El poder de la mentida

En ple debat sobre les fake news i la rellevància que ha adquirit la comunicació a les xarxes socials, Joan Julibert s’i

262 78 234KB

Catalan Year 2018

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD EPUB FILE

El poder de la mentida

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up