India bibliográfia = India bibliography
 9789630555913, 9630555913

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

PUSKÁS ILDIKÓ

INDIA BIBLIOGRÁFIA

ILDIKÓ PUSKÁS

INDIA BIBLIOGRAPHY AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

BIBLIOTHECA ORIENTALIS

HUNGARICA

Vol. XXXV

Edited byGYÖRGY HAZAI

AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST 1991

PUSKÁS ILDIKÓ

INDIA BIBLIOGRÁFIA ILDIKÓ PUSKÁS

INDIA BIBLIOGRAPHY

AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST 1991

Published by the financial assistance of the Indian Council for Cultural Relations (ICCR), New Delhi Az anyaggyűjtésben közreműködtek

Collection of the material assisted by

Jasper Marianna Pap Ágnes Radnóti Aliz Ruitner Rita Somi Anna Török Tünde

Marianna Jasper Ágnes Pap Aliz Radnóti Rita Ruitner Anna Somi Tünde Török

ISBN 963 Об 6591 3 © Puskás Ildikó, 1991

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means, or transmitted, or translated into machine language without the written permission of the publisher.

Printed in Hungary by Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat, Budapest

TARTALOM CONTENTS

Mottó Motto Ajánlás,

К. Lambah nagykövei

11

Dedication by H. E. S. K.Lambah, Ambassador of India

13

Bevezetés

15

Introduction

30

1. Dzsaváharlál Néhrú (1889-1964)

47

Jawaharlal Nehru (1889 — 1964)

47

2. Az India-kutatás irodalma (Körösi Csorna Sándortól napjainkig)

63

Bibliography of the India Research (From Alexander Csorna de Körös till our days)

63

82

3. Nép- és országismeret. Néprajz, földrajz

Folkways and Country. Ethnography, Geography

82

4. Útleírás, útikönyv. Útirajz, életkép

103

Itinerary, Guidebook. Travelogue, Personal Narrative

103

5. Ind filológia Ind (indoeurópai, indoiráni, indoárja, dravida) nyelvészet

117

Indian Philology Indian (Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Dravidian) Linguistics

117

6. Nyelvkönyvek, szótárak, nyelvtanítás Nyelvek, írástörténet

146

Language-course Text-books, Dictionaries, Language Teaching Languages (Practical Aspect), History of Writing

146

5

7. Irodalomtudomány, irodalomtörténet Elő- és utószók irodalmi művekhez

153

Literary Studies, History of Literature Fore- and Afterwords to Literary works, Translations

153

*

8. Vallástörténet, mithológia Filozófiatörténet Missziós kiadványok Religious history, Mythology History of Philosophy Missionary Works

186

186

9. Régészet, epigráfia

Történelem: általános, ókori, középkori, újkori (és Gándhí)

234

Archaeology, Epigraphy History: General, Ancient, Mediaeval, Modern (inol. Gandhi)

234

10. Történelem: a legújabb kor Politikatörténet Politikatudomány

269

History: Our days Political History Political Sciences

269

11. Szociológia, szociográfia Statisztika, demográfia Államigazgatás Jog és jogtörténet

320

Sociology, Sociography Statistics, Demography Administration Law and History of Law

12. Közgazdaság Ipar Kereskedelem Mezőgazdaság Economy Industry Trade Agriculture

13. Orvostudomány, pszichológia, szexualitás Természettudományok: biológia, farmakológia, fizika, geológia, kémia, mikro biológia, Őslénytan, talajtan, zoológia stb. Műszaki tudományok

6

320

327

327

343

Medical Sciences, Psychology, Sexuality Natural Sciences: Biology, Pharmacology, Physics, Geology, Chemistry, Microbiology, Palaeontology, Pedology, Zoology, etc. Technical Sciences

343

14. Oktatás, tudományszervezés Levéltár, könyvtárak Tömegtájékoztatás, informatika

356

Education, Organization of Research Archives, Libraries Mass-communication, Informatics

356

15. Egészségvédelem: sport, jóga Táplálkozási szokások, szakácskönyvek

360

Health-protection: Sport, Yoga Food and Eating Habits, Cuisine

360

16. Indiai irodalom—magyar fordításban

364

Indian Literature—in Hungarian Translation

364

17. India, indiai témák a magyar irodalomban

428

India, Indian Topics in the Hungarian Literature

428

18. India, indiai témák a magyarra fordított világirodalomban

435

India, Indian Topics in the World Literature Translated into Hungarian

435

19. Képzőművészet Művészettörténet, építészettörténet Múzeum, kiállítások

447

Fine Arts History of Fine Arts, History of Architecture Museum, Exhibitions

447

20. Zene Tánc

469

Music Dance

469

21. Színház Film, televízió

476

Theatre Film, Television

476

7

22. Magyar-indiai kapcsolatok: politikai, gazdasági-kereskedelmi, tudo­ mányos és kulturális kapcsolatok Hungarian-Indian Relations: Political, Economic and Trade, Scientific and Cultural Contacts

23. Publicisztika, vegyes írások—újságokban,napilapokban Miscellany from Newspapers, Daily Papers

24. Fontosabb lexikonok, enciklopédiák

481 481 601 501 607

Major Encyclopaedias

507

25. I. Függelék: Pótlások

523

Appendix I.: Addenda

523

II. Függelék: Folyóiratok

556

Appendix II.: Periodicals

556

Névmutató

/

Index of Names

8

571 571

„Indiában a civilizáció minden virágzó korszakát az életöröm és a természet iránti rajongás jellemzi, élvezetet szerez a létezés, fejlődik a művészet, a zene, az irodalom, a dal és a tánc, a festészet és a színház, és megállapítható még a nemek közötti kapcsolatok igen kifinomult vizsgálata is. Elképzelhetetlen, hogy az eleven és tartalmas életnek ezeket a megnyilvánulásait olyan kultúra vagy életszemlélet eredményezze, amely a túlvilág felé fordul, és elveti a földi életet. És tulajdonképpen az is nyilvánvaló, hogy egy alap­ jaiban a túlvilágra tekintő kultúra aligha maradhatna fenn évezredeken át.”

Dzsaváharlál Nehru, India fölfedezése

„In India we find during every period when her oivilization bloomed an intense joy in life and nature, a pleasure in the act of living, the development of art and music and literature and song and dancing and painting and the theatre, and even a highly sophisti­ cated inquiry into sex relations. It is inconceivable that a culture or view of life based on other-worldlinese or world-worthlessness could have produced all these manifesta­ tions of vigorous and varied life. Indeed, it should be obvious that any culture that was basically other-wordly could not have carried on for thousands of years.”

Jawaharlal Nehru, The Discovery of India

AJÁNLÁS

India és Magyarország földrajzilag távol esik ugyan egymástól, de össze­ fűzi őket a kölcsönös bizalom és megbecsülés. Kapcsolatainkat régóta ápoljuk. Srí Rádzsív Gándhí, India miniszterelnöke az India magyar szemmel kötet előszavában írta: ,,a magyarországi indológia nagy múltra tekint vissza.” Valóban, Magyarországon már 1873 óta tanítják a szanszkrit nyelvet, s a hindit is több mint harminc éve. A Delhi Egyetemen pedig magyart tanítanak. Mély benyomást tett rám az a könyvkiállítás, amelyet a Művelődési Minisztérium szervezésében nyitottak meg Budapesten 1987 augusztus 27-én, India függetlenségének negyvenedik évfordulója alkalmából. Ezen a kiállításon mintegy 250 Indiával kapcsolatos könyv szerepelt. A kiállítás megnyitásán Puskás Ildikó is jelen volt, és azt mondta nekem, hogy még nagyon sok hasonló munka létezik. Mindjárt a kiállításon felkértem őt, hogy készítse el e művek bibliográ­ fiáját. Már másnap le is ültünk megbeszélni a könyv tervét, és alig egy hét múltán az érdemi munka is megkezdődött. Ez a Bibliográfia Puskás Ildikó és lelkes tanítványai mintegy másfél éves munkájának az eredménye. Köszönetemet fejezem ki Hazai György professzornak, az Akadémiai Kiadó főigazgatójának és Drucker Tibor úrnak, a Téka Könyvértékesítő, Könyvtárellátó és Könyvkiadó Vállalat igazgatójának, hogy lehetővé tették e kötet megjelenését. Igazán felemelő érzés, hogy csaknem négyezer írás jelent meg magyarul Indiával kapcsolatban az elmúlt két évszázad alatt. Ez önmagáért beszél. Tisztában vagyunk, persze, azzal, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehetett minden anyagot ösezegyűjteni. Bizonyára sok minden kimaradt, de a kezdeti lépést meg kellett tenni. 11

A kötet egy külön fejezetet szentel Dzsaváharlál Néhrúnak. Ez bizonyára további érdeklődést kelt eme kimagasló személyiség iránt magyar barátaink között, akik Centenáriumának megünneplésére máris komoly előkészületeket tettek. Helyes tehát, hogy a kötet a Néhrú Centenárium Évében jelenjék meg, s egyúttal köszöntéé az India és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének negyvenedik évfordulóját. őszintén remélem, hogy a Bibliográfiát haszonnal forgatják majd a ku­ tatók és további India-kutatásra fog ösztönözni. S. K. Lambah • India nagykövete

12

DEDICATION

India and Hungary may be geographically apart but are close in mu­ tual trust and regard. We both have nurtured contacts which bring us together. Shri Rajiv Gandhi, Prime Minister of India, in his foreword to the book 44India through Hungarian Eyes” said: “Indology in Hungary has high tradi­ tions.” Sanskrit has been taught in Hungary since 1873 and Hindi for over 30 years. Hungarian is taught in Delhi University. I was very impressed with an exhibition of over 250 Indian books trans­ lated in Hungarian language which was organised by the Hungarian Ministry of Culture on 27th August 1987, in connection with the 40th anniversary of India’s independence. Ildikó Puskás who was present at the exhibition told me that there were many more such works. At the exhibition itself I requested her to prepare a bibliography. We discussed the project the following day, and work started in earnest six days later. This Bibliography is the result of the efforts of Ildikó Puskás and her devoted band of students who have been assisting her over the last 15 months. I would also like to thank Professor György Hazai, General Director of Akadémiai Kiadó and Mr. Tibor Drucker Director, of Téka who have helped in making this publication possible. It is indeed gratifying that nearly four thousand Indian titles have been published in Hungarian language in the last two centuries. This speaks for itself. We are conscious of the fact that it is not possible in this short period to put together all material. Many titles might have been inadvertently left out but a beginning had to be made. There is a special chapter on Jawaharlal Nehru which should help in generating further interest about this outstanding personality of our times 13

amongst our Hungarian friends who are making extensive preparations to observe his Birth Centenary. It is appropriate that this bibliography is being released at a time when we are Celebrating the Nehru Centenary Year and on the occasion of the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and Hungary. It is my hope that this Bibliography will be useful to scholars and will encourage more studies on India. S. K. Lambah Ambassador of India

14

BEVEZETÉS

1987-ben ünnepelte függetlensége negyvenedik évfordulóját India. A vi­ lágszerte tartott megemlékezések sorában — a hivatalos, protokolláris jelle­ gűek mellett — Magyarország egy, a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrende­ zett könyvkiállítással is kifejezte az Indiai Köztársaság iránti nagyra­ becsülését, rokonszenvét, azt a szeretetteljes érdeklődést, amelynek leg­ ékesebb példája éppen a könyv: az Indiáról szóló, az indiai irodalmat, tör­ ténelmet, művészeteket, az indiai múltat, jelent és jövőt bemutató, elemző­ vizsgáló könyv, amely — bármi volt is tárgya—, mindig azzal a szándékkal íródott: közelebb hozni hozzánk, magyarokhoz Indiát, jobban megérteni, s tanulni tőle, belőle. Ezt a szolid, mintegy kétszázötven kötetet felvonultató kiállítás is bizonyította. És példázta, hogy érdeklődésünk igen régi keletű, s hogy az utolsó négy évtizedben méginkább kiteljesedett: az indiai irodalmak klasszikus alkotásai óriási példányszámuk révén széles közönséghez jutottak el, s mind több modem mű kerül a magyar olvasók kezébe. E szívet melengető kis kiállítás felszínre hozta azonban a hiányokat is. Nem elsősorban azt, ami nincs, ami soha nem született meg, hanem azt, hogy a tárlókban felsorakoztatott műveknél sokkal több Indiával kapcsola­ tos munka látott Magyarországon napvilágot, s ezek jó része feledésbe merült, vagy azért, mert réges-régen és kis példányszámban jelent meg, vagy azért, mert a szaktudomány művelőinek belügye maradt — mígnem ott is a mél­ tánytalan feledés pora lepte be. Régebben is foglalkozott a sajtó Indiával, ám a függetlenségének elnyerése óta megsokasodtak az írások, beszámolók, időn­ ként pedig hivatalos tudósítók tájékoztathatták közvéleményünket az indiai politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális eseményekről. Az, hogy az új India élete miként jelent meg a magyar sajtóban, kordokumentum-értékű; tükör, olykor önmagunk görbe tükre, amely nem mindig azt mutathatta, ami való­ ban a legfontosabb volt a szubkontinensnyi ország életében, hanem gyakorta azt, amit szerettünk volna mi annak látni. De még egy ilyen nézőpont sem

15

érintette az alapigazságot: India mindig is érdekes volt és maradt a magya­ rok számára. Milyen jó lenne tehát együtt látni azt az anyagot, ami Indiához fűződő sokrétű, ám mindig szívélyes kapcsolataink igaz tükre — fogalmaztuk meg az említett kiállításon S. K. Lambah nagykövet úrral. Miért is ne lehetne egy India-bibliográfiát összeállítani? Persze, olyat, amely nemcsak itthoni köny­ vészeti munka, hanem eligazítja az indiai olvasókat is afelől, mit jelentett, miként jelent meg India a magyar olvasó számára. Tehát valamiféle két­ nyelvű kiadványt kellene csinálni. . . S a felkérésnek, biztatásnak nem lehetett ellenállni. Évtizedek óta gyűj­ tögetett könyvtáram, bibliográfiai kollekcióm és lelkes tanítványaim jelen­ tették azt a fedezetet, amelynek birtokában igent mondhattam. Azt reméltük, egy év — az anyag együtt lesz: s már a bibliográfia-kötettel köszönthetjük a Néhrú-centenáriumot. Egyszerre volt boldogító és csalódást keltő a felfedezés: ha valamennyire is teljességre törekszünk, további hónapok munkájára van szükség, hiszen a gyűjtés úgyszólván a kisebbik feladat, az ellenőrzés, rendszerezés újabb hetekhónapok kemény munkája. S hogy mindez nem bizonyult egyszerű feladatnak, arról még lesz szó. Az anyag a tervezettnek csaknem négyszeresére gyarapodott. S vele nőtt a meggyőződés: érdemes volt belefogni, de nyilvánvaló ez csak az első bibliográfia lesz, amelyet tíz-húsz év múltán egy teljesebb kell kövessen, s annak mostani elképzelése már folytonos további anyaggyűjtésre kell indít­ son . . . Az összegyűjtött anyag számos tanulsággal szolgál. S ezek nem kevésbé fontosak, mint maguk az adatok. Választ kell keresnünk, mi motiválta, mi magyarázza a Kelet, jelesül az India iránti érdeklődést. Hogyan változott időről-időre India-képünk, s hogyan vált mind árnyaltabbá a szaktudósok alakította értelmezés, mind közelebb hozva a míthikus-misztikus-mesés Indiát a valósághoz s ezáltal a mindenkori olvasóhoz. All. században az európai népek közösségébe beilleszkedett magyarság minden asszimilálódásra törekvése és kényszerítettsége ellenére folytonosan őrizte keleti származásának tudatát. Ezt alapvetően két mozzanat határozta meg, a hun-magyar azonosság elfogadása és a szkíták földjének őshazaként való tételezése.1 Kellett azonban lennie az Anonymus-tól Thuróczyig ívelő 1 Kétségesnek vélem, hogy az elgondolás csupán az európai hatásokra, s csak mint aitiologikus monda gyökerezett volna meg. Vö. Anonymus, Gesla Hungarorum, Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Hasonmás kiadásban megjelentette a Magyar Helikon Pais DezsÓ fordításában Budapesten, 1977-ben. c.l., c. 7. Ugyanezt fogadja el Kézai Simon az 1283 táján írott Gesta Hungarorumáb&n. Vö. Kézai Simon,

16

krónikaírói hagyomány mellett egy, a hivatalostól némiképp különböző, talán más szerzőktől ismert, továbbá néphagyományként is őrzött másik hiedelem­ nek is, amely már Julianus-t és társait a „keleti őshazá”-ba vezette — Bas­ kíriába.2 És bár a fenti hagyomány megerősítést nyert, amikor Julianus megta­ lálta a keleti magyarokat, a bekövetkező tatár, s az alig kétszáz év múltán kezdődő török hódítások véget vetettek a Keleten maradottak felkeresésére tett erőfeszítéseknek. Maradt azonban a legenda és a vágy.3 A 15. századtól toliforgatóink írásai arról árulkodnak, hogy a klasszikus krónikaírói hagyomány ápolása mellett egyre többen és többször vesznek a kezükbe másfajta, Kelettel kapcsolatos műveket — köztük nemegyszer indiai eredetűekre bukkanunk. Népszerű lesz a Nagy Sándor regény, továbbá né­ hány — végső eredetét tekintve Indiáig visszavezethető keretes elbeszélés, ill. mesegyűjtemény, mint pl. a Ponciánus históriája, amely a Hét bölcs mester, vagy a Hét bölcs története stb. címváltozatokkal is ismert. Továbbá a Barlaam és Josaphat történet, в nem utolsósorban a számtalan változatban elterjedő Pancsatantra valamelyik verziója kerül a latin, görög vagy éppen török, 8 jóval később valamely modem nyugati nyelven (olaszul, franciául) olvasó magyar kezébe. A Ponciánus históriája oly sok közvetítő révén jutott el a magyar iro­ dalomba, hogy benne a közvetlenül ind elemeket már alig lelhetjük fel. Bizo­ nyosan a 10. század előtt keletkezett, s a héber, ill. görög változatok után 1342-ben már felbukkant az első kéziratos latin változat, amelynek másolata Mátyás király könyvtárába is eljutott. 1673-ban jelent meg első magyar for­ dítása nyomtatásban. Míg Blasius Eberus bécsi könyvnyomdájában ismeretlen fordító latinból készített fordítása látott napvilágot, Kolozsvárott Heltai Gáspár a maga németből készült fordítását nyomtatta ki 1571—1574 között.4 Ennek azonban csak 17. századi utánnyomásai maradtak fenn. Az alaptörté­ net viszont megihlette még a népmesék egy csoportját is.

A magyarok története. In GyŐrffy György (szerk.) A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. 2. bŐv. kiad., Bp. Gondolat, 1975. pp. 182-187. És követi Kálti Márk 14. bz.-í Képes Krónikája. Ford. Bellus Ibolya. A Pro Memória soro­ zatban. Bp. Európa, 1986. 561 pp. Továbbá: Thuróczy János, A magyarok krónikája. Az 1488-ban Augsburgban nyomtatott, az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Ős­ nyomtatvány színezett fametszeteinek hasonmásával illusztrálva. Fordította Horváth János. Bp. Magyar Helikon, 1978. ksen p. 37ff. 2 Czeglédy Károly, Keleten maradt magyar töredékek. In Ligeti Lajos (szerk.) A ma­ gyarság őstörténete. Bp. Franklin, 1943. Repr. Bp. Akadémiai, 1986. pp. 154ff. 3A hittérítési törekvésekhez ld. Lévay Mihály (szerk.) A katolikus hittérités tör­ ténete I-II. Bp. Franklin, é. n. [1938] pp. 479-492; II. pp. 475-505. 4 Horváth János, A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalom­ története. Bp. Gondolat, 19572. pp. 388ff.

2

17

A példázatirodalom igen népszerű darabja lett a Barlaam és Jósa phat (ill. Barlám és Jozafát, Barlaam és Joasaph stb.) c. történet. Indiai buddhista forrásokból a Ponciánus históriájánál is kalandosabb és cikcakkosabb út­ vonalon jutott Európába, ahol a 7. századi, Johannes Damaskenos-tól szár­ mazó görög változat révén vált népszerűvé, majd a 12. századi latin fordítás lett — hol a Legenda Aurea rövidített változata révén, hol maga a teljes szöveg — az egyes nemzeti nyelveken készített fordítások alapjává. Buddha élet­ történeteinek Lalitavisztaráhoxi, ill. Asvaghósánál őrzött változatából a mag — hogy a világtól elzárt körülmények között nevelt ifjú indiai herceg, a legen­ dában Joasaph, az élet nyomorúságaival való megismerkedése után egy remete, Barlaam, hatására hittérítő lett — alkalmasnak bizonyult a kereszténység térítő sikereinek igazolására. Az európai kultúr-körbe átkerült történetben ily módon az ifjú immár keresztény, s egész Indiát megtérítve maga is remete­ ként végzi életét. A legendát éppen ez a transzformáció tette oly népszerűvé, hogy a 16. században magyar fordítása is elkészülhetett: a Kazinczy-kódex * (amelyet vélhetőleg az óbudai klarisszák számára készítettek ferences szerzete­ sek, e amely ma az Országos Széchényi Könyvtárban található) már 1526-ban tartalmazta más, jellegzetesen keresztény legendák társaságában. Némiképpen más utat járt be a Pancsatantra, míg hozzánk eljutott. Az eredeti szanszkrit mesegyűjtemény egyes darabjait csak a 19. században fordították közvetlenül szanszkritból magyarra, s csak 1924-ben jelent meg Schmidt József textus simplicior fordítása, míg Büchler Pál Tantrákhjájikafordítása sajnálatosan kéziratban maradt, s kérdés, megvan-e még.® Ugyanakkor, különböző közvetítő nyelvekből készült fordításait, át­ dolgozásait már igen korán megismerhették a magyar olvasók. Legkorábban talán Temesvári Pelbárt utal rá, s ha helyes a feltételezés, a Kalila va-Dimna c. arab Pancsatantra-változatra vonatkozhat megjegyzése, amelynek héber közvetítéssel készült latin fordítását (Johannes de Capua, Liber Kalilae el Dimnae. Directorium vitae humanae. 1263—1278)7 éppúgy ismerhette, miként a Gesta Romanorum, illetve a Legenda Aurea történeteit.8 Mire azonban a latin Pancsatantra-fordítás magyar fordítását Báji Patay Sámuel 1780/81-ben nyomtatásban is megjelentette,® amelyet kis idő­ közzel, 1783-ban követett Kolozsvárott a Bidpai és Lokmarí indiai históriái és

• Kiadása a Nyelvemléktár VI. köteteként (pp. 216-233) jelent meg — egyéb, részleges kiadásokhoz is ld. a Bibliográfia megfelelő adatait. 8 Dézsi Lajos, Bevezetése Kosnyai Dávid Horologium Turcicum kiadásához. Bp. 1926. p. 16. 7 I. m. pp. 17-18. 8 Ld. Katona Lajos megjegyzéseit a Barlám és Jozafát legendája és a Bod-kődex egy példája, Bp. 1905, kiadásában ill. a Gesta Romanorum RMK 18. kiadásában. • A' régi indusok bölcselkedések, azaz: példákkal jő erkölcsökre tanító könyvecske o.

18

költött beszédei c., a Galland-féle francia fordításból készült magyar fordítás,16 egy török változatból készült magyar fordítás mögött már csaknem százados múlt állt. A Pancsatantra Humájún-náme c. ismert török változatából ui. 1678—82 között Rosnyai Dávid, Apafi Mihály erdélyi fejedelem török deákja és tolmácsa készített magyar fordítást, megelőzve az előbb említett A. Gallandféle francia munkát is.11 Ez a fordítás kéziratos formában maradt fenn, amíg először 1867-ben Szilágyi Sándor, majd 1926-ban Dézsi Lajos jóvoltából meg­ jelenhetett.10 *12 A várfogságban készített fordítás híre viszont nemigen juthatott el a Rosnyai Dávidnál jó százhúsz évvel később élő Csokonai Vitéz Mihályhoz, aki azonban a fordítás alapjául szolgáló műről, sőt valamelyest annak családfájá­ ról is tudott, mint W. Jones munkája nyomán készített tanulmányából arról értesülünk.13 S az is bizonyos, hogy a 18. század végére a még bizonytalanabb eredet­ vonulattal büszkélkedő, de végső fokon kétségtelenül indiai eredetre vissza­ vezethető Oeconomia vitae hvmanae, azaz az emberi életet igazító bölcs regulák, melyek egy régi Bramina vagy indiai filozófus által Írattak . . . szintén a magyar olvasók kezében volt, több fordításban.14 E művek 17-18. századi megjelenését az európai, így a magyar irodalom­ ban azonban már nem a példázatok közreadásának nemesbítő szándéka, s nem is csupán a szórakoztatás igénye hozta magával, hanem a Kelet iránt kialakult új érdeklődés, a polgárosodással fellépő új elvárások, s egy megválto­ zott világkép, a fokozatosan megszülető philorientalizmus nyomta rá bélyegét.

10 Bidpai és Lokman' Indiai Históriái és Költött Beszédei, Mellyek, Török Auctorból, Ali Tchelebi-Ben Salehből, Galland Uram által Frantzia nyelvre, Most' pedig Magyar' nyelvre fordittattak. [Ford. Zoltán József és Tsehi András] Kolozsvárott, 1783. Részbeni fakszimiléje Bethlenfalvy Géza és Wojtilla Gyula közreadásában 1973-ban jelent meg. u Bittenbinder Miklós, ifj., A Humájun-Name első magyar származéka: Rozsnyai Dávid: 'Horologium Turcicuma'-a. Bp. 1908. p. 15ff. 12 Rosnyai Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai. Szilágyi Sándor kiadá­ sában, Pest, 1867. Rosnyai Dávid, Horologium Turcicum. A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár kéziratából bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva kiadta Dézsi Lajos. RMK 38. Bp. MTA 1926. 13 Csokonai Vitéz Mihály, Az ázsiai poézisről. Legutóbbi kiadása: Cs. V. M. Minden Munkája I-II. Bp. 1973. II. pp. 170-184, 1007-1010. Továbbá: Sir William Jones, Poeseos asiaticae comm. libri VI. Calcutta-London 1774. 14 Az alap nyilvánvalóan Robert Dodsley, The Economy oj Human Life (London 1761) műve, ill. annak fordításai voltak. Franciából fordította Sófalvi József, Kolozsvá­ rott jelent meg 1777-ben; Cs. J. [= Csányi János] Debrecenben megjelent fordítása német­ ből készült: Az Indiai Bőlts, Vagy Miként Lehet Az Ember Boldog E' Társaságos Életbenn ... Debrecen 1816. S e két dátum között legalább öt kiadásról van tudomásunk. E művek egymáshoz s az angolhoz, ill. valamely indiai eredetihez való viszonyának tisztázásával másutt kívánok foglalkozni.

2*

19

Az isteni eredetűnek tételezett, születésen és rendi alapon álló társada­ lom felváltására olyan, polgári társadalom igénye fogalmazódik meg, amely minden ember természettől fogva létező egyenlőségének eszményét fogadja el. Ezzel összefüggésben támad érdeklődés a természetjog és természetvallás iránt, — в ez csapódik le olyan irodalmi alkotásokban, mint Montesquieu Perzsa levelei, vagy Voltaire keleti tárgyú írásai: a bráhmanokról vagy éppen Mohamedről. Ezen, elsősorban a felvilágosodás francia közegében megfogalma­ zott nézetek termékenyítik meg a francia romantika prózáját; nem véletlenül esik erre az időszakra A. Galland nagyhatású Ezeregyéjszaka (1701—1717) majd Pancsatantra (1724) fordítása,15 amelyek Európa-szerte fellendítik a keleti irodalmi témák iránti érdeklődést és hihetetlen mennyiségű fordítást inspi­ rálnak, mint láttuk nálunk is, a Zoltán-Tsehi-féle Bidpai és Lokman históriái esetében. Ezt a filozófiai és szépirodalmat tápláló vonulatot két másik európai áramlat teszi teljessé: a német romantika, amelynek azonban nem az irodalmi vetülete, hanem nyelvelmélete kapja a legtöbb keleti inspirációt: F. Schlegel, W. Humboldt és F. Bopp és mások munkássága tudományos közelségbe hozza az óind irodalmat15 is, s ami nem kevésbé fontos: megszületik az indoeurópai összehasonlító nyelvtudomány és virágzásnak indul az óind (szanszkrit) nyel­ vészet és filológia, nyelvkönyvek és szótárak készülnek,17 s e kutatók munkás­ sága nyomában egyetemi katedrák születnek, ahol mind többen foglalkoznak indológiái, iranisztikai, s természetesen más orientális tanulmányokkal is.18 Látnunk kell azonban, hogy a német nyelvtudomány iménti irányvona­ lának kiteljesedéséhez az egyik feltétel az angol India-kutatás kibontakozása volt.

18 A. Galland Les Mille et une Nuits. Ford. 1701 — 1708 között, megjelent 1704— 1717 között, Párizsban. Les contes et fables indiennes de Bidpai et de Lokman. Traduites d’Ali Tchelebi-Ben-Saleh, Auteur Tűre. Oeuvre Poethume, par M. Galland. I—II. Paris, 1724. Kiadta 1778-ban másodszor Cardonne egy további kötettel kiegészítve. 18 Közülük F. Bopp Mahábhárata-részleteket fordít: a Nala-epizód már 1819-ben megjelenik Londonban latinul az eredeti szanszkrit szöveggel együtt, s a tíz évvel későbbi Die Sündjlut nebst drei anderen dér wichtigsten Episoden des Mahd-Bhőraia (Berlin, 1829) tartalmazza a nagyhatású Szávitrí-epizódot is. 17 Példaként Franz Bopp munkáiból: Über dae Conjugationssystem dér Sanskriteprache in Vergleichung mit jenem dér griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Frankfurt am Main, 1846. Vagy: V ergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauschen, Qothischen und Deutschen I — VI. Berlin 1833-1852. 18 A keleti tanulmányok alapját V. Kelemen pápa rendelete vetette meg, amikor az 1312. évi Vienne-i Zsinaton elrendelte, hogy a ,,főtanodákon” keleti tanszékeket léte­ sítsenek a héber, arab és chaldeus nyelvek tanulmányozására. Ld. Goldziher Ignácz Emlékbeszéd Fleischer Leberecht Henrik, a M. Tud. Akadémia kültagja felett. Bp. 1889. p. 9. Továbbá: R. W. Southern, Das Islambild des Mittelalters. Stuttgart etc. 1981. p. 51.

20

Tény, hogy az angol indológia bölcsőjénél a brit gyarmatosítás jól fel­ fogott érdekei álltak. Joggal tartották a kolonizáció eredményessége előfel­ tételének a Birodalomba vont népek alapos megismerését. Ez a népismereti igény új tudományágak megszületését eredményezte: az ethnológia, ethnográfia ugyanúgy ebben a kontextusban nyerte el a művelésre méltó tudomány rangját, mint az ind filológia vagy vallástudomány. Az indusok klasszikus nyelvének, a szanszkritnak a megismerése forradalmasította az indoeurópai nyelvtudományt,1® amely addig szűk európai határokon belül mozgott igazi történeti dimenzióit nélkülözve, s ugyancsak ezúton vált ismertté a szanszkrit irodalom színe-java, s nemkülönben ilyen fogantatású a Manu törvényeinek angol fordítása,19 20 amely brit időkben is őrizte kanonikus érvényét. Ehhez a brit birodalmi érdekeket szolgáló politikán kívül azonban szük­ ség volt azokra a szubjektív feltételekre is, amelyek azokban a kiváló férfiak­ ban testesültek meg, akik a Birodalom szolgálatában állván nemcsak hivatal­ noki teendőiket látták el, hanem hihetetlen energiával tanulták, kutatták India nyelveit, búvárolták régi szövegeit, napvilágra hozták ősi kincseit: a Védáktól és upanisadoktól kezdve a mesegyűjteményein és Kálidásza művein át törvényirodalmáig. Mások a nyelven túl a vallási és életmódbeli szokásokat kísérelték meg feltárni és az európai kutatás számára értelmezhetővé tenni, de nem kisebb jelentőségű az indiai történelem folyamatainak értelmezésére, ku­ tatására tett erőfeszítések eredményessége és sokasága sem, s máig felbecsül­ hetetlen értéket képviselnek a tudományos színvonalú Survey-ék és Gazetteer-ek, Census-ek, amelyek a 19. században óriási corpus-t eredményeztek. Kialakultak e munka tárgyi feltételei: a lelkes, odaadó és jól felkészült személyek a Sir William Jones által 1784-ben megalapított Asiatic Society kere­ tei között leltek meghallgatásra és támogatásra, továbbá a korszerűsödő brit­ indiai iskolapolitika egyre szaporodó felsőoktatási intézményeiben. Ezen intéz­ mények áldásos működése több magyar sorsát is meghatározta: Körösi Csorna Sándor az Ázsiai Társaság könyvtárosaként dolgozta fel anyagát és segítségük­ kel publikálta korszakalkotó tibetisztikai műveit. A budapesti születésű Leitner G. Vilmos és Stein Aurél pedig a felsőoktatás intézményeiben játszottak jelen­ tős szerepet, miként később Fábri Károly a művészeti-múzeumi életben. Mindezen különböző eredetű, egymással érintkező, egymást megtermé­ kenyítő, s egymással olykor rivalizáló európai irányzatok több csatornán ha­ tottak a magyar szépirodalomra és tudományos kutatásra. 19 Sir William Jones bizonyította elsőként, 1786-ban, a szanszkrit, a görög és a latin nyelvek genetikus rokonságát. Azt, hogy milyen gyorsan átvették a németek a stafétabotot, az előzőkben már láttuk. Vö. 16. és 17. jegyz. 20 Institutes о/ Hindu Law, or the Ordinances of Manu. Calcutta 1789. Ford. Sir William Jones. (Felsejlik a kérdés: miként alakultak volna századunk formációelméleti vitái, ha Marx történetesen Manu törvényeit olvassa s nem a 16. századi Mughal viszonyo­ kat az ókori Indiába visszavetítő F. Bernier-féle beszámolót ? !)

21

A teológiai stúdiumok tökéletesítését szolgáló peregrináció — kivált Erdély viszonylatában — élénk volt még a 18/19. századok fordulóján is: német és németalföldi, sőt angol egyetemek is fogadtak tanulni vágyó magyar diá­ kokat, akik közül néhányan már éltek az orientalisztikai tanszékek felállításá­ ból húzható haszon lehetőségével és keleti stúdiumokkal próbálkoztak. E jelee deákok legjelesebbike kétségtelenül Körösi Csorna Sándor volt, aki igen alapos előtanulmányok után útnak is indult a keleti őshaza ismételt felderítésére, s abban nemcsak az ismeretek behatárolt volta, hanem a kor politikai-történeti realitásai íb szerepet játszottak, hogy nem a magyar őshaza felfedezésével öregbítette hírét, s a vele megszülető magyar orientalisztikáét, hanem a tudo­ mányos tibetisztika és buddhizmus-kutatás megalapozásával.21 A viszontag­ ságos körülmények között Indiáig eljutó, a tibeti lámakolostorokban embertpróbáló körülmények között vasszigorral tanulmányokat folytató magyar tudós sorsát egy egész nemzet követte aggodalommal és féltő szeretettel, Magyarországon és Erdélyben. Néhány évtized is alig telt el halálhíre után, amikor a 19. század legnagyobb magyar regényírója, Jókai Mór már regényben örökítette meg alakját.22 A 19. század első felében kapu nyílik az indiai történelemre is. A sort Verseghy Ferenc összefoglaló történeti munkái vezették be,23 s mire 1878-ban Lázár Gyula első önálló magyar nyelvű India-története — a közbülső lexikonjellegű munkák és tanulmánykötetek után24 — megjelenik,25 a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen már önálló tanszéket kap az indoeurópai nyelvészet és indológia, s Mayr Aurél személyében nagyszerű tudóst a katedra élére.26 Az európai irodalmi újdonságok világában kiválóan tájékozott Vörös­ marty Mihály és Arany János egyaránt fordítanak: Vörösmarty Súdraka já^ya^ArocóiJbdjának részleteit németből, Arany Kálidásza Sakuntalájából ill. a hindú drámáról, angolból,27 de csakhamar tanúi lehetünk az első szanszkritból 21 Munkásságát a bicentenárium alkalmából megjelentetett négykötetes reprint kiadás újra, valójában teljességében először, a magyar olvasó számára is hozzáférhetővé tette. A Zágoni-féle Körösi Csorna bibliográfia adatait megismételni ebben a kötetben értelmetlen lett volna, ezért csak a kiemelkedő jelentőségű, ill. az azóta megjelent munká­ kat válogattuk kötetünkbe. 22 Jókai Mór, Eppur si muove! Es mégis mozog a föld. (Regény) Bp. 1872. 23 [Verseghy Ferencz] Az emberi nemzetnek történetei . . . Pest, 1810. Ebben Herder erőteljes hatása mutatható ki. 24 Pl. Csengery Antal, Összegyűjtött Munkái I-V. 1870.1—II: Történeti tanulmányok és jeUemrajzok: India miveltsége, I. pp. 196-247. 25 Lázár Gyula, India története. Történelmi Könyvtár 49. Bp. 1878. M A tanszék történetéhez ld. Bethlenfalvy G.-Puskás I., (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1988.; Mayr Aurél híres Indisches Erbrecht tanulmánya még Bécsben jelent meg 1873-ban. 27 L. Vörösmarty fordításait a Tudományos Gyűjtemény 1831-32-es köteteiben A' hinduk3 drámai literaturája c., ebben Súdraka drámarészlet-fordításait; később: V. M.

22

készített fordításoknak Budenz József és Brassai Sámuel tollából, akiket óind stúdiumokat művelő tudós tanárok sora követ Fiók Károly tói, Kégl Sándor­ tól, Michalek Manótól kezdve Vértesy Dezsőn és Pitroff Pálon át Büchler Pálig,28 ill. a következő tanszék vezetőig, Schmidt Józsefig.29 Közben a bud­ dhizmus-kutatásban jeleskedő Lénárd Jenőn, a tamil nyelvvel először komolyan foglalkozó Szentkatolnay Bálint Gáboron30 át vezet a sor, továbbá Duka Tiva­ dartól a nagy dicsőséget hozó Stein Aurélon át az Indiában új hazára lelő Fábri Károlyhoz. Ha az India-kutatók névsorát kívánjuk folytatni, Felvinczi Takács Zoltán31 után a nagyközönségre talán legnagyobb hatást tevő Baktay Ervin32 neve s a fiatalon elhunyt Tóth Edité33 kívánkozik következőül, míg újkori óind fordításaink zömét csakúgy Vekerdi Józsefnek köszönhetjük,34 mint a tudós cigánykutatás 1753/54-ig35 visszavezethető vonalának érdemi továbbvitelét. Az anyag bősége csaknem lehetetlenné tesz bármiféle tömör felsorolást, de így sem hagyható említetlenül irodalomtörténészeink kiváló munkássága. összes Müvei VI. Bp. 1885. pp. 243-270. Továbbá: Arany János, „Monier Williams: A hindu dráma . . c. írását, amely Kálidásza Sakuntalájának részleteit is tartalmazza Arany fordításában. In A. J. összes Müvei Bp. 1951-1964. XI. pp. 258-277, 744-747. (Először 1861-ben, a Szépirodalmi Figyelőben.) 28 Egyszer, alkalmasint, külön tanulmányban remélem vizsgálni a hajdani fő­ gimnáziumi, gimnáziumi tanárok, indológiái tanszékkel nem rendelkező vidéki egyete­ meken tanító tudósok nagyszerű munkásságát, amely szanszkrit fordításaink első vonuatát eredményezte. Munkáikat 1. a kötet 5., 7. és 16. fejezetében. 29 Schmidt József fantasztikusan gazdag filológiai munkásságát a Bibliográfia 5., 7. és 8. fejezetei reprezentálják. Monográfiái: Buddha élete, tana, egyháza. Bp. 1920. Bőv., átdolg. kiadás: 1924. Kálidásza. Bp. 1921. Az ó-ind epika. Bp. 1921. A nyelv és a nyelvek. Bp. 1923. A szanszkrit irodalom története. Bp. 1923. Az ind filozófia Bp. 1923. Pancsatantra fordítása először Gyomán jelent meg 1924-ben, majd Budapesten 1959-ben ill. 1982-ben. 30 Lénárd Jenő, Dhainmo I-II. Bp. 1911-13.; G. Szentkatolnay Bálint, Tamulische (dravidische) Studien 1-2. Bp. 1898. 31 Felvinczi Takács Zoltán, Buddha útján a Távol Keleten I-II. Bp. 1938. 32 Baktay Ervin fő műve kétségtelen az India művészete Bp. 1958, 19631, 19843. Egyéb vonatkozásokban hihetetlenül gazdag munkásságát illetően a Névmuta­ tóra utalunk. 33 Bibliográfiáját 1. kötetünkben. 34 A klasszikus szanszkrit művek magyar tolmácsolásában Vekerdi József szerzett elévülhetetlen érdemeket. Nevéhez fűződik a Védák, upanisadok, az eposzok, a Bhagavad Gitá, a Mesejolyamok óceánja és Kálidásza műveinek fordítása, nyersfordítása. 35 Wáli István debreceni teológusként Hollandiában tanulván, dél-indiai diákok­ kal barátkozott össze. Feltűnt neki, hogy az általa már bizonyára elég jól ismert cigány és az indus diákok feltehetőleg szanszkrit nyelve között milyen nagyfokú a hasonlóság — ez a cigányok indiai származásának elképzeléséig vezette. Ö maga ugyan nem írta le, de továbbadta megfigyeléseit, s az ezek nyomában (a bécsi Anzeigen 1776-os évfolyamában) megjelenő írás révén Wáli tekinthető „a tudományos cigánykutatás kezdeményezőjé­ nek”. L. Vekerdi József, A magyarországi cigány kutatások története, Debrecen, 1982. p. Iff.

23

Erdélyi Jánostól Szász Károlyon, Csengery Antalon, Heinrich Gusztávon, Beöthy Zsolton át Dézsi Lajosig minden jelentős egyetemes igényű kézikönyv, lexikon és összefoglaló munka szerzője természetesnek tekintette az ind anyag bemutatását .3e India-ismeretünket természetesen más oldalról íb gyarapították: Andrássy Manó, Zichy Jenő, Széchenyi Béla, Lóczy Lajos és mások tudományos expedíciói, amelyek mellett ott áll Stein Aurél grandiózus munkássága, az érdeklődő magyar közvéleményt első kézből tájékoztathatták a valódi Indiá­ ról, a kutatások színteréről és eredményeiről. Lehetetlen meg nem említeni, hogy a 20. század elejétől passzióból is egyre többen keresik az Indiába-utazás lehetőségét — a beszámolók színes India-képe a változó világ és kor igényeinek megfelelően felületibb és felüle­ tesebb, de immár óriási tömegek olvassák, tovább táplálva, a mesés és csodás Indiáról szőtt legendákat. A szépirodalom tekintetében az Európába átszármazott ind témák magyar meggyökerezését említhettük először, majd a közvetítő nyelvekből, ill. a 19. századtól eredeti szanszkrit nyelvből készített fordításokat. A 20. század első felének néhány máig klasszikus értékű, szanszkritból és angolból37 készült fordítását a hatvanas évektől a szanszkrit irodalom színe-javának for­ dítása követte, s amellett — az angolul alkotó indiai írókkal nyitva a sort — a modern ind irodalom értékes alkotásai is hozzáférhetővé váltak. Az egyetemi katedra működése nem volt ugyan folyamatos — első­ sorban Schmidt József idő előtti nyugdíjazását sínylette meg —, de újbóli megnyitása (1952) óta tizenhatan szereztek indológusi diplomát, s jelenleg is vannak hallgatói. A képzésnek nem egyetlen helye az ELTE Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszéke, speciális képzést — az India ókori története, ill. vallástörténete, vala­ mint India újkori története témákban — az ELTE Ó- ill. Üjkori Egyetemes Története Tanszéke is nyújt. A kutatásnak még több intézmény ad otthont — kivált a politikatörté­ net vonz kutatókat, 8 jelentősnek mondható közgazdászaink érdeklődése is. A bibliográfia bizonyosan csak jelezni tudja a természettudományok és a mű­ szaki tudományok, a mezőgazdaság, az ipar és kereskedelem területén mutat-

86 Munkáikat ld. az Index révén. Egyszer talán az is felderíthető lesz, hogyan volt lehetséges, hogy a 19. század közepétől, a 20. század harmincas éveiig az irodalom, a nyelvészet, ill. filológia, a történettudomány, a művészettörténet művelői — akkor is, ha csak kitekintés gyanánt érdeklődtek India iránt — hiánytalan up-to-date tájékozott­ sággal rendelkeztek tárgykörük indiai vonatkozásaiban. Mindezt ékesen bizonyítja a kiterjedt recenzió- és fordításirodalom, amint kötetünk is tanúsítja. 37 Ez utóbbin Rabindranath Tagore munkáinak magyar fordítása értendő. Hozzá a magyarokat személyes kapcsolat fűzte magyarországi gyógykezeltetése kapcsán.

24

kozó tudományos és gyakorlati együttműködés sokszínűségét. Számos további terület jelzi: az indológia szűkebb világán kívül is sokrétű és élénk kutatási kapcsolat alakult ki a ezubkontinens országai és Magyarország között. Kere­ teit az itthoni feltételeken kívül az ösztöndíjrendszer is kijelöli, ill. bizto­ sítja. Kutatási és úti beszámolók jelzik eme kapcsolatok sokrétűségét és ered­ ményességét, csakúgy, mint az India és Magyarország közötti kulturális csereegyezmény keretében bonyolított kulturális események (zenei és tánc­ előadások, kiállítások, film fesztiválok stb.) gazdagságát, színvonalát és nép­ szerűségét. Anyagunk betekintést nyújt ezekbe a szférákba is. Végül, de nem utolsósorban, fontos szerepet játszik Indiában a Delhiben működő Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ, s a tény, hogy magyart lehet tanulni a Delhi Egyetemen. Magyarországon alig egyéves múltra tekint vissza az India iránt érdek­ lődő, barátként vonzódó személyeket tömörítő Magyar—Indiai Baráti Kör, és máris sok sikeres rendezvényt tudhat maga mögött, s törekvései értelmében még inkább szolgálni akarja a két nép barátságát. Hogy mindez ekként alakulhatott, abban oroszlánrésze van a Magyar­ országra akkreditált indiai nagykövetek sorának, de legkivált S. K. Lambah úrnak, a jelenlegi nagykövetnek, aki a hivatalos és informális érintkezések olyan gazdag csatornarendszerét építette ki, amilyet eleddig nem élvezhet­ tünk. Nélküle sem az India magyar szemmel, sem az első magyar India bibliog­ ráfia nem jelenhetett volna meg . . .

Beszélnem kell magáról a kötetről. A bevezetés eddigi sorai bizonyára jelezték, hogy nem csupán alfabetikus beszámolónak szántuk az összeállítást, hanem olyan tematikus áttekintésnek is, amely kezdeteitől napjainkig átte­ kinti a tudomány, a kultúra, az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a politika stb. területeit és összegezni próbálja, mire jutottunk eddig. Ezért sem lehetett szokványos könyvészeti keretek között tartani az anyagot. Továbbá, ez az igény magyarázza, miért szerepel számos mű több­ ször is a kötetben: szerepelhet történeti forrásként és szépirodalmi fordítás gyanánt, vallási szövegként és irodalmi alkotásként s más, hasonló összefüg­ gésekben. Mindezen kérdésekben eligazít a Névmutató. Technikai okokból járhatatlannak bizonyult az eredeti elképzelés (csak sokkal hosszabb idő alatt lehetett volna aképpen, és csak számítógéppel), hogy folyamatos sorszámo­ zással és állandó visszautalásokkal úgyszólván menetközben jelezzük ezeket a kettősségeket — úgy véljük, a választott megoldás, a tematikus taglalás és a névmutató megfelelőnek bizonyul a használatban. A témacsoportok kialakítása némiképp önkényesnek tűnhet, de számos érvvel támasztható alá. Ügy gondolom, hogy a Néhrú-centenárium alkalmából megjelentetett és tisztelgésnek szánt kötetet illően vezeti be a Néhrúval fog­ lalkozó irodalom. 25

Az India-kutatás irodalma pedig magát az egész anyagot. Azon túl a tudományok területéről (s ott is bizonyos kronológiai vázhoz igazodva, t. i. hogy mely területek játszottak rendre szerepet India kutatásában, ill. meg­ ismerésében) haladtunk az irodalom, a művészetek és a kapcsolatok világa felé. Általános tájékoztatásul szánt anyag került a kötet végére. A bibliográfia kétnyelvű kiadvány. Ügy kellett azonban felépítenünk, hogy a könyvészeti adatok teljes megismétlése nélkül használható legyen az angolul olvasó számára is. Ezért a szerző angolos névhasználata után (ti. ha van szerző v. szerkesztő) a mű címének a fordítása áll, s ha szükséges, a műfaj megjelölése. A magyar változat némi részletezést is tartalmaz(hat), s mindenképp — ha megszerezhettük — a megjelenés helyére, a kiadóra, a megjelenés évére, valamint a lapszámra vonatkozó adatokat. Ez utóbbiakat az angol gyakorlat szerint pp. jelzi a lapszámra vonatkozó szám után mint összoldalszámot — ha azonban a számot megelőzi, akkor egy egész műből a vonatkozó oldalakra utal, miként a p. egyetlen lapra történő hivatkozás. Sajnálatos, hogy sok kiadó soha vagy sokáig nem tüntette fel a kiadás évét, s ilyen adatokat az impresszum/kolofón sem tartalmazott. Ott, ahol ez a hely­ zet, é. n. jelzés található (ennek angolul: n. d. vagy latinosán s. a. felel meg), ha mégis kideríthettük, szögletes [ ] zárójelben adtuk meg a valószínűsített megjelenési évet. Az egész könyvet, illetve művet jelző címet idézőjel nélkül, a cikk és tanulmánycímeket idézőjelben adtuk meg, jelezve előfordulásuk helyét az in szócskával, így érthető az angolul olvasó számára is. Sajnos, bizo­ nyos hiányokkal nem tudtunk megküzdeni: nem vehettünk minden egyes munkát kézbe, mert egyszerűen nem találtuk egyetlen könyvtárban sem, vagy a rendelkezésünkre álló idő és lehetőségek bizonyultak elégtelennek, hogy tá­ volabbi helyekről beszerezhessük. Hasonlóképpen, archivált újságcikkek viszszakeresése is nehezebbnek bizonyult, mint az vélhető lenne, alig hihető, hogy vannak napilapok, amelyek legnagyobb könyvtárainkban is kézbevehetetlenek. Régi írások egy részét csupán katalógus-cédulák őrzik — mégis úgy gon­ doltuk, mert ezek voltak, hatottak, valahol, valamiképp vannak is, s talán felidézésük segíthet újbóli fellelésükben is. Ideális esetben az angolból vagy idegen nyelvből készült fordításoknál az eredeti címet adhattuk meg. Hosszú időn át azonban a könyvkiadás nem tartotta szükségesnek ezt a visszautalást, s lexikonaink is túl nagyvonalúan intézték el a kérdést: hol szerepeltetik, hol nem. Ennek jelzése mindenképpen szükséges volt: a címfordítás után tett * jel tehát arra utal, a szerkesztő ekként fordítja magyarról angolra a kérdéses címet. Olykor az is kérdésesnek bizo­ nyult, mi volt a fordítás alapnyelve. Ahol ez a bizonytalanság egyértelmű, ott csupán a transl. szócska áll, annak jelzése nélkül, milyen nyelvből, ahol csak a nyelv eldöntése kétséges, ott [ ? ] áll a feltételezett nyelv megjelölése után. Annál, hogy olykor nem szerepel fordító a műveken, vagy csak betűjelzéssel, amit feloldani nem tudtunk, csak az furcsább, ha szerző sincs. Nem tehettünk

26

mást, ilyenkor a címnél vettük az írást figyelembe. Gyűjteményes kötete­ ket általában a szerkesztőknél célszerű keresni, ha azonban a mű címe alap­ ján sokkal ismertebb, ott található. A besorolás rendje a szoros magyar ábécét követi és figyelembe veszi a névelőket is. Az ind szavak — hacsak nem politikai összefüggésben, vagy mert az ilyen nevek viselői angolos át­ írásban használják — a tudományos átírásban szerepelnek az angolra for­ dított részben. A kötet nem érvényesítette a minőségi szelekció elvét, hiszen az elérhető legnagyobb teljességre törekedett. Talán egy későbbi annotált változat segít­ het majd egy ilyetén eligazodásban is. Azt azonban megkíséreltük, hogy a jelentős India-kutatók munkásságát a lehető legteljesebben mutassuk be, в olykor ennek érdekében az érintkező területekhez kapcsolódó (pl. iraniszti­ kai, indoeurópai nyelvészeti stb.) műveik is bekerültek. Ez bizonyára hasz­ nára válik a kötetnek. Kivételt képez az Indiakutatáshoz is kapcsolódó cigány kutatás, amelynél elsősorban alapműveket vettünk figyelembe; a téma további szálaihoz a megadott művek bibliográfiai ajánlásaira utalunk ehelyt. így az is előfordul, hogy nagyszerű indológusunk recens anyagra vonatkozó cigánykutatásai csak a már említett bibliográfiák révén érhetők el. Ennek a kötetnek azonban ilyenfajta telj ességre-törekvés nem lehetett feladata, mint ahogy Zágoni Jenő Körösi Csoma-bibliográfiájának megismétlése вет.38 Munkánkban előzményekre nem támaszkodhattunk. Nyomtatásban mindössze egyetlen, függelék-bibliográfia jelent meg, в mivel éppen Indiában, szükségképpen pontatlanságokkal, hiszen az összeállító aligha volt abban a helyzetben, hogy ellenőrizze adatait.39 Az egyes személyekre, Fábri Károlytól eltekintve40 nem állt rendelkezésünkre bibliográfia. A Fábri-bibliográfiát hasznosítanunk kellett, minthogy jónéhány ott idézett folyóirat kézbevételére nem volt módunk. Napjaink kutatóit levélben kerestem meg, hogy személyes bibliográfiájuk megküldésével segítsék munkánkat, s tegyék kiegészíthetővé, ellenőrizhetővé adatainkat. Legtöbbjük készséggel segített. Ezúton is köszö­ nöm segítő szándékukat. Néhány intézményt is megkerestünk, ők általában másként reagáltak. Szerettük volna kiegészíteni és pontosítani a Buddhista Misszió kiadványainak adatait, minthogy hosszú időn át elégtelen bibliográfiai „szereléssel” jelentet­ 38 Zágoni JenÓ, Körösi Csorna Sándor Bibliográfia. Bukarest, 1984. ld. még a 21. jegyzetet. 39 G. Bethlenfalvy, India in Hungarian Learning and Literature. New Delhi 1980. A bibliográfiai rész (pp. 69-88) Wojtilla Gyula munkája. Ugyancsak Indiában látott napvilágot Kalmár György összeállítása az India and Hungary. Decades of Cooperation. New Delhi 1979, amely szintén tartalmaz egy szerény kis bibliográfiai függeléket, azon­ ban szakszempontból nem hasznosítható, mert eredeti adatok helyett csupán fordítá­ sokkal él. 40 G. Bethlenfalvy (ed.) Charles Fábri. Life and Works. New Delhi, 1980.

27

ték meg őket, amellett egyetlen könyvtárunk sem rendelkezik teljes anyaggal. Sajnáljuk, hogy a pontosítás nem történhetett meg. Ez a bibliográfia sok szempontból kollektív munka. Hat egykori és mai egyetemi diákom lelkes közreműködésével készült. Valamennyien részt vettek a gyűjtőmunkában. Ha mégis jellemezni kívánom közreműködésük irányát, azt mondhatom: Jasper Marianna, Somi Anna és Török Tünde főként a könyv­ tári katalógusokat tekintette át, Radnóti Aliz a politikatörténeti anyaghoz nyújtott nagy segítséget, Ruitner Rita pedig a sajtóarchívumokat nézte át. Pap Ágnes igen sok fázisban volt segítségemre. Mindannyiszor ellenőrizte a hiányzó adatokat, valahányszor erre nem volt módom, vagy mert nem állt rendelkezésemre az eredeti mű vagy egyéb megfelelő forrás, avagy idő­ hiánnyal küszködtem. S még a fordításirodalom céduláinak gondozásában is közreműködött, valamint az indexkészítés fontos és nagy pontosságot igénylő munkájában. Hátuk segítsége nélkül 18 hónap alatt nem készülhettem volna el, s aligha tekinthettem volna át ilyen sok területet, őszinte hálám és köszö­ netéin illeti valamennyiüket. Említettem már a kollégákat, barátokat, akik saját bibliográfiájuk el­ küldésével voltak segítségemre. A legtöbbet ez a külföldi publikációk vonatko­ zásában jelentett. Ismételten köszönetemet fejezem ki mindannyiuknak. Nem hallgathatom el, hogy ez a munka családom segítsége és megértése nélkül nem születhetett volna meg. A Világirodalmi Lexikon tíz kötetének át­ nézéséért Édesanyámnak tartozom köszönettel. Be kell vallanom, még saját anyagom jegyzékével sem rendelkeztem. Szívből köszönöm segítségét. Külön­ leges köszönet illeti férjemet, Simon Róbertét, aki az első pillanattól kezdve türelemmel és megértéssel állt mellettem s értékes javaslataival nemcsak a kötet jobbá tételéhez nyújtott segítséget, hanem sok anyagra hívta fel figyel­ memet miáltal gazdagabbá válhatott kötetünk. Szavakkal ki sem fejezhetem köszönetemet és hálámat. Az India Bibliográfia megjelentetésének gondolata S. K. Lambah nagy­ követ úrtól származik. Személyében a magyar—indiai kapcsolatok odaadó hívét tisztelhetjük, aki azonos figyelmet fordított a kultúra, a politika és a gazdasági kapcsolatok kérdéseire, őszinte érdeklődésével és éleslátással segí­ tette elő kulturális események és kiadványok megszületését. Állandó bátorí­ tása és folytonos biztatása, erkölcsi részvétele a kötet megjelentetésében döntő szerepet játszottak abban, hogy a tervből valóság lehet. Nemcsak én és kis munkacsoportom tartozunk neki köszönettel, hanem mindazon honi és külföldi olvasók is, akik érdeklődéssel és haszonnal forgatják majd munkán­ kat. Köszönet illeti az Indian Council for Cultural Relations-t (New Delhi) a kötet megjelentetéséhez nyújtott pénzügyi támogatásáért. Külön is köszönettel tartozom az Akadémiai Kiadó Idegennyelvi Szer­ kesztőségének, s kivált dr. Kerpel-Fronius Sándornénak és dr. Kecskés Mihálynénak, akik nagy gonddal olvasták végig a hatalmas kéziratot és számtalan 28

értékes javaslattal tették jobbá munkámat. Hasonlóképpen, köszönettel tar­ tozom Kovács Sándornénak az anyag pontos és gondos gépeléséért. A kötet értékeiért azokat illeti köszönet, akik valami módon segítettek munkámban, hiányosságaiért rám hárul a felelősség. Végül, de nem utolsósorban köszönettel tartozom Hazai György pro­ fesszornak, az Akadémiai Kiadó főigazgatójának és Drucker Tibornak, a Téka Könyvértékesítő Vállalat és Kiadó igazgatójának, akik lehetővé tették, hogy rövid idő alatt, igényes formában jelenhessen meg ez a bibliográfia. Remélem, munkánk tovább gazdagítja országaink kapcsolatát és ösz­ tönzőleg hat majd hazai India-kutatásunkra. Ha ez így volna, érdemes volt elkészítenünk. 1989 májusában.

Puskás Ildikó

UTOIRAT A remélt rövid nyomdai átfutási idő némiképpen elhúzódott. Amennyire lehetett, a kötet hasznára fordítottam az időt további pontosításokat eszkö­ zölve, illetve a Függelékbe felvett bővítésekkel gazdagítottam. A korrektúra­ gondozás kiadói munkájáért Kézdi Andreát, a műszaki szerkesztésért Szakács Sándornét illeti köszönetem. A sok nehézséget jelentő nyomdai munkálatok­ ért, a Függelékkel kapcsolatos, technikai ill. kronológiai okokból eszközölt kiegészítésekért az Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat munkatársainak és igazgatójának Zöld Ferencnek mondok köszönetét. P. I.

1991. március

29

INTRODUCTION

India celebrated the fortieth anniversary of her independence in 1987. This has been commemorated all over the world. In Hungary, besides the official, protocol celebration, a book exhibition organized in the Petőfi Lite­ rary Museum was an expression of empathy and appreciation of the Hunga­ rians, and the keen interest in books relating to Indian past, present and future through literature, history and art. These books—whatever their theme—have always intended to bring India and Hungary closer through a proper perspec­ tive of India and her people. The modest exhibition of about 250 books proves that Hungarians have a rather long-time interest in Indian affairs which has increased further in the past four decades with the large number of transla­ tions and publications of the best pieces of classical Sanskrit literature as well as modern Indian literature. This endearing exhibition, however, has brought to light the weaknesses, too. It has not merely referred to the non-existing works but to the fact that a great number of works had been published in Hungary most of which have been forgotten. Presumably they had been published in a small copy number, and as they were available exclusively to specialists, eventually they were forgotten. The Hungarian press had been interested in India even in the past but after she gained independence the news increased. Regular reports, official news of different agencies have kept Hungarian readers informed about the political, social, economic and cultural life of the new India. The way and form these news reflected the Indian reality is time-specific, a kind of mirror (or distorting reflection) which has not always reflected what was the most im­ portant in the life of the subcontinent but what we would have liked to see as such. Yet not even such a viewpoint could touch the basic truth, namely, that India has always been interesting and has remained so for the Hungarians. How nice it would be to see together all the material on India published in Hungary or published by Hungarians—was the common wish expressed at the book exhibition by H. E. S. K. Lambah, the Ambassador of India and

30

myself. Why not prepare such a bibliography ? One which is meant not only for the Hungarians but for the Indian readers as well, and which shows what India has meant for the Hungarians. A bilingual edition would serve the pur­ pose best. . . I could not resist the request and the encouragement. My library and bibliographic cards collected in the past decades and the enthusiastic group of my students served as a background to say ‘yes’. We hoped then that the material would be together in a year’s time and that we could celebrate the Nehru Centenary with the Bibliography. It has been both stimulating and frustrating to realize that if we aimed at completeness we would have needed further months. Collecting of the ma­ terial has proved to be the easier part of the work, checking and systematizing remained the main task of the coming months. That this was no easy job, hardly needs verification. The material planned had increased fourfold. With it grew the convic­ tion: it was a worthwhile undertaking. But this bibliography can only be the very first one which has to be fol­ lowed by another one in ten-twenty years’ time for which preparations must be started without delay. The material collected for our volume presents a number of suggestions which are not less important than the data themselves. We have to find our answer to the question what has motivated the Hungarian interest in East and specifically in India. Also, how our India image changed from time to time and how the specialists’ interpretation has become ever more articulated bringing nearer the mythic-mystic India to reality and through it to the reader.

We cannot say that the interest towards India has always been so evi­ dent in Hungarian thinking as it is nowadays. It has been prepared through a general interest towards the East which gradually—through some sort of subterranean channels—by the 18th century grew into a specifically articulated interest in India. It evolved in a way outlined below. The Hungarians integrating themselves into the community of the European nations, in spite of their own intention and outer constraints for assimilation, preserved their awareness of their oriental origin. This was basi­ cally determined by two motifs, i.e. accepting the Hun-Hungarian identity and the supposition that Scythia was the Original Homeland of the Hungarians.1 1 Bibliographic data (titles for instance) are here in English translation. Original forms can be found in the Hungarian version of this Introduction. Although such a view exists, I doubt that in Hungarian tradition this idea could have appeared only as an aetiologic legend rooting from the European tradition. Cf. Anonymus, Gesta Hипдатотит, с. 1 and 7. This geata was written in Latin in the 12th

31

There must have been, however, a different tradition from the one repre­ sented by the chroniclers from Anonym(us) to János Thuróczy, which differed from the official line and must have also been preserved in folk tradition, namely the one which has led friar Julian and his companions to the “Original Home” of the Hungarians, to Bashkiria.2 Although this latter legend was corroborated when friar Julian found the Magyars of the East, in less than two hundred years the Tatars and the Turkish conquest put an end to attempts reviving the contacts. The desire and the legend remained though,3 and inspired new efforts for many more centuries. From the 15th century we can trace a new trend in the literary life: both the literate laymen and in particular the clergymen become acquainted with literary works often going back to oriental origin. First, perhaps, the so-called Alexander (the Great) novel became popular but soon it was followed by story books having their origin, directly or indirectly, in India. One of these was Pontian's History known also as The Seven Sages or the Story of the Seven Sages. Another was the story of Barlaam and Joasaph next to which the different versions of the Pancatantra reached the Hungarian readers either through Latin, Greek or Turkish translation or via one of the modem European languages (Italian, French). The Story of Pontian found its way through so many intermediaries that the genuine Indian elements are hardly discernible any more. It must have already existed before the 10th century. And after the first Hebrew and Greek versions, in 1342 the Latin version, a copy of which was treasured in king Matthias’ Library, was also found. Its first Hungarian translation was published in printed form already in 1573. While Blasius Eberus in Vienna has published a translation from Latin by an unknown translator, Gáspár Heltai’s transla­ tion from German was printed in his own printing house in 1571-1574,4 alcentury but represents an earlier tradition as well. (It has been published as a facsimile edition with professor Dezső Pais’ translation in 1977. I refer to this.) A similar view is repeated in Simon Kézai’s Gesta Hungarorum from 1283. (Its text, in Hungarian trans­ lation is published in György Györffy (ed.)’s On the Predecessors of the Hungarians and their Conquest of Hungary. Bp. 1975, pp. 182-187.) It is also accepted and followed by the next chronicler, Márk Kálti of the 14th century (Hungarian transl. by I. Bell us. Bp. Európa, 1986) and again János Thuróczy in his Chronica Hungarorum published in 1488 in Augsburg. (Here we refer to the edition: Bp. Magyar Helikon, 1978, see especially pp. 37ff.) 2 Cf. K. Czeglédy, Hungarian remnants in the East. In L. Ligeti (ed.) Prehistory of the Hungarians. Bp. Franklin, 1943, pp. 154ff. (Reprint edition: Bp. Akadémiai, 1986.) 3 For the mission work aiming to bring the eastern pagan Magyars into the realm of the Christendom see: M. Lévay (ed.), History of the Catholic Mission I~II. Bp. Franklin, n. d. [1938] pp. I. 479-492, II. 475-505. 4 János Horváth, In the Sign of the Reformation. History of Hungarian Literature after Mohács [i.e. 1526]. Bp. Gondolat, 19572, pp. 388ff.

32

though we know its reprints only from the 17th century. The basic story had a visible impact even on the Hungarian folk-tales. A very popular piece of the parable literature was the story of Barlaam and Joasaph, It originated from Indian Buddhist sources but its way to Europe was even more a zigzag than that of the Pontian’s story. In Europe the Greek version by St. John Damascene (7-8th century) was very popular but its influence was better transmitted through the 12th century Latin translation which served as a basis for the national translations either directly or through a shortened version known from the Legenda Aurea of Jacobus de Voragine. The legend preserved elements of the Lalitavistara and Asvaghosa’s Buddhacarita but it was the transformation of its kernel - namely, making the Indian prince educated in happy seclusion a monk and teacher of a new doctrine under the influence of Barlaam the monk - so it was this turn that made possible to use the legend for Christian propaganda as the prince appears not merely as a follower of the monk’s teachings but as a depository of Christianity. It was just this transformation of the legend which made it popular, so much so, that its Hungarian translation was already there in the Codex Kazinczy of 1626.5 (The Codex was probably written by Franciscan friars for Clarissan nuns in Old Buda and is kept now in the National Library, Budapest.) The Pancatantra had a somewhat different story. The first Hungarian translations from the original Sanskrit were made only in mid 19th century, and the textus simplicior'e translation (from Sanskrit) was published only in 1924 by Professor József Schmidt, and the Tantrakhyayika's by Pál Büchler prepared only but never published (and it is uncertain if it still exists)®. Hun­ garians, however, could have been familiar with these tales much earlier. The earliest occurrence might be of the 15th century. One of the remarks by Pelbárt Temesvári (1435-1504) a noted Catholic priest and writer could well refer to a parable from the Kalila va-Dimna, the Arabic version of the Pancatantra as he could well have known its Latin translation (made through Hebrew medium)7 just like the stories of the Gesta Romanorum and Legenda * Aurea By the time Sámuel Báji Patay’s Pancatantra translation (made from Latin) has been printed in 1780-81,® and another translation from French following A. Galland’s translation was published in Kolozsvár (in Transylva* See ita edition in: Nyelvemléktár [Earliest Records of the Hungarian Literary Remains] VI, pp. 216-233. e See Lajos Dézsi’s Introduction to the edition of Dávid Rozsnyai’s Horologium Turdcum. Bp. 1926. p. 16. 7 Johannes de Capua, Liber Kalilae at Dimnae, Directorium vitae humanae. 12631278.; Lajos Dézsi, op. cit. pp. 17-18. 8 Cf. Lajos Katona’e remarks in Legend of Barlaam and Joasaph and an Example of Codex Bod. Bp. 1906, and in the Hungarian edition of the Gesta Romanorum, 9 Philosophizing of the Ancient Indians — A Booklet for Morality through Exam­ ples, Eger, 1781.

3

33

nia, now Cluj and in Rumania) m 1783 under the title Indian Stories and Speeches of Bidpai and Lokman,1011 the translation made from Turkish was a century old. This was made by Dávid Rosnyai (Rozsnyai), interpreter and scribe in the court of the Transylvanian Prince Mihály Apafi, from the Turkish version of the Pancatantra known under the title Humágün-nüne. D. Rosnyai’s translation prepared between 1678-82 was earlier than Antoine Galland’s popular translation.11 Unfortunately the earlier remained in manu­ script till discovered and published first in 1867 by Sándor Szilágyi and again in 1926 by Lajos Dézsi.12*Galland’s was also published posthumously but al­ ready in 1724, in Paris: Les contes et fables indiennes de Bidpai et de Lokman. Traduites d’Ali Tchelebi-Ben-Saleh, Auteur Turc. I-II. Dávid Rosnyai was imprisoned in a fortress and he worked during his detention. This situation must have been the reason for the fate of hie Paricatantra translation. Obviously, it could never reach Mihály Csokonai Vitéz, the famous Hungarian Rococo poet who, nevertheless, knew about the Нитауйпname and Pancatantra as he was familiar with William Jones’ work on which he prepared an essay called ‘‘On the Asiatic Poetry” 1Z In the 18th century there was another work, popular, hence available in several translations and editions, and this was the Oeconomia Vitae Huma­ na e. Wise Rules of an Indian Brahmin. Although the colophon says that it was translated from Sanskrit into Chinese, from Chinese into English, German, French and other languages, and from French translated into Hungarian, it íb very likely that it goes back indirectly to Robert Dodsley’s The Economy of Human Life (London 1751). Similarly, another translation was published ás made from German.14 10 Indian Stories and Speeches of Bidpai and Lokman which were Translated from Turkish Author, Ali Tchelebi-Ben-Saleh to French by Mr. Galland and now from that into Hungarian. Kolozsvár, 1783. Partially reprinted in 1973. 11 Miklós Bittenbinder, Jr. The First Hungarian Derivate of the Нитйуйп Name. The Horologium Turcicum of Dávid Rozsnyai. Bp. 1908. pp. 108ff. 18 Historical Remmants of the last Turkish Scribe, David Rosnyai. Ed. by Sándor Szilágyi, Monuments Hungáriáé Histories II (Script.) 8. Pest, 1867. Dávid Rosnyai’s Horologium Turcicum. Ed. and introd, by Lajos Dézsi, RMK [Bibliotheca Antiqua Hungarica] 38, Bp. 1926. 18 Last publ. in M. Csokonai Vitéz, Collected Works I-II. Bp. 1973. Vol. II. pp. 170-184, 1007-1010. Further: Sir William Jones, Poeseos asiaticae cowin. libri VI. Cal­ cutta-London 1774. 14 The translation from French was made by József Sófalvi and published at Kolozsvár in 1777. Another translation: The Indian Wiseman, or How the Man Can Be Happy in the Social Life . . . The wise sayings were handed down in written form by an Ancient Brahmin whence translated in to Chinese, from that in to English from which into French and then in German from which into Hungarian by J. Cs. [= János Csányi]. Debrecen 1815. I hope to deal later elsewhere with the interrelations of these transla­ tions, Robert Dodsley’s work and a supposed original.

34

The appearance of such works during the 17-18th, early 19th centuries in the European and the Hungarian literature was no more motivated by the intention of providing guiding moral parables or entertainment but a new interest towards the East, the new expectations arising from the emergence of the bourgeoisie and a new world view, with the impact of the gradually evolving philorientalism. Gradually a demand for a new, bourgeois society emerged in which all men are accepted as equal by birth and which aimed to replace the society presumed of divine origin and based on birth and order. As a consequence an interest in natural law and natural religion evolved. This is evident in such works as Montesquieu’s Lettres persanes (1721) or Voltaire’s writings on oriental themes like on the Brahmapas or on Mohamed. These views, originally conceived in the atmosphere of the French Enlightment had a great impact on the prose literature of the French romanti­ cism. It explains how A. Galland’s Thousand and One Nights (1701-1717) and Pancatantra (1724) translations15*had stimulated interest in oriental literatures so much and inspired so many translations all over Europe—including Hun­ gary: we have already referred to the Hungarian translation of the Story of Bidpai and Lokman. The French philorientalism was only one of the current trends in 18th19th century Europe. The German romanticism was no less important although its strongest part—in matters touched here—was not so much the literature but the language theory which received a substantial inspiration from East. Friedrich Schlegel, Wilhelm von Humboldt, Franz Bopp and others’ interest in the literatures of ancient India resulted in a number of translations,1® yet it was their linguistic activity which led to the birth of the comparative IndoEuropean linguistics and consequently to the birth and blossoming of Indian (Sanskrit) linguistics and philology. Language textbooks, grammars and dictionaries were compiled17 and university departments were set up where

15 A. Gallund Les MUle et une Nuits. Transl. between 1701 — 1708, publ. between 1704—1717, in Paris. Lee conies et fables indiennes de Bidpai et de Lokman. Traduites d’Ali Tchelebi-Ben-Saleh, Auteur Turc. Oeuvre Posthume, par A. Gal land. I—II. Paris, 1724. It has been republished by Cardonne in 1778 with a new volume added. 18 F. Bopp published his Nala translation in London: the Sanskrit and the Latin translation were published together. Ten years later he published Mahabharata episodes translated into German (Die Sündflut nebst drei anderen der wichtigsten Episoden des Maha-Вh arata. Berlin, 1829) including the famous Sávitri episode. 17 Examples from Franz Bopp’s oeuvre: Über das Conjugationssyetem der Sanslcritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Frankfurt am Main, 1846. Also: Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauschen, Gothischen und Deutschen I-VI. Berlin 1833-1862.

3*

35

students and scholars in growing number studied now Indology, Iranistics and other Oriental disciplines,18 One may add that this consummation and high level of the German Oriental studies could not be reached without the British India-research. It is true that at the cradle of the British Indology we find the wellunderstood colonial interests of Great Britain. The knowledge and study of the peoples of the British Empire was conceived as a precondition for the efficiency of the British colonialism. Realization of these needs has greatly helped to bring about new disciplines like ethnology, ethnography, which only since then have been considered as branches of knowledge worthy of scholarly studies like the Indian philology and science of religion. It was the study of the Sanskrit, the Classical language of the Indians which revolutionized the Indo-European linguistics19 which until its first description by Sir William Jones was confined to Europe and lacked its true historical dimensions. This was the way to the discovery of the literary values of the Indian traditions, hence translations not only of the belletristic pieces but of other parts of the Classical Indian heritage, for instance of the Mánavadharmaiastram which retained its canonical value throughout the colonial period,20 were made. For this upsurge, next to the policy serving the imperial interests, the subjective conditions were equally needed. They had been embodied in those great men who in the service of the British Empire served not only the needs of the British administration but with an unbelievable enthusiasm and energy studied the languages, ancient and modem of India and searched for written heritage. It was they who discovered the ancient treasures from the Vedas and upanisads through the cycles of tales to the legal literature. There were others engaged in studying the religions and everyday customs and made them appreciable for the Europeans. One must admit that the historical studies were of incredible importance and helped not only to reconstruct India’s past but to understand the real dimensions of the world history. An outcome of the ardent and diligent work brought about the great corpus of Survey, Gazetteer and Census literature, still of immense use. 18 The basis for oriental studies in Europe was ordered by the Council of Vienne in 1312, when Clement V ordered departments for Hebrew, Arabic and Chaldean to be set up. Cf. I. Goldziher, Memorial Speech over H. Leberecht Fleischer. Bp. 1889. p. 9. Also: R. W. Southern, Das IslambUd des MiUelalters. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1981. p. 51. 19 The genetic relation between the Sanskrit, Greek and Latin was first proved by Sir William Jones in 1786. We could already see how quickly the German scholars reacted and took over the torch. See n. 17. 10 E.g. Institutes of Hindu Law, or the Ordinances of Manu. Transl. by Sir William Jones. Calcutta, 1789. (One may wonder how the debates on the mode of production would have differed if Marx would have read the Laws of Manu instead of Francois Bernier’s account on the Mughal Court retransferring the mediaeval conditions to ancient India.)

36

The objective conditions were also gradually developed: Sir William Jonee had founded the Asiatic Society in 1784 in Calcutta which became the centre of scientific activities and gave strong support to all such works. We may even refer to the story of our Alexander Csorna de Kőrös who was not only employed as a librarian of the Asiatic Society but could publish his epoch making works with their help. At the same time, the British educational policy laid the foundation of several high schools, colleges and universities and these from the middle of the 19th century provided good opportunity for scholars to work in India and while earning enough to live on as an employee, they could be engaged in research. Here we may refer to other Hungarians, G. W. Leitner and Sir Aurél Stein, or later Charles Fabri. These European trends, though different in origin and often rivalling each other, fertilized each other and reached Hungary as well. Peregrination which was a typical custom for studente of theology with the reformation in Europe, was still a practised tradition in Hungary and es­ pecially in Transylvania around the turn of the 18th and 19th centuries. Uni­ versities of Germany or the Low Countries, or even of England received Hun­ garian students with a thirst for knowledge. Quite a few of them were interested in the work of the different Oriental departments of the host universities. One of these eminent students was Alexander Csorna de Kőrös who after completing his studies set forth to discover the Original Homeland of the Hungarians. It was not the limits of the knowledge in this respect but the political realities of the time that played a part in the fact that Csorna de Kőrös had not become great in finding the desired homeland but in the nascent Oriental studies as founder of the scientific Tibetan and Buddhist studies.21 The man, called later “hermit hero” lived in Tibet under very severe conditions, worked very hard and lived in privation, but was never left without the solidarity, sympathy and tender devotion of Hungarians which gave him much encouragement. A few decades after the news of his death his figure was already commemorated in a novel by the greatest Hungarian writer of the 19th century, Mór Jókai.22 The knowledge of Indian history appears in the first decades of the 19th century. Its first description comes from Ferenc Verseghy.23 Several compilations, encyclopaedias and essays were published which dealt already with problems of Indian history24 till the first history book dedi21 Körösi Csorna Sándor / Alexander Csorna de Körös, Collected Works I~IV. Bi­ centenary reprint edition. Bp. 1984. Our volume does not repeat the material of J. Zágoni, Csorna de Kőrös Bibliography, We have restricted ourselves to the most important works and gave those after 1984. 22 M. Jókai, Eppur si muove! És mégis mozog a föld. (Novel) Bp. 1872. 23 Published anonymously: [Ferencz Verseghy], Histories of the Human Nations .. . Pest, 1810. In this the author appears as a follower of Herder. 24 E.g. Antal Csengery, Collected Works 1-V.: I-II. Pest, 1870. Historical Sketches and Portraits: The Culture of India. I. pp. 195-247.

37

cated entirely to India was out in 1878.25 By this time at the Péter Pázmány University the first department for Indological and Indo-European studies was set up with a professor of profound knowledge and erudition, Aurél Mayr.26 However, much before this event our poets well versed in the European literature made translations from German and English conveying the first knowledge of Classical Indian literature: both Mihály Vörösmarty and János Arany translated writings on the dramatic literatures of India and excerpts from Classical Sanskrit dramas27 Not much later we witness the first translations directly from Sanskrit: József Budenz the professor of linguistics and Sámuel Brassai a true polyhistor from the 19th century translated tales from Hitopadesa and Pancatantra, and were followed by a number of excellent Sanskritists many of whom were teach­ ing in colleges and had been educated in Western European universities. Among them Károly Fiók, Sándor Kégl, Pál Pitroff, Dezső Vértesy, Manó Michalek, Pál Büchler are the most outstanding.2829 Aurél Маут was succeeded in 1910 by József Schmidt in the chair of the Department of the Indo-European Studies. He was not only a great linguist and Sanskritist but a prolific writer whose monographs were the first books for the general reader on Sanskrit literature, epic tradition, Indian philosophy, Buddha’s teachings, etc. He was the trans­ lator of the textus simplicior of the Pancatantra.™ The Department was not the only place for Indological research: Jenő Lőnárd’s substantial monograph, the Dhammo I-II. was published in 1911-13, and Gábor Szentkatolnay Bálint was the first Hungarian engaged in Dravidian studies.30 Abroad Tivadar Duka, 25 Gyula Lázár, A History of India. Bp. 1878. M For the history of the Department see G. Bethlenfalvy-I. Puskás (eds) India through Hungarian Eyes. Bp. 1988. A. Mayr’s famous Indisches Erbrecht was published still in Vienna, 1873. 27 Mihály Vörösmarty was the greatest Hungarian poet of romanticism. His trans­ lations (from German) of the Dramatic Literature of the Hindus were published in the volumes of Tudományos Gyűjtemény, 1831-32. His translations from Sudraka’s drama, see also in M. V. Collected Works, Bp. 1886. VI. pp. 243-270. Further: János Arany one of the greatest national poet of the 19th century Hungary translated parts of Monier Williams’ The Hindu Drama and scenes from Kálidása’s Sakuntalá. First in Szépirodalmi Figyelő 1861/1; also: in J. A. Collected Works. Bp. 1951-1964. XI. pp. 257-277, 744-747. M Once I hope to make a survey of this peculiar phenomenon: how such a great number of scholars could be so well versed in Sanskrit living in the country-side, how could they be up-to-date in Sanskrit philology, text editions, etc. Their writings and translations can be seen in ChB 5., 7. and 16. 29 József Schmidt’s fantastic philological contribution is, hopefully, well represented in our Bibliography, in Chs 5, 7, and 8. His monographs: The Life, Doctrines and the Sangha of the Buddha. Bp. 1920. revised ed. 1924. Kalidasa. Bp. 1921. Ancient Indian Epics. Bp. 1921. The Language and the Languages. Bp. 1923. History of the Sanskrit Literature. Bp. 1923. The Indian Philosophy. Bp. 1923. The Pancatantra translation was published in 1924, then in 1959 and 1982.

38

Aurél Stein and Charles Fábri continued Hungarian Indological work. Tivadar [Theodore] Duka was the first to reconstruct Alexander Csorna de Kőrös’ life and works. Aurél Stein’s great contribution in the field of Indian studies was acknowledged by the British crown: he was conferred the knighthood. We made a humble attempt to give a possibly complete bibliography of his works. The same applies to Charles Fábri, noted Hungarian art-historian who had lived in India since the early 30s till his death in 1968. The Department’s activity was suspended after Schmidt’s retirement. The work, however, did not stop. Art historian Zoltán Felvinczi Takács headed the Museum of Eastern Asiatic Arts and through his papers, lectures and book31 he was a great propagator of the Indian and in particular, the Buddhist art. Ervin Baktay with his late book on Indian art32 has certainly made his name as one of the greatest art historians of India. Prior to the publication of this book he wrote a series of books on India each of them introducing a geo­ graphic area of India, then in a big India monograph he summarized his vast knowledge. A number of articles published in journals were also an important part of his work and with prose rendering of the Mahabharata and later the two epics, a book on Indian mythology were very important contributions on his part just like his first Hungarian Kámasütra translations. His book Sanatana Dharma or its enlarged edition the Wisdom of India remains the best Hungarian introducsion into the essence of Hinduism, and his The Triumphant Yoga is the first comprehensive introduction into the subject.33 Probably it was he who did the most for creating an empathic awareness and understanding of India in Hungary. The Museum till the mid 60s remained a research center, and with the untimely death of Edit Tóth34 its activity on India became only symbolic. The line of the devoted Indologists leads to József Vekerdi who is not only the most eminent Sanskritist whose contribution is indeed fascinating35 but who is the most noted Gypsologist ever since those studies began in 1753/54.36 30 J. Lénárd, Dhammo I-II. Bp. 1911-13.; G. Szentkatolnay Bálint, Tamulische (dravidiache) Studien 1-2. Bp. 1898. 31 Z. Felvinczi Takács, In the Wake of the Buddha in the Far East I-II. Bp. 1938. 32 E. Baktay, The Art of India. Bp. 1958, 19632, 1981’-paperback, two volume edition. In 1963: German edition. 33 His oeuvre is so rich that here 1 may refer to the Index only. Our work is the first attempt to give a comprehensive list of his works on India. 34 Her bibliography is also available in our book, see the Index. 35 Classical Sanskrit literature owes to him most of the Hungarian translations either directly or by prose rendering for professional poets. The line is from the Vedas, Upanigada, Mahabharata and Bámáyana, the Bhagavad Gita, to the Kathasaritscigara and Kalidasa’s works. M Except for a few, basic works, our bibliography does not contain a full enumera­ tion of Gypsy studies. Since the scientific research of the Gypsies, their language, history and folklore is by all means connected with Indian studies and is, in most of the cases,

39

The abundance of the literary studies does not permit enumerating all the scholars, yet mention must be made of János Erdélyi, Károly Szász, Antal Csengery, Zsolt Beöthy or Gusztáv Heinrich, Lajos Dézsi, all of whom took pains to familiarize themselves with the Indian culture and incorporate their knowledge into their works.37 The India knowledge of the Hungarians was, of course, augmented by scientists as well. Geographers, explorers frequented India from the second half of the 19th century, like: Manó Andrássy, Jenő Zichy, Béla Széchenyi or Lajos Lóczy. To them we may rightly add the imposing work by Sir Aurél Stein which, in Hungarian translation was also an important source of correct knowledge of India. Mention must be made of the increasing number of hobby travellers— many of whom wrote entertaining travelogues. In the field of fiction we have already referred to those themes which, though they had their origin in India, made their way through some inter­ mediate culture and language. They were followed by the genuine translations which have culminated since the post-independence period. The modem literature in the pre-war years was almost solely represented by R. Tagore.38 In the past forty years many of the modem writers had been translated into Hungarian, and by now we have translations not only from English or Rus­ sian but from modern Indian languages, too. This activity is partly connected with the reopening of the Department in 1962. Since then 16 students have obtained M. A. degree in Indology, and all of them carried out not only Sans­ krit studies but Hindi as well. The Department, however, has not remained the only place for Indian studies. Special studies are conducted at the Departments of Ancient History and of Modern History, as well. Research is being carried also by a number of scholars from different fields. a part of Indologists’ work, the basic works have been included here with bibliographies for further reference. * “The initiator of the Gypsy studies” was István Wali, a Hungarian Calvinist theologist studying in Leyden in the mid 60s of the 18th century. There he formed a friendship with South Indian students from whom he learnt Sanskrit. He must have had a good command of Gypsy by then as he could notice the similarities between the Sanskrit (some other Indian?) language and Gypsy. This led him to the theory of the Indian origin of the Gypsies. He himself never wrote on the subject but expounded it to a friend. On this basis the theory was published in the Anzeigen, in Vienna, in 1776. Cf. J. Vekerdi, An Outline of Gypsy Studies in Hungary, Debrecen 1982. p. Iff. 37 See the Index at respective names. In a future book I hope to study how these scholars could be so well acquainted with the results of the international Indian studies. In fact, out of the vast recension literature we can вее, they had an access to all possible publications—which was a far better situation than the one we enjoy now. 38 For him Hungarians had a sentimental attachment, especially after his visit to Hungary. A great number of his works have been translated, see particularly Ch. 16.

40

We tried to cover most of these fields and we are confident that we gave a fairly good picture but by no means an absolutely complete one. Those fields where Ph. D. students are/were working under the exchange scheme are poorly covered. At the same time, the exchange programmes now look back to a period of twenty-two years and have enriched our mutual knowledge and understanding much. Similarly, the Hungarian Information and Cultural Centre (since 1978) had a mission work in reciprocal agreements. Hungarian has been taught at Delhi University for nearly two decades. Much is left here, in Hungary to the new Hungarian-Indian Friendship Circle to enlarge and deepen the traditional contacts, and in this the profes­ sional Indologists have a great responsibility . . . The credit for the present level of our contacts goes to a large measure to the ambassadors accredited to Hungary. Most of them took a personal inte­ rest in developing our political, economic, cultural and scientific contacts. A particular credit goes to H. E. S. K. Lambah, the present Ambassador of India who worked out a rich system of contacts, and without whose enthusiasm and helpfulness neither the book India through Hungarian Eyes nor this very first Hungarian India Bibliography could have come into existence . . .

And now we should turn to the practical side of the Bibliography. From this Introduction the reader might have already understood that our aim was not to give a mere alphabetic enumeration of works concerning India. Instead of that we tried to give a thematically arranged comprehensive pic­ ture—from the beginnings till our days covering all the possible fields of com­ munication. This aim had a number of technical consequences. There are works, for instance, which had to be included more than once as they can be counted as a source of religious or literary work. Similarly, early texts can often be regar­ ded as historical sources yet, at the same time, they may represent the classical literature, etc. To avoid misunderstanding and give practical guidance in using the Bibliography, we included an Index of Names. They refer to the chapter number and the serial numbering as well. Technically we could not carry out a different system intended at the beginning, namely to give a continuous serial numbering and somehow mark those works which are mentioned for the second time, because we lacked time and facilities. We hope that the solution chosen, thematic arrangement and Index of Names proves to be equally good. The thematic grouping may seem somewhat arbitrary. We do not deny it but we have fairly good arguments for not taking the classical bibliographic system. We thought that a volume dedicated to the memory of Jawaharlal Nehru should have an introductory chapter on Nehru. Obviously, the whole of the material requires a different introduction. This is served with the chapter India-Research in Hungary. Further we tried to keep ourselves to a logical

41

and chronological order as the India knowledge and research grew and gradu­ ally expanded to a wide span of political horizons. A general information is provided in the chapters 24 and 25. Our Bibliography is a bilingual publication. We tried to build it up practically and so that we should not repeat the whole bibliographic descrip­ tion. As most of the items were published in Hungarian, in the second part we gave the name of the author (if there was any, or of the editor) in the order of English usage. This is followed by the title in English, and when that is needed, the genre is given. Occasionally a short comment is given. The Hungarian part is somewhat more detailed. It has a complete (if we could make it so) bibliographic apparatus, i.e. the place of publication, the publisher, the year of the publication and the page number. In the latter we followed the English way giving pp. after the page-total, but when it stands before the number, it refers to pages concerning our topic. A p. refers to a single page. Occasionally we could not find the needed data. Regarding the date of publication, from time to time, we faced diffi­ culties in tracing it. For quite a long time it was not in use or it was not neces­ sary to indicate the year of publication. (The same applies to the translators, too.) In such cases we gave é. n., that is n[o] d[ate] (or in Latin: s[ine] afnno]), or even question marks. To distinguish between book and article for instance for the latter we used “. . .”, followed by in and the title of the actual publication where the given work has been published let it be book or periodical. This makes it possible for the Indian reader to follow the bibliographic structure. There were cases where we could not reach the required completeness. Books, journals, articles, offprints were not always available though we tried to trace them in all the major libraries in Hungary. Time did not enable us to resort to foreign sources. Unbelievably we found cases when newspaper cuts remained unidentifiable as the papers proved to be unavailable. In a few cases we found catalogue cards and bibliographic references but not the actual work. (At least not in the six major libraries.) We still decided to include such works because they have certainly existed, had an influence, and they must exist somewhere, hence referring to them may bring them to light. In ideal cases we could give the original title of the translated works. However, since for a long time to give the original title was not customary, and the encyclopaedias may not have it either, we had to give our own translation. To emphasize this we adopted an * (asterisk) which was added after the trans­ lated title to mark that the editor could not find the original version. In some cases even the original language remained obscure, either because there was no reference or because Hungarian translations were made from another (inter­ mediary) translation. To such cases we refer by using [?], or simply by the word transl. leaving open the question of the language. 42

It is peculiar not to have the translator’s name (which was the case in almost all the papers and periodicals, occasionally in books, too). It was more difficult where we did not have the author’s name. In such cases (except when it could have been ascertained) we included the work under the title keeping the strict alphabetic order. The alphabetic order adapted is the Hungarian one, the so-called strict one, i. e. it takes into account the length of the vowels as well, and the article preceding the noun is also taken into consideration. The Indian names and words—unless in political connection—are used in scientific transliteration. In the Bibliography qualitative aspects were not considered. We aimed at possible completeness. Annotation may be done in a later edition. What we tried was to provide a relatively complete bibliography of those scholars who played a major role in the history of the contacts, among others of such authors as Sir Aurél Stein, József Schmidt, and Charles Fabri. This is why we have included some of their works (although not all of those) loosely connected with Indian studies. This may enrich the Bibliography, The Gypsy research is an exception (as it has already been mentioned). Here we included basic works alone, for further works we suggest consulting the bibliographic references of the included works. This is why the research in recent ethnology is not always referred to—this subject goes far beyond our field. Regarding Alexander Csorna de Kőrös we have an exclusive bibliography by Jenő Zágoni.39 We did not want to repeat it. Certain items have been in­ cluded, always based on original research, and we tried to add those which were published after 1984. In our work we could not rely on precedents. Only one limited appendix­ bibliography was published.40 It contains 225 items of translation. For its deficiencies the given situation must be responsible for checking in India was impossible. For individuals no personal bibliographies were available, except for Charles Fabri.41 We had to rely on this to a great extent having no access to a number of Indian periodicals. For the presently active scholars—we have requested them to supply their bibliography to control and amend our col­ lection. Most of them reacted readily. I would like to express my due thanks to all of them. In a few cases institutions were also requested for similar help. Here the response was different. We would have liked to complete the deficient

39 J. Zágoni, An Alexander Csorna de Kőrös Bibliography, Bucharest, 1984. (In Hungarian.) 40 G. Bethlenfalvy, India in Hungarian Learning and Literature. New Delhi, 1980. The bibliographic part has been compiled by Gyula Wojtilla, pp. 69-88. Another biblio­ graphy in G. Kalmár (ed.) India and Hungary. Decades of Cooperation. New Delhi 1979. (pp. 106-111) proved to be of no use for it lacks the necessary accuracy. 41 G. Bethlenfalvy (ed.) Charles Fabri. Life & Works. New Delhi, 1980.

43

data of the publications by the Buddhist Mission as none of the libraries had a complete set of their publications. We regret that certain incompleteness remained. In many ways this bibliography is a product of collective efforts. Six of my former and present students enthusiastically devoted a lot of their time to this work. All of them took part in collecting the material. I may specify the fields they went through more systematically: Marianna Jasper, Anna Somi and Tünde Török studied the library catalogues, Aliz Radnóti devoted a lot of work to studying the material for political history, Rita Ruitner used the material of press archives. Agnes Pap assisted me in many ways. She has been checking the material whenever I could not do it, she often sat with me and helped manually in preparing the cards in the field of translation literature and did a great service in preparing the indices. Without their help I could not have completed this work in 18 months and I am sure, I could not have covered such a vast field of Indian studies. My appreciation and sincere thanks are due to all of them. I have already referred to the friends, colleagues who assisted us with their own lists. This was particularly useful in cases of their foreign publications Once again I thank them. I must admit, my work could not have been accomplished without the assistance and understanding of my family. My mother looked through the ten volumes of the An Encyclopaedia of World Literature where even I did not have a complete list of my own contribution. I am most grateful to her. Special thanks are due to my husband, Róbert Simon who supported me with patience and encouragement and whose valuable suggestions have not only helped me to do a better job but have enriched the actual material, too. I have no words sufficient to express my feelings. The credit for the idea of this India Bibliography in the context of its publication goes to H. E. S. K. Lambah, Ambassador of India. In his person we had here a devoted personality of Indo-Hungarian contacts who divided his attention between cultural and political, economic contacts, and with his keen interest and profound insight has promoted a number of cultural events and publications. Without his constant encouragement, insistence, and his moral contribution this work could not have come about. It is not myself or my little team who alone have to thank him so much but all the readers who make the slightest use of our efforts and modest contribution. I would like to acknowledge with thanks the financial assistance provided by the ICCR. Special thanks are due to Akadémiai Kiadó (Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences), in particular to Mrs Judit Kerpel-Fronius and Mrs Iringó Kecskés who went through the manuscript and made several suggestions to improve it. For accurate and neat typing I am grateful to Mrs

44

Judit Kovács. The credit of the merits goes to them and to all my helpers, the responsibility for deficiencies is solely mine. Last but not in the least, Professor György Hazai, Director General of the Akadémiai Kiadó and Mr. Tibor Drucker, Director of the Téka Publishing House are gratefully acknowledged for bringing out this volume quickly and with much care. I hope, our efforts will prove to be worthwhile and shall facilitate further contacts between our countries and stimulate India research in Hungary. If so, we have aimed the maximum. May, 1989

Ildikó Puskás

P. s. The time span for publishing has been somewhat delayed. The time gained this way was utilized for further improvements and to enlarge the Appendix. My thanks for technical assistance are due to Mrs Andrea Kézdi and Mrs Mária Szakács. I would also like to express my gratitude to the Technical Staff and to the Printing House of Akadémiai Kiadó for their understanding and help in additions made due to technical or chronological reasons. And finally, I would like to express my appreciation to the present director of the Publishing and Printing House, Mr Ferenc Zöld.

March, 1991

I. P.

46

1. Dzsaváharlál Néhrú (1889-1964)

Jawaharlal Nehru (1889-1964)

1. NEHRU, DZSAVÁHARLÁL India felfedezése. Az Emlékezések sorozat­ ban. Ford. Gáthy Vera, utószó Balogh András. Bp. Európa, 1981. 827 pp. J. NEHRU The Discovery of India. Transl. from English.

2. NEHRU, DZSAVAHARLAL önéletrajz. Ford. Gábor Jozefa, Auer Kálmán. Bp. Szikra, 1956. 695 pp. J. NEHRU An Autobiography. (London 1953.) Transl. from English. 3. -a. „India felfedezése.” Könyvismertetés, in Esti Hírlap 1981 jún. 17., p. 2. -a. Book review: “The Discovery of India.”*

4. „A béke nagy harcosa volt. Az egész világ gyászolja Nehrut.” In Magyar Szó 1964 máj. 28., p. 7. “He was a great peace-fighter. The whole world is mourning over Nehru.”* 5. „A béke ügye csakis békés módszerekkel segíthető elő—Nehru és Nasszer közös nyilatkozata kairói tárgyalásaikról.” In Szabad Nép 1955 júl. 14., p. 3. “The cause of peace can be facilitated only through peaceful means— Common statement by Nehru and Nasser on the Cairo talks.”*

6. „A béke ügye szempontjából fontos, hogy Kína, India és a Szovjet­ unió . . (Beszédek a szovjet delegáció tiszteletére adott díszebé­ den.) In Szabad Nép 1955 nov. 22., p. 3. “For the cause of the peace it is important that China, India and the Soviet Union . . .”♦ 47

1. „A Gangesz, India folyója—Nehru végrendeletéből.” In Népszabadság 1964 júl. 29., p. 4. “India’s river; The Ganges. From Nehru’s Testament.”*

8. ,,A goai portugál uralom sérelem a civilizált emberiség ellen.” (Néhrú beszéde a nemzetközi helyzetről.) In Szabad Nép 1955 szept. 19., p. 3. “The Portuguese rule in Goa is an offence to the civilized world.”* 9. „... ’a gyarmati világ elpusztult’—Nehru sajtóértekezlete.” In MTI 1961 dec. 28. “. . . the colonial world perished . . .—Nehru’s press-conference.”*

10. „A gyarmati rendszer pusztul, s nincs többé visszatérés hozzá.” (Madrász.) In Szabad Nép 1955 nov. 30., p. 3. “The colonial system is perishing—there is no return to it.”*

11. „A határvitát meg lehet és meg is kell oldani.” (Kommentárok a kínai­ indiai megbeszélésekről.) In Népszabadság 1960 ápr. 24., p. 5. “The border problems could and must be solved.”* 12. „A józan észnek győznie kell” (— a belgrádi értekezleten). In Nemzet­ közi Szemle 5/10 (1961) p. 10. “Sober reasoning must win” (at the Belgrade *Conference). 13. „A közös nyilatkozat a szovjet—indiai barátság jelképe.” (Néhrú repülő­ téri beszéde.) In Szabad Nép 1955 jún. 25., p. 3. “The Joint Statement is a symbol of the Soviet-Indian friendship.”*

14. „A különböző társadalmi rendszerű államok békében és egyetértésben él­ hetnek egymás mellett.” (Bulganyin-Néhrú közös nyilatkozat.) In Szabad Nép 1955 jún. 24., p. 1. “States of different social systems can live in peace and concorde.”*

15. „A mai világban élni annyi, mint egymás mellett élni.” In Szabad Nép 1955 nov. 27., p. 5. “Living today means living on friendly terms with neighbours.”* 16. „Amerikai lapok Nehru hatalmának hanyatlásáról.” In MTI 1957 okt. 4. “American newspapers on the decline of Nehru’s power.”*

48

17. „A mind nagyobb bizalom . .. Tito elnök és Nehru közös nyilatkozata.” ,,Nehru sajtóértekezlete Rómában.” In Szabad Nép 1955 júl. 9., p. 3. “More and more confidence . . . Joint statement by President Tito and Nehru.”* “Nehru’s press-conference in Rome.”* 18. ,,A NATO uszította Portugáliát a gyarmati zsarnokság fenntartására — mondotta Nehru sajtóértekezletén.” In Népszabadság 1961 dec. 29., p. 1. “The NATO incited Portugal to keep up the colonial tyranny.”*

19. ,,A nyugat-ázsiai nyugtalanság fő oka a bagdadi paktum.” (Néhrú parla­ menti nyilatkozata.) In Szabad Nép 1956 márc. 22., p. 3. “Restlessness in Western Asia caused by the Baghdad Pact.”* 20. „A Pravda különtudósítójának beszélgetése Nehruval.” In Szabad Nép 1956 jan. 29., p. 5. “Interview of the special correspondent of the Pravda with Nehru.”*

21. „A Pravda Nehru miniszterelnök elhunytéról.” In MTI 1964 máj. 28. “The Pravda on the death of Prime Minister Nehru.”* 22. „A Renmin Ribao [Zsenmin Zsipao] Nehru állásfoglalásáról a tibeti kér­ désben.” In Népszabadság 1959 máj. 7., p. 7. “The Renmin Ribao about Nehru’s standpoint in the Tibetan question.”*

23. „A Szovjetunió és India barátságát kifejező moszkvai nagygyűlés.” (Néhrú beszéde.) In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1955 jún. 26., p. 2. “Mass-meeting in Moscow expressing the Soviet-Indian friendship.”* 24. ,,A szovjet vezetők indiai látogatása jó eredményt hozott.” (Néhrú fel­ szólalása pártja parlamenti csoportjának az ülésén.) In Szabad Nép 1955 dec. 24., p. 5. “The visit of the Soviet statesmen has been fruitful.”*

25. ,,A tibeti forradalom és Nehru filozófiája.” A Renmin Ribao [Zsenmin Zsipao] 1959. máj. 6-i cikkének rövidített fordítása. A testvérpártok sajtójából rovatban. In Társadalmi Szemle 14/5 (1959) pp. 97-112. ‘Tibetan Revolution and Nehru’s Philosophy.”* Shortened version of a Renmin Ribao article of 6 May, 1959.

4

49

26. AVAR JÁNOS „Nehru útján.” In Népszabadság 1964 jún. 6., p. 4. J. AVAR “On Nehru’s way.”*

27. „A világot az emberiség kiirtásának lehetősége fenyegeti.” (A hidrogén­ bombáról.) In Népszabadság 1957 máj. 19., p. 6. “World is threatened by the possibility of the extirpation of mankind.”* 28. „Az Indiai KongresszusPárt jóváhagyta a határkonfliktussal kapcsolatos kormányhatározatot.” In Népszabadság 1963 febr. 22., p. 5. “The Indian Congress Party sanctioned the government resolution regard­ ing the border conflict.”*

29. „Az indiai kormány kész tárgyalni a határkérdésekről — mondta Nehru.” In MTI 1959 szept. 12; és Népszabadság 1959 szept. 13., p. 5. “The Indian Government is ready to talk about the border-problemssaid Nehru.”*

30. „Az indiai szovjet barátság és együttműködés állandóan szilárdul.” (Néhrú nyilatkozata a Pravdának.) In Népszabadság 1959 nov. 7., p. 5. “Indo-Soviet friendship and cooperation permanently strengthening.”* 31. „Az új India megteremtője.” In Magyar Szó 1964 máj. 28., p. 6. “The creator of the new India.”*

32. „Az új India vezére.” (Néhrú életrajza.) In Hírlap 1946 dec. 8., p. 6. “Leader of the new India.”*

33. ÁGH ATTILA „Nehru és az indiai államkapitalizmus.” In Világosság 25/3 (1984) pp. 137-144. A. ÁGH “Nehru and the state capitalism.”* 34. ÁGH ATTILA „Nehru szocializmusa.” In Világosság 24/2 (1983) pp. 95-103. A. ÁGH “Nehru’s socialism.”*

35. BALABÁN PÉTER „Gandhi és Nehru.” In Tovább 1947 júl. 25., p. 5. P. BALABÁN “Gandhi and Nehru.”* 36. BALOGH ANDRÁS „Dzsaváharlál Néhrú aktualitása.” In Bethlenfalvy G.—Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 89-94. A. BALOGH “Jawaharlal Nehru’s actuality.”* 50

37. BALOGH ANDRÁS Utószó Dzsaváharlál Nehru India felfedezése ma­ gyar fordításához. Bp. Európa, 1981. pp. 791-796. A. BALOGH Afterword to the Hungarian translation of J. Nehru: The Discovery of India. *

38. BATA IMRE „Európa Könyvkiadó: India felfedezése.” Könyvismertetés, in Népszabadság 1981 ápr. 14., p. 7. I. BATA Book review: “Europa Publishing House; The Discovery of India.”*

39. „Cedenbal és Nehru megbeszélései.” In Népszabadság 1959 szept. 12., p. 4. “Conversations between Tsedenbal and Nehru.”* 40. „Csou En-laj és Nehru megkezdte tanácskozásait.” In Népszabadság 1960 ápr. 21., p. 5. ‘Talks between Chou En-lai and Nehru started.”*

41. „Csou En-laj és Nehru tárgyalásai az ázsiai kérdésekről.” In Népszabad­ ság 1960 ápr. 23., p. 5. “Chou En-lai and Nehru discussing the Asian problems.”* 42. „Csou En-laj zárszava.” In Népszabadság 1960 ápr. 26., p. 5. “Chou En-lai’s closing speech.”* 43. „Dzsavaharlal Nehru 1889—1964.” Nekrológ. In Népszabadság 1964 máj. 28., p. 3. “Jawaharlal Nehru 1889-1964.”* Obituary. 44. „Dzsavaharlal Nehru beszéde” (— a Hruscsov tiszteletére rendezett nagy­ gyűlésen). In Szabad Nép 1955 nov. 21., p. 3. “J. Nehru’s speech at the mass-meeting in honour of Khrushchev.”* 45. „Dzsavaharlal Nehru ‘Elvi állásfoglalás’ cikkéről.” In Béke és Szocializ­ mus 1/4 (1958) pp. 49-54. “On J. Nehru’s article ‘Principled position’.”* 46. „Dzsavaharlal Nehru távirata Hegedűs Andrásnak.” In Szabad Nép 1955 nov. 17., p. 4. “J. Nehru’s cable to A. Hegedűs.”*

4*

51

47. E. FEHÉR PÁL „Mire való a politikusnak a történelem? — Nehru világtörténelmének margójára.” In Élet és Irodalom 1982 febr. 5., p. 1. és p. 4. P. E. FEHÉR “What is the use of the history for a politician? To the margin of Nehru’s world history.”*

48. GÁTHY, VERA Jawaharlal Nehru. A portrait. Bp. Akadémiai Kiadó, 1989. 208[3] pp. 49. GHOS, ADZSOJ „Nehru és az indiai kommunisták.” In Anyag- és Adat­ szolgáltatás 1955/3, pp. 38-43. A. GHOSH “Nehru and the communists of India.”* Transl. from English.

50. „Határozottan amellett vagyunk, hogy Kína népi kormánya képviseletet kapjon az ENSZ-ben.” (Nyilatkozat Prágában.) In Szabad Nép 1955 jún. 8., p. 3. “We are firmly for China’s representation in UNO.”* 51. „Hruscsov és Nehru a nemzetközi helyzetről tárgyal.” In Népszabadság 1961 szept. 8.» p. 5. “Khrushchev and Nehru talk over the international situation.”*

52. „Hruscsov és Nehru beszéde időszerű nemzetközi kérdésekről.” In Nép­ szabadság 1961 szept. 9., p. 1., p. 2. ’“Khrushchev and Nehru speak of international questions.”* 53. „India búcsút vett Nehrutól.” In Népszava 1964 máj. 29., p. 1. “India took leave of Nehru.”*

54. „India népe végső búcsút vett Nehrutól.” In Népszabadság 1964 máj. 29., p. 1. “People of India said final farewell to Nehru.”* 55. J. J. „Nehru öröksége.” In Népszava 1988 nov. 14., p. 2. J. J. “Nehru’s legacy.”* 56. JUDIN [JUGYIN], PAVEL FEDOROVICS „Egyetérthetünk-e Dzsavaharlal Nehru állásfoglalásával?” In Béke és Szocializmus 1/4 (1958) pp. 54-69. P. F. YUDIN “Can we accept Jawaharlal Nehru’s views?”* Transl. from Russian.

52

67. JUGYIN, P[AVEL FJODOROVICS] „Egyetérthetünk-e Dzsavaharlal Nehru állásfoglalásával?” In Népszabadság, 1958 szept 28., p. 6-6. P. [F.] YUDIN “Can we accept Jawaharlal Nehru’s views?”* Transl. from Ruseian. 68. KALMÁR GYÖRGY „Dzsaváharlal Nehru: India felfedezése.” Könyv­ ismertetés, in Társadalmi Szemle 36/12 (1981) pp. 115-119. GY. KALMÁR Book review? “J. Nehru; The Discovery of India.”* 69. KENDE PÉTER „Visszhang.” In Szabad Nép 1949 dec. 31., p. 2. P. KENDE “Echo.”* 60. KEREKESHÁZY JÓZSEF dr. „Gandhi örököse: Nehru.” In Pesti Hír­ lap 1942 márc. 1., p. 7. J. KEREKESHÁZY “Nehru: Gandhi’s successor.”*

61. KÖVES RÓZSA „Nehru: India felfedezése.” Könyvismertetés in Magyar Nemzet 1981 aug. 11., p. 4. R. KÖVES Book review; “Nehru: The Discovery of India.”

62. „Közös közleményt adtak ki” (az indiai miniszterelnök kínai látogatásá­ ról). In Népszabadság 1960 ápr. 26., p. 5. “Joint Communiqué” (on Nehru’s visit to China). * 63. LENGYEL, EMIL Jawaharlal Nehru. The Brahman from Kashmir. New York, Franklin Watts, 1968. 216 pp. 64. „Meghalt Dzsavaharlal Nehru.” In Népszava 1964 máj. 28., p. 1., p. 3. “Jawaharlal Nehru Deceased.”* 65. „Meghalt Nehru.” In Esti Hírlap 1964 máj. 27., p. 1. “Nehru died.”* 66. „Meghalt Nehru.” In Népszabadság 1964 máj. 28., p. 1. “Nehru died.”*

67. „Meghalt Nehru.” In Magyar Ifjúság 1964 máj. 30., p. 2. “Nehru died.”* 68. MENDE, TIBOR Conversations with Mr. Nehru. London, SeckerWarburg, 1956. 144 pp.

53

69. MENDE, TIBOR Main Nehru se milá. A szerző Nehru. Conversation on India and World Affairs könyvét hindire ford. Munish Saksena. Delhi, Rajkamal Prakashan Private Ltd., 1956. 153 pp. T. MENDE Nehru. Conversations on India and World Affairs. Hindi transl. by M. Saksena.

70. MENDE, TIBOR Nehru, Jawaharlal. Conversations on India and World Affairs. New York, Braziller, 1956. 144 pp. z

71. „Merényletet kíséreltek meg Nehru ellen.” In Szabad Nép 1955 márc. 13„ p. 4. “Attempt was made on Nehru’s life.”* 72. „Miért éhezik India?” In Világesemények Dióhéjban 1966/6, pp. 3-15. “Why is India starving?”*

73. M. Z. „Nehrura emlékezve.” In Élet és Irodalom 1964 máj. 30., p. 2. Z. M. “Remembering Nehru.”* 74. „Nagy jelentőségű események—Tito és Nehru találkozói.” In Magyar Szó 1964 máj. 28., p. 6. “Events of great significance—Meetings of Tito and Nehru.”*

75. „Nehru: A ,légüres tér’ elmélete veszélyes az ázsiai és afrikai országokra.” In Népszabadság 1957 márc. 27. “Nehru: ‘The vacuum’ theory is dangerous to the Asian and African countries.”*

76. „Nehru: A magyar népnek szabadon kell döntenie jövőjéről.” In Nép­ szabadság 1956 nov. 18., p. 5. “Nehru: Hungarian people should decide freely about their future.”*

77. „Nehru a német békeszerződés megkötése mellett foglalt állást.” In Magyar Nemzet 1962 szept. 25., p. 1. “Nehru supports the German peace-treaty.”* 78. „Nehru: A világot ma már nem lehet elképzelni a szocializmus nélkül.” In Népszabadság 1962 jan. 6., p. 5. “Nehru: The world cannot be visualized any more without socialism.”*

54

79. ,,Nehru: Az amerikai kémrepülés a nemzetközi jog megsértése volt.” In Népszabadság 1960 jún. 7., p. 5. “Nehru: The American spy flight was an offence to international law.”*

80. ,,Nehru: Az ausztráliai indítványból a hidegháború szele árad.” In Nép­ szabadság 1960 okt. 6., p. 1., p. 4. “Nehru: Cold war wind blowing from the Australian proposition.”*

81. „Nehru az indiai-kínai, az indiai-lengyel viszonyról.” In Népszabadság 1957 jan. 24., p. 9. “Nehru on the Indian-Chinese, Indian-Polish relations.”* 82. „Nehru az SzKP XX. kongresszusának rendkívüli jelentőségéről.” In Szabad Nép 1956 márc. 21., p. 3. “Nehru on the special importance of the XXth Congress of the Soviet Communist Party.”*

83. „Nehru a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság szerepéről.” In MTI 1957 dec. 11. “Nehru on the role of the Soviet Union and the People’s Republic of China.”* 84. „Nehruban a béke és haladás ügyének nagy harcosát gyászolja a világ.” In Népszabadság 1964 máj. 28., p. 3. “The world is mourning over the great fighter for peace and progress in Nehru’s person.”* 85. „Nehru beszéde a Parlamentben.” (Magyarországról is.) In MTI 1956 dec. 3. “Nehru’s speech at the Parliament.”*

86. „Nehru beszédet mondott Gandhi halálának évfordulóján.” In MTI 1958 jan. 31. “Nehru’s memorial speech at Gandhi’s death anniversary.”* 87. „Nehru európai útja.” In Magyar Nemzet 1955 júl. 16., p. 3. “Nehru travelling in Europe.”*

88. „Nehru élesen bírálta Pakisztán politikáját és a bagdadi paktumot.” In Szabad Nép 1956 márc. 31., p. 3. “Nehru sharply criticised Pakistan’s policy and the Baghdad Pact.”*

55

89. „Nehru élesen elítélte a délkeletázsiai agresszív paktumot és állást foglalt a népi Kína ENSZ-tagsága mellett.” In Szabad Nép, 1954. okt. 2., p. 4. “Nehru sharply condemned the aggressive Southeast Asian pact and took a stand on China’s UNO membership.”* 90. „Nehru és Nasszer azonos nézeteket vall az alapvető nemzetközi kérdések­ ben.” In Szabad Nép 1955 febr. 18., p. 3. 4‘Nehru and Nasser share the same views in basic international prob­ lems.”*

91. „Nehru és Nkrumah Moszkvába érkezett.’* In Népszabadság 1961 szept. 7., p. 5. “Nehru and Nkrumah arrived at Moscow.”* 92. „Nehru felszólalása a delhi gyűlésen.” In МП 1956 ápr. 15. “Nehru’s speech at the Delhi meeting.”* 93. „Nehru felszólalása nemzetközi kérdésekről a jugoszláv nagygyűlésen.” In Szabad Nép 1955 júl. 3., p. 6. “Nehru’s speech on international problems at a mass-meeting in Yugo­ slavia.”*

94. „Nehru halott.” In Magyar Szó 1964 máj. 28., p. 1. “Nehru deceased.”*

95. „Nehru indiai miniszterelnök Belgrádba érkezett.” In Szabad Nép 1955 júl. 1., p. 3. “Indian Prime Minister Nehru arrived at Belgrade.”*

96. „Nehru indiai miniszterelnök megérkezett Londonba.” In МП 1957 jún. 26. “Indian Prime Minister Nehru arrived at London.”* 97. „Nehru indiai miniszterelnök nyilatkozata.” In Szabad Nép 1953 máj. 19., p. 4. “Statement by the Indian Prime Minister Nehru.”* 98. „Nehru indiai miniszterelnök sajtóértekezlete.” (Genfben.) In МП 1956 ápr. 3. “Indian Prime Minister Nehru’s press conference.” (In Geneva.) *

66

99. „Nehru indiai miniszterelnököt Belgrád díszpolgárává választották.” In Szabad Nép 1955 júl. 2., p. 3. “Indian Prime Minister Nehru awarded the honorary citizenship of Belgrade.”* 100. „Nehru javasolta: a koreai kérdés megvitatására tartsanak új genfi érte­ kezletet.” In Szabad Nép 1954 nov. 22., p. 3. “Nehru suggested new discussions in Geneva on the Korean problem.”* 101. „Nehru kínai és indokínai tapasztalatai.” „Csou En-laj Nehru születés­ napja alkalmából ajándékot küldött az indiai gyerekeknek.” In Szabad Nép 1954 nov. 15., p. 3. “Nehru’s experience in China and Indochina.” “Chou En-lai sent presents to Indian children on the occasion of Nehru’s birthday.”* 102. „Nehru: Kínát be kell vonni a leszerelési tárgyalásokba.” In Népszabad­ ság 1961 márc. 25., p. 1. “Nehru: China should be invited to disarmament talks.”*

103. „Nehru látogatásai Boszniában és Hercegovinában.” In Szabad Nép 1955 júl. 5., p. 4. “Nehru’s visits in Bosnia and Hercegovina.”* 104. „Nehru le akar mondani a miniszterelnökségről?” In MTI 1959 nov. 15. “Does Nehru intend to resign ?”♦ 105. „Nehru levele a Csou En-lajjal folytatott tárgyalásokról.” In Szabad Nép 1954 júl. 9., p. 4. “Nehru’s letter on the talks with Chou En-lai.”* 106. „Nehru még heteken át teljes pihenőre szorul.” In MTI 1964 jan. Ili és Népszabadság 1964 jan. 12., p. 2. “Nehru needs full rest for several weeks.”*

107. „Nehru miniszterelnök beszéde.” (—a moszkvai tárgyalásokon.) In Sza­ bad Nép 1955 jún. 23., p. 3. “Prime Minister Nehru’s speech at Moscow-talks.”* 108. „Nehru miniszterelnök Brioniban folytatta tárgyalásait Tito elnökkel.” In Szabad Nép 1955 júl. 7., p. 3. “Prime Minister Nehru’s talks with Tito continued at Brioni.”*

57

109. „Nehru miniszterelnök Edennel tárgyal.” In Szabad Nép 1955 júl. 10., p. 5. “Prime Minister Nehru’s talks with Eden.”* 110. „Nehru miniszterelnök folytatja tárgyalásait Tito elnökkel.” In Szabad Nép 1955 júl. 4., p. 3. “Prime Minister Nehru’s talks with President Tito go on.”*

111. „Nehru miniszterelnök India és a Német Demokratikus Köztársaság viszonyáról.” In Szabad Nép 1955 szept. 30., p. 3. “Prime Minister Nehru on the relationship between India and the German Democratic Republic.”* 112. „Nehru miniszterelnök Jugoszláviából Rómába érkezett.” In Szabad Nép 1955 júl. 8., p. 3. “Prime Minister Nehru arrived to Rome from Yugoslavia.”* 113. „Nehru miniszterelnök tárgyalásai Raabbal.” (Sajtónyilatkozattal.) In Szabad Nép 1955 jún. 29., p. 3. “Prime Minister Nehru’s talks with Chancellor Raab. * 114. „Nehru miniszterelnök távirata Bulganyin elvtárshoz.” In Szabad Nép 1955 jún. 29., p. 3. “Prime Minister Nehru’s telegram to Comrade Bulganin.”* 115. „Nehru miniszterelnök Varsóból Bécsbe utazott.” In Szabad Nép 1955 jún. 27., p. 3. “Prime Minister Nehru left Warsaw for Vienna.”*

116. „Nehru miniszterelnök visszaérkezett Indiába.” In Szabad Nép 1955 júl. 13., p. 3. “Prime Minister Nehru returned to India.”* 117. „Nehru miniszterelnök Zágrábba utazott.” In Szabad Nép 1955 júl. 6., p. 3. “Prime Minister Nehru left for Zagreb.”*

118. „Nehru nyilatkozata a colombói értekezletről.” In Szabad Nép 1954 máj. 5., p. 4. “Nehru’s statement at the Colombo Meeting.”*

58

119. „Nehru nyilatkozata a Csou En-lajjal folytatott tárgyalásokról.” In Nép­ szabadság 1960 ápr. 27., p. 5. “Nehru’s statement on the talks with Chou En-lai.”*

120. „Nehru nyilatkozata a magyarországi eseményekről.” In MTI 1956 dec. 4. “Nehru on the Hungarian events.”* 121. „Nehru nyilatkozata a semlegességről és a kínai kérdésről.” In MTI 1956 júl. 7. “Nehru’s statement on the neutrality and on the Chinese problem.”*

122. „Nehru nyilatkozott az alsóházban a tibeti helyzettel kapcsolatos külön­ böző kérdésekről.” In MTI 1959 ápr. 3. “Nehru’s statement in the Lower House about different aspects of the Tibetan situation.”* 123. „Nehru önéletrajza.” Részlet. In 7 Nap 1958 máj. 11., p. 2. “Nehru’s Autobiography.”* (Excerpt.)

124. „Nehru öröksége.” In Magyarország 1964 máj. 31., p. 4. “Nehru’s legacy.”* 125. „Nehru parlamenti nyilatkozata” (Kínáról). In MTI 1962 dec. 10.; és Népszabadság 1962 dec. 11., p. 4. “Nehru’s speech in the Parliament” (about China). *

126. „Nehru patnai beszéde.” In MTI 1956 ápr. 23. “Nehru’s speech at Patna.”* 127. „Nehru pártja a ,teljesen szocialista jellegű társadalomért’ küzd.”* In Népszabadság 1957 jan. 4., p. 5. “Nehru’s party for ‘a completely socialistic society’.” 128. „Nehru rádióbeszéde.” In MTI 1964 márc. 26.; és Népszabadság 1964 márc. 27., p. 2. “Nehru’s radio speech.”*

129. „Nehru sajtóértekezlete a tibeti lázadással kapcsolatban.” In Népszabad­ ság 1959 ápr. 10., p. 6. “Nehru’s press-conference on the Tibetan revolt.”*

59

130. „Nehru-szeminárium.” In MTI 1971 nov. 15. “Nehru-Seminar.”*

131. „Nehrut elhamvasztották. Magyar államférfiak részvétlátogatása az Indiai Nagykövetségen.” In Magyar Nemzet 1964 máj. 29., p. 1. “ Nehru’s cremation. Hungarian Statesmen’s visit of condolence to the Indian Embassy.”* 132. „Nehrut gyászolja a világ.” In Magyar Nemzet 1964 máj. 28., p. 1. “The World is mourning over Nehru.”*

133. „Nehru újabb állásfoglalása India el nem kötelezettsége mellett.” In Népszabadság 1963 febr. 28., p. 5. “Nehru’s recent standpoint regarding India’s non-alignment.”* 134. „Nehru újévi üzenete a szovjet néphez.” In Népszabadság 1962 dec. 20., p. 5. “Nehru’s New Year message to the Soviet people.”*

135. „Nehru üdvözli a Szovjetunió diadalát.” (Gagarin űrrepülése kapcsán.) In Népszabadság 1961 ápr. 25., p. 5. “Nehru congratulates the Soviet Union on Gagarin’s space flight.”*

136. „Nehru varsói látogatása hozzájárul a két nép barátságának szorosabbra fűzéséhez.” In Szabad Nép 1955 jún. 26., p. 6. “Nehru’s visit to Warsaw strenghthens the friendship of the two peoples.”*

137. „Nehru végrendelete. Sasztri kormányalakítási tárgyalásai.” In Magyar Nemzet 1964 jún. 5., p. 2. “Nehru’s Testament. Shastri’s attempts to form a new cabinet.”* 138. „Nehru washingtoni missziója.” „Nincs nagy szakadék a népi Kína és az Egyesült Államok között.” In Népszabadság 1956 dec. 25., p. 10. “Nehru’s mission in Washington.” “There is no serious gap between China and the USA.”* 139. „Nemzetközi Nehru-békedíj. Sásztri kifejtette programját.” In TA&gy&r Nemzet 1964 jún. 6., p. 1. “International Nehru-Prize. Shastri’s program set forth.”*

140. „Petar Stambolié Új-Delhibe utazott. Részt vesz az elhunyt indiai minisz­ terelnök temetésén.” In Magyar Szó 1964 máj. 28., p. 7. “Petar Stambolié has left for New Delhi to attend J. Nehru’s funeral.”* 60

141. PETHŐ TIBOR „Európai Ázsiában, ázsiai Európában—Nehru halá­ lára.” In Magyar Nemzet 1964 máj. 28., p. 2. T. PETHŐ “European in Asia, Asian in Europe—In Memóriám Nehru.”* 142. PIRITYI SÁNDOR „Moszkvában megrendüléssel fogadták Nehru halá­ lának hírét.” In MTI 1964 máj. 27. S. PIRITYI “Moscow received with shock the news of Nehru’s death.”*

143. „Pótolhatatlan veszteség.” (Néhrú-nekrológ.) In Magyar Szó 1964 máj. 28., p. 7. “Irrecoverable loss.”* 144. (p-r) [= FEHÉR PÉTER] „Nehru, az afroázsiai egység úttörője. Össze­ kötnek a láthatatlan szálak.” In Magyar Hírlap, 1988 nov. 11., p. 3. (p-r) [= P. FEHÉR] “Nehru, the pioneer of the Afro-Asian unity. Linked up by unvisible threads.”* 145. PUSKÁS ILDIKÓ „Önvizsgálat és történelem. Dzsaváharlál Nehru: India felfedezése. Indira Gandhi: Az én igazságom.” Könyvismer­ tetés in Népszabadság 1982 júl. 29., p. 7. I. PUSKÁS “Introspection and History.” Book review: “J. Nehru: The Discovery of India, and Indira Gandhi: Ma verité.”*

146. RUDNYÁNSZKY ISTVÁN „Nehru.” In Tükör 1964 jún. 2., p. 8. I. RUDNYÁNSZKY “Nehru.” 147. RUDNYÁNSZKY ISTVÁN „Nehru útja—üzenet a genfi értekezlethez.” In Szabad Nép 1955 júl. 19., p. 3. I. RUDNYÁNSZKY “Nehru’s way—message to the Geneva meeting.”* 148. SEBES TIBOR „Nehru, a ‘nemzetközi összekötő tiszt’.” In Magyar Ifjúság 1957 jan. 5., p. 3. T. SEBES “Nehru ‘the international officer-courier’.”* 149. „Sztálin elvtárs és az indiai miniszterelnök levélváltása a koreai kérdés rendezéséről.” In Szabad Nép 1950 júl. 19., p. 1. “Exchange of letters between Comrade Stalin and the Indian Prime Minister [Nehru] on the solution of the Korean problem.”* 150. SZABÓ EDE „Dzsavaharlal Nehru önéletrajza.” Könyvismertetés in Irodalmi Újság 1956 szept. 29., p. 4. E. SZABÓ Book review: “Jawaharlal Nehru’s Autobiography.”*

61

151. „Tajvant helyezzék a kínai népi kormány fennhatósága alá.” In Szabad Nép 1955 febr. 3., p. 3. “Taiwan should be under the supremacy of the People’s Government of China.”* 152. TAMÁS ALADÁR „India lelke—India valósága.” In Népszabadság 1978 jan. 29., p. 13. A. TAMÁS “India’s soul—India’s reality.”* 153. TAMÁS ALADÁR „Indiai életem kis rejtélyei.” In Népszava 1977 nov. 26., pp. 6-7. A. TAMÁS “Small secrets of my stay in India.” 154. TAMÁS ALADÁR „Nehru dolgozószobájában.” In Népszava, 1977 máj. 28., p. 6. A. TAMÁS “In Nehru’s study.”*

155. TAMÁS ALADÁR „Találkozásaim.” In Népszava 1977 ápr. 2., p. 6. A. TAMÁS “My encounters.”* 156. TARJÁN IMRE „Indira iskolái.” In Nők Lapja 1955 dec. 22., pp. 10-11. I. TARJÁN “Schools of Indira.”* 157. TfARJÁN] I[MRE] „Két Szikra könyvről: Vas Zoltán: Két igaz férfi és Nehru: önéletrajz.” Könyvismertetés in Nők Lapja 1956 aug. 23., p. 12. I. T[ARJÁN] Book review: “Nehru: An Autobiography.”* 158. „Ünnepélyes gyászszertartás Üj-Delhiben.” In Esti Hírlap 1964 máj. 28., p. 1. “Festive funeral service in New Delhi.”*

159. VÁMOS IMRE „Gandhi és Nehru öröksége.” In Magyar Nemzet 1972 aug. 15., p. 1. I. VÁMOS “Legacy of Gandhi and Nehru.”* 160. VfÁMOS] I[MRE] „Nehru európai útja.” In Magyar Nemzet 1955 júl. 16., p. 3. I. V[ÁM0S] “Nehru travelling in Europe.”* 161. VIKTOR JÁNOS „Dzsavaharlal Nehru önéletrajza.” Könyvismertetés in Magyar Nemzet 1956 szept. 4. p. 5. J. VIKTOR Book review: “An Autobiography by Jawaharlal Nehru.”*

62

2. Az India-kutatás irodalma (Körösi Csorna Sándortól napjainkig) Bibliography of the India Research (From Alexander Csorna de Kőrös till 1990)

1. ,,A ,Quarterly Oriental Magazine6*9 tzimü kalkuttai folyóírásból Körösi Csorna Sándor utazásairól.” In Tudományos Gyűjtemény 1826/9, pp. 105-110. “About Alexander Csorna de Kőrös’ travellings—on the basis of the Quarterly Oriental Magazine from Calcutta.”*

2. ARADI, ÉVA “A Brief Introduction of a Great Explorer. (Sir Aurél Stein)” In Glory of India 1980/3, pp. 6-7. 3. ARADI, ÉVA “Aleksander Coma de Koros ki dinpatriká” [Körösi Csorna Sándor naplója]. Magyari Lajos versének hindi fordítása, Körösi Csorna bemutatásával. Pótfüzet a Csorna Sándor naplója c. hét­ nyelvű kötethez. Szerk. Kádár László. Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1977. 15 pp. É. ARADI “Alexander Csorna de Kőrös’ Diary.”* L. MAGYARI’s poem’s Hindi translation. 4. ,,A’ Redactiónak Jelentése Körösi Sándor eránt.” In Tudományos Gyűj­ temény 1821/7, p. 142. “Report of the Redaction on Alexander [Csorna] de Kőrös.”*

5. Baktay Ervin 1890-1968. In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 7 (1964) pp. 156-157. E. Baktay 1890-1963. * Obituary. 6. BAKTAY ERVIN A messzeségek vándora. Körösi Csorna Sándor Indiá­ ban és Tibetben. 1-2. A magyar ifjúság könyvei 22-23. Bp. SingerWolfner, é. n. [1934] 66 + 86 pp. E. BAKTAY The Wanderer of Far Reaches. Alexander Csorna de Kőrös in India and Tibet.*

63

7. BAKTAY ERVIN A messzeségek vándora. Körösi Csorna Sándor regé­ nyes életrajza. (Az ifjúság számára.) Bp. Móra Könyvkiadó, 1960. 269 pp. E. BAKTAY The Wanderer of Far Reaches. A novelized biography of Alexander Csorna de Kőrös. * 8. BAKTAY ERVIN A világ tetején. Körösi Csorna Sándor nyomdokain a nyugati Tibetbe. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozat­ ban. Bp. Lampel R. Könyvkiadó, é. n. [1930]. 310 pp. + 2 térkép. E. BAKTAY On the Top of the World. Following in Alexander Csorna de Kőrös footsteps. *

9. BAKTAY ERVIN az én oldalam. In Film-Színház-Irodalom. Bp. 1941 dec. 12. [p. 6.] E. BAKTAY my page. * A self-introduction. 10. BAKTAY ERVIN Háromszéktől a Himalájáig. Körösi Csorna Sándor életútja. Bp. Vörösváry, 1942. 299 + 5 pp. + 14 térkép. E. BAKTAY From Háromszék to the Himalayas. Life of Alexander Csorna de Kőrös. *

11. BAKTAY ERVIN Körösi Csorna Sándor. Bp. Gondolat, 1962-267 pp.; 19632 — 269 pp.; 19843—358 pp. E. BAKTAY Alexander Csorna de Kőrös. * 12. BAKTAY ERVIN „Látogatás Stein Aurél kásmíri táborában.” In Élet és Tudomány 1962/50, p. 1586. E. BAKTAY “Visiting Aurél Stein’s camp in Kashmir.”* 13. BAKTAY ERVIN “Report on a voyage of study to India 1956/57.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 3-4 (1959) pp. 287-302.

14. -у [= BAKTAY ERVIN] „Szabadegyetemi előadások a keleti kultúrák­ ról.” A Hírek, ismertetések rovatban, in Kelet és Nyugat 1937/2. pp. 62-63. [E. BAKTAY] “Open-university lectures on the oriental cultures.”* 15. BÁCSY ERNŐ „A keletkutatás újabb irodalma.” In A Magyar Keleti Társaság Kiadványai. Acta Societatis Hungaricae Orientalis 1-3. Szerk. Felvinczi Takáts Zoltán. Bp. 1944. pp. 75-125. India: pp. 103-106. Klny. is. E. BÁCSY “A fresh bibliography of oriental studies.”*

64

16. BERZEVICZY ALBERT „József főherczeg emlék-ünnepély. 1906 május 20. Elnöki beszéd.” In Akadémiai Értesítő 17 (1906) pp. 339342. A. BERZEVICZY, “In Commemoration of Archduke Joseph, 20 May, 1906. Presidential Address.”*

17. BERZEVICZY ALBERT „Körösi Csorna Sándor és Semsey Andor.” In Budapesti Szemle, 3. foly. 233 (1934) pp. 111-113. A. BERZEVICZY “Alexander Csorna de Kőröe and Andor Semsey.”* 18. BETHLENFALVY, GÉZA “Edit Tóth (1932-1965).” In Acta Orientalia 19 (1966) p. 359. 19. BETHLENFALVY, GÉZA India in Hungarian Learning and Literature. With a bibliography of translations by Gy. Wojtilla. Vértes János nagykövet előszavával; a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ kiadványa. New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1980. 88 pp. 20. BETHLENFALVY, GÉZA “Szilágyi Ferenc: Körösi Csorna Sándor hazai útja. (Alexander Csorna de Kőrös in Hungarian fiction and fine arts). Körösi Csorna kiskönyvtár (Csorna de Kőrös Library) 1. Aka­ démiai Kiadó, Bp. 1966. 91 pages and 12 figures.” Könyvismertetés. In Acta Orientalia 19 (1966) pp. 376-377. G. BETHLENFALVY Book review: “F. Szilágyi: Alexander Csorna de Kőrös in Hungarian Fiction and Fine Arts.”

21. BETHLENFALVY GÉZA Magyar tudósok indiai munkássága. In Beth­ lenfalvy G.-Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. Indiai Nagykövetség, 1987. pp. 58-61. G. BETHLENFALVY Hungarian scholars’ work in India. * In G. Bethlenfalvy-I. Puskás (eds): India through Hungarian Eyes. 22. BETHLENFALVY, GÉZA (ed.) Charles L. Fabri. Life and Works. New Delhi-Bangalore-Jullundur, Sterling Publishers Pvt. Ltd. 1980. 173 pp. 23. BETHLENFALVY GÉZA-PUSKÁS ILDIKÓ (szerk.) India magyar szemmel. S. К. Lambah nagykövet előszavával. Budapest, Indiai Nagykövetség, 1987. 139[1] pp. + ills. G. BETHLENFALVY-I. PUSKÁS (eds) India through Hungarian * Eyes.

5

65

24. BLASKOVICH LAJOS Őshaza és Körösi Csorna Sándor célja. Körösi Csorna Sándor halálának 100. évfordulóján. Bp. Stádium, 1942. 230 pp. L. BLASKOVICH Original Home and Alexander Csorna de Kőrös * Goal?

25. CHOLNOKY JENŐ Körösi Csorna Sándor. Bp. Athenaeum, 1940. 288 pp. + 75 mell. J. CHOLNOKY Alexander Csorna de Kőrös. * 26. CSETRI ELEK Körösi Csorna Sándor indulása. Bukarest, Kriterion, 1979. 312 pp. Dokumentumok: 286-307. E. CSETRI Alexander Csorna de Kőrös’ Start. * 27. CSETRI ELEK Körösi Csorna Sándor. Bukarest/ Kriterion, 1984. 257 pp. E. CSETRI Alexander Csorna de Kőrös.♦

28. DÁVID ANTAL Szolgadiák. Regény Körösi Csorna Sándor gyermek- és ifjúkoráról. Bp. Móra, 1983. 202 pp. A. DÁVID The Servant-student. A novel about the childhood and youth of Alexander Csorna de Kőrös. * 29. DÉCHY MÓR „Kalkuttától Dárdzsilingig.” In Budapesti Szemle 3. foly. 42 (1885) pp. 357-383. M. DÉCHY “From Calcutta to Darjeeling.”* 30. DRASKÓCZY LÁSZLÓ Tibet magyar vándora. Missziós Füzetek 100. Bp. 1942. 34 pp. L. DRASKÓCZY Hungarian Wanderer of Tibet. * 31. DUKA TIVADAR „Adalékok Körösi Csorna Sándor életrajzához. ** Budapesti Szemle 21 (1864) pp. 220-239. T. DUKA “Data to the biography of A. Csorna de Kőrös.”*

In

32. DUKA TIVADAR „Két levél a Ganges partjairól Körösi Csorna Sándor­ tól.” In Új Magyar Múzeum, 8. foly. 2. köt. (1858) pp. 608-622. T. DUKA “Two letters from the Banks of the Ganges, from Alexander Csorna de Kőrös.”*

33. DUKA TIVADAR „Körösi Csorna Sándor.” In Budapesti Szemle 3. foly. 39 (1884) pp. 463-472. T. DUKA “Alexander Csorna de Kőrös.”* 66

34. DUKA TIVADAR „Körösi Csorna Sándor.” In Budapesti Szemle 3 foly. 96 (1898) pp. 427-463. T. DUKA “Alexander Csorna de Kőrös.”* 35. DUKA TIVADAR dr. Körösi Csorna Sándor dolgozatai. Összegyűjtötte és életrajzzal bevezette Dr. D. T. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Bp. 1885. Repr. Buddhista Misszió, 1984. 438 pp. TH. DUKA Life and Works of Alexander Csorna de Kőrös.

36. DUKA, THEODORE [= TIVADAR] Life and Works of Alexander Csorna de Kőrös. Trübner’s Oriental Series. London, 1885. 234 pp. Reprint: Bibliotheca Himalayica 2. ser. 2. New Delhi 1972. XXXVI + 234 pp. 37. ECSEDY, HILDA [= ILDIKÓ] “The Körösi Csorna Society, 1969.” In Acta Orientalia 23 (1970) pp. 373-374.

38. ECSEDY, HILDA [= ILDIKÓ] “The Körösi Csorna Society, 1970.” In Acta Orientalia 26 (1972) pp. 151-152. 39. ECSEDY, HILDA [= ILDIKÓ] “The Körösi Csorna Society on the Eve of the Second Triennium.” In Acta Orientalia 26 (1972) pp. 381-384.

40. ECSEDY, HILDA [= ILDIKÓ] “The Körösi Csorna Society 1972-73.” In Acta Orientalia 28 (1974) pp. 265-267.

41. ECSEDY, HILDA [= ILDIKÓ] “The Körösi Csorna Society 197475.” In Acta Orientalia 30 (1976) pp. 137-140. 42. ECSEDY, ILDIKÓ “The Körösi Csorna Society 1975-1978.” In Acta Orientalia 33 (1979) pp. 345-348.

43. Egy téma—több oldalon/Egy téma—több oldalról: Egy erdélyi fi. összeállította: V. Bálint Éva. SÁRI LÁSZLÓ „A hozzáférhetetlen titkok tudója.” (pp. 7-9); V. BÁLINT ÉVA „Évek, tények, utak.” (pp. 8-11); THAIS „Egy erdélyi Fi Tibetben.” (p. 10); N.N. „Vegyetek példát, hazánk nagyjai...” (p. 11); SZLUKA MÁRTON „Nem lecke—példa.” (p. 12); SZ.M. (uaz) „A hágókat lezárták, de ... ” (p. 13). In a Magyar Hírlap Képes Melléklete, 1984 márc. 31. One topic—many pages/One topic—many angles. *

67

44. ERDŐS KAMILL „Cigánykutatók.” In A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Jubileumi Évkönyve. Gyula, Békésmegyei Ny., 1960. p. 6. K. ERDŐS “Gypsologists.”*

45. ESTÉLI JÓZSEF-HETÉNYI ERNŐ Körösi Csorna Sándor dokumentá­ ció. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa, Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1982; 19842] 258 pp. J. ESTÉLI-E. HETÉNYI Alexander Csorna de Kőrös Documentation. * 46. Dr. Felvinczi Takáts Zoltán 1880-1964. In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 8 (1965) pp. 119-120. Z. Felvinczi Takáts 1880-1964. * Obituary.

47. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN keleti tanulmányútja. In Kelet és Nyu­ gat 1 (1937) pp. 27-28. Z. FELVINCZI TAKÁCS Study tour on East. *

48. FELVINCZI TAKÁTS ZOLTÁN (szerk.) Körösi Csorna Sándor emlék­ kiállítás a [kolozsvári] egyetemi könyvtárban 1942. Kolozsvár, Mi­ nerva, é. n. [1943] 48 pp. Z. FELVINCZI TAKÁTS (ed.) Memorial Exhibition of Alexander Csorna de Kőrös at Kolozsvár University Library. * 49. FELVINCZI TAKÁTS ZOLTÁN Dr. Baktay Ervin, 1890-1963. In Művé­ szettörténeti Értesítő 1 (1964) pp. 36-37. Z. FELVINCZI TAKÁTS Dr. Ervin Baktay 1890-1963. Obituary. *

50. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Körösi Csorna Sándor tragédiája.” In Nép és Nyelv (Kolozsvár) 1/5 (1941) pp. 129 — 138., 1/6 (1941) pp. 161 — 171. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Tragedy of Alexander Csorna de Kőrös.”* 51. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN “Sir Aurél Steins Serindiareisen.” In Pester Lloyd 1923 júl. 4., pp. 2-4. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Sir Aurél Stein’s travels in Serindia.”* (In German.)

52. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Stein Aurél kutatásainak jelentősége.” In Búvár 1 (1935) pp. 769-773. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Significance of Aurél Stein’s researches.”*

68

53. FELVINCZI TAMÁS (összeáll.) Az MTA Világgazdasági Kutató Intézet által gondozott kiadványok sokoldalú mutatója. Lezárva 1982 dec. hóban. A MTA VKI Tudományos Tájékoztató Szolgálatának Köz­ leményei. Bp. MTA VKI 1982. 61 pp. T. FELVINCZI (comp.) Manysided index of the publications by the Institute for Economics of the Hungarian Academy of Sciences. 54. F. K. [= FIÓK KÁROLY] „Körösi Csorna Sándor.” In Budapesti Szemle 3. foly. 44 (1885) pp. 437-447. K. FIÓK “In Memóriám Alexander Csorna de Kőrös.”* 55. GLANINA ZSUZSA „India magyar szemmel.” Könyvismertetés. In Népszabadság, 1988 júl. 25., p. 7. ZS. GLANINA “India through Hungarian Eyes.”* Book review. 56. GOLDZIHER IGNÁC „Adalékok a keleti tanulmányok magyar bibliog­ ráfiájához: a múlt században.” In Egyetemes Philológiai Közlöny 4 (1880) pp. 113-129. I. GOLDZIHER “Contributions to the Oriental Studies in Hungary: Last Century.”* 57. GOLDZIHER IGNÁC „A keleti tanulmányok történetéhez hazánkban а XVII. században.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 7 (1883) pp. 42-44. I. GOLDZIHER “To the history of the oriental studies in Hungary, 17th century.”*

58. GOLDZIHER IGNÁC Az Orientalisztikai Világkongresszusokról szóló beszámolókhoz Id. a 96, 149, 167, 207, 247, 292 sorszám alatti köz­ leményeket, in Heller [Bemát] Bemard, Bibliographic des oeuvres de Ignace Goldziher. Paris, Imprimerie Nationale 1927. 101 pp. L. Massignon előszavával. I. GOLDZIHER’s Reports on the Oriental World Congresses, see in B. Heller’s Bibliographie (above). 59. GOLDZIHER IGNÁC „Körösi Csorna Sándor emlékkötet.” Bemutatja G. I. r. tag. In Akadémiai Értesítő 23 (1912) pp. 572-573. I. GOLDZIHER “The Alexander Csorna de Kőrös Memorial Volume.”* Book review.

69

60. GOLDZIHER IGNÁC „Körösi Csorna hagyatéka.” In Nyelvtudományi Közlemények 23 (1893) p. 34. I. GOLDZIHER “Legacy of Alexander Csorna de Kőrös.”*

61. H. BOROS VILMA Stein Aurél ifjúsága. Hirschler Ignác és Stein Ernő levelezése Stein Aurélról, 1866-1891. Bp. Az MTA Könyvtárának Kiadványai 61. 1970. 148 pp. V. H. BOROS The Youth of Aurél Stein. * With English summary. 62. HALÁSZ GYULA „Stein Aurél hatvanadik születésnapja alkalmából.” In Nyugat XV (1922)—pp. 1322-1331. GY. HALÁSZ “Aurél Stein’s 60th birthday.” 63. HALÁSZ GYULA öt világrész magyar vándorai. (Körösi Csorna Sándor: pp. 35-48; Stein Aurél: pp. 175-190.) Bp. Grill, 1936. 191[1] pp. GY. HALÁSZ Hungarian Wanderers of Five Continents * 64. HALÁSZ GYULA Világjáró magyarok (Körösi Csorna Sándor: pp. 61-92; Stein Aurél: pp. 367-398.) Hét világrész utazói. Bp. Aquincum iro­ dalmi és könyvkiadó R.-T. 1945. 460 pp. GY. HALÁSZ Globe-trotting Hungarians * 65. HALÁSZ ISTVÁN „Stein Aurél hagyatéka.” In Élet és Irodalom 1963 okt. 12., p. 12. I. HALÁSZ “Legacy of Aurél Stein.”*

66. HALÁSZ ZOLTÁN Romvárosok a sivatagban. (Stein Aurél belső-ázsiai utazásai.) Bp. Móra, 1966. 249 pp. 4- 24 t. Bp. Móra, 19862 305 pp.; Bratislava-Bp., Madách-Móra, 305 pp. Z. HALÁSZ Ruined Cities in the Desert. (Aurél Stein’s explorations in Central Asia.) * 67. HARMATTA JÁNOS Baktay Ervin (1890-1963). In Antik Tanulmá­ nyok 11 (1964) p. 287. J. HARMATTA Ervin Baktay (1890-1963). * Obituary. 68. HARMATTA JÁNOS Mády Zoltán (1898 IX. 9-1977 V. 18). In Antik Tanulmányok 24 (1977) pp. 235-236. J. HARMATTA Zoltán Mády (1898-1977). * Obituary.

70

69. HAZAI GYÖRGY „Alexander Csorna de Kőrös—Leben und Werk.” In Ural-altaische Jahrbücher Neue Folge 5 (1985) pp. 237-240. GY. HAZAI “Alexander Csorna de Kőrös—His Life and Work.”* (In German.) , 70. HAZAI GYÖRGY „Keletkutatásunk úttörője.” (Körösi Csorna Sándor.) In Népszabadság 1984 ápr. 4., p. 9. ' GY. HAZAI “The Pioneer of Hungarian Orientalism. (A. Csorna de Kőrös).”*

71. HAZAI, GYÖRGY “On the Oriental Study in Hungary.” In The Toyo Gakuho / Reports of the Oriental Society 52/3 (1969) pp. 54-78. 72. HAZAI GYÖRGY-GALLA ENDRE „Nemzetközi Orientalista Kongreszszus Indiában. (New Delhi 1964 január 4-10.)” In Filológiai Köz­ löny 11/1 (1965) pp. 231-233. GY. HAZAI-E. GALLA “International Congress of Orientalists in India. (New Delhi, 4-10 Jan. 1964.)”*

73. HEGEDŰS ISTVÁN József főherczeg emlékezete. (Vers.) In Akadémiai Értesítő 17 (1906) pp. 343-346. I. HEGEDŰS In Memóriám Archduke Joeeph. * (Poem.) 74. HELTAINÉ dr. NAGY ERZSÉBET „Körösi Csorna Sándor neve.” In Élet és Tudomány 1984/30, p. 949. E. HELTAI-NAGY “The name of Alexander Csorna de Kőrös.”*

75. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ Tibet történelmére és a tibeti lámaiz­ musra vonatkozó jegyzetek és bibliográfia. Bp. Buddhista Misszió, 1954. 33 pp. E. HETÉNYI HEIDLBERG Notes and bibliography on the history of Tibet and the Tibetan Lamaism. * 76. HONTI LÁSZLÓ „Mit üzent nekünk Körösi Csorna Sándor ?” In Magyar Nemzet 1984 jún. 2. p. 14 L. HONTI “Comments to Gy. Vittay’s article ’On the message of Alexan­ der Csorna de Kőrös’.”* 77. HORVÁT IVÁN „Keletkutatás 1976/77.” Folyóiratismertetés. In Heli­ kon, 1979/1-2. p. 297. I. HORVÁT Review of the [Oriental Research] Keletkutatás 1976/77. *

71

78. Horváth Tibor 1910-1972. In Ars Decorativa 1 (1973) pp. 207-208. T. Horváth 1910-1972. * Obituary.

79. JEIORVÁTH, TIBOR Ervin Baktay. 1890-1963. In Az Iparművészeti Múzeum és a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum Évkönyve, vol. 7 (1964) pp. 56-57. Obituary, in English. 80. HORVÁTH TIBOR Felvinczi Takáts Zoltán (1880-1964). In Antik Tanulmányok 12 (1965) p. 116. T. HORVÁTH “Zoltán Felvinczi Takáts (1880 1964).”* Obituary.

81. JAKAB ELEK Dr. Duka Tivadar könyve Körösi Csorna Sándorról. Ismertető értekezés. In Értekezések a Történelmi Tudományok Köréből 24/11 (1888) 67 pp. (A 46. laptól: Szentkatolnay Bálint Gáborról.) E. JAKAB Dr. T. Duka’s Book on Alexander Csorna de Kőrös. * 82. JAKABOS ÖDÖN Indiai útinapló. Körösi Csorna Sándor nyomában. Utószó Gálfalvy György. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1983. 447 pp. ö. JAKABOS Indian Travelogue. In A. Csorna de Kőrös’ Footpath. *

83. KALMÁR, GEORGE [= GYÖRGY] “Selected books on India published in Hungary.” In G. Kalmár (ed.) India and Hungary. Decades of Cooperation. New Delhi, 1979. pp. 106-111. 84. kar- „India magyar szemmel.” Könyvismertetés. In Magyar Hírlap 1988 júl. 8., p. 2. kar- Book review: “India through Hungarian Eyes.”* 85. KARA GYÖRGY Körösi Csorna Sándor. A múlt magyar tudósai soro­ zatban. Bp. Akadémiai Könyvkiadó, 1970. 210 pp. + 1 térkép. GY. KARA Alexander Csorna de Kőrös. * 86. KÁDÁR LÁSZLÓ „Adalékok Körösi Csorna Sándor származási rejtélyé­ nek megoldásához.” In Keletkutatás 1974. Bp. Körösi Csorna Tár­ saság, 1974, pp. 193-207. < L. KÁDÁR “Contributions to the solution of the mystery of Alexander Csorna de Kőrös’ descent.”*

72

87. KÁDÁR LÁSZLÓ (szerk.) Körösi Csorna Sándor életcélja és munkássága. Debrecen, F.k. Kádár L., 1984. 70 pp. L. KÁDÁR (ed.) Life-goal and Activity of Alexander Csorna de Kőrös. *

88. KÁLMÁN GYULA „Világjáró magyarok: Az ázsiai romvárosok fel­ tárója. ” (Stein Aurél születésének 120. évfordulóján.) In Népszabad­ ság, 1982 jún. 12., p. 19. GY. KÁLMÁN “Globetrotting Hungarians: The Explorer of the ru­ ined cities of Asia.”*

89. KÉZ ANDOR Stein Aurél. In Földrajzi Közlemények 10 (1962) pp. 385386. A. KÉZ Aurél Stein. * 90. KORDA ISTVÁN A nagy út. Körösi Csorna Sándor életregénye. Buka­ rest, 1956, 19572, 19683 3 94 pp.; 19784 328 pp. Bp. Móra Könyv­ kiadó, 1956. 394 pp. I. KORDA The Great Path. A Biographical Novel of Alexander Csorna de Kőrös. * 91. KOVÁTS JÓZSEF-BARITZ JÁNOS „Kőrösink még él!” In Tudomá­ nyos Gyűjtemény 1826/4 pp. 123-127. Újra: Tudományos Gyűjte­ mény 1817-1841. I-II. A Magyar Hírmondó sorozatban. Bp. Mag­ vető, 1985. II. pp. 222-227, 400. J. KOVÁTS-J. BARITZ “Our Körösi is still alive 1”* 92. [KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR] Four Volume Collected Works of Alexan­ der Csorna de Kőrös: Bicentenary reprint edition of the TibetanEnglish Dictionary, Grammar of the Tibetan Language, SanskritTibetan-English Vocabulary, Tibetan Studies. Ed. by József Térjék. With a separate introduction by J. Térjék: Alexander Csorna de Kőrös 1784-1842. A Short Biography. Bp. Akadémiai Kiadó, 1984. (LX + 351) + (XVI + 205 + 40) + (XXXVII + 390) + (IX + + 459) pp.

93. Körösi Csorna Sándor levelesládája. Vál., a szöveget gondozta, bev. és jegyz. Szilágyi Ferenc. A Magyar Ritkaságok sorozatban. Bp. Szép­ irodalmi Könyvkiadó, 1984. 428 pp. Muniment Chest of Alexander Csorna de Kőrös. * Comp, by F. Szilágyi. 94. „Körösi Csorna Sándorról legújabb tudósítás.” N. N. In Tudománytár, Literatura kötet. Új foly. 1. év, I. kötet (1837) p. 128. “Recent report on Alexander Csorna de Kőrös.”* 73

95. LACZKÓ GÉZA Körösi Csorna Sándor. Életrajzi regény. Szeged, 1942. 72 pp. \ G. LACZKÓ Alexander Csorna de Kőrös. A Biographical Novel. * 96. LÁSZLÓ GYULA „Emlékezés Felvinczi Takács Zoltánra (1880-1964).” In Archaeológiai Értesítő, 1965/2, p. 217. GY. LÁSZLÓ “In Memóriám Zoltán Felvinczi Takács (1880-1964).”*

97. LE CALLOC’H, B. “Un témoignage capital sur la vie d’Alexander Csorna de Kőrös. Le Journal de Victor Jacquemont.” In Acta Orientalia 40 (1986) pp. 249-281. B. LE CALLOC’H “An important source for the life of Alexander Csorna de Kőrös.”* (In French.) 98. MAJOR ISTVÁN A dravidológiai kutatások mai helyzete és főbb irányai. Kézirat, xerox-Bokszorosítással, készült a MTA Világgazdasági Ku­ tatóintézete számára, 1976. I. MAJOR State and trends in the dravidological research of our days. * Typed manuscript.

99. MAJOR ISTVÁN Magyar irodalom és kultúra Indiában. In Bethlenfalvy G.-Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. Indiai Nagykövet­ ség, 1987. pp. 55-56. I. MAJOR Hungarian literature and culture in India. * In G. Bethlenfalvy-I. Puskás (eds) India through Hungarian Eyes. 100. MARÓTI ÉVA (összeáll.) A Magyar Tudományos Akadémia Világgazda­ sági Kutató Intézet munkatársainak szakirodalmi munkássága 19651978. Lezárva 1979 március hóban. Az MTA VKI Tudományos Tá­ jékoztató Szolgálatának Közleményei. Bp. MTA VKI, 1979. 249 pp. (soksz.). É. MARÓTI (comp.) Bibliography of the research fellows of the Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, 1965— * 1978.

101. MÁDY ZOLTÁN „Schmidt József. (Halálának 30. évfordulójára).” I. Életpályája. II. Tudományos működése. In I: Antik Tanulmá­ nyok 10 (1963) pp. 131-153; II: Antik Tanulmányok 11 (1964) pp. 157-188. Z. MÁDY “József Schmidt. (Thirtieth Anniversary of hie Death).”*

74

102. MIRSKY, Jeannette Sir Aurél Stein Archaeological Explorer. Chicago and London, The University of Chicago Press, 1977. Х1П + 585 pp. + 16 pls. 103. M.J.K. [Magyar Judit-Katalin] „India magyar szemmel.” Könyvismer­ tetés. In Élet és Irodalom 1988 júl. 15., p. 7. J.K. M[AGYAR] Book review: “India through Hungarian Eyes.”*

104. MUKERJEE, HIRENDRA NATH Hermit Hero from Hungary. The Great Tibetologist. [A magyarországi remete hős, Körösi Csorna Sándor, a nagy tibetológus.] Vértes János nagykövet előszavával. Melléklet (appendix I-IV). Duka Tivadar Life and Work of Alexander Csorna de Kőrös 1885 (repr. 1972) könyvéből. New Delhi, Light Life Publishers, 1981. 102 pp. 105. MURÁNYI, GÁBOR “A Pioneer of Oriental Studies.” (Alexander Csorna de Kőrös.) In New Hungarian Exporter, Special edition, 1985 autumn: Indo-Hungarian economic relations, pp. 20-21.

106. NAGY TIBOR „Baktay Ervin. (Halálának tizedik évfordulóján.)” In Élet és Tudomány 1973/28 p. 1258. T. NAGY “Ervin Baktay. (On his tenth death-anniversary.)”* 107. NÉMETH GYULA Körösi Csorna Sándor célja. Előadások Körösi Csorna Sándor emlékezetére 10. Bp. MTA, 1935. 20 pp. GY. NÉMETH The Goal of Alexander Csorna de Kőrös. * 108. PONORI THEWREWK EMIL Emlékbeszéd: József főherczeg emléke­ zete. Bp. Hornyánszky Ny., 1906. 48 pp. E. PONORI THEWREWK Commemorative address: In Memóriám Archduke Joseph. *

109. PONORI THEWREWK EMIL „József főherczeg emlékezete.” In Aka­ démiai Értesítő, 17/6-7 (1906) pp. 347-366 + Függelékek: József főherczeg levelei Ponori Thewrewk Emilhez: I-XLII.; II.: PONORI THEWREWK EMIL József főhercegre és családjára írt versei. Pp. 366-392. E. PONORI THEWREWK “In Memóriám Archduke Joseph.” + Appendices: Archduke Joseph’s letters to E. Ponori Thewrewk and E. Ponori Thpwrewk’s Eulogies.

75

110. PROHÁSZKA JÁNOS „Egy elfelejtett magyar nyelvtudós. Schmidt Jó­ zsef emlékezete.” In Magyar Nemzet 1963 júl. 24., p. 4. J. PROHÁSZKA “A forgotten Hungarian Linguist: József Schmidt.”* 111. PUSKÁS ILDIKÓ „Az Indus civilizáció — új kutatások fényében.” In Keletkutatás 2 (1986 ősz) pp. 17-21. I. PUSKÁS “The Indus civilization — in the light of new discoveries.”* 112. PUSKÁS ILDIKÓ „АХХХП. Orientalista Világkongresszus/The XXXHth International Congress of Orientalists.” In Keletkutatás 2 (1986 ősz) pp. 102-104. I. PUSKÁS “Report on the XXXIIth ICANAS. Aug. 25-30. 1986, Hamburg.”*

113. PUSKÁS ILDIKÓ Előszó Téchy Olivér Buddha c. könyvéhez. A szerző­ ről: pp. 22-23. Bp. Gondolat 1986. pp. 7-24. I. PUSKÁS Foreword to О. Téchy’s Buddha. (About the author pp. * 22-23.) 114. PUSKÁS ILDIKÓ India-kutatás és az indiai irodalmak Magyarországon. In Bethlenfalvy G.—Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. Indiai Nagykövetség, 1987. pp. 16-25. I. PUSKÁS India-research and the Indian literatures in Hungary. * In G. Bethlenfalvy—I. Puskás (eds): India through Hungarian Eyes. *

115. RAJ TAMÁS „Az Indus-völgyi civilizáció. (Puskás Ildikó előadásáról a Körösi Csorna Társaságban.)” In Magyar Nemzet 1985 máj. 24., p. 9. T. RAJ “The Indus Valley Civilization. (On I. Puskás’ lecture read at the Csorna de Kőrös Society.) 116. RÁSONYI LÁSZLÓ Stein Aurél és hagyatéka. Sir Aurél Stein and his Legacy. Az MTA könyvtárának kiadványai. Publications Biblio­ thecae Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. 1960. 37 pp. + 1 t. L. RÁSONYI Sir Aurél Stein and his Legacy. * (Bilingual.)

117. RÁSONYI LÁSZLÓ „Stein Aurél.” In Természettudományi Közlöny 1962/12, pp. 566-568. L. RÁSONYI “Sir Aurél Stein.”*

76

118. SÁRKÖZI, ALICE “Collected Works of Alexander Csorna de Kőrös. Ed. by J. Térjék. Vol. 1: Tibetan-English Dictionary LX + 352. Vol. 2: Grammar of the Tibetan Language XVI + 240. Vol. 3: Sanskrit-English Vocabulary XXXVIII 390. Vol. 4: Tibetan Studies X + 460.” Könyvismertetés. In Acta Orientalia 40 (1986) pp. 341-342. A. SÁRKÖZI Book review: “Collected Works of Alexander Csorna de Kőrös.”

119. SÁROSI ERVIN Zarándokúton Nyugat-Tibetben. Körösi Csorna Sandor nyomdokain. Az Ország-Világ sorozatban. Bp. Kossuth, 1986. 247 pp. E. SÁROSI Pilgrimage in Western Tibet. In Alexander Csorna de Kőrös’ * Footsteps. 120. SCHMIDT JÓZSEF „Körösi Csorna Sándor mint nyelvkutató.” In Nyelvőr 1921. pp. 35-39. J. SCHMIDT “Alexander Csorna de Kőrös as Linguist.”*

121. SÍPOS, STEPHEN [ISTVÁN] “Indian Studies in Hungary.” In Indian Studies Abroad, publ. by the ICCR. [Az Indiai Kulturális Kapcso­ latok Tanácsának kiadványában]. Bombay, Asia Publishing House, 1964. pp. 36-40. 122. STEIN AURÉL külső tag levele Duka Tivadarhoz. In Akadémiai Érte­ sítő 18 (1907) pp. 53-54. AURÉL STEIN’S letter to Theodore Duka. *

123. STEIN AURÉL külső tag újabb levelei. In Akadémiai Értesítő 19 (1908) pp. 92-95. AURÉL STEIN’s further letters. * 124. STEIN AURÉL „Duka Tivadar emlékezete.” Elhangzott 1913 okt. 27-én. In MTA Emlékbeszédek 16.9 (1913) pp. 1-33[1] + 1 t. A. STEIN “In Memóriám Theodore Duka.”*

125. STEIN, M. A. In Memóriám Theodore Duka Oxford, Print Host, 1914. 36 pp + 1 t. 126. SZÁSZ KÁROLY „Fiók Károly emlékezete. 1857-1915.” In A KisfaludyTársaság Évlapjai. Üj foly. 51. köt. (1917-18) pp. 67-80. K. SZÁSZ “In Memóriám Károly Fiók. 1857-1915.”* 77

127. SZÉKELY ARTÚR „Schmidt József (1868-1933).” In Nyugat XXVI (1933) pp. 482-484. A. SZÉKELY “In Memóriám József Schmidt (1868-1933).”* 128. SZILÁGYI FERENC így élt Körösi Csorna Sándor. Az így élt sorozatban, szerk. F. Kemény Márta. Bp. Móra, 1977. 216 pp. F. SZILÁGYI The Life of Alexander Csorna de Kőrös. *

129. SZILÁGYI FERENC Körösi Csorna Sándor hazai útja. Körösi Csorna kiskönyvtár 1. Szerk. Ligeti Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966. 91 pp. F. SZILÁGYI Alexander Csorna de Kőrös * Afterlife in Hungary.♦ 130. SZILÁGYI FERENC Tiszteletadás Körösi Csorna Sándornak. Bp. A Buddhista Misszió kiadványa. 1984. 147 pp. F. SZILÁGYI Homage to Alexander Csorna de Kőrös. *

131. TÉRJÉK, JÓZSEF Alexander Csorna de Kőrös 1784-1842. A Short Biography. A separate Introduction to the Four-Volume Collected Works of Alexander Csorna de Kőrös I-IV. Bicentenary reprint edition, ed. by J. Térjék. Bp. Akadémiai, 1984. XXXII pp. 132. TÉRJÉK, JÓZSEF ‘‘Kara György: Körösi Csorna Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest 1970. 210 p.” Könyvismertetés/Book review In Acta Orientalia 26 (1972) pp. 158-159.

133. TÉRJÉK JÓZSEF (szerk.) Emlékek Körösi Csorna Sándorról. Levelek, okiratok, emlékezések—közreadja A Körösi Csorna Társaság és a MTA Könyvtára közös kiadványa. Bp. 1984. 259 pp. J. TÉRJÉK (ed.) Alexander Csorna de Kőrös Documents. Letters, docu­ ments, memoirs. * 134. TÉRJÉK JÓZSEF (szerk.) Körösi Csorna dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben. Keleti Tanulmányok 1. (Szerk. Apor Éva.) Bp. Akadémiai Kiadó, 1976. 226 pp. J. TÉRJÉK (ed.) Csorna de Kőrös Documents in the Collections of the Academic Library. *

135. TÉRJÉK JÓZSEF (szerk.) Tudósítások Körösi Csorna Sándorról. A Kö­ rösi Csorna Társaság kiadványa. Bp. 1971. 128 pp. J. TÉRJÉK (ed.) Reports on Alexander Csorna de Kőrös. *

78

136. TÉCHY OLIVÉR, TÉCSÖI ,,Körösi Csorna Sándor és a tibeti buddhiz­ mus.” In A Magyar Keleti Társaság Kiadványai. Acta Societatis Hungaricae Orientalis 1-3. sz. Szerk. Felvinczi Takáts Zoltán. Bp. 1944. pp. 34-74. Klny. is, mint 2. sz. O. TÉCHY, TÉCSÖI “Alexander Csorna de Kőrös and the Tibetan Bud­ dhism.”*

137. Th. [= THAISZ ANDRÁS] „A’ Tudományos Gyűjtemény Redactiónak Jelentése Körösi Sándor dolgában.” In Tudományos Gyűjtemégy 1821/9, p. 127. Újra: Tudományos Gyűjtemény 1817-1841. I-II. A Magyar Hírmondó sorozatban. Bp. Magvető, 1985. II. köt. pp. 202-203, 397-398. Th. [= A. THAISZ] “Report of the Redaction of the Tudományos Gyűjtemény on Alexander [Csorna] de Kőrös.”*

138. THAISZ ANDRÁS ,,A’ Redactiónak jelentése Körösi Sándornak a magya­ rok ázsiai lakhelyeinek felkeresésére . . . tett utazásról. . . ” In Tu­ dományos Gyűjtemény 1821/5 pp. 119-122. Újra: Tudományos Gyűjtemény. 1817-1841. I-II. A Magyar Hírmondó sorozatban. Bp. Magvető, 1985. II. pp. 196-200, 394-396. A. THAISZ “Report of the Redaction ... on [Csorna de] Когов’ travel­ lings . . .”* 139. Tóth Edit 1932-1965. In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 9 (1966) pp. 147-148. Bibliográfiája: p. 149. Edit Tóth 1932-1965. * Obituary.

140. TÖTTÖSSY CSABA „Az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék története és a tanszéken folyó szanszkritológiai tudományos és oktató munka.” In Bethlenfalvy G.-Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 62-69. CS. TÖTTÖSSY “History of the Dept, of Indoeuropean Linguistics and the Sanskritological research and teaching carried out there.”* 141. TÖTTÖSSY, CSABA “Sanskrit literature and Indology in Hungary.” In Cultural Forum 15/1. New Delhi, 1972. pp. 55-58. 142. „Tudós Körösi Csorna Sándor Levele eredeti deák nyelven, mellyet Calcut­ tából írt Április hónap 30-án.” In Tudományos Gyűjtemény, 1833/1 pp. 95-99. “Scholar Alexander Csorna de Kőrös’ letter written originally in Latin in Calcutta, April 30th.”*

79

143. VASVÁRY ANTAL „Stein Aurél.” In Élet és Tudomány 1962/50. pp. 1582-1585. A. VASVÁRY “Aurél Stein.” 144. VEKERDI JÓZSEF A magyarországi cigány kutatások története. (Folk­ lór és etnográfia 7.) Kimerítő bibliográfiával és angol nyelvű össze­ foglalóval. Debrecen, a KLTE Néprajzi Tanszéke (soksz.) 1982. 59[1] pp. J. VEKERDI History of the Gypsy Studies in Hungary. * With a sum­ mary and bibliographic abstracts in English, (pp. 29-59.) 145. VERZÁR ISTVÁN „Csorna üzenete és a tudományosság.” 1984 jún. 15. p. 12. I. VERZÁR “Csoma’s message and the scholarship.”*

146. VITTAY GYŐZŐ „Körösi Csorna Sándor üzenetéről.” In Magyar Nemzet 1984 máj. 17., p. 9. GY. VITTAY “On the message of Alexander Csorna de Kőrös.” 147. W. [= BRASSAI SÁMUEL] „Honigberger utazása napkeleten.” In Nemzeti Társalkodó 1834. p. 25. W. [= S. BRASSAI] “Honigberger’s journey in the East.”* 148. W. [= BRASSAI SÁMUEL] „Körösi Csorna Sándor.” In Nemzeti Tár­ salkodó 1832. p. 20. W. [= S. BRASSAI] “Alexander Csorna de Kőrös.”* 149. WOJTILLA, GYULA “A Bibliography of translations.” In G. Bethlen­ falvy: India in Hungarian Learning and Literature. New Delhi, Munshiram Manoharlal, 1980. pp. 69-88. 150. WOJTILLA GYULA „А 200 éves Bengali Ázsiai Társaság, Körösi Csorna Sándor és a Magyar Tudományos Akadémia.” In Magyar Tudomány 1984/4, pp. 316-320. GY. WOJTILLA “The 200-years old Asiatic Society of Bengal, Alexan­ der Csorna de Kőrös and the Hungarian Academy of Sciences.”* 151. WOJTILLA GYULA „А II. Szovjet Indológiái Kongresszus. (Moszkva, 1976 január 5-9).” In Antik Tanulmányok 23 (1976) pp. 284-286. GY. WOJTILLA “Report on the Second Congress of the Soviet Indo­ logists.”*

80

152. WOJTILLA, GYULA “Bábu Rajendralal Mitra and the Hungarian Academy of Sciences.” In News from Hungary 20/8 (Aug. 1981) p. 12. 153. WOJTILLA GYULA „Beszámoló az V. Szanszkrit Világkongresszusról.” In Antik Tanulmányok 29 (1982) pp. 108-109. GY. WOJTILLA “Report on the Vth World Sanskrit Congress.”* 154. WOJTILLA, GYULA Hangari men sanskrt adhyáyan [Szanszkrit stúdiu­ mok Magyarországon]. Nai Dill! [New Delhi] Hungarian Information and Cultural Centre, 1983 [3]7O pp. + 4 t. GY. WOJTILLA Sanskrit Studies in Hungary. * (In Hindi.) 155. WOJTILLA, GYULA Introduction to Armin Vámbéry. Selected papers by Hungarian Scholars, ed. by István Major. New Delhi, The Hungarian Information and Cultural Centre, [s.a.] pp. 1-3. 156. WOJTILLA GYULA „Mikor készült Körösi Csorna Sándor hiteles arc­ képének vázlata?” In Magyar Tudomány 1982/4, pp. 316-317. GY. WOJTILLA “When was the draft of the authentic portrait of Alexander Csorna de Kóros made?”*

157. ZÁGONI JENŐ Körösi Csorna Sándor Bibliográfia. Előszó: Csetri Elek. (A mindeddig legteljesebb Körösi Csorna bibliográfia.) Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1984. 197[2] pp. J. ZÁGONI Alexander Csorna de Kőrös Bibliography. *

6

81

3. Nép- és országismeret. Néprajz, földrajz Folkways and Country. Ethnography, Geography

1. „A bheelek, egy indiai néptörzsök.” In Athenaeum 1841 II. félév, p. 288. “The Bhils, an Indian tribe.”*

2. „A kvarcdombokon élő törzs.” 1-2. L. SAPOSNYIKOVA cikke nyomán, in Universum 1978/6, pp. 3-9; 1978/7 pp. 22-33. (after L. SHAPOSHNIKOVA) “Tribe residing on the Quartz hills.”* 3. ,,A legutóbbi britindiai népszámlálás adatai.” A Hírek, ismertetések rovatban, in Kelet és Nyugat 2 (1937) p. 64. “The data of the last census in India.”* 4. ANDRÁSSY MANÓ Utazás Kelet-Indiában. Ceylon, Java, Khina, Bengál. Pest, Emich Gusztáv Nyomdájában, 1853. 357 pp. M. ANDRÁSSY Travels in East Indies. Ceylon, Java, China, Bengal. * 5. ,,A nepáli templomi majmok.” JANE TEOS cikke nyomán a National Geographic-ból. In Universum 1985/8 pp. 3-11. “The monkeys of the Nepalese temples.”* Transl. based on J. TEOS’ article. 6. ANTALFFY GYULA A Himalájától a Balatonig. Lóczy Lajos élete. Bp. Móra Könyvkiadó, 1964. 205 pp. GY. ANTALFFY From the Himalayas to the Lake Balaton. The Life of Lajos Lóczy. *

7. APPONYI HENRIK, Gr. Úti- és vadásznaplóm Indiából és a Himaláyából. Bp. Vájná Gyula, 1931. 399 pp. + l mell. H. APPONYI Travelogue and Game-book from India and the Hima-

82

8. ARADI ÉVA-KÁDÁR LÁSZLÓ „Szanszkrit helynév gyűjtemény a Kárpátmedencében.” In Körösi Csorna Sándor életcélja és munkás­ sága.” Debrecen, F.k. Kádár László, 1984. pp. 47-49. É. ARADI-L. KÁDÁR “Sanekrit toponyms from the Carpathian Basin.”* 9. BAKTAY ERVIN A boldog völgy országa. Barangolások Kasmírban. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban, szerk. Cholnoky Jenő. Bp. Franklin, é. n. [1934] 220 [4] pp. + 30 mell. E. BAKTAY The Country of the Happy Valley. Wanderings in Kash­ * mir. 10. BAKTAY ERVIN „A Khaibár-szoros és India északnyugati határvidéke.” In A Földgömb 1 (1930) pp. 331-336. E. BAKTAY ‘The Khaibar Pass and the Northwestern Frontier Circle of India.”* 11. BAKTAY ERVIN A Pandzsáb. Az öt folyó országa. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban, szerk. Cholnoky Jenő. Bp. Frank­ lin, é. n. [1937] 185 [3] pp. + 1 térk. E. BAKTAY The Panjab. The Land of the Five Rivers. * 12. BAKTAY ERVIN „A szikhek.” In A Földgömb 7 (1936) pp. 1-11. E. BAKTAY “The Sikhs.”» 13. BAKTAY ERVIN „Az indusok míthikus földrajza s a Himálaja hatása az ind képzeletre.” In A Földgömb 2 (1931) pp. 48-54. E. BAKTAY “Mythical geography of the Indians and the impact of the Himalayas on the Indian mind.”* 14. BAKTAY ERVIN „Elefántokról.” In A Földgömb 6 (1935) pp. 16-24. E. BAKTAY “The elephants.”* 15. BAKTAY ERVIN „Fatépur, a halott város.” In A Földgömb 7 (1936) pp. 139-149. E. BAKTAY “Fatehpur, the dead city.”* 16. BAKTAY ERVIN dr. Hindusztán. 56 képpel és két térképpel. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban, szerk. Cholnoky Jenő. Bp. A Franklin-Társulat Kiadása, é. n. [1938] 194 pp. + 18 mell. E. BAKTAY Hindustan.*

6*

83

17. „Baktay Ervin: „Hindusztán.” Könyvismertetés, az Üj könyvek rovat­ ban, in Magyar Szemle 36 (1939) p. VI. Book review: “E. Baktay: Hindustan.”* 18. BAKTAY ERVIN „Hogyan él az utazó a Himalájában?” In A Földgömb 4 (1933) pp. 224-233. E. BAKTAY “How does a traveller live in the Himalayas ?”♦ 19. BAKTAY ERVIN India. India múltja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai. I-H. Első kötet: A Pandzsab, az Északnyugati Határvidék, a nagymogulok Indiája, Rádzsputána és Gudzserát. 141 képpel. Második kötet: A Gangesz síkság, a buddhizmus szent földje, Bengal, a Dekkan és Dél-India. 141 képpel és 1 térképpel. Bp. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.T. kiadása, é. n. [1932] 324+324 pp. E. BAKTAY India. India’s Past and Present, Religions, Life of the People, her Cities, Lands and Art-pieces. I-II. *

20. BAKTAY ERVIN India és Indonézia felfedezése és meghódítása. In A Föld felfedezői Ш (szerk. Cholnoky Jenő) Bp. Révai, 1938. pp. 5-107. E. BAKTAY The Discovery and Conquest of India and Indonesia. *

21. BAKTAY ERVIN Indiai éveim. I-П. Bp. Révai, 1938. 294+289 pp. E. BAKTAY My Years in India. * I-II. 22. „Baktay Ervin: Indiai éveim I-П.” Könyvismertetés, az Új könyvek rovatban, in Magyar Szemle 36 (1939) p. VI. Book review: “E. Baktay: My Years in India I-II.”*

23. BAKTAY ERVIN „India nagyvárosai.” In A Földgömb 5 (1934) pp. 241-252. E. BAKTAY “Great cities of India.”*

24. BAKTAY ERVIN „India vasútjai.” In A Földgömb 8 (1937) pp. 345-354. E. BAKTAY “The Indian railways.”* 25. BAKTAY ERVIN „Indusok és hinduk.” In A Földgömb 8 (1937) pp. 192-195. E. BAKTAY “Indians and Hindus.”*

84

26. BAKTAY ERVIN „Kasmír, a Boldog Völgy országa.” In A Földgömb 2 (1931) pp. 97-109. E. BAKTAY “Kashmir, the Land of the Happy Valley.”*

27. BAKTAY ERVIN Királyfiak földjén. Rádzsputána és Gudzsarát. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban, szerk. Cholnoky Jenő. Bp. Franklin, é. n. [1939] 208(4] pp. 4- 18 mell. + 1 térk. E. BAKTAY On the Land of Princes. Rajputana and Gujarat. * 28. „Baktay Ervin: Királyfiak földjén. Rádzsputána és Gudzsarát.” Könyv­ ismertetés, az Új könyvek rovatban, in Magyar Szemle 39 (1940) p. 54. Book review: “E. Baktay: On the Land of Princes. Rajputana and Gujarat.”*

29. BAKTAY ERVIN „Körösi Csorna Sándor útja.” In A Földgömb 5 (1934) pp. 121-132. E. BAKTAY “The way of Alexander Csorna de Kőrös.”* 30. BAKTAY ERVIN „Körösi Csorna Sándor útján.” In A Földgömb 1 (1930) pp. 84-90. E. BAKTAY “Following Alexander Csorna de Kőrös.”* 31. BAKTAY ERVIN „Lahor, a Pandzsáb fővárosa.” In A Földgömb 2 (1931) pp. 212-220. E. BAKTAY “Lahore, the capital of the Panjab.”* 32. BAKTAY ERVIN Magyar utazó Indiában. A Milliók könyve — az ifjú­ ságnak, 10. sz. Bp. Singer és Wolfner Irodalmi R.-T., é. n. [1933] 108(21] pp. E. BAKTAY Hungarian traveller in India. * 33. BAKTAY ERVIN „Mahárádzsák udvarában.” In A Földgömb 7 (1936) pp. 333-343. E. BAKTAY “In the court of the maharajas.”*

34. BAKTAY ERVIN „Majszur és a ’Kék Hegyek’.” In A Földgömb 3 (1932) pp. 8-21. E. BAKTAY “Mysore and the Nilgiris.”*

35. BAKTAY ERVIN „Négy bét a tengeren.” In A Földgömb 6 (1935) pp. 161-171. E. BAKTAY “Four weeks on the sea.”*

86

36. BAKTAY ERVIN „Szilán szigetén.” In A Földgömb 3 (1932) pp. 264-271. E. BAKTAY “On the Island of Ceylon.”*

37. BAKTAY ERVIN “Szimla, Brit-India nyári fővárosa.” In A Földgömb 5 (1934) pp. 41-51 E. BAKTAY “Simla, the summer capital of British India.”* 38. BAKTAY ERVIN „Török-mongolfajú népek Indiában.” In A Földgömb 3 (1932) pp. 264-271. E. BAKTAY “Turko-Mongolian Peoples in India.”*

39. BAKTAY ERVIN et al. A Föld és lakói. Bp. A Pesti Hírlap, 1938.1192 pp. India (Baktay E.): pp. 619-665. E. BAKTAY et al. The Earth and its People. * 40. BALÁS PÉTER Sri Lanka (Ceylon). Bp. Panoráma, 1984. 251[1] pp. P. BALÁS Sri Lanka (Ceylon). * 41. BARÁTHOSI BALOGH BENEDEK Déli turánok (Indiák, Tibet, Előázsia). Baráthosi Turáni Könyvei XIII. Bp. A Szerző kiadása, 1930. 155(1] pp. B. BARÁTHOSI BALOGH Southern Turanians *

42. BERESZTÓCZY MIKLÓS dr. Egyházi földrajz. Az új világtérkép és az Egyház. Budapest, Ecclesia, 1961. 189 pp. Benne: Bhutan p. 54., India p. 61., Nepal p. 76., Pakisztán p. 78., Portugál India p. 79., Sikkim p. 82. M. BERESZTÖCZY Ecclesiastic Geography. * 43. BETHLENFALVY, GÉZA “Chaman Lal, Gipsies. Forgotten Children of India. New Delhi 1962. XV. + 214. p.” Könyvismertetés / Book review: In Acta Orientalia 17 (1964) pp. 358-360.

44. „Bihár mesterei.” ARKAGYIJ ORLOV cikke nyomán a Vokrug Szvetából. In Universum 1986/3, pp. 36-42. “Masters of Bihar.”* Transl. based on A. ORLOV’s article. 45. BILTGENNEK, JACQUES „A lótusz-expedíció Kasmírban.” A szerző Connaissance du Monde-ban megjelent cikke nyomán. In Élet és Tudomány 1966/10. pp. 442-445. J. BILTGENNEK “The Lotus-expedition in Kashmir.”* Transl. from French. 86

46. BRÓZIK KÁROLY A Brit Birodalmon keresztül. Bp. 1892. K. BRÓZIK Throughout the British Empire. * 47. BRUNTON, PAUL India titkai. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi, é. n. [19381], 19412, 19433, [1 ]347 pp. + 12 mell. P. BRUNTON A Search in Secret India. Transl. from English. 48. CANDLER, EDMUND Tibet leleplezése. A brit hadsereg benyomulása Lasszába. Ford. Halász Gyula. A Hat Világrész. Utazások és felfede­ zések XVII. Bp. Világirodalom, é. n. 201 pp. + 2 térk. E. CANDLER Unmasking Tibet. The British Army Penetrates into * Tibet. Transl. from English.

49. CHATTERJEE, SHIBA PRASAD „A kartográfia helyzete Indiában.” In Geodézia és Kartográfia, 1969/3 különszám, pp. 11-17. S. P. CHATTERJEE “Cartography in India.”* Transl. from English. 50. CHOLNOKY JENÓ A Föld felfedezői és meghódítói I-V. Harmadik kötet: (Baktay Ervin-Bulla Béla) India, Ausztrália és Óceánia. Bp. Révai, 1938. Az I. kötetben: CHOLNOKY: Stein Aurél utazásai, pp. 211-236, a III. kötetben: BAKTAY: India és Indonézia felfedezése és meghódítása, pp. 5-117. J. CHOLNOKY (ed.) Discoverers and Conquerors of the Earth. * 51. COCCHIARA, GIUSEPPE Az európai folklór története. Ford. Balázs János és Lontai László. Ortutay Gyula bev. és kiég, tanulmányával. Bp. Gondolat, 1962. 657 pp. G. COCCHIARA History of the European Folklore * Transl. from Ita­ lian : Storia del Folklore in Europa, Torino 1954.

52. DAVID-NEEL, ALEXANDRA Arjopa. Európai asszony zarándokútja a tiltott Lhászába. Tíz képpel és egy térképpel. Ford. Kemény Katalin. Ampelos-könyvek III. Fk. Grünmann Sándor, Debrecen é. n. 288 pp. A. DAVID-NEEL My Journey to Lhasa. Transl. from English. 53. DIJBNICKI, KRZYSZTOF Nepál, királyság a fellegek között. Ford. Lipcseyné Bánfalvy Júlia. Bp. Kossuth, 1983. 159[4] pp. K. DIJBNICKI Nepal, Kingdom in the Clouds. * Transl. from Polish.

54. DEZSÉRY LÁSZLÓ India. Kozmosz könyvek. Bp. Kozmosz, 1977. 309[9] pp. + 16 m. L. DEZSÉRY India * 87

55. DUKA TIVADAR „Alsó-Bengál physikai és éghajlati tekintetben.” In Budapesti Szemle, 2. foly. 9 (1867) pp. 41-55. T. DUKA “Lower Bengal — physical and climatic conditions.”* 56. DUKA TIVADAR Első benyomások Kelet-Indiában. A hindu társadalom alaptörvényei. Előadás. S[átor]-a[lja]-Űjhely, Zemplén Ny., 1888. 15 pp. T. DUKA First Impressions in Eastern India. The Principal Laws of the Hindu Society. * 57. ERDŐS KAMIL A Békés megyei cigányok — Cigánydialektusok Magyar­ országon. Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, 1959, 43 pp. 19692, 1979s 87 pp. K. ERDŐS The Gypsies of Békés County. Gypsy Dialects in Hungary. * 58. ERDŐS, KAMIL “A classification of Gypsies in Hungary.” In Acta Orientalia 10 (1960) pp. 79-82. 59. FABRI, CHARLES “Bihar, where the Buddha walked.” In Tourist News 1955 Oct. pp. 61-76.

60. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN Buddha útján a Távol Keleten. I-П. A szerző eredeti fényképfelvételeivel és rajzaival. Bp. Révai, 1938. 260 + 242 pp. Z. FELVINCZI TAKÁCS In the Wake of the Buddha in the Far East. * I-II 61. „Felvinczi Takács Zoltán: Buddha útján a Távol Keleten I-П.” Könyv­ ismertetés, in Magyar Szemle 35 (1939) p. VII. Book review: “Z. Felvinczi Takács: In the Wake of the Buddha in the Far East I-II.”* 62. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Darjeeling.” In Evangelical Hungary П. (1940) p. 4. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Darjeeling.”*

63. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Eindriicke in Delhi und Agra.” In Pester Lloyd 1936 máj. 31., p. 32. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Impressions in Delhi and Agra.”* (In German).

88

64. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „India szívében.” In Napkelet (1938) pp. 103-107. Z. FELVINCZI TAKÁCS “In the heart of India.”*

65. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Kaleidoskopisches aus Delhi.” In Pester Lloyd 1936 jún. 28., pp. 10-12. (In German.) Z. FELVINCZI TAKÁCS “Caleidoscopic impressions from Delhi.”* 66. GAJDOS LÁSZLÓ—TÖLGY ISTVÁN ..Kerala kenyere.” In Élet és Tudomány 1980/10, pp. 303-305. L. GAJDOS—I. TÖLGY “Bread of Kerala.”* 67. FILCHNER, WILHELM Kínából Indiába. A Hoang-Hótól az Indusig. Ford. nélkül. A fordítást átnézte Halász Gyula. 38 képpel, 1 térkép­ pel. Bp. Az Athenaeum kiadása, é. n. W. FILCHNER From China to India. From the Hoang-Ho to the Indus * Translated from German: Bismillah I Vom Huang-Ho zum Indus. Leipzig, Brockhaus, 1941. 68. GÁSPÁR FERENC Kelet- és Hollandus India. Bp. Singer—Wolfner, 1906. 479[1] pp. F. GÁSPÁR Eastern and Holland-India. *

69. GÁSPÁR FERENCZ dr. Az Indiai óceán titokzatos partjain. Adentől Elő- és Hátsó-India körül Jáva szigetéig. A Föld körül c. hatkötetes útleírás III. kötete, önálló műként is. Bp. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.-T. kiadása, é. n. [1906-1908]. 476 pp. F. GÁSPÁR At the Mysterious Shores of the Indian Ocean. *

70. „Gát a Mahávelin.” N.N. In Universum 1985/12, p. 92. “Dam on the Mahaveli.”* 71. GÁTHY VERA „Egy magyar származású utazó Indiában.” In Élet és Tudomány 1966/47 pp. 2252-53. V. GÁTHY “A Hungarian traveller in India.”*

72. GÁTHY VERA Mit kell tudni az Indiai Szubkontinensről? A Mit kell tudni sorozat kötete. Bp. Kossuth Könyvkiadó 1974. 272 pp. V. GÁTHY Practical Guide to the Indian Subcontinent. *

73. GERMANUS GYULA „A mai India.” In Budapesti Szemle 667 (1933 jún. 1.) pp. 274-299. Klny. is. GY. GERMANUS “India Today.”*

89

74. GERMANUS GYULA „A távoli Kelet világa. Felvinczi Takáts Zoltán: Buddha útján a Távol Keleten. Könyvismertetés. In Budapesti Szemle 253 (1939) pp. 250-254. GY. GERMANUS Book review: “The World of the Far East. Z. Felvinczi Takáts’ In the Wake of the Buddha in the Far East.”*

75. GERMANUS GYULA Gondolatok Gül Baba sírjánál. Művelődéstörténeti Tanulmányok. Vál., szerk., utószó: Antall József. Bp. Gondolat, 1984. 365(2] pp. GY. GERMANUS Thoughts at Gül Baba’s Tomb. * 76. GÖMÖRI ENURE India, Burma, Indonézia. Bp. Szikra 1956. 151 pp. E. GÖMÖRI India, Burma, Indonesia. * 77. GÖMÖRI ENDRE Pakisztán—Bangla Desh. Bp. Kossuth, 1972. 182 pp. E. GÖMÖRI Pakistan—Bangla-Desh. *

78. HARMATTA JÁNOS “The Gipsies in Hungary,” In Forgotten Sons of India, ed. by Chaman Lal, Delhi 1962, pp. 84-98. 79. HÉDIN, SVEN A rejtelmes India felé. I-П. Sven Hédin utazása Perzsia sivatagjain keresztül. Ford, és bev. Zigány Árpád. Bp. Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-Vállalat kiadása, é. n. [19??] 568 + 554 pp. S. HÉDIN Towards the Mysterious India. * Transl. from English ? 80. HÉDIN, SVEN Ázsia szívében. Tízezer kilométernyi úttalan utazás I-П. Átdolg. Dr. Thirring Gusztáv. Bp. Lampel, é. n. [1906] 189 + 240 pp. + 59 t. + 1 térk. + 63 t. + 1 térk. 8. HÉDIN In the Heart of Asia.♦ Transl. from English. (Asian Tu-sen mil pa okánda vagar—in Swedish.)

81. HÉDIN, SVEN Transzhimalája—Felfedezések és kalandozások Tibetben. Ford, és átdolg. Kondor Alfréd. Bp. Lampel, é. n. [1910] 330 pp. + 2 térk. 4- 22 színeskép + 4 műmell. + 1 panoráma + 44 kép. S. HÉDIN Transhimalaya—Discoveries and Adventures in Tibet. * Transl. from English ?

82. HÉDIN, SVEN Csangpo Láma zarándokútja. Ford. Gergely Jolán. Bp. Genius, é. n. [1922] 272 pp. S. HÉDIN The Pilgrimage of Lama Changpo.* Transl. from Swedish.

90

83. HÉDIN, SVEN Belső Ázsia küszöbén, 1890-1891. Ford. Halász Gyula. Bp. Franklin, é. n. [1928] 136 pp. + 31 t. + 1 térk. S. HÉDIN At the Threshold of Asia. * Transl. from English. 84. HÉDIN, SVEN Első utam Ázsiába. Világjárók. Ford. Halász Gyula. Bp. Franklin, é. n. [1930] 138 pp. + 22 t. + 1 térk. S. HÉDIN My First Trip to Asia. * Transl. from English.

85. HÉDIN, SVEN A selyem útja I-П. Ford. Vitéz Mezey Dénes. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban, szerk. Cholnoky Jenő. Bp. Franklin-Társulat, é. n. [1939] 308 pp. + 61 kép. S. HÉDIN The Silk-Road I-II. Transl. from English.

86. HONIGBERGER, J. M. Thirty-five years in the East; adventures, discoveries, experiments, and historical sketches, relating to the Punjab and Cashmere; in connection with medicine, botany, phar­ macy and culture; together with an original materia medica; and a medical vocabulary, in four European and five eastern languages. Ill. with numerous engravings, containing portraits, plans, facsimiles, view of the fortress of Lahore . . . I-П. London, 1852; Calcutta 19052. New York, H. Boilliere. XXIX + 206 + XVI+ 448 pp. In German: Vienna, 1861. 87. HUMBOLDT, A. von Kosmos I-П. (Tudománytörténet, rengeteg adattal, információval az India megismerésével kapcsolatos történeti, kultúr és tudománytörténeti vonatkozásokhoz. Az eredeti I. köt. 1845-ben, a II. 1859-ben jelent meg.) W. Bölsche előszavával. Ford. Fülöp Zsigmond. Bp. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, é. n. 215 + 178 pp. A. von HUMBOLDT Kosmos I-II. Transl. from German.

88. HÜBNER SÁNDOR gr. A Brit Birodalmon keresztül. Függelékül a „La France’’ póstahajó égése 1886 deczember 20-án. I-П. Bp. Ráth Mór, 1892. 416 + 407 pp. + 26+12 kép + 1 térk. Ebben: II. IV. rész: India, pp. 3-167. S. [J.A.] HÜBNER Across the British Empire. * Transl. from German. 89. HÜBNER [JOSEPH ALEXANDER] SÁNDOR A búrok hazája. A Brit birodalmon keresztül.—Függelékül a „La France” postahajó égése 1886. I-П. I. köt.: Dél-Afrika, Űj Zéland, Ausztrália, India. 2. köt.: India, Óceánia, Éjszak-Amerika. Bp. Ráth, 1899. J.A. HÜBNER The Country of the Boers. Across the British Empire * I-II. Transl. from German. Durch das Britieche Reich, 1886. •1

90. India. [A Nagy Szovjet Enciklopédia 18. kötetének címszava; oroszból] Ford. Lénárt György. Bp. Szikra, 1955. 173[2] pp. India. Entry from The Great Soviet Encyclopaedia, vol. 18. Transl. from * Russian.

91. India. (Útikönyv, a FODOR’s India 1973 kibővített magyar kiadása.) Panoráma Útikönyvek. Ford. Gáthy Vera. Kiég.: Balogh András, Debreczeni Árpád, F. Nagy Angéla, Kalmár György, M. Fehér Éva, Szegedi Nándor, Vekerdi József. Bp. Panoráma, 1977. 653 pp. + 18 térkép. India—FODOR’s GUIDEBOOK 1973 with Hungarian additions. * 92. „India és népei.” In Budapesti Szemle, I. foly. 1. (1857) pp. 307-322. “India and her peoples.”* 93. „Jégpajzs Tibetben? M. G. GROSZVALD írása nyomán, а Земля и Вселенная-ból. In Universum 1985/4, pp. 64-65. “Ice-shield on Tibet ?”♦ Transl. based on M.G. GROSVALD’s article.

94. JÓZSEF FŐHERCEG A cigányokról, a cigányok történelme, életmódja, néphite, népköltése, zenéje, nyelve és irodalma. Magyar-cigány szó­ gyűjteménnyel. Wlislocki Henrik közreműködésével. In Pallas Nagy­ lexikona IV. Bp. 1894. Klny. is, 97 pp. Archduke JÓZSEF [JOSEPH CHARLES LOUIS] About the Gypsies. The history of the Gypsies, their way of living, their beliefs, folk­ lore, music, language and literature. With Hungarian—Gypsy * Vocabulary. 95. KALMÁR GYÖRGY India—nyugalom és nyugtalanság. Bp. Kossuth, 1971. 245[3] pp.; 19732. 278 pp. GY. KALMÁR India—Stillnese and Tension. * 96. KALMÁR GYÖRGY A felrobbant ország: Pakisztán—Bengália. Világ­ járók 93. Bp. Gondolat, 1974. 396 pp. GY. KALMÁR The Exploded Country: Pakistan—Bangla Desh. *

97. KALMÁR GYÖRGY „A nagák.” In Élet és Tudomány 1969/15, pp. 693-698. GY. KALMÁR ‘The Nagas.”*

92

98. KEÖPE VIKTOR Ceylon, az Éden szigete. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban, szerk. Cholnoky Jenő. Bp. Franklin-Társulat, é. n. [1934] 189 pp. + 12 k. V. KEÖPE Ceylon, the Island of the Eden. * 99. KEÖPE VIKTOR A szigetek gyöngye. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban, szerk. Cholnoky Jenő. Bp. Franklin-Társu­ lat, 1936, 189 pp. + 53 kép + 2 térk. V. KEÖPE The Pearl of Islands. *

100. KÉZ ANDOR dr. Felfedezők lexikona. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban, szerk. Cholnoky Jenő. Bp. Franklin-Társu­ lat, é. n. [1938] 162 pp. Benne többek között: Baktay Ervin, Germanus Gyula, Sven Hédin, Alexander von Humboldt, Körösi Csorna Sándor, Ligeti Lajos, Lóczy Lajos, Marco Polo, Széchenyi Béla, Vasco da Gama. A. KÉZ An Encyclopaedia of Discoverers. *

101. KISZELY ISTVÁN A Föld népei 2. Ázsia népei. Bp. Gondolat 1984. 754 pp. Ebben: Ázsia emberfajtáinak szintetikus csoportosítása: pp. 42-72: 3. Indid rassz vagy rasszegyüttes: pp. 53-61; Dél-Ázsia népei 321-412. (A Világlótusz déli szirma: pp. 323-324; Dél-Ázsia benépesedése pp. 325-326 ; öskőkor 326-327 ; Átmeneti kőkor 327; őskor 327-331; Történeti kor 331-334; Dél-ázsiai csontvázleletek 335-338; Dél-Ázsia népeinek felosztása 339-343; Kasztrendszer 344-352; Dél-Ázsia antropológiai kutatása és mai lakosságának cso­ portosítása 353-359.) Dél-Ázsia népeinek területi tagolódása 360403: 1. ősi törzsi lakosság 367-383 (Negritók; A veddák; Kolári né­ pek ; Északkeleti ausztralid-mongoloidok; India északi területén élő belső-ázsiai népek); 2. ,,Dél-indiaiak” vagy dravidák 383-394; 3. Dél-Ázsia északnyugati és északi részének lakói 394-403. Srí Lanka (Ceylon) lakói 403-410; Belső-Ázsia népei és a Himalája déli oldala mentén lakó népek 413-475 (Ázsia szíve 415-Л19; Tibet népei 443457); A Himalája déli oldalának lakói (Nepál lakói 457-464; Szik­ kim lakói 164-466; Bhután lakói 466-468; Kasmír lakói 468-470). I. KISZELY Peoples of the Globe 2. Peoples of Asia. * 102. KREITNER GUSZTÁV Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japán, China, Tibet és Burma országokban (1877-1880 között.) 1-2. Bp. Révai 1882. 1028 pp. (Ugyanez megjelent Bécsben 1881-ben.) G. KREITNER Count Béla Széchenyit Oriental Expedition in India, Japan, China, Tibet and Burma. *

93

103. KUBASSEK JÁNOS A veddák földjén — Sri Lanka szigetén. A Világ­ járók sorozatban, 186. Bp. Gondolat, 1989. 254 pp. + 32 1. színes + 24 ff. mell. J. KUBASSEK The Land of the Veddas - Sri Lanka *

104. KUBASSEK JÁNOS „Az ismeretlen India 1-3.” In Élet és Tudomány. 1. Ládák és Zanzibár ÉT 1982/46 pp. 1463-1466; 2. Az Andaman és Nicobar-szigetek ÉT 1982/47 pp. 1495-1498; 3. A Thar-eivatag ÉT 1982/48 pp. 1527-1530. J. KUBASSEK “The Unknown India.”* 105. KUUN GÉZA Gr. Ismereteink Tibetböl. Bp. Magyar Tudományos Aka­ démia, 1900. 80 pp. G. KUUN Our Knowledge about Tibet. *

106. LASZ SAMU dr. „Sven Hédin.” In Az Érdekes Újság 3/34 (1915) pp. 33-34. S. LASZ “Sven Hédin.” A portrait. 107. LIGETI VILMA „Egy indiai törzs.” (A tódákról.) In Élet és Tudomány 1964/50, pp. 2374-2379. V. LIGETI “An Indian Tribe.”*

108. LÓCZY LAJOS A geológiai megfigyelések leírása és eredményei gróf Széchenyi Béla keletázsiai útjából. Bp. Franklin, 1890. 437 pp. L. LÓCZY Description and Results of Geological Observations of Count B. Széchenyit East Asian Expedition. * 109. LÓCZY LAJOS Kukunor és Keleti Tibet. Bp. Fanda, 1880. 25 pp. L. LÓCZY Kukunor and East Tibet. *

110. MAGYAR J. ELEK „A Nicobári szigetek magyar vonatkozásai.” In Képes Vasárnap 42 (1942 okt. 13) p. 662. J. E. MAGYAR “Hungarian aspects of the Nicobar Islands.”* 111. MAKAI GYÖRGY India. Útmutató városi és falusi előadók részére 54. Bp. Művelt Nép Könyvkiadó, 1952. 50 pp. GY. MAKAI: India. Manual for town and village propagandists. *

94

112. Marco Polo utazásai. Világjárók. Klasszikus útleírások III. Ford., bev., jegyz. Vajda Endre. Bp. Gondolat 1963. 458[1] pp. Ebben: Harmadik könyv: Zipangu, a szigettenger és az Indiai-tenger partvidéke meg szigetei, pp. 281-334. Marco Polo’s Travels. * Translated from Italian: I viaggi di Marco Polo. 113. MOCSÁRY BÉLÁKÉ FÁY MÁRIA India és Ceylon. Úti jegyzetek. Bp. Az Athenaeum R.-Társulat Könyvnyomdája, 1899. 230 pp. M. FÁY-MOCSÁRY India and Ceylon. Travelogue. *

114. MOCSÁRYNÉ FÁY MÁRIA Keleti utazás Egyiptom, Szentföld, India, Ceylon. Úti jegyzetek. Bp. Athenaeum, 1901. 400 pp. M. FÁY-MOCSÁRY Travels in Egypt, Holy Land, India, Ceylon. * 115. „4800 km-es csatorna Indiában?” A New Scientist cikkének átvétele. In Élet és Tudomány 1972/43, p. 2056. “4,800 km canal in India”* Transl. based on an article from the New Scientist. 116. „Pakisztán kalasjai, a tűz és a szenvedély népe.” D. DENVER cikke nyomán, a National Geographic-ból. In Universum 1986/1, pp. 3-17. “The Kalas of Pakistan: the people of fire and passion.”* Transl. based on D. DENVER’S article. 117. „Pakisztán új fővárosa: Islamabad.” A Cooperation Technique cikke nyomán. In Élet és Tudomány 1975/12 p. 569. “Islamabad — the capital of Pakistan.” Transl. based on the article of the Cooperation Technique.

118. PATKÓ IMRE—RÉV MIKLÓS Tibet. Irta Patkó Imre, fényképezte Rév Miklós. Bp. Képzőművészeti Alap, 1957. 147 pp. + 210 fény­ kép + térkép. I. PATKÓ-M. RÉV Tibet * 119. RAFFAI EDGÁR Pakisztán. Bukarest, Tudományos Kiadó, 1958.115 pp. + 1 térk. E. RAFFAI Pakistan *

120. ROT, SÁNDOR “An Indian Wedding.” In Acta Ethnographica 33 (1984)

95

121. SAPOSNYIKOVA, LJUDMILLA VASZILJEVNA A Kék-hegyek tör­ zseinek titkai. Ford. Auer Kálmán. Universum könyvek. Bp. Kossuth, 1974. 219[4] pp. L. V. SHAPOSHNIKOVA Secrets of the Tribes of the Nilgiri. * Transl. from Russian. 122. SAPOSNYIKOVA, LJUDMILLA VASZILJEVNA A dzsungel ösvényei. Ford. Auer Kálmán. Universum könyvek. Bp. Kossuth, 1980. 187(4] pp. L. V. SHAPOSHNIKOVA Paths in the Jungle *

123. SHARMA,BHARATBHUSHAN„Védikuskorabeliesküvőihagyományok a multáni (India) etnikumban.” In Folklór, életrend, tudomány­ történet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Bp. Az MTA Néprajzi Kutató Csoportja, 1984. pp. 235-237. BH. BH. SHARMA ‘Vedic wedding traditions in the Multani popula­ tion.”* 124. STEIN, Sir AURÉL ‘‘A Chinese expedition across the Pamirs and Hindukush A. D. 747.” In The Geographical Journal XXII (1922). Idem in The New China Review 1922. Klny. 21 pp. 125. STEIN, M. A. “Across the ’Sea of Sand’.” In Travels and Exploration 1909, pp. 193-204.

126. STEIN, M. A. “A journey of geographical and archaeological exploration in Chinese Turkestan.” In The Geographical Journal XX (1902) pp. 575-610. Klny., London, Print Clowes, 1902, 36 p. Idem: in Annual Report of the Smithsonian Institute, 1903, pp. 747-774. 127. STEIN, Sir AURÉL “A third journey of exploration in Central Asia 1913—1916.” /nThe Geographical Journal XVIII (1918) pp. 117-130, 195-225. Klny. London, Print Clowes, 1918. 71 pp. + 8 t. + 1. térk. Magyarul: Indiából Kínába. Harmadik utam Belső-Ázsiába 1913-1916. Ford. Halász Gyula. Bp. 1923.

128. STEIN AURÉL Ázsia halott szívében. Válogatott írások. Vál. szerk. (sajtó alá rend.) és utószó: Szörényi László. Ford. Bendl Júlia, Halász Gyula. Bp. Helikon, 1986. 454 pp. + 10 mell. A. STEIN In the Dead Heart of Asia. * Selected writings.

96

129. STEIN AURÉL „Belső-Ázsia általános kiszáradásának kérdése.” In Földrajzi Közlemények XXXIX (1911) pp. 60-67. A. STEIN “Problem of general desiccation in Central Asia.”* 130. STEIN, Sir AURÉL “Dessication in Asia. A geographical question in the light of history.” In The Hungarian Quarterly, winter 1938. Repr. Bp. The Society of the Hungarian Quarterly, 1938. pp. 1-13. 131. STEIN, M. AURÉL „Eine Ferienreise nach Srinagar (Kashmir).” München, Cotta, 1889. 37[3] p. Klny. az Allgemeine Zeitungból. STEIN, M. AURÉL “A holiday travel to Srinagar (Kashmir).”*

132. STEIN, M. A. „Exploration géographique et géologique en Asia Centrale (1906-1908).” In La Géographie XX. pp. 137-154. M. A. STEIN “Geographical and geological exploration in Central Asia (1906-1908).”* 133. STEIN, M. A. “Exploration in Central Asia.” In Geographical Journal 1909, pp. 5-36, 241-271. 134. STEIN, M. AURÉL dr. “Explorations in Central Asia.” In The Journal of the Manchester Geographical Society. Vol. XXVI. Pt. HI. (Manchester, 1910) pp. 113-142

135. STEIN, M. A. “Explorations in Central Asia 1906-1908.” In Scottish Geographical Magazine XXVI (1909), pp. 225-240, 281-283. Also in The Journal of the Manchester Geographical Society. XXVI. pp. 113-142. 136. STEIN AURÉL „Földrajzi és régészeti kutatások Belső-Ázsiában.” In Földrajzi Közlemények XXXVII (1909) pp. 30-78. A. STEIN “Geographical and archaeological explorations in Central Asia.”* 137. STEIN, Sir AURÉL “From Swat to the Gorges of the Indus.” In The Geographical Journal, vol. C/2 (1942) pp. 49-56. Klny. is.

138. STEIN, M. A. „Geographische und archaeologische Forschungsreisen in Zentralasien, 1906-1908.” In Mittelungen der Geographischen Gesell­ schaft (Wien) IV (1909) pp. 149-178, V (1910) pp. 289-332. Klny. is. M. A. STEIN “Geographical and archaeological exploration in Central Asia.”*

7

97

139. STEIN AURÉL Indiából Kínába. Harmadik utam Belső-Ázsiába 19131916. Ford. Halász Gyula. Bp. Athenaeum, 1923. 133[2] pp. 4- 21 k. + 2 térk. A. STEIN From India to China. * Transl. from English.

140. STEIN, Sir AURÉL “In memóriám Filippo de Filippi.” In Alpine Journal, Nov. 1939, pp. 296-303. Klny. is. 141. STEIN, Sir AURÉL “Innermost Asia: its geography as a factor in history.” In The Geographical Journal LXV (1925) pp. 377-403, 473-498. Magyarul: Legbelsőbb Ázsia földrajzának hatása a törté­ netben. Bp. 1925. 142. STEIN AURÉL Középázsiai utam (1906-1908). Magyar Könyvtár 557. Ford. Halász Gyula. Bp. Lampel, é. n. [1909] 58[6] pp. A. STEIN Central Asian Expedition (1906-1908). * Transl. from English.

143. STEIN AURÉL Legbelsőbb Ázsia földrajzának hatása a történetben. Felolvasás. Berzeviczy Albert megnyitó beszédével. Bp. MTA, 1925. 47 pp. A. STEIN Innermost Asia: its geography as a factor in history.

144. STEIN, M. A. “Memoir on maps illustrating the ancient geography of Kashmir.” In Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. XLVIII. Pt. 1. (1899), Extra No. 2. 232 pp. Reprinted by the Asiatic Society, Patna, Indological Book Co., 1977. 232 pp. 145. STEIN, M. A. “Note on a map of the Turfan Basin.” In The Geographical Journal XXXIII (1933) pp. 236-246. + map. Klny. is. 146. STEIN, AURÉL “Notes on maps of ancient Kashmir and Srinagar.” In Imprimerie Nationale (Paris) 1897, pp. 75-85. Klny. is.

147. STEIN, M. A. “Notes on maps of ancient Kashmir and Srinagar.” In Actes du XI. Congress des Orientalistes. Section I. 1898, pp. 75-85. 148. STEIN, M. AURÉL “Notes on the ancient topography of the Pir-Pants&l Route.” In Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, LIV (1895), pp. 376-86.

149. STEIN, Sir AURÉL “Note on the routes from the Panjab to Turkestan and China, recorded by W. Finch (1611).” In Journal of Panjab Historical Society VI. é. n. 98

150. STEIN, M. A. “Note on topographical work in Chinese Turkestan/9 In Geographical Journal 17 (1901) pp. 409-414.

151. STEIN, Sir AURÉL On Ancient Central-Asian Tracks. Brief Narrative of three Expeditions in Innermost Asia and North-Western China. London, Macmillan, 1933. XXIV + 342 pp. + 147 ill. and pits. Repr. New York, AMS, 1971. XXIV + 342 pp. + 82 pits + 1 map. 152. STEIN, Sir AURÉL “On ancient tracks past the Pamirs.” In The Hima­ layan Journal. Calcutta (Thacker) 1932. 26 p. + 1 map. Klny. is.

153. STEIN, M. A. “Résumé: Sur ses explorations en Asie Centrale.” In T’oung Pao, Série II. Tome X. pp. 241-244. M. A. STEIN “Note on his exploration in Central Asia.”* 154. STEIN, Sir AURÉL “The Desert Crossing of Hsuaii Tsang 630 A. D.” In The Geographical Journal XIX. (1919) pp. 256-277.

155. STEIN, M. A. ,,Vortragsbericht: Reise in Chinesisch-Turkestan.“ In Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde (Berlin) 1909, p. 351ff. M. A. STEIN “A report on the exploration in Chinese Turkestan.”* 156. SURÁNYI SÁNDOR “Bangla Desh.” In Élet és Tudomány 1972/4, pp. 151-156. S. SURÁNYI “Bangla Desh.”* 157. SZEGEDI NÁNDOR „Elő-India. 1. Indiai Köztársaság.” In Földrajzi Közlemények 28 (1980) pp. 237-272. N. SZEGEDI “East-India. 1. The Republic of India.”*

158. SZEGŐ LÁSZLÓ (szerk. és vál.)Cigányok,honnét jöttek—merre tartanak? (Tanulmánygyűjtemény.) Bp. Kozmosz könyvek, 1983. 385[6] pp. L. SZEGŐ (ed.) Gypsies. Where they came from — where do they get? *

159. Széchenyi Béla gróf keletázsiai útjának tudományos eredménye. I—HL Bp. Kilián, 1890—1897. I.: 736 pp. + 175 ábra + 10 t. + 1 térk.; II.: 877 pp. + 34 ábra; III.: 455 pp. + 37 ábra + 14 t. Scientific Results of Count В. Széchenyit Expedition to East-Asia. * 160. SZÉCHENYI ZSIGMOND Náhar. Indiai útinapló. Bp. 1940. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 19873. 540 pp. ZS. SZÉCHENYI Nahar. Indian travelogue.*

7*

99

161. SZIGETI JÁNOS [= VÉRTES JÁNOS] Pakisztán. Bp. Gondolat, 1979. 181 pp. J. SZIGETI Pakistan.♦ 162. SZILÁGYI ÉVA India tegnap és ma. Bp. Egyetemi Nyomda, 1956. 64 pp. É. SZILÁGYI India Yesterday and Today. *

163. TUCCI, G[IUSEPPE]—GHERSI, E. Kincses Tibet.—Az 1933. évi Tucci-féle nyugat-tibeti tudományos kutatóút krónikája. Ford. Révay József. Bp. Franklin, é. n. [1937] 181[3] pp. G. TUCCI-E. GHERSI Expedition to Tibet in 1933. * Transl. from Ita­ lian. 164. UPADHYAYA, HARI S. “Functions of the Hindu joint family: a study based upon the analysis of Bhojpuri folksongs of India.” In Acta Ethnographica 17 (1968) pp. 383-388. 165. URAY, GÉZA “Bhutan: A Kingdom of the Eastern Himalayas. Photo­ graphs Guy van Strydonck. Text Franchise Pommaret—Imalda, Yoshiro Imalda. English transl. Jan Noble. Editions Olizane, Geneva 1984, 175 p.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 40 (1986) pp. 212-213. G. URAY Book review: “F. Pommaret-Imalda—Y. Imalda: Bhutan: A Kingdom of the Eastern Himalayas.”

166. URAY, GÉZA “Robert Shafer: Ethnography of Ancient India. Wiesbaden, 1954,Otto Harrassowitz VH + 173.pp. + 2 maps.” Könyvismertetés/ Book review: in Acta Orientalia 6 (1956) pp. 306-309. 167. VAY PÉTER, gróf A keleti féltekén. I. fej. India felé, pp. 7-69. Bp. Franklin-Társulat 1918. 479[1] pp. P. VAY On the Eastern Hemisphere. * 168. VEKERDI JÓZSEF A magyarországi cigány kutatások története. Folklór és etnográfia 7. Igen gazdag bibliográfiával. Debrecen, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 1982. 59[1] pp. J. VEKERDI An Outline of Gypsy Studies in Hungary. With a summary and bibliographio abstracts in English.

100

169. VEKERDI, JÓZSEF “Fr. de Vaux de Foletier: Le monde des Tsiganes. Berger—Levrault, Paris 1983, 213 p. illustr.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 40 (1986) pp. 214-215. J. VEKERDI Book review: “Fr. de Vaux de Foietier: The World of the Gypsies.”*

170. VEKERDI, JÓZSEF “Jan Joors: The Gypsies. New York 1967, 256 p.” In Acta Orientalia 22 (1969) pp. 388-390. J. VEKERDI Book review: “J. Joors: The Gypsies.”

171. VÉCSEY ZOLTÁN dr. „Ceylon. Az Indiai-óceán ‘Zafír-szigete’.” In Élet és Tudomány 1968/4, pp. 164-169. Z. VÉCSEY “Ceylon: The ‘Sapphire’ of the Indian Ocean.”*

172. VÉCSEY ZOLTÁN dr. „Szikkim, a dzsungelek és gleccserek közötti ország.” 1-2. ín Élet és Tudomány 1966/36 pp. 1694—1698 és 1966/ 48 pp. 2278-2286. Z. VÉCSEY “Sikkim, the country between the jungles and glaciers.”* 173. VOJNICH OSZKÁR British India, Burma, a Maláji félsziget és Siám. Úti jegyzetek. Bp. Singer és Wolfner, 1913. 288 pp. O. VOJNICH British India, Burma, the Malay Archipelago and Siam. * 174. WADDEL, L[AWRENCE] AUSTINÉ A rejtelmes Lhassza és az 1903— 1904 évi angol katonai expedíció története. Átdolg. Dr. Schwalm Amadé. Bp. Lampel, 1910. 287 pp. + 25 szkép + 48 műmell. L. A. WADDEL The Mysterious Lhassa and the History of the 1903-1904 British Military Expedition. * Transl. and retold.

175. WESTERMARCK, EDWARD Az emberi házaság története. A Szocioló­ giai Könyvtár sorozatban. Ford. Harkányiné Weiser Ella. Bp. Athenaeum, 1910. 352 pp. E. WESTERMARCK History of Human Marriage. Transl. from the 3rd English ed.

176. WOJTILLA, GYULA Hungarians in Maharaja Ranjit Singh’s Court. New Delhi, Hungarian Information and Cultural Centre, 1981. 20 pp. Pandzsábi nyelven is. / Also in Panjabi, ibidem 1982.

177. WOLSKI, KRZYSTOF „Pakisztán.” Ford. N. N. In Élet és Tudomány 1965/45 pp. 2141-2146. K. WOLSKI “Pakistan.”* Transl. from Polish. 101

178. WOYNÁROVICH ELEKKÉ „A Himalája országában 1-5.” In Élet és Tudomány. 1. „Namaszte”, ÉT 1971/2, pp. 70-75; 2. „Kathmandui városnézés”, ÉT 1971/3, pp. 129-134; 3. ,,Kirándulások”, ÉT 1971/4, pp. 176-182; 4. ,,Istenek nyugalma — emberek szorgalma”, ÉT 1971/5, pp. 225-230; 5. „Lakodalom Hetaurában”, ÉT 1971/6, pp.272-277. E. WOYNÁROVICH Mrs. “In the country of the Himalayas.”*

179. WOYNÁROVICH ELEKNÉ [HOLLŐSY PÁLMA] Nepál—az Élő Istennő országa. Világjárók 128. Bp. Gondolat, 1979. 380[3] pp. P. WOYNÁROVICH-HOLLÓSY Nepal-the Land of the Living * Goddess. 180. XÁNTUS JÁNOS Néhány hét Ceylon szigetén. Bp. Franklin, 1877. [2] 154 pp. J. XÁNTUS A Few Weeks in Ceylon. * 181. XÁNTUS JÁNOS „Néhány hét Ceylon szigetén 1-4.” In Budapesti Szemle 13. köt. (1877) pp. 127-150., 292-349., 14. köt. (1877) pp. 120-137., 231-284. J. XÁNTUS “A few weeks in Ceylon.”* 182. ZICHY JENŐ Keleti kutatások a magyarság eredetének felderítése érde­ kében. Bp.-Leipzig, Hornyánszky—Hiersemann, 1905. 303[l] pp. J. ZICHY Oriental Expeditions for Discovering the Origin of the Hunga­ rians *

183. Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása. I-VI. Bp.-Leipzig, HornyánszkyHiersemann, 1900-1905. J. Zichy’s Third Asian Expedition I-VI. *

102

4. Útleírás, útikönyv. Útirajz, életkép Itinerary, Guidebook. Travelogue, Personal Narrative

1. „A harmadik nem.” Ford N. N. In Interpress Magazin 1984/5, pp. 107-108. “The third sex.”* Transl.

2. ALENSZEJEV, SZ. „Legenda a vasoszlopról.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1979/10, pp. 20-21. S. ALENSEYEV “Legend of the Iron Pillar.”* Transl. from Russian. 3. „A nagymogul álomvárosa.” Ford. N. N. In Ország-Világ, 1987 dec. 16., p. 9. “Dream-city of the Great Mughal.”* Transl.

4. ANDERSON, KENNETH Ilyen a dzsungel. Ford. Vajda Gábor. Utikalandok 119. Bp. Táncsics, 1974. 255[1] pp. K. ANDERSON This is the Jungle. * Transl. from English. 5. ANDROVIÖOVÁ, ELENA A Himalájától délre. Ford. Tóth Elemér. Bratislava—Bp., Madách-Gondolat, 1983. 147 pp. E. ANDROVIÖOVÁ South from the Himalayas. * Transl. from Slovak: Od Himaláji po Cejlón. 6. „A pardarendszer Indiában 1-2.” JACOBSON, D. W. cikke nyomán ford. N. N. In Universum 1978/12, pp. 65-71 és 1979/1, pp. 56-64. “The pardah-system in India.”* Transl. based on D. W. JACOBSON’s article.

7. ARADI ÉVA „Lefátyolozott nők Indiában.” (Riport.) In Rakéta 5/12 (1978 márc. 21) pp. 27-29. É. ARADI “Indian women in pardah.”* 103

8. „Az elefántok partraszállítása Kalkuttában.” In Vasárnapi Újság 1858 máj. 9., p. 222. “Unloading of elephants in Calcutta.”* 9. ÁGOSTON ISTVÁN „Chandigar—a jövő első gyöngyszeme.” In Magyar Ifjúság, 1972 jan. 21., p. 9. I. ÁGOSTON “The first gem of the future: Chandigarh.”*

10. „Bangla Desh—Pakisztán.” (Képriport.) In Nemzetközi Szemle 16/4 (1972) pp. 47-56. “Bangla Desh—Pakistan.” Pictorial report. * 11. BARNARD, H. A. „Csak egy kis kígyómarás.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1982/2, p. 47. H. A. BARNARD “Only a snake-bite.”* Transl.

12. BERGES, PHILLIPP A Föld csodái. Ázsia, Óceánia, Amerika. Ford. Házsongárdy Gábor. Világjárók. Utazások és kalandok. Bp. Franklin-Társulat, é. n. 158. pp. 24 képpel és 2 térképpel. PH. BERGES The Wonders of the Globe. * Transl. 13. BERTHA BULCSU „Indiai jegyzetei 1^4.” In Élet és Irodalom 1982 máj. 7., p. 6; 1982 máj. 14., p. 6; 1982 máj 21., p. 6; 1982 máj. 28., p. 6. B. BERTHA “Notes from India 1-4.” 14. BERTRAND, SIMONE A maharadzsák és az éhség országában India asszonyaival. Ford. N. N. [Bp.] Universum Ny. (1948) 23 pp. S. BERTRAND With the women of India in the land of the maharajas and starvation. * Transl. 15. BEBERAUER RICHÁRD, ifj. Ez is India. Bp. Sylvester, 1937. 200 pp. + 9 mell. R. BIBERAUER This is also India. *

16. „Buddha birodalmában.” Prof. FRITZ STAAL cikke nyomán a Natural History-ból. In Universum 1988/4, pp. 3-17. “In Buddha’s Realm.”* Transl. based on F. Staal’s article. 17. „Buddha száz arca.” MARAINI, FOSCO cikke nyomán. Ford. N. N. In Universum 1966/1, pp. 3-11. “Hundred faces of the Buddha.”* Transl. based on F. Maraini’s article. 104

18. de CHESISEY, CHRISTINE „Csempészet a Himaláján.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1983/9, pp. 79-84. CH. de CHESISEY “Smuggling in the Himalayas.”* Transl. 19. CORBETT, JIM Emberevő tigrisek. Ford. Kőműves Imre—Szecskó Tamás. Bp. Zrínyi, 1966. 332[1] pp. J. CORBETT Man-eaters of Kumaon and the temple tiger. Transl. from English. 20. CORBETT, JIM Emberevő leopárd. Ford. Kőműves Imre. Bp. Táncsics, 1966. 199[1] pp. J. CORBETT Man-eating leopard of Rudraprayag. Transl. from English. 21. CSÁK GYULA „Indiai jegyzetek.” In Új írás 1988/1, pp. 43-53. GY. CSÁK “Indian notes.”*

22. DÁRDAI TIBOR „A rádzsputik országában. 1-2.” In Élet és Tudomány 1981/18, pp. 559-561, 1981/19, pp. 599-601. T. DÁRDAI “In the land of the Rajputs.”* 23. DESIO, ARDILO A világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 meg­ hódítása. Ford. Bárd Miklós. Bp. Táncsics 1957. 220 pp. A. DESIO Conquering the Second Highest Peak of the World, the *K2. Transl.

24. DÉVAI JANKA Keleti Szeánszok—Levelek Indiából. Bp. A szerző kiadása, 1913. 125 pp. J. DÉVAI Oriental Seances—Letters from India. *

25. DOMOKOS LAJOS „Ahol lépést vált veled az idő.” 1-2. In Magyar Ifjúság 1986 júl. 25., pp. 17-19; 1986 aug. 1., pp. 23-25. L. DOMOKOS “Where the time changes step.”* 26. DULEMBA, L. —DWORCZYK, W. Háromgarasos utazás. Ford. Gimee Romána. Bp. Táncsics, 1962. 311 pp. L. DULEMBA—W. DWORCZYK Threepence Trip. * Transl. from Polish. 27. „Dzsainista szentély Indiában.” A „Domus” cikke nyomán. Ford. N. N. In Universum 1980/2, pp. 33-39. “Jain Sanctuary in India.”* Transl. based on a Domus-article.

105

28. EIFERT JÁNOS „Utazás Indiában és a Közel-Keleten.” In Foto 22, 1975/5, pp. 194-206. J. EIFERT “A travel in India and in the Near East.”* 29. ELEK ISTVÁN dr. Sirályok a Bengál-tengeren. Bp. Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. é. n. [1930?], 103 pp. I. ELEK Sea-gulls over the Bengali Sea. * 30. ERDÖSI KÁROLY Napsütéses Indiában. Üti emlékek. Bp. A Szent István Társulat kiadása, é. n. [1928] 342 pp; 19282, 1928 *, 19294. 366 pp. K. ERDÖSI In Sunny India. Travelogue. * 31. ETHERTON, P. T. A Mount Everest átrepülése. Ford. Cholnoky Béla. Bp. Franklin, é. n. [1935] 262 pp. P. T. ETHERTON Flying over the Mount Everest. * Transl. from English.

32. ÉLIÁS BÉLA „Tibeti utazás.” In Magyarország 1979 aug. 26., p. 13; 1979 szept. 2., p. 13; 1979 szept. 9., p. 13; 1979 szept. 16., p. 13; 1979 szept. 23., p. 13; 1979 szept. 30., p. 13. B. ÉLIÁS “Journey in Tibet.”* 33. FÁBIÁN FERENC A Csendes-óceántól az Adriáig. Bp. Kossuth, 1963. 253 pp. F. FÁBIÁN From the Pacific to the Adriatic Sea. * 34. FEHÉR KLÁRA „Kirándulás a Tadzs Mahalhoz.” In Nők Lapja 1987/15, p. 12. К. FEHÉR “Excursion to the Taj Mahal.”* 35. FOLLATH, ERICH „Monszun.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1986/1, pp. 142-146. E. FOLLATH “Monsoon.”* Transl.

36. FRÍD, NORBERT Bábkaraván Bandungban jár.—Útiképek Ceylonból, Jávából és a két Indiából. Ford. Zádor Margit. Bp.-Bratislava, Táncsics-Szlovák Szépirodalmi Kiadó, 1962-63, 290 pp. + 32 k. N. FRÍD Puppet-caravan in Bandung. Travelogue from Ceylon, Java and from the two Indias. * Transl. from Slovak: S pimorlaty do Kalkuty.

106

37. GAMS JUDIT-SALAMON ANDRÁS Hátizsákkal a Himalájáig. Ország-Világ sorozat. Bp. Kossuth, 1985. 243[4] pp. -|- 16 t. J. GAMS—A. SALAMON With rucksack to the Himalayas. *

38. GERMANUS GYULA Kelet fényei felé. Útikalandok 62. Bp. Táncsics, 1966. 295[1] pp. + 20 t. GY. GERM ANUS Towards the Lights of the East. * 39. GERMANUS GYULA Kelet varázsa. A félhold fakó fényében. Kelet fényei felé. (Egybegyűjtve; az első kiadások: 1975, 1957, 1966.) Bp. Magvető 1975. 597[3] pp. GY. GERMANUS The Charm of the East. In the Pale Light of the HalfMoon. Towards the Lights of the East. * Collected in one volume. 40. GERMANUSNÉ KAJÁRI KATÓ Kelet vándora. Bp. Magvető, 1985. 591 pp. K. GERMANUS-KAJÁRI The Wanderer of the East *

41. GERVAI DEZSŐ A maharadzsák hazájában. 157[4] pp. D. GERVAI In the Country of the Maharajas. *

Bp.

Hornyánszky,

42. GESZTY JÚLIA A rejtelmes Kelet. Egy magyar lány utazása Indiában, Sziámbán, Jáva szigetén, Kínában, Japánban, Koreában, Mancsikóban. Bp. Singer és Wolfner, é. n. [1937] 180 pp. J. GESZT Y The Mysterious East. A Hungarian young lady travelling. . .♦

43. GÖMÖRI ENDRE „Az Indiai Szubkontinens.” In Interpress Magazin 1983/6, pp. 40-45. E. GÖMÖRI “The Indian Subcontinent.”* 44. GÖMÖRY OLIVÉRNÉ MARÓTHY MARGIT Indiai utamról. Bev. Veress Samu. Rimaszombat, Rábly Ny. 1929. 157 pp. M. GÖMÖRY-MARÓTHY My Journey to India. *

45. GYŐRI SÁNDOR Virradatkor továbbmegyek. Kalandozások KözépÁzsiától a Csendes-óceánig. Bp. Ságvári Endre Könyvszerkesztőség, 1983. 136 pp. S. GYŐRI Continuing at Twilight. *

107

46. GYSLING, ERICH „Farmernadrágos lázadás.” Ford. N. N. In Magyar­ ország 1982 júl. 4., p. 17. E. GYSLING “Revolt in jeans.”* Transl. 47. HAGENBECK, JOHN India szigetvilága (Ceylontól Szumatráig). Ford. Halász Gyula. Világjárók. Utazások és kalandok. Bp. FranklinTársulat, é. n. [1930] 136[8] pp. 28 képpel, 2 térképpel. J. HAGENBECK The Indian Archipelago. (From Ceylon to Sumatra). * Transl. from English. 48. HAGENBECK, J. Kelet-India szigetvilágában. Ford. Halász Gyula. Világjárók. Utazások és kalandok. Bp. Franklin-Társulat, é. n. J. HAGENBECK The Archipelago of Eastern India. * Transl from English. 49. HEINZ, EWERS HANNA India és én. Ford. P. Elek Elemér. Bp. Világirodalom, 1920. 184 pp. E. H. HEINZ India and me. * Tranel. from German.

50. HILLARY, LOUISE A felhők felett. Világjárók 117. Ford. Tandori Dezső. Bp. Gondolat, 1978. 226 pp. L. HILLARY Above the Clouds. * Transl. from English. 51. „Hotel Maharadzsa.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1981/11, p. 178. “Hotel Maharaja.”* Transl. 52. HUNT, JOHN A Mount Everest meghódítása. Világjárók 5. Ford. Baktay Ervin. Bp. Gondolat, 1963. 285 pp. J. HUNT The Conquest of the Mt. Everest. * Tranel. from English. 53. IHLAV, OLAF „Félénk tigrisek.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1980/2, pp. 14-18. 0. IHLAV ’’Timid tigers. * Transl. 54. IHLAV, OLAF „Tigris, tigris!” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1983/6, pp. 14-16. O. IHLAV “Tiger, Tiger!”* Transl.

55. „India ‘olasz kapcsolata’ száriban.” In Magyarország 1985 júl. 28., p. 17. “India’s ‘Italian Connection’ in sári.”*

108

56. „Indiában csak Keralában a nőké a föld.” A Die Weltwoche alapján. In Magyarország 1988 szept. 23., p. 14. “In India only in Kerala own the women land.”* Transl. based on an article of Die Weltwoche. 57. KALMÁR GUSZTÁV Régi népek, új világok. Ázsia, Amerika és az óceánok hősei. Bp. Szt. István Társulat, é. n. [1935] 292 pp. G. KALMÁR Ancient Peoples, New Worlds. Heroes of Asia, America and the Oceans. *

58. KALMÁR GYÖRGY „Siva rossz lányai.” In Mai Magazin 1984/10, pp. 30-31. GY. KALMÁR “Bad girls of Shiva.”* 59. KALMÁR GYÖRGY „Bengáli ház.” In Képes 7 1987/34, pp. 10-13. GY. KALMÁR “A house in Bengal.”*

60. KENDE ISTVÁN India monszún előtt. Bp. Bibliotheca, 1958, 244[3] PP-+ 741. I. KENDE India before Monsoon. * 61. KIBÉDY ALBERT Üdvöz légy, idegen! Bp. Magvető, 1966. 303 pp. A. KIBÉDY Welcome, Foreigner! *

62. KISS ÁRPÁD „A végletek országa. Indiai útinapló.” In Forrás 1974/11, pp. 73-79. Á. KISS “The country of extremes. Indian travelogue.”* 63. KORMOS ZSÓFIA Asszonysorsok Indiában. Bp. Gondolat, 1977. 209(2] pp. ZS. KORMOS Women’s Fate in India. * 64. KÖRÖS LÁSZLÓ „A Hallgatás Tornyai—A párszik.” In Magyar Ifjúság 1987 ápr. 17., pp. 22-23. L. KÖRÖS “The Towers of Silence—The Parsis.”*

65. KUBASSEK JÁNOS „Barangolás Kasmírban. 1—3.” I. Forrongó országrész a Himalájában. In Magyar Ifjúság 1982 ápr. 9., pp. 24-25; 2. A Haramukh tövében. MI 1982 ápr. 16., pp. 24-25; 3. Lámák és gompák. MI 1982 ápr. 23., pp. 24-25. J. KUBASSEK “Wandering in Kashmir.”*

109

66. KUBASSEK JÁNOS „Benáresz, szent folyó szent városa.” In Magyar Ifjúság, 1982 okt. 29., pp. 19-21. J. KUBASSEK “Benares, holy city of the holy river.”* 67. KUBASSEK JÁNOS „Indiai mozaik. 1—3. ” In Magyar Ifjúság 1983 aug. 13., pp. 23-25; 1982 aug. 20., pp. 23-25; 1982 aug. 27., pp. 18-21. J. KUBASSEK “Indian mosaic.”*

68. KULCSÁR KÁLMÁN „Tibet, ősszel...” In Valóság 1986/4, pp. 90-96. K. KULCSÁR “Tibet, in autumn. . .”* 69. „Ládák 1—2.” AVERCOMBIE, TH. J. cikke nyomán. Ford. N. N. In Universum 1981/11, pp. 3-15; 1981/12, pp. 18-25. “Ladakh.”* Transl. based on Th. J. Avercombie’s article.

70. LAMBRECHT KÁLMÁN A Mount Everest ostroma. Bp. Világirodalom, é. n. [1924] 158[2] pp. K. LAMBRECHT The Siege of the Mt. Everest. *

71. LANDON, HENRY S. Utazás a rejtelmes Tibetben. Számoe eredeti fényképpi és rajzzal. A 110-ik kiadásból átdolgozta Tábori Kornél. Bp. Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. kiadása, é. n., 315 pp. H. S. LANDON In the Forbidden Land, an Account of a Journey in Tibet (1898). * Transl. from English. Retold after the 110th English edition. 72. LARRICK, JAMES-BURCK, KATHY „Jak és nak.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1986/12, pp. 139-141. J. LARRICK-K. BURCK “Yak and nak.”* Transl. from English. 73. LEÉL-ÖSSY SZABOLCS „Autóstoppal Tibetben.” In Világ Ifjúsága 1986/1, pp. 8-10. SZ. LEÉL-ÖSSY “Hitchhiking in Tibet.”*

74. LEHMANN, PETER-HANNES „Buddha visszatér Tibetbe.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1982/7, pp. 14-20. P.-H. LEHMANN “Buddha returns to Tibet.”* Transl. 75. LIGETI VILMA A Gangesz partján. Világjárók 66. Bp. Gondolat, 1969. 285[3] pp. V. LIGETI On the Bank of the Ganga. *

110

76. LIGETI VILMA „A lámán ünnepségen.’9 In Nagyvilág 1974/8, pp. 1245-1249. V. LIGETI “The Laman festival.”* 77. LIGETI VILMA Indiai arcképek. Világjárók 114. Bp. Gondolat, 1977. 265[2] pp. + 38 t. V. LIGETI Indian portraits. * 78. LIGETI VILMA Siva árnyékában. Világjárók 50. Bp. Gondolat, 1966. 337[2] pp. V. LIGETI In the Shadow of Shiva *

79. LIPPAY LAJOS A titokzatos Keleten. Bp. Szt. István Társulat, é. n. [1937] 236 pp. L. LIPPAY On the Mysterious East. * 80. LÖRINCZ L. LÁSZLÓ „Egy sír Dardzsilingban.” In Interpress Magazin 1984/4, pp. 4-10. L. L. LÖRINCZ “A Tomb from Darjeeling.”*

81. LYKA DÖME Három hónapig Ceylonban. Bp. Hornyánszky, 1909. 82 pp. D. LYKA Three Months in Ceylon. * 82. MAHLER, ZDENEK Isten és mozdony. Ford. Hideghéty Erzsébet. Bratislava, Szlovák Szépirodalmi Kiadó, 1963. 320 pp. Z. MAHLER God and Engine. * Transl. from Slovak. 83. MEZEY ISTVÁN Kelet magyar vándorai. Búvár Könyvek 38. Bp. Móra, 1963. 193 pp. I. MEZEY Hungarian Wanderers of the East. *

84. „Mithila—,pingáló asszonyok’ Indiában.” In Nők Lapja 1980 márc. 1., pp. 9. “Mithila—‘painter-women’ in India.”* 85. MÓGA JÁNOS „Tibeti képek 1—2.” Élet és Tudomány. 1. ,,A dalai láma országában.” ÉT 1988/36 pp. 1138-1140; 2. „Hegyláncok közt, utakon.” ÉT 1988/37 pp. 1167-1170. J. MÓGA “Pictures from Tibet 1 — 2.”*

86. MÓNUS ERVIN Mesés India. [Bp.], Szociáldemokrata Párt, 1942. 32 pp. E. MÓNUS Fabulous India. * 111

87. MUNNECKE, WILHELM Hagenbeck munkában. Ford. Benedek Marcellné. Bp. Dante, 1932. 208 pp. W. MUNNECKE Hagenbeck in Work. * Transl. from German: Mit Hagenbeck im Dschungel. 88. NAGY ISTVÁN Hetedhét országon keresztül Indiában. Bukarest, Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1957. 145[3] pp. I. NAGY In India—Over a Whole World. *

89. NAGY KÁROLY „Élet a világ tetején 1-2. ** In Interpress Magazin 1987/8, pp. 94-105; 1987/9, pp. 110-119. K. NAGY “Life on the vorld.”* 90. „Nincsenek csodák a fakírok birodalmában.” FALLACI, ORIANA cikke nyomán. Ford. N. N. In Universum 1971/3, pp. 47-54. “There are no wonders in the land of the fakirs.”* Transl. based on 0. Fallaci’s article. 91. ORBÁN OTTÓ Ablak a Földre. Bp. Magvető, 1973. 387[5] pp. О. ORBÁN Window to the Earth.* 92. ORBÁN OTTÓ „Ablak a Földre 1-2. (Mozaikok egy indiai utazásból.) In Valóság 1969/5, pp. 80-94 és 1969/11, pp. 88-100. O. ORBÁN “Window to the Earth. (Mosaics of an Indian journey.)”* 93. ORBÁN OTTÓ „A Vörös Vártól a vörösrézig. Kalandozások Új-Delhi­ ben.” In Nagyvilág 1969/9, pp. 1394-1400. O. ORBÁN “From the Red Fort to the red copper. Adventures in New Delhi.”* 94. ORBÁN, OTTÓ “Mahabalipuram.” In Arion 7. Bp. Corvina 1974. pp. 71-77.

95. ORBÁN, OTTÓ Short Passage to India. (Three chapters from the Window to the Earth.) In The New Hungarian Quarterly 39, pp. 92-100. 96. PAULINY, JÁN A kalifák birodalma. Ford. Sima Ferencné. Bratislava, Slovenské Pedagogické Nakiad, 1973. 181[6] pp. J. PAULINY The Empire of the Caliphs. * Transl. from Slovak.

112

97. PÉCZELY LAJOS Vándorlások Ázsiában. Bp. Hungária Sport, 1988. 228 pp. L. PÉCZELY Wanderings through Asia. * 98. PUSKÁS ILDIKÓ dr. „Az indiai kezekkel találkozni egészen különleges dolog.” Interjú, in Rosta Erzsébet—Joshi Bharat (szerk.) Tenyér­ jóslás. Tenyerünkben a jövő? Bp. ötlet 1988. pp. 15-21. I. PUSKÁS “It is very special to see Indian hands. . .” Interview.

99. P. SZABÓ JÓZSEF „Indiai képes krónika.” In Magyar Ifjúság 1984 nov. 16., pp. 23-25. J. P. SZABÓ “An Illustrated Chronicle from India.”* 100. P. SZABÓ JÓZSEF „India—ünnep a világ végén.” In Magyar Ifjúság 1985 dec. 27., p. 32. J. P. SZABÓ “India—festival at the end of the World.”* 101. PÜNKÖSDI ÁRPÁD „Indiai kukkantó 1-2.” In Új Tükör 1978/53, p. 36; 1979/1, p. 36. Á. PÜNKÖSDI “A peep into India.”*.

102. RICE, WILLIAM Tigris-vadászat Indiában. W. R. gyalogvadászatai Radsputanában. Ford. Brassai Sámuel. Pest, Ráth, 1859. [8]200 pp. W. RICE Tiger-ehooting in India. * Transl. from English. 103. „Robin Hood—nőnemben.” Ford. N. N. In Magyarország 1981 júl. 5., p. 19. “A feminine Robin Hood.”* Transl.

104. ROJKÓNÉ BAKOS IBOLYA őseink nyomdokain Közép-Ázsiában. Bern. A szerző kiadása. 1983. 72 pp. I. ROJKÓ-BAKOS Following Our Ancestors in Central Asia. * 105. RUDOLPH, FRITZ A Himalája tigrisei. Harc a világ tetejéért. Ford. Szombathy Viktor. Bp. Sport, 1962. 264 pp. R. RUDOLPH Tigers of the Himalaya. Fight for the Top of the World. * Transl. from German. 106. RUDOLPH, FRITZ Csúcsok istenek nélkül. Ford. Kőszegi Imre. Bp. Sport, 1964. 223[1] pp. F. RUDOLPH Peaks without Gods. * Transl. from German.

8

113

107. „Sambhala titokzatos királysága. A földi paradicsomba vezető út”’ BERNBAUM, EDWIN cikke nyomán, a Natural History-ból. Ford. N. N. In Universum 1985/4, pp. 3-15. “Shambhala’s mystical kingdom. Way to the earthly Paradise.”* Transl. based on E. Bernbaum’s article.

108. SCARE, JOSEPHINE Nők hatezres csúcsokon. Ford. Kőszegi Imre. Ütikalandok 110. Bp. Táncsics 1972. 260 pp. + 32 t. J. SCARE Women at Peaks of 6000 m. * Transl. fram English.

109. SCHWICKER BRÚNÓ A keletázsiai világforradalom útvonalán. Uránia —Népszerű tudományos felolvasások 28. Bp. Hornyánszky, 1914. 16. pp. B. SCHWICKER On the Tracks of the Asian World-Revolution. * 110. SEBES TIBOR Buddha lábnyomában. Útikalandok 86. Bp. Táncsics, 1969. 247[1] pp. + 16 t. T. SEBES In the Footstep of the Buddha. * 111. SHARMA, BHUSHAN „Egyébként a hosszú utazást a tenyerem Hold­ dombján lévő sok hosszú vonalra alapozta.” Interjú in Rosta Erzsébet—Joshi Bharat (szerk.) Tenyérjóslás. Tenyerünkben a jövő? Bp. ötlet, 1988. pp. 22-25. BH. SHARMA “The fortune-teller told about the long journey seeing the long lines on my Moon-hill. ”♦ Interview. 112. SICHROVSKY, HARRY India felszárítja könnyeit. Régi ország új uta­ kon. Ford. Elek István. Bp. Táncsics, 1961. 271 [2] pp. -j- 8 t. H. SICHROVSKY India Wipes Her Tears Away. * Transl. from German. 113. SKAFTE, PETER „Kobratánc.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1980/8, pp. 15-20. P. SKAFTE “Cobra-dance.”* Transl.

114. STÉTINA, JAROMIR Matylda az Induson. Ford. Dósa László. Bp. Gon­ dolat, 1986. 287 pp. J. STÉTINA Matylda on the Indus. * Transl. from Czech. 115. STOFFA PÁL Menekülés öt világrészen át. Bp. Egyetemi Ny., 1935. 171 pp. -f- 23 t. + 1 térk. P. STOFFA Fleeing Over Five Continents. *

114

116. SZALAY IMRE A rubinok hazájából (Ceylon). Bp. Athenaeum, 1897. [4]133[2] pp. I. SZALAY From the Country of the Rubies. *

117. SZÁNTÓ PÉTER „Vonaton Bombaybe.” In Élet és Irodalom 1985 ápr. 19, p. 6. P. SZÁNTÓ “On train to Bombay.”* 118. SZEDERJEI ÁKOS—SZEDERJEI [WAGNER] MAGDA Barátságos arcot, elefánt! Bp. Natura, 1971. 147[5] pp. A. SZEDERJEI—M. SZEDERJEI Keep Smiling, Elephant! * 119. „Szellemek, boncok, papírhajók.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1983/11, pp. 14-20. “Ghosts, bonzes, paperboats.”* Transl.

120. SZÉLL SÁNDOR Buda, az indiai fejedelmek nyári üdülőhelye. Szeged, Prométheus Ny. 1934. 15 pp. S. SZÉLL Buda, the Summer Resort of the Maharajas. *

121. TAKÁCS ISTVÁN „India arcai.” In Magyar Ifjúság 1978 márc. 17., pp. 24-25. I. TAKÁCS “Faces of India.”* 122. TAMÁS ALADÁR Álmok Indiában. Bp. Szépirodalmi, 1978. 251[3] pp. + 7t. A. TAMÁS Dreams in India. * 123. „Tehénrendészet.” Ford. N. N. In Interpress Magazin 1986/11, pp. 30-31. „Cow-surveillance.” Transl.

124. „Templomváros Indiában.” A Domus cikke nyomán. Ford. N. N. In Universum 1950/11, pp. 65-70. “Temple-city in India.”* Transl. based on the article of the Domus. 125. „Tibetben..... Egy angol orvos eljutott Lasszába.” In Magyar Külpolitika 1923 jún. 24., p. 2. “In Tibet. ... An Englishman reached Lhassa.”*

8*

115

126. ULLMAN, JAMES RAMSEY A Himalaja fia. Tenzing önéletrajza. Papírra vetette Világjárók 30. Ford. Sarkadi Imre és Terényi István. Bp. Gondolat, 1963. 284 pp. + 28 mell. J. R. ULLMAN The Son of the Himalaya. Tenzing’s Autobiography. * Transl. from English: Man of Everest. 127. ULLRICH, URSULA-ULLRICH, WOLFGANG dr. Hati-Hati. Elefánt­ háton India vadonjaiban. Ford. dr. Bach Imréné. Bp. Táncsics, 1968. 182[2] pp. U. ULLRICH-W. ULLRICH Hati-Hati. Elephant-riding in Indian * Jungles. Transl. from German: Hati-Hati. Auf Elefantenrücken durch Indische Wildnis. (Radebaul, 1965.) 128. ,,Utazás a Tibeti-medencében.” SHELL, ORVILLE cikke nyomán a Natural History-ból. Ford. N. N. In Universum 1986/4, pp. 57-68. “Journey in the Tibetan Basin.”* Transl. based on 0. Shell’s article. 129. VANKÓ GERGELY Napot görgető dzsungelek. Indiai útniapló. Újvidék, Fórum 1985. 161 pp. G. VANKÓ Day-rolling Jungles. Indian travelogue. * 1 .

130. WEGENER, GEORG Egy világjáró emlékei. Ford. Halász Gyula. Bp. Franklin-Társulat, é. n. [1923] 134 pp. + 22 t. -f- 1 térk. G. WEGENER Memoirs of a Globe-trotter. * Transl. from German. 131. WEGENER, GEORG Szálljatok velem! Egy világjáró újabb emlékei. Ford. Halász Gyula. Bp. Franklin, é. n. [1930] 139 pp. G. WEGENER Fly along! New Memoirs of a Globe-trotter. * Transl. from German. 132. WOJTILLA GYULA „Mesés kincsekből fakadó szegénység.” In Háttér 1986-87/2, pp. 30-32. i GY. WOJTILLA “Poverty from fabulous wealth.”*

133. ZIKMUND, MIROSLAV-HANZELKA, Jlftl Világrész a Himalája alatt. Ford. Hubik István. Bratislava, Madách, 1971. 430[l] pp. + 128 t. M. ZIKMUND-J. HANZELKA Continent below the Himalayas. * Trans, from Czech.

116

5. Ind filológia Ind (indoeurópai, indoiráni, indoárja, dravida) nyelvészet Indian Philology Indian (Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Dravidian) Linguistics

1. ÁSBÓTH OSZKÁR „А magyar nyelv árja és kaukázusi elemei. (Meg­ jegyzések Munkácsi Bernátnak „Árja és kaukázusi elemek a finn­ magyar nyelvekben” ez. munkájára 1-5.” In Nyelvtudományi Közlemények 33 (1903) pp. 92-122, 216-235, 453-475; NyK 34 (1904) pp. 100-121; NyK 35 (1905) pp. 50-70. O. ASBÓTH “Aryan and Caucasian elements of the Hungarian language. Remarks to B. Munkácsi’s article.”*

2. BARTAL ANTAL „A classica philológiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mivelése hazánkban.” Székfoglaló 1874. In Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudo­ mányi Osztálya köréből. 3 (1873-75) 1-182 pp. A. BARTAL “Cultivation of the Classical Philology and the Comparative Aryan Linguistics in Hungary.”* 3. BÁLINT, GABRIEL [= SZENTKATOLNAY BÁLINT GÁBOR] Tamulische (dravidische) Studien. 1. Grammatikalischer Teil. 2. Lexikalischer Teil. [Bp.] Franklin Ny. 1898. 432 pp. Klny. a Wissenschaftliche Ergebnisse dér Reise des Gráfén Béla Széchenyi in Ostasien (1877-1880) c. mű II. kötetéből. G. BÁLINT Tamil Studies 1-2. 1. Grammar, 2. Lexical Pt.

4. BEREGSZÁSZI NAGY PÁL „A * Sanskrit nyelvről.” In Tudományos Gyűjtemény 1821/8 pp. 82-90. P. BEREGSZÁSZI NAGY “The Sanskrit Language.”* 5. BETHLENFALVY, GÉZA „Three Pancatantra tales in an unedited commentary to the Tibetan Subha^itaratnanidhi.” In Acta Orientalia 18 (1965) pp. 317-338.

117

6. BRAUN SOMA „Schmidt József: A nyelv és a nyelvek.” Könyvismertetés in Nyelvőr 1924, pp. 19-20. S. BRAUN Book review: “J. Schmidt: A nyelv és a nyelvek.” (The language and the languages). * 7. BRUGMANN KÁROLY „Müller Miksa könyve a nyelvtudományról.” Könyvismertetés in Nyelvtudományi Közlemények 24 (1894) pp. 83-86. K. BRUGMANN Book review: “Max Müller’s book on the linguistics.”*

8. BUDENZ JÓZSEF „Az andh-/indh- igegyök görög tulajdonnevekben.9’ In Magyar Nyelvészet 4. évf. (Pest, 1860) pp. 64-75. J. BUDENZ “The andh- /indh- verbal stem in Greek proper nouns.”*

9. BUDENZ JÓZSEF „A szanszkrit igeidők a’ magyarra viszonyítva.” In Magyar Nyelvészet 4. évf. (Pest, 1860.) pp. 486-515. J. BUDENZ “Sanskrit tenses contrasted to Hungarian.”* 10. BUDENZ JÓZSEF „Az árja nyelvészek elfogultsága.” Vegyes apróságok rovat. In Nyelvtudományi Közlemények 1867, pp. 318-320. J. BUDENZ “Partiality of Aryan linguists.”* 11. BUDENZ JÓZSEF „A magas-magnus-féle magyar-árja hasonlat.” In Nyelvtudományi Közlemények 1867, pp. 51-57. J. BUDENZ “The magas-magnus Hungarian-Aryan linguistic compari­ son.”*

12. DEBRECZENI, ÁRPÁD “Some cases of meaning differentiation by sentence stress in Hindi.” In Acta Orientalia 28 (1978) pp. 13. DEBRECZENI, ÁRPÁD “Some characteristics of the Hindi verbal System.” In Acta Orientalia 17 (1964) pp. 198-204. Klny. is. 14. DEBRECZENI, ÁRPÁD “Stress relations of simple and compound verbal forms in Hindi.” In Acta Orientalia 26 (1972) pp. 309-314. 15. DEBRECZENI, ÁRPÁD “The problem of relationship between intona­ tion and sentence stress in Hindi.” In Acta Linguistica 22 (1972) pp. 310-315.

118

16. ERDŐS KAMILL A Békés megyei cigányok. Cigánydialektusok Magyar­ országon. A Gyulai Erkel Ferenc Múzoum Kiadványai 3-4. Gyula, Erkel F. Múzeum, 19591 43 pp.; 19692 63 pp.; 1979s 87 pp. K. ERDŐS The Gypsies of Békés County. Gypsy-dialects in Hungary. * 17. FÁBRI KÁROLY [= FABRI, CHARLES] William Jones. Egy filológus arcképe. Bölcsészdoktori értekezés. In Spéci mi na Dissertationum Facultatis Philosophiae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethi пае Quinqueecclesiensis No. 6. Pécs, 1928. 56 pp. K. FABRI William Jones. Portrait of a Philologist. * 18. FEHÉR JUDIT “Identical chapters in Akutobhaya and Buddhapalita’s commentary.” In Altorientalische Forschungen 13/1. (Berlin, 1986) pp.134-175. 19. FIÓK KÁROLY „A ’Brassó9 név és egy magyar hangtörvény.99 In Egyetemes Philologiai Közlöny 28 (1904) pp. 666-675. K. FIÓK “The word Brassó and a Hungarian sound-law.”* 20. FIÓK KÁROLY Az árják és ugorok érintkezéseiről. Huszka József „Székelyház” czímű műve mellékletéül. Bp. Pesti Ny. 1894. 55 pp. K. FIÓK Contacts of the Aryans and Ugrians. Appendix to J. Huszka’s 4‘Székely-house” book. *

21. FIÓK KÁROLY „Daenu.” [Válasz Schmidt József: A Fiók-féle hang­ törvény c. cikkére.] In Egyetemes Philologiai Közlöny 28 (1904) pp. 870-871. K. FIÓK “Daenu.” [Answer to J. Schmidt’s article]. 22. FIÓK KÁROLY ,,MüIler Miksa és a Rigvéda.” In Budapesti Szemle 79 (1894) pp. 361-389. K. FIÓK “Max Müller and the Rgveda.”* 23. GAÁL LÁSZLÓ „A tokhár nép és nyelve.99 In Körösi Csoma-Archívum II. köt. (1928) pp. 244-267. Klny. is. L. GAÁL “The Tocharians and their language.”*

24. GAÁL, LÁSZLÓ “La formule Ahuna vairya de l’Avesta.99 In Acta Orientalia 1 (1950-51) pp. 80-92. L. GAÁL “The Ahuna vairya formula of the Avesta.”*

119

26. GAÁL, LÁSZLÓ „Zűr Interpretation der awestischen Gathas.“ In Acta Orientalia 2 (1952) pp. 173-181. L. GAÁL “To the interpretation of the Avestan Gáthás.”*

26. GERMANUS, JULIUS [= GERMANUS GYULA] “Have the Munda languages any cognates in Europe?” In Vishva Bharati Quarterly 1929. pp. 81-109. 27. GOMBOCZ ZOLTÁN „Árja elemek a törökségben.” In Nyelvtudományi Közlemények 36 (1906) pp. 139-140. Z. GOMBOCZ “Aryan elements in the Turkic languages.”* 28. GOLDZIHER IGNÁC „Müller Miksa (1823-1900).” In Nyelvtudományi Közlemények 30 (1900) pp. 458-468. I. GOLDZIHER “Max Müller (1823-1900).”* Obituary. 29. GOLDZIHER IGNÁC „Müller Miksa, Újabb fölolvasásai a nyelvtudo­ mányról, ford. dr. Simonyi Zsigmond.” Könyvismertetés. In Magyar Tanügy 6(1877) pp. 44-53. I. GOLDZIHER Book review: “Max Müller: New Essays in Linguistics.”*

30. GYULAI PÁL „A nemzeti nyelv és Müller Miksa.” In Emlékbeszédek 2 Bp. Franklin-Társulat, 1914. pp. 193-205. P. GYULAI “National language and Max Müller.”*

31. HARMATTA JÁNOS „A baktriai és az indiai görögök történetéhez.” In Antik Tanulmányok 13 (1966) pp. 1-8. J. HARMATTA “Remarks on the history of the Greeks in Bactria and India.”* 32. HARMATTA JÁNOS „A Surkh Kotal-i feliratok. ” In Antik Tanulmányok 7 (1960) pp.185-210. J. HARMATTA “The Surkh-Kotal inscriptions.”* 33. HARMATTA JÁNOS „Az indoeurópai népek régi településterületei és vándorlásai.” In Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 26 (1972) pp. 309-324. J. HARMATTA “The ancient areas settled by Indo-European peoples and their migrations.”*

120

34. HARMATTA JÁNOS „Az indoeurópai őshaza problémája és az őskor­ kutatás.” In Antik Tanulmányok 13 (1966) pp. 246-248. J. HARMATTA “The Problem of the Original Home of the Indo-Euro­ peans and the study of Prehistory.”* 35. HARMATTA JÁNOS „Az ókori India és Kína kapcsolatainak történeté­ ből.” In Antik Tanulmányok 11 (1964) pp. 33-49. J. HARMATTA “Remarks on the history of Sino-Indian relations.”* 36. HARMATTA, JÁNOS „Dér alté Orient und das klassische Altertum.” In Acta Antiqua 7 (1959) pp. 29-37. J. HARMATTA “The Ancient Orient and the Classical Antiquity.”*

37. HARMATTA JÁNOS „Görög ábécét használó iráni nyelvű írásbeliség Észak-Nyugat-Indiában.” In Az MTA Nyelv-és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 27 (1971) pp. 33-160. J. HARMATTA “Iranian written records in Greek alphabet from Northwestern India.”* 38. HARMATTA, JÁNOS “Kidara and the Kidarite Huns in Kasmír.” In Acta Antiqua 28 (1980) pp. 455-457.

39. HARMATTA JÁNOS „Kidara—Kimnara.” In Antik Tanulmányok 26 (1979) pp. 71-75. J. HARMATTA “Kidara—Kimnara.”*

40. HARMATTA, JÁNOS “Migration of the Indo-Iranian tribes.” In Acta Antiqua 26 (1978) pp. 185-194. 41. HARMATTA, JÁNOS “New evidence for the history of early Mediaeval Northwestern India.” In Acta Antiqua 14 (1966) pp. 423-462. 42. HARMATTA, JÁNOS “New evidence on Sino-Indian relations in the Graeco-Bactrian Period.” In Proceedings of the XXVIth Inter­ national Congress of Orientalists, New Delhi 1964. Vol. II. Pt. II. Poona 1970, pp. 644-646. 43. HARMATTA, JÁNOS “Proto-Iranians and Proto-Indians in Central Asia in the 2nd Millenium B.C. (Linguistic evidence).” In Ethnic Problems of the History of Central Asia in the Early Period (Second Millenium B.C.). Moscow, 1981. pp. 75-83.

121

44. HARMATTA, JÁNOS “Sino-Indies.” In Acta Antiqua 12 (1964) pp. 3-21. 45. HARMATTA, JÁNOS ‘‘Sir Aurél Stein and the date of the Sogdian ’Ancient Letters’.” In Jubilee Volume of the Oriental Collection 1951-1976. Bp. 1978. pp. 73-88. 46. HARMATTA, JÁNOS “The Kidarite kings in Kalhana’sRájatarangini.” In Sanskrit and World Culture, (ed. W. Morgenroth). Berlin (GDR), Akademie Verlag, 1986. pp. 41-44. 47. HARMATTA, JÁNOS “The oldest Bráhmi inscription in Innermost Asia.” In Acta Orientalia 20 (1967) pp. 1-32.

48. HARMATTA, JÁNOS “The oldest evidence of silk trade between China and India.” In F. Altheim-R. Stiehl (eds) Geschichte Mittelasiens im Altertum. Berlin, 1970. pp. 650-684. 49. HARMATTA, JÁNOS “The oldest Kharo?thi inscription in Inner Asia.” In Acta Orientalia 19 (1966) pp. 1-12.

50. HARMATTA, JÁNOS „Zu den griechischen Inschriften des A£oka.“ In Acta Antiqua 14 (1966) pp. 77-86. J. HARMATTA “The Greek inscriptions of Aéoka.”* 51. HAZAI, GYÖRGY „Berlin de Turfan yazmalari üzerinde caligmar.” In Türk Dili Ara^tirmalari Yililgi Belleten 1971 (1972) pp. 47-59.

52. HAZAI, GYÖRGY „Die Turfantexte und ihre Erforschung." In Das Altertum 20/4 (1974) pp. 230-236. GY. HAZAI “The Turfan-texts and their study.”* 53. HAZAI, GYÖRGY „Ein buddhistisches Gedicht aus der Berliner TurfanSammlung.“ In Acta Orientalia 23 (1970) pp. 1-21. GY. HAZAI “A Buddhist poem in the Turfan-Collection in Berlin.”*

54. HAZAI, GYÖRGY „Ein uigurisches Blockdruckfragment der Berliner Turfan-Sammlung.“ In Altorientalische Forschungen IV (Berlin 1976) pp. 231-234 + 5 Tab. GY. HAZAI “An Uigur Blockprintfragment in the Turfan Collection in Berlin.”*

122

55. HAZAI, GYÖRGY „Ein uigurisches Kolophon zu einem AvalokitesvaraLobpreis.“ In Tractata Altaica Denis Sinor sexagenario optime de rebus altaicis merítő dedicata. Redigerunt W. Heissig, J. R. Krueger, J. Oinas, E. Schütz. Wiesbaden 1976. pp. 273-276. GY. HAZAI “An Uigur Colophone to an Avalokitesvara-eulogy.”* 56. HAZAI, GYÖRGY „Intensivierung dér Turfan-Forschung." In Mitteilungen des Institute für Orientforschung 14 (1968) pp. 127-128. GY. HAZAI “Intensification of the Turfan-research.”*

57. HELLE F. HUGÓ „Emst Windisch: Geschichte dér Sanskrit-Philologie und indiscben Altertumskunde. I. Teil (Grundriss dér indo-arischen Philologie und Altertumskunde I. Band, 1. Heft В.) Strassburg, 1917.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 42 (1918) pp. 247-251. F. H. HELLE Book review: “E. Windisch: History of the Sanskrit Philology and Ancient Indian Studies I.”* 58. HUMBACH, H. „India und Ostiran zűr Zeit des Asoka.“ In Acta Antiqua 19 (1971) pp. 53-58. H. HUMBACH “India and Eastern Iran in the time of Asoka.”* 59. HUNFALVY PÁL „A * magyar képzők és ragok a’ szanszkrit nyelvészeti rendszer világában. Lubóczi P. Ferencztől az Új Magy. Múzeum 1859-ik évi VII. és УШ. füzetének 245-274 és 329-356 lapjain.” Ismerteti In Magyar Nyelvészet 4. évf. (Pest, 1859) pp. 458-470. P. HUNFALVY “Review on F. P. Lubóczi’s article on the Hungarian suffixes and case-endings in the light of the Sanskrit linguistic sys­ tem.”*

60. HUNFALVY PÁL „Észrevételek a mai nyelvtudománynak némely nézeteire. I. Hogyan fejlődött a „turáni” nyelvek fogalma. П. A nyelvek osztályozásáról.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 3 (1879) pp. 90-100. P. HUNFALVY “Remarks on certain views in recent linguistics.”*

61. HUNFALVVY PÁL „Észrevételek finnező véleményre a’ magyar ős­ vallásról, nyelvészeti viták és újabb magyar-árja nyelvhasonlatok, írta Mátyás Flórián, Pécsett, 1858.” In Magyar Nyelvészet 4. évf. (Pest, 1859) pp. 232-237. P. HUNFALVY Book review: “F. Mátyás: Remarks on Finnish Inter­ pretation of the Old Hungarian Religion, Linguistic Debates and Hungarian-Aryan Linguistic Comparisons.”* 123

62. HUNFALVY PÁL „Mátyás Flórián hasonlító nyelvtudománybeli műkö­ dései.” (1. Magyar-árja nyelvhasonlatok. írta Mátyás Flórián. Pécsett 1857. 2. A’ magyar nyelv finnitési törekvések ellenében, írta Mátyás Flórián. Pécsett 1857.) In Magyar Nyelvészet 3. évf. (Pest, 1858) pp. 67—84, 87-113. P. HUNFALVY Book review: “F. Mátyás in Hungarian-Aryan Com­ parative Linguistics.”* (“1. Hungarian-Aryan Linguistic Compari­ sons. 2. The Hungarian versus her Finniting.”*) 63. HUNFALVY PÁL „Tájékozás a’ szanszkrit, görög és latin nyelvtudo­ mányban.” In Magyar Nyelvészet 3. évf. (Pest, 1858) pp. 167-188, 291-380. P. HUNFALVY “Orientation in Sanskrit, Greek and Latin Linguistics.”* Review. 64. IMRE SÁNDOR „Az ember neve némelly árja nyelvekben.” In Magyar Nyelvészet 3. évf. (Pest, 1858) pp. 382-398. S. IMRE “The name of man in certain Aryan languages.”*

65. „India egységes nemzeti nyelvének kialakulásáért.” In Élet és Irodalom, 1961 jún. 3. “For the common national language of India.”* 66. JÓZSEF [KÁROLY LAJOS kir.] főherceg Czigány nyelvtan. Románo csibákero sziklaribe. Bp. Magyar Tudományos Akadémia, 1888. XXIII[1] + 377[3] pp. Archduke JÓZSEF [JOSEPH CHARLES LOUIS] Gypsy Grammar. *

67. JÓZSEF [KÁROLY LAJOS kir.] főherceg Zigeunergrammatik. Bp. 1902. 160 pp. Archduke JÓZSEF [JOSEPH CHARLES LOUIS] Gypsy Grammar. * (First part of No. 66. transl. into German, by A. Hermannn.) 68. KALHANA’s Rajatarangini, or Chronicle of the Kings of Kashmir. Transl., introd., commentary and appendices by M. A. STEIN. Vol. I-II. Westminster, 1900. XXXII + 402 + 552 pp. 69. HARSAI GYÖRGY „Az aranyásó hangyák története.” In Antik Tanul­ mányok 25 (1978) pp. 99-105. GY. KARSAI “The story of the gold-digging ants.”*

124

70. KARSAI, GYÖRGY „Die Geschichte von den goldgrabenden Ameisen." In Annales Univ. Scient. Budapest VII (1979) pp. 23-26. GY. KARSAI “The story of the gold-digging ants.”* 71. KÉGL SÁNDOR „0. Franke: Pali und Sanskrit in ihrem historischen und geographischen Verháltniss auf Grund dér Inschriften und Münzen. Strassburg, 1902. Verlag von K. Trübner, 176 1." Könyv­ ismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 28 (1904) pp. 255-256. S. KÉGL Book review: “O. Franke: Páli and Sanskrit in their Historical Setting.”* 72. KÉGL SÁNDOR „Richard Schmidt: Beitrage zur indischen Erotik, das Liebesleben des Sanskritvolkes. Lotus Verlag, Leipzig 1902. 1-П. 320 1." Könyvismertetés In Egyetemes Philologiai Közlöny 26 (1902) p. 539. S. KÉGL Book review: “R. Schmidt: Contributions to the Indian Erotic, the Sexuality of the Indians.”* 73. KÉGL SÁNDOR „Victor Henry: Elements de Sanscrit classique. (Paris, 1902). Bibi, de l’École Franchise d’Extreme-Orient I. 284 1.” Könyv­ ismertetés, in Egyetemes Philologiai Közlöny 27 (1903) pp. 884-885. S. KÉGL Book review: “V. Henry: Elements of the Classical Sanskrit.”* 74. KOVÁCS GYÖRGY ‘Tancamahárak^asütráni. The sütras of the Five Great Protectors.” A description of the manuscript. In Kz Ipar­ művészeti Múzeum Évkönyvei 6 (1963) pp. 197-198. 75. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR / ALEXANDER CSOMA DE KÖRÖS Tibetan Studies being a reprint of the articles contributed to the Journal of tke Asiatic Society of Bengal and Asiatic Researches. In Collected Works of Alexander Csorna de Kőrös I-IV. Bicentenary reprint of the 1912 Calcutta edition. Bp. Akadémiai, 1984. IX + 459 pp.

76. KUÚN GÉZA, gr. „Ascoli árja-sémi tanulmányai/’ In Nyelvtudományi Közlemények 1870, pp. 190-196. G. KUÚN “Ascoli’s Áryan-Semitic studies.”* 77. LÁSZLÓFALVI VELICS ANTAL A khínai nyelv szerepe az ural-altáji, indo-európai és a sémi nyelvekben. Bp. Stephanaeum, 1899. 99 pp. A. LÁSZLÓFALVI VELICS The Role of the Chinese Language in the Ural-Altaic, Indo-European and Semitic Languages. *

125

78. LEITNER, G. W. “Linguistic fragments discovered in 1870, 1872, 1879 relating to the dialect of the Magaddes and other wandering tribes.” 1882; “Dardu legends, proverbs and fables.” 1872; “Dardistan.” 1893; “Manners and customs of the Dards.” 1872. In book form: 1893. Reprinted in 1978. 79. LEITNER, G. W. Sketch of the Changars and of their Dialects. Lahore, Punjab Government Civil Secretariat Press, 1880. XVIII pp.

80. LUBÓCZI P. FERENCZ ,,A’ magyar képzők és ragok a9 szanszkrit nyelvészeti rendszer világában.” In Új Magyar Múzeum 9. foly. VII. és VIII. füzet (1859) pp. 245-274, 329-356. F. P. LUBÓCZI “Hungarian suffixes and case-endings in the light of the Sanskrit linguistic system.”♦ 81. LUFT ULRICH Az Ókori Kelet íráshordozói. (Előadás) Szerk. Karczag Gábor. A MTESZ Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Papíripari Hagyományok Védelmét Szervező Bizottság 8. sz. közleménye. Bp. MTESZ 1981.[2]17[22] pp. Sokszorosított. U. LUFT Writing Material on the Ancient East. * 82. MAJOR, ISTVÁN “Morphology and Syntax of Kapilar’s Kurincipaffu.” In Acta Orientalia 27 (1973) pp. 225-238.

83. MAJOR, ISTVÁN “С. Г. Рудин: Морфологическая структура Тамиль­ ского языка. Изд. Наука. Москва, 1972. (S. G. Rudin: Morpho­ logic Structure of the Tamil Language. ’Nauka’, Moscow 1972). 167 p.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 27 (1973) pp. 395-396. I. MAJOR Book review: “S. G. Rudin: Morphologic Structure of the Tamil Language.”* 84. MAYR AURÉL „A lágy aspiráták kiejtéséről a zendben.” In Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből 6. köt. (1876-77) pp. 1-18. A. MAYR “The pronounciation of the soft aspirates in the Zend.”*

85. MAYR AURÉL „Az úgynevezett lágy aspiráták phoneticus értékéről az ó-indban.” In Értekezések a MTA Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből 8. köt. (1879) pp. 1-98. A. MAYR “The phonetic value of the so-called soft aspirates in the Old Indian.”*

126

86. MAYR, AURÉL Das indische Erbrecht. Wien, Holder, 1873. [6]189 pp. A. MAYR The Indian petitio hereditatis. * 87. MAYR AURÉL „Delbrück, В.: Altindische Tempuslehre. Halle, 1877.“ Könyvismertetés. In Egyetemes Philológiai Közlöny 1 (1877) p. 212. A. MAYR Book review: “Delbrück, В.: Altindische Tempuslehre. [Old Indian Tenses] Halle, 1877.”*

88. MAYR AURÉL „Whitney, W. D.: Indische Grammatika‘ Könyvismer­ tetés. In Egyetemes Philologiai Közlöny 4. évf. (1880) pp. 91-93. A. MAYR Book review: “Whitney, W. D.: Indische Grammatik. [Indian Grammar]/1* 89. MÁTYÁS FLÓRIÁN Észrevételek finnező véleményre a’ magyar ősval­ lásról, nyelvészeti viták és újabb magyar-árja nyelvhasonlatok. Pécsett, Lyceum Ny. 1858. 61 pp. F. MÁTYÁS Remarks on Finnish Interpretation of the Old Hungarian Religion, Linguistic Debates and further Hungarian-Aryan Linguis­ tic Comparisons. * 90. MÁTYÁS FLÓRIÁN „Magyar-árja nyelvhasonlatok.” In Magyar Nyel­ vészet, 1. évf. (Pest, 1856) pp. 234-252. F. MÁTYÁS “Hungarian-Aryan linguistic comparisons.”*

91. MÁTYÁS FLÓRIÁN 1. Magyar-árja nyelvhasonlatok. Pécsett 1857. XII + 35 pp.| 2. A’ magyar nyelv finnitési törekvések ellenében. Pécsett 1857. XVII + 18-67. pp. F. MÁTYÁS 1. Hungarian-Aryan Linguistic Comparisons. 2. The Hungarian versus her Finniting. * 92. MÉSZÁROS, G[YÖRGY] “The Cerhári Gipsy dialect.” In Acta Orientalia 30 (1976) pp. 351-367.

93. MUNKÁCSI BERNÁT „Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben.” In Nyelvtudományi Közlemények 28 (1898) pp. 241-279, 361-391; NyK 29 (1899) pp. 4-33. B. MUNKÁCSI “Aryan and Caucasian elements in the Finno-Hungarian languages.”* 94. MUNKÁCSI BERNÁT „ősi török-árja nyelvérintkezés.” In Nyelv­ tudományi Közlemények 24 (1894) pp. 405-408. B. MUNKÁCSI “Ancient Turkic-Aryan language-contact.”*

127

95. MÜLLER MIKSA [= MAX MÜLLER] Fölolvasásai a nyelvtudomány­ ról. A hatodik kiadás után a MTA megbízásából ford. Steiner Zsigmond. Az Észrevételek c. részt (pp. 395-413) írta Hunfalvy Pál. Bp. Ráth Mór, 1875. 447[1] pp. M. MÜLLER Essays in Linguistics. * Transl. from English. 96. MÜLLER MIKSA [ -= MAX MÜLLER] Újabb fólolvasásai a nyelv­ tudományról. Az MTA megbízásából ford. Simonyi Zsigmond dr., ugyanő: Rövid tájékoztatás a nyelvtudomány-irodalom terén, pp. 621-627. Bp., az MTA Könyvkiadó Hivatala 1876. 654[1] pp. M. MÜLLER New Essays in Linguistics. * Transl. from English. 97. PATHAK, RAMA ATHAR (Varanasi) “Some Remarks on the ‘Altindische Grammatik’.” In Acta Orientalia 30 (1976) pp. 121-131.

98. PECZ LEOPOLD ,,A’ Sanskrit és Török nyelvnek a’ Magyarral vélt rokonságáról/’ In Tudományos Gyűjtemény, 1833/3 pp. 85-112. L. PECZ “The hypothetical relationship of the Sanskrit and Turkic with Hungarian.”* 99. PETZ GEDEON „Az indogermán hangtan mai állásáról.” In Nyelv­ tudományi Közlemények 23 (1893) pp. 74-87, 191-197, 403-418. G. PETZ “Present state of the Indo-Germanic Phonetics.”*

100. PETZ GEDEON „Indogermán nyelvészeti folyóirat. (Indogermanische Forschungen).” Ismertetés in Nyelvtudományi Közlemények 28 (1898) pp. 325-352, 462-476; NyK 29 (1899) pp. 119-125, 346-356; NyK 30 (1900) pp. 232-238, 469-479; NyK 32 (1902) pp. 464-471. G. PETZ “An Indo-Germanic Periodical. Review of the Indogermanische Forschungen.”* 101. PONGRÁTZ SÁNDOR dr. Tibet-Magyar Nyelvtanulmányok. I. rész: Tibet, nyelvtan és szógyűjtemény. II. rész: A magyarok ősnyelve és őshazája; Túrán szógyűjtemény; Isten; A cigányok eredete. Bp. Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája, é. n. [1896-97] 290 pp. + térk. S. PONGRÁTZ Tibeto-Hungarian Linguistic Studies. *

102. POZDER KÁROLY dr. „Idegen szók a görögben és latinban.” In Érte­ kezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből XI. köt. 1882 (1883) pp. 1-77. K. POZDER “Loan-words in Greek and Latin.”* 128

103. POZDER KÁROLY dr. „Újperzsa nyelvjárások.” In Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből VIII. köt. IX. szám. 1879 (1880). pp. 1-85. K. POZDER “Modern Persian Dialects.”*

104. PRÖHLE VILMOS „Fiók Károly: Az árják és ugorok érintkezéseiről. Huszka József ’Székely ház’ ez. műve mellékletéül írta F. K. Bp. 1894, 55 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 19 (1895) pp. 409-413. V. PRÖHLE Book review: “К. Fiók: Contacts of the Aryans and Ugrians.”*

105. PUSKÁS ILDIKÓ Görög-ind szókészleti kapcsolatok. Szakdolgozat, az ELTE Indoeurópai Nyelvtudományi Intézete és a Görög Filológiai Tanszékhez. Bp. 1966. 78 pp. Gépirat. I. PUSKÁS Graeco-Indian Lexical Contacts. * M. A. thesis, 1966. 106. PUSKÁS, ILDIKÓ “Herodotus and India”. In Oikumene 4 (1983) pp. 201-207.

107. PUSKÁS, ILDIKÓ “Indian religions in Classical sources.” Paper presented at XXXII ICANAS, Hamburg, 1986. 108. PUSKÁS, ILDIKÓ “Indo-Mediterranica I.” In Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. XXIV (1988) pp. 15-22. 109. PUSKÁS, ILDIKÓ “Mahábharata-motifs in Classical Greek and Latin sources.” Paper presented at the Fourth World Sanskrit Conference of the IASS, Weimar, May 23-30, 1979. In Sanskrit and World Culture (ed. W. Morgenroth). Schriften zűr Geschichte und Kultur des Altén Orients 18. Berlin (GDR), Akademie Verlag, 1986. pp. 257-262.

110. PUSKÁS, ILDIKÓ “Mahábharata-motifs in Classical Greek and Roman sources.” In IASS Preprints, Berlin, 1979. pp. 139-140. 111. PUSKÁS, ILDIKÓ “Megasthenes and the Indian society of his time.” In Bulletin of the Oriental Institute, Mysore, 1983.

112. PUSKÁS, ILDIKÓ “On an ethnographic topos in the Classical literature. The gold-digging ants.” In Annales Univ. Scient. Budapest, Sectio Classica V-VI. (1977-78) pp. 73-87. 9

129

113. PUSKÁS ILDIKÓ A prae-árya India. A régészeti, nyelvészeti és vallás­ történeti források történeti értékeléséhez. Kandidátusi értekezés, gépirat. Bp. 1978. [3] + 296 + 114 + [3] + 26 pp. + 38 pits. I. PUSKÁS The Prae-Áryan India. Historical Interpretation of the Archaeological, Linguistic and Religious Historical Sources. CSc. * thesis. 114. PUSKÁS ILDIKÓ A prae-árya India. A régészeti, nyelvészeti és vallás­ történeti források történeti értékeléséhez. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. MTA TMB, 1978. 19 pp. I. PUSKÁS The Prae-Áryan India. Historical Interpretation of the Archaeological, Linguistic and Religious Historical Sources. Synopsis of C. Sc. thesis. *

115. PUSKÁS, ILDIKÓ “Uralian and Dravidian: A reconsideration.” In Études Finno-Ougriennes XV. (Prof. J. Erdődi Felicitation Volume.) (1981) pp. 273-290. 116. PUSKÁS, ILDIKÓ-KÁDÁR, ZOLTÁN “Satyrs in India.” In Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. XVI (1980) pp. 9-17. 117. REPICZKY JÁNOS ,,A’ perzsa és szanszkrit nyelv párhuzama.” In Új Magyar Múzeum. Első foly. 2. köt. (1850-51) pp. 207-214. J. REPICZKY “Parallelism of the Persian and Sanskrit languages.”* 118. RÉSÓ ENSEL SÁNDOR ,,A’ szanszkrit nyelv’ ismerete.” Értekezések X. In Tudománytár, Új foly. 1. év, I. köt. (1837) pp. 227-260. S. RÉSÖ ENSEL “Knowledge of the Sanskrit language.”* 119. ROT, SÁNDOR “Semasiological universals and isosemantism in the languages and dialects of the Indian linguistic area.” In Preprints of the 14th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Copenhagen, 1981. 36 pp.

120. SCHMIDT JÓZSEF ,,A duális kérdése az ó-perzsa declinatióban.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 23 (1899) pp. 689-702. J. SCHMIDT “The Dual in the Old Persian.”*

121. SCHMIDT JÓZSEF „A Fiók-féle hangtörvény.” In Egyetemes Philo­ logiai Közlöny 28 (1904) pp. 764-770. J. SCHMIDT “The Fiók-sound-law.”*

130

122. SCHMIDT JÓZSEF ,,A’ gyűl’ etimonja és a magyar kölcsönszavak ind eredetének kérdése.” In Nyelvőr 1923, pp. 65-67. J. SCHMIDT “Etymon of the word ’gyűl’ [ignite] and the problem of the Indian origin of Hungarian loan-words.”*

123. SCHMIDT JÓZSEF „A magyar szekér és szanszkrit sakata.” In Nyelvőr 1924, pp. 99-103. J. SCHMIDT “The Hungarian ’szekér’ [cart] and Sanskrit sakata.”* 124. SCHMIDT JÓZSEF A nyelv és a nyelvek. (Bevezetés a nyelvtudomány­ ba.) Bp. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása 1923. 238[1] pp. J. SCHMIDT The Language and the Languages. *

125. SCHMIDT JÓZSEF „A tej szó etimonja.” In Nyelvőr 1922, pp. 101-102. J. SCHMIDT “The etymon of the word tej [milk].”* 126. SCHMIDT JÓZSEF ..A verbum infinitum az ó-perzsában, morphológiai és syntaktikai szempontból.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 24 (1900) pp. 735-745. J. SCHMIDT “The infinite verb in the Old Persian—morphological and syntactic viewpoints.”*

127. SCHMIDT JÓZSEF „Az indek az iráni fönsíkon és még valami.” In Nyelvőr 1925. pp. 72-77. J. SCHMIDT “The Indians on the Iranian Plateau and something else.”* 128. SCHMIDT JÓZSEF „Az indogermán és a finnugor nyelvek rokonságának kérdéséhez. (Felelet К. B. Wiklund hasonló czimü czikkére.)” In Nyelvtudományi Közlemények 37 (1907) pp. 245-257. J. SCHMIDT “To the question of the relationship between the Indo­ Germanic and Finno-Ugrian languages.”*

129. SCHMIDT JÓZSEF „Az indo-árja polyandria eredetéről.” In Akadémiai Értesítő 27 (1916) pp. 10-17. J. SCHMIDT “Origins of the Indo-Áryan polyandry.”*

130. SCHMIDT JÓZSEF „Az indo-germán flexió genesisének problémája.” In Nyelvtudomány III-IV. (1917) pp. 108-203. J. SCHMIDT “Problem of the genesis of the Indo-Germanic flexion.”*

9*

131

131. SCHMIDT JÓZSEF „Az itáliai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek körében.” In Értekezések a MTA Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből, 20. köt. (1908) pp. 1-73. J. SCHMIDT “The Italian language-family amongst the Indo-Germanic languages.”*

132. SCHMIDT JÓZSEF „Az o-vokalizmus az indo-árjában és az indo-iráni alapnyelvben.” In Nyelvőr 1928, pp. 10-14. J. SCHMIDT “The o-vocalism in the Jndo-Aryan and in the Indo­ Iranian basic language.”* 133. SCHMIDT JÓZSEF „Az ősiráni о kérdése.” In Nyelvőr 1924, pp. 8-12. J. SCHMIDT “The ancient Iranian o.”*

134. SCHMIDT JÓZSEF „Az ős-iráni o-vokalizmus és az Aveszta nyelve.” In Nyelvőr 1927, pp. 138-142. J. SCHMIDT “The ancient Iranian о-vocalism and the language of the Avesta.”* 136. SCHMIDT JÓZSEF „Az ős-iráni o-vokalizmus és a közép-iráni dialektu­ sok.” In Nyelvőr 1927, pp. 72-75. J. SCHMIDT “The ancient Iranian o-vocalism and the Middle-Iranian dialects.”* 136. SCHMIDT JÓZSEF „Az ős-iráni o-vokalizmus és az ó-perzsa.” In Nyelvőr 1927, pp. 35-38. J. SCHMIDT “The Ancient Iranian o-vocalism and the Old Persian.”* 137. SCHMIDT JÓZSEF „Az ős-iráni o-vokalizmusok és az új-iráni dialek­ tusok.” In Nyelvőr 1927, pp. 99-101. J. SCHMIDT “The Ancient Iranian o-vocalism and the New-Iranian dialects.”*

138. SCHMIDT JÓZSEF „Árja-magyar egyeztetések.” Zn Nyelvőr 1924, pp. 54-55. J. SCHMIDT “Aryan-Hungarian word-parallelisms.”* 139. SCHMIDT JÓZSEF „Buddha az Avesztában.” In Akadémiai Értesítő 28 (1917) pp. 81-90. J. SCHMIDT “Buddha in the Avesta.”*

132

140. SCHMIDT JÓZSEF „Burvány, burványlik és még valami.” In Nyelvőr 1926, pp. 131-132. J. SCHMIDT “Words burvány, burványlik and something else.”*

141. SCHMIDT JÓZSEF „Consul etymonja.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 25 (1901) pp. 134-136. J. SCHMIDT “The etymon of the word consul.”♦ 142. SCHMIDT JÓZSEF „Daenu és még valami.” (Válasz Fiók Károly cikkére.) In Egyetemes Philologiai Közlöny 29 (1905) pp. 80-82. J. SCHMIDT “Daenu and something more.”* (Reply to К. Fiók.) 143. SCHMIDT JÓZSEF „£. Windisch: Geschichte der Sanskrit Philologie und Indien Altertumskunde. 1-2." Könyvismertetés. In Nyelvőr 1920, p. 145. (I. rész), Nyelvőr 1921, pp. 21-22 (II. rész). J. SCHMIDT Book review: “E. Windisch: Geschichte der Sanskrit Philologie und Indien Altertumskunde. [History of Sanskrit Philo­ logy and Ancient Indian Studies.]”*

144. SCHMIDT JÓZSEF „Egy'gáOü.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 28 (1904) pp. 273-285. J. SCHMIDT “A gá#á.”* 145. SCHMIDT JÓZSEF „Egy új ó-perzsa igealak.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 26 (1902) pp. 109-114. J. SCHMIDT “A new Old-Persian verbal form.”*

146. SCHMIDT JÓZSEF „Égszakadás.” In Nyelvőr 1925, pp. 3-5. J. SCHMIDT “Cloudburst.”* 147. SCHMIDT JÓZSEF „Gawronski: Quelques drames indiens.” Könyv­ ismertetés. in Nyelvőr 1924, p. 80. J. SCHMIDT Book review: “Gawroneki: Quelques drames indiens [Certain Indian Dramas].”* 148. SCHMIDT JÓZSEF „H. Jacobson: Arier und Ugrofinnen.” Könyv­ ismertetés. in Nyelvőr 1923, pp. 19-21. J. SCHMIDT Book review: “H. Jacobson: Arier und Ugrofinnen [Aryans and Finno-Ugrians].”* 149. SCHMIDT JÓZSEF „Hadak útja.” In Nyelvőr 1926, pp. 43-45. J. SCHMIDT “Triumphal way.”*

133

150. SCHMIDT JÓZSEF „Homokból kiásott nyelvek.” In Nyelvőr 1920, pp. 51-55. J. SCHMIDT “Sand-buried languages.”* 151. SCHMIDT JÓZSEF „Hunok az Avesztában.” In Nyelvőr 1925, pp. 99102. J. SCHMIDT “Huns in the Avesta

152. SCHMIDT JÓZSEF „Isten és ördög.” In Nyelvőr 1926, pp. 99-101. J. SCHMIDT “God and Devil.”* 153. SCHMIDT JÓZSEF „K. Brugmann: Zu den Wörtem fúr ’heute’, ’gestem’, ’morgen’ in den indogermanischen Sprachen.“ Könyv­ ismertetés in Nyelvőr 1923, pp. 89-90. J. SCHMIDT Book review: “К. Brugmann: Zu den Wörtern für ’heute’, ’gestern’, ’morgen’ in den indogermanischen Sprachen [On the words ’today’, ’yesterday’, ’morning’ in the Indo-Germanic langu1 ages].”*

154. SCHMIDT JÓZSEF „Kísérlet az indogermán gutturális probléma meg­ oldására.” Székfoglaló értekezés. In Értekezések a MTA Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből, 22. köt. (1912) pp. 1-90. J. SCHMIDT “Attempt to the solution of the Indo-Germanic guttural problem.”* 155. SCHMIDT JÓZSEF „Le Monde Oriental. Archives pour l’histoire et l’ethnographie, les langues et littératures, religions et traditions de 1’Europe orientale et de 1’Asie — publiées par K.F. Johansson, K.B. Wiklund, J. A. Lundell, К. V. Zettersteen. Vol. I. Fasc. 1. in 8° p. 86. Uppsala, Akadem. Bokhandeln, 1906.” Könyvismertetés in Nyelvtudományi Közlemények 36 (1906) pp. 448-469. J. SCHMIDT Book review: “Johansson-Wiklund-Lundell-Zetterstéen : Le Monde Oriental [The Oriental World.]”*

156. SCHMIDT JÓZSEF „Magyar és Duna. Adatok J. J. Modi nyelvészkedésé­ hez.” In Nyelvőr 1925, pp. 131-132. J. SCHMIDT “Magyar and Duna. Data to J.J. Modi’s linguistics.”* 157. SCHMIDT JÓZSEF „Magyarok és fehér és fekete hunok és párszik.” In Nyelvőr 1926, pp. 3-5. J. SCHMIDT “Hungarians and White and Black Huns and Parsis.”*

134

158. SCHMIDT JÓZSEF Nasalis infixum névszókban. Bp. 1904. 40 pp. J. SCHMIDT Infixum nasale in substantives. *

159. SCHMIDT JÓZSEF „Páni.” In Egyetemes Philológiai Közlöny 30 (1906) pp. 577-586. J. SCHMIDT “Papi.”*

160. SCHMIDT JÓZSEF „Túránizmus.” In Nyugat III (1925) pp. 197-200. J. SCHMIDT “Turániam.”* 161. SCHMIDT JÓZSEF „Varuna és Jahve.” In Akadémiai Értesítő 29 (1918) pp. 298-309. J. SCHMIDT “Varuna and Yahwe.”*

162. SIMONYI ZSIGMOND „Miiller Miksa (1823-1900).” In Egyetemes Philologiai Közlöny 24 (1900) pp. 952-954. ZS. SIMONYI “Max Müller (1823-1900).”* Obituary. 163. STEERMANN IMRE, GABRIELLA Untersuchung des Königwahlmotivs in der indischen Marchenliterature: pancadivyádhivása. Beitráge zűr Südasienforschung, Südasien-Institute, Universitát Heidelberg, Bd. 35. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag 1977. 316 pp. G. STEERMANN-IMRE Searching for Motives of the King-making in the Indian Tales : pancadivyadhivasa. *

164. STEIN, Sir AURÉL “Notes on the life and labours of Captain Anthony Troyer.” [A Rájatarahgipi francia fordítójáról]. In Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, Vol. VI (1940) 1, pp. 45-59.

165. STEIN, Sir AURÉL “Notes on Tirahi. The speakers of Tirahi.” In Journal of the Royal Asiatic Society, July 1925, pp. 399-404. 166. STEIN, Sir AURÉL “Some river names in the Rigveda.“ In Journal of the Royal Asiatic Society, Jan. 1917, pp. 91-99.

167. STEIN, M.A. “A Sanskrit deed of sale concerning a Kaémirian Maha­ bharata manuscript.” In Journal of the Royal Asiatic Society, April 1900, pp. 187-194 + 1 mell. Klny. is. 168. STEIN, M. AURÉL “Notes on Ou-k’ong’s account of Kaémir.” In Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 135/7. (Wien, Gerold, 1896) 32 pp. Klny. is.

135

169. STEIN, M. AURÉL Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Raghunatha Temple Library of the Maharaja of Jammu and Kashmir. Bombay-London-Leipzig, 1894. L + 423 pp.

170. STEIN, M. AURÉL (ed.) Kalhana’s Rájataranginí or Chronicle of the Kings of Kashmir. Vol. I. Sanskrit text, with Critical notes. Bombay, Education Society’s Press, 1892. [2] + XIX + [1] + 296 pp. + 1 mell. Vol. II. Translation. Bombay, 1900. Repr. Delhi, Motilal Banarsidass, 1979. 171. STEIN, M. AURÉL “Notes on a new edition of Kalhana’s Rájataranginí from Kashmirian Manuscripts.9’ In Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes [= WZKM], 1891. És: Lahore, Oriental College, 1891. 7 pp. 172. SZABÓ JÓZSEF „A Sanscrit.” In Tudományos Gyűjtemény 1826/11 pp.47-65. J. SZABÓ “The Sanskrit.”

173. SZIDAROVSZKY JÁNOS „Budenz József indogermán összehasonlító nyelvtudományi munkássága.” In Nyelvtudományi Közlemények 50 (1936) pp. 427—438. J. SZIDAROVSZKY “J. Budenz’ work in the field of comparative Indo-Germanic linguistics.”* 174. SZIDAROVSZKY JÁNOS „Újabb elméletek az indogermán ínyhangok­ ról.” Székfoglaló. In Értekezések az MTA Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből 48 (1937) pp. 1-42. J. SZIDAROVSZKY “Further theories about the Indo-Germanic velars.”* 175. TAMASKO, STEPHANUS [TAMASKÓ ISTVÁN] De causis linguae Sanscritae. Diss. Posonii. Typ. Belnay, 1831. 35 pp. S. TAMASKO On the Sanskrit Language. * Dissertation, in Latin.

176. THANANJAYARAJASINGHAM, S. “The numeral system in Ceylon Tamil. A grammatical study.” In Acta Orientalia 28 (1974) pp. 381-384. 177. TÖTTÖSSY CSABA „A görögök neve az ókori Indiában.” In Antik Tanulmányok 3 (1956) pp. 69-81. CS. TÖTTÖSSY “The name of the Greeks in Ancient India.”*

136

178. TÖTTÖSSY CSABA „A latin, görög és szanszkrit participiumos szerkeze­ tek.” In Antik Tanulmányok 24 (1977) pp. 221-224. CS. TÖTTÖSSY “The Latin, Greek and Sanskrit participial structures.”* 179. TÖTTÖSSY CSABA „A áukasaptati elbeszéléseinek jellege és műfaja.” In Antik Tanulmányok 15 (1968) pp. 221-228. CS. TÖTTÖSSY “Character and genre of the stories of the áukasaptati. ”* 180. TÖTTÖSSY CSABA „A áukasaptati és a Pancatantra.” In Antik Tanul­ mányok 21 (1974) pp.59-64. CS. TÖTTÖSSY “The áukasaptati and the Pancatantra.”*

181. TÖTTÖSSY CSABA „A áukasaptati változatai viszonyának kérdéséhez.” In Antik Tanulmányok 10 (1963) pp. 155-165. CS. TÖTTÖSSY “Problems of the variants of the áukasaptati.”* 182. TÖTTÖSSY CSABA „A áukasaptati-változatok és a jaina szerzőség kérdése.” In Antik Tanulmányok 14 (1967) pp. 249-253. CS. TÖTTÖSSY “The áukasaptati variants and the Jaina authorship.”* 183. TÖTTÖSSY CSABA „A áukasaptati-változatok papagáj-történetei.” In Antik Tanulmányok 29 (1982) pp. 199-212. CS. TÖTTÖSSY “Parrot-stories of the áukasaptati variants.”*

184. TÖTTÖSSY, CSABA „Bemerkungen zűr Geschichte der áukasaptati/1 In Acta Antiqua 25 (1977) pp. 11-22. CS. TÖTTÖSSY “Remarks to the history of the áukasaptati.”* 185. TÖTTÖSSY, CSABA “Character and genre of the stories of the áukasap­ tati.” In Acta Antiqua 17 (1969) pp. 433-441. 186. TÖTTÖSSY CSABA „Cintamanibhafta szerzősége.” In Antik Tanulmá­ nyok 23 (1976) pp. 223-232. CS. TÖTTÖSSY “Authorship of Cintámajgnbhatta.”*

187. TÖTTÖSSY, CSABA “Eastern elements in the technical vocabulary of Graeco-Roman trade.” In Actes de la XIIе Conference Internationale d’Études Classiques „Eiréné”. Ed. Acad. Rep. Soc. RomaniaAdolf M. Hakkert, Bucure^ti-Amsterdam, 1975. pp. 153-157.

137

188. TÖTTÖSSY CSABA „Görög és latin elemek az indo-iráni nyelvek szó­ készletében.” In Antik Tanulmányok 24 (1977) pp. 1-6. CS. TÖTTÖSSY ‘‘Greek and Latin elements in the Lexicon of the Indo­ Iranian languages.”*

189. TÖTTÖSSY, CSABA “ Graeco-Indo-Iranica.” In Acta Antiqua 25 (1977) pp. 277-288. 190. TÖTTÖSSY CSABA „Indo-iráni elemek a görög-római kereskedelmi szókészletben.” In Antik Tanulmányok 23 (1976) pp. 242-245. CS. TÖTTÖSSY “Indo-Iranian elements in the Graeco-Roman trade­ vocabulary.”*

191. TÖTTÖSSY CSABA „Pancsatantra, azaz Ötös könyv. Szanszkrit eredetiből fordította Schmidt József.” Könyvismertetés. In Antik Tanulmányok 7 (1960) pp. 97-98. CS. TÖTTÖSSY Book review: “Pancatantra, transl. by J. Schmidt.”* 192. TÖTTÖSSY, CSABA “The dates of the variants of the Sukasaptati.” In Acta Antiqua 21 (1973) pp. 273-279.

193. TÖTTÖSSY, CSABA “The name of the Greeks in Ancient India.” In Acta Antiqua 3 (1955) pp. 301-319. 194. TÖTTÖSSY, CSABA “The participium absolutum in the Greek, Latin and Sanskrit.” In Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Classica III (1975) pp. 11-16. 195. TÖTTÖSSY, CSABA “The participium absolutum in the Sanskrit, Greek and Latin.” InIndologicaTaurinensia. Vol. 3—4: Proceedings of the Second World Sanskrit Conference (Torino, June 9-15, 1975). Torino, Edizione Sereno, 1976. pp. 477-482.

196. TÖTTÖSSY, CSABA “The problem of internal frame stories of the Sukasaptati.” In Acta Orientalia 18 (1965) pp. 227-240. 197. TÖTTÖSSY, CSABA “The 16th story of the textus ornatior of the Sukasaptati.” In Acta Antiqua 24 (1976) pp. 285-296.

198. TÖTTÖSSY, CSABA “The Sukasaptati variants and the Jaina author­ ship.” In Acta Antiqua 16 (1968) pp. 447-454.

138

199. TÖTTÖSSY, CSABA “The variants of the frame story of the Sukasaptati.” In Acta Antiqua 28 (1980) pp. 437^153. 200. URAY GÉZA „А VII-IX. századi tibeti források személynévtana és a tibeti történelem kutatásai.” In Nyelvtudományi Értekezések 1970, pp. 265-270. G. URAY “Onomasticon of the 7-9th century Tibetan sources and research of Tibetan history.”* 201. URAY GÉZA Kelet-Tibet nyelvjárásainak osztályozása. Dissertationes Facultatis Philosophiae. Bp. ELTE-BTK, 1949. 27. pp. G. URAY Classification of the Eastern Tibetan Dialects. *

202. URAY, GÉZA „Nils Simonsson: Indo-tibetische Studien. Die Methoden der tibetischen Übersetzer, untersucht im Hinblick auf die Bedeutung ihrer Übersetzungen für die Sanskritphilologie I. Uppsala, Almqist & Wiksells, Boktryckeri AB, 1957, 290 pp. 4- (2) pls.“ Könyv­ ismertetés in Acta Orientalia 8 (1958) pp. 329-332. G. URAY Book review: “N. Simonsson: Indo-Tibetan Studies, I.”* 203. „Vekerdi József: Abundantia praesentis az ó-indben.” (Kandidátusi disszertáció vitája.) In Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei 1957, pp. 367-404. “J. Vekerdi: Abundantia praesentis in Old-Indian.”*

204. VEKERDI JÓZSEF Abundantia praesentis az ó-indben. Kandidátusi értekezés, 1955. Gépirat. J. VEKERDI Abundantia praesentis in the Old-Indian. CSc. thesis.

205. VEKERDI JÓZSEF Abundantia praesentis az ó-indben. Kandidátusi disszertáció tézisei. Bp. Tudományos Minősítő Bizottság soksz. 1955. 5pp. J. VEKERDI Abundantia praesentis in the Old-Indian. * Synopsis of CSc. thesis.

206. VEKERDI JÓZSEF A magyarországi cigány nyelvjárások. Akadémiai doktori értekezés. 1977. Gépirat. J. VEKERDI Gypsy dialects in Hungary. [The English version is enlarged with Grammar, folktales, dictionary.] DLit Thesis.

139

207. VEKERDI, JÓZSEF „Francois de Vaux Foletier: Mille ans d’histoire des Tsiganes. Paris 1970, 282 p.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 27 (1973) p. 254. J. VEKERDI Book review: “F. de Vaux Foletier: Miile ans d’histoire des Tsiganes. [Thousand years of the history of the Gypsies.]”*

208. VEKERDI, JÓZSEF “Gypsy texts.” In Acta Orientalia 13 (1961) pp. 305-323. Klny. is. 209. VEKERDI, JÓZSEF “Gypsy fragments from the early 18th century.” In Acta Orientalia 14 (1962) pp. 123-129. Klny. is.

210. VEKERDI, JÓZSEF „J. Bloch: Les inscriptions d’Aáoka. Collection Émile Senart, vol. 8. Paris 1950, p. 218.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 3 (1953) pp. 324-325. J. VEKERDI Book review: “J. Bloch: Les inscriptions d’Asoka. [Aáoka’s Inscriptions.]”* 211. VEKERDI, JÓZSEF ,,J. Knobloch: Romani-Texte aus dem Burgenland. Berichte, Erzáhlungen und Márchen der burgenlándischen Zigeuner, aufgezeichnet, übersetzt und mit sprachlichen Bemerkungen versehen. Burgenlándische Forschungen 24, Eisenstadt, 1953, 97 S.“ Könyv­ ismertetés in Acta Orientalia 6 (1956) pp. 302-306. J. VEKERDI Book review: “J. Knobloch: Romani Text© aus dem Burgenland. [Gypsy Texts from Burgenland.]”*

212. VEKERDI, JÓZSEF “M.A. Mehendale: Historical Grammar of Inscriptional Prakrits. Deccan College Dissertation Series: 3. Poona 1948, p. XXXVIII + 345.” Könyvismertetés/Book review in Acta Orientalia 3 (1953) pp. 324-325. 213. VEKERDI, JÓZSEF „M. Mayrhofer: Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. — A Concise Etymological Sanskrit Dictionary. Indogermanische Bibliothek. C. Winter, Heidelberg 1953-55. Lieferung 1-5, XV + 368. pp. a — to cafacatayanam.“ Könyvismertetés in Acta Orientalia 6 (1956) p. 301. J. VEKERDI Book review: “M. Mayrhofer: A Concise Etymological Sanskrit Dictionary 1-5.”*

140

214. VEKERDI, JÓZSEF „M. Mayrhofer: Handbuch des Pali mit Texten und Glossar. Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Stúdium des Mittelindischen. Indogermanische Bibliothek. C. Winter, Heidel­ berg 1951. Bd. 1. XXVII + 214; Bd. 2. 835.“ Könyvismertetés in Acta Orientalia 3 (1953) p. 323. J. VEKERDI Book review: “M. Mayrhofer: Handbook of Pali with Texts and Glossary.”* 215. VEKERDI, JÓZSEF “Numerical data on loan words in Gypsy.” In Acta Linguistica 30 (1980) pp. 367-373. Klny. is.

216. VEKERDI JÓZSEF „Nyelvészeti adalékok a cigányság őstörténetéhez.” In Nyelvtudományi Közlemények 81 (1981) pp. 409-421. Klny. is. J. VEKERDI “Linguistic data to the prehistory of Gypsies.”* 217. VEKERDI, JÓZSEF “On past tense and verbal aspects in the Rgveda.” In Acta Orientalia 5 (1955) pp. 75-100. Klny. is. 218. VEKERDI, JÓZSEF “On polymorphic presents in the Rgveda.” In Acta Orientalia 12 (1961) pp. 249-287. Klny. is.

219. VEKERDI, JÓZSEF “On the participle isnánt- in the Rgveda.” In Acta Orientalia 22 (1969) pp. 377-378. 220. VEKERDI, JÓZSEF “Pseudo-historicity of the Mahabharata.” In Ksi^ga pami^tkowa ku czci Eugeniusza Sluszkiewicza. Red. Komitet pod przewodnictwem Jana Reychmana. Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. pp. 259-262.

221. VEKERDI, JÓZSEF „S.A. Wolf: Grosses Wörterbuch der Zigeunersprache. Mannheim 1960,287 pp.“ Könyvismertetés in Acta Orienta­ lia 13 (1961) pp. 337-338. J. VEKERDI Book review: “S. A. Wolf: Great Dictionary of the Gypsy Language.”*

222. VEKERDI JÓZSEF „Statistisches zum Wortschatz des Zigeunerischen.“ In Acta Linguistica 21 (1971) pp. 129-134. Klny. is. J. VEKERDI “Statistics of the Gypsy Vocabulary.”* 223. VEKERDI, JÓZSEF “The Gurvári Gypsy dialect in Hungary.” In Acta Orientalia 24 (1971) pp. 381-389. Klny. is.

141

224. VEKERDI, JÓZSEF “The Vend Gypsy dialect in Hungary.” In Acta Linguistica 34 (1984) pp. 64-86. Klny. is. 225. VEKERDI, JÓZSEF “W. S. Allen: Phonetics in Ancient India. London Oriental Series. Vol. I. Oxford Univ. Press, 1953. pp. X + 96.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 3 (1953) pp. 322-323. J. VEKERDI Book review: “W.S. Allen: Phonetics in Ancient India.” 226. WIKLUND, К. B. „Az indogermán és a finnugor nyelvek ősrokonságának kérdéséhez.” In Nyelvtudományi Közlemények 37 (1907) pp. 1-15. K. B. WIKLUND “Question of the ancient relationship between the Indo-Germanic and Finno-Ugrian languages.”*

227. WLISLOCKI, HEINRICH VON Die Sprache der transsilvanischen Zigeuner. Grammatik, Wörterbuch. Leipzig, 1884. 128 pp. H. VON WLISLOCKI The Language of the Transylvanian Gypsies. Grammar, Dictionary. /Az * erdélyi cigányok nyelve. Nyelvtan, szótár. 228. WLISLOCKI, HEINRICH VON Vöm wandemden Zigeunervolke Bilder aus dem Leben der Siebenbürger Zigeuner. Geschichtliche, Ethnologisches, Sprache und Poesie. Hamburg, 1890. 390 pp. H. VON WLISLOCKI Wandering Gypsies. Scenes from the Life of the Transylvanian Gypsies. History, Ethnography, Language and /A * Poetry. vándor cigányságról. Képek az erdélyi cigány életből. Történelem, néprajz, nyelv és költészet. 229. WLISLOCKI HENRIK „Czigányból átvett erdélyi szász szavak.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 1884. pp. 312-313. H. WLISLOCKI, “Romani loanwords in Transylvanian German.”*

230. WLISLOCKI, HENRIK „Magyarból átvett czigány szavakról.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 1883. pp. 39-41. H. WLISLOCKI “Hungarian loanwords in Romani.”* 231. WOJTILLA, GYULA “A list of technical implements used in the agri­ culture in Ancient and Early Mediaeval India.” In Altorientalische Forschungen VII (Berlin 1980) pp. 189-195.

142

232. WOJTILLA, GYULA “Contribution to the Sanskrit sources of the knowledge of precious stones.” In Bhárati Bhánam (Light of Indo­ logy) being Dr. К. V. Sarma Felicitation Volume, ed. by S. Bhaekaran Nair. Hoshiarpur, Vishveshvaranand Vedic Research Institute, 1980. pp. 396-402. 233. WOJTILLA, GYULA „Dasakumáracarit men prayukt grhapati aur gramani sabdon ka arth.” [A Dasakumáracsaritában használatos grhapati és gramani szavak jelentése— hindiül] in Purákalpa 1974/1 (Varanasi) pp. 25-30. GY. WOJTILLA “The meaning of the words grhapati and gramani used in the Dasakumaracarita. ”* 234. WOJTILLA GYULA „Egy XVIII. századi szanszkrit nyelvű imakönyv.” In Antik Tanulmányok 24 (1977) pp. 37-41. GY. WOJTILLA “A Sanskrit prayer-book from the 18th century.”* 235. WOJTILLA, GYULA „H. Bechert-G. v. Simson (hrsg.): Einfühnmg in die Indologie, Stand, Methoden, Aufgaben. Darmstadt 1979.“ Könyv­ ismertetés in Orientalische Literaturzeitung Jahrgang 78. Nr. 2 (1983) pp. 173-174. GY. WOJTILLA Book review in German: “H. Bechert-G. v. Simson (eds): Introduction to Indology: the Present State, Methods and Tasks.”*

236. WOJTILLA, GY[ULA] “Indian precious stones in the ancient East and West.” In Acta Orientalia 27 (1973) pp. 211-224. 237. WOJTILLA GYULA „Kala.” In Idő és történelem. A Marót Károly emlékkonferencia előadásai. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek Kiadványai 7. Bp. ELTE, 1974. pp. 209-217. GY. WOJTILLA “Kála.” [“Time.”]*

238. WOJTILLA, GYULA “Kásyapiyakr^isükti: A Sanskrit work on agri­ culture I.” In Acta Orientalia 33 (1979) pp. 209-252. 239. WOJTILLA, GYULA “Kásyapiyakrgisükti. A Sanskrit work on agri­ culture П.” In Acta Orientalia 39 (1985) pp. 85-136. 240. WOJTILLA GYULA „Két szanszkrit nyelvű kódex az MTA Könyv­ tárában.” In Magyar Könyvszemle (1972) pp. 265-271. GY. WOJTILLA “Two Sanskrit Codices in the Library of the Hungarian Academy of Sciences.”* 143

241. WOJTILLA GYULA „Két tisztségnév a Dasakumaracaritában.” In Antik Tanulmányok 20 (1973) pp. 54-57. GY. WOJTILLA “Two function-names in the Daáakumáracarita.”* 242. WOJTILLA, GYULA „Kr^iparaáara.” In Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitát zu Berlin. Ges.-Sprachw. R. 25/3 (Berlin 1976) pp. 377-378. 243. WOJTILLA GYULA „Kraiparásara.” In Antik Tanulmányok 24 (1977) p. 273-299. GY. WOJTILLA “Kysiparasara.”* 244. WOJTILLA, GYULA “Notes on Indo-Aryan terms for ploughing and plough.” In Journal of Indo-European Studies 14 (1986) pp. 27-37.

245. WOJTILLA, GYULA “Notes on Krsiáastra.” In Vishveshvaranand Indological Journal XX/1-2. (Hoshiarpur 1982) pp. 164-172. 246. WOJTILLA, GYULA “On the Sanskrit and MIA names of Pulses in Ancient and Early Mediaeval India.” In Bharata Manisha Quarterly IV/2 (Varanasi 1978) pp. 39-44.

247. WOJTILLA, GYULA ”0. Strauss: Kleine Schriften. Hrsg. von F. Wilhelm. Wiesbaden 1983.“ Könyvismertetés in Acta Orientalia 41 (1987) pp. 158-159. GY. WOJTILLA Book review in English: “0. Strauss: Minor Papers.”* 248. WOJTILLA, GYULA “S. Anacker, Seven Works on Vasubandhu. Delhi-Varanasi-Patna-Madras 1984.” Könyvismertetés/Book re­ view in Acta Orientalia 40 (1986) pp. 346-347. 249. WOJTILLA, GYULA “Selected plant names in the Krsiparasara.” In Venkateswara University Oriental Journal 20, Tirupati (1977) pp. 111-119. 250. WOJTILLA, GYULA “Sir Aurél Stem’s Kashmirian Mahatmya Collec­ tion in the Oriental Library of the Hungarian Academy of Sciences.” In Keleti Tanulmányok/Oriental Studies 2, ed. by Éva Apor. Jubilee Volume of the Oriental Collection 1951-76. Bp. MTA Library, 1978. pp. 215-224.

144

251. WOJTILLA, GYULA „Skt. kheta-” In Indo-Iranian Journal 28 (1985) p. 200. 252. WOJTILLA, GYULA “Some problems of the Sanskrit terminology of agriculture.” In Sanskrit and World Culture, ed. by W. Morgenroth, Berlin, Akademie Verlag 1986. pp. 359-364. 253. WOJTILLA, GYULA “The ‘Longer’ Recension of the Garudopanigad.” In Acta Orientalia 28 (1974) pp. 385-392. 254. WOJTILLA, GYULA “The plough as described in the Krsiparásara.” In Altorientalische Forschungen V. (Berlin 1977) pp. 245-252.

255. WOJTILLA, GYULA “Vasikarana texts in Sanskrit kámasástra litera­ ture.” In Abstracts, Vllth World Sanskrit Conference. August 23-29, 1987. IASS, Kern Institute, University of Leiden. Leiden, 1987. p. 199. 256. WOJTILLA, GYULA „W. Rau, Die Brennlinse im altén Indien. Wies­ baden 1983.“ Könyvismertetés in Orientalische Literaturzeitung Jahrgang 81 Nr. 6 (1986) pp. 599-600. GY. WOJTILLA Book review in German: “W. Rau: The BurningGlass in Ancient India.”* 257. WOJTILLA, GYULA-WOJTILLA, ÁGNES “Ammonios Saccas and • India.” In Studia Aegyptiaca 1. Az ELTE Ókori Történeti Tan­ székeinek Kiadványai 9. Bp. ELTE, 1974, pp. 407-419.

258. WOJTILLA, GYULA-WOJTILLA, ÁGNES “Reed-Symbolism in An­ cient Egypt and India.” In Studia Aegyptiaca II. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek Kiadványai 17. Bp. ELTE, 1976. pp. 151152. 259. WOJTILLA, GYULA-WOJTILLA, ÁGNES “South Indian Cardamomum in Egyptian Kyphi ?” In Studia Aegyptiaca III. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek Kiadványai. Bp. ELTE, 1977. pp. 171-181.

10

145

6. Nyelvkönyvek, szótárak, nyelvtanítás Nyelvek, írástörténet Language-course Text-books, Dictionaries, Language Teaching Languages (Practical Aspect), History of Writing

1. ,,Angol literatura. Nyelvtudomány. 73. Wilson’ Sanskrit szótára. 74., 75. Körösi Csorna Sándor’ tibeti nyelvtana ’s szótára.” Könyvismertetés. In Tudománytár 8. köt. (1835) pp. 225-227. Book review on “Wilson’s Sanskrit Dictionary and Alexander Csorna de Kőrös’ Tibetan Dictionary.”* 2. ANTAL LÁSZLÓ-CSONGOR BARNABÁS-FODOR ISTVÁN A világ nyelvei. Bp. Gondolat, 1970. 313 pp. Ebben: Az indogermán nyelv­ család (Antal László) pp. 19-68; A dravida nyelvcealád (Antal László) pp. 201-211; Sino-tibeti nyelvek (Csongor Barnabás) pp. 213-229.; Munda nyelvek (Antal László) pp. 231-235. L. ANTAL-B. CSONGOR-I. FODOR The Languages of the World. *

3. ARADI ÉVA „A hindinek, mint India összekötő nyelvének növekvő szerepe.” In Filológiai Közlöny 26/3 (1980) pp. 377-379. É. ARADI “The growing role of the Hindi as India’s lingua franca.”*

4. ARADI ÉVA „Hangeri men hindi.” [A hindi Magyarországon, hindiül.] In Viáva Hindi Darsan (New Delhi) 2/1 (1980) pp. 5-8. É. ARADI “The Hindi in Hungary.”* In Hindi.

5. ARADI ÉVA ,,Hindi ka gaurav.” [A hindi nyelv jelentősége, hindiül.] In Dharmayug 26/6 (1975 febr. 9) p. 16. É. ARADI “The significance of the Hindi.”* In Hindi.

146

6. BÁLINT, GABRIEL [= BÁLINT GÁBOR, SZENTKATOLNAY] Tamulische (dravidische) Studien. 1. Grammatikalischer Teil. 2. Lexikalischer Teil. [Bp.] Franklin Ny. 1898. 432 pp. Klny. a Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise des Gráfén Béla Széchenyi in Ostasien (1877-1880) c. mű II. kötetéből. G. BÁLINT Tamil Studies. 1. Pt. Grammar. 2. Lexical Part. 7. BÁLINT GÁBOR, SZENTKATOLNAY Tamil-magyar szótár. Bp. 1905. G. SZENTKATOLNAY BÁLINT Tamil-Hungarian Dictionary. *

8. DEBRECZENI ÁRPÁD „A hindi írás.” In KÓS PÉTER: Magyar­ hindi szótár. Bp. Akadémiai, 1973. pp. [VTI-X]. Á. DEBRECZENI “The Hindi script.” InV. KÓS: Hungarian-Hindi * Dictionary. 9. DEBRECZENI ÁRPÁD Hindi nyelvkönyv kezdők részére (1.) Bp. József Attila Szabadegyetem, a Kossuth Kiadó sokszorosítója, 1959. 94 pp. Á. DEBRECZENI Hindi for Beginners. * 10. DEBRECZENI ÁRPÁD Hindi nyelvkönyv magyaroknak. Bp. TIT (Házi eoksz.) 351 pp. Á. DEBRECZENI Hindi for Hungarians. * 11. DOBLHOFER, ERNST Jelek és csodák. Letűnt írások és nyelvek meg­ fejtése. Bp. Gondolat, 1962. 371[1] pp. Ebben: X. fej.: Holnapi megfejtések. Az etruszk, az Indus-völgyi és a Húsvét-szigeti írás, pp. 315-336. E. DOBLHOFER Signs and Wonders. * Transl. from German: Zeichen und Wunder. Wien-Berlin-Stuttgart 1957. 12. FEHÉR JUDIT Szanszkrit nyelvtan, la, lb, 2, 3. füzet. Nyelvtani össze­ állítás a Körösi Csorna Társaság Keleti Nyelvek Kollégiumának szanszkrit tanfolyamaihoz, xerox-sokszorosítás. Bp. Körösi Csorna Társaság, 1985. 53 + 59 + 60 + 55 pp. J. FEHÉR Sanskrit Grammar. *

GÁTHY VERA „Hindu és hindi.” In Élet és Irodalom 14/26 (1970) p. 2. 13. V. GÁTHY “Hindu and Hindi.”* 14. GÁTHY VERY „Ismét hindu?” In Élet és Irodalom 14/32 (1970) p. 2. V. GÁTHY “Hindu-again?”* 10*

147

15. GÁTHY VERA „Maradandó tévedés.” In Élet és Irodalom 1983 júl. 22. p. 9. V. GÁTHY “A permanent error.”* 16. GEIGER, W. Elemi szanszkrit nyelvtan. Tekintettel a védikus nyelv különlegességeire. Ford. ÚSZÓ. Bp. Buddhista Misszió, 1986. 140 + LIX pp. W. GEIGER Sanskrit. With special reference to the Vedic. * Transl. from English.

17. GYŐRFFY ENDRE Magyar és cigány szótár. Cigányul mondva vakeriben. Paks, Rosenbaum Ny. 1885. 152 pp. E. GYÓRFFY Hungarian-Gypsy Dictionary. * 18. HARMATTA JÁNOS Előszó KÓS Péter Magyar-hindi szótárához. Bp. Akadémiai, 1973. pp. [I-TVJ. J. HARMATTA Foreword to P. KÓS’ Hungarian-Hindi Dictionary. * 19. HARMATTA JÁNOS „Magyarázat az idegen nevek és szavak átírásához. ” Függelék a Világtörténet I. kötetéhez. Bp. 1962. pp. 723-727. J. HARMATTA “Comments on the transliteration of foreign names and words.”* 20. HETÉNYI ERNŐ Magyar-tibeti szótár. Bp. Buddhista Misszió, 1988. 580 pp. E. HETÉNYI Hungarian-Tibetan Dictionary. * 21. HETÉNYI ERNŐ Tibeti-magyar szótár. Bp. Buddhista Misszió, 1988. 306 pp. E. HETÉNYI Tibetan-Hungarian Dictionary. * 22. HUSZÁGHNÉ KELECSÉNYI ÁGNES Hindi l/ab-2. Bp. A Körösi Csorna Nyelviskola kiadása 1985. 57 + 32 + 25 pp. Á. HUSZÁGH-KELECSÉNYI Hindi l/ab-2.

23. KELECSÉNYI ÁGNES [=HUSZÁGHNÉ K. Á.J „Indiai nyelvek okta­ tása a Körösi Csorna Társaság Keleti Nyelvek Kollégiumában.” In Bethlenfalvy G.—Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 73-74. Á. KELECSÉNYI “Indian language courses at the Oriental Language Academy of the Csorna de Kőrös Society.”*

148

24. Keleti nevek magyar helyesírása. Főszerk. Ligeti Lajos, szerk.: Térjék József. Dél-Ázsia nyelvei: Ó- és középind nyelvek; Dél-Ázsia mai nyelvei pp. 283-367. Munkatársak: Major István (ind, dárd, dra­ vida), Töttössy Csaba (klasszikus ind), Wojtilla Gyula (klasszikus ind). Bp. Akadémiai, 1981, 960 pp. Hungarian Transcription and Orthography of Oriental Names. *

25. KÉGL SÁNDOR „Dines Andersen: A Pali reader with notes and glossary. Part I. Text and notes. Koppenhága 1901,130 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 28 (1904) pp. 256-257. S. KÉGL Book review: “D. Andersen: A Páli reader . . .”* 26. KÉGL SÁNDOR „Lieblich В.: Sanskrit Lesebuch. Zűr Einführung in die altindische Sprache und Literatur. Lesebuchverlag, Leipzig, 1905, 650 1.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 31 (1907) pp. 428-429. S. KÉGL Book review: “Lieblich B.: Sanskrit. Textbook for Sanskrit.”*

27. KÉGL SÁNDOR “F. P. Luigi: Introductory Manual of the Hindi language with extracts from the Premsagar. Jósa Trübner’s Collection of simplified grammars. XXIV. London, 1907, 120 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 32 (1908) pp. 311-313. S. KÉGL Book review: “F.P. Luigi: Introductory Manual of the Hindi.”* 28. KÉKI BÉLA Az írás története. Színes Könyvek. Bp. Gondolat, 1971, 160 p.; 2. átdolg. kiadás. Gondolat Zsebkönyvek. Bp. Gondolat, 19752 128 pp. B.KÉKI The History of Writing. *

29. KÉKI BÉLA „Kharosthi és bráhmi.” In Interpress Magazin 1984/9, pp. 94-100. B. KÉKI ‘'Kharosthi and Bráhmi.”* 30. KÓS PÉTER Magyar-hindi szótár. Harmatta János előszavával. A szó­ tár kéziratát átnézte Debreczeni Árpád és Shyam Parmar. A hindi írás c. bevezető fejezetet írta Debreczeni Árpád, pp. [VII-X.]. Bp. Akadémiai, 1973. [XII] + 240 pp. P. KÓS Hungarian-Hindi Dictionary. *

149

31. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR/ALEXANDER CSOMA DE KÖRÖS Gram­ mar of the Tibetan Language, in Collected Works of Alexander Csorna de Kőrös I-IV. ed. by J. Térjék. Bicentenary reprint of the 1834 Calcutta edition. Bp. Akadémiai, 1984, XVI + 204[l] 4- 40 pp. 32. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR/ALEXANDER CSOMA DE KÖRÖS Sans­ krit-Tibetan-English Vocabulary being an Edition and Translation of the Mahávyutpatti, in Collected Works of Alexander Csorna de Kőrös I-IV. ed. by J. Térjék. Bicentenary reprint of the 1910 Calcutta edition. Bp. Akadémiai, 1984. XXXVII + 390 pp.

33. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR/ALEXANDER CSOMA DE KÖRÖS Tibe­ tan-English Dictionary, in Collected Works of Alexander Csorna de Kőrös I-IV. ed. by J. Térjék. Bicentenary reprint of the 1834 Cal­ cutta edition. Bp. Akadémiai, 1984. LX + 351 pp. 34. MÁTYÁS ISTVÁN „Az első magyar-hindi szótár.” In Népszava 1973. nov. 18. I. MÁTYÁS “The first Hungarian-Hindi dictionary.”* 35. NÉGYESI MÁRIA „A hindi nyelv és a mai indiai nyelvek oktatása Magyarországon.” In Bethlenfalvy G.-Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 70-72. M. NÉGYESI “Teaching of the Hindi and modern Indian languages in Hungary.”* 36. PAKSI JULIA Bevezetés a Sanskrit nyelv hang- és alaktanának alap­ ismeretébe. A Körösi Csorna Sándor Intézet Közleményei 1979/6. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1979] 167 pp. J. PAKSI Introduction to the Phonetics and Morphology of the Sanskrit * Language.

37. ROT, ALEKSZANDR [= SÁNDOR] Dravidszki movi. [Ukránul, a dravida nyelvekről.] Ungvár, 1971. 184 pp. A. ROT Dravidian Languages. * In Ukrainian. 38. ROT, SÁNDOR “Г. Халмузаев: Положение и развитие урду в совремнной Индии. Ташкент, 1979, 112 р. (Position and Develop­ ment Tendencies of Urdu in Present-Day India. Tashkent 1979).” Könyvismertetés/Book review, in Acta Orientalia 38 (1984) pp. 257-259.

150

39. SZTOJKA FERENC Magyar és cigány nyelv gyök-szótára. Kalocsa, Malatin A. Ny. 1886. [2]X + 205[l] p.; Paks, Rosenbaum Ny. 18902 XII + [2]238 pp. F. SZTOJKA Hungarian and Gypsy Dictionary of Roots. * 40. TAMASKO, STEPHANUS [—Tamaskó István] De causis linguae Sanscritae. Diss. Posonii. Typ. Belnay 1831. 35 pp. S. TAMASKO On the Sanskrit Language. * Dissertation, in Latin.

41. TÖTTÖSSY CSABA „Aziánus nyelvek. Megfejteden ókori nyelvek. Indo-európai nyelvcsalád. Baszk nyelv.” In Zsebenciklopédia. Főszerk. Székely Béla. Bp. Gondolat, 1975. pp. 240-243. CS. TÖTTÖSSY “The Azian languages. Undeciphered ancient languages. Indo-european language-family. The Bask language.”*

42. TÖTTÖSSY CSABA „Ó- és középind nyelvek átírása.” In Keleti nevek magyar átírása, főszerk. Ligeti Lajos. Bp. Akadémiai, 1981. pp. 291293. CS. TÖTTÖSSY “Transcription of the Old and Middle-Indo-Aryan words into Hungarian.”*

43. VEKERDI JÓZSEF A magyar cigány nyelvjárás nyelvtana. (Tanulmá­ nyok a cigány gyerekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munka­ csoport vizsgálataiból 4.) Pécs, a Pécsi Tanárképző Főiskola ki­ adványa (soksz.) 1981, 105 pp. J. VEKERDI The Grammar of the Hungarian Gypsy Dialect. * 44. VEKERDI JÓZSEF A magyarországi cigány nyelvjárások szótára.— Dictionary of Gypsy Dialects in Hungary. (Tanulmányok a cigány gyerekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból 7.) Pécs, a Pécsi Tanárképző Főiskola kiadványa (soksz.) 1983. 246 pp. 45. VEKERDI JÓZSEF-MÉSZÁROS GYÖRGY A magyarországi oláh cigány nyelvjárás mondattana. A Magyar Nyelvtudományi Társa­ ság kiadványai 135. Bp. Könnyűipari Gépi Adatfeldolgozó Vállalat soksz. kiadványa, 1974. 164 pp. J. VEKERDI-GY. MÉSZÁROS Syntax of the Wallachian Gypsy Language of Hungary. *

151

46. WOJTILLA, GYULA “An Encyclopaedic Dictionary of Sanskrit on Historical Principles. Vol. I. Part П. General ed. A. M. Ghatage, Poona 1977, pp. 217-504. Deccan College Postgraduate and Re­ search Institute.” Könyvismertetés/ Book review in Acta Orientalia 33 (1979) p. 288. 47. WOJTILLA, GYULA “An Encyclopaedic Dictionary of Sanskrit on Historical Principles. Vol. I. Part Ш. General ed. A. M. Ghatage, Poona 1978, pp. LXXXIX-CXXVn + 505-719. Deccan College Postgraduate and Research Institute.” Könyvismertetés/Book re­ view in Acta Orientalia 37 (1983) pp. 144-145. 48. WOJTILLA, GYULA “An Encyclopaedic Dictionary of Sanskrit on Historical Principles. Vol. П. Parts I—Ш. General ed. A. M. Ghatage, Poona 1979-1981, pp. 721-1477.” Könyvismertetés/Book review in Acta Orientalia 38 (1984) pp. 256-257.

49. WOJTILLA, GYULA “An Encyclopaedic Dictionary of Sanskrit on Historical Principles. Vol. Ш. Part I, General ed. A. M. Ghatage, Poona 1982, pp. 1479-1638.” Könyvismertetés/Book review in Acta Orientalia 38 (1984) pp. 256-257. 50. WOJTILLA, GYULA “Dictionary of the Hungarian Orthography of Oriental Names.” Book review in News from Hungary 20/8 (Aug. 1981) p. 13.

51. WOJTILLA, GYULA “Gitagovinda in Hungarian.” Book review in News from Hungary 20/11 (Nov. 1981) p. 13. 52. WOJTILLA, GYULA „К. Mylius: Wörterbuch Sanskrit Deutsch. VEB Verlag Enzyklopádie, Leipzig 1975. 593 p.“ Könyvismertetés in Acta Orientalia 31 (1977) pp. 143-145. GY. WOJTILLA Book review: “K. Mylius: A Sanskrit-German Dic­ tionary.”* In German. 53. WOJTILLA, GYULA “Kos Péter, Magyar-hindi szótár. Bp. 1973.” (P. Kós: Hungarian-Hindi Dictionary) Book review in English in Acta Linguistica 27 (1977) pp. 211-213. 54. WOJTILLA GYULA Körösi Csorna Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke/A List of Words, Sanskrit and Hungarian by Alexander Csorna de Kőrös. A Keleti Tanulmányok/Oriental Studies 6. kötete, Bp. MTA Könyvtára, 1984. 90 pp. + 18 t. (Bilingual.)

152

7. Irodalomtudomány, irodalomtörténet Elő- és utószók irodalmi művekhez

Literary Studies, History of Literature Fore- and Afterwords to Literary Works, Translations

1. ARADI ÉVA „A Gandhi-mozgalom lángoló napjai. Anant Gopal Sheorey: Dzsválámukhi [A vulkán].” Könyvismertetés in Nagyvilág 22/8 (1977) p. 1252. É. ABADI Book review: “The burning days of the Gandhi movement. A. G. Sheorey: Jválámukhi.” 2. ABADI ÉVA „A Liliom Indiában. Krisan Csandar: Kámival.” [Molnár F. Liliomának hindi adaptációjáról.] In Nagyvilág 23/10 (1978) p. 1571. É. ABADI “The Lily [of Ferenc Molnár] in India.”* Book review: “Krishan Chandar: Kamival.”*

3. ABADI, ÉVA “Attila József: Yeh cáku samay.” (In Hindi) [József Attila: Ez a kés kora/This is the time of the knife. Könyvismertetés/Book review in Filológiai Közlöny 28/2-3. (1982) pp. 383-384.

4. ABADI ÉVA „Az indiai irodalom fejlődése a függetlenség után.” In Filológiai Közlöny 26/1 (1980) pp. 110-115. É. ABADI “Indian literature after the Independence”*

5. ABADI, ÉVA “Bharat apne putra ka sammán kartá hai.” [India tisz­ teleg fiának.] (A magyarországi cigány irodalomról, versfordítás­ sal, hindiül.) In Visva Hindi Darsan 2/1 (New Delhi 1980) p. 4. É. ABADI “India pays homage to her son.”* (About the literature of the Hungarian Gypsies.) In Hindi. 6. ABADI ÉVA „József Attila hindi nyelven.” In Nagyvilág 25/9 (1980) p. 1420. É. ABADI “A. József in Hindi.”* 153

7. ARADI ÉVA „Keralai rizsfoldeken.” Könyvismertetés: Thakazi Sivasankara Pillai: Rahtitangazhi [Két marék rizs]. In Nagyvilág 21/8 (1976) pp. 1263-1264. É. ARADI “On the rice-fields of Kerala.”* Book review: T. S. Pillai: Rahtitangazhi.

8. ARADI, ÉVA “Kői na santati, na kői pürvaj.” [Sem utódja, sem őse]. (A költő bemutatása és egy vers fordítása az Ady-centenárium alkal­ mából.) In Muktakanth (Patna, India) 10/12 (1977 dec.) címlap és p. 36. É. ARADI “Neither descendant, nor ancestor . . Introducing Endre Ady with a poem’s translation, in Hindi. 9. ARADI, ÉVA “Premcand ka mahatvá.” [Prémcsand jelentősége, hin­ diül.] In Muktakanth (Patna, India) 12/5 (1979) pp. 7-8. É. ARADI “Premchand’s significance.”* In Hindi. 10. ARADI, ÉVA “Premchand and Móricz.” In Clarity (Bombay) 6/35 (1980) pp. 6-7.

11. ARADI ÉVA „Prémcsand jelentősége India irodalmában.” In Filológiai Közlöny 24/4 (1978) pp. 471-473. É. ARADI “Premchand’s importance in the Indian literature.”* 12. ARADI, ÉVA “Remembering Premchand and Móricz.” Mellékletként /Supplement to National Herald (New Delhi) 3/34 (1980) p. 2.

13. ARADI, ÉVA „S. Ramakrishnan indiai költő” (magyarországi látogatá­ sáról). In Nagyvilág 28/3 (1983) p. 461. É. ARADI “Indian poet S. Ramakrishna in Hungary.”* 14. ARADI, ÉVA “The Volcano, as seen through Hungarian eyes.” Book review: A. G. Sheorey: The Volcano. In Nagpur Times 1977. Oct. 2. p. 3.

15. ARAGON, LOUIS „Kipling vagy Romain Rolland?” Ford. Hubay Miklós. In Fórum V/8 (1950) pp. 549-554. L. ARAGON “Kipling or Romain Rolland?” Transl. from French.

154

16. ARANY JÁNOS „Monier Williams: A hindu dráma. (Sakoontala, or the Lost Ring. Szakuntala vagy az elveszített gyűrű; indiai dráma. Kálidásza szanszkrit eredetiből angol prózában és versben fordítva, Monier Williams a szanszkrit nyelv tanára által. Hertford, 1855) ” Először: Szépirodalmi Figyelő, 1861/1. évf. p. 582, *** jeggyel. To­ vábbá: Arany János összes Munkái X. köt. Hátrahagyott prózai dolgozatai. Bp. Franklin-Társulat, 1900. 575 p., pp. 171-199, és Arany János összes Művei (szerk. Vojnovich Géza-Keresztury Dezső) XI. kötet, Bp. Akadémiai, 1951-1964. pp. 258-277, 744-747. J. ARANY “Monier Williams: The Hindu Drama.” Transl. from English.

17. ASK, UPÉNDRANÁTH „A hindi novelláról.” Ford. és magy. Debreczeni Árpád. In Helikon 1979/1-2, pp. 153-160. U. ASHK “The Hindi Short Story.”* Transl. from Hindi. 18. A tamil irodalom kistükre. Vál., bev., ism., képanyag: Major István. Ford. Major István és Tótfalusi István. Bp. Európa, 1978. 316 pp. A Short Survey of the Tamil Literature. * Introd, with transl. from Tamil. 19. „Bain, F. W. Hindu regék.” Könyvismertetés in Magyar Szemle 41 (1941) p. 441. Book review of the Hungarian translation of F. W. Bain’s Hindu Tales. * 20. BAKTAY ERVIN Bevezetés a Mahabharata. Bhárata nagy nemzetsége c. prózai fordításhoz. Bp. Világirodalom (1923), pp. 5-13. E. BAKTAY Introduction to a prose-rendering of the Mahabharata. *

21. BAKTAY ERVIN „Indiai Irodalmi Akadémia.” A Hírek, ismertetések rovatban, in Kelet és Nyugat 1 (1937 jan.) pp. 31-32. E. BAKTAY “The Indian Literary Academy.”* 22. BAKTAY ERVIN „Mit jelenthet Gándhi műve a Nyugatnak?” In Kelet és Nyugat 1 (1937) pp. 16-19. E. BAKTAY “What is the significance of Gandhi’s work for the West ?”♦

23. BAKTAY ERVIN Rabindranath Tagore. A kultúra nagyjai 2. Bp. Fő­ városi Könyv- és Lapkiadó é. n. [1921] 48 pp. E. BAKTAY Rabindranath Tagore. * 24. BAKTAY ERVIN Rabindranath Tagore az ember, a művész és a bölcs. A világirodalom gyöngyei 7. Bp. Világirodalomé, n. [1922] 272pp. + 11. E. BAKTAY R. Tagore the Man, the Artist and the Sage. *

155

25. Barlám és Jozafát legendája és a Bod-kódex egy példája. A kódexek szövegéből bevezetéssel és jegyzetekkel kiadta Katona Lajos. A Ma­ gyar Könyvtár 436. kötete. Bp. Lampel, 1905. 46[ 1 ] pp. The Legend of Barlaam and Joasaph and an Example of the Codex * Bod 26. BÁTI LÁSZLÓ „A bölcs és a próféta.” Romain Rolland és Mahatma Gandhi barátsága. In Nagyvilág 15/8 (1970) pp. 1242-1246. L. BÁTI “The Sage and the Prophet.” The friendship of Romain Rolland and Mahatma Gandhi. * 27. BELLA GYÖRGY Mircea Eliade. Utószó a M. Eliade: Különös kalandok c. kötethez. A Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatban. Bp. Kozmosz Könyvek, 1976. pp. 287-293. GY. BELIA Mircea Eliade. Afterword to the book Strange Adventures * by M. Eliade. 28. BEÖTHY ZSOLT A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban I-П. Bp. Az MTA Könyvkiadó Vállalata, 1886-87. 301 + 367 pp. I. köt. 1526-1774. Ebben: Barlám és Jozafát pp. 28-45; Poncziánus — Mikép alakul az irodalom nyelve ? pp. 91-102; Rosnyai Dávid és a Horologium Turcicum. — A nyelvkeverék — Bidpai újabb magyar fordítói, pp. 103-119. BEÖTHY The Belletristic Prose in the Old Hungarian Literature. * 29. BEREGSZÁSZI NAGY PÁL „Az Indiai Bolts, vagy miként lehet az ember boldog a’ társaságos életben. (Csányi János fordítása.)” Könyvismertetés, in Tudományos Gyűjtemény 1823/2 pp. 99-120. P. BEREGSZÁSZI NAGY Review of the transl. of The Indian Sage, or how a man can be happy in the social life. * 30. Berki János mesél cigány és magyar nyelven./Tales of János Berki. Szerk. Görög Veronika. Közreműk.: Grabócz Gábor, Kovács Ágnes, Vekerdi József. (A meséket cigány nyelvről angolra ford. Vekerdi Ilona.) Ciganisztikai Tanulmányok/Hungarian Gypsy Studies 3. Bp. az MTA Néprajzi Kutatócsoport soksz. kiadványa, 1985. 300 pp. + 2 t.

156

31. BETHLENFALVY, GÉZA “Subhásitaratnakosa compiled by Vidyákara. Edited by D. D. Kosambi and V. V. Gokhale: Harvard Oriental Series 42 (Cambridge, Massachusetts 1957), CXIX + 341 pp. An Antho­ logy of Sanskrit Court Poetry, Vidyákara’s ’Subhá^itaratnakoéa’ transl. by Daniel H. H. Ingals: Harvard Oriental Series 44 (Cambridge, Massachusetts 1965) X + 611 pp.” Könyvismertetés in Acta Orien­ talia 18 (1965) pp. 395-396. G. BETHLENFALVY Book review: “Vidyákara’s Subhásitaratnakosa and its English translation.”* 32. BETHLENFALVY, GÉZA “The Pancatantra in Hungary.” In Acta Orientalia 27 (1973) pp. 127-129.

33. BETHLENFALVY, GÉZA “Vedasástrasamgrahah, an Anthology of the Vedas and Sástras. Ed. by Vishva Bandhu. Sáhityaratnakosah. Part I. Sahitya Akademi, New Delhi 1966. 381 pp.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 21 (1968) pp. 260-261. G. BETHLENFALVY Book review: “V. Bandhu (ed.): Vedasástra­ samgrahah.” 34. BINDER JENŐ ,,Ponciánus Históriája. Becs 1573. Kiadta Heinrich Gusztáv (RMK V.) Bp. Franklin-Társulat, 1898.” Könyvismertetés, in Egyetemes Philologiai Közlöny 22 (1898) pp. 919-922. J. BINDER Book review: “Pontian’s Story. Vienna 1573. Ed. by G. Heinrich, 1898.”*

35. BING EDE JÁNOS Rudyard Kipling és India: Irodalmi tanulmány. Bp. Pápai E., 1918, 27 pp. E. J. BING Rudyard Kipling and India. A literary study. * 36. BITTENBINDER MIKLÓS „A Pancsatantra egy másik török szárma­ zékáról.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 34 (1910) pp. 382-383. M. BITTENBINDER “Another Turkish version of the Pancatantra.”*

37. »Bittenbinder Miklós ifj. „A Humájun Name első magyar származéka: Rozsnyai Dávid ’Horologium Turcicum’-a.” Ismertetés in Buda­ pesti Szemle 137 (1909) p. 496. Review: “M. Bittenbinder, jr.: The first Hungarian derivate of the Humáyün Name: The Horologium Turcicum of Dávid Rozsnyai.”*

157

38. BITTENBINDER MIKLÓS ifj. A Humájun Name első magyar szárma­ zéka: Rozsnyai Dávid ’Horologium Turcicum’-a. Magyar irodalom­ történeti tanulmány. Bp. Jókai Ny., 1908. 60[4] pp. M. BITTERBINDER, Jr. The First Hungarian Derivate of the Humáyün Name. The Horologium Turcicum of Dávid Rozsnyai. * 39. BITTENBINDER MIKLÓS „Bidpai és Lokman magyar fordítói.” In Irodalomtörténet 3 (1914) p. 414. M. BITTENBINDER “Hungarian translators of Bidpai and Lokman.” 40. BOGNÁR TEOFIL “Kalilah va Dimnah.” In Egyetemes Philologiai Közlöny XV. (1891) pp. 1009-1034. T. BOGNÁR “Kalilah va Dimnah.”* 41. BÖHM DEZSŐ „Zigány Árpád: A hindu dráma. (Tolnai Világlexikon VTII. kötet 214-216 1.)” Ismertetés in Egyetemes Philologiai Köz­ löny 45 (1921) pp. 47-48. D. BÖHM Review: “Á. Zigány: The Hindu drama.”*

42. BRASSAI SÁMUEL “Canakyae sentenziae in Tezas neuer Ausgabe.“ In összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok 1879, p. 130. S. BRASSAI “Cá^akya’s sentencies in Teza’s new edition.”* 43. BRAUN SOMA dr. A népmese. Bevezető az összehasonlító mesekuta­ tásba. Szabad Iskola VIII. Szerk.: dr. Czakó Ambró. Bp. Genius Könyvkiadó R.T. é. n. [1923] 205 pp. Ebben: Benfey Tódor, az ind elmélet; Müller Miksa elmélete; Az ó-ind mese; Az ó-ind mese hatása a nyugati népek meséire, pp. 118-148. S. BRAUN The Folk-tale. Introduction to the Comparative Research of Tales. * 44. BUDENZ JÓZSEF „Emlékbeszéd Benfey Tivadar felett.” Az MTA el­ hunyt tagjai felett tartott Emlékbeszédek 4.2. (Bp. MTA, 1887) 18 pp. J. BUDENZ “In Memóriám Theodor Benfey.”*

45. BÜCHLER PÁL „Johannes Hertel: Das Pancatantra. Seine Geschichte und seine Verbreitung. Gekrönte Preisschrift-Verlag von B.G. Teubner, Leipzig und Berlin, 1914, XVIH + 458 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 42 (1918) pp. 434-440. P. BÜCHLER Book review: “J. Hertel: The Pancatantra. Its History and Diffusion.”*

158

46. CHATTERJEE, HERAMBA NATH „A bengáli nyelven megjelent Ady-kötetről.” (Asit Sarkar és Topen Bosu fordításáról.) In Nagy­ világ 12/1 (1967) pp. 158-159. H. N. CHATTERJEE “About the Bengali translations of Ady-poems.”*

47. CLARK, T. N. Utószó В. Banerdzsi: Ének az útról. Pathér páncsálí c. regényéhez. Ford. Rozsnyai Bálint. Bp. Európa, 1980. pp. 377-384. T. N. CLARK Afterword to В. Banerji’s Pather Pancali.

48. COCCHIARA, GIUSEPPE Az európai folklór története. Bev. és kiég. tanúim. Ortutay Gyula. Ford.: Balázs János és Lontay László. Bp. Gondolat, 1962. 687 pp. Különösen: Negyedik rész: A folklór a pozitivizmus idején: a filológia és a történelem között, pp. 275ff. G. COCCHIARA The History of the Folklore in Europe. * Transl. from Italian: Storia del Folklore in Europa, Torino, 1954. 49. CSAUHAN, SIVDÁN SZINGH „A kritikai realizmus felvirágzása az indiai regényirodalomban.” In Élet és Irodalom 1960. okt. 28., p. 12. S. S. CHAUHAN “Flourishing critical realism in Indian novel writing.”* Transl. from Russian. 50. cs. [= CSÁSZÁR ELEMÉR] ,,Barlám és Jozafát.” In Egyetemes Philo­ logiai Közlöny 30 (1906) p. 32. [E. CSÁSZÁR] “Bariam and Joasaph.”* 51. CSENGERY ANTAL Történeti tanulmányok és jellemrajzok. Bp. Kilián 1870, 18842. Ebben: 1. kötet: India míveltsége, pp. 195-247. A. CSENGERY Historical Sketches and Portraits. *

52. CSENKI IMRE-CSENKI SÁNDOR Cigány népballadák és keservesek. Vál. és jegyz.: Vekerdi József. Ford.: Ceenki Sándor, Tandori Dezső. Bev.: Csenki Imre. Bp. Európa, 1980. 136 pp. + 6 t. I. CSENKI-S. CSENKI Gypsy folkballads and lamenting songs. *

53. CSENKI JÁNOS A cigány meg a sárkány. Püspökladányi cigány mesék. A Népek meséi sorozatban. Ford.: Mészáros György, Vekerdi József. Utószó és jegyz. Vekerdi József. Bp. Európa, 1974. 329 pp. + 6 t. Német fordításban: Ilona TauBendschön. Bp.-Kassel 1980. 194 pp. J. CSENKI The Roma and the Dragon. * Gypsy folktales.

159

54. DAMDINSUREN, TS. “A brief review of Tibetan and Mongolian stories from the Pancatantra.’9 In Acta Orientalia 36 (1982) pp. 95-98.

55. DÉGH LINDA Utószó Knowles, J. H. A gonosz királynék c. kötetéhez. Bp. Európa, 1958. pp. 179-183. L. DÉGH Afterword to H. J. Knowles’ folk-tales: The Wicked Queens. 56. DÉZSI LAJOS dr. A czegei névtelen, (aki Csehi [Tsehi] András, a Bidpai és Lokman Indiai Históriai és költött beszédei, Kolozsvár 1783, for­ dítója, s aki Zoltán József munkáját fejezte be, dolgozta át.) In Dolgozatok Békefi Bemig egy. tanári működésének emlékére. Bp. Stephanaeum, 1912. pp. 354-358. L. DÉZSI The Anonym of Czege (identified as A. Csehi). * 57. DOBROVITS ALADÁR Az ókori Kelet irodalmai. In A világirodalom története (szerk. Zolnai Béla). Művelődés könyvtára 17. Bp. 1944. pp. 51-92 + 2 t. (India: 87-92). Az egész tanulmányt újra közli: DOBROVITS ALADÁR, Egyiptom és az ókori Kelet világa. Össze­ gyűjtött tanulmányok I-П. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai, 11-12. Bp. 1975. pp. I. 229-269. A. DOBROVITS Literatures of the Ancient East. * 58. DUKA TIVADAR „Rádzsa Rádzsendralála Mitra k.t. emlékezete.” In Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott Emlékbeszédek 7.5 (Bp. MTA 1892) 1893. 39 pp. T. DUKA “In Memóriám Rája Rájendralál Mitra.”*

59. ELEKES MIHÁLY Rozsnyai Dávid élete és művei. Szeged, 1905. 104[4] pp. M. ELEKES Life and Works of Dávid Rozsnyai. * 60. ERDÉLYI JÁNOS Egyetemes irodalomtörténet I. 1-3. Az ókori irodalom története. Pest, Ráth (Holzhausen Ny. Bécs) 1868. 283 pp. J. ERDÉLYI A History of the World Literature I. 1-3. History of the Ancient literatures. *

61. ERDÉLYI KÁROLY Az állateposról. Kecskemét, 1887. 28 pp. K. ERDÉLYI The beast -epic. *

160

62. FARAGÓ JÁNOSNÉ Jászárokszállási cigány népmesék. Gyűjt., bev. ~ jegyz. Kovács Ágnes, Vekerdi József: Ciganisztikai tanulmányok/ Hungarian Gypsy Studies 2. Bp. az MTA Néprajzi Kutatócsoport soksz. kiadványa, 1985. 135 pp. Mrs. J. FARAGÓ Gypsy folktales from Jászárokszállás. * 63. FARKAS JÓZSEF Kelet ősköltészete. Jolowicz Helmann-Neumann Karl Friedrich ... és más kútfők után. Bp. Első Magyar 1878. 37[3]pp. J. FARKAS Ancient poetry of the East. * 64. FEDOR ÁGNES „Egy indiai költőnő, aki játszik a ’daloló vizen’.” In Magyar Nemzet 1967 szept. 9., p. 4. Á. FEDOR “An Indian poetess who played on the ’singing waters’.”* [Amrita Pritam]. 65. FIÓK KÁROLY A Pancsatantra meséiből. V. 1-5. In Budapesti Szemle 126 (1906) pp. 179-93; П. 4, IV, 8, 9. in Budapesti Szemle 40 (1909) pp.466-475. K. FIÓK From the tales of the Pancatantra. * Transl. from Sanskrit. 66. FIÓK KÁROLY „A Rámájanából (П. könyv 63. szakasz).” In Egyete­ mes Philologiai Közlöny 24 (1900) pp. 62-64. K. FIÓK “Rámáyapa II. 63.” Transl. from Sanskrit.

67. FIÓK KÁROLY „Dasarátha halála. Epizód Válmíkí Rámájanájának П. könyvéből.” Székfoglaló. In A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, Új foly. 37. köt. (1902-1903). pp. 75-84. K. FIÓK “Death of Daéaratha. An episode from Book 2 of Valmiki’s Rámáyapa.” Inaugural. 68. FIÓK KÁROLY „India.” [Az ókori indiai irodalom története]. In Egye­ temes Irodalomtörténet I, szerk. Heinrich Gusztáv, Bp. FranklinTársulat, 1903. pp. 1-128. K. FIÓK “History of Ancient Indian Literature.”*

69. FIÓK KÁROLY Nala és Damajanti. Ismertetés és mutatvány. In Buda­ pesti Szemle 38 (1884) pp. 321-348. K. FIÓK Nala and Damayanti * Introd, and transl. from Sanskrit.

11

161

70. FIÓK KÁROLY „Szávitri vagy a hűség diadala. Hindu rege a Mahábháratából.” Ford. Fiók Károly. In Budapesti Szemle 3. foly. 59 (1889) pp. 401-439. K. FIÓK “Sávitri or the triumph of fidelity. Hindu legend from the Ma­ habharata.” Transl. from Sanskrit.

71. „Forster, E. M.: „Indiai kaland.” Könyvismertetés in Magyar Szemle 42 (1942) p. 277. Book review: “E. M. Forster: “A passage to India.” (publ. in 1942). 72. FÖLDI MIHÁLY Rabindra Nath Tagore. Bevezető tanulmány R. Tagore: Az élet megismerése (Sadhaná) kötetéhez. Bp. Révai, 1921. pp. I-VIII. M. FÖLDI Rabindra Nath Tagore. Introductory essay to the Hungarian translation of the Sádhana.

73. GÁBOR IGNÁC „Amaru.” In Budapesti Szemle 99 (1899) pp. 141-146. I. GÁBOR “Amaru.” 74. GÁLOS REZSŐ „A Pancantantram és egyik magyar származéka.”In Irodalomtörténeti Közlemények 16 (1906) pp. 172-190. R. GÁLOS “The Pancatantram and one of its Hungarian versions.”

75. GÁLOS REZSŐ „Elekes Mihály: Rozsnyai Dávid élete és művei. Szeged 1905.” Könyvismertetés in Századok III. (1905) p. 263. R. GÁLOS Book review: “M. Elekes: Life and Works of Dávid Rozs­ nyai.”* 76. GÁTHY VERA „A mai hindi irodalom gondjai.” In Nagyvilág 26/7 (1981) p. 1089. V. GÁTHY “Problems of the modern Hindi literature.”* 77. GÁTHY VERA „Az indiai irodalomról.” In Népszava 1972 okt. 7., p. 10. V. GÁTHY “On the Indian literature.”*

78. GÁTHY VERA „Indiai dráma—magyarul. Girish Kamad: Tughlaq.” Könyvismertetés in Nagyvilág 22/1 (1977) p. 136. V. GÁTHY Book review: “An Indian drama—in Hungarian. Girish Karnad: Tuglaq.”* 79. GÁTHY VERA “Modem Indian literature in Hungary.” In Socialist Panorama 28/III/2 (New Delhi 1982) pp. 15-17.

162

80. GÁTHY VERA Utószó és jegyzetek Kushwant Singh: Át Pakisztánba c. regényéhez. Bp. Európa, 1957. pp. 237-246. V. GÁTHY Afterword and notes to the Hungarian translation of Kush want Singh’s Train to Pakistan. * 81. GÁTHY VERA Utószó és jegyzetek M. К. Gandhi önéletrajzához. Bp. Európa, 1987. pp. 539-583. V. GÁTHY Afterword and notes to the Hungarian translation of M. K. Gandhi’s Autobiography. *

82. GÁTHY VERA Utószó és jegyzetek Raja Rao Kanthapura c. regényé­ hez. Bp. Európa, 1980. pp. 325-328. V. GÁTHY Afterword and notes to the Hungarian translation of Raja Rao’s Kanthapura. * 83. GÁTHY VERA Utószó Mohan Rakesh: Tétova árnyak c. regényéhez. Bp. Európa, 1975. p. 349. V. GÁTHY Afterword to the Hungarian translation of M. Rakesh’s lingering Shadows. * 84. GÁTHY VERA Utószó Prémcsand Nirmalá c. kötetéhez. Bp. Európa, 1980. pp. 325-328. V. GÁTHY Afterword to the Hungarian translation of Premchand’s short stories, Nirmalá. *

85. GÁTHY VERA Utószó R.К. Narayan A pénzügyi szakértő c. regényéhez. Bp. Európa, 1976. pp. 353-358. V. GÁTHY Afterword to the Hungarian translation of R.K. Narayan’s The Financial Expert. * 86. GÁTHY VERA Utószó ü. R. Anathamurthy A halotti szertartás с. regényéhez. Bp. Európa, 1984. pp. 281-292. V. GÁTHY Afterword to the Hungarian translation of U.R. Anathamurthy’s Samskára: A Rite for a Dead Man.

87. GERECS SZ. FERENCZ „Vértesy Dezső: Sávitri a Mahábháratából. Szanszkritból ford, és jegyzetekkel kísérte [V. D.]. Makói Állami Főgimnázium Értesítője 1903/04, 3-22 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 30 (1906) pp. 464-465. SZ. F. GERECS Review: “D. Vértesy’s translation of the Sávitri episode of the Mahábhárata.”*

11*

163

88. GERMANUS GYULA „Rabindranath Tagore békehajléka: Santiniketán.” In Népszabadság 1961 máj. 7., p. 7. GY. GERMANUS “Shantiniketan: Peace-shelter of Rabindranath Tagore.”* 89. GERMANUS GYULA „Tagore ünneplése” (Ismertetés Chandra Das: Tagore, the Poet of Light c.gyűjteményéről.) ZnNagyvilág7/8 (1962) p. 1263. GY. GERMANUS “Homage to Tagore.”* 90. Gesta Romanorum. Középkori elbeszélések. Ford. Haller János. Kiadta Katona Lajos, Bp. 1900. Újra: Vál. és ford. Boronkai Iván, Utószó V. Kovács Sándor. Ebben: Nagy Sándor és Pórus király, p. 246. Indiai vonatkozásokhoz ld. az Utószót és hivatkozásait. Gesta Romanorum. Mediaeval stories translated from Latin into Hun­ * garian.

91. GREEN, GRAHAM “R.K.Narayan.” Ford. Kada Júlia, in Nagyvilág 24/12 (1979) pp. 1747-49. G. GREEN “R. K. Narayan.” Transl. from English.

92» GYÖRGY LAJOS dr. „Egy régi híres könyvreklám. Egy állítólagos Pancsatantra-származék irodalmunkban.” In Erdélyi Irodalmi Szemle. VI. évf. (1929) pp. 62-73. L. GYÖRGY “A famous old book-announcement. A so-called Pancatantra-version in our literature.”* 93. GYÖRGY LAJOS A magyar regény előzményei. Bp. MTA. 1941. 540 pp. L. GYÖRGY Forerunners of the Hungarian novel. * 94. HARMATTA JÁNOS „A világirodalom története. Ókor.” In Helikon 24 (1978) pp. 413-426. J. HARMATTA “A history of world literature. Ancient period.” 95. HARMATTA JÁNOS Bevezető tanulmány és jegyzetek a Pancsatantrához (ford. Schmidt József). Bp. Magyar Helikon, 1959. pp. 7-22, 263-267. J. HARMATTA Introduction and Notes to the Pancatantra, transl. by J. Schmidt from Sanskrit.

96. HEGEDŰS GÉZA „Gandhi emlékezete.” In Nagyvilág 14/10 (1969) pp. 1555-1556. G. HEGEDŰS “The memory of Gandhi.”* 164

97. HEINRICH GUSZTÁV (szerk.) Egyetemes irodalomtörténet I-IV. Bp. Franklin-Társulat, 1903. 743 + 915 + 680 + 746 pp. Első kötet: ó-kori keleti népek és hellének. Ebben: India, írta FIÓK KÁROLY, pp. 1-128. G. HEINRICH History of World Literature. * 98. HEINRICH GUSZTÁV „Ponciánus históriája.” In Figyelő VI. (1879) pp. 25-40. G. HEINRICH “Story of Pontian.”*

99. „Homer Sanskrit nyelven/’ Az Egyveleg c. rovatban ; az Asiatic Jour­ nal-ban megjelent cikkre hívja fel a figyelmet. In Athenaeum 1838. II. félév, p. 103. “Homer in Sanskrit language.”* 100. HORVÁT IVÁN „A tamil irodalom kistükre. Vál., bev., ism. Major István. Ford. Major István és Tótfalusi István.” Könyvismertetés, in Helikon 1979/1-2, p. 297. I. HORVÁT Book review: “I. Major ed. A Short Survey of the Tamil Literature.”*

101. HORVÁTH CYRILL „Nemzeti irodalmunk a reformációig.” In Katholikus Szemle 1891.; Bp. Athenaeum 1899, 144 pp. Klny. is. Ebben: XII. (Barlaam és Jozafátról) pp. 77-86. C. HORVÁTH “Our National Literature up to the Reformation.”* 102. Indiai irodalmak: RAGHUVIR SZAHAJ: Irodalom; UPÉNDRANÁTH ASK: A hindi novelláról; V.V. SZ. AJJAR: A tamil Rámájana. In Helikon 1979/1-2, pp. 139-168. Indian literatures. * Articles transl. from English. 103. JÁNOSY ISTVÁN Utószó a Rámájana fordításához. Ford. Jánosy István, Bp. Móra, 1978. pp. 368-376. I. JÁNOSY Afterword to the Hungarian transl. of the Rámáyai^a. *

104. JETLEY, KRISHNAVADAN „Indiai folyóirat a magyar irodalomról.” (A Navachelan ’Új Élet’ In Nagyvilág 13/2 (1968) p. 317. К. «TETLEY “The Indian Navachelan about the Hungarian literature.”*

165

105. JUHÁSZ ANDOR dr. A világirodalom története. Bp. Révai, 1927. 467[4] pp. Ebben: A Védák és Upanisádok pp. 32-36. Kálidásza pp. 103-105. A keleti mese pp. 117-127. Az ázsiai dráma pp. 134137. A. JUHÁSZ A History of World Literature. * 106. KARS Al GYÖRGY Kalidasa, élete és drámai művei. Bölcsészdoktori értekezés. Bp. ELTE 1976. Gépirat. GY. KARSAI Kalidasa, his life and dramatic art. PhD. thesis, type­ * script. 107. KARSAI, GYÖRGY “On the plot of the ‘Abhijnánasakuntalam’.” In Annales Universitatis Scient. Bp. Sectio Classica VII(1979) pp. 23-27.

108. KATONA LAJOS ,,Túlvilági látomások kódexirodalmunkban.” In Akadémiai Értesítő 18 (1907) pp. 500-507. L. KATONA 4‘Nether-world visions in the Hungarian codex literature.”* 109. (k.d.) „Beszélgetés egy indiai drámaíróval.” (Interjú Adya Rangacharya drámaíróval.) In Fejér Megyei Hírlap, 1976 febr. 17. (k.d.) “Interview with an Indian playwright.”*

110. KERTÉSZ TIVADAR „Gandhi és Tolsztoj Dél-Afrikában.” In Élet és Tudomány 1984/39 pp. 72-74. T. KERTÉSZ “Gandhi and Tolstoy in South Africa.”*

111. KÉGL SÁNDOR „A bibliography of the Sanskrit Drama with an intro­ ductory sketch of the dramatic literature of India by Montgomery Schnyler. Columbia University Indo-Iranian Series ed. by W. Jackson. Vol. Ш. New York, The Columbia University Press, 1906. 105 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 31 (1907) pp. 530-531. S. KÉGL Book review: “M. Schnyler: A Bibliography of Sanskrit Drama.”* 112. KÉGL SÁNDOR „An Index to the names in the Mahabharata with short explanations and concordance to the Bombay and Calcutta editions and P. C. Roy Translation by the late S. Sorensen. London, 1904. Pt. 1. ívrét 32 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 31 (1907) pp. 784-785. S. KÉGL Book review: “S. Sorensen: Index to the Names in the Ma­ habharata.”* 166

113. KÉGL SÁNDOR „A Nobel-díj legújabb nyertesei. Rabindranath Tagore a költői díj nyertese/’ In Budapesti Szemle 157 (1914) pp. 450-453. S. KÉGL “New Nobel Prize winners. Rabindranath Tagore the winner of the poetic prize.”*

114. KÉGL SÁNDOR „Bhagavadgita.” In Értekezések az MTA Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből. 21. köt. (1910) pp. 1-37. S. KÉGL “Bhagavadgita.”* 115. KÉGL SÁNDOR „Das Saurapuranam. Ein Kompendium spátindischer Kulturgeschichte und des Sivaismus von Dr. Wilhelm Jahn. Strass­ burg, 1908. 207 1.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 33 (1909) p. 382. S. KÉGL Book review: “The Saurapuranam. A Late Indian Historical Text of Shivaism compiled by W. Jahn.”* 116. KÉGL SÁNDOR „Die Bhagavadgita aus dem Sanskrit übersetzt mit einer Einleitung über ihre urspriingliche Gestalt, ihre Lehren und ihr Alter von Richard Garbe. Leipzig, 1905. 159 1." Könyvismer­ tetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 31 (1907) pp. 605-608. S. KÉGL Book review: “The Bhagavadgita’s transl. + introd, by R. Garbe.”* 117. KÉGL SÁNDOR „Dr. Paul Deussen: Erinnerungen an Indien. Kiel, 1904, 256 1." Könyvismertetés, in Egyetemes Philologiai Közlöny 29 (1905) pp. 721-722. S. KÉGL Book review: “Dr. P. Deussen: My Memories of India.”*

118. KÉGL SÁNDOR „Egy új dsátaka-gyűjtemény.” In Budapesti Szemle 75 (1893) pp. 279-285. S. KÉGL “A new játaka collection.”* 119. KÉGL SÁNDOR „Henry Victor: Les littératures de l’Inde SanscritPáli-Prácrit. Paris, 1904, 335 I.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 25 (1901) pp. 886-888. S. KÉGL Book review: “H. Victor: Indian Literatures of SanskritPali-Prakrit Languages.”*

167

120. KÉGL SÁNDOR „Hertel J.: Das Südliche Pancatanatra. Leipzig, 1906, XCVH, 140 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Köz­ löny 32 (1908) pp. 231-232. S. KÉGL Book review: “J. Hertel: The Southern Recension of the Pancatantra.”*

121. KÉGL SÁNDOR „Hertel J.: Ueber das Tantrákhyáyika, die kaschmirische Rezension des Pancatantra. (Des XXII. Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Nr. V.) 154 l.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 29 (1905) pp. 811-812. S. KÉGL Book review: “J. Hertel: About the Tantrákhyáyika—the Kasmiri Recension of the Pancatantra.”* 122. KÉGL SÁNDOR „Hertel: Bunte Geschichten von Himalaya. Novellen, Schwanke und Márchen von Somadeva aus Kaschmir. München, 1903. 186 1." Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 30 (1906) pp. 74-75. S. KÉGL Book review: “Hertel: Varied Stories from Himalayas. Short stories, anecdotes and tales by Somadeva of Kashmir.”* 123. KÉGL SÁNDOR „Hindu Tales. An English translation of Jacobi’s Ausgewáhlte Erzahlungen in Maháráshtri. By John Jacob Meyer. London, 1909. 305 l.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 34 (1910) pp. 120-121. S. KÉGL Book review: “Hindu Tales. An English Translation of Jacobi’s Selected Short Stories in Mahárástri.”*

124. KÉGL SÁNDOR “Horovitz: A short history of Indian literature. London, 1907. 188 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 32 (1908) pp. 232-233. S. KÉGL Book review: “Horovitz: A Short History of Indian Litera­ ture.”* 125. KÉGL SÁNDOR “Félix Lacote: Essai sur Gunadhya et la Brhatkathá. Suivi du texte inédit des chapitres XXVH a XXX du Nepála-Mahátmya. Paris, 1908. 335 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philo­ logiai Közlöny 34 (1910) pp. 727-728. S. KÉGL Book review: “F. Lacote: Essay on Gupádhyaandthe Brhat­ kathá.”*

168

126. KÉGL SÁNDOR „P.E. Pavolini: Mahábhárata episodi scelti e tradotti collegati vol racconto dell’ intero poéma. Bibliotheca dei popoli I. (Milano-Palermo-Napoli 1902) 312 1.” Könyvismertetés in Egye­ temes Philologiai Közlöny 28 (1904) pp. 164-166. S. KÉGL Book review: “P. E. Pavolini: Episodes of the Mahabharata, with the whole story narrated.”* 127. KÉGL SÁNDOR “The Little Clay Cart (Mrcchakatika). A Hindu drama attributed to king Shüdraka. Transl. from the original Sanskrit and Prakrits into English prose and verse by Arthur William Ryder. Harvard Oriental Series. Volume Nine. XXX. (Cambridge, Massa­ chusetts 1905) 177 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 31 (1907) pp. 426-427. S. KÉGL Book review: “The Little Clay Cart. Sudraka’s drama transl. by A. W. Ryder.”*

128. KÉGL SÁNDOR “The Pancatantra, ed. by Johannes Hertel. Harvard Oriental Series, Volume Eleven. Cambridge, Massachusetts, 1908. XTVIII, 296 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Köz­ löny 33 (1909) p. 383. S. KÉGL Book review: “The Pancatantra, ed. by J. Hertel.”* 129. KÉRY LÁSZLÓ „Indiai utazás 1-2.” In Nagyvilág 1. 15/9 (1970) p. 1387; 2. 15/10 (1970) p. 1556-1567. L. KÉRY “Indian travelogue.”*

130. KIRÁLY GYÖRGY A filológus kalandozásai. Bp. Szépirodalmi, 1980. 531 pp. Benne: ,,Világbíró Sándor mondája régi irodalmunkban”, pp. 178-206. ,,Rudyard Kipling” pp. 366-374. GY. KIRÁLY Adventures of a Philologist. * 131. KOZOCSA SÁNDOR „Babits és Tagore.” A két költő halálának 25. évfordulója alkalmából. In Nagyvilág 11/10 (1966) pp. 1564-1565. S. KOZOCSA “Babits and Tagore.” On the occasion of the 25th death­ anniversary of the two poets. *

132. Legendák Könyve. A szöveget gondozta, jegyzetekkel ellátta és bevezette Kardos Tibor. Magyar Századok kötet. Bp. Ardói Könyvkiadó, é.n. 415 pp. Ebben: Szent Barlám és Jósafát legendája pp. 367-394. Book of Legends.*

169

133. L. NÁDASDI ZSUZSA „A Vetálapancavimsatiká meséinek szanszkrit változatai.” In Antik Tanulmányok 15 (1968) pp. 257-260. ZS. L. NÁDASDI “Sanskrit versions of the tales of the Vetálapancavimsatika.”*

134. L. NÁDASDI, SUSAN [= ZSUZSA] “Identical stories in the Twentyfive Tales of the Vetala and in the Ocean of Story. ” In Acta Orientalia 21 (1968) pp. 363-368. 135. LAJTI ISTVÁN „Schmidt József: Buddha élete, tana, egyháza. Buda­ pest, ’Kazinczy * kiadás, 1920. 8°, 224 1.” Könyvismertetés in Egye­ temes Philologiai Közlöny 45 (1921) pp. 45-47. I. LAJTI Book review: “J. Schmidt: The Life, Doctrines and the Sangha of the Buddha.”*

136. LENGYEL BALÁZS „Szávitri—négy ókori ind rege.” Könyvismertetés in Élet és Irodalom 1963 feb. 9., p. 6. B; LENGYEL Book review: “Sávitri—four ancient Indian legends.”* 137. LIGETI VILMA „India irodalmáról.” (Tanulmány) In Nagyvilág 10/6 (1965) pp. 908-911. V. LIGETI “Indian literature.”* 138. LIGETI VILMA „Nemzeti egység, nemzeti irodalom.” (Az indiai író­ kongresszusról.) In Élet és Irodalom 1962 szept. 1., p. 12. V. LIGETI “National unity, national literature.”*

139. LIPTÁK GÁBOR-SOMOGYI MARIANNA Rabindranath Tagore. [Veszprém], a Hazafias Népfront Veszprémi Bizottsága és a Veszp­ rém Megyei Idegenforgalmi Hivatal kiadása, 1961. 47 pp. G. LIPTÁK-M. SOMOGYI Rabindranath Tagore. * 140. LUKÁCSY SÁNDOR „Kelettől nyugatig.” (A Szávitri és a Kálidásza Válogatott Művei c. kötetekről.) In Nagyvilág 8/1 (1963) pp. 134-135. S. LUKÁCSY “From East to West.” Book reviews: Sávitri and Selected Works of Kálidása. * 141. MÁTRAI MÁTYÁS „Rabindranath Tagore.” In Nagyvilág 6/5 (1961) pp. 724-726. M. MÁTRAI ‘ Rabindranáth Tagore.”

170

142. MICHALEK MANÓ Bevezetés és jegyzetek a Nala, a Mahá-Bhárata czimü szanszkrit költemény epizódjának fordításához. Eger, ÉrsekLyceumi Ny, 1886. XV p. + pp. 229-231. M. MICHALEK Introduction and Notes to the Hungarian translation of the Nala-episode of the Mahabharata. * 143. MIKLÓS PÁL „Középkor. Keleti irodalmi régió.” Szerkesztési elvek a világirodalom történetéhez. In Helikon 1978/4, pp. 427-434. P. MIKLÓS “Middle Ages: the Oriental region. —Editorial principles for the history of the world literature.”* 144. MIKLÓS PÁL Utószó a Kapujanincs átjáró. (Kínai csan-buddhista pél­ dázatok) kötethez. Prométheusz Könyvek 16. Szerk. Hahn István és Puskás Ildikó. Bp. Helikon, 1987. pp. 213-226. P. MIKLÓS Afterword to No-Gate Pass. Chinese Chan-Buddhist Pa­ * rables.

145. MORGENROTH, WOLFGANG Utószó a Nami király megtérése kötet­ hez. Ford. Vekerdi József. Prométheusz Könyvek 2. Szerk. Hahn István és Puskás Ildikó. Bp. Helikon, 1984, pp. 39-53. W. MORGENROTH Afterword to Conversion of King Nami. Jain * legends. Transl. from German.

146. „Nala és Damajánti. Szanszkritból fordította Fiók Károly.” Könyvis­ mertetés in Budapesti Szemle 44 (1885) pp. 466-468. Book review: “Nala and Damayanti. Transl. from Sanskrit by К. Fiók.”. 147. NATH, KEDAR „India irodalmi életéröl.” Ford. Kopácsy Margit. In Nagyvilág 4/7 (1959) pp. 1043-1046. KEDAR NATH “The literary life in India.”* 148. NÉMETH LÁSZLÓ A történelem eszközei. Esszé a Gandhi halála és a tervezett Cromwell drámákhoz. Az életmű sorozatban: Kísérleti dramaturgia II. Bp. Szépirodalmi, 1972. pp. 7-31. L. NÉMETH Means of History. An essay to the drama Death of Gandhi. *

149. Nyelvemléktár VI. Régi magyar codexek: Tihanyi codex, Kazinczy codex, Horvát codex. Közzéteszi: Volf György, Bp. MTA, 1877. Ebben: Szent Barlaám élete, pp. 216-233. Literary Monuments—Codices: incl. St. Barlaam’s legend. *

171

150. „Oeconomia Vitae Humanae. Az az emberi életet igazgató Bölts Regulák, Mellyek Egy régi Brámina vagy Indiai Filozófus által írattak, és az előtt nem sokkal ugyan azon eredeti nyelven lévő kéz írásából első­ ben Chinai, azután Anglus, Német, Frantzia és más Nyelvekre, most pedig ujjabban ez utolsóból Magyarra fordittattak Sófalvi Jó’séf által. Nyomt. A * Ref. Coll. Betűivel 1777-dik Észten.” [Kolozsvárott; 8 г. XXXII, 111 p.] Könyvismertetés in A Magyar Hírmondó Első Esztendeje 1780. p. 398. Book review: “Oeconomia Vitae Humanae: Wise Rules of an Indian Brahmin. Transl. from French through German, English, Chinese, Sanskrit. . .”*

151. ORBÁN OTTÓ „Maráthi költők avagy csevegés a távolságról.” Beveze­ tés Arun Kolatkar, Dilip Chitre és Prakash Bandekar verseinek fordításához. In Nagyvilág 15/6 (1970) pp. 809-810. O. ORBÁN “Maráthi poets or discourse on the distance.”* 152. ORBÁN OTTÓ Utószó Dzsajadéva Gita Govindájához. Bp. Magvető, 1982. pp. 121-123. O. ORBÁN Afterword to Jayadeva’s Gitá Govinda.

153. PAUSZTOVSZKIJ, KONSZTANTYIN Jegyzetek a cigarettásdobozon. Tanulmányok, esszék, összeáll., ford, utószó Dalos László. Ford. még Szöllősy Klára. Bp. Gondolat, 1971. 381 pp. + 4 t. Rudyard Kiplingről pp. 296-299. K. PAUSTOVSKY Notes on the cigarette box. * 154. PERÉNYI JÓZSEF Rosnyai Dávid. Az Erdélyi Híradó 1895. évi Mel­ lékleteként, Kolozsvárott, 109 pp. + 1 t. — uez: Sátoraija-Ujhely, 1896. 126 pp. + 1 t. J. PERÉNYI David Rosnyai.

155. PINTÉR JENŐ A magyar irodalom története a legrégibb időktől Besse­ nyei György fellépéséig I-II. Bp. 1909. II. köt. pp. 314-319. J. PINTÉR History of the Hungarian Literature from the Beginnings to György Bessenyei I-II. * 156. PINTÉR JENŐ A magyar irodalom történetének kézikönyve I-П. Bp. 1921. II. köt. pp. 213-214. J. PINTÉR Handbook of the History of the Hungarian Literature * I-II.

172

157. Ponciánus históriája. Bécs 1573. Kiadta és bev. Heinrich Gusztáv. [Az indiai eredetű Hét bölcs mester keretes elbeszélésének fordítása. 1573-ból.] Régi Magyar Könyvtár 5. szerk. Heinrich Gusztáv. Bp. Franklin, 1898. 231[l]pp. Pontian’s Story. *

158. PUSKÁS ILDIKÓ India-kutatás és az indiai irodalmak Magyarországon. In Bethlenfalvy Géza-Puskás Ildikó (szerk.) India magyar szem­ mel. Bp. Indiai Nagykövetség, 1987. pp. 16-25. I. PUSKÁS India-research and the Indian literatures in Hungary. * In G. Bethlenfalvy-I. Puskás (eds.) India through Hungarian Eyes. *

159. PUSKÁS ILDIKÓ Utószó és Életrajzi jegyzetek A tökéletes feleség. XX. századi indiai elbeszélésekhez. Modern Könyvtár 524. Bp. Európa, 1985. pp. 267-280. I. PUSKÁS Afterword and Biographical notes to The Perfect Wife. 20th Century Indian Short Stories. * 160. Rabindranath Tagore rajzai. (Könyvdíszítő rajzok.) In Nagyvilág 6/5 (1961) p. 724 (önarckép), pp. 726-730; 8/2 (1963) p. 291. R. Tagore’s book illustrations. * 161. „Rabindranath Tagore ünneplése.9’ In Magyar Külpolitika 1926 nov. 1., pp. 9-10. “Homage to Rabindranath Tagore.”* 162. RAMANAN, M. G. „Macaulay gyermekei.” Ford. Benedek Mihály. In Nagyvilág 31/10 (1986) pp. 1552-1560. M. G. RAMANAN “Children of Macaulay.”* Transl. from English.

163. RÉVAI SÁNDOR „Barlaám és Jozafát legendája a magyar irodalomban. ” In Magyar Szemle 4 (1904) pp. 86-87, 94-97. S. RÉVAI “The legend of Barlaam and Joasaph in the Hungarian literature.”*

164. RÉVAI SÁNDOR dr. „Barlám és Josafát, továbbá szent Elek legendája.” In a Pécsi Kir. Főreáliskola 1905. évi Értesítője. Pécs, 1905. pp. 9-45. S. RÉVAI “The legends of Barlaam and Joasaph, and St. Alexis.”*

173

165. Rosnyai [Rozsnyai Dávid] életrajzi irodalma. In DÉZSI LAJOS Beve­ zetése Rosnyai Dávid Horologium Turcicumának kiadásához. Bp. MTA, 1926. p. 48. Biographical literature of D. Rosnyai. *

166. ROSNYAI DÁVID Horologium Turcicum. (A Pancsatantra török vál­ tozatának 1680 körüli fordítása.) Kiadta: Szilágyi Sándor. Pest, 1867. 111.: Rosnyai Dávid, az utolsó török deák történeti maradvá­ nyai. Pest, MTA. 1867. 463 pp. Kiadta Szilágyi Sándor: Monumenta Hungáriáé Historica II. [Script.] 8. D. ROSNYAI Horologium Turcicum. The edition of the 17th century Hungarian translation of the Turkish version of the Pancatantra. * 167. ROSNYAI DÁVID Horologium Turcicum. (A Pancsatantra török vál­ tozatának 1680 körüli fordítása.) Kiadta és bev. Dézsi Lajos. Régi Magyar Könyvtár, szerk. Császár Elemér 38. Bp. MTA. 1926. 260 pp. D. ROSNYAI Horologium Turcicum. Hungarian transl. of the Turkish version of the Pancatantra, ed. and introd, by L. Dézsi. *

168. ROT, SÁNDOR “Attila József in India.” In News from Hungary, publ. by the Hungarian Embassy in India. New Delhi 1981/4. 169. ROT SÁNDOR „József Attila Indiában.” In Magyar Nemzet 1980 szept. 21., p. 11. S. ROT “A. József in India.”* 170.

ROT, SÁNDOR „Как герои Карела Чапека попали в индийскую литературу?” In Tanulmányok Dobossy László 70. születésnap­ jára. Bp. ELTE Szláv Filológiai Tanszék, 1980. pp. 79-86. S. ROT “How heroes of К. Öapek got their way into the Indian litera­ ture ?”♦

171. ROT SÁNDOR „Padma Szacsdév, az új dogri irodalom költője.” In Nagyvilág 27/4 (1982) pp. 587-589. S. ROT “Padma Sachdev, poet of the modern Dogri literature.”* 172. ROZSNYAI BÁLINT „A világirodalom fogalma Indiában.” In Helikon 1975/1, pp. 80-86. B. ROZSNYAI “The notion of the world-literature in India.”*

174

173. SAROTR, D.К. „Világhódító Ramajana.” In Interpress Magazin 1978/2, pp. 9—11. D. K. SAROTR “The world-conquering Rámayapa.”* Transl. 174. SCHMIDT JÓZSEF A szanszkrit irodalom története. Élet és Tudomány 3. Bp. Athenaeum é. n. [1923] 224 pp. J. SCHMIDT History of the Sanskrit Literature. *

175. SCHMIDT JÓZSEF Az ó-ind epika. Ethika Könyvtár 1. Bp. Ethika Tudományterjesztő és Könyvkiadó 1924. 148 pp. J. SCHMIDT Ancient Indian Epics. * 176. SCHMIDT JÓZSEF „Caland, W.: Sávitri und Nala. Utrecht, Oosthoek 1917. 165 1." Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny, 42 (1918) p. 173. J. SCHMIDT Book review: “W. Caland: Sávitri and Nala.”*

177. SCHMIDT JÓZSEF „Garbe R.: Sámkhya-Philosophie. Eine Darstellung des indischen Rationalismus. Leipzig, Haessel, 1917, ХП + 412 1.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 41 (1917) p. 392. J. SCHMIDT Book review: “R. Garbe: The Sámkhya Philosophy. The Indian Rationalism.”* 178. SCHMIDT JÓZSEF „Geiger, Wilhelm: Páli Literatur und Sprache. Grundriss der indoarischen Philologie und Altertumskunde. B.I.H. 7. Strassburg, Triibner, 1916, IV + 183 1." Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 41 (1917) p. 392. J. SCHMIDT Book review: "W. Geiger: Páli Literature and Language.”*

179. SCHMIDT JÓZSEF ,,Grimm, G.: Die Lehre des Buddha. München, Piper, 1915, XV + 152 l.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philo­ logiai Közlöny 40 (1916) p. 353. J. SCHMIDT Book review: “G. Grimm: The Teachings of the Buddha.”*

180. SCHMIDT JÓZSEF Kálidásza. A kultúra nagyjai 3. Bp. Fővárosi Könyvkiadó és Lapkiadó é. n. [1921] 36 pp. J. SCHMIDT Kalidasa * 181. SCHMIDT JÓZSEF „Lüders, H.: Die Sáubhikas. (SBAW. ХХХШ, p. 698-737). Berlin, Reiner, 1916, 40 l.“ Könyvismertetés in Egye­ temes Philologiai Közlöny 41 (1917) p. 254. J. SCHMIDT Book review: “H. Lüders: The Őáubhikas.”*

175

182. SCHMIDT JÓZSEF „Manu törvényei: M&nava Dharmasástra. Szanszkritból ford. Büchler Pál. Bp. Benkő, 1915, 252 + 2 1. 4 kor.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 39 (1915) pp. 738-743. J. SCHMIDT Book review: “The Laws of Manu. Transl. from Sanskrit.”* 183. SCHMIDT JÓZSEF „Müller-Hess: Die Entstehung des indischen Dra­ mas. Bern, Drechsel, 1916, 29 l.“ Ismertetés in Egyetemes Philo­ logiai Közlöny 41 (1917) p. 324. J. SCHMIDT Review: “Müller-Hess: The Origin of the Indian Drama.”* 184. SCHMIDT JÓZSEF „Oldenberg, H.: Die Lehre der Upanishaden und die Anfange des Buddhismus. Gottingen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1915, VIH + 3661.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Köz­ löny 39 (1915) pp. 439-440. J. SCHMIDT Book review: “H. Oldenberg: The Teachings of the Upani­ shads and the Beginnings of the Buddhism. * 185. SCHMIDT JÓZSEF „Oldenberg, H.: Die Religion des Veda. 2. Auf. Stuttgart u. Berlin, 1917, 608 l.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 42 (1918) p. 95. J. SCHMIDT Book review: “H. Oldenberg: The Religion of the Vedas.”*

186. SCHMIDT JÓZSEF „Schmidt, R.: Das Kámasütram des Vátsyayana. Fiinfte, verbesserte Aufl. Berlin, Barsdorf, 1915, IX + 500 l.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 40 (1916) p. 72. J. SCHMIDT Book review: “R. Schmidt: Vátsyáyana’s Kámasüt­ ram.”* 187. SCHMIDT JÓZSEF „Somadevas Kathásaritságara. Erste vollst. deutsche Ausgabe von Alb. Wesselski. Berlin, Morawe und Scheffelt, 1914-15. 1. köt.“ Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 39 (1915) p. 158. J. SCHMIDT Book review: “Somadeva’s Kathásaritságara in German.”*

188. SCHMIDT JÓZSEF „Vértesy Dezső és Kálidása V ikramorvaéí-ja.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 31 (1907) pp. 265-267. J. SCHMIDT Book review: “The Vikramorvasi of Dezső Vértesy and Kálidáea.”*

176

189. SCHWARZ FRIGYES „Schmidt Richard: Das indische Papagaienbuch (Meisterwerke orientalischer Literaturen 3. Bd.) Müller, München 1913. 8-r.“ Könyvismertetés in Egyetemee Philologiai Közlöny 39 (1915) p. 665. F. SCHWARZ Book review: “R. Schmidt: The Indian Parrot-book [The áukasaptati].”*

190. SEBES KATALIN „A dalit-párducok irodalma/’ S. A. Dange és M. Szalganyik ,,A hallgatás évezredei után” c. tanulmányáról a Tájé­ kozódás rovatban az érinthetetlenek irodalmi mozgalmairól. In Nagyvilág 25/9 (1980) pp. 1380-82. K. SEBES “The literature of the ‘dalit-panthers’.”* 191. SEN, NABANEETA DEV „Az indiai irodalom fogalma.” Ford. Sz. Zehery Éva. In Helikon 1977/2, pp. 236-243. D. N. SEN “The notion of the Indian literature.”* Transl. from English. 192. S.I. „írók a mai India irodalmáról.” A Sahitya Akademi tanácskozása. In Élet és Irodalom 1963 márc. 30., p. 12. S. I. “Writers about the literature of modern India.”* 193. STAUD GÉZA Az orientalizmus a magyar romantikában. Bp. Sárkány­ nyomda Műintézet Rt. 1931. 162[1] pp. G. STAUD The Orientalism in Hungarian Romanticism. * 194. STEIN, Sir AURÉL Hátim’s Tales. Kashmiri Stories and Songs. Recorded with assistance of Pandit Gövind Kaul. Ed. with translation, linguistic analysis, vocabulary, indexes etc. by Sir George Grierson. London, 1923. 525 pp. 195. STEIN, Sir AURÉL In memóriám Pandit Gövind Kaul. Repr. from the Preface to Hátim’s Tales. Kashmiri Stories and Songs. Publi­ shed for the Government of India, London, John Murray, 1923. 16 pp. 196. SÜKÖSD MIHÁLY „Indiai terepszemle.” In Élet és Irodalom 1980 jan. 26., p. 5. M. SÜKÖSD “Indian survey.”*

12

177

197. SZAHAJ, RAGHUVIR „Irodalom.” Ford. Gáthy Vera. In Helikon 1979/1-2, pp. 138-152. SAHAY, RAGHUVIR “Literature.” Originally in: India since Inde­ pendence-Social report on India, 1947-1972. Ed. S. C. Dube, New Delhi 1977. pp. 290-309. Transl. from English. *

198. SZÁSZ IMRE „Shrikant Verma” [hindi íróról]. In Nagyvilág 19/9 (1974) p. 1298. I. SZÁSZ “Srikant Verma Hindi writer.”*

199. SZÁSZ KÁROLY A világirodalom nagy époszai I-П. Bp. Révai Irodalmi Intézet, 1881-82. 467 + 522 pp. Ebben: I. Első könyv: Kelet s az Ó-kor époszai. Első rész: A hindu eposzok; sok irodalmi sze­ melvény fordításával; pp. 17-151. K. SZÁSZ Great Epics of the World. * 200. SZ[ÁSZ] K[ÁROLY] „Nala. A Mahabharata szanszkrit epizódja. Az eredeti után átdolgozta Michalek Manó.” Könyvismertetés. In Buda­ pesti Szemle 1887/49, pp. 155-158. K. SZ[ÁSZ] Book review of M. Michalek’s Nala-reinterpretation. *

201. SZÁSZ KÁROLY „Sakuntala. Ford. Fiók Károly.” A KisfaludyTársaaághoz benyújtott munkákról bíráló jelentések. In A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Üj folyam. 21. köt. (1885-86) pp. 96-97. K. SZÁSZ About К. Fiók’s translation of the Sakuntala. * 202. SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER Bevezetés és jegyzetek a Rámájanához, ford. Jánosy István. Bp. Móra 1978. pp. 5-8, 379-380. P. SZENTMIHÁLYI SZABÓ Introduction and Notes to the Hungarian translation of the RámáyaQa.

203. SZEPES ERIKA-SZERDAHELYI ISTVÁN Verstan. Bp. Gondolat 1981. 598 pp. Ebben: Az indiai időmértékes verselés. pp. 344-350. E. SZEPES-I. SZERDAHELYI Metrics. * 204. SZÉCHENYI BEATRIX Rabindranath Tagore. (R. Tagore. Csevegés egy csontvázzal—Történet.) Magyar szakemberek írásai 9. Ford. Mezőssy Mária. Castrop-Rauxel, Amerikai Magyar Kiadó, [1953] 34 pp. B. SZÉCHENYI Rabindranath Tagore. *

178

205. SZERDAHELYI ISTVÁN „India és az emberiség emlékezete.” In Helikon 20 (1974) pp. 177-183. I. SZERDAHELYI “India and the memory of the mankind.”* 206. SZÉCHY KÁROLY Vajda Péter élete és művei. Bp. Az Eggenbergerféle könyvkereskedés kiadása, 1892. 343 pp. K. SZÉCHY Life and Works of Péter Vajda. *

207. SZINNYEI FERENC „Vajda Péter.” In Irodalomtörténet 11 (1922). pp. 54-80. F. SZINNYEI “Péter Vajda.”* 208. TÉRJÉK JÓZSEF „A tibeti irodalomból.” In Helikon 1974/2 pp. 194-202. J. TÉRJÉK “From the Tibetan literature.”*

209. TÓTH EDIT „Két nagy indiai rege. Baktay Ervin: Rámájana és Mahábhárata.” Könyvismertetés in Nagyvilág 6/5 (1961) pp. 763-765. E. TÓTH Book review: “The two great Indian epics. E. Baktay: Rámayapa and Mahabharata.”*

210. TÓTH EDIT Utószó és jegyzetek Nárájana: Hasznos tanítások a Hitopadésa meséibol-hez. Bp. Európa, 1959. pp. 87-94. E. TÓTH Afterword and Notes to the Hungarian translation of Náráyapa’s Hitopadesa. * 211. TÓTH EDIT Utószó és jegyzetek R. Tagore: A boldogság ígérete с. elbeszélés-kötetéhez. Bp. 19611, 19632. pp. 217-242. E. TÓTH Afterword and Notes to R. Tagore’s short stories: The Promise of Happiness. * 212. TÓTH EDIT, [M. TÓTH EDIT] Utószó és jegyzetek, valamint prózai fordítás ezanszkritból Kálidásza: Felhőhímök c. művéhez. Bp. Euró­ pa, 1960. pp. 65-69. E. M. TÓTH Afterword and Notes to Kalidasa’s Meghadüta. *

213. TÓTHFALUSI ISTVÁN „Aaron Judah.” (Bemutatás). In Nagyvilág 9/2 (1964) p. 316. I. TÓTHFALUSI “Introducing Aaron Judah.”*

12*

179

214. TRÓCSÁNYT ZOLTÁN „Bidpai és Lokman magyar fordítója.” In Irodalomtörténeti Közlemények 3 (1914) p. 255. Z. TRÓCSÁNYI 4‘Hungarian translator of the ‘Bidpai and Lokman’.”*

215. VALIS, ÉVA “Two Gypsy tales from Hungary.” In Acta Linguistica 18 (1968) pp. 375-392. 216. VARGYAS, LAJOS “Eastern analogies of Lorincz Tar’s Descent to Hell. ” In Acta Ethnographica 16 (1966) pp. 301-318. 217. VEKERDI JÓZSEF „A cigány epikus stílus kérdése.” In Népi kultúra­ népi társadalom 8. Bp. Akadémiai, 1975. pp. 367-375. (Klny. is.) J. VEKERDI “Problem of the Gypsy epic style.”*

218. VEKERDI JÓZSEF A cigány népmese. Tanulmány és antológia. Körösi Csorna Kiskönyvtár 13 (szerk. Ligeti Lajos) Bp. Akadémiai, 1974. 279 pp. J. VEKERDI The Gypsy Folktale * 219. VEKERDI JÓZSEF A magyarországi cigány kutatások története. Folklór és ethnográfia 7. Debrecen, a Kossuth Lajos Tudomány­ egyetem Néprajzi Tanszéke, 1982. 59[ 1 ] pp. Ebben: a bibliográfia pp. 29-49.; ksen: pp. 34-43. J. VEKERDI An Outline of Gypsy Studies in Hungary. With a summary and bibliographic abstracts in English.

220. VEKERDI JÓZSEF „A versforma kérdése keleti műfordításoknál.” In Antik Tanulmányok 3 (1956) pp. 181-187. Klny. is. J. VEKERDI “Problems of the metrics in translating oriental poetry.” 221. VEKERDI JÓZSEF „Ámi Lajos meséi [Tales of Lajos Ami]. Ed. by Sándor Erdész. Akadémia Kiadó, Bp. 1963. 3 vols. 545, 539, 56 pp. Új Magyar Népköltési Gyűjtemény [New Hungarian Folklore Collection], 13-15.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 24 (1971) pp. 399-402. J. VEKERDI Book review: “Tales of Lajos Ámi.” 222. VEKERDI JÓZSEF Cigány nyelvjárási népmesék.—Gypsy dialect tales from Hungary. (Oktatási és kutatási kiadvány) Folklór és etnográfia 19, I-II. Debrecen, KLTE Könyvtár, soksz. 1985. 383 + 244 pp.

180

223. VEKERDI, JÓZSEF “Csenki Sándor: Cigány népmesék [Gypsy folk r tales]. Transl. by György Mészáros. Püspökladány (Hungary) 1972, 171 p.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 27 (1973) pp. 254-255. J. VEKERDI Book review: “S. Csenki: Gypsy Folk Tales.”* 224. VEKERDI, JÓZSEF “Gypsy folklore.” 7nThe New Hungarian Quarterly 1968/30, pp. 150-153.

225. VEKERDI, JÓZSEF “Gypsy folk songs.” In Acta Orientalia 20 (1967) pp. 339-352. 226. VEKERDI JÓZSEF Kálidásza. Bevezetés és jegyzetek (valamint nyers­ fordítások) a Kálidásza Válogatott Művei kötethez. A Világirodalom Klasszikusai sorozatban. Bp. Európa, 1961. pp. I-XXIV, 339-351. J. VEKERDI Kálidása. Introduction (notes and prose rendering of) to Kalidasa’s Works. *

227. VEKERDI JÓZSEF „Megjegyzések a középperzsa verseléshez.” In Antik Tanulmányok 2 (1955) pp. 141-143. J. VEKERDI “Notes on the Middle-Persian metrics.”* 228. VEKERDI, JÓZSEF “Mujkálo Zlotári: A Gypsy ballad.” In Acta Orientalia 33 (1979) pp. 253-271. Klny. is.

229. VEKERDI, JÓZSEF “On the Bála-kánda of the Rámayana.” In Acta Orientalia 19 (1966) pp. 13-24. 230. VEKERDI, JÓZSEF “On the Uttarakánda of the Rámayana.” In Acta Orientalia 17 (1964) pp. 187-195. Klny. is.

231. VEKERDI, JÓZSEF “Some remarks on Tibetan prosody.” In Acta Orientalia 2 (1952) pp. 221-234. Klny. is. 232. VEKERDI, JÓZSEF “Two Gypsy tales.” In Acta Orientalia 17 (1964) pp. 335-342.

233. VEKERDI JÓZSEF Utószó és jegyzetek a Mahábhárata—Rámájana, Helikon Klasszikusok kötethez. Bp. Magyar Helikon, 1964. pp. 815-874. J. VEKERDI Afterword and Notes to the Mahábhárata—Rámáyajja * volume.

181

234. VEKERDI JÓZSEF Utószó és jegyzetek Szómadéva a Mesefolyamok óceánja (Népek Meséi sorozat) kötethez. Bp. Európa, 1974. pp. 219-231. J. VEKERDI Afterword and Notes to Somadeva’s Ocean of Story. * 235. VEKERDI JÓZSEF Utószó a Titkos tanítások kötethez. Prométheusz Könyvek 14. Szerk. Hahn István és Puskás Ildikó. Bp. Helikon, 1984. pp. 183-199. J. VEKERDI Afterword to the vol. Secret Doctrines. Selections from the * Upanisads.

236. VEKERDI JÓZSEF Utószó és jegyzetek a Bhagavad Gítához. Bp. Európa, 1987. pp. 171-236. J. VEKERDI Afterword and Notes to the Bhagavad Gita. * 237. VÉRTESY DEZSŐ A Hitópadésából. Bev. tanúim, és ford. In A Losonczi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője 1905/06. Közli Beniczky Kálmán igazg. Losoncz, Kármán Zs. Könyv­ nyomdája, 1906. pp. 1-20. Bev. tanulmány pp. 1-10. D. VÉRTESY Introduction and Transl. to Hitopadeéa tales. Transl. from Sanskrit.

238. VIHAR BÉLA „A Hulladémon 25 meséje.” (Szanszkrit mesék ismer­ tetése.) In Nagyvilág 9/9 (1964) p. 1425. B. VIHAR Book review of the Hungarian translation of the Vetá* lapancavimsatika. 239. Világirodalmi Antológia I-П. Szerk. Trencsényi-Waldapfel Imre. I. Ókor; II. Középkor. Bp. Tankönyvkiadó, 1952. Ebben India: I. pp. 17— 28., II. pp. 37-40. An Anthology ofWorld Literature. I. Ancient period; II. Mediaeval period. 240. VTNCZE JÓZSEF Magyar szentek legendái. Irodalomtörténeti Olvas­ mányok I-III. 1905-1907. Bp. II. köt.: Szemelvények a Kazinczykódexből: Szent Barlám és Josefát, Szent Elek legendái. (Bp. 1906.) pp. 3-10.; 13-17. J. VINCZE Legend of Hungarian Saints. *

241. VOLF GYÖRGY Bevezetés a Régi magyar nyelvemlékek I-П. köteteihez. Szerk. Toldy Ferencz. Bp. 1888. GY. VOLF Introduction to Ancient Hungarian Literary Monuments. *

182

242. WLISLOCKI, HEINRICH VON „Beitrage zűr Benfey’s Pantschatantra.“ In Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft 42 (1888) pp. 113-150. H. von WLISLOCKI “Contribution to Benfey’s Pancat antra.”* 243. WOJTILLA, GYULA ,,Álteste indische Dichtung und Prosa. Vedische Hymnen, Legenden, Zauberlieder, philosophische und ritualistische Lehren. Herausgegeben von Klaus Mylius. Verlag Philipp Reclam, Leipzig 1978. 268 S.“ Könyvismertetés in Acta Orientalia 33 (1979) p. 290. GY. WOJTILLA Book review: “K. Mylius (ed.): Ancient Indian Poetry and Prose Literature.”*

244. WOJTILLA, GYULA „Chrestomathie der Sanskritliteratur von Klaus Mylius, Leipzig 1978, 287 p. VEB Verlag Enzyklopadie.“ Könyv­ ismertetés in Acta Orientalia 33 (1979) p. 289. GY. WOJTILLA Book review: “K. Mylius: A Chrestomathy of Sanskrit Literature.”* 245. WOJTILLA, GYULA “Dharmendra Kumar Gupta: A Critical Study of Dandin and His Works. Delhi 1970, XXIV + 466 p.” Könyv­ ismertetés /Book review in Acta Orientalia 26 (1972) pp. 397-398.

246. WOJTILLA, GYULA “Dh. K. Gupta, Society and Culture in Time of Dandin, Delhi 1972.” Könyvismertetés /Book review in Journal of Indian History (Trivandrum) 52 (1974) pp. 239-242. 247. WOJTILLA, GYULA ,,K. Mylius, Geschichte der Literatur im altén Indien. Leipzig 1983.“ Könyvismertetés in Antik Tanulmányok 33 (1987-88) pp. 59-61. GY. WOJTILLA Book review: “K. Mylius: History of the Ancient Indian Literature.”* 248. WOJTILLA, GYULA “L. Sternbach, Maha-Subha?ita Samgraha П-Ш. Hoshiarpur 1976-77.” Könyvismertetés / Book review in Acta Orientalia 32 (1978) pp. 251-253.

249. WOJTILLA, GYULA “L. Sternbach: Subha?ita—Samgraha’s a Forgot­ ten Chapter in the Histories of Sanskrit Literature: Indologica Taurinensia I. (Torino 1973) pp. 169-254.” Könyvismertetés I Book review in Acta Orientalia 30 (1976) pp. 150-151.

183

250. WOJTILLA GYULA „L. Stembach: Unknown verses attributed to K$emendra. Lucknow 1979, Akhila Bharatiya Parishad [2]147 p.” Könyvismertetés in Antik Tanulmányok 26 (1979) pp. 278-279. GY. WOJTILLA Book review: “L. Sternbach: Unknown verses attri­ buted to Ksemendra.”* 251. WOJTILLA, GYULA “L. Sternbach: Verses Attributed to Murari, Lucknow 1978, 47 p. Akhila Sanskrit Parishad.” Könyvismertetés /Book review in Acta Orientalia 37 (1983) pp. 145-146.

252. WOJTILLA, GYULA “Ludwik Stembach: A Descriptive Catalogue of Poets quoted in Sanskrit Anthologies and Inscriptions. Vol. I. Aihsudhara—Dhoyi, Wiesbaden 1978, Otto Harrassowitz. ” Könyvismer­ tetés /Book review in Acta Orientalia 35 (1981) pp. 171-174.

253. WOJTILLA, GYULA “Margaret Cone and Richard F. Gombrich: The Perfect Generosity of Prince Vessantara. A Buddhist Epic. Transl. from Pali and Illustr. by Unpublished Paintings from Sin­ halese Temples, Oxford 1977, XLVII, 111 pp. 5 colour plates, 40 monochrome plates. Clarendon Press.” Könyvismertetés /Book review in Acta Orientalia 33 (1979) pp. 288-289. 254. WOJTILLA, GYULA Rabindranath Tagore in Hungary. [A Delhi Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ kiadványa.] New Delhi, Hungarian Information and Cultural Centre, 1983. [8]70 pp. + 2 t. 255. WOJTILLA GYULA „Rabindranath Tagore Magyarországon.” In Bethlenfalvy Géza-Puskás Ildikó (szerk.): India magyar szemmel. Bp. Indiai Nagykövetség, 1987. pp. 26-29. GY. WOJTILLA “Rabindranath Tagore in Hungary.”* 256. WOJTILLA, GYULA “R.A. Hueckstedt, The Style of Bana. An Intro­ duction to Sanskrit Prose Poetry. New York—London.” Könyv­ ismertetés /Book review in Acta Orientalia 41 (1987) pp. 157-158. 257. WOJTILLA, GYULA “Sanskrit literature in Hungary.” In Studies in Indo-Asian Art and Culture, vol. V. Commemoration Volume on the 75th Birthday of Acharya Raghuvira. Ed. by Lokesh Chandra and P. Ratnam. New Delhi, 1977. pp. 177-182.

184

258. WOJTILLA, GYULA “Vettam Mani: Puranic Encyclopaedia. A Com­ prehensive Dictionary with Special Reference to the Epic and Puranic Literature, Delhi-Patna-Varanasi 1975, Motilal Banarsidass УШ. 922 p.” Könyvismertetés /Book review in Acta Orientalia 33 (1979) pp. 126-127. 259. ZAHEER, SAJJAD ,,Az Indiai Haladó írók Mozgalmának 30 éve” Ford. Szabó Ákosné. In Helikon 1969/3-4, p. 506. S. ZAHEER “30 years of the Progressive Writers’ Movement of India.”*

260. ZÁBORSZKY ISTVÁN Rabindranath Tagore világnézete. Szent István Könyvek 51. Bp. Szent István Társulat, 1927. 136[4] p. I. ZÁBORSZKY World view of Rabindranath Tagore. * 261. ZENTAI ÉVA „Az indiai értelmiség önvizsgálata.” (Anita Desai Cry the Peacock [Hívda pávát] és Voices in the City [A város hangjai] с. regényeiről). In Nagyvilág 11/12 (1966) pp. 1890-91. É. ZENTAI “Introspection of the Indian intelligentsia.” Book review of A. Desai’s two novels. *

262. ZOLNAI GYULA Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1894. A Barlám és Josafát legendához pp. 260-265. GY. ZOLNAI Hungarian Literary Monuments before Printing Books. *

185

8. Vallástörténet, mithológia Filozófiatörténet Missziós kiadványok

Religious History, Mythology History of Philosophy Missionary Works

1. „A benáreszi prédikáció.” (A Mahávagga I. б-ból.) Bev. és ford. Wojtilla Gyula. In Keletkutatás 1976/77, pp. 131-136. “The Benares-sermon.”* Introd., transl. 2. A Bhagavad Gítából. AII. és XI. éneket ford. Lakatos István. A XI. ének másik ford. Szabó Lőrinc. In Szanszkrit lira. Bp. 1988. pp. 77-98, 99-105. Bhagavad Gita. Parts transl. from Sanskrit. 3. A Brahma-puránából. Kandu története. Ford. Lakatos István. In L. I. írás a porban. Bp. 1981. pp. 188-193. Kapdu’s story from the Brahma-ригаца. * Transl. from Sanskrit.

4. „A buddhizmus terjedése.” (ANIL DE SILVÁnak a Le Courrier Unescóban megjelent cikke nyomán.) In Universum 1970/8, pp. 56-61. “The spread of Buddhism.” Transl. based on A. de Silva’s article in the Le Courrier Unesco. *

5. A buddhizmus zen-aspektusa japán szövegek tükrében. Dürkheim Karlfried tanulmányának felhasználásával, ford. Hetenyi Ernő. Bp. A Körösi Csorna Sándor Intézet Közleményei 1979/2 (Bp. Buddhista Misszió 1979) 31 pp. The Zen-aspect of the Buddhism in the mirror of Japanese Texts. *

186

6. A Csend hangja. Töredékek az Arany Szabályok Könyvéből. Naponkénti használatra a Lánuknak (a Tanítványoknak). Szanszkritből fordí­ totta és jegyzetekkel ellátta H.P.B. [H.P. BLAVATSKY]. Angolból fordította G.M.M. [Gömöryné Maróthy Margit]. Második javított kiadás 1932. Kiadta és készítette a Magyar Teozófiai Társulat Könyvkiadó Alosztálya, Bp. Kilián (Soksz.) [1916] 78 pp. és Reprint: Buddhista Misszió 1983. [H.P. BLAVATSKY] The Voice of the Silence. 7. „A Cshándógj a-upanisad VI. fejezete.” Ford. Wojtilla Gyula. In Kelet­ kutatás 1976/77, pp. 123-129. “The sixth chapter of the Chándogya upanisad.”* Transl. from Sanskrit.

8. ADVAYAVAJRA Láma Anagarika Govinda élete és munkássága. Ford. Gyenes József. Bp. Buddhista Misszió 1988. 46 pp. + 6t. ADVAYAVAJRA Life and Works of Lama Anagarika Govinda. * Transl. from German; originally published in Der Kreis 1985/1—3. 9. A filozófia története I. Szerk. M. A. Dinnyik et al. Ford. N. N. Bp. Gondo­ lat, 1959. 607 pp. Ebben: A filozófiai gondolkodás kezdete és fejlő­ dése az ókori Indiában, pp. 38-50; A filozófiai gondolkodás fejlődése a hűbéresség korában: India, pp. 158-167. A History of Philosophy I. Transl. from Russian: Istoria Filosofii, Moscow 1957.

10. Aitaréja upanisad. Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 108-112. Aitareya-upanisad. Transl. from Sanskrit. 11. ALCYONE [KRISHNAMURTI, J.] A Mester lábainál. Bp. Kilián Frigyes, é. n.; Annie Besant előszavával. Bp. Magyar Teozófiai Társulat 19445, 53[3] pp. ALCYONE [KRISHNAMURTI, JIDDU] At the feet of the Master. Transl. from English.

12. A Magasztos Szózata. Bhagavad Gítá. Szanszkrit eredetiből magyar prózára fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Vekerdi József. Ford. Lakatos István. Bp. Európa, 1987. 235[2] pp. The Bhagavad Gitá. * Transl. from Sanskrit.

187

13. A Magasztos szózata. (Részletek a Bhagavad-Gítából.) Ford. Vekerdi József és Szerdahelyi István In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 35-37. Excerpts from the Bhagavad-gitá. Transl. from Sanskrit. 14. ,,A’ sedek vagy indiai quakerek.” In Rajzolatok 1835/11, p. 82. “The Seds or the Indian Quakers.”

15. A Teozófiai Társulat. Gyakorlati útmutató tagok számára. Helena Pet­ rovna Blavatsky, Annie Besant, C.W. Leadbeater és mások írásaiból összeállítva. Bp. Magyar Teozófiai Társulat, Fórum Ny. [191?]. 73 pp. The Theosophic Society. A Practical Guide for Members—based on H. P. Blavatsky’s, A. Besant’s and others’ works. 16. A Teremtmények Ura, (Mahá-Nárájana upanisad. 1-2.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon. 1987. pp. 7-8. Mahá-Náráyauta-upanisad 1-2. Transl. from Sanskrit. 17. A Vajrayana misztikus ikonográfiája. A „Háromszáz Ikon” (sKu-brNan Sum-brGya) alapján, B[lanche] C[hristine] Olschak és Geshe Thupten Wangyal adatainak felhasználásával összeállította Hetényi Ernő'. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1982. 198 pp. The Mystic Iconography of the Vajrayana. *

18. A valóság ez (Részletek a Mundaka upanisadból. 1.2, П.1, П.2.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 9-13. Mundaka-upanisad 1.2, II. 1, II.2. Transl. from Sanskrit. 19. Az Arya Maitreya Mandala szervezeti felépítése és rendi szabályzata. A Körösi Csorna Sándor Intézet Közleményei 1980/1. (Bp. Buddhista Misszió 1980) 21 pp. Structure and Regulations of the Arya Maitreya Magdala. *

20. Az Arya Maitreya Mandala rend eredete és célja, valamint áhítat­ szertartása. összeállította láma Anagarika Govinda. Ford. Gyenes József. A Körösi Csorna Sándor Intézet Közleményei 1980/5. (Bp. Buddhista Misszió 1980) 10 + 18 pp. The Origin, Goal and Devotional Ritual of the Arya Maitreya Magdala— after láma Anagarika Govinda. * Transl. 188

21. Az Egyetlen Ür. (Részletek a Svétásvatara upanisadból. 3, 4, в.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 14-21. Svetásvatara-upanisad: Chs 3., 4., 6. Transl. from Sanskrit. 22. Az Eredeti Bhagavad-gítá teljes kiadása a szanszkrit eredetivel, annak latinbetűs átírásával, a szavak magyar megfelelőivel, fordítással és részletes magyarázatokkal. 6 Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedánta Swámi Prabhupáda a Krspa-tudat Nemzetközi Szervezetének alapító-ácáryája kiadása. Ford. DvárakesaDásaBrahmacári. Nyelvi lektor M.K. Vaduz, The Bhaktivedanta Book Trust, é. n. 976 pp. Bhagavad gita, As It Is. By A.C. Bhaktivedanta Swámi Prabhupáda. Transl. from English and Sanskrit. 23. Az ifjú a Halál országában (Káthaka upanisad. 1.1, 1.2, П.1, II.2.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 26-34. Káthaka-upanisad 1.1-2, П.1-2. Transl. from Sanskrit.

24. „Az indus vallás és a visnuiták Krisna-ünnepe.” In Vasárnapi Újság 5 (1858 ápr. 25.) pp. 197-198. “The Indian religion and the Krispa-festival of the Vaispavas.”* 25. Az Ür lakozik mindenben (Isa upanisad). Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 5-7. The Isa-upanisad. Transl. from Sanskrit.

26. Árya Maitreya Mandala. Púja. ANAGARIKA GOVINDA útmutatása alapján összeáll, és ford, láma Dharmakirti Padmavajra [= Hetényi Ernő]. Bp. Buddhista Misszió, 1982 (Házi soksz.) 28 pp. Árya Maitreya Mapdala. Púja. Compiled and transl. after Anagarika Govinda. 27. BAKTAY ERVIN A diadalmas jóga. Rádzsa jóga. A megismerés és önuralom tana. Bp. Pantheon, 1942. 257 pp. E. BAKTAY The Triumphant Yoga. The Rája Yoga. The Doctrine of the Cognition and Self-Control. * 28. BAKTAY ERVIN India bölcsessége. A hindu világszemlélet ismertetése. A Szanátana Dharma: az Örök Törvény c. munka új, átdolg. és lényegesen bőv. kiadása. Bp. Pantheon, é. n. [1943] 256 pp. + 1 t. E. BAKTAY Wisdom of India. Description of the Hindü World-View. * 189

29. BAKTAY ERVIN India. India múltja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai. I-П. Bp. Singer és Wolfner, 1932. 324 + 324 pp. E. BAKTAY India. I-II * 30. BAKTAY ERVIN Indiai regék és mondák. Bev. Harmatta János. A Regék és Mondák sorozatban. Bp. Móra, 1963. 531 pp. uott 19762és Bp.-Bratislava, Móra-Madách 19772, 426 pp; 19793; 19864. E. BAKTAY Indian Myths and Legends. * 31. BAKTAY ERVIN Szanátana Dharma. Az Örök Törvény. A hindú világszemlélet ismertetése. Világkönyvtár. Bp. Révai, 1936. 283 pp; Pantheon, 19432, 256 pp. [ = ld. a 28. sz, alatt] E. BAKTAY Sanátana Dharma. The Eternal Law. Description of the Hindü World-View. * 32. BALÁS BÉLA, SZÉPVIZI Az ősmagyar vallás és öt nagy vallás. I. Be­ vezetés. II. Az ősmagyar vallás hit és erkölcstana. Turáni füzetek 1-2. Gödöllő, Napsugár, 1925. 32 pp. B. SZÉPVIZI BALÁS The Ancient Hungarian Religion and Five Great Religions. *

33. BANGHA BÉLA, S. J. Képek a Jézustársaság életéből. Jubileumi Kiadvány. Bp. Pázmány Péter Irodalmi Társaság, 1940. Ebben: Hódítások a távol Keleten az Egyház legnagyobb hittérítője, Szt. Pál óta pp. 55-68. A brahmánok térítője pp. 75-78. B. BANGHA Pictures from the Life of the Society of Jesus. *

34. BATA MÓR Okkult élet, öntudat, értelmiség és erő. Bp. Pátria, 1906. 557[1] pp. M. BATA Occult Life, Self-Consciousness, Intelligence and Power. * 35. BENKOVICS ISTVÁN JÁNOS „Otto Strauss Brhaspati im Veda. Inaugural Dissertation. Berlin 1905.” Ismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 32 (1908) pp. 464-465. I. J. BENKOVICS Review of the Inaugural Dissertation of 0. Strauss: Brhaspati im Veda. * 36. BERNÁT ISTVÁN Két optimista apostol: Sir Oliver Lodge és Sadhu Sundar Singh. Bp. Magyar Protestáns Irodalmi Társulat, Első Kecskeméti Ny. (Kecskemét) 1932. 16 pp. I. BERNÁT Two optimistic apostles: Sir Oliver Lodge and Sadhu Sundar Singh. * 190

37. BESANT, ANNIE A mesterek. (Tanulmányok.) Teozófiai Könyvtár 4. Ford. Szlemenics Mária. Bp. Pfeifer 1913. 55 pp. A. BESANT The Gurus. * Transl. from English: The Masters ?

38. BESANT, ANNIE Amíg ő eljövend. Angolból ford. Szlemenics Mária. Bp. Kilián-Buschmann, 1914. 56 pp. A. BESANT Till He Cometh. * Transl. from English. 39. BESANT, ANNIÉ A sors törvénye (Karma). (Tanulmány) Ford.N. N. Bp. 1930. És Bp. Magyar Teozófiai Társulat, 19412. 96 pp. A. BESANT The Law of Fate * (Karma). Transl. from English.

40. BESANT, ANNIE Az eljövendő Krisztus. Annie Besant felolvasásai: Changing World, London, 1909. Ford. N.N. Bp. Uránia, 1911. 29 pp. A. BESANT The Future Christ. * Transl. (from English) from the author’s Changing World. 41. BESANT, ANNIE Az újraszületés törvénye. Ford. К. M. Bp. Magyar Teozófiai Társulat [1942] 110[2] p. A. BESANT The Law of the Rebirth. Transl. from English.

42. BESANT, ANNIE Benső kereszténység vagy a kisebb rejtélyek. 4. rész. Angolból ford. Ferenczy Izabella. Bp. Magyar Teozófiai Társulat 1929. 61 pp. A. BESANT Parts of the author’s Some problems of life. Transl. from English.

43. BESANT, ANNIE Bevezetés a jógába. Ford. Nagy G.-ne Vadnay Emma. Bp. Magyar Teozófiai Társulat, 1943. 155[5] pp. A. BESANT Introduction to the Yoga. * Transl. from English. 44. BESANT, ANNIE Dharma. Előadás Dharma c. műve nyomán. Bp. Magyar Teozófiai Társulat [193 ?] 45 pp. A. BESANT Dharma. * Paper and transl. based on

45. BESANT, ANNIE Európa jövője. (Előadás.) Ford. Bömsches E., László J. Bp. 1928. 15 pp. A. BESANT The Future of Europe (Lecture.) Transl. from English: London, 1927. 24 pp. 46. BESANT, ANNIE Karma. (Tanulmány.) Teozófiai Füzetek 3. Ford. N.N.Bp. Magyar Teozófiai Társulat, 1914. 16 pp. A. BESANT Karma. Transl. from English. 191

47. BESANT, ANNIE Krisztus minősegei. Előadás, melyet ~ asszony a Theosophiai Társaság 1912. évi ülésén, Londonban tartott. Ford. N. N. Bp. Pátria, 1913. 30 pp. A. BESANT Quiddity of Christ. * Transl. from English. 48. BESANT, ANNIE Reinkarnáció és szociális problémák. (Előadás.) Teozófiai Füzetek 2. Ford. Halász H. Bp. Magyar Teozófiai Társ. 1914. 12 pp. A. BESANT Reincarnation and Social Problems. *

49. BESANT, ANNIE Teozófia és a Teozófiai Társulat missziója. Ford. N. N. Bp. Magyar Teozófiai Társulat [193 ?] 23 pp. A. BESANT Theosophy and the Theosophical Society. Transl. from English. 50. BESANT, ANNIE Világunk átalakulása. Ford.R.Á.-né [Ravasz Árpádné?J. Kiad, a Magyar Teozófiai Társulat Besant-alosztálya. Bp. Eggenberger 1917. 215 pp. A. BESANT The Changing World. Transl. from English. 51. BESANT, ANNIE— LEADBEATER C. W. Karma. Az igazság okkult törvénye. Feldolgozták Feketéné Szegedy Maszák Leona és Nagyiványi Fekete Pál. Bp. Magyar Kiadó [1930] 125[3] pp. A. BESANT—W.C. LEADBEATERKarma. The Occult Law of Truth. * Transl. from English.

52. BESANT, ANNTE—WEDGWOOD—ARUNDALE A gondolat hatalma. Ford. N. N.Bp. Fórum Ny. 1938. 47[1 ] pp. A. BESANT— [J. I.] WEDGEWOOD— [G. S.] ARUNDALE The Power of the Thought. * Transl. from English. 53. BETHLENFALVY GÉZA “Dr. Lokesh Chandra: The Three Hundred Gods. (n.p. or d.) I. 3 p.” Ismertetés /Review in Acta Orientalia 18 (1965) pp. 392-395.

54. BÉKEFI BENŐ Jézus és Buddha. (Jézus Krisztus és a világ nagy tanítói 1.) Debrecen, Szövétnek, 1933. 48 pp. B. BÉKEFI Jesus and Buddha. *

55. Bhagavadgita. A mindenség látomása. XI. ének. Ford. Szabó Lőrinc. Jn Sz. L. Örök barátaink. Bp. 1958.1. pp. 672-678. Bhagavad-gitá. Vision of the Universe. * Transl. from English [ ?]. 192

56. Bhagavad Gita. Az Isteni Ének. Ford. Gömöryné Maróthy Margit. Bp. Légrády, 19241, 143 pp; Bp. Magyar Teozófiai Társulat 19442, 116[4] pp. Reprint: első kiadás: Buddhista Misszió. The Bhagavad Gitá. The Divine Song. * Transl. from A. Besant’s English. 57. BHAKTIVEDANTA, SWAMI, A. C. A tökéletes jóga. (Az isteni szeretet jógája.) Egy világhírű jógamester feltárja a jóga igazi titkait. Ford. Dvárakeáa Dása. H.n., Vidya, 1980. 144 pp. SWAMI A.C. BHAKTIVEDANTA Krsija-consciousness: the Topmost Yoga System. Transl. from English.

58. BHLKKHU BODHIA létesülés gyökere. A Mulapariyaya suttá szövege és kommentárjai. Ford. Pressing Lajos. Bp. Buddhista Misszió, 1987. 182 pp. BHIKKHU BODHI The Roots of the Existence. * The Text and Com­ mentary of the Mülapariyáya-sutta. Transl. from English. 59. BILKEI FERENC Gárdonyi és a buddhizmus. Székfoglaló az egri Gárdonyi-társaság díszülésén. Székesfehérvár, Vörösmarty Ny. 1925. 28 pp. F. BILKEI Gárdonyi and the Buddhism. * 60. BLAVATSKY, H. P. A titkos tanítás (The Secret Doctrine). A tudomány, a vallás és a filozófia synthezise. Ford. Hennyei Vilmos dr. és Szleme­ nics Mária. I. kötet: A Kozmosz fejlődéstana. Kiadja M.M., é. n. [1927] 350[2]pp.és:Bp. Magyar Könyvkiadó, 1944. XVI + 250[2]pp. P. H. BLAVATSKY Secret Doctrine. Transl. from English.

61. BODOR ANDRÁS „Az indiai filozófia főbb irányzatai.” In Korunk (Kolozsvár) 1985/12, pp. 976-982. A. BODOR Main trends in the Indian philosophy. * 62. BORGES, JORGE LUIS Képzelt lények könyve. A szerző munkatársa Margarita Guerrero. Curiositas II. Ford. Scholz László. Bp. Helikon 1988. 146[4] pp. Ebben: indiai mithológiai lények: az Egyszarvú; az Elefánt, amely megjövendölte Buddha születését; Garuda; a Krokottasz és a Leokrokottasz; a Martichoras; a Nágák; a Pig­ meusok ; a Százfejű. J. L. BORGES-M. GUERRERO The Book of Imaginary Beings, New York, 1978. Transl. from Spanish and English.

13

193

63. BORSÁNYI FERENC A tántrikus buddhizmus alapvető tanításai. Angol összefoglalóval: Basic tenets of Tantric Buddhism. Bp. Magyar Buddhista Misszió, 1970. 107 pp. F. BORSÁNYI Basic Tenets of Tantric Buddhism. * With an English summary. 64. BRASSAI SÁMUEL „Buddha és a buddhisták üdvözítő tana.” Kivonat­ ban. In Unitárius Közlöny (Kolozsvár) 1889. II. p. 12. S. BRASSAI “Buddha and the redeeming doctrine of the Buddhists.”* 65. BRASSAI SÁMUEL „Buddhizmus.” In Keresztény Magvető XXV/1. (Kolozsvár, 1890.) pp. 1-19. S. BRASSAI “Buddhism.”* 66. BRASSAI SÁMUEL „Egy új vallás. Max Müller: Esoteric Buddhismusa.” In Keresztény Magvető (Kolozsvár, 1893) XXVIII/5, pp. 255-277. S. BRASSAI “A new religion: Max Müller’s Esoteric Buddhism.”*

67. Brihadáranjaka upanisad (Részletek: 1.1-4, П.4, Ш.1, Ш.4-8, IV.3-4, V. 5-11, VI.1-2.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások.Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 38-76. Brhadárányaka-upanisad. Chs 1.1-4, II.4, III.1, III.4-8, IV.3-4, V.5-11, VI. 1-2. Transl. from Sanskrit. 68. BRUNTON, PAUL A felsőbbrendű én. (The Quest of the Overself.) Ford. Gál Andor. Bp. Rózsavölgyi [19422] 296 pp. P. BRUNTON The Quest of the Overself. Transl. from English. 69. BRUNTON, PAUL India titkai. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi [1938] 347 pp. + 12 t.; 19412, 19433. Repr. 1991. P. BRUNTON A Search in Secret India. 1934. Transl. from English. 70. Buddha beszédei. Vál., páliból fordította, jegyz., utószó Vekerdi József. Bp. Helikon, 1989. 212[2] pp. Buddha’s Speeches. * Transl. from Páli: Excerpts from the Majjhimanikáya. 71. Buddha, Dharma, Sangha. A Megvilágosodott élete, tana és közössége. Eredeti forrásművek és Paul Carus munkája alapján összeáll. Hetényi Ernő. A KőröBi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiad­ ványa. Bp. Buddhista Misszió (soksz.) 217 pp. Buddha, Dharma, Sangha. * After P. Carus. Transls.

194

72. Buddha-mondák. Neumann, Karl Eugen: Zwei buddhistische Suttas c. műve alapján. Máramaros-Sziget, 1896. 56 pp. Buddha-legends. Transl. baaed on К. E. Neumann’s German work: Zwei buddhistieche Suttas [Two Buddhist Suttas]. * 73. BUGAY JÓZSEF dr. „Buddha, a bölcselő, Krisztus a megváltó.” In Budapesti Szemle 125 (1906) pp. 470-476. J. BUGAY “Buddha the Philosopher, Christ the Redeemer.”*

74. CARPENTER ESTLIN [JOSEPH] JÓZSEF Buddhizmus és keresz­ ténység—ellentét és párhuzam. Angolból ford. Kiss Elek. ClujKolozsvár, Corvin Ny. 1925. 168 pp. J. CARPENTER ESTLIN Buddhism and Christianity—Antinomy and * Parallelism. Transl. from English. 75. CASTIGLIONE LÁSZLÓ „Szent lábnyomok Indiában és a görög­ római világban.” In Antik Tanulmányok 16 (1969) pp. 153-166. L. CASTIGLIONE “Sacred footprints in India and in the Graeco­ Roman world.”* 76. CHATTERJI, MARGARET „Irányzatok a mai indiai filozófiában.” Ford. Bihari Péter. In Filozófiai Figyelő 2/3-4 (1980) pp. 52-64. M. CHATTERJI “Trends in modern Indian philosophy.”* Transl. from English. 77. Cshándógja upanisad. (Részletek: 1.1, 1.4, 1.6-7, 1.8-9, 1.10-11, 1.12, 1П.14, Ш.18-19, IV.1-3, IV.4-9, VI.1-7, VI.8-16, УШ.1-4, VHI.6, VHI.7-12, VHI.13.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 77-107. Chándogya-upanisad. Chs transl. from Sanskrit. 78. COLLINS, MABEL Világosság az ösvényen. (Light on the Path and Karma.) Leírta M.C. Bev. C.W. Leadbeater. Ford. Reisch Alfréd. Bp. Magyar Teozófiai Társulat, 19352, XIV + 42 pp. M. COLLINS Light on the Path and Karma. Introd, by C. W. Leadbeater. Transl. from English.

79. DARGYAY LOBSANG, (Gesche tulkuláma) „A négy mérhetetlen.” Ford. Pálos István, Hetényi Ernő. In A Körösi Csorna Sándor Intézet Közleményei 1980/6. Bp. Buddhista Misszió, 1980. 25 lev. DARGYAY LOBSANG The Four Immeasurables. * Transl. from German.

13*

195

80. DAVID NEEL, ALEXANDRA - YONGDEN lama [Yongden, Albert Arthur] Titkos Szóbeli tanítások a tibeti buddhista szektákban. (Les enseignements secrets dans les sectes bouddhistes tibétaines.) Ford. Újváry Miklós. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa, Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1986] 105 pp. A. DAVID-NEEL - Lama YONGDEN. Secret oral teachings among the Tibetan Buddhist Sects. * Transl. from French. 81. Dbyána-sütrák. A Maháyána-buddhizmus meditáció-szútrái. Murait, Raoul von fordításának felhasználásával ford. Hetényi Ernő. A Körösi Csorna Sándor Intézet Közleményei, 1979/5. Bp. Bud­ dhista Misszió, 1979. 25 pp. Dhyána-Sütras. Meditation-sütras of the Maháyána Buddhism. * Based on R v. Muralt’s translation. 82. DOING, DESMOND Teréz anya népe és munkája. Kalkuttai Teréz anya: Istenért. Elmélkedések, összeáll. Malcolm Muggeridge. Ford. Görgey-Jotevay Edit. Bp. Szt. István Társulat, 1983. 167[1] pp. D. DOING Mother Theresa of Calcutta. Her People and Works. * Transl. from English. 83. DONINI, AMBROGIO Korok, vallások, istenek. A kezdetleges vallási kultuszoktól a kereszténység eredetéig. Ford. Nyilas Vera. Bp. Gondolat, 1961. 348 pp. Ebben: Ld. az Indexben: India, továbbá: a Buddha, Konfucius és Mohamed c. fejezetet, pp. 288-306. A. DONINI Agee, Religions, Gods. * Transl. from Italian: Lineamenti di Storia déllé Religioni.

84. DRÖSSLER, RUDOLF Amikor a csillagok istenek voltak. Universum Könyvtár. Ford. Sípos Attila. Bp. Kossuth, 1986. 174[3] pp. R. DRÖSSLER When the Stars were still Gods. * Transl. from German. 86. DUKA, THEODORE [DUKA TIVADAR] “I. Goldziher: A buddhizmus hatása az iszlámra (The influence of the Buddhism on Islam)/’ Review in Journal of the Royal Asiatic Society 1904, pp. 125-141.

86. ECSEDY, ILDIKÓ „Die Welt des Buddhismus mit Beitrágen von Heinz Bechert, Jane Bunnag et al. Herausgegeben von Heinz Bechert und Richard Gombrich (Mit 74 Abbildungen imText, 210 auf Tafeln, davon 78 in Farbe, sowie 6 Karten). Verlag С. H. Beck, München 1984, 309 рр “ Könyvismertetés in Acta Orientalia 40 (1986) pp. 209-210. I. ECSEDY Book review: “H. Bechert-R. Gombrich (eds): The World of the Buddhism.”* 196

87. ELIADE, MIRCEA A szent és a profán. A vallási lényegről. A Mérleg sorozatban. Ford. Berényi Gábor, jegyz. Ara-Kovács Attila. Bp. Európa, 1987. 231 pp. M. ELIADE The Saint and the Profane. * Transl. from German: Dae Heilige und das Profane. Vöm Wesen des Religiösen. Hamburg, 1957. 88. Emlékkönyv. Szerk. Danielik János. Pesten, Müller Emil Könyv­ nyomdája, 1852. 400[6] pp. Ebben: Indiai missio pp. 264-265. A’ ceyloni egyház pp. 270-275. Memorial Volume (on mission-work). *

89. EPPEL GYULA Magyar buddhisták birtokában lévő keleti származású világi és kultusztárgyak I-II. Bp. Buddhista Misszió, 1968. 81 + 82233 pp. GY. EPPEL Oriental Secular and Cultic Objects in the Possession of Hungarian Buddhists I-II. *

90. ERDÖSI KÁROLY Az indiai hitterjesztés nehézségei és célkitűzései. Bp. Stephaneum, 1928. 16 pp. K. ERDÖSI Difficulties and Aims in the Indian Missionary Work. * 91. Évfordulók. 50 éves az Árya Maitreya Mandala Rend. — Lama Anagarika Govinda 85 éves. (Tanulmányok, interjúk.) összeáll. Horváth József. Ford. és bev. Gyenes József. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa Bp. Buddhista Misszió, 1984. 223 pp. + 3 t. Anniversaries. 50th Anniversary of the Árya Maitreya Magdala. 85th Birthday of Láma Anagarika Govinda. * Translations. 92. EVANS-WENTZ, W[ALTER] YfEELING] A nagy felszabadulásról szóló Tibeti könyv, avagy A Nirvána megváltásának módja a szellem megismerése által. Bev., jegyz., szerk. ~ ; pszichológiai kommentár: C.G. Jung. Ford. Hétényi Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1985. 409 pp. -|- ills. W. Y. EVANS-WENTZ Abridged translation of The Tibetan Book of the Great Liberation. *

93. EVANS-WENTZ, W. Y. Tibeti Halottaskönyv. A halál utáni átmeneti állapotból hallás útján való megszabadulás yogája. összeáll. — Kazi Dawa-Samdup láma fordítása alapján ford. Hetényi Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1984. 323 pp. W. Y. EVANS-WENTZ Abridged transl. of TheTibetan Book of the Dead.

197

94. EVANS-WENTZ, W. Y. Tibeti yoga és titkos tanítások. Ford. Hetényi Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1983. 180 pp. W. Y. EVANS-WENTZ Tibetan Yoga and Secret Doctrines. Transl. from English.

95. FARKAS PÁL A buddhizmus etikája a ,,Negyedik Nemes Igazság’9 alapján. Vallástörténeti tanulmány. Theológiai Tanulmányok 23. Debrecen, Városi Ny. 1932. 90 pp. P. FARKAS The Buddhist Ethics on the basis of the “Fourth Noble Truths”.* 96. FAZEKAS LÁSZLÓ A tíz hatalmasság. Dasakarovasi. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. buddhista Misszió, é. n. [1986] (soksz.) 35 pp. L. FAZEKAS The Ten Forces. * 97. FAZEKAS LÁSZLÓ Daáákáro vaái. A tíz hatalmasság. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1984 (soksz.) 35 pp. + 1 t. L. FAZEKAS Dasákáro vasi. The Ten Forces. * 98. FAZEKAS LÁSZLÓ Jóga. Utószó gyanánt Mircea Eliade Különös kalandok c. kötetéhez. Bp. Kozmosz Könyvek, 1976. pp. 294-299. L. FAZEKAS Yoga. Afterword to Mircea Eliade’s short stories: Strange * Adventures. 99. FEHÉR, JUDIT “Buddhapálita’s Mülamadhyamakavrtti, Arrival and spread of Prasangika-Madhyamika literature in Tibet.” In Tibetan and Buddhist Studies Commemorating the 200th Anniversary of the Birth of Alexander Csorna de Kőrös. Bibliotheca Orientalia Hungarica. Vol. XXIX/1. Bp. Akadémiai Kiadó, 1984. pp. 211-240.

100. FEHÉR JUDIT “Fumimaro Watanabe: Philosophy and its Development in the Nikáyas and Abhidhamma. Motilal Banarsidass, Delhi, Vara­ nasi, Patna 1983, XVI + 241 p.” Könyvismertetés/Book review in Acta Orientalia 40 (1986) pp. 347-350.

198

101. FEHÉR, JUDIT “Leonard W.J. van der Kuijp: Contributions to the Development of Tibetan Buddhist Epistemology. From the eleventh to the thirteenth century. Alt- und Neu-Indische Studien. Herausgegeben vom Seminar fur Kultur und Geschichte Indiens an der Universitat Hamburg, 26. Franz Steiner Verlag GmbH Wiesbaden 1983, 330 pp.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 39 (1985) pp. 169-172. J. FEHÉR Book review: “L, W. J. van der Kuijp: Contributions to the Development of Tibetan Buddhist Epistemology.” 102. FEHÉRNÉ VICTOR GABRIELLA India nyomorultjainak anyja: Pandita Ramabai. Missziós Füzetek 46. Bp. Református Külmissziói Szövetség, 1935. 16 pp. G. FEHÉR VICTOR Pandita Ramabai: Mother of India’s Miserables. * 103. FELVINCZI TAKÁTS ZOLTÁN „Dhammó. Lénárd Jenő könyve.” Könyvismertetés. In Nyugat VII (1914) pp. 860-862. Z. FELVINCZITAKÁTS Book review: “Dhammo. J. Lénárd’s book.”*

104. FERENCZY ÉVA A buddhista diéta. A három nagy buddhista irányzat táplálkozási előírásai. С. M. Chen buddhista yogi munkája alapján összeáll, és ford. A Körösi Csorna Sándor Intézet Közleményei 1981/1. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1980] 21 pp. É. FERENCZY The Buddhist Diet. Compiled and transl. after С. M. * Chen. 105. FERENCZY ÉVA Három Sa-skya szöveg. Bp. Buddhista Misszió, 1969. 93 pp. É. FERENCZY Three Sa-skya texts. * 106. Félelmetes Tibet. Szerk. Draskóczy László és Virágh Sándor. Református Külmissziói Szemle 3. Bp. Magyar Református Külmissziói Szövet­ ség, 1935. 94[4] pp. The Fearful Tibet. Mission-account. *

107. FRIDECZKY JÓZSEF Xavier Szt. Ferenc (1542-1942). Publicationes ad históriám Societatis Jesu in Hungária illustrandam Lucubrationes 32. Pray Rendtörténetíró Munkaközösség. Bp. 1942. 66 pp. J. FRIDECZKY St. Francis Xavier. *

108. FUJII SEIISHIN „A buddhizmus és a zene. Der Buddhismus und die Musik.” In Kodály Zoltán Emlékkönyv. Bp. Magyar Néprajzi Társ. (Klny. is) 4 pp. FUJII SEIISHIN “The Buddhism and the Music.”* 199

109. GAÁL LÁSZLÓ A párszi hitvallás. Klny. a Karcagi Református Nagykun Reálgimnázium 1931-32. évi Értesítőjéből. Karcag, Kertész Ny., 1932. 10 pp. L. GAÁL The Pársi Religion. *

110. Garudapurana. Uttarakhanda. Pretakalpa. Hindu Halottaskönyv. Ford. Hetényi Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1985. 182 pp. Garudapurana. Uttarakánda. Pretakalpa. Hindü Book of the Dead. * Transl. from English. 111. GECSE GUSZTÁV Vallástörténeti Kislexikon. Bp. Kossuth, 1971; Második, bőv. és részben átdolg. kiadás: Bp. Kossuth 19732, 339 pp. Indiai címszavak: Ázsia vallásai, brahmanizmus, buddhizmus, hinduizmus, védikus vallás. G. GECSE Dictionary of Religious History. * 112. GENRO-(FUGAI-SENZAKI,NYOGEN)-TETTEKI TOSUI Vasfurulya. 100 zenkoan. Ford. Hetényi Ernő. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa Bp. Buddhista Misszió, 1982. (soksz.) 124 pp. GENRO - TETTEKI TOSUI The Iron Flute. * Transl. 113. GERMANUS GYULA Allah Akbar. A Második fejezet: Az iszlám Indiában. Bp. 1936; Szépirodalmi 1984, 542 pp. GY. GERMANUS Allah Akbar. Chapter II: The Islam in * India. 114. GERMANUS, JULIUS [= GERMANUS GYULA] “Islamic Studies.” In Visva-Bharati Quarterly 1929, pp. 40-49.

115. GERMANUS, JULIUS [= GERMANUS GYULA] “Modern movements in Islam.” In Visva-Bharati Quarterly 1930, pp. 329-364.

116. GIESSWEIN SÁNDOR Buddhizmus és kereszténység. Vallástudományi tanulmány. Klny. a Magyar Sionból. Esztergom, Buzárovits Ny. 1889. 48 pp. S. GIESSWEIN Buddhism and Christianity. * 117. GLASENAPP, HELMUT von Az öt világvallás. Bráhmanizmus, Bud­ dhizmus, Kínai univerzizmus, Kereszténység,Iszlám. Bp. Gondolat, 1975, és további kiadások. Benne: Az örök Világtörvény vallásai: A bráhmanizmus vagy hinduizmus. A buddhizmus, pp. 13-140. H. von GLASENAPP The Five World-Religions. * Transl. from German: Die fünf Weltreligionen, Düsseldorf-Köln 1972. 200

118. GOLDZIHER IGNÁCZ A buddhismus hatása az iszlámra. (Előadás) tartotta a M. Tud. Akadémia 1903 márczius 30-iki Körösi Csorna ünnepén G.I. r. tag. Előadások Körösi Csorna Sándor emlékezetére 2. Bp. MTA, 1903. 44 pp. I. GOLDZIHER The Influence of the Buddhism on Islam. * 119. GOLDZIHER IGNÁC „A mythos-tudomány jelen állásáról és új problé­ máiról.” [Többek között Max Müllerről is.] In Nyelvtudományi Közlemények 12 (1876) pp. 117-159. I. GOLDZIHER “The present state and new problems of the mythos­ research.”*

120. GOLDZIHER IGNÁC „Az összehasonlító mythológia fejlődése.” [Töb­ bek között Max Müllerről is.] In Budapesti Szemle 28 (1881) pp. 1-35. I. GOLDZIHER “The evolution of the comparative mythology.”*

121. GOLDZIHER, IGNÁC „Az összehasonlító vallástudomány jelen állásá­ ról.” [Többek között Max Müllerről is.] In Budapesti Szemle 26 (1881) pp. 203-225. I. GOLDZIHER “The present state of the comparative religious stu­ dies.”* 122. GOLDZIHER IGNÁC „Az összehasonlító vallástudomány módszeréről. A vallásbölcsészet kézikönyve. írta Dr. Kovács Ödön n. enyedi theol. tanár. 2 kötet. Bp. Franklin, 1877-1878, XX + 388 + 312 pp.” Könyvismertetés in Magyar Tanügy 7 (1878) pp. 171-186. I. GOLDZIHER Book review: “On the method of the comparative religious studies, ö. Kovács’s book: Handbook of the Comparative Studies of Religions I-II.”*

123. GOVTNDA, lama ANAGARIKA A buddhista stupa pszicho-kozmikus szimbolikája. Ford. Mireisz László. A Körösi Csorna Sándor Bud­ dhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1986] (soksz.) 99 pp. + ill. Lama ANAGARIKA GOVINDA The psychocosmic symbolism of the Buddhist stupa. * Transl. from English. 124. GOVINDA, lama ANAGARIKA A buddhizmus válasza harmincegy alapvető kérdésre. Ford. Hetényi Ernő. A Körösi Csorna Sándor Intézet közleményei 1979/1. (Bp. Buddhista Misszió, 1979) 33 pp. Lama A. GOVINDA Thirty-one basic questions of the Buddhism. * Transl. from English.

201

126. GOVINDA, lama ANAGARIKA A fehér felhők útja. Egy buddhista zarándok Tibetben. A The Way of the White Clouds rövidített fordítása. Ford. Gyenes József. A Körösi Csorna Sándor Buddholó­ giai Intézet kiadványa, Bp. Buddhista Misszió 1983 (soksz.) 310 pp. + ill. Lama A. GOVINDA The Way of the White Clouds. Abridged transl. from English.

126. GOVINDA, lama ANAGARIKA Az Arya Maitreya Mandala Rend áhitat szertartása. Ford. Gyenes József. Bp. Buddhista Misszió, 1984. 18 pp. Lama A. GOVINDA The Devotional Ceremony of the Arya Maitreya Magdala Order. * Transl. from English. 127. GOVINDA, lama ANAGARIKA Meditációs gondolatok. Ford. Hetényi Ernő. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1987] (soksz.) 80 pp. Lama A. GOVINDA Thoughts for Meditation. * Transl. from English [?]

128. GOVINDA, lama ANAGARIKA Meditációs képek. Ford. Hetényi Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1987. 26 pp. Lama A. GOVINDA Pictures of Meditation. * Transl. from English [?]

129. GOVINDA, lama ANAGARIKA Meditációs költemények. Ford. Gyenes József. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1986] (soksz.) 79 pp. Lama A. GOVINDA Poems of Meditation. * Transl. from English [?] 130. GOVINDA, lama ANAGARIKA Om ma-ni pad-me hum. A Vajrayana misztika a “hat szent szótag” ezotérikus tanai alapján. A Founda­ tions of Tibetan Mysticism rövidített fordítása. Ford. Hetényi Ernő A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 19811, 19852 (soksz.) 239 pp. + ill. Lama A. GOVINDA Foundations of Tibetan Mysticism. Abridged transl. from English.

131. GRÜNHUT LÁSZLÓ Buddha megváltástana és a misztika. Három elő­ adás. Baja, a Szerző kiadása, 1935. 61 [3] pp. L. GRÜNHUT Buddha’s Doctrine of Redemption and Mysticism. Three lectures. *

202

132. GUENTHER, HERBERT V. A tibeti buddhizmus gyöngyszemeiből. Ford. Liyji Shariputra. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1984 (soksz.) 175 pp. + ill. H. V. GUENTHER Treasures on the Tibetan Middle Way. Transl. from English.

133. HAHN ISTVÁN Istenek és népek. Bp. Minerva 1968; 19802, 346 pp. Ebben: II. Népek vallásai: India vallásai, pp. 125-147. I. HAHN Gods and Peoples. * 134. HAJDÓK JÁNOS Kalkuttai Teréz anya. Bp. Ecclesia, 1981x, 343 pp; 19852, 375 pp.; 19883, 376 pp. + 32 t. J. HAJDÓK Mother Theresa of Calcutta. * 135. HAMVAS BÉLA Bevezetés a Tibeti misztériumok kötethez. Ford. uő. Bp. Bibliotheca, 1944. pp. 5-31. B. HAMVAS Introduction to the Mysteries of Tibet. * 136. HAMVAS BÉLA Scientia Sacra. Az őskori emberiség szellemi hagyomá­ nya. Bp. Magvető, 1988. 577[1 ] pp. B. HAMVAS Scientia Sacra. Intellectual Legacy of the Ancient Huma­ * nity.

137. HARMATTA JÁNOS Indiai mitológia. Bevezető tanulmány Baktay Ervin Indiai regék és mondák c. kötetéhez. Bp. Móra, 1963. pp. 5-18; 19762, pp. 5-16; 1986 *. J. HARMATTA Indian mythology. Introduction to E. Baktay’s Indian Myths and Legends. * 138. HAVAS LÁSZLÓ „Az indiai vallások története. Puskás Ildikó: Istenek tánca.” In Népszabadság 1984 nov. 22., p. 7. L. HAVAS “History of the Indian religions.” Book review: “I. Puskás: Dance of Gods.”*

139. HEGEL Előadások a filozófia történetéről 1. MTA Filozófiai írók Tára, Új Folyam XVI. Szerk. Fogarasi Béla, Lukács György, Mátrai László. Ford. Szemere Samu. Bev. Fogarasi Béla. Bp. Akadémiai, 1958. 348 pp. Ebben: Keleti filozófia: B., Hindu filozófia, pp. 110-125. HEGEL Lectures on the History of the Philosophy I. * Transl. from German: Vorlesungen Uber die Geschichte der Philoeophie.

203

140. HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH Előadások a vüágtörténet filozófiájáról. MTA Filozófiai írók Tára, Új Folyam XXVIII. Szerk. Mátrai László, Molnár Erik, Szigeti József. Ford., utószó, jegyz. Szemere Samu. Bp. Akadémiai, 1966. 821 pp. Ebben: Első rész: A keleti világ. Második szakasz: India, pp. 269-324. G. W. F. HEGEL Lectures on the Philosophy of the World History. * Transl. from German: Vorlesungen fiber die Philosophie der Geschichte. 141. HEGEL Esztétikai előadások. I. MTA Filozófiai írók Tára, Üj Folyam IV. Szerk. és bev. Lukács György. Ford. és jegyz. Zoltai Dénes. Bp. Akadémiai, 1952. 463 pp. Ebben: Második rész, Első fejezet: B.: A fantasztikus szimbolika, pp. 341-354. HEGEL Lectures on Aesthetics. * Transl. from German: Vorlesungen fiber die Ásthetik.

142. HERDER, JOHANN GOTTFRIED Eszmék az emberiség történetének filozáfiájáról és más írások. A Gondolkodók sorozatban. Ford. Imre Katalin és Rozsnyai Ervin. Vál. és előszó: Rathmann János. Bp. Gondolat, 1978. 685 pp. Ebben: Harmadik rész, IV.: Hindosztán, pp. 196-204. J. G. HERDER Ideas about the Philosophy of the History of Mankind and other Writings. * Transl. from German: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 1-2, 1965. Briefe zu Beförderung der Humanitát 1-2, 1971. 143. HERR1GEL, E[UGEN] [Bungaku, Hakushi] Az íj és nyíl ösvénye. Ford. Hetényi Ernő. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1981. (soksz.) 31 pp. E. HERRIGEL The Path of the Bow and the Arrow. * Transl.

144. HETÉNYI ERNŐ „A Budd ha-dharma.” A buddhizmus tanítása rövid foglalatban. In A Körösi Csorna Sándor Intézet Közleményei 1980/6. (Bp. Buddhista Misszió, 1980) 25 pp. E. HETÉNYI The Buddha-dharma. *

145. HETÉNYI ERNŐ A buddhizmus zen aspektusa japán szövegek tükrében. (K.G. Dürkheim tanulmányának felhasználásával.) Bp. Buddhista Misszió, 1984. 56 pp. E. HETÉNYI Zen aspect of the Buddhism in the light of Japanese texts—text based on G. K. Dürkheim’s work. *

204

146. HETÉNYI ERNŐ Adalékok a bon-vallás eredetének kérdéséhez. Bp. Buddhista Misszió, 1956. 18 pp. E. HETÉNYI Contribution to the origin of the Bon-religion. *

147. HETÉNYI ERNŐ „A meditáció ösvénye.” A Kőröei Csorna Sándor Intézet Közleményei 1980/2. (Bp. Buddhista Misszió, 1980) (soksz.), 19832 35 pp. + ill. E. HETÉNYI “The Path of Meditation.”* 148. HETÉNYI ERNŐ A vajrayana misztikus ikonográfiája. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1982] 197 pp. E. HETÉNYI The Mystic Iconography of the Vajrayana. *

149. HETÉNYI ERNŐ Bevezetés a Magasztos tanaiba. Bp. Buddhista Misszió, 1985. E. HETÉNYI Introduction to the Teachings of the Buddha. * 150. HETÉNYI ERNŐ Mudrák és szimbólumok. A Kó'rösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1983. (soksz.) 128 pp. E. HETÉNYI Mudras and Symbols. * 151. HETÉNYI ERNŐ Padma tibeti útja. Bp. Buddhista Misszió, 1956. 3 pp. E. HETÉNYI Padma’s journey in Tibet. *

152. [Hetényi Ernó'] = lama PADMAVAJRA DHARMAKIRTI A yoga elmélete és gyakorlata. Lama Anagarika Govinda útmutatása alapján és lama Dapa Kassapa adatainak felhasználásával összeállította A Körösi Csorna Sándor Intézet Közleményei 1980/3. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1980] 49 pp. PADMAVAJRA DHARMAKIRTI, lama [= E. HETÉNYI] The Theory and Practice of the Yoga. * 153. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ A buddhista (mahayana) patriarchák. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 5 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG Mahayana Buddhist Patriarchs. * 154. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ A buddhista vallásos irodalom. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 11 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG Buddhist Religious Literature. *

205

155. HETÉNYI-HEEDLBERG ERNŐ Adalékok a lámaista szertartás erede­ tének kérdéséhez. Bp. Buddhista Misszió, é. n. 5 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG Contribution to the question of the origin of the Lamaistic ritual. * 156. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ Adalékok a vajra (rdo-rje) eredetének kérdéséhez. Bp. Buddhista Misszió, 1954. 6 pp. E. HETÉNYI-HEEDLBERG Contribution to the question of the origin of the vajra. *

157. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ dr. A Kargyütpák. A tibeti Kargyütpá szekta rövid ismertetése. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 12 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG The Kargyütpas. * 158. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ dr. A Mahayana tanok Tzi-ki Tendai Daishi szemléletében. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 4 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG The Maháyána Doctrine in the Views of Tzi-ki Tendai Daishi. *

159. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ A nagy világnézeti problémák az ind filozófiai rendszerek tükrében. Bp. Buddhista Misszió, 1961 [?], 24 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG Great ideological problems in the light of the Indian philosophies. * 160. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ dr. A pali tripitakam beosztása. Kiadásai és európai nyelveken megjelent fordításai. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 12 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG Classification of the Pali T(r)ipitakam. Its editions and publications in European languages. * 161. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ A tibeti helységnevek helyesírásáról. Dr. S. Hummel adatai alapján. Bp. Buddhista Misszió, 1954. 8 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG Orthography of the Tibetan place names— based on the data of dr. S. Hummel. *

162. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ dr. A tipitaka, a buddhista Páli kánon. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 20 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG Tipitakam, the Buddhist Pali Canon. *

206

163. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ Bardo-Thödol. Bevezető tanulmány az ,, Átmeneti állapotból való spontán megszabadulás ”-ról írott tibeti mű megértéséhez. Bp. Buddhista Misszió, 1952. 20 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG Bardo-Thödol. Introduction to the Tibetan work “Spontaneous release from the transitional state.”* 164. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ dr. Taranatha és a fekete Manjushri. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 7 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG Táránátha and the black Manjusri. *

165. HETÉNYI-HEIDLBERG ERNŐ Tibet történelmére és a tibeti láma­ izmusra vonatkozó jegyzetek és bibliográfia. Bp. Buddhista Misszió, 1954. 33 pp. E. HETÉNYI-HEIDLBERG Notes and bibliography on the history of Tibet and the Tibetan Lamaism. * 166. HETÉNYI ERNŐ (szerk.) Buddhista szótár. (Indiai, kínai, japán és tibeti buddhista kifejezések.) A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1984. (soksz.) 66 pp. + ill. E. HETÉNYI (ed.) Buddhist Dictionary. *

167. HETÉNYI ERNŐ-SZABÓ TIBOR Tibeti mítoszok.—A 84 Mahasiddha. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1984. (soksz.) XXXIII + 96 pp. + ill. E. HETÉNYI-T. SZABÓ Tibetan Myths. The 84 Mahasiddhas. * 168. HORVÁTH PÁL „Meddig élnek az istenek? Kelet-Ázsia vallásai. Vallás­ fejlődés Indiában." In Ifjúsági Magazin 1984/4, pp. 35-37. P. HORVÁTH “How long do the gods live? Religions of East Asia. Religious development in India.”*

169. [Hui-Neng] WEI-LANG A hatodik patriarcha sutrája. Bev. Lama AnagarikaGovinda [= Ernst Lothar Hoffmann.] Ford. Hetényi Ernő. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1984. (soksz.) 156 pp. + ill. WEI-LANG The Sütra of the Sixth Patriarch. * Transl. from English.

170. HUJ-HAJ zen tanítása a Hirtelen Megvilágosodásról. Cung-Csing fel­ jegyzései a Nagy Győzelemnek is nevezett Huj-haj zen mesterről» Ford. ÚSZÓ. Bp. Buddhista Misszió, 1987. 103 pp. HUI-HAI’s Zen Teaching on the Sudden Enlightment. * Transl. 207

171. HUMMEL, SIEGBERT dr. Adalékok a kundalini-yoga megértéséhez. Ford. Hetényi-Heidlberg Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 19 pp. S. HUMMEL Data for understanding the Kupdalini-yoga. * Transl. from Germanf ?].

172. HUMMEL, SIEGBERT dr. A lámaista templomzászlók és vonatkozásaik a yogához. Ford. Hetényi-Heidlberg Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 18 pp. S. HUMMEL The Lamaistic tankas with reference to the yoga. * Transl. from German[ ?].

173. HUMMEL, SIEGBERT dr. Dicsfénykoszorúk a lámaista festészetben. Ford. Hetényi-Heidlberg Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1952. 22 pp. S. HUMMEL The halo in the Lamaistic paintings. * Transl. from Ger­ manf ?].

174. HUMMEL, SIEGBERT dr. Néhány lámaista istenség között fennálló belső összefüggés áttekintése. Ford. Hetényi-Heidlberg Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 7 pp. S. HUMMEL Inner relationship among certain Lamaistic gods. * Transl. from Germanf ?]. 175. Hymni aliquot Vedici e textu potissimum Sanscritico Boethlingki Lassenii legibus metricis in latinum translate A védahimnuezokat szanszkritból latinra ford. Tamaskó Istvan. In A Pozsonyi Ágostai Hitvallású Evangélikus Főiskola Tudósítványa 1860. Vedic Hymns. Boethlingk’s and Lassen’s Sanskrit text in Latin transla­ * tion.

176. „Indus község megtérése.” In Új Magyar Sion. Egyházirodalmi folyóirat II. évf. (1871) p. 303. ‘‘Christianization of an Indian community.”*

177. IVANOV, V. V. Nyelv, mítosz, kultúra. Ford. Kovács Zoltán és Orosz István. Vál., utószó: Hoppál Mihály. Bp. Gondolat, 1984. 432 pp. Ebben: Jegyzetek a római és az indoeurópai mitológia tipológiai és történeti összehasonlító kutatásához (pp. 132-166); A ló és a fa­ kísérlet ősi indiai rituális és mitológiai jelképek megfejtésére (pp. 167-212). V. V. IVANOV Language, myth, culture. * Articles. Transl. from Russian.

208

178. JINARAJADASA, CURUPPUMULLAGE Az ö nevében. Teozófiai Könyvtár 3. Ford. Szlemenics Mária. Bp. Pfeifer, 1913. 32 pp. C. JINARAJADASA In His Name. *

179. JINARAJADASA, CURUPPUMULLAGE Élet, halál és továbbélés tudományos megvilágításban. Teozófiai Füzetek 12. Ford. angolból. Bp. Magyar Teozófiai Társ. [1920] 20 pp. C. JINARAJADASA Life, Death and Perpetuated Life in the Light of Scientific Research. * Transl. from English.

180. JONES, ELI STANLEY Krisztus India országútján. Ford. Biberauer Richárd-László Dezső. Bp. Magyar Evangélikus Keresztény Diák­ szövetség, 1931. 144 pp. E. S. JONES Christ on the Roads of India. * Transl. from English. 181. JUNG, CARL GUSTAV „A tibeti Holtak Könyve.” Pszichológiai értel­ mezés. Ford. Kovács József. In Helikon 1974/2, pp. 203-215. C.G. JUNG “The Tibetan Book of the Dead.” Psychological interpreta­ tion. Transl. from English.

182. JUNG, CARL GUSTAV Emlékek, álmok, gondolatok. Feljegyezte Aniela Jaffé. Ford. Kovács Vera. Bp. Európa, 1987. 463[2] pp. Különösen pp. 331-342: India. C. G. JUNG Memories, Dreams, Thoughts. * Transl. from German: Erinnerungen, Tráume, Gedanke von C. G. Jung. Olten 1971. 183. KACZVINSZKY JÓZSEF Kelet világossága. I-III. 1: Bevezetés a yogába. 2: Gyakorlati yoga. 3: Misztikus yoga. Bp. írás [1943] 300 + 296 + 360 pp. J. KACZVINSZKY The Light of Orient I-III. Introduction to the Yoga. Practical Yoga. Mystic Yoga. *

184. Kapujanincs átjáró. Kínai csan-buddhista példázatok. Prométheusz Könyvek 16. Szerk. Hahn István és Puskás Ildikó. Vál., ford., jegyz., utószó: Miklós Pál. Bp. Helikon, 1987. 236[8] pp. + ill. No-Gate Pass. Chinese Chan-Buddhist Parables. Transl. from Chinese. *

185. KARA GYÖRGY „Szászkja pandita mesterszerzése.” In Keletkutatás 1975. pp. 67-86. GY. KARA “Saskya-pandita’s obtaining (his) master.”*

14

209

186. KASLIK PÉTER A Zen ... ki érti? Szivárvány könyvek 5. Chicago, Framo, 1983. 76 pp. P. KASLIK The Zen . . . Who can understand it ?♦ 187. Kausítakí upanisad (Részlet: 1., 3.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 115123. Kausitaki-upanisad 1. 3. Transl. from Sanskrit. *

188. KÁLLAY FERENC „A kígyótisztelet a’ khámi és scytha népeknél.” (1-3. rész) ZnŰj Magyar Múzeum, 6. foly. 1-2 rész: 6/2 (1855) pp. 385-403; 3. rész : 7/2 (1856) pp. 28-50. F. KÁLLAY The Cult of Snake at the Hamites and Scythians. *

189. KÁLMÁN FERENC A 84 Mahasiddha. Bev. és jegyz. Hetényi Ernő. Bp. Magyar Buddhista Misszió, 1969. 235 pp. F. KÁLMÁN The 84 Mahasiddhas. * 190. KECSKÉS PÁL A bölcselet története. Bp. Szt. István Társulat, 1943. 19813, 549 pp. Ebben: India bölcsessége, pp. 43-55. P. KECSKÉS "The History of Philosophy/’* 191. KÉGL SÁNDOR „A buddhizmus.” In Budapesti Szemle 89 (1897) pp. 314-318. S. KÉGL The Buddhism. *

192. KÉGL SÁNDOR „John Campbell Oman: The Brahman Theists and Muslims of India. London, 1907,342 I.” Könyvismertetés in Egyete­ mes Philologiai Közlöny 32 (1908) pp. 713-714. S. KÉGL Book review: “J. Campbell Oman: The Brahman Theists and Muslims of India.”* 193. KÉGL SÁNDOR „Lalita Vistara: Leben und Lehre des £akya-Buddha. Textausgabe mit Varianten, Metren und Wörterverzeichnis von Dr. S. Lefmann. Erster Teil: Text. (Halle, 1902) 448 1.” Könyv­ ismertetés, in Egyetemes Philologiai Közlöny 26 (1902) p. 538. S. KÉGL Book review of the Lalitavistara’e text-edition. *

194. Ki az Isten? (Kéna upanisad: 1., 2., 3.)Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 22-26. Kena-upanisad: Chs 1., 2., 3. Transl. from Sanskrit.

210

195. KIS BOÁZ Ördögimádó tibetiek. Missziós Füzetek 81. (Református Külmissziói Szemle) Bp. Magyar Református Külmissziói Szövetség, 1939. 16 pp. B. KIS Devil-worshippers of Tibet. * 196. KOVÁCS ÖDÖN A vallásbölcsészet kézikönyve I-IL Bp. FranklinTársulat, 1877. 388 + 312 pp. Ebben: I. köt. III. fej.: Az árja vagy indogermán népcsalád vallása, pp. 81-216. ö. KOVÁCS Handbook of the Comparative Study of Religions I-II. *

197. KOVÁTS J. ISTVÁN „A buddhizmus és a kereszténység.” In Theológiai Szaklap X/4. (Bp. Kókai, Wigand Ny., 1912.) 34 pp. Klny. is. I. J. KOVÁTS Buddhism and Christianity. *

198. KOVÁTS J. ISTVÁN „A nirvána.” InTheológiai SzaklapVI/4. (Pozsony Wigand, 1908.) 36 pp. Klny. is. I. J. KOVÁTS “The Nirvána.”*

199. KÖVES [RÓZSA] „Az indiai vallásokról.” Könyvismertetés (Puskás Ildikó: Istenek Tánca, B. Gondolat, 1984, 128 pp. + ill.), in Magyar Nemzet, 1985 febr. 14. p. 6. R. KÖVES “Indian religions.” Book review: “I. Puskás: Dance of Gods.”* 200. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR Buddha élete és tanításai. Ford., előszó, jegyzetek: Bodor András. A Téka sorozatban. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1972.; 19822 219 pp. ALEXANDER CSOMA DE KŐRÖS Life and Teachings of the Buddha. * 201. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR dolgozatai. Összegyűjtötte és életrajzzal bevezette Duka Tivadar. Bp. MTA, 1885.; Repr. Bp. Buddhista Misszió, 1984. VIII + 438 pp. + 2 t. + 1 térk. A. CSOMA DE KŐRÖS’ works collected by Th. Duka. * Repr. ed. too. 202. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR/ALEXANDER CSOMA DE KÖRÖS Tibetan Studies being a reprint of the articles contributed to the Journal of the Asiatic Society of Bengal and Asiatic Researches. In Collected Works of Alexander Csorna de Kőrös I-IV. Ed. by J. Térjék. Bicentenary reprint of the 1912 Calcutta edition. Bp. Akadémiai, 1984. IX + 459 pp.

14*

211

203. KRISHNAMURTI, J. A bölcsesség tava [Az Ommenben, Hollandiában 1926-ban mondott beszéd]. Kiadja a Star Publishing Trust (Csillag Kiadó Vállalat). Magyarországi ügyvivője G. Hild Károlyné. Bp. é. n. [1931] 48 pp. J. KRISHNAMURTI The Lake of Wisdom. [Speech delivered in Ommen, Holland, 1926.] * Transl. from English.

204. KRISHNAMURTI, JIDDU A Csillagrend feloszlatása.-RAJAGOPAL, D. A Rend feloszlása. Bp. Star Publishing Trust [1929], [9]lev. J. KRISHNAMURTI The Dissolution of the Star Order.-D. RAJAGOPAL The dissolution of the Order. * Transl. from English.

205. KRISHNAMURTI, JIDDU Az élet a cél. Bp. Csillag Alosztály, Fráter Ny.[1928] 22 pp. J. KRISHNAMURTI The Life is the Goal. * Transl. from English.

206. KRISHNAMURTI, JIDDU Csillagértesítő. J.K. beszédei, írásai, költe­ ményei. Bp. Buschmann Ny., 1931. 40 pp. + 1 t. J. KRISHNAMURTI Star-report. J.K.’s Speeches, Writings and Poems. * Transl. from English. 207. KRISHNAMURTI, JIDDU Első beszéd a Tölgy-ligetben. [Bp. Kincs E. Ny., 1938] 51[1] pp. J. KRISHNAMURTI First Speech at the Oak-grove. * Transl. from English. 208. KRISHNAMURTI, JIDDU Első beszéd a városházán. Bp. Kincs E. Ny. 1938. 23[1] pp. J. KRISHNAMURTI First Speech at the City Hall. * Transl. from English. 209. KRISHNAMURTI, JIDDU Első beszéd az oslói egyetem dísztermében. Bp. Kincs E. Ny. 1938. 47 pp. J. KRISHNAMURTI First Speech at the University of Oslo. * Transl. from English. 210. KRISHNAMURTI, JIDDU Kaliforniai beszédei. Ojai Csillagtábor, 1934. Bp. Star Publishing Trust [1935] 62 pp. J. KRISHNAMURTI Speeches in California. Star Camp at Oja, 1934. * Transl. from English.

212

211. KRISHNAMURTI, JIDDU Ki az igazság hírnöke ? Bp. Magyar Teozófiai Társulat, 1930. 17 pp. J. KRISHNAMURTI Who brings the truth ? Transl. from English. 212. KRISHNAMURTI, JIDDU Most. [Krishnamurti 1929-ben Ommenben mondott beszéde]. Kiadja a Star Publishing Trust (Csillag Kiadó Vállalat) magyarországi ügyvivője: G. Hild Károlyné, Bp. é. n. [1941] 16 pp. J. KRISHNAMURTI Now. [Speech delivered in Ommen, Holland, * 1929.] 213. KRISHNAMURTI Ojai beszédei 1936. Fk. Szathmáry Illyés Emma. Budapest, Kincs Emil litográfiái műintézete, é. n., 52 pp. KRISHNAMURTI Speeches at Oja, 1936. *

214. KRISHNAMURTI, JIDDU Olaszországi beszédei, 1933. Bp. Stachora Lith. 1936. 38 pp. J. KRISHNAMURTI Speeches in Italy, 1933. * Transl. from English.

215. KRISHNAMURTI, JIDDU Tapasztalás és életmód. Bp. Star Publishing Trust [1931]. 23[1] pp. J. KRISHNAMURTI Experience and Life-style. * Transl. from English. 216. LADÁNYI PÉTER „A görög és az ind filozófia kapcsolatainak problémá­ jához. A. M. Frenkian: Scepticismul grec filosofia indiana.” Könyvismertetés in Antik Tanulmányok 6 (1959) pp. 284-289. P. LADÁNYI Book review: “To the problem of the contacts between the Greek and Indian philosophies—about A. M. Frenkian’s book: The Greek Scepticism and the Indian Philosophy.”* 217. LAJTI ISTVÁN „Schmidt József: Buddha élete, tana, egyháza. Budapest, ’Kazinczy’ kiadás, 1920, —8°, 224 1.” Könyvismertetés in Egyete­ mes Philologiai Közlöny 45 (1921) pp. 45-47. I. LAJTI Book review: “J. Schmidt: The Life, Doctrines and the Sangha of the Buddha.”*

218. LEADBEATER, CHARLES WEBSTER A keresztény hitvallás, annak eredete és jelentése. Ford. Ferenczy Izabella. 2. bőv. kiad., Bp. Magyar Teozófiai Társulat, 19312. 99 pp. CH.W. LEADBEATER The Christian Credo, its Origin and Meaning. * Transl. from English.

213

219. LEADBEATER, C. W. A teoszófia alapvonalai. Átdolgozta N. D. (= Nagy Dezső]. Bp. Márkus S. Ny. 1915. 63[1] pp. C. W. LEADBEATER An Outline of the Theosophy. Transl. * and revised by D. Nagy. 220. LEADBEATER, CH. W. A túlvilág. Ford. N. N. Bp. Magyar Teozófiai Társulat, 1940. 157[3] pp. CH.W. LEADBEATER The Nether-World. * Transl. from English. 221. LEADBEATER, CH.W. Az álmokról. Ford. Fekete Pál. Bp. Hauptmann Ny. [1930] 64 pp. CH. W. LEADBEATER On the Dreams. * Transl. from English. 222. LEADBEATER, CH. W. Az ünnepek rejtett oldala. Bp. Fórum Ny. 1939. 32 pp. CH. W. LEADBEATER The Hidden Side of the Feasts. * Transl. from English.

223. LEADBEATER, CH.W. Azoknak, akik gyászolnak. Ford. N. N. Bp. Magyar Teozófiai Társulat [1933] 19 pp. CH. W. LEADBEATER For the Mourning Ones. * Transl. from English. 224. LEHMANN, ALFRÉD, Dr. Babona és varázslat a legrégibb időktől a jelen korig I-П. Ford. Ranschburg Pál dr. A Természettudományi Kiadó-Vállalat kiadása. Az MTA segítkezésével kiadja a K.M. Természettudományi Társulat LXII, a X. (1899-1901) évi ciklus harmadik kötete. Bp. Term. Tud. Társ. 1900. 548 + 412 pp. A. LEHMANN Superstition and Magic from the Ancient Times to the Present Days. * Transl. from German [ ?]. Orig. in Danish: Overtroog Trolddom. 225. LENDVAI L. FERENC-NYIRI J. KRISTÓF A filozófia rövid története. A Védáktól Wittgensteinig. Bp. Kossuth, 1974; 19812. 273[3] pp. Ebben: Keleti filozófia pp. 39-45. F. L. LENDVAI-K. J. NYÍRI A Short History of the Philosophy. From the Vedas to Wittgenstein. *

226. LENKEI LÁSZLÓ ,,Az indiai ateizmus.” In Világosság 4/4 (1963) pp. 222-225. L. LENKEI “The Indian atheism.”*

214

227. LÉNÁRD, JENŐ „Buddhismus in Ungarn.” In Buddhistische Welt 4 (1910-11) pp. 220-226. J. LÉNÁRD “Buddhism in Hungary.”*

228. LÉNÁRD, JENŐ „Buddhistische Spuren in der Literatur des Balkans/4 In Buddhistische Welt 5 (1911-12) pp. 59-63. J. LÉNÁRD “Buddhist elements in the literatures of the Balkan.”* 229. LÉNÁRD JENŐ Dhammó I-П. I: Bevezetés a Buddhó Tanába. П: A Negyedik alapigazság. Adalékok a buddhizmus fejlődésének törté­ netéhez. Buddhista modernizmus. Bp. Franklin, 1911-1913. 352 + 357 pp. Az első kötet második kiadása: Pusztaharmatos, 1912. XII + 352 + 3 t. J. LÉNÁRD Dhammo I-II. *

230. LÉNÁRD JENŐ Dhammó. Bevezetés a Buddhó tanába (I-П). Az 191113-as kiadás részletei, repr. formában, Bp. Buddhista Misszió, 1984. XI + 410 pp. J. LÉNÁRD Dhammo. Excerpts in repr., from the 1911-13 two vols. * edition. 231. LŐRINCZ L. LÁSZLÓ Démonok és varázslók Tibetben. 4D könyvek, szerk. Kuczka Péter. Bp. Akadémiai, 1988. 134 pp. L. L. LŐRINCZ Demons and Sorcerers in Tibet. * 232. LŐRINCZ ZSUZSA—LŐRINCZ LÁSZLÓ „A buddhizmus.” In In­ terpress Magazin 1979/5, pp. 28-35. ZS. LŐRINCZ-L. LŐRINCZ “The Buddhism.”* 233. LŐRINCZ ZSUZSA—LŐRINCZ LÁSZLÓ „A hinduizmus 1-2.” In Interpress Magazin 1979/3, pp. 44-52 és 1979/4, pp. 72-79. ZS. LŐRINCZ-L. LŐRINCZ “The Hinduism.”*

234. LŐRINCZ ZSUZSA—LŐRINCZ LÁSZLÓ „A lámaizmus.” In Interpress Magazin 1979/6, pp. 70-77. ZS. LŐRINCZ-L. LŐRINCZ “The Lamaism.”* 235. LÖWENSTEIN FÉLIX „India kereszténysége.” In Vigilia 1949, pp. 45-47. F. LÖWENSTEIN “The Indian Christianity.”*

215

236. Maitrí upanisad (Részlet: 1-4.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 134-140. Maitri-upanisad 1-4. Transl. from Sanskrit. 237. Mándúkja upanisad. Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 132-133. Mándükya-upanisad. Transl. from Sanskrit. 238. MESTER JÁNOS Kelet nagy gondolkodói. A Kultúra és Tudomány sorozatban. Bp. Franklin-Társulat, 1927. 232 pp. Ebben: Indiai gondolkodók, pp. 16-136. J. MESTER Great Thinkers of the East. (Indian Thinkers, pp. 16-136) * 239. Mitológiai ábécé. írták: Bodrogi Tibor, Dobossy László... Kovács György és mások. Bp. Gondolat 1970. 441 pp. Ebben: India—írta Kovács György, pp. 269-290. A Mythological ABC. * 240. MODI, JIVANJI JAMSHEDJI A hunokról, akik meghódították Indiát.—Mi volt a hunok vallása? Aveszta-Könyvtár 2. Ford. Zajti Ferenc. Előszó: József Ferenc főherceg. Bp. (Haladás Ny.) 1926. 51[5] pp. J. J. MODI About the Huns who Conquered India, and about their * Religion. Transl. from English. 241. MODI, JIVANJI JAMSHEDJI A Zend-Aveszta vallási rendszere. Aveszta-Könyvtár 1. Ford. Haitsch Gyula. Bp. Székesfőváros Házi­ nyomdája, 1925. 68 pp. 4“ 1 t. J.J. MODI The Religious System of the Zend-Avesta. * Transl. from English.

242. MOHAR JÓZSEF A tibeti Halottak könyve. Előadás a Magyar Metapsychikai Tudományos Társaságban. Bp. Kele soksz. ő. n. [1942] [2]18 pp. J. MOHAR The Tibetan Book of the Dead. * 243. MONTESQUIEU A törvények szelleméről I-П. Az állam- és jogtudomány úttörői 4-5. Szerk. Hajdú Gyula. Bev. Hajdú Gyula-Mátrai László. Ford. Csécey Imre-Sebestyén Pál. Bp. Akadémiai, 1962. 533 + 537 pp. Ebben: számtalan helyen és összefüggésben, mindkét kötetben: India. MONTESQUIEU The Spirit of Laws. Transl. from French: De l’esprit des loie. 216

244. MUGGERIDGE, MALCOLM-SÁNTHA MÁTÉ Valami nagyon szépet Istenért. A Kalkuttai Teréz anya. Eisenstadt, 1979. M. MUGGERIDGE Something Beautiful for God. Mother Theresa of Calcutta. London 1971. Transl. from English.

245. Műmön Ekai: A Nincs Kapu. A Mumonkan gyűjtemény. A Zen buddhiz­ mus klasszikus koan gyűjteménye. Ford., jegyz. és ill. Dobosy Antal. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet. Bp. Buddhista Misszió, 1983. (soksz.) 118 pp. + ill. Műmön Ekai: The No-Gate. * Transl. from English. 246. MÜLLER VILMOS Sundar Singh, a zarándok. Ford. ifj. Biberauer Richard. Előszó: Czeglédy Sándor, Bp. Filadelfia Diakonissza Egy­ let, 1930. 91 [5] pp. V. MÜLLER Sundar Singh the Pilgrim. *

247. NAGY DEZSŐ Mi a teosophia? Bp. Bárd Ny. [190 ?] 16 pp. D. NAGY What is Theosophy ?♦

248. NAGY DEZSŐ Teoszófia. Tanulmányok. Bp. Athenaeum, 1907. 91 [1] pp. D. NAGY Theosophy. *

249. NAGY, ZOLTÁN “Alaka Chattopadhyaya: Atisa and Tibet. Life and Works of Dipamkara Srijnana in Relation to the History and Religion of Tibet. With Tibetan Sources translated under Professor Lama Chimpa. Motilal Banarsidass, Delhi-Varanasi-Patna. First edition: Calcutta 1967. Reprint: Delhi 1981.” Könyvismertetés/Book review in Acta Orientalia 39 (1985) pp. 393-394. 250. Nami király megtérése. Dzsaina legendák és miniatúrák az Uttaradzsdzshajana-szuttából. Prométheusz Könyvek 2. Szerk. Hahn István és Puskás Ildikó. Mahárástríból ford., jegyz. Vekerdi József. Utószó: W. Morgenroth. Bp. Helikon, 1984. 52[3] pp. Conversion of King Nami. Jain legends and miniatures from the Utta* rajjhayana-sutta. Transl. from Mahárástri. 251. NÁDLER RÓBERT A világháború okai teozófiai szempontból. Teozófiai Füzetek 5. Bp. Magyar Teozófiai Társ. 1915, 20 pp. R. NÁDLER Causes of the World War—from aTheosophic Viewpoint. *

217

252. Nárada Sutra. (A szeretet keresése. Bhakti-Jijnása.) Szanszkritból angol­ ra ford., szabad magyarázatokkal ellátta E.T. Sturdy. A második kiadás után angolból magyarra ford. Ferenczy Izabella. Teozófiai Füzetek 9. Bp. Magyar Teozófiai Társ. 1916. 32 pp. * Nárada-Sütra. Transl. from English.

253. NYANAPONIKA Thera Satipatthana: A buddhista szellemi gyakorla­ tok üdvözítő útja. Ford. Hetényi-Heidlberg Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1954. 39 pp. Thera NYANAPONIKA Satipatthana: Salvation-way of Buddhist Mental Practices. * 254. OSZTERN SALAMON ,, Gold ziher Ignác: A buddhizmus hatása az iszlámra (Az MTA kiadása 1903). Előadások Körösi Csorna Sándor emlékezetére. П. szám. Felolv. az MTA 1903 márc. 30-iki Körösi Csoma-ünnepén.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 29 (1905) pp. 51-54. S. OSZTERN Book review: “I. Goldziher: The Impact of the Buddhism on Islam/’*

255. PADMASAMBHAVA A nagy felszabadulásról szóló tibeti könyv, avagy a Nirvána megvalósításának módja a szellem megismerése által. Ford. Hetényi Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1985. 411 pp. PADMASAMBHAVA Tibetan Book of the Great Liberation, or the Realization of the Nirvana through Mental Cognition. * 256. PASCAL, THÉODORE A teozófia abc-je. Teozófiai Füzetek 6. Bp. Magyar Teozófiai Társ. 1914. 20 pp. TH. PASCAL The ABC of Theosophy. * 257. PATRUBÁNY LUKÁCS dr. „Oldenberg Veda-kutatásai.” In Egyetemes Philologiai Közlöny 21 (1897) pp. 782-784. L. PATRUBÁNY “Oldenberg’s Veda-Research.”* (On the article “Vedische Untersuchungen” by Oldenberg in Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. L. pp. 423-462.)

258. PÁLOS, [ISTVÁN] STEPHAN Lebensrad und Bettlerschale. Buddha und seine Lehre. Die Südwest-Bibliothek. München, Südwest Verlag, 1968. 192 pp. + 15 t. S. [I.] PÁLOS Lifecircle and the begging bowl. Buddha and his Doctrine. * In German.

218

259. POLIÁNY ZOLTÁNNÉ Az élet problémái teozófus megvilágításban. Dr. Annie Besant, C. Jinarajadasa, Ch. W. Leadbeater, Dr. Arundale tanításaiból és azok nyomán. Bp. Scholtz, 1929. 127[1] pp. Mrs. Z. POLIÁNY Problems of Life in the Light of Theosophy. Work and transl. based on Besant’s, Jinarajadasa’s, Leadbeater’s and and Arundale’s writings. 260. POZDER KÁROLY „A tudomány rózsaviránya”— Egy párszi vallás­ tan. Bővített különnyomat az Egyetemes Philologiai Közlöny II. évf. 5., 6. és 7. füzetéből. Bp. Weiszmann Testvérek könyvnyomdája, 1878. 71[1] pp. K. POZDER “The Flower-garden of Sciences.”—A Pársi Vademecum. * 261. POZDER KÁROLY dr. “Theosophy or psychological religion, the Gifford lectures delivered before the University of Glasgow in 1892 by F.Max Müller. London 1893, ХХШ + 585 1.” Könyvismertetés, In Egyetemes Philologiai Közlöny 19 (1895) pp. 239-246. K. POZDER Book review: “Max Müller: Theosophy and Psychological Religion. London 1892.” 262. Prasna upanisad. Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 124-131. Prasna-upanisad. Transl. from Sanskrit. 263. PRESSING LAJOS A boldogság mint misztérium. A transzformáció mítosza. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1986] (soksz.) 101 pp. + ill. L. PRESSING Happiness as a Mystery. The Myth of Transformation. *

264. PRESSING LAJOS A yoga-meditáció sajátosságai. Patanjali yoga-sutrái alapján. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1986] (soksz.) 83 pp. L. PRESSING Peculiarities of the Yoga-meditation. *

265. PRESSING LAJOS dr. Meditáció és pszichoterápia. A Satumus archetypusa. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1985 (soksz.) 83 pp. + 2 t. L. PRESSING Meditation and Psychotherapy. The Archetype of the * Saturn.

219

266. Púja Arya Maitreya Mandala. Lama Anagarika Govinda útmutatása alapján, összeáll, és ford. Lama Dharmakirti Padmavajra [== Heté­ nyi Ernő]. Bp. Buddhista Misszió 1982. 78 pp. Púja Arya Maitreya Magdala. Compiled under the guidance of Lama Anagarika Govinda. * Transl. from English.

267. PUSKÁS, ILDIKÓ dr. At the roots of the Hinduism. Paper, publ. for the Theme group Four: “Social, Political and Economic Systems, Assembly of the World’s Religions, Nov. 15-21, 1985. McAfee, New Jersey (USA).” McAfee, 1985. 5 pp. 268. PUSKÁS ILDIKÓ „[Áhitatos erotika:] Inkább szemlesütve, mint gyö­ nyörködve.” In Új Mi Világunk 1984/3, pp. 2-11. I. PUSKÁS “[Devotional erotics:] Rather with eyes downcast than with enjoyment.”* 269. PUSKÁS ILDIKÓ Buddhizmus. In Kulturális Kisenciklopédia. Fő szerк. Kenyeres Ágnes. Bp. Kossuth, 1986. pp. 741-742. I. PUSKÁS Buddhism. Entry in the Cultural Encyclopaedia. *

270. PUSKÁS ILDIKÓ Előszó és Annotált mutató Téchy Olivér Buddha c. könyvéhez. Bp. Gondolat, 1986. pp. 7-24, 386-456. I. PUSKÁS Foreword and Annotated Index to О. Téchy’s Buddha. * 271. PUSKÁS ILDIKÓ Hinduizmus. In Kulturális Kisenciklopédia. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp. Kossuth, 1986. pp. 742-744. I. PUSKÁS Hinduism. Entry in the Cultural Encyclopaedia. * 272. PUSKÁS, ILDIKÓ “Indian religions in Classical Sources.” (Paper read at the XXXII. ICANAS, Hamburg, Aug. 1986) Hamburg, 1986.

273. PUSKÁS ILDIKÓ Istenek tánca. Rövid áttekintés az indiai vallásokról. Gondolat Zsebkönyvek. Bp. Gondolat, 1984. 128 pp. + ills. I. PUSKÁS Dance of Gods. A Brief Outline of the Indian religions. * 274. PUSKÁS ILDIKÓ „Jézus Indiában?” In Világosság 14/8-9 (1973) pp. 560-561. I. PUSKÁS “Jesus in India?”*

220

275. PUSKÁS ILDIKÓ A prae-árya India. A régészeti, nyelvészeti és vallás­ történeti források történeti értékeléséhez. Kandidátusi értekezés tézi­ sei. Bp. MTA TMB, 1978. 19 pp. I. PUSKÁS The Prae-Áryan India. Historical Interpretation of the Archaeological, Linguistic and Religious Historical Sources. Synopsis of CSc thesis. *

276. PUSKÁS ILDIKÓ A prae-árya India. A régészeti, nyelvészeti és vallás­ történeti források történeti értékeléséhez. Kandidátusi értekezés, gépirat. Bp. 1978. [3] + 296 + 114 + [3] + 26 pp. + 38 pits. I. PUSKÁS The Prae-Áryan India. Historical Interpretation of the Archaeological, Linguistic and Religious Historical Sources. CSc * thesis.

277. PUSKÁS, ILDIKÓ “Society and Religion in the Indus Civilization.” (Paper presented at the Sixth South Asian Archaeology Conference, Cambridge, July 1981) In South Asian Archaeology 1981, ed. by B. Allchin. Cambridge, CUP 1985. pp. 162-165. 278. PUSKÁS, ILDIKÓ “Tradition and innovation in the history of the Indian religions I.” In Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio Classica. VIII (1980) pp. 3-8.

279. RAFAEL JÓZSEF A tradicionális jóga rendszere. Bp. Buddhista Miszszió, 1986. 162 pp. J. RAFAEL System of the traditional yoga. * 280. RAINER KÁROLY India legfontosabb történeti és vallási adatai. H. és é. n., gépelt anyag. 10 pp. K. RAINER Data of history and religions of India. * 281. RAJ TAMÁS „Téchy Olivér: Buddha.” Könyvismertetés. In Magyar Nemzet 1987 ápr. 16. p. 6. T. RAJ Book review: “0. Téchy: Buddha.”*

282. RAMANA MAHARSHI Sad-Vidya. Ford. Ferenczy Éva. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1983 (soksz.) 26 pp. RAMANA MAHARSHI Sad-Vidyá. * Transl. from English.

221

283. [Ras-Chin-Pa] RECHUNG-PA Milarepa. Ford. Hetényi Ernő. A ford. Bacót, Jacques: Le poete tibétain Milarepa c. francia nyelvű kiadása alapján készült. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1985. (soksz.) 220 pp. -f- ill. RECHUNG-PA Milarepa. * Transl. from French: J. Bacót: Le poéte tibétain Milarepa.

284. RÁCS GÉZA Magyarország és a buddhizmus. Buddhológiai értekezés, gépirat. Bp. Buddhista Misszió, 1959. 186 pp. G. RÁCS Hungary and the Buddhism. * 285. REIMERS, E. A tus és ecset ösvénye. (Zen az írásművészetben.) ~ mun­ kája nyomán összeáll, és ford. Hetényi Ernő. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1981 (soksz.) 75 pp. + ill. E. REIMERS The Path of the Ink and the Brush. (The Zen in the * Calligraphy.) Compiled and transl. after E. Reimers.

286. R. FARKAS KLÁRI ,,Indiai tudós budapesti disszertációja — a hindu samskara szertartásokról.” In Magyar Nemzet 1966 júl. 6. p. 5. K.R. FARKAS "‘Indian scholar’s dissertation on Hindű samskárás— submitted to the Hungarian Academy of Sciences.”* 287. RIN-CHEN MKHAS-’GRUB A lámaista mahayana, a tibeti buddhizmus 14 pontban összefoglalt hittétele. Ford. Hetényi-Heidlberg Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 8 pp. RIN-CHEN MKHAS-’GRUB 14 points -credo of the Lamaistic Mahaya­ na, the Tibetan Buddhism. * 288. [Rohonczy János] RÉVKOMÁROMI A modern vallás. A XX. század vallásos mozgalmai. Beszélgetések a kereszténység erkölcseiről, hitegységéről, . . . azon természeti jelenségekről, melyek a vallással kapcsolatban vannak, a buddhista vallásról és a kereszténységhez való viszonyáról. Bp. Pest Ny., 19111. 162 pp., 19132, 162 pp. J. RÉVKOMÁROMI ROHONCZY The Modern Religion. Religious movements in the 20th century. *

289. ROZENTAL, M.-JUGYIN, P. (szerk.) Filozófiai Kislexikon. Ford. Józsa Péter et al. Bp. Kossuth, 1964. 735 pp. Indiai címszavak. M. ROZENTAL-P. YUDIN (eds) An Encyclopaedia of Philosophy. * Transl. from Russian.

222

290. RÚZSA FERENC „Az ind filozófia Magyarországon/’ In Bethlenfalvy Géza—Puskás Ildikó (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 35-39. F. RÚZSA “The Indian philosophy in Hungary.”♦ 291. Sadhu Sundar Singh, egy indiai apostolnak élettörténete. Ford. Wallrabenstein Jakab. Bp. Evangéliumi Könyvkereskedés, é. n. [1937] 69[3] pp. Sadhu Sundar Singh—the life of an Indian apostle. * Transl.

292. SATCHITANANDA [=KÁRPÁTI ANDOR] Csend. Tihany, A Szerző, 1936. 32 p. SATCHITANANDA [A. KÁRPÁTI] Stillness * 293. Satipatthana. A buddhista meditáció szíve. A Buddha Éberség útján alapuló szellemi gyakorlatok kézikönyve. A páli és szanszkrit szöve­ geket vál. és a magyarázó fejezeteket írta Nyanaponika Thera. [Angolból] ford. Gyenes József. A Körösi Csorna Sándor Buddho­ lógiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1985. 348 pp. + 4 t. Satipatthana. Heart of the Buddhist Meditation. * Transl. from English. 294. SCHMIDT JÓZSEF Az ind filozófia. Szabad Iskola IX. Szerk. dr. Czakó Ambró. Bp. Genius é. n. [1923] 119[2] pp. J. SCHMIDT The Indian Philosophy. *

295. SCHMIDT JÓZSEF Ázsia világossága. Buddha élete, tana és egyháza. Bp. Athenaeum, 1924. 288 pp. J. SCHMIDT The Light of Asia. The Life, Doctrines and Sangha of * Buddha.

296. SCHMIDT JÓZSEF Buddha élete, tana, egyháza. Bp. ‘Kazinczy’ kiadás, 1920. 224 pp. J. SCHMIDT The Life, Doctrines and the Sangha of the Buddha. * 297. SCHMIDT JÓZSEF „Garbe, R.: Sámkhya-Philosophie. Eine Darstellung des indischen Rationalismus. Leipzig, Haessel, 1917. XII + 412 1.” Könyvismertetés In Egyetemes Philologiai Közlöny 41 (1917) p. 392. J. SCHMIDT Book review: “R. Garbe: The Samkhya-Philosophy. The Indian Rationalism.”*

223

298. SCHMIDT JÓZSEF ,,Grimm, G.: Die Lehre des Buddha. München, Piper, 1915, XV + 152 1.” Könyvismertetés. ín Egyetemes Philologiai Köz­ löny 40 (1916) p. 353. J. SCHMIDT Book review: “G. Grimm: The Teachings of the Buddha.”* 299. SCHMIDT JÓZSEF „Oldenberg, H.: Die Lehre der Upanishaden und die Anfange des Buddhismus. Gottingen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1915, VHI + 366 1.” Könyvismertetés. In Egyetemes Philologiai Közlöny 39 (1915) pp. 439-440. J. SCHMIDT Book review: “H. Oldenberg: The Teachings of the Upanisads and the Beginnings of the Buddhism.”* 300. SCHMIDT JÓZSEF „Oldenberg H.: Die Religion des Veda. 2. Aufl. Stuttgart u. Berlin, 1917, 608 1/ * Könyvismertetés. In Egyetemes Philologiai Közlöny 42 (1918) p. 95. J. SCHMIDT Book review : “H. Oldenberg: The Religion of the Vedas.”*

301. SCHMIDT JÓZSEF „Schmidt, R.: Das Kámasűtram des Vátsyáyana. Fiinfte, verbesserte Aufl. Berlin, Barsdorf, 1915, IX + 500 1.” Könyv­ ismertetés. In Egyetemes Philologiai Közlöny 40 (1916) p. 72. J SCHMIDT Book review: “R. Schmidt: Vátsyáyana’s Kámasűtram.”*

302. SCHMIDT JÓZSEF „Schroeder L. v.: Arische Religion. Erster Band: Einleitung. Der altarische Himmelsgott das höchste gute Wesen. Haessel, Leipzig, 1914, VIII + 6181.” Könyvismertetés. In Egyete­ mes Philologiai Közlöny 39 (1915) pp. 413-419. J. SCHMIDT Book review: „L. v. Schroeder: The Aryan Religion I.”* 303. SCHMIDT JÓZSEF „Schroeder L. v.: Arische Religion. Zweiter Band. Naturverehrung und Lensebfeste. Leipzig, Haessel, 1916, IV + 707 1.” Könyvismertetés. In Egyetemes Philologiai Közlöny 40 (1916) p. 681. J. SCHMIDT Book review: “L. v. Schroeder: The Aryan Religion II.”*

304. SCHMIDT JÓZSEF The „Pahlavi version of yasna IX. ed. by Manekji Bamanji Davar. Leipzig, O. Harrassovitz, 1904.” Könyvismertetés. In Egyetemes Philologiai Közlöny 29 (1905) pp. 809-811. J. SCHMIDT Book review: “M. B. Davar (ed.) The Pahlavi Version of Yasna IX.”*

224

305. SCHNELL ENDRE C[arl] G[ustav] Jung és a keleti bölcselet. Szinkronicitás. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1986] (soksz.) 43 pp. + ill. E. SCHNELL C. G. Jung and the Oriental Philosophy. *

306. SCHOPENHAUER, ARTHUR Parerga és paralipomena. Kisebb filozó­ fiai írások I-IV. Ford. Liebermann Pál, Varró István stb. Bp. Világ­ irodalom é. n. [1924]. Keen III. köt. VIII. fej. és IV. köt. XVI. fej. A. SCHOPENHAUER Parerga and Paralipomena. * Transl. from German.

307. SCHULEMANN, GÜNTHER A fehér lótusz magasztos tanának vezér­ fonala. Ford. Hetényi-Heidlberg Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1953. 26 pp. G. SCHULEMANN Sutram of the Majestic Teachings of the White * Lotus. Tranel. from German[?]. 308. SHANKARA Vivekacüdámani. (A megkülönböztetés drágaköve.) India klasszikus jnána-yoga tankönyve. Ford. Hetényi Ernő. A KőrÖBi Csorna Sándor Intézet Közleménye 1979/4. Bp. Buddhista Misszió, 1979. 70 pp. SHANKARA Vivekacüdámani. Classical Indian Manual of the Jnána* Yoga.

309. SÍPOS ISTVÁN dr. „Az indiai felvilágosodás nagy alakja: Száz éve szü­ letett Swami Vivekananda.” In Élet és Irodalom, 1963 ápr. 27., p. 12. I. SÍPOS 4‘Great personality of the Indian Enlightment: Swami Vivekánanda’s centenary.”* 310. SOMOGYI ZOLTÁN „XX. századi elméletek a misztikáról és a zen buddhizmusról.” In Világosság, Melléklet az 1973 novemberi szám­ hoz.: 14/11 (1973) pp. 2-30. Z. SOMOGYI “20th century theories on mysticism and Zen Bud­ dhism.”*

311. Sri íéopanigad, a tudomány, amely közelebb viszi az embert Krsnához, az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. Bev., [szanszkritból angol­ ra] ford., magy.: A. C. Bhaktivedánta Swámi Prabhupáda. A ma­ gyar fordításért felelős Dvárakesa Dása Brahmacári. New York etc., Bhaktivedanta Book Trust [1980] XV + 222 pp. + 4 t. Őri ísopanisad. Transl. and Commentary. *

15

225

312. STEIN, Sir AURÉL “Notes on local Buddhist-worship in Mohammedan Central Asia.” In Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, pp. 839 ff.

313. STEIN, AURÉL “On the Ephedra, the Hum Plant, and the Soma.” In Bulletin of the School of the Oriental Studies, London Institution, Vol. VI. Pt. 2. (1931) pp. 501-514. Klny. is. 314. STEIN AURÉL „Régi helyi kultusz nyomai mohammedán BelsőÁzsiában.” In Keleti tanulmányok Goldziher Ignácz születésének hatvanadik évfordulójára. írták tanítványai. Bp. Hornyánezky Viktor kiadása, 1910. pp. 244-253. A. STEIN “Traces of the ancient local cult in Muslim Central Asia.”*

315. STEIN, M. AURÉL “The Greek Sampi on Indo-Scythian coins.” In Oriental and Babylonian Record, 1887. 316. STEIN, M. AURÉL “Zoroastrian Deities on Indo-Scythian coins.” In Indian Antiquary, vol. XVII. Pt. CCVII. Reprinted from Oriental and Babylonian Record, 1887. Reprinted by Bombay: Education Society’s Press, Byculla, 1888. 31 pp. 317. STOJITS IVÁN Teozófia és teozófiai mozgalom. Hartmann F[ranz] és mások nyomán írta ~. Bp. Athenaeum, 1905. 52 pp.; 19102. I. STOJITS Theosophy and the Theosophical Movement. *

318. SUZUKI, SHUNRYN A zen-szellem az örök kezdők szelleme. Ford. Dr. Halasy Sándor. Bp. Buddhista Misszió, 1987. SH. SUZUKI The Zen-spirit—the Spirit of the Ever-beginners. * Transl. 319. SZABÓ TIBOR A Kalacakra rendszer és a Shambali Isteni Rezidencia leírása kisebb tibeti szövegek tükrében. Buddhológiai disszertáció. Bp. Buddhista Misszió, 1983. 79 pp. T. SZABÓ The description of the Kalacakra system and the Divine Residence of Shambala in minor Tibetan texts. * 320. SZABÓ TIBOR Fohászok és adományok. Tibetica 1. Bp. Buddhista Misszió, 1988. 80 pp. T. SZABÓ Prayers and Donations. *

321. „Számmisztika Indiában.” A prágai 100 + 1-ből. In Interpress Magazin 1978/11, pp. 102-103. “Numerology in India.”* Transl. 226

322. SZÁRDESZAI, S. G. ,,Az indiai filozófia materialista hagyományai. * 9 In Béke és Szocializmus 1978/1, pp. 136-138. S. G. SARDESAI ‘‘Materialistic traditions of the Indian philosophy.”* Transl. 323. SZEGHY ERNŐ A buddhizmus és a kereszténység. Bp. Szt. István Tár­ sulat, 1909. 80 pp. E. SZEGHY The Buddhism and the Christianity. *

324. Szertartás a buddhizmusban. (Tanulmányok az Arya Maitreya Mandala Rend szertartásához.) Ford. Gyenes József. Bp. Buddhista Misszió, 1987. 93 pp. Ritual in the Buddhism. (Studies for the ritual of the Arya Maitreya Magdala Order.) * Transl.

325. SZÉKELY ANDRÁS ,,Nirvana és lélekvándorlás.” In Interpress Maga­ zin 1981/1, pp. 130-135. A. SZÉKELY “Nirvana and metempsychosis.”* 326. SZIMONIDESZ LAJOS A világ vallásai I-II. I: Primitív és kultúrvallások. Iszlám és buddhizmus. II: Zsidóság és kereszténység. Szöveg­ képekkel és műmellékletekkel. Bp. Dante [1928] 306[14] + 318(21 ] pp. + ill. Ebben: I. köt. VI. Ind vallások és buddhizmus, pp. 251306. Reprint egy kötetben: Könyvértékesítő Váll. 1988. 723 pp. L. SZIMONIDESZ Religions of the World l-П. * India, pp. I. 251-306.

327. SZIMONIDESZ LAJOS Jézus Krisztus a Harmadik Birodalomban. A most vitatott kérdések. — A régi Jézus élete-kutatás. — A kuta­ tás további lehetőségei és várható eredményei. [Bp.] Rekord kiadás [1937] 391 pp. Ebben: JézuB és Buddha, a kereszténység és bud­ dhizmus viszonyának kérdései végigvezetve. L. SZIMONIDESZ Jesus Christ and the Third Empire. * 328. SZUBHÁDRA, BHIKSHU Buddhista káté bevezetésül Gótamó Buddha tanához. A délvidéki buddhisták szent iratai után összeáll, és jegyz. Szubhádra Bhikshu; ford. Hollósy József. Máramarossziget, Mayer és Berger, 18931; 19002, 80 pp. BHIKSHU SUBHADRA Buddhist Catechism—as an Introduction to the Doctrines of Gotamo Buddha. * Transl.

15*

227

329. TAGORE, RABINDRANATH Az élet megismerése (Sádhaná). Bev. Földi Mihály. Ford. Bartos Zoltán. Bp. Révai, 1921. 132 pp. + 1 t. (Hasonmás, kicsinyített formában, Bp. Egyetemi Ny., 1973. 132 pp.) R. TAGORE Sádhaná. Transl. from English. 330. TAGORE, RABINDRANATH Az én problémája. (Tagore Sádhaná c. könyvének 4. fejezete.) Teozófiai Füzetek 11. Ford. Szlemenics Mária—Reisch Alfréd. Bp. Magyar Teozófiai Társ. é. n. [1920] 14 pp. R. TAGORE The Problem of the Ego. * 4th Ch. of the Sádhaná.

331. Taittirija upanisad (Részlet: Ш. 1-6.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. ИЗ114. Taittiriya-upanisad III. 1-6. Transl. from Sanskrit. 332. TAKÁCS LÁSZLÓ India kultúrtörténetének áttekintése. 1. A védizmus (a ezamhiták kora); 2. A brahmanizmus kialakulása; 3. A buddhiz­ mus kialakulása; 4. A számkhja; 5. A jóga; 6-7. A njája és a vaisésika. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1983] (soksz., füzetenként is) III + 33 + 50 + 115 + 33 + 69 pp. L. TAKÁCS A Cultural History of India. *

333. TÁBORI LÁSZLÓ Zen-üzenet. (Buddhizmus az irodalomban.) A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1986] (soksz.) 139 pp. L. TÁBORI Zen-message. (Buddhism in Literature.) *

334. „Teozófia és teozófiai mozgalom, írta Stojits Iván. Athenaeum.” Könyv­ ismertetés In A Magyar Filozófiai Társaság Közleményei (szerk. Szitnyai Elek) 1906-iki évfolyam, pp. 108-109. Book review: “Theosophy and the Theosophic Movement by I. Stojits.” 335. TÉCHY OLIVÉR Buddha. Szerk., előszó (pp. 7-24), mutató (pp. 391456): Puskás Ildikó. Bp. Gondolat, 1986. 456 p. + előzéktérkép + 27 ill. О. TÉCHY Buddha. * Ed., Introd, and annotated indices by: I. Puskás.

336. Tibeti misztériumok. Ford, és bev. ellátta Hamvas Béla. Bp. Bibliotheca, 1944. 136 pp. The Mysteries of Tibet. Transl.

228

337. Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. (Az ísá, a MaháNárájana, a Mundaka, a Svétásvatara, a Kéna, a Káthaka, a Cshándógja, az Aitaréja, a Taittiríja, a Kausítaki, a Prasna, a Mándúkja, a Maitrí upanisad, valamint a Bhagavad Gítá részletei.) Prométheusz Köny­ vek 14. Szerk. Hahn István és Puskás Ildikó. Vál., szanszkritból ford., utószó, jegyz.: Vekerdi József. Bp. Helikon, 1987. 198[3] pp. + ill. Secret Doctrines. Selections from the Upanisads. * Transl. from Sanskrit. See each of them under the relevant title.

338. TOKARJEV, SZERGEJ ALEKSZANDROVICS Vallás és történelem. A vallás a világ népeinek tükrében. Bp. Kossuth 1966. 546 pp. Ebben: XV. fej.: India vallásai, pp. 255-279. S. A. TOKARJEV Religion and History. * Transl. from Russian.

339. TOPERCZER ÁKOSNÉ Körösi Csorna Sándor és a teozófia. Teozófiai Füzetek 1. Bp. Magyar Teozófiai Társ. 1914. 9[3] pp. Mrs. Á. TOPERCZER Alexander Csorna de Kőrös and the Theosophy. * 340. ÚSZÓ Tanulmányok az Intézet [a Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet] előadásaihoz. 1. Eszmetörténet, metódus, exegézis. A zen tudati háttere. Váhanaváda-szimbólumrendszerek. Siva 112 útja. A zen négy alapelve. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1985?] 49 pp. ÚSZÓ Papers to the lectures of the Institute. * 341. ÚSZÓ Tanulmányok az Intézet [a Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet] előadásaihoz. 2. Szimbólumrendszerek: I Ching. Szvádhjája, stúdium mint önfelülmúlás. Aitaréja upanisad. Bp. Buddhista Misszió, 1986. 49 pp. ÚSZÓ Papers to the lectures of the Institute. *

342. ÚSZÓ Tanulmányok az Intézet [a Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet] előadásaihoz. 3. öt zen koan. Szahadzsa-jána, a Természetes út. A tíz bika tör­ ténet. Cshándógja upanisad VI-VII. Bp. Buddhista Misszió, 1987. 75 pp. ÚSZÓ Papers to the lectures of the Institute. *

229

343. ÚSZÓ Tanulmányok az Intézet [a Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet] előadásaihoz. 4. Az I Ching mint az univerzum kínai modellje. A Nap hét feje. A szanszkrit nyelv hangszimbolikája. ísa upanisad. Mándúkja upa­ nisad. Kéna upanisad. Bp. Buddhista Misszió, 1988. 85 pp. ÜSZŐ Papers to the lectures of the Institute. *

344. ÚSZÓ Tanulmányok az Intézet [a Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet] előadásaihoz. 5. Szaraha király éneke. Bp. Buddhista Misszió, 1988. 55 pp. ÚSZÓ Papers to the lectures of the Institute. * 345. „Vallásfejlődés Indiában." In Ifjúsági Magazin 1984/4, p. 357. “Religious development in India.”*

346. VARSÁNYI GYÖRGY A csan-buddhizmus története. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1984. (soksz.) 103 pp. + 1 t. GY. VARSÁNYI The History of the Chan-Buddhism. * 347. VÁMBÉRY,ÁRMIN "An approach between Moslems and Buddhists." In Nineteenth Century LXXI, pp. 657-666.

348. VEKERDI JÓZSEF Utószó és Jegyzetek a Buddha beszédei kötethez. Vál. és ford. ~. Bp. Helikon, 1989. pp. 177-210. J. VEKERDI Afterword and Notes to the Teachings of the Buddha.

349. VEKERDI JÓZSEF Utószó és Jegyzetek a Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból kötethez. Bp. 1987. pp. 141-199. J. VEKERDI Afterword and Notes to the Secret Doctrines, Selection of Upanisads.

350. Védahimnuszok [kb. fordításkronológiai rendben] Atharvavéda,: 1. In SCHMIDT JÓZSEF A szanszkrit irodalom története. Bp. 1923. Prózában ford. Schmidt József. Himnuszok és himnuszrészletek, ráolvasások: II. 8., III. 25., III. 30., V. 22., VI. 1-2., VT. 130., VI. 131., X. 10. (pp. 38-13.) 2. In Idő és történelem. Bp. 1974. Ford. Wojtilla Gyula. AV. XIX. 53.

Rig-véda: 1. Ld. a 8/175. sorszám alatt. 2. In FIÓK KÁROLY India (pp. 1-128.) In HEINRICH GUSZTÁV 230

(szerk.) Egyetemes irodalomtörténet. I-IV. Bp. 1903. Fond. Fiók Károly: I. 143. (Agnihoz, pp. 16-17.); I. 154. (Visnuhoz, p. 20.); IV. 24. (Indrához, p. 18.); VII. 76. (Usaszhoz, p. 19.); X. 129. (az ún. Teremtéshimnusz, pp. 15-16.) 3. In SCHMIDT JÓZSEF A szanszkrit irodalom története. Bp. 1923. Részletek, prózában ford. Schmidt József: I. 32., V. 85., VII. 103., X. 129. (pp. 20-37.) 4. In SZABÓ LŐRINC 0rök barátaink I-II. Bp. 1958. Ford. Szabó Lőrinc: A teremtés himnusza (pp. 669-670). (Először 1931-ben.) 5. In FRANYÓ ZOLTÁN Évezredek húrjain 1-Ш. Marosvásárhely, 1958-1960. Ford. Franyó Zoltán: A Rig-védából: Nem volt . . . (p. 131.); Ágnihoz, a Tűz istenéhez (p. 132.); Vájuhoz, Indrához, Mitrához és más istenekhez (pp. 133-134.). És: in FRANYÓ ZOL­ TÁN ősi örökség. Bukarest, 1973. Ford. Franyó Zoltán: Vájuhoz, Indrához, Varunához és más istenekhez (pp. 299-300.); A vízibeteg fohásza (p. 300.); Ének egy játékosról (pp. 301-303.); A dolgok eredete (pp. 303-304.). 6. In HARMATTA JÁNOS Ind irodalom, In SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY-TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE Világirodalmi Antológia I. Bp. 19643. Ford. Harmatta János: Részlet egy Usaszhoz szóló himnuszból (RV VI. 64, 1-4. pp. 18-19.); Részlet egy temetési himnuszból (RV X. 18., p. 19.). 7. In PUSKÁS ILDIKÓ Állam és társadalom az ókori Indiában, in HAHN ISTVÁN (szerk.) Olvasókönyv I-П. Bp. 1979. Részlet, prózában, ford. Puskás Ildikó: X. 90. (pp. 159-160.). 8. In VEKERDI JÓZSEF (vál. és nyersford.) Szanszkrit líra. Bp. 1988. Ford. Weöres Sándor: Himnuszok a Rig-védából: Agnihoz, I. 1. (pp. 9-10.); Indrához, I. 32. (pp. 10-12.); Usaszhoz, I. 124. (pp. 13-14.); Az Áditjákhoz, II. 27. (pp. 17-20.); Visvámitra dalnok és a folyók, П1. 33. (pp. 20-23); Mitrához, П1. 59. (pp. 23-24); Varunához, V. 85. (pp. 24-26); Agnihoz, VI. 9. (pp. 26-27.); Usasz­ hoz, VI. 64. (pp. 28-30); Usaszhoz, VII. 75. (pp. 28-30.); Tíz király csatája, VII. 83. (pp. 30-31); Szómához, IX. 112. (p. 32.); Szómá­ hoz, IX. 113. (pp. 33-35.); Temetési ének, X. 18. (pp. 35-37.); A Mindent Formálóhoz, X. 81. (pp. 38-39.); Az ős feláldozása, X. 90. (pp. 39-42.); Bőkezűség, X. 117 (pp. 42-43.); A Teremtés Urához, X. 121. (pp. 44-45.); Az Éjaszakához, X. 127. (pp. 46-47.); Erdő Asszonya, X. 146. (pp. 47-48.); Vájuhoz, a Szélhez, X. 168. (pp. 48-49.). Ford. Szabó Lőrinc: A Teremtés himnusza (pp. 49-50.). Hymns in translation from the Atharvaveda and the Rgveda. *

231

361. VIRÁGH SÁNDOR Krisztus Indiában. Református írások 8. Bp. Refor­ mátus Traktátus Sorozat, 1940. 62[2] pp. S. VIRÁGH Christ in India?

352. WOJTILLA, GYULA “Aspects of ritual plowing in India and its possible external affinities.” In The Mankind Quarterly 27/2 (Washington 1986) pp. 193-200. 353. WOJTILLA, GYULA “Bruce B. Lawrence, Shahrastáni on the Indian Religions. The Hague-Paris 1976.” Könyvismertetés/Book review in Acta Orientalia 32 (1978) pp. 119-120. 354. WOJTILLA, GYULA “Chitrabhanu Sen: A Dictionary of the Vedic Rituals Based on the Srauta and Grhya Sutras, Delhi 1978. Concept Publishing Company.” Könyvismertetés/Book review in Acta Orien­ talia 35 (1981) pp. 170-171. 355. WOJTILLA, GYULA “Klaus Mylius (Hrsg.) Die vier edlen Wahrheiten. Texte des ursprünglichen Buddhismus. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig 1983, 435 p.” Könyvismertetés in Acta Orientalia 40 (1986) pp. 213-214. GY. WOJTILLA Book review: “K. Mylius (ed.): The Four Noble Truths.”* In German. 356. WOJTILLA, GYULA “M. and J. Stutley. A Dictionary of Hinduism. London-Henley 1977.” Könyvismertetés/Book review in Acta Orientalia 32 (1978) pp. 253—255.

357. WOJTILLA GYULA “Notes on popular éaivism and tantra in eleventh century Kashmir. (A study on Kgemendra’s Samayamatrká.)” In Tibetan and Buddhist Studies Commemorating the 200th Anni­ versary of the Birth of Alexander Csorna de Kőrös. Ed. by Louis Ligeti. Bp. Akadémiai, 1984. pp. 381-389. 358. WOJTILLA GYULA “Szexualitás, vallásfilozófia, templomi művészet.” In História 9/3 (1987) pp. 9-11. GY. WOJTILLA “Sexuality, religious philosophy, temple art.”*

359. WOJTILLA, GYULA “Visnudharmáh. Precepts for the worship of Visnu. Pt. I. Adhyáyas 1-43. Ed. by Reinhold Griinendahl. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1983. XI + 250 pp.” Könyvismertetés/ Book review in Acta Orientalia 39 (1985) pp. 392-393.

232

360. ZILIANI, PIETRO A tibeti lima kolostorában. Beszámoló. Ferences Világmissziók 50. Bp. Ferences Missziók (1948) 32 pp. P. ZILIANI In the Monastery of the Tibetan Lama. *

361. ZILLMANN, PAUL A teozófia lényege. Teozófiai Füzetek 10. Ford. Szlemenics Mária. Bp. Magyar Teozófiai Társ. 1917. 16[2] pp. P. ZILLMANN The Essence of Theoeophy. * Transl. 362. ZIMMER, HEINRICH Siva kozmikus gyönyöre. Ford., bev. Rupert Ferenc. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió 1985. (soksz.) 108 pp. + 4 t. H. ZIMMER The Cosmic Delight of Siva. Chpt. 4. from Myths and Symbols in Indan Art and Civilization. Transl. from English. 363. ZOZT, VOLKER H. M. Maitréja. Elmélkedések a jövő Buddhájáról. Ford. Gyenes József. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1986. (soksz.) 150 pp. + illH. M. V. ZOZT Maitreya. Meditations on the Future Buddha. *

9. Régészet, epigráfia Történelem: általános, ókori, középkori, újkori (és Gándhí) Archaeology, Epigraphy History: General, Ancient, Mediaeval, Modem (incl. Gandhi)

1. a. d. [ANGYAL DÁVID] ,,Indien in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung. Vorlesungen, gehalten an der Universitat Cambridge, von Max Müller. Vom Verfasser autorisierte Uebersetzung von C. Capeller, Professor an der Universitat Jena. Leipzig, Verlag von Wilh. Engel­ mann, 1884.” Könyvismertetés az Értesítő rovatban, in Budapesti Szemle 1885/44 pp. 454-458. D. ANGYAL Book review: “Max Müller: India in her World Historical Importance.”*

2. ANTONOVA, KLARA ALEKSZANDROVNA-BONGARD-LEVIN, GRIGORIJ MAKSZIMOVICS-KOTOVSZKIJ, GRIGORIJ GRIGORJEVICS India története. Ford. Puskás Ildikó, Major István. Utószó: Balogh András. Bevezető megjegyzések; Függelék: Szóés névmagyarázat, Név- és tárgymutató, Bibliográfiai ajánlás: Puskás Ildikó. Bp. Kossuth Könyvkiadó-Gondolat Könyvkiadó, 1981. 613[1], azaz (2 + 478 + 10 + 120) pp. K. A. ANTONOVA—G. M. BONGARD-LEVIN—G. G. KOTOVSKY A History of India. * Transl. from Russian: Istoria Indii (Moscow 1973), with Glossary and Indices added by I. Puskás. 3. ARRIANOS Indiké. Fejezetek (I, II, V, VI, VII, X, XI, XII, XVI’ XVII) fordítása, bev. és jegyz. Hahn István. In Ókori Keleti Tör­ téneti Chrestomathia. (Szerk. Harmatta János.) Bp. Tankönyvkiadó, 19641, 1975, pp. 365-370. Chapters from ARRIANOS’ Indiké, transl. from Greek.

234

4. Aéoka dhauli sziklafelirata. Ford. Duka Tivadar. In Duka Tivadar „Rádzsa Rádzsendralála Mitra к. t. emlékezete.” Emlékbeszédek 7.5 (1893) pp. 33-39. The Dhauli Edict of Aáoka. Transl. from English [?]. 5. ASoka felirataiból. Ford., magy.: Harmatta János. In Ókori Keleti Tör­ téneti Chrestomathia. (Szerk. Harmatta János.) Bp. Tankönyv­ kiadó, 19641, pp. 377-378. From the Inscriptions of Asoka. Transl. from Prakrit.

6. AVIDOV, V. I. Az ókori Kelet története. Ford. Hahn István-Benkő Gyula. Bp. Tankönyvkiadó, 1951. 414 pp. V. I. AVIDOV History of the Ancient East. * Transl. from Russian. 7. „Az indiai Gandhi-egyezmény hatása az angol belpolitikára.” In Magyar Szemle XI. (1931) pp. 390-397. “The influence of the Indian Gandhi-agreement on the British home policy.”*

8. ÁDÁM GYÖRGY „Miért ölték meg Gandhit ?” In Új Magyarország 416 (1948. febr. 7) p. 5. GY. ÁDÁM “Why was Gandhi killed?”* 9. ÁGH ATTILA Betemetett nyomok, emlékek rönkje. Világtörténelmi utazás a korai civilizációkban. Bp. Móra, 1978. 331 pp. Ebben: V. India—a „csodák országa”, pp. 110-134. A. ÁGH Buried Traces, Remnants of Memories.”*

10. BAKOS MIKLÓS “H. C. Bhardwaj: Aspects of Ancient Indian Tech­ nology. Delhi, Motilal Banarsidass Publ. 1979, 212 pp. 33 figs, 45 tables.” Könyvismertetés/Book review in Acta Archaeologica 34 (1982) pp. 446-447. 11. BAKTAY ERVIN India szabadságot akar. Világpolitikai Könyvek. Bp. írás Könyvkiadó, é. n. [1942] 166 pp. + 8 mell. + 1 térk. E. BAKTAY India Wants Liberty * 12. BALOGH ANDRÁS A gyarmatosítás és a nemzeti felszabadító mozga­ lom története Ázsiában és Afrikában 1914-1939. Egyetemi jegyzet. Bp. Tankönyvkiadó, 1974. 192 pp. A. BALOGH History of Colonialism and National Liberation Move­ ments in Asia and Africa, 1914-1939.*

235

13. BALOGH ANDRÁS ,,A ’Nagy Lélek’ politikuma. Kalmár György: Mahátmá Gandhi.” Könyvismertetés in Népszabadság 1983. jún. 30., p. 7. A. BALOGH Book review: “The ’Mahatma’s’ politics. Gy. Kalmár: Mahatma Gandhi.”*

14. BALOGH ANDRÁS Az indiai nemzeti felszabadító mozgalom (19051947). Tudományos Szocializmus Füzetek 48. Bp. Műv. Min. ML Főosztály, 1978. 120 pp. A. BALOGH The Indian National Liberation Movement (1905-1947), *

15. BALOGH ANDRÁS „Az Indiai Nemzeti Kongresszuspárt története India függetlenné válásától az 1977-es választásokig.” In Politikai pártok és mozgalmak a fejlődő országokban. Bp. ELTE Tudomá­ nyos Szocializmus Információs és Továbbképző Intézet, 1980. pp. 9-48. A. BALOGH “History of the Indian National Congress from the Inde­ pendence till the Elections in 1977.”* 16. BALOGH ANDRÁS India függetlenné válásának társadalom- és poli­ tikatörténeti előzményei (1905-1947). Kandidátusi értekezés, gép­ irat. Bp. 1976. A. BALOGH Socio- and Politico-Historical Antecedents of India’s * Independence. CSc thesis. 17. BALOGH ANDRÁS „История Партии Индийский Национальный Конгресс с момента обретения страной независимости до наших дней.” In Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica, Tomus XXIII. (Bp. 1983) pp. 217-251. A. BALOGH “History of the Indian National Congress (Party) from the Independence till our days.”* 18. BALOGH, ANDRÁS Lectures on the History of Colonialism and National Liberation Movements in Africa and Asia. Pt. II. vol. I-II. Textbook for the students of the Budapest International Institute for the Training of Journalists. Bp. 1981. 200 + 200 pp. 19. BALOGH ANDRÁS Nemzet és történelem Indiában. Bp. Kossuth, 1988. 191 pp. A. BALOGH Nation and Hietory in India. *

236

20. BALOGH ANDRÁS Szöveggyűjtemény a gyarmatosítás és a nemzeti felszabadító mozgalom történetéhez, 1914-1939. Bp. Tankönyv­ kiadó, 1974. 214 pp. A. BALOGH Chrestomathy to the History of the Colonization and of the National Liberation Movement, 1914-1939. *

21. BALOGH ANDRÁS Társadalom és politika a gyarmati Indiában (19051947). Bp. Kossuth, 1979. 295 pp. A. BALOGH Society and Politics in the Colonial India (1905-1947). *

22. BALOGH ANDRÁS Utószó Antonova, К. A.-Bongard-Levin, G. M.Kotovszkij, G. G. India története kötetéhez. Bp. Koesuth-Gondolat, 1981. pp. 479-488. A. BALOGH Afterword to the Hungarian transl. of Antonova-BongardLevin-Kotovsky: A History of India. * 23. BALOGH ANDRÁS-SALGÓ LÁSZLÓ A gyarmati rendszer története 1870-1955. Bp. Kossuth, 1980. 453 pp. A. BALOGH-L. SALGÓ History of the Colonial System 1870-1955. *

24. BARÁTHOSI BALOGH BENEDEK Déli turánok. (Indiák, Tibet, Előázsia.) Baráthosi Turáni Könyvei XIII. Bp. Held János irod. és nyomdavállalat, 1930. 155[1] pp. B. BARÁTHOSI BALOGH Southern Turanians. The Indias, Tibet, Asia Minor. *

25. BÁNFFY ESZTER “P. Yule: Metalwork of the Bronze Age in India. Práhistorische Bronzefunde, XX: 8, München, Verlag С. H. Beck, 1985, 140 pp. 100 pl. 14 distribution maps.” Könyvismertetés/Book review in Acta Archaeologica 39 (1987) pp. 118-119. 26. BETTELHEIM, CHARLES A független India. Ford. Józsa Péter. Bp. Kossuth, 1965. 602[2] pp. CH. BETTELHEIM The Independent India. * Transl. from French: LTnde indépendante. 27. BOGNÁR JÓZSEF “Gandhi’s hundredth birthday.” In The New Hungarian Quarterly 1970/37 pp. 166-174. 28. BOGNÁR JÓZSEF “In memóriám Mahatma Gandhi.” In Budapester Rundschau 1969/41, p. 8. J. BOGNÁR “In memóriám Mahatma Gandhi.”* In German. 237

29. BOGNÁR JÓZSEF ,,Mahatma Gandhi (születésének 100. évforduló­ jára).” In Valóság 1969/12, pp. 38-45. J. Bognár “Mahátmá Gandhi. “* 30. BOGNÁR JÓZSEF “Megemlékezés Gandhi születésének 100. évforduló­ járól.” In MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közle­ ményei 1974/1-2, pp. 21-32. J. BOGNÁR “Commemorating Gandhi’s Centenary.”* 31. BONGARD-LEVIN, GRIGORIJ MAKSZIMOVICS-GRANTOVSZKIJ, EDVIN ARVIDOVICS Szkíthiától Indiáig. Az ősárja történelem talányai. Ford., név- és szómagyarázatok (pp. 195-213), bibliográ­ fiai kiegészítő (pp. 217-220): Puskás Ildikó. Utószó: A. P. Okladnyikov. Bp. Gondolat, 1981. 222 pp. G. M. BONGARD-LEVIN—E. A. GRANTOVSKY From Scythia to India. Enigmas of the Ancient Aryan History. * Transl. from Rus­ sian: От Скифии до Индии. Moscow 1974.

32. BOSE, SUBHAS CHANDRA Égő India. A világhírű hindu szabadság­ vezér egyetlen könyve a hindu-angol ellentétekről. Ford. Balogh Barna dr. Bp. Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, é. n. [1944] 257 pp. SUBHAS CHANDRA BOSE The Indian Struggle. (Wishart & Co. Ltd. London.) Transl. from English. 33. BOZÓKI ANDRÁS „A gandhizmus szellemisége.” In Valóság 1987/9 pp. 75-87. A. BOZÓKI “The spirituallity of Gandhism.”* 34. BRENTJES, BURCHARD Kánok, szultánok, emírek. Az iszlám a timurida birodalom összeomlásától az európai hódításig. Ford. H. Elek Mária. Bp. Kossuth, 1985. 181 [3] p. B. BRENTJES Khans, Sultans, Emires. From the Breakdown of the Muslim Timurid Empire to the European Conquest. * Transl. from German: Chane-Sultane-Emire. Der Islam vom Zusammenbruch des Timuridenreiches bis zűr europáischen Okkupation. Leipzig, 1974. 35. CANTU CAESAR [CESARE CANTU] Világtörténelem I-LXVH. Ford. Gyurits Antal. Pest-Eger 1856-1881, Szt. István Társulat, BeimelKozma Ny., Eger. Ebben: 7. kötet: Róma bukásától Nagy Károly haláláig. Keleti népek. C. CANTU World History. * 238

36. CHATTERJI-GRATRY, U. „India hozzájárulása az egyetemes civilizá­ cióhoz.” ín Valóság 1976/11, pp. 116-117. U. CHATTERJI-GRATRY “India’s contribution to the human civili­ zation.”* 37. CSATÓ TAMÁS-GUNST PÉTER-MÁRKUS LÁSZLÓ Egyetemes tör­ ténelmi kronológia az őstörténettől 1977-ig. Segédkönyv az egyete­ mes történelem tanításához. Harmadik, átdolg. kiad. 1981. Bp. Tankönyvkiadó 19813, 788 pp. Ebben: India, Ókor: 26-28; Közép­ kor: India 297-302; Újkor: 330-333, 450-453, 521-523, 627-629. T. CSATÓ-P. GUNST-L. MÁRKUS A Chronology of the World History from the Beginnings to 1977. * 38. CSENGERY ANTAL „Képek az emberi mívelődés történetéből. I. China és India.” In Budapesti Szemle, I. foly. 3. pp. 3-37. A. CSENGERY “Pictures from the cultural history of mankind: I. China and India.”* 39. CSENGERY ANTAL Összegyűjtött Munkái I-V. Pest, Kilián-kiadó, 18701; 1884 (Bőv.) I-II. Történeti tanulmányok és jellemrajzok. Ebben: Első kötet (Pest, Ráth Mór, 1870): Realismus és idealismus. Képek az emberi mívelődés történetéből: II. India: pp. 228-290. ö. M. I. köt. (Pest, Kilián, 1884): India míveltsége, pp. 195-247. A. CSENGERY Collected Works I-V: I-П: Historical Sketches and * Portraits.

40. DAMBUYANT, MARINETTE „Egy ’gazdasági nagyhatalom’: Kautilja Indiája.” Ford. Sebes Anna. In Az ázsiai termelési mód a történe­ lemben. Tanulmányok, vitacikkek. (Vál. Ecsedy Csaba.) Bp. Gon­ dolat, 1982. pp. 424-448. M. DAMBUYANT “An ’economic great power’: Kautilya’s India.” Transl. from French.

41. DANGE, SHRIPAD AMRTT „Gandhi és az indiai forradalom.” In Béke és Szocializmus 1970/1, pp. 132-136. S. A. DANGE “Gandhi and the Indian revolution.”* Transl. 42. DANGE, SRIPAT AMRIT India az ősközösségtől a rabszolgaságig. Ford. Faragó Borbála. Bp. Szikra, 1952. 215[1] pp. S. A. DANGE India from Primitive Communism to Slavery. Transl. from English.

239

43. DEMENY PÉTER „Az indiai alkotmányreform.” In Magyar Szemle IX (1930) p. 6-14. P. DEMENY “Reform of the Indian Constitution.”* 44. DEZSÉRY LÁSZLÓ „A Nagy Lélek.” In Képes Újság 1969/19, pp» 18-19. L. DEZSÉRY “The Great Soul” [Mahatma]. *

45. DUNCKER MIKSA [MAXIMILIAN WOLFGANG DUNCKER] Az ókor története I-IV. Ford. Jónás János. Az MTA kiadóvállalata so­ rozatában. Bp. Franklin, 1873-78. Ebben a 3. kötet (1877.568 pp.): India: Az árják az Indusz és a Gangeez mellett, pp. 3-294. Buddha vallása és a brahmánok tana, pp. 297-528. Jegyzetek pp. 529-568. M. W. DUNCKER Ancient History I-IV. * Transl. from German: Geschichte des Altertums. 46. DUTT, R. PALME Merre tart India? Ford. N. N. Bp. Szikra, 1951. 649[1] pp. R. P. DUTT India today. Bombay, People’s Publishing House Ltd. 1949. Transl. from English.

47. ENDREI ZALÁN (szerk.) A világ történelme. 1. kötet: A keleti népek. Egyiptom; Elő-Ázsia; Israel népe; Asszíria és Babilónia; A lidiai királyság; A méd királyság; A perzsa birodalom; India. Bp. Globus, 1905. 750 pp. Z. ENDREI (ed.) A World History *

48. FÁBRI, CHARLES [= FÁBRI KÁROLY] “Alexander’s battle with Pórus: Sir Aurél Stein’s new location.” In Annual Bibliography of Indian Archaeology 6 (1931) pp. 1-5. 49. FÁBRI, CHARLES “A new branch of knowledge in India (with a digres­ sion on a certain method of research).” In Indian Culture 3/1 (1936) pp. 137-155. 50. FABRI, CHARLES “Archaeology and the public.” In Design 7/8 (1964) pp. 113-118. 51. FÁBRI, CHARLES “Archaeology in the Punjab.” In The Punjab Past and Present. A Souvenir of the Twenty-sixth Meeting of the Indian Science Congress Association, Held at Lahore Jan. 1939. pp. 93109. Also in Marg X/2 pp. 4-14. 240

52. FÁBRI, CHARLES “A ruined town near Bhera.” In The Civil and Military Gazette (Lahore) 1938 Jan. 15.

53. FÁBRI, CHARLES “A Sumero-Babylonian inscription discovered at Mohenjo-Daro.” In Indian Culture 3/4 (1936) pp. 663-673 + 1 pit. 54. FÁBRI, CHARLES “Discoveries in the Southern Circle.” In Annual Reports of the Archaeological Survey of India 1930-34 (1936) pp. 111-113.

55. FÁBRI, CHARLES “Excavating a Buddhist city.” In The Illustrated Weekly of India 1939 Nov. 19. 56. FÁBRI, CHARLES “Excavations at Nágarjunikonda. ” In Annual Reports of the ASI 1930-1934 (1936) pp. 107-111. 57. FÁBRI, CHARLES “Exploration of praehistoric mounds in Baluchistan and in Iran.” In Annual Bibliography of Indian Archaeology 4 (1929) pp. 14-18-21.

58. FÁBRI, CHARLES “Fresh finds of Mogul times.” In Asia 11/3 (1940) pp. 159-164. 59. FÁBRI, CHARLES “Further excavations of Paharpur, Bengal.” In Indian Art and Letters 6 (1932) pp. 26-31.

60. FÁBRI, CHARLES Guide to Stone Age. (Guide books of the Central Museum, Lahore, No. 1.) Lahore, 1947. 38 pp. 61. FÁBRI, CHARLES “Latest attempts to read the Indus script. A sum­ mary.” In Indian Culture 1/1 (1934) pp. 51-56. 62. FÁBRI, CHARLES “Most ancient mounds near Lahore.” In The Civil and Military Gazette (Lahore) 1937 Oct. 12.

63. FÁBRI, CHARLES “Note on the importance of South Persia in archae­ ology.” In Indian Art and Letters 6 (1932) pp. 120-121. 64. FÁBRI, CHARLES “On the track of the Stone Age Man in Persian Baluchistan.” In Asia 8 (1934) pp. 468-473. 65. FÁBRI, CHARLES “Other exploration work in the Central Circle.” In Annual Reports of the ASI, 1930-34 (1936) p. 140. 16

241

66. FABRI, CHARLES “Ruth Reeves: Cire Perdue Casting in India.” Review in Cultural Forum 5/4 (1963). 67. FÁBRI, CHARLES “Sir Aurél Stein: Archaeological Reconnaissance in North-West India and South-Eastern Iran.” Book review in Sun­ day Statesman, 1937 Sept. 26.

68. FÁBRI, CHARLES “The age of the Indus civilization.” In Current Science 6/9 (1931) pp. 433-436. 69. FÁBRI, CHARLES “The ancient Hungarian script and the Bráhmi characters.” In Indian Culture 1/2 (1934) pp. 167-171.

70.

FÁBRI, CHARLES “The Cretan bullgrappling sports and the bull­ sacrifice in the Indus Valley civilization.” In Annual Reports of the Archaeological Survey of India 1930-34 (1936) pp. 93-101.

71. FÁBRI, CHARLES “The discoveries near Bhera.” In The Civil and Military Gazette 1939 May 10, p. 10. 72. FÁBRI, CHARLES The Indus People 3000 to 2000 B.C. Unpublished manuscript, 1947. 212 pp. 73. FÁBRI, CHARLES LOUIS [= FÁBRI KÁROLY] “The punch-marked coins: a survival of the Indus Civilization. ” In Journal of the Royal Asiatic Society 1935, pp. 307-319.

74. FÁBRI, CHARLES “The work of the Archaeological Survey of India during 1933-34.” In Annual Bibliography of Indian Archaeology 9 (1934) pp. 1-6. 75. FABRI, CHARLES-SIRCAR, D. C. “More light on old problems.” In Indo-Asian Culture 2/3 (1954 Jan.) pp. 259-268.

76. FELEKY GÉZA India és a világháború. Bp. Eggenberger, 1915. 43[4] pp. G. FELEKY India and the World War. * 77. F. PAPP ZOLTÁN „Mahatma Gandhi.” In Szózat 1924. jún. 13., pp. 1-2. Z. F. PAPP “Mahatma Gandhi.”*

242

78. FRANK, REINHARD Anglia uralma Indiában. Bp. [Pfeifer], 1940. 84 pp. + 3 t. R. FRANK British Rule in India. * Transl. from German [ ?] 79. -f-s. [ KROPF LAJOS] „Sir William Hunter: The India of the Queen and other essays. By the late Sir William Wilson Hunter. Ed. by Lady Hunter, London, 1903.” Könyvismertetés in Budapesti Szem­ le 118 (1904) pp. 143-145. L. KROPF Book review : “Sir William Hunter: The India of the Queen and other essays.”*

80. FUETER, EDUARD 1815-1920. Egy mozgalmas évszázad története. Bev., kiég., ellenőrz. Asztalos Miklós. Ford.: Havas József. A Mű­ veltség sorozatban. Bp. Dante, 1935. 420 pp. Ebben: III. könyv, 4. fej. : Az angolok indiai politikája és gyarmatháborúja Kínával, pp. 126-137. E. FUETER 1815-1920. History of an Eventful Century. * Transl. from German: Weltgeschichte der letzten 100 Jahre. (Zürich, 1921.) 81. „Gandhi. Birla-ház, 1948 január.” In Magyarország 1988/5, p. 10. “Gandhi. Birla-house, January 1948.”*

82. G„andhi gyilkosai.” In Magyarország 1969/25, p. 13. “Gandhi’s Murderers.”* 83. GANDHI, INDIRA Az én igazságom. Emmanuel Pouchpadass francia nyelvű riportkötetét ford. Déva Mária. Bp. Magvető, 1981. 261[3] pp. INDIRA GANDHI Ma vérité. E. Pouchpadass’ interview—transl. from French. 84. GANDHI, INDIRA „[Mahátmá] Gandhi végakarata.” Ford. Patkós János. A Gandhi-centenárium Nemzeti Bizottságának 1968-as Év­ könyvéből. In Új Tükör 1984/52, p. 46. I. GANDHI “Last will of Gandhi.”*

85. GANDHI Kísérleteim az igazsággal, (önéletrajz.) Ford. Baktay Ervin dr. Folytatásokban a Kelet és Nyugat c. folyóiratban: I. 1937/1, pp. 20-26; II. 1937/2, pp. 55-60. GANDHI My Experiments with Truth. (An Autobiography.) Parts transl. from English.

16*

243

86. GANDHI, MAHÁTMÁ Az indiai szabadsághős könyve. Válogatott írá­ sok. Vál., ford., bev. Baktay Ervin. Bp. Athenaeum, é. n. [1926 után] 222 pp. MAHATMA GANDHI The book of the Hero of the Indian Indepen­ * dence. Transl. from English. 87. GANDHI, MAHÁTMÁ Válogatott írásai és beszédei. Gondolat és írás VII. Ford. és bev. Baktay Ervin. Bp. Athenaeum RT. é. n. [1926] 222 pp. MAHATMA GANDHI Selected Writings and Speeches. *

88. GANDHI, M. K. Kísérleteim az igazsággal. Részlet az önéletrajzából. Ford. Jánosy István. In Nagyvilág 13/6 (1968) pp. 897-902. M. K. GANDHI My Experiments with Truth.—Parts of the Autobio­ graphy, transl. from English. 89. GANDHI, MÓHANDÁSZ KARAMCSAND önéletrajz, avagy Az igaz­ sággal való próbálkozásaim története. Az Emlékezések sorozatban. Ford. Fridii Judit. Szakmailag ellenőrizte, jegyz., utószó: Gáthy Vera. Bp. Európa, 1987. 588[2] pp. M. K. GANDHI An Autobiography or The Story of my Experiments with Truth. Transl. from English. 90. GÁTHY VERA Gandhi. Életek és korok 10. Szerk. H. Balázs Éva. Bp. Akadémiai Kiadó, 1970. 215 pp. Második, átdolg. és bőv. kiadás: 19872, 194 pp. + 26 pits. V. GÁTHY Gandhi (A Biography). *

91. GÁTHY, VERA “George Kalmar: Mahatma Gandhi. Dream—Politics— Reality.” Book review in News from Hungary 22/1 (Delhi 1983). 92. GÁTHY VERA „Híren Mukerjее: India’s Struggle for Freedom. Gandhiji: A Study.” Könyvismertetés/Book review (in Hungarian) in Századok 103/4 (1969) pp. 790-792.

93. GÁTHY VERA „M. J. Akbar: India—the Siege Within.” Könyvismer­ tetés/Book review (in Hungarian) in Társadalomkutatás 1986/1, pp. 135-137. 94. GÁTHY, VERA “Understanding Gandhi. Mahatma Gandhi. Dream, Politics and Reality—by George Kalmár.” Book review in Patriot (Dec. 19, 1982) p. 2. 244

95. GERMANUS GYULA India világossága. (Mahatma Gandhi.) A Buda­ pesti Szemlében megjelent sorozat szerzői kiadása: Bp. 1934. 109[3] pp. Újra: Bp. Franklin, 1939. 109 pp. GY. GERMANUS The Light of India: Mahatma Gandhi. * 96. G[ERÖNÉ] FAZEKAS ERZSÉBET India és Kína а XVm. sz. vége óta és az 1950-60-as években. A Szegedi Tudományegyetem Böl­ csészkarának jegyzete. Szeged, VKM 3. Jegyzetsokszorosító [1951] 28 pp. E. G. FAZEKAS India and China from the End of the 18th Century to 1950-60. * 97. GYAKOV, A. M. India a második világháború alatt és után (1939-1949). Nemzetközi kérdések 44. Bp. Szikra, 1950. 75[1] pp. A. M. DYAKOV India during and after the Second World War (1939* 1949). Transl. from Russian.

98. GYOMLAY GYULA „Bessos halála. Alexandros északon. Indiai had­ járat.” In Marczali Henrik (szerk.) Nagy Képes Világtörténet П: A görögök története a római hódítás koráig a legújabb kutatások nyomán —írta Gyomlay Gyula, pp. 545-547. GY. GYOMLAY “Death of Bessos. Alexandros on the North. The Indian campaign.”* 99. HABIB, IRFAN „Marx észrevételei Indiáról.” In Világtörténet 1983/4, pp. 3-20. I. HABIB “Marx on India.”* Transl. from English.

100. HAHN ISTVÁN (szerk.) A hadművészet ókori klasszikusai. Szerk. és bev. Bp. Zrínyi Katonai Kiadó, 1963. Ebben: India: Kautilja: Arthasásztra. Részletek. Bev. és ford. Töttössy Csaba, pp. 191-201. I. HAHN (ed.) “Classics of the Ancient War-fare.”*

101. HAHN ISTVÁN (összeáll.) Olvasókönyv I-II. Az MTA-OM Történelem és Társadalomismereti Munkabizottságának irányításával az integ­ rált történelem- és társadalom ismeret kísérleti osztályai számára készítette Hahn István. Metodikai munkatárs: Waczulik Margit. Bp. 1979. XVI + VII 4- 186 + 195 pp. Ebben: Puskás Ildikó: Állam és társadalom az ókori Indiában. Magy. és szövegford. pp. 155-172. I. HAHN Reader for History. * In it: I. Puskás: State and Society in Ancient India. Text and transl. 245

102. HARMATTA JÁNOS ,,A baktriai és az indiai görögök történetéhez.” In Antik Tanulmányok 13 (1966) pp. 1-8. J. HARMATTA “Remarks on the history of the Greeks in Bactria and India/’* 103. HARMATTA JÁNOS „A Surkh Kotal-i feliratok.” In Antik Tanulmá­ nyok 7 (1960) pp. 185-210. J. HARMATTA “The Inscriptions from Surkh Kotal.”*

104. HARMATTA JÁNOS „Az Indus-kultúra története az újabb ásatások megvilágításában.” In Archaeológiai Értesítő 87 (1960) pp. 245-246. J. HARMATTA “History of the Indus culture in the light of recent excavations.”* 105. HARMATTA JÁNOS „Az ókori India és Kína kapcsolatainak történe­ téből.” In Antik Tanulmányok 11 (1964) pp. 33-49. J. HARMATTA “Remarks on the history of ancient Sino-Indian rela­ tions.”*

106. HARMATTA, JÁNOS “New evidence for the history of early Mediaeval Northwestern India.” In Acta Antiqua 14 (1966) pp. 423-462.

107. HARMATTA, JÁNOS “New evidence on Sino-Indian relations in the Graeco-Bactrian period.” In Proceedings of the XXVIth Inter­ national Congress of Orientalists, New Delhi 1964, Vol. П, Pt. 1. Poona 1970. pp. 644-646. 108. HARMATTA, JÁNOS “Sino-Indica.” In Acta Antiqua 12 (1964) pp. 3-21.

109. HARMATTA, JÁNOS “The oldest Bráhmi inscription in Innermost Asia.” In Acta Orientalia 20 (1967) pp. 1-32. 110. HARMATTA, JÁNOS “The oldest evidence of silk trade between China and India.” In F. Altheim—R. Stiehl (eds) Geschichte Mittelasiens im Altertum. Berlin, 1970. pp. 650-684.

111. HARMATTA, JÁNOS “The oldest Kharo^hi inscription in Inner Asia.” In Acta Orientalia 19 (1966) pp. 1-12. 112. HARMATTA, JÁNOS „Zu den griechischen Inschriften des Asoka.“ In Acta Antiqua 14 (1966) pp. 77-86. J. HARMATTA “The Greek inscriptions of Asoka.”* 246

113. HATVÁNY BERTALAN Ázsia és a nacionalizmus. Bp. A Cobden Szövetség kiadása, 1931. 48 pp. B. HATVÁNY Asia and the Nationalism. *

114. HATVÁNY BERTALAN Ázsia lelke. (India kultúrtörténetéről az Indus civilizációtól a 19. sz. végéig.) Bp. Franklin-Társulat, é. n. [1935], 448 pp., 246 képpel. B. HATVÁNY The Soul of Asia. * 115. Havelock tábornok élete. Pest, Nyomtatta Hornyánszky Victor, 1872. 35 pp. Life of General Havelock. * 116. HEGEDŰS GÉZA „Gandhi emlékezete.” In Nagyvilág 14/10 (1969) pp. 1555-1557. G. HEGEDŰS “Memory of Gandhi.”*

117. HOLLÓSI SOMOGYI JÓZSEF Tengerek és gyarmatok. Bp. Egyetemi Nyomda, 1946. 316 pp. Ebben: Afrika körül Indiába, pp. 63-70; A portugál gyarmatbirodalom, pp. 87-97. J. HOLLÓSI SOMOGYI Seas and Colonies *

118. HORVÁTH JENŐ ,,Jegyzetek az elmúlt negyedszázad történetéhez. Külpolitikai útmutató.” Címszavak: Gandhi (p. 5.), Gokhale (p. 6.), India (p. 8.). In Magyar Külpolitika 1924 nov. 5., pp. 5-8. J. HORVÁTH “Notes to the history of the past 25 years.”* 119. HORVÁTH JÓZSEF „Az angolok Indiában.” Felolvasás az EME nagyenyedi vándorgyűlésén, 1931. aug. 29-én. In Erdélyi Múzeum 37. köt. Új foly. 3. köt. 1-3. sz. pp. 73-93. és 4-6. sz. pp. 205-228. (Cluj-Kolozsvár, Minerva Ny., 1932.) Klny. is 45[3] pp. J. HORVÁTH “The British in India.”* 120. HORVÁTH VERA „Üjabb elmélet az Indus-kultúra eredetéről.” In Antik Tanulmányok 13 (1966) pp. 153-156. V. HORVÁTH “Another theory about the origins of the Indus Culture.”*

121. HURTIG, CHRISTIAN „Centrifugális erők Ázsiában. Az Indiai Föde­ ráció-Szövetségi államok vagy egységes állam?” A Le Monde diplomatique 1983 nov.-i számából. In Nemzetközi Szemle 28/11 (1984) pp. 66-69. CHR. HURTIG “Centrifugal forces in Asia. The Indian Federation: federative states or a united state?”* Transl. from French.

247

122. JÁNOSY ISTVÁN „Gandhi, a pedagógus.” In Kortárs 1969/10, pp. 1618-1626. I. JÁNOSY “Gandhi, the pedagogue.”* 123. JUHÁSZ VILMOS „Gandhi és a kereszténység.” In Vigilia 1948/3, pp. 157-166. V. JUHÁSZ “Gandhi and Christianity.”* 124. KALMÁR GYÖRGY A felrobbant ország. Pakisztán—Bengália. Világ­ járók 93. Bp. Gondolat, 1974. 396(3] pp. H~ 80 old. fekete-fehér és 4 old. színes melléklet. GY. KALMÁR The blown-up country: Pakistan-Bengalia. * 125. GY. KALMÁR „Gandhi.” In Élet és Irodalom 1969 máj. 3., p.6. GY. KALMÁR “Gandhi.”* 126. KALMÁR GYÖRGY „Gandhihoz indulva.” In Bethlenfalvy G.—Pus­ kás I. (ezerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 75-80. GY. KALMÁR “Towards Gandhi.”*

127. KALMÁR GYÖRGY „Gandhi kontra gandhizmus.” In Népszabadság 1969. okt. 5., pp. 1-2. (Vasárnapi melléklet.) GY. KALMÁR “Gandhi contra Gandhism.”* 128. KALMÁR GYÖRGY „Gáthy Vera: Gandhi.” Könyvismertetés in Nagy­ világ 16/9 (1971) p. 1423. GY. KALMÁR Book review: “V. Gáthy: Gandhi.”* 129. KALMÁR GYÖRGY „Mahatma Gandhi.” In Népszabadság 1983. jún. 30., p. 7. GY. KALMÁR “Mahatma Gandhi.” 130. KALMÁR GYÖRGY Mahátmá Gandhi. Álom, politika, valóság. Bp. Gondolat, 1982. 563(4] pp. GY. KALMÁR Mahatma Gandhi. Dream, Politics, Reality. *

131. KALMÁR GYÖRGY Mi a gandhizmus?/Gandhism. Tanulmányok a Fejlődő Országokról 104. Bp. MTA Világgazdasági Kutató Intézet, 1980. 78 pp. 4- 80 pp. (Bilingual.) 132. KALMÁR, GYÖRGY “Relevance of Gandhi.” In Mainstream 1978/7, pp. 13-14, 22. 248

133. KAUTILJA Arthasásztra. Részletek. Bev. és ford. Töttössy Csaba. In A hadművészet ókori klasszikusai. Szerk. és bev. Hahn István. Bp. Zrínyi Katonai Kiadó, 1963. pp. 191-201. KAUTILYA Excerpts from the Arthasastra. *

134. KAUTILYA Arthasastrájából. Ford., magy. Töttössy Csaba. In ókori Keleti Történeti Chrestomathia I. (Szerk. Harmatta János.) Bp. Tankönyvkiadó, 1965. pp. 374-377. KAUTILYA Arthasastra. Excerpts, transl. from Sanskrit.

135. KEMÉNY ZSIGMOND ,,Politikai szemle: ’A keletindiai kérdés. India története.’ ” In Budapesti Szemle I. foly. 1. (1857) pp. 272-288. ,,Politikai szemle: ’Keletindia kormányzási rendszere és a sepoy lázadás.’ ” In Budapesti Szemle 1/1, pp. 445-459. ZS. KEMÉNY “The Eastern Indian question. History of India.” “Governing System in East India and the Mutiny.”* 136. KENDE ISTVÁN „A százéves Gandhi.” In Valóság 1983/7, pp. 24-33. I. KENDE “The hundred-year-old Gandhi.”* 137. KENDE ISTVÁN Helyi háborúk Ázsiában, Afrikában és Latin-Ameriká­ ban 1945-1969./Local wars in Asia, Africa and Latin America, 1945-1969. Tanulmányok a Fejlődő Országokról 60. Bp. MTA Világgazdasági Intézet, 1972. 103 pp. + 110 pp. (Bilingual.) 138. KENDE ISTVÁN „India felszabadulásának harcosa. Gandhi meggyil­ kolásának 10. évfordulójára.” In Népszabadság 1958 jan. 30., p. 6. I. KENDE “India’s freedom-fighter. 10th anniversary of Gandhi’s assassination. ”* 139. KERÉNYI KÁROLY „Wilhelm Reese: Die griechischen Nachrichten Uber Indien bis zum Feldzuge Alexanders des Grossen. Eine Sammlung der Berichte und ihre Untersuchung. Leipzig. B.G. Teubner, 1914. 8-r. II 4- 106 1.” Könyvismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 42 (1918) pp. 445-449. K. KERÉNYI Book review: “W. Reese: Greek News on India till Alexander’s Campaign.” 140. KERTÉSZ TIVADAR „Gandhi és Tolsztoj Dél-Afrikában.” In Élet és Tudomány 39/4 (1984) pp. 72-74. T. KERTÉSZ “Gandhi and Tolstoy in South Africa.”*

249

141. KULCSÁR PÉTER „A ’nagy lélek’ évfordulója.” In Magyar Hírlap 1968 okt. 2., p. 2. P. KULCSÁR “Anniversary of the ’Great Soul’.”

142. Kusánkori feliratok. Ford., magy. Harmatta János. In ókori Keleti Történeti Chrestómathi a. Bp. Tankönyvkiadó, 1965. pp. 379-380. Киваца Inscriptions. * Transl. from Prakrit. 143. LÁZÁR GYULA dr. India története. Történelmi Könyvtár 49. Bp. Franklin Társulat, 1878. 123[5] pp. GY. LÁZÁR A History of India. * 144. LENG YE,L EMIL Asoka the Great. India’s Royal Missionary. New York, Watts, 1969. IX + 146 pp. + 1 map.

145. LENGYEL, EMIL Krishna Menon. New York, Walker, 1962. X + 253 pp.

146. LENGYEL, EMIL Mahatma Gandhi the Great Soul. New York, Watts, 1966. 216 pp. 147. LÉVAI IMRE ,,’A Nagy Lélek.’ Kalmár Gy.: Mahátmá Gandhi: ÁlomPolitika-Valóság.” Könyvismertetés in Világosság 25/3 (1984) pp. 190-191. I. LÉVAI “The Great Soul.” Book review: “Gy. Kalmár: Mahatma Gandhi: Dream-Politics-Reality.”*

148. LÉVAI, IMRE “G. Kalmár: Mahatma Gandhi. Dreams-Politics-Reality.” Book review in Development and Peace 4/2 (1983) pp. 244-246.

149. LÉVAI, IMRE “K.A. Antonova-G.M. Bongard-Levin-G.G. Kotovsky: A History of India.” Book review in Development and Peace 4/2 (1983) pp. 244-246. 150. LOTI, PIERRE India az angolok nélkül I-II. Ford.Novelly Riza. Bp. Singer és Wolfner, 1908. I. 152 pp. II. 157 pp. 19182. P. LOTI India without the British. * Transl. from French: L’lnde sans les Anglais. 151. LUBBOCK, Sir JOHN A történelem előtti idők I-П. Ford, öreg János. A Term. Tud. Váll. X. kötete. Bp. К. M. Természettudományi Tár­ saság, 1876. 350 + 324 pp. Ebben: I. V. Nagy kövekről készült emlékek és sírhalmok. II. X. Folyamár görgette kavicstelepek. Sir JOHN LUBBOCK Prehistoric Times. * Transl. from English. 250

162. MACAULAY, BABBINGTON THOMAS Lord [Robert] Clive. Warren Hastings. Az angol Keletindia meghódításának története. Ford. Szász Károly. Pest, Ráth Mór, 18661. 336 p.; 18862, uott. B.TH. MACAULAY Lord Clive. Warren Hastings. The Colonisation of British East India. * Transl. from English. 153. -Magyar- „Gandhi halálának 15. évfordulójára.” In Dunántúli Napló 1963 jan. 31., p. 4. MAGYAR “15th anniversary of Gandhi’s death.”* 154. „Mahatma Gandhi élete.—Egy keleti politikai vezér, akire a kereszténység tanításai hatással voltak. India függetlenségének legnagyobb alakja.” In Szabadság (Cleveland) 1948. “Life of Mahatma Gandhi.”*

155. MAKAY JÁNOS „Néhány megjegyzés Horváth Vera ’Újabb elmélet az Indus-kultúra eredetéről’ c. tanulmányához.” In Antik Tanulmá­ nyok 15 (1968) pp. 265-268. J. MAKKAY “Some remarks on V. Horváth’s article: ‘Another theory about the origins of the Indus Culture’.”* 156. Manu törvényei: Mánava dharmasastra. Szanszkritból ford, és bev. + jegyz. Büchler Pál dr. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Jog- és Társa­ dalomtudományi Szakosztályának kiadványai, szerk. Bochkor Mihály dr. Bp. Benkő Gy. cs. és kir. udv. könyvkereskedése, 1915. 262[2] pp. Repr. Buddhista Misszió, 1985. The Laws of Manu : Mánava Dharmasastra. * Transl. from Sanskrit.

157. Manu törvényeiből. Részletek, bev., szanszkritból ford., jegyz. Töttössy Csaba, in Ókori Keleti Történeti Chrestomathia I. pp. 370-374. Bp. Tankönyvkiadó, 19641 stb. Excerpts from the Laws of Manu. * Transl. from Sanskrit. 158. MARCZALI HENRIK In Marczali Henrik (szerk.) Nagy Képes Világ­ történet XI: A reformok kora—írta Marczali Henrik, pp. 237-248. H. MARCZALI (ed.) Great World History with Pictures. * Vol. XI. H. MARCZALI The Age of the Reforms.

251

159. MARCZALI HENRIK (szerk.) Nagy Képes Világtörténet I-ХП. Áldásy Antal, Borovszky Samu, Fogarassy Albert, Geréb József, Goldziher Ignácz, Gyomlay Gyula, Mika Sándor közreműködésével szerk. Kultúrhistóriai képekkel, arczképekkel, mellékletekkel és térké­ pekkel. Bp. Franklin-Társulat és a Révai Testvérek, 1898. H. MARCZALI (ed.) Great World History with Pictures. I-XII. *

160. MARKOVITS, CLAUDE „A gyarmati India: nacionalizmus és törté­ nelem.” In Világtörténet 1984/1, pp. 129-154. C. MARKOVITS “Colonial India: Nationalism and History.”* From Annales. Économies Sociétés Civilisations 1982/4, pp. 648-669. Transl. from French. 161. MASPERO, GASTON A Kelet ókori népeinek története. Az emberiség bölcsője. Átdolg. Fogarassy Albert. Átnézte Goldziher Ignácz. Az India c. résszel F. Justi munkája alapján kiegészítve. In Marczali Henrik (szerk.) Nagy Képes Világtörténet I. pp. 589-618. G. MASPERO History of Ancient Orient. The Cradle of the Human * Race. Transl. from French: Histoire ancienne des peuples de l’Orient. The chapter India is added after F. Justi’s work. 162. MÁTÉ SÁNDOR-ZALA TAMÁS ,, Gand hi és az indiai függetlenségi mozgalom.” In Szabad Nép 1956 márc 25., p. 5. S. MÁTÉ-T. ZALA “Gandhi and the Indian independence movement.”* 163 MENDE, TIBOR L’lnde devant l’orage. Hommes et faits de l’histoire 15. Trad, de l’anglais par Jeanne N. Mathieu. Paris, 1958, 342 pp. + 1 cart. T MENDE India before the Storm. * In French. 164 MODI, JIVANJI JAMSHED JI A hunokról, akik meghódították Indiát. — Mi volt a hunok vallása. Aveszta-Könyvtár 2. Ford. Zajti Ferenc. Előszó: József Ferenc főherceg. Bp. [Haladás Ny,] 1926.51[5] pp. J.J. MODI About the Huns who Conquered India, and about their Religion. Transl. from English.

165. MÓRICZ MIKLÓS Gandhi, a nagy lélek. Élő könyvek 7. [Torda], [Ifjú Erdély], [1927] 59[1] pp. M. MÓRICZ Gandhi, the Great Soul. *

166. MUKERDZSI, RADHAKAMAL Az indiai munkásosztály helyzete. Rövidített kiadás. Ford. Auer Kálmán. Bp. Szikra, 1954. 271 pp. R.K. MUKERJEE The Indian Working Class. Transl. from English. 252

167. NEHRU, DZSAVÁHARLÁL India fölfedezése. Az Emlékezések soro­ zatban. Ford. Gáthy Vera, utószó Balogh András. Bp. Európa, 1981. 827 pp. J. NEHRU The Discovery of India. Transl. from English. 168. NEHRU, DZSAVÁHARLÁL önéletrajz. Ford. Gábor Jozefa és Auer Kálmán. Bp. Szikra, 1956. 695 pp. J. NEHRU An Autobiography. (London, 1953). Transl. from English.

169. „Orissza indiai állam múltja és reményei.” B. McDOWELL cikke nyo­ mán. In Univereum 1971/9, pp. 65-78. “Past and hopes of Orissa.”* Based on B. McDowell’s article.

170. OTTLIK GYÖRGY „A bombay-i lázadás.” A Külpolitikai Szemle ro­ vatban. In Magyar Szemle 5/3 (1929) p. 281. GY. OTTLIK “The Bombay riot.”* 171. OTTLIK GYÖRGY „A lahore-i hindu kongresszus.” A Külpolitikai Szemle rovatban. In Magyar Szemle 8/2 (1930) pp. 195-196. GY. OTTLIK “Hindu Congress in Lahore.”* 172. OTTLIK GYÖRGY „A Thomas-féle javaslatok, az indiai alkotmánykérdés.” A Külpolitikai Szemle rovatban. In Magyar Szemle 7/4 (1929) p. 394. GY. OTTLIK “The Thomas-proposals—the question of the Indian Constitution.”*

173. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. Szerk. Harmatta János. Bp. Tan­ könyvkiadó, 1965 és további kiadások. 412 pp. Ebben: Az ókori India pp. 363- 80. A Chrestomathy of Ancient Oriental History. * 174. [PARULEKAR] „India jövője.” Parulekar hindu bölcselő előadásai a Külügyi Tásaságban. In Magyar Külpolitika 1929 okt. 26., p. 16. Parulekar’s lecture on India’s future. *

175. PETNEHÁZY ZALÁN „Az angol gyarmatok a háborúban.” In Magyar Katonai Szemle (Bp. 1941) Klny. 16 pp. Z. PETNEHÁZY “British colonies in the war.”* 176. PILÁT, JAN Mahátmá Gandhi. Ford. Horváth Ferenc. Bp. Gondolat, 1969. 235[1] pp. J. PILÁT Mahatma Gandhi. Transl. from Czech.*

253

177. „Politikai szent volt-e Gandhi? Történelmi tények a film kapcsán.” In Valóság 1983/10. “Was Gandhi a political saint? Historical facts on the account of the film.”*

178. POSTGATE, NICHOLAS Az első birodalmak. A múlt születése sorozat­ ban. Ford. Háklár Noémi. Bp. Helikon, 1985. 157[3] pp. Ebben: Az Indus-völgyi civilizáció, pp. 82-90. N. POSTGATE The First Empires. Lausanne 1977. Transl. from English. 179. PÓK ATTILA A nemzetközi élet krónikája 1945-1985. Koszmosz Könyvek. Bp. Kozmosz, 1986. 308 pp. A. PÓK Chronicle of the World Politics 1945-1985. * 180. PUSKÁS, ILDIKÓ “Ancient India and the Asiatic mode of production.” In Oikumene 2 (1978) pp. 55-67.

181. PUSKÁS ILDIKÓ „A védikus társadalom kialakulásának előzményei­ ről.” In Századok 1978/1, pp. 98-109. I. PUSKÁS “Antecedents of the Vedic Society.”* 182. PUSKÁS ILDIKÓ „Az Indus civilizáció—új értelmezés lehetőségei.” In Keletkutatás 1986 ősz, pp. 17-21. I. PUSKÁS “The Indus Civilization—Possibilities of a new interpreta­ tion.”*

183. PUSKÁS ILDIKÓ „Az ókori India és az ázsiai termelési mód.” In a Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei XXIV (1975) pp. 145-157. I. PUSKÁS “Ancient India and the Asiatic mode of production.”* 184. PUSKÁS ILDIKÓ Állam és társadalom az ókori Indiában. Bev., magya­ rázatok és szövegford. In Hahn István (összeáll.) Olvasókönyv I-П. Bp. 1979. pp. 155-172. Ebben: Bev.; A világmindenség és az emberiség teremtése — a Rigvéda X.90 himnusza; A királyság eredete—részlet a Mahábháratából; Az állam kialakulásának bud­ dhista elmélete — Dígha Nikája 3.80 skk; Manu törvényeiből; Egy indiai király kötelezettségei — Kautilja: Arthasásztra II. könyv, 1. fej. I. PUSKÁS State and Society in Ancient India. Introd., interpretation and tranls.

254

185. PUSKÁS ILDIKÓ „Beszámoló a fejlődő országok társadalmi viszonyairól tartott konferenciáról.” Steinbach Antallal. In Az MTA II. Osztályá­ nak Közleményei XXIV (1975) pp. 115-127. I. PUSKÁS “Report on the Conference on the Social Structures of the Developing Countries.”* 186. PUSKÁS ILDIKÓ „Egy szubkontinens évezredei. K.A. Antonova-G.M. Bongard-Levin-G.G. Kotovszkij: India története.” Könyvismertetés in Népszabadság 1982 márc. 4., p. 7. I. PUSKÁS “Millenia of a Subcontinent.” Book review: “K.A. Anto­ nova-G.M. Bongard-Levin-G.G. Kotovsky: A History of India.”*

187. PUSKÁS ILDIKÓ „Ételek és étkezési szokások az ókori Indiában.” In História 5/3 (1982) pp. 3-4. I. PUSKÁS “Food and eating habits in Ancient India.”* 188. PUSKÁS, ILDIKÓ “Indo-Mediterranica I.” In Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. XXIV (1988) pp. 15-22. 189. PUSKÁS, ILDIKÓ “In memóriám A.L. Basham (1914-1986).” In Acta Orientalia 41 (1987) pp. 129-130.

190. PUSKÁS, ILDIKÓ „Некоторые проблемы ведийского общества.” In Vestnik Drevney Istorii (Moscow) 1978/2, pp. 147-153. I. PUSKÁS “Some problems of the Vedic society.” (Originally: paper read in English at the Conference of Soviet Indologists, Moscow, 5-9 Jan. 1976) *

191. PUSKÁS ILDIKÓ „önvizsgálat és történelem. Dzsaváharlál Nehru: India felfedezése. Indira Gandhi: Az én igazságom.” Könyvismertetés in Népszabadság 1982 július 29., p. 7. I PUSKÁS “Introspection and History.” Book review: “J. Nehru: Discovery of India, and Indira Gandhi: Ma vérité.”* 192. PUSKÁS ILDIKÓ A prae-árya India. A régészeti, nyelvészeti és vallás­ történeti források történeti értékeléséhez. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. MTA TMB, 1978. 19 pp. I. PUSKÁS The Prae-Áryan India. Historical Interpretation of the Archaeological, Linguistic and Religious Historical Sources. Synop­ sis of CSc thesis. *

255

193. PUSKÁS ILDIKÓ A prae-árya India. A régészeti, nyelvészeti és vallás­ történeti források történeti értékeléséhez. Kandidátusi értekezés, gépirat. Bp. 1978. [3] + 296 + 114 + [3] + 26 pp. + 38 pits. I. PUSKÁS The Prae-Aryan India. Historical Interpretation of the Archaeological, Linguistic and Religious Historical Sources. CSc * thesis. 194. „Radhakrisnan, Szarvepalli.” In Új Idő 1956/26, p. 30. ”Radhakrishnan Sarvepalli.”*

195. RAWSON, PHILIP Az indiai civilizáció. A Múlt születése sorozatban * Ford. Gáthy Vera. Szakmailag ellenőrizte Puskás Ildikó; a DKázsiai neveket Zelei László írta át. Bp. Helikon, 1983, 158[2] pp. PH. RAWSON Indian Asia. Lausanne, 1977. Transl. from English.

196. RAY, BAREN “The national bourgeoisie in India: A historical perspec­ tive.” In Development and Peace (Budapest) 5/1 (1984) pp. 200-208.

197. RENNER ZSUZSANNA „A mai indiai történetírás néhány vitatott kérdése.” In Történelem és Kultúra 3. Tanulmányok 1986. Szerk. Boglár Lajos és Ferenczy Mária. Bp. MTA Orientalisztikai Munka­ közösség, 1987. pp. 80-92. ZS. RENNER “Disputed problems of the present-day historiography of India.”* 198. RENNER ZSUZSANNA „Gandhi Magyarországon.” In Bethlenfalvy G.-Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 81-86. ZS. RENNER “Gandhi in Hungary.”* 199. RIBÁRY FERENC dr. Világtörténelem a művelt magyar közönség szá­ mára I-Vin. Bp. Mehner Vilmos, 1879. Ebben: I. köt. XI. fej. Az árja népek zend ága (pp. 450-591) I. köt. XII. fej. Az árja népek hindu ága (pp. 592-677). F. RIBÁRY A World History for the Educated Society. *

200. STEIN M. AURÉL ,,A fehér hunok és rokon törzsek indiai szereplése.” Akadémiai székfoglaló, megjelent a Budapesti Szemle 1897 augusz­ tusi számában, 3. foly. 91. köt. 248. sz. pp. 210-234. Klny. Franklin Nyomda, 27[1] pp. STEIN, M. A. “White Huns and kindred tribes in the history of the Indian North-West Frontier.” [Publ. in English in Indian Anti­ quary XXXV (1905) pp. 73-87.] 256

201. STEIN, Sir AURÉL “Alexander’s campaign on the Indian North-West Frontier.” Lecture delivered on Nov. 8, 1929, at a combined meeting of the Central Asian and Royal Asiatic Societies. In Journal of the Central Asian Society XVII (1930) pp. 147-170.

202. STEIN, Sir AURÉL “Alexander’s campaign on the Indian North-West Frontier. Notes from exploration between Upper Swat and the Indus.” In The Geographical Journal 1927. (Repr. London-Beccles, Print Clowes, 1927) pp. 417-440, 515-540 + 3 pits. + 1 map. 203. STEIN, Sir AURÉL “Alexander’s Campaign on the Indian North-West Frontier. Notes from explorations between Upper Swat and the Indus.” In The Indian Antiquary LVIII (1929) pp. 1-32 + 6 pits. Repr. (klny.) Bombay, The British India Press, Mazgaon, 1928. 32 pp. 204. STEIN, Sir AURÉL “Alexander’s Passage of the Jhelum.” In Times, 15 April, 1932. 205. STEIN, Sir AURÉL “An Archaeological Journey in Western Iran.” In The Geographical Journal XCII (1938) pp. 313-342.

206. STEIN, Sir AURÉL An Archaeological Tour in Gedrosia. With an appen­ dix by R. B. Sewell, B. S. Guha. Memoirs of the Archaeological Survey of India 43. Calcutta, Govt, of India, 1931. [8] + 211 pp. + 46 pits +14 maps.

207. STEIN, Sir AURÉL “An archaeological tour in the ancient Persis.” In The Geographical Journal LXXXVI (1933) pp. 489-497. 208. STEIN, Sir AURÉL “An archaeological tour in the ancient Persis.” In Iraq III (1937) pp. 111-225 + 12 pits. Repr. Oxford Univ. Press. 1938.

209. STEIN, Sir AURÉL An Archaeological Tour in Upper Swat and Adja­ cent Hill Tracks. Memoirs of the Archaeological Survey of India 42. Calcutta, Central Publ. Branch, 1930. 115 pp. + 8 pits. + 2 maps. 210. STEIN, Sir AURÉL An Archaeological Tour in Waziristan and Northern Baluchistan. Memoirs of the Archaeological Survey of India 37. Calcutta, Central Publ. Branch, 1929. 98 pp. + 27 pits. + 5 maps.

17

257

211. STEIN, M. A. Ancient Khotan. Detailed Report of a Journey of Archaeo­ logical and Geographical Exploration in Chinese Turkestan. With collab. of F. H. Andrews. Vol. 1-2. Oxford, Clarendon Press, XXIV + 621 pp. + CXIX plates. Repr. New Delhi, Cosmo Publ. House, 1981, vol. 1-2. :Text; vol. 3.: Plates. 1.: XXIV + 315 pp. + 17 pits.; : XXIV + 316-621 pp. + 17 pits.; 3.: VII + 120 pits. 2.

212. STEIN, AURÉL Annual Report of the Archaeological Survey of India, Frontier Circle. Peshawar 1911-12, XXXVII + 16 pp. + 2 pits. + 2 maps.

213. STEIN, M. A. “Archaeological discoveries in the neighbourhood of the Niya river?’ In Journal of the Royal Asiatic Society 1901, pp. 369-372. 214. STEIN, Sir AURÉL “Archaeological exploration in Central Asia.” In Revealing India’s Past. London, The India Society, 1939. pp. 152182. Perzsa nyelvű összefoglalása: Atá’iq-i wásat-i Ásiyá [KözépÁzsia régiségei], Delhi, 1921. 48 pp. 215. STEIN, M. A. “Archaeological notes during exploration in Central Asia in 1906-1908.” In Indian Antiquary XXXVIII (1909), pp. 297332; XXXIX (1910), pp. 11-18, 33-13.

216. STEIN, Sir AURÉL Archaeological Reconnaissances in North-Western India and South-Eastern Iran. Antiquities described with the assist­ ance of F. H. Andrews. London, Macmillan, 1937. XII + 267 pp. + 34 pits. + 3 maps. 217. STEIN, Sir AURÉL “Archaeological Reconnaissances in Southern Persia.” In The Geographical Journal LXXXIII (Febr. 1934) pp. 119-134 + 1 map. (Klny. is.)

218. STEIN, M. A. “Archaeological work about Khotan.” In Journal of the Royal Asiatic Society 1901, pp. 295-300. 219. STEIN, Sir AURÉL “A survey of ancient sites along the ‘lost’ Sarasvati river.” In The Geographical Journal XCIX/4 (1942) pp. 173-182. (Klny. is.)

220. STEIN AURÉL “Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajzi és újabb kutató-utazások világában. ” In Budapesti Szemle 236 (1935) pp. 1-22 + 1 térk. (Klny. is.) A. STEIN “The Indo-Persian Borderland.”* 258

221. STEIN AURÉL “Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajz és újabb kutató-utazások világában.” A M. Tud. Akadémia 1934. okt. 11-én tartott összes ülésén vetített képekkel bemutatott előadás Berzeviczy Albert megnyitó beszédével. Bp. MTA, 1935. 26 pp. A. STEIN “The Indo-Persian Borderland.”*

222. STEIN M[ARC] A[UREL] [= STEIN AURÉL] Notes on Ou-k’ong’s account of Kashmir. Wien, 1896. 32 pp. 223. STEIN, M. A. Detailed Report on an Archaeological Tour with Buner Field Force. Lahore, 1898. Reprinted in the Indian Antiquary, 1899.

224. STEIN AURÉL Homokba temetett városok.—Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900- 1901-ben. Átdolg. Halász Gyula. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára 10. Bp. Lampel, 1908. XXIV + 326[2] pp. A. STEIN Sand-buried Ruins of Khotan. London 1903. Transl. and worked over by Gy. Halász, with the author’s permission.

225. STEIN, Sir AURÉL Innermost Asia and the story of China’s CentralAsian expansion. Delhiben tartott előadás 1927 nov. 10-én. Delhi, 1927. 22 pp. + 1 map. 226. STEIN, Sir AURÉL Innermost Asia. Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kan-su and Eastern Iran carried out and described under the orders of H.M.’s Indian Government by I-IV. Oxford, Clarendon Press, 1928. 227. STEIN, Sir AURÉL Introduction to Old Routes of Western Iran. Nar­ rative of an Archaeological Journey Carried out and Recorded by London, Macmillan, 1940. pp. VII-XX.

228. STEIN AURÉL Nagy Sándor nyomában Indiába. Ford. Halász Gyula. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban, szerk. Chol­ noky Jenő. Bp. Franklin-Társulat, é. n. [1931] 183 pp. + 100 kép + térképek. A. STEIN On Alexander’s Track to the Indus. Transl. from English. 229. STEIN AURÉL “Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz.” Az MTA 1929 okt. 12-iki összes ülésén tartott felolvasás. In Budapesti Szemle 624 (1929) pp. 161-190. (Klny. is. 32 pp. + 1 mell.) A. STEIN “On Alexander’s Track to the Indus.”* 17*

259

230. STEIN, Sir AURÉL “Notes on Alexander’s crossing of the Tigris and the battle of Arbela.” In The Geographical Journal C/4 (1942) pp. 157-164. (Klny. is.)

231. STEIN, M. A. “Notes on an archaeological tour in South Bihar and Hazaribagh.” In Indian Antiquary XXX (1901) p. 54 ff, 81 ff.

232. STEIN, M. A. “Notes on inscriptions from Udyana, presented by Major Deane.” In Journal of the Royal Asiatic Society, Oct. 1899, pp. 895-903 + 2 pits. (Klny. is.) Reprinted by Stephan Austin and Sons, Hertford, 1899.

233. STEIN, M. A. “Notes on the monetary system of ancient Kasmír.” In Numismatic Chronicle 19 (London, 1899) pp. 125-174. (Klny. is.)

234. STEIN, Sir AURÉL Old Routes of Western Iran. Narrative of an Archaeo­ logical Journey Carried out and Recorded by Antiquities examined, described and ill. with the assistance of F. H. Andrews. London, Macmillan, 1940. XXVIII + 432 pp. + XXXI pits. 235. STEIN, Sir AURÉL Old Routes of Western Iran. Narrative of an Ar­ chaeological Journey Carried out and Recorded by Assist. Fred H. Andrews. New York, Greenwood Press, 1969. XXVIII + 432 pp. + 56 pits. Repr. of the London 1940 edition.

236. STEIN, Sir AURÉL “On Alexander’s route into Gedrosia: an archaeo­ logical tour in Las Bela.” In The Geographical Journal CII (1943) pp. 193-227. (Klny. is.) 237. STEIN, Sir AURÉL On Alexander’s Track to the Indus. Personal Nar­ rative of Exploration on the North-West Frontier of India carried out under the order of H. M.’s Indian Government by London, Macmillan, 1929. XV + 182 pp. + 97 ill. + 2 maps. Magyarul: Nagy Sandor nyomában Indiába. Ford. Halász Gyula. Bp. 1931. 238. STEIN, M. AURÉL “On the history of the Sahis of Kabul.” In Fest­ gruss an Rudolf von Roth, 1893. pp. 200-222.

4R

260

239. STEIN AURÉL ősi ösvényeken Ázsiában I-П. Három kutató utam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain. Ford. Halász Gyula. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban, szerk. Chol­ noky Jenő. Bp. Franklin-Táreulat, é. n. [1934] VIII + 247 pp. + 148 kép + 1 térk. A. STEIN On Ancient Tracks to Asia I-II. * 240. STEIN, M. A. “Preliminary notes on an archaeological tour with Buner Field Force.” In Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1898.

241. STEIN, M. A. Preliminary Report on a Journey of Archaeological and Topographical Exploration in Chinese Turkestan. Published under the authority of His Majesty’s Secretary of State for India. London, 1901. 4 + 71 pp. + 16 pite. 4- 13 photos. 242. STEIN, M. A. Report on Archaeological Survey Work in the NorthWest Frontier Province and Baluchistan for the Period from January 2nd, 1904, to March 31st, 1905. Peshawar, 1905.

243. STEIN AURÉL Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. Az angol eredeti nyomán átdolgozta Halász Gyula. Az MTA segítségével kiadja а К. M. Természettudományi Társulat. LXXXVIII к. Bp. К. M. Természettudományi Társulat, 1913. 643 pp. + 24 pp. + 192 kép + 16 mell. + 1 színes térk. A. STEIN Ruins of Desert Cathay. London 1912. Transl. and worked over by Gy. Halász with the author’s permission. 244. STEIN, M. A. Ruins of Desert Cathay. Personal Narrative of Explora­ tions in Central Asia and Westernmost China I-П. London, Mac­ millan, 1912. XXXVIII + 546 pp. + XXI + 517 pp. + 333 ills + XIII pits + 3 maps. Edinburgh, Clark, 1912.

245. STEIN, M. A. Sand-buried Ruins of Khotan. Personal Narrative of a Journey of Archaeological and Topographical Exploration in Chinese Turkestan. London, Fisher Unwin, 1903. 504 pp.; London, Hurst and Blackett, 19042, XLI + 503 pp. + 1 map. Magyarul: Homok­ ba temetett városok, ford. Halász Gyula. Bp. 1908.

261

246. STEIN, Sir AURÉL Serindia. Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China, carried out and described under the orders of H. M.’s Indian Government by-^I-V. Oxford, Clarendon Press, 1921. XXX + 1580 pp. + 345 ills. + 59 plans + CXXV pits. + 94 maps.

247. STEIN, Sir AURÉL 4‘Surveys on the Roman Frontier in ’Iraq and Trans-Jordan.” In The Geographical Journal 1940, pp. 428-438. Repr. London-Beccles, Print Clowes, 1940. 248. STEIN, Sir AURÉL “The ancient harbour of Tyre.” Book review. In The Geographical Journal 1939. Repr. London-Beccles, Print Clowes, 1939, 4 pp. 249. STEIN, Sir AURÉL “The ancient trade route past Hatra and its Roman posts.” In Journal of the Roman Asiatic Society 1941, pp. 299316. (Klny. is.) 250. STEIN, M. A. “The Castle of Lohara.” In Indian Antiquary 1897, pp. 225-232.

251. STEIN, Sir AURÉL “The Indo-Iranian Borderlands: their prehistory in the light of geography and recent explorations.” In Journal of the Royal Anthropological Institute LXIV (1934) pp. 181-202. 252. STEIN, Sir AURÉL “The site of Alexander’s passage of Hydaspes and the battle with Poros.” In Geographic Review 1932, pp. 30-45. 253. STEIN, Sir AURÉL “Une récente exploration en Transjordanie.” In Comptes Rendus de Г Academic des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, 1939. pp. 262-268. (Klny is.) A. STEIN “Recent exploration in Trans-Jordan.”*

254. STEIN, M. A. “White Huns and kindred tribes in the history of the Indian North-West Frontier.” In Indian Antiquary XXXV (1905) pp. 73-87.

255. STEIN, Sir AURÉL „Zum Feldzug Alexanders des Grossen an der Nordwestgrenze Indien.“ In Festschrift zur 700 Jahr-Feier der Kreuzschule 1926, pp. 61-71. A. STEIN “Alexander’s Campaign on the Indian North-West Frontier.”

262

256. STEJNBERG, J. L. „A középkeleti brit agresszió története.” Ford. Radó György. Művelt Nép, 1953. 292 pp. Ebben: I. Az indiai had­ műveletek a francia polgári forradalom korában, pp. 17-42; III. Háború Nepal, a marathiak és Burma ellen, pp. 70-81; V. A brit agresszió Észak-India és a szomszédos országok területén a 19. szá­ zad negyvenes-ötvenes éveiben, pp. 99-119; VI. Az 1857-59 évi indiai felkelés, pp. 119-146. Y. L. STEINBERG The History of the British Aggression in the Middle * East. Transl. from Russian. 257. SZEMJONOV, JURI A francia gyarmatbirodalom tündöklése és nyomo­ ra. Ismeretlen Világok sorozatban, szerk. Milleker Rezső. Ford. Halász Gyula. 28 képpel, 23 térképpel. Bp. Athenaeum, é. n. 439 pp. Ebben: I/VI. fej.: A franciák Indiában, pp. 67-81; VII. fej.: Kudarc két világrészben, pp. 82-98; II/I. fej.: A forradalom küzd a gyarmatokért, pp. 115-136. Y. SEMYONOV The Splendour and Misery of the French Colonial * Empire. Transl. from German: Glanz und Elend des französischen Kolonialreiches.

258. SZIGETI KORNÉL Brit-India múltja és jelene. Pestújhely, Szerző, é. n. [1937] 19[1] pp. K. SZIGETI The Past and Present of British India. * 259. SZTRUVE, V. V. (szerk.) Az Ókori Kelet világából. Ford. Borzsák Ist­ ván. Bp. Művelt Nép, 1956. 259[1] pp. Benne: India, pp. 225-232. V. V. STRUVE (ed.) The World of the Ancient East. * Transl. from Russian.

260. T. BÍRÓ, MfÁRIA] “The Indian ivory comb from Gorsium.” In Acta Archaeologica 37 (1987) pp. 419-430. 261. Tolnai Világtörténelme I-VIII. Szerk. Mangold Lajos dr.—Horváth Cyrill dr. Bp. Tolnai, é. n. Indiáról: I. Ókor: India története, pp. 32-52. (Ebben: India a buddhizmus előtt; A brahmanizmus; Buddha és tanítása; Magadha. A perzsák és Nagy Sándor Indiában. Szandrakottoez; Buddha tanainak fejlődése; Az újabb brahmaniz­ mus; Az indiai művészet.) IV. Újkor: A portugálok Indiában, pp. 29-33 ; Anglia gyarmatbirodalma, pp. 429^432. VIII. Legújabb kor: A gyarmatosító államok versenye: India. A szipoj-lázadás, pp. 196-200. TOLNAPs World History I-VIII. *

263

262. TÖRDAY ALIZ „1969: Gandhi születésének 100. évfordulója.—Beszélgetés Satish Kumar indiai íróval.” In Fejér Megyei Népújság 1968. ápr. 7. A. TORDAY “1969: Gandhi’s centenary. Interview with S. Kumar Indian writer.”*

263. VANSITTART [EDEN] Ázsia egy vidékéről származtak-e a Nepálban lakó gurkhák (vagyis a magarok, gurun gok, khasok, limbuk és sumvarok) a hunokkal ill. a magyarokkal?—Idézetek Vansittart ezredes “Gurkhas” c. művéből. Ford. Vojnich Oszkár. Bp. Buda­ pesti Hírlap Ny. 1913. 22 pp. Sections from Colonel VANSITTART’s Gurkhas. * 264. VARGA DOMOKOS 6s Napkelet. Az írott történelem kezdetei. Bp. Móra Könyvkiadó, 1973. 159[1] pp. D. VARGA Ancient Orient. The Beginnings of Written History. * 265. VÁLI FERENC dr. „Az indiai válság 1-2.” In Magyar Külpolitika, XXIII/8 (1942) pp. 6-7 és XXIII/9 (1942) pp. 5-6. F. VÁLI “The Indian Crisis 1-2.”*

266. VEKERDI, JÓZSEF “On the social prehistory of the Gypsies.” In Acta Orientalia 35 (1981) pp. 243-254. (Klny. is.) 267. VEKERDI JÓZSEF-MÉSZÁROS GYÖRGY A cigányság a felemelke­ dés útján. Bp. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, 1978. 48 pp. J. VEKERDI-GY. MÉSZÁROS Gypsies on the Path of Development. *

268. VERŐCZY IMRE Akbar (Dschelal ed din Mohammed India nagymogul­ ja) Isten árnyéka a Földön. (India egy császárjának élete és mun­ kája.) A Cornelius Társaság kiadványsorozata. Bp. [1944] 23 pp. I. VERÖCZY Akbar (Jelal ed din Mohammed, the Great Mughal of India)—the Shadow of the God on the Earth. (Life and work of an Indian Emperor.) * 269. [VERSEGHY FERENCZ] Az embed nemzetnek történetei, mellyeket a’ magyar nemességnek hasznos mulatságára összeszedett egy Emberszerető Hazafi. Budán 1810. Az első kötet nagy része: India. [F. VERSEGHY] Histories of the Human Nations. * 270. VÉKONY TAMÁS „Egy tisztes társaság üzelmei.” [A Brit-Kelet-Indiai Társaság.] In Interpress Magazin 1980/7 pp. 32-38. T. VÉKONY “Machinations of a respectable company.”* 264

271. Világtörténet I-XI. Főszerk. J. M. Zsukov. Bp. Kossuth, 1962-1984. I. köt. —(Ford. Auer Kálmán és Siklósi Mihály. Bp. 1962. 743 pp.) —VII. fej. Európa és Ázsia törzsei a fejlett neolit korban és a fém­ korba való átmenet idején. Ebben: Ázsia állattenyésztő és földmű­ velő törzsei az eneolit korban, pp. 223-228. XVI. fej. Az ókori India, pp. 413-416. XXV.fej. India az i.e. XV-VI. században, pp. 587-595. II. köt. —(Ford. Borzsák István és Hahn István. Bp. 1962.932 pp.) —XVII. fej. India az i. e. VI-II. században, pp. 554-570. XVIII. fej. India az i. e. I. századtól az i. sz. V. századig, pp. 571-587. XIX. fej. Az osztálytársadalom és az állam kialakulása Korea, Japán, Indokína, Indonézia és Ceylon népeinél. Ebben: Ceylon, pp. 602-608. XXII. fej. A rabszolgatartó rend fejlődése és bomlá­ sának kezdete Belső- és Elő-Ázsiában és a Fekete-tenger északi partvidékén. Ebben: A kusán királyság, pp. 684-688. П1. köt. —(Ford. Perényi József. Bp. 1963. 925 pp.) —II. fej. A feuda­ lizmus kialakulása és fejlődése Tibetben, Indokínában és Koreá­ ban. Ebben: Tibet, pp. 43-44. TV. fej. A rabszolgatartó rendszer bukása és a feudális viszonyok létrejötte Indiában (IV-VI. század), pp. 57-62. XVIII. fej. A feudális társadalom Tibetben, Indokínában és Koreában. Ebben: Tibet, pp. 287-290. XX. fej. Feudális államok Indiában a VII-XII. században, pp. 303-312. XXXVI. fej. Kína, Korea, Japán és India népeinek harca a mongol hódítókkal. Keletés Délkelet-Ázsia a XV. században. Ebben: India, pp. 552-563. IV. köt. —(Ford. Gáli Éva. Bp. 1963. 818 pp.)—IV. fej. A nagy föld­ rajzi felfedezések, pp. 81-99. XXV. fej. India a Nagymogulok álla­ ma, pp. 587-602. V. köt. —(Ford. Dolmányos István, Fenyő György, Gáli Éva, Niederhauser Emil. Bp. 1964. 782 pp.)—XII. fej. A Nagymogul Biroda­ lom felbomlása. India meghódítása az angolok által, pp. 263-293. VI. köt. —(Ford. Borzsák István. Bp. 1964. 839 pp.)—XXIII. fej. India végleges meghódítása, India népeinek harca az angol gyar­ matosítás ellen, pp. 290-301. XIX. fej. Az indiai nép felkelése az 1850-es években, pp. 400-413. XXXII. fej. Az irodalom és művé­ szet 1789-1871 között. Ebben: India, pp. 691-693. VII. köt. —(Ford. Mucsi Ferenc. Bp. 1965. 808 pp.)—XVI. fej. Kína, India és Korea népeinek ellenállása a tőkés hatalmak gyarmati el­ nyomásával szemben. Ebben: India, pp. 257-264. XX. fej. Ázsia ébredése. Ebben: Az indiai nemzeti felszabadító mozgalom fellen­ dülése, pp. 356-361. VIII. köt. —(Ford. Gáli Éva. Bp. 1965. 658 pp.)—XIV. fej. Az ázsiai és afrikai népek nemzeti felszabadító mozgalma. Ebben: Az indiai nép közdelme az angol gyarmati uralom ellen, pp. 431-442. 265

IX. köt. —(Ford. Józsa Péter. Bp. 1966. 742 pp.)— VT. fej. A nemzeti felszabadító mozgalom Indiában, Indonéziában, Szíriában és Marokkóban. Ebben: India, pp. 117—121. XI. fej. A nemzeti fel­ szabadító mozgalom a független és gyarmati országokban a tőkés világgazdasági válság éveiben. Ebben: Iiidia, pp. 243-248. XXIII. fej. A nemzeti felszabadító mozgalom Ázsia és Afrika gyarmati és függő országaiban 1934 és 1939 között. Ebben: India, pp. 431-435. X. köt. —(Ford. Márkus István. Bp. 1966. 718. pp.) XI. köt. —(Ford. Hangay Sándor, Zalai Edvin. Bp. 1984. 645[11 ] pp.) — III. rész. Nemzeti felszabadító mozgalom az 1945-1949-es évek­ ben. Ebben: India 1945-1947, pp. 366-371. Az Indiai Szövetség, pp. 371-378. Pakisztán, pp. 378-384. Ceylon, pp. 390-393. World History I-XI. Ed.-in-Chief: Y. M. Zhukov. Translated from Russian: Всемирная История. Moscow, 1955-1977. 272. Világtörténet képekben I. Az őskortól 1640-ig. ös és ókor: Hahn István és Szabó Miklós. Középkor: Kulcsár Zsuzsanna. Bp. Gondolat, 1972 724 pp. Ebben: Az Indus völgyi kultúra p. 59; India a hellenizmus korában pp. 178-179; Az indiai középkor kezdete pp. 288-291; Mohommedán hódítók Indiában pp. 342-345; A Mogulok Indiája pp. 610-613. World History in Pictures I. From prehistory to 1640.

273. Világtörténet évszámokban I-Ш. I. 1789-ig. összeállította: Engel Pál. II. 1789-1945. összeáll. Ormos Mária. III. 1945-1975. összeáll. Ormos Mária. Bp. Gondolat, 1982. 195 + 289 + 236 pp. World History in Dates I-IH. 274. WEBER TIBOR-VÁLI FERENC ,,India.” In Külügyi Szemle 1942 május, pp. 216-223; Klny. Pécs, Dunántúl, 10 pp. T. WEBER-F. VÁLI “India.”* 275. WEBER TIBOR “India, az angol birodalom nagy problémája.” In Kül­ ügyi Szemle 1932, pp. 169-176. Klny. Pécs, Dunántúl, 10 pp. T. WEBER “India—the great problem of the British Empire.”* 276. WEISZ, KERESZTÉLY JÁNOS [= WEISS, JOHANN BAPTIST] Világtörténet I-ХХП. Többek közreműködésével ford, és kiadta: Szabó Ferenc. Temesvár-Nagybecskerek, Csanád-Egyházmegyei Ny., 1900. Ebben: Az I. kötet Kelet története. A World History. J.B. WEISS’ work transl. from German, by F. Szabó. *

266

277. WOJTILLA GYULA A mesés India. A legrégibb magaskultúrától a XVin. szazadig. Bp. Gondolat, 1988. 278 pp. GY. WOJTILLA The fabulous India. From the Most Ancient High Culture to the 18th Century. * 278. WOJTILLA, GYULA „I. Hofman, Wege und Möglichkeiten eines indischen Einflusses auf die meroitische Kultur. Bonn 1975.“ Book review (in English) in Studia Aegyptiaca III. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek Kiadványai. Bp. ELTE, 1977. pp. 185-187.

279. WOJTILLA, GYULA “Indian village community according to the Kr$iparasara and some other contemporary sources.” In Les communautés rurales. Troisieme partie: Asie et Islam. Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions. XLII. Paris, 1982. pp. 119-129.

280. WOJTILLA GYULA „J. Laping: Die Landwirtschaftliche Produktion in Indien. Ackerbau-technologie und traditionelle Agrargesellschaft dargestellt nach dem Arthasastra und Dharmasástra. Wiesbaden 1982. Franz Steiner Verlag (= Beitráge zur Siidasienforschung Siidasien-Institute Universitat Heidelberg. Bd. 62) X + 155.“ Könyvismertetés in Antik Tanulmányok 30 (1983) pp. 295-296. GY. WOJTILLA Book review: “J. Laping: The Agrarian Production in India.”*

281. WOJTILLA, GYULA “OtSerki ekonomitéeskoy i sotzialnoy istorii Indii. Otv. red. L.B. Alaev, K.A. Antonova. Moskva 1973.” Book review (in English) in Journal of the Economic and Social History of the Orient 20 (1977) pp. 247-248. 282. WOJTILLA GYULA „Politikai elméletek a VII. századi ind irodalom­ ban.” In Keletkutatás 1973, pp. 157-161. GY. WOJTILLA “Political theories in the 7th century Indian litera­ ture.”*

283. WOJTILLA, GYULA “Problem of landownership in Early Mediaeval India from a literary source.” In Bharata Manisha Quarterly II/4 (Varanasi 1977) pp. 27-32.

284. WOJTILLA, GYULA „W. Ruben: Die gesellschaftliche Entwicklung im altén Indien. I. Die Entwicklung der Produktionsverháltnissen. Berlin 1967. Akademie-Verlag 242 p.“ Könyvismertetés in Antik Tanulmányok 21 (1974) pp. 97-98. GY. WOJTILLA Book review: “W. Ruben: The Social Development in Ancient India I.”*

267

285. WOJTILLA, GYULA „W. Ruben: Die gesellschaftliche Entwicklung im altén Indien. П. Die Entwicklung von Staat und Recht. Berlin 1968, Akademie Verlag 292 p.“ Könyvismertetés in Antik Tanulmányok 22 (1975) pp. 194-196. GY. WOJTILLA Book review: “W. Ruben: The Social Development in Ancient India II.”* 286. WOJTILLA GYULA „W. Ruben: Die gesellschaftliche Entwicklung im altén Indien. Bd. Ш. Berlin 1971/ * Könyvismertetés in Antik Tanulmányok 22 (1975) pp. 303-306. GY. WOJTILLA Book review: “W. Ruben: The Social Development in Ancient India III.”* 287. WOJTILLA GYULA „W. Ruben: Die gesellschaftliche Entwicklung im altén Indien. Bd. IV. Berlin 1971.” Könyvismertetés in Antik Tanul­ mányok 23 (1976) pp. 153-156. GY. WOJTILLA Book review: “W. Ruben: The Social Development in Ancient India IV.”* 288. WOJTILLA, GYULA „W. Ruben: Kulturgeschichte Indiens. Ein Versuch der Darstellung ihrer Entwicklung. Berlin 1978/ * Könyv­ ismertetés in Orientalische Literaturzeitung. Jahrgang 77, Nr. 2 (1982) pp. 183-184. GY. WOJTILLA Book review (in German): “W. Ruben: A Cultural History of India. An Attempt for Interpreting her Development.”*

289. ZALA TAMÁS „Az ’igazi’ Gandhi.” In Magyarország 1968/42, p. 10. T. ZALA “The ’real’ Gandhi.”* [Mahátmá].

290. ZVAVICS, I. „A Gandhi gyilkosság.” [A Lityeraturnaja Gazeta 1948 febr. 4.-i cikkének fordítása.] In Nemzetközi Munkásmozgalom Időszerű Kérdései 1948 febr.-márc., pp. 41-43. I. ZVAVICH “The murder of Gandhi.”* Transl. from Russian.

291. ZSUKOV, JEVGENYIJ „Mahatma Gandhi történelmi szerepe.—Levél a szerkesztőhöz.” ZnŰj Idő 1956/6, pp. 15-17. Y. ZHUKOV “Historical role of Mahátmá Gandhi. —Letter to the editor.”*

268

10. Történelem: A legújabb kor Politikatörténet Politikatudomány

History: Our Days Political History Political Sciences

1. „A Békeegyezményért!—India népe fokozza a harcot a békéért!” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1951 máj. 13., p. 2. “People of India for Peace.”*

2. „A Bombay-i munkások sztrájkja.7*9 ’ In Tartós Békéért, Népi Demokráciá­ ért ! 1952 jún. 15., p. 2. “Strike of the workers in Bombay.”* 3. „A Delhi Nyilatkozat.” Az Indian and Foreign Review 1985 febr. 15-i számából átvéve. In Nemzetközi Szemle 1985/6, pp. 75-76. “The Delhi Declaration.”* Transl. of the text.

4. ADHIKARI, G. „Az indiai államok népeinek küzdelme.” In Nemzetközi Munkásmozgalom 1947/12., pp. 34-39. G. ADHIKARI “Struggle of the people of the Indian states.”* 5. „Adzsoj Ghos 1909-1962.” In Népszabadság 1962 jan. 14., p. 1. “Ajoy Ghosh 1909-1962.” Obituary. 6. ,,Ahmed, Ali Fakhruddin, India új elnökének rövid életrajza.” In Nép­ szabadság 1974 aug. 22., p. 2. “Short biography of Ahmed Fakhruddin Ali, the new President of India.”*

7. „Ajub Khan és Sasztri taskenti nyilatkozata.” „Lapzártakor jelentik: Meghalt Sasztri.” In Magyar Nemzet 1966 jan. 11., p. 1. “Communiqué of Ayub Khan and Shastri in Tashkent.” “Reported at deadline: Shastri died.”*

269

8. A keleti országok újkori története I-П. Szerk. I. M. Rejsznyer-B. K. Rubcov. Ford. Radó György. Bp. Művelt Nép, 1955. 592-482 pp. + 12 + 4 térképmelléklet. Ebben: I. köt. I. rész; India, pp. 137-190. II. rész: India, pp. 429-476. II. köt.: India, pp. 254-307. Modern History of the Oriental Countries I-II. Transl. from Russian: Новая история стран зарубежного востока. Moscow.

9. „A kínai honvédelmi minisztérium nyilatkozata valamennyi foglyulejtett indiai katonai személy szabadonbocsátásáról és repatriálásáról.” In Mai Kína 1963/6, pp. 3-5. “The Chinese Defense Minister about the release and repatriation of all the Indian captives.”* 10. 99A kínai külügyminisztérium jegyzékben tiltakozik az ellen, hogy az indiai kormány zendülő tibeti banditákat hasznai fel a kínai belügyekbe való beavatkozásra.” In Mai Kína 1963/6, pp. 6-7. “The Chinese Foreign Ministry protests against the use of the Tibetan bandits by the Indian Government to interfere into Chinese home affairs.”*

11. „A kommunista párt előretörése Indiában a világ második legnépesebb országában.” In Szabad Nép 1952 jan. 16., p. 5. “Success of the communist party in India, the country with the second largest population.”* 12. 99A Kommunista Párt nagyszerű előretörése Indiában.” In Szabad Nép 1952 márc. 14., p. 4. “Great spurt of the Communist Party of India.”* 13. „Aláírások százmilliói a Béke Hívei Világkongresszusa Állandó Bizott­ ságának felhívására!” (India) In Tartós Békéért, Népi Demokráciá­ ért 1 1950 máj. 14., p. 2. “The Permanent Commission of the World Congress of the Adherents of the Peace requests millions of signatures !”* 14. ALBERT BÉLÁNÉ „Az Indiai Kommunista Párt VII. kongresszusa.” In Pártelet 1965/2, pp. 70-75. В. ALBERT (Mrs.) “Vllth Congress of the CPI.”*

270

15. ALEKSZEJEV, A. „Az indiai politikai helyzethez.” A Novoje Vremja 1951/44 cikkének fordítása. In Anyag- és Adatszolgáltatás 1951/12, pp. 20-25. A. ALEKSEYEV “The Indian Political Situation.”* Transl. from Russian. 16. „A leszerelés, a függetlenség és az éhség a Gandhi-szeminárium napi­ rendjén.” In Magyar Hírlap 1969 szept. 30., p. 4. “Disarmament, independence and the famine on the agenda of the Gandhi-seminar.”* 17. „A mohamedán világpropaganda. Az új török kalifa.” In Magyar Kül­ politika 1922 dec. 24., p. 6. “The Muelim world-propaganda. The new Turkish Caliph.”* 18. „A munkanélküliség növekedése Indiában.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1949 okt. 14., p. 8. “The growing unemployment in India.”*

19. „A nemzeti felszabaditó mozgalom új foka és az antiimperialista erők egységének problémái.” A Béke és Szocializmus szerkesztősége által rendezett nemzetközi elméleti konferencia összefoglaló anyaga. A fordításokat ellenőrizte Lissauer Zoltán. In Béke és Szocializmus 1972/11, pp. 57-95. “New stage in the national independence movement and problems of the unity of the anti-imperialist forces.”* 20. „A nemzeti kérdés Ázsia és Afrika mozgalmaiban.” Elméleti szimpozion rövidített anyaga. In Béke és Szocializmus 1983/3, p. 73. “The problem of nationality in Asian and African movements.”* 21. „A népek érdekében az általános béke nevében. A Pravda vezércikke a kínai-indiai határincidensről.” In Népszabadság 1962 okt. 26., p. 5. “For the interest of peoples, in the name of the peace. Pravda’s editorial on Chinese-Indian border-conflict.”* 22. „A néptömegek erélyesen akcióba lépnek a béke fenntartásáért és meg­ szilárdításáért. Az összindiai Béketanács határozata.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1952 márc. 2., p. 2. “Declaration of the All-India Peace Council.”*

271

23. „A parlamentben, a parlamenten kívül.” Dzsagannath Szirkar beszél­ getése. In Béke és Szocializmus 18/3 (1975) pp. 114-121. “In the Parliament, out of the Parliament.” Interview with Jagannath Sirkar.”* 24. „A Renmin Ribao [Zsenmin Zsipao] Nehru állásfoglalásáról a tibeti kérdésben.” In Népszabadság 1959 máj. 7., p. 7. “The Renmin Ribao on Nehru’s statement on the Tibetan problem.”* 25. „A Pravda tudósítása az IKP УШ. kongresszusáról. ” In Cikkek a Nemzet­ közi Sajtóból, 1968 febr. 23. “The Pravda about the VUIth Congress of the CPI.”*

26. ASHLEIGH, CHARLES „India: az identitás válsága?” A Marxism Today 1984 aug. számából. In Nemzetközi Szemle 28/11 (1984) pp. 63-66. CH. ASHLEIGH “India: The Crisis of Identity ?”* Transl. from English. 27. „A szovjet nép minden nép iránti szeretetre és barátságra neveli gyerme­ keit.” (A Bulganyin-Hruscsov látogatás.) In Szabad Nép 1955 nov. 26., p. 3. “Soviet people teach their children to treat all the people with affection and friendship.”* 28. „A Szovjetunió népei az örök barátság testvéri jobbját nyújtják India népeinek.” (A szovjet delegáció Bombayban.) In Szabad Nép 1955 nov. 25., p. 3. “Soviet people offer a friendly handshake to the peoples of India.”* 29. „A sztrájkmozgalmak fokozódása. India.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért I 1948 július 21., p. 3. “Growing intensity of strikes in India.”*

30. „A Szvadhinata című újság évfordulója.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1952 márc. 23., p. 5. “Anniversary of the newspaper Svadhinata.”* 31. ATCSUTHAN, MÁDHAVAN „Az indiai szakszervezetek elfogadják a kihívást.” (Rámánudzsam: Az indiai munkásmozgalom c. könyvéről.) In Béke és Szocializmus 30/4 (1987) pp. 121-123. M. ATCHUTHAN “The Indian Trade Unions accept the challenge.” Book review: Ramanujam: The Indian Workers’ Movement. * 272

32. „A Thomas-féle javaslatok, az indiai alkotmány kérdése.” A külpolitikai Szemle rovatban. In Magyar Szemle VII/3 (1929), pp. 388-395. “The Thomas Proposals and the Indian Constitution.”* 33. AVAR KÁROLY „Az erőszak százada. A testőrök köszöntek, majd gyilkoltak.” In Népszava, 1985 szept. 26., p. 4. K. AVAR “The century of violence. The body-guards said good morning and killed her.”*

34. AVAR KÁROLY „India—Radzsiv bajai és reményei.” In Népszava 1987 jún. 22., p. 2. K. AVAR “India—Problems and hopes of Rajiv.”* 35. „А világ nagy megrendüléssel fogadta Shastri halálának hírét.” In Magyar Nemzet 1966 jan. 12., pp. 1-2. , “World-wide shock over Shastri’s death.”*

36. „Az ázsiai feszültség veszélyes fészke. A Pravda szerkesztőségi cikke a kínai—indiai határviszályról.” In Népszabadság 1963 szept. 20., p. 4. “Dangerous centre of the Asian tension. The Pravda’s editorial on the Chinese-Indian border-conflict.”* 37. „Az Indiai Kommunista Párt a Tájékoztató Iroda határozatáról.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1948 aug. 19., p. 6. “The Communist Party of India on the decision of the Information Bureau.”*

38. „Az IKP a választásokról.” In Nemzetközi Szemle 21/6 (1977) pp. 43-44. “The CPI about the elections.”* 39. „Az IKP 1958 ápr. 3-16. között Amritsarban megtartott rendkívüli kongresszusáról.” In Az MSZMP Külügyi Osztályának Tájékozta­ tója. Különszám (bizalmas). 1958 máj. “The Extraordinary Congress of the CPI in Amritsar, 3-16 April 1958.”*

40. Az Indiai Kommunista Párt 3. kongresszusa 1953 dec. 27-1954 jan. 4. Ford. Edelényi Katalin és Gábor Jozefa. Bp. Szikra, 1954. 69 pp. The Third Congress of the CPI. * Transl. from English. 41. „Az Indiai Kommunista Párt helyi konferenciái.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1951 szept. 9., p. 4. “Local Conferences of the CPI.”* 18

273

42. „Az Indiai Kommunista Párt második kongresszusa.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1948 ápr. 21., p. 11. “Second Congress of the CPI.”* 43. Az IKP IV. Kongresszusának határozata a jelenlegi helyzetről (1956 ápr.). Nemzetközi Munkásmozgalom. Ford. Gábor Jozefa. Bp. Szikra, 1956. 59[1] pp. The Fourth Congress of the CPI on the recent situation. *

44. „Az IKP VI. Kongresszusa.” In A Külügyi Osztály Tájékoztatója a nemzetközi munkásmozgalom időszerű kérdéseiről 1961/4. “The Sixth Congress of the CPI.”* 45. Az Indiai Kommunista Párt, az Indiai (Marxista) Kommunista Párt, az Indiai Nemzeti Kongresszus (Kormányzó) Párt és az Indiai Nemzeti (Ellenzéki) Párt 1971. évi választási kiáltványai. Ford. Csontos Rozália. Bp. MSZMP KB Politikai Főiskola Nemzetközi Politikai Kérdések Tanszék, 1971. 94 pp. The 1971. electoral-proclamations of CPI, of the CPI(M), of the Governing Indian National Congress, of the Opposition Indian National * Congress. Documents. Transl. from English. 46. „Az Indiai Kommunista Párt nyilatkozata Adzsoj Ghos elvtárs haláláról.” In Népszabadság 1962 jan. 14., p. 3. “The Communist Party of India on the death of comrade Ajoy Ghosh.”*

47. ..Az Indiai Kommunista Párt Politikai Bizottságának Nyilatkozata.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1951 nov. 4., p. 11. “Declaration of the Politbureau of the CPI.”* Transl. from English. 48. „Az Indiai Kommunista Párt programtervezete.” In Szabad Nép 1951 máj. 20., p. 4. “The draft programme of the CPI.”*

49. „Az Indiai Kommunista Párt programtervezete.” In Népszabadság 1964 júl. 14., p. 2. “The draft programme of the CPI.”* 50. „Az Indiai Kommunista Párt programtervezete.” A kalkuttai Szvadhinata lap 1959 ápr. 29-i számából. ín Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1951 máj. 13., pp. 5-6. “The draft programme of the CPI.”* Transl. from English.

274

51. „Az Indiai Kommunista Párt sikere a nemzeti függetlenségért vívott harcban.” In Szabad Nép 1952 febr. 14., p. 1. “The success of the CPI in the national liberation movement.”* 52. „Az Indiai Kommunista Párt választási kiáltványa.” In Szabad Nép 1951 szept. 5., p. 4. “Electoral Proclamation of CPI.”* Transl. from English.

53. „Az Indiai Kommunista Párt választási kiáltványa.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1951 szept. 2., pp. 5-8. “Electoral Declaration of the CPI.”* Transl. from English. 54. „Az IKP választási kiáltványa.” In Nemzetközi Szemle 1/2 (1957) pp. 97-105. “The electoral proclamation of CPI.”* Doc. transl. from English. 55. „Az IKP Központi VB-nak 1958 augusztus 7-12-i ülésén elfogadott nyilatkozata a keralai helyzetről.” A New Age 1958 aug. 24-i számá­ ból átvéve. In Nemzetközi Szemle 2/11 (1958) pp. 83-91. “The proclamation of the Central Committee of the CPI on the situation in Kerala.”* Transl. from English.

56. „Az indiai békeharcosok követelései.” In Tartós Békéért, Népi Demok­ ráciáért ! 1953 máj. 17., p. 1. “Demands of the Indian peace-fighters.”* 57. Az indiai diadalát—Nfyikolaj] A[lekszandrovics] Bulganyin és N[yikita] Sz[ergejevics] Hruscsov történelmi látogatása Indiában. Bp. Országos Béketanács, 1956. 32 pp. Glorious passage to India—N.A. Bulganin and N.S. Khroushchev’s visit to India. *

58. „Az indiai ellenállás.” A Külpolitikai Szemle rovatban. In Magyar Szemle 42/2 (1942) pp. 154-161. “The Indian resistance.”* 59. „Az indiai kérdés.” In Magyar Külpolitika 1922 márc. 26., p. 4. “The Indian question.”*

60. „Az indiai probléma.” A Külpolitikai Szemle rovatban. In Magyar Szemle 42/1 (1942) pp. 210-218. “The Indian problem.”* 18*

275

61. „Az Indiai Szakszervezetek Országos Kongresszusa.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1949 jún. 20., p. 3. * ‘Congress of the Indian Trade Unions.”* 62. „Az összindiai Béketanács határozata.” In Tartós Békéért, Népi Demok­ ráciáért 1 1952 máj. 25., p. 2. “Resolution of the All India Peace Council.”*

63. „Az utolsó Mogul.” In Interpress Magazin 1987/4, pp. 171-173. “The Last Mughal.”*

64. ÁGH ATTILA Az indiai külpolitika korszakváltásai (1947-1982). Bpt A Magyar Külügyi Intézet kiadása, 1983. 47 pp. A. ÁGH Turning points in the Indian foreign policy (1947-1982). * 65. ÁGH ATTILA „Haladás és elnemkötelezettség. ” In Népszabadság 1985 okt. 22., p. 4. A. ÁGH “Progress and non-alignment.”*

66. ÁGH ATTILA „Haladás és el nem kötelezettség: az Indiai Kongresszus (Párt) nemzetközi politikája.” In Az Indiai Kongresszus Párt száz éve. Bp. A Hazafias Népfront ОТ kiadványa, 1985. pp. 31-40. Á. ÁGH “Progress and non-alignment: the international policy of the Indian Congress (Party).”* 67. ÁGH ATTILA „India a globális világban.” In Bethlenfalvy G.—Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 99-103. A. ÁGH “India in the global world.”* 68. ÁGH, ATTILA “Ruling class and foreign policy in developing countries in the Afro-Asian region.” In Contemporary Affairs (New Delhi) vol. 1/1, Oct.-Dec. 1987. 69. ÁGH ATTILA „Viták a fejlődés alternatíváiról Indiában.” In Tájékoz­ tató, A Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztályának kiadványa. Bp. 1983/5, pp. 61-89. A. ÁGH “The alternatives of the development in India.”* 70. „Általános sztrájk Kalkuttában.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciá­ ért I 1952 júl. 27., p. 8. “General strike in Calcutta.”*

276

71. „Ázsia mozog.” In Magyar Külpolitika 1929 jún. 29., p. 7. “Asia in move.”* 72. BABIRÁK ILONA „Az indiai választások és a kommunista mozgalom.” In Nemzetközi Szemle 15/5 (1971) pp. 78-85. I. BABIRÁK “Indian elections and the communist movement.”*

73. BABIRÁK ILONA „Politikai küzdelmek Indiában az 1967. évi választá­ sok után.” In Elméleti és Módszertani Közlemények 8/12 (1972) pp. 77-89. I. BABIRÁK “Political struggles in India after the elections in 1967.”* 74. BALABUSEVICS, V. „India népei felszabadító harcának új szakasza.” In Közgazdasági Szemle 1949/12, pp. 688-692. V. BALABUSHEVITCH “New étape in the National Liberation Move­ ment of India.”* Transl. from Russian.

75. BALARAM, N.E. „India Kommunista Pártja 60 éves.” In Béke és Szocializmus 28/12 (1985) pp. 140-143. N.E. BALARAM “60th anniversary of the CPI.”* Transl. from English. 76. BALÁZS F. SÁNDOR India és a népi felszabadító mozgalom. Mi van a nagyvilágban? Az Országos Béketanács külpolitikai füzetei 14. Bp. Szikra, 1952. 19 pp. F. S. BALÁZS India and the national liberation movement. * 77. BALOGH ANDRÁS „A ’bandungi szellem’.” In A bandungi értekezlet. (Visszapillantás a 30. évfordulón.) Bp. Országos Béketanács, 1985. pp. 82-86. In English: “The ’Spirit of Bandung’.” in Bandung Thirty Years After. Bp. Országos Béketanács, 1985. pp. 86-90.

78. BALOGH ANDRÁS „A fejlődő országok helye a nemzetközi viszonyok­ ban. Magyarország és a fejlődő országok.” In Nemzetközi kérdések [Tankönyv]. Bp. Kossuth, 1988. pp. 256-277. A. BALOGH “The developing countries in the international relations. Hungary and the developing countries.”* 79. BALOGH ANDRÁS „A fejlődő országok helyzete. A nemzeti felszabadító mozgalom időszerű kérdései.” In A nemzetközi politika kérdései. Bp. Kossuth, 19821. pp. 98-125; 1984/852, pp. 98-124. A. BALOGH “Actual problems of the national liberation movement: the present state of the developing countries.”*

277

80. BALOGH ANDRÁS „A fejlődő országok közös külpolitikai fellépéseinek fő kerete — az el nem kötelezettek mozgalma.” In Nemzetközi politika [Tankönyv]. Bp. Kossuth, 1988. pp. 331-348. A. BALOGH “Common ground for the foreign policy of the developing countries — the non-aligned movement.”* 81. BALOGH ANDRÁS „A fejlődő országok néhány időszerű problémája.” In Külpolitika 1981/2, pp. 18-32; uez: in Reflektor (Válogatás a politikai sajtó cikkeiből). 1981/1, pp. 65-96. A. BALOGH “Actual problems of the developing countries.”*

82. BALOGH ANDRÁS „A harmadik világ válsága és a nemzetközi kapcso­ latok.” In Külpolitika 1984/2, pp. 3-15 és uez: in Reflektor 1984/4, pp.85-105. A. BALOGH “Crisis of the Third World and international relations.”* 83. BALOGH, ANDRÁS “A Hungarian Viewpoint on Non-Aligned Move­ ment.” In Mainstream (New Delhi) 15 Jan. 1983, pp. 15-20.

84. BALOGH ANDRÁS „A nacionalista eszmék néhány sajátossága a fejlődő országokban.” In Reflektor. Válogatás a politikai sajtó cikkeiből 1982/4, pp. 75-100. With English Supplement: A. BALOGH 4‘Some characteristics of the nationalist ideas in the de­ veloping countries.” MTI Press 1982/3, 27 pp.

85. BALOGH ANDRÁS ,,Az Egyesült Államok harmadikvilág-politikájának sajátosságai (1981-84).” In Külpolitika 1985/2, pp. 3-34. A. BALOGH “Characteristics of the Third World policy of the United States (1981-84).”* 86. BALOGH ANDRÁS „Az el nem kötelezettek mozgalma.” A Politikai Vitakör Kiskönyvtára 1979/8, pp. 70-87. A. BALOGH “The Non-Aligned Movement.”*

87. BALOGH, ANDRÁS [Az el nem kötelezettek mozgalmának fejlődése.] Pandzsábiul a Pantak Samachar (New Delhi) 1983 jan. 30; jan. 31; febr. 1; febr. 2; febr. 4-i számaiban. A. BALOGH [“Development of the Non-Aligned Movement.”*] In Panjabi.

278

88. BALOGH, ANDRÁS [„Az el nem kötelezettek mozgalmának jelenlegi problémái.”] (Urdú nyelven.) In Musalman (Madras) 29. Jan.; ’30. Jan.; 31. Jan. 1983. A. BALOGH “Recent problems of the Non-Aligned Movement.”* In Urdü. 89. BALOGH ANDRÁS „Az el nem kötelezett országok csúcsértekezlete Új Delhiben.” In Külpolitika 1983/2, pp. 86-102. A. BALOGH “Summit of the non-aligned countries in New Delhi.”*

90. BALOGH ANDRÁS „Az el nem kötelezett országok delhi értekezlete.” In Propagandista, 1983/4, pp. 44-56. A. BALOGH “The Delhi Summit of the non-aligned countries.”* 91. BALOGH, ANDRÁS [„Az el nem kötelezett országok mozgalmának új problémái.”] Urdúul, in Nadeem (Bhopal) 1983 febr. 2. A. BALOGH [“New Problems of the non-aligned countries.”*] In Urdu.

92. BALOGH ANDRÁS „Az el nem kötelezett országok szerepe a békéért és az enyhülésért vívott küzdelemben.” In Tanulmányok a fejlődés és gazdasági együttműködés, az el nem kötelezettség és a környezet­ védelem témaköréből. „Béke és Fejlődés” sorozat. Bp. Országos Béketanács, 1980. pp. 12-22. A. BALOGH “The role of the non-aligned countries in the fight for peace and détente.”* 93. BALOGH, ANDRÁS [Az el nem kötelezettség néhány időszerű kérdése.] pandzsábíul a Gurmat Lók (New Delhi) 1983 jan. 25; febr. 1. és febr. 8.-i számaiban. A. BALOGH “Actual problems of the non-aligned movement.”* In Panjabi. 94. BALOGH ANDRÁS „Az imperializmus új stratégiája és a fejlődő orszá­ gok.” In Propagandista 1982/1, pp. 92-107. A. BALOGH “The new strategy of imperialism and the developing countries.”* 95. BALOGH ANDRÁS „Az indiai kommunisták harca a függetlenségért és a társadalmi haladásért az ország gyarmati időszakában.” In Párt­ történeti Közlemények 1979/1, pp. 147-195. A. BALOGH “The fight of the Indian communists for independence and social progress in the colonial period.”*

279

96. BALOGH ANDRÁS Az indiai nemzeti felszabadító mozgalom (19051947). Tudományos Szocializmus Füzetek 47. Bp. Az Oktatási Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya (sokszo­ rosított), 1978. 120 pp. A. BALOGH The Indian Independence Movement (1905-1947). * 97. BALOGH ANDRÁS „Az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt (I) harca a nemzeti függetlenségért és egységért.” In Az Indiai Nemzeti Kong­ resszus Párt szervezete. Bp. Hazafias Népfront Országos Tanácsa. 1985. pp. 16-30. A. BALOGH “The struggle of the Indian National Congress (I) (Party) for independence and unity.”* 98. BALOGH ANDRÁS „Az Indiai óceán váljék békeövezetté.” In Béke­ mozgalmi Körkép [Bp. OBT] 1983/1, 16 pp. A. BALOGH “Let the Indian Ocean be a Peace-Zone.”* 99. BALOGH ANDRÁS „Az indiai szubkontinens.” In Fejlett országok, fejlődő országok. Tankönyv. Bp. Kossuth, 1983-84. pp. 324-347. A. BALOGH “The Indian Sub-Continent.”*

100. BALOGH, ANDRÁS “Current issues of the Non-Aligned Movement.” In Detente (New Delhi) Febr.-March, 1983, pp. 7-14.

101. BALOGH ANDRÁS „Dél- és Délkelet-Ázsia.” In Fejlett tőkés országok, fejlődő országok. A Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosí­ tott tagozatának jegyzete. Bp. Kossuth, 1980. pp. 291-315. A. BALOGH “South- and Southeast Asia.”* 102. BALOGH, ANDRÁS “Evolution and current issues.” In Link (New Delhi), Jan. 26. 1983, pp. 73-78.

103. BALOGH, ANDRÁS “Evolution of the Non-Aligned Movement.” In Headline India (New Delhi), March-April, 1983, pp. 9-11. 104. BALOGH ANDRÁS „Havanna után az el nem kötelezettekről.” In Propagandista 1979/5, pp. 86-102. A. BALOGH “About the Non-Aligned Ones—after Havanna.”*

280

105. BALOGH ANDRÁS „Két évtizedes harc az el nem kötelezettek mozgal­ mának imperialista-ellenes egységéért.” In Külpolitika 1979/2, pp. 3-22. A. BALOGH “Two decades for the anti-imperialist unity of the NonAligned Movement.”*

106. BALOGH ANDRÁS „Nacionalizmusok a harmadik világban.” In Nép­ szabadság 1982 márc. 4., p. 4. A. BALOGH “Nationalisms in the Third World.”* 107. BALOGH ANDRÁS „Nemzeti-gyarmati kérdés 1917 után. A LeninRoy vita.” In História 1987/4, pp. 10-12. A. BALOGH “The national-colonial problem after 1917. The LeninRoy debate.”*

108. BALOGH, ANDRÁS “New features in the Third World policy of the United States.” In Development and Peace 6/1, Spring 1985, pp. 50-75. 109. BALOGH ANDRÁS Társadalom és politika a gyarmati Indiában (19051947). Bp. Kossuth Könyvkiadó, 1979. 293[3] pp. + ill. A. BALOGH Society and Politics in the Colonial India. *

110. BALOGH, ANDRÁS The circumstances of the elections of March 1977. The internal and external political situation after the elections. In Studies on contempopary problems of Indian Sub-Continent (Ed. András Balogh) Bp. MTA VKI, 1979. pp. 147-156. 111. BALOGH, ANDRÁS ‘ ‘The Indian National Congress for independence and unity.” In Problems of the Liberation Movement and the Indepen­ dent Development of India. (Ed. Miloslav Krása) Prague, Czechoslo­ vak Society for International Relations-Oriental Institute of the Academy of Sciences, 1986. pp. 206-218. 112. BALOGH, ANDRÁS “The movement of the non-aligned countries.” Bp. International Organization of Journalists—Budapest Inter­ national Institute for the Training of Journalists, 1988. 27 pp.

113. BALOGH, ANDRÁS “The Non-Aligned Movement.” In Socialist Panorama (New Delhi), Jan. 1983, pp. 3-8. 114. BALOGH, ANDRÁS “The Non-Aligned Movement.” In Third World Economist (New Delhi), Febr.-March 1983, pp. 25-32.

281

116. BALOGH, ANDRÁS “The Non-Aligned Movement: its evolution and current issues.” In Development and Peace 1/2 (1980) pp. 191-199. (Also in French and Spanish.) 116. BALOGH, ANDRÁS “US and its Backyards.” In Patriot (New Delhi) Jan. 29., 1983. J17. BALOGH, ANDRÁS “US Middle East policy: old goals, new presidents.” In Patriot (New Delhi) Nov. 1., 1983.

118. BALOGH, ANDRÁS “US shadow over Indian Ocean.” In Patriot (New Delhi) Jan. 6., 1984. П9. BALOGH ANDRÁS “Útkeresés a fejlődő világban.” In Propagandista 1980/6, pp. 54-67. A, BALOGrH “Seeking ways and means in the Developing World.”*

120. BALOGH, ANDRÁS (ed.) Studies on Contemporary Problems of Indian Sub-Continent. Tanulmányok a Fejlődő Országokról 98. Bp. MTA Világgazdasági Kutató Intézet, 1979. 227 pp. 121. „Bangla Desh visszautasítja a kínai vádakat az ENSZ-felvétel ügyében.” In Magyar Nemzet 1972 aug. 15., p. 1. “Bangla Desh rejects the Chinese charges regarding UN-membership.”* 122. BARABÁS PÉTER „Indira Gandhi.” In Népszava 1984 nov. 1., p. 1., p. 3. P. BARABÁS “Indira Gandhi.”*

123. „Barátságunkat sem hegyek, sem távolságok nem akadályozhatják meg.” (A szovjet delegáció látogatása Indiában.) In Szabad Nép 1955 nov. 24., p. 3. “Our friendship is not impeded either by mountains or by distance.”* 124. BARKOVITS ISTVÁN „Válsággóc vagy békeövezet?” In Esti Hírlap, 1985 nov. 6., p. 5. I. BARKOVITS “Crisis-centre or peace-zone ?”♦

125. BASZU, J. „Marxizmus Indiában.” In Valóság 1970/1, pp. 111-112. Y. BASU “Marxism in India.”* Transl. from English.

282

126. BEGLOVA, N.S. ,, US A-India: az ellentétek nem szűnnek meg.” In Nemzetközi Szemle 28/4 (1984) pp. 52-60. N. S. BEGLOVA “USA-India: the conflicts persist.”* Transl. from Russian. 127. BEGUM, HAJRA „Új erők ébredése.” In Béke és Szocializmus 3/3 (1960) pp. 98-103. H. BEGUM “Rise of new powers.”* Transl. from English. 128. „Bengália kész tárgyalni Pakisztánnal. Abdusz Szamad nyilatkozata a Népszabadságnak.” In Népszabadság 1972 nov. 10., p. 3. “Bengal is ready for talks with Pakistan. Abdus Samad’s interview to the Népszabadság.' ’♦ 129. BOCSKARJOV, J. „Az indiai választások eredményeihez.” In Anyag- és Adatszolgáltatás 1952/3, pp. 14-17. Y. BOCHKAREV “On the results of the Indian elections.”*

130. BŐGŐS LÁSZLÓ „India és Pakisztán a háború ösvényén.” In Nemzet­ közi Szemle 16/1 (1972) pp. 69-75. L. BŐGŐS “India and Pakistan on the path of the war.”* 131. BŐGŐS LÁSZLÓ „Az India-Pakisztán közti háború és következményei.” In Nemzetközi Szemle 16/2 (1972) pp. 82-85. L. BŐGŐS “The war between India and Pakistan and its consequences.”*

132. BULGANYIN, N[IK0LAJ] A[LEKSZANDROVICS] Az indiai, burmai és afganisztáni útról. Jelentés a Szovjetunió Legfelsőbb Szovjetje Ülésszakán 1955 dec. 29-én. Bukarest, Állami Politikai Kiadó, 1956. 31 pp. N. A. BULGANIN Report on the trip to India, Burma and Afghanistan. * 133. BULGANYIN, N. A.-HRUSCSOV, N. SZ. Az indiai, burmai és afganisz­ táni út. Bp. Szikra, 1956. 63 pp. N. A. BULGANIN-N. S. KHRUSHCHEV The trip to India, Burma and * Afghanistan. Transl. from Russian. 134. „Bulganyin és Hruscsov elvtársak bangalori látogatása.” In Szabad Nép 1955 nov. 28., p. 3. “Comrades Bulganin and Khrushchev visit Bangalore.”*

283

135. „Bulganyin és Hruscsov elvtársak elutaztak Indiába.’9 In Szabad Nép 1955 nov. 18., p. 4. 4‘Comrades Bulganin and Khrushchev left for India.”*

136. „Bulganyin és Hruscsov elvtársak felszólaltak az indiai parlamentben.9’ In Szabad Nép 1955 nov. 23., p. 1. és 3. “Comrades Bulganin and Khrushchev spoke in the Indian Parliament.”* 137. „Bulganyin és Hruscsov elvtársak kalkuttai látogatásai.99 In Szabad Nép 1955 dec. 1., p. 3. “Comrades Bulganin and Khrushchev visit Calcutta.”* 138. „Bulganyin és Hruscsov elvtársak megtekintették Delhi nevezetességeit." In Szabad Nép 1955 nov. 20., p. 3. “Comrades Bulganin and Khrushchev visited sights of Delhi.”*

139. „Ceylon ifjúsága az amerikaiak koreai agressziója ellen." In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1952 aug. 17., p. 2. “Youth of Ceylon against the American agression in Korea.”* 140. „Ceylonban is megkezdődtek az ázsiai és csendesóceáni országok béke­ kongresszusának előkészületei." In Tartós Békéért, Népi Demok­ ráciáért! 1952 aug. 17., p. 2. “Preparations for the peace-congress of Asiatic and Pacific countries were started in Ceylon.”* 141. „Chandigar: Népi mozgalommá kell változtatni az Indiai Nemzeti Kong­ resszust." In Pest Megyei Hírlap 1976 jan. 3., p. 2. “Chandigarh: Indian National Congress should be a popular move­ ment.”* 142. CHARLOT, MICHEL „Miért éhezik India?" In Nemzetközi Szemle 9/3 (1965) pp. 65-68. M. CHARLOT “Why is India starving ?”* Transl. from French.

143. CHRIST, PETER „Magasröptű tervek, komoly nehézségek." In Nemzet­ közi Szemle 24/9 (1980) pp. 76-78. P. CHRIST “Great plans, serious difficulties.”* 144. CSANDRA, ROMES „Új jelenségek a békemozgalomban." In Béke és Szocializmus 16/5 (1973) pp. 123-128. R. CHANDRA “New phenomena in the peace-movement.”*

284

145. ,, Csáván az indiai választások tanulságait elemezte.” In Magyar Nemzet 1977 ápr. 6., p. 2. “Chavan analysing the Indian elections.”* 146. CSÁKÁNYI ANDRÁSNÉ „A parasztmozgaom helye és szerepe az indiai nemzeti függetlenségi mozgalomban a két világháború között és а П. világháború kezdetén.” In A Budapesti Műszaki Egyetem Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoportjának Közleményei 4/1 (1976) pp. 109-123. A. CSÁKÁNYI (Mrs.) “Place and role of the peasant-movements of India in the national liberation movement between the wars and on the eve of the Second World War.”* 147. „Dange, Sripad Amrit (az Indiai Kommunista Párt elnökének életrajza).” In Népszabadság 1965 jan. 8., p. 2. “Biography of S. A. Dange.”* 148. ,,Dange, S.A. elvtárs, az IKP KB tagjának sajtóértekezlete.” In Szabad Nép 1951 nov. 29., p. 6. “Press-conference of Comrade S. A. Dange, Member of CC of CPI.”*

149. DANGE, SRIPAT AMRIT Az indiai szakszervezeti mozgalom. Be­ számolók a szakszervezeti mozgalomban résztvevő kommunista pártok 1952 május 20-22-én, Kalkuttában megtartott konferenciá­ járól. Ford. Edelényi Katalin. Bp. Szikra, 1953. 99 pp. S. A. DANGE On the Indian Trade Union Movement. * Transl. from English. 150. DANGE, S. A. „Ázsia szakszervezeti mozgalmáról.” Sajtó alá rend. Bakos Ferenc. In Szakszervezeti Szemle 1974/2, pp. 92-97. S. A. DANGE “On the Asian trade union movement.”* Transl.

151. DANGE, S. A. „India a választások küszöbén.” In Béke és Szocializmus 10/2 (1967) pp. 3-26. S. A. DANGE “India on the eve of the elections.”* Transl. 152. „Decentralizáció készül Indiában. Érdekes hasonlat Budapesttel kapcso­ latban.” A Simon-bizottság jelentése. In Magyar Külpolitika 1930 aug., p. 7. “Decentralization in India. Report of the Simon Committee.”*

285

153. „Delhiben gyászünnepet tartottak Ghos elvtárs emlékére.” In Nép­ szabadság 1962 jan. 18., p. 5. “Memorial service for comrade Ajoy Ghosh in Delhi.”* 154. „Diplomáciai kapcsolat a NDK és India között.” In Magyar Hírlap 1972 okt. 5., p. 5. “Diplomatic relations between the GDR and India.”* 155. „Diplomáciai tárgyalások Új-Delhiben.” In Népszabadság 1966 jan. 16., p. 1. “Diplomatic talks in New Delhi” 156. DOBOZI ISTVÁN-LÁNG LÁSZLÓ (szerk.) A változó harmadik világ. (Válogatás a magyar fejlődéskutatások műhelyeiből). MTA Világ­ gazdasági Kutató Intézet soksz. kiadványa, Bp. 1985. 479[1] pp. I. DOBOZI-L. LÁNG (ed.) The Changing Third World. *

157. DUTT, R. C. “Post-Nehru India: decline of socialism.” In Development and Peace 6/1 (1985) pp. 186-201. 158. DUTT, R. PALME „A vajúdó India”. In Nemzetközi Szemle 11/7 (1967) pp. 21-34. R.P. DUTT “India in indecision.”* Transl.

r

159. „Dzsavant Szingh a diák 25.000 aláírás gyűjtésére vállalt kötelezettséget.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért I 1951 ápr. 15., p. 2. “Student Javant Singh engaged himself in collecting 25,000 signatures.”* 160. „Egy indiai haláltábor.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1952 febr 3., p. 11. “An Indian ’death camp’.”* 161. „Egymillió indiai fogadta szíves barátsággal a szovjet vendégeket.” (Üdvözlőbeszédek.) In Szabad Nép 1955 nov. 19., p. 3. “One million Indian received warmly the Soviet delegation.”* 162. „Elhamvasztották Adzsoj Ghos elvtárs holttestét.” „Az MSZMP KB részvéttávirata az Indiai Kommunista Párthoz.” In Népszabadság 1962 jan. 16., p. 3. “Corpse of comrade Ajoy Ghosh has been cremated.” “Cable of condolescence from the Central Committee of the Hungarian Socialist Work­ ers Party to the Indian Communist Party.”*

286

163. „Elhamvasztották a tragikusan elhunyt indiai miniszterelnököt.” In Magyar Nemzet 1966 jan. 13., pp. 1-2. “After the tragic death Indian Prime Minister [Shastri] was cremated.”* 164. „Éhínség Indiában.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1952 szept. 7., p. 4. “Starvation in India.”*

165. „Értekezik az Indiai Kommunista Párt Országos Tanácsa.” In Magyar Nemzet 1964 jún. 9., p. 2. “Session of the National Council of the CPI.”* 166. F. J. [= ?] „Az indiai válság.” In Magyar Külpolitika 1924 ápr. 3., p. 14. J. F. “The Indian crisis.”*

167. FARHAD, MOHAMMED „Banglades nehéz útja.” In Béke és Szocializ­ mus 22/11 (1979) pp. 32-39. M. FARHAD “Difficult way of Bangladesh.”* Transl. 168. FARKAS JÓZSEF GYÖRGY „Radzsiv Gandhi. Portré.” In Népszabad­ ság 1985 máj. 18., p. 9. J. GY. FARKAS “Rajiv Gandhi. A portrait.”*

169. FARKAS JÓZSEF GYÖRGY „Szikhek és hinduk. Beszélgetés André Béteille indiai egyetemi tanárral.” In Élet és Tudomány 39/51 (1984) pp. 1606-1607. J. GY. FARKAS “Sikhs and Hindus. Interview with Professor A. Béteille.”* 170. FÁBIÁN FERENC „Tibet—tizenhárom év után.” In Magyarország 1978 ápr. 16., p. 8. F. FÁBIÁN “Tibet —13 years after.”*

171. FEJES GYÖRGY „India útja a függetlenség felé.” In Magyar Szemle 42/1 (1942) pp. 71-85. GY. FEJES “India towards independence.”* 172. FENCSLK LÁSZLÓ-SOMOS PIROSKA (szerk.) Fejlődő országok— haladó eszmék. A bev. tanulmányt írta és a szöveget válogatta Kende István. Ford. Bauer Tamás, Benda Gyula et al. Bp. Kossuth, 1976. 406[4] pp.

287

L. FENCSIK-P. SOMOS (eds) Developing * ideas. Translations.

countries—Progressive

173. „Feszült helyzet a Kongresszus Pártban.” A Neue Zürcher Zeitung cikke nyomán. In Nemzetközi Szemle 3/1 (1959) pp. 57-60. “Tension in the Congress Party.”* Based on Neue Zürcher Zeitung. 174. „Félmilliós nagygyűlés Delhiben Hruscsov elvtárs tiszteletére.” In Nép­ szabadság 1960 febr. 13., p. 1. és p. 5. “Mass-meeting of half-а-million people in honour of Comrade Khrush­ chev.”* 175. „Fontos eszmecseréket tartottak az Indira Gandhi temetésén résztvevők.” In Magyar Nemzet 1984 nov. 6., p. 2. “Important talks between the participants on Indira Gandhi’s funeral.”*

176. „Forradalmi mozgalom Indiában. (Az indus nemzeti párt és a bolsevikok szövetkezése—A mozgalom vezérei—A bolsevikok győzelme Perzsiá­ ban.)” In Magyar Külpolitika 1921 jan. 30., p. 6. “Revolutionary movement in India. (The alliance of the Indian national party and the Bolsheviks. The Leaders of the movement. The Bolshe­ vik victory in Persia.) * 177. G. FEHÉR PÉTER Az erőszak mérnökei. Az én világom sorozatban. Bp. Kozmosz, 1986. 166[1] pp. Ebben: Indira Gandhi testorsége, pp. 113-125. P. G. FEHÉR Engineers of Violence. * 178. „Gandhi asszony Nehru szellemében kormányoz.” „Kállai Gyula távirata Indira Gandhihoz.” In Magyar Nemzet 1966 jan. 21., p. 2. “Mrs. Gandhi following Nehru’s path.”* “Gyula Kállai’s telegram to Indira Gandhi.”*

179. „Gandhi, Indira (India új miniszterelnöke).” In Népszabadság 1966 jan. 20., p. 1. “Indira Gandhi, the new Prime Minister of India.” 180. “Gandhi, Indira” (Életrajz.) In Népszabadság 1972 jún. 20., p. 3. “Indira Gandhi.” (Biography.) 181. “Gandhi, Indira—(1917-1984).” In Népszabadság 1984 nov. 1., p. 3. “Indira Gandhi-(1917-1984). ” 288

182. GANDHI, INDIRA „India egysége nem lehet vita tárgya.” Riporter: Farkas József György. Népszabadság 1984 ang. 4., p. 5. I. GANDHI “India’s unity is unquestionable.”* Interview.

183. GANDHI, RAJIV „A Szovjetunió nem fog cserbenhagyni minket.” A Newsweek cikke alapján. In Nemzetközi Szemle 30/1 (1986) pp. 73-74. RAJIV GANDHI “The Soviet Union will not leave us in lurch.”* 184. GANDHI, RAJIV „Létérdekek és külső kényszerek.” Riporter: Pierre Lellouche. In Nemzetközi Szemle 30/3 (1986) pp. 81-94. R. GANDHI “Vital interests and external pressure.”* Interview.

185. GARAI RÓBERT-BALOGH ANDRÁS-et al. „A fejlődő országok a világpolitikában.” In Külpolitika 1981/2, pp. 1-160. R. GARAI-A. BALOGH-et al. “Developing countries in world politics.”* 186. GÁTHY, VERA “A century-old party in the service of modernization.” In Problems of the Liberation Movement and Independent Develop­ ment of India. (Ed. M. Krása) Prague, The Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, 1986. pp. 219-230.

187. GÁTHY VERA „A. Lamballe: Le probléme tamoul á Sri Lanka.” Etnikai szembenállás. Tamilok és szingalézek Alain Lamballe nyomán. Könyvismertetés in Társadalomkutatás 1987/2, pp. 91-95. V. GÁTHY Book review: “A. Lamballe: The Tamil problem in Sri Lanka.”* 188. GÁTHY VERA Az indiai függetlenségi mozgalom néhány kérdéséhez. Egyetemi doktori értekezés. Gépirat. Bp. 1971. 243 pp. V. GÁTHY Problems of the Indian independence movement. Typescript, for University doctorate (PhD). 189. GÁTHY VERA „Balogh András: Társadalom és politika a gyarmati Indiában.” Könyvismertetés in Külpolitika 7/4 (1980) pp. 130-133. V. GÁTHY Book review: “A. Balogh: Society and Politics in Colonial India.” 190. GÁTHY, VERA “Changes in the Indian power structure during the emergency; Questions of democracy and bourgeois class dictatorship; Amendments to the Constitution.” In Studies on Developing Coun­ tries 98. Bp. 1979. pp. 139-146. 19

289

191. GÁTHY VERA ,,Egy százesztendős párt a modernizáció szolgálatában.’9 És: „Időrendi áttekintés.” In Az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt száz éve. Bp. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, 1985. pp. 41-85. V. GÁTHY “A century-old party in the service of modernization.”* And: “Chronology.”*

192. GÁTHY VERA ,,Egy szubkontinens példája. Balogh András: Társadalom és poliktika a gyarmati Indiában.’’Könyvismertetés, in Népszabadság 1979 aug. 30., p. 7. V. GÁTHY “Example of a Subcontinent.” Book review: “A. Balogh: Society and Politics in Colonial India.” 193. GÁTHY VERA „Falak Ahmedábádban. Adalékok az erőszak természet­ rajzához.” In Világosság 27/10 (1986) pp. 659-663. V. GÁTHY “Walls in Ahmedabad. Remarks to the nature of violence.”* 194. GÁTHY, VERA “Islamic culture-Indian culture.” In The Muslim East. Studies in Honour of Julius Germanus. Ed. by Gy. Káldy-Nagy Bp. Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1974. pp. 227-251.

195. GÁTHY VERA “Modernizáció Indiában. A Nemzeti Kongresszus politi­ kájáról és ideológiájáról.” In Világosság 28/2 (1987) pp. 124-131. V. GÁTHY “Modernization in India. The policy and ideology of the National Congress Party.”* 196. GÁTHY, VERA “Society and Politics in Colonial India by A. Balogh.” Book review in Development and Peace 2. (1981 Spring) pp. 261-263.

197. GEORGIJEV, V. „Sorsforduló a független India életében.” А Между­ народная жизнь 1985/3 cikke. In Nemzetközi Szemle 29/6 (1985) pp. 68-71. V. GEORGIEV “A decisive event in the life of the independent India.”* Transl. from Russian.

198. „Giri, V. Venkata Brionin folytatja megbeszéléseit Titóval.” In Magyar Szó 1972 júl. 9., p. 1. “V. V. Giri’s talks on Brioni with Tito.”* 199. „Ghos, Adzsoj Kumar emlékezete.” In Béke és Szocializmus 1962/2, pp. 124-125. “Memory of A. K. Ghosh.”* 290

200. GHOS, ADZSOJ KUMAR „A választások tanulságai. Levél NyugatBengáliából.” In Béke és Szocializmus 1962/8, pp. 119-122. A.K. GHOSH “A lesson of the elections. Letter from West-Bengal.”* Transl. from English.

201. GHOS, ADZSOJ „Az indiai helyzet néhány sajátossága.” In Béke és Szocializmus 1962/2, pp. 3-27. A. GHOSH “Specific features of the Indian situation.”* 202. GHOS, ADZSOJ „Az Indiai Kommunista Párt feladatai.” In Nép­ szabadság 1961 ápr. 8., p. 2. A. GHOSH “Task of the CPI.”*

203. GHOS, ADZSOJ „Az Indiai Kommunista Párt harcban a demokratikus egységfrontért, a népi demokratikus kormányért.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1951 okt. 21., pp. 3-5. A. GHOSH “CPI for the democratic common front, for people’s demo­ cratic government.”* 204. GHOS, ADZSOJ „Az IKP szervezeti szabályzatáról.” Az ГКР 1958 ápr. 8-12. közötti rendkívüli kongresszusa (Amritszár) által elfogadott új szervezeti szabályzat-tervezet. A New Age 1958 ápr.-i számából. In Nemzetközi Szemle 2/7 (1958) pp. 49-55. A. GHOSH “The Rules of the CPI.”* 205. GHOS, ADZSOJ „Goa felszabadítása.” In Népszabadság 1962 jan. 14., p. 3. A. GHOSH “Liberation of Goa.”* Transl.

206. GHOSH, ADZSOJ „Az indiai választások eredményeihez.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1952 márc. 30., pp. 4-5. A. GHOSH “Results of the Indian elections.”* Transl. from English. 207. GHOSH, AJOY „Az új amerikai veszély.” A New Age 1954/2. számából. In Külföldi Folyóiratszemle 1954/4, pp. 14-18. A. GHOSH “The new American danger.”* Transl. from English.

208. GHOSH, AJOY “General elections in India. (Általános választások Indiában).” Ismertetés a Labour Monthly 1952 májusi száma alap­ ján, in Közgazdasági Irodalmi Szemle 1952/6, pp. 326-329. A. GHOSH: “General elections in India.”* Review, transl. from English.

19*

291

209. GHOS, ADZSOJ „Goa felszabadítása.” In Béke és Szocializmus 5/3 (1962) pp. 15-21. A. GHOSH “Liberation of Goa/’* Transl. from English.

210. GHOSH, ADZSOJ „Kerala.” In A Béke és Szocializmus kérdései 1959/11, pp. 45-54. A. GHOSH “Kerala/" * Transl. from English.

211. GHOSH, AJOY „The nature of the American penetration in India. (Amerika Indiába való behatolásának természete.)” Ismertetés a New Times 1952 dec. 10-i számából, in Közgazdasági Irodalmi Szemle 1953/5. pp. 255-256. A. GHOSH: “The nature of the American penetration in India.”* Review, transl. from English.

212. „Giri, Venkata V.” (Életrajz.) In Népszabadság aug. 24., p. 3. (Vasárnapi melléklet.) “V. V. Giri.” (Biography.) 213. „Goa is teljesen felszabadult. Győzött az indiai nép harca. A volt portugál gyarmat 1961 dec. 19-én szabaddá vált.” In Népszabadság 1961 dec. 20., p. 1. “Goa has become free of Portugal colonialism on December 19, 1961.”* 214. GOGOI, PROMODE-BORA, PHANIS „Mi a gyökere az ’idegenek’ problémájának Asszámban?” In Béke és Szocializmus 27/2 (1984) pp. 84-90. P. GOGOI-PH. BORA “What is the root of the problem of the ‘foreign­ ers’ in Assam ?”♦ Transl. 215. GOGOLÁK LAJOS „A távolkeleti események és az indiai kérdés.” A Külpolitikai Szemle rovatban. In Magyar Szemle 42/3 (1942) pp. 160-161. A. GOGOLÁK “Far-eastern events and the Indian question.”*

216. GOGOLÁK LAJOS „Az indiai probléma.” A Külpolitikai Szemle rovat­ ban. In Magyar Szemle 42/4 (1942) pp. 213-214. L. GOGOLÁK “The Indian problem.”*

217. GOPALAN, A. „Az IKP nevében elmondott üdvözlő beszéd az SZKP XIX. kongresszusán.” In Anyag-és Adatszolgáltatás 1952 nov., pp. 11-12. A. GOPALAN “Welcome-speech of the CPI at the 19th Congress of the Soviet Communist Party.”* 292

218. GÖMÖRI ENDRE Pakisztán-Bangla Desh. Bp. Koesuth, 1974. 182[2] pp. E. GÖMÖRI Pakistan-Bangla Desh. * 219. GUPTA, BHUPESH „A rendkívüli állapot 100 napja.” A New Age-ben megjelent cikk fordítása. In Nemzetközi Szemle 19/12 (1975) pp. 72-77. BH. GUPTA “Hundred days of the Emergency.”* Transl. from English. 220. GUPTA, BHUPESH „India húsz év után.” Ford. In Valóság 1967/11. pp. 121-122. BH. GUPTA “India twenty years after.”* Transl. from English. 221. GUPTA, BHUPES „Kommunisták a parlamentben.” In Béke és Szocia­ lizmus 21/9 (1978) pp. 50-58. BH. GUPTA “Communists in the Parliament.”* Transl. 222. GUPTA, INDRADZSIT „Az indiai munkásmozgalom fejlődésének tényezői.” In Béke és Szocializmus 27/5 (1984) pp. 104-112. I. GUPTA “Factors of the development of the Indian workers’ move­ ment.”* Transl. from English.

223. GYAKOV, A. M. India 1918 és 1939 között. Ford. Siklósi Mihály. Bp. Szikra, 1951. 58[1] pp. A. M. DYAKOV India between 1918 and 1939. * Transl. from Russian

224. GYAKOV, A.M. [= DJAKOV, ALEKSZEJ MIHAJLOVICS] India és az angol imperializmus. Ford. Radó György. Bp. Művelt Nép, 1950. 263 pp. A. M. DYAKOV India and the British Imperialism. * Transl. from Russian. 225. „Gyakov, A.M. India és az angol imperializmus.” Könyvismertetés in Külgazdasági Szemle 1950/11-12, pp. 618-627. Book review: “A. M. Dyakov: India and the British Imperialism.”* 226. GYENES ANDRÁS „Az Indiai Kommunista Párt IX. Kongresszusa.” In Népszabadság 1971 okt. 21., p. 5. A. GYENES “IXth Congress of the CPI.”*

227. GYŐRI SÁNDOR „Szikh szeparatizmus — a tét: India egysége.” In Népszabadság 1982 nov. 10., p. 4. S. GYŐRI “Sikh separatism—at stake: India’s unity.”* 293

228. H. A. „Kucenkov, A. A. Az indiai kasztrendszer politikai funkciója.” Ismertetés, in Nemzetközi Szemle 1974/9, pp. 66-71. A. H. Review: “A. A. Kutsenkov: Political function of the Indian caste system.”*

229. [hahn] „Indira Gandhi.” In Magyar Ifjúság 1980 jan. 18., p. 16. [hahn] “Indira Gandhi.”* 230. HAJDÚ JÁNOS „Gandhi asszony visszatérése.” In Népszabadság 1978 nov. 10., p. 6. J. HAJDÚ “Return of Mrs. Gandhi.”*

231. HALÁSZ GYÖRGY „A Mahatma—jelen időben.” Magyar Hírlap 1983/16, p. 291. GY. HALÁSZ “The Mahatma—in present time.”* 232. HALÁSZ GYÖRGY „Huszonötéves a Köztársaság — India nemzeti ünnepe.” In Magyar Hírlap 1975 jan. 26., p. 6. GY. HALÁSZ “National festival of India — 25th anniversary of the Republic.”* 233. HALÁSZ GYÖRGY „India és Bangladesh: változó viszony.” In Kül­ politika 1977/3, pp. 89-100. GY. HALÁSZ “India and Bangladesh: changing relation.”*

234. HALMOSY DÉNES Nemzetközi szerződések 1945—1982. A második világháború utáni korszak legfontosabb külpolitikai szerződései. Bp. Közgazdasági és Jogi-Gondolat, 1985. 674 pp. Ebben: India függetlenségének megadása. (London, 1947 július 18.), pp. 126-127. Az India függetlenségéről szóló törvény (összefoglaló közlés), p. 128. Az öt elv—Pancsa Sila. Új-Delhi, 1954 június 28., p. 223. Kína és India miniszterelnökének közös nyilatkozata, pp. 224-225. A bandungi nyilatkozat. Bandung, 1955 április 24., pp. 273-281. A bandungi ázsiai-afrikai értekezlet záróközleménye, pp. 273-281. A Szovjetunió barátsági szerződései Afrika és Ázsia országaival 1971-1980., p. 447. A szovjet-indiai barátsági szerződés. Új-Delhi, 1971 augusztus 9., pp. 448-449. A békéről, barátságról és együtt­ működésről szóló szerződés a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és az Indiai Köztársaság között, pp. 449-452. D. HALMOSY International Contracts 1945-1982. Main Contracts in Foreign Policy of the Period after the Second World War. Introduc­ tions with texts from: a.) Documents of Regional Organizations 294

outside Western Europe 1940-1949. Royal Institute of International Affairs, London, New York. 1955. p. 52. b.) Supplement to “People’s China”, 1954 July 16. c.) Új-Kína [New China], 1985, April 24. d.) Pravda, 1971, August 10. 235. HARDGRAVE, ROBERT L. „India a 80-as évekbe lép.” A Current History 1982 májusi számában megjelent cikk rövidített fordítása. In Nemzetközi Szemle 1983/1, pp. 52-57. R. L. HARDGRAVE “India’s start in the 80s.”* Transl. from English. 236. HARMAT ENDRE „Gyász után. Bhutto-beadvány.” In Magyarország 1988 szept. 2., p. 13. E. HARMAT “After mourning. The Bhutto-petition.”* 237. HARMAT ENDRE „Hölgy a kormánynál? Benazir és a PDP. Föld­ csuszamlás nélkül.” In Magyarország 1988 nov. 25., p. 12. E. HARMAT “Lady heading the government? Benazir and the PDP. Without landslide.”*

238. HARMAT ENDRE „Zsarátnok. Pártok a porondon.” In Magyarország 1988 okt. 14., p. 8. E. HARMAT “Embers. Parties on the scene.”*

239. „Háború a szubkontinensen.” A Washington Post cikke nyomán. In Nemzetközi Szemle 16/1 (1972) pp. 76-77. “War on the Subcontinent.”* Based on a Washington Post article. 240. „Három cikk az indiai-pakisztáni háborúról.” In Nemzetközi Szemle 16/1 (1972) pp. 69-80. “Three articles on the Indo-Pakistani war.”* 241. „Hárommillió kalkuttai örömünnepe a szovjet államférfiak tiszteletére.” In Szabad Nép 1955 dec. 2., p. 3. “Festival of three million people in Calcutta in honour of the Soviet statesmen.”* 242. „Hindu-néger nagygyűlés Durbanban.” In Tartós Békéért, Népi Demok­ ráciáért ! 1949 febr. 21., p. 2. “Hindu-Black assembly in Durban.”*

295

243. HITCHENS, CH. „Sri Lanka: A harmadik világ kicsiben/’ A New Statesman 1979 jan. 19-i számából. In Valóság 1979/5, pp. 121-123. CH. HITCHENS “Sri Lanka—The Third World in little.”* Transl. from English. 244. „Hogyan rendez ’szabad választásokat’ az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt?” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1951 dec. 30., p. 7. “ ‘Free elections’ organized by the National Congress Party.”* 245. HOLLAI ШВЕ „Az IKP VI. Kongresszusa.” In Népszabadság 1961 máj. 6., pp. 2-3. I. HOLLAI “The Vlth Congress of the CPI.”*

246. „Holnap választják meg Nehru utódát.” In Esti Hírlap 1964 máj. 29., p. 1. “Nehru’s successor will be elected tomorrow.”* 247. „Hruscsov beszéde Bangalorban.” In Szabad Nép 1955 nov. 29., p. 3. “Khruehchev’s speech in Bangalore.”* 248. „Huszonöt éves az Indiai Köztársaság.” In Népszabadság 1975 jan. 26., p. 3. “25th anniversary of the Indian Republic.”* 249. „Huszonöt éves az Indiai Köztársaság.” In Népszava 1975 jan. 26., p. 3. “25th anniversary of the Indian Republic.”*

250. „Husszein, Zakir—az Indiai Köztársaság elnökének életrajza.” In Nép­ szava 1968 jún. 6., p. 1. “Zakir Husain—President of the Indian Republic.” Biography. 251. „India. Űjabb miniszterek tettek le a hivatali esküt.” In Magyar Nemzet 1979 júl. 31., p. 2. “India. Further ministers took the oath of office.”* 252. „India demokratikus erőinek újabb győzelme.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1953 márc. 28., p. 4. “Recent success of the Indian democratic forces.”*

253. „India, Egyiptom, Palesztina.” A Külpolitikai Szemle sorozatban. In Magyar Szemle 9/11 (1930) pp. 184-190. “India, Egypt, Palestine.”*

296

254. ,, Indi a elbúcsúzott meggyilkolt államfőjétől.” In Magyar Nemzet 1984 nov. 4., p. 1. “India said farewell to her assassinated Prime Minister.”*

255. „India és az NDK felvette a diplomáciai kapcsolatot.” In Magyar Nemzet 1972 okt. 10., p. 2. “Diplomatic relations established between India and the GDR.”* 256. „India fő politikai pártjai.” А Международная Жизнь 1962/11 számából átvéve. Ford. Hetényi Pál. In Dokumentumok 1962 dec. 22. pp. 140-144. “Main political parties in India.”* Transl. from Russian.

257. „India függetlenségének a jubileumát ünnepli.” In Népszabadság 1960 aug. 16., p. 4. “India celebrates her independence jubilee.”* 258. „India kérdése.” A Külpolitikai Szemle rovatban. In Magyar Szemle 42/4 (1942) pp. 211-217. “The problem of India.”*

259. „India Kommunista Pártja.” In Lobogó 1975 dec. 25., p. 2. “Communist Party of India.”* 260. „India Kommunista Pártjának 11. kongresszusa.” In Nemzetközi Szemle 22/7-8 (1978) pp. 59-70. “Xlth Congress of the CPI.”*

261. „India Kommunista Pártjának nyilatkozata a keralai helyzetről.” In Népszabadság 1959 aug. 4., p. 5. “Statement of the Secretary General of the CPI on the Keralan situa­ tion.”* 262. „India Kommunista Pártja Politikai Bizottságának Nyilatkozata.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1951 jún. 17., p. 4. “Declaration of the Political Bureau of the CPI.”* Transl. from English.

263. „India Kommunista Pártjának üdvözlete a kongresszushoz.” A kommu­ nista és munkáspártok üdvözlik az SzK(b)P XIX. Kongresszusát rovatban. In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1952 okt. 19., p. 8. “Greetings of the CPI for the 19th Congress of the SCP.”* 297

264. „India népe síkraszáll a békéért.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciá­ ért! 1951 máj. 27., p. 2. “People of India for peace.”* 265. „[India szakszervezetei]” Néhány sorban rovat. In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1950 febr. 12., p. 8. “Trade unions in India.”* 266. „India ügyvezető elnökének üzenete a parlamenthez.” In Nemzetközi Szemle 21/6 (1977) pp. 44-46. “Message by the Acting President of India to the Parliament.”* 267. „India ünnepe.” In Népszabadság 1971 jan. 26., p. 3. “Festival of India.”*

268. „Indiai mozaik.” Irodalmi szemle, összeáll. Földváry Zsuzsa. In Nemzet­ közi Szemle 25/12 (1981) pp. 37-45. “Indian mosaics.” A bibliographic survey of political events. * 269. „Indiai-pakisztáni katonai tanácskozás a kasmiri határvonal kiigazításá­ ról.” In Népszabadság 1972 aug. 13., p. 2. “Indo-Pakistani military talks on the readjustment of the borders.”*

270. „Indiai-Srí Lanka-i egyezmény a béke és a rend megteremtéséről Srí Lankán.”—Részletek. In Nemzetközi Szemle 32/1 (1988) pp. 95-96. “Excerpts from the Peace Treaty between India and Sri Lanka.”* Transl. from English. 271. „Indiában beiktatták Csaran Szingh kormányát.” In Magyar Nemzet 1979 júl. 29., p. 1. “Charan Singh’s government installed in India.”*

272. „Indira Gandhi asszonyt megválasztották India miniszterelnökévé.” In Magyar Nemzet 1966 jan. 20., pp. 1-2. “Mrs. Indira Gandhi has been elected as Prime Minister of India.”*

273. „Indira Gandhi az Indiai Kongresszuspárt miniszterelnök jelöltje.” In Népszabadság 1966 jan. 18., p. 1. “Indira Gandhi is the Indian Congress’ candidate for the post of the Prime Minister.”*

298

274. „Indira Gandhi az indiai szubkontinens országainak együttműködését sürgeti.” In Népszabadság 1972 aug. 13., p. 2. “Indira Gandhi urging the cooperation between the countries of the Indian Subcontinent.”* 275. „Indira Gandhi az új indiai miniszterelnök.9’ Életrajzzal. In Népszabadság 1966 jan. 18., p. 2. “Indira Gandhi is the new Prime Minister of India.”* 276. „Indira Gandhi, India új miniszterelnöke.” In Világesemények Dióhéjban 1966/2, pp. 44-45. “India’s new Prime Minister: Indira Gandhi.”*

277. „Indira Gandhi meggyilkolása után fia lépett az örökébe. Döbbenet és felháborodás világszerte a merénylet miatt.” In Magyar Nemzet 1984 nov. 1., pp. 1-2. “After the murder of Indira Gandhi her son succeeded her. Dismay and indignation all over the world at the assassination of Indira Gandhi.”* 278. „Indira Gandhi új reménysége.” In Magyarország 1981/51-52, p. 28. “Indira Gandhi’s new hope.”* 279. ISMAIL, RAZIA „Portrévázlat — Indira Gandhi.” In Magyar Hírlap 1972 jún. 20., p. 4. RAZIA ISMAIL “A portrayal of Indira Gandhi.”*

280. J. „Gandhi gyilkosság — elképesztő hipotézisek.” In Világesemények Dió­ héjban 1985/10, p. 32. J. “Gandhi’s assassination — striking hypotheses.”*

281. JANIKOVSZKY JÁNOS „Az I-kongresszus egy esztendeje.” In Nép­ szava 1981 jan. 15., p. 8. J. JANIKOVSZKY “One year of the I-Congress.”* 282. JANIKOVSZKY JÁNOS „Az indiai ’jéghegy’.” In Mai Magazin 1982/6, pp. 30-31. J. JANIKOVSZKY “The Indian ’iceberg’.”*

288. JONES, MERYL „A Dzsanata és a dzsóker.” A New Statesman 1979 febr. 9-i számából. In Valóság 1979/5, pp. 119-121. M. JONES “The Janata and the joker.”* Transl. from the New Sta­ tesman. 299

284. JOSHI, G. S. ,,Indira Gandhi: "Szemtől szemben a tragédiával’/’ Interjú. In Nemzetközi Szemle 19/9 (1975) pp. 36-38. G. H. JOSHI “Indira Gandhi: Face to face with the tragedy.” Interview. Transl. from English.

285. KALMÁR GYÖRGY „A vendég. Határkérdés-tárgyalások.” In Magyar­ ország 1981 júl. 5., p. 13. GY. KALMÁR “The guest. Border-talks ”♦ 286. K[ALMÁR] GY[ÖRGY] „Az angol gyarmatosítás öröksége. A hindusztáni konfliktus háttere.” In Népszabadság 1971 dec. 11., p. 6. GY. KALMÁR “Heritage of the British colonialism. Background of the Hindustani conflict.”*

287. KALMÁR GYÖRGY „Az indiai kommunista mozgalom helyzetéről.” In Társadalmi Szemle 22/12 (1967) pp. 58-70. GY. KALMÁR “On the situation of the Indian Communist movement.”* 288. KALMÁR GYÖRGY „Az indiai politika nagy fordulója.” In Népszabad­ ság 1969 júl. 14., p. 4. GY. KALMÁR “Great turn in the Indian political life.”*

289. KALMÁR GYÖRGY „Az indiai válság.” In Valóság 28/1 (1985) pp. 88-101. GY. KALMÁR “The Indian crisis.”* 290. KALMÁR GYÖRGY „Dange, S.A. nyilatkozata a közelgő választásokról, az IKP politikájáról.” In Népszabadság 1967 jan. 7., p. 3. GY. KALMÁR “S. A. Dange on the forthcoming elections and the policy of the CPI.”*

291. KALMÁR GYÖRGY „Álmaim Indiája.” In Valóság 1979/11, pp. 25-34. GY. KALMÁR “India of my dreams.”* 292. KALMÁR GYÖRGY „Bangladesh szabadsága.” In Valóság 1975/9, pp. 27-42. GY. KALMÁR “Freedom of Bangladesh.”* 293. KALMÁR GYÖRGY „Forró napok Indiában 1-6.” Útijegyzetek. In Népszabadság 1974 jún. 11., p. 6; 12., p. 6; 13., p. 6; 14., p. 4; 15., p. 6; 16., p. 4. GY. KALMÁR “Hot days in India.”* 300

294. KALMÁR GYÖRGY „India alternatívái. A helyzet a régi. Új politikai sakkhúzások.” In Világosság 1975/10, pp. 594-600. GY. KALMÁR “Alternatives for India.”* 295. KALMÁR GYÖRGY „India — egy politikai fordulat gazdaságpolitikai háttere.” In Nemzetközi Szemle 14/3 (1970) pp. 52-69. GY. KALMÁR “India — economico-political background of a political turn.”* 296. KALMÁR, GYÖRGY „India in 1977.” In Studies on Contemporary Problems of Indian Sub-Continent (ed. Balogh, András). Bp. MTA KESz soksz. 1979. pp. 7-22. 297. KALMÁR GYÖRGY „India negyedszázada.” In Népszabadság 1972 aug. 13., p. 4. GY. KALMÁR “25 years of India.”* 298. KALMÁR GYÖRGY „India választott.” In Társadalmi Szemle 26/5 (1971) pp. 62-66. GY. KALMÁR “Elections in India.”* 299. KALMÁR GYÖRGY „India: várakozások és realitás 1-2.” In Nép­ szabadság 1971 jan. 7-8., p. 6. GY. KALMÁR “India: expectations and reality 1-2.”* 300. [KALMÁR GYÖRGY] „Indiai kommunista vezetők az élelmiszer­ hiányról, a munkásmozgalomról, Taskentról. N. K. Krishnan és Yogindra Sharman az IKP Nemzeti Tanácsa titkársága tagjainak nyilatkozata.” In Népszabadság 1966 máj. 13., p. 2. [GY. KALMÁR] “Indian communist leaders on the food shortage, the workers movement, on Tashkent.”* 301. KALMÁR GYÖRGY Indira Gandhi. Második [19721] átdolgozott és bőví­ tett kiadás. Bp. Kossuth, 1985. 175[2] pp. GY. KALMÁR Indira Gandhi. * Second, revised and enlarged edition.

302. KALMÁR GYÖRGY Indira Gandhi. Bp. Kossuth, 1972. 243[1] pp. GY. KALMÁR Indira Gandhi * 303. KALMÁR GYÖRGY „Meggyilkolták Indira Gandhit.” In Magyar Ifjúság 1984 nov. 9., p. 4. GY. KALMÁR “Indira Gandhi was murdered.”* 301

304. KALMÁR GYÖRGY „Politikus portrék—Radzsiv Gandhi/9 In Interpress Magazin 1987/10, 54-61. GY. KALMÁR “Portraits of politicians — Rajiv Gandhi.”* 305. KALMÁR GYÖRGY „Üj helyzet Indiában.99 In Társadalmi Szemle 22/5 (1967) pp. 64-75. GY. KALMÁR “New situation in India.”* 306. KAMBI, D. „Megtorlások a kommunisták ellen Indiában." In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért I 1948 máj. 21., p. 11. D. KAMBI “Reprisals against communists in India.”* Transl.

307. KÁDÁR JÁNOS „Emlékezés Indirá Gándhíra." In Bethlenfalvy G Puekás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 95-97. J. KÁDÁR “Remembering Indira Gandhi.”*

308. KENDE ISTVÁN „Kommunista kormány—burzsoá államban. A keralai kísérlet." In Társadalmi Szemle 12/7-8 (1957) pp. 117-128. I. KENDE “Communist Government in bourgeois state. The Keralan experiment.”* 309. KENESEI ISTVÁN (szerk.) A Colombói értekezlet dokumentumai 1976 aug. 16-19. Ford. Czobor Zsuzsa. Bp. Kossuth, 1977. 178(5] pp. I. KENESEI Documents of the Colombo Conference, August 16-19, * 1976.

310. „Kibővítették az indiai kormányt." In Hétfői Hírek 1984 nov. 5., p. 2. “Indian Government enlarged.”* 311. „Kimondták az indiaiak egységét. (A gayai nagy kongresszuson az indiaiak szervezkedése az angol uralom ellen — szolidárisak Kemál basával.)" In Magyar Külpolitika 1923 ápr. 15., p. 4. “Indian Unity declared.”* 312. KISS ISTVÁN „India felosztása." In Társadalmi Szemle 2/9-10 (1947) pp. 732-734. I. KISS “Partition of India.”* 313. KOCSIS TAMÁS „Indira Gandhi körutazása." In Magyarország 1967/44, p. 5. T. KOCSIS “Indira Gandhi’s round-trip.”*

302

314. ,,Kommunista újságok betiltása Indiában.” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1948 aug. 24., p. 10. “Banning of communist newspapers in India.”* 315. „Konfliktus a kínai-indiai határon.” In Népszabadság 1962 okt. 26., p. 5. “Conflict at the Chinese-Indian border.”*

316. KOROM MIHÁLY „Az IKP 7. kongresszusa.” In Népszabadság 1965 jan. 5., p. 3. M. KOROM “The 7th Congress of the CPI.”* 317. „Koszigin elutazott Indiából.” „Egy héten belül kijelölik Shastri utódát.” In Magyar Nemzet 1966 jan. 15., p. 2. “Kosigyn has left India.”* “Shastri’s successor designated in a week’s time.”* 318. KOVÁCS ISTVÁN „A békés egymás mellett élés alapelvei. A kalkuttai értekezlet tanulságai.” Bp. Művelt Nép, 1955. 55 pp. I. KOVÁCS “Basic principles of the peaceful coexistence. Lessons of the Calcutta Conference.”*

319. KOZMA MÁRIA A keralai baloldali kormányok politikai tevékenységének néhány kérdése. A Művelődési Minisztérium Marxizmus Leninizmus Oktatási Főosztályának a kiadványa. Tudományos Szocializmus Füzetek 92 (soksz.) Bp. 1986. 60 pp. M. KOZMA Problems of the political activity of the leftist governments of Kerala. * 320. KOZMA MÁRIA „India gazdasági, társadalmi, politikai viszonyainak néhány csomópontja 1970-1980 fordulóján.” In A Budapesti Mű­ szaki Egyetem Marxizmus-Leninizmus Intézetének Közleményei 1987/2, p. 31. M. KOZMA “Main points of the economic, social and political situation of India around the turn of 1970-1980.”*

321. KOZMA MÁRIA „Néhány adalék az Indiai Kommunista Párt megalaku­ lásának történetéhez.” In A Budapesti Műszaki Egyetem Marx­ izmus-Leninizmus Tanszékcsoportjának Közleményei 1979, pp. 79-90. M. KOZMA “Contributions to the history of the Communist Party of India.”* 303

322. KOZMA MÁRIA „Népi demokratikus vagy nemzeti demokratikus forradalom. (Viták az indiai munkásmozgalomban a stratégiáról.)” In Történelem, politika, gazdaság. Felszabadulási tudományos ülés 1985 febr. 11. BME-MLIII. kötet, 1986. pp. 407-414. M. KOZMA “People’s democratic or national democratic revolution.”*

323. KOZMA MÁRIA „Viták India Kommunista Pártjában a stratégiai és taktikai irányvonalról (1947-1964). A párt kettészakadása.” In Párttörténeti Közlemények 1986/5, pp. 105-132. M. KOZMA “Discussions about the strategic and tactical policy of the CPI.”* 324. KÓS PÉTER dr. India nemzetközi helyzete és külpolitikai törekvései. KI tanulmányok. (Szolgálati használatra I) Bp. Magyar Külügyi Intézet, 1975. 101 pp. P. KÓS The international position of India and her aspirations in foreign * policy. 325. KÓS PÉTER dr. Japán és India kapcsolatainak alakulása, különös tekintettel eltérő politikai irányvonalaik hatására. Bp. Magyar Kül­ ügyi Intézet, 1984 dec. 45 pp. P. KÓS Relations between Japan and India in view of their different political course. * 326. -(köves)- [= KÖVES RÓZSA] „A Mahátma.” In Magyar Nemzet 1983 jan. 26., p. 9. [R. KÖVES] “The Mahatma.”*

327. KÖVES RÓZSA „India: Gazdaság és politika.” In Magyar Nemzet 1978 jún. 16., p. 3. R. KÖVES “Economy and politics.”*

328. „Közös nyilatkozat a szovjet-indiai tárgyalásokról.” In Magyar Nemzet 1973 dec. 1., Népszabadság 1973 dec. 1., Népszava 1973 dec. 1. “Communiqué about the Soviet-Indian talks.”* 329. KÖMÍVES IMRE „Tíz éves a független India.” In Társadalmi Szemle 12 (1957) pp. 97-114. I. KÖMIVES “The first decade of the Indian independence.”*

304

330. KRISNÁN, NARAJANA ,,A kezdeményezés a baloldal és a demokratikus erőké.” Ford. Székely Andorné. In Béke és Szocializmus 16/4 (1973) pp. 58-65. N. KRISHNAN “The initiatives are of the left and the democratic forces.”* Transl.

331. KRISHNAN, NARAJANA „A politikai erők új felállása és az Indiai Kommunista Párt feladatai.” In Béke és Szocializmus 15/8 (1972) pp. 94-99. N. KRISHNAN “The new set up of political forces and the tasks of the CPI.”* Transl. 332. KRISHNAN, N.K. „Az indiai politikai eseményekről.” In Béke és Szocializmus 12/12 (1969) pp. 78-86. N. K. KRISHNAN “On Indian political events.”* Transl. 333. KRISHNAN, N. „Az új helyzet Indiában és az IKP feladatai.” In Béke és Szocializmus 20/11 (1977) pp. 94-102. N. KRISHNAN “New situation in India and the tasks of CPI.”* Transl. 334. KRISHNAN, N. „Éles fordulat. Az IKP feladatai az új körülmények között.” In Béke és Szocializmus 18/10 (1975) pp. 28-36. N. KRISHNAN “Sharp turn. The task of the CPI in new circum­ stances.”* Transl.

335. KRISHNAN,N.K. „Választások és politikai harc Indiában.” In Béke és Szocializmus 28/7 (1985) pp. 112-118. N. K. KRISHNAN “Elections and political struggles in India.”* Transl. from English.

336. KRISHNAN, UNNI „Az új politikai gondolkodás dokumentuma.” In Béke és Szocializmus 30/2 (1987) pp. 109-113. U. KRISHNAN “Documents of the new political thinking.”* Transl. from English. 337. H. A. „Kucenkov, A. A.: Az indiai kasztrendszer politikai funkciója.” Ismertetés, in Nemzetközi Szemle 18/9 (1974) pp. 66-71. A. H. Review: “A. A. Kutsenkov: Political function of the Indian caste-system.”*

305

338. KUCENKOV, A.—KUCOBIN, P. „A hazafias erők sikere az indiai választásokon.” A Pravda cikke. In Nemzetközi Szemle 6/4 (1962) pp.86-88. A. KUTSENKOV-P. KUTSOBIN “The success of the patriotic forces on the Indian elections.”* Transl. from Russian.

339. LENGYEL, EMIL Krishna Menon. New York, Walker, 1962. 253 pp. 340. LÉVAI IMRE „Az indiai választások után.” In Valóság 20/9 (1977) pp. 75-85. I. LÉVAI “After the elections in India.”*

341. LÉVAI IMRE Az indiai választások után: a 20-pontos programról India gazdaságfejlesztési stratégiájának tükrében. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézete számára készített anyag. Bp. 1977. 24 + 3 + 5 pp. I. LÉVAI “In India, after the election.”* Typescript. 342. LIEVEN, ANATOL,,Indiai mohamedánok — megosztott elkötelezettség.” In Nemzetközi Szemle 28/11 (1984) pp. 70-76. A. LIEVEN “Muslims of India — shared alignment.”* Transl.

343. LUGOSI GYŐZŐ ,,Az indiai-óceáni térség az elmúlt két évtized nemzet­ közi politikájában.” In Clio 2 (1986) pp. 185-228. GY. LUGOSI “The Indian Ocean in the policy of the past two decades.”* 344. MADARÁSZ ALADÁR „S.N. Mishra: [Mahátmá] Gandhi gazdasági modellje.” Ismertetés, in Közgazdasági Szemle 1970/9, pp. 11161118. A. MADARÁSZ Review: “S.N. Mishra: Gandhi’s economic model.”* 345. ,,Ma döntenek Nehru utódjáról. Sasztrit tekintik a legesélyesebbnek.” In Magyar Nemzet 1964 jún. 2., p. 2. “Nehru’s successor will be decided today. Shastri is the strongest candi­ date.”* 346. MAKAI GYÖRGY A harmadik világ. Bp. Kozmosz, 1979. 195[5] pp. GY. MAKAI The Third World. *

347. MALHOTRA, AVTAR SZINGH „A pandzsábi válság: a szeparatisták visszautasításra találnak.” In Béke és Szocializmus 30/5 (1987) pp. 111-116. A.S. MALHOTRA “The Panjabi crisis: separatists refused.”* Transl. from English. 306

348. MALHOTRA, AVTAR SINGH „Az egyszerű emberek testvérisége nevé­ ben/’ In Béke és Szocializmus 27/2 (1984) pp. 79-84. A. S. MALHOTRA “In the name of the brotherhood of simple people.”*

349. MASCARENHAS, ANTHONY „Miért kezdett háborút India és Pakisz­ tán?” A Sunday Times 1971 dec. 6-i számából. In Nemzetközi Szemle 16/1 (1972) pp. 77-80. A. MASCARENHAS “Why did India and Pakistan start a war?”* Transl. from English.

350. „Mára halasztották az új indiai miniszterelnök megválasztását.—Indiai politikus az amerikai fajüldözők fogságában (Ram Lohia).” In Magyar Nemzet 1964 máj. 30., p. 2. “Election of the new Prime Minister of India postponed for today. An Indian politician in the custody of American rassists.”* 351. MÁRKUS GYULA „India és Pakisztán veszélyes konfliktusa.” In Társa­ dalmi Szemle 20/10 (1965) pp. 85-89. GY. MÁRKUS “Dangerous conflict between India and Pakistan.”*

352. MÁTÉ SÁNDOR „India, Pakisztán és a kásmiri kérdés. Történelmi tények és adatok.” In Népszabadság 1965 aug. 2., pp. 2-3. S. MÁTÉ “India, Pakistan and the Kashmiri problem. Historical facts and data.”* 353. „Megalakulásának 40. évfordulóját ünnepli az Indiai KP.” In Magyar Nemzet 1966 febr. 6., p. 2. “The CPI celebrates the 40th anniversary of its formation.”*

354. „Meggyilkolták Indira Gandhit.” In Magyar Hírlap 1984 nov. 1., pp. 1-2. “Indira Gandhi is murdered.”* 355. „Megmozdult Ázsia.” In Magyar Külpolitika 1922 febr. 5., p. 2. “Asia in move.”*

356. „Megválasztották India új miniszterelnökét. Nehru utóda Sasztri.” In Magyar Nemzet 1964 jún. 3., p. 1. “India’s new Prime Minister elected. Nehru’s successor: Shastri.”* 357. MENDE TIBOR „India 12 esztendő után.” In Nemzetközi Szemle 3/9 (1959) pp. 54-57. T. MENDE “India 12 years after.”* 20*

307

358. MENON, ACSUTHA „Egy haladó program és a dolgozók aktivitása.” In Béke és Szocializmus 20/1 (1977) pp. 55-60. A. MENON “A progressive program and the activity of the workers.”*

359. „Merre tart India ?” Az IKP Országos Tanácsának Közleménye. In Nem­ zetközi Szemle 18/9 (1974) pp. 57-63. “Wither India?”* Transl. doc. of the CPI. 360. „Még nincs döntés Nehru utódlásáról.” In Magyar Nemzet 1964 máj. 31., p. 2. “There is no decision yet over Nehru’s succession.”*

361. „Miért folyik a nyelvi háború Indiában?” In Valóság 1965/6, pp. 121-122. “What is the reason for the language-war in India?”* 362. „Miért tartunk a kommunistákkal?” Interjúk Pandzsábból. In Béke és Szocializmus 20/11 (1977) pp. 87-89. “Why are we joining communists ?”♦

363. MIRSZKIJ, G. I. „A hadsereg szerepe az ázsiai és az afrikai országok társadalmi fejlődésében.” In Nemzetközi Szemle 23/10 (1979) pp. 71-80. G. I. MIRSKY “The role of the army in the social development of the Asian and African countries.”* 364. MIRZA, A. B. „A ’sarvodaya’ avagy India szociális problémáinak látszó­ lagos megoldása. (Jegyzetek a mai indiai revizionizmusról.)” In A Béke és a Szocializmus Kérdései 2/7 (1959) pp. 109-114. A. B. MIRZA “The ’sarvodaya’ or the virtual solution of social problems of India.”* Transl. 365. MITRA, SZARADA „Az egész ifjúság egyesítésére hivatott szervezet.” In Béke és Szocializmus 2/11 (1959) pp. 89-91. S. MITRA “Organization destined to unite the whole youth.”* Transl. from English. 366. MITRA, SZARADA „Bandung eszméi és napjaink realitásai.” In Béke és Szocializmus 23/5 (1980) pp. 18-26. S. MITRA “Ideas of Bandung and realities of our days.”* Transl.

308

367. MJALO, К. G. „A ’harmadik világ’ a szélsőséges baloldali elképzelések­ ben.” А Вопросы философии 1972/1 cikke, ford. Bakcsi György. In Valóság 1972/4, pp. 22-30. K. G. MYALO “The Third World in the extreme leftist plans.”* Transl. from Russian: ..Проблемы третьего мира в левоекстремистском сознании.” 368. М. L. „Az IKP kongresszusa az ország helyzetéről.” In Társadalmi Szemle 20/2 (1965) pp. 89-95. L. M. “The Congress of the CPI about the situation in the country.”*

369. MOLNÁR S. EDIT (összeáll.) A fejlődő országok kiutat, szövetségest keresnek. Az Országos Béketanács kiadványa. Bp. MTI soksz. 1979. 49 pp. S. E. MOLNÁR (compiled) Developing countries seeking help. * 370. MUKERDZSI, SZADHAN „A demokratikus mozgalom erőpróbája.” In Béke és Szocializmus 11/8 (1968) pp. 102-106. S. MUKERJEE “Trial of the democratic movement.”* Transl. from English. 371. MUKERDZSI, SZADHAN „Az igazság nevében.” In Béke és Szocializ­ mus 22/7 (1979) pp. 131-136. S. MUKERJEE “In the name of the truth.”* Transl. from English. 372. NADAR, HADJANDA „A népi mozgalom hatalmas fellendülése.” In Béke és Szocializmus 7/10 (1964) pp. 134-139. H. NADAR “Great upsurge of the people’s movement.”* Transl.

373. NAGY JÁNOS „Az indiai választásokról.” In Társadalmi Szemle 7/4 (1952) pp. 351-358. J. NAGY “Elections in India.”* 374. NAGY JÁNOS „India szerepe a nemzetközi politikában.” In Társadalmi Szemle 9/11 (1954) pp. 86-106. J. NAGY “The role of India in international politics.”*

375. NAGY JÁNOS - RÉVÉSZ JÁNOS „A kasmiri kérdés.” In Szabad Nép 1952 aug. 28., p. 3. J. NAGY - J. RÉVÉSZ “The Kashmiri Question.”*

309

376. NAGY LÁSZLÓ „Bizalom a párt erejében.” [ГКР]. In Béke és Szocializ­ mus 15/2 (1972) pp. 70-75. L. NAGY “Trust in the party’s power.”*

377. NAGY LÁSZLÓ „Kommunista Párt — Zindabad! (Jegyzetek az IKP kongresszusáról.)” In Nemzetközi Szemle 16/1 (1972) pp. 61-69. L. NAGY “Communist Party—Zindabad !”♦ 378. NAMBUDIRIPAD, E. M. S. „India Kommunista Pártjának harca a nemzeti függetlenségért, a demokráciáért és a nép jólétéért.” In Szabad Nép 1953 jan. 13., p. 3. E. M. S. NAMBUDIRIPAD “The fight of the CPI for the national inde­ pendence, democracy and the well-being of people.”* Transl. 379. NAMBOODIRIPAD, E. M. S. „Miért nem időszerű jelenleg a szocialista átalakulás Indiában?” A New Age 1953/11 számából. In Külföldi Folyóiratszemle 4/1 (1954) pp. 28-33. E. M. S. NAMBOODIRIPAD “Why is the socialist transformation not actual in India?”* Transl. from English.

380. „Nanda Gulzarilal.” (Életrajz.) In Népszabadság 1966 jan. 12., p. 3. “Nanda Gulzarilal.” (Biography.) 381. NATARADZSAN, L. Hirosimától Bandungig. Bp. Szikra, 1956. 175 pp. L. NATARAJAN From Hiroshima to Bandung. * Transl. 382. NITECKA-JAGIELLO, B. - WIZIMIRSKA, B. „Nyugat- és Dél-Ázsia államainak szerepe a térségben.” In Nemzetközi Szemle 20/2 (1976) pp. 63-73. B. NITECKA-JAGIELLO - B. WIZIMIRSKA “The role of the countries of West and South Asia [in the region of the Indian Ocean].”* Transl. 383. „Növekedik és erősödik a békemozgalom. (India.)” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1950 ápr. 30., p. 11. “Peace movement in India.”*

384. „Növekszik India népének aktivitása.” In Tartós Békéért, Népi Demokrá­ ciáért ! 1951 dec. 16., p. 2. “Growing activity of the Indian people.”*

310

385. NYÁRÁDI RÓBERT (szerk.) A fejlődő országok társadalmi-gazdasági haladásának kérdései. Ford. Sárkány Veronika. Az Országos Béke­ tanács kiadványa. Bp. MTI soksz. 1980. 72 pp. R. NYÁRÁDI (ed.) Problems of socio-economic progress of the devel­ oping countries. * Translations. 386. ORESZTOV, 0. „Parlamenti választások Indiában.” A Bolsevik 1952/5 számából. In Külföldi Folyóiratszemle 11/4 (1952) pp. 52-57 0. ORESTOV “Parliamentary elections in India.” Transl. from Russian 387. „Örömünnep a felszabadult Goában.” „Brezsnyev: A szovjet emberek jól megértik az indiai nép Goa felszabadulása fölött érzett örömét.” ÁRKUS ISTVÁN Goa. In Népszabadság 1961 dec. 21., p. 1., 5. “Festival in the independent Goa.”* “Brezhnev: The Soviet people appreciate the joy of the Indian people felt over Goa’s independ­ ence.”* I. ÁRKUS “Goa.”* 388. PAÁL FERENC „A kasmiri konfliktus.” In Magyar Nemzet 1965 aug. 11., p. 1. F. PAÁL “The Kashmiri Conflict.”*

389. „Pakisztán: újabb atomhatalom?” In Nemzetközi Szemle 23/11 (1979) pp.59-62. “Pakistan: another atomic power ?”♦ 390. PANIKAR, К. B. „Az indiai munkások harca a fokozott kizsákmányolás ellen.” In A Szakszervezeti Világszövetség Hírei 1955 júl., pp. 17-19. К. B. PANIKAR “Struggle of the Indian workers against the exploita­ tion.”* Transl. from English. 391. „Parasztlázadások Közép-Indiában.” In Tartós Békéért, Népi Demokrá­ ciáért I 1948 június 6., p. 2. “Peasant riots in Central-India.”*

392. PÁLFI VIKTOR „A harmadik Nehru első éve.” Melléklet, in Magyar Hírlap, 1985 nov. 23., p. 10. V. PÁLFI “The third Nehru’s first year.”* 393. PEIRIS, DENZEL „Labilis hatalom Indiában.” In Nemzetközi Szemle 23/11 (1979) pp. 55-59. D. PEIRIS “Unstable power in India.”* Transl. 311

394. „Polliit, Harry elvtárs beszéde az IKP Ш. kongresszusán.” In Szabad Nép 1953 dec. 31., p. 3. “Speech of comrade Harry Polliit at the IHrd Congress of CPI.”* 395. „Pondichery és Goa.” In Szabad Nép 1954 ápr. 20., p. 4. “Pondichery and Goa.”*

396. P. SZABÓ JÓZSEF „Gandhi négy ország fővárosában.” In OrszágVilág 1985/26, p. 4. J. P. SZABÓ “Gandhi in the capitals of four countries.”* 397. P. SZABÓ JÓZSEF „Indirai találkozásaim.” In Rádióújság 1980/9., p. 4. J.P. SZABÓ “Meetings with Indi[r]a.”* 398. P. SZABÓ JÓZSEF „India-Kína.” In Interpress Magazin 1983/3, pp. 38-43. J. P. SZABÓ “India-China.”* 399. P. SZABÓ JÓZSEF „Kabul körül.” In Magyarország 1988/26, p. 12. J. P. SZABÓ “Around Kabul.”*

400. P. SZABÓ JÓZSEF „Nagy merényletek—Indira Gandhi.” In OrszágVilág 1985/25, pp. 20-21. J. P. SZABÓ “Great assassinations — Indira Gandhi.”* 401. P. SZABÓ JÓZSEF „Radzsiv éve.” In Magyarország 22/45 (1985) p. 8. J. P. SZABÓ “The year of Rajiv.”* 402. P. SZABÓ JÓZSEF „Vér Asszámban.” In Magyarország 20/10 (1983) p. 6. J. P. SZABÓ “Blood in Assam.”* 403. P. SZABÓ JÓZSEF—SZALAY ZSOLT A Perzsa-öböltől a Csendes­ óceánig. Bp. Zrínyi, 1976. 216 pp. J. P. SZABÓ—ZS. SZALAY From the Persian Gulf to the Pacific Ocean. *

404. „Radhakrisnan Szarvepalli.” Az Emberek és események rovatban. In Új Idő 1956/26, p. 30. “Sarvepalli. RadhakriBnan.”

405. „Radzsiv Gandhi. (Életrajz.)” In Népszava 1988 jún. 10., p. 2. “Rajiv Gandhi. (A biography.)”* 312

406. RADZSA, C. UNNI „Érdeklődés a marxizmus iránt Indiában.” In Béke és Szocializmus 12/2 (1969) pp. 126-128. CH. U. RAJA “Interest in Marxism in India.”* Transl. 407. RAJA, CH. UNNI „A baloldali erők egységének megszilárdítása. (Kera­ la)”. In Béke és Szocializmus 1968/10-11, pp. 79-83. CH. U. RAJA “Strengthening the unity of the leftist forces.”* Transl. 408. RAJA, CH. UNNI „A demokratikus erők sikere Indiában.” Ford. Lissauer Zoltán. In Béke és Szocializmus 1971/6, pp. 95-99. CH. U. RAJA “Success of the democratic forces in India.”* Transl. from English [ ?]. 409. RAJA, CH. UNNI „Engels India nemzeti felszabadító mozgalmáról és problémáiról.” In Béke és Szocializmus 13/9 (1970) pp. 81-84. CH. U.RAJA “Engels on the national liberation movement and its problems in India.”* Transl. from English [ ?].

410. RAMAN, V. „Az indiai reakció cselszövései.” In Béke és Szocializmus 5/3 (1965) pp. 160-161. V. RAMAN “Plots of the Indian reaction.”* Transl. from English.

411. RAO, RADZSESVARA „A függetlenség bonyolult útja.” In Béke és Szocializmus 30/11 (1987) pp. 113-119. ъ R. RAO, “Complicated way of the independence.”* Transl. from English. 412. RAO, RADZSESVARA „Fogjunk össze a jobboldali veszély ellen.” Ford. Lissauer Zoltán. In Béke és Szocializmus 16/8 (1973) pp. 48-54. R. RAO “Let us join against the rightist dangers.”* Transl. from English. 413. RAO, RADZSESVARA „Fontos mérföldkő. Az Indiai Kommunista Párt 11. kongresszusáról.” In Béke és Szocializmus 21/7 (1978) pp. 28-37. R. RAO “An important mile-stone. The Xlth Congress of the CPI.”* Transl. from English. 414. RAO, RADZSESVARA „Történelmi felelősségtudat.” In Béke és Szocia­ lizmus 18/5 (1975) pp. 57-65. R. RAO “Historical sense of responsibility.”* 415. RÁCZ PÉTER „Guruk és akalik.” In Interpress Magazin 1986/9, pp 14-25. P. RÁCZ “Gurus and akalis.”* 313

416. REDDI, N. RADZSASZEKHARA „A káderek képzése: lépésről lépésre.” In Béke és Szocializmus 21/11 (1978), pp. 53-57. N.R.REDDI “Education of cadres: step by step.”* Transl. from Eng­ lish. 417. „Rövid információ — tények és adatok az Indiai Kommunista Pártról.” In Béke és Szocializmus 16/1 (1973) p. 136. “Brief information — facts and data about the CPI.”*

418. -s-[KORMOS ZSÓFIA] ,,Beszélgetés Indira Gandhi asszonnyal Delhi­ ben.” Interjú, in Nők Lapja 1972 jún. 24., pp. 4-5. ZS. KORMOS “Interview with Mrs. Indira Gandhi in Delhi.”* 419. SARDESAI, S. G. „Az általános választások főpróbája Indiában.” In Béke és Szocializmus 12/6 (1969) pp. 44-54. S.G. SARDESAI “Prelude to general elections in India.”* Transl. from English.

420. SARDESAI, SH. G. „India a parlamenti választások után.” Ford. Z. Vidor Emma. In Béke és Szocializmus 14/9 (1971) pp. 90-94. SH. G. SARDESAI “India after the parliamentary elections.”* Transl. from English.

421. SARDESAI, SRINIVAS GANESH „Politikai küzdelmek Indiában.” In Béke és Szocializmus 13/7 (1970) pp. 68-75. S. G. SARDESAI “Political fights in India.”* Transl. from English. 422. SARMA, JO GINDRA „A tömegpárt erejének forrásai.” In Béke és Szocializmus 19/11 (1976) pp. 42-50. Y. SHARMA “Sources of the strength of a mass-party.”* Transl. from English. 423. „Sasztri külpolitikai programja.” In Magyar Nemzet 1964 jún. 7., p. 2. “Shastri’s program for foreign policy.”*

424. „Sasztri, Lal Bahadur.” (Életrajz.) In Magyar Nemzet 1964 jún. 3., Népszava 1964 jún. 3., Népszabadság 1964 jún. 3., p. 2. “Lal Bahadur Shastri.” (Biography.) * 425. „Sasztri, Lal Bahadur. (Nekrológ.)” In Népszabadság 1966 jan. 12., p. 1. “Lal Bahadur Shastri.” (Obituary.) *

314

426. „Sasztri: Reális lépés a békés viszony helyreállítására.’’ „KosziginSasztri megbeszélés.” In Magyar Nemzet 1966 jan. 11.» p. 2. “Shastri: Realistic steps to restore the peaceful relationship.”* “KosigynShastri talks.”*

427. „Sasztri utódlásáról tanácskoznak az indiai politikai vezetők.” „Koszigin indiai tárgyalásai/’ In Magyar Nemzet 1966 jan. 4., p. 1. “Indian politicians over the succession of Shastri.”* “Kosigyn’s talks in India.”* 428. „Sasztrit megválasztották Nehru utódává.” In Esti Hírlap 1964 jún. 2., p. 1. “Shastri has been elected as Nehru’s successor.”* 429. SCHOETTLI, URS „A kasztoktól a komputerekig. - A nemzeti egység újabb szakítópróbája.” In Nemzetközi Szemle 30/3 (1986) pp. 67-76. U. SCHOETTLI “From castes to computers. New test of the national unity.”* Transl.

430. SCHOETTLI, URS „Új kezdeményezések India külpolitikájában.” In Nemzetközi Szemle 30/3 (1986) pp. 77-81. U. SCHOETTLI “New initiatives in the foreign policy of India.”* Transl. 431. SCHWARZ, W. „A három forradalom.” In Valóság 1970/1, 112-114. W. SCHWARZ “Three revolutions.”* Transl.

432. SEN, BHOWANI „A szovjet tapasztalatok és a nemzeti kérdés Indiá­ ban.” In Béke és Szocializmus 15/10 (1972) pp. 25-28. BH. SEN “Soviet experience and the national question in India.”* Transl. from English.

433. SEN, MOHIT „Az IKP УШ. kongresszusa.” In Béke és Szocializmus 11/5 (1968) pp. 104-118. MOHIT SEN “The VlIIth Congress of the CPI.”* 434. SENGUPTA, SUNIL „A húszpontos program és ami mögötte van.” In Nemzetközi Szemle 21/1 (1977) pp. 60-66. S. SENGUPTA “The 20-points program and its background.”* Transl. from English.

435. SERÉNY PÉTER „India a kormányváltás után.” In Társadalmi Szemle 32/6 (1977) pp. 96-104. P. SERÉNY “India after the change of the government.”* 315

436. SHUKLA-KRISHNAN „Megsokszorozzuk erőinket, megeddzük káde­ reinket.” In Béke és Szocializmus 27/11 (1984) pp. 80-83. SHUKLA-KRISHNAN “Multiplying our strength, hardening our cad­ res.”* Transl. from English. 437. SINGH, VIJAY „India azokkal harcol, akiket felfegyverzett.” A Le Monde Diplomatique 1977 nov.-i számából. In Nemzetközi Szemle 32/1 (1988) pp. 90-95. V. SINGH “India fights with those whom she armed.”* Transl. from English. [?] 438. SZARDESZAI, SRINIVASZ „A felszabadító mozgalom és az ideológia.” In Béke és Szocializmus 23/1 (1980) pp. 89-93. S. SARDESAI “The liberation movement and the ideology.”* Transl. from English.

439. SZARDESZAI, SRINIVASZ „Az indiai jobboldaliak és a ’baloldaliak’ szövetségének reakciós lényege.” In Béke és Szocializmus 19/4 (1976) pp. 56-64. S. SARDESAI “The reactionary substance of the alliance of the Indian rightists and ‘leftists4.”* Transl. from English. 440. SZÁRKÁR, DZSAGANAT „Véleményünk a forradalom útjainak saját­ szerűségéről.” In Béke és Szocializmus 24/11 (1981) pp. 121-128. J. SARKAR “Our opinion about the peculiarity of the ways of the revolution.”* Transl. from English. 441. SZÉCSI ÉVA „Kiút az indiai válságból.” In Társadalmi Szemle 30/10 (1975) pp. 70-78. É. SZÉCSI “Way out from the Indian crisis.”* 442. SZÉN, MOHIT „A pozitív tendenciák dominálnak.” In Béke és Szocializ­ mus 19/8 (1976) pp. 82-89. M. SEN “Positive tendencies dominating.”* Transl. from English. 443. „Szind szint vall.” A The Economist 1985 ápr. 6-i számából. In Nemzet­ közi Szemle 29/6 (1985) pp. 72-73. “Sind declares herself.”* Transl. from English.

444. SZINGH, GAYA „A munkások megnyeréséért.” Interjú. In Béke és Szocializmus 22/7 (1979) pp. 89-91. G. SINGH “For winning over the workers.”* Interview. Transl. from English. 316

445. SZLÁVIKNÉ HAJBA ÉVA A fejlődő országok társadalmi-politikai vi­ szonyai. A Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Okta­ tási Főosztályának kiadványa. Bp. Dabasi Nyomda, 1987. 83[1] pp. É. SZLÁVIK-HAJBA Social and political relations of the developing * countries. 446. SZ. M. „Kollektív szembenállás a fasizmussal.” In Béke és Szocializmus 19/3 (1976) p. 123. M. SZ. “Collective opposition with the Fascism.”*

447. „Szovjet-ind közös közlemény.” (1977 ápr. 25-27.) In Nemzetközi Szemle 21/6 (1977) pp. 47-49. “Soviet-Indian Communiqué.”* 448. SZUBRAMANIAM, К. „Nemzetközi kérdések. Kitekintés Delhiből.” In­ terjú. In Béke és Szocializmus 30/9 (1987) pp. 55-56. K. SUBRAMANIAM “International questions. An outlook from Delhi.”* Interview. Transl. from English.

449. „Szuszlov elvtárs beszéde az IKP kongresszusán.” In Népszabadság 1961 ápr. 11., p. 5. “Comrade Suslov on the Congress of CPI.”* 450. TARBAI GABRIELLA (szerk.) Fejezetek a fejlődő országok történetéből. ELTE ВТК kiadvány. Bp. ELTE soksz. 1979. 367 pp. G. TARBAI (ed.) Chapters from the history of the developing countries. * 451. „Terjed a békeegyezményért indított mozgalom Indiában.” In Tartós Bé­ kéért, Népi Demokráciáért! 1951 júl. 22., p. 8. “Growing movement for peace-agreement in India.”* Transl. 452. „Terror Indiában.” ín Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1949 júl. 7., p. 10. “Terror in India.”*

453. TORDAI JÁNOS „Általános választások Indiában.” In Társadalmi Szemle 17/5 (1962) pp. 88-96. J. TORDAI “General elections in India.”*

454. TÓTHNÉ NAGY MAGDOLNA Belgrádtól Delhiig. Az el nem kötelezettek mozgalma. Bp. Kossuth, 1984. 171 [10] pp. M. TÓTH-NAGY From Belgrade to Delhi. The Non-Aligned Movement. * 317

455. „Tömegakciók kezdeményezői/’ Átvétel a New Age-ből. In Béke és Szo­ cializmus 22/11 (1979) pp. 97-98. “Initiators of mass-actions.”* Transl. from English.

456. „Új békebizottságok Pakisztánban.” ín Tartós Békéért, Népi Demokrá­ ciáért! 1951 aug. 17., p. 2. “New peace-committees in Pakistan.”* Transl. 457. „Új-Delhiben megkezdődtek a magyar-indiai tárgyalások. Nagygyűlés a magyar küldöttség tiszteletére.” In Népszabadság 1969 nov. 13. “Hungarian-Indian negotiations started at New Delhi. Mass-meeting to honor the Hungarian delegation.”* 458. VAJDA PÉTER-VÁRNAI FERENC „A taskenti megállapodás.” In Népszabadság 1966 jan. 9., p. 1. P. VAJDA—F. VÁRNAI “The Tashkent Convention.”* 459. VAJDA PÉTER „Indira Gandhi.” ín Népszabadság 1975 júl. 6., Mell. 4. P. VAJDA “Indira Gandhi.”

460. VAJDA PÉTER „Indira Gandhi. — Portré.” In Népszabadság 1980 febr. 17., p. 8. P. VAJDA ,,A portrayal of Indira Gandhi.”* 461. VÁMOS IMRE „Gandhi és Nehru öröksége.” In Magyar Nemzet 1972 aug. 15., p. 1. I. VÁMOS “The legacy of Gandhi and Nehru.”*

462. VÁMOS IMRE „India hivatása.” In Magyar Nemzet 1974 jan. 26., p. 2. I. VÁMOS “India’s mission.”* 463. VÁMOS IMRE „Pakisztáni ellentmondások.” In Magyar Nemzet 1972 jún. 14., p. 3. I. VÁMOS “Contradictions in Pakistan.”* 464. VÁMOS IMRE „Sasztri halálára.” In Magyar Nemzet 1966 jan. 12., p. 2. I. VÁMOS “In Memóriám Shastri.”*

465. VÁRKONYI TIBOR „A taskenti szellem.” In Magyar Nemzet 1966 jan. 11., p. 1. T. VÁRKONYI “The Spirit of Tashkent.”*

318

466. „Vezető államférfiak jelenlétében ma temetik Indira Gandhit.” In Magyar Nemzet 1984 nov. 3., p. 1. “Indira Gandhi’s funeral is performed today in the presence of leading statesmen.”* 467. „Végső búcsú Indira Gandhitól.” In Népszabadság 1984 nov. 4., pp. 1-2. “Final farewell to Indira Gandhi.”* 468. „Vonják vissza az indiai parasztmozgalom vezetőinek halálos ítéletét!” In Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! 1951 febr. 4., p. 12. “Withdraw the death sentence of the leaders of the Indian peasant­ movement !”*

469. WETZ, J. „Indira Gandhi ezer napja.” In Valóság 1969/3, pp. 114-116. J. WETZ “Thousand days of Indira Gandhi.”*

470. WOJTILLA GYULA „Az erőszak ellen.” [Gándhí] In Ifjúkommunista XXVIII/1 (1984) pp. 35-38. GY. WOJTILLA “Against the violence.” [Gandhi]. * 471. Z. S. ,,Indira és India.” Portré. In Magyar Ifjúság 1976 jún. 27., p. 23. S. Z. “Indira and India.”* A portrait. 472. ZSEGALOV, L. „Nézetazonosság — részletkülönbségek.” А Новое Время 1987 nov. 6-i cikke. In Nemzetközi Szemle 32/1 (1988) pp. 87-89. L. ZHEGALOV “Identity of views — differences in details.”* Transl. from Russian.

473. ZSURKIN, V. „India—nagyhatalom. ” In Új Idő 1956/5, pp. 6-9. V. ZHURKIN “India—A Great Power.” Transl. from Russian.

319

11. Szociológia, szociográfia Statisztika, demográfia Államigazgatás Jog és jogtörténet

Sociology, Sociography Statistics, Demography Administration Law and History of Law

1. ABEGG, LIEY „Családtervezés Indiában.” Ford, a Frankfurter Allgemeine Zeitungból. In Nemzetközi Szemle 8/12 (1964) pp. 86-88. L. ABEGG “Family-planning in India.” Transl. from German. 2. AGARWALA, S. N. „India népességének szerkezete, növekedése, termé­ kenysége és az ezeket befolyásoló tényezők/Growth, structure and fertility pattern of India’s population and the factors associated with them.” In Demográfia 13/3 (1970) pp. 165-183. 3. „A nők helyzete Indiában.” In Athenaeum 1841 II. félév, pp. 1253-1255. “Women in India.”*

4. BALOGH ANDRÁS „Megjegyzések az indiai kasztrendszer társadalmi­ politikai szerepéről.” In Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei ХХХП/3-4 (1981) pp. 351-380. A. BALOGH “Remarks on the socio-political role of the Indian castesyBtem.”*

5. BÉLÁDI LÁSZLÓ (szerk.) Falvak és kasztok a változó Indiában. Vál., bev., jegyz., bibi.: Gáthy Vera. Ford. Endreffy Zoltán et al. Fejlődés­ tanulmányok, regionális sorozat 2. Bp. ELTE Állam- és Jogtudomá­ nyi Kar Tudományos Szocializmus Tanszék—MTA Szociológiai Ku­ tató Intézet. 1985. 416 pp. L. BÉLÁDI Villages and Castee in the Changing India. * Transl. from various authors, and languages.

320

6. CHANDRASEKHAR, SRIPATI Demográfiai robbanás Ázsiában. Ford. Hantos Éva. Világgazdasági Kérdések. Bp. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1968. 304 pp. S. CHANDRASEKHAR Demographical Explosion in Asia. * Transl. from English : Asia’s Population Problem.

7. CHANDRASEKHAR, SRIPATI ,, Hog у an küzd India a népesedési prob­ lémájával?” In Demográfia 12/3 (1969) pp. 251-262. S. CHANDRASEKHAR “How does India face her demographic prob­ lems?”* Transl. from English. 8. CHANDRASEKHAR, S. „India népessége: tények, problémák és poli­ tika.” In Demográfia 16/3-4 (1973) pp. 321-335. S. CHANDRASEKHAR “India’s population: facts, problems and poli­ tics.”* Transl. from English.

9. Culture and Common Man. A Symposium by CH. FABRI, H. SWAMINATHAN, N. K. SUNDARAM, R. K. KAPUR. In Cultural Forum Vol. III/l (1960 Sept.).

10. DAS, BINA „A falusi osztályharc Indiában.” In Valóság 1976/4. BINA DAS “Class struggle in village India.”* 11. GÁTHY VERA Államigazgatás a gyarmati és a független Indiában. Körösi Csorna Kiskönyvtár 19. Bp., Akadémiai Kiadó, 1985. 151[4] pp. V. GÁTHY Administration in colonial and independent India. * 12. GÁTHY VERA „A kasztrendszer az indiai polgári demokratikus politikai struktúra keretei között.” In Társadalomkutatás 1987/1, pp. 45-57. V. GÁTHY “The caste-system in the frame of the Indian bourgeois de­ mocratic political structure.”*

13. GÁTHY VERA A közigazgatás társadalmi problémái a fejlődő országok­ ban. Az indiai példa. Kandidátusi értekezés. Gépirat. Bp. 1981. V + 234 + 31 pp. V. GÁTHY Social problems of administration in the developing countries. The Indian example. * CSc thesis.

14. GÁTHY VERA A közigazgatás társadalmi problémái a mai Indiában. Szociológiai tanulmányok 26. Bp. Akadémiai Kiadó, 1984. 278[2] pp. V. GÁTHY Social problems of administration in present-day India.*

21

321

15. GÁTHY VERA „A közigazgatástól a nukleáris igazgatásig.” [Indiai könyvek kapcsán.] In Társadalomkutatás 1983/4, pp. 114-118. V. GÁTHY “From public administration to nuclear management.”*

16. GÁTHY VERA „A pancsájat. Egy helyi kormányzati és önkormányzati szerv megteremtése Indiában.” In Szociológia 1981/2, pp. 201-217. V. GÁTHY “The panchayat.”* 17. GÁTHY VERA Az indiai közigazgatási rendszer főbb jellemzői. Bp. MTA Szociológiai Intézet, 1981. (soksz.) 33 pp. V. GÁTHY Main features of the Indian administration. *

18. GÁTHY VERA Az indiai társadalom régi és új konfliktusai a nyolcvanas évek elején. Bp. MTA Szociológiai Intézete, 1982. (soksz.) 60 pp. Angolul is. V. GÁTHY Old and new conflicts of the Indian society at the beginning of the 1980s. * In English, too. 19. GÁTHY VERA „Bella Dutt Gupta: Sociology in India.” Könyvismertetés in Szociológia 1978/3, pp. 476-479. V. GÁTHY “Bella Dutt Gupta: Sociology in India.” Book review.

20. GÁTHY VERA „Indiai Vezetéstudományi Intézet, Ahmedábad.” In Tár­ sadalomkutatás 1983/1, pp. 105-107. V. GÁTHY “The Indian Management Institute, Ahmedabad.”* 21. GÁTHY VERA „Modernizáció és hagyomány. India útja az ezredforduló felé.” In Világosság 26/10 (1985) pp. 655-662. V. GÁTHY “Modernization and tradition. India towards the turn of the millenium.”* 22. GÁTHY VERA „Modernizáció Indiában.” In Világosság 28/2 (1987) pp. 124-131. V. GÁTHY “Modernization in India.”* 23. GÁTHY VERA „Szociológiai kutatások Indiában. (Irodalmi Szemle).” In Szociológia. Az MTA Szociológiai Bizottságának folyóirata 1980/2, pp. 278-286. V. GÁTHY “Sociological research in India. (Bibliographic survey).”*

24. „Gyilkosság, öngyilkosság vagy isteni tett?” In Magyarország 1987 dec. 4., p. 19. “Murder, suicide or divine gesture ?”♦ Transl. 322

25. „Indiai bosszú.” In Rajzolatok 1836/11, pp. 636-637. “The Indian revenge.”* Transl. 26. „Indus büntetés.” In Rajzolatok 1835/11, p. 56. “The Indian retribution.”* Transl. 27. JAKAB ISTVÁN „Törvényhozás és erkölcsök kölcsönös hatásaik a régi népeknél. Ampere után I. czikkely. Kelet.” (A ’Revue Universelle’ 1833.-i II. kötetéből.) In Tudománytár 1834 I. köt. pp. 107-139. Ebben : India, pp. 107-116. I. JAKAB “Reciprocity of legislation and morals by ancient people.”* 28. KALMÁR GYÖRGY „Bénító stabilitás. A kasztrendszer Indiában.” In Élet és Tudomány 1968/8, pp. 350-353. GY. KALMÁR “Paralysing stability. The caste-system in India.”*

29. KALMÁR GYÖRGY „Isten érinthetetlen gyermekei — kaszt és osztály a mai Indiában.” In Világosság 21/11 (1980) pp. 695-702. GY. KALMÁR “Untouchable children of God — caste and class in India of our times.”* 30. KALMÁR GYÖRGY „Mi a kaszt?” ín Világosság 11/2 (1970) pp. 97-103. GY. KALMÁR “What does caste mean ?”* 31. KAROSAI KÁROLY „A fejlődő India.” In Külkereskedelem 10/4 (1966) pp. 109-112. K. KAROSAI “Developing India.”* 32. KÖMIVES IMRE dr. „Megszűnőben a kasztrendszer.” In Élet és Tudo­ mány 1961/50, pp. 1588-1590. I. KŐMŰVES “Cessation of the caste-system.”*

33. KULCSÁR KÁLMÁN „Az alkotmányértelmezés jelentősége és problémái Indiában.” In Jogtudományi Közlöny 15/7-8. (1960) pp. 434-440. K. KULCSÁR “Importance and problems of the interpretation of the constitution in India.”*

34. KULCSÁR, KÁLMÁN “Forced adaptation and law-making: a functional aspect of comparative law.” In Law in East and West. Ed. by the Institute of Comparative Law. Tokyo, Waseda University Press, 1988. pp. 243-263.

21*

323

35. KULCSÁR KÁLMÁN „Kényszerű adaptáció és jogalkotás. Az összeha­ sonlító jog funkcionális aspektusáról.” In Világosság 29/12 (1988) pp. 737-745. K. KULCSÁR “Forced adaptation and law-making. A functional aspect of comparative law.” 36. KULCSÁR KÁLMÁN „Konfliktus és harmónia 1. Politikai kultúra — jogi kultúra.” In Világosság 29/3 (1988) pp. 147-152. K. KULCSÁR “Conflict and harmony 1. Political culture — legal cul­ ture.”*

37. KULCSÁR KÁLMÁN „Konfliktus és harmónia 2. Politikai kultúra —jo­ gi kultúra.” In Világosság 29/4 (1988) pp. 206-214. K. KULCSÁR “Conflict and harmony 2. Political culture — legal cul­ ture.”* 38. KULCSÁR, KÁLMÁN Modernization and Law. (Theses and Thoughts). Budapest, Institute of Sociology, Academy of Sciences, 1987. 198 pp. 39. KULCSÁR KÁLMÁN „Társadalmi és szociológiai problémák Indiában.” In Szociológia 1976/1, pp. 1-29. K. KULCSÁR “Social and sociological problems in India.”*

40. MAINE, SIR SUMNER HENRIK A jog őskora, összeköttetése a tár­ sadalom alakulásának történetével, s viszonya az újkori eszmékhez. Ford., bev. és jegyz. Pulszky Ágost. Bp. AzMTA Könyvkiadó Hiva­ tal, 1875. 443[1] pp. Sir SUMNER H. MAINE Ancient Law. Transl. from English. 41. MAINE, S. H. Az ősi jog összefüggése a társadalom korai történetével és kapcsolata a modern eszmékkel. A Társadalomtudományi Könyvtár sorozatban. Ford. Sárkány Mihály, Utószó Hamza Gábor. Bp. Gondo­ lat, 1988, 312 pp. S. H. MAINE Ancient Law. Transl. from English. 42. Manu törvényei: Mánava dharmasástra. Szankszrítból fordította Büchler Pál dr. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog- és Társadalomtudományi Szakosztályának Kiadványai, szerk. Bochkor Mihály dr. Bp. Benkő Gy. cs. és kir. udv. könyvkereskedése, 1915, 262[2] pp. Reprint Buddhista Misezió Dokumentáció, 1985. The Laws of Manu: Mánava Dharmasástra. * Transl. from Sanskrit. 43. Manu törvényeiből. Részletek. Ford., magy. Töttösy Csaba. In Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. Bp. 1965. pp. 370-374. Excerpts from the Laws of Manu. Transl. from Sanskrit.

324

44. Manu törvényeiből. Részletek. Ford. Töttösy Csaba. In Hahn István (szerk.) Olvasókönyv I—II. Bp. 1979. pp. 168-170. From the Laws of Manu. Transl. from Sanskrit. 45. MAXWELL, N. - MISHRA, L. N. „Nyelvi ellentetek és foglalkoztatott­ ság — India két akut problémája.” In Valóság 1968/3, pp. 115-117. N. MAXWELL - L. N. MISHRA “Language-antagonism and employ­ ment — Two acute problems of India.”* Transl. from English.

46. „Meghiúsított társadalmi reformok Indiában.” A Neue Zürcher Zeitung 1972 dec. 31-i írásának magyar fordítása in Valóság 1973/3, pp. 125-126. “Unsuccessful social reforms in India.”* Transl. from German, originally publ. in Neue Zürcher Zeitung 31. Dec. 1972. 47. MYRDAL, GUNNAR Korunk kihívása: a világszegénység. Egy szegény­ ség elleni világprogram vázlata. A Társadalomtudományi Könyvtár sorozatban. Ford. Félix Pál. Utószó: Bognár József, Bp. Gondolat, 1974. 632[3] pp. G. MYRDAL The Challenge of World Poverty. A World Anti-Poverty Program in Outline. New York, Pantheon Books, 1974. Transl. from English. 48. PÁLFALVI JÓZSEF „India: a szerződésekről szóló törvény.” In Kül­ gazdaság 1985/7, Jogi melléklet pp. 97-103. J. PÁLFALVI “India: Law about commitments.”*

49. PIKLER GYULA Az emberi egyesületek és különösen az állam keletke­ zése és fejlődése. P. GY. egyetemi tanár egyetemi előadásai: Első folytatás—A jog keletkezéséről és fejlődéséről c. könyvhöz. Az első kiadás kőnyomatú jegyzetként. Bp. Politzer, 1897. Ötödik jav. és bőv. kiad. Bp. Politzer 19055. Indiáról pp. 36-39. GY. PIKLER Human Unions with Special Regard to the Origin and Evolution of the State.* 50. PULSZKY ÁGOST „Az ind jogról.” In Budapesti Szemle 1874/4, pp. 307-369. Á. PULSZKY “About the Indian Law.”*51 51. SCHICK SÁNDOR A büntetőjog őskora. Adalék a népek lélektanához. Bp. Aigner, 1878. 264 pp. S. SCHICK Ancient History of Criminal Law. Contribution to the Psy­ chology of Peoples.*

325

52. SCHMIDT JÓZSEF „Manu törvényei: Mánava Dharmasástra. Szanszkritból ford. Büchler Pál. Bp. Benkő, 1915, 252 4-2 1.4 kor.” Könyvis­ mertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 39 (1915) pp. 738-743. J. SCHMIDT Book review : “The Laws of Manu. Transl. from Sanskrit.”* 53. SEAL, К. C. „India statisztikai rendszere.” Ism. Karmán Tamásné. In Statisztikai Szemle 1983/11, pp. 1185-1186. K. C. SEAL “Statistic system in India.”* Review.

54. SPITZBARDT, HARRY „Szociálpolitikai problémák Indiában.” In Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis. Irodalom és Nyelvtudo­ mány 9/D 1982, pp. 125-127. H. SPITZBARDT “Problems of social policy in India.”* Transl. 55. SUGÁR ANDRÁS „Hinduk és muzulmánok Bangla Desh-ben.” In Vilá­ gosság 1972/4, pp. 255-256. A. SUGÁR “Hindus and Muslims in Bangla Desh.”*

56. SZÁRKÁR, DZSAGANNAT „Küzdelem a kasztelőítéletek ellen.” In Béke és Szocializmus 26/4 (1983) pp. 55-57. J. SARKAR “Struggle against caste prejudices.”* Transl.

57. SZINHA, INDRADIP „A parasztság helyzete és forradalmi lehetőségei.” In Béke és Szocializmus 18/11 (1975) pp. 40-47. I. SINHA “Peasants and their revolutionary chances.”* Transl. 58. THIRRING GUSZTÁV A kelet-indiai népszámlálásról. In Földrajzi Közlemények 34/2 (1906) Klny. is: Bp. (Magyar Földrajzi Társaság) 1906. 13 pp. G. THIRRING The census in East-India. * 59. VÁRADI LAJOS „Dél-Ázsia — ahogyan Myrdal látja. ’’ [Gunnar Myrdal: Asiatic Drama, New York, 1968 c. művének recenziója.] In Nem­ zetközi Szemle 1972/1, p. 849. L. VÁRADI “South Asia — in Myrdal’s view.”* Book review: “G. Myr­ dal : Asiatic Drama, New York 1968.” 60. WOJTILLA GYULA „A humán tudományok helyzete a mai Indiában.” In Magyar Tudomány 1984/3, pp. 248-251. GY. WOJTILLA “Humanities in modern India.”*

326

12. Közgazdaság Ipar Kereskedelem Mezőgazdaság

Economy Industry Trade Agriculture

1. ,,A’ keletindiai angol gyarmatok kereskedési fontossága (Statisticai újsá­ gok).” In Tudománytár 7. köt. (1835) pp. 224-227. “Commercial importance of the East Indian British colonies.”*

2. ALEKSZEJEV, M. „A mai India.” In Anyag- és Adatszolgáltatás 11 (1955) pp. 53-59. M. ALEKSEYEV “India today.”* Transl. from Russian. 3. ,,Az agrárkérdés és a nemzeti felszabadító mozgalom/7*9 In Béke és Szo­ cializmus 4/1 (1961) pp. 101-135. “The agrarian problem and the national liberation movement.”* Transl. 4. „Az indiai kohászat óriása.99 In Új Idő 1956/6 pp. 17-18. “The giant of Indian metallurgy.”*

5. „Az indiai kormány gazdasági reformprogramja.99 Ford, a Keesing’s Contemporary Archives-ből. In Nemzetközi Szemle 19/12 (1975) pp. 78-81. “Economic reform program of the Indian government.”* Transl. from English.

6. „Az indiai monopoltoke.99 M. Kunyscsikov cikke nyomán. In Külpolitika 1976/1, pp. 139-140. “The Indian monopol capital.”* Paper based on M.Kunyshchikov’s article.

7. Bangladesh I—П. Külkereskedelmi útmutató. Bp. HUNGEXPO, 1986, 55[1] + 19[l]pp. Bangladesh—Vade-mecum I-II.*

327

8. BARNABÁS KÁLMÁN „Az indiai bauxit.” In Föld. Kút. 9/1 (1966) pp. 61-71. K. BARNABÁS “The Indian bauxite.”*

9. BENDA LÁSZLÓ-VARGHA ISTVÁN A Közép-Kelet (Afganisztán, Irán, Pakisztán) nemzetközi helyzetének és regionális kapcsolatainak alakulása. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézete Tudományos Tá­ jékoztató Szolgálatának Közleményei Bp. MTA VKI (soksz.) 1984. 128 pp. L. BENDA-I. VARGHA “International position and regional contacts of the Middle-East (Afghanistan, Iran, Pakistan).”* 10. BÖGEL GYÖRGY dr. „Exportképes tapasztalatok?” In Figyelő 1984 szept. 20., p. 11. GY. BÖGEL “Exportable experience ?”♦

11. BRAGINA, A. J. „India harmadik ötéves terve és gazdasága.” In Nemzet­ közi Szemle 7/7 (1963), pp. 59-71. A. Ye. BRAGINA “The Third Fiver-Year Plan and the Economy of India.”* Transl. from Russian. 12. BRAGINA, E. A. „India harmadik ötéves terve és gazdasága.” Ford. Szabó László. (А Народы Азии и Африки 1963/2 számából ford.) In Dokumentumok 6/16 (1963 jún. 5.) pp. 11-27. E. A. BRAGINA “The Third Five Year Plan and the Economy of India.” Transl. from Russian. 13. „Bürokratikus importelőírások Indiában.” In Világgazdaság 1984 okt. 17., p. 7. “Bureaucratic import-prescriptions in India.”* 14. CHATTERJEE, SHIBA P. „Az energia és az ipar természeti erőforrá­ sainak alakulása Indiában három tervidőszak folyamán, 19511966-ig.” In Földrajzi Közlemények 13/3 (1965) pp. 201-206. SH. P. CHATTERJEE “Tendencies in energy and natural resources of industry in India in the period of three five-year plans, 1951-1966.”* Transl. from English.

15. COX, IDRIS „Monopolista cápák Indiában.” In Nemzetközi Szemle 7/10 (1963) pp. 51-60. I. COX “Monopolist sharks in India.”*

328

16. DEZSÉRI KÁLMÁN „Az Indiai Köztársaság gazdasága.” In MűszakiGazdasági Tájékoztató 23/3 (1982) pp. 371-391. K. DEZSÉRI “Economy of the Indian Republic.”*

17. DOBOZI ISTVÁN Pakisztán mezőgazdasága és élelmiszeripara. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézet számára készített anyag; nem publi­ kált. Bp. 1976. 43 pp. I. DOBOZI “Agriculture and Food Industry of Pakistan.”* (Typescript.) 18. FARKAS JÓZSEF GYÖRGY „Nyomáspróba Neyveliben.” In Népsza­ badság 1985 febr. 2., p. 9. J. GY. FARKAS “Compression test at Neyveli.”*

19. FARKAS PÉTER „India gazdasága a háború után.” In Világgazdaság 1972 júl. 7., mell. pp. 1-2. P. FARKAS “Indian economy after the war.”*

20. FARKAS PÉTER India gazdaságfejlesztési stratégiája. Az MTA Világgaz­ dasági Kutató Intézet számára készített anyag; nem publikált. Bp. 1972. 45 pp. P. FARKAS Strategy of the Indian economic development. * Unpublished. 21. FARKAS PÉTER Külföldi segély és tőke Nepál gazdasági életében. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézet számára készített anyag; nem publikált. Bp. 1971. 2 pp. P. FARKAS Foreign aid and capital in the economy of Nepal. * Un­ published. 22. FEKETE KÁROLY „India gazdasága a nyolcvanas évek közepén.” In Külgazdaság 31/2 (1987) pp. 54-68. K. FEKETE “Indian economy in the mid-eightieB.”*

23. FEKETE KÁROLY „Világgazdasági alkalmazkodás és liberalizálási gaz­ daságpolitika Indiában.” A Konjunktúra- és Piackutató Intézet ,,A világgazdasági környezet és a magyar gazdaság: tartós és változó irányzatok” c. tudományos ülésszakán elhangzott előadás; sokszoro­ sított. Bp. KPI, 1987. 18 pp. K. FEKETE “World economic accomodation and liberalizational econo­ mic policy in India.”* 24. FEKETE ZOLTÁN „Mezőgazdasági kutatások Indiában.” In Magyar Tudomány 1968/11, pp. 717-719. Z. FEKETE “Agricultural research in India.”*

329

25. FÜLÖP JÓZSEFNÉ „India alumíniumipara/’ In Magyar Alumínium 15/1 (1978) pp. 24-29. J. FÜLÖP (Mrs.) “Aluminium industry of India.”* 26. GÁTHY VERA „Az indiai agrárkérdés (The Indian Agrarian Problem). By Sándor Surányi.” Könyvismertetés /Book review in News from Hungary (New Delhi) 22/1 (1983). 27. GÁTHY VERA „Gondolatok Surányi Sándor: Az indiai agrárkérdés c. könyve nyomán.” Könyvismertetés in Gazdaság- és Jogtudomány 16/1-4 (1982) pp. 211-223. V. GÁTHY Book review: “S. Surányi: The Indian Agrarian Problem.”*

28. GÁTHY VERA Hozzászólás Az indiai helyzet kerekasztal-beszélgetés során. In Az indiai helyzet (szerk. Lévai Imre—Meszerics Istvánné) Bp. ELTE Tudományos Szocializmus Továbbképzési Központ, 1979. pp. 22-24. V. GÁTHY Comments in the round-table discussion on the Indian situa­ * tion. 29. GÁTHY VERA „J. Harriss: Capitalism and Peasant Farming.” Könyv­ ismertetés / Book review in Társadalomkutatás 1985/1, pp. 123-124. 30. GUREVICS, P. F. „Az indiai ’zöld forradalom’ társadalmi-gazdasági kö­ vetkezményei.” In Közgazdasági Szemle 1971/6, pp. 738-740. P. F. GUREVITCH “Socio-economic consequences of the Indian ‘green revolution’.”* Transl. from Russian.

31. HAÁSZ ÁRPÁD Nemzetközi gazdasági és politikai kérdések; 3. rész: India. Egyetemi jegyzet MKKE hallgatók számára. Bp. Felsőoktatási Jegyzet ellátó, 1955. pp. 285-302 (soksz.). Á. HAÁSZ International economic and political questions. Pt. 3: India. * 32. HALMOS ANTAL „A technológia-import szerepe India gazdaságában.” In Külgazdaság 20/11 (1976) pp. 821-833. A. HALMOS “The role of the technology-import in India’s economy.”*

33. HIRSCHLER RICHÁRD „Indiai útijegyzet 1—3.” In Heti Világgazda­ ság 1983 dec. 17., pp. 9-13.; dec. 24., pp. 22-23., 1984; jan. 7., pp. 9-11. R. HIRSCHLER “Indian notes 1-3.”*

330

34. H. R. [= HIRSCHLER RICHÁRD] „Tennivalók indiai exportunk fel­ lendítésére.” In Világgazdaság 1979 márc. 23., p. 3. R. HIRSCHLER “Aiming at the raise of our Indian export.”*

35. „Hogyan lehet megszüntetni az élelmezési válságot?” In Béke és Szoci­ alizmus 2/2 (1959) p. 89. “How to solve the food crisis ?”♦ 36. HUSZÁR DÉNES „India közlekedése — közgazdasági szemszögből.” In Közlekedéstudományi Szemle 22/8 (1972) pp. 378-382. D. HUSZÁR “Transport in India—through the eyes of an economist.”*

37. HUSZÁR TAMÁS „India gazdasági helyzete.” In Külkereskedelem 1969/8, pp. 237-240. T. HUSZÁR “Economic situation in India.”* 38. India. Külkereskedelmi útmutató, összeállította: Munkaközösség. Bp. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1956. 103[l] pp + 1 térk. India. Vade-mecum for businessmen. * 39. India. Külkereskedelmi útmutató. 1-2. összeállították a Külkereskedelmi Információs Központ, a Magyar Kereskedelmi Kamara és a Külke­ reskedelmi Minisztérium munkatársai. Bp. 1982 szept., 81 + 37 pp. India 1-2. Vade-mecum for businessmen engaged in foreign trade. *

40. „India ’acélcsatája’.” Ford, a Démocratie Nouvelle-bol. In Nemzetközi Szemle 4/1 (1960) pp. 65-67. ‘“Steel-battle * of India.”* Transl. from French. 41. „India és az élelmiszerválság.” A Keesing’s Contemporary Archives cikke alapján. In Nemzetközi Szemle 17/12 (1973) pp. 68-72. “India and the food crisis.”* Transl. based on a Keesing’s Contemporary Archives’ article.

42. „India és Pakisztán gazdasági helyzete.” Ford, а Мировая Экономика и Международные Отношения-ból. In Nemzetközi Szemle 10/1 (1966) pp. 68-77. “The economy of India and Pakistan.”* 43. India és Pakisztán külkereskedelme. A Bel- és Külkereskedelmi Miniszté­ rium Szakoktatási Főosztályának sokszorosított anyaga. Bp. Keres­ kedelmi Kiadó, 1954. 37 pp. The Foreign Trade of India and Pakistan. *

331

44. „India iparosításának új szakasza.” In Valóság 1978/1, pp. 120-122. ‘‘New phase in the industrialization of India.”*

45. „Indiai know-how a fejlődő országokban.” A Neue Zürcher Zeitungból. In Világgazdaság 1979 ápr. 11., p. 5. “Indian know-how in the developing countries.”* Transl. from the Neue Zürcher Zeitung. 46. INOTAI ANDRÁS Pakisztán ruházati, textil-, bőr- és cipőipara, különös tekintettel a magyar iparkihelyezési lehetőségekre. Az MTA Világgaz­ dasági Kutató Intézete számára készített anyag; nem publikált. Bp. 1978. 46 pp. A. INOTAI Clothing, textile, leather and shoe industry of Pakistan, with a special view to the possibilities of Hungarian industrial in­ * vestment. Unpublished. 47. KALMÁR GYÖRGY Az indiai kérdés/The Indian question. A MTA Világ­ gazdasági Kutató Intézete számára készített anyag; nem publikált. Bp. 1975. 9. pp. Bilingual. 48. KALMÁR GYÖRGY A volt érinthetetlenek (haridzsanok) gazdasági-tár­ sadalmi és politikai problematikája a hetvenes években Indiában. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézet számára készített anyag; nem publikált. Bp. 1978. 27 pp. GY. KALMÁR “Economic, social and political problems of the Harijans in the 70s, in India. * Unpublished.

49. KALMÁR GYÖRGY Az indiai politikai változások gazdasági hátteréről. (Adalékok.) A MTA Világgazdasági Kutató Intézet számára készí­ tett anyag; nem publikált. Bp. 1978. 18 pp. GY. KALMÁR Economic background of the Indian political changes. * Unpublished. 50. KALMÁR GYÖRGY „Álmaim Indiája.” In Valóság 1979/11, pp. 25—34. GY. KALMÁR “India of my dreams.”*

51. KALMÁR GYÖRGY „El tudja-e tartani India Indiát?” In A Természet Világa 103/1 (1972) pp. 7-11. GY. KALMÁR “Can India sustain herself?”*

332

52. KALMÁR GYÖRGY India szocioökonómiai helyzete egy évvel a Kong­ resszus bukása után. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézete szá­ mára készített anyag; nem publikált. Új Delhi, 1978. 52 pp. GY. KALMÁR ‘‘Socio-economic situation of India a year after the failure of the Congress.”♦ Unpublished.

53. KHÁN, MASZUD ALI „Ki a felelős az indiai éhínségért?” In Béke és Szocializmus 9/4 (1966) pp. 135-147. M. A. KHAN “Who is responsible for the famine in India?”* 54. KOLIHALOVA, G. „India új gazdasági terve.” In Új Idő 1956/15, pp. 12-13. G. KOLIHALOVA “The new economic plan of India.”* Transl. from Russian.

55. KOZÁK MÁTYÁS „A műtrágyagyártás és felhasználás fejlődése Indiá­ ban.” In Agrokémia és Talajtan 21/1-2 (1972) pp. 272-276. M. KOZÁK “Development of fertilizer production and consumption in India.”* 56. KÖRTVÉLYES ÉVA „Üj hullámra várva.” Magyar-indiai kereskede­ lem. In Heti Világgazdaság 1985 márc. 23., pp. 37-38. É. KÖRTVÉLYES “Waiting for a new wave.”*

57. KÖVES RÓZSA „India gazdasága.” In Magyar Nemzet 1978 aug. 4., p. 2. R. KÖVES “Economy of India.”* 58. KÖMIVES IMRE A független India gazdasági és politikai fejlődésének főbb vonásai. Egyetemi jegyzet a MKKE hallgatói számára. Bp. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1961. 71 pp. I. KÖMIVES Main characteristics of the economic and political develop­ ment of the independent India. *

59. KÖMIVES IMRE „India gazdasági fejlődése а П. világháború után.” In Közgazdasági Szemle 1955/10, pp. 1226-1231. I. KÖMIVES “Economic progress of India after the Second World War.”* 60. KRATYENKO, NY. „A bhilai építkezés.” In Új Idő 1956/18, p. 19. N. KRATENKO “The construction in Bhila.”* Transl. from Russian. 61. LAL, V. B. “Technology policy and social transformation in India.” In Development 7/2 (1986) pp. 181-190. 333

62. LEONYIDOV, A. „India gazdasága és külkereskedelme.” Ford. а Внеш­ няя Торговля 1951/12 számából. In Külföldi Folyóiratszemle 2 (1952 febr.) pp. 68-75. A LEONIDOV “Economy and Foreign Trade of India.” Transl. from Russian.

63. LÉVAI IMRE „A Dzsanata ’önálló’ gazdaságpolitikája.” In Világgazda­ ság 10/65 (1978) p. 4. I. LÉVAI “The 'independent’ economic policy of the Janata.”* 64. LÉVAI, IMRE “After the Indian elections: on the 20-Point Programme and the strategy for development.” In Studies on Contemporary Problems of Indian Subcontinent No. 98, ed. by A. Balogh. Bp. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Scien­ ces, 1979. pp. 35-38. 65. LÉVAI IMRE ,,Erőltetett iparfejlesztés, növekedési gondok Indiában.” In Világgazdaság 16/1 (1984) p. 4. I. LÉVAI “Forced industrialization. Growth problems in India.”* 66. LÉVAI, IMRE “Green revolution in India: the socio-economic impact.” In AAPSO International Seminar on Agricultural Development and Food Security in the Developing Countries, Gárdony 1986. pp. 109-112. 67. LÉVAI IMRE Hozzászólás Az indiai helyzet c., az indiai gazdasági hely­ zettel foglalkozó kerekasztal vitában. In Az indiai helyzet (szerk. Lévai Imre—Meszerics Istvánná) Bp. ELTE, 1979. pp. 25-27. I. LÉVAI Comments in the round-table discussion on the Indian econo­ mic situation. * 68. LÉVAI IMRE India bel- és külgazdasági helyzetének várható alakulása. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézet számára készített anyag; nem publikált. Bp. 1978. 19 pp. I. LÉVAI Probable tendencies in the Indian inner and foreign economic * situation. Unpublished.

69. LÉVAI IMRE „India és a szocialista országok külgazdasági kapcsolatai.” In Külgazdaság 23/11 (1979) pp. 70-79. I. LÉVAI “Foreign trade relations between India and the socialist countries.”* 334

70. LÉVAI IMRE „India hatodik ötéves terve és mezőgazdaságának jövője.” In Világgazdaság 10/147 (1978) p. 5. I. LÉVAI “The sixth five-year plan of Indian and the future of her agriculture.’’*

71. LÉVAI IMRE „India. Ipar és külgazdaság.” In Világgazdaság 15/241 (1983). Melléklet 2 pp. I. LÉVAI “India: Industry and foreign trade.”*

72. LÉVAI IMRE India külgazdasági kapcsolatai. Fejlesztési és külkereske­ delmi politika. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézet számára ké­ szített anyag; nem publikált. Bp. 1978. 50 + 2 pp. I. LÉVAI Foreign trade relations of India. Development and foreign trade policy. * Unpublished. 73. LÉVAI IMRE India külgazdasági kapcsolatai. 1. Külkereskedelem. 2. Általános jellemzés. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézet számá­ ra készített anyag; nem publikált. Bp. 1977. 38[1] pp. I. LÉVAI India’s foreign trade relations. * Unpublished. 74. LÉVAI, IMRE “India today: crisis of accumulation and accumulation of crisis.” In Archív Orientálni (Prague) 51/1 (1983) pp. 46-54. 75. LÉVAI IMRE „Legyőzzük a szegénységet?” (Erőltetett iparfejlesztés, növekedési gondok Indiában.) In Világgazdaság 16/76 (1984) p. 7. I. LÉVAI “Shall we overcome the poverty ?” (Forced industrialization, growth problems in India.) *

76. LÉVAI, IMRE “On the value and price of production of labour or the unequal exchange controversy.” In ArthaVijnana (Pune) 30/4 (1988). 77. LÉVAI, IMRE “Political economy of the working class. The Indian de­ bate on unequal exchange.” In Studies on Developing Countries, Bp.—Delhi No. 112, 19831; 19842; also in Development and SocioEconomic Progress/Dévelopment et Progres Socio-Économique (Cairo) No. 3 (1984) pp. 45-86.

78. LÉVAI, IMRE “Some current questions of Hungarian—Indian economic relations.” In Selected papers: Indo—Hngarian Seminar on Terms of Trade between Agriculture and Management of Public Sector Enterprises. New Delhi, Hungarian Information and Cultural Cen­ tre of the Embassy of the Hungarian People’s Republic, 1979. pp.127-139. 335

79. LÉVAI IMRE „Surányi Sándor: India gazdasága.” Könyvismertetés in Figyelő 22/38 (1978) p. 6. I. LÉVAI Book review: “S. Surányi: The Indian Economy.”*

80. LÉVAI, IMRE “S. Surányi: The Agrarian Question of India.” Book review In Development and Peace 3/2 (1982) pp. 247-248. 81. LÉVAI IMRE „Technológiai import Indiában.” In Külgazdaság 30/8 (1986) pp. 57-69. I. LÉVAI “Import of technology in India.”* 82. LÉVAI IMRE „Törékeny stabilitás Indiában.” In Világgazdaság 16/4 (1984) p. 4. I. LÉVAI “Fragile stability in India.”* 83. LÉVAI IMRE -MESZERICS ISTVÁNNÉ (szerk.) Az indiai helyzet. Kerekasztal-beszélgetés. Bp. ELTE ВТК Tudományos Szocializmus Továbbképző Intézete kiadványa, soksz. 1979. 41 pp. I. LÉVAI - I. MESZERICS (Mrs.) (eds) The Indian Situation. A roundtable discussion. *

84. LIETEN, KRISTOFFEL “India: foreign investments and the domestic policy framework.” In Development and Peace 6/2 (1985) pp. 66-82.

85. LUKJANYENKO, ANATOLIJ-KONOPLJOV, JEVGENYIJ „A mező­ gazdaság fejlődésének helyzete és távlatai Indiában.” In Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle 30/4 (1986) pp. 104-106. A. LUKYANENKO-E. KONOPLEV “Development of agriculture and its perspectives in India.”* Transl. from Russian. 86. McRAE, J. T. „India és Kina — az 1970-es évek kilátásainak összehason­ lítása.” In Közgazdasági Szemle 1971/7-8, pp. 969-971. J. T. McRAE “India and China — comparing the perspectives of the 70s.”* Transl. from English [ ?].

87. „Miért éhezik India?” In Nemzetközi Szemle 1965/3. “Why is India starving ?”♦ 88. MOSZKALENKO, L. „A mezőgazdasági szövetkezetek.” In Üj Idő 1956/40, pp. 26-27. L. MOSKALENKO “The agricultural cooperatives.”* Transl. from Russian. 336

89. NAGY JÁNOSNÉ „A bankreform kérdőjelei. India/9 In Figyelő 30/41 (1986) pp. 10, 31. J. NAGY (Mrs.) “Questions of the bank-reform: India.”* 90. NAGY JÁNOSNÉ „India gazdasági és pénzügyi helyzete.” In Bankszem­ le 30/10 (1986) pp. 45-49. J. NAGY (Mrs.) “Economic and financial position of India.”*

91. NASZÁLYI LÁSZLÓ „India energiagazdálkodása.” In Energetika és Atomtechnika 18/9 (1965) pp. 390-393. L. NASZÁLYI “India’s power economy.”* 92. NOVOBÁCZKY SÁNDOR „Könnyű vagy nehéz? — Külkereskedelem.” In Magyarország 1979 jún. 10., p. 10. S. NOVOBÁCZKY “Easy or difficult ? — Foreign trade.”*

93. „Pamutkereskedés Indiában.” In Athenaeum 1840, I. félév, pp. 159-160. “Cotton-trade in India.”*

94. PATRA, SARAL „India és a kelet-európai országok közötti gazdasági kap­ csolatok új távlatai.” Ford. az India & Foreign Review-ból. In Valóság 1975/3, pp. 124-125. S. PATRA “New perspectives in the economic relations between India and the East-European countries.”* Transl. from English. 95. PÁLFALVI JÓZSEF „India: az adásvétel szabályai.” In Külgazdaság 29/9 (1985) Jogi melléklet, pp. 129-134. J. PÁLFALVI “India: rules of trading.”*

96. PÁLFALVI JÓZSEF „India: a külföldiekkel való ipari együttműködés fontosabb szabályai.” In Külgazdaság 29/10 (1985) Jogi melléklet, pp.156-160. J. PÁLFALVI “India : main rules of the industrial cooperation in foreign trade.”*

97. PÁLFALVI JÓZSEF „India: a társas viszony főbb szabályai.” In Kül­ gazdaság 29/11 (1985) Jogi melléklet, pp. 169-173. J. PÁLFALVI “India: main rules of the partnership.”* 98. PÁLINKÁS LÁSZLÓ „Az indiai tervgazdaság fejlesztésének új prob­ lémái.” In Közgazdasági Szemle 1956/9, pp. 1089-1100. L. PÁLINKÁS “New problems in the development of the Indian planned economy.”* 337

99. PETWAS, KYN „India társadalmi-gazdasági fejlődésének néhány kér­ dése.” In Béke és Szocializmus 9/9 (1966) pp. 67-80. K. PETWAS “Certain problems of social and economic development in India.”* Transl.

100. POPOV, V. „A bhilai építkezés.” In Új Idő 1955/25, pp. 23-25. V. POPOV “The construction at Bhila.”* Transl. from Russian. 101. PRAKASH, OM A fejlődést előmozdító és gátló tényezők az indiai gaz­ daságban. / Growth-promoting and growth-retarding factors in the Indian economy. Az MTA Afroázsiai Kutató Központjában 1969 jún. 27-én tartott előadás. A Tanulmányok a Fejlődő Országokból 44. füzete, angolul is. Bp. MTA Afro-Ázsiai Kút. Közp. 1971. 17[1] + VI p. + 18 pp. Bilingual.

102. PUSKÁS ILDIKÓ Hozzászólás Az indiai helyzet c., az indiai gazdasági helyzettel foglalkozó kerekasztal vitában. In Lévai Imre-Meszerics Istvánná (szerk.) Az indiai helyzet Bp. ELTE, 1979. p. 34. I. PUSKÁS Remarks in the round-table discussion on the Indian econo­ mic situation. 103. RÁCZ PÉTER „Radzsiv Gandhi és a komputerek.” In MTI Panoráma, 1984 dec. 14. P. RÁCZ “Rajiv Gandhi and the computers.”* 104. REGŐS PÉTER „India városi közlekedése a szakember szemével.” In Városi Közlekedés 25/1 (1985) pp. 27-34. P. REGŐS “City-transport in India—through the eyes of an expert.”* 105. SEBŐK EMÍLIA „Indiából nézve.” In Figyelő, 1987 aug. 6., p. 9. E. SEBŐK “Viewing from India.”*

106. SEN, MOHIT „Gazdaságpolitika és osztályharc Indiában.” In Közgazda­ sági Szemle 21/3 (1974) pp. 351-356. MOHIT SEN “Economic policy and class struggle in India.”* Transl.

107. S. G. „Új-Delhiben ülésezik a nemzetközi atomenergia ügynökség.” In Világgazdaság 1979 dec. 6., p. 1. G. S. “The International Agency for Atomic Energy is meeting in New Delhi.”*

338

108. SIMON JÓZSEFNÉ „A második indiai ötéves terv.” In Statisztikai Szem­ le 1956/2, pp. 186-188. J. SIMON (Mrs.) “The second Five-Year Plan of India.”*

109. SIMON JÓZSEFNÉ „India gazdasági helyzete a számok tükrében.9’ In Statisztikai Szemle 1955/6 pp. 1-12. Klny. is. J. SIMON (Mrs.) “The economic situation of India as the figures show.”* 110. SIMONNÉ KISS IBOLYA „Rizstermesztés és kutatás Indiában.” In Öntözéses Gazdálkodás 6/2 (1968) pp. 127-133. I. SIMON-KISS “Cultivation and research of rice in India.”*

111. SINGH, BALJIT A planned market economy—India’s model. (A tervezett piacgazdaság indiai modellje.) Studies on Developing Countries 6. Bp. MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1967.17 pp. Újra: 19693, 22 pp. 112. SINGH, BALJIT A tervezett piacgazdaság indiai modellje. Tanulmányok a Fejlődő Országokról 6. Bp. MTA Világgazdasági Kutatóintézet 1967. 20 pp. B. SINGH A planned market economy India’s model. (In Hungarian.)

113. SMITH ÁDÁM [ADAM SMITH] Vizsgálódás a nemzetek jólétének ter­ mészetéről és okairól I—II. Matlekovits Sándor emlékére. Ford. Éber Ernő. Bp. Kiadja a Magyar Közgazdasági Társaság, 1940. 495 + 532 pp. Különösen a IV. könyv, ld. még Index stb. A. SMITH The Wealth of Nations. Transl. from English. 114. STAROSOLSZKY ÖDÖN „Az öntözés fejlődése Indiában.” In Vízügyi Közlemények 1966/2, pp. 282-286. ö. STAROSOLSZKY “The development of irrigation in India.”* 115. STRAUB IMRE „Néhány szó India húsiparáról és az iparfejlesztés főbb szempontjairól.” In Húsipar 15/2 (1966) pp. 83-85. I. STRAUB “In a few words about the meat industry of India and about the main lines of industrial expansion.”*

116. SUNDARAM, N. L. „Indiai trihidrátos bauxit feltárása.” In WE Közle­ mények 8/4 (1964) pp. 333-338. N. L. SUNDARAM “Exploring Indian trihydrite bauxite.”* Transl.

117. SURÁNYI SÁNDOR „A gazdasági növekedés problémái Indiában.” In Külgazdaság 1975/10, pp. 763-773. S. SURÁNYI “Problems of economic growth in India.”* 22*

339

118. SURÁNYI SÁNDOR A szövetkezeti mozgalom főbb területei Indiában. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézete számára készített anyag; nem publikált. Bp. 1967. 70 pp. S. SURÁNYI Main sphere of the cooperative movement of India. * Unpublished. 119. SURÁNYI SÁNDOR A szövetkezés és a mezőgazdaság néhány kérdése Indiában. Bp. Szövetkezeti Kutató Intézet, 1968. 130 pp. S. SURÁNYI Some problems of the cooperation and agriculture in India ♦ 120. SURÁNYI SÁNDOR A szövetkezés főbb területei Indiában. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézete számára készített anyag; nem pub­ likált. Bp. 1969. 75 pp. S. SURÁNYI Main spheres of the cooperative movement in India. * Unpublished. 121. SURÁNYI SÁNDOR „Az indiai agrárfejlődés alapvonásai.” In Elméleti és Módszertani Közlemények a Fejlődő Országok Társadalmi Kér­ déseiről 1972/8, pp. 90-101. S. SURÁNYI “Basic tendencies in the Indian agrarian development.”* 122. SURÁNYI SÁNDOR Az indiai agrárkérdés. Bp. Akadémiai, 1982.196 pp. S. SURÁNYI The Indian Agrarian Problem. * 123. SURÁNYI SÁNDOR Az ipar és a mezőgazdaság kapcsolata NyugatPakisztánban. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézete számára ké­ szített anyag; nem publikált. Bp. 1968. 10 pp. S. SURÁNYI The relationship between the industry and the agrarian sphere in West-Pakistan. * Unpublished.

124. SURÁNYI SÁNDOR India. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézet szá­ mára készített anyag; nem publikált. Bp. 1968. 35 pp. S. SURÁNYI India. * Unpublished. 125. SURÁNYI SÁNDOR India. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézet szá­ mára készített anyag; nem publikált. Bp. 1969. 32 pp. S. SURÁNYI India. * Unpublished.

126. SURÁNYI SÁNDOR India gazdasága. Bp. Közgazdasági és Jogi Könyv­ kiadó, 1978. 431 pp. S. SURÁNYI The Indian Economy. * 340

127. SURÁNYI SÁNDOR „India külgazdasági kapcsolatai és kereskedelem­ politikája.” In Világgazdaság 1973 márc. 23., mell. pp. 1-2. S. SURÁNYI “India’s foreign trade relations and trade policy.”* 128. SURÁNYI SÁNDOR Pakisztán. Az MTA Világgazdasági Kutató Intézete számára készített anyag; nem publikált. Bp. 1968. 21 pp. S. SURÁNYI Pakistan. * Unpublished. 129. SURÁNYI SÁNDOR Világgazdaságtan. A független India gazdasága. Bp. Tankönyvkiadó, 1973. 83 pp. S. SURÁNYI World Economy. The Economy of the Independent India. * 130. SZAKÁLL ZSIGMOND India öntözésének története. Szeged, Hírlapkiadó és Nyomdavállalat Rt, 1925. 116 pp. + 1 térk. ZS. SZAKÁLL “History of the Irrigation in India.”* 131. SZELIMHANOV, ETHEM „India olajat kutat.” In Új Idő 1956/36, pp. 27-29. E. SELIMHANOV “India searches for oil.”* Transl.

132. SZENDREI MIHÁLY Az angol világgazdasági hegemónia. Sopron, Romwaiter Ny. 1916. 90 pp. M. SZENDREI British Hegemony in World Economy. * 133. SZINHA, INDRADIP „Az agrárkapitalizmus ellentmondásai.” In Béke és Szocializmus 25/3 (1982) pp. 105-111. I. SINHA “Contradictions of agrarian capitalism.”*

134. TAR JÓZSEF „A statisztikai munka fontosabb szervezetei Indiában.” In Statisztikai Szemle 48/8-9 (1970) pp. 949-963. J. TAR “Main organizations of the Indian statistical work.”*

135. UNNI RAJA, CH. „Az indiai agrármozgalom új szakasza.” In Béke és Szocializmus 13/11 (1970) pp. 124-132. CH. UNNI RAJA “New phase in the Indian agrarian movement.”* 136. „Új prioritások India gazdasági életében.” A The Guardian cikke alapján. In Valóság 1975/4, pp. 117-119. “New priorities in the economic life of India.”* Transl. based on an article in The Guardian.

341

137. „Vasziljev, V.: Az indiai gazdaság és a tőkés világpiac. Moszkva, Nauka 1976, 268 p.” Könyvismertetés in Tájékoztató a Külföldi Közgazda­ sági Irodalomról 1977/2, pp. 77-79. “V. Vasilyev: The Indian Economy and the Capitalist World Market. (In Russian) Moscow, Nauka, 1976, 268 p.”* Book review.

138. VÁMOS ENDRE „A szén és kőolaj szerepe India energiagazdálkodás­ ban.” In Energiagazdálkodás 13/4 (1972) pp. 169-173. E. VÁMOS “The role of coal and oil in the power economy of India.”* 139. VÁMOS ENDRE „India kőolaj-finomító ipara.” In Bányászati Kohá­ szati Lapok: Kőolaj és Földgáz 5/5 (1972) pp. 153-156. E. VÁMOS “Oil-refinery industry of India.”*

140. VISARIA, PRAVIN „A gazdasági aktivitás szintje és szerkezete Indiában vándorlási státus szerint.” In Demográfia 17/1 (1974) pp. 47-62. P. VISARIA “Level of the economic activity and structure in India according to mobility status.”* Transl. from English [ ?]. 141. WETZ, JEAN „Indiát az évszázad éhínsége fenyegeti.” Átvétel a Le Monde-ból. In Nemzetközi Szemle 10/2 (1966), pp. 84-85. J. WETZ “India is threatened by the famine of the century.”* Transl. from the Le Monde.

142. WOJTILLA, GYULA „J. Laping, Die landwirtschaftliche Produktion in Indien. Ackerbau Technologic und traditionale Agrargesellschaft dargestellt nach dem Arthasástra und Dharmasástra. Wiesbaden 1982.” Könyvismertetés in Antik Tanulmányok 30 (1983) pp. 295296. GY. WOJTILLA Book review: “J. Laping: The Agrarian Production in India.”* 143. ZSURKIN, V. „India — nagyhatalom.” In Új Idő 1956/5, pp. 6-9. V. ZHURKIN “India—a superpower.”* Transl. from Russian.

342

13. Orvostudomány, pszichológia, szexualitás Természettudományok: biológia, farmakológia, fizika, geológia, kémia, mikrobiológia, őslénytan, talajtan, zoológia stb. Műszaki tudományok

Medical Sciences, Psychology, Sexuality Natural Sciences: Biology, Pharmacology, Physics, Geology, Chemistry, Microbiology, Palaeontology, Pedology, Zoology, etc. Technical Sciences

1. A cholera mint járvány Indiában és most Európában. Pest, Wigand, 1831. [4]69 pp. The cholera as epidemics in India and now in Europe. * 2. ADHIKARI, M.-MAJOMDAR, M. K. „Foszfátadszorpció és foszfátfixáció illiten és kloriton.” In Agrokémia és Talajtan 22/3-4 (1973) pp. 283-288. M. ADHIKARI-M. K. MAJOMDAR “Phosphate-adsorption and phos­ phate fixation on illite and chlorite.”*

3. ANAND, A. K.-MALHAN, I. V. „Kémiai folyóiratok közös használatá­ nak kérdése nyolc indiai egyetemi könyvtárban.” Ism. Kovács Kata­ lin. In Tudományos és Műszaki Tájékoztatók 31/4 (1984) pp. 144146. A. K. ANAND-I.V.MALHAN uSomeinvestigationsonresourcesharing of chemistry journals for the university libraries of Punjab, Hary­ ana, Himachal Pradesh and Chandigarh.” Review.

4. ANGELINI, FERNANDO-DE MARZO, LUIGI “Agathidium from India collected by Dr. Gy.Topal. (Coleoptera, Leioclidae).” In AnnalesHistorico-Naturales Mueei Nationalis Hungarici 76 (1984) pp. 165-168. 5. ARUNDALE, G. S. Kelet pszichológiája. Bp. Magyar Teozófiai Társ. 1925. 12 pp. G. S. ARUNDALE Psychology of Orient. *

6. ÁBRAHÁM AMBRUS „Tudományos találkozón Indiában.” In Magyar Tudomány 1959/11, pp. 608-610. A. ÁBRAHÁM “On a scholarly meeting in India.”*

343

7. BAKTAY ERVIN A csillagfejtés könyve. Az asztrológia elmélete és gya­ korlata. Bp. [Bányai-Várkonyi Ny. 1942] 352 pp. + 1 mell.; Bp. Aquincum, 19453—átdolg. kiad. Az 1943-as kiadás fotomechanikus utánnyomása: Münchenstein, 1979. 350 pp. + ill. E. BAKTAY The Book of the Astrology. Its Theory and Practice. *

8. BAKTAY ERVIN dr. A csillagfejtés könyve. Az asztrológia elmélete és gyakorlata. Számos ábrával és táblázattal. Reprint a Kentaur Könyvek sorozatban. Bp. Szépirodalmi, 1989. 349 pp. E. BAKTAY The Book of the Astrology. Its Theory and Practice. * 9. BENEDEK ISTVÁN Mandragóra. Kultúrtörténeti tanulmány különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra I—П. 1. Tibet, 2. India. Bp. Gondolat, 1979. 418[6] + 287[5] pp. I. BENEDEK Mandrake. A Cultural History of Sorcery and Medicine. *

10. BERENTE JÓZSEF IVÁN „Az atomenergia helyzete Indiában.” In Energetika és Atomtechnika 29/8 (1976) pp. 371-377. J. I. BERENTE “The position of atomic energy in India.”* 11. BETHLENFALVY, GÉZA “S. N. Sen, A Bibliography of Sanskrit Works on Astronomy and Mathematics. Part I: Manuscripts, Texts, Translations and Studies. National Institute of Sciences of India. New Delhi 1966, 258 pp.” Könyvismertetés/Book review in Acta Orien­ talia 21 (1968) pp. 259-260. 12. BÍRÓ KLÁRA-GÖNCZ ÁRPÁD „Tudománypolitika és kutatás-fejlesz­ tés finanszírozás Indiában Nehru óta.” (Irodalmi szemle.) In Tudo­ mányszervezési Tájékoztató 13/1 (1973) pp. 68-81. K. BIRÓ-Á. GÖNCZ “Science-policy and financing of research develop­ ment in India since Nehru's time.”*

13. BOLGÁR FERENC „India ’szent kígyója’ a kobra.” H. Miller cikke nyomán. In Búvár 16/5 (1971) pp. 295-300. F. BOLGÁR “India's ‘sacred snake’, the cobra.”* Transl. 14. CHATTERJEE, B. C-GHOSH, KUNAL „Fiziko-kémiai vizsgálatok a talaj fulvósav tartalmával kapcsolatban.” In Agrokémia és Talajtan 21/3-4 (1972) pp. 321-326. В. C. CHATTERJEE -K. GHOSH “Physico-chemical analyses regarding the fulvo-acid content of the soil.”*

344

15. CSÁKVÁRY MARGIT „Az indiai tudományos kutatás ötéves terve. Dr. H. Zaheer professzor nyilatkozata.” In Magyar Nemzet 1965 nov. 14., p. 8. M. CSÁKVÁRY “Five-year plan of the Indian scientific research.”*

16. CSIKÓS ANDRÁS „Tudomány és technika Indiában.” In Bethlenfalvy G. - Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 129-131. A. CSIKÓS “Science and technics in India.”* 17. DAS, N. K.-CHAKRABORTY, P. S.-BHATTACHARYYA, S. W. “De­ termination of gold by neutron activation analysis in some selected precambrian rocks from Eastern India.” In Journal of Radioanalytical Chemistry (Budapest) 34 (1976) pp. 249-259. 18. DAS GUPTA D. K.-CHOWDHURY, M. “Effects of recurrent boro (dry) season planting on hereditary conversion of aman rice.” In Acta Agronomica (Budapest) 27 (1978) pp. 49-69.

19. DATTA, B. „Agyagásványvizsgálatok a humid trópusi zóna néhány indiai vörös vasas talaján, kapcsolatban azok genetikájával.” In Agroké­ mia és Talajtan 17/4 (1968) pp. 477-488. B. DATTA “Argil-analysis of certain red ferriferous soils of the humid tropical zone of India, in connection with their genetics.”* 20. DÁMODARAGUPTA A kerítonő tanítása. Bev., jegyz., ford. Wojtilla Gyula. Bp. Medicina, 1988. 272 pp. DÁMODARAGUPTA Kuttanimata, Teachings of the Bawd. * Transl. from Sanskrit.

21. DÁVID JÁNOS „Az építésügyi kutatás-fejlesztés Indiában.” In Építési Kutatás, Fejlesztés 1973/7-9, pp. 26-32. J. DÁVID “Building research and development in India.”* 22. EKE KÁROLY dr. A keleti gyógyítás útjain. Bp. Medicina 1986. 256 pp. Ebben: Gyógyítás a világ tetején (pp. 224-237); Az Európán kívüli hagyományos orvoslás (pp. 238-251). K. EKE Ways of Oriental Medication. * 23. ENDRŐD1 SÁNDOR “The scientific results of dr. Gy. Topál’s collecting in India, No. 5. Sammelergebnisse aus der Superfamiliae Lamellicornia (Cole optera).” In Acta Musei Silesiae (Opava, Csehszlovákia), ser. A. 23 (1974) pp. 1-5.

345

24. FABRI, CHARLES “Pyridine for the cleaning of dirty paintwork.” In Journal of Indian Museology 1 (1946) p. 48. 25. Fejezetek a sexualitás történetéből. Szerk. Oláh Tamás. Készült az Élet és Tudomány cikksorozata alapján. Bp. Gondolat, 1986. 266 pp. Ebben: Karsai György: Az ókori India, pp. 57-66. Chapters from the History of Sexuality. *

26. FEKETE ZOLTÁN ,,India talajai.” In Agrokémia és Talajtan 17/4 (1968) pp. 489-494. Z. FEKETE “Soils of India.”*

27. GOLOVATCH, S. I. “Some new or less known Paradoximatidae (Diplopoda: Polydesmida) from India.” In Acta Zoologica 30/3-4 (1984) pp.327-352. 28. H. P. [= HÉDERVÁRI PÉTER] „Az észak-pakisztáni földrengés.” In Élet és Tudomány 1975/6, p. 284. P. H[ÉDERVÁRI] “The earthquake in North-Pakistan.”* 29. HERMAN, JOACHIM Hamis világképek. (Csillagászat és babona.) Ford. Párniczky György. Bp. Gondolat 1966. 150 pp. J. HERMAN False World Concepts. (Astrology and Superstition.) * Transl. from German. 30. HÖRCSIK EDIT „Hagyományos és modem gyógyítás Indiában, különös tekintettel az orvos—beteg kapcsolatra.” In Orvosi Hetilap 124/24 (1983) pp. 1453-1454; 1457-1458. E. HÖRCSIK “Traditional and modern medicine in India, with a special regard to the doctor-patient relation.”*

31. India vegyipara I-II. összeáll, és szerk. Németh Béláné. A Vegyipar Gazdasági Tájékoztató Különszáma. Bp.Nimdok soksz. 1972. 97 pp. India’s Chemical Industry. *

32. „India védi állatvilágát 1-2.” Putnam, John J. cikke nyomán. In Universum 1978/5, pp. 3-18 és 1978/7, pp. 3-16. “India protects her fauna.”* Transl. based on J. J. Putnam’s article. 33. “Investigations on the Jurassic flora of Rajmahal Hill, India. S. SHARMA, B. D.: Epidermal studies on the bracts in two new species of Williamsonia, W. guptai and W. amorgolense.” In Acta Botanica 14/3-4 (1968) pp. 373-383. 346

34. IYENGAR, M. A. SHAMA „Sind tartomány sós talajai.” In Mezőgazda­ sági Kutatások 1933, pp. 275-282. (Klny. is.) M. A. SHAMA IYENGAR “Salty soils in Sind.”*

35. JÁNOSKA, PÉTER “Something about the Hungarian restoration work.” In Conservation of Cultural Property in India XV (1984). 36. JÁNOSKA PÉTER „Papírrestaurálási tapasztalatok Indiában.” In Ma­ gyar Grafika 1987/2, pp. 41-44. P. JÁNOSKA “Experiences in Indian paper-restoration.”* 37. JUSKEVICS, A. P. A középkori matematika története. Ford. Nagy Imre és Wirth Lajos. Bp. Gondolat, 1982. 476 pp. Ebben: 2. fejezet: Az indiai matematika, pp. 99-185. A. P. YUSHKEVICH History of the Mediaeval Mathematics. * Transl. from Russian: История математики в средние века.

38. KALJÁNAMALLA Anangaranga avagy a szerelmi játékok istenének szín­ pada. Bev., jegyz., ford. Wojtilla Gyula. Bp. Medicina, 1986.172pp. KALYÁNAMALLA Anangaranga or Stage of the God of Erotic Plays. * Transl. from Sanskrit.

39. KALMÁR PÉTER Stein Aurél karakhotoi papírleletei. A Papíripari hagyományok védelmét szervező bizottság 5. sz. közleménye. Bp. MTESZ Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, 1980 okt. 25 pp. P. KALMÁR Sir Aurél Stein’s Paper-finds from Kara-Khoto. * 40. KANWAR, J. S. “Salt affected soils in India, their nature and distribu­ tion.” In Agrokémia és Talajtan 18 (1969) Suppl. pp. 79-86.

41. KANWAR, J. S. - BHUMBLA, D. R. “Physico-chemical characteristic of sodic soils of the Punjab and Haryana and their amelioration by the use of gypsum.” In Agrokémia és Talajtan 18 (1969) Suppl. pp. 355-370. 42. KARSAI GYÖRGY „Sexuális élet az ókori Indiában.” In Élet és Tudo­ mány 1983/2. GY. KARSAI “Sexual life in Ancient India.”*

43. KARSAI GYÖRGY Az ókori India. In Oláh Tamás (szerk.) Fejezetek a szexualitás történetéből. Bp. Gondolat, 1986. pp. 57-65. GY. KARSAI “[The sexuality in] Ancient India.”* 347

44. KARNICK, С. К. “Intrinsic complexities of ‘nodal ganglion’ of Dioscorea pentaphylla from India.” In Herba Hungarica 11/3 (1972) pp. 31-37.

46. KASZAB, ZOLTÁN “Tenebrioniden aus Indien (Coleopters).” In Acta Zoologica 21/1-2 (1975) pp. 1-38. Z. KASZAB “Tenebrionids from India.”* 46. KOTESWARAM, P.-ALVI, S. M. A. “Secular trends and variations in rainfall of Indian regions.” In Időjárás 74/3-4 (1970) pp. 176-183.

47. KRETZOI, MIKLÓS “Mammal faunae and the continental geology of India.” In Acta Geologica 1964/8, pp. 301-312. 48. KRISHNA RAO, J. S. K. - VENKATA NAIDU, B. -VISWESWARA RAO, K. “Ore microscopic, X-ray and tray elemental data on man­ ganese ores from Sandur, Karnataka, India.” In Acta MineralogicaPetrographica 24/1 (1979) pp. 91-97. 49. KUNSZT GYÖRGY „Építésiparosítás, építészet és építési kutatás Indiá­ ban.” In Építésügyi Szemle 14/7 (1971) pp. 213-218. GY. KUNSZT “Building industrialization, architecture and building research in India.”* 50. LISZKAY LAJOS A hindu szerelem misztikuma. Bp. Linea 1944. 205 pp. L. LISZKAY The Mystic of Hindu Love. * — [Should be classified under Chs 16-17-18 -1.Р.]

51. MAHADEVAN, V. -NARAYANA DAS, G. R.-NAGARAJA RAO, N. ,,Partszegélyi torkolatok kutatása és értékelése India tengerparti öve­ zetében.” Az Egyesült Nemzetek 2. Nemzetközi Konferenciája az Atomenergia Békés Felhasználására anyagából. Ford. Bárdossy Gyula. Bp. Tempo soksz. 1959. 8. lev. V. MAHADEVAN-G. R. NARAYANA DAS-N. NAGARAJA RAO “Research and evaluation of foreshore estuaries at Indian coast­ lines.”* Transl. from English. 52. MAHUNKA, SÁNDOR “Tarsonemia (Acari) species from India. The zoological results of dr. Gy. Topál’s collectings in India. Pt. 4.” In Acta Zoologica 17/1-2 (1971) pp. 11-49.

348

53. MANDL, К. „Eine neue Art aus der Gattung Pseudadimonia Duvivier (Col. Chrysomelidae).” In Entomologische Arbeiten dee Museum Frey 25 (München 1974) pp. 316-318. K. MANDL “A new species from the genus Pseudadimonia Duvivier (Col. Chrysomelidae).” 54. MASSON-OURSEL, P. Prof., „A Nyugat, India és Kína a szerelem tükré­ ben.” In Szerelem és ösztönélet. Szerk. Székely Béla és Kulcsár István. Bp. é. n., pp. 62-65. P. MASSON-OURSEL “The West, India and China in the mirror of love.”* 55. MATSKÁSI ISTVÁN “Trematodes of bats in India. The scientific results of dr. Gy. Topál’s collectings in India. Pt. 7.” In Parasitologia Hungarica 6 (1973) pp. 77-98.

56. MÉRŐ TIBOR „A greizi papírmúzeum és Stein Aurél.” In Papíripar 4/5 (1960) pp. 201-203. T. MÉRŐ “The Paper Museum of Greiz and Sir Aurél Stein.”* 57. MIKLÓS PÁL „A szerelem művészete Keleten.” In Világosság 23/12 (1982) pp. 753-757. P. MIKLÓS “The art of love in the East.”*

58. „Mire tanít a Kámaszutra? In Interpress Magazin 1982/9, p. 52. “What does the Kámasütra teach us ?”♦

59. MOLNÁR GYULA dr. „Az élve eltemetett jógi. Mit mond róla az orvos ? ” In Élet és Tudomány 1970/46, pp. 2190-2194. GY. MOLNÁR “The yogi buried alive. The doctor’s comments.”* 60. NEUGEBAUER, OTTO Az egzakt tudományok az ókorban. (A kötet az indiai csillagászat, matematika kérdéseit a babilóni, egyiptomi és hellenisztikus összefüggésekben tárgyalja. Különösen pp. 177-179; 184-188.) Ford. Guman István. Bp. Gondolat 1984. 260 pp. O. NEUGEBAUER Exact Sciences in Antiquity. Transl. from English. 61. PANDE, В. P.-BHATIA, B. B.-CHAUHAN, D. P. S. “A new genus and species of Cryptosporidiid coccidia from India.” In Acta Veterinaria 22/3 (1972) pp. 231-234.

349

62. PAPP, JENŐ “Three Blacus Bees, 1818 species from India. (Hymenoptera, Braconidae: Blacinae)." In Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 77 (1985) pp. 227-252. 63. PAPP, JENŐ “Three new Acanthomisus Ashmead species from India (Hymenoptera, Braconidae: Exothecinae)." In Acta Zoologica 32/3-4 (1986) pp. 343-349.

64. PÉKÁR DEZSŐ „Az Eötvös-inga Indiában/9 In Budapesti Hírlap 1926 jún. 25. D. PÉKÁR “The torsion balance of Eötvös in India.”*

65. PÉKÁR DEZSŐ „Az Eötvös-inga Indiában.99 In Természettudományi Közlöny 1930/5-7, pp. 202-212. D. PÉKÁR “The torsion balance of Eötvös in India.”* 66. PÉKÁR DEZSŐ „Báró Eötvös Loránd. Mozaikok indiai utazásaimból." In Természettudományi Közlöny, 66 (1934) pp. 156-163. (Klny. is, 15 pp.) D. PÉKÁR “Baron Loránd Eötvös. Mosaics of my expeditions in In­ dia.”* 67. PÉKÁR DEZSŐ „Indiai expedíciós emlékeimből." In Természettudomá­ nyi Közlöny 74 (1942) pp. 165-173. (Klny. is.) D. PÉKÁR “Memories of my Indian expedition.”*

68. PÉKÁR DEZSŐ “My expeditions with the torsion balance in the jungles of India." In Természettudományi Közlöny 1927, p. 292.

69. PERCS ÖDÖN „India drogjai és vegyészeti ipara." In A Magyar Gyógy­ szerésztudományi Társaság Értesítője, 1940. Klny. is, 11 [1 ] pp. ö. PERCS “Drugs and chemical industry of India.”*70 * 70. PISZTORKA FERENC „Évezredes-évszázados vallások és a religiózus megélés szélsőséges, valamint elmekóros formái a mai Indiában." In Orvosi Hetilap 124/10 (1983) pp. 591-594, 597. F. PISZTORKA “Age-old religions and extreme and pathological forms of the religious experience in present-day India.”*

350

71. PISZTORKA FERENC „Hagyományos társadalom- és családszerkezet, túlélő tradíciók és pszichiátriai kórképek Indiában.” In Orvosi Heti­ lap 124/4 (1983) pp. 221-222, 225. F. PISZTORKA “Traditional social and family structure, surviving tra­ ditions and psychiatric diseases in India.”*

72. POPPER PÉTER „A hinduizmus lélektani hatása 1-3.” 1: „Élet és halál.” In Élet és Tudomány 1973/47 pp. 2211-2217; 2: „Min­ dennapi élet.” In ÉT 1973/48 pp. 2310-2314; 3: „Szerelem, házasság, gyermeknevelés.” In ÉT 1973/51 pp. 2413-2418. P. POPPER “Psychological effects of Hinduism 1-3.”* 73. PURI, H. S. “Anatomical studies on Indian medicinal plants.” In Herba Hungarica 10/1 (1971) pp. 47-62.

74. PUSKÁS ILDIKÓ „[Áhitatos erotika:] Inkább szemlesütve, mint gyö­ nyörködve.” In Új Mi Világunk 1984/3, pp. 2-11. I. PUSKÁS “[Devotional erotics:] Rather with eyes downcast than with enjoyment.”* 75. ROMVÁRY JÓZSEF „A keleti marhavész endémiás előfordulása Indiá­ ban az állattenyésztő telepen.” In Magyar Állatorvosok Lapja 29/12 (1974) pp. 833-836. J. ROMVÁRY “Endemic forms of the oriental cattle-plague on Indian stock-breeding farms.”*

76. SAIN MÁRTON „Egy különös indiai őstehetség. (Ramanujan)” In Ma­ gyar Nemzet 1977 dec. 28., p. 8. M. SAIN “A peculiar Indian natural genius: Ramanujan.”* 77. SARBÓ TAMÁS „Az Indiai Vasutak” In Közlekedéstudományi Szemle 15/9 (1965) pp. 407-412. T. SARBÓ “The Indian Railways.”* 78. SCHMID, F. “Á propos des limites de la zone poléarctique dans l’Himalaya ou les Limnophidines en Inde (Trichoptera).” In Acta Zoologica 12/3—4 (1966) pp. 363-369. F. SCHMID “Apropos of the limits of the arctic zone in the Himalayas or the Limnophidines in India.”*

351

79. SCHMIDT JÓZSEF „Schmidt, R.: Das Kamasütram des Vátsyáyana. Fünfte, verbesserte Aufl. Berlin. Barsdorf, 1915, IX + 5001.” Könyv­ ismertetés in Egyetemes Philologiai Közlöny 40 (1916) p. 72. J. SCHMIDT Book review: ,,R. Schmidt: Vátsyáyana’s Kamasütram." *

80. SHARMA, В. M. - SINGH, PRATAP “Pharmacognostic study of fruits of Barringtonia acutangula Gaertn.” In Herba Hungarica 15/3 (1976) pp. 7-15. 81. SIMONYI KÁROLY A fizika kultúrtörténete. Bp. Gondolat 1978; 2. bőv. kiadás 1981, 491 pp. Ebben: 2.3. Hinduk és arabok. 2.3.1. A tízes számrendszer (pp. 117-118). K. SIMONYI A Cultural History of Physics. * 82. SINGHAL, J. P.-AKHTAR, M. „Aligarh terület talajainak fiziko-kémiai tulajdonságai és osztályzásuk.” In Agrokémia és Talajtan 22/3-4 (1973) pp. 385-388. J. P. SINGHAL-M. AKHTAR “Physico-chemical characteristics of the soils in the Aligarh region and their classification.”* 83. SUBIAS, L. S.-SARKAR, S. “Three new species of Ptyctimines Oribates (Acari) from India (Mesoplophoridae and Phthiracaridae).” In Folia Entomologica (Budapest) 45/1 (1984) pp. 215-220. 84. SZABÓ ANTAL „Metrológia Indiában.” In Mérés és Automatika 35/1 (1987) pp.21-26. A. SZABÓ “Metrology in India.”* 85. Szerelem és ösztönélet. írták: Jósé Ortega у Gasset, Bronislaw Malinowsky, Theodor Reik, Prof. Ch. Baudouin, Alexander Ferenczi, Prof. P. Masson-Oursel, Fritz Künkéi, Kulcsár István, Siegfried Bernfeld, Gleichmann Lajos, Lengyel B., Mérei Ferenc. Az Emberismeret má­ sodik évfolyamának harmadik kötete. Szerk. Székely Béla és Kulcsár István. Kiadja Szathmáryné Bánó Vilma tudományos könyvkiadó­ vállalat. Bp. é. n. 104 pp. Love and Instinct-life. * Authors see above.

86. TEÓKE GÉZA „India atomerőmű-építési programja.” In Energetika és Atomtechnika 24/12 (1971) pp. 525-528. G. TEÓKE “India's program for building atomic power-plants.”*

352

87. „Tibet mindenre felhasználható teherhordó állatai.” J. W. Larrida -К. B. Burch cikke nyomán a Natural History-ból. In Universum 1988/2, pp. 38-48. “Useful pack-animals of Tibet.”* Transl. from English. 88. TOPÁL, GYÖRGY “A new fossil horseshoe bat (Rhinolophus variábilis n. sp.) from the Pliocene sediments of the Osztramos Hill, NE Hun­ gary. (Mammalia: Chiroptera.)” In Fragmenta Mineralogica et Palaeontologica 6 (1975) pp. 5-29.

89. TOPÁL, GYÖRGY “Bacula of some Old World leaf-nosed bats (Rhinolophidae and Hipposideridae, Chiroptera: Mammalia).” In Vertebrata Hungarica 16 (1975) pp. 21-53.

90. TOPÁL, GYÖRGY “Field observations on oriental bats, sex ratio and reproduction.” In Vertebrata Hungarica 15 (1974) pp. 83-94.

91. TOPÁL, GYÖRGY “Fossil bats of the Rhinolophus ferrumequinum group in Hungary (Mammalia: Chiroptera).” In Fragmenta Minera­ logica et Palaeontologica 9 (1979) pp. 61-101. 92. TOPÁL, GYÖRGY “On the systematic status of Pipistrellus annectans Dobson, 1871 and Myotis primula Thomas, 1920 (Mammalia).” In Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 62 (1970) pp. 373-379.

93. TOPÁL, GYÖRGY “The first record of la io Thomas, 1902 in Vietnam and India, and remarks on the taxonomic position of Parascotomanes beaulieui Bourret, 1942, la longimana Pen, 1962 and the genus la Thomas, 1902 (Chiroptera: Vespertilionidae)).” ZnOpusculaZoologica 10 (1970) pp. 341-347. 94. TOPÁL, GYÖRGY “The taxonomic position of Myotis dolsoni (Troussart, 1871) and some statistical data to the subspecific examination of Myotis (Tomes, 1857).” In Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 62 (1971) pp. 383-400.

95. VÁRKONYI NÁNDOR „Az idő szívverése. ”Zn Galaktika 50 (1983). pp. 89-109. N. VÁRKONYI “Heart beats of Time.”* 96. VÁSÁRHELYI, TAMÁS “Melvertes indicus sp. n. (Heteroptera Aradidae).” In Folia Entomologica 64/1 (1983) pp. 201-202.

23

353

97. VÁSÁRHELYI, TAMÁS “Mezirinae from India in the Hungarian Natural History Museum (Heteroptera: Aradidae).” In Folia Entomologica ser. nov. 30/2 (1977) pp. 151-154. 98. VÁTSZJÁJANA Káma-szútra. A szerelem tankönyve. Erotica Classica 2. Ford. Baktay Ervin. Jegyz. Vekerdi Jdzeef. Bécs, Novák, 1970. 239 pp. + 12 t. VÁTSYÁYANA Káma-sütra. Transl. from Sanskrit.

99. VÁTSZJÁJANA Káma-szútra. A szerelem tankönyve. Ford. Baktay Er­ vin. Jegyz. Vekerdi József. Bp. Medicina, 1971. 335 pp.; 19822, 309 pp. VÁTSYÁYANA Káma-sütra. Transl. from Sanskrit. 100. VÁTSZJÁJANA Káma-szútra. Regi hindu ars amatoria. Papyrus biblioph.il kiadv. sorozata 1. Ford. Baktay Ervin. Bp. Korvin Ny. 1920. 296 pp.; 19472, „Barka” Kiadóvállalat, 331[2] pp. VÁTSYÁYANA Káma-sütra. Transl. from Sanskrit.

101. VEKERDI LÁSZLÓ „Benedek István: Mandragóra I-П.” Könyvismer­ tetés in Magyar Nemzet 1980/1, pp. 102-105. L. VEKERDI Book review: “I. Benedek: Mandrake I-IL”*

102. VENDL, ALADÁR „Mineralogische Untersuchung der v. Aurél Stein in Zentralasien gesammelten Sand- und Bodenproben.“ In Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. geologischen Reichsanstalt XXI/1. Separatum. Bp. 1913. 37[1] pp. + 1 t. + 2. térk. A. VENDL “Mineralogical analysis of sand- and soil-samples of Central Asia collected by Sir Aurél Stein.”* In German. 103. VENDL ALADÁR „Stein Aurél gyűjtötte közép-ázsiai homok- és talaj­ minták ásványtani vizsgálata.” In A Magyar Királyi Földtani Inté­ zet Évkönyve XXI/1. Klny. is: [Bp. Franklin Ny.] 1913. 33[1] pp. + 2 t. A. VENDL “Mineralogical analysis of sand- and soil-samples of Central Asia collected by Sir A. Stein.”* In Hungarian.

104. VÖLGYESI FERENC Minden a lélek. Bp. Dante, 1940, 450 pp. + 411.; 19412, 452 pp. + 56 t.; 1942s 456 pp. + 149 t.; 19434 460 pp. F. VÖLGYESI Everything is the Soul. *

354

105. VÖLGYESI FERENC Üzenet az ideges embernek. Bp. Bibliotéka, [1932] 318 pp.; [19362] Novák, 447 pp.-f-l t.; 1947s Athenaeum 440 pp. F. VÖLGYESI Message for the Nervous Man. * 106. VÖRÖS LÁSZLÓ „Az indiai orvosképzés.” In Orvosi Hetilap 113/44 (1972) pp. 2659-2661. L. VÖRÖS “Medical training in India.”*

107. VAN DER WAERDEN, B. L. Egy tudomány ébredése. Egyiptomi, babi­ loni és görög matematika. Ford. Dr. Pollák György. Bp. Gondolat 1977. 479 pp. Ebben: Az indiai számjegyek (A kharosti és a brahmi számírá8; A helyiértékrendszer feltalálása; A feltalálás időpontja; Költői számok); Árjabhata és szótag-számai (Honnan ered a nulla ?); Az indiai számok diadalútja; — fejezetek az ind matematikatörté­ netből, pp. 86-100. B. L. VAN DER WAERDEN Science Awakening. Vol. I. (Mathematics in Egypt, Babylon and Greece.) Transl. from English. 108. WERMUSCH, GÜNTER A gyémánt története. Ford. Zalai Edvin. Bp. Kossuth 1987. 298[5] pp. Ebben: indiai vonatkozások főként az I-V. fejezetben. G. WERMUSCH History of the Diamond. Transl. from German: Adamas. Diamanten in Geschichte und Geschichten. Berlin 1984.

109. WOJTILLA GYULA „Sexualitás, vallásfilozófia, templomi művészet.” In História 9/3 (1987) pp. 9-11. GY. WOJTILLA “Sexuality, religious philosophy and temple art.”*

110. ZSEBÖK ZOLTÁN „Indiában orvosszemmel: A múlt és jövő harca.” In Magyar Nemzet 1969 márc. 2., p. 8. Z. ZSEBÖK “Clash of past and future in India—through the eyes of a medical doctor.”* 111. ZSEBÖK ZOLTÁN „Indiában orvosszemmel.” In Magyar Nemzet 1969 febr. 23., p. 8. Z. ZSEBÖK “India—through the eyes of a medical doctor.”*

23*

355

14. Oktatás, tudományszervezés Levéltár, könyvtárak Tömegtájékoztatás, informatika

Education, Organization of Research Archives, Libraries Mass-communication, Informatics

1. A dokumentáció helyzete Indiában/Status of Documentation in India. Indian National Scientific Documentation Centre, New Delhi. Ford. Fazekas Zsuzsanna. Bp. Országos Műszaki Könyvtár és Dokumen­ tációs Központ 1976. 42 pp.

2. „Az el nem kötelezett országok rádiószervezeteinek konferenciája, Sara­ jevo 1977.” Az ismertetést készítette Sarkadi Ilona. In A MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpontjának Közleményei, X/7, Bp. Ny. n. soksz. 1978. p. [1]. “Congress of the Radio Organizations of the Non-aligned Countries, Sarajevo, Yugoslavia, 1977.”* 3. BÖHME, EDWIN A gyermek és nevelése. Teozófiai Füzetek 8. Bp. Magyar Teozófiai Társ. 1916. 16 pp. E. BÖHME The Child and its Education. *

4. CSÁKVÁRY MARGIT „Az indiai tudományos kutatás ötéves terve.” In Magyar Nemzet, 1965 nov. 14., p. 8. M. CSÁKVÁRY: “The five-year plan of the scientific research in India.”* 5. FABRI, CHARLES “The importance of observation.” In The Punjab Educational Journal 34/12 (1940) pp. 1159-1166.

6. FABRI, CHARLES “The teaching of art.” In The Education. Quarterly [of the Ministry of Education of India]. 1956/3, pp. 36-39. 7. GÁRHY VERA „India.” Iskolai mozaik. In Köznevelés 38/4 (1982) p. 12. V. GÁTHY “India: a school mosaic.”*

356

8. GÁTHY VERA India oktatási rendszere. In Iskolarendszerek. Az Orszá­ gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai. Bp. 1985. 33 pp. V. GÁTHY The Education System of India. * 9. HEGYI ISTVÁN „India, Kína és Délkelet-Ázsia ének-zene oktatása.” In Az Ének-Zene Tanítása 28/1 (1985) pp. 36-41. I. HEGYI “Teaching of music/singing in India, China and SoutheastAsia.”*

10. Indiai szerzők Magyarországon 1945-1970. összeállította a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. Bp. OMKDK, 1971. 2 pp. Indian authors in Hungary, 1945-1970. 11. KALMÁR GYÖRGY „Indiai bábéi.”In Magyarország 1962/42, p. 9. GY. KALMÁR “Indian Babel.”*

12. KALMÁRNÉ GÖDRÖS ERZSÉBET ..Benyomásaim az Indiában folyó gyógypedagógiai munkáról” In Gyógypedagógia 17 (1972) pp. 23-30. E. KALMÁR-GÖDRÖS “My impressions on the education of handi­ capped children in India.”* 13. KANYAR JÓZSEF „Tanulmányúton Indiában (1980).” In Levéltári Szemle 1981/2-3, pp. 507-515. J. KANYAR “Study-tour in India (1980).”*

14. KOZMA TAMÁS „Az oktatás modernizálása Indiában.” In Magyar Tudomány 1987/5, pp. 414-420. T. KOZMA “The modernization of education in India.”* 15. KOZMA TAMÁS „Oktatási reform Indiában.” In Köznevelés 1986/42, pp. 11-12. T. KOZMA “The educational reform in India.”* 16. KOZMA TAMÁS „Tanulmányúton Indiában.” In Oktatásügyi Kutatá­ sok 3, pp. 107-120. T. KOZMA “Study-tour in India.”* 17. KRISHNAMOORTHY, P.V. „Műholdas műsorszórás.” Ford. Sárkány Vera. In A Tömegkommunikációs Kutatóközpont Közleményei 37, Bp. 1975. P. V. KRISHNAMOORTHY “Satellite broadcasting.”* 357

18. KRISNAMURTI, JIDDU A nevelés mint szolgálat. Teozófiai Füzetek 7. Bp. Magyar Teozófiai Társ. 1915. 40 pp. J. KRISHNAMURTI Education as Service. *

19. Külföldi szerzők müvei Magyarországon.—Indiai szerzők, összeállította a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. Bp. OMKDK, 1977. 2 pp.; 1981-85-ben, uott, 1986, 5 pp. És ókori szerzőknél is. “Foreign authors in Hungary. Indian authors.”♦ 20. LAKSHMI CHINAPPA, SITA „Az egészségügyi információ szerepe a népességnövekedés szabályozásában.” Ismerteti: Zimányi Katalin, in Az Orvosi Könyvtáros 21 (1981) pp. 185-188. S. LAKSHMI CHINAPPA “The role of the health-information in the birth-rate control.”* 21. LÁZÁR PÉTER Jelentés indiai könyvtári és információs tanulmány­ úiról, 1975 november 15-december 9. Bp. Országos Műszaki Könyv­ tár és Dokumentációs Központ, 1976. 140 pp. P. LÁZÁR Report on a scholarship for studying the Indian libraries and information system. * 22. LEITNER, G.W. „History of indigeneous education in the Punjab since annexation and in 1882.” Repr. in Patiala, 1971.

23. LIGETI VILMA „Indiai naplója 1-2”. In Élet és Irodalom. 1: Gyűlés a tengerparton. 8/26 (1964 jún. 27) p. 6. 2: Iskolaváros az őserdők között. 8/27 (1964. júl. 4) p. 6. V. LIGETI “Diary from India.”* 24. NAGY MÁRTON A keleti nevelészet. Magyar Akadémiai Értesítő. A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi Osztályok Köz­ lönye. IVfi. Pest, Eggenberger Ferdinánd. M. Akad. Könyvárusnál, 1864. Ebben: India. Kaszt-nevelészet. pp. 85-102. M. NAGY Oriental Education. India. *

25. NÉMETH ÉVA „A tudomány fejlődése Indiában. (Irodalmi szemle.)” In Kutatás-Fejlesztés 3/3-4 (1985) pp. 270-278. É. NÉMETH “Development of science in India. (Bibliographic survey.)”*

26. NÉMETH ÉVA „India tudományszervezési problémái.” In Tudomány szervezési Tájékoztató 14/6 (1974) pp. 951-959. É. NÉMETH “Problems of research organization in India. (A biblio­ graphic survey.) 358

27. PRATZER, BARBARA „India tanul.” In Interpress Magazin 1985/12, pp. 40-43. B. PRATZER “India is learning/’* Transl. 28. PUSKÁS ILDIKÓ Az indiai felsőoktatás. Információk a felsőoktatás köréből. Bp. A Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont kiadványa, 1973. 77 pp. I. PUSKÁS Higher Education in India. *

29. RAJESWARY, A. R. “A quantitative analysis of Indian science and technology, manpower employment and economic development.” In Scientometrics 5/6 (1983) pp. 343-359.

30. RUBINSTEIN, M. „A tudomány fejlődése Indiában.” In Új Idő 1955/5, pp. 11-15. M. RUBINSTEIN “The development of science in India.”* Transl. from Russian [?].

31. SURÁNYI SÁNDOR „Kutatás és fejlesztés Kínában és Indiában.” In Tudományszervezési Tájékoztató 11/3-4 (1971) pp. 484^98. S. SURÁNYI “Research and development in China and India/’* 32. SZÁNTÓ ISTVÁN „Tudomány, technológia és felsőoktatás Indiában.” In Magyar Tudomány 1970/1, pp. 57-59. I. SZÁNTÓ “Science, technology and higher education in India.”* 33. VICHNEY, NICOLAS A tévé segít egy nép nemzetté válásában. Ford. Végh Gyula. Bp. A MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpontjá­ nak Közleményei 8/5 (1976). N. VICHNEY The TV helps a people to become a nation. * Transl.

34. WOJTILLA GYULA „A humán tudományok helyzete a mai Indiában.” In Magyar Tudomány 29/3 (1984) pp. 248-251. GY. WOJTILLA “Social sciences in present-day India.”* 35. WOJTILLA, GYULA „Progressive Traditionen der Orientalistik an der Universitat Leipzig. Red. K. Mylius and M. Müller. Leipzig 1970.” Könyvismertetés in Antik Tanulmányok 27 (1980) pp. 141-142. GY. WOJTILLA Book review: “Progressive Traditions of Oriental Studies at the Leipzig University.”*

359

15. Egészségvédelem: sport, jóga Táplálkozási szokások Szakácskönyvek

Health-protection: Sport, Yoga Food and Eating Habits Cuisine

1. Aladdin konyhája. Keleti szakácsművészet, összeállította Raj Tamás, Oláh Tamás. Bp. Minerva-Editorg, 1986. 247 pp. + 16 t. The Cuisine of Aladdin. Eastern Culinary. *

2. ALEXY ELZA Pránájáma csodák és misztikumok. A keleti jógik és fakírok titkos tudománya. Bp. Magyar Könyvkiadó, [19432], 62[2] pp. E. ALEXY Pránáyáma-miracles and mystics. The Secret Knowledge of Oriental Yogis and Fakire. * 3. BAKTAY ERVIN dr. A diadalmas jóga. Rádzsa jóga. A megismerés és önuralom tana. Bp. Pantheon, 1942, 257 pp. Második kiadás uott: 19422. 254[2] pp. E. BAKTAY The Triumphant Yoga. The Rája Yoga. The Doctrine of the Cognition and Self-Control. * 4. BALOGH BARNA India hipnózisa. Kelet „szuggesztiós jógája” a gyakorlatban. [Budapest] Viktória [1944] 290 pp. B. BALOGH Hypnosis of India. The Oriental ‘‘Yoga of Hypnotic Sug­ gestion” in Practice. *

5. BESANT, ANNIE Vegetárianizmus teozófiai megvilágításban. Ford. M. S. Bp. Magyar Teozófiai Társulat 1942. 29[3] pp. A. BESANT Vegetarianism in the Light of Theosophy. * Transl. from English. 6. DELY KÁROLY Jóga. Bp. Medicina, 1970. 411[1] pp. K. DELY Yoga. *

360

7. DELY KÁROLY Jógagyakorlatok. Bp. Sport, 1973. 436 pp. K. DELY Yoga-exercises. * 8. EGYEDI PÉTER A vegetárius főzés örömei. 200 felséges recept az indiai vaisnava hagyományok alapján. Bp. Magánkiadás, 1982. 159 pp.; Bp. International House Bp. Kiadó Iroda 19832, 176 pp. P. EGYEDI The Joy of Vegetarian Cooking. 200 excellent recipes ac­ cording to Vaishnava traditions. *

9. HAICH [ERZSÉBET] ELISABETH Sexuelle Kraft und Yoga. Stuttgart, Fink [1966] 235 pp. E. HAICH Sexual Power and Yoga. * [In German.]

10. KACZVINSZKY JÓZSEF Kelet világossága I-Ш. I: Bevezetés a yogába. II: Gyakorlati yoga. Ill: Misztikus yoga. Bp. Hellas 19422; Iras [19432] 300 + 296 + 360 pp. J. KACZVINSZKY Light of Orient I-III. Introduction to the Yoga. Practical Yoga. Mystic Yoga. *

11. KARSAI GYÖRGY „Az indiai konyha.” A keleti szakácsművészet sorozatban. In Élet és Tudomány 1984/7, pp. 530-532. GY. KARSAI “The Indian cuisine.”* 12. KIRÁLY DEZSŐ Jóga-torna. Bp. Városi Ny. Szeged, 1944. 136 pp. D. KIRÁLY Yoga-exercises. *

13. MAGYAR PÁL „A jóga élettana. In Delta 1969/9, pp. 14-16. P. MAGYAR “The physiology of the yoga.”* 14. MAHESHWARANANDA, SWAMI PARAMAHANSA Jóga. Ford. Gálvölgyi Judit. Bp. Sport, 1984. 128 pp. + ills. PARAMAHANSA SWAMI MAHESHWARANANDA Yoga. Transl. from English: A Bright Future Through Yoga.

15. MILANOV, ÁSZÉN - BORISZOVA, IVANKA Jóga. (Hatha jóga.) Ford. Kardos Ede. Bev. Nemessuri Mihály, Tóth Dezső. Bp. Medicina, 1968. 176 pp. A. MILANOV - I. BORISOVA Yoga. (Hatha yoga.) * 16. POPPER PÉTER A belső utak könyve. A Gyorsuló idő sorozatban. Bp. Magvető, 1981. 150 pp. P. POPPER The Book of the Inner Ways.*

361

17. PUSKÁS ILDIKÓ ,,Ételek és étkezési szokások az ókori Indiában.” In História 5/3 (1982) pp. 3-4. I. PUSKÁS “Food and eating-habits in Ancient India.”* 18. RAFAEL JÓZSEF A tradicionális jóga rendszere. A Körösi Csorna Sán­ dor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1986. 162 pp. + ills. I. RAFAEL The System of Traditional Yoga. * 19. SCHUSTER OSWALD Prána-Yáma. A légzés művészete. A Cornelius Társaság kiadványsorozata 8 (Új lenyomat.) [Bp. Stachora soksz. 1943.] [2]16[2] pp. O. SCHUSTER Prána-Yáma. The Art of Breathing. *

20. SOMORJAI LÁSZLÓ „A kaleri. Egy ősi harci művészet.” In Élet és Tudomány 41/44 (1986) pp. 1400-1401. L. SOMORJAI “The kaleri. An ancient martial art.”* 21. ÚJHELYI TIBOR Vajrabhairava védelemszerzésének tibeti módszere. Bp. Buddhista Misszió, 1981. 104 pp. T. ÚJHELYI Tibetan Method of Vajrabhairava Protection. * 22. ÚJHELYI TIBOR Vajrabhairava védelemszerzésének tibeti módszere. Manjushri könyve. Bp. Buddhista Misszió, 1987. 55 pp. T. ÚJHELYI Tibetan Method of Vajrabhairava Protection. Book of * Manjushri.

23. VIGH BÉLA dr. A jóga és az idegrendszer. Bp. Gondolat 19801, 19852, 470 pp. + 75 ábra + 23 fénykép. B. VIGH The Yoga and the Nervous System. *

24. VIGH BÉLA „A jóga Magyarországon.” In Bethlenfalvy G. - Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel Bp. Indiai Nagykövetség 1987. pp. 49-52. B. VIGH “The Yoga in Hungary.”* 25. VIGH BÉLA dr. Jóga és tudomány. Bp. Gondolat 1972. 541 pp. + 150 ábra + 16 fénykép. B. VIGH Yoga and Science. * 26. VIGH BÉLA dr. „Jógagyakorlatok receptre.” In Jóga Magazin (Bp. 1984.) pp. 2-4. B. VIGH “Yoga-exercises — on prescription.”*

362

27. WENINGER ANTAL dr. A keleti jóga. Az ifjúság megőrzésének, a szervezet konzerválásának és a betegségek kezelésének új útjai. Dr. Baktay Ervin ajánlásával. Bp. 19391-19424; Magánkiadás: 19876, 143 pp. A. WENINGER The Oriental Yoga. * 28. WENINGER ANTAL dr. Az idő partján. Jóga és személyiség. Róbert László előszavával. Bp. Tankönyvkiadó, 1986. 347[1] pp. A. WENINGER On the Shores of Time. Yoga and Personality. *

29. YESUDIAN, SELVA RAJA Jóga és az európai önnevelés. Ford, vitéz Neszthyné Haich Erzsébet.-NESZTHYNÉ HAICH ERZSÉBET Néhány szó a mágiáról. [Bp.] Urbányi Ny. 1943. 45[3] pp. S. R. YESUDIAN The Yoga and the European Self-Education.—E.N. HAICH A Few Words about Magic. * 30. YESUDIAN, SELVA RAJA Jóga-sport dióhéjban. Nagy teljes gyakor­ lati táblázattal. (Az erő, egészség és fiatalság megőrzésének módja ősi hindu lélegző- és testgyakorlatok útján.) Ford. Balogh Barna. Bp. Stádium, é. n. 32 pp. S. R. YESUDIAN Yoga-Sport in a Nutshell. * Transl. from English. 31. YESUDIAN,SELVA RAJA Mi a jóga? Ford. vitéz Neszthyné Haich Erzsébet. Bp. Széchenyi [1943] 224 pp. + 11 t. S. R. YESUDIAN What is the Yoga? * Transl. from English.

32. YESUDIAN, SELVA RAJA Sport és jóga, ősi hindu testgyakorlatok és lélegzésszabályozás európaiak számára. Ford. Balogh Barna. Bp. Stádium, 1942. 179 pp.; 9 kiad. [1942] 180 pp. + 8 t. S. R. YESUDIAN Sport and Yoga. * Transl. from English.

363

16. Indiai irodalom—magyar fordításban

Indian Literature—in Hungarian Translation

1. A bátor teknősbéka. Indiai mesék. Ford. és átdolg. Kovács Zoltán. Bp. Móra, 1959. 381 pp. The Brave Tortoise. * Tales. Transls.

2. ABBAS, HODZSA AHMAD A maharadzsa elefántja. Ford. Szathmári Gábor. In Esti Budapest, 1956 szept. 6., p. 4. К. A. ABBAS The Maharaja’s elephant.♦ Transl. from English [ ?] 3. ABBASZ, AHMED Adzsanta. Ford. Horváth László. In Indiai elbeszé­ lések. Bp. 1953. pp. 110-125. A. ABBAS Ajanta. * Transl. from Russian [ ?].

4. ABBASZ, AHMED A csoda. Ford. Horváth László. In Indiai elbeszé­ lések. Bp. 1953. pp. 21-27. A. ABBAS The miracle. * Transl. from Russian [?]. 5. „A benáreszi prédikáció.” (A Mahávagga 1.6-ból.) Ford, és bev. Wojtilla Gyula. In Keletkutatás 1976/77, pp. 131-136. ‘‘The Benares-sermon.”* Introd. + transl. 6. A Bhagavad-Gítából. Ford. Lakatos István, Szabó Lőrinc. In Szanszkrit lira. Bp. 1988. pp. 77-105. Verses from the Bhagavad Gita.

7. A Brahma-puránából. Kandu története. Ford. Lakatos István. In L. I. írás a porban. Bp. 1981, pp. 188-193. Kandu’s story from the Brahma-purana. * Transl. from Sanskrit.

364

8. „A Cshándógja-upanisad VI. fejezete. Ford. Wojtilla Gyula. In Kelet­ kutatás 1976/77, pp. 123-129. “The sixth chapter of the Chándogya upanisad. * Transl. from Sanskrit. 9. A fakir (indus pap) és a szép indus asszony. Ford. N. Takátsi Horváth János. In Felsőmagyarországi Minerva 1836/III. The fakir and the beautiful Indian woman. * Transl. from? 10. AGJÉJA Dzsaja-Dol. Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 5-18. AGYEYA Jaya dol. Transl. from English. 11. A hamis barátról egy hindu mese. Szanszkritból imilyen amolyan magyar­ sággal közli Budenz József. In Vasárnapi Újság 8 (1861 febr. 3.) pp. 54-55. Hindü tale about the fraudulent friend. * Transl. from Sanskrit. A tale from the Pancatantra.

12. Ahanánúrú. Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. p. 77. Ahanánüru. Transl. from Tamil.

13. AHILAN Fény a templomban. Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 275-279. AHILAN Light in the temple. * Transl. from Tamil. 14. A’ hinduk’ drámai literaturája. Ford. Vörösmarty Mihály. [A Vasantasena [=_- Súdraka Agyagkocsika c. drámája] c. dráma töredékeiként for­ dította az 1827-ben Calcuttában H. H. Wilson Select Specimens of the Theatre of the Hindus c. kiadott színdarab-gyűjteményének az ’Ausland’ 1828-as számában megjelent német fordításából.] In Tudományos Gyűjtemény 1831/11, pp. 115-120; 1831/12, pp. 99-105; 1832/1, pp. 105-113; 1832/2, pp. 121-127; 1832/5, pp. 119-125. Bev. Súdraka drámájának részleges fordításához. Ugyanez V. M. Minden Munkái I. (1864) pp. 70-102, továbbá V. M. összes Művei VI. (1885) pp. 243-270. From Südraka’s drama: Vasantasena, i. e. Mpcchakatika. —Transl. from German.

15. AHSZAN, SZALD ALI „Hogy egyszerű szavaim.. Ford. Bognár Róbert. In Világosság, 1972/6, k. 354. S. A. AHSAN“Sothat my simple words .. .’’Poem, transl. from English. 366

16. A

Hulladémon huszonöt meséje. (Vetálapancavim^ati.) Szanszkrit tündérmesék. A Népek meséi sorozatban. Ford., utószó és jegyz. - Vekerdi József. Bp. Európa, 1963. 188 pp. + 6 t. The Twenty-five Tales of Vetála. * (Vetálapancavimsati.)

17. A Hulladémon huszonöt meséje. Ford. Vekerdi József. In Mesefolyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélésirodalomból I—П. Bp. 1982. I. pp. 403-585. The Vetálapancavimsatika. Transl. from Sanskrit.

18. Aitaréja upanisad. Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 108-112. Aitareya-upanisad. Transl. from Sanskrit. 19. Aitaréja-upanisad. Fordítás az USZÓ-2 kiadványban. Aitareya-upanisad. Transl. from Sanskrit/English[ ?].♦

20. AJJAR, VARAGANÉRI VÉNKATÉSZA SZUBRAMANIA A tamil Rámájana. Ford. Endrődi Ágnes. In Helikon 1979/11-2, pp. 161168. V.V. S. AIYAR “The Tamil Натауаца.” From the Kamba Rámáyapa. A Study. Bombay 19702. Transl. from English. 21. A kőoroszlán. Tibeti mesék. Ford. Balassa Anna. Bp.-Uzsgorod, MóraKárpáti, 1984. 142 pp. The Stone Lion. Tibetan tales. * Transl. from Russian.

22. AKSIL, SABAHATTIN K. Az ablak. Késő éjszaka. Zenés mulató. (Versek.) Ford. Fábián László. In Nagyvilág 16/1 (1971) pp. 101-102. S.K. AKSIL The window. Late night. Night-club with music. * Three poems tranel. from English. 23. A Magasztos szózata. Bhagavad Gítá. Szanszkrit eredetiből magyar pró­ zára fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Vekerdi József. Ford. Lakatos István. Bp. Európa, 1987. 235 [2] pp. The Bhagavad Gitá. Transl. from Sanskrit. 24. A Magasztos szózata. (Részletek a Bhagavad-Gítából.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Heli­ kon, 1987. pp. 35-37. Excerpts from the Bhagavad Gítá. Transl. from Sanskrit.

366

25. A Mahábháratából. (A Világtenger megköpülése. Sakuntalá. Tapatí. A Vízözön. A Mindenség Látomása. A varjú és a hattyú. A bölcs egér és a macska. A vrisni nép pusztulása. A Nagy útrakelés. A Mennybemenetel.) Ford. Lakatos István. In L.Lírás a porban. Bp. 1981. pp. 193-266. Egyes részletek az Évezredek eposzai. Bp. 1970. kötetben is, pp. 85-111, 523-525. Verses from the Mahabharata. Transl. from Sanskrit.

26. AMARU Amaru száz strófája. (Részlet.) Ford. Weöres Sándor. ín W. S. Egybegyujtött műfordítások I. Bp. 1976. pp. 435-436. AMARU Stanzas from the Öatakas. * Transl. from Sanskrit. 27. Amaru-sataka. Ford. Weöres Sándor. In Szanszkrit lira. Bp. 1988. pp. 169-177. Amaru-satakam. Parts. Transl. from Sanskrit. 28. AMARU Fiútestvérek. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 91. AMARU Brothers. * Transl. from English. 29. AMARU A régi szerető látogatni jön. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 90. AMARU The old lover comes to visit . . .♦ Transl. from English.

30. AMARU A feleség panasza. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 90. AMARU The complaint of the wife. * Transl. from English.

31. AMARU A nő ellenáll. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 90. AMARU The woman resists. * Transl. from English. 32. AMARU Gyönyör. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 90. AMARU Pleasure * Transl. from English. 33. AMARU A férfi nem jött. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 90. AMARU The man does not come. * Transl. from English.

34. AMARU Aggodalom. Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. Évezredek húrjain I. Marosvásárhely, 1958. pp. 138-139. AMARU Anxiety. * Poem transl. from English [ ?].

367

35. AMARU A megcsalt no. Ford. Franyó Zoltán. In F.Z. Évezredek húr­ jain I. Marosvásárhely, 1958. p. 139. AMARU The deceived woman. * Poem transl. from English [?]

36. AMARU A papagáj. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 89. AMARU The parrot. * Transl. from English.

37. AMARU Gondoskodás. Ford. Naschitz Frigyes. In öt világrész költé­ szetéből. Tel Aviv, 1980. p. 84. AMARU Taking care. * Epigram transl. from German. 38. AMARU Nekem a nappal szép. Ford. Weöres Sándor. In Szerelmes kalendárium. Bp. Móra, 1962. p. 54. AMARU I enjoy the daylight. * Transl. from Sanskrit.

39. AMARU Örök boldogság. Ford. Franyó Zoltán. In Évezredek húrjain I. Marosvásárhely, 1958. p. 139. AMARU Eternal happiness. * Poem tansl. from English [?]

40. ANAND, MULK RADZS-ld. még ÁNAND, MULK RÁDZS. 41 ANAND, MULK RADZS A bohócsüveg. (Elbeszélés.) Ford. Szántó Irén. In Utunk 1966/3. p. 10. M. R. ANAND Fool's cap. Transl. from English. 42. ANAND, MULK RADZS A kuli. (Regény.) Ford. Tóth Eszter. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953. 314 pp. Szójegyzékkel. MULK RAJ ANAND Coolie. (Hutchinson, London 1947.) Transl. from English.

43. ANAND, MULK RADZS Egy maharadzsa magánélete. (Regény.) Ford. Tempefői [=Sibelka Perleberg Artúr]. Budapest, Európa Könyvki­ adó, 1957. 356 pp. Szójegyzékkel. MULK RAJ ANAND Private Life of an Indian Prince. (Hutchinson, London). Transl. from English. 44. ANAND, MULK RADZS Rádhá és Krishna szerelme. Indiai mesék. (Válogatás.) A Népek meséi sorozatban. Ford. Borbás Mária. A vers­ betéteket ford. Borbás Pál. Utószó és jegyz. Tóth Edit. Bp. Európa, 1964. 226[2] pp. M. R. ANAND The Love of Radha and Krishna. Indian tales. Transl. from English. 368

45. ANAND, MULK RADZS Tealevél. (Regény). Ford. Fodor József. Bp. Szépirodalmi, 1952. 207 pp. M. R. ANAND Two Leaves and a Bud. Transl. of the Bombay 1946 edition, from English. 46. ANATHAMURTHY, U.R. A halotti szertartás. Regény. Ford. Rozsnyai Bálint. Utószó Gáthy Vera. Bp. Európa, 1984. 296 pp. U. R. ANATHAMURTHY A Rite for a Dead Man. (Oxford, 1978?) Transl. from English.

47. A nyolcszirmú lótusz. Tibeti legendák és mesék. Vál., ford., utószó, jegyz. Róna Tas András. Bp. Európa, 1958, 128[2] pp. The Eightpetaled Lotus. * Tibetan tales and legends. 48. ANTHARDZSANAM, L. Bűnvallomás. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Nagyvilág 29/5 (1984) pp. 663-670. L. ANTHARJANAM The confession of guilt (1976). Transl. from English. 49. A Rámájanából. (Szítá elrablása. A vitéz csecsemő. A méltatlan remete.) Ford. Lakatos István In L. I. írás a porban. Bp. 1981. pp. 267-281. Továbbá in Évezredek eposzai. Bp. 1970. pp. 112-128, 525-526. Parts from the Rámáya^a. Transl. from Sanskrit.

50. A régi indusok böltselkedések, az az példákkal jó erköltsökre tanító köny­ veteké. [Pancsatantra.J Latinból ford. Báji Patay Sámuel. Eger, 1781. Püspöki ny. [14J409 pp. + 1 t. Philosophizing of the Ancient Indians.—A Booklet for Morality through * Examples. Pancatantra tales transl. from Latin.

51. A Rig-védából: Nem volt ... és Ágnihoz, a Tűz istenéhez, és Vájuhoz, Indrához, Mitrához és más istenekhez. Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. Évezredek húrjain I. pp. 131-134. Rgveda Hymns. * Transl. from German [ ? ] 52. A Rig-véda himnuszaiból:—Vájuhoz, Indrához, Mitrához és más iste­ nekhez (pp. 299-300);—A vízibeteg fohásza (p. 300);— Ének egy játékosról (pp. 301-303);—A dolgok eredete (pp. 303-304). Ford. Franyó Zoltán in ősi örökség, Bukarest, Kriterion, 1973. Hymns from the Rgveda. * Transl. from German [?].

24

369

53. Arumugam, az állhatatos indiai herczeg. Egy megtért indiai herczeg sorsa. Többek közreműködésével magyarul kiadja Tóth Mike, S. J A ’Hírnök’ szerkesztője. Idegen tájakon. Új irányú elbeszélések az ifjúság számára képekkel. Gyűjtötte Spillmann József, S. J. II. kötetke. Irta v. B. A. Németből fordította S. K. J. Bp. 1897.107 pp. Arumugam, the steadfast Indian prince. * Transl. from German. 54. A sárkánykirály palotája. Népek Meséi. Szerk. Ortutay Gyula. Bp. Móra, 1967. Ebben: Tibeti mesék. Vál. Tőkei Ferenc, pp. 28-38; 137-202. The Palace of the Dragon-King. * Includes also Tibetan tales. 55. ASHOKAMITRAN Szabadulás. (Novella). Ford. Gergely Ágnes. In Nagyvilág 20/9 (1975) pp. 1366-1373. ASHOKAMITRAN Escape. * Short story transl. from English. 56. ASK, UPENDRANATH „A hindi novelláról.” Ford és magy. Debreczeni Árpád. In Helikon 1979/1-2. pp. 153-160 U. ASHK “The Hindi short story.”* From the volume with the same title (1967). Transl. from Hindi.

57. Asóka dhauli sziklafelirata. Ford. Duka Tivadar. In Duka Tivadar: „Rádzsa Rádzsendralála Mitra k.t. emlékezete.” in Emlékbeszédek 7.5. (1893) pp. 33-39. The Dhauli Edict of Asoka. Transl. from English [?]. 58. Asoka felirataiból. Bev., jegyz. prákritból ford. Harmatta János. In Ókori Keleti Történeti Chrestomathia I. pp. 377-378. Bp. Tankönyv­ kiadó, 19641 Btb. Parts from Asoka’s Inscriptions. * Transl. from Prakrit. 59. ASÓKAMITRAN [= J. THYAGARAJAN] A hallgatás. (Novella.) Ford. Balabán Péter. In Nagyvilág 31/10 (1986) pp. 1506-1510. ASHOKAMITRAN Silence. Short story transl. from English. 60. A Sukaszaptati 19. meséje. Szanszkritból ford. Töttössy Csaba. In A vi­ lágirodalom legszebb elbeszélései I. Bp. Európa. 19711 (pp. 220223); 19732 (pp. 180-182); 19773 (pp. 195-198); 19884. The 19th tale of the áukasaptati. Transl. from Sanskrit. 61. ASVAGÓZA Buddha az éjszakai háremben. Ford. Szabó Lőrinc. In Sz. L. Örök barátaink. Bp. 1958, I, pp. 474-475. AŐVAGHOSA Buddha in the night-harem. * Transl. from German [?]. 370

62. A tamil irodalom kistükre. VáL, bev., Major István. Ford. Major Istvái Tótfalusi István. Bp. Európa, 1978. 316 pp. A Short Survey of the Tamil Literature. * Introd, with transl. from Tamil.

63. A Teremtmények Ura. (Mahá-Nárájana upanisad 1-2). Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból Bp. Helikon, 1987. pp. 7-8. Mahá-Náráyana-upanisad 1-2. Transl. from Sanskrit. 64. Atharvaveda XIX. 53. Ford. Wojtilla Gyula. In Idő és történelem. A Marót Károly emlékkonferencia előadásai. Bp. ELTE Ókortörténeti Tanszék, 1974. Ebben: W. Gy. Kála: pp. 209-217. Atharvaveda XIX. 53. Transl. from Sanskrit. 65. Atharvaveda-himnuszok, himnuszrészletek (II. 8., III. 25., III. 30., V. 22., VI. 1-2., VI. 130., VI. 131., X. 10). In Schmidt József: A szanszk­ rit irodalom története. Bp. Athenaeum, 1923. pp. 38-43. Atharvaveda Hymns. * Transl. from Sanskrit. 66. A Théragáthából: Hallgass, szívem! és Örök ismétlődés. Ford. Franyó Zoltán. In ősi örökség. Bukarest, Kriterion, 1973. pp. 324-325. Two songs from the Theragáthás. * 67. A tökéletes feleség. XX. századi indiai elbeszélések. Modern Könyvtár 524. Vál., utószó, jegyz. Puskás Bdikó. Ford. Puskás Ildikó, Sinka Erika. Bp. Európa, 1985. 282 pp. The Perfect Wife. 20th Century Indian Short Stories. * Transl. from English, Russian, Hindi and Urdu. 68. A valóság ez. (Részletek a Mundaka upanisadból. I. 2, II. 1-2.) Ford. I Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 9-13. Mu^daka-upanisad I. 2, II. 1-2. Transl. from Sanskrit.

69. Az Egyetlen Úr. (Részletek a Svétásvatara upanisadból: 3, 4, 6.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 14-21. Ővetásvatara-upanisad, Chs. 3., 4., 6. Transl. from Sanskrit.

24*

371

70. Az elszegényült Csarudatta. (Részlet Súdraka Agyagkocsika c. drámájá­ nak első felvonásából.) Ford. Vörösmarty Mihály In V.M. összes Munkái VI. Bp. 1885. pp. 243-270, 382-383. Cárudatta the Poor. Scene from Őűdraka’s Mrcchakatika. Transl. from German. 71. Az Eredeti Bhagavad-gítá teljes kiadása a szanszkrit eredetivel, annak latinbetűs átírásával, a szavak magyar megfelelőivel, fordítással és részletes magyarázatokkal, ő Isteni Kegyelme A. C. Bhakti vedánta Swámi Prabhupáda a Krsna-tudat Nemzetközi Szerveze­ tének alapító-ácáryája. Ford. Dvárakesa dása Brahmacári. Nyelvi lektor M.K. Vaduz, The Bhaktivedanta Book Trust, é. n., 976 pp. Bhagavad-gitá As It Is. By A.C. Bhaktivedánta Swámi Prabhupáda. Transl. from Ebglish and Sanskrit. 72. Az ifjú a Halál országában. (Káthaka upanisad I. 1., I. 2., П. 1.9 II. 2.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisa­ dokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 26-34. Káthaka-upanisad I. 1-2. II. 1-2. Transl. from Sanskrit. 73. Az Indiai Bolts, Vagy Miként Lehet Az Ember Boldog E’ Társaságos Életbenn. Az Erköltsöket Illető Egynéhány Igen Tiszta Velős Mondásokba Foglalva, melyeket valami Régi Brakhmán hagyott írásban: és ebből legelőbb Khinai Nyelvre abból akkoribann Ánglusra, abból tsak hamar Frantziára, melyből ismét Németre, és ebből végre Magyar nyelvre fordítódott Cs. J. [=Csányi János] által. Debreczenben Nyomtatta Csáthy György. 1815. K. 8-r. XVI, 59 pp. The Indian Wiseman or How the Man Can Be Happy in the Social Life. * R. Dodsley’s The Oeconomy of Human Life transl. from German through French, English, Chinese, Sanskrit.

74. Az Upanisadokból. (Svétásvatara Upanisad, Káthaka upanisad részletek.) Ford. Weöres Sándor. In Szanszkrit lira. Bp. 1988. pp. 53-73. Chs from the Upanisads. * Transl. from Sanskrit. 75. Az Űr lakozik mindenben, (fsa upanisad.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 5-7. The Isa-upanisad. Transl. from Sanskrit.

372

76. ÁCSARJÁ, MIHIR Éhínség. (Elbeszélés.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 25-31. M. ACHARYA Famine. * Short story transl. from Bengali. 77. ÁNAND, MULK RÁDZS A varga és a varrógép. (Elbeszélés.) Ford. Horváth László. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953, pp. 84-92. M. R. ANAND The cobbler and the sewing machine. * Transl. 78. ÁNAND, MULK RÁDZS Az álmodozó. (Elbeszélés.) Ford. Aradi Éva. In Nagyvilág 22/8 (1977) pp. 1141-1144. M. R. ANAND The Dreamer. * Transl. from English.

79. ÁNAND, MULK RÁDZS Falusi esküvő. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Nagyvilág 21/6 (1971) pp. 910-913. MULK RAJ ANAND A village wedding. Transl. from English. 80. ÁNAND, MULK RADZS Falusi esküvő. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 19-27. M. R. ANAND A village wedding. Transl. from English. 81. ÁNAND, MULK RÁDZS Sírás és nevetés közt. (Elbeszélés.) Ford. Aradi Éva. In Nagyvilág 23/4 (1978) pp. 479-482. M. R. ANAND Between laugh and cry. * Transl. from English.

82. BAJPEYI, ASHOK A lehetőség. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagy­ világ 20/7 (1975) pp. 970-971. A. BAJPEYI The chance. * Poem transl. from English. 83. BAJPEYI, ASHOK Bhilaiban. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 20/7 (1975) p. 969. A. BAJPEYI In Bhilai. * Poem transl. from English. 84. BAJPEYI, ASHOK „Megvilágosodás.” (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Világosság 1975/10, p. 600. A. BAJPEYI Enlightment. Poem transl. from English.

85. BAJPEYI, ASHOK Megvilágosodások. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 20/7 (1975) p. 970. A. BAJPEYI Enlightments. * Poem transl. from English. 86. BAJPEYI, ASHOK versei. Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 20/7 (1975) pp. 969-971. A. BAJPEYI Poems. * Tranel. from English. 373

87. BAKTAY ERVIN Indiai regék és mondák. A Regék és Mondák sorozat­ ban. Bev. Harmatta János. Bp. Móra, 1963. 531 pp. uott 19772 és Bp.-Bratislava, Móra-Madách 19772, 426 pp.; 19793, 19863. E. BAKTAY Indian Myths and Legends. *

88. BANDEKAR, PRAKASH Délutáni öldöklés. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 1970/6, pp. 820-822. P. BANDEKAR Massacre in the afternoon. * Poem transl. from English. 89. BANDEKAR, PRAKASH Hódolat Xavéri Szent Ferencnek. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 1970/6, pp. 819-820. P. BANDEKAR Homage to St. Francis Xavier. * Poem transl. from English. 90. BANDEKAR, PRAKASH versei. Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 15/6 (1970) pp. 820-822. P. BANDEKAR Poems transl. from English. 91. BANDJOPÁDHJÁJ, MÁNIK Megoldás. (Elbeszélés.) Ford. Blaskovics József. In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 52-63. M. BANDHYOPADHYAY [= MANLK BANNERJEE] Solution * Short story, transl. from Bengali. 92. BANDJOPÁDHJÁJA, MANIK Bábuk tánca. (Regény.) Ford. Balabán Péter. (Szómagyarázattal.) Modern Könyvtár 393. Bp. Európa, 1979. 351 pp. MANIK BANDHYOPADHYAYAThe Puppets’ Tale. (Sahitya Akademi, New Delhi, 1968). Transl. from English. 93. BANERDZSI, BIBHUTEBHUSAN Ének az útról. (Pathér Páncsálí) (Regény.) T. N. Clark utószavával. Ford. Rozsnyai Bálint. Bp. Európa, 1980. 383 pp. B. BANERJI Pather Páncáli. Transl. from English. 94. BANERDZSI, MÁNIK Utazás Csotobakulpurba. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 182-191. M. BANNERJEE Travellers to Chotobakulpur. Short story, transl. from English.

95. BANERDZSI, TÁRÁSANKAR Tárini, a révész. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 119-134. T. BANERJEE Boatman Tarini. Short story transl. from English. 374

96. BANNERJEE, MANIK A Padma hajósa. (Regény.) Ford. Kelemen Mária. A versbetéteket ford. Wlassich Tibor. Bp. Új Magyar Könyv­ kiadó, 1956. 184 pp. MANIK BANNERJEE The Boatman of the Padma. (Kutub, Bombay, 1948). Transl. from English. 97. BASZU, BAREN Zsoldosok. (Regény.) Ford. Adzsit Mazumdar, Blaskovics Józeef. Pozsony. Magyar Kiadó, 1953. 208 pp. В. BASU Mercenaries. * Novel transl. from Bengali.

98. BASZU, SZAMARES Nimái hazát keres. (Elbeszélések.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 19-24. S. BASU Nimai seeks a homeland. * Short story transl. from Bengali. 99. BÁRADI, SZUBRAMANJA A kakukk dala. (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 219-242. S. BARADI [= S. BHÁRATl] The cuckoo’s song. * Poem transl. from Tamil.

100. BÁRADI, SZUBRAMANJA A szép Tamilország. (Vers.) Ford. Major István, Tóthfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 253-254. S. BARADI [= S. BHARATI] Beautiful Tamilnadu. * Poem transl. from Tamil. 101. BÁRADI, SZUBRAMANJA A tamil nyelv. (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. p. 243. S. BARADI [= S. BHÁRATl] Tamil. * Poem transl. from English. 102. BÁRADI, SZUBRAMANJA Az elmúló és az eljövendő India. (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 244-246. S. BARADI [= S. BHARATI] India. Past and Present. * Poem transl. from Tamil.

103. BÁRADI, SZUBRAMANJA Félelem nincs! (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. p. 250. S. BARADI [= S. BHARATI] There is no fear!* Poem transl. from Tamil.

375

104. BÁRADI, SZUBRAMANJA Kannámmá, szerelmem. (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978, p. 247. S. BARADI [= S. BHARATI] Kannamma, my beloved. Poem transl. from Tamil. 105. BÁRADI, SZUBRAMANJA Kummi a nők felszabadításáról. (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 248-249. S. BARADI [= S. BHARATI] Kummi on the liberation of women. * Poem transl. from English. 106. BÁRADI, SZUBRAMANJA Nanda Lálá. (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. p. 252. S. BARADI [= S. BHARATI] Nanda Lala. Poem transl. from Tamil.

107. BÁRADI, SZUBRAMANJA Szabadságot I (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. p. 251. S. BARADI [= S. BHARATI] Liberty 1* Poem transl. from Tamil. 108. BÉZBAROÁ, LAKSMINÁTH Bhádarí. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 120-123. L. BEZBAROA Bhadari. Short story transl. from English. 109. Bhagavadgita. A mindenség látomása. XI. ének. Ford. Szabó Lőrinc. In Sz. L. Örök barátaink. Bp. 1958. I. pp. 672-678. Bhagavad Gitá. Vision of the Universe. * Transl. from English[?]. 110. Bhagavad Gita. Az Isteni Ének. Ford. Gömöryné Maróthy Margit. Bp. Légrády, 1924. 143 pp.; Bp. Magyar Teozófiai Társulat, 19442. 116[4] pp. Reprint: első kiadás: Buddhista Misszió. The Bhagavad Gitá. The Divine Song. * Transl. from A. Besant’s English.

111. BHAKSÍ, CSANDRAKÁNT Haj. (Novella.) Ford. Puskás Ildikó. In Égtájak 1978-79. Bp. Európa, 1979. pp. 29-38. CH. BHAKSl Hair. Short story. Transl. from Hindi. 112. BHARTRIHARI A bölcsesség száz strófája. (Részlet.) Ford. Weöres Sándor. In W. S. Egybegyujtött műfordítások I. Bp. 1976. pp. 437438. BHARTRHARI Epigrams from the Nitisatakam. * Transl. from Sanskrit.

376

113. B[H]ARTRIHARI A „Hármaskönyv” strófáiból. Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. Évezredek húrjain I. Marosvásárhely, 1958. pp. 137-138. BHARTRHARI From the Trayisatakam. * Tranel. from German [?].

114. BHARTRIHARI A „Hármaskönyv” strófáiból. Ford. Franyó Zoltán. In ősi örökség. Bukarest, Kriterion, 1973. pp. 314-315. BHARTRHARI From the Trayisatakam. Transl. from German [?]. 115. BHARTRIHARI A lemondás száz strófája. (Részlet.) Ford. Weöres Sándor. In W. S. Egybegyűjtött műfordítások I. Bp. 1976, pp. 438439. BHARTRHARI Epigrams from the Vairágya-satakam. Transl. from Sanskrit. 116. BHARTRIHARI A párzás átka. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 92. BHARTRHARI The curse of mating. * Epigram transl. from English [ ?].

117. BHARTRIHARI A párzás öröme. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 92. BHARTRHARI The joy of mating. * Epigram transl. from English [ ?].

118. BHARTRIHARI A szerelem száz strófája. (Részlet.) Ford. Weöres Sán­ dor. In W. S. Egybegyűjtött műfordítások I. Bp. 1976. p. 437. BHARTRHARI Epigrams from the érngarasatakam. Transl. from Sanskrit.

119. BHART(T)RIHARI Elválás. Ford. Naschitz Frigyes. In öt világrész költészetéből. Tel Aviv, 1980. p. 84. BHARTRHARI Separation. * Epigram transl. from German. 120. BHRATRIHARI Kiábrándulás. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 91. BHARTRHARI Disappointment. * Epigram, transl. from English [?]. 121. BHARTRIHARI Körtánc. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 91. BHARTRHARI Roundalay. * Epigram transl. from English [?].

122. BHARTRIHARI Niti sataka. Ford. Weöres Sándor. In Szanszkrit líra. Bp. 1988. pp. 189-194. BHARTRHARI Nitisatakam. * Parts, transl. from Sanskrit. 377

123. BHARTRIHARI Sringára sataka. Ford. Weöres Sándor. In Szanszkrit líra. Bp. 1988. pp. 181-188. BHARTRHARI Epigrams from the árngarasatakam. Transl. from Sanskrit.

124. BHARTRIHARI Tizenhárom vers. Ford. Weöres Sándor. In Világiro­ dalmi antológia II. Bp. Tankönyvkiadó, 1955. BHARTRHARI Thirteen epigrams from the Trayisatakam. * Transl. from Sanskrit. 125. BHARTRIHARI Vairágja sataka. Ford. Weöres Sándor. In Szanszkrit lira. Bp. 1988. pp. 195-203. BHARTRHARI Epigrams from the Vairágya-satakam. Transl. from Sanskrit.

126. BHATIA, N. S. A bosszú. (Novella.) Ford. Aradi Éva. In Nagyvilág 20/12 (1975) pp. 1768-1771. N. S. BHATIA Vendetta. Short story transl. from Hindi. 127. BHATTATSCHARYA, BHABANI Füge. (Elbeszélés.) Ford. Banda Ida. In Utak a fold körül. Kozmosz Almanach. Antológia. Bp. Zrínyi, 1966. pp. 179-180. BH. BHATTACHARYA Fig. * Short story transl. from German. 128. BHATTACSARJA, BHABANI Aki tigrisen lovagol. (Regény.) Ford. Szíjgyártó László, Bp. Kossuth, 1964. 323 pp. BH. BHATTACHARYA He who rides a tiger. (Jaico Publ. House, Bombay, 1955) Novel transl. from English.

129. BHATTÁCSÁRJA, BHABANI Éhező milliók. (Elbeszélés.) Ford. Vidor Miklós. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 93-99. BH. BHATTACHARYA Starving millions. * Short story, transl. 130. BHAUMIK, NANÍ A föld. (Elbeszélés.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 32-42. N. BHAUMIK The earth. * Short story, transl. from Bengali. 131. BHAUMIK, NANÍ A föld. (Elbeszélés.) Ford. Blaskovics József és Zbavitel Dusan. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 28-37. N. BHAUMIK The earth. * Short story, transl. from Bengali. 132. BHAUMIK, NANÍ Aratás. (Elbeszélés.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 9-18. N. BHAUMIK Harvest. * Short story, transl. from Bengali. 378

133. BHAUMIK, NANÍ Felmondás. (Elbeszélés.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 83-93. N. BHAUMIK Notice. * Short story, transl. from Bengali. 134. BHAUMIK, NANÍ Hazatérés. (Elbeszélés.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 122-130. N. BHAUMIK Homecoming. * Short story, transl. from Bengali.

135. BHAUMIK, NANÍ Két rendőrségi úr. (Elbeszélés.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 64-70. N. BHAUMIK Two gentlemen from the police. Short story, transl. from Bengali. 136. BHAUMIK, NANÍ Parancs. (Elbeszélés.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 107-114. N. BHAUMIK Order. * Short story, transl. from Bengali.

137. BHÁRATI, DHARAM VÍR Gulki. (Novella.) Ford. Aradi Éva. In Nagyvilág 20/12 (1975) pp. 1775-1782. DHARAMVlR BHÁRATÍ Gulki. Short story, transl. from Hindi. 138. BHIKKHU BODHI A létesülés gyökere. (A Mülapariyáya-sutta szöve­ ge és kommentárjai.) Ford. Pressing Lajos. Bp. Buddhista Misszió, é. n. [1987] 182 pp. BHIKKHU BODHI The Roots of the Existence. (Mülapariyáya* sutta.) Transl. 139. Bidpai és Lokman’ indiai históriái és költött beszédei. Mellyek Török Auctorból, Ali Tchelebi-Ben Salehbol, Galland Uram által Frantzia nyelvre, Most’ pedig Magyar’ nyelvre fordítattak. Ford. Zoltán József [és Tsehi András]. [Az I. rxszt Zoltán József ford, olaszból, Szinnyei szerint ezt átd. és a többi részt francziából ford. Wass Sámuel. Dézsi L. bizonyítása ezerint a második rész fordítója Tsehi András. Bethlenfalvy szerint az első rész fordítása is franciából készült—ld. köv. mű bev.] Kolosváratt, Nyomt. A’ Reform. Kollé­ gium Betűivel, Kaprontzai Ádám által, 1783-dik Észt. XXIV. 452 pp. Indian Stories and Speeches of Bidpai and Lokman. * Pancatantra ver­ sions transl. from Italian and French.

379

140. Bidpai és Lokman’ indiai históriái és költött beszédei. Ford. Tsehi András. Közreadja Bethlenfalvy Géza és Wojtilla Gyula. Bev. Bethlenfalvy Géza. Bp. Körösi Csorna Társaság, 1972. 13[78] pp. Az 1783-as kolozsvári kiadás 378-452 lapjainak reprintje, bevezetéssel. Indian Stories and Speeches of Bidpai and Lokman. Partial republ. of the 1783 transl. of the Pancatantra from Italian and French. 141. BOSE, SUBHAS CHANDRA Égő India. A világhírű hindu szabadság­ vezér egyetlen könyve a hindu-angol ellentetekről. Angolból ford. Balogh Barna dr. Bp. Stádium, é. n. 257 pp. S. CH. BOSE The Indian Struggle 1920-1934. (Wishart & Co. Ltd. London, 1935). Transl. from English.

142. BRASSAI SÁMUEL A HitopadeSa bevezetése és első meséje. (Fordításkisértmény.) Szanszkritból, eredeti versformában. In Az Erdélyi Múzeum-egylet kiadványai I. (1884) pp. 77-89. S. BRASSAI The Introduction and the first tale of the Hitopadesa. Transl. from Sanskrit in original metric form. * 143. Brihadáranjaka upanisad. (Részletek. I. 1-4., П. 4., П1. 1.9 Ш. 4-8., IV. 3-4., V. 5-11., VI. 1-2.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 38-76. Brihadáranyaka-upanisad. Chs. I. 1-4., II. 4., III. 1., III. 4-8., IV. 3-4., V. 5-11, VI. 1-2. Transl. from Sanskrit.

144. BROKER, GULÁBDÁSZ Az akrobaták. (Novella.) Ford. Aradi Éva. In Nagyvilág 20/12 (1975) pp. 1772-1774. G. BROKER The acrobats. * Transl. 145. Buddha beszédei. Vál., páliból ford., jegyz., utószó Vekerdi József. Bp. Helikon, 1989. 212[2] pp. Buddha’s Sermons. Chs from the Majjhima-Nikáya.

146. Buddha-mondák. Neumann, Karl Eugen: Zwei buddhistische Suttas c. műve alapján. Máramaros-Sziget, 1896. 56 pp. * Buddha-legends. Transl. from German, after К. Е. NEUMANN. 147. CHATTERJEE, SARAT CH[ANDRA] Az aszály. (Elbeszélés.) Ford. Kócsvay Margit. In Nagyvilág 8/12 (1963) pp. 1819-24. S. CH. CHATTERJEE The drought. * Short story, transl. from English.

380

148. CHITRE, DILIP Etiópiában. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 15/6 (1970) pp. 814-819. D. CHITRE In Ethiopia. * Poem transl. from English. 149. CHITRE, DILIP Etiópiában. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. ín O.O. Arany­ gyapjú. Válogatott versfordítások. Bp. Európa 1972. pp. 383-391. D. CHITRE In Etiópia. * A poem. Transl. from English.

150. CHANDAR, KRISHAN Mahá Laksmi hídja. (Novella.) Ford. Apostol András. In Nagyvilág 5/8 (1960) pp. 1118-1126. K. CHANDAR The bridge of Mahálaksmí, * Short story transl. from English. 151. CSANDAR, KRISAN A bitófa árnyékában. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In K. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 156-163. K. CHANDAR In the shade of the gallows. * Short story transl. from Russian.

152. CSANDAR, KRISAN A földtulajdonos. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In К. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 164-185. K. CHANDAR The landlord. * Short story transl. from Russian. 153. CSANDAR, KRISAN A katona. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 235-247. К. CHANDAR The soldier. * Short story transl. from Hindi.

154. CSANDAR, KRISAN Amritszár. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In К. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 22-39. K. CHANDAR Amritsar. * Short story transl. from Russian. 155. CSANDAR, KRISAN Annadatá. (Elbeszélés.) Ford. Apoetol András. 7nK. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 74-111. K. CHANDAR Annadatá. Short story transl. from English.

156. CSANDAR, KRISAN A pésávari expressz. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In К. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 186-196. K. CHANDAR The express to Peshawar. * Short story transl. from Russian. 157. CSANDAR, KRISAN A szelek anyja. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In К. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 139-155. K. CHANDAR Mother of Winds. * Short story transl. from Russian. 381

158. CSANDAR, KRISAN Az eukaliptusz-ág. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In K. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 112-124. K. CHANDAR The eucaliptus-branch. * Short story transl. from Russian. 159. CSANDAR, KRISAN Az utolsó autóbusz. Elbeszélések. Vál. és ford. Apos­ tol András. Jegyz. Debreczeni Árpád. Bp. Európa, 1960. 206 pp. KRISHAN CHANDAR The Last Bus. * Short stories, transl. from Russian and English.

160. CSANDAR, KRISAN Az utolsó autóbusz. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In К. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 125-138. K. CHANDAR The last bus. * Short story transl. from Russian. 161. CSANDAR, KRISAN És felébredtek a földek. (Elbeszélés.) Ford. Horváth László. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 148-199. K. CHANDAR The fields woke up. * Short story transl. from Russian. 162. CSANDAR, KRISAN Holdtölte. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In К. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 51-62. K. CHANDAR Full moon . * Short story transl. from Russian.

163. CSANDAR, KRISAN Mahá Laksmí hídja. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In К. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 5-21. K. CHANDAR The bridge of Mahálaksmi. Short story transl. from English. 164. CSANDAR, KRISAN Menyegző. (Elbeszélés.) Ford. Horváth László. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 5-14. K. CHANDAR Wedding. * Short story transl. from Russian.

165. CSANDAR, KRISAN Száz rupajá. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In К. Св. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 40-50. K. CHANDAR Hundred rupies. * Short story transl. from English. 166. CSANDAR, KRISAN Szelvények. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In K. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp. 197-206. K. CHANDAR Coupons. * Short story transl. from Russian. 167. CSANDAR, KRISAN Utazás a Nyugati Ghát hegységben. (Elbeszélés.) Ford. Apostol András. In K. Cs. Az utolsó autóbusz. Bp. 1960. pp.63-73. K. CHANDAR Trip in the Western Ghats. * Short story transl. from Russian. 382

168. CSANDAR, KRISAN Vörös virágok. (Elbeszélés.) Ford. Horváth László. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 126-134. K. CHANDAR Red flowers. * Short story transl. from Russian.

169. CSATTERDZSI, SARAT CSANDRA Aszály. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 224-234. S. CH. CHATTERJI The drought. * Short story transl. from English. 170. CSATTOPADHAJA, HÁRINDRANAT[H] Az ifjúság dala. (Vers.) Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. Évezredek húrjain I. Marosvásárhely, 1958. pp.143-144. H. CHATTOPADHYAYA The Song of the Youth * Transl. from German/ English [ ?]. 171. CSAUDHURI, SZALIL Az egyszerű paraszt. (Elbeszélés.) In Zivatar. Pozsony 1953. pp. 131-139. S. CHAUDHURI The peasant in the tale. * Short story transl. from Bengali.

172. CSAUDHURI, SZALIL Mese az egyszeri parasztról. (Elbeszélés.) Ford. Blaskovics József és Zbavitel Dusan. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 15-20. S. CHAUDHURI Story about the peasant in the tale. * Short story transl. from Russian. 173. CSÁNAKJA Élettapasztalat. (Versben.) Ford. Franyó Zoltán. In ősi örökség. Bukarest, Kriterion, 1973. pp. 312-313. CHANAKYA Life-experience. * Transl. from English [?].

174. Cshándógja upanisad. (Részletek. I. 1., I. 4., I. 6-7., I. 8-9., I. 10-11., I. 12., Ш. 14., III. 18., Ш. 19., IV. 1-3., IV.4-9., VI. 1-7., VI. 8-16., VIII. 1-4., VIII. 6., Vin. 7-12., Vin. 13.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 77-107. Chándogya-upanisad. Chs transl. from Sanskrit. 175. Cshándógja-upanisad VI-VII. Ford, az USZÓ-3 kiadványban. Chándogya-upanisad VI-VII. Transl. from Sanskrit/English [?].

383

176. DAMASCENES, JANES A Szent Barlám és Szent Jozafát királyfi életé­ ről való igen szép legenda. Ford. Király György. A Legenda Aurea és a Kazinczy Kódex-beli változat alapján In Monumenta Literarum Gyoma, Kner, 1922. 17[3] pp. —Hasonmás kiadás: Bp. Magvető, 4. 1982. J. DAMASCENE, Legend on St. Barlaam and Joasaph’s Life. * Transl. from Latin. 177. DANDIN A tíz herceg kalandjai. Szemelvények. Ford. Vekerdi József. In Mesefolyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélés-iroda­ lomból I-II. Bp. 1982. I. pp. 385-402. DANDIN Adventures of the Ten Princes. * (Dasakumáracarita) Ex­ cerpts. Transl. from Sanskrit.

178. DANDIN Dasakumáracsarita. Részletek a 8. fejezetből. Ford. Wojtilla Gyula. In Keletkutatás 1973. pp. 157-161. DANDIN Dasakumáracarita. Excerpts from Ch. 8. Transl. from San­ skrit.

179. DARUWALLA, KEKI N. A kedves. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagy­ világ 31/5 (1986) p. 706. K. N. DARUWALLA The mistress. Poem transl. from English. 180. DARUWALLA, KEKI N. Járvány a tizenkilencedik századi Kalkuttá­ ban. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 31/5 (1986) pp. 704705. K. N. DARUWALLA Pestilence in the 19th century Calcutta. Poem transl. from English. 181. DARUWALLA, KEKI N. Mehar Ali, a holtak őre. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 31/5 (1986) pp. 707-708. K. N. DARUWALLA Mehar Ali, the keeper of the dead. Poem transl. from English.

182. DATTA, ARUP KUMÁR Az orrszarvú-akció. (Mese.) Ford. Lorschy Katalin. Bp. Móra, 1988. 96 pp. A. K. DATTA The Rhino-action. Tale, transl. from English. 183. DÁMÓDARAGUPTA A kerítőnő tanítása. Bev., jegyz. ford. Wojtilla Gyula. Bp. Medicina, 1988. 272 pp. DAMODARAGUPTA Kuttanimata. Teachings of the Bawd.* Transl. from Sanskrit. 384

184. DE, DINBANDHU Zivatar. (Elbeszélés.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 71-82. D. DE Thunderstorm. * Short story transl. from Bengali.

185. DEY, SUDHANGSHU A megkötözött Prométheusz. (Vers.) Ford. Weö­ res Sandor. In W. S. Egybegyűjtött műfordítások I. Bp. 1976. pp. 446-447. S. DEY Prometheus fastened. * Poem, transl. from English. 186. DEY, SUDHANGSHU Keresés. (Vers.) Ford. Weöres Sándor. In W. S. Egybegyűjtött műfordítások I. Bp. 1976. pp. 445-446. S. DEY Search. * Poem transl. from English. 187. DEY, SUDHANGSHU Születésnap. (Vers.) Ford. Weöres Sándor. In W. S. Egybegyűjtött műfordítások I. Bp. 1976. p. 445. S. DEY Birthday. * Poem transl. from English.

188. DÉSZAI MAHADÉV Egy reggel Gandhi társaságában. In Gandhi: Az indiai szabadsághős könyve. Bp. Athenaeum [1926] pp. 212-220. M. DESAI A morning in Gandhi’s company. * Transl. from English. 189. Dhammapada. Részletek. (Verses bölcs mondások.) Ford. Franyó Zol­ tán. In F. Z. ősi örökség. Bukarest, 1973. p. 323. Dhammapada. Epigrams. * Transl. from English [?]. 190. “DHUMKÉTU” A levél. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A töké­ letes feleség. Bp. 1985. pp. 207-215. “DHUMKETU” The letter. Short story transl. from English.

191. Dígha Nikája 3.80 skk. Ford. Puskás Ildikó. In Olvasókönyv I-П., össze­ áll. Hahn István. Bp. 1979. pp. 163-168. Digha Nikáya 3.80 ff. Transl. from Pali/English. 192. DUGGAL, KARTAR SZINGH A csoda. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 23-28. К. S. DUGGAL The miracle. * Short story transl. from English.

193. DSAJADÉVA [DZSAJADÉVA] Gíta-Góvinda. (Részletek.) Ford. Weö­ res Sándor. In Énekek éneke. Bp. Magyar Helikon, 1966. pp. 81-85. JAYADEVA Gítá Govinda. Excerpts. Transl. from Sanskrit.

25

385

194. DSAJADÉVA Hüs berek alján. (Vers.) Ford. Weöres Sándor. In Új szerelmes kalendárium. Bp. Móra, 1963. pp. 134-135. JAYADEVA Hiding in the cool grove. * From the Gitá Govinda. Transl. from Sanskrit. 195. DSAJADÉVA Látod. . . (Vers.) Ford. Weöres Sándor. In Szerelmes arany kalendárium. Bp. Kozmosz, 1965. pp. 29-31. JAYADEVA You see . . .♦ Transl. from Sanskrit. 196. DSCHAYADEVA [= DZSAJADÉVA] Bűntudat. (Vers.) Ford. Naschitz Frigyes. In öt világrész költészetéből. Tel Aviv, 1980. p. 85. JAYADEVA Remorse. * Poem transl. from German. 197. DZSAJADÉVA A pásztor éneke. (Részletek.) Ford. Weöres Sándor. In W. S. Egybegyűjtött műfordítások I. Bp. 1976. pp. 440-443. JAYADEVA Gitá Govinda. Excerpts. Transl. from Sanskrit. 198. DfZJSAJADÉVA Gíta Govinda. Pásztorének. Ford. Weöres Sándor. Nyersford. Vekerdi József. Utószó Orbán Ottó. Bp. Magvető, 1982. 131 pp. + ill. JAYADEVA Gitá Govinda. * Transl. from Sanskrit.

199. DZSAJADÉVA Gíta-góvinda. Ford. Weöres Sándor. In Szanszkrit líra. Bp. 1988. pp. 205-265. JAYADEVA Gitá Govinda. Excerpts. Transl. from Sanskrit.

200. DZSAJADÉVA Gíta-Góvinda. Részletek. Ford. Weöres Sándor. In Ég­ övek, ábrák, csillagok. Bp. Európa, 1965. pp. 165-168. JAYADEVA Gitá Govinda. Excerpts. Transl. from Sanskrit. 201. DZSAJADÉVA Hari vigad. Ford. Weöres Sándor. In Évszakok. Bp. Móra, 1957. pp. 52-54. JAYADEVA Hari rejoices. * Transl. from Sanskrit. 202. DZSAJADÉVA Hari vigad. Ford. Weöres Sándor. In Szerelmes kalen­ dárium. Bp. Móra, 1962. pp. 140-142. JAYADEVA Hari rejoices. * Transl. from Sanskrit.

203. DZSAJADÉVA [Hat négysoros.] Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. Évezre­ dek húrjain I. Marosvásárhely, 1958. pp. 141-142. JAYADEVA Six quatrains. * Transl. from German/English [?].

386

204. DZSAJADÉVA [Hat négysoros.] Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. 6si örökség. Bukarest, 1973. pp. 321-322. JAYADEVA Six quatrains. * Transl. from English/German [?].

205. DZSAJADÉVA Hűs berek alján. (Vers.) Ford. Weöres Sándor. In Évszakok. Bp. Móra, 1957. pp. 57-58. JAYADEVA Hiding in the cool grove. * Transl. from Sanskrit. 206. DZSAJADÉVA Tavaszi játszadozás. (Vers.) Ford. Weöres Sándor. In Évszakok. Bp. Móra, 1957. pp. 55-56. JAYADEVA Vernal playing. * Transl. from Sanskrit.

207. DZSALISZ, IBRAHIM Szabad rab. (Elbeszélés.) Ford. Horváth László. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 38-49. I. JALIS Free captive. * Short story transl. from Russian. 208. DZSASZPÁL [= JASPÁL] Micsoda gyerekek! (Elbeszélés.) Ford. Csat­ lós János. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 50-53. YASHPAL What children are they !♦ Short story transl. from Russian. 209. DZSASZPÁL [= JASPÁL] Sírni csak szabad? (Elbeszélés.) Ford. Csat­ lós János. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 75-77. YASHPAL May one weep ?* Short story transl. from English. 210. DZSÁFRI, ALÍ SZARDÁR Csahrú kapitány. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 29-53. A. S. JAFRI Captain Chahrü. * Short story transl. from Urdu.

211. DZSÁNA, SZÜSIL Próbatétel. (Elbeszélés.) Ford. Victor János. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 135-142. S. JANA Trial. * Short story transl. from Russian. 212. DZSÉJAHÁNDAN Csak egy kutya. (Elbeszélés.) Ford. Major István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 283-289. JEYAKANDAN Only a dog. * Short story transl. from Tamil. 213. ESSOP, AHMED Gerty öccse. (Novella.) Ford. Balabán Péter. In Nagy­ világ 25/4 (1980) pp. 539-542. AHMED ESSOP Gerty’s brother. Short story transl. from English. 214. Égövek, ábrák, csillagok. Vál. és szerk. Rónay György. Bp. Európa, 1965. 563 pp. Zodiacs, figures, stars. * Poems transl. from various languages.

387

215. Énekek éneke. A világirodalom szerelmes verseiből. Vál. és szerk. Vas István. Bp. Magyar Helikon, 1966. 721 pp. Ebben: Dzsajadéva, Tagore. . Canticum Canticorum. From the love-poetry of the world literature. 216. Évszakok. Versek az örök természetről. A világirodalom gyöngyszemei sorozatban. Vál. Kormos István. Bp. Móra, 1957. Ebben: Dzsaja­ déva és Kálidásza versei. Seasons. Poems on the Eternal Nature. * Transl. from various languages.

217. FAIZ, AHMED FAIZ Két szerelem. Válogatott versek. Ford, és utószó: Garai Gábor. Bp. Európa, 1979. 73[4] pp. FAIZ AHMED FAIZ Two Loves. * Transl. from English: Poems by Faiz, transl. by V. G. Kiernan, London, 1971. UNESCO Collection of Representative Works. 218. FALUDY GYÖRGY Test és lélek. A világlíra 1400 gyöngyszeme. Faludy György műfordításai. Bp. Magyar Világ, 1988. 760 pp. Ebben: TV. fej. Hindu költészet (III-XV1II. század) pp. 89-94; 648-649. GY. FALUDY Body and Soul. * 1400 gems of the world lyric. Transl. from various languages. 219. FARKAS JÓZSEF Kelet ősköltészete. Jolowicz, Heimann-Neumann, Karl Friedrich ... és más kútfők után. Bp. Első Magyar Egyesületi Nyomda, 1878. 37[3] pp. J. FARKAS Poetry of the Ancient Orient. * 220. FIÓK KÁROLY A Pancsatantra meséiből. In Budapesti Szemle 126 (1906) pp. 179-193; 129 (1909) pp. 466-475 (V. 1-5; II. 8, IV. 8-9). K. FIÓK Tales from the Pancatantra. Transl. from Sanskrit. 221. FIÓK KÁROLY „A Rámájanából. (II. könyv 63. szakasz)/’ In Egye­ temes Philologiai Közlöny 24 (1900) pp. 62-64. K. FIÓK Rámáyai^a II. 63. * Transl. from Sanskrit. 222. FIÓK KÁROLY Dasarátha halála. Epizód Válmiki Rámájanájának II. könyvéből. In A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Új Folyam. Har­ minchetedik kötet. (1902-1903) pp. 75-84. [Székfoglaló előadás + fordítás.] K. FIÓK Death of Dasaratha. (Inaugural address and translation.) *

388

223. FIÓK KÁROLY Nala és Damajanti. Ismertetés és mutatvány. In Buda­ pesti Szemle 38 (1884) pp. 321-348. K. FIÓK Nala and Damayanti. * Description and example: transl. from the Mahabharata; from Sanskrit. 224. FRANYÓ ZOLTÁN Évezredek húrjain I-Ш. Műfordítások. Marosvásár­ hely, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1958-60. I. köt.: Hin­ duk, pp. 129-144; jegyz. 291-292. Z. FRANYÓ Strings of Millenia. * Poetic translations. 225. FRANYÓ ZOLTÁN ősi örökség. Az óegyiptomi, sumer, akkád (asszír), ógörög, római, arab, perzsa, indiai és kínai költészetből. Vál. mű­ fordítások. Bukarest, Kriterion, 1973. 437 pp. Z. FRANYÓ Ancient Heritage. * Poetic translations.

226. Függöny az ajtón. Mai indiai elbeszélők. Modern Könyvtár 286. Vál., utószó, jegyz. Gáthy Vera. Ford. Gáthy Vera és Major István. Bp. Európa Könyvkiadó, 1975. 214 pp. The door curtain. (Fifteen Indian short stories.) Transl. from English. 227. GANDHI, INDIRA Az én igazságom. Emmanuel Pouchpadass francia nyelvű riport kötetét ford. Déva Mária. Bp. Magvető, 1981. 261[3]pp. INDIRA GANDHI Ma vérité. E. Pouchpadass’ interview. Transl. from French.

228. GANDHI, MAHÁTMÁ Az indiai szabadsághős könyve. Válogatott írá­ sok. Vál., ford., bev. Baktay Ervin. Bp. Athenaeum é. n. [1926 után] 222 pp. MAHATMA GANDHI The Book of the Hero of the Indian Independ­ * ence. Transl. from English. 229. GANDHI, M. K. Kísérleteim az igazsággal. Részi, az önéletrajzából. Ford. Jánosy István. In Nagyvilág 13/6 (1968) pp. 897-902. M. K. GANDHI My Experiments with Truth. Parts of An Autobio­ * graphy. Transl. from English.

230. GANDHI, MÓHANDÁSZ KARAMCSAND Önéletrajz, avagy Az igazsággal való próbálkozásaim története. Az Emlékezések sorozatban. Ford. Fridii Judit. Szakmailag ellenőrizte, jegyz., utószó Gáthy Vera. Bp. Európa, 1987. 588[2] pp. M. K. GANDHI An Autobiography or The Story of my Experiments with Truth. Transl. from English. 389

231. GANDHI, MAHÁTMÁ Válogatott írásai és beszédei. Gondolat és írás VII. Ford. és bev. Baktay Ervin. Bp. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, é. n. [1926] 222 pp. MAHATMA GANDHI Selected Writings and Speeches. * Transl. from English.

232. GANDHI Kísérleteim az igazsággal, (önéletrajz.) Ford. Baktay Ervin dr. Folytatásokban a Kelet és Nyugat c. folyóiratban, 1937 január­ tól. 1. szám pp. 20-26, 2. szám pp. 55-60. GANDHI My Experiments with Truth. Parts of An Autobiography. * Tranel. from English. 233. GANGOPÁDHJÁJ, NARAJAN A csont. (Elbeszélés.) Ford. Debreczeni Árpád. In Nagyvilág 18/2 (1973) pp. 236-241. N. GANGOPADHYAY The bone. Short story transl. from Hindi.

234. GANGOPÁDHJÁJ, NARAJAN Álu hentes utolsó gyilkossága. (Elbeszé­ lés.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 43-51. N. GANGOPADHYAY The last murder of Alu the butcher. * Short story tranel. from Bengali. 235. GANGOPÁDHJÁJ, NARAJAN Demokrácia. (Elbeezélée.) In Zivatar. Pozeony, 1953. pp. 94-106. N. GANGOPADHYAY Democracy. * Short etory transl. from Bengali. 236. GANGULI, JATINDRA MOHAN Az isten gyermeke. (Elbeszélés.) Ford. Kozma András. In Nagyvilág 18/2 (1973) pp. 241-242. J. M. GANGULI The child from Heaven. Transl from English. 237. Garudapurana. Uttarakhanda. Pretakalpa. Hindu Halottaskönyv. Ford. Hetényi Ernő. Bp. Buddhista Misszió, 1985. 182 pp. + ills. Garudapurana. Uttarakánda. Pretakalpa. Hindü Book of Dead. * Transl. from English. 238. GÁBOR IGNÁC „Amaru” (Tanulmány és szemelvények). In Budapesti Szemle 99 (1899) pp. 141-146. I. GÁBOR “Amaru.”* 239. GÁLIB Titkos tánc. (Vers.) Ford. Vas István. In Szerelmes kalendárium. Bp. Móra, 1962. p. 280. GALIB Secret dance. * Tranel. from English^?].

390

240. GHOS, KALI CSARAN Éhínség Bengálban. Ford. Halász Józsefné. Bp. Szikra, 1952. 155 pp. K. CH. GHOSH Famine in Bengal. * Novel transl. from English.

241. GOSH, KUMAR SARATH A fakir I-П. (Regény.) Bp. Tolnai Világ­ lapja Kiadása 1925. 1. köt. 156 pp., 2. köt. 156 pp. S. K. G[H]OSH The Fakir. Novel transl. from English.

242. GOSH, SARATH KUMAR Ind éjszakák. (Regény.) Bp. Országos Iro­ dalmi Rt., 1908. 197 pp. S. K. G[H]OSH Indian Nights. * Novel transl. from English. 243. GOSH, SARATH KUMAR Indus éjszakák. (Regény.) Legjobb könyvek 48. Bp. Érdekes Újság [1919] 63[1] pp. S. K. G[H]0SH Indian Nights. * Transl. from English. 244. GOSH, SARATH KUMAR Királyok kincse. (Regény.) Bp. 1930. 140 pp. S. K. G[H]OSH Treasure of Kings. * Novel transl. from English. 245. GUPTO ISSHORCHONDRO Boldog lesz a haza. Ford. Balássy László. In Haldokló bilincsek. Bp. Ecclesia, 1968. pp. 165-166. I. GUPTO The Motherland will be happy. * Poem transl. from English. 246. Haldokló bilincsek. Szemelvények Afrika és Ázsia irodalmából. Vál. és szerk. Balássy László, Csanád Béla. Bev. Szeghalmi Elemér. Bp. Ecclesia, 1968. 389 pp. + 15 t. Ebben: Indiai bhadsan-ének, Vallá­ sos ének, R. Tagore, I. Gupta, E. H. Vafa versei. Dying shackles. * Poems from the African and Asian literature, transl. from various languages.

247. Harminckét mese a buta szerzetesekről: Bharataka-dvátrinsiká. Ford. Vekerdi József. In Mesefolyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélésirodalomból I-П. Bp. 1982. II. pp. 497-543. Bharataka-dvátrinsiká: 32 tales about the dull monks. * Transl. from Sanskrit. 248. Hasznos tanítások a Hitópadésa meséiből. Ford. Molnár István. A vers­ betéteket ford. Nagy László. In Mesefolyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélésirodalomból I-П. Bp. 1982. I. pp. 273-302. The Hitopadesam. Transl. from Sanskrit.

391

249. HÁLÁ Sokféle szerelem. (Versek.) Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. 6si örök­ ség. Bukarest, Kriterion, 1973. pp. 305-308. HÁLA Variegated love . . .* Transl. from German [ ?].

250. HÁLA Hétszáz strófa. (Részlet.) Ford. Weöres Sándor. In W. S. A lélek idézése. Bp. 1958. HÁLA Poems from the Sattasai. Transl. from Prakrit. 251. HÁLA Hétszáz strófa. (Részlet.) Ford. Weöres Sándor. In W. S. Egybe­ gyűjtött műfordítások I. Bp. 1976. pp. 433-434. HÁLA Poems from the Sattasai. * Transl. from Prakrit.

252. HÁLA Versek a Szatta-szaíból. Ford. Weöres Sándor. In Világirodalmi Antológia П. Bp. Tankönyvkiadó, 1955. HÁLA Poems from the Sattasai. * Transl. from Prakrit.

253. Himnuszok a Rig-védából. (Benne: Agnihoz, Indrához, Usaszhoz; Az Áditjákhoz ; Visvámitra dalnok és a folyók; Mitrához; Varunához; Tíz király csatája; Szómához; Temetési ének; A mindent formáló­ hoz; Az ös feláldozása; Bőkezűség; A Teremtés Urához; Az éj­ szakához ; Erdő asszonya; Vájuhoz, a Szélhez; A Teremtés himnu­ sza.) Ford. Weöres Sándor, Szabó Lőrinc. In Szanszkrit líra. Bp. 1988. pp. 9-50. Hymns from the Rgveda. * Transl. from Sanskrit. 254. Hindu közmondások. Ford. Fiók Károly. In Budapesti Szemle 113 (1903) pp. 423-425. Indian proverbs. * Transl. from Sanskrit. 255. HINGÓRÁNI, AMARLÁL Abdul Rahmán testvér. Ford. Sinka Erika. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 5-12. A. HINGÓRÁNI Brother Abdul Rahman. Transl. from English. 256. Hymni aliquot Vedici e textu potissimum Sanscritico Boethlingki Lassenii legibus metricis in Latinum translate Ford. Tamaskó István. In a Pozsonyi Ágostai Hitvallású Evangélikus Főiskola Tudósitványa 1860. (Védahimnuszok, latin fordításban.) Vedic Hymns. Boetlingk’s and Lassen’s Sanskrit text, transl. into Latin. 257. Indiai Bhadsan-ének. Isten jó híre. (Vers.) Ford. Csanád Béla. In Hal­ dokló bilincsek. Bp. Ecclesia, 1968. p. 159. Indian Bhajan. Good fame of the God. * Poem transl. from English. 392

258. Indiai elbeszélések. Ford. Ajit Mazundar, Blaskovics József, Csatlós János, Gábor György, Horváth László, Ottlik Géza, Victor János, Vidor Miklós, Zbavitel Dusan. A versbetéteket ford. Csanádi Imre. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953. 212 pp. Indian short stories. * Transl. from Bengali, English and Russian. 259. Indiai irodalmak: RAGHUVIR SZAHAJ Irodalom; UPÉNDRANÁTH ASK A hindi novelláról, V. V. Sz. AJJAR A tamil Rámájana. In Helikon 1979/1-2. pp. 139-168. Indian literatures. * Articles transl. from English. 260. Indiai tündérmesék.—Érdekes olvasókönyv az érettebb ifjúság számára. Ford. Jónás János. Közi, és bev. Vámbéry Ármin. Pest, Heckenast, 1870. 352 pp. 2. jav. kiad. 18812. 362 pp. Indian Fairy Tales. * Transl. from English: Old Deccan Days.

261. ísa-upanisad. Fordítás az USZÓ-4 kiadványban. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1987. Iáa-upanisad. Transl. from Sanskrit/English [?]. 262. Ismeretlen szanszkrit költő I. A kaland kezdete. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 89. Unknown Sanskrit Poet I: The beginning of the adventure. * Poem transl. from English [ ?].

263. Ismeretlen szanszkrit költő I. Az őzsuta szeme. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 89. Unknown Sanskrit Poet I: The eyes of the doe. * Poem transl. from English [ ?].

264. Ismeretlen szanszkrit költő I. Ártatlan állatok. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 89. Unknown Sanskrit Poet I: Innocent animals. * Poem transl. from Eng­ lish [?]. 265. Ismeretlen szanszkrit költő I. Emlék. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 89. Unknown Sanskrit Poet I: Memory. * Poem transl. from English [?].

393

266. Ismeretlen szanszkrit költő П. Kamaszfiú és az asszony. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 91. Unknown Sanskrit Poet II: The teenager and the woman.♦ Poem transl. from English [ ?]. 267. Ismeretlen szanszkrit költő III. A szegények gyermekei. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 92. Unknown Sanskrit Poet III: Children of the Poors. * Poem transl. from English [ ?].

268. Ismeretlen szanszkrit költő Ш. Majmok az ablakban. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 92. Unknown Sanskrit Poet III: Monkeys in the window. * Poem transl. from English [?].

269. Ismeretlen szanszkrit költő HI. Szeretkezés közben. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 93. Unknown Sanskrit Poet III: While making love. * Poem transl. from English [ ?]. 270. Ismeretlen szanszkrit költő Ш. Szeretkezés után. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 93. Unknown Sanskrit Poet III: After making love. * Poem transl. from English [ ?]. 271. Ismeretlen szanszkrit költő Ш. Szép lány. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 93. Unknown Sanskrit Poet III: Beautiful girl. * Poem transl. from Eng­ lish [?].

272. Ismeretlen szanszkrit költő HI. Tiltott szerelem. Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 93. Unknown Sanskrit Poet III: Forbidden love. * Poem transl. from Eng­ lish [?]. 273. Ismeretlen szanszkrit költő Ш. Univerzáliák. (Vers.) Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 93. Unknown Sanskrit Poet III: Universals. * Poem transl. from English [ ?]. 274. Ismeretlen szanszkrit költő HI. Verebek. (Vers.) Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988. p. 94. Unknown Sanskrit Poet III: Sparrows. * Poem transl. from English [ ?].

394

275. JASPÁL Függöny az ajtón. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 108-118. YAÉPÁL The door curtain. Short Btory transl. from English. 276. JASPÁL ó istenem! . . . Ezek a gyerekek! (Elbeszélés.) Ford. Debre­ czeni Árpád. In Nagyvilág 18/2 (1973) pp. 234-236. YAŐPÁL Oh God ! . . . These Children !♦ Short story, transl. from Hindi. 277. JHABVALA, RUTH PRAWER Kirándulás holdfényben, mangóval. (Elbeszélés.) Ford. Prekop Gabriella. In Nagyvilág 20/1 (1975) pp. 52-60. R. P. JHABVALA Picnic with moonlight and mangoes. Short story transl. from English. 278. JUDAH, AARON Bombay bohóca. (Elbeszélés.) Ford. Tóthfalusi Ist­ van. In Nagyvilág 9/2 (1964) pp. 235-240. A. JUDAH The clown of Bombay. * Short story transl. from English. 279. Kabilar hegyi éneke. Bev. és versford. Major István. In Keletkutatás 1973, pp. 163-171. Kabilar’s mountain-song. * Transl. from Tamil. 280. KALHANA Rájatarangini. A Chronicle of the Kings of Kashmir. 1-П. Transl., intr., commentary and appendices: M[ark] A[urel] Stein. Repr. Delhi-Patna-Varanasi, Motilal Banarsidass, 1961. XXXII + 402 + 552 pp.

281. Kalittohai. (Költemény.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 71-73. Kalittohai. (Poem.) Transl. from Tamil. 282. KALJÁNAMALLA Anangaranga, avagy A szerelmi játékok istenének színpada. Szanszkritból ford, és bev. és jegyz. Wojtilla Gyula. Bp. Medicina, 1986. 172 pp. KALYÁNAMALLA Anangaranga, or Stage of the God of Erotic Plays. * . Transl. from Sanskrit.

283. KAMLÉSVAR Halál Delhiben. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 173-182. KAMLESHVAR A Death in Delhi. Short story transl. from English.

395

284. KARNAD, GIRISH Tughlaq. (Dráma.) Modern Könyvtár 308. Ford. Szilassy Zoltán. Utószó, jegyz. Rozsnyai Bálint. Bp. Európa Könyv­ kiadó, é. n. [1976] 122 pp. GIRISH KARNAD Tughlaq. (Oxford Univ. Press 1972.) Transl. from English.

285. Kausítaki upanisad. (Részletek. 1, 3.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 115-123. Kausitaki-upanisad 1, 3. Transl. from Sanskrit.

286. KAUTILJA Arthasásztra. (Részletek.) Bev., jegyz. és szanszkritból ford. Töttössy Csaba. In A hadművészet ókori klasszikusai. Szerk. és bev. Hahn István. Bp. Zrínyi Katonai Kiadó, 1963. pp. 191-201, jegyz. pp. 874-875. KAUTILYA Arthasástra. * Excerpts, transl. from Sanskrit. 287. KAUTILYA Arthasastrájából. Részletek. Bev., jegyz., szanszkritból ford. Töttössy Csaba. In Ókori Keleti Történeti Chrestomathia I. (pp. 374-377). Bp. Tankönyvkiadó, 19641 stb. és Olvasókönyv I-II. Bp. 1979. pp. 171-172. Excerpts from Kautilya’s Arthasástra. * Transl. from Sanskrit. 288. KÁLIDÁSZA A felhőhímök. Ford. Teliér Gyula. Szanszkritból prózára ford., utószó, jegyz. M. Tóth Edit. Bp. Európa, 1960. 79 pp. KALIDASA Meghadüta [The Cloud Messenger]. * 289. [KÁLIDÁSZA] A Felhöpostából. Részlet Kálidásza hindu költő ’Meghaduta’ ez. nagy lyrai művéből. A szanszkrit eredeti után ford. Fiók Károly. In Vasárnapi Újság 49/6 (1902 febr. 9) p. 82. KÁLIDÁSA From the Meghadüta. * Transl. from Sanskrit. 290. KÁLIDÁSZA A Hadisten születése. Ford. Rab Zsuzsa. In Kálidásza Válogatott Művei. Bp. 1961. pp. 57-101, 345-347. KÁLIDÁSA The Birth of the War God. * (Kumarasambhava.) Transl. from Sanskrit. 291. KÁLIDÁSZA A hat évszak. (Részlet.) Ford. Weöres Sándor. In W. S. Egybegyűjtött műfordítások I. Bp. 1976. pp. 427-432. KALIDASA The six seasons. * Parts, transl. from Sanskrit.

396

292. KÁLIDÁSZA A király és a bajadér. Ford. Schmidt József. In Kálidásza Válogatott Művei. Bp. 1961. pp. 169-228, 349. Először: Gyoma, Kner, 1922. KÁLIDÁSA The King and the Bayadere. * (Málavikágnimitra.) Transl. from Sanskrit.

293. KÁLIDÁSZA A Siva szerelméért vezeklő Umá. Ford. Rab Zsuzsa. In Szerelmes aranykalendárium. Bp. Kozmosz 1965. pp. 168-175. KÁLIDÁSA Umá doing penance for áiva’s love. * Transl. from San­ skrit [?]. 294. KÁLIDÁSZA A szerelem ékessége. (Részlet.) Ford. Weöres Sándor. In W. S. Egybegyüjtött műfordítások I. Bp. 1976. p. 432. KÁLIDÁSA The Jewel of Love. * (Őrngáratilaka.) Transl. from Sanskrit. 295. KÁLIDÁSZA A tavasz. Ford. Weöres Sándor. In Szerelmes ezüst kalen­ dárium. Bp. Kozmosz, 1967. pp. 49-54. KÁLIDÁSA Spring. * Transl. from Sanskrit. 296. KÁLIDÁSZA A tavasz. Ford. Weöres Sándor. In Évszakok. Bp. Móra, 1979. pp. 82-87. KÁLIDÁSA Spring. * Transl. from Sanskrit.

297. KÁLIDÁSZA A tél. Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. ősi örökség. Buka­ rest, Kriterion, 1973. pp. 309-311. KÁLIDÁSA Winter. * Transl. from English [?]. 298. KÁLIDÁSZA Az esős évszak. Ford. Szabó Lőrinc. In Sz. L. Örök bará­ taink. Bp. 1958. II. pp. 351-354. KÁLIDÁSA The rainy season. * From the Rtusamhára. Transl. from German [?].

299. KÁLIDÁSZA Az évszakok köre. A tavasz. Ford. Weöres Sándor. In Világirodalmi Antológia I. pp. 23-26; Bp. Tankönyvkiadó, 1952. KÁLIDÁSA Cycle of the Seasons: Spring (Rtusamhára). * Transl. from Sanskrit. 300. KÁLIDÁSZA „Az évszakok köre” (Ritu-szamhára) c. költeményből: A Nyár; A Tél. Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. Évezredek húrjain I. pp. 134-137. KÁLIDÁSA Cycle of Seasons (Rtusamhára). * Transl. from German/ English [ ?].

397

301. KÁLIDÁSZA Évszakok köre. Ford. Szabó Lőrinc, Teliér Gyula, Weöres Sándor. In Kálidásza Válogatott Művei. Bp. 1961. pp. 5-29, 341. KÁLIDÁSA The Cycle of Seasons. * (Rtusamhára.) Transl. from Sanskrit^ 302. KÁLIDÁSZA Évszakok köre. Ford. Teliér Gyula, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor. In Szanszkrit líra. Bp. 1988. pp. 109-137. KÁLIDÁSA The Cycle of Seasons. * (Rtusamhára.) Transl. from Sanskrit.

303. KÁLIDÁSZA Felhő-követ. Ford. Teliér Gyula, M. Tóth Edit nyersfordítá­ sából. In Kálidásza Válogatott Művei. Bp. 1961. pp. 39-55, 342-345. KÁLIDÁSA The Cloud Messenger. * (Meghadüta.) Transl. from Sanskrit. 304. KÁLIDÁSZA Felhő-követ. Ford. Teliér Gyula. In Szanszkrit líra. Bp. 1988. pp. 147-168. KÁLIDÁSA The Cloud Messenger. * (Meghadüta.) Transl. from Sanskrit.

305. KÁLIDÁSZA Felhőposta. Ford. Fiók Károly. In Budapesti Szemle 35 (1883) pp. 128-131. KÁLIDÁSA The Cloud post. * (Meghadüta.) Transl. from Sanskrit. 306. KÁLIDÁSZA Férfi siratása. Ford. Rab Zsuzsa. In Új szerelmes kalen­ dárium. Bp. Móra, 1963. pp. 352-354. KÁLIDÁSA Threnody over a man. * Transl. from Sanskrit [?]. 307. [KÁLIDÁSZA] Jelenet—Kert a Remeteségben. Ford. Arany János. A kötetben előtte: A hindu dráma. In A. J. összes Művei XI. Prózai művek 2. 1968. pp. 258-267. KÁLIDÁSA Scene at the Hermit’s Grove. * [Scene from the Őakuntalá.] Transl. from English.

308. KÁLIDÁSZA Kumáraszambhava. Canto 1. Ford. Michalek Manó. Eger, 1893. KÁLIDÁSA Kumárasambhava. Canto 1. Transl. from Sanskrit.

309. KÁLIDÁSZA Raghu nemzetsége. Ford. Teliér Gyula. In Kálidásza Válogatott Művei. Bp. 1961. pp. 103-167, 347-349. KÁLIDÁSA The Descendants of Raghu. * (Raghuvamsa.) Transl. from Sanskrit. 310. KÁLIDÁSZA Sakuntalá. (Dráma.) Ford. Fiók Károly. Szépirodalmi könyvtár. Bp. Kisfaludy Társaság, 1887. 268[4] pp. KÁLIDÁSA áakuntalá. Drama transl. from Sanskrit. 398

311- KÁLIDÁSZA Sakuntalá. Részlet. Ford. Fiók Károly. In Budapesti Szemle 47 (1886) pp. 283-308. KÁLIDÁSA Scenes from the Sakuntalá. Tranel. from Sanskrit.

312. KÁLIDÁSZA Sakuntalá. Részlet. Ford. Fiók Károly. In Budapesti Szemle 55 (1888) pp. 464-467. KÁLIDÁSA Scenes from the Sakuntalá. Transl. from Sanskrit. 313. KÁLIDÁSZA Sakuntalá felismerése. Ford. Vekerdi József, Teliér Gyula. In Kálidásza Válogatott Müvei. Bp. 1961. pp. 229-315, 350-351. KÁLIDÁSA Recognition of Sakuntalá. * (Abhijnánasakuntalam.) Transl. from Sanskrit. 314. KÁLIDÁSZA Szakuntala vagy az elveszített gyűrű. Részletek. Ford. Arany János. In A.J. összes Művei (szerk. Voynovich Géza-Keresztury Dezső) XI. köt. Bp. Akadémiai, 1951-1964. pp. 258-277 744-747. KÁLIDÁSA Sakuntalá or The Lost Ring. * Transl. after Monier-Williams, from English.

315. KÁLIDÁSZA Szerelem ékszere. Ford. Teliér Gyula. In Kálidásza Válogatott Müvei. Bp. 1961. pp. 31-37, 342. KÁLIDÁSA The Jewel of Love. * (Srngáratilaka.) Transl. from Sanskrit. 316. KÁLIDÁSZA Szerelem ékszere. Ford. Teliér Gyula, Weöres Sándor. In Szanszkrit líra. Bp. 1988. pp. 139-146. KÁLIDÁSA The Jewel of Love. (Srngáratilaka.) Poem transl. from Sanskrit.

317. KÁLIDÁSZA Urvasí. Ford. Vekerdi József, Teliér Gyula. In Kálidásza Válogatott Művei. Bp. 1961. pp. 317-337. KÁLIDÁSA Urvasí. (Vikramorvasiya.) Transl. from Sanskrit. 318. KÁLIDÁSZA Urvaszi (Vikramurvaszijam). (Dráma.) Ford. Pitroff Pál. Győr-Budapest. Nitsmann Ny. 1914, 82 p. KÁLIDÁSA Urvasí (Vikramorvasiyam). Transl. from Sanskrit.

319. KÁLIDÁSZA Válogatott Művei. A Világirodalom Klasszikusai sorozat­ ban. Ford. Rab Zsuzsa, Schmidt József, Szabó Lőrinc, Tellér Gyula, Vekerdi József, Weöres Sándor. Bev. és jegyz. Vekerdi József: Kálidásza (pp. I-XXIV + 339-351). Bp. Európa, 1961. 352 pp. KÁLIDÁSA’s Selected Works * 399

320. KÁLIDÁSZA Vonult az édes szerelem. Ford. Rab Zsuzsa. In Szerelmes kalendárium. Bp. 1962. pp. 143-144. KÁLIDÁSA Sweet love was passing by. * Transl. from Sanskrit. 321. Kéna-upanisad. Fordítás az USZÓ-4 kiadványban. A Körösi Csorna Sán­ dor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1987. Kena-upanisad. Transl. from Sanskrit/English [ ?].

322. KHANDÉKAR, VISNU SZAKHÁRÁM Aranytojások. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 66-79. V. S. KHANDÉKAR Golden eggs. * Short story transl. from Russian. 323. Ki az Isten? (Kéna upanisad 1., 2., 3.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 22-26. Kena-upanisad: Chs. 1, 2, 3. Transl. from Sanskrit. 324. KISÓR, GIRIRÁDZS Kapcsolatok. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 248-266. G. KISHOR Relations. Short story transl. from English. 325. KNOWLES, J. HINTON A gonosz királynék. Kásmiri népmesék a Népek Meséi sorozatban. Vál. és jegyz. Tóth Edit. Ford. Szőke Sándorné. Utószó Dégh Linda. Bp. Európa, 1958. 185[3] pp. J. H. KNOWLES The Wicked Queens. * Selection from the author’s Folk Tales of Kashmir. 326. KOLATKAR, ARUN A zajló ágyon. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagy­ világ 15/6 (1970) p. 812. A. KOLATKAR On drifting bed. * Poem transl. from English.

327. KOLATKAR, ARUN Három csésze tea. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 15/6 (1970) pp. 811-812. A. KOLATKAR Three cups of tea. * Poem transl. from English.

328. KOLATKAR, ARUN Iráni vendéglő Bombay-ban. (Vers.) Ford. Orbán Ottó. In Nagyvilág 15/6 (1970) p. 813. A. KOLATKAR An Iranian restaurant in Bombay. * Poem transl. from English.

329. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ Idegen költők. Összegyűjtött műfordítások. Bp. Szépirodalmi, 1966. 1024 pp. Ebben: Tagore, Rabindranath (1861-1941) pp. 603-605. D. KOSZTOLÁNYI Foreign Poets. * Translations from various languages. 400

330. KRISNAMURTI, R. A. Bátrak kupája. (Elbeszélés.) Ford. Major István. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 146-156. R. A. KRISHNAMURTI Tappili cup. Transl. from Tamil.

331. Kurindzsippáttu. (Vers.) Ford. Major Ietván, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 107-113. * Kurincippáttu. Transl. from Tamil. 332. Kurundohai. (Versek.) Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 61-63. Kuruntokai. Transl. from Tamil. 333. Kusánkori feliratok. Bev., jegyz. prákritból ford. Harmatta János. In Ókori Keleti Történeti Chrestomathia I. pp. 379-380. Bp. Tankönyv­ kiadó, 19641stb. Fragments of Kuéana Inscriptions. Transl. from Prakrit. 334. LAKATOS ISTVÁN írás a porban. Válogatott versek, versfordítások. Bp. Szépirodalmi, 1981. 343 pp. I. LAKATOS Script in the Dust. * Selected poems and translations.

335. LÁHIRI, SZOMNÁTH Ezerkilencszáznegyvennégyben. (Elbeszélés.) Ford. Blaskovics József, Ajit Mazundar és Zbavitel Dusan. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 54-74. S. LAHIRI In 1944. * Short story transl. from Bengali. 336. Mahabharata. Sávitri. Ford, és jegyz. Vértesy Dezső. In A Makói Állami Főgymnázium 1903-1904 évi Értesítőjéből. Makó, Gaál Ny., 1904. pp. 3-22. Klny. is. 29 pp. The Sávitri episode from the Mahabharata. * Transl. from Sanskrit.

337. Mahábhárata. Bhárata nagy nemzetsége. Az ind hősköltemény nyomán elbeszéli Baktay Ervin. Bev. és index Baktay Ervin. Bp. Világ­ irodalom é. n. [1923] 542 pp. Mahábhárata. The Great Clan of the Bharatas. Prose rendering by E. BAKTAY. * 338. Mahábhárata. Bhárata nagy nemzetsége. Az indiai hősköltemény nyomán elbeszéli Baktay Ervin. Bp. Pantheon, é. n. (1943) 276[4] pp. Mahábhárata. The Great Clan of the Bharatas. The epic retold in Hun­ garian prose.

26

401

339. Mahábhárata. [Részletek az eposzból.] A Világirodalom Klasszikusai sorozatban. Vál., utószó és jegyz. Vekerdi József. Nyersford. Tóth Edit. Ford. Szerdahelyi István. Bp. Európa, 1965. 477 pp. Mahabharata. Excerpts from the epic, transl. from Sanskrit. 340. Mahabharata. [Részletek az eposzból], Vál., utószó és jegyz. Vekerdi József. Prózára ford. Tóth Edit. Ford. Szerdahelyi István. 111. Urai Erika. Az UNESCO támogatásával, a Kelet és a Nyugat kulturális értékeinek kölcsönös megbecsülését szorgalmazó terv keretében megjelentetett kötet. Uaz mint a Világirodalom Klasszikusai sorozat kötete, + ill. Bp. Európa, 1965. 477 pp. + ill. Mahabharata. Excerpts, transl. from Sanskrit. 341. Mahábhárata 12.59.5. Prózában ford. Puskás Ildikó. In Olvasókönyv I-П. összeáll. Hahn István. Bp. 1979. pp. 161-163. Mahábhárata 12.59.5. Prose rendering from Sanskrit. 342. Mahábhárata eposz. Szávitri epizód. (Részlet.) Ford. Weöres Sándor. In W. S. Egybegyűjtött műfordítások I. Bp. 1976. pp. 421-426. Mahábhárata. The Sávitri-episode. Transl. from Sanskrit. 343. Mahábhárata. Mesék az eposzból. Ford. Jánosy István, Lakatos István, Szerdahelyi István. In Mesefolyamok óceánja. Válogatása szanszkrit elbeszélésirodálomból I-П. Bp. 1982. I. pp. 303-384. Mahábhárata. Tales from the epic. Transl. from Sanskrit.

344. Mahábhárata — Rámájana. (Részletek az eposzokból.) A Helikon Klasszi­ kusok sorozatban. Vál., utószó és jegyz. Vekerdi József. Ford. Jánosy István, Kerényi Grácia, Lakatos István, Rab Zsuzsa, Szer­ dahelyi István, Vekerdi József. Bp. Magyar Helikon, 1964. 879 pp. Mahábhárata — Rámayana. Excerpts from the two epics. * Transl. from Sanskrit. 345. Mahábhárata. Szávitri történetéből. (V. 1-13, 19-25, 29-30, 34-36, 51-57, 61-64). Ford. Weöres Sándor. In Világirodalmi Antológia I. pp. 19-22. Bp. Tankönyvkiadó, 1952. stb. Excerpts from the Sávitri episode of the Mahábhárata. * Transl. from Sanskrit.

346. Maitri upanisad. (Részlet 1-4.) Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 134-140. Maitri-upanisad 1-4. Transl. from Sanskrit. 402

347. Manu törvényei: Mánava dharmasastra. Szanszkritból fordította, bev. és jegyz. Büchler Pál dr. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog- és Társa­ dalomtudományi Szakosztályának Kiadványai, szerk. Bochkor Mihály dr. Bp. Benkő, 1915. 262(2] pp. Reprint: Buddhista Misszió Dokumentáció, 1985. The Laws of Manu: Mánava Dharmasastra. Transl. from Sanskrit. *

348. Manu törvényeiből. Részletek. Ford. Töttössy Csaba. In Ókori Keleti Történeti Chrestomathia I. Bp. 1965. pp. 370-374. És: Olvasókönyv I-II, összeáll. Hahn István. Bp. 1979. pp. 168-170. Excerpts from the Laws of Manu. Transl. from Sanskrit. 349. MARKANDAYA, KAMALA Arany csapda. (Regény.) Ford. Gáthy Vera. Bp. Magvető 1981. 629 pp. K. MARKANDAYA The Golden Honeycomb. Transl. from English. 350. Mándúkja upanisad. Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 132-133. Mápdükya-upanisad. Transl. from Sanskrit.

351. Mándukja-upanisad. Fordítás az USZÓ-4 kiadványban. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1987. Máijdükya-upanisad. Transl. from Sanskrit/English[ ?]. 352. Mese a lótuszvirágról. Indiai mesék. Válogatta és ford. Scháferné Földvári Ilona. Bp. Móra, 1980. 244 pp. The Tale of the Lotus-flower. * Indian tales transl. from English. 353. Mesefolyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélésirodalomból I-П. A világirodalom klasszikusai új sorozatban. Vál., utószó és jegyz. Vekerdi József. Ford.: Jánosy István, Lakatos István, Molnár István, Schmidt József, Szerdahelyi István, Töttössy Csaba, Vekerdi József. A versbetéteket ford.: Nagy László, Schmidt József, Teliér Gyula, Vekerdi József. Benne: Pancsatantra; Hasznos tanítások a Hitópadésa meséiből; Mahábhárata; Dandin: A tíz herceg kaland­ jai ; A Hulladémon huszonöt meséje; Vikrama tettei; Szómadéva: Mesefolyamok óceánja; A papagáj hetven meséje; Harminckét mese a buta szerzetesekről. Bp. Európa, 1982. 594 -f- 584 pp. Ocean of Streams Stories. * (Kathásaritságara.) Transl. from Sanskrit.

26*

403

354. MÉGHANI, ZAVERCSAND A negyedik részlet. (Elbeszélés.) Ford. Ottlik Géza. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 78-83. Z. MEGHANI The fourth instalment. * Short story transl. from Russian. 355. MOKASI, DIGAMBÁR BALKRISNA Búcsú az istenektől. Regény. Modern Könyvtár 461. Ford. Rozsnyai Bálint. Bp. Európa Könyv­ kiadó, é. n. [1982] 109 pp. D. B. MOKASI Dev chalale (Vision Books Pvt. Ltd., Delhi). Transl. from Maráthi/English. 356. Monumenta literarum. A világirodalom kisebb remekművei legkiválóbb műfordítóink új fordításaiban I-П. Szerk. és sajtó alá rend. Király György. Gyoma 1921-22. Ebben: II.2. Kálidásza: A király és a bajadér; II.4. Damascenus: A Szt. Barlám és Szent Jozafát királyfi élétéről való igen szép legenda. — A hasonmás kiadást sajtó alá rend. Horváth Tibor, Petőcz Károly. Bp. Magvető, Kner Ny. 1982. Monumenta Literarum. Minor Classics of the World Literature. *

357. MÓHI-UD-DÍN, AKHTAR A menyasszonyi ruha. (Elbeszélés.} Ford. Sinka Erika. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 176-182. A. MOHI-UD-DIN The bridal gown. Transl. from English. 358. MUKHOPÁDHJÁJ, MIHIR Állás. (Elbeszélés.) In Zivatar. Pozsony, 1953. pp. 115-121. M. MÜKHOPADHYAY Job. * Short story transl. from Bengali.

359. Mullaippáttu. (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 91-95. Mullaipáttu. Poem. Transl. from Tamil. 360. NAHAL, CHAMAN Miénk a szabadság. Regény. Ford. Rozsnyai Bálint. Bp. Európa, 1987. 390 pp. CHAMAN NAHAL Azadi. (Arnold Heinemann, 1975.) Transl. from English. 361. Nala, a Mahá-Bhárata czimü szanszkrit költemény epizódja. Bev., ford, és jegyz. Michalek Manó. Eger, Szolcsányi Gyula bizománya, Érsek Lyceumi Nyomda, 1886. XV + 232 pp. The Nala-episode of the Mahábhárata. * Transl. from Sanskrit.

404

362. Nala és Damajánti. Hindu rege a Mahá-Bháratából. Szanszkritból fordí­ totta Fiók Károly. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Bp. Franklin Társulat, 1885. 201 pp. Nala and Damayanti. Episode from the Mahábhárata, * transl. from Sanskrit.

363. Nami király megtérése. Dzsaina legendák és miniatúrák az Uttaradzsdzshajana-szuttából. Prométheusz Könyvek 2. Szerk. Hahn István és Puskás Ildikó. Mahárástríból ford., jegyz. Vekerdi József. Utószó: Wolfgang Morgenroth. Bp. Helikon, 1984. 52[3] p + ill. Conversion of King Nami. Jain legends and miniatures from theUttarajjhayana-sutta. Transl. from Mahárástri. 364. Napkeleti szerelmek. A világirodalom gyöngyei 5. Fordították többen. Bp. Világirodalom kiadás, é. n. [1922?]. Ebben: A kereskedő és a kurtizán (Szanszkrit mese) pp. 10-13; A bölcs Vasava (Szanszkrit mese) pp. 21-25; A hetairák (Szanszkrit mondások) pp. 98-101.; Indus karnevál (Üj-hindosztán mese) pp. 101-106. Oriental loves. * Transls. 365. NARAYAN, R.K. A hetedik ház. (Elbeszélés.) Ford. Zombory Erzsébet. In Nagyvilág 17/1 (1972) pp. 17-21. R. K. NARAYAN The seventh house. * Short story transl. from English. 366. NARAYAN, R.K. A pénzügyi szakértő. (Regény.) Graham Greene elő­ szavával. Ford. Balabán Péter. Utószó: Gáthy Vera. Bp. Európa, 1976. 362 pp. R. K. NARAYAN The Financial Expert. (Indian Thought Publisher, Mysore, 1958.) Transl. from English.

367. NARAYAN, R. K.Lány afolyónál. (Elbeszélés.) Ford. Prekop Gabriella. In Nagyvilág 24/12 (1979) pp. 1750-1752. R. K. NARAYAN The girl by the river. Short story transl. from English.

368. NARAYAN, R. K. Napjaim. (Novella.) Ford. E. Gábor Éva. In Nagy­ világ 24/12 (1979) pp. 1753-1771. R. K. NARAYAN My days. A memoir. Short story transl. from English.

369. NASCHITZ FRIGYES öt világrész költészetéből. Efráim Kishon elő­ szavával. Tel Aviv, Kolosszeum, 1980. 230 + VIII pp. F. NASCHITZ From the Poetry of Five Continents. * Transls.

405

370. Natrinai. (Versek.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 57-60. Narrinai. Poems transl. from Tamil. 371. NAVTÉDZS Új idők szele. (Elbeszélés.) Ford. Horváth László. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 143-147. NAVTEJ Wind of new times. * Short story transl. from Russian.

372. Nárada Sutra. Szanszkritból angolra ford., szabad magyarázatokkal E.T. Sturdy. A második kiadást angolra ford. Ferenczy Izabella. Teozófiai füzetek 9. Bp. Magyar Teozófiai Társ. 1916. 32 pp. The Nárada Sutra. * Transl. from English. 373. NÁRÁJAN, R. K. Egy másik közösség. (Elbeszélések.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 77-84. R. K. NARAYAN Another community. Short story transl. from English.

374. NÁRÁJANA Hasznos tanítások a Hitópadésa meséiből. Tanmese­ gyűjtemény. Ford. Molnár István. Versford. Nagy László. Jegyz. és utószó Tóth Edit. Bp. Európa, 1959. 95 pp. NÁRÁYANA Useful Teachings from the Tales of the Hitópadésa. * Transl. from Sanskrit. 375. NÁRÁJANA Hitópadésa. Részletek. Ford. Brassai Sámuel. In Az Erdélyi Múzeum 1884, pp. 77-89. NÁRÁYANA Hitopadeéa. Tales transl. from Sanskrit. 376. NÁRÁJANA Hitópadésa. Ford. Fiók Károly. In A Kisfaludy Társaság Évlapjai, Új foly. 39 (1904-1905) pp. 123-157. Klny. is. NARAYANA Hitopadeéa. Transl. from Sanskrit. 377. NÁRÁJANA Hitópadésa. Részletek. Ford. Vértesy Dezső. In A Losonozi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője 1905/06, Losoncz, Kármán Zs. Könyvnyomdája, 1906. Ebben: Bev. tanúim, és hat mese. pp. 1-20. NÁRÁYANA Hitopadesa. Excerpts, transl. from Sanskrit. 378. Nedunalvádai. (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 97-103. Netunalvátai. (The seventh poem of the Pattupáttu.) Transl. from Tamil.

406

379. NEHRU, DZSAVÁHARLÁL India fölfedezése. Az Emlékezések sorozat­ ban. Ford. Gáthy Vera. Utóezó: Balogh András. Bp. Európa, 1981. 827 pp. J. NEHRU The Discovery of India. Transl. from English.

380. NEHRU, DZSAVAHARLAL önéletrajz. Ford. Gábor Jozefa és Auer Kálmán. Bp. Szikra, 1956. 695 pp. J. NEHRU An Autobiography. (London, 1953) Transl. from English. 381. [NÉVTELEN] Nagy Sándornak históriája (Kolozsvár, é. n.) [A PszeudoKalliszthenészre visszamenő, 10. sz.-i Leo Archipresbyter História de preliis c. munkájának több kéziratból és kiadásból összeállított anyaga — több indiai epizóddal.] In Magyar elbeszélők 16-18. század. Bp. Szépirodalmi, 1986. pp. 75-132, 1061-1063. [ANONYM] History of Alexander the Great. * Transl. from Latin.

382. [NÉVTELEN] Ponciánus históriája (Bécs 1573). Szemelvények Heinrich Gusztáv 1878-as kiadásából. In Magyar elbeszélők 16-18. század. Bp. Szépirodalmi, 1986. pp. 7-39, 1057-1059. [ANONYM] Story of Pontian. * Excerpts. Transl. from Latin.

383. Oeconomia Vitae Humanae. Az az az emberi életet igazgató Bölts Regulák, Mellyek Egy régi Bráhmina vagy Indiai Filozófus által írattak, és az előtt nem sokkal ugyan azon eredeti nyelven lévő kéz írásából elsőben Chinai, azután Anglus, Német, Frantzia és más Nyelvekre, most pedig újabban ez utolsóból Magyarra fordíttattak Sófalvi József által. Nyomt. A’ Ref. Col. Betűivel 1777-dik Észten. [Kolozsvárott]. 8 г. XXXII + 111 pp. [ Az alap bizonyára a R. Dodsley The Economy of Human Life c. műve volt.] Oeconomia Vitae Humanae. Wise Rules of an Indian Brahmin. Transl. from French through German, English, Chinese, Sanskrit. 384. Olvasókönyv I—II. összeáll. Hahn István. A MTA-OM Történelem és Tár­ sadalomismereti Munkabizottságának irányításával az integrált tör­ ténelem- és társadalomismeret kísérleti osztályai számára készítette Hahn István. Metodikai munkatárs: Waczulik Margit. Bp. 1979 XVI + VII + 186 + 195 pp. Ebben: Puskás Ildikó: Állam és társadalom az ókori Indiában. Magy. és szövegford. pp. 155-172. Textbook for History. * In it: I. Puskás: State and Society in Ancient * India. Text and transl.

407

385. ORBÁN OTTÓ Maráthi költők: Arun Kolatkar, Dilip Chitre és Prakash Bandekar versei. In Nagyvilág 15/6 (1970) pp. 810-822. O. ORBÁN Maráthi Poets: Poems of Arun Kolatkar, Dilip Chitre and Prakash Bandekar. Transl. from English. 386. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. Szerk. Harmatta János. Bp. Tan * könyvkiadó, 1965. 412 pp. 1989. Ebben: Az ókori India, pp. 363-380. A Chrestomathy for Ancient Oriental History. *

387. PADMANÁBHAN, NÍLA Akták. (Elbeszélés.) Ford. Sinka Erika. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 134-175. N. PADMANABHAN Files. Short story transl. from English. 388. Pancsatantra: Egy mese. Ford. Budenz József. In Vasárnapi Újság, 1858. Pancatantra. A tale, transl. from Sanskrit.

389. Pancsatantra, azaz Ötös Könyv. Az életbölcsességnek régi indiai tanköny­ ve, az emberek és állatok világából való mulatságos és tanulságos történeteknek versekkel tarkázott világhírű gyűjteménye. Ford. Schmidt József. Gyoma, Kner, 1924. 256 pp. Pancatantram. Transl. from Sanskrit. 390. Pancsatantra azaz Ötös Könyv. Az életbölcsességnek régi indiai tankönyve, az emberek és állatok világából való mulatságos és tanulságos törté­ neteknek versekkel tarkázott világhírű gyűjteménye. Ford. Schmidt József. Bev. és jegyz. Harmatta János. Bp. Helikon, 1959. 266 pp. + 20 t. Pancatantram. Transl. from Sanskrit.

391. Pancsatantra, azaz Ötös Könyv. Az életbölcsességnek régi indiai tan­ könyve az emberek és állatok világából való mulatságos és tanulságos történeteknek versekkel tarkázott világhírű gyűjteménye. Ford. Schmidt József. In Mesefolyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélésirodalomból I-П. Bp. 1982. I. pp. 5-272. Pancatantram. Transl. from Sanskrit. 392. Pancsatantra: Az eltört fazék. (Mese.) Ford. Harmatta János. In Világ­ irodalmi Antológia I. pp. 26-27; Bp. Tankönyvkiadó, 1952. stb. The broken pot. * A tale from the Pancatantra. Transl. from Sanskrit.

393. Paripádat (Vers.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 65-67. Paripátal. Transl. from Tamil. 408

394. Pattinappálai. (Vére.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 115-125. Pattinappálai. Transl. from Tamil. 395. PILLAI, TAKAZSI SIVASANKARA Apa és fia. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 183-206. T.S. PILLAI Father and son. * Short story transl. from English.

396. PILLAI, THAKAZHI S. A tenger törvénye. (Regény.) Ford. Philipp Berta. Bp. Európa Könyvkiadó, 1969. 222 pp. T. S. PILLAI Chemeen. Novel, transl. from English translation prepared for the UNESCO. 397. Prasna upanisad. Ford. Vekerdi József. In Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 124-131. Prasna-upanisad. Transl. from Sanskrit.

398. PRÉMCSAND Az áldozati tehén. (Regény.) Ford. Devecseriné Guthi Erzsébet. Jegyz. Kovács György. Bp. Európa, 1959. 356 pp. PREMCHAND Godan. Novel, transl. from English. 399. PRÉMCSAND Meghunyászkodás. (Elbeszélés) Ford. Horváth László. In Indiai elbeszélések. Bp. 1953. pp. 100-109. PREMCHAND Submissiveness. * Short story transl. from Russian. 400. PRÉMCSAND Nirmalá. Elbeszélések. Válogatta Aradi Éva. Ford. Aradi Éva, Göncz Árpád, Rubin Péter. Utószó Gáthy Vera. Bp. Európa, 1980. 328 pp. PREMCHAND Nirmalá and other short stories. Transl. from Hindi.

401. PRITAM, AMRITA Aranyrögöcske. (Vers.) Ford. Vihar Béla. In Nagy­ világ 13/3 (1968) pp. 362-363. A. PRITAM The golden lump. * Poem transl. from English.

402. PRITAM, AMRITÁ Ármányfu. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Nép­ szava 1972 okt. 7., p. 8. AMRITA PRITAM Intrigue-grass. * Transl. from English. 403. PRITAM, AMRITA Hideg. (Vers.) Ford. Rákos Sándor. In Nagyvilág 13/3 (1968) p. 365. A. PRITAM Cold. * Poem transl. from English.

409

404. PRITAM, AMRITA Őrjöngés. (Vers.) Ford. Jánosy István. In Nagy­ világ 13/3 (1968) p. 364. A. PRITAM Fury. * Poem transl. from English.

405. PRITAM, AMRITÁ Petróleumbűz. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 28-34. A. PRITAM Stench of kerosene. Short story transl. from English. 406. PRITAM, AMRITA Cinkos csöndben. (Vers.) Ford. Rákos Sándor. In Nagyvilág 13/3 (1968) p. 365. A. PRITAM In silence accomplice. * Poem transl. from English. 407. PRITAM, AMRITÁ Versek. Ford. Jánosy István, Rákos Sándor, Vihar Béla. Vekerdi József bevezetésével. In Nagyvilág 13/3 (1968) pp. 362-365. A. PRITAM Poems. Transl. from English.

408. PROCTOR, RAJA Ahol a vizek találkoznak. Elbeszélések. Modern Könyvtár 78. Ford. Kretzoi Miklósné. Bp. Európa Könyvkiadó, é. n. [1964] 169 pp. RAJA PROCTOR Where the Waters Meet. * [Selection based on the vol. A Child Must Cry (Maharagama Ceylon) and different journals.]

409. PROCTOR, RAJA Jogtalan bevándorló. (Regény.) Ford. Veres Júlia. Utószó Karig Sára. Bp. Európa, 1984. 221 pp. R. PROCTOR Illicit Immigrant. (Lake House Investments Ltd. Sri Lanka, 1977.) Novel transl. from English. 410. PROCTOR, RAJA Sebastian lánya. (Regény.) Ford. Szilassy Zoltán. Utószó Karig Sára. Bp. Európa, 1977. 387 pp. R. PROCTOR A Fisherman’s Daughter (Colombo, 1972). Novel transl. from English.

411. PUDUMAIPPITTAN A lélekbarlang árnyképei. (Elbeszélés.) Ford. Major István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 259-262. PUDUMAIPPITTAN Shades in the Cave of the Soul. * Short story transl. from English. 412. PUDUMAIPPITTAN Utcai lámpa. (Elbeszélés.) Ford. Major István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 255-258. PUDUMAIPPITTAN Street lamp.* Short story transl. from Tamil.

410

413. Puranánuru. (Versantológia-részletek.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 81-90. Puranánüru. Transl. from Tamil.

414. PUSKÁS ILDIKÓ „Állam és társadalom az ókori Indiában.” Óind szövegek magyarázata és fordítása in Olvasókönyv I—II., összeáll. Hahn István. Bp. 1979. Ebben: Rigveda X. 90; Mahábhárata 12.59.5; Dígha Nikája 3.80 skk. pp. 155-172. I. PUSKÁS State and Society in Ancient India. Introd, and transl. of Sanskrit and Páli texts. *

415. RAKESH, MOHAN Tétova árnyak. (Regény.) Ford. Balabán Péter. Utószó Gáthy Vera. Bp. Európa, 1975. 349 pp. MOHAN RAKESH Lingering Shadows. (An Orient Paperback, n. d.) Transl. from English. 416. RAO, RÁDZSA Kígyó és kötél. Részi., ford. Gáthy Vera. In Keletkutatás 1976/77, pp. 137-147. R. RAO Serpent and Rope. * Transl. from English. 417. RAO, RAJA Kanthapura. (Regény.) Modern Könyvtár 381. Ford. Balabán Péter. Utószó ée jegyz. Gáthy Vera. Bp. Európa Könyv­ kiadó, 1979. 277 pp. RAJA RAO Kanthapura. (Orient Paperback, New Delhi, n. d.) Transl. from English.

418. RAY, ANNADA SHANKAR Követem, aki menekül előlem. (Novella.) Ford. Gombos Imre. In Nagyvilág 20/3 (1975) pp. 353-366. A. S. RAY Flight and pursuit. Short story transl. from English. 419. RAY, SATYAJIT A párbaj. Ford. Csala Károly. (Az író-filmrendezőről uő. ír, pp. 35-36.) In Filmvilág 1989/3 pp. 35-39. SATYAJIT RAY The duel. * Short story transl. from English. 420. RÁDZSAGÓPÁLÁCSÁRI, SZ. Ardhanárí. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 13-22. S. RAJAGOPALACHARI Ardhanárí. Short story transl. from English. 421. RÁI, AMRIT A sötét bőrű lány. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Füg­ göny az ajtón. Bp. 1975. pp. 67-76. A. RAI A dark girl. Short story transl. from English.

411

422. RÁMAIJÁ, B.SZ. Megmaradt a pénz. (Elbeszélés.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 263-271. B. S. RAMAIYA Money left over. * Short story transl. from Tamil. 423. Rámájana. Ford. Jánosy István. Bev. és jegyz. Szentmihályi Szabó Péter. Bp. Móra Kiadó, 1978. 384 pp. + 16 t. Rámáyapa. Episodes following the main line. Transl. from Sanskrit. 424. Rámájana és Mahábhárata. Az indiai eposzok nyomán elbeszéli Baktay Ervin. Bp. Európa, 1960. 715 pp. Rámayana and Mahábhárata. Prose rendering of the two epics. *

425. RÁU, SZÁNTÁRÁMÁ Kit érdekel? (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 35-66. S. RAU Who cares ? Short story transl. from English. 426. RÉNU, PHANISVARNÁTH A harmadik fogadalom. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 80-119. PH. RENU The third vow. Short story transl. from English.

427. Részlet egy temetési himnuszból. (Rg-veda X.18, 10-13.) Ford. Harmatta János. In Világirodalmi antológia I. Bp. Tankönyvkiadó, 1952 stb. p. 19. Rgveda X.18, 10-13. Transl. from Sanskrit. 428. Részlet egy Usaszhoz szóló himnuszból. (Rg-veda VI.64, 1-4.) Ford. Harmatta János. In Világirodalmi Antológia I. Bp. Tankönyvkiadó, 1952 stb. pp. 18-19. Rgveda VI.64, 1-4. Transl. from Sanskrit. 429. Rigveda: Agnihoz, a Tűz istenéhez. Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. Év­ ezredek húrjain I. Marosvásárhely, 1958. p. 132; továbbá F. Z. ősi örökség. Bukarest, 1973. p. 302. Rgveda: A hymn to Agni. * Transl. from German [ ?].

430. Rigvéda. A teremtés himnusza. Ford. Szabó Lőrinc. Illés Endre hetvene­ dik születésnapjára készült kiadvány. Bp. A Magyar Iparművészeti Főiek. Туро-grafikai Tanszék Ny. 1972. Rgveda: Creation Hymn. * (X. 129) Transl. from German [ ?]. 431. Rigvéda. A teremtés himusza. Ford. Szabó Lőrinc. In Sz. L. Örök baráta­ ink. Bp. 1958.1. pp. 669-670. Rgveda: Creation Hymn.* (X. 129) Transl. from German [?]. 412

432. Rigvéda himnuszok, himnuszrészletek. (1.32, V.85, VII.103, X.129) Ford. (prózában) Schmidt József. In Schmidt József A szanszkrit irodalom története. Bp. Athenaeum, 1923. pp. 20-37. Rgveda hymns. Transl. in prose, from Sanskrit.

433. Rigvéda: X. 90. himnusz. Részlet, prózában ford. Puskás Ildikó. In Olvasókönyv I—П., összeáll. Hahn István. Bp. 1979. pp. 159-160. Rgveda X.90. Prose rendering from Sanskrit. 434. Rigvéda: Nem volt. . . (X.129). Ford. Franyó Zoltán. In F.Z. Évezredek húrjain I. Marosvásárhely, 1958. p. 131. És F.Z.ősi örökség. Buka­ rest, 1973. p. 299. Rgveda: There was not . . . (X.129). Transl. from German [ ?].

435. Rigvéda: Vájuhoz, Indrához, Mitrához és más istenekhez. Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. Évezredek húrjain I. Marosvásárhely, 1958. pp. 133-134. És ősi örökség. Bukarest, 1973. p. 301. Rgveda: A hymn to Váyu, Indra, Mitra and Other Gods. * Transl. from German [?].

436. RÓJ, DÉBÉS A menekült. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 85-107. D. ROY The refugee. Short story transl. from English.

437. ROSNYAI DÁVID Horologium Turcicum. (A Pancsatantra török válto­ zatának 1680 körüli fordítása.) Kiadta: Szilágyi Sándor, Pest, 1867.; továbbá kiadta és bev. Dézsi Lajos in Régi Magyar Könyvtár 38. Bp. MTA, 1926. 260 pp. D. ROSNYAI Horologium Turcicum. Edition of the 17th century Hungarian translation of the Turkish version of the Pancatantra. * 438. ROZSNYAI DÁVID Horologium turcicum. Részletek a mű 1926-os Dézsi Lajos-féle kiadásából. In Magyar elbeszélők 16—18. század. Bp. Szépirodalmi, 1986. pp. 459-474, 1084-1094. D. ROZSNYAI Horologicum Turcicum. Excerpts from the Hungarian translation of the Turkish version of the Pancatantra. *

439. RUSHDIE, SALMAN Az éjfél gyermekei. (Regény.) Ford. Falvay Mihály. Utószó: Barkóczi András. Bp. Európa Könyvkiadó, 1987. 740 pp. SALMAN RUSHDIE Midnight’s Children (Jonathan Cape Ltd. London 1981). Novel, transl. from English.

413

440. SANKARÁCSÁRJA A bölcsesség pörölye. (Versben.) Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. ősi örökség. Bukarest, 1973. pp. 319-320. ŐANKARÁCÁRYA The hammer of wisdom. * Transl. from English [ ?].

441. Sávitri a Mahábháratából. Szanszkritból fordította és jegyzetekkel kísérte Vértesy Dezső; Makó, Makói Állami Főgimnázium Értesítője 1903/1904, pp. 3-22. Sávitri. An episode translated (and commented) from the Mahábhárata. * Transl. from Sanskrit. 442. SHAKESPEARE, W. Hamletje és BYRON, G. G.; MILTON, J.; SHELLEY, P. B.; TAGORE, RABINDRANATH; WHITMAN, W.; WILDE, O. és WORDSWORTH, W. Versek. Ford. Szabó T. Attila. Torda, Füssy, 1929. 144 pp. Poems by several poets, including R. TAGORE. Transls. from English. 443. Silappadikáram. Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil iro­ dalom kistükre. Bp. 1978. pp. 173-202. Cilappatikáram. Transl. from Tamil. 444. SINGH, ÁRJÁN Indiai történet. Bp. Ferences Misszió, 1948. 32 pp. ÁRJÁN SINGH Indian story. Transl. from English.

445. SINGH, KHUSHWANT Át, Pakisztánba. (Regény.) Ford. Balabán Péter. Utószó és jegyz. Gáthy Vera. Modern Könyvtár 298. Bp. Európa Könyvkiadó, 1975. 246 pp. KUSHWANT SINGH Train to Pakistan. (Chatto & Windus, London 1956) Transl. from English. 446. Sri léopani^ad, a tudomány, amely közelebb viszi az embert Krsnához, az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. Bev., [szanszkritból angolra] ford., magy.: A. C. Bhaktivedánta Swámi Prabhupáda. A magyar fordításért felelős Dvárakesa Dása Brahmacári. New York etc., Bhaktivedanta Book Trust, [1980] XV + 222 pp. + 4 t. Sri Isopanisad. Transl. and commentary. *

447. SÚDRAKA Agyagkocsika. A dráma részlete, Schmidt József fordításá­ ból. In Világirodalmi Antológia I., Bp. Tankönyvkiadó, 1952 stb., pp. 22-23. ŐUDRAKA Clay Cart. * Excerpt, transl. from Sanskrit.

414

448. SÚDRAKA Az agyagkocsika. Mrcscshakatika. (Dráma.) Ford. Schmidt József. Gyoma, Kner Izidor, 1925. 104 pp. ŐUDRAKA Clay Cart. (Mrcchakatika.) Drama, transl. from Sanskrit.

449. Sukaszaptati, avagy a papagáj hetven meséje a csalfa asszonyokról. Az ,,ékesebb szöveget” szanszkrit eredetiből fordította, tanulmány és jegyz. Töttössy Csaba. Versbetétek ford. Teliér Gyula. Bp. Magyar Helikon 1962. 249 pp. Új kiad. ld. köv. tétel. Őukasaptati, transl. from Sanskrit.

450. Suka-szaptati avagy A papagáj hetven meséje a csalfa asszonyokról. Ford. Töttössy Csaba. A versbetéteket ford. Teliér Gyula. In Mese­ folyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélésirodálomból I-IL A Világirodalom Klasszikusai sorozatban. Bp. 1982. II. pp. 285- 496. +(563) Őukasaptati. Transl. from Sanskrit. 451. SZABÓ LŐRINC Örök barátaink I-II. A költő kisebb lírai versfordításai. Bp. Szépirodalmi, 1958. I. 749 pp.; II. 1083 pp. L. SZABÓ Friends for Ever. * Poetic translations from various languages.

452. SZACSDÉV, PADMA Hercegi paloták. Vágy. (Versek.) Ford. Bari Károly. In Nagyvilág 27/4 (1982) pp. 476-477. P. SACHDEV Royal palaces. Desire. * Poems transl. from English. 453. Szanszkrit költők. [Névtelen, BHARTRIHARI, AMARU]. Ford. Weöres Sándor. In Nagyvilág 30/3 (1985) pp. 326-334. Sanskrit poets. Poems transl. from Sanskrit.

454. Szanszkrit lira. A Lyra Mundi sorozatban. Vál., szanszkritból ford., jegyz. Vekerdi József. Ford.: Lakatos István, Szabó Lőrinc, Teliér Gyula, Weöres Sándor. Bp. Európa Könyvkiadó, 1988. 283 pp. Sanskrit Lyric Poetry. * Transl. from Sanskrit. 455. Szanszkrit mutatvány. Dazarád halála. Töredék a Ramayánából. Szansz­ kritból fordítá Podhorszky Lajos. In Új Magyar Múzeum. Második foly. 1851-2/1, pp. 557-560. Death of Daáaratha. * An episode from the RámáyaQa. Transl. from Sanskrit.

415

456. SZARASZVATÍ AMMÁ, К. A tökéletes feleség. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 124-133. K. SARASWATT AMMA The perfect wife. Short story transl. from English.

457. SZARASZVATÍ AMMÁ, K. A tökéletes feleség. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In Rakéta Regényújság XIV/23 (1987 június 9.) pp. 11-13. К. SARASWATI AMMA The perfect wife. Short story transl. from English. 458. SZÁHNI, BHISAM Vacsora a főnök tiszteletére. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 135-145. BH. SAHNI The resignation. Short story transl. from English. 459. Szávitri. Az asszonyi hűség dicsérete. Négy ókori ind rege (a Mahábhárata és a Rámájana c. eposzokból). Vál., prózára ford., jegyz. Vekerdi József. Műford. Jánosy István. Bp. Magyar Helikon, 1962. 161 pp. Sávitri. Praise of the fidelity of the women. Four ancient Indian legends. * Transl. from Sanskrit.

460. Szávitri vagy a hűség diadala. Hindu rege £ Mahábháratából. Ford. Fiók Károly. In Budapesti Szemle 59 (1889) pp. 401-439. Sávitri or the triumph of fidelity. * Hindű legend from the Mahábhárata. Transl. from Sanskrit. 461. SZÉN, RAMPRASZAD Káli anyám, a halál istennőjéhez. (Vers.) Ford. Faludy György. In F. Gy. Test és lélek. Bp. 1988, p. 94. R. P. SEN To my mother, Káli, the Goddess of Death. * Poem transl. from English.

462. Szerelmes arany kalendárium. Háromszázhatvanöt költő háromszáz­ hatvanöt verse. Vál. Kormos István. Bp. Kozmosz Könyvek, 1965. 563 pp. Ebben: Dzsajadéva és Kálidásza versei. Golden Love-Calendar. 365 poets—365 poems. * Transl. from various languages. Incl. Jayadeva and Kálidása. 463. Szerelmes ezüst kalendárium. Háromszázhatvanöt költő háromszáz­ hatvanöt verse. Vál. Kormos István. Bp. Kozmosz Könyvek, 1967. 532 pp. Ebben : Kálidásza verse. Silver Love-Calendar. 365 poets—365 poems. * Transl. from various languages. Incl. Kálidása. 416

464. Szerelmes kalendárium. Háromszázhatvanöt költő háromszázhatvanöt verse. A világirodalom gyöngyszemei sorozatban. Vál. Kormos István, Bp. Móra, 1962. 578 pp. Ebben: Amaru, Dzsajadéva, Kálidásza, Vátszjájana, Gálib versei. Love-Calendar. 365 poets—365 poems. * Incl. Amaru, Jayadeva, Káli * dása, Vátsyáyana and Ghalib. 465. Szerelmi epigrammák 1. [DANDIN:] Kávjadarszá [= Kávjádarsa] ciklus[á]-ból: Jelbeszéd, Utolsó óhaj, Álom és valóság. Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. Évezredek húrjain I., Marosvásárhely, 1958. p. 140. Ész F.Z. Ősi örökség. Bukarest, 1973. p. 318. Love-epigrams from DANDIN Kávyádaréa. * Transl. from German [?]. 466. Szerelmi epigrammák 2. A ,,Vikramacarita’’-ból: Hajdan és most. Ford. Franyó Zoltán. In F.Z. Évezredek húrjain I., Marosvásárhely, 1958. p. 141. Love-epigrams 2: From the Vikramacarita: Once and now. * Transl. from German [ ?].

467. SZÉNÁPATI, FAKIRMÓHAN Lótusz és sakál. (Regény.) Ford. Csikós András. A verseket ford. Barna Imre. Jegyz. kiég. Puskás Ildikó. Bp. Európa Könyvkiadó, 1988. 252 pp. F.M. SENAPATI Six acres and a half. (Publ. Div. Min. of Inf. and Broadcasting, Govt, of India, 1967.) Transl. from English. 468. SZINGH, KUSVANT Házasság indiai módra. Ford. Aradi Éva. In Nagyvilág 22/1 (1977) pp. 15-23. KUSH WANT SINGH Indian marriage. * Short story transl. from English.

469. SZINGH, NARENDER PÁL A fenékcsipkedés. (Novella.) Ford. Czine Erzsébet. In Nagyvilág 23/1 (1978) pp. 46-51. N. P. SINGH The bottom-pincher. Short story transl. from English.

470. SZOMADÉVA Mesefolyamok óceánja. Szanszkrit mesék. A Népek meséi sorozatban. Vál., ford., utószó, jegyz. Vekerdi József. Bp. Európa, 1974. 233 pp. + 6 t. SOMADEVA Ocean of Streams of Stories. * Transl. from Sanskrit, selection. 471. SZÓMADÉVA Mesefolyamok óceánja. Szemelvények. Ford. Vekerdi József. In Mesefolyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélés­ irodalomból I-П. Bp. 1982. II, pp. 39-283. SOMADEVA Ocean of Streams of Stories: Kathásaritságara. Excerpts, transl. from Sanskrit. 27

417

472. SZUBHÁDRA, BHIKSU Buddhista káté bevezetésül Gótamó Buddha tanához. A délvidéki buddhisták szent iratai után összeáll, és jegyz. Szubhádra Bhiksu, ford. Hollósy József. Máramarossziget, Mayer és Berger 18931, 19002, 80 pp. BHIKSHU SUBHADRA Buddhist Cathechism —as an Introduction to the Doctrines of Gotamo Buddha. * Transl.

473. SZUBRAMANIAN, S. BALA Itt a koplalás ideje. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Új Tükör 13/34 (1976). S.B. SUBRAMANIAN Time for Fasting. * Short story transl. from Eng­ lish. 474. TAGORE, RABINDRANATH A bajadér. (Vers.) Ford. Kosztolányi Dezső. In K.D. Idegen költők. Bp. 1966. pp. 603-604. R. TAGORE The bayadere. * Poem transl. from English. 475. TAGORE, RABINDRANATH A boldogság ígérete. (Elbeszélések.) Vál. Káldor György. Ford. Karig Sára. Utószó és jegyz. Tóth Edit. Bp. Európa, 1961. 241 pp.; 19632. R. TAGORE The Promise of Happiness. * Short stories transl. from English, German and Russian. 476. TAGORE, RABINDRANATH Afrika. (Vers.) Ford. Csoóri Sándor. In Haldokló bilincsek. Bp. Ecclesia, 1968. pp. 162-163. R. TAGORE Africa. Poem transl. from English.

477. TAGORE, RABINDRANATH A hajótöröttek I-П. (Regény.) Ford. Bartos Zoltán. A Regényírás Művészei 13. Bp. Genius 1922. 174 + 168 pp. Másik kiadás: Világhírű regények, Bp. Tolnai, 1936. 350 pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1973. 350 pp. Az eredeti kicsi­ nyített kiadása. R. TAGORE The Wreck. Novel transl. from English.

478. TAGORE, RABINDRANATH A kertész. (Költői próza.) Ford. Bartos Zoltán. Bp. Világirodalom, 1920., 143 pp. + 1 t; 19212, 88 pp.; a Rabindranath Tagore Művei, Líra és bölcselet sorozatban, az Áldozati énekekkel. Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., 19243, pp. 63-128. Hasonmás kiad. Bp. Egyetemi Ny. 1972. 143 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE The Gardener. Poetic prose transl. from English.

418

479. TAGORE, RABINDRANATH A lélek sugallata. Santiniketáni előadá­ saiból. Ford. Bartos Zoltán. Bp. Pantheon, 1922. 139[1] pp. Hason­ más kiad. Bp. Egyetemi Ny. 1972. 139 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE The Whispers of the Spirit. Lectures in Őántiniketan. Transl. from English. 480. TAGORE, RABINDRANATH A növekvő hold. A kertész. (Versciklu­ sok.) Ford. Kopácsy Margit. Bp. Európa, 1979. 181 [ 1] pp. R. TAGORE The Growing Crescent. The Gardener. Poems transl. from English.

481. TAGORE, RABINDRANATH A postahivatal. (Színjáték.) Ford. Bartos Zoltán. Bp. Pantheon, 1922. 176 pp. R. TAGORE The Post Office. Drama transl. from English. 482. TAGORE, RABINDRANATH A postahivatal. (Színmű.) A letétemény. Szerencsét hozó pillanat. Élő vagy halott? (Elbeszélések.) Ford. Bartos Zoltán, Sármay Márton. Bp. Világirodalom, 1921. 190 pp. Bp. Pantheon, 1922. 176 pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1973. 176 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE The Post Office (Drama). The Deposit. The Auspicious Moment. Alive or Dead? (Short stories). Transl. from English.

483. TAGORE, RABINDRANATH Az élet megismerése. (Sádhand.) Mester­ művek. Ford. Bartos Zoltán. Bev. Földi Mihály. Bp. Révai, 1921. 132 pp. + 1 t. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1973. 132 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE Sádhaná. Transl. from English. 484. TAGORE, RABINDRANATH Az én problémája. Tagore Sádhaná c. könyvének 4. fejezete. Teozófiai füzetek 11. Ford. Szlemenics Mária, Reisch Alfréd. Bp. Magyar Teozófiai Társ., 1920. 14 pp. R. TAGORE The Problem of Self. Fourth chapter of the Sádhaná. Transl. from English. 485. TAGORE, RABINDRANATH Az utolsó vásár. Megjelent a Béke-Világtanács által meghirdetett Tagore-emlékévben, a költő születésének századik évfordulóján. Ford. Kopácsy Margit. Bp. Móra, 1961. 114 pp. R. TAGORE The Last Fair. Poems, transl. from English.

27*

419

486. TAGORE, RABINDRANATH Áldozati énekek. Gitánjali. (Költői próza.) Ford. Szentirmay Gizella. Bp. Világirodalom, 1920. 78 pp.; 19212, 85 pp.; 19293. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1973. 78 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE Gitánjali. Poetic prose, transl. from English. 487. TAGORE, RABINDRANATH Áldozati énekek. A kertész. Tagore Rabindranath Művei. Líra és bölcselet 2. Ford. Szentirmay Gizella, Bartos Zoltán. Bp. Pantheon, 1924. 128 pp. R. TAGORE Gitánjali. The Gardener.Poetic prose.Transl. from English.

488. TAGORE, RABINDRANATH Átkelés. (Ritmikus próza.) Ford. Bartos Zoltán. Bp. Pantheon, 1922. 78 pp. Másik kiadás: Bp. Világirodalom, 1922. 92 pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1972. 77 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE Crossing. Poetic prose. Transl. from English. 489. TAGORE, RABINDRANATH Bimala. (Regény.) Ford. Kelen Ferencz. Bp. Világirodalom, 1921. 324 pp. Másik kiadás: Bp. Pantheon, 1924. 211 pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1973. 211 pp. A máso­ dik kiadás kicsinyített mása. R. TAGORE Bimala. Novel, transl. from English.

490. TAGORE, RABINDRANATH Chitra. (Lírai dráma.) Ford. Laky Dezső. Bp. Sacelláry, 1920. 94 pp. Hasonmás kiad.: Bp. Egyetemi Ny. 1971. 94 pp. R. TAGORE Chitra. Lyric drama, transl. from English. 491. TAGORE, RABINDRANATH Csalogány csattog. (Vers.) Ford. Balássy László. In Haldokló bilincsek. Bp. 1968. p. 164. R. TAGORE The Nightingale’s song. * Poem, transl. from English. 492. TAGORE, RABINDRANATH Dal. Ford. Weöres Sándor. In W. S. Egybegyűjtött műfordítások I. Bp. 1976. p. 444. R. TAGORE Song. * Poem, transl. from English.

493. TAGORE [RABINDRANATH] El kell játsszuk ketten. Ford. Áprily Lajos. In Énekek éneke. Bp. Magyar Helikon, 1966. pp. 458-459. R. TAGORE The two of us have to play .. .* Poem transl. from English.

420

494. TAGORE, RABINDRANATH Eltévedt madarak. (Aforizmák.) Ford. Bartos Zoltán. Bp. Világirodalom, 1921. 125 pp. Másik kiadás: Bp. Pantheon, 1922. 94[1] pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1971. 125 pp. R. TAGORE Stray Birds. Aphorisms, transl. from English. 495. TAGORE, RABINDRANATH Emlékeim. Világirodalom könyvtár. Ford. H. Songárdy Gábor. Bp. Heller ny. 1922. 218pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1973. 218 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE Memories. Transl. from English.

496. TAGORE, RABINDRANATH Égi üzenet (Töredék). Ford. Naschitz Frigyes. In Öt világrész költészetéből. Tel Aviv, 1980. p. 85. R. TAGORE Heavenly message. * (Fragment.) Poem transl. from German.

497. TAGORE, RABINDRANATH Éhes kövek. (Elbeszélések.) Ford. Bartos Zoltán. Bp. Pantheon, 1922. 243 pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egye­ temi Ny. 1974. 241 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE Hungry Stones. Short stories, transl. from English. 498. TAGORE, RABINDRANATH Éhes kövek. Mashi. (Elbeszélések.) Ford. Bartos Zoltán, Sármay Márton. Rabindranath Tagore Művei. Elbe­ szélések. Bp. Pantheon, 1924. 164 pp. R. TAGORE Hungary Stones. Mashi. Short stories, transl. from English. 499. TAGORE, RABINDRANATH Gora. (Regény.) A regény mesterei. Ford. Kelen Ferenc. Bp. Pantheon, 1925. 328 pp. Hasonmás kiad. Bp. Egyetemi Ny. 1974. 328 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE Gora. Novel, transl. from English. 500. TAGORE, RABINDRANATH Hazatérés. (Elbeszélések.) Ford. Sármay Márton. Bp. Világirodalom, 1922. 125 pp. Másik kiadás: Bp. Panthe­ on, 1922. 96 pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1972. 96 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE Return. Short stories, transl. from English. 501. TAGORE, RABINDRANATH Hindosztáni virágok. A Gitanjali és a Kertész legszebb dalai. A költő angolnyelvű prózafordításából ford. Zoltán Vilmos. Bp. Légrády, 1922. 88 pp. + 7 t. Hasonmás kiad.: Bp. Egyetemi Ny. 1972. 88 pp. R. TAGORE Flowers from Hindostan. * Poems from the Gitanjali and The Gardener, transl. from English.

421

602. TAGORE, RABINDRANATH Költeményei. Ford. Kelen Ferenc. Bp. Orsz. Közművelődési Szöv. [1941] 150 pp. R. TAGORE Poems. * Transl. from English.

503. TAGORE, RABINDRANATH Költeményeiből. Ford. Zoltán Vilmos. In Budapesti Szemle 176 (1918) pp. 415-428. R. TAGORE Poems. * Transl. from English. 504. TAGORE, RABINDRANATH Költői müveiből. Modern könyvtár 360-362. Ford. Kelen Ferenc. Bp. Athenaeum (1914) 70[2] pp. + 1 t. R. TAGORE Selected Poems. * Transl. from English.

505. TAGORE, RABINDRANATH Lámpa az útra. (Vers.) Ford. Kosztolányi Dezső. In К. D. Idegen költők. Bp. 1966. p. 605. R. TAGORE Lamp to the road. * Poem transl. from English. 506. TAGORE, RABINDRANATH Mashi. (Elbeszélések.) Ford. Sármay Márton. Bp. Világirodalom Kiadóváll. 1920. 190 pp. Másik kiadás: Bp. Pantheon, 1922. 173[2] pp. Valamint a Rabindranath Tagore Művei. Elbeszélések kötetben az Ékes kövekkel együtt. Bp. Pan­ theon, 1924. pp. 99-165. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1973. 173[2] pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE Mashi. Short stories transl. from English. 507. TAGORE [RABINDRANATH] Mondd meg nekem. (Vers.) Ford. Áprily Lajos. In Énekek éneke. Bp. Magyar Helikon, 1966. p. 457. R. TAGORE Tell me, please . . .* Poem transl. from English.

508. TAGORE, RABINDRANATH Nacionalizmus. Klasszikus írások. Ford. Barta Sándor. Wien, Fischer, 1922. 4 + 104 pp. R. TAGORE Nationalism. Transl. from English. 509. TAGORE [RABINDRANATH] Ne menj el. (Vers.) Ford. Áprily Lajos. In Énekek éneke. Bp. Magyar Helikon, 1966. p. 459. R. TAGORE Do not go away . . .♦ Poem transl. from English.

510. TAGORE, RABINDRANATH Növekvő hold. (Esszék.) Ford. Zsoldos Benő. Bp. Pantheon, 1922. 112 pp. Másik kiadás: Bp. Világirodalom [1922] 133 pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. [1971] 112 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE The Growing Crescent. Poetic prose, transl. from English.

422

511. TAGORE, RABINDRANATH Növekvő hold. Sisu. (Gondolatok.) Ford. Zsoldos Benő. Bp. Világirodalom, 1921. 133 pp. R. TAGORE The Growing Crescent. Shishu. Transl. from English. 512. TAGORE, RABINDRANATH Növekvő hold. Szerelmi ajándék. Szüret. Tagore Rabindranath Művei. Líra és bölcselet 2. Ford. Zsoldos Benő, Bartos Zoltán. Bp. Pantheon, 1924. 135 pp. R. TAGORE The Growing Crescent. A Lover’s Gift. Harvest. * Poetic prose, transl. from English.

513. TAGORE [RABINDRANATH] Szerelmem, valamikor. (Vers.) Ford. Áprily Lajos. In Énekek éneke. Bp. Magyar Helikon, 1966. pp. 457-458. R. TAGORE Once, my Love . . .* Poem transl. from English. 514. TAGORE, RABINDRANATH Szerelmi ajándék. (Költemények prózá­ ban.) Ford. Bartos Zoltán. Bp. Világirodalom [1921] 96 pp. Másik kiadás: Bp. Pantheon, 1922. 90 pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. [1972] 90 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE A Lover’s Gift. Poetic prose, transl. from English. 515. TAGORE, RABINDRANATH Szüret. (Költemények prózában.) Ford. Bartos Zoltán. Bp. Pantheon, 1922. 133 pp. R. TAGORE Harvest. Poetic prose, transl. from English. 516. TAGORE, RABINDRANATH Szüret. A lépcsők. Az áldozat. (Költemé­ nyek prózában.) Ford. Bartos Zoltán, Sármay Márton. Bp. Világ­ irodalom, 1920. 190 pp. Másik kiadás: Bp. Pantheon, 1922. 134 pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyetemi Ny. 1972. 133 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE Harvest. The stairs. The sacrifice. Poetic prose, transl. from English. 517. TAGORE, RABINDRANATH Vak leány. (Vers.) Ford. Kosztolányi Dezső. In К. D. Idegen költők. Bp. 1966. pp. 604-605. R. TAGORE The blind girl. * Poem, transl. from English. 518. TAGORE, RABINDRANATH verseiből. (Három szabadvers.) Ford. Babits Mihály. In Nagyvilág 11/1 (1966) p. 1565. R. TAGORE Three free verses. Transl. from English.

423

519. TAGORE, RABINDRANATH Versek a Kertész c. kötetből Ford. Áprily Lajos. Mátrai Mátyás bevezetőjével. In Nagyvilág 6/5 (1961) pp. 727-730. R. TAGORE Poems from The Gardener, transl. from English.

520. TAGORE, RABINDRANATH Volt egyszer egy király. (Elbeszélések.) Modern könyvtár 615-617. Ford. Wildner Ödön. Bp. Athenaeum, 1920. 88 pp. Hasonmás kiadás: Bp. Egyet, ny. [1972] 88 pp. Az eredeti kicsinyített kiadása. R. TAGORE Once upon a time there was a king. * Short stories transl. from English. 521. Taittirija upanisad. (Részlet. HI. 1-6.) Ford. Vekerdi József. In Titkos ta­ nítások. Válogatás az upanisadokból. Bp. Helikon, 1987. pp. 113-114. Taittiriya-upanisad III. 1-6. Transl. from Sanskrit. 522. THÁKUR [= TAGORE], RABINDRANAT[H] Ö jön! (Vers.) Ford. Franyó Zoltán. In F. Z. Évezredek húrjain I., Marosvásárhely, 1958. pp. 142-143. R. THAKUR [= TAGORE] She comes I* Poem, transl. from English[?].

523. Tibeti misztériumok. Ford., bev. ellátta Hamvas Béla. [Bp.], Biblio­ theca [1944] 136 pp. Mysteriee of Tibet. * Transl. 524. Tirukkural. (Verses bölcs mondások.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 127-161. Tirukkural. Transl. from Tamil.

525. Tiruvácsaham. (Himnuszok.) Ford. Major István, Tótfalusi István. In A tamil irodalom kistükre. Bp. 1978. pp. 203-212. Tiruvacakam. Transl. from Tamil.

526. Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Prométheusz Könyvek 14. Szerk. Hahn István és Puskás Ildikó. Vál., szanszkritból ford., utó­ szó, jegyz. Vekerdi József. Bp. Helikon, 1987. 198[3] pp. + ill. Secret Doctrines. Selections from the Upanisads. * Transl. from Sanskrit.

527. Tudást őrző Tiszta Tenger. Tibeti dalok. Vál., tibetiből a prózafordítást készítette és az utószót írta Sári László. Ford. Rab Zsuzssa. Bp. Európa, 1986. 103 pp. Knowledge-Preserving Pure Ocean.* Tibetan songs, transl. from Tibetan 424

528. URŰB A pap és Mohammed. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975. pp. 163-172. UROOB Moulvi and Muhammed. Short story transl. from English. 529. Utak a föld körül. Kozmosz Almanach. (Antológia, összeáll. Pór Judit L. Rádi Judit-Pap Gábor.) Bp. Zrínyi, 1966. 226 pp. Ebben: Bhabani Bhattatscharya: Füge. Roads around the Globe. * An Anthology, transls.

530. Új szerelmes kalendárium. Háromszázhatvanöt költő háromszázhatvan­ öt verse. Vál. Kormos István. Bp. Móra, 1963. 445 pp. Ebben: Kálidásza és Dzsajadéva versei. New Love-Calendar. 365 poets—365 poems. * Transl. from various lan­ guages. Incl. Kálidása and Jayadeva.

531. VAFA ES HABIB A szabadság fuvolája. (Vers.) Ford. Gergely Ágnes. In Haldokló bilincsek. Bp. Ecclesia, 1968. pp. 167-169. VAFA ES HABIB The flute of freedom. * Poem transl. from English. 532. Vallásos ének. (Vers.) Ford. Kunszery Gyula. In Haldokló bilincsek. Bp. Ecclesia, 1968. p. 161. [Bhajan] Religious song. * Poem transl. from English. 533. VALMIKI Rámájana. Dasarátha halála. Epizód a Rámájana 2. éneké­ ből. Ford. Fiók Károly. In Budapesti Szemle 114 (1903) pp. 274-290. Klny. is. Bp. Franklin Ny., 1903., 19 pp. VÁLMlKI Rámáyapa: Death of Dasaratha. Transl. from Sanskrit.

534. VARMA, SHRIKANT A temetés. (Elbeszélés.) Ford. László Zsófia. In Nagyvilág 19/9 (1974) pp. 1299-1304. SHRIKANT VARMA The funeral. Short story transl. from English. 535. VARMÁ, SRIKÁNT A kereszt. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 216-223. S. VARMA The cross. Short story transl. from English.

536. VÁRKI, PONGUNNAM Az eke dala. (Elbeszélés.) Ford. Puskás Ildikó. In A tökéletes feleség. Bp. 1985. pp. 54-65. P. VARKEY The song of the plough. * Short story transl. from Ruesian.

425

537. VÁTSZJÁJANA Káma-szútra. A szerelem tankönyve. Erotica Classica 2. Ford. Baktay Ervin. Jegyz. Vekerdi József. Becs, Novák, 1970. 239 pp. + 12 t. VÁTSYÁYANA Káma-sütra. Transl. from Sanskrit. 538. VÁTSZJÁJANA Káma-szútra. A szerelem tankönyve. Ford. Baktay Ervin. Jegyz. Vekerdi József. Bp. Medicina, 1971. 335 pp.; 19822, 309 pp. VÁTSYÁYANA Káma-sütra. Transl. from Sanskrit.

539. VÁTSZJÁJANA Káma-szútra. Régi hindu ars amatoria. Papyrus biblioph.il kiadv. sorozata 1. Ford. Baktay Ervin. Bp. Korvin Ny., 1920. 296 pp.; 19472 Barka, 331 pp. VÁTSYÁYANA Kámasütra. Transl. from Sanskrit. 540. VÁTSZJÁJANA Kit szeretnek a nők? (Versben.) Ford. Szabó Lőrinc. In Sz. L. Örök barátaink. Bp. 1958. II. p. 177. VÁTSYÁYANA Whom do the ladies love? * Poetic rendering of a pas­ sage of the Kámasütram. Transl. from English [?].

541. VÁTSZJÁJANA Kit szeretnek a nők? Ford. Szabó Lőrinc. In Szerelmes kalendárium. Bp. Móra, 1962. pp. 183-184. VÁTSYÁYANA Whom do the ladiee love? * Transl. from English [?]. 542. Vétálapancsavimsatiká: A négy kérő. Ford. Harmatta János. In Világ­ irodalmi Antológia I., pp. 27-28. Bp. Tankönyvkiadó, 1952 stb. The four suitors. * A tale from the Vetálapancavimsatiká. Transl. from Sanskrit. 543. Vikrama tettei (Vikrama-csarita), avagy A királyi trón harminckét meséje. Szemelvények. Ford. Vekerdi József. In Mesefolyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélésirodalomból I-П. Bp. 1982. II. pp. 5-38. Vikramacarita, or 32 tales of the throne. * Transl. from Sanskrit.

544. Világirodalmi Antológia I. Egyetemi segédkönyv. Szerk. TrencsényiWaldapfel Imre. I. kötet: Ókor. Szerk. Szilágyi János György és Trencsényi-Waldapfel Imre. Bp. Tankönyvkiadó, 1952; 19623 bőv. kiad. 818 pp. Ebben: Ind irodalom. Szerk. Harmatta János, pp. 17-28. An Anthology of World Literature I. Ancient period. *

426

545. Világirodalmi Antológia П. Egyetemi segédkönyv. Szerk. TrencsényiWaldapfel Imre. II. kötet: Középkor. Bp. Tankönyvkiadó, 19552. Ebben: A középkori ind irodalom: Bhartrihhari, Amaru, Hála. Ford. Harmatta János és Weöres Sándor, pp. 37-40. An Anthology of World Literature IT. Mediaeval period. *

546. VIS NATHAN Házassági alku. (Novella.) Ford. László Erika. In Nagy­ világ 16/10 (1971) p. 1483. NATHAN VISH A marriage arranged. Short story transl. from English. 547. VÖRÖSMARTY MIHÁLY A hinduk drámai literatúrájáról. In N. M. Minden Munkái I-ХП. (Rendezte Gyulai Pál.) Pest, Ráth Mór, 1864. I. köt. pp. 70-102. (Súdraka-fordítással.) Továbbá V. M. összes Munkái Bp. Méhner Vilmos kiadása, 1885. VI. pp. 243-270. M. VÖRÖSMARTY On the dramatic literature of the Hindus. * (With transl. of áüdraka’s drama, from German.) 548. WEÖRES SÁNDOR Egybegyűjtött műfordítások I-Ш. Bp. Magvető', 1976. Ebben: I. köt. 927 pp. Indiaiak: pp. 421-447. S. WEÖRES Collected Translations. * Poetic translations from various languages. 549. ZAHIR, RAZIA SZADDZSAD Felmondás. (Elbeszélés.) Ford. Gáthy Vera. In Függöny az ajtón. Bp. 1975, pp. 157-162. R. S. ZAHEER The resignation. Short story transl. from English.

550. Zivatar. Bengáli elbeszélések. Bengáli eredetiből ford. Blaskovics József, Dr. Dusan Zbavitel. Pozsony, Magyar Könyvkiadó, 1953. 140 pp. * Thunderstorm. Bengali short stories, transl. from Bengali.

*

427

17. India, indiai témák a magyar irodalomban

India, Indian Topics in the Hungarian Literature

1. ABRUDBÁNYAI ÖDÖN Gandhi utolsó beszéde Britanniáról, (öt nyel­ ven: a magyar vers még angolul, németül, franciául és olaszul.) Pécs, Kultúra Ny. [1942] 24 pp. ö. ABRUDBÁNYAI Gandhi’s Last Oration to Great Britain. Poem in five languages. *

2. A csörgőkígyó násza. Ind rege az angol “Tales of an Indian Camp”, London 1823 gyűjteményből, fordította Tollagi Jónás. In Honderű 1846/1. pp. 369-370. The nuptials of the rattlesnake. * Transl. from the Tales of an Indian Camp.

3. BAKTAY ERVIN Fátyol és szerelem. In Regényújság 1/15 (1948 szept. 2) pp. 1-13. E. BAKTAY Veil and Love. *

4. BAKTAY ERVIN Szangraha. Indiai elbeszélések gyűjteménye. Bp. Székási Sacelláry Pál kiadása, 1921. 168 pp. E. BAKTAY Samgraha. Collection of Indian Short Stories. * 5. [Barlaám és Jozafát]—[Elek-legenda]. Szent Barlaám és Jozafát. Szent Elek legendái. Szemelvények a Kazinczy-kódexből. összeáll. Vincze József. Bp. Szt. István Társulat, 1906. 56 pp. Saint Barlaam and Joasaph.-Legends of St. Alexis. *

6. Barlám és Jozafát legendája és a Bod-kódex egy példája. A kódexek szö­ vegéből bev. és jegyz. kiadta Katona Lajos. [Magyar Könyvtár 436.] Bp. Lampel [1905] 46[1] pp. The Legend of Barlaam and Joasaph and an Example from the Bod * Codex. 428

7. BOROSS MIHÁLY Avidala és Atyja. In Hazánk II. Győr, 1847. M. BOROSS Avidala and his Father. *

8. CZAKÓ ZSIGMOND Leona. Tragoedia. Pesten, Trattner [18461] 70[2] pp. Második kiadás: Magyar Könyvesház 11. Bp. Aigner [18752] 68 pp. ZS. CZAKÓ Leona (Tragedy). * 9. CSEBBI Az igazság. Indus mese. In Athenaeum 1840/1, pp. 824-827. CSEBBI The * Truth. Indian tale. 10. ERDŐS RENÉE Az indiai vendég. (Regény.) E.R. Összegyűjtött Művei. Bp. Révai, é. n. [1929] 201. pp. R. ERDŐS The Indian Guest. * (Novel.) 11. FABRI, CHARLES [= FÁBRI KÁROLY] Indian Flamingo. (A novel.) London, Victor Gollancz Ltd., 1947. 212 pp.

12. FABRI, CHARLES Narrow’d Inclosure = Elegy on a Dead Soldier. Unpublished play, between 1952-54. 80 pp.

13. FABRI, CHARLES The Story of Agnihotri. Unpublished novel, 1948. 14. FALUDI FERENC Bolts ember vagy is az erköltses böltsességre vezérlő rövid oktatások. Pozsony, 17781. [6]160 pp. uott 17872. [6] 122 pp. F. FALUDI The Wise Man *

15. FERENCZY, ÁRPÁD Kunala. An Indian fantasy. Foreword by С» Hewavitorne, London, Cape, 1925. 255 pp. 16. FERENCZY ÁRPÁD A Nirvána felé. Regényes indiai történetek: A böl­ csesség iskolája; Narada titka; Kunti álma; A mahárádzsák könyve; A tehenek; A mukri versek. Bp. Légrády Testvérek [1917] 222 pp.; Második kiadás: I-П. A Nirvána felé. Bráma éjszakája. Bp. Légrády [19182]. A. FERENCZY Towards the Nirvána. Indian stories. *

17. FERENCZY ÁRPÁD Bráma éjszakája. Bp. Légrády, ó. n. A. FERENCZY Brahma’s Night. *

429

18. GARAI GÁBOR Márciusi nyár. Jegyzetek és versek egy indiai utazás­ ról. Bp. Szépirodalmi, 1971. 177(3] pp. G. GARAI Summer of March. Notes and poems of an Indian travel. * 19. G[ermanus Gyuláné] HAJNÓCZY RÓZSA Bengáli tűz. Három év története. Az előszót írta Germanus Gyula. Bp. Singer-Wolfner, 1943. 342 + 280 + 216 pp.; Bp. Bibliotheca, 19572, 748(4] pp.; Szépirodalmi, 19643, 1966 *, 19675, 1969е, 19 727, 1974®, 1977®, 198P°, 198511 kiadás. R. G. HAJNÓCZY Bengal Fire *

20. HALÁSZY JÓZSEF (szerk.) Szivárvány. Album a miskolczi tűzvész emlékéül. (Versek, elbeszélések.) Ebben: uő: Hüida. Pest, Emich G., 1844. 279 pp. J. HALÁSZY (ed.) Rainbow *

21 HEGEDŰS GÉZA Szerelem a fűzfák alatt. Sakuntala gyűrűje. (Két kis­ regény.) Bp. Magyar Helikon, 1960. A Sakuntala gyűrűje: pp. 88-158. G. HEGEDŰS Two novellettes: Love under the Willows. Őakuntalá’s * ring. 22. HOLLÓ (álnév) A’ rajasthani leány. (Vers.) In Emlény 1838, pp. 261262. (Az álnév feloldása lehet: Kunosé Endre, Nagyfalusi Fekete Mihály vagy Vörösmarty Mihály.) HOLLÓ (pseudonym) The Rajasthani girl. * Poem. 23. ILLÉS ENDRE Szávitri. Történet a szerelemről és a halálról. Bp. Móra 1957. 65 pp. + 4 t.; 19862. 118 pp. E. ILLÉS Sávitri. A Story of Love and Death. * 24. JÁNOSY ISTVÁN Gandhi — halálának 25. évfordulójára. (Vers.) In Magyar Hírlap, 1973 jan. 28., p. 11. I. JÁNOSY Gandhi - 25th anniversary of his death. * Poem.

25. JÁNOSY ISTVÁN Gandhi halála. (Vers.) In Jelenkor 1964/5, p. 422. I. JÁNOSY Gandhi’s Death. * (Poem.) 26. JÓSIKA MIKLÓS A mohilok gyöngye. (Forrása: a dr. F. A. Wiese: Indien oder die Hindus c. Munkájának а 408. lapján található anekdota.) In Athenaeum 1837/40 pp. 634-640. M. JÓSIKA The Pearl of the Mobile. *

430

27. JÓSIKA MIKLÓS A szuttin. In Athenaeum 1837/26 pp. 409-415. M. JÓSIKA The Suttin. * 28. KATONA ANTAL A teremtés királya. (Indue rege.) In Közlemények az Élet és Tudományok Köréből 1841/40 pp. 1-3. A. KATONA The King of the Creation. An Indian tale. *

29. KATONA ANTAL Álom és halál. (Indus rege.) In Közlemények az Élet és Tudományok Köréből 1841/44 pp. 1-3. A. KATONA Dream and Death. * An Indian Tale. *

30. KORMOS ZSÓFIA Szita unokái. Asszonysorsok Indiában. Interjúk. In Valóság 1973/9, pp. 83-95 és 1974/5, pp. 79-91. ZS. KORMOS Sítá’s Grandchildren. Women in India. * 31. LEMOUTON EMILIA Az indiai nyakdísz. In Honderű 1843/11. pp. 781-785, 815-822. E. LEMOUTON The Indian necklace. *

32. Magyar elbeszélők 16-18. század. A Magyar Remekírók sorozatban. Szerk. Illés Endre et al. A kötetet vál. és gond. Gyenes Vilmos és S. Sárdi Margit. Bp. Szépirodalmi, 1986. 1142 pp. Ebben: részletek Ponciánus históriájából és Rozsnyai Dávid Horologium turcicumából, ill. Nagy Sándornak históriája. Hungarian prose of 16-18th centuries. * 33. MAGYAR TIBOR Indiai kaland. (Regény.) Bp. Hellas Ny. 1936. 128 pp. T. MAGYAR Adventure in India. * (Novel.)

34. MAGYARI LAJOS Csorna Sándor naplója. Poéma. Bukarest, Kriterion, 1970. 30 pp. L. MAGYARI Diary of Alexander Csorna [de Kőrös]. * Poem. 35. MAGYARI LAJOS Csorna Sándor naplója. Költemény hét nyelven. Debrecen 1976. 143 pp. * Külön függelékként: LAJOS MAGYARI Alekszander Csorna de Kőrös ki dinpatriká, Hindire ford. Aradi Éva. Debrecen, 1977. L. MAGYARI Diary of Alexander Csorna [de Kőrös]. * Poem transl. into 8 languages.

36. MUIR, E.W. [= VARGA KÁROLY] Lázadás Nepálban. Regény. Bp. Pesti Hírlap, 1940. 80 pp. E. W. MUIR [pen-name for К. VARGA] Revolt in Nepal. * Novel.

431

37. NÉMETH LÁSZLÓ Gandhi (1948)—töredék. In Új írás 1979/5, pp. 53-55. L. NÉMETH Gandhi (1948)—A fragment. * 38. NÉMETH LÁSZLÓ Gandhi halála. Történelmi dráma. Először a Kortárs 1963-as évfolyamában folytatásokban, majd az Újabb drámák kötet­ ben. Előtanulmány: A történelem eszközei (1962) pp. 151-182. A dráma pp. 183-331. Bp. Szépirodalmi, 1966; az életmű sorozatban: Kísérleti dramaturgia II. Drámák 1960-1969. Bp. Szépirodalmi, 1972. pp. 33-132. L. NÉMETH Death of Gandhi. * Drama. 39. OBERNYIK KÁROLY A gyöngyhalász. (Novella.) In Pesti Divatlap II. (1847) pp. 906-913, 939-947. К. OBERNYIK The pearl-fisher. * Short story.

40. OBERNYIK KÁROLY Keleti elbeszélés. In O.K. Szépirodalmi összes Munkái I-IV. Sajtó alá rend, és életrajzzal kiég. Ferenczy József. Bp. Lauffer [1878-1879]. Ebben: 3. köt. pp. 39-46. K. OBERNYIK An Oriental story. *

41. ORBÁN OTTÓ Ablak a Földre. Bp. Magvető, 1973. 387[5] pp. O. ORBÁN Window to the Earth. * 42. ORBÁN OTTÓ Cape Comorin. Táncoló Siva. Két vers in О. О. Össze­ gyűjtött Versek. Bp. Magvető, 1986. pp. 234-239., p. 366. O. ORBÁN Cape Comorin. The Dancing Siva. * Two poems.

43. ORBÁN OTTÓ Újra Indiában. A törzsi művészet múzeuma Bhopalban. A regénymérgezés. Az esztelen remekmű. (Négy vers) in О. O. Fényes cáfolat. Bp. Magvető, 1987. p. 52., p. 53., pp. 77-79., pp. 80-83. O. ORBÁN Again in India. The Museum of the Tribal Art in Bhopal. The novel-poisoning. The irrational masterpiece. * (Four poems.) 44. PATAKY MIHÁLY A gyermekgyilkos. In P. M. Eredeti színművei 1. köt. Kolozsvár, a Szerző, Lyceum Ny. 1842. 164[2] pp. M. PATAKY The child-murderer. * (A drama.) 45. ROSNYAI DÁVID Horologium Turcicum [A Pancsatantra török válto­ zatának 1680 körüli fordítása.] Kiadta: Szilágyi Sándor, Pest, 1867. Újra kiadta és bev. Dézsi Lajos, Régi Magyar Könyvtár 38. Bp. MTA, 1926. 260 pp. D. ROSNYAI Horologium Turcicum. Edition of the 17th century Hungarian translation of the Turkish version of the Pancatantra. * 432

46. Szent Barlaam Remetének és szent Josaphat Indiai királynak élete . . . Billius, Jakab 1593-as latin fordításából készült teljes magyar for­ dítás: Esztergom, Beinul József, 1830. 4 r. Life of St. Barlaam and of the Indian King St. Joasaph . . . Transl. from the Latin version of 1593.

47. Szent Barlaam élete. Kiadta és bev. Volf György. In Nyelvemléktár VI. Kazinczy Kódex. Bp. Akadémia, 1877. pp. 216-233. Life of St. Barlaam, in the Kazinczy Codex. * 48. SZIRMAI REZSŐ Gandhi a postakocsin. (Novella). In Ország-Világ, 1964 febr. 12., pp. 12-13. R. SZIRMAI Gandhi on the mail-coach. * (Short story.) 49. TAKSONYI JÁNOS [= Taxonyi János] Az emberek erköltseinek és az Isten igazságának tüköréi, az az: néhány ritka és válogatott törté­ netek . . . I-II. [Keleti (indiai) tárgyú elbeszélések, a Barlám és Jozafát tört, is.] Győr, 1740-431. 552 pp.; I-II. Kassa, 1759. 278+ 252 pp.; Pozsony-Pest, 1805. 548 pp. J. TAKSONYI Mirrors of the Human Morals and Godly Justice. * 50. T. THURY ZOLTÁN A tibeti kényúr. (Regény.) Világvárosi regények 703. Bp. Literária, 1940. 31 [1] pp. Z. THURY The Tibetan Despote. * (Novel.) 51. TÓTH GÁBOR I am still a long way off from being able to keep silent— Hol vagyok én még attól, hogy hallgatni tudjak? (Zen-versek.) Bev. Borsányi Ferenc. Ford. Caroline Bodóczky. A Körösi Csorna Sándor Buddhológiai Intézet kiadványa. Bp. Buddhista Misszió, 1985 (soksz.) 102 pp. + ill. G. TÓTH Zen-poeme. *

52. TURCZI ISTVÁN Fehér kövek közt terror. (Vers.) In Élet és Irodalom, 1984 nov. 16., p. 12. I. TURCZI Terror among white stones. * Poem. 53. VAJDA PÉTER A csapodár. In Hajnal, Hazai Almanach 1. (1837). Szerk. Garay [János]. Pest, Trattner-Károlyi, 1837. pp. 253-292. P. VAJDA The fickle. * 54. VAJDA PÉTER Akbár szoltán. In Nemzeti Almanach (1841) pp. 189-258. P. VAJDA Sultan Akbar. * 28

433

55. VAJDA PÉTER A két brahmin. In Athenaeum 1838/4 pp. 56-62. P. VAJDA The two Brahmins. * 56. VAJDA PÉTER A mágusz lány. In Hajnal, Hazai Almanach 2. (1838) * Szerk. Garay [János], Pest, Trattner-Károlyi, 1838. P. VAJDA The Magus Girl * 57. VAJDA PÉTER Manahor, a rabszolga. (Hindosztáni elbeszélés) In Emlény (zsebkönyv) 18371, pp. 217-242; Szöveggyűjtemény a reformkorszak irodalmából II/2. Bp. Tankönyvkiadó 19552, pp. 1025-1056; Szöveggyűjtemény a reformkorszak irodalmából 2. rész, Bp. Tankönyvkiadó, 1981. pp. 224-246.; In Régi Magyar Elbeszélők I-П. Bp. a Kisfaludy Társaság megbízásából a Frank­ lin—Társulat, é. n. I. pp. 91-107. P. VAJDA Manahor, the slave. * 58. VAJDA PÉTER Vajkoontala. (Elbeszélés.) In Aurora. Hazai Almanach, szerk. Kisfaludy Károly [1821-tol], 1835. pp. 217-242.; In: Régi Magyar Elbeszélők I-П Bp. A Kisfaludy Társaság megbízásából kiadja a Franklin-Társulat, é. n. I. pp. 91-107. P. VAJDA Vaikuntala. * (Short story.) 59. VERSEGHY FERENC Gróf Kaczaifalvi László awagy A’ természetes ember. (Regény.) A’ Magyar Aglájának szerzője által. Pest, Patzko, 1808. 396 pp. + 1 t. Részlet (XVII—XVIII. fej.) in VERSEGHY FERENC - FÖLDI JÁNOS - FAZEKAS MIHÁLY Válogatott Művei. Á Magyar Remekírók szorozatban. Bp. Szépirodalmi, 1989. pp. 210-231. F. VERSEGHY Count László Kaczaifalvi or The Natural Man. * (Novel.)

434

18. India, indiai témák a magyarra fordított világirodalomban India, Indian Topics in the World Literature Translated into Hungarian

1. A benareszi árvaház. (A szerző jelzése nélkül.) Ford. Czékus István. Rozsnyó, Kovács M. Ny., 1866. 16 pp. Újra: Bp. Hornyánszky, 1877. 17 pp. The Orphanage in Benares. * Transl., author unknown. 2. A szép indiainé. Szerző, ford.: ismeretlen. In Regélő (divatlap, 1833-tól, szerk. Mátray Gábor) 1836. pp. 409-413. The beautiful Indian wife. * Transl., author unknown. 3. Az indiai nagybácsi. (Angol regény.) Szerző, ford.: ismeretlen. A Magyar Újság Regénycsarnoka 10. Bp. Országgyűlési Értesítő Ny. 1892. 152(2] pp. The Indian Uncle. * English novel transl., author not mentioned.

4. BAIN, F[RANCIS] W[ILLIAM] A hajnal leánya. Hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyomán. Ford. Baktay Ervin, Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 19171. 112 pp.; 19202. 160 pp.; továbbá: a Hindu regék c. kötetben, Rózsavölgyi és Tsa, é. n. [1941]. F. W. BAIN A heifer of the dawn. Transl. from English. 5. BAIN, F. W. A hibák bányája. Régi hindu elbeszélés szanszkrit kézirat nyomán. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 1919. 236 pp. F. W. BAIN A Mine of Faults. Transl. from English. 6. BAIN, F. W. Ami az álomban valóság. Hindu szerelmi történet. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 1922. 400 pp. F. W. BAIN The Substance of a Dream. Transl. from English.

28*

435

7. BAIN, F. W. A nagy isten hajában. Hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyomán. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi ésTsa, 1920. 176 pp. F. W. BAIN In the Great God’s Hair. Transl. from English.

8. BAIN, F. W. A testetöltött hó. Hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyomán. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 1920. 192 pp. F. W. BAIN An Incarnation of the Snow. Transl. from English.

9. BAIN, F. W. Az alkony köntöse. Hindu mese a szanszkrit kézirat nyo­ mán. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 1921. 272 pp. F.W. BAIN The Livery of Eve. Transl. of English. 10. BAIN, F. W. Az égszínkék ital. Hindu szerelmes történet a szanszkrit kézirat nyomán. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 1921. 180 pp. F. W. BAIN A Draught of the Blue. Transl. from English. 11. BAIN, F.W. Az éjbe merült nap. Régi hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyomán. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 1920. 228 pp. F. W. BAIN Sun Submerged into Night. * Transl. from English.

12. BAIN, F. W. Buborékok az élet tengerén. Hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyomán. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 1920. 263 pp. És: a Hindu regék kötetben, uo, 1941. F. W. BAINThe Churning of the Ocean of Time. Transl. from English.

13. BAIN, F. W. Hindu regék: A hajnal leánya. Buborékok az élet tengerén. Ford. Baktay Ervin. Új, átdolgozott kiadás. Bp. Rózsavölgyi és Tsa [1941] 223 pp. F. W. BAIN Hindu Tales :* A Heifer of the Dawn. The Churning of the Ocean of Time. Transl. from English.

14. BAIN, F. W. Holdsarló. Hindu szerelmi történet a szanszkrit kézirat nyomán. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 19181, 243 pp.; 19212. F. W. BAIN A Digit of the Moon. Transl. from English.

15. BAIN, F. W. Isteni hamvak. Hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyo­ mán. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 1921. 256 pp. F. W. BAIN Divine Ashes. * Transl. from English.

436

16. BAIN, F. W. Szürkület. Régi hindu elbeszélés a szanszkrit kézirat nyo­ mán. Ford. Baktay Ervin. Bp. Rózsavölgyi és Tsa, 1920. 190 pp. F. W. BAIN An Essence of the Dusk. Transl. from English. 17. BATES, H. E. The Frontier/A határ. Kétnyelvű Kiskönyvtár 55-56. Bilingual edition. Ford. Máthé Elek. Bp. Terra, 1959. 58 pp.

18. BIRKNER, FRIEDE Az indiai feleség. Ford. Wiesner Juliska. Bp. Singer-Wolfner, é. n. [1934] 116[12] pp. F. BIRKNER The Indian Wife. * Transl. from German. 19. BONSELS, WALDEMAR Indiában. Ford. Sajó Aladár. Bp. Franklin, é. n. [1936] 230[2] pp. W. BONSELS In India. * Transl. from German: Indienfahrt.

20. BRAND, CHARLY Az indiai rejtély. Ford. Kovács L. [Bp. Müller, 1933.] 23[1] pp. CH. BRAND The Indian Puzzle. * Transl.

21. BROMFIELD, LOUIS Árvíz Indiában. Ford. Benedek Marcell. Bp. Dante, 1940. 684 pp.; új kiadás: I-II, utószó, jegyz. Gáthy Vera, Bp. Téka, 1988. 329 + 295 pp. L. BROMFIELD The rains came. Transl. from English. 22. DAMASCENUS, JANUS A Szent Barlám és Szent Jozafát királyfi éle­ téről való igen szép legenda. In Monumenta Literarum I-П. Gyoma, Kner, 1922. 17[3] pp. Reprint: Magvető, 1982. J. DAMASCENE Legend on St. Barlaam and St. Joasaph. * Transl. from Latin.

23. ELIADE, MIRCEA A kígyó. Ford. Kálmán Béla. In M. Eliade: Külö­ nös kalandok. Bp. 1976. pp. 155-286. M. ELIADE The Snake. * Short story, transl. from Rumanian: §arpele.

24. ELIADE, MIRCEA A lányoknál. Ford. Székely János. In M. Eliade: Serampuri éjszakák. Bukarest, 1980. pp. 48-87. M. ELIADE At the girls. * Transl. from Rumanian. 25. ELIADE, MIRCEA Cigánylányok. Ford. Belia György. In M. Eliade: Különös kalandok. Bp. 1976. pp. 5-54. M. ELIADE Gypsy girls. * Short story, transl. from Rumanian: La |ig&nci. 437

26. ELIADE, MIRCEA Cristina kisasszony. Ford. Székely János. In M. Eliade: Serampuri éjszakák. Bukarest, 1980. pp. 88-231. M. ELIADE Miss Christina. * Transl. from Rumanian. 27. ELIADE, MIRCEA Egy nagy ember. Ford. Zirkuli Péter. ZnM. Eliade: Különös kalandok. Bp. 1976. pp. 55-85. M. ELIADE A big man. * Short story, transl. from Rumanian: Un om mare. 28. ELIADE, MIRCEA Honigberger doktor titka. Ford. Kálmán Béla. In M. Eliade: Különös kalandok. Bp. 1976. pp. 86-154. M. ELIADE The Secret of Doctor Honigberger. * Short story, transl. from Rumanian: Secretul doctorului Honigberger.

29. ELIADE, MIRCEA Különös kalandok. Tudományos fantasztikus el­ beszélések. A Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatban, szerk. Kuczka Péter. Ford. Belia György, Kálmán Béla, Zirkuli Péter. A szerzőről Belia Gy. utószavával; a jógáról Fazekas László utó­ szavával. Bp. Kozmosz Könyvek, 1976. 298[3] pp. M. ELIADE Strange Adventures. * Sci-fi short stories, transl. from Rumanian. Original title: La |igánci §i alte povestiri, Bucure$ti, 1969. 30. ELIADE, MIRCEA Serampuri éjszakák. Elbeszélések. Ford. Székely János. Bukarest, Kriterion, 1980. 230[2] pp. M. ELIADE Nights of Serampure. * Transl. from Rumanian: La |igánci §i alte povestiri, Bucure^ti, 1969.

31. ELIADE, MIRCEA Serampuri éjszakák. Ford. Székely János, in M. Eliade: Serampuri éjszakák. Bukarest, 1980. pp. 5-47. M. ELIADE Nights of Serampure. * Transl. from Rumanian. 32. FLORIAN, JEAN-PIERRE CLARIS de Novellái. Franciából fordította Kis János. Sopron, Kulcsárné kiadása, 1840. 218 pp. Ebben: a 11. Zulbar: Indiai novella, pp. 211-226. J.-P. C. de FLORIAN Short Stories. * Transl. from French.

33. FORSTER, EfDWARD] M[0RGAN] Indiai kaland. Ford. Csánk Endre. Bp. Béta, é. n. [1941] 340 pp. E. M. FORSTER Indian Adventure. * Transl. from English A Passage to India. *

438

34. FORSTER, EDWARD MORGAN Út Indiába. Ford. Göncz Árpád. Bp. Európa, 1967. 327 pp. Bp. Szépirodalmi, 19802. 348[1] pp. E. M. FORSTER A Passage to India. Transl. from English.

35. GANTER,CH.E.Nana Szahib. Egy indiai felkelés regénye. Ford. Gábor Andras. Bp. Bibliotheca, é. n. [1942] 416 pp. CH. E. GANTER Naná Sáhib. Novel of an Indian Revolt. * Transl.

36. Gesta Romanorum. Középkori elbeszélések. Ford. Haller János. Kiadta: Katona Lajos, Bp. 1900. Újra: Vál. és ford. Boronkai Iván. Utószó V. Kovács Sándor. Bp. Magyar Helikon, 1965. 294 pp. Ebben: Nagy Sándor és Pórus király, p. 246. Az indiai vonatkozásokhoz ld. az utószót és hivatkozásait. Gesta Romanorum. Mediaeval stories transl. from Latin into Hungarian. 37. GJELLERUP, KARL A titokzatos Indiában I-П. (Regény.) Ford. Baktay Ervin. Bp. Athenaeum, 1926. 326[2] pp. A 38. művel együtt a Híres könyvek 9. köteteként, 1931-ben újra. K. GJELLERUP In the Mysterious India. * Transl. from German Original Danish title: Verdensvandrerne, 1910.

38. GJELLERUP, KARL A zarándok Kamanita. Legendás regény. Ford. és bev. Baktay Ervin. Bp. Athenaeum, 1922. 308 pp. (És 1931-ben egy kötetben A titokzatos Indiában c., a Híres könyvek 9. kötete­ ként.) К. GJELLERUP Pilgrimmen Kamanita. Transl. from German.

39. GOETHE, JOHANN WOLFGANG Sakuntala. (Epigramma.) 1. Ford. Fiók Károly (idézi: Dobrovits Aladár: Az ókori Kelet irodalmai, p. 91). 2. Ford. Kálnoky László, in Goethe Versek. Vál. Benedek Marcell. Bp. Európa, 1982. p. 397. J. W. GOETHE Sakuntalá. (Epigram.) * 40. GOODCHILD, GEORGE Az indiai orvos. (Regény.) Ford Cavallier Margit. Bp. Palladis, é. n. [1939] 208 pp. G. GOODCHILD The Indian Doctor. * Transl. from English.

41. HARRING, G.T. Lázadás Indiában. (Regény.) Ford. T. Thury Zoltán. Bp. Unió, 1942. 160 pp. G. T. HARRING Revolt in India. * Novel transl. from English [?].

439

42. HAUS WIRTH, FRIEDA Egy bráhman család. (Regény.) Ford. Komor Zoltán. Bp. Stilus könyvkiadó, 1943. [4]446[2] pp. F. HAUSWIRTH A Brahman Family. * Transl. Original title: Into the Sun. (Novel.) 43. HEARN, LAFCADIO Hindu legendák és Talmud mesék. „Kék Köny­ vek/’ Ford. Pongrácz Árpád. Bp. Herczka Árpád kiadása, 1919. 124 pp., Hindu legendák: pp. 5-92. L. HEARN Hindu Legends and Talmud Tales. * 44. HESSE, HERMAN Sziddhártha. Új Termés Sorozat. Ford. Turóczi József. [Bp.J Genius [1923] XX + [1J136 pp. H. HESSE Siddhartha. Transl. from German. 45. HÖCKER, PAUL OSKAR Az indiai tánczosnő. (Regény.) Ford. Visontai Mária. Debrecen, Antalfy, 1920. 288 pp. P.O. HÖCKER The Indian Dancer. * Transl. from German: Die indische Tanzerin.

46. KIPLING, RUDYARD A dzsungel könyve. (Ifjúsági regény.) Ford. Mikes Lajos. Bp. Lampel, Franklin Ny. 1923. 124 pp. R. KIPLING The Jungle Book. Abridged transl. from English. 47. KIPLING, RUDYARD A dzsungel könyve. (Ifjúsági regény.) Ford. Mikes Lajos. [Bp.] Franklin [1942] 97[7] pp.; Franklin, 19482, 97 pp. Rí KIPLING The Jungle Book. Transl. from English. 48. KIPLING, RUDYARD A dzsungel könyve I-Ш. (Ifjúsági regény.) A Magyar Könyvtár 149., 191., és 251. kötete. Ford. Mikes Lajos. Bp. Lampel, 1899-1901-1902. R. KIPLING The Jungle Book. Transl. from English.

49. KIPLING, RUDYARD A dzsungel könyve. (Ifjúsági regény.) (Hori­ zont.) Ford. Benedek Marcell. Versford. Weöres Sándor. Utószó: Szőcs István, Bukarest, Irodalmi Kiadó, 1967. 334 pp. (Magyar­ román közös kiadás.) R. KIPLING The Jungle Book. Transl. from English. 50. KIPLING, RUDYARD A dzsungel könyve. (Ifjúsági regény.) Ford. Benedek Marcell. Bp. Ifjúsági Kiadó, 1951. 334 pp. R. KIPLING The Jungle Book. Transl. from English. 440

51. KIPLING, RUDYARD A dzsungel könyve. Az én könyvtáram. Az ifjúsági irodalom remekei. Ford. Benedek Marcell. Versford. Weöres Sándor. Bp. Móra, 1962. 360 pp.; uott: 19697, 1972®, 197610, 197911, 198112, 198613. R. KIPLING The Jungle Book. Transl. from English. 52. KIPLING, RUDYARD A dzsungel könyve. (Ifjúsági regény.) Újvidék, Testvériség-Egység kiadó, 1952. 405 pp. + 5 t. R. KIPLING The Jungle Book. Transl. from English. 53. KIPLING, RUDYARD A dzsungel könyve. (Ifjúsági regény.) Szerk. Szarvas János. Újvidék, Tankönyvkiadó, 1980. 203 pp. R. KIPLING The Jungle Book. Abridged transl. from English.

54. KIPLING, RUDYARD A dzsungel könyve és az új dzsungel-könyv. Ford. Benedek Marcell. Bp. Győző Andor. 373[3] pp.; 19553; Móra, I9604, 363 pp. (Román-magyar közös kiadás.) R. KIPLING The Jungle Book and the New Jungle Book. Transl. from English. 55. KIPLING, RUDYARD A dzsungel világa. [The Second Jungle Book Elbeszélések.] Ford. Benedek Marcell. Bp. Hungária, é. n. [1937] 165 pp.; uott: 19405, 1943®. R. KIPLING The World of the Jungle. * The Second Jungle Book. Transl. from English.

56. KIPLING, RUDYARD A hídépítők. Indiai történet. (Kafirisztán királya. Indiai katona történet.) Ford. Elek Arthur. Bp. Vass, 1902. 120 pp. R. KIPLING Bridge-builders. * (King of Kafiristan. Soldier’s story from ) * India. Transl. from English. 57. KIPLING, RUDYARD Az elefántkölyök. (Mese.) Mesemondó kiskönyv­ tár 14. Ford. Jékely Zoltán, Bp. Ifjúsági Kiadó, 1956. 15 pp.; Móra Kiadó, 1963. ford. Jékely Zoltán-Szász Imre, uez: 19832, 99. pp. R. KIPLING The elephantbaby. * Transl. of the Just so Stories For Little Children. Transl. from English. 58. KIPLING, RUDYARD Ez India! Ford. Rácz György. Bp. Auróra, é. n. [1943] 32 pp. R. KIPLING This is India I* Transl. from English.

441

59. KIPLING, RUDYARD Gyermekmesék. Ford. Mikes Lajos. Bp. Lampel [1903] 157 pp.; 19122, 157 pp.; 19253, 136 pp. R. KIPLING Children’s Tales. * Transl. of the Just So Stories For Little Children. 60. KIPLING, RUDYARD Hanuman isten bélyege. Indiai történet. Ford. Vécsey Leó. (Két másik művel egybekötve a Különös Könyvek 1. köteteként.) Bp. Múzsa, 1919. pp. 1-26. R. KIPLING Seal of God Hanuman. An Indian story. Transl. from English.

61. KIPLING, RUDYARD Indiai történetek. 1. Sorozat: Ford. Mikes Lajos, 1898. 63[1] pp.; 2 sorozat: ford. Marquis Géza, 1900. 80 pp.; 3. sorozat: ford. Pantl Kálmán, 1920. 47[1] pp. Bp. Lampel. R. KIPLING Indian stories. * Transl. from English. 62. KIPLING, RUDYARD Indiai történetek I-П. Elbeszélések. Ford. Zoltán Vilmos. Győr, Gross [1899]. R. KIPLING Indian stories I-II. Short stories. * Transl. from English.

63. KIPLING, RUDYARD Indiában történt. Napsugár Könyvek. Bp. Nap­ sugár, é. n. [1943] 48 pp. R. KIPLING It Happened in India. * Transl. from English. 64. KIPLING, RUDYARD Purun Bhagat csodája és egyéb elbeszélések. (-Mogli.) [The Jungle Book.] Ford. Demény Dezső, Bp. Orsz. írod. Rt. [1908] 380 pp. R. KIPLING The Miracle of Purun Bhagat and Other Stories. * Transl. of The Jungle Book.

65. KIPLING, RUDYARD Suddhoo házában és más indiai történetek. Ford. Pantl Kálmán, Bp Lampel, 1929. 47[1] pp. R. KIPLING In Suddhoo’s House and other Indian Stories. * Transl. from English. 66. KIPLING, RUDYARD Történetek az őserdőből. [The Jungle Book.] Ford. Békési Gyula. Bev. Pallagi Gyula. Bp. Athenaeum, 1906. VIII + 186 pp.; 19112, 182 pp.; utánnyomás 1919; 19283, 182[2] pp. R. KIPLING Stories from the Jungle. * The Jungle Book’s translation.

442

67. KIPLING, RUDYARD Újabb Dzsungel-történetek. Ford. Békési Gyula. Bp. [Lampel] 1909. 56 pp. R. KIPLING New Stories from the Jungle. * Transl. from English.

68. KOTZEBUE [AUGUST FRIEDRICH VON] ÁGOSTON A’ keletindiai. (R. Cumberland után.) Kotzebue Ágost jelesebb színdarabjai. 6. Kassa, Werfer, 1835. 91 pp. + 1 t.; Nagy-Kanisa, Wajdits, 18392. 91 pp. A. F. KOTZEBUE The East-Indian. (After R. Cumberland.) * Transl. from German. 69. KOTZEBUE, A. F. Indusok Angliában. In Kotzebue Ágost jelesebb színdarabjai. Bp. 1834-1836. Ld. a pesti előadásáról Vörösmarty kritikáját a 21/42. sorszám alatt. A. F. KOTZEBUE Indians in England. * Transl. from German.

70. MANN, THOMAS Az elcserélt fejek. Indus legenda. Ford. Horváth Henrik. Jegyz. Töttössy Csaba. Bp. Helikon 1957. 235 pp. TH. MANN The Interchanged Heads. An Indian Legend. * Transl. from German: Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende. 71. MANN, THOMAS Az elcserélt fejek. Indus legenda. Ford. Horváth Henrik. In Thomas Mann elbeszélései. Helikon Klasszikusok. Bp. Magyar Helikon, 1961. pp. 669-750. Jegyz. pp. 1145-1148. TH. MANN The Interchanged Heads. An Indian Legend. * Transl. from German: Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende. 72. MASON, A. E. W. Az indiai csodagyöngyök. (Regény.) Ford. Nagy Klára. Bp. Palladis, é. n. [1942] 304 pp. A. E. W. MASON The Indian Wonder-Pearls. * Transl. from English: They Wouldn’t Be Chessmen. 73. MONTÉPIN, XAVÉR A gyilkos királynő I-П. Indiai regény. Ford. Mfilassin] V[ilmos], Bp. Milassin, 1884. 192 + 192 160 + 127 pp. X. MONTÉPIN The Bloody Queen. * Transl. from French.

74. MOORE TAMÁS [MOORE, THOMAS] Lalla Roukh. Keleti rege. Ford. Lőrinczi Lehr Zsigmond. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Bp. Franklin-Társulat, 1883. 268 pp. TH. MOORE Lalla Roukh. Transl. from English.

443

75. MURATOV, MIHAIL Távoli partok felé . . . Elbeszélések híres orosz utazókról. Ebben: ld. Nyikityin, Áfánaszij, aki Vasco da Gama előtt megjárta Indiát. Ford. Cselényi Béla. Bukarest, Állami Könyv­ kiadó, 1949. 60 + 48 + ? + 88 pp. M. MURATOV Towards Far-away Shores . . . Stories about famous Russian travellers. *

76. OEHLER, A. - SZAPLONCZAYNÉ SZIKLAI ILONA A brámán leányka. Kolozsvár-Cluj, Egyház és Misszió, 1937. 13 pp. A. OEHLER - I. SZAPLONCZAY SZIKLAI The Bráhman girl. * 77. OLBRACHT, IVÁN A bölcs Bidpai és állatai. (Mesék.) Ford. Mayer Judit. Versford. Veress Miklós. Bratislava-Bp. Madách-Móra, 1977. 219 pp. I. OLBRACHT The Wise Bidpai and his Animals. * (Tales.) Transl. from Czech: О mudrci Bidpajovi a jeho zoirátkách. 78. PAUSZTOVSZKIJ, KONSZTANTYIN Rudyard Kipling. In К. P. Jegy­ zetek a cigarettásdobozon. Esszék, tanulmányok, cikkek. Ford. Dalos László, Szöllőssy Klára. Bp. Európa, 1971. K. PAUSTOVSKY Rudyard Kipling. * Transl. from Russian. 79. [RAMOK, IMO] RAMOC Indiai síremlék. Kalandregény. Fordító nélkül. Bp. ALFA, é. n. [193?] 192 pp. I. RAMOC Indian Tomb. * Adventure story. Transl.

80. ROLLAND, ROMAIN Mahátmá Gandhi. Ford. Benedek Marcell. Bp. Dante, 1922. 154[6] pp.; 19242; 19303. R. ROLLAND, Mahátmá Gandhi. Translated from French.

81. SOMMERFELT, AIMÉE Országúton, Indiában. (Regény.) Ford. G. Веке Margit. Bp. Móra, 1964.; 19792, 139 pp. A. SOMMERFELT On high roads, in India. * (Novel.) Transl. from Norwegian: Veien til Agra. Oslo, 1959. 82. TOLSZTOJ, LEV Buddha. (Elbeszélés.) Ford. Makai Imre. In Lev Tolsz­ toj Művei 3. Bp. Magyar Helikon, 1965. pp. 610-615, 965. L. TOLSTOY Buddha. * Short story, first published in Russian, in 1906 — Transl. from the original.

83. TOLSZTOJ, LEV Te vagy az. (Elbeszélés.) Ford. Makai Imre. In Lev Tolsztoj Művei 3. Bp. Magyar Helikon, 1965. pp. 616-618, 965. L. TOLSTOY You are that. * Short story, first published in 1903 in Russian. — Transl. from the original. 444

84. ULLMAN, JAMES RAMSEY A Himalája fia. (Tenzing önéletrajza). Ford. Sarkadi Imre, a fordítást befejezieTerényi István. Bp. Gondo­ lat, 1963. 280[3] pp. J. R. ULLMAN The Son of the Himalaya. (Tenzing’s Autobiography) * Transl. from English: Man of Everest.

85. VERNE, JULES A bégum ötszáz milliója. (Regény.) Olcsó Könyvtár. Ford. Lányi Viktor. Bp. Szépirodalmi Kiadó, 1954. 240 pp.; Olcsó Könyvtár 25. 19652, 277 pp. J. VERNE 500 millions of the Begum. * (Novel.) Transl. from French: Les cinq cents millions de la bégum.

86. VERNE GYULA [JULES VERNE] A Bégum ötszáz milliója. (Regény.) +A Bounty lázadója. (Elbeszélés.) Ford. Szász Károly. Bp. Franklin, 1880. [8]196[4] pp.; Bp. Franklin, 19033, 238[2] pp.; Bp. Franklin, 19314. 223 pp. J. VERNE 500 millions of the Begum. * (Novel.) Transl. from French: Les cinq cents millions de la bégum. 87. VERNE, JULES Három regény: A bégum ötszáz milliója. Hódító Bobur. A világ ura. Ford. Lányi Viktor, Bartócz Ilona, Háreing Lajos. Bp. Móra Kiadó, 1969. 483 pp. + 18 t. J. VERNE 500 millions of the Begum. * Novel transl. from French: Les cinq cents millions de la bégum. 88. VERNE GYULA [JULES VERNE] A bégum ötszáz milliója. (Regény.) Ox doktor ötlete. (Elbeszélés.) Ford. Iván Ede, Mikes Lajos. Bp. Tolnai [191 ?] 198 pp. J. VERNE 500 millions of the Begum. * Novel transl. from French: Le cinq cents millions de la bégum.

89. VERNE, JULES A gőzház. (Regény.) Ford. Rákosi Viktor, Szokolay Kornél. Bp. Légrády 1881. [4]328 pp. J. VERNE The Steamhouse. * Novel transl. from French.

90. VERNE, JULES A gőzház. (Regény.) Ford. Szász Károly. Bp. Franklin [1930] 356 pp. J. VERNE The Steamhouse. * Novel transl. from French. 91. VIGODSZKAJA, EMMA OSZIPOVNA Veszedelmes szökevény. (Regény.) Ford. Zoltán Lajos és Keszthelyi Zoltán. Bp. Új Magyar Könyv­ kiadó, 1950 [?]. 276 pp. VIGODSKAYA Dangerous fugitive. * Novel transl. from Russian. 445

92. VOLTAIRE A jó bramin. (Elbeszélés.) Ford. Kazinczy Gábor, in Athe­ naeum, 1837. VOLTAIRE The story of the good Brahmin. * Transl. from French: Histoire d’un bon bramin. 93. VOLTAIRE A derék brahman története. (Elbeszélés.) Ford. Kolozsvári Grandpierre Emil. In Voltaire összes regényei és elbeszélései. Helikon Klasszikusok. Bp. Magyar Helikon, 1965. pp. 263-267. VOLTAIRE The story of the good Brahmin, * Short story transl. from French: Histoire d’un bon bramin.

94. VOLTAIRE Amabed levelei. (Elbeszélés.) Ford. Kolozsvári Grandpierre Emil. In Voltaire összes regényei és elbeszélései. Helikon Klasszi­ kusok. Bp. Magyar Helikon, 1965. pp. 527-575. VOLTAIRE Ambed’s Letters. * Short story transl. from French: Les lettres d’Amabed, etc. 95.VOLTAIRE Indiai kaland. (Elbeszélés.) Ford. Kolozsvári Grandpierre Emil. In Voltaire összes regényei és elbeszélései. Helikon Klassziku­ sok. Bp. Magyar Helikon, 1965. pp. 321-325. VOLTAIRE Indian adventure. * Transl. from French: Aventure indienne. Traduite par l’ignorant. 96. VOSS, RICHARD A szent gyűlölet. (Regény.) Ford. György Tamás. Bp. é. n. [1929] 256 pp. + képanyag. R. VOSS The *Sacred * Hate. Novel transl. from German [?].

97. YONG DEN Lama és DAVID NEEL, ALEXANDRA Mipam. Az öt Bölcsesség lámája. Tibeti regény. Ford. Moharné Dobó Éva. Bp. Isis, 1945. 312 pp. Lama YONG DEN — A. DAVID-NEEL Mipam. Lama of Five * Wisdoms. Novel transl. from French: Le lama aux cinq sagesses.

446

19. Képzőművészet Művészettörténet, építészettörténet Múzeum, kiállítások Fine Arts History of Fine Arts, History of Architecture Museum, Exhibitions

1. A Bábur-náme miniatórái. Az előszót írta és a képeket válogatta Hamid Szulejmán. Ford. Egyed Edit. Taskent-Budapest, Fan-Corvina, 1979. 159[1] pp. The Miniatures of the Bábur-Náme. * Transl. from Russian.

2. A Labirintus Háza. [A Nagy Imambara.] In Ország-Világ 1987 dec. 9., p. 19. The House of the Labyrinth. [The Big Imambara.] * 3. ANAND, M. R. - CH. FABRI - S. KRAMRISCH Homage to Khajuraho. A Marg publication 1962. 68 pp. In it: CH. FABRI: “The fulfil­ ment of the baroque at Khajuraho.” pp. 6-17.

4. ANDREWS, FRED H. Wall Paintings from Ancient Shrines in Central Asia Recovered by Aurél Stein 1-2. London, Oxford University Press, 1948. XXXIV 4- 128 pp + 3 pits + 1 map/térk. + 32 pits. 5. -y [= BAKTAY ERVIN] „A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum új beszerzéseiből.” A Hírek, ismertetések rovatban, in Kelet és Nyugat 1937/2, p. 62. [ERVIN BAKTAY] “New acquisitions of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts.”

6. BAKTAY ERVIN A Keletázsiai Művészeti Múzeum India kiállítása. Történeti és művészettörténeti áttekintés. A Keletázsiai Művészeti Múzeum Kiállításai 11. Bp. A Történeti Múzeum soksz. kiadványa, 1955. 9 pp. E. BAKTAY Indian Exhibition in the Museum of Eastern Asiatic * Arts. 447

7. BAKTAY, ERVIN Die Kunst Indiens. (Német-magyar közös kiadás.) Übers. Edith Róth. Bearb. Heinz Kucharski. Bp. Terra VerlagAkadémiai, 1963. 494 pp. + 6 colour plates + 444 ills. E. BAKTAY The Art of India. * In German. 8. BAKTAY ERVIN India művészete a történelem és művelődés keretében az őskortól a XX. századig. Bp. A Képzőművészeti Alap Kiadóvál­ lalata, 1958. 470 pp. + 6 t.; 19632, 473 pp. + 6 t.; 19813 I-II: a harmadik kiadás paperbackben, két kötetben a Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozatban. A mű német kiadása: Die Kunst Indiens, Bp. 1963.—Id. a 7. sorszám alatt. E. BAKTAY The Art of India. *

9. BAKTAY ERVIN India művészete. A Keletázsiai Művészeti Múzeum kiállítása. Bp. Népművelési Minisztérium, 1956. 13[15] pp. + 5 t. E. BAKTAY The Art of India. Exhibition in the Museum of Eastern Asiatic Arts. * 10. BAKTAY, ERVIN “Indian Stone Sculpture in the Budapest Museum of Eastern Asiatic Arts.” In Acta Orientalia 3 (1953) pp. 135-165. Klny. is. 11. BAKTAY ERVIN „Mogul és rádzsput festmények a Keletázsiai Művé­ szeti Múzeumban.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 1 (1954) pp. 42-53. E. BAKTAY “Mughal and Rájput paintings in the Museum of Eastern Asiatic Arts.”*

12. BAKTAY ERVIN „Nepáli fémplasztika a Keletázsiai Művészeti Múzeum­ ban.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 2 (1955) pp. 291304. E. BAKTAY “Nepalese bronze statuettes in the Museum of Eastern Asiatic Arts.”*

13. BAKTAY, ERVIN “Recent acquisitions of the Museum of Eastern Asiatic Arts in Budapest.” In Acta Orientalia 1 (1950-51) pp. 191212. 14. BAKTAY, ERVIN “Report on a voyage of study to India 1956/57.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 3-4 (1959) pp. 287-302.

448

15. BARÁT BÉLA-ÉBER LÁSZLÓ - FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN A művészet története. Benne: Kelet művészete. Bp. 19261. Lényege­ sen bővített és javított negyedik kiadás: Bp. Dante kiadás, 19414. 792 pp. B. BARÁT -L. ÉBER -Z. FELVINCZI TAKÁCS The History of Arte. Incl. Oriental Art. *

16. BETHLENFALVY, GÉZA (ed. and introd.) A Painter’s Pilgrimage. Elizabeth Brunner’s Buddhist Paintings from India, Nepal, Burma, Sri Lanka and Thailand. New Delhi, Hungarian Information and Cultural Centre, 1978. 31 pp. + 16 pits. 17. BETHLENFALVY GÉZA - SÁRKÖZI ALICE „Lamaista pokolképek.” In Keletkutatás 1975, pp. 87-113. G. BETHLENFALVY-A. SÁRKÖZI “Lamaistic hell-pictures.”* 18. CASTIGLIONE LÁSZLÓ „H. Mode: A no az indiai művészetben. (The Woman in Indian Art.) Transl. by A. Székely. Bp. Corvina 1971. 52 pp., 118 pits, 12 drawings.” Könyvismertetés/Book review: in Acta Archaeologica 24 (1972) p. 435.

19. CASTIGLIONE LÁSZLÓ „M. Taddei: Indien. Übers. R. Gossen—Eggen—Schwyler. Archaeologia Mundi. Stuttgart, Nagel Verlag, 1970, 279 S., 169 Abb.” Könyvismertetés in Acta Archaeologica 23 (1971) pp. 400-401. L. CASTIGLIONE Book review of the German transl. “M. Taddei: India.”*

20. d. m. „Indiai képzőművészeti kiállítás a Nemzeti Galériában.” In Magyar Nemzet 1972 nov. 30., p. 4. “Indian art exhibition in the National Gallery.”* 21. FABRI, CHARLES [= FÁBRI KÁROLY] “A critic in the capital.” In Design 5/12 (1961) pp. 39-40. 22. FABRI, CHARLES “A forgotten aspect of Indian sculpture.” In Indo-Asian Culture 7/3 (1954) pp. 264-268 [ ?].

23. FÁBRI, CHARLES “A Graeco-Buddhist sculpture representing the Buddha’s descent from the Heaven of the thirty-three gods.” In Acta Orientalia (Leyden) 8 (1930) pp. 288-293.

29

449

24. FABRI, CHARLES “A history of art history in India.” In Design 7/10 (1963) pp. 37-40.

25. FABRI, CHARLES A History of Indian Architecture. [Different from the one publ. in 1963, completed in 1962, unpublished manuscript.] 26. FABRI, CHARLES A History of Indian Dress. New-Delhi-London, Orient Longmans Ltd. 1961. 106 pp. + 30 pits.; Also as, Indian Dress: a Brief History. Calcutta, 1960. Repr. 1978. 92 pp.

27. FABRI, CHARLES “Akhnur terra-cottas.” In Marg 8/2 (1955) pp. 5364. 28. FABRI, CHARLES “Amrita Sher-Gil.” In Design 1/12 (1957) pp. 1315, 24.

29. FABRI, CHARLES “Amrita Sher-Gil.” In The March of India. 4/1 (1951 Sept.-Oct.) pp. 40—43, 47. 30. FÁBRI, CHARLES “Ananda Coomaraswamy: Transformation of Nature in Art.” Book review in Journal of the Indian Society of Oriental Art 2 (1934) pp. 63-65. 31. FABRI, CHARLES “A new critical approach to Indian art.” In Design 2/7 (1958) pp. 62-69, 92.

32. FABRI, CHARLES “An imaginative design for a house in Delhi.” In The Indian Builder 4/8 (1956) pp. 28-31. 33. FABRI, CHARLES An Introduction to European Painting. Delhi-Lon­ don, Asia Publishing House, 1964. 34. FABRI, CHARLES An Introduction to Indian Architecture. LondonDelhi, Asia Publishing House, 1963. 68 pp. + 34 pits.

35. FABRI, CHARLES An Introduction to Indian Art. (Prehistoric Art. Gandhara, Mathura and Amaravati art. Gupta art and mediaeval baroque. Islamic art, architecture and painting. Painting of the Hindus and Jains.) Radio-talks. In All India Radio Miscellany 1962. Delhi, Publication Division, 1963 (March).

450

36. FABRI, CHARLES An Introduction to Indian Art History. Tagore Profes­ sorship Lectures at Kerala University, unpublished manuscript, 1962. 200 pp. 37. FABRI, CHARLES “An outline history of Indian painting.” 1-3. In Cultural Forum, 1961: 1. March, pp. 24-27; 2. June, pp. 46-49; 3. Oct., pp. 84-87 + ills.

38. FABRI, CHARLES “Art criticism in India.” In Design 4/7 (1960) pp. 95-96.

39. FABRI, CHARLES “Art history.” In Cultural Forum 23. (Spec, issue.) (1964) pp. 97-99. 40. FABRI, CHARLES “Artists at the Industries Fair.” In Design 5/1 (1962) pp. 31-34. 41. FABRI, CHARLES “A strange temple at Bhubaneshwar: the Vaital Deul.” In Pushpanjali (Bombay) 2/1 (1965).

42. FABRI, CHARLES “Avinash Chandra today.” In Design 7/6 (1963) pp. 29-32. 43. FÁBRI, CHARLES “В. B. Mad hab: Stone as a Story Teller.” Book review in India and the World 1934, p. 19.

44. FABRI, CHARLES “Benjamin Rowland: The Art and Architecture of India. London 1953.” Book review in The Art Bulletin (New York) 36/2 (1954) pp. 143-145. 45. FABRI, CHARLES Bhagat. In Contemporary Indian Art Series. New Delhi, Lalit Kala Akademi, 1964.

46. FABRI, CHARLES “Buddhist Baroque in Kashmir.” In Asia (New York) 1939 Oct., pp. 593-598. 47. FABRI, CHARLES “Buddhist masterpieces 1-5.” In Kashmir 1/16 (1951) 17, 18, 21, 23.

48. FABRI, CHARLES “Classical Indian art.” In Design 7/7 (1963) pp. 114-117.

29*

451

49. FABRI, CHARLES “Contemporary art of India: a Symposium.” In Cultural Forum 5/3 (1963) pp. 28-33 + ills. 50. FABRI, CHARLES “Dhanraj Bhagat.” In Design 10/11 (1966) pp. 29-31. 51. FABRI, CHARLES “Dhanraj Bhagat: Tradition and modernity.” In Design 1/3 (1957) pp. 14-15.

52. FABRI, CHARLES Discovering Indian Sculpture: a Brief History. New Delhi, Affiliated East-West Press, 1970. 84 pp. + 52 pits. (Posthu­ mously published.) 53. FABRI, CHARLES “Early Indian architecture.” In Hemisphere (Syd­ ney) 9/3 (1955) pp. 20-25.

54. FABRI, CHARLES „Eine neue Begegnung mit der indischen Kunst.” In Das Kunstwerk (Sonderheft Indien) 21/11-12 (1959, Baden-Ba­ den) pp. 5-7. CH. FABRI “A new meeting with the Indian art.”* 55. FABRI, CHARLES “Famous mural paintings in India.” In India Cal­ ling, 1965 Oct. pp. 6., 8. 56. FABRI, CHARLES “Frescoes of Ajanta.” In Marg 9/1 (1955) pp. 61-76. 57. FABRI, CHARLES Fundamental History of Indian Art. Unpublished manuscript, completed in 1958. 495 pp. 58. FABRI, CHARLES “Gandhara and its offshoots.” In Marg 9/2 (1956) pp. 36-40. 59. FABRI, CHARLES “Gandhara, Mathura and Amaravati art.” In The March of India 13/9 (1961) p. 28.

60. FABRI, CHARLES “Graeco-Buddhist sculptures of the 7th century now in Lahore Museum.” In the Annual Bibliography of Indian Archaeo­ logy 1940, p. 123. 61. FABRI, CHARLES “Gupta art and mediaeval Baroque.” In The March of India 14/2 (1962) pp. 21-25.

452

62. FABRI, CHARLES “Hendendaagse Schilderkunst” [Contemporary Art of India]. In Vlaanderen (Antwerpen) 16/94 (1964 Jul.-Aug.) pp. 270-274. 63. FABRI, CHARLES “Hidden in private houses. — Some masterpieces of terracotta sculpture.” In The Illustrated Weekly of India 1942. Aug. 9.

64. FABRI, CHARLES “Indian art — a new point of view.” Delhi, Informa­ tion Service of India, n. d. 46 pp. 65. FABRI, CHARLES “Indian Miniatures of the Mughal School. London 1960.” Book review in Roopa-Lekha 32/2 (1961) pp. 108-109. 66. FABRI, CHARLES “Islamic art, architecture and painting.” In The March of India 14/1 (1962) pp. 36-38.

67. FABRI, CHARLES “Kashmir’s contribution to Indian painting.” In Kashmir 3/1 (1953 Jan.) pp. 5-6. 68. FABRI, CHARLES “Krishen Khanna.” In Design 9/3 (1965) pp. 25-28. 69. FABRI, CHARLES “Kumkum Dass.” In Design 11/3 (1967) p. 36.

70. FABRI, CHARLES “Mannerist art in India.” In Conspectus 2/3 (1956) pp. 51-56 + ills.

71. FABRI, CHARLES “Mathura of the Gods.” In Marg 7/2 (1954) pp. 8-22. 72. FÁBRI, CHARLES “Mesopotamian and early Indian art — comparions.” In Études d’orientalisme—publ. par le Musée Guimet á la mémoire de Raymonde Linossier. Vol. 2. Paris, 1932. pp. 203-253.

73. FABRI, CHARLES “Modem painters: Madhav Satwelkar.” In The March of India 4/3 (1952 Jan.-Febr.) pp. 25-28, 37. 74. FABRI, CHARLES “National Museum of India.” In Tourist News 3/1 (1954) pp. 14-17. 75. FABRI, CHARLES “Notes on Indian architecture.” In Welcome to In­ dia (New Delhi, 1965) pp. 11-14. 453

76. FABRI, CHARLES “Our miniature painting/’ In India Calling (1966 Apr.) pp. 1-2.

77. FABRI, CHARLES “One thousand years of art at Ajanta.” In Traveller in India 9/5 (1967) pp. 21-25. 78. FABRI, CHARLES “Problems of Indian architectural history.” In De­ sign 6/7 (1962) pp. 118-123.

79. FABRI, CHARLES “Quarters for low-income government employees.” InThe Indian Builder 4/4 (1956) pp. 44-46. 80. FABRI, CHARLES “Reflections on the International Exhibition 1953.” In Roopa-Lekha 24/1-2 (1953) pp. 53-57. 81. FABRI, CHARLES “Some little known nudes in Indian sculpture.” In Design 9/8 (1964) pp. 30-33. 82. FABRI, CHARLES “Stella Kramrisch: Dravida and Kerala in the Art of Travancore. Ascona 1954.” Book review in Artibus Asiae 17/3-4 (1954) pp. 328-330. 83. FABRI, CHARLES “Subject and form — A mistaken criterion in art history and criticism.” In Design 5/9 (1961) pp. 137-141.

84. FÁBRI, CHARLES “The attempt to crush the Buddha under a huge stone.” In Oostersch Genotsch, 6th Congress, Leyden, 1929. p. 23. 85. FABRI, CHARLES “The Bull of Aáoka.” In Indo-Asian Culture 5/2 (1952 Oct.) pp. 148-152.

86. FABRI, CHARLES The Development of Indian Art. Unpublished ma­ nuscript, n. d. 24 pp. 87. FABRI, CHARLES “The dramatic vision. (Exhibition of Ebrahim Alkazi.)” In Alkazi 9/12 (1965) pp. 31-32. 88. FABRI, CHARLES “The end of architecture.” In Apex (Journal of the Architectural Society, Delhi) 1/9 (1954) pp. 9-11.

89. FABRI, CHARLES “The Graeco-Buddhist art of Gandhara.” In India and Israel 5/8 (1953 Febr.) pp. 29-31.

454

90. FABRI, CHARLES The history of art of Orissa. Delhi—London, Orient Longman, 1974. XXIV 4- 220 pp. + CLXX pits. (Posthumously published.)

91. FABRI, CHARLES “The hundred temples of Aihole.” In The March of India 12/6 (1959) pp. 7-10. 92. FABRI, CHARLES “The India International Centre, New Delhi.” In Design 6/7 (1962) pp. 102-107.

93. FABRI, CHARLES “The Indian art puppetry.” In The March of India 14/10 (1962) pp. 19-23. 94. FABRI, CHARLES The Kashmir Buddhist School of Sculpture and other Researches in Kashmir and Jammu. Unpublished manuscript, n. d. 84 pp. + pits.

95. FABRI, CHARLES "The pundit and the people.” In Design 10/8 (1956) pp. 32-34.

96. FABRI, CHARLES “The sculpture of the Sun-temple — A study in styles.” In Marg 12/12 (1958 Dec.) pp. 33-43.

97. FABRI, CHARLES “The state of arts in Europe.” In Roopa-Lekha 34/1-2 (1964) pp. 22-27. 98. FABRI, CHARLES “The temples of Khajuraho.” In The March of India 12/4 (1960) pp. 20-25. 99. FABRI, CHARLES “The temples of Virhinjam, Kerala.” In Design 10/2 (1965) pp. 25-26.

100. FABRI, CHARLES “The truth about Ajanta.” In The Illustrated Week­ ly of India, 1958 Febr. 16., pp. 40-42. 101. FÁBRI, CHARLES “Two notes on Indian head-dress: the hair curl of a princess at Bamiyan and the head-dress of women in early India.” In Journal of the Royal Asiatic Society 1931, pp. 597-601. 102. FÁBRI, CHARLES „Un élément mésopotamien dans l’art de l’Inde.” In Journal Asiatique 217 (1930) pp. 298-302. CH. FÁBRI “A Mesopotamian element in Indian art.”* 455

103. FABRI, CHARLES “Wall paintings of the Khalifa El-Walid.” In Pa­ kistan Times Annual 1947, pp. 70-71.

104. FABRI, CHARLES “W. G. Archer: India and Modern Art. London 1959.” Book review in Roopa-Lekha 30/1-2 (1959 July) pp. 126128.

105. FEHÉR JUDIT „Indiai művészete a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeumban.” In Bethlenfalvy Géza-Puskás Ildikó (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 44-48. J. FEHÉR “Indian art in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art.’’* 106. FEHÉR JUDIT Lamaista művészet. Vezető a Körösi Csorna Sándor emlé­ kére rendezett kiállításhoz. Bp. Iparművészeti Múzeum, 1984. 48 pp. J. FEHÉR Lamaistic Art. Guide to the Exhibition Commemorating Alexander Свота de Kőrös’ Bicentenary. * 107. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN “Abhanga Motives in the Art of Ajanta and Wu-Tao-Tzu.” In In Memóriám Eduard Erkes. Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl Marx Universitat, Leipzig, 9. Jahrgang (1959/60) pp. 641-648. 108. FELVINCZI TAKÁTS ZOLTÁN „A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum.” In Távol-Kelet / Far East 1/1-3 (1936) pp. 11-31. Z. FELVINCZI TAKÁTS “The Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts.”* 109. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum Schwaiger Imre indiai ajándékáról szóló stílustörténeti le­ írás.” In Távol Kelet 1 (1936) pp. 21-22. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Stylistic description of the Schwaiger dona­ tion to the Hopp Museum.”*

110. FELVINCZI TAKÁTS ZOLTÁN A Kelet művészete. Bp. Dante, 1943. 234 pp. 4- 2 t. + 33 t. India művészete: pp. 45-73. Z. FELVINCZI TAKÁTS The Art of Orient.* 111. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Buddhistisches aus Ceylon und In­ dien.” In Pester Lloyd 1936 márc. 8. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Buddhist things from Ceylon and India.”*

456

112. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Die Buddhistische Spatantike in Mittelasien.“ In Pester Lloyd 1923 jún. 9. pp. 1-3. Z. FELVINCZI TAKÁCS “The late Buddhist Antiquity in Central Asia.”*

113. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „E. Baktay: India művészete. (The Art of India.) Bp. 1958. Képzőművészeti Alap.” Köny vismertetés / Book review in Acta Antiqua 9 (1961) pp. 471^473. Klny. is. 114. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Ein dreigestim indischer Kunst.” In Pester Lloyd 1936. jan. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Threefoldness of the Indian art.”* 115. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Ein wertvolles Geschenk für das Franz Hopp Museum/4 In Pester Lloyd 1924 nov. 5. Z. FELVINCZI TAKÁCS “I. Schwaiger’s valuable donation for the Francis Hopp Museum.” 116. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Ellura és Adzsanta barlangtemplo­ mai.” In Napkelet 16 (1938) pp. 245-250. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Cave-temples of Ajanta and Ellora.”*

117. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Ezt hoztam Ázsiából.” In Új Magyar­ ság Évkönyv 1938, pp. 205-208. Z. FELVINCZI TAKÁCS “This is brought from Asia.”*

118. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Gandhára-emlékek a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeumban. — Gandhára-stflus és ’Keszthelystflus’.” In Archaeológiai Értesítő 42 (1928) pp. 128-154. Klny. is. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Gandharan art pieces in the Museum of Eastern Asiatic Arts. Gandhára-style - Keszthely-style.”* 119. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Hopp Ferenc gyűjteménye.” In Ma­ gyar Iparművészet 17 (1914) pp. 68-80. Z. FELVINCZI TAKÁCS “The Collection of Ferenc Hopp.”*

120. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Keletázsiai művészet.” In Új Idők 1923 máj. 26., pp. 324-326. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Contacts between Indian and Chinese Bud­ dhist art.”*

457

121. FELVINCZI TAKÁTS ZOLTÁN „Indiai és kínai buddhista művészeti kapcsolatok. Emlékek a Hopp Ferenc Múzeumban.” In Lyka Károly Emlékkönyv [75. születésnapjára.] Bp. 1944. pp. 291-297. (Klny. is). Z. FELVINCZI TAKÁCS “Contacts between Indian and Chinese Bud­ dhist art. Objects in the Ferenc Hopp Museum.”* 122. FELVINCZI TAKÁTS ZOLTÁN „Keleti művészeti kiállítás.” In Mű­ gyűjtő 1929, pp. 167-171. Z. FELVINCZI TAKÁCS Exhibition of Oriental art. * 123. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Kölcsönhatások a Távol-Kelet mű­ vészetében.” In Túrán I. (1913) pp. 2-9. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Interactions in the Oriental Art.”* 124. FELVINCZI TAKÁCS, ZOLTÁN “Kushana art in the Franz Hopp Mu­ seum at Budapest and some related art products.” In Journal of the Indian Society of Oriental Art 5 (1939) pp. 171-176. 125. FELVINCZI TAKÁCS, ZOLTÁN „Mittelasiatische Spatantike und ’Keszthelykultur’.** In Jahrbuch der asiatischen Kunst 2 (1925) pp. 23-25. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Central-Asian Late Antiquity and the ‘Keszthely culture4.”*

126. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Nagy-Ázsia művészete.” InSzékelység 2 (1933) pp. 23-32. Z. FELVINCZI TAKÁCS “The art of Greater Asia.”*

127. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN „Nagy-Ázsia művészetéről.” In Magyar Szemle 18 (1933) pp. 258-268. Z. FELVINCZI TAKÁCS “On the art of Greater-A si a.”* 128. FELVINCZI TAKÁCS, ZOLTÁN „Natúr und Kunst in Ceylon.” In Pes­ ter Lloyd 1936 febr. 28., pp. 1-2. Z. FELVINCZI TAKÁCS “Nature and Art in Ceylon.”* 129. FELVINCZI TAKÁCS, ZOLTÁN “Some Irano-Hellenistic, Indian and Eastern Asiatic elements in the art of the Great Migration in Hun­ gary.” In Journal of the Indian Society of Oriental Art 2 (1937) pp. 17-22.

458

130. FELVINCZI TAKÁCS, ZOLTÁN „Zűr Deutung der Kunst Asiens.“ In Orientalische Literaturzeitung 35 (1932) pp. 1-7. Z. FELVINCZI TAKÁCS “To the interpretation of Asian art.’4 131. FERENCZY, LÁSZLÓ “A Saljuk bronze from Iran. A present from Sir Aurél Stein.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 8 (1965) pp. 131-144.

132. FERENCZY, LÁSZLÓ “Buddhist works of art in the Ferenc Hopp Mu­ seum of Eastern Asiatic Arts.” In Orientations (HongKong) 1987/3, pp. 30-41. 133. FERENCZY, LÁSZLÓ „Fine and industrial arts of Asian countries in Hungary. The Francis Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts in Budapest.” In Orient (Prága) 1967/3 pp. 95-97. 134. FERENCZY, LÁSZLÓ “Handbook to the collections of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts.” In A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum Emlékkönyve. Bp. 1969. pp. 113-127. 135. FERENCZY, LÁSZLÓ “Report on the activities of the Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts in 1971.” In Ars Decorativa 1 (1973) pp. 209210.

136. FERENCZY, LÁSZLÓ „Zwei Devataköpfe aus den Wandmalereien der Maya-Höhlen in Kyril.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 10 (1967) pp. 167-174. L. FERENCZY “Two Devata-heads from the wallpaintings of the Maya Caves in Kyril.”* 137. GENTHON ISTVÁN „Schöfft Ágoston, India pesti festője.” In Művészet 1966/11, pp. 12-14. I. GENTHON “Ágoston [August] Schoefft, Hungarian painter of India.”*

138. GERCSIKOV, A. „Penge Indiából.” In Interpress Magazin 1981/3, pp. 124-127. A. GERCHIKOV “Blade from India.”* 139. GERMANUS GYULA „Magyar-indiai festoművésznő emlékkiállítása a delhi Nemzeti Galériában.” (Amrita Sher-Gil.) In Magyar Nemzet 1972 jún. 14., p. 8. GY. GERMANUS “Commemorative exhibition of an Indo-Hungarian paintress [Amrita Sher-Gil] in the National Gallery, New Delhi.”*

459

140. GUSZEVA, NATALJA „Istenek az üvegen.” In Interprese Magazin 1984/2, pp. 8-10. N. GUSZEVA “Gods on glass—glass painting.”

141. (hajdú) [HAJDÚ JÁNOS] „Modem indiai művészet.” In Magyar Nem­ zet 1979 márc. 21., p. 4. J. HAJDÚ “Modern Indian art.”* 142. HALÁSZ GYÖRGY „’Böskénél * Indiában.” In Magyar Hírlap 1979 júl. 14., p. 6. GY. HALÁSZ “Visiting ‘Böske’ [Elisabeth Brunner] in India.”

143. (harangozó) [= HARANGOZÓ MÁRTA] „Modem indiai művészet.” In Esti Hírlap 1979 márc. 13., p. 2. M. HARANGOZÓ “Modern Indian art.”* 144. HARMATTA JÁNOS “T. Horváth: The Art of Asia. Bp. 1954, 25 1. + 112 t.” Könyvismertetés in Antik Tanulmányok 4 (1957) p. 136. J. HARMATTA Book review: “T. Horváth: The Art of Asia.”

145. HAVAS LUJZA „Kiállításról kiállításra: Indiai népművészet [kiállítás a Nemzeti Galériában].” In Magyar Hírlap, 1972 nov. 15., p. 6. L. HAVAS “Indian art exhibition in the National Gallery.”* 146. HORVÁTH TIBOR Ázsia művészete a budapesti Hopp Ferencz Kelet­ ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményeiben. A Magyar Múzeumok sorozatban. Bp. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1954. 26 pp. + 112 t. Ebben: India—Pakisztán—Nepál: 82-100 kép. T. HORVÁTH The Art of Asia — in the Collection of the Hopp * Museum. 147. HORVÁTH TIBOR „Beszámoló a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum 1956-59. évi eredményeiről.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 3-4 (1959) pp. 281-285. T. HORVÁTH “Report on the activities of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts between 1956 and 1959.”*

148. HORVÁTH, TIBOR “Dr. Zoltán T. Felvinczi, the Asian Art Museum expert is no more.” In News from Hungary (New Delhi) 3/10 (1965).

460

149. HORVÁTH TIBOR „Hátsóindia és Indonézia művészete. A Keletázsiai Művészeti Múzeum kiállítása.” Bp. TTIT 1953. In Élet és Tudomány 8/49 (1953). T. HORVÁTH “The art of Indochina and Indonesia. Exhibition of the Hopp Museum.”* 150. HORVÁTH TIBOR „Indiai képzőművészeti kiállítás.” In Képzőművé­ szeti és iparművészeti tudósító 6/2 (1956). T. HORVÁTH “Indian art exhibition.”* 151. HORVÁTH, TIBOR “Report on the activities of the Ferenc Hopp Mu­ seum of Eastern Asiatic Arts in the years 1959-1961.” In Az Iparmű­ vészeti Múzeum Évkönyvei 6 (1963) pp. 171-182.

152. HORVÁTH, TIBOR “Report on the activities of the Ferenc Hopp Mu­ seum of Eastern Asiatic Arts in 1962.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 7 (1964) pp. 159-170. 153. HORVÁTH, TIBOR “Report on the activities of the Ferenc Hopp Mu­ seum of Eastern Asiatic Arts in 1963.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 8 (1965) pp. 121-129. 154. HORVÁTH, TIBOR “Report on the activities of the Ferenc Hopp Mu­ seum of Eastern Asiatic Arts in 1964.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 9 (1966) pp. 151-160.

155. HORVÁTH, TIBOR “Report on the activities of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts in 1965-66.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 10 (1967) pp. 129-156.

156. HORVÁTH, TIBOR “Report on the activities of the Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts in 1967.” In Az Iparművészeti Múzeum Év­ könyvei 11 (1968) pp. 123-142. 157. HORVÁTH, TIBOR “Report on the activities of the Ferenc Hopp Mu­ seum of Eastern Asiatic Arts in 1968.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 12 (1969) pp. 141-157.

158. HORVÁTH, TIBOR “Report on the activities of the Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts in 1969 and 1970.” In Az Iparművészeti Mú­ zeum Évkönyvei 13 (1970) pp. 81-113.

159. HORVÁTH, TIBOR The Art of Asia. Bp. 1954. 25 pp. + 112 pits. 461

160. HORVÁTH, TIBOR “The foundation and development of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts.” In Az Iparművészeti Mú­ zeum Évkönyvei 12 (1969) pp. 163-165. 161. HORVÁTH, VERA “Additional material to the iconography of the socalled bearing-goddess.” In Ars Decorativa 1 (1973) pp. 55-59.

162. HORVÁTH VERA Az indiai művészet évezredei. Gink Károly felvéte­ leivel. Bp. Corvina 1980. 57[7] pp. + XX színes + 131 fekete-fehér fotó.; 19822. V. HORVÁTH Millenia of the Indian Art. * 163. HORVÁTH, VERA “Gandhara stone carvings in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts.” In Acta Orientalia 26 (1972) pp. 315-356. 164. HORVÁTH VERA Indiai és javai művészet. Indian and Javanese Art. Válogatás a Hopp Ferenc Múzeum anyagából. Selection of the Col­ lections of the Francis Hopp Museum of Eastern-Asiatic Arts. Bp. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 1982. 78 pp. 165. HORVÁTH VERA Görög istenek Indiában. Gandhára művészete. Körösi Csorna Kiskönyvtár 15. Bp. Akadémiai, 1977. 167 pp. V. HORVÁTH Greek Gods in India. The Art of Gandhára. *

166. HORVÁTH VERA Indiai és hátsó-indiai művészet. A katalógust írta, a kiállítást rend. H. V., közreműködött Miklós Pál. Bp. Iparművé­ szeti Múzeum, Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum, 1986. 43 pp. V. HORVÁTH Indian and South-East Asian Art. * Guide to the exhibi­ tion. 167. HORVÁTH, VERA “Kashmir shawls in the Museum of Applied Arts.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 9 (1966) pp. 101-225.

168. HORVÁTH VERA Lamaista hitvilág. Kiállítás a Hopp Ferenc KeletázsiaMűvészeti Múzeum gyűjteményéből. Bp. 1980. Iparművészeti Múi zeum. Rend, és a katalógust bev. Bp. [1980] MSZH Ny. 14 pp. V. HORVÁTH Lamaistic Beliefs. Guide to the exhibition. 169. HORVÁTH, VERA “Maurya Mother Goddess figurines. ” In Az Iparmű­ vészeti Múzeum Évkönyvei 10 (1967) pp. 157-165. 462

170. HORVÁTH VERA ,,Textilek az indiai gyűjteményben.” In Az Iparmű­ vészeti Múzeum Évkönyvei 11 (1968) pp. 169-180. V. HORVÁTH “Textiles in the Collection of the Indian Department.”*

171. Indiai képzőművészeti kiállítás — Nemzeti Szalon 1956. Rendezte a Kul­ túrkapcsolatok Intézete és a Műcsarnok. Bp. [1956] 32 pp. Exhibition of Indian Fine Art. * 172. „India textilművészete.” A The Times of India cikke nyomán. In Élet és Tudomány 1964/49 pp. 2346-2347. “The textile art in India.”* Transl. based on an article in The Times of India. 173. „Indiai népművészeti kiállítás a Nemzeti Galériában.” In Népszabadság 1972 nov. 10., p. 6. “Indian art exhibition in the National Gallery.”* 174. KALMÁR GYÖRGY „Gade világa.” In Népszabadság 1970máj. 22., p. 7. GY. KALMÁR “The world of Gade.”* 175. KALMÁR GYÖRGY „Hebbar.” In Népszabadság [?] 1968 szept. 30. GY. KALMÁR “Hebbar.”* 176. Keleti lakkművesség: Kína-Japán-India. Kiállítás a Nagytétényi Kas­ télymúzeumban a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményéből. A kiállítást rend, és a katalógust írták: CSEH ÉVA, HORVÁTH VERA, VIDA JÁNOS. Bp. 1981. Oriental lacquerwork: China-Japan-India. * Guide to the Exhibition. 177. KERTÉSZ К. RÓBERT Ceylon építészete. In A Magyar Mérnök és Építész-Egylet Közlönye 1906. Bp. 1908. 20 pp. Klny. is. R. K. KERTÉSZ The Architecture of Ceylon. *

178. К. G. [KOVÁCS GYÖRGY] ‘‘Report on the activities of the Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts in 1973.” In Ars Decorativa 3 (1975) pp. 167-168. 179. K. G. [KOVÁCS GYÖRGY] “The Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts in 1974.” In Ars Decorativa 4 (1976) p. 171.

463

180. KOVÁCS, GYÖRGY “Pancamahárak^ásütráni. The Sűtra-s of the Five Great Protectors.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 6 (1963) pp. 197-212. (Description of the manuscript: pp. 197-198; TÓTH EDIT “The iconography of the portraits of the Pancarak^a-Manu­ script”: pp. 199-212.) Repr. in Asiatic Review. Art and Letters 1 (1964) pp. 61-69. 181. (köves) [= KÖVES RÓZSA] ,,Amrita Sher-Gil.” In Magyar Nemzet 1984 júl. 15., p. 10. [R. KÖVES] “Amrita Sher-Gil.”* 182. LEITNER, G. W. “Graeco-Buddhistic sculptures.” In Asiatic Quarterly Review Sr. II. Vol. VIII (1894) pp. 186-189. Also: in Indian Anti­ quary 2 (1873) p. 242.

183. LISZCOVA, O. „Indiából.” In Szovjetunió 1987/8, pp. 28-29. O. LISTSOVA “From India.”* 184. LOSONCI MIKLÓS „Amrita Sher-Gil művészetének forrásai.” In Művé­ szettörténeti Értesítő 23 (1974) pp. 308-317. M. LOSONCI “Sources of Amrita Sher-Gil’s art.”* 185. LOSONCI MIKLÓS „Amrita Sher-Gil vendégkönyve.” In Pestmegyei Hírlap 1976 jan. 3. M. LOSONCI “Amrita Sher-Gil’s Visitor’s Book.”* 186. LOSONCI MIKLÓS „Kiállítás a Műcsarnokban: Modem indiai képzőmű­ vészet.” In Pestmegyei Hírlap 1979 márc. 14., p. 4. M. LOSONCI “Exhibition in the Műcsarnok [= Exhibition Hall]: Mo­ dern Indian art.”*

187. Mai indiai képzőművészet. Magyar Nemzeti Galéria, 1972 febr. 19-márc. 12. Katalógus, szerk. Néray Katalin. Bp. 1972. 32 pp. Contemporary Indian Fine Arts Exhibition in the Hungarian National Gallery, 1972. * Guide. 188. MAJOR GYULA „A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum emlék­ kiállítása: Ázsia művészete.” In Az Iparművészeti Múzeum Évköny­ vei 5 (1962) pp. 144-145. GY. MAJOR “Memorial Exhibition of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arte: The Art of Asia.” Idem, pp. 127-143.

464

189. MIKLÓS PÁL A tunhuangi Ezer Buddha barlangtemplomok. Bp. Magyar Helikon, 1959. 126[6] pp. + 32 színes tábla. P. MIKLÓS The Thousand Buddhas Cave-Temples in Tun-huang. * 190. „ Mithi la női festészete.” Az Unesco Features cikke nyomán. Ford. N. N. In Élet és Tudomány 1975/30 pp. 1434-1435. “Painting women of Mithila.”* Transl. based on the article of the Unesco Features.

191. MODE, HEINZ A nő az indiai művészetben. Ford. Székely András. Bp. Corvina, 1971. 52 pp. + 118 t. H. MODE The Woman in the Indian Art. * Transl. from German: Die Frau in der indischen Kunst, Edition Leipzig, 1970. 192. M. TÓTH EDIT „Mesés India. India ősi kultúrája/9 In Világ Ifjúsága 11/5 (1957) pp. 10-13. E. M. TÓTH “Fairy India. The ancient culture of India”.* 193. MURÁNYINÉ TÓTH EDIT „A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum újabb tibeti szerzeményei.99 In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 3-4 (1959) pp. 341-351. E. MURÁNYI-TÓTH “New acquisitions of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts.”*

194. Modern indiai művészet. Kiállítás a Delhi Modem Művészeti Galéria anyagából a húszas évektől napjainkig, Műcsarnok 1979. A kataló­ gust szerk. Néray Katalin. Bp. Statisztikai Kiadó, 1979. 60 pp. Modern Indian Art. Exhibition from the Material of the Delhi Modern Art Gallery. * Guide. 195. PERNECZKY GÉZA „Indiai miniatűrök az Emst Múzeumban.99 In Magyar Nemzet 1965 júl. 17., p. 7. G. PERNECZKY “Indian miniatures in the Ernst Museum.”* 196. RAWSON, PHILIP Az indiai civilizáció. A Múlt születése sorozatban. Ford. Gáthy Vera. A fordítást szakmailag ellenőrizte Puskás Ildikó. Bp. Helikon, 1984. 159 pp. PH. RAWSON Indian Asia. Transl. from English. 197. RÁSONYI, LYDIA “A demon-mask from Ceylon.99 In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 6 (1963) pp. 213-219.

30

465

198. Régi tibeti és nepáli művészet. Kiállítás a Miskolci Galériában a budapesti Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményéből. A kiállítást rendezte és a katalógust írta dr. Horváth Vera művészet­ történész munkájának felhasználásával SZABÓ BÉLA múzeológus. Miskolc, Miskolci Galéria, 1982. 4 + 12 pp. + 15 t. Ancient Art of Tibet and Nepal. * Exhibition-guide.

199. SASS BRUNNER FARKAS, ELISABETH Mrs. [Sass Brunner Ferencné Farkas Erzsébet ]-BRUNNER, ELISABETH [BRUNNER ERZSÉ­ BET] Mystic India through Art. Reprod. of paintinge by Foreword by К. H. Vakil. Introductions by Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, etc. Tokyo, 1937. 130 pp. + 1 map. 200. SIVARAMAMURTI, C. “The expressive quality of Indian sculpture.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 12 (1969) pp. 203-210. 201. STEIN, Sir AURÉL The Thousand Buddhas. Ancient Buddhist Paintings from the Cave-Temples of Tun-huang. London, 1921. XII-65 pp. + + XLVII Plates.

202. SZABÓ LÁSZLÓ “Amritá Sher-Gil.” In Bethlenfalvy Géza-Puskás Ildikó (szerk.) India magyar szemmel. Bp. Indiai Követség, 1987. pp. 40-43. L. SZABÓ “Amrita Sher-Gil.”* 203. TAKÁCS [TAKÁTS] ZOLTÁN, FELVINCZI ld. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN.

204. TÉRJÉK JÓZSEF “A lamaista ikonometria.” In Keletkutatás 1973, pp. 147-156. J. TÉRJÉK “Lamaistic iconometry.”* 205. TERSZTYÁNSZKY KRISZTINA „A Krisna-kultusz gyöngyszemei. In­ diai selyemfestmények Marcaliban.” In Somogyi Néplap 1984 jan. 22., p. 5. K. TERSZTYÁNSZKY “Gems of the Кода cult. Indian silk-paintings in Marcali.”* 206. “The Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts in 1972.” In Ars Decorative 2 (1974) pp. 237-242.

207. “The Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts in 1975.” In Are Decorativa 5 (1977) p. 205. 466

208. “The International Conference held on the occasion of the Fiftieth Anni­ versary of the Foundation of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 12 (1969) pp. 161-162. 209. TÓTH EDIT „A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum újabb tibeti szerzeményei/Recent Tibetan acquisitions of the Ferenc Hopp Mu­ seum of Eastern Asiatic Arts.” In Az Iparművészeti Múzeum Év­ könyvei 3-4(1959) pp. 341-353.

210. TÓTH EDIT „Baktay Ervin: India művészete.” Könyvismertetés in Művészettörténeti Értesítő 8 (1959) pp. 167-168. E. TÓTH Book review : “E. Baktay: The Art of India.”* 211. TÓTH, EDIT “Bronze lamps of India in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts.” In Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde, Dresden 25 (1965) pp. 153-161 + 3 pits. 212. TÓTH, EDIT „E. Baktay: Die Kunst Indiens. Terra Verlag. Budapest 1963, 494 p., 444 ills., 6 plates in colour.” Könyvismertetés / Book review of the German translation of “E. Baktay: The History of Indian Art.”* In Acta Orientalia 17 (1964) pp. 360-361. 213. TÓTH, EDIT ‘ "Indische Kunst. ’ ’ Könyvismertetés, in A eta Ethnographi ca 8 (1959) pp. 145-146. E. TÓTH Book review: “Indian Art.”

214. TÓTH EDIT Nepál művészete a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Mú­ zeumban. With English summary. Bp. 1963. 42 pp. E. TÓTH The Art of Nepal in the Hopp Museum of Eastern Asiatic * Arts. 215. TÓTH EDIT „Patkó Imre-Rév Miklós: Tibet.” Könyvismertetés in Acta Ethnographica 7 (1958) pp. 445-446. E. TÓTH Book review : “I. Patkó-M. Rév: Tibet.”*

216. TÓTH EDIT „R. Tagore, a festő.” In Művészet, 1961/6, pp. 12-13. E. TÓTH “R. Tagore the painter.”* 217. TÓTH, EDIT “Terracottas from the Gupta period 1-2.” In Az Iparmű­ vészeti Múzeum Évkönyvei. 1. rész: 7 (1964) pp. 211-224; 2. rész: 8 (1965) pp. 225-244. 30*

467

218. TÓTH, EDIT “Terracottas from the Kushan period.” In Az Iparművé­ szeti Múzeum Évkönyvei 8 (1965) pp. 167-178. 219. TÓTH, EDIT “Water-pots with Gujarati inscriptions in the Museum.” In Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 6 (1963) pp. 231-246.

220. WAGNER ISTVÁN „Modern indiai művészet. Tárlat a Műcsarnokban.” In Magyar Hírlap 1979 márc. 18., p. 4. I. WAGNER “Modern Indian art. Exhibition in the Műcsarnok [= Ex­ hibition Hall].”* 221. WAGNER ISTVÁN „Tárlat- soron kívül: Vendégünk Indiából.” [M. F. Husain képei.] In Magyar Hírlap 1981 okt. 29., p. 6. I. WAGNER “Guest from India. [M. F. Husain]”* 222. WOJTILLA, GYULA Amrita Sher-Gil and Hungary. New Delhi-Bombay, etc. Allied Publishers Private Ltd., 1981. X + 77 pp. + 14 pits. 223. WOJTILLA, GYULA „Horváth Vera, Görög istenek Indiában. Gandhára művészete. Bp. 1977.” Könyvismertetés/Book review (in English: “V. Horváth: Greek Gods in India. The Art of Gandhára.”*) in Acta Orientalia 32 (1978) pp. 255-256. 224. Zajti Ferencz indiai gyűjteményének kiállítása az Országos Magyar Ipar­ művészeti Múzeum kupolatermében 1929 nov. 21-tol dec. 15-ig. Bp. Országos Magyar Iparművészeti Múzeum. 20 pp. Exhibition of Ferencz Zajti’s Indian Collection in the Cupole Hall of the Hungarian Museum of Applied Arts, November 21-December 15, 1929.

225. ZAMOSKIN, A. India mai művészete. Fordítás az Искусство 16/1. számából. Bp. Országos Műszaki Könyvtár, 1953. 12[11] pp. Kő­ nyomat. A. ZAMOSHKIN Present-day Indian Art. * Transl. from Russian.

468

20. Zene Tánc

Music Dance

1. „A cshau maszkok.” ARKAGYIJ ORLOV cikke nyomán а Вокруг Света-ból. In Universum 1985/1, pp. 34-39. “The Chhau masks.”* Transl. based on A. Orlov's article.

2. Az indiai klasszikus zene a Magyar Rádióban 1986. KOZMA ANDRÁS sorozata. Szerk. Alföldy Boruss István és Máder László. Indiai zenei műszótárral. Kiadta a Magyar Rádió Zenei Főosztálya, Bp. 1986. 22 pp. Indian Classical Music in the Hungarian Radio, 1986. * 3. BARRICELLI, JEAN-PIERRE “Explorations in the interrelations of literature and music in a non-westem context: China, Japan, India and Africa.” In Neohelicon 10/1 (1983) pp. 69-87. 4. CSELOMBITYKO-BELJAJEVA, GALINA „Régi indiai eposz nyomán. A szovjet balettszínház új darabja.” In Táncművészet 1980/10, pp. 21-22. G. CHELOMBIT’KO-BELYAYEVA “The new performance of the So­ viet Ballet Theatre — adaptation of an ancient Indian epic.”*

5. CSETERÁS ANDREA „Kalama Andalam—Keralai együttes Magyaror­ szágon.” In Esti Hírlap 1976 aug. 4. A. CSETERÁS “Kalama Andalam — Keralan Ensemble in Hungary.”* 6. FABRI, CHARLES [= FÁBRI KÁROLY] “Ballet costume in Akbar’s time.” In Marg 7/1 (1953) pp. 17-22. 7. FABRI, CHARLES “Bells on their toes: some Indian dancers I have known.” In Western Railway Annual 1954, pp. 51-63.

469

8. FABRI, CHARLES “Classical dances of India.” In Quest (Bombay) 1968 July-Sept. pp. 71-73. 9. FABRI, CHARLES “Dance dramas of Tagore.” In Natya, Tagore issue. 1960, pp. 10-15.

10. FABRI, CHARLES “Dance in India.” In Indo-Asian Culture, 1961 July, pp. 70-80.

11. FABRI, CHARLES “IntroductiontoOrissi dance.” In Marg 13/2 (1960) pp. 4-5. 12. FABRI, CHARLES “Present trends in Indian dancing and painting.” In India in 1951. (A collection of articles.) Delhi, Indian Information Service, 1952 Jan. 26., pp. 39-42. 13. FABRI, CHARLES “The art of Miss Yamini Krishnamurti.” In Design 7/7 (1963) pp. 143-144. 14. FABRI, CHARLES “The ballet in India.” In Design 9/5 (1965) pp. 111-120.

15. FABRI, CHARLES “The Kathak costumes in Mughal times.” In Marg 12/4 (1959 Sept.) pp. 58-61. 16. FABRI, CHARLES “What to do with the Kathakali stage?” In Kathakali, Journal of the International Centre for Kathakali 1/3 (Hew Delhi 1961) pp. 27-29.

17. FABRI, CHARLES “World famous musicians compare Indian and Western music.” (An interview with Yehudi Menuhin on Indian music.) Originally in Statesman, republ. in News Feature 1964 Febr. 14., pp. 1-5. 18. FODOR LAJOS „Erdei szellemek dala.” In Esti Hírlap 1982 nov. 8., p. 2. L. FODOR “Song of the forest ghosts.”*

19. FUJII SEIISHIN „A buddhizmus és a zene. / Der Buddhismus und die Musik.” In Kodály Zoltán Emlékkönyv 65. születésnapjára. Bp. Magyar Néprajzi Társaság, 1943. (Klny. is.) 4 pp. FUJII SEIISHIN The Buddhism and the music *

470

20. (gách) [= GÁCH MARIANNE] „Indiai művészek bemutatkozása.” In Film Színház Muzsika 1972/42, p. 21. M. GÁCH “Debut of Indian artists.”*

21. GÁTHY VERA „Indiai művészek a Patakyban.” In Táncművészet 13/3 (1988) pp. 3-4. V. GÁTHY “Indian artists in the Pataky.”*

22. HALMOS ISTVÁN „Táncemlékek Pakisztánból/’ In Táncművészet 1978/10, pp. 21-23. I. HALMOS “Dance souvenirs from Pakistan.”* 23. HORTOBÁGYI LÁSZLÓ „India klasszikus zenéje 1-5.” In Muzsika. 1: 1976/5, pp. 39-42; 2: 1976/7, pp. 43-45; 3: 1976/9, pp. 46-18; 4: 1976/10, pp. 41-44; 5: 1976/11, pp. 41-47. L. HORTOBÁGYI “Classical Indian music 1-5.”*

24. „Indiai művészegyüttes — Prágai színház Budapesten. ” In Magyar Hírlap 1972 okt. 5., p. 8. “Indian artists—Theatre from Prague in Budapest.”* 25. KAÁN ZSUZSA Egyetemes tánctörténet I. A táncművészet története az őskortól a XIX. századig. Bp. Állami Balett Intézet, é. n. 123 pp. ZS. KAÁN A History of Dance from the Prehistory to the 19th Century. *

26. KAÁN ZSUZSA „Siva ajándéka.” In Muzsika 1984/2, pp. 13-15. ZS. KAÁN “The gift of Shiva.”* 27. KALMÁR GYÖRGY „A Kalakshetra sikere.” In Népszabadság 1970 márc. 10., p. 6. GY. KALMÁR “The success of the Kalák^etra.”* 28. KÁRPÁTI JÁNOS „Az indiai művészek 1981 szept. 27-i koncertjéről.” In Muzsika 1981/12, pp. 17-19. J. KÁRPÁTI “Indian artists’ concert on 27th September, 1981.”*

29. KÁRPÁTI JÁNOS Kelet zenéje. Bp. Zeneműkiadó, 1981. 327 pp. Ebben: Véda-recitálás, a hinduizmus ősi hagyománya (pp. 65-70); A tibeti buddhizmus zenéje (pp. 71-77). Udvari zene: India (pp. 151-166). Zene és dráma: India (pp. 209-225). Kislexikonnal. J. KÁRPÁTI Oriental Music. *

471

30. KÖRTVÉLYES GÉZA ,,Az indiai táncművészet ünnepe. A Kalakshetraegyüttes vendégjátéka.” In Magyar Nemzet 1970 márc. 6., p. 4. G. KÖRTVÉLYES “Festival of the Indian dance. The Kaláksetra in Hungary.”* 31. KÖRTVÉLYES GÉZA ,,Indiai művészek tánckoncertje a Fővárosi Ope­ rettszínházban.” In Magyar Nemzet 1972 okt. 7., p. 4. G. KÖRTVÉLYES “Dance-concert by Indian artists in the Operetta Theatre.”*

32. MAÁCZ LÁSZLÓ „Kontinensek üzenete.” In Táncművészet 1976/1» pp. 26-28. L. MAÁCZ “The Message of Continents.”* 33. MAÁCZ LÁSZLÓ „Az indiai táncegyüttes bemutatkozása.” In Magyar Hírlap 1970 márc. 7., p. 9. L. MAÁCZ “Début of the Indian dance ensemble.”* 34. (Maácz) [= MAÁCZ LÁSZLÓ] „Indiai táncdrámák.” In Magyar Nemzet 1982 nov. 2.» p. 3. L. MAÁCZ “Indian dance-dramas.”* 35. M. L. [= MAÁCZ LÁSZLÓ] „Kerala Kalámandalam.” In Magyar Nem­ zet 1976 aug. 10., p. 4. L. M. “The Kalámandalam from Kerala.”*

36. MAJOR RITA „A Szkéné vendégei Araso és Usha.” In Táncművészet 1983/5, p. 34. R. MAJOR “The guests of the Skene: Arasu and Usha.”*

37. MEHTA, MADHUKANT „A tánc az indiai filmeken.” In Filmvilág 1960 szept. 15., pp. 30-31. M. MEHTA “The dance in the Indian films.”* Transl.

38. MENON, NARAYANA “The music of India.” In Bulletin of the Inter­ national Kodály Society 1986/2, pp. 3-5. 39. MENUHIN, YEHUDI-DAVIS, CURTIS W. Az ember zenéje. Bp. Zeneműkiadó, 1981. 318 pp. + 8 t., 19822. Ebben: Az indiai zenéről többször, keen: pp. 59-61. Y. MENUHIN-C. W. DAVIS The Music of Man. Transl. from English.

472

40. M. G. Р. [MOLNÁR GÁL PÉTER] „Kathakali.” In Népszabadság 1976 aug. 6., p. 7. P. MOLNÁR GÁL “Kathakali ”♦ 41. NÁDOR TAMÁS dr. „A Pécsi Balett Indiában.” In Muzsika 1971/3, p. 29. T. NÁDOR “The Pécs Ballet in India.”* 42. PÁLYI ANDRÁS „Indiai művészek bemutatkozása.” In Magyar Hírlap 1972 okt. 9., p. 6. A. PÁLYI “Début of Indian artists.”*

43. PERNYE ANDRÁS „Két fuvola és egy dob csodája. ’ ’ In Magyar Nemzet 1966 máj. 10., p. 4. A. PERNYE “The miracle of two flutes and a drum. Vijay Raghava Rao and his ensemble.”* 44. R. A. [= RAJK ANDRÁS] „Hindu tánc-, ének- és zeneművészek a Madách Színházban.” In Népszava 1970 márc. 8., p. 9. [A. RAJK] “Hindu dance-, song- and music-artists in the Madách Theatre.”*

45. RÁNKI GYÖRGY „öt hét Indiában 1-2.” In Muzeika 1971/10, pp. 19-22, 1971/11, pp. 22-24. GY. RÁNKI “Five weeks in India.”* 46. SCIPIADES „A Kathak Kedra.” In Magyar Hírlap 1987 nov. 12., p. 6. SCIPIADES “The Kathak Ke[n]dra.”*

47. SÍPOS ISTVÁN dr. „A Kalakshetra indiai művészegyüttes vendégszerep­ lése.” In Muzsika 1970/5, pp. 43-45. I. SÍPOS “The Kaláksetra in Budapest.”* 48. SÍPOS ISTVÁN „Az indiai Kalakshetra Akadémia.” In Táncművészeti Értesítő 1970/2, pp. 53-60. I. SÍPOS “The Indian Kaláksetra Academy.”*

49. SrPOS ISTVÁN dr. „Az indiai táncokról és táncmozgalomról.” In Nép­ művelés 1963/1, pp. 34-35. I. SÍPOS “The Indian dances and dance-movement.”* 50. SÍPOS ISTVÁN „Az indiai táncok története és kialakulása.” In Muzsika 1968/4, p. 42. I. SÍPOS “The history and origin of Indian dances.”*

473

51. SÍPOS ISTVÁN dr. „Az ’Új India’ művészegyüttes vendégjátéka.” In Muzsika 1964/11, pp. 17-18. I. SÍPOS “The performance of the ‘New India * Company in Hungary.”* 52. SÍPOS ISTVÁN „Bemutatjuk vendégünket: Mohan Khokar professzort.” In Táncművészeti Értesítő 1969/1, pp. 64-69. I. SÍPOS “Our guest: Professor Mohan Khokar.”* 53. SÍPOS ISTVÁN dr. „Beszélő kezek.” In Muzsika 1964/9, pp. 36-38. I. SÍPOS “Talkative hands.”* 54. SÍPOS ISTVÁN „Indiai művészegyüttes vendégszereplése.” In Muzsika 1969/1, pp. 22-23. I. SÍPOS “Performance of an Indian dance-company.”* 55. SÍPOS ISTVÁN „Odisszi táncok Indiában és nálunk.” In Táncművészeti Értesítő 1972/3, pp. 11-15. I. SÍPOS “Odissi dances in India and Hungary.”*

56. SÍPOS ISTVÁN „Ravi Sankar, a szitár művésze.” In Népművelés 1967/7, pp. 42-43. I. SÍPOS “Ravi Shankar, the master of the sitar.”* 57. SZ. B. „Kathakali-táncosok Magyarországon.” In Népszava 1976 aug. 6., p. 5. B. SZ. “Kathakali-dancers in Hungary.”* 58. SZOMORY GYÖRGY „’ötven év * Mehtát várva.” In Magyarország 1987/46, p. 26. GY. SZOMORY ‘“Fifty years’ waiting for Mehta.”*

59. SZŐNYEI TAMÁS „A Calcutta-trió.” In Magyar Ifjóság 1982 ápr. 23., pp. 28-29. T. SZÖNYEI “The Calcutta Trió.”* 60. SZÖNYEI TAMÁS „A mester: Ravi Shankar. A tanítvány: Kozma And­ rás.” In Magyar Ifjúság 1988 nov. 11., pp. 46-47. T. SZÖNYEI “The guru: Ravi Shankar. The disciple: András Kozma.”* 61. TERSZTYÁNSZKY KRISZTINA „Indiai zene és tánc.” In Vas Népe 1987 nov. 12., p. 5. K. TERSZTYÁNSZKY “Indian music and dance.”* 474

62. VÁLYI RÓZSI A táncművészet története. Bp. Zeneműkiadó, 1969. 393 pp. Ebben: Az ősi India táncművészete, pp. 42-47; Az indiai táncstílus elterjedése, pp. 48-52. R. VÁLYI A History of Dancing. *

63. VÁRADI HÉDI „Klasszikus indiai táncok.” In Pesti Műsor 1982/32, p. 53. H. VÁRADI “Classical Indian dances.”* 64. VEKERDI, JÓZSEF „(Csenki Imre:) Bazsarózsa. 99 cigány népdal. Gyűjtötte Csenki Imre és Csenki Sándor. Közreadja: Csenki Imre és Pászti Miklós [Peonies. 99 Gypsy Folk Songs. Collected by I. and S. Csenki. Edited by I. Csenki and M. Pászti]. Bp. 1955, 151 pp.” Könyvismertetés/ Book review: in Acta Orientalia 6 (1956) pp. 300301.

65. WAGNER ISTVÁN „A Mahábhárata Szentendrén.” In Magyar Hírlap 1976 aug. 5., p. 6. I. WAGNER “The Mahábhárata in Szentendre.”* 66. ZSÉDENYI MÁRIA „Budai Táncfórum—3. Indiai tánc.” In Táncművé­ szet 1983/1, pp. 14-16. M. ZSÉDENYI “Dance-forum in Buda—Indian dance.”*

475

21. Színház Film, televízió Theatre Film, Television

1. „A hindu filmművészet.” [G. T.] In Filmvilág 1962 aug. 1., pp. 15-18. “The Hindu [= Indian] film.’’* 2. A színház világtörténete 1—2. Szerk. Staud Géza és Székely György. Az 1972-es első kiadás második, bővített kiadása, Bp. Gondolat, 1986492 -|- 866 pp. Ebben: MIKLÓS PÁL A távol-keleti népek szín­ házművészete, I. pp. 418-423, és MIKLÓS PÁL A távol-keleti népek színmfivészete a XLX-XX. században: Modern indiai színművészet, pp. 691-695. II. The World History of Theatre. * 3. „A társadalmi valóság és a film Indiában.” Ford. Szüszmann György. In Filmvilág 1979/20, pp. 47-48. “Social reality and film in India.”* Transl. from Russian.

4. „Az angol Gandhi.” (Ben Kingsley). In Magyar Nemzet, 1982 nov. 14., p. 9. “The English Gandhi.”* 5. (ÁBRÁN) „Színjáték az információ szolgálatában.” In Esti Hírlap 1979 febr. 28., p. 2. (ÁBRÁN) “Play in the service of information.”* 6. (bé) „India—filmközeiben.— Beszélgetés Bacsó Péterrel.” In Esti Hír­ lap, 1988 jan. 29., p. 2. (bé) “India — through film-eyes. Interview with P. Bacsó.”*

7. BOGÁTI PÉTER „Egy indiai film alkalmából.” (A 420-as urak c. film­ ről.) In Nagyvilág 1958/5, pp. 765-766. P. BOGÁTI “On the account of an Indian film.”

476

8. BÖHM DEZSŐ „Zigány Árpád: A hindu dráma (Tolnai Világlexikon УШ. kötet 214—216 1.)” Ismertetés in Egyetemes Philologiai Köz­ löny 45 (1921) pp. 47-48. D. BÖHM Review: “Á. Zigány: The Hindu drama.”*

9. DAS, BINA „A falusi osztályharc Indiában.” In Valóság 1976/4, pp. 115-117. B. DAS “The village class struggle in India.”* 10. ESZÉKI ERZSÉBET „Az indiai álomgyár.” In Filmvilág 1982/4, pp. 55-57. E. ESZÉKI “The Indian Dream-factory.”* 11. FABRI, CHARLES [= FÁBRI KÁROLY] “Attitudes to folk-theatre.” In Natya. Theatre Arts Journal 6/2 (1962) pp. 6-7.

12. FABRI, CHARLES “Furniture and space on the amateur stage.” In Curtain Call (A review of the theatre in India) 3/1-2 (1954) pp. 23-25, 28, 31. 13. FABRI, CHARLES “Professionals and amateurs in India.” In The Bihar Theatre 1954/6, pp. 51-56. 14. FABRI, CHARLES “The Indian theatre.” In The March of India 14/6 (1962) pp. 30-32.

15. FABRI, CHARLES “The much maligned critic.” In Natya. Theatre Art Journal. 3/1 (1959) pp. 39-42. 16. FABRI, CHARLES “The real problem of the theatre in India.” (A guest editorial.) In Design 1956 Dec. pp. 13-14, 47-48. 17. FABRI, CHARLES “The tragi-comedy of the theatre in Delhi.” In Shankar's Annual 1968, p. 121. 18. FISHLOCK, TREVER „Mozi Indiában.”—részlet. In Valóság 1986/2, pp. 125-127. T. FISCHLOCK “Movie in India.”* 19. G. T. „A hindu filmművészet.” In Filmvilág, 1962 aug. 1., pp. 15-18. T. G. “The Hindu [= Indian] film art.”*

477

20. GANTNER ILONA „Közelebb a valósághoz.” In Népszava 1984 maré. 21., p. 6. I. GANTNER “Nearer to reality.” 21. GARGI, BALWANT India színházművészete. In India színházművészete Ford. Bárd Ágnes. Bp. Színháztudományi Intézet, 1962. pp. 7-126. + Idó'rendi táblázat, pp. 205-291. B. GARGI Theatre art of India. * Transl. from English.

22. GÁTHY VERA „Film és valóság: Gandhi.” In Magyar Ifjúság 27/29 (1983) pp. 20-21. V. GÁTHY “Film and reality: Gandhi.”* 23. GYERTYÁN ERVIN „Indiáról egy filmfesztivál ürügyén.” In Népsza­ badság 1987/38, p. 15. E. GYERTYÁN “About India — on the occassion of a film-festival.”*

24. „India álomgyárai.” In Magyarország 1988 máj. 13., p. 19. “Dream-factories of India.”* 25. India színházművészete. (Balwant Gargi és mások írásai.) Szerk. Sz. Szántó Judit. Ford. Bárd Ágnes. A Korszerű Színház sorozatban. Bp. Színháztudományi Intézet, 1962. 216 pp. + 6 t. Theatre Art of India. * Transl. from English. 26. KARSAI GYÖRGY „India a magyar színházművészetben.” InBethlen­ falvy Géza—Puskás Ildikó (szerk.) India magyar szemmel Bp. Indiai Nagykövetség, 1987. pp. 31-34. GY. KARSAI “India in the Hungarian theatre-art.”*

27. KÖVES RÓZSA „Film Gandhiról.” In Filmvilág 1981/10, p. 55. R. KÖVES “A film about Gandhi.”*

28. (köves) [= KÖVES RÓZSA] „Tévéfilm a gyermekmunkáról.” (Mrinal Sen filmjéről.) In Magyar Nemzet 1984 aug. 12., p. 10. R. KÖVES “ATV-film on child-work.” (On a Mrinal Sen film.) 29. LAL, BISHWANATH „Realizmus az indiai filmben.” In Filmvilág 1964 jún. 15., pp. 21-23. BISHWANATH LAL “Realism in Indian films.”* Tranel. from English.

478

30. MEDVEGYEV, A. „Az indiai filmművészet ’nagy öregje’: Satyajit Ray.” Rövidített interjú. Ford. Szüszmann György. In Filmvilág 1979/16, pp. 27-28. A. MEDVEDEV “The ‘Great Old Man’ of the Indian film: Satyajit Ray.”* Transl. from Russian. 31. ÖSTÖR, ÁKOS The Play of the Gods. Locality, ideology, structure and time in the festivals of a Bengali town. Chicago-London, University of Chicago Press, 1971. X + 241 pp. + ills.

32. PETERDI NAGY LÁSZLÓ „Fényes szelek—színes vitorlák.” Egy szín­ házi utazó jegyzetei Indiáról. In Színház 13/11 (1980) pp. 41-44. L. PETERDI NAGY “Bright winds-colourful sails.”* 33. PUSKÁS ILDIKÓ „A világ tetején.” In RTV Újság XXXI/6 (1986), uez: in Képes Hét Melléklete 1986/6. I. PUSKÁS “On the top of the world.” About the BBC TV-series. * 34. PUSKÁS ILDIKÓ „India: történelem és filmriportázs.” A televízió olasz filmsorozatáról. In Világosság 12/5 (1971) pp. 309-315. I. PUSKÁS “India: history and filmreportage. Folco Quilici’s Discovery of India on TV.”* 35. ROBINSON, DAVID „Mozi-isten Indiában.” Ford. László Zsófia. In Filmvilág 1980/6, pp. 33-35. D. ROBINSON “Movie-god in India.”* Transl. from English.

36. RUMBOLD, ALGERNON „Politikai szent volt-e Gandhi? Történelmi tények a film kapcsán.” Az Encounter 1983 márciusi cikkének ford, ín Valóság 1983/10, pp. 126-127. A. RUMBOLD “Was Gandhi a political saint? Historical facts on the account of the film.”* Transl. from English. 37. SZÉKELY GYÖRGY A színjáték világa. Egy művészeti ág társadalom­ történetének vázlata. Bp. Gondolat, 1986. 484 pp. Ebben: A másik út kezdetén: távol-keleti színjátékkultúrák: India színjátékrend­ szerei, pp. 108-117; Az indiai színjáték hatóköre, pp. 118-125; A távol-keleti színjáték virágkora: India népnyelvi színjátékai, pp. 372-375; Az indiai színjáték sugárhatása, pp. 376-380. GY. SZÉKELY The World of Dramatic Art. *

479

38. SZÉKELY GYÖRGY Színjátéktípusok leírása és elemzése. Színházi Tanulmányok 8. Bp. Színháztudományi Intézet, 1963. 146 pp. GY. SZÉKELY Description and Analysis of Theatre Forms. * 39. SZIKORA JÁNOS „Beszélgetés Krishnan Nambudirivel.” In Színház 1978/3, pp. 43-46. J. SZIKORA “Interview with Krishnan Nambudiri.”*

40. SZINETÁR MIKLÓS „Jelentés helyett. Részletek egy indiai útinaplóból.” In Kritika 1973/5, pp. 9-11. M. SZINETÁR “Excerpts from a diary — in lieu of a report.”♦ 41. URBÁN MÁRIA „A nagy indiai filmbazár és az új hullám. Pesaro ’85.” In Filmkultúra 1985/9, pp. 71-79. M. URBÁN “The great Indian film bazaar and the new wave. Pesaro ’85.”*

42. VÖRÖSMARTY MIHÁLY „Indusok Angliában, Kotzebue vígjátékának bemutatója.” In V. M. Munkái. Sajtó alá rend, és bev. Gyulai Pál. VI. köt.: Dramaturgiai Lapok, Játékszíni krónika 1838. Bp. Frank­ lin Társ. 1904, p. 152: LXXXV. M. VÖRÖSMARTY Review of Kotzebue’s play “Indians in England” staged in Játékszín Theatre, 1838. *

43. ZIGÁNY ÁRPÁD A hindu dráma. In Tolnai Világlexikon VIII. köt. pp. 214-216. Á. ZIGÁNY The Hindü [= Indian] Drama. * 44. Z. L. [= ZAY LÁSZLÓ? ] „Indiai filmnapok — örömiinnepre várva.” In Magyar Nemzet 1971 jún. 1., p. 4. L. Z. “Indian Film Days — Looking forward to the festival.”* 45. ZSUGÁN ISTVÁN „Az ezer film országa.” In Filmvilág 1985/10, pp. 28-33. I. ZSUGÁN “The country of the thousand films.”*

480

22. Magyar—indiai kapcsolatok: politikai, gazdasági-kereskedelmi, tudományos és kulturális kapcsolatok Hungarian-Indian Relations: Political, Economic and Trade, Scientific and Cultural Contacts

1. „A megismerés kezdete.” In Magyar Nemzet, 1976 dec. 4., p. 5. “The beginning of knowing each other.”* 2. AVAR JÁNOS „Kapcsolataink Indiával. ” In Népszabadság 1968 jún. 11., p. 3. J. AVAR “Our relations with India.”*

3. „Az IKP küldöttségének magyarországi látogatása.” In Népszabadság 1972 szept. 30., p. 4. “Visit of the CPI delegation in Hungary.”* 4. „Az indiai elnök Székesfehérvárott és Balatonfüreden.” In Magyar Nemzet 1970 okt. 7., pp. 1-2. “The President of India at Székesfehérvár and Balatonfüred.”* 5. BAJAI, ISTVÁN “Scientific and cultural relations.” In New Hungarian Exporter, Special edition for India 1981, p. 16.

6. -y [= BAKTAY ERVIN] „indiai lap a magyarokról.” A Hírek, ismer­ tetések rovatban, in Kelet és Nyugat 1937/2, pp. 63-64. [BAKTAY ERVIN] “Indian paper about the Hungarians.”* 7. BÁN, ZSUZSA “Light is no luxury.” About the Tungsram. In New Hungarian Exporter, Special edition, 1982 pp. 8-9.

8. BÁN, ZSUZSA “The role of Tungsram in developing the Indian lamp industry.” In New Hungarian Exporter, Special edition for India, 1981, pp. 12-13.

31

481

9. „Befejezte látogatását hazánkban Radzsiv Gandhi.’9 (A Nehru park avatásáról is.) In Népszabadság 1988 jún. 13., p. 1. “Rajiv Gandhi’s visit ended.”*

10. В. J. [= BERKES JÚLIA] „Hogyan kereskedjünk Indiával V’ In Világ­ gazdaság 1983 dec. 9., p. 3. J. BERKES “How to trade with India ?”♦

11. BERKES JÚLIA „Magyar-indiai vízgazdálkodási együttműködés.” In Világgazdaság 1975 szept. 26., p. 3. J. BERKES “Hungarian-Indian cooperation in the management of water supplies.”* 12. BERKES, JULIA “Twenty years on the Indian market.” Interview with Gy. Milotay, Aluterv-FKI. In New Hungarian Exporter, Special edition, 1985, pp. 17-18. 13. BETHLENFALVY GÉZA „Magyar tudósok indiai munkássága.” In Bethlenfalvy G.-Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 58-61. G. BETHLENFALVY “Hungarian scholars * activity in India.”* 14. BÉKÉS ATTILA „Huszonkét magyar Kottagodiumban.” In Esti Hírlap 1965 jan. 25., p. 3. A. BÉKÉS “Twenty-two Hungarians in Kottagodium.”*

15. BOGNÁR, NÁNDOR “111 years of turbine history. Ganz-MÁVAG Water Power Stations in India.” In New Hungarian Exporter, Special edition for India, 1981, pp. 8-9. 16. BÖKÖNYI SÁNDOR „India és a magyar régészet.” In Bethlenfalvy G.Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 124-125. S. BÖKÖNYI “India and the Hungarian archaeology.”*

17. BÖRÖCZ, LAJOS “Chamber of Commerce relations—Substantial past, promising future.” In New Hungarian Exporter. Special edition, 1985, pp. 9-10. 18. „Bővül a magyar-indiai külkereskedelem.” In Magyar Hírlap 1969 febr. 8., p. 6. “Growth of Hungarian-Indian foreign trade.”*

482

19. „Budapestre érkezett Indira Gandhi. Megkezdődtek a magyar—indiai hivatalos megbeszélések.” In Magyar Nemzet 1972 jún. 21., p. 1. “Indira Gandhi arrived in Budapest. Official negotiations started.”* 20. „Budapestre érkezett Indira Gandhi indiai miniszterelnök. Megkezdődtek a magyar—indiai tárgyalások.” In Népszava 1972 jún. 21., pp. 1-2. “Indira Gandhi arrived in Budapest. Official negotiations started.”* 21. „Budapestre érkezett Indira Gandhi. Megkezdődtek a hivatalos tárgyalá­ sok.” In Népszabadság 1972 jún. 21., p. 1., p. 3. “Indira Gandhi arrived in Budapest. Official negotiations started.”*

22. ,,Budapestre érkezett dr. S. Radhakrishnan, az Indiai Köztársaság elnöke.9’ „Az ELTE díszdoktorává avatták dr. S. Radhakrishnant.” In Magyar Nemzet 1961 okt. 18, p. 3. “Dr. S. Radhakrishnan, President of the Republic of India, arrived at Budapest.” “On Dr. S. Radhakrishnan has been conferred the degree Doctor honoris causa by the Lorand Eötvös University.”*

23. „Budapestre érkezett dr Zakir Husain, az Indiai Köztársaság elnöke.” In Népszabadság 1968 jún. 7., p. 1., p. 3. “Dr. Zakir Husain, President of the Indian Republic, arrived at Buda­ pest.”* 24. „Budapestről küldöttség utazott Delhibe.” „Mélyen gyászolja a világ Indira Gandhit.” „Kijárási tilalmat rendeltek el India több körzeté­ ben.” In Magyar Nemzet 1984 nov. 2., p. 3. “Hungarian delegation left for India.” “The world is deeply mourning over Indira Gandhi.” “Curfew imposed in several parts of India.”*

25. CZÉBELY, RÓZSA “Development of the Indo—Hungarian economic relations.” In New Hungarian Exporter, 1981 March. 26. CZÉBELY, RÓZSA “More intensive efforts. Trade between Hungary and India...” In New Hungarian Exporter, Special edition, 1982, pp. 4-5.

27. CZÉBELY, RÓZSA “Realistic basis for further development.” In New Hungarian Exporter, Special edition for India, 1981, p. 17. 28. CZÉBELY, RÓZSA “The Hungarian economy and the main trends of economic relations between Hungary and India.” Cyclostyled mate­ rial for a press conference on the occasion of the Hungarian Economic Days in India, 1985 Oct. 7-16., 8 pp. 31*

483

29. CZÉBELY, RÓZSA “Traditions and Prospects. Indo—Hungarian economic relations/9 In New Hungarian Exporter, Special edition 1985 au­ tumn : Indo-Hungarian economic relations, pp. 5-6. 30. CZÉBELY LAJOSNÉ [= CZ. RÓZSA] ,,Hogyan kereskedjünk Indiá­ val?” In Külgazdaság 18/1 (1974) pp. 41-50. R. CZÉBELY “How to trade with India ?”*

31. CZÉBELY LAJOSNÉ [= CZ. RÓZSA] „Hogyan stabilizálható indiai exportunk?” ín Világgazdaság 1984 okt. 17., p. 3. R. CZÉBELY “How to stabilize our Indian export ?”* 32. DARAB KATALIN -VÁR ALLYAY GYÖRGY „Magyar-indiai szemi­ nárium 9A szikes talajok és hasznosításuk9 témakörében.” In Agro­ kémia és Talajtan 27/1-2 (1978) pp. 231-237. K. DARAB-GY. VÁR ALLYAY “Hungarian-Indian Seminar: ’Sodic soils and their cultivation’.”*

33. „Díszdoktorrá avatták dr. Zakir Husaint az ELTÉn.” In Népszabadság 1968 jún. 9., p. 4. “The degree Doctor honoris causa has been conferred on Dr. Zakir Husain.”* 34. D. L. „India jó piac a magyar gyógyszereknek.” In Világgazdaság 1975 okt. 1., p. 3. L. D. “India is a good market for the Hungarian pharmaceuticals.”*

35. D. L. „A gépipar szerepe a magyar-indiai együttműködésben.” In Világ­ gazdaság 1973 máj. 16., p. 1. L. D. The role of the machine industry in the Hungarian-Indian coopera­ tion.”* 36. „Dr. S. Radhakrishnan, az Indiai Köztársaság alelnöke Budapesten.” In Népszabadság 1961 okt. 17., p. 2. “Vice President of the Indian Republic, Dr. S. Radhakrishnan at Buda­ pest.”* 37. „Dr. S. Radhakrishnan díszdoktorrá avatása.” In Magyar Nemzet 1961 okt. 18., p. 7.; Népszabadság 1961 okt. 18., p. 22. The degree Doctor honoris causa conferred on Dr. S. Radhakrishnan.”*

484

38. „Dr. [Zakir] Husaint díszdoktorrá avatták az Eötvös Loránd Tudomány­ egyetemen.” In Magyar Nemzet 1968 jún. 9., p. 3. “The degree Doctor honoris causa has been conferred on Dr. Zakir Husain at the Loránd Eötvös University.”* 39. „Elutazott Budapestről dr. S. Radhakrishnan, az Indiai Köztársaság alelnöke.” „Az E[ötvös] L[oránd] T[udomány] E[gyetem] díszdok­ torává avatta a kiváló tudóst.” In Népszabadság 1961 okt. 18.» p. 22. “Indian Vice-President Dr. S. Radhakrishnan has left Budapest.” “On the eminent scholar has been conferred the degree Doctor honoris causa.”* 40. „Elutazott hazánkból az indiai kormányfő.” In Magyar Nemzet 1988 jún. 13., p. 1. “The Indian Prime Minister left Hungary.”*

41. EMÖD PÁL „A forgalom növelésének kulcsa a kooperáció.” In Világ­ gazdaság 1974 nov. 20., p. 1. P. EMŐD “Cooperation: the key to exchange growth.”* [J. Fock’s visit to India.] 42. EMÖD PÁL „India illúziók nélkül 1—2.” 1. Az éltető monszun és a mező­ gazdaság. In Népszava 1981 dec. 8., p. 4; 2. Gazdasági kapcsolatok Magyarországgal. In Népszava 1981 dec. 9., p. 4. P. EMÖD “India without illusions 1-2.”*

43. E. P. [= EMŐD PÁL] „Magyar—indiai megállapodás 1975-re. ” In Világ­ gazdaság 1975 jan. 18., p. 1. P. EMÖD “Hungarian-Indian agreement for 1975.”* 44. „Eredményesen fejlődnek a magyar—indiai kapcsolatok. Közös nyilatko­ zat Zakir Husain elnök budapesti tárgyalásairól.” In Magyar Nemzet 1968 jún. 11, p. 1. “Hungarian-Indian relations flourishing. Joint Communiqué.”

45. É. S. „Tanácsosi tájékoztató a magyar—indiai gazdasági kapcsolatok helyzetéről.” In Világgazdaság 1979 jún. 30., p. 3. S. É. “Counsellor’s information about the Hungarian-Indian economic relations.”* 46. FALUDI ANDRÁS „Gyáralapítás Indiában.” In Magyarország 1972júl. 16., p. 21. A. FALUDI “Foundation of a factory in India.”*

485

47. FARAGÓ ISTVÁN „Az utak messzire vezetnek.” In Népszava 1968 jún. 4., p. 5. I. FARAGÓ “Roads leading far .. 48. FARKAS, JÓZSEF GYÖRGY “India’s first underground under construc­ tion.” ZnNew Hungarian Exporter, Special edition, 1985, pp. 15-16. 49. F. J. „Könyvvásár Indiában. Magyar segítség a fejlődő országok könyv­ kiadásánál.” In Magyar Nemzet 1972 ápr. 30., p. 12. J. F. “Book fair in India. Hungarian help for publishing in the developing countries.”*

50. “ ‘Fresh’ experiences in research and application.” Interview with L. Szendrői about the cooperation in aluminium industries, in New Hungarian Exporter, Special edition for India, 1981, pp. 10-11. 51. GÁBOR ANDRÁS „А gyors fejlődés útján a magyar—indiai gazdasági kapcsolatok/9 In Magyar Hírlap 1974 nov. 20., p. 7. A. GÁBOR “Rapid development in Hungarian-Indian economic rela­ tions.”* 52. -gábor- [= GÁBOR ANDRÁS] „Lehetőség a bővítésre. Magyar—indiai gazdasági kapcsolatok.99 In Magyar Hírlap 1982 nov. 12., p. 7. A. GÁBOR “Possibility for expansion. Hungarian-Indian economic relations.”* 53. GÁL ZSUZSA „Nemcsak ’gyarmatáru9, elektronika is." In Népszabadság 1987 jan. 15., p. 5. ZS. GÁL “Not only ’colonial goods’, electronics as well.”*

54. GÁRDOS MIKLÓS „Jelenlétünk Indiában." In Magyarország 1987 máj. 17., pp. 8-9. M. GÁRDOS “Our presence in India.”* 55. GÁTHY VERA „A megértés szolgálatában." In Bethlenfalvy G.Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 105-109. V. GÁTHY “In the service of understanding.”*

56. GÁTHY VERA „Az élő Petőfi—Tizennégy indiai nyelven." In Élet és Irodalom 1973 febr. 3., p. 6. V. GÁTHY “The living Petőfi — on fourteen Indian languages.”*

486

57. GÁTHY, VERA Foreword to Workshops of Hungarian—Indian Scientific Co-operation. II. Social Sciences. Ed. István Major. New Delhi, Hungarian Information and Cultural Centre, 1983. pp. 1-4.

58. GÁTHY VERA “Hungarian—Indian cultural relations.” In Hungarian Digest 1987/6, pp. 47-50. 59. GÁTHY VERA „Irodalmunk külföldi barátai: Visnu Karé.” In Új Tükör 17/47 (1981) p. 23. V. GÁTHY “Friends of our literature abroad: Vishnu Khare.”* 60. GÁTHY VERA „Közös értékeink. A magyar—indiai kulturális kapcsola­ tokról.” In Magyar Nemzet 1987 márc. 30., p. 4. V. GÁTHY “Common heritage. On the Indo-Hungarian cultural rela­ tions.”*

61. GÁTHY, VERA “Learning, music, poetry.” In Hungary presents . . . Bp. A HUNGEXPO indiai magazinja, 1972. 62. GÁTHY VERA „Radnóti hindi nyelven.” In Nagyvilág 29/4 (1984) p. 617. V. GÁTHY “Radnóti in Hindi.”*

63. GONDOL ATTILA „A magyar—indiai ipari kapcsolatok.” In Bethlenfalvy -Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 133-139. G. A. GONDOL “Hungarian - Indian industrial relations.”* 64. GONDOL ATTILA „A magyar—indiai ipari kapcsolatok.” In Ipari Szemle 7/1 (1987) pp. 30-33. A. GONDOL “Hungarian-Indian industrial relations.”* 65. GÖMÖRI ENDRE “Jor Bagh 15, New Delhi 3.” In Magyarország 1968 máj. 20., p. 8. E. GÖMÖRI “Jor Bagh 15, New Delhi 3.”* (The Hungarian Embassy in India.) 66. „Grósz Károly és Radzsiv Gandhi tárgyalásai.” In Magyar Nemzet 1988 jún. 11., p. 1. “Negotiations of Károly Grósz and Rajiv Gandhi.”*

67. gy. i. gy. „Búcsú Rabindranath Tagore magyar munkatársától.” [Eta Ghosh-Boglár Etelka halála alkalmából.] 1961-es újságcikk. gy. i. gy. “Farewell to R. Tagore’ Hungarian librarian: Eta Ghosh.”* 487

68. HALMAI GYÖRGY „Lendületesen fejlődő gazdasági kapcsolatok/’ In Esti Hírlap 1975 szept. 26., p. 3. GY. HALMAI “Briskly developing economic relations.”♦ 69. „Hazánkba érkezett Fakhruddin Ali Ahmed, az Indiai Köztársaság elnöke.” In Népszabadság 1975 szept. 27., p. 1. “Fakhruddin Ali Ahmed, President of the Indian Republic arrived to Hungary.”*

70. „Hazánkba érkezett V. V. Giri, az Indiai köztársaság elnöke és kísérete.” In Magyar Hírlap 1970 okt. 5., p. 1. és p. 3. “President of India V. V. Giri and his retinue arrived to Hungary.” 71. HEVÉR GYÖRGY „Miért nem élünk a lehetőségekkel?” In Világ­ gazdaság 1979 dec. 6., p. 3. GY. HEVÉR “Why do not we grasp the opportunity?”* 72. HUNYADI JUDIT „Otthon voltam Indiában. (Beszélgetés Choli Daróczi Józseffel, Orbán Ottóval és Puskás Ildikóval.)” In Új Tükör 22/35 (1985 szept. 1.) p. 23. J. HUNYADI “At home - in India.”* 73. „20 nemzetközi cég előtt elsők lettünk. Kasmírban magyarok építik az erőműveket.” In Népszabadság 1957 jan. 19., p. 3. “Hungarians won the tender: Power stations constructed in Kashmir by Hungarians.”*

74. HUSZÁR TAMÁS „Magyar—indiai kereskedelmi kapcsolatok.” In Kül­ kereskedelem 1969/9, pp. 267-268. T. HUSZÁR “Hungarian-Indian trade relations.”* 75. Indiai hét Budapesten.” In Magyar Nemzet 1970 okt. 4., p. 3. “Week of India celebrated in Budapest.”*

76. „Indira Gandhi és Fock Jenő beszéde a kapcsolatainkról, a békéről és a barátságról.” In Magyar Nemzet 1972 jún. 22., pp. 1-2. “Speeches by Indira Gandhi and Jenő Fock on our relations, on peace and friendship.”* 77. „Indira Gandhi és Fock Jenő beszéde a kapcsolatainkról, a békéről és a barátságról.” In Népszabadság 1972 jún. 22., p. 7. “Speeches by Indira Gandhi and Jenő Fock on our relations, on peace and friendship.”* 488

78. „Indira Gandhi és Fock Jenő beszéde a kapcsolatainkról, a békéről és a barátságról.” In Népszava 1972 jún. 22., pp. 1-2. “Speeches by Indira Gandhi and Jenő Fock on our relations, on peace and friendship.”*

79. KALLÓS, ÖDÖN “Joint statement. 6th Meeting of the Indo—Hungarian Joint Business Council, New Delhi, 18-3-85.” In New Hungarian Exporter, Special edition 1985, p. 7. 80. KALMAR, GEORGE [-KALMÁR GYÖRGY] (ed.) India and Hungary. Decades of Cooperation. Foreword by J. Vértes. New Delhi, Sterling Publishers Pvt. Ltd. 1979. Ill pp. 81. KALMAR, GEORGE [- KALMÁR GYÖRGY] “Selected works on Hungary published in India.” (Appendix II.) In G. Kalmar (ed.) India and Hungary. Decades of cooperation. New Delhi 1976. pp. 104-105.

82. KALMAR, GEORGE “Treaties between Hungary and India.” In G. Kalmar (ed.) India and Hungary. Decades of cooperation. New Delhi 1979. pp. 101-103. 83. KATONA TAMÁS „Nyugat-indiai írók.” (V. S. Naipaulról is.) In Élet és Irodalom 1961 szept. 16., p. 12. T. KATONA “Writers of Western India.”* (Including V. S. Naipaul.)

84. „Kádár János fogadta Fakhruddin Ali Ahmedet.” In Népszabadság 1975 szept. 30., p. 1. “Fakhruddin Ali Ahmed called on János Kádár.”*

85. „Kádár János üdvözlő távirata az Indiai Köztársaság új miniszter­ elnökének.” In Magyar Nemzet 1964 jún. 10., p. 3. “Telegram of congratulation for the new Prime Minister of the Indian Republic by J. Kádár.”* 86. „Kereskedelmi tanácsosi előadás Indiáról a Magyar Kereskedelmi Kama­ rában.” In Világgazdaság 1984 jún. 26., p. 3. “The commercial counsellor’s lecture in the Hungarian Chamber of Commerce.”* 87. K. J. „Indiai üzletemberek Budapesten.” In Világgazdaság 1976 jún. 25., p. 3. J. K. “Indian businessmen in Budapest.”*

489

88. KOCSIS TAMÁS „Budapesti beszélgetés egy indiai politikussal európai körútjáról, a magyar indiai kapcsolatokról, Goáról és a békés együtt­ élésről.” [A.D. Mani.J In Magyar Nemzet 1962 febr. 3., p. 3. T. KOCSIS “An Indian politician in Budapest. Interview with A. D. Mani.”* 89. KOCSIS TAMÁS „Fél évig hazánkban dolgozik dr. Bhattacharya.” In Magyar Nemzet 1961 febr. 7., p. 5. T. KOCSIS “The physicist Dr. Bhattacharya will work with us for half a year.”*

90. KÓS PÉTER „Kultúra és barátság hét és fél év indiai tükrében.” In Bethlenfalvy G. - Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 111-116. P. KÓS “Culture and friendship in the light of seven and a half years’ Indian stay.”* 91. KÖRMENDI PÁL „India fontos kereskedelmi partnerünk.” In Figyelő 1969 nov. 5., p. 7. P. KÖRMENDI “India: Hungary’s important trade partner.”* 92. (köves) [= KÖVES RÓZSA] „Hajnal Anna Indiában.” In Magyar Nemzet 1984 dec. 23., p. 10. R. KÖVES “Anna Hajnal in India.”* 93. „Közlemény Fakhruddin Ali Ahmed magyarországi látogatásáról. Eluta­ zott Budapestről Ali Ahmed indiai elnök.” In Népszabadság 1975 okt. 1., p. 1., p. 3. “Joint communiqué on the visit of F.A. Ahmed the President of the Indian Republic.”*

94. „Közlemény Fock Jenő indiai hivatalos látogatásáról.” In Népszabadság 1974 nov. 27., p. 3. “Communiqué on Jenő Fock’s official visit to India.”* 95. „Közös közlemény a magyar—indiai tárgyalásokról.” „Elutazott Giri indiai elnök.” In Magyar Nemzet 1970 okt. 8., p. 1. “Joint Communiqué on the Hungarian-Indian Talks.”* “President Giri has left Budapest.”* 96. „Közös közlemény a magyar—indiai tárgyalásokról. [Fock Jenő indiai hivatalos látogatásáról.]” In Magyar Nemzet 1974 nov. 27., p. 3. “Communiqué on Jenő Fock’s official visit to India.”* 490

97. „Közös közlemény a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökségé­ nek indiai hivatalos látogatásáról." In Népszabadság 1969 nov. 16., p. 2. “Communique of the Hungarian Presidential Council on the official visit to India.”* 98. „Közös közlemény F. A. Ahmednek, az Indiai Köztársaság elnökének magyarországi látogatásáról. Az indiai elnök elutazott hazánkból. Közös közlemény a látogatásról." In Magyar Nemzet 1975 okt. 1., p. 3. “Joint communique on the visit of F. A. Ahmed the President of the Indian Republic?’* 99. „Közös közlemény F. A. Ahmednek, az Indiai Köztársaság elnökének magyarországi látogatásáról." “Elutazott F. A. Ahmed indiai elnök." In Népszava 1975 okt. 1., p. 2., p. 1. “Joint communiqué on the visit of F. A. Ahmed the President of the Indian Republic.”*

100. „Közös közlemény Fock Jenő indiai hivatalos látogatásáról." In Nép­ szava 1974 nov. 27., pp. 1-2. “Joint communiqué on Jenő Fock’s official visit to India.”* 101. „Közös közlemény Indira Gandhi magyarországi látogatásáról, a ma­ gyar-indiai tárgyalásokról." In Magyar Nemzet 1972 jún. 25., p. 1. “Joint communiqué on Indira Gandhi’s visit to Hungary.”*

102. „Közös közlemény Indira Gandhi magyarországi látogatásáról." [Ma­ gyar-indiai közös közlemény.] In Népszava 1972 jún. 25., p. 1., p. 5. “Joint communiquée on Indira Gandhi’s visit to Hungary.”*

103. „Közös közlemény Indira Gandhi magyarországi látogatásáról." In Nép­ szabadság 1972 jún. 25., p. 3. “Joint communiquée on Indira Gandhi’s visit to Hungary.”* 104. „Közös közlemény Losonczi Pál hivatalos indiai látogatásáról." In Nép­ szabadság 1976 dec. 14., p. 3. “Joint communiqué on Pál Losonczi’s official visit to India.”* 105. KŐSZEGI FRIGYES „А. К. Gopalan keralai képviselő Budapesten." In Népszabadság 1957 jan. 17. F. KŐSZEGI “A. K. Gopalan, MP from Kerala visits Budapest.”* 491

106. KRATOCHWILL, BALÁZS “Cooperation in drug production. Using Hungarian technology.” In New Hungarian Exporter, Special edition for India, 1981, p. 14. 107. KULCSÁR KÁLMÁN „Az indiai és a magyar szociológia kapcsolatai/’ In Bethlenfalvy G. - Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 121-122. K. KULCSÁR “Contacts between the Indian and Hungarian socio­ logies.”*

108. KURCZ BÉLA ,,Tájékoztatási Központ Üj-Delhiben.” In Magyar Nemzet 1983 aug. 18., p. 5. B. KURCZ “Information Centre in New-Delhi.”* 109. K. Z. ,,Ülést tartott az Indiai—Magyar Gazdasági Tanács.” In Világ­ gazdaság 1982 febr. 20., p. 3. Z. K. “Session of the Indo-Hungarian Economic Council.”* 110. LAJOS, JULIA “New market forms for the future.” and “Ganz on the Neyveli lignite fields.” In New Hungarian Exporter, Special edition, 1981, pp. 6-7, 10.

111. LAKATOS, MÁRIA “In the service of Government programmes.” In New Hungarian Exporter, Special edition, 1985, pp. 19-20. 112. LÁSZLÓ ZSÓFIA ,,R. К. Dasgupta.” In Élet és Irodalom 1976 aug. 21., p. 8. ZS. LÁSZLÓ “R. K. Dasgupta.”* 113. LENDVAI, VERA “Production Systems.” (Agriculture.) In New Hun­ garian Exporter, Special edition for India, 1981, p. 15. 114. LÉVAI, IMRE “Hungarian—Indian economic and trade relations.” In Marketing in Hungary / Marketing in Ungarn No. 1 (1983) pp. 3437, 40-43. 115. LÉVAI, IMRE “Indo—Hungarian economic and trade relations.” In Facts for You (New Delhi) 6/10 (1985) pp. 54-58. 116. LÉVAI IMRE ,,Magyar—indiai gazdasági együttműködés.” In Világ­ gazdaság 14/198 (1982) p. 4. I. LÉVAI “Hungarian-Indian economic cooperation.”* 492

117. LÉVAI IMRE ,,Magyar—indiai közgazdasági szeminárium.” In Világ­ gazdaság 11/95 (1979) p. 6. I. LÉVAI 4‘Hungarian-Indian Seminar of Economists.”* 118. LÉVAI IMRE „Magyar—indiai közgazdász kapcsolatok.” In Bethlen­ falvy G.-Puskás I. (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 126-128. I. LÉVAI “Contacts between Hungarian and Indian economists.”*

119. LIGETI, VILMA “The shadow of Shiva.” In New Hungarian Exporter. Special edition for India 1981, p. 19.

120. L. P. „Fokozódó együttműködés—új exportáruk.” In Magyar Hírlap 1973 dec. 18., p. 7. P. L. “Growing cooperation—new export items.”* 121. LUKÁCSY ANDRÁS „Például India. Kulturális jelenlétünk más föld­ részeken.” Beszélgetés Bényi József külügyminiszterhelyettessel. In Magyar Hírlap 1987 aug. 29., p. 6. A. LUKÁCSY “India, for instance. Our cultural presence on other con­ tinents.” Interview with the Deputy Foreign Minister József Bényi,

122. „Ma érkezik Budapestre az indiai kormányfő.” In Népszabadság 1988 jún. 10., p. 1. “The Indian Prime Minister arrives in Budapest today.”* 123. „Ma érkezik hazánkba az Indiai Köztársaság elnöke.” (“Szeretettel köszöntjük Giri elnököt, a baráti India küldöttét.”) In Magyar Nemzet 1970 okt. 4., p. 3. “India’s Prime Minister arrives today.”*

124. „Ma érkezik India elnöke.” In Esti Hírlap 1975 szept. 26., p. 1. “The President of India arrives today.”* 125. „Ma hazánkba érkezik az indiai kormányfő.” In Népszava 1988 jún. 10., p. 1. “Today the Indian Prime Minister arrives in our country.”* 126. „Ma hazánkba érkezik Radzsiv Gandhi.” In Magyar Nemzet 1988 jún. 10., p. 1. “Rajiv Gandhi arrives in Hungary today.”*

493

127. ,, Magyar—indiai közös közlemény.” In Népszabadság 1966 márc. 1. “Hungarian-Indian joint communiqué.”*

128. ,,Magyar—indiai közös nyilatkozat. Elutazott az indiai államfő. A magyar­ országi kapcsolatok eredményesen fejlődnek.” In Magyar Nemzet 1968 jún. 11.; Népszava 1968 jún. 11.; Népszabadság 1968 jún. 11. ‘ ‘Hungarian-Indi an Communiqué. ’ ’♦ 129. ,,Magyar—indiai közös nyilatkozatot írtak alá.” In Népszabadság 1968 jún. 11., p. 1. “Hungarian-Indian Communiqué signed.”* 130. ,,Magyar—indiai közös sajtóközlemény.” [melyet Münnich Ferenc 1961 aug. 24-27. közötti indiai látogatása alkalmával tettek közzé]. In Magyar Nemzet 1961 aug. 29., p. 3. “Hungarian-Indian joint press-communiqué.” [on Ferenc Münnich’s visit to India on 24-27 August 1961] * 131. ,,Magyar—indiai közös sajtóközlemény. A magyar és az indiai miniszter­ elnök közös sajtóközleménye.” [Münnich Ferenc indiai látogatása 1961 aug. 24-27 között.]. In Népszava 1961 aug. 29., p. 2. “Hungarian-Indian joint press-communiqué [on Ferenc Münnich’s visit to India on 24-27 August 1961].”*

132. ,, Magуаг—indiai közös sajtóközlemény.” [Münnich Ferenc 1961 aug. 24-27. közötti indiai látogatásáról]. In Népszabadság 1961 aug. 29., p. 1. “Hungarian-Indian joint press-communiqué. [on Ferenc Münnich’s visit to India on 24-27 August 1961].”* 133. ,,Magyar—indiai megállapodásokat írtak alá Delhiben. Kállai Gyula beszé­ de időszerű világpolitikai kérdésekről.” In Népszava 1966 febr. 24., p. 1., p. 5. “Hungarian-Indian agreements signed in Delhi.”*

134. ,,Magyar—indiai megállapodásokat írtak alá Delhiben.” (Szabó L. István) In Népszabadság 1966 febr. 24., p. 1. “Hungarian-Indian agreements signed in Delhi.”* 135. ,,Magyar—indiai barátsági nagygyűlés a delhi Vörös Erődben.” [Szabó L. István] [Kállai Gyula indiai látogatása alkalmával.] In Nép­ szabadság 1966 febr. 23., p. 1. “Hungarian-Indian mass-meeting in the Red Fort, in Delhi.”* 494

136. Magyar kiállítás Indiában, 1983. Rendezte a Hungexpo Külföldi Kiállí­ tási Igazgatósága. A kötetet összeállította Vadnay Dezső. Bp. Hungexpo Ny. 1983. 60 pp. Hungarian Exhibition in India, 1983. *

137. Magyar kiállítás Indiában, 1985. Rendezte a Hungexpo Külföldi Kiállí­ tási Igazgatósága. A kötetet összeállította az Economix Kisszövet­ kezet. Bp. 1985. 55 pp. Hungarian Exhibition in India, 1985. * 138. „Magyarország és India között az utóbbi két évben megháromszorozó­ dott az árucsereforgalom.” In Népszabadság 1962 jan. 26., p. 3. “The exchange of goods between India and Hungary increased threefold in the past two years.”* 139. „Magyarországi tapasztalatairól, Kádár Jánosnál tett látogatásáról nyilat­ kozott az Indiai Köztársaság igazságügy minisztere.” In Magyar Nemzet 1962 szept. 26., p. 3. “The Minister of Justice from India speaks about his experience in Hungary and meeting János Kádár/’*

140. MAJOR ISTVÁN „Magyar irodalom és kultúra Indiában.” In Bethlen­ falvy Géza-Puskás Ildikó (szerk.) India magyar szemmel. Bp. 1987. pp. 55-56. I. MAJOR “Hungarian literature and culture in India.”* 141. MÁTÉ SÁNDOR „Magyar-indiai együttműködés.” In Népszabadság 1970 okt. 9., p. 1. S. MÁTÉ “Hungarian-Indian cooperation.”*

142. M. E. „A kereskedelemfejlesztés egyik útja: a kooperáció.” In Világ­ gazdaság 1973 jún. 16., p. 1. E. M. “One of the ways of the trade-development: cooperation.”* 143. M. E. „India az iparosodás útján: Kedvező külkereskedelmi irányza­ tok.” In Világgazdaság 1973 jan. 10., p. 1. E. M. “India towards industrialization: Favourable trends in foreign trade.”*

144. „Megkezdődtek a magyar-indiai államfői tárgyalások.” In Magyar Nem­ zet 1970 okt. 6., pp. 1-2. “Hungarian-Indian government talks started.”*

495

145. ,, Megkezdődtek a magyar-indiai államfői tárgyalások.” In Magyar Nem­ zet 1970 okt. 6., pp. 1-2. “Hungarian-Indian negotiations started.”* 146. „Megkezdődtek a magyar-indiai tárgyalások: India elnöke Budapesten. Eszmecsere az Országházban.” In Népszava 1970 okt. 6., p. 1., p. 5. “Hungarian-Indian negotiations started.”* 147. ,,Megkezdődtek a magyar-indiai tárgyalások.” In Népszabadság 1970 okt. 6., p. 1., p. 3. “Hungarian-Indian negotiations started.”*

148. ,,Megkezdődtek a magyar—indiai tárgyalások.” In Népszabadság 1975 szept. 28., p. 1. “Hungarian-Indian talks started.”* 149. „Megkezdődtek Budapesten a magyar-indiai kormányfői tárgyalások.” In Népszava 1988 jún. 11., p. 1, p. 2. “Negotiations between the Hungarian and Indian Prime Minister started at Budapest.”* 150. „Megnyílt a budapesti Gandhi-szeminárium.” In Népszabadság 1969 szept. 30., p. 4. “Gandhi-seminar opened in Budapest.”* 151. MODY, RAGHU “From the partner’s point of view: Indo-Hungarian trade and economic relations.” Fly-leaf to the New Hungarian Exporter, 1985 autumn: Indo-Hungarian economic relations. 2 pp.

152. MOLNÁRFI SÁNDOR „Feladatok a magyar-indiai gazdasági kapcso­ latokban.” In Világgazdaság 1982. nov. 9., p. 3. S. MOLNÁRFI “Tasks for the Hungarian-Indian economic relations. * 153. MOLNÁRFI SÁNDOR „Magyar—indiai gazdasági kapcsolatok.” In Pénzügyi Szemle 27/2 (1983) pp. 144-148. S. MOLNÁRFI “Hungarian-Indian economic relations.”* 154. „Münnich Ferenc elvtárs nagygyűlésen találkozott az indiai főváros la­ kosságának a képviselőivel.” In Népszabadság 1961. aug. 27., p. 3. “Speech by Comrade Ferenc Münnich on 25 August, 1961 in Delhi at a mass-meeting.”*

496

155. New Hungarian Exporter. Periodical of the Hungarian Chamber of Com­ merce. Special edition for India, 1981. 156. New Hungarian Exporter. Periodical of the Hungarian Chamber of Com­ merce. Special edition 1985 autumn: Indo-Hungarian economic relations.

157. N. N. “After test pressure at Neyveli.” Field report in New Hungarian Exporter, Special edition, 1985, pp. 14-15. 158. PATAKI MIKLÓS dr. „Erősödő magyar-indiai kapcsolatok.” In Ma­ gyar Hírlap, 1970. okt. 5., p. 7. M. PATAKI “Developing Hungarian-Indian relations.”

159. PATAKI MIKLÓS dr. „Gazdasági együttműködés Indiával.” In Figye­ lő 1972. jún. 17., p. 6. M. PATAKI “Economic cooperation with India.”*

160. PATAKI MIKLÓS dr. „India—л magyar gazdaság nézőpontjából.” In Magyar Hírlap 1969. nov. 10., p. 7. M. PATAKI “India—from the point of view of the Hungarian eco­ nomy.”*

161. PATKÓ IMRE „Egy elnöki utazás. A zöld és a fehér forradalom orszá­ gában.” [Losonczi Pál Indiában.] In Népszabadság 1969. nov. 28., p. 4. I. PATKÓ “A presidential trip.” [P. Losonczi in India.] * 162. -rg- „Élénkülés a magyar-indiai gazdasági kapcsolatokban.” In Figyelő 1985 aug. 22., p. 8. -rg- “Revival in the Hungarian-Indian economic relations.”* 163. -rg- „India — egyre közelebb.” Interjú a Magyar Kereskedelmi Kamara társelnökével. In Figyelő 1985 nov. 21., p. 9. -rg- “India — closer to us.”* Interview with the co-chairman of the Hungarian Chamber of Commerce.” 164. RÓZSA, KATALIN “Window shopping for Indian goods.” In New Hungarian Exporter, Special edition for India, 1981, p. 18. 165. SAXENA, H. L. The Hungarian story. Delhi 1961.

32

497

166. SÁRVÁRI MÁRTA „Magyar tanszék Delhiben — Petőfi Indiában. ” In Magyar Nemzet 1974 nov. 21., p. 5. M. SÁRVÁRI “Department of Hungarian in Delhi. Petőfi in India. * 167. S. M. [= SÁRVÁRI MÁRTA] „Magyar zenetudós gyűjtőútja Indiá­ ban.” In Magyar Nemzet 1968 márc. 27., p. 4. M. S. [MÁRTA SÁRVÁRI] “Hungarian musicologist in India.”* 168. SÖMJÉN, TAMÁS “Prospects of Hungarian-Indian Economic Rela­ tions.” In New Hungarian Exporter, Special edition for India, 1981, pp. 3-5.

169. SUGÁR ANDRÁS „Indiában és Cipruson.” In Magyarország 1966 márc. 6., p. 3. A. SUGÁR “In India and Cyprus.” [Gy. Kállai’s visit.]”*

170. SZABÓ GYÖRGY „Új keretekre is szükség van. — Magyar-indiai vegyes­ bizottsági tárgyalások.” In Világgazdaság 1980 nov. 14., p. 3. GY. SZABÓ “New framework is needed. Colloquium of the HungarianIndian Joint Commission.”* 171. SZAKONYI PÉTER „Távkapcsolás Delhibe.” In Magyar Nemzet 1984 ápr. 27., p. 9. P. SZAKONYI “Long-distance call to Delhi.”*

172. SZ. F. „Gazdasági partnerünk India.” In Világgazdaság 1983 dec. 9., p. 3. F. SZ. “Our economic partner: India.”* 173. SZIKORA, KATALIN “Introducing Hungary’s potentials . ..” In New Hungarian Exporter, Special edition 1985, p. 8. 174. SZILÁGYI ÉVA „Kerala képviselője Budapesten.” [A. К. Gopalan látogatása.] In Esti Hírlap 1957 jan. 16. É. SZILÁGYI “A. K. Gopalan, MP from Kerala visite Budapest.”*

175. Sz-s „Narenderpal Singh.” In Élet és Irodalom 27/37 (1983) p. 7. Sz-s “Introducing Narenderpal Singh Panjabi writer.”*

176. SZŰCS, GÁBOR “Traditional Supplier of Pharmaceuticals.” In New Hungarian Exporter, Special edition, 1982, p. 12.

498

177. Sz-y „Vendégünk: Govinda Mishra.” In Élet és Irodalom 1977 júl. 2., p. 6. Sz-y “Our guest: Govinda Mishra.”♦ 178. T. I. „Erőmű épül Kashmírban — magyar mérnökök tervei alapján.” ín Magyar Nemzet 1957 nov. 9., p. 5. I. T. “Power-station in Kashmir — planned by Hungarian engineers.”* 179. TÍMÁR MÁTYÁS dr. „Delhitől Isfahanig 1-3,” In Népszabadság 1969 dec. 6. p. 6.; dec. 9. p. 6.; dec. 11., p. 5. M. TÍMÁR “From Delhi to Isfahan 1-3.”* 180. V. P. [= VAJDA PÉTER] „A népek közötti megértést segítve.— Beszélgetés az indiai művelődési miniszterrel.9’ In Magyar Nemzet 1981 okt. 4., p. 11. P. VAJDA “Serving the mutual understanding of peoples. —Interview with the Indian Minister of Education.”*

181. VEDRES VERA „Vendégünk: Narenderpal Singh.” In Élet és Iroda­ lom 1977 júl. 9., p. 6. V. VEDRES “Our guest: Narenderpal Singh.”*

182. VEDRES VERA „Vendégünk: Vijay Chadha.” In Élet és Irodalom 1977 máj. 7., p. 6. V. VEDRES “Our guest: Vijay Chadha.”* 183. „Vendégünk: Radzsiv Gandhi.” (Életrajz.) In Népszabadság 1988 jún. 10., p. 2. “Our guest: Rajiv Gandhi.” (A biography.) * 184. VÍG ISTVÁN „Sikeres vállalkozás: Magyar közreműködéssel épül a kal­ kuttái metró.” In Magyar Nemzet 1980 ápr. 16., p. 7. I. VÍG “Metro in Calcutta — with Hungarian cooperation.”*

185. V. M. „Üj területek a magyar-indiai együttműködésben.” Interjú D. P. Dhar tervezésügyi miniszterrel. In Világgazdaság 1974 szept. 27., p. 3. M. V. “New areas in the Hungarian-Indian cooperation.”* Interview with D. P. Dhar, Minister of Planning.

32*

499

186. Workshops of Hungarian-Indian Scientific Co-operation 2. Social sci­ ences. Ed. by István Major. New Delhi, Hungarian Information and Cultural Centre (1984) [4J87 pp. In it: Kálmán Kulcsár: Role of law making. Possibilities, differences, sociohistorical roots.— Politics and law-making in Central-Eastern Europa.—Economic challenge, social response.

187. ZAJTI FERENC Kapcsolataink Indiával. A Magyar Nemzeti Szövetség kiadása. Bp. Révai, 1929. 11 [13] pp. + 21 fénykép. F. ZAJTI “Our relatione with India.”*

188. ZÁDOR ERIKA ,,Egy önkéntes tudományos követ.” In Magyar Hír­ lap, Melléklet 1987 okt. 17., p. 4. E. ZÁDOR “A voluntary ambassador of science.”* 189. ZSIGOVITS EDIT ,,Gandhik.” In Magyar Nemzet 1988 jún. 10., p. 2. E. ZSIGOVITS “The Gandhis.”*

500

23. Publicisztika, vegyes írások—újságokban, napilapokban Miscellanea—from Newspapers, Daily Papers

1. AKÁCZ LÁSZLÓ „Csomakőröstol Dardzsilingig. Kilenc hónap Körösi Csorna Sándor nyomában.” In Magyar Nemzet 1974 jan. 19., p. 5. L. AKÁCZ “From Csomakőrös to Darjeeling. Nine months in the foot­ steps of Alexander Csorna de Kőrös.”*

2. ARADI ÉVA „A fény ünnepe Bombayban.” In Magyar Nemzet, 1983 dec. 8., p. 8. É. ARADI “The festival of light in Bombay.” [Diváli in Bombay.] *

3. BARÓTI GÉZA „Világtérkép, magyar nevekkel.” Riport a Nagy Utazók és Földrajzi Felfedezők Érdi Kiállításáról. In Magyar Hírek 1983 nov. 26., pp. 14-15. G. BARÓTI “World-map with Hungarian names.”*

4. BIRÓ FERENC „Az 6si India új arcot ölt 1-2.” In Szabad Nép 1956 febr. 6., p. 3., 1956 febr. 8., p. 3. F. BÍRÓ “Ancient India with a new outlook.”* 5. BÖCZ SÁNDOR „Orrszarvú elefánthátról.” In Népszabadság 1986 ápr. 6. S. BÖCZ “Rhinoceros — from elephant-back.”*

6. BŐGŐS LÁSZLÓ „A megbékített Goa.” In Magyar Hírlap, Melléklet, 1987 szept. 5., p. 7. L. BŐGŐS “Goa pacified.”* 7. BÚZA PÉTER „Üt Indiába 1-7.” In Magyar Nemzet 1984 nov. 13., 13., 15., 16., 17., 18., 20. mindig p. 4. P. BÚZA “Passage to India 1-7.”* 501

8. HALÁSZ GYÖRGY „India ünnepe.” In Magyar Hírlap 1972 aug. 15., p. 5. GY. HALÁSZ “Festival of India?’* (harmat) [= ? HARMAT ENDRE] „Kőkorszaki szakik—’Hangyák aranya’.” In Esti Hírlap 1984 márc. 20., p. 5. E. HARMAT “Stone age figures—Ant-gold.” 10. HEGYES ZOLTÁN „Amikor vendégünk volt Indira Gandhi. •.—Viniczaiék Fehérváron.” In Hétfői Hírek 1984 nov. 5., p. 2. Z. HEGYES “When Indira Gandhi was our guest. . . The Viniczai family at Székesfehérvár.”* 11. HÉVÍZI JÓZSA „Magyarul Indiában.” In Magyar Nemzet 1981 jan. 14., p. 5. J. HÉVÍZI “In Hungarian language — in India.”*

12. HORVÁTH GÁBOR „Az indiai Tigris-terv.—Tüzpárbaj az orwadászokkal.” In Esti Hírlap 1984 jan. 19., p. 5. G. HORVÁTH “The Tiger plan in India. Fight with the poachers.”* 13. HORVÁTH GÁBOR „Indiai útirajz 1-5.” In Esti Hírlap 1984 márc. 6., 7., 8., 9., 10., mindig p. 5. G. HORVÁTH “Indian travelogue 1-5.”* 14. „India új ruhája.” In Népszava 1968 jún. 6., p. 5. “India’s new dress.”*

15. JANKOVSZKY JÁNOS „Árvíz Indiában.” In Népszava 1978 aug. 27., p. 7. J. JANKOVSZKY “Flood in India.”* 16. Kagylókürt. Filozófia x Yoga x Lélekvándorlás x Vegetárius életmód x Óind kultúra. Főszerk. Bhakti Abhaya Narayam Swami. A Sanatan-dharma Kiadó, Bécs magyar nyelvű lapja 1985/1-tol. Conchshell. The Hungarian journal of the Vaisnava Movement, ed. in * Vienna. 17. KALMÁR GYÖRGY „India — monszun után.” In Népszabadság 1973 nov. 6., p. 4. GY. KALMÁR “India — after the monsoon.”*

502

18. KARCAGI LÁSZLÓ ,,Fedezzük fel Indiát 1-3.” In Népszabadság 1985 nov. 1. Romantikus történet, nov. 4., p. 6.; 2. Fény és árnyék nov. 5., p. 6.; Trolibusz és textília nov. 6., p. 6. L. KARCAGI “Let us discover India 1-3.”* 19. KERESZTY ANDRÁS ,,Majdnem 600.000.000. 1-6.” In Népszabadság 1973. 1. Ó-Delhi, hajnalban, febr. 25., p. 6.; 2. Laksmi a bőség is­ tennője. febr. 27., p. 6.; 3. Maharashtra, vetélytárs nélkül, febr. 28., p. 6.; 4. Easvaran úr négy országa, márc. 1., p. 6.; 5. Há­ zak a külvárosban, márc. 2., p. 6.; 6. Híd a szakadék fölött, márc. 3., p. 4. A. KERESZTY “Almost 600,000,000.” 1-6. * 20. KÖVES RÓZSA „Delhi beszélgetések. Hagyomány vagy korszerűség?” In Magyar Nemzet 1976 márc. 27., p. 5. R. KÖVES “Tradition or modernity. Interviews in Delhi.”*

21. KÖVES RÓZSA „Delhi beszélgetések. Iskolák és ’haridzsánok’.” In Magyar Nemzet 1976 márc. 12., p. 7. R. KÖVES “Schools and ’harijans’.”*

22. KÖVES RÓZSA „India és Indira — a pártszakadás háttere.” In Magyar Nemzet 1978 jan. 13., p. 3. R. KÖVES “India and India — background of the party-schism.”* 23. KÖVES RÓZSA „Indiai utazás. Támadás az analfabétizmus ellen.” In Magyar Nemzet 1979 ápr. 6., p. 2. R. KÖVES “Indian travelogue. An attack against analphabetism. ”*

24. KÖVES RÓZSA „Indiai utazás. A máglyák városában.” In Magyar Nemzet 1977 máj 13., p. 7. R. KÖVES “Indian travelogue. In the city of the pyres.”* 25. KÖVES RÓZSA „Indiai utazás. Vonatok, scooterek, emberek.” In Magyar Nemzet 1977 máj. 20., p. 7. R. KÖVES “Indian travelogue. Trains, scooters, men.”* 26. KÖVES RÓZSA „Indiai utazás. Asszonyok, kislányok, özvegyek.” In Magyar Nemzet 1977 máj. 27., p. 7. R. KÖVES “Indian travelogue. Women, girls, widows.”*

503

27. KÖVES RÓZSA „Indiai utazás. Buddha a síkságon és a hegyek között.” In Magyar Nemzet 1977 jún. 3., p. 7. R. KÖVES “Indian travelogue. Buddha on the plain and in the hills.”*

28. KÖVES RÓZSA „Indiai utazás. Szabadság éjfélkor.” In Magyar Nem­ zet 1977 jún. 10., p. 7. R. KÖVES “Indian travelogue. Liberty at midnight.”* 29. KÖVES RÓZSA „Indiai utazás. Hetven százalék az éhségszint alatt.” In Magyar Nemzet 1977 jún. 17., p. 7. R. KÖVES “Indian travelogue. Seventy percent below the hungerlevel.”*

30. KÖVES RÓZSA „Indiai utazás. Vendéglátás.” In Magyar Nemzet 1979 júl. 31., p. 8. R. KÖVES “Indian travelogue. Hospitality.”* 31. „Körösi nyomán, Indiában.” Interjú dr. Klement Tamással. In Magyar Hírlap, 1984 máj. 5., p. 5. “In the footpath of [Alexander Csorna de] Körösi, in India.”* Inter­ view with Dr. Tamás Klement.

32. „Madrasz.” In Szabad Nép 1952 febr. 22., p. 4. “Madras.”*

33. MALLÁR ÉVA „India. Egység a sokféleségben.” In Népszabadság 1986 jan. 25., p. 2. É. MALLÁR “India. Unity in heterogeneity/’* 34. MARTIN JÓZSEF „A tamilok országában.” In Magyar Nemzet 1974 máj. 5., p. 8. J. MARTIN “In the country of the Tamils.”*

35. MARTIN JÓZSEF ,,India negyven napja.” In Magyar Nemzet 1975 júl. 17., p. 8. J. MARTIN “Fourty days of India.”* 36. MARTIN JÓZSEF „India történelmi útja.” In Magyar Nemzet 1970 okt. 4. J. MARTIN “Historical way of India.”* 37. POGONYI LAJOS „Indiában a helyzet változó.” In Népszava 1984 aug. 11., p. 6. L. POGONY “Changing situation in India.”* 504

38. RAFFAI ISTVÁN ,,’Fürdetik’ a Táj Mahalt.” In Veszprémi Napló 1985 ápr. 9., p. 5. I. RAFFAI “The Taj Mahal’s ’bath’.”* 39. RÁCZ PÉTER ,,India. Máglyahalál.” In Népszabadság 1987 okt. 13., p. 2. P. RÁCZ “India. Pyre.”* 40. RÁCZ PÉTER „India. Tervek és valóság.” In Népszava 1987 aug. 25., p. 8. P. RÁCZ “India. Plans and reality.”*

41. RÉTI ERVIN „Indiai jegyzetek 1-3.” In Esti Hírlap 1986 ápr. 24., p. 5.; ápr. 25., p. 5.; ápr. 26., p. 5. E. RÉTI “Notes from India 1-3.”* 42. RÉTI ERVIN „A bétel levele.” In Esti Hírlap 1972 aug. 14., p. 5. E. RÉTI “The leaf of the betel.”* 43. RÓZSA LÁSZLÓ „India még milyen messze van.” In Népszabadság 1988 jan. 14., p. 4. L. RÓZSA “India ist still far away.”* 44. SÜMEGI ENDRE „A maharadzsa-akció.” In Népszava 1967 aug. 20., p. 5. E. SÜMEGI “Operation Maharaja.”*

45. SZABÓ LÁSZLÓ „Három és fél millió rúpia története.” In Népszabad­ ság 1961 okt. 1., p. 6. L. SZABÓ “The story of three and a half million rupies.”* 46. SZEGŐ GÁBOR „India — Indira nélkül.” In Esti Hírlap 1984. nov. 1., p. 5. G. SZEGÓ “India without Indira.”* 47. SZEGŐ GÁBOR „Óh, Dilli, Dilli.” In Esti Hírlap 1985 márc. 23., p. 5. G. SZEGŐ “Oh DilU, Dim.”* 48. SZILÁGYI ÉVA „Éhínség Indiában.” In Szabad Nép 1952 júl. 27., p. 4. É. SZILÁGYI “Famine in India.”* 49. TAMÁS ALADÁR „Hőség és diplomácia.” In Népszava 1978 jan. 21., p. 6. A. TAMÁS “Heat and diplomacy.”* 505

50. TAMÁS ALADÁR „Indiai életem kis rejtélyei.” In Népszava 1977 szept. 26., p. 6. A. TAMÁS “Small secrets of my Indian life.”* 51. TAMÁS ALADÁR „India lelke, India valósága.”!» Népszabadság 1978 jan. 26., p. 13. A. TAMÁS “India’s soul, India’s reality.”* 52. TAMÁS ALADÁR „Milyen az indiai jellemvonás?” In Népszava 1978 máj. 6., p. 6. A. TAMÁS “What is the Indian character like?”* 53. VÁMOS IMRE „Barátunk India.” In Magyar Nemzet 1973 nov. 18., p. 10. I. VÁMOS “Our friend: India.”* 54. ZSEBÜK ZOLTÁN dr. „Indiában orvosszemmel.” A múlt és a jövő harca. In Magyar Nemzet 1969 márc. 2., p. 8. Z. ZSEBŐK “Fight between the past and future. India through a doc­ tor’s eyes.”* 55. ZSEBŐK ZOLTÁN dr. „Indiában orvosszemmel.” In Magyar Nemzet 1969 febr. 23., p. 8. Z. ZSEBŐK “India through the eyes of a doctor.”* 56. ZSIGOVITS EDIT „Az áldozat.” In Magyar Nemzet 1984 nov. 1., p. 3. E. ZSIGOVITS “The victim.” [I. Gandhi.] *

57. ZSIGOVITS EDIT „India Indira nélkül.” In Magyar Nemzet 1984 dec. 15., p. 6. E. ZSIGOVITS “India without Indira.”* 58. ZSIGOVITS EDIT „Indiai álmok. A kiválasztott.” In Magyar Nemzet 1986 okt. 4., p. 6. E. ZSIGOVITS “Indian dreams. The Chosen One.”* 59. ZSIGOVITS EDIT „India választások előtt.” In Magyar Nemzet 1979 dec. 24., p. 10. E. ZSIGOVITS “India before elections.”*

506

24. Fontosabb lexikonok Enciklopédiák

Major Encyclopaedias

1. A huszadik század külföldi írói. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Az indiai részt szerk.: Detre Józsefné. Bp. Gondolat, 1968. 510 pp. Indiai írók: Agjéja [Szaccsidánand Hiránand Vátszjájan]; Amritá, Pritam; Ánand, Műik Rádzs; Ask, Upendranáth; Bandjópádhjája, Bibhútibhúsan; Bardalai, Radzsanikánta; Bendre, Dattatréja Rámacsandra; Csandar, Krisan; Csattópádhjája, Saratcsandra; Dévkóta, Laksmípraszád; Dzsainéndra Kumár; Dzsósí, Umásankar; Jaspál; Kumáran Ásan; Mitra, Préméndra; Munsi, Kanaijalál Maneklál; Nazrul Iszlám, Kázi; Nirálá [Szúrjákánt Tripáthi]; Padmarázu, Palagummi; Panikkar, Szardár Kavalam Mádhava; Pant, Szumitránandan; Praszád, Dzsajsankar; Prémcsand [Dhanpat Raj Srivásztav]; Pudumai-Pittam; Puttappa, K. Venkata Govda; Tagore [Thákur] Rabindranath; Varmá, Mahádéví; Varmá, Rámkumár; Varmá, Vrindávanlál; Vír Szingh. An Encyclopaedia of the 20th Century Literatures. * 2. A Pallas Nagy Lexikona I-XVI + 2 pótkötet. Szerk. Bokor József. Bp. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893-1900. Az Indiával kapcsolatos címszavak: Árják, Árjaman, Buddha, Bud­ dhizmus, Bombay, Bráhmán, Bráhmanák, Brahmanaspati, Brahmanizmus, Brahmánok, Brahmaputra, Brahma Szamads., Brahmavarta, В hadrakáli, Bhagal, Bhagalpur, Bhagavad Gitá, Bhagavant, Bhagavata, Bhagavati, Bhagirati, Bhákhá, Bháravi, Bharocs, Bhartpur, Bhartrihari, Bhatti, Bhavabhuti, Bhavani, Bhiksu, Bhil, Bhopal, Bhrigu, Bhúta, Bhutan, Cigányok, Delhi, Dhaka, Dharma, Dhavar, Dhavalgiri, Dholera, Deoparjag, Deussen Pál, Dravida, Dravida-nyelvek, Durga, Gandharvák, Gandak, Gangesz, Himalája, Himalája-népek, Hindi nyelv és irodalom, Hindu, Hinduizmus, Hindu mozgalmak, Hindusztán, Indek, Ind építészet (ld. Építé­ 507

szét), Ind filozófia, India, Indiai művészet, Indiai nyelvek és iro­ dalmak, Indiai vallások, Indore, Indra, Indus, Kalkutta, Körösi Csorna Sándor, Lama, Lamaizmus, Lhassza, Madura, Mahábhárata, Mahádeva, Mahákáli (ld. Durga), Mahamahopádhája Mahesacsandra, Mahanadi, Maháradsa, Maharatti, Maharattok, Malabar-part, Manu, Mogul, Müller Miksa, Nanga Parbat (ld. Himálaja), Nepal, Ráma, Rámájana, Rampur, Rigvéda, Siva, Szikh, Szikkim, Szingaléz nyelv és irodalom, Szanszára, Szanszkrit nyelv és irodalom, Védák (ld. Szanszkrit nyelv és irodalom), Vedda, Visnu. (írták: Kégl Sándor és mások.) The Great Pallas Encyclopaedia I-XVIIL *

3. Esztétikai Kislexikon. A Szigeti József főszerkesztésével 1969-ben meg­ jelent lexikon második, átdolgozott, bővített kiadása. Szerk. Szer­ dahelyi István és Zoltai Dénes. Bp. Kossuth, 1972.; 19752. Indiai címszavak: Bharata; indiai esztétika. (írta: Puskás Ildikó.) A Concise Lexicon for Aesthetics. * 4.

Fejlődő országok lexikona. Főszerk. Kende István. Bp. Akadémiai, 1973. 1327[1] pp. India, Banglades, Nepál, Pákisztán, Sri Lanka, Szikkim vonatkozású címszavak (írta: Kende István): India: Abdullah sejk, M.; Abid, A.; Ahmad Muzaffar; Ahmadabadi Munkásszövetség; akali-mozgalom; Albuquerque, Alfonso de; Alva, V.; Amrita Bazar Patrika; amritsari sortűz ; Ashoka; baba; Baktay Ervin; Basu, Jyoti; Bbakra Nangal erőmű; Bhave, Acharya Vinoba; bhilai acélmű; Bhoodan; Birla, G.; bombayi flottalázadás; Brit-Keletindiai Társaság; Cripps, R. S.; Curzon, G. N.; Csagla, M. A. K.; Csandra, Romés; Csauri Csaura-i lázadás; Dange, S. A.; Deszai, К. K.; Deszai, M.; Dhabar, U. N.; Dravida Munetra Kazhagam; Durgapur-i acélmű; Dzsain, A. I.; Dzsinnah, Mohamed Ali; Dzsobí, S. M.; érinthetetlenek; erőszakmentes engedetlenségi poli­ tika ; Gama, Vasco da; Gandhi, Indira; Gandhi, Mohandász Karamcsand; gandhizmus; Ghos, Adzsoj Kumár; Giri, V. V.; Gokhale, G. K.; Gopalan, A. K.; gramdan; Gupta, Bhupés; haridzsan; har­ tal ; Hastings, W.; Hayat; Hind Mazdoor Sabha; The Hindu; Hin­ dustan Times; Hivatalos Nyelvek Törvénye; Holland Kelet-indiai Társaság; Húszéin, Zakir; hydarabadi lázadás; Hyderabad-törvény; India; Indiai Béketanács; Indiai Egyesült Szakszervezeti Kongresszus; indiai-kínai határvita; indiai kisebbségek Ázsiában és Afrikában; Indiai Kommunista Párt; Indiai Kommunista Párt (Marxista); Indiai Kommunista Párt (Marxista-Leninista); Indiai 508

Nemzeti Kongresszus; Indiai Nemzeti Szakszervezeti Kongresszus; indiai-pakisztáni háborúk; India Kormánya Törvény; Indian Ex­ press ; Irwin-Gandhi egyezmény; Jadar, R. Sz.; Jana Szangh Párt; Janyug; Kamarádzs, K.; kanpuri per; karma; Karve-bizottság jelentése; kasmíri kérdés; kaszt; Kerala; Kiszan Szabha; Közösségi Fejlesztési Program; Kripalani, A.; Kutch; Ladakh; Laksmi Baj; Lók Szabha; Mahalanobisz, P. Cs.; Mahalanobisz-bizottság jelen­ tése; maharadzsa; Malaviya, H. D.; Malaviya, K. D.; McMahonvonal; Meeruti per; Menon, Krishna; Minto, G.; Mirdaskar, S. Sz.; mizo-mozgalom; Mogul Birodalom; Montague-Chelmsford refor­ mok ; Morley-Minto-reformok; Mountbatten-terv; Muzulmán Liga; naga mozgalom; Nagpuri konferencia; Nambudiripad, E. M. S.; Naxalbari; Nehru, Jawaharlal; Nehru, Pandit Motilal; New Age; Nyugat-Bengália; összindiai Szakszervezeti Kongresszus; pária; Patriot; peshawari felkelés; Poonai Egyetem; Pradzsa Szocialista Párt, összindiai; Prasad, R.; Radhakrisnan, Szarvepalli; Radzsagopalacsari, Cs.; Ram, Dzsagdzsivan; Ranadive, В. T.; Rao, C. R.; Rowlatt-törvények; Roy, M. N.; Sadiq, G. M.; Sardesai, S. G.; Sasztri, Lal Bahadur; sómenet; The Statesman; Swatantra Párt; Szamjukta Szociális Párt; Szantiniketán; szatjagraha; szikhek; szipoj felkelés; swadési; swaradzs; Tagore, Rabindranath; tamil mozgalmak; Tantia Topi; taskenti megállapodás; Tata, J. R.; telinganai parasztfelkelés; Tilak, Bal Gangadhar; Times of India; Tippu, T. S.; várná; zamindár. Banglades: Awami Liga; Bangla Desh; Bangla Desh Dolgozóinak Országos Ligája; Bangla Desh Kommunista Pártja; Bhashani; Choudhury, A. S.; Kelet-Pakieztán; Mukti Baháni; Nemzeti Awa­ mi Párt; Rahman, Mudzsibur; Salam, A. Nepál: Birendra, Bir Bikram Shah Deva; Bishta, K. N.; Commonar; Devkota, R. P.; Gurkha Patra; Koivala, В. P.; Mahendra, Bir Bikram Shah Deva; Nepal; Nepal Gurkha Parishad; Nepáli Demok­ ratikus Egységpárt; Nepáli Egyesült Demokrata Párt; nepáli-kínai határegyezmény ; Nepáli Kongresszus; Nepál Kommunista Pártja; Nepál Nemzeti Demokrata Frontja; össznepáli Szakszervezeti Kongresszus; Pancsajat (Nemzeti); Singh, Ramraja Prasad; Thapa, Surya Bahadur. Pakisztán: Ajub Khan; Ali Khan; Awami Liga; Azad Kashmir; Bhashani maulana; Bhutto; Daily Jang; Dawn; Durand-vonal; Dzsinnah, M. Ali; Jahja Khan; Jamaati Islami; Javq; kasmíri kérdés; Kelet-Pakisztán; Ladakh; Mirza, Iszkander; Morning News; Mukti Bahini; Nemzeti Awami Párt; összpakisztani Munkásszövetseg; pakisztáni emberi munkaerő vizsgálat; pakisztani-kínai határ­ 509

egyezmény; Pakisztáni Néppárt; Pakisztán-USA Kölcsönös Védel­ mi Egyezmény; Pakistan Observer; The Pakistan Times. Srí Lanka: Aththa; Bandaranaike, Solomon W. R.; Bandaranaike, Sirimavo Ratwatte; Demokratikus Erők Egyesült Frontja, Dinamira; Egyesült Nemzeti Párt; Forward; Ganawardene, Ph.; Kenneman, P.; Marbima; Mendis, M. G.; összceyloni Tamil Kongreszszus; Perera, N. M.; radzsakarija; Saranankare Phero, U. S.; Senanayake, D. S.; de Silva, C. D.; Sri Lanka ; Sri Lanka i Kommunista Párt; Sri Lanka-i Szabadság Párt; Sri Lanka-i Szakszervezetek; szingalézek; Szociális Egyenlőség Pártja; Tamil Föderalista Párt; tamil kérdés; Wickremasinhe, S. A. Szikkim: Namgyal, К. P. T.; Sikkim; Szikkimi Állami Kongresszus; Szikkimi Nemzeti Kongresszus; Szikkimi Nemzeti Párt. Encyclopaedia of the Developing Countries. * 5. Film Kislexikon. Szerk. Ábel Péter. Bp. Akadémiai, 1964. Ebben: indiai filmművészet (pp. 341-343.). A Concise Encyclopaedia for Film. * 6. Filozófiai Kislexikon. Szerk. M. Rozental és P. Jugyin. Ford. Józsa Péter et al. Bp. Kossuth 1964. 735 pp. Indiai vonatkozású címszavai: adzsivika; buddhizmus; dzsainizmus; Gandhi M. K.; Ghos, Aurobindo; hinduizmus; indiai filozó­ fia; jóga; lokajáta; njája; szánkhja; tantrizmus; vaisésika; védák; védánta. A Concise Encyclopaedia of Philosophy. * Transl. from Russian.

7. GECSE GUSZTÁV Vallástörténeti Kislexikon. Bp. Kossuth, 1971. Máso­ dik, bőv. és részben átdolg. kiad. Bp. Kossuth, 1973?, 339 pp. Indiai címszavai: Ázsia vallásai, brahmanizmus, buddhizmus, hin­ duizmus, védikus vallás. G. GECSE A Dictionary of Religious History. * 8. India. A Nagy Szovjet Enciklopédia 18. kötetének címszava. Ford. Lénárt György. Bp. Szikra, 1955. 174[2] pp. India. Entry of the Great Soviet Encyclopaedia—transl. from Russian. 9. Kulturális Kisenciklopédia. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp. Kossuth, 1986. 786 pp. Indiai vonatkozású címszavak: a vallások címszónál: buddhizmus, hinduizmus (pp. 741-744 —írta: Puskás Ildikó). A Concise Cultural Encyclopaedia. *

510

10. Mitológiai Enciklopédia I-П. Főszerk. Sz. A. Tokarev. A magyar kiadás szerk. Hoppál Mihály. Ford. Bárány György és mások; az indiai anyagot Horváth Z. Zoltán, a buddhistát Kalmár Éva fordította. A magyar kiadás a Moszkvában 1980-82-ben megjelent Ми­ фы Народов Мира I-II. (Kiadta а Советская Энциклопедия kiadó) átszerkesztett ев finn-ugor anyaggal kibó'vített változata. Az ábécés sorrend okán az I. kötetben található a Buddhista mito­ lógia (pp. 383-408), а II. kötetben az Indiai népek mitológiája (pp. 7-104), továbbá a Tibeti és burmai népek mitológiája (pp. 613-626.) Dravida mitológia: Agattijar, Aijanar, Anangu, Bhagavati, Kotravai, Muruhan, Pej, Szanga. Dzsaina mitológia: Mahávíra, Nigodák, Tírthankara. Hinduista mitológia: Agni, Amarávati, Angirasz, Antariksa, Apszarák, Ardzsuna, Aruna, Asvattha, Asvinok, Aszurák, Átman, Avatára, Balaráma, Báli, Bhagavat, Bhrigu, Bhúták, Brahma, Brihaszpati, Budha, Daksa, Dánavák, Dattátreja, Devi, Dhanvantari, Dharma, Dhritarástra, Dhruva, Dhundhu, Dhundhumára, Diti, Durga, Durjodhana, Durvászasz, Dváraka, Dvípa, Dzsagannátha, Ganesa, Goloka, Guhjakák, Hajagríva, Hanumán, Harihara, Hiranjakasipu, Hiranjáksa, Hold-dinasztia, Ila, Isvara, Jakeák, Juga, Kailásza, Kálanemi, Káli, Kalpa, Kansza, Kasjapa, Kauravák, Kinnarák, Kubera, Lokapálák, Lopámudra, Maja, Manasza, Man­ dara, Marutok, Mathura, Mátri, Minaksi, Mohini, Nágák, Naksatrák, Nándin, Nap-dinasztia, Parasuráma, Párvati, Prahláda, Pulasztja, Purúravasz, Rádha, Rávana, Rukmini, Sakti, Sakuntala, Sesa, Siva, Sukra, Szágara, Szatrádzsit, Sziddhák, Szkanda, Szunda, Szuparna, Szurabhi, Szvarga, Tára, Tilottama, Trimúrti, Vadzsra, Vadzsránga, Vaitarani, Váju, Vaszistha, Vaszudéva, Vaszuk, Vetálák, Vidjádharák, Visnu, Visvakarman, Visvámitra, Visvarupa. Indiai mitológia: Adhidévata, Áditi, Áditják, Agasztja, Ahalja, Airávata, Amrita, Andhaka, Angiraszok, Aranjáni, Árjavarta, Asvamedha, Atharvan, Atri, Bhárata, Bhárati, Bhíma, Bhísma, Bhudzsju, Brahmalóka, Brahmánda, Cshája, Daitják, Daksina, Danu, Dasaratha, Dásza, Daszju, Déva, Dévata, Diggadzsák, Djausz, Draupadi, Drona, Etasa, Gájatri, Gana, Gandharvák, Ganga, Garuda, Gautama, Guna, Hariscsandra, Himavat, Hiranjagarbha, Iksváku, Indra, Indradzsit, Jajáti, Jama, Joni, Judhisthira, Kála, Káma, Karma, Kama, Krisna, Kunti, Kuruksetra, Laksmana, Laksmi, Lanka, Linga, boga, Mahi, Manu, Maricsi, Mártánda, Menaka, Meru, Nacsiketasz, Nahusa, Nala, Namucsi Nara, Nárada, Nárájana, Naraka, Nászatja, Nirriti, Pándavák,

511

Pándu, Páni, Pardzsanja, Pariksit, Pasupati, Pátála, Pisácsák, Pitárok, Prabha, Pradzsápati, Prakriti, Préták, Prithi, Prithivi, Puramdhi, Purusa, Púsan, Rásu, Ráksaszák, Rati, Ribhuk, Risi, Rita, Rodaszi, Rohini, Rúdra, Rudrák, Sambara, Sraddha, Sunahвера, Susna, Szanszára, Szarama, Szaranjú, Szaraszvati, Szati, Szavitar, Szávitri, Szórna, Szura, Szúrja, Szváha, Szvasztika, Ta­ pasz, Tárksja, Tisja, Trilóka, Trita, Tvastar, Urvasi, Usasz, Vács, Válakhilják, Válmiki, Varna, Varuna, Váta, Vena, Virádzs, Visvedévák, Vjásza, Vritra. Indoeurópai mitológia. Protoindiai mitológia. Védikus mitológia: Adhjátman, Adzsa Ekapád, Agni, Ahi Budhnja, Áju, Angirasz, Ansa, Antariksa, Apám Napát, Ápasz, Apszarák, Arbuda, Arjamán, Aruna, Asvattha, Asvinok, Aszurák, Aulána, Bhaga, Bhrigu, Brahman, Brihaszpati, Budha, Dadhikra, Dadhjanycs, Daksa, Dánavák, Dhátar, Diti, Ila, Kasjapa, Krisánu, Lopámundra, Májá, Manju, Marutok, Mátarisván, Mitra, Prisni, Szita, Szuparna, Vadzsra, Váju, Vala, Vaszistha, Vaszuk, Visvakarman, Visvámitra, Visvarúpa, Vivaszvat, Vrisákapi. A Mythological Encyclopaedia I-П. * Transl. from Russian. The original alphabetic order is thematically rearranged.

11. Művészeti Kislexikon. Szerk. Lajta Edit. Bp. Akadémiai, 1973. Ebben: Ajanta; Ellora; Gandhara; India művészete; Mogul iskola; moha­ medán művészet ld. iszlám művészet; Rajput iskola; sztupák. (írta: Baktay Ervin és Egyed Edit.) A Concise Encyclopaedia for Arts. * 12. Művészeti Lexikon I-IV. Főszerk. Zádor Anna és Genthon István. Bp. Akadémiai, 1965-1968. Indiai vonatkozású címszavak: Ágra; agrai mozaik; Baktay Ervin; Bharhut; Bhuvanesvar; Ceylon művészete; Chugtai, M. Abdur Rahman; Ellora; Gandhara művészete; Gupta-kor; Harappa-kultúra; indiai szőnyeg; indiai művészet; Mathura művészete; Mogul­ iskola; Pakisztán; rajput iskola; Ramkinkar; Roy, Jamini; Sass Brunner Erzsébet; Sher-Gil, Amrita; Taxila; Tóth Edit; silpasásztra; Tagore, Abanindranath; Tagore, Gaganendranath; Tagore, Rabindranath; Tunhuang. (Irta: Baktay Ervin, Egyed Edit, Gerő Győző.) An Encyclopaedia of Art I-IV. *

512

13. Orvosi Lexikon I-IV. Főszerk. Dr. Hollán Zsuzsa. Bp. Akadémiai, 1967. Ebben: [az] indiai módszer; [az] indiai orvoslás története. (írta: Benedek István.) A Medical Encyclopaedia. * 14. Pedagógiai Lexikon I-IV. Főszerk. Nagy Sándor. Bp. Akadémiai, 19761979. Ebben: II. köt.: indiai nevelés (ókor, középkor); India okta­ tásügye (újkor). (írta: Puskás Ildikó, Valis Éva.) Encyclopaedia of Pedagogy. I-IV. * 15. Révai Kis Lexikona. Szerk. csekei Varjú Elemér. Bp. Révai Irodalmi Intézet, 1936. 1095 pp. (Egy, ill. két kötetben.) Az Indiával kapcsolatos címszavak: árja népek; Bhagalpur; Bhaga­ vadgita; Bhandara; Bhandarkar, D. R. K.; Bhandarkar, R. K. G.; Bhopal; Bhutan; Bihar; bodhisatva, Bombay; Brahma, brahmanizmus; brahmánok; Brahmaputra; Buddha; buddhizmus; Cabral; Delhi; Deoprajag; Deussen, Paul; dravidák, dravida nyelvek; Fábry Károly Lajos; Gandah; Gandhara művészet; Gandhi, Mohandasz Karamcsand; Gangesz; Himalája; Hindosztán; hindu, hindu­ izmus; India; Indiai Császárság; indiai művészet; indiai vallások; indo-germán nyelvek; Indus; Jubbulpore; Kalkutta; Körösi Csorna Sándor; lamaizmus; Lhassza; Madrasz; Madura; Mahábhárata; maharadzsa; Mahatma; Malabar-part; Manu ; Mogul; Müller, Max; Nanga Parbat; Nehru, Jawaharlal; Nehru, Pandit Motilal; Nepal; Portugál-India; Ramajána; Raman, Ch. V.; Rampur, Rigveda; Schmidt József; Siva; Stein, Sir Marc Aurél; szanszkrit nyelv és irodalom; Szikkim; szikh; szingalézek; Tagore, Rabindranath; Takács Zoltán, Felvinczi; tamulok; Tehri Gahroal; Védák; Veddák; Visnu. Révai’s Concise Dictionary. 16. Révai Nagy Lexikona I-XIX. + 2. (1-19. + 2 pótkötet.) Főszerk. Révay Mór János. Bp. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., 1911-1935. Indiai vonatkozású címszavai: Árják, Árjaman, Behar, Buddha (ld. Buddhizmus), Buddhizmus, Bombay, Bodhisatva, Brahma (ld. Bráhmanizmus), Brahmán (ld. Brahmánok), Bráhmanász (ld. Véda), Brahmanaszpati (ld. Brihaszpati), Brahmani, Bráhmanizmus, Brah­ mánok, Brahmaputra, Brahma Szamádzs (ld. Bráhmanizmus), Brahmaveda (ld. Szanszkrit nyelv és irodalom), Brahminok (ld. Brahmánok), Bhadrakáli, Bhagalpur, Bhagavad-gíta, Bhagavant, Bhagavata, Bhagavati, Bhagelkand (ld. Baghelkand), Bhagirathi, Bhákhá, Bhandara, Bhang, Bharata, Bharatpur, Bháraszi, Bhar33

513

trihari, Bháskara, Bhat, Bhatgaon, Bhatti, Bhavabhuti, Bhavalpur (ld. Bahavalpur), Bhávani, Bhavnagar, Bhiksu, Bhil, Bhilsza, Bhima, Bhim Gora, Bhivani, Bhopal, Bhot, Bhrigu, Bhoj, Bhúta, Bhutan, Bihar (Id. Behar), Dalai láma (ld. láma), Dardisztán, Dardok, Dardzsiling, Delhi, Deoprajag, Deonai, Deussen Paul, Dravida nyelvek, Dhang, Dhar, Dharma, Dharmasala, Dharvar, Dhavalagiri, Dalip Singh, Fábri Károly Lajos, Garhval, Himaláya, Himaláya államok, Himaláya népek, Hindi, Hindu, Hinduizmus, Hindu jog, Hindusztán, Hindusztáni nyelv (ld. Hindi), HingladzB, Indaur, Indek, Indore (Id. Indaur), Ind filozófia, India, Indiai irodalom (ld. szanszkrit), Indiai jog, Indiai művészet, Indiai nyelvek, Indiai posta, Indiai porcelán, Indiai szőnyegek, Indiai szövetek, Indiai vallások, Ind mitológia, Indogermánok, Indo-szkithák, Indra, In­ dus, Körösi Csorna Sándor, Lámaizmus, Lhassza, Madrasz, Madura, Mahábhárata, Mahádéva, Mahámahopadjája, Mahésacsandra, Mahanadi, Maharati, Mahara Hók, Mavellipur, Mahárádzsa, Maiszur, Maja, Malabar-part, Manu, Mogul, Müller Max, Nanga Parbat, Nepal, Portugál India, Rámájana, Rampur, Schmidt József, Siva, Parvati, Pándu, Szanszára, Szanszkrit nyelv és irodalom, Szántál, Szikh, Szikkim, Sindh, Szingalézek, Szingaléz nyelv és irodalom, Tagore Rabindranath, Takács Zoltán (Felvinczi), Tehri (ld. Garh­ val), Védák (ld. szanszkrit nyelv és irodalom), Védánta (ld. Ind filozófia), Vedda, Visnu. Révai’s Great Encyclopaedia I-XXL * 17. Társadalmi Lexikon. Szerk. Madzsar József. Bp. [1928]. Ebben: India pp. 296-298. A Social Encyclopaedia. *

18. Természettudományi Lexikon I-П. Főszerk. Erdey-Grúz Tibor. Bp. Akadémiai, 1966. Ebben: Asszámi-alföld; Dekkán-fennsík; Elő-indiai félsziget; Gangesz; Godavári; Himalája; Hindosztáni-alföld; India; indiai ele­ fánt ; indiai orrszarvú; indid [embertípus]. An Encyclopaedia of the Natural Sciences I-II. * 19. Tolnai Új Világlexikona I-XVIII. + 2 pótkötet. Az általános tudás és műveltség tára. 1-18 köt. 1926-30, 1-2 pótköt. 1933. The New World Encyclopaedia of Tolnai I-XX. *

20. Tolnai Világlexikona I-VL11. Kiadja Tolnai Simon. Bp. 1912-1919. Tolnai’s World Encyclopaedia. *

514

21. Újabb kori Ismeretek Tára I-VI. 1850-1855. Tudományok és politikai s’ társas élet Encyclopaediája. [Szerk. Batizfalvy István tanár.] Pesten, Heckenast Gusztáv sajátja 1852. Ebben: IV. köt.: India (pp. 449-452) -k [Pákh Albert]; Indiai művészet (pp. 452-455) -a [Garay János]. V. köt.: Kelet (pp. 27-28) -k [Pákh Albert]; Keleti irodalom (pp. 28-35) -k [Pákh Albert]; Kelet-India (legújabb történelem és statisztika) (pp. 35-43) -p [Pákh Albert] ; Keleti kér­ dés (pp. 43-49) Sz. I. [Szilágyi István?]. A Mine of Modern Knowledge I-VI. *

22. Új Filmlexikon I-II. Főszerk. Ábel Péter. Bp. Akadémiai, 1971. Ebben: indiai filmművészet. A New Encyclopaedia of Film I-II. * 23. Új Idők Lexikona I-XXIV. Bp. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, 1936-1942. Indiai vonatkozású címszavai: Adzsanta, Akbar, Agni, Agnihótra, Amaru, Bengália, Bengáli nyelv és irodalom, Bhagalpur, BhagavadGítá, Bhágavata-Purána, Bhandarkar, Bharata, Bháratavarsa, Bharatpur, Bhartrihari, Bhaunagar, Bhavabhúti, Bhivani, Bhopal, Bidzeapur, Bihar, Benares, Buddh-Gaja, Buddhista művészet, Buddhizmus, Déva, Devadászi, Dravidák, Durvásza, Fiók Károly, Gandhara művészet, Gandharvák, Gándhi, Gangesz, Gangotri, Germanus Gyula, Hanuman, Harappa, Indore, Indoszkithák, Indra, Indragiri, Indus, Indus filozófia, Jama, Kathiawar, Keletindia, Keletindiai Társaságok, Kanárak, Lélekvándorlás, Lhásza, Maga­ dba, Mahábhárata, Mahánadi, Mahárádzsa, Mahátmá, Mahratti, Munda-népek, Om, Pánindiai Nemzeti Párt, Portugál India, Rámá­ jana, Rámakrisna G. Cs., Raman Cs. V., Siva, Szinghaléz, Trimurti, Védák, Visnu. Üj Idők [= New Times] Encyclopaedia I-XXIV. * 24. Új Magyar Lexikon I-VI + 2 pótk. Bp. Akadémiai. 1-6. köt.: 19591972., 7. köt.: 1972.; 8. köt.: 1981. Második kiadás: 19832. Szerk.: Az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztősége. Az Indiával kapcsolatos főbb címszavak: bráhmanizmus; brahmanok; Gandhi; hindi irodalom; hindi nyelv; hinduizmus; hindusztáni nyelv; ind nyelvek; India (természeti viszonyok, gazdasági élet, történet, közoktatás, tudomány, irodalom, művészet, zene, tánc, színház, film); indiai felkelés (sepoy felkelés); indiai írások; Indiai Nemzeti Kongresszus; Indus (Szindhu); indusok, indek; jóga. The New Hungarian Encyclopaedia I-VIIL* 33*

515

26. Világirodalmi Kisenciklopédia I-П. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Bp. Gondolat, 1963. 1984: harmadik, átdolgozott, bővített kiadás. 729 + 834 pp. Az ind anyagot írta: Vekerdi József: Agjéja, Ánand, Műik Rádzs, Bhagavad-Gítá, Bhartrihari, Datta, Madhuszúdan, Dzsajadéva, Ghálib, Ikbál, Muhammad, Kabir, Kálidásza, Krisan Csandar, Kúrál, Mahábhárata, Pancsatantra, Prémcsand, Puránák, Rámájana, Sukaszaptati, Szómadéva, Tagore, Rabindranáth, Tantrák, Tipitaka, Tulszídász, Upanisadok, Védák. Indiai irodalom (összefoglalás), bibliográfiával: II. pp. 672-674. A Concise Encyclopaedia for World Literature I-II. * 26. Világirodalmi Lexikon. (Külföldi irodalom.) I-III. Szerk. Dézsi Lajos Bp. Stúdium, é. n. [1930-1933]. Az ind anyagot írta: Büchler Pál: A hindu kunyhó ld. Indus kunyhó, Amarasimha, Arthasástra, Áryabhata, Áryasüra, Asanga, Aévaghosa, Avadána-sataka, Ayárramgasutta, Bain F. W., Bána, Barlaam és Joasaph (írta: Moravcsik Gyula), Benfey Theodor, Bengáli irodalom, Bhagavadgita, Bhagavat Id. Leconte de Lisle, Bhámaha, Bhandarkar R.G., Bharata, Bháravi, Bhartrhari, Bhása, Bháskara v. Bháskáracárya, Bhatti, Bhavabhüti, Bibliotheca Indica, Bidpai ld. Pancatantra, Bihari Lál, Blommfield, M., Brahhmaija, Brat-kalpasütrald. Kalpasütra, Brhatkathá ld. Gunádhya, Brhat-katha-manjari ld. Ksemendra, Buddhagosa, Buddhista irodalom, Budhasvámin, Burnouf, E., Bühler, G. Caijakya ld. Arthasástra, Kautilya, Cand Bardái, Canda-kausika ld. Ksemisvara, Capeller, Carl, Dapdin, Dhammapada, Dhaijavála, Dharmasastra, Dighanikáya dravida irodalom, dzsajna irodalom, Felhőposta ld. Meghadüta, Gandhi Mohandás Karamchand, Gangesa, Garbe, R., Gitagovinda ld. Jayadeva, Gotama, Govardhana, Gujárati, Gunádhya, Hála Sátaváhana, Haribhadra, Harsadévá, Hindusztáni irodalom, Hitopadesa, India az angolok nélkül, Indiai iroda­ lom, Indus kunyhó (Az), Jaina irodalom ld. Dzsajna irodalom, Játaka-k, Jayadeva, Kálidása, Kamasástra, Kanaréz v. kannada-irodalom, Kasmiri irodalom, Kathákosa, Kipling, R. (írta Kunt Ernő), Ksemendra, Ktesias (írta Marót Károly), Kumárasambhava, Lalita, — vistara, Lalla Rukh, Mahábhárata, Mahánátaka, Mahávamsa, Mahávastu, Maháyánasütra-k, Málavikágnimitra, Malayalam iro­ dalom, Máijikka-Vásagar, Maráthi irodalom, Meghadüta, Milindapanha, Mrcchakatika, Muir, J., Müller, F. M., Nágánanda, Naladiyar, Nalodaya, Nalopákhyám, Pancatantra, Pánini, Prákrit irodalom, Raghuvaipsa, Rájendralála Mitra, Rámágana, Ratnákara, Ratnávali, Rávaijavaha, Rigvéda, Rtusaiphara, Sakuntalá, Sámavedasamhitá, Sávitri, Schmidt, R., Siddha, Siddhánta, Skylax, Sloka, 616

Somadeva v. Somadevasűri, Stein, Marc Aurél, Strabon, Subandhu, éűdraka, Sütra, Suttapitaka, Szanszkrit irodalom, Szufizmus, Tagore, R., Tantra-k, Tantrákhyáyika, Tarka-k, Tiruvalluvar, Tulsi Das, Tuti-name, upanisad-ok, Vallabhadeva, Véda-irodalom, Vedanga, Vedantasütra ld. Bádaraya^a, Vetála-(szelleme) (elbeszé­ lése), Vidyápati Thakur, Vikrama viselt dolgai (Vikramacarita), Vikramorvasiya, Vinayapitaka, Visakhadatta, Whitney, W., Yajurveda-samhita, Yogasástra ld. Hemacandra, Yogaeutra. An Encyclopaedia of World Literature (Foreign Literature) I-IIL *

27. Világirodalmi Lexikon I-X —> Főszerk. Király István. Bp. Akadémiai, 1970-től folyamatos. Az indiai vonatkozású főbb címszavak (írták Aradi Éva, Debreczeni Árpád, Gáthy Vera, Major István, Puskás Ildikó, Vekerdi József, Wojtilla Gyula): Abdul Kádir; Abdul Latif; abecedarium ; abhang; abhjudajam; Acsjutánanda Dász; Adiga; Ádi Granth; Ádi-Pampa; Agarkar G.G.; Agarvála Cs.K.; Agarvála J.P.; Agjéja; Agradász; Agravál B.B.; Ahilan; Ahmad B.; Ahmad N.; Aijanár Idanár; Aijar R. ; Ájurvéda; ákhjána; Akhó Ahmedábádi; Álagijavanna M.; H. Áláol; Álhá-énekciklus; álvár; Amánat; Amaru, Amitagati; Amman Mír; Amritráj; Ánand M.R.; Ánanda [Szitárám] ; Ánandavardhana; Ananta Kandalí; Anant Phandi; Ancsái; Ándajja; anekdota; Anil [Á.R. Déspandé], Anísz [Mír Bábár Ali]; anustubh; apabhransa irodalom; apadána; aparavaktrá; Apparáó G.; Ápte H.N.; áranjaka; árjá; Ars Malszijáni; Asóka; asszámi irodalom ; Asvaghósa ; atidhriti; atidzsa-gatí; Átis [Haidar Ali], AtivírarámaPándjan; atjasti; Atré P K., Atréja Á.; átruppadai; attakkathá; Attanagalu-vansza; aupaccshandaszika; Aurobindo [A. Ghose]; avadána; Aveszta; Avvai; Ázád J. N.; Ázád M.A.K.; Ázád M.H. —Baccsan; Bain F.W.; bakhar; Bál N.K.; Báládévá Ratha; Balarámdász; Bálkrisna Szama; Bána; Banamáli ; Banaphul; Bandjópádhjája Bh.Bh.; Bandjópádhjája H.Cs.; Bandjópádhjája M.; Bandjópádhjája R.L.; Bandjópádhjája T.Sh.; Bankimcsandra; báramáhí; Barbaruá H.; Barlám és Jozafát; Baruá B.K.; Baruá D.K.; Baruá G.R.; Baruá H.Cs.; Basír V.M.; Bászava; Baszu A.L.; Baszu Bárén; Baszu B.D.; Baszu Manódzs; Baszu R.N.; bául; Bédí R.Sz.; Benfey Th.; bengáli irodalom, bengáli versformák; Bénípurí R.V.; Besant, Annie; Beschi, Giuseppe; Bétái S.; Bétigérí K.S.; Bévász T.D.; Bézbaruá L.N.; bhadzsan; Bhagavad-gítá; Bhágavata-purána; Bhaktacsaran; Bhakti; Bhálan; Bhámaha; Bhána; bhand, Bhánubhakta Ácsárja; Bharata; Bharataka-dvátrinsiká; Bháratcsandra Ráj; Bháraténdu Hariscsandra; Bháratí Dharamvír; Bhárati Szubra517

manja; Bháravi; Bartrihari; Bhásza; Bhászkaran P.P.; BhászkaraRámájana, Bhászkararáo V.R.; Bhatt B.K.; Bhatt B.N.; Bhatt M. Sh.; Bhatt U.Sh.; Bhattácsárja Bh.; Bhattacsárja K.K.; Bhattá­ csárja Sz.; Bhattaddév; Bhatti; Bhattumúrti; bháva; Bhavabhúti; bhaváí, bhavakavitam; Bhavé V.D, Bhiksu [Bhavaní], Bhíma Bhóí, Bhímakavi, Bhódzsó Bhagat; Bhógindra R.L.D.; Bhólánáth; Bhujan Sz.K.; Bhúpati Pandit; Bhúsan Tripáthí; Bidjutprabhá Déví; Bidpai; Bihárilál M.Cs.; Bisi P.N.; Blavatsky H.; bradz8abulí; Bradzsanáth; bráhmana; Brahmándapurána; Bróker D. ; Bucsi Bábu; Buddha; Buddhagósa ; Budhaszvámin; Bullhá; G. búrandzsí. —Carey W.; cigány irodalom; cigány népköltészet; Csattanja; Csakbaszt; Csakravartí A.; Csakravartí B.L.; csampaka; csampú; Csand Bardáí; Csandidász B.; Csandí-mangal; csandriká; csarana; Csaran Szingh; csarjáének; Csátrik; Csattópádhjája S. Cs.; Csaturvédi M.L.; csatuspáda; Csaudhurí P.L.; Csaudhurí U.Cs.; Csauhán S.Sz.; Csauhán Sz.K.; csaupáí; csautisá; Csávunda Rája; Csemakuru Vénkata; Cseruseri Nambúdri; cshájávád; cshappá; cshappája; cshau ; Csinnajaszuri; Csiplunkar V.S.; Csugtáí I.—Dabír; Dahamgetamálá; Dajárám; Dák о khanár vacsan; Dalál Dzs.; Dalpatrám; Dámódaragupta; Dandin; Dász Dzs.N.; Dász N. ; Dász Sz.K.; Dász U.N.; dásztán; Datta M.Sz.; Datta R.Cs.; Datta Sz.N.; Daulat Kází; Deoki Nandan; Dévkóta; Dévupalli Krisna Sasztri; Dhammapada; Dhammapada-atthakathá; Dhammáráma K.; Dhammaszéna; Dhanandzsaja; Dhanapála; Dharmakalpadruma; Dharmakírti D.D.; Dharma-mangal; dharmasásztra; dharmaszútra; dhriti; Dhúrdzsati; dhvani; Dípavansza; Divakar Krisna; Divatiá N.B.; Divjávadána; dóhá; Draupadí nátakam; Duggal K.Sz.; dúta-kávja; Dutt Toru; Dzsagannátha P.R.; Dzsagannáthdász; dzsagatí; dzsaina irodalom; Dzsainéndra Kumár; Dzsajadéva; Dzsájaszí M.M.; dzsaládharamálá; dzsalóddhatagati; Dzsasvant Szingh; dzsátaka; Dzsigár; Dzsina; Dzsinakirti; Dzsjótirísvara; Dzsnyájanésvar; Dzsós M.; Dzsósí G.S.; Dzsósí I.Cs.; Dzsósí J.G.; Dzsósí U.S.; Dzsósí V.M.; Dzsósua Gurram. —Ehelépola-hatana; Éknáth; Elakúcsi Bála-szaraszvati; Ezsuttaccsan. —fágu; Faíz A. Faíz; Faizí A Faizí Abu’l-Faíz; fantasztikus irodalom; Faríd seikh; feliratirodalom Indiában; Firák Górakhpuri.—Gadgil G.G.; Gadkari R.G.; Gadnájak R.M.; Gadzsaman Nóná; Gahmarí G.R.; gájatrí; Ganapati Szásztri; ganavritta; Gandhi M.K., Gangópádhjáj N.; Gangópádhjáj U.N.; Gánguli T. N.; garbí; Gárgí B.; gáthá; Geszudráz hodzsa Bandanavár; Ghálib; Ghanánand ; Ghatakarpara; Ghimire M.P.; Ghós A.K.; GhósG.Cs.; Gidumal D.R.; Gilchrist J.B.; Girá-szandésa; Glaee518

napp, Helmut von; gnomikus költészet; Góbind Szingh guru ; Gógói G. Cs.; Góhain Baruá; Gókak V.K.; Gokhale A.V.; Gókulnáth; Gólani A.; Gon^alvez Jacome; Gópabandhu Dász; Gópála Kurup; Gópálkrisna; Góicsand; Góináthan Nájar; Górakhnáth ; Gószvámí H. Cs.; Gószvámí K.L.; Gószvámí R.Cs.; Gószvámí S.Cs.; Gósz­ vámí T.N.; Góvardhana; Góvardhanrám M.R.; Góvindadász; Góvindadász; Góvindan M.; Góvindan N.; Góvind Pai; gudzsarátí irodalom; Gul Muhammad; Gunádhja; Gundappa; Gupta B.P.; Gupta LCs.; Gupta M.S.; Gupta N.M.; Gupta Sz.S.; Gurbaks Szingh; Gurdász bháí; Gurdial Szingh; Gurmukh Szingh; Gurlugómi; Guttilakávja.- Háfíz B.D.; Háfíz Dzsálandharí; Hajátulláh A.; Hála Szátaváhana; Háldár G.; Hálí; Hanuman-mahánátaka; Haribhadra; Haricsandra; Haridász; Harihara; harikathá; hariní; Harivansa; Harivara Vipra; Harsa; Hásim Sáh; Haszan Nizámí; Haszrat M.; Hátim Zuhúr-ud-dín; Házariká; hella; Hémacsandra; Hémavidzsaja; Hém Szaraszvatí; hindi irodalom; hindi verselés; Híránandaní; Hír és Rándzshá; Hitharivans; Hitópadésa; Hujilgol Nárájanan. —Ikbál M.; Ilangóvadihal; Inamdár N.M.; indiai angol irodalom; indiai irodalmak; indiai irodalmi formák; indiai szín­ játék; indravadzerá; Insa A.Kh.; (indiai) irodalmi társaságok; Iszmat Csughtáí.—Jádav Radzsindra, Jadumani Mahápatra; Jádzsnyavalkja; jaksagana; Jaspál; játrá. —Kabilar; Kabír; Kadir Baks; Kadir Jár; kahání; Kailászam T.P.; Kalápí; Kalélkar K.; Kalhana; Kálidásza; (Kalila-va-Dimna); Kaljána Szundara M.; Kallói; Kamban; Kamlésvar; К an akad ász a; Kanakammá; Kanavi; (Kandzsur); Kanékar A.A.; Kanétkar S.K.; Kánha; kannada iro­ dalom; Kánt; káppijam; Káranth K.S.; Kásírámdász; Kasszapa; kathá; kathak; kathákali; katikárata; Kattimani; Katuváné Diszánájaka; Kaur Prabhdzsot; Kaurómál Csandanmál; Kausik; Kautilja; Kavimani; kavi-nádagam; kávja; Kazi Kazan ; Kélkar N.Cb. ; Kémpu Nárájana; Kerala Varmá; Kéralótpatti; Kerur V.; Késavdász ; Késavdév ; Késavszut; Készari; Kétkar S. V.; Khabardár A.F.; Khádilkar K.P.; (khamti irodalom); khari bólí; (khaszi irodalom); Khándékar U.Sz.; Khusvant Szingh; (Kipling J.R.); Kirama Dhammánanda; Kirimetijávé; Kirloszkár A.; kírtan; Kókila-szandésa; kólám; Kolhatkar A.B.; Kolhatkar S.K.; Konguvélir; kosa; Kottarakkara Tambiran; Kovúr; Krisan Csandar; Krienaattam; Krisnadász Kabirádzs; Krisnamisra; Krisna Pillai E.V.; Krisna Pillai N.; Krisnarája; Krisnarámdász; Krisna Ráo A .N.; krónika; ksamá; Ksémánanda; Kséméndra; Ksétraj a; Kucsimancsi Timmakavi; kucsipudi; Kuli Kutubsáh; Kumára Guruparar; Kumáran Ásan; Kumáranatunga Munidásza; Kumára 519

Vjásza; kummi; Kuncsan Nambijár; kundalijá; Kundúr; Kunhikuttan Tambiran; kural; kuravandzsí; Kutbán; kutilá; káttar; Kuttikrisnan P.Cs.; Kutumb Ráó; Kurvéní aszna.—Laksmikántham; Laksminárájana; Laksmínaraszimham; Laksmísa; Lál L.N.; Lál Déd; lalita; Lalitavisztara; Lálithambiká Antardzsanam; Lallúdzsí Lál; lászja; lávaní; Lílátilakam; Lócsandász.—-Macsvé P.B.; mádalá pándzsi; Madgulkar V.; Mádhab Kandal!; Mádhavaijá; Mádhavdév; Madhuszúdan Ráo; Madhva; Madiá Cs.; Madiki Szingana; Mádkholkar G.T.; Madzsaz A.; magahí irodalom; Mágha; Mahábhárata; Mahántí G.; Mahántí K.; Mahánti U.P.; mahánubháva; mahápankti; Mahápátra; Mahávansza; Mahávasztu; Mahbúbul Álam; Mahdúm Mahíuddín; Mahdzsúr G.A.; Mahéndravarman; Mahípati; Mahírcsand ; Mahmud Gámí; Mahrúm T.; maithilí irodalom; Majára; Majúrapáda; Majára—szandésa: Makbál K.; Mákból Sáh; Malabárí B.; Máládhar Baszu; malajálam irodalom; Málhí Góbind; Malkání M.; Malla G.; Malla K.; málví irodalom; Manaszá-mangal; mandákrántá; Mandzshan; Mangalagiri Ánanda Kavi; mangalköltészet; Mani Sz.; Mánikjacsandra; Mánikkavácsahar; manipuri; manipuri irodalom; manórama; Mantó Sz.H.; mantra; Manu ; Maraimalai Adihal; Márana; maráthi irodalom; Mardhékar B.Sz.; Márkandadász; Márkandaja K.; Márkandéj;. marszija; masznaví; Maszterdzsí; Máthur Dzs.; Máthur Dzs.; Máthur G.K.; Matirám T.; mátrá; Mátricséta; Mazhar; Mazumdár M.; Mazumdár Sz.; Mégháni Z.; Meher G.Dh.; Mehta Cs.; Mehta Dh.; Mehta N.; Mérutunga; mesekatalógus[ban]; Mháí Bhat; Mihiripenné, Dhammaratana; Milindapanyha; Mínáksí nátakam; Mináksí Szundaram Pillai; Mirá Báí, Mír Haszan; Mír Takí Mír; Mírzá Kalics Bég; Misra G.; Misra P.N.; Miszra D.N.; Miszra L.N.; Mitra D.; Mohán Szingh; Mómin H.M.Kh.; mora (ind); Muddana; Muddu Krisna Sz.; mudrá; Mugali R.S.; Mukherdzsi P.K.; Muhkópádhjáj S.; Mukhópádhjáj Sz.; Mukhópádhjáj Sz.; mukkudálpallu ; Muktésvar; Mukundarádzs; Mukundarám Csakravartí; Mulaghatika Kétana; Müller F. Max; munda irodalmak; Mundasszeri Dzs.; Munsí K.M.; Murári; Muszhafi Gh.H.; Muvadévdávata.—Nábhádász; Nácsana Szórna; nádagam; Nádim D.; Nág G.; nágá irodalom; Nágar A.L.; Nágárdzsun; Nágárdzsuna; Naidu S.; (Naipaul V.S.); nájanmárok; nají kahání; nají kavitá; Nákar; Nakkírar; nákl; Náladijár; Nala és Damajantí; Nálájirappirabandam; Naliníbálá Déví; Nallánduvanár; Nalódaja; Nambi Antar Nambi; Námdév; Nának; Nának Szingh; Nánálál D.; Nandá I.Cs.; Nandadász; Nandakisór Bál; Nandi Timmana; Nandsankar T.; Nannaja Bhatta; Nannicsóda, 520

Nárájana Nájar P.; Nárájana Reddi; Naraszimhácsar P.T.; Nara­ szimha Ráó M.; Naraszimha Sásztrí M.; Naraszimha Sásztrí N.; Naraszimhaszvámí K.Sz.; Narayan R.K.; Narénderpál Szingh; Naróttam Dász; Narpati Nalha; Narszinh Mehtá; Nászikh; Naszím L.; nátaka; Natésa Sásztrí; náth irodalom; nátiká; nátja; nautanki; Navtédzs Szingh; Nazír Akbárábádí, Nazrul Iszlám K.; Nehru Dzs.; Némicsandra; Némividzsaja; Nepál irodalma; népköltészet; Nijáz Fatéhpuri; Nirálá; Nirándzsana; nondi nátakam; Nripatunga; Nuszratí. —(orientalizmus), orijá irodalom, Ottakúttan.— pad; Pádalipta; pádanicsrit; padapátha; Padgáonkar M.K.; Padmákar; Padmanábha; Padmanábha Níla; Padmarázu Pálagummi; pahárí irodalom; Pakisztán irodalma; páli irodalom; Pálkuriki Szómanátha; Pancsatantra; Pandei R.; Páni B.; Pánigrahi K.; Panikkar K.M.; Panikkar R.; Pánini; pankti; Pannu ; Pant Sz.; Pappaja Sásztrí; Parákramabáhu II.; Parákramapandita; Parangihatana; parani; Parimélazsahar; Paripádal; Parmánand; Patandzsali; Patél P.N.; Páthak R.V.; Páthak S.; Patnaik B.; Patnaik K.; Pattini; Pattupáttu; Pavanandi Munivar; Pendharkar J.D.; Pendsze S.N.; Perundévanar; perungáppijam; Pétlikar I.M.; Phadke N.Sz.; Phukan N.; Phukan P.Cs.; Piccsamúrtti N.; Pillamari Pina; Ponna; porunar; póvádá; prabandha; Prabhákar V.; Prabhdzsót Kaur; Pradzsnyápáramitá; prágáthá, pragativád -> An Encyclopaedia of World Literature. * I-X. —>

28. Világtörténeti Enciklopédia I-II. Szerk. biz. Dr. W. Markov-Dr. A. Anderle-Dr. E. Werner-H. Wurche. Magyar szerkesztők: Bassa Endre és Szuhay-Havas Ervin. Ford. Dalos György, Hollós Alfréd et al. Bp. Kossuth, 1982., utánnyomás: 1984. 1154 pp. Ebben: Afganisztán (I. Kircheisen), pp. 35-42.; Banglades (A. Krause), pp. 125-127.; India (E. Ritschl-M. Schetelich-H. Krüger) pp. 380-400.; Nepál (A. Krause), pp. 775-777.: Pakisztán (A. Krause), pp. 818-822.: Sri Lanka (A. Krause), pp. 901-904. An Encyclopaedia of World History I-II. * Transl. from German: Kleine Enzyklopádie — Weltgeschichte 1-2. Leipzig, 1979.

29. Világtörténelmi Kisenciklopédia. Szerk. biz. V. Markov-A. Anderle-E. Werner-H. Wurche. A magyar ford, szerk. Szuhay-Havas Ervin. Ford. Dalos György et al. Bp. Kossuth, 1973. 811 pp. Ebben: Bengáli Népi Köztársaság (Bangal Desh, magy. szerk.), pp. 83.; India (Dr. G. Selter), pp. 278-293.; Nepál (Dr. G. Selter), pp. 579-580.; Pakisztán (Dr. Piazza), pp. 613-615.; Sri Lanka (B. Kirchhof), pp. 677-681. 521

A Concise Encyclopaedia for World History. * Transl. from German: Kleine Enzyklopedie — Weltgeschichte. Leipzig,

30. Zenei Lexikon I-П Szerk. Szabolcsi Bence és Tóth Aladár. Bp. Győző Andor, Hungária Ny. 1930. Ebben: Hindu zene. (írta: Felber Erwin, Wien.) 31. Zenei Lexikon 1-П1. A Szabolcsi Bence és Tóth Aladár által szerkesztett 1930-as lexikon átdolgozott, új kiadása, főszerk. Bartha Dénes dr. Bp. Zeneműkiadó Vállalat 1965. Ebben: II. kötet: hindu zene [= indiai műzene] (írta: Rajeczky Benjamin). An Encyclopaedia of Music I-III. *

522

25. I. Függelék: Pótlások

Appendix I.: Addenda

A kiegészítő fejezet olyan anyagokat tartalmaz, amelyek vagy az anyag­ gyűjtés lezárását követően jelentek meg, vagy a több mint kétszer négyezer cédula rendezése közben nem kerültek a helyükre, valamiképp kimaradtak. Mind a technikai okokból, mind az újabb keletű megjelenés okán felvett anya­ got a megfelelő fejezethez történő utalással Ad + fejezetszám-jelöléssél sorol­ tuk be, fejezeten belül pedig ábécé rendben, sorszámmal. The Addenda contains works which were either published after the collection was completed or by merely technical reasons were left out from the chapter they really belong to. The items are grouped according to chapters with reference Ad -J- chapter number, and within the chapters are arranged in alpha­ betical order and numbered.

Ad 1. 1. Jawaharlal Nehru. His Life and Times. Brochure for the J. Nehru ex­ hibition designed and produced for the Ministry of External Affaires, Government of India. Delhi, 1989. 16 pp. With Hungarian fly-leaf, 4 pp./ Magyar betétlappal: Dzsaváharlál Nehru és kora. 4 pp.

2. „Nehru kiállítás Budapesten." In Magyar Nemzet 1989 jun. 14., p. 5. “Nehru exhibition in Budapest.”*

Ad 2.

1. BÁLINT GÁBOR „A hamburgi orientalista congressusról." In Erdélyi Múzeum 1902. pp. 464 — 465. G. BÁLINT “The Congress of Orientalists in Hamburg.”* 523

2. H. C. [Horváth Cyrill?] „Fiók Károly a Kisfaludy Társaság új tagja.” In Vasárnapi Újság 49/6 (1902. febr. 9.) p. 89. С. H. [= Cyrill Horváth?] “Károly Fiók — new member of the Kis­ faludy Society.”* 3. KÁDÁR LÁSZLÓ ANTAL „Körösi Csorna Sándor életcélja és munkás­ sága.” In Földrajzi Közlemények, Új foly. XXXII (CVIII) köt. (1984/4) pp. 339 — 343. L. A. KÁDÁR “Aim and work of Alexander Csorna de Kőrös.”* 4. KEÖPE VIKTOR GÉZA „Emlékbeszéd Körösi Csorna Sándorról.” In A Turáni Vadászok Országos Egyesületének összeállítása (összeáll. Keöpe V.) I. [1942] pp. 1-5. V. G. KEÖPE “Memorial Speach on Alexander Csorna de Kőrös.”*

6. VIDA, M. „Serving two nations: Tivadar Duka . . .” In Medical History in Hungary 1972 (Comm. Hist. Artis Med. Suppl. 6) pp. 208 — 216.

Ad 3. 1. CHOLNOKY JENŐ A Föld élete I—VI. II. Ázsia. Bp. Franklin, 1936. 675 pp. + 1 térk. J. CHOLNOKY The Life of the Earth I-VI. Vol. II. Asia *

2. FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN Buddha útján a Távol Keleten I—П. Reprint kiadás: Miklós Pál utószavával, pp. V—XXIII. Bp. Aka­ démiai Kiadó, 1990. 260 + 242 pp. (Eredetileg: Bp. Révai, 1938.) Z. FELVINCZI TAKÁCS In the Wake of the Buddha in the Far East * I-II.

3. HÉDIN, SVEN Három év Tibetben (1899—1902). A Magyar Könyvtár 516. kötete. Ford. Halász Gyula. Bp. Lampel R. Kk. (Wodianer F. Fiai) R. T. Könyvkiadóvállalata, é. n. 60[l] pp. S. HÉDIN Three Years in Tibet (1892—1902). * Transl. from English. 4. IBN BATTÚTA Zarándokútja és vándorlásai. Klasszikus Világjárók V. Ford. Boga István és Prileszky Csilla. Bp. Gondolat, 1964. 394 pp. Ebben: Második Könyv: 8. fej. India. 9. fej. Hányattatá•t sok Indiában. 10. fej. A Maldiviai-szigetek. 11. fej. Ceylon és Koromandel. Visszatérés a Maldiviai-szigetekre. Bengál. pp. 221 —320. IBN BATTÜTA’s Travels. * Transl. from Arabic: Rihla Ibn Battuta. 524

6. KNIDOSZI KTÉSZIÁSZ Mitikus állatok Indiában. Az Indiké részlete Phótiosz Bibliotbékájából. Ford. Karsai Orsolya. In A bizánci iro­ dalom kistükre. Bp. 1974. pp. 697 — 598. KTESIAS THE KNTDIAN Mythic beasts in India. * Fragment of the Indike from Photios’ Bibliotheke. 6. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR „Földrajzi ismertető Tibetről” Ford. Kádár László Antal. In Földrajzi Közlemények, Üj foly. XXXII (CVIII) köt. (1984/4) pp. 343-346. A. CSOMA DE KŐRÖS “Geographical description of Tibet.”*

7. LÓCZY, LUDWIG [LÓCZY LAJOS] „Beobachtungen in östlichen Himalaya.” In Földrajzi Közlemények. Bp. 1907. pp. 95 — 134. L. LÓCZY “Observations in the Eastern Himalayas.”* 8. MÓGA JÁNOS Vándorúton Indiában. Egy magyar egyetemista uta­ zásai Indiában, buszon és bárkán, teherautón és riksán, gyalog és repülőgépen. Világjárók kötet. Bp. Gondolat, 1989. 296 pp. J. MÓGA On the Roads of India. *

9. TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS A mondák állatvilága. Bp. Biblio­ theca, 1958. 311 pp. Ebben: indiai bezoár p. 285., indiai egyszarvú p. 237., indiai zsiráfszarvas p. 227., nagak p. löskk., stb. A. TASNÁDI KUBACSKA Fauna of the Myths. *

Ad 4.

1. „A bambuszerdő.” In Vasárnapi Újság 1858. aug. 1. pp. 366—367 + ill. “The bamboo-grove.”* 2. „Az ’Assam út’ ” In Pesti Hírlap 1942 febr. 28., p. 6. “The ’Assam road’.”* 3. „Egy elefánt vitézsége a keletindiai háborúban.” In Vasárnapi Újság 1858. aug. 29. pp. 412-413 + ill. “The heroism of an elephant in the East-Indian war.”*

4. ÉRFY [?] „A selyembogarak behozatala és elterjesztése Európában.” In Vasárnapi Újság 1858. júl. 4. p. 318. ? ÉRFY “Introduction and popularization of the silk-worms in Europe.”*

525

6. „Kalkutta.” + ill. In Vasárnapi Üjság б (1858. febr. 21.) р. 89. “Calcutta.”* 4- ill.

в. PAJZS ELEMÉR „Ceylon, a drágakövek szigete.” In Pesti Hírlap 1942 ápr. 10., p. 6. E. PAJZS „Ceylon, the Island of the Gems.”* 7. PAJZS ELEMÉR „Hindu asszonyok, hindu lányok.” In Pesti Hírlap 1942 ápr. 22., p. 4. E. PAJZS “Hindű women, Hindii girls.”*

Ad 5.

1. GAÁL LÁSZLÓ „Der 47. Yasna des Awesta.” In Körösi Csorna Archí­ vum 2 (1926-32) pp. 116 — 124. L. GAÁL “The 47th Yasna of the Avesta.”* 2. GAÁL LÁSZLÓ “Meillet A., Trois conférences sur les Gátha de l’Avesta. Paris 1925.” Könyvismertetés in Körösi Csorna Archívum 2 (1926— 32) pp. 321-322. L. GAÁL Book review: “Meillet A., Three Lectures on the Gáthás of the A vesta. Paris 1925.”* 3. GAÁL LÁSZLÓ „Sieg A—B. Berlin 1921 Csorna Archivum 2 L. GAÁL Book review: Remnants I. A—B.

E.—Siegling W. Tocharische Sprachreste I. XII, 258, 64 p.” Könyvismertetés in Körösi (1926—1932) pp. 173 — 177. “Sieg, E.—Siegling, W. Tocharian Language Berlin 1921. XII, 251, 64 p.”

4. GAÁL, LÁSZLÓ „Über eine Stelle der zoroastrischen Gáthás.” In Zeitschrift für Indologie und Iranistik 7 (1929) pp. 233 — 250. L. GAÁL “About a locus in the Zoroastrian Gáthás.”* 5. HAHN ISTVÁN „Opponensi vélemény Töttössy Csaba „áukasaptati és az ind társadalom” c. kandidátusi értekezéséről.” In Antik Tanul­ mányok 10 (1963) pp. 248 — 251. I. HAHN “The reviewer’s opinion about Cs. Töttössy’s CSc thesis ’The áukasaptati and the Indian society’.”*

526

6. HARMATTA JÁNOS „A Sukasaptati történetéhez. Opponensi vélemény Töttössy Csaba 9A Sukasaptati és az ind társadalom9 c. kandidátusi értekezéséről." In Antik Tanulmányok 10 (1963) pp. 239 — 247. J. HARMATTA “History of the áukasaptati. The reviewer’s opinion about Cs. Töttössy’s CSc thesis ’The áukasaptati and the Indian Society.’ ”♦

7. HUTTERER MIKLÓS - MÉSZÁROS GYÖRGY A lovari cigány dialek­ tus leíró nyelvtana, hangtan, szóképzés, alaktan, szótár. [A] Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 117. Bp. A Magyar Nyelv­ tudományi Társaság, 1967. 94[1] pp. M. HUTTERER-GY. MÉSZÁROS Grammar of the Lovári Gypsy [Romani] Dialect. Phonetics, Lexicon, Morphology, Vocabulary. * 8. LÖRINCZ LÁSZLÓ „Egy indiai mesegyűjtemény útja Belső-Ázsiába. (A Vetalapancavimsatika tibeti és mongol változatai.) Kandidátusi értekezés (gépirat) és tézisei. Bp. MTA 1966 (soksz.) 13 pp. L. LŐRINCZ Migration of an Indian Collection of Tales into Central Asia. (Tibetan and Mongolian versions of the Vetalapancavimsatika.) CSs thesis and summary. 9. MÉSZÁROS GYÖRGY A magyarországi szinto cigányok. (Történetük és nyelvük). A Magyar Ny elv tudományi Társaság Kiadványai 153. Bp. A Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1980. 44[1] pp. GY. MÉSZÁROS The Sinto Gypsies of Hungary. (Their History and * Language.)

10. RUBEN, WALTER „Der Minister Jábáli in Válmikis Rámáyana. Das Portrat eines indischen Materialisten. (Cárváka)" In Acta Antiqua 5 (1957) pp. 35-53. W. RUBEN “Minister Jábáli in Válmiki’s Rámáyana. Portrait of an Indian materialist. (Cárváka).”* 11. SZAMOSI JÁNOS ,,Brugmann — Delbrück. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprechen." Könyvismertetés in Erdélyi Múzeum 1893. pp. 471—473. J. SZAMOSI Book review “Brugmann — Delbrück: An Outline of the Comparative Grammar of Indoeuropean Languages.”*

12. SZAMOSI JÁNOS „Petz Gedeon. Az indogermán hangtan mai állásá­ ról." Ismertetés in Erdélyi Múzeum 1894. pp. 456 — 457. J. SZAMOSI Review: “G. Petz: Present state of the Indoeuropean pho­ netics.”*

527

13. SZENTKATOLNAY BÁLINT GÁBOR „A tamil nyelv a túrán nyelvek szanszkritja, vagy van-e a magyarnak testvére ? In Erdélyi Múzeum 1888. pp. 33-55, 215-236. G. SZENTKATOLNAY BÁLINT “Tamil the Sanskrit of the Turanian languages. Has the Magyar any brother ?”♦ 14. VEKERDI JÓZSEF és MÉSZÁROS GYÖRGY A magyarországi oláh cigány nyelvjárás mondattana. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 136. Bp. A Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1974. 164 pp. J. VEKERDI-GY. MÉSZÁROS Syntax of the Hungarian Vlax Gypsy * Dialect.

Ad 6. 1. PUSKÁS ILDIKÓ Megjegyzések az indiai szóanyag átírásához. In K. A. Antonova—G. M. Bongard-Levin—G. G. Kotovszkij India története. Bp. Kossuth—Gondolat, 1981. pp. 5—6. I. PUSKÁS Notes on the transliteration of the Indian words. *

Ad 7. 1. BETHLENFALVY GÉZA Ananda K. Coomaraswamy (1877—1947). Utószó Аг К. COOMARSWAMY Hinduizmus és buddhizmus c. köte­ téhez. Bp. Európa, 1889. pp. 171 — 174. G. BETHLENFALVY Afterword to the Hungarian translation of Ananda K. Coomaraswamy’s Hinduism and Buddhism.

2. BRASSAI SÁMUEL „Kalidasza. Sakuntala. Hindu dráma. Ford. Fiók Károly.” In Erdélyi Múzeum 1987. pp. 394-423. S. BRASSAI Book review: “Kalidasa’s Sakuntala translated by Károly Fiók.” 3. BRASSAI SÁMUEL „Nala és Damajanti. Hindu rege a Mahábháratából. Szanszkritból ford. Fiók Károly.” In Erdélyi Múzeum 1886. pp. 314-347. S. BRASSAI Book review: “Nala and Damayanti — Hindu tale from the Mahábhárata translated from Sanskrit by Károly Fiók.”

528

4. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY Az ázsiai poézi