El valor de tenir valors

Els valors no són realitats que es deixin posseir o agafar. Més aviat, són font d’inspiració, motors de l’acció. Es pode

332 32 315KB

Catalan

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD EPUB FILE

El valor de tenir valors

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up