De Beschryving van Japan

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

DE

BESCHRYVING VAN

A

A N DOOR P

ENGELBERT KAMPEER, M,

V.

Geneesheer njan het Hollandfche Gezjamfcha^ naar V Hof 'van den Kejz^er.

,

;

;,,,

y, ;

,

,

VERKLAARING DER

TYT J ien

E

LPRI NT.

oog een net verhaal te leezen fchrandre Japoneezen, der Van 't werk en d'aart En hoe zy in hun levenswyz' beilaan Hy doe 't gezicht flegts op dees Konftprint flaan AVaar door hy 't in een kort begrip kan weeten. 't

luft

door

't

't midden neergezeten. die vlug en vaardig is pen, Die door haar Den grond ondekt van 's Lands gcfchiedenis Ontfangt hier, tot een onbezwalkte klaarheid Gefchriften van de oprechte en zuivre Waarheid.^ Die haar doet in een' heldren Spiegel zien, Hoe zy bedrog en logentaal moet vliên. Haar blanke 5ö;y?, bekleed met Zonnejïraaien Van helder licht, toont dat ze nooit kan d waaien Van 't heilfpoor af, in 's waerelds woefteny; Dies die haar volgt is van verleiding vry. Haar voeten zyn bedekt met Tafereelen^ Waaronder men, om 't fcherp gezicht tcftreelen, De Landftreek van 7ö/