

h

q)

al ,l c\!

< ll

o .

\ t

(, F

O

P

r
o ?I-r !

i

r Y

q 9

d (J c_) I

P

!

l> >:

:

l s o< P

i
e & i"; i: qr Z$E i = t ! ! 2i4=E ri

I-

$ ; F g E €; E i g t + E { +ig.: lidF e # € ;l e

S

=lti1lfiii; rrii

t N

0*

:z?ijij

)*btts

ll"' o

*:E

S 8.:

F ; T F - EL * H +

E T ; : :F E E i ; ; >t r ' : 9 g * : E JE : :H ; -E

? a'

? y uE i I

o

Ei f ' E E : ; E { > . 2 i !:+ b3+ E3-

\n h

\ L' +.\ \ sr €'

+ + +=: iu j 3 €yf f i i E V i ? E

; j : =! i ! F i j f i ?:E;si E?xili€ E+Eii ;€;a:r3?e:;ir

il: i te*;u*i?i= Etlil Z i:Z=scrll"tlE1X ;|4' r c ?: i Ig?Ea zi+';3

i! :riii';i=zizi€i*i?riii:; 27€ zE7zEiE L'' ti rjs i+i Eilil+iila ?*E;giiE:.iil

r ' E* a Ee =! :-: = ;3i n ^ - : i i ; Z i ; ; _ Z j t SEg=j -

[iitiiSi i;€i+ffiii;?+* iri i Ei F€ iiii! irett;gFt{;; tit;ri;Ei;ii::X

;

:i:J;+=1;€:?f; ;tz i;E irlii:i1't;+ii

ri33 fir=j:i+*sfftEiFt 3?Eri! Eil:a€j

qr!.==

z

-

-

i-

!

i

>

c.

!

" . o o

* ( J

.

=

=

-

:l

i

/

o

:

()

-

q

q

o

-

qJ

n v d n

6

CdI

(

s^ o, i o v x

n ,

' a= iB 9t q

-

\

e

- ! E h I +^'i n

d

'

! t

-

H

d

v

-

)

e

aJ u_O

-

!

.

p . r

F

r

arv) ooEt

-

i

(l

-

qt

-

d

I

I CJ d.

q.)

o

-

d

o

-

"

:

*7

E at

= ' i E

F - .3-i

:

:

(

r!

U*;

P

F i

6

L)

o

!

qJ

o

U

>'i-! 9

A :

? = v

q ' Ei - . 9

-Y(r

J

( - ) 9 d a J

€F iE rH_ €Hf+E iU -xc H -< F E = E € F, .i :=5 '+i

. 9 ' - = - = j

: s ; x9 Tj : 9 :

o

-

9 < -' -Eo d c, i

y

Q a e ts I o r ? E E . E :r L : Eju

E + :I *; 4d_; 4i 3 9;= E U B x E - t2r +u F r = H : E O : - . :

g - q. c ; ' 1 € * F C 2 . - : ,

LLL

| ,- ^, ':ai.g

3F*;q

g Er EF

O 9

6 B V ; = E g -c,v I t! . 6 ' . . : ; = rv r 't ' o > 6 L .E = Q4 E- - .Y a -. aF : -: E :- o ?a - t r . xY

-

u

? =.. 6 .c e c c 9 d u EPr 5 L a ; Ii €H 4 =b oEy) oY

E f 9- . E! ; ; E ' 6: 0 t- r U- .- : E

.'-a .;

t r ^ o J- : : Y - , # dtr€ . 9H ; - E6

n i J

,> y) . - ? - - *u "w : ! . 9 P

^Arc

4f"y - =1.l .. 9 ; = = a:

ri

(.) C)

F q)

C)

-

d

d

. _ L + H . U *d.u >' . : o : l ' ! 2 :_- ; . Uu > - ' J-€ B ' ' i . F 0 9 Pg t , o = : F l X . = E . ;- ; l E- t ( i )

r.56-

.

. i

_

*

*

v

-

=

CJ

\ -

r

L r

t

p

a

4

^

V

H

6 ' F F -.= F T c c 6** U -:1 I o q H A U E s E ' i >r+r (J 8 u(.) -c tr - E O tr I 9 9 * < t r -. .u I = ! !.t'i i: fi = -c i;

U = . 9 . + v T g o + ; Es d j 7x } i ;=Y o ' :

; 9 9

- s : = F : " i

\

X

i = : : i i i i i : i : i e i i ; 1 ? i;t!tui;i i i : = 21i111=,Et ?t ::i = j== =.

E ;i 4 5 # €3 :;€ t *I :i *l t=r ix*;E? rE i * r = - u "

O ='1 . . ^ c > . > : >-.: ^, - U.)

o " .

l a t i E + + ' -! itEy> =,=413 *; !ii3

O

-f ax

i

s E H-E

y,1,? -

!

9.! u U .< boFE q c l x> - . . '* = P o - .5 9 * F " t :

i : >

=iE€; ;iiI;I

I

Ii . -

: i i i g f ut r : B

(! A P o-o

-

!

! a J I

(n La)

F;T E

: n s ;E * si ; E a

.::.= 9

-

F c I IL + i g o t , q d : * . =E l r €

B . c- c - U - Y

I

a

-" I

;Er;-;ca;;i q

(.)

-

fQ

: ?Tij 3r;ri;+i

d.

3 u B : -

: ; i 5 ; ; i i ; ; sr =

: l E E :i ;l e al r ;

;, tr:

=lilE;i3;+=zsf -

.. Pa

z i i i f i A - b " E : + Ej "i9 , 9 , i

",=4+sE j€:}E gf€j *f{F5s:e:*

:tgi ',IiE= I$i$i:ii*i,E g ialli II€!I{ i I iil3?ll { li i:: i : i+; : il ; 'i + i ; ' i1;i gill iig{gili I? i tE iaatii91;: iggigAi{ iil =1iiii 1 '?1;€iitiiiiiA:E3i Li+i i33i iiiiiilgti :1:!11*11t+!iii?;iait

v

7 -

v

z

q

q

a)

9

6 .

q

-

a

= ; i ; a

; . ) = = . : . = _ , :

:1=:=:,r11ii=,=i1tiZZq7;l,a1E j

= -

_:

4

- i u ; . a

> \ a

;t : ; : E i € =€t+' ; l g ; t ; € €j ei jaEa*i € r ;=i; E€+ # E * ?7;;= E ;iiE gs+ ; j * E+*i' iE t = i i u + d i i l l $ Es $ci;I i+:; E t I : : j-+E;*',iiiiE=Hgi+ g-€iE;i! utE E rF=E f*JSE,EsE€r

j?!*E*€ g€ir Ei5; ' *;T;€ FEE{4 €i:ta;* iiu.Ei z?illiii;€;rti:tziiiiEg*

:i€t ig?i;;lf! tit;fiE ii:E tiii{;€ €tEiiS

iZl= ii!!;!;ii llE€q j; ?€"€ i+Er iiaHEEci i?ii,:ip+siI"3E $;: !E_iiE?

ri' E€:rcsj l1r'i:'li+Li ; i; i:i€i :f ?X!4i:,2 iEei;-f;:; i+*i;;!E

; € + :E i l :g+L $ E g F ,-,Ei{ +Ei+t;i€3+ H+€itsr: E;t?f I Egt [;eE; gi;?;€ 'ir tE i il;i:;iEE*i'l E€ Is=i?'i'rii;E!i 'E ;;;EE rtt; tr=;Et* iEsl j.iifTt;; IEf € iii;t gj

= = = _ a - _ l : =- = - _= ':

?,

- .=.= =-=;

.-

e

!

A


-..n

L

=

!

-

t't

-

i* a

-

1

. i

tr o . >! , R

F

: I , a> r .^=

-:t

! L

^

d

-

-

^

-

-. i

_

L '

^

:

i

! . . ! V

.

^ 6

v

o

E

*

)

'

!

c

-

:

-

-

Z

c

E

h59P

r l

b,S

:o c', ao

grgeR*

g

;!:*;+ E+FE:itt :=11i11

!-Ei €[s l r

N

b

E* F

69 o d

: - h b

\

i

:

\

a

\

v

-

iii1i?iig 1;?E i gt :3?i , it i i i ii. iigi v:IiEe,ii IiiIgi;iiii;lig: i 'i*iri'* i 42€ i:;=i'riiiiisiisEEiii*E# liz ;:i;FEtiiiiiliEg iiIIiilljilii+illlglil izlE Fia-'iii{tii ii iiij;si +I?jliiii ;ggttiii i

:*; ei;€ #

a

! ??ztl i}:iIiE isiE 3i[li E ii*siii{?i igi t +iii isetiEii?i gi gii ij:E iI it iEI i : iiiigE I iiil il ii jtriir;ggi itfiitta;jii 111E iE+i?E,=.r .i1lfig j 1* il ij iiii I i iitiii€ iiil ?lE E lE f 9s I ?t .FEiisiei15€ iii;:zzEi-:i+Ii v;Zix E3;i: i:e€;l iififiI€iijiI: 3giiiii!i{gg; E{tttiE il'lis sjiE 1 j j F iiiiiii+ i i i c igjffifiFgi i, i i i F ifE =i1'tis i i t i9; ,giii ffi ?3f *iffiiiiiii€ ffiig; , : l j a gjfiiiiii #9ru ifi i i s i:gg gF i i; gEgfgfiiiij ::17j Fgj , i,iFi€ j if;€j j i*grr*ii iiiiiggiig 9;l; liif;fifgFi ffffEi;z

\c

\

b

{\ h

' s.\

r


z

= . - = = :r ; i - T i ; i l F :- = = z = E . c :y f + l i + y Z 7:-;i.1

=: : ! = :z = ; i i j € ti q ' ;" .=2 98 e1i. =r Eyr P3 .bz ;

i l i7= ; ; ; t ; I .=>, ;.:+ 9 Fit-g; g =i' == . -== : ; + € . ;n i n : " ; = ;

:- ' -,x3: "! 7: :

J

)

-

. q

!

-

;

J

-

=:ii:; izp;if=ri; -

: - - - ^

i _ v 4 a ; + ; . Vj i " r ' r i 1 ? + = = : - Z ? . 1$=; s E

; = ; : i = ; { } E 5 :E;

i = = i z . t 1 , - - Z Y 1 = 9

=:Za=:-;272ii*;

-

) . -

=

-

! = ;

-

:

- , -

. ,

7 z + a1 i i : = = - i ; : t

)

F

9

o

d -

o ( u

x

K

A ( l )

to d

\(! v O

-t -.

d

fr

t

a

!

d

q

AJ

B

t

J

{J

o

8€ (!JJ

r Ef l € t f i

I [F:i Hf

s. bo,

O

C)

9 2

fi

d

c

d

.

L

;

-

'

*

=

d

!

)

-

*

.

*

r

.

v

r

+

!

-8t€ o.g€1

- g rB - + T = -

-.=y,i

I

B :

r & < EEqt; EUEF - qi ,+ o.

r,

=

c_) C -)

d.

v . i

-i

k

)(!

9 ( s!

H B B

E Y>-

: ' A

L

-

A

0)

c) ! qJ

-

I

r

9

-

:

A

!

'

-

r

'

^

A

-

=ts:t-3 3:6

c 6 --c o--E o, 9 n ; r E e ' E g , . = > t o! ; qo - 5: : dJ- 9:

:"i '

-

r

l

a

t

r

o : i ' * - : EJ

^

-

; : 99 p 6E z = ' : j ?

O

w F

A -

L

i s- ' a =E e E r f k

X . : : ' - . -

. . * ; j

C ' -

-

A

r ;

4 4 ,

; - 5u E g F i J €

!

w

v

L

v

'

-

--

- *, = a

-

-

i

-

C

p

I

A

- .

=

.- !!.u

C- = \ :i

? '' g bod

n . ^ 4

-

X c

1 ; -

2 r--",':

f r

6

d

- =

a , >

-

. ( J '

>\ r.)

! . . =

q.i: .60

j

>

i'i

:

a ' F

- l

iE :i;

^

! v

U c

.

=

r

:

= =.=o I : ; F a i tr B.9.= -

c P E> : I - b A n ( J > I lY

v c )

o 4

d

P

U

* c :

Y

.9 F -

i

!

'

*

v

.

> c l - '(lc

!

!v

^

o a

q

V

:

. , J . : @

! :

>-t

!

q - - v : > - t f 6 ^ ^ - + : A

cd ! k i

S

. i

s

S

s

l -

Q

d

o t ( ! F

F

,

tr l - -

v

X ; t - Y\

-(r

F O T ' ( , ! ; , o . t 9 a ! ! : $ r u f ) i : b o " , * .

R

i rF i.j*r#T

r

a,e

^

a . 2 --qo . c), . o

(!

€ ^ bPF 6 i'l - +

!

q

ii

o

|..i

* y i

J !

-

: :

!

>

qJ

!

v

*

F

^

.! t

-.: {J

() Q e -= O

i {

>

u

9 i H O t

'

-

Y

Y

!

F ! E : X

S

2 , 2

> - i t> i- c* ' oE . ; E 9 d o

d R O- o boqrY ,- ' l a ^ , E Z a

i

;.9P.E P o

€ !=*.9 * G > r H I r r t : d

q

d

-a=

Q

0 a- ' Z

ehg :

0 ) c)c

=

c.=

h'-9

Y t v d : i c i 9 H - d 6 , wr Ty ;_ -

11 od

y X " t v , ; a F

;

uq* Cgo

^, ?

F

A

-

+

q*.3 = FJ

tr o

I

- ( r !- X 5 L 6.

o v?

-r-n+

' 1 " 2 )l F

'* .' ,o 9 E 6i .- ic j >+ -r r "o . : a- > 9E - g c

-

q

r t ? . 2J - t i * E X g F

- o/ O-i Q - E - E "E > '-9 ^ ' C q

d

d > - d { J 2 2 , 9 ' S U-.4 != - o . = '. A=- (: ! ' - A - = - + =

v

'

1 t: i3j iEZ: :;E ;tis:9E i fit

: zE:e;;ir?

' Ei

= EFs =3 : q

!v

dn

d.

Fi : Eu; Fs : e # , :EErtf*euu

,;j j j jgiiir{i iij € E isiiit ij iiiiif ii ifi;i i =;iirii#ire ;t;:{iiiii l1't t!,tg;; ,ll'1ii3i

\

\

b

S .r\\

r€EFq$'E 2E : 1

ir€{Eu tif;"EE:"=; i aE j F _ +* i T j A j €i + z Z i g +g ; g j u , € = E j ;! 3

E; iEii iijlEaij ;Eliiliiigii{ii iE

E; rii ?i3; i ?i=iEiilZi==ii; igi; t ; Eii ; i :g * ::= ; = a + ? ,g2t 7 ; Ee E # 3 T* E H ! * ;e t= ; ::inrlgii,i; i1i*21jj18€sF

*i iiiEs?!s{tliE?iEi? I' E g: E

Lit=iiEi ru:;i E

3gi rii;€gsT z&E[?i+= !t !"??E iiigj €i g:iE tg;t ;-€ ?,E ; i€riEg; s uiEEr

. Fb\ 'ts

i : i7++ ztiii igiii,3iij ifiii#jjigllir;:s is,e

N . N

t \ (\

U \

r;rt?ii€ii€a33 rjiEiri: ii 'E'*ili iii+sEsr; ;tg;g";Fi!f

EEE+E!f Ei *T i€ iZjEilEi=A s4#$9 z=tii-r"= E + e > *:; r

a

6

-

E

? Y

o

.OIE ot v ot ..

xl 6

(tDll rE =

t-'l il-

E lE .e

o 6 F !

.o

8 =

E E ? , rn ' a

-

h

"

E

Y Y q r 9 1 q

F

q $ "

^ a

e b A"EE s E b u ; H $ € x a i b u u4a dY r ix dl -! ' €* 9l u8 =e E:

t t c f

v

6

N Q

h

6

A -E

O

(^\

S

;-r +

o

c

c . l N

t )

€ f l

?

n n q

h

^

-

E

dE F g- : - ' -

^ +: :^ +' -E ,5

tt

d

J

a s rE ? i i ; E $ = - e =

iPeE EEAE'9356+no-t,

o

i

r

l-

?

9

r

3

' i ! E +

C

E

E

r

d

Y

:'i,

8 c

>

:

!

- d

; :

!

..': 9.! I o d 6 6

.9 -

x c : : t r ' E > : r d I E - ' . -

4 ; j S !

d . - i

o \

> 9 - < 9

:

F O F Q < ' ; F

d

5 * ! I | q

O X

3;i 3 r .'i i 3 U \;o'q

(

( t s o d u , - ,

-

x : H ; > -

'En i i a g ;. E ;g; '$se; ;fs .

H

. IE o

A " = E € A g E " ' . "G " + N n t E ; 5 € I

;B J.

h + m N - o l

Y !!

Fl Fi

2

fit

U)

b

: q o

jiitgiliiiiiiiiiii#t ii ,i=+:!11i!gsliii z !

= -rI ? -:

F =-

A H gR/ 6

S'i

3 e

n + 6 a . | -

SIAE

ci

ft,

tr 'oEr t E . : .e xE 6l ''ca E lr - " : ' E 3 3

iii;FiEEn'g; : : : Af,E:j3 Ei () gFfigE$g i i i b ! 5 8 5 i f iEE E Es g 5 ; . ^ ob+ TEESE

F € E E $H E f i f *

.€ - -,9 - -.

n < f m d H

?, EEi 7 F

U) F

z

r,l -.1 F

z rrl .A U)

+i; tetii;s i,Ef;iiiE 9:s{itigg€ i;;tt il E;A3; jiIilEjit 1ii5ifiq.E;5!t-E€3i tlztz ;rr?r Ea*

7 = 4 E . =i T u

: € 5i E : E U

zt* liitl;;gljgg itlsi tiiiggEiffEitgiiigii gsiiij;3lagx ;j:r33?iE : Eli:lEi if i iisiEi! !1i* =|rz!€??is iI i ii = : ?g? i : sliiig ii I ?rliai ii} i igiEE i .iili|!iiEiSliElti?i*+it*+; ..iz,rEi=Eii;?igiigiiE :z{ltil gigff ; l l gff; l;t iir g g; g E si f ; ig€ I 3:; 1llEiEii=E#E j giiiiifg} r ; € iis ii?i E ; i{f ii i3 s i'Er;;',ji i€iiii igt*ii it?if iij;eiiiEti€i gfii

iat:i ijirl*lgE E iriIFirii iE siii;t ij iii geEiiji$ifi; i=,;Es:l it;, i t iii5 : i i1iii f{:ir+ gE{i+fe j$# j ?E! 3i;i;j= s ;i€ FiEi3i;ii?i,

1it {+! : g: gl iiirgit siiiliit iii lsagt iiii;

I

i

Y

v

!

;

\

)

A

t < ! > r ( ! r A G '

)

>

! r

p

l a > t

, ,

l

!

'

F

d

B I

(g

Y

9 O q )

O

!

^

A o > a

\ J E

(l

( * y

o L l

'il8

9

-- : Y - ^ a.)

d

CJ

rY

I

-

8X B

hn

X

i_-

d I

;

f r U

Y

6

p

cL

jiiggii{iigiig}tIiil :=Ii:liiiii (g

(.) d d

d

d.

- 6 6 I !

d

? fi

u !

9

F

lis liati=a;tlii{=+l33g ':iiii i1?{Ei ;; [33ig!ai 1 g* ilgssg ii11 = iiiiliii 3irt iiiiE ii?E =1*E+l:iili3iiliitli*gl 111:ii;!iiEl#,,1EgE jzziiti=+1lq

j ilislliiiiiiii iilliiiia?gis s*iE =siiti; gii 'E iiiiiEit iili ii i i ii9ii3iiii €* iliij lsiil

'.1ij:i ie;i;;i*ii:sl g!{g ilFat ?l}!3 fgii{; : iii?; + alt liiiiEiil ;igiiii*giiiiit 1=*x*Ei+fi!giii}i sij 1,3zi :' i,,Es *i=,,;E,l,i lltgilfiji€?3, 'fu{ff 3ijgg i+*u

z:;iitlilEiiEj €.fEI*iiiI , 6?isil

;ii gfg ;i*** ili;iff iiillif :siiiiili*iigigjg;:ft;gg; f |tgiil; iff$g

-

N

(l

b

/'

N

!

.

V

> >

!

< i

F a

f

t! -

!,g€ !!-.:

- ' -

^ ' E

,i

-04\ N \

r;')

\

Y o

r + ( !

b

,,)-"

^ d d = Y ) j

E

e*----f

a -

r :f, 5 -c;.-'= u r . 2 . ! ! E ' =: :r ' 5 = a ..=

t

l-= i E s_d i

-

E

i r j . S . =c

- * !

I '= = . -1 ' l=. ; o; H V ,^E w o -

:;

- -

:i; e3E€ ;iF3.! c x

o

o- u : 5 E

-- ts d x b db d =: .g : o-- b

2i

;

= 4 r i

2icn q 9 Tt

Q

i F . = O - F : e " = x c

1 y e " t E>

L

:-E Y;-u . = : t i 9 - 9 9 . - 7 = . = i 9 l l i't.!.i; i y e g a = - : : :

9

!

Z'=;-.c E vb ! E

;? E?too.g

E g - c

: i E ; g : XH :

-= =-= + *v : I

:

' t Z g t X E ; -

!

(J

A

I

:

. .

5 s . == 5 i I

i i E

I

- i ; E G ,

d

i

'

F

4

6

-

". v

-

(g

T i j F E ; n J a-8,.< tr: i O II tr/ u < '.S

-l\\

\ \ s\ S.

qs

ii=;r -FrSggE

':i9ill s$$sS$S$t: '*'* us$s sss*Rs

,jIiiiirFjistiisssi$sss :iij*tgflg!$s$ist$ii$t ilif!?fiEi;ii*$$ssi$s$ ssts$r it'i5 :=iigft Ffij i,sRi

= gt t I'*;-E€i ;i tI sRt =i€if i:ii !li iti EEi , iiEiijr $spsEsErr;igi iii i;iifflIEE ilEi: i 11?iE,gi ii li$iiitiit{ 'z4{!f-'+iss,I$iiitiiiE i.u=_-,7=17i i: SI! ililii :.E::i:i ii==;=. ! i: * ! !

=;ilitlf f$gf;itji+g = igijgfff$$if, t: j r:;ij gf € i ij iE if a5ES i ;sifjjEjgijg j l+f;stta* 9E i ls 1ifiiii i i Eri3 ;;;ji:j + i g* ; i€€iig;3;E ,S f i f i gigpfi s f?*s*ji.ig i ;igff i+irflfi{g+f I : $ i ; r ; j t i t E t t E = If I:ti;; sjs t#ffff#it*ff srEsEiigf

t Y

\t .F\

]zi==1

i|'.i=l;*

=i;Ei:

:I=2,?'

nii tzi ! i*I=tili;i: i: i ?liii=':*Z:

--i,:G! ttt

; E e = = p = t E: !- E

=iiE;-? = i = i t i 7 i ; i $ :i E r a; i:s i+l jiZ :==E i = ; 1 =s: pJ'cta?E ni= *::

. = L i 9

g:j:-;i

= . I

:

t t i

i l : .

S: : * ' ; 3

7

I

:

= = - - _- l :. ' = . : - = - _ ' :. :

. : : i = : E J s : = J c a

Fi: cEili=!=:=;l€!

?=a"=i=l ili:= j 3 r . = u=

3 i3E= = = :a_sii-=^ s=j=E =i :, f . : . i i= iz a " i - - ' r= = j e ' z-?-t r : r t - . ? 2 ; ; = Y = ;

-

-

:

ssr s5g$i? : E i i [ : t g i5l€-+=: *;t i i r s + *=p SF*gl:=st€E;=

t ; = ;

= j , t -

'

- =

*;l

:

I

:

= - < :

: )

='== : = : 1 = ==a=I:= : 1- ' ' t a -: =- i- 1:- ,= =- =-=-==: i==a: 1 =:=, ::

:j-i?? t r i j _ ; i ; = 1 = : 3 = it: ==: .== -i . / 1 i1s:=: l = i i :i =€- !- :. = = == = 7 1= t= - -= - ; x - = - " = < \ l i

* = 7 ; = : . e \:

! i i : ! r i ! : S= =I : = ! l = i + i = : + Z i;=i t - E i ? : ? i ! = , - 2E j r = i i

t;"i + = = :i =; 6 i l i : r E=eE * $s !Esi rS=5 ; . , v E y E Z = yt = .Ei = i € : i i ; i j si , :j€ i: ii *E si : ;; E

$ - *! .3 i ': a ; I

- =i + ' -t - .l E _ f \ - :t

gz Z ; 1 = i ; s o it ,i = =

7. = -=

-^ ?. ;, ? =;'!,

5;==

= :S=-li;l: ni;i -

, ;j=;izi:

:

i=i=,

:' -

; :S=it:=1

- = i t i i r s e7 + 1 4 . _ = l : _ = 1 ! = !aj = t e

- : : : 1 = " = ! i" E 2FE si l:; S ^ 9e; =

=! = l = : i 3 5 e i i ;

.:;1;= t: ::i:: = ]!0 b n

2F:7 J

"

f

eb= - : L v = a ET

) H =

i

, 3h.e

-

@ H

* '

-. S \

S

4 9 - . ' . S + rc :

; y ; E E E i 5

h d'

d!

- 5 9 .+ 7 . . 3R J a n $ ! -$ s s B g €

h o

E 6 >{qd E

= €

:

?4

i T ,i i ,

c ,J q 'F' . -' .; F'

P * .e

: > € r { * z

-9, ^

a C

i

+ . 3 o = l

c

. d; 'i > #< 9< +

l!

: c " g : : f i < T < i l Z G E r ( , < ?Y. -i j - g e : E i ! E ? e a E

: * r r - . :'' N:- '

\ S ii \* -.