Arte Poliedro 9º Ano EF, Livro único

 • 0 0 0
 • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

 

 

 ! " 

78Z0^? V;:8A_,69J A-NZ[\D1==LYX :8J `> TC-Z1 ]8071ID;N1 ^TC-]-Aa7-A,8^.-AXT9 ;^8.-:J=d`P=LXJ 1;70-?fQ-^?JQ H0 [email protected];:A;1RA-4N;bc #$%&'($#)% %1*;+70-=>? ,-./01 2 345671 4 089-: @-7-A-A71 A7;;71B2C-0;A;0D87-AE671 4-089-: 1;;70-?D;0;10-7;JPPK? F;.0-7GBC-.0-1 H178?I040?;1JK4-L7-,M71 -9;N8: < O;1P? Q J > 7;J P 7;R STUVPWKXKYXWP>JXWQ=XP ghijklmn ¢£¤¥¦§¨©ª«ª©¬­ ®ª¯¦£­ olkpqrjstijklpkmumunn °¨«ª©£´ª¹ª´± ¯­±ª²³´µ¦¶«ª´·¨ ¸ª£¦¹ª¸¬´­ ol k pqrjpvl ª º¦´´¦¨ ´ wpkxyzlpijpvl m pvliijkljklmmuunn ³©ª¿ª²± ¢»¼±¨ª °­´¨ª ·º¦´©ª©£¦¸ ­½¾©­ {jjkvpymqrjvp|kj} ~vlg€€lqrjvpzjyipvjn ³©ª¿ª²± ª º¦´©ª©£¦¸¦°ª¬ À±¨ª ¹ªÁª± ¯ª©¬¦ ¹ª»ª´§­ €gymuipyippvl i jkl m u n ¥ªÂ¾ª¦±Ã¦©´¨ Ä ²¦£¦«­²Åªº´¦¨ ¬ ª ¸ l€impvliijkljklmmuunn ³©£´Éª¹­ÅÅ­± Ʋ¼¸ ®ª¬¾¦²¸Æ¦¨¨©­¬¦ Ç­©Èª±Á¦¸ wpkxyzl m vp|kjvhqrjpvl {jjkvpymqrjvppvl~vlqqrjvpipijn rjvpipijn ³©ª¨ ¢£¨Ì¦´¬±¦´Åª»©¦ª¹ª¸¬ºª´¨¦ª±ÊªÆ¦¬©¨«¦±¼¯¨ª¨©§ª´£¨ ®ª´¨ª©¦ «Ë ¿ª¨ÁªÊ ®ª´±¦¨ ¥­£´¨§²¦¸ ¦ «¬¦Â¾ª©¨¦ {jjkvpymqrjvpkp‚l ¹ª´±ªª©­Í¨¦Æ¨¨´ª¹ª´£­¸­¢§¨ £ª¨­¹ª©£¦±À´¨ªÊ ̨ª©¯ª £ª «¨±Áª ¥­¯¾ªÊ ¹ª´­±¨©ª ƒp‚l€€rjnrjn ³£´¨ » ªÊ ³©ª ¿ª²± Ǧ©Î©¯¨­Ê Ǩ¸¦±ª±¦£¦¿ª¨Æ­²´¦©È­Ê Ïɸ¸¨¯ª ³©¨¬¦± ¨Ê ¸Ð¦»¨ Ѫ©¨¬ª¸¸¾­Ê«ÀÊѾ¨®ª¨ª§­¸ª ³·ªÅªÒªÊ®À´¯¨ Á ªº¦´©ª©£¦¸Ê®ª¤ª´ª¹´¨ ¨ » º´¦¨ ®ª´Ä²¦¸¿Ë£ª«¨ ±Á¦Æ¦­©ª´£­¿¨ ª¦Í¨Á¨ª©¿´ª£­£¦«­²Åª {jjkvpymqrjvpmkipn б ¦ µ¦´«Ë¿­´¬ ¦ ± ª ´­Ï²ª©º± ¦¸ ­´¦¸¬¦ Dz¦´´¦¨´­ÊÓª©¨¦±®­´¦¨´ª olmtkm„mqrjn ³©£¦´ ¸ ­©º¦± ¨  ¦ºË ½± ¨ Á ¦¨ ´ ªÊ¹¨ ´ ¦¢´¨ ¯ª®­´ª¦¸ ­¸ … u h €ikmqrjn Ʀ­©ª´£­Æ¦Ô­Ìª¸¬ †‡ˆ‰Š‹ˆŒ‡Žˆ бը¦±µ¦´¤ª»Ç­©Èª± «Ë ¿­´¬¦Á±¦¸ªÊ ¥¦§¨©ª £¦ «­²¸ª ®ª´¯­©£¦¸Ê Õ¦±±¨©§¬­© ¿ª²±­ ¦ {m|mn ³±¿­´¬¦¶ª©£´¦ ®­´¦¨ ´­ª©¿ª²± Ʀ»¦¸Ê­ ³©¬­©¨­ ®ª©­¦± ®ª²É¸ £¦ «­²¸ªÊ ᦵ¦´ «Ë ¦ ± ª ¦Õ¦± ± ¨ © §¬ ‘ˆˆ‡’Š“”•–ˆ’Š—˜Š“˜†Šš›œ˜ ”™Š“‹ˆŠ˜ ˆ“ˆŒ‡”Ž” Ʀ¬Óª©¨¨¯¦¨ª± ¦¿ª±°ªÁª´´­º¦´©ª©£¦¸¦º¦´©ª©£ªÌ¨ ª´¨ª £¦¹ª¸¬´­¥­¯¾ª š ”˜  ˆ“ˆŒ‡Ž” ¬¦©¯­²´¬ gymu l € imvpu l z pyzl m „pyijn ®ª´§ª´¨ ¬ ª £¦¹À¸¸¨ ª ͦ± ­ ¸­¦«­²Åª {jjkvpymqrjvp|uummyp}yp}mm„pyijpvl „pyijpvliijkljklmmuunn ¥­£­± Ö©­¦Ìª´µ­¸ªÆ­Â¦¸£­³»ª´ £ª«¨±Áª³±Á¦¸ ¹ª´­± ¨ ª±¦®ª´¨ª ¹ª´­±¨©ª£ª¸°¦Á¦¸¥ª»­¸ {jjkvpymqrjvp{n ³©£¦´ ¸ ­©º± À Á¨ ­ ¹­´´¦¨ ª gymul€imvp{n ͪ©£´ÉƲ¨ ¸ «­ª´¦¸ {jumžjkmqrjpipkymn ¢µ¦ «Âª£ª¯¯¨ ©¨ ­×«¨¿ª±±ÁªÙª£Á´ª¸¨ª§´ª»ªÈÔ­Ú ¿´­Ø¦¬­¸Ê í¸ª©ªÛ­¬ ¢£¨¬­´¨ª¨¸ Ù¦¦±£¨¨ÊÈܪԭ´ªÇ­»¦¸Ê®ª´¼ £¦ ¯­©¬¦Î£­Ú±¨ªÊ º´ª©¯¨ ¸ ¯­¹± À ²£¨ ª ®­´¦¨´ª ¿ª§±¨¨ªÙ±¦´­Ê¨¬²´ª¯´¼ ®ª¬¾¬¦²¸¨¯ªÚÊ ®­©¨ ®­©¬¯¦ª¨´­Ê«­²ÅªÊ Ѿª¼¸¢´¨°­´¨ Ù¦¬£¨ª¸ÊÈÔ­®ª´¨£¦ª ¬Çªµ´¨ ¦ÝÞßàáâã ¶¬­Ú¦Ê ±«²¯ª®ªÅŪ»ª¬ · ªº´¦¨ ãà âäÞåÞáÞæçâè áàéêäâåëàìàåëàéã à»íëâéîçè éÞè´¦Á¨ïàðàñáòóïÞôâ ¹´¨ ¸ ¬ ¨ ª ©¦«­²ÅªÊè ´ ¦¸Ãɧ± ª ©¦°ª£¨ ´ ± É ¨ ª ³»­´¨ õ²©¦¸Ù ¸Ô­Ú …Ÿjij€vpzm|mp kjyil „|kp€€rjpmzmžm„pyijn öè ÷ âáöáè ð 㠀|¡zljn ²´µªÅ­©ø¨«¬­¯·Â¾­¬­Ë¯­» ùúûü ü þ ýþÿ ÿþý ü ûÿþÿýþÿ þý üþüþ ÿ ÿûüûýþþ ýü þúýý ÿ þûÿûüþ ÿüþû ü ý þ ûþüü ýþ ü ûüý ûÿüÿ û ÿ ýûþüü þû ûüÿý ÿ ÿýüýþþûüÿ ýþÿ ûþÿþüûûüþþÿ üýþùÿþþ ûþý ýþûþûüû þþ ü üý þýþ ÿ û ýþüû þ                                                     !"

#$%&'()

0 . / . , + *

12342567 89:6;[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ AB CDEFG HIGJKIG F [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ AM NFOKPK QF CDEF RSQFDPK QF TUVV @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ AW CDEFG HIGJKIGX YIGEZDIK F LS[\EI][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^^ CDEFG HIGJKIGX DF[I_I`S F ][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^B bSGGK PSHK @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^W cKPaK OSQFDPK @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ dd cIeDIS QS [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ df NKIgK OKIG @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ dh

0 . / . , + v w548 x28 4=>6 =l [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ zA {FS]SP]DFEIGOS @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ zd CDEIGEKG PFS]SP]DFESG F GJKG ]DIKa|FG IPEFDKEIHKG @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ zf }PEFDKa`S KDE\GEI][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ zB bK[~ PFS]SP]DFES @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ zW oDSLI]K[[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ hA cIeDIS QS [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ hz NKIgK OKIG @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ hh

0 . / . , + i j=9>584kl=9>8k426m @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ dB nSP]DFEIGOS @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ dM nSP]DFEIGOS PS bDKGI[@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ dW

0 . / . , + 

CDEF nSP]FIEJK[ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ fd oFKEDS pqI]IPK rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ff CDsJIEFEJDK ]tPI]K rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr fh uSFGIK ]SP]DFEK rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr fB cIeDIS QS [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ fM NKIgK OKIGrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr fW

€8>[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ hB CDEF LEI]K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ hM CDEF nIP~EI]K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ hW CDEF F EF]PS[S_IK @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ BB CDEF qFIEK ]SO [J‚FG @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ BM oF]PS[S_IK PSG FGLFEe]J[SG @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ BW cIeDIS QS [email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ƒz NKIgK OKIG @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ƒh

‹ ‰ Š ‰ ˆ ‡ † Ó

ÔՒ•Ž ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ö¬ £›œ œ ¨œ¥¡ §¨º¥œš›œ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ÖÄ £›œ œ ªœ©œž§Ÿ ¡ §¨º¥œš›§Ì –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Ä— ɧ¥©§Æ¥©¨¡––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ĭ

‹ ‰ Š ‰ ˆ ‡ † …

×Ø©¥¤§ œ ¤¡š©¤¥Ùš¤¥§ œ¤¡ÌÚÆ¥¤§–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Ûµ ŒŽ ‘Ž’“Ž”•–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ——˜ ¶§šŸ§© ̥Ƨ¦§© Ü š§›ÃœÝ§ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ۘ ™š›œžœšŸ ¡–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ——¢ ¶¥·¥¡ ¦¡ §›¥©›§–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Û¸ £ ¤¥¦§¦œ ¤¡¨¡ œ©ª§Ÿ¡ §›«©›¥¤¡ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ——¬ ¹§¥º§ ¨§¥© –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Û» ­®¯°± ²³´––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– —˜µ ¶¥·¥¡ ¦¡ §›¥©›§––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—˜¸ ¹§¥º§ ¨§¥© –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—˜»

‹ ‰ Š ‰ ˆ ‡ † Þ ŒŽ¿ ‘Ž•Žß•¿––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Û¬ ™š©›§Ì§Ÿ ¡–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ÛÄ

‹ ‰ Š ‰ ˆ ‡ † ¼

™š©›§Ì§Ÿ ¡ œ § ª¡ž¡¤§Ÿ ¡ ¦¡© ©œš›¥¦¡© –––––––––––––––––––––––––––––––––––– —µ— ™š©›§Ì§Ÿàœ© ¡š«¥¤§©––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– —µ˜ ɜŸ§© ›œ§›§¥© ¥š›œ§›¥ž§©––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– —µ» ™š›œ§›¥ž¥¦§¦œ ¨Ã©¥¤§Ì ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– —µ¬ ᜪœš›œ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—µÖ ¶¥·¥¡ ¦¡ §›¥©›§–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ——µ ¹§¥º§ ¨§¥© –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ———

ŒŽ ½¾ ¿’À ÁÂ•¿ Á•”¿–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—˜¬ £ ª§œ¦œ ¤¡¨¡ ©Ãª¡›œ ¦§ §›œ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—˜Ä £›œ ݺ§š§Å Ɲ§Ç¥›œ œ ª¥¤È§Ÿ ¡ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—¸˜ ɝ¥¨œ¥¡© §›¥©›§© Ɲ§Ç¥›œ¥¡© –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—¸¸ ʝ§Ç¥›œ¥¡© ¤¡š›œ¨ª¡Ëšœ¡©–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—¸¢ £›œ œ ¥š¤Ìé ¡ ©¡¤¥§Ì –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—¸Ä ÍÎϯР–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—¢µ Ñ¯Ò –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– —¢— ¶¥·¥¡ ¦¡ §›¥©›§––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—¢˜ ¹§¥º§ ¨§¥© –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—¢¢

ò ï ð ñ ã ð ï í î ä å í í ê ì â ë ê å é å è ç æ å ä ã â

óôõö÷öø 

û   ú  

þ    

ý 

ÿ þ ý ü û ú

  

! "#"$

%&' ()'*+,- .'*/,0& /1*&%&,0/23-4

ù

`abcadef

g

ghiejekghcl

mdghne

56789:8 ;8

>

[email protected] C )H**J)*II?_

- 60&/

.(- `

>)H*HJ)**)?% G&/8&0

&/(0.

>)H**J)*TQ?_

- (-7#$4

:& F."5 >)H*)J)*HQ?%

!"0 [0(0." >)H*OJ)*HH? (

".2#0/(/

F(

. L"&#($ \"&'(0." >)HHIJ)*IH?_ (

#/.

. [0$$"Jd

B

# #" #'"&;" & #7

- @-07

- .&"4

". Y

9"(-

-D

'(.&"D G6(-". '" "9(.-

- 6

., !.5c.(B($

- >)HHTJ)*O*? ( F#0

9";)HHHJ)*NH?% ^(0/

!

'(

7(&M.0

-% -( 0&-/"$"9" &

." 3(0/"- V ("4

&-/."'" 6($

7#$/#."$ B."-0$(0.

[email protected]$07

%

D G 

4

6"C-D

çèéêëì íìîéïîìîêð ñòóôõò öô ñ÷øùúûü ýð þÿþÿ ð éêì î ìë î

 þ éð ëîë î ìêî çèè ë êèêêë î êë íìèîèìëð îéêì éë ëèé î î þÿ ëì ìîî êì ì î î ìèêë ë êì î îèì èêè ê ìîìîî êë êìèéèë éìèêð

†‡

ˆ‰Š‹ Œ Ž ‘

.

. \.(7:(.(/ >)H*NJ)*OO?% ]0$:($ ^"".B(., >)H*)J)*HI?

a"& '( G$(0'" !."' [07(&/( '

&

7

#9( "6.(-(&/";)HH*J)*IN? (

 

 ’“ ”“•–—˜™–”“ š›” œ–˜—•—œ–ž Ÿ  ”ž¡ Ÿ” ¢–˜” £™Ÿ”–¡ Ÿ” ¤¥¦¦ “” œ™“—•—™¡§ž •™¡˜– ™ ¨–¡© ª«¬­«ª®¯° ±® ®¯²«®³­´¯ µ«´³¶·¶«¯ ³¸¹µ±ª«²¬®³­´³ º¯»´«¹¯° ¼±³ ª±¶½«± ­¬ ¾¶¬­¿¬ ­¯ ª»¹±µ¯ ÀÁÀ ï Ķ¬ª«µ° ”““ •™––”¡˜” ŗ˜”–Æ–— ˜”§” ”¡˜–” “”›“ –”œ–”“”¡˜¡˜”“ ™ œ™”˜ •–—™• ’ŝ§™ Ǘŝ• ȤÉÊË̤¥¤ÉÍÎ Ï Ð¬¶­¬ª«¬­«ª®¯ ²¬µ¯¶«Ñ¬²¬ ¬ ¶«®¬ ¶¬¶¬ ³ ¬ ®»´¶«¹¬ º³¶Ò³«´¬Â Ó Ò¯¶®¬ Ô³ ¬º¶³ª³­´¬¿Õ¯ Ô¯ º¯³®¬ ³¶¬ ž—“ —žœ™–˜¡˜” š›” ™ •™¡˜”ÖŸ™× œ™– —““™Ø ™“ œ™”˜“ ›˜—ŗٝ§ž §™•Ú›ÅƖ—™ “™Û“˜—•Ÿ™ ” “”Å”•—™¡§ž º¬µ¬²¶¬ª ¹¯® ¯ «­´±«´¯ Ô³ ¬´«­½«¶ ¬ Ò¯¶®¬ º¯»´«¹¬ ¼±³ ¹¯­ª«Ô³¶¬²¬® º³¶Ò³«´¬Â

 ³­²¯µ²³ º¬µ¬²¶¬ª ¼±³ ­Õ¯ ¬º¶³ª³­´¬® ®±«´¬ª º¯ªª«é«µ«Ô¬Ô³ª Ô³ ¹¯®é«­¬¿Õ¯° Ô³ ¶«®¬Â ¸³®©   ¬¹¯­´³¹³ ³® ±® º¯³®¬ ¼±³ ¬º¶³ª³­´¬ ³¸¬´«ÔÕ¯ ­¯ ­®³¶¯ Ô³ ªµ¬é¬ª º¯»´«¹¬ª ­¯ª ²³¶ª¯ªÂ

ºµ¯ ¹«ª­³ ³ ´«ª­³Â

’ œ™”ž ܒ“ “œ™“ÝØ Ÿ” £¡›”Å ǝ¡Ÿ”—– ȤÉÉÊ̤¥ÊÉÍØ š›” ޙ— Ÿ”•ÅžŸ™ ¡  ”ž¡ Ÿ” ¢–˜” £™Ÿ”–© ¡ Ÿ” ¤¥¦¦ œ”Å™ œ™”˜ ߙ¡ÅŸ Ÿ” à–§ÅᙠȤɥâ̤¥âËÍØ š›”“˜—™¡ ” —–™¡—ٝ  §Å™–—ٝãä™ Ÿ™“ “œ”•˜™“ Ò¯¶®¬«ª Ô¬ º¯³ª«¬ º¬¶­¬ª«¬­¬° ¹¯®¯ ¬ ¶«®¬ ³ ¬ ®»´¶«¹¬Â 唓“” œ™”žØ £¡›”Å ǝ¡Ÿ”—– •–—˜—•  œ™æ˜—• œ–¡“—¡ œ™– ž”—™ Ÿ™ ˜ç˜›Å™ ܒ“ “œ™“è ” Ÿ™ §™•© é±µ·¶«¯ ª«®ºµ³ª ¼±³ ±´«µ«Ñ¯± ³® ª³±ª ²³¶ª¯ªÂ ï êëìí  “”î›—–Ø §™•ï ”¡•™¡˜– ”““” ” ™›˜–™“ œ™”ž“ Ÿ” £¡›”Å ǝ¡Ÿ”—–ð ñ òóìôõê öóì÷õëøó° Ó¹¬Ô³®«¬ Ķ¬ª«µ³«¶¬ Ô³ ù³´¶¬ªÂ ú—“œ™¡ç§”Å ”žð ûᘘœðüüœÎœý”ŸÎ•™žüààþàÿ Î! "#!$%#!& '#!(#%

Я¶ ²³Ñ³ª° ¬ª ¬¶´³ª ²«ª±¬«ª Ò¯¶¬®

)*+,#-% ¬ªª¯¹«¬Ô¬ª ­«¹¬ ³ ³¸¹µ±ª«²¬®³­´³ .

é³µ³Ñ¬ ³

. 

¹¯­´³®ºµ¬¿Õ¯° ®¬ª ³ªª¬

«Ô³«¬ Ò¯« ¶¯®º«Ô¬ º¯¶ ¬¶´«ª´¬ª ¼±³ ¬ª ±ª¬¶¬® ´¬®é»® ¹¯®¯ Ò¯¶®¬ Ô³ º¶¯´³ª´¯ ³ Ô³ ¹¶ ´«¹¬Â

/–¡•—“•™ 0™“æ Ÿ” 1™2 2 3›•—”¡˜”“ Ȥ4ýÊ̤ɦÉÍ •–—™› §›–“ ” œ—¡˜›–“ š›” ”5œ–”““§ž •–瘗•“ 6¶7ª Ô³ ª±¬ª ª»¶«³ª Ô³ ½¶¬²±¶¬ª ®³¶³¹³® Ô³ª´¬¼±³ 8ó9øë:;ë=9óøó?õ= ³ @= ÷õ=ó=?øõ= ÷ó Aôõøøó Ӫ ª»¶«³ª 8ó9øë:;ë=9óøó?õ= ´ » º ¶³º¶³ª³­´¬® ¹¶´«¹¬ª ¬¯ª ¹¯ª´±®³ª ´ ¹ ° ¸ ³ªº¬­BC«ª° . ¹¶³­¿¬ Ô¬ º¯º±µ¬¿Õ¯ ¶ · ³ µ ´ ³® ª±º³¶ª´«¿D³ª ³ . Ô³ª²¬µ¯¶«Ñ¬¿Õ¯ ® ¶ ² µ Ô¬ ¶¬ÑÕ¯ ³ Ô¯ ¹¯­B³¹«®³­´¯Â E· @= ´ ³ ¬ ² ÷õ=ó=?øõ= ÷ó Aôõøøó Ô³­±­¹«¬ ¯ª « ¯ ± ° B¯¶¶¯¶³ª Ô¯ª ¹¯®é¬´³ª° Ô¬ª ´¯¶´±¶¬ª ¯ ® ­ ¬ ” Ÿ ޙž” ™•“—™¡Ÿ™“ œ”ŝ 1›”–– « ª ª ¨”¡—¡“›Å– ȤÉF4̤ɤýÍØ •™¡G—˜™ ”¡˜–” ªº¬­B¬ ³ ¾¶¬­¿¬° ¼±³ ´¬®é»® ³­© §™Å§”› ߔ—¡™ H¡—Ÿ™ ” ¨™–˜›îÅÎ Ó ª»¶«³ @= ÷õ=ó =?øõ= ÷ó Aôõøøó I JKLMKNOP QR ST UVPWXVPNY JVZPQPN [\]^[ _`_a [ _`_bc defededgh [i jklm nkopqmr s pktuvtkq nkopq wv xyz{|yz} y~yzz z} €‚}~ƒ|„‚€…z} †‡ˆ ‰‡Š‹ŒŽˆ ‡ ˆŽ‘’†‡ Ž“”•ŽˆˆŒ q mq–ktuv—jq ˜™om™wq pvš™ –quv ›œžŸ ¡ ž ¢œ¡ž ¡ £  ¡¤¡¥£ ž¦£›ž ™ wvmtšom§q wqm vmp™—¨©tm ˜qu ™ ’ –˜—“˜ ”“œ¡á™Åº¯µ ´«¹¬ª ³ ª¯¹«¬«ªÂ

–”“˜›–ãä™ Ÿ ž™¡–š›— ”ž ¤É¤ýÎ

¼½¾¿ÀÁÂÀà ÄÃÅ¾Æ ÇÈ ÉÊÈËÈÌÍÊÈ ÉË ÎÏÊÍÍËÐ ÀѾҾ ¿Ó ÔÕÐ ÔÖ×ØÆ Ä½¾ÙÚ½¾Ð ÒÃ¿Û¾Ü ÜÂÝÀ¾Ð ÞÚ½Áß Ý ÒÃßÁàýРÔáÐâ ã Ô×ÐÖ ÀäÆ åÚÂÝÚ æà 罾àÃÐ å¾à½ÁÆ éêëìíìî ï ð ñòóôòõíö îê÷íøíùîêôú î ûõîêüí

èè

ýþÿ þ þ

   þ 

 ! "!# $ !%! &!' ()!(! ! (!( *+ ,+- ./01 234567,61 8497+3 :+*31; 1 -+ 979+- 4=? 4 7*4*+ 4*-/[email protected] ABC, 4 D13=+ *+ 234567,61; 1 615E-5=1 *+ 1F34, .61- ,1F GHIJKLIMNOPOQMQH QM RSMQHTOM QH UML VHGLMLQKW XYH MI JYNPOSKY HT Z[\]^ :13 D+71 *+ ,-4, _349-34,; `1a4 3+_7,=31- -D B+3b1*1 ,7_57.64=791 + *1/131,1 *4 07,=C374 *4 c,[email protected] :4F/1 :764,,1 deffegehijk l17 1-=31 43=7,=4 >-+ 3+_7,=31- D1D+5=1, *+ *13 *1 B191 +,B4501/@ mD +n+DB/1 *+,,+, 3+_7,=31, ? 4 1F34 opqrstuvw >-+ l17 -D4 *4, D47, +DF/+Dx=764, *4 07,=C374 *4 43=+ + F-,64 +nB3+,y ,43 1, 013313+, 64-,4*1, B+/4 `-+334 z797/ c,B4501/4 dehj{[email protected] A 1F34 3+l+3+g,+ 41 F1DF43*+71 3+4/7|4*1 B+/4 l13}4 4?3+4 4/+D~ 54|7,=4 ,1F3+ 4 67*4*+ +,B4501/4 *+ `-+35764; +D { *+ 4F37/ *+ [email protected] € F1DF43*+71 16133+- 61D1 3+B3+,x/74 41, +,B450C7,; B17, +/+, 5~1 46+7=494D 4*+373 41 3+_7D+ l4,67,=4 *1 _+5+34/ 234567,61 234561 defhgehik; >-+ 615=494 61D 1 4B171 *1, 54|7,=4, 4/+D~+,@ :764,,1 ,1-F+ *1 F1DF43*+71 B13 D+71 *+ 51=b674, + *+ l1=1, *+ E13y 54/ +n=3+D4D+5=+ 7DB46=45=+,@ € 43=7,=4 l+| *79+3,1, +,=-*1, 61D F4,+ 54, l1=1, *+ `-+35764 + +D _349-34, *4 ,?37+ ‚ƒ „qƒvƒ…rqƒ „v †pqrrv‡ *+ `[email protected] € +,=-*1 3+,-/=1- 54 61DB1,7}~1 *+ -D4 B75=-34 *+ _345*+, *7D+5,ˆ+,; +D B3+=1; F34561 + =15, *+ 675|[email protected] ‰Š‹ŒŽ Š‘’Ž Ž“”•Š“–’Ž Ž —Ž‘˜–˜  opqrstuv; 61D1 4 ._-y 34 *1 =1-31; >-+ 3+B3+,+5=4 4 F3-=4/7*4*+ *1 +9+5=1; + 4 *1 6494/1; >-+ +nB3+,,4 4 *13 + 4 4_1574 *1 B191 +,B4501/@ A B75=-34 l17 4B3+,+5=4*4 B+/4 B37D+734 9+| 54 cnB1,7}~1 ™5=+35467154/ *+ :437,; +D ehji; B434 4 >-4/ :764,,1 04974 ,7*1 61597*4*1 61D1 3+B3+y ,+5=45=+ *4 c,[email protected] :1,=+3713D+5=+; 4 1F34 l17 /+94*4 B434 1, c,=4*1, m57*1,; 15*+ l17 +nB1,=4 +D 9x374, 67*4*+,; + ,C 3+=1351- š c,B4504 54 *?64*4 *+ ehf›@ A=? 01E+ opqrstuv ? 615,7*+34*4 -D4 *4, 1F34, D47, 7DB13=45=+, 54 07,=C374 *4 43=+ D-5*74/@ µ ´ ³ ² ¯ ¨ ¢ ¡ ¦ ± ° ¯  ® ­ ¬ « ª © £ ¡ ¡ ¦ Ÿ ¢ ¥ £ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ¡   Ÿ Ÿ ž  œ

¶·¸¹º ¶»¼·½½º¾ ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ ÈÉÊ˾ ̹ͺ ½º¸ÎÍ Ï͹·Ç ÊÐÉÇÊ Ñ ËËÒÇÒ ¼Ó¾ ÔÕ½ÍÕ Ö·¼»º×·¹ ØÍ×Ïκ ÙÍ ÚÎÏÍ ÛÍ»×· ÜºÝ·Ç Ô·Ùλ¾ Þ½½Í ß·»×͹ ÍÓ Í½Ï»¹º ¼Õ¸»½Ï· ÎÍßÎͽÍ×Ï· º½ àºÎκÎͽ Ùº ¸ºÓ¸·ÎÙÍ»º ×· ¼»Ù·ÙÍ Í½ß·×ູ· ÙÍ áÕÍÎ×»¼·Ç ÍÓ ÈÉÊ˾

âã

äåæç è éê ëìí

ú úþÿ þú û þûý þû ýþøþø ûÿ üúý ÿú ÿ øûø ú ýø ÿýþ üý øþûÿø øúø ûÿ ÿúø úþÿþÿ

 üû øþ úø û ú üýÿøÿþ øûø ú ýø ÿ ÿýÿ þÿø øûüúýþÿø ÿøÿúø úýúø ÿøû þûýø ÿ üþûýø ø ûø ÿ ü úý ûÿøþÿø ýÿÿýÿþÿø  ûøùú úýùú ÿ ý ùú ø þ!ý úø ýúÿøÿÿþÿø üýÿúÿþú ý ÿ ú " ú#øþ

 ø#ýÿ $%&'()*+,& üý úýý ú þÿ -ú " ú#øþ. þÿ úø ÿøþüúø ú ýúøþúø ÿ û ÿýÿø úý / úø ÿ 0123456782 üÿ ýþøþ9 úø ýúøþúø ÿøøø û ÿýÿø þÿý ûø úø ú úø úûþýúø ú úøþûýúø ú úøþûý ø ú ú ø "ú üúøþú :ø ;þ ø ÿøøÿ þüú ÿ ú "9 '[email protected]'(B* C,+D,?E* ýþøþ øûþÿ ûÿøþùú ú þý/ú ÿ ÿøýúø ÿ ýúø úø úø ÿ ýÿ ÿ ÿøýúýþ ú Fýø ÿ ú üýÿúÿþú ý ú B ; 6 ; A @ ? > ; 6 = 7 < 1 ; 5 2 : : 9 8 5 7 6 5

 §

¬­®¯°¯­±²³²´ ² ³µ®¬µ¯¶­ ·µ ·µ¶µ³´¯±²·­ ²°­±¶µ°¯´µ±¶­ ¸¹ º»»¹¼½¸ ¾¸¿ ÀÁ¸ ÃÁ »¹º º¿½ÁÄ Å Æ¿¹¾¸ ÃÁ º¿½Â»½º» ÇÈ ÉÊËÈÌÈ ÇÊ ÍÎÏÊ ÐÑÇÊÎÌÈ ÇÊ ÒÓÔÔ ÕÎÑÕÖÌ×È ÈØÙÑ Ú ¦Û £¦¢ ¡Û© §« £§

« ªÜ ªÝ

ª ¦£¢ ª 

£¡« £ª 

¡¢ £¤  £¡  Þ

Ú ª© ª

4 3 2 1

ߢ¡«Ú¤ Úª ¨§ àªá¡Þ â¡ãÛª â¤Ú¡  ª § 䪠¡«¡ ⡦ۤ«ªÞ åæçèçéêëêì ê êëæí îïìï ìíçï ðí ðíñåñîçêë êèòåì êóôíîæï õö ÷øùúûõöõû ûü ýþû ÿúÿúöü øö÷þö

ÿû

õû

÷û

ø÷úùúøö

öú÷úùöüûû

øù ú û û÷÷ö ø ýþû û÷ö ÷øû õûûüúöõø ö÷ ûùø õö ÷øùúûõöõû ø üûúø õû ÷þö öû

øù øõû

    øþ þüö õû"ùúö

!

 û÷ùø#$ö ÷þö

%úö ö÷ ûöö÷ öö ö ùúö&'ø õö øö

DEFGH GIJKELJ EKLJ G MG GNOLGMMJ OEL HGPE QJ OPRSTLJU

VWXYZ[\ ]^ _^`\ ^ ]\ Zabcd\c^` \e_fW_aX\ göö ùøüû&öh ÷û#ûùúøû þü ûüö i÷øùúö#h ø#júùøh ûùøküúùø øþ ùþ#þö#l nn op q rsn 

øù øõû öö õû ýþû÷mû÷ ö

n nsn  tun !s v t wp rn

û xøyö ûü ÷þö÷ øö÷h øþ öúõö ýþû÷mû÷ ûÿø#ÿûõø ÷þö ùøüþúõöõûh ùúõöõû û û÷ùø#ö z{ |}~€‚ƒ }|„…†‡‚ ‚ †€ˆ~‚~}{ ‚‰Š‹|Š€„‚ Œ}†‚ ‚† }|}Ž‚ }Œ‰}||‚‰ |} Œ…|€„€…ˆ‚{}ˆŠ… |…‰} … Š}{‚ ‘’“’”•–—˜™–š ›’ ˜ –œž– Ÿ–  œ–  ¡¢˜ “•—£¡˜£’¢ ¤•‘¡˜“¥ ¤–”¦ œ–™’ Ÿ˜§’  ¡¢˜ –¨ ˜ ¨•™•¢’—‘•–—˜“ ©™’‘’—ª–¥ úþöh ùø#öûül øþ úõúüû÷úøö# iüöýþûûh û÷ùþ#þöl ýþû ùøüþúýþû ÷þö úõûúö

« ÷û ö ø&'ø ¬ø ø þüö

­®¯°±²°³´ µ³²µ¶²­· ¸¹º» ¼¹½³ ³¾º¶³¸³¶ ±´ µ³¿µ¹ µ³²µ¶²­ º±¶µ¹· º¹´ ±´² º³¯² À±³ ³¿¼¶³¾¾³ ¾³± ¼¹¾®º®¹¯²´³¯µ¹Á C ; > B ; 6 ; A @ ? > ; 6 = 7 < 9 8 9

ÂZ\b^Ã\`^b_Y ^ ^Ä^XdÅÆY ]\ YÇe\ È÷ ö û÷ùø#$ö õö #úþöûüh #öûÉû ö ùúö&'ø õû ÷þö øö û ûöû÷û öö úúùú #ö2 : 8 2 : 2

ÊË ÌÍÎË ÏÍÎ ÐÑÒÓÔÍÓÕÒÎ ÖÑÎÔÍÑÎ× ÕÎØËÌÕ ÔÙ ÏÕÎÕÒÚË× ÛÍÜÍ ÔÙ ÕÎÝÔÏË Þß àáâßã ß âßäåæ áã çæèßâéæéã åßàßããêâéáã ëæâæ æ ßìßàíîïá Þá èâæðæñòáó ôõ ö÷ø÷ ÷ ùúûüý÷üþÿ

þ÷ ø÷ù þøþ÷ þ þ÷ ø÷ù þ ÷÷ ýÿ ùþ÷û

 v nn t v  n  w n r w  ns n  s v v ùøü ÷þö û÷ùø#$ö

e^W^b_\ÅÆY ^ ]^Ç\_^ %û û÷ùø#$ûþ ö #úþöûü ÿú÷þö#h ÿøù õûÿû öû÷ûö ö øö öö ö þüö û û #úùö ö ö'ø õö û÷ùø#$ö õø ûüö õú÷ùþúõøh ö#ü õû û #úùúö ÷þö ø÷ú&'ø ÷øû û#û %û øøþ û#ö #úþöûü ûöö#h ûû÷ûû ö ùûö öö ø÷ ùø#ûö÷ ûh ÷û õû÷ûÉöh û #úýþû ÷ûþ ø÷úùúøöüûø ÷øû ø ûüö r w v  s  vno vv

øÿû÷ûü ÷øû ö÷ û÷ùø#$ö÷ õû #úþöû÷ ö÷ õúÿû÷ö÷ øö÷ û ÷øû ö÷ öøõöû÷ ö û û÷÷'ø õö÷ úõûúö÷

SELGM QG TH LTOE QG SGJSLE GMSTQJH G GRMJPJH THJ OGJU HGPEM GH

MTJ FPME QG HTRQEU

!" #

%$ SGJSLE TH QEM

TG E PRQPFQTE OEQG GNOLGMMJL

&'()* +,-.* ,+ /*01+2 3(4*)3, +* 5,)5,.31 5,0 1 ',+(67, 3* 89*0 ,+ 1'.*+*)/,9 * '.,',)3, ,9/.1+ (3*(1+ 1, :.9',2 +* ;,. , 51+,< =, *)/1)/,2 >*0-.*?+* 3* 89* 1 *@'.*++7, 31+ ,'()(A*+ 3*B* 15,)/*5*. 3* ;,.01 *3951312 .*+'*(/1)3, ,+ /.1-1>C,+ 3,+ 5,>*:1+ * 1+ 3(;*.*)/*+ (3*(1+< D+* *+/* *+'16, '1.1 ;14*. 1),/16A*+ +,-.* +*9 '.,E*/,< F,0 /.1-1>C,G

JKLMNMO P Q RSTUSVNW OKXNYNZOKU[ O \VOK]N

HI

^_`ab cdbefdbg _ahdidjk a l_amnf op qrs tuvswxy z{|}~t{s u€}tu tuv{{xy‚ tu€ws u st}uƒ „u|…u s †€}{q{…s…u‚ y| |utu| zqrs€y| t{sr ‡qts| ˆsts u|}s‰uŠ vuut‚ |{r‰yv{sru€}u‚ qrs y€u‹xy yr s| …{Œ{€…s…u| u yr y rq€…y

 ¨ ¬¨¤¿ ¤¥¨ ¼»

u|ˆ{t{}qsvƒ | …uq|u| r{}yv~{y| u s| u€}{…s…u| s…yts…s| ˆyt uŽˆ{y|‚

 !" #$

%&'( $ "&

‘’“ ‘ ’”•–’“ ‘ •“ {y€yts‡s| t{|}x u —q…s{s |xy u‹urˆvy| …s

¥»½« » « ) ª»­»¤¥« ¨ ½»­½¨

€uu||{…s…u …y| ˆyŒy| …u rs}ut{sv{˜st y ™qu y€|{…utsr |sts…y yq …u

*+,*-./0, *,+ 12/, 32 3/42+2502. }Ÿ€{s|ƒ

t{st svy ™qu y| y€u}u yr y |sts…yƒ šyt u‹urˆvy‚ €s }ts…{wxy t{|}x‚ y ›|ˆŽt{}y œs€}y {rs}ut{svž Ÿ utsvru€}u tuˆtu|u€}s…y ˆyt qrs ˆyr‰s ‰ts€s rs}ut{svžƒ † st}u ˆy…u tuˆtu|u€}st u }ts…q˜{t …{ utu€}u| tu€ws|¡ ˆy…u rs}ut{sv{Š ˜st |u€}{ru€}y| u {€}u€w¢u| v{s…y| s …u}utr{€s…s tuv{{xy yq tu…yƒ ›vs ˆy…u tuq€{t uvuru€}y| |{r‰~v{y|‚ ™qu |u }ts€| ytrsr ur uvy| u€}tu y rs}ut{sv u y u|ˆ{t{}qsv‚ u€}tu y }uttu€y u y …{Œ{€yƒ £¤¥¦¤§¨ ©ª«¤¬§­¬¨ ®§­¯¨« °±²³´µ±¶±·¸¹ ¬¨¤º»¬§¼¨ ¬¨½¨ £¾»§¿«¼§¤º¨¹ ÀÁÂÃÄÅÆÁÇÁà ÈÉÊËÌËÍËÉΠÇÂà ÏÉÎÐÂà ÑÒÓÒÔÕÖ×ÒØÙÚ Â ÈÁÃÐÆÁ ÀËÇËÚ Á ÛÆÐÜÝÆ ÞËÃß àá âáãäåæá çèéã êëìíìîëìïìð ãñá èòóôõã èåöæãöèã ÷åèãæòéæåáã øôé àéãéõùáòùéåèú }ts‰svzy|  yt}uru€}u tuvs{y€s…y| s |qs| tu€ws| u tuv{{y|{…s…uƒ †| y‰ts| …y r{€u{ty †vu{—s…{€zy‚ y€|{…uts…y qr …y| ˆt{€{ˆs{| st}{|Š }s| …y ryŒ{ru€}y ûsttyy ‰ts|{vu{ty €y| |Ÿqvy| üýþþþ u üþüž‚ |xy u‹urŠ ˆvy| …s rs}ut{sv{˜swxy …u {rsu€| v{s…s| ÿ tuv{{xy s}~v{sƒ „u€}tu uvs| …u|}ss |u y y€—q€}y …u u|qv}qts|  ‚ u|qvˆ{…s| ur ˆuŠ …ts |s‰xy‚ ™qu |u u€y€}tsr €y œs€}qpt{y …y ûyr u|q| …u s}y|{€zy|‚ €y rq€Ž{ˆ{y …u y€y€zs|  žƒ

8 9 7 ; 8 < F < E @ D C 8 B A @ 7 ? > = < ; : 9 8 7 6

GHIJKLMNO PO QOR STUKU PT VHJOUNIWOUX TR YOIZOIWHU [\]^_ `abc cdef ` g`ahiae` bc cdgijeikld cm ncbklodlpq` rs tu vwxyz{|sX PT }~TNHPNIWO€

‚

ƒ„…† ‡ ˆ‰ Š‹Œ

“ › • Ž “  ¡    — Ÿ ’ “ ž  — • – š •  œ › š Ž • ™ ˜ — – • ” “ ’ ‘   Ž 

¢£¤¥¦§¨¥©ª« ¬«©­«® ¬«¯ § ¬«£§°«±§²³« ¨¤ ´µ¶·¸¹ ´º»¼¹½¾¹ ¿´º´ ¼¹À·µ¿Áº ¼¹¹¼ À¾¸Â·¸»¾ ÃÄ ÄÅÆÇÆÈÉÅÊ ËÅ ÌÍÎÈÏÉÅ ÏÄÐÏÄÅÄÑÆÉÃÉÅ ÒÓÔÔÕÖ× ØÙÚÛÜÖÔ ÜÝ×ÖÛÔÞÖÔ ß Ö× ×àÜÝÚá âÉÍÅ ÃÄ ÃãÍÅ âÄÆÏãÅ ÃÄ ÉäÆÈÏÉ åæ ÄçÍèÄâ éÉèÄäãÅ äãÑÎãÅæ ãäêãÅ ãèäÍëÈÉâÄÑÆÄ ÒÕìÚÜÓÔá íîÛÝïÚÔ Ö íÕÙðÚÛíÖÔñ Ë ÎÏÉÑÃÄòÉ ÃÉÅ ÄÅéÈä ÆÈ ÏÉÅ ó ô õö÷øùúùûöô üó ýôüô þ÷ô ÑÉ ÆÏÉÃÍÿ ã éÏÍÅÆ ã

 Í ÅÍ ÆÉ ÑÆ Äæ

ÍâÐÉéÆÉ

ë È Ä Ð ãà Ä

ÅÄ ÅÄÑÆÍÏ ÐÄëÈÄÑãæ Ä ÆÉâèÉéãäêÍÃãæ Éã

ÄÑÆÏÉÏ Ñã ÅÉÑÆÈÇÏÍã ó õó

ó  óýóøöüù

ÐÄäÉÅ ÌÍÎÈÏÉÅ ÃãÅ

ÅÉÉ Å óó÷öôõ

Ð Ï ãÌ Ä Æ É Å ó

ëÈÄ äÉÃÄÍÉâ ÉÅ ÖÔïÚÜÚÔñ

\ TU UVWX [ Z ( ÉÏÆÍÅÆÉ Y

)

ËäÄÍ ÉÃÍÑêã

ÅãÌ ÏÍÉ ÃÄ Èâ ÐÏãèäÄâÉ Ã Ä ÅÉ

* ÃÄëÈÄ ä Ä ãÈ

ÉÆÏãÌÍÉ ÃÄ ÅÈÉÅ â

+

ãÅ Ä

 Åæ ÃÍ Ì Í é Èä ÆÉ ÑÃ ã Å ÄÈ Å ,-./,012-34 5-6 /33-7 8969 Ð

ÄÅéÈäÐÍÏ ÉÅ ÍâÉÎÄÑÅ ÃãÅ

:;:? @[email protected] =B;C;AD;E; F>G HI JKILMNOPKLHI QOQMMQRHI Ö× ÔÖÕÔ ÒÕÛSÓÔñ

        ! "#  !$ %

 &  ' #$ '

_`abcbd e f ghijhkcl d`mcncod`jp d qkd`rc

]^

¶·¸¹º»¸¼ ½ ÛÚÍ ÓËÕÍ ÛÒÍÎÍ ÉÏ

ÏÚûÌÏ ÎÏÒ ÛÉÈþÏÌÚËÒ ÚÈØÈÊÍÌËÒÐ

s tuvwxwyz{|w}{}t y{~€~ ‚w ‚ ƒ‚ „‚…}zy‚x }‚ yx{{|†‚ {xy‡uyw„‚ }‚ ˆ‰Š‹ŒŽ ‘Š’“”Š •Œˆ – —ˆ˜ŠŒ™ šŒ ”‹Œ›Œˆ’Žœ ’ŠŽŽ›“” Ž žŽŠŒ“Ž ‰ Ÿ  ¡ ¢ Ÿ £¤Ÿ¥¢ ¦Ÿ Ÿ§Ÿ¤¨©¢ Ÿª«¬¤©­¢ ­¢¤©®­¢¯ °®  ® ¬Ÿ £®± ­® Ÿ²®¡ ¢ ³´µ¶·¶¸¹³µ ¶´º·»¼º½· ¼¶ ¼¶¾¿µº½À Á½º ¼º³Â¸½·¹ºÃ³¼½ Ã½Ä ¶·ÅƺǽÁµ¶¸º³ ¶ ÈÉÊËÌÉÍÎÏÐ ÑËÒÒË ÓËÌÔÏÎÏ ÎË ÈÉÊËÌÉÍÕÖÏ× ËØË ÙÏÚËÕÏÛ Í ÙÌÈÍÌ ÓËÕÍÒ ÙÏÚ ÜÝÞßàáÝáâ ãáäßàâåâ æ çßãÝèåâ ãß Þßéáãåê éåëìßàßâê éÝíßéÝâê äÝââåîàÝâ ßÞéï ð ñÛË ËÉÙÏÉÊÌÍòÍ ÉÍ ÙÍÒÍ ÎË ÎÏËÉÊËÒ ÚËÉÊÍÈÒ óÏØôÉÈÍ õÛØÈÍÉÏ öÏÌËÈÌÍÐ ÷ÈÒÓÏ ÎÏ øÏÒùÌÈÏ ÊÈÉúÍ ÛÚ ÏûüËÊÈòÏ ËÒÓÈÌÈÊÛÍØý ÙÏÉþËÙÙÈÏÉÍÌ ÛÚ ÚÍÉÿ ÊÏ× ÛÊÈØÈ ÍÉÎÏ ÛÚ ÙÏûËÌÊÏÌ ÙÏÚÏ ÚÍÊËÌÈÍØ× ñÛË ÓÌËÊËÉÎÈÍ ÊÌÍüÍÌ ËÚ ÒËÛ ËÉÙÏÉÊÌÏ ÙÏÚ ËÛÒ ÉÏ ÈÍ ÎÏ õÛÔ Ï ÈÉÍØÐ ÏÌ ÈÒÒÏ× ËØË ÙÌÈÏÛ ÛÚÍ òËÒÊÈÿ ÚËÉÊÍ ÙúËÈÍ ÎË ÒÈÚûÏØÈÒÚÏÒ× ûÏÌÎÍÎÍ ÙÏÚ ØÈÉúÍÒ ÙÏØÏÌÈÎÍÒ ÙÏÚÓÏÉÎÏ ÎËÒËÉúÏÒ Ë ÓÍØÍòÌÍÒ× ÈÉÙØÛÒÈòË ÙÏÚ ÏÒ ÉÏÚËÒ ÎË ÒËÛÒ ÍÚÈÏÒ ñÛËÌÈÎÏÒÐ óÏÒÊÛÌÏÛ ÎÛÍÒ ÎÌÍÏÉÍÒ ÉÏ ÚÍÉÊÏ Ë ÓËÉÎÛÌÏÛ ÉËØË ÍØÛÉÒ ÙÏÌÎËÒ Ë ÓÈÉËÉÊËÒ ÎË ÙÏÌÊÈÉÍÐ ÛÍÉÎÏ þÍØËÙËÛ× ÷ÈÒÓÏ ÉÖÏ òËÒÊÈÍ Ï ÚÍÉÊÏÐ ÛÍ ÙÌÈÍÕÖÏ ÙÏÛ ÓÍÌÍ ÉÏÒÿ ÒÍ ÍÎÚÈÌÍÕÖÏ ÊËÌÌËÉÍ Ë ËÒÊù ËÚ Ë ÓÏÒÈÕÖÏ ÉÏ öÛÒËÛ ÷ÈÒÓÏ ÎÏ øÏÒùÌÈÏÐ

ÌËØÍÕÖÏ ËÉÊÌË ÎÛÍÒ ÙÛØÊÛÌÍÒ Ë Í ÌËØÈÈÏÒÈÎÍÎË þÏÌÍÚ ÏûüËÊÏÒ ÎË ËÒÊÛÎÏ ÎÏ ÍÌÊÈÒÊÍ× ËÒÙÌÈÊÏÌ Ë ÒÍÙËÌÎÏÊË ËÏÒÙ ÌËÎËÒ öÍ ÈÚÈØÈÍÉÏ ÎÏÒ ÍÉÊÏÒ× ÙÏÉúËÙÈÎÏ ÙÏÚÏ öËÒÊÌË ÈÎÈÐ ØË ÓÌÏÎÛ ÈÛ ËÒÙÛØÊÛÿ ÌÍÒ ÙÏÚ ÒÈÚûÏØÏÈÍ ÌËØÈÈÏÒÍ× ÌËÛÉÈÉÎÏ ÉËØÍÒ ËØËÿ ÚËÉÊÏÒ ÎÍÒ ÙÛØÊÛÌÍÒ ÍþÌÈÙÍÉÍ Ë ûÌÍÒÈØËÈÌÍÐ

þÏÌÚÍÕÖÏ ÌËØÈÈÏÒÍ ÎË öËÒÊÌË ÈÎÈ ËÒÊÍòÍ ØÈÍÎÍ ÌËØÈÈÖÏ ÈÏÌÛûùÐ ËÛÉÎÏ ËÒÒÍ ÊÌÍÎÈÕÖÏ ÎË ÏÌÈËÚ ÍþÌÈÙÍÉÍ× ñÛË ÙúËÏÛ ËÚ ÊËÌÌÍÒ ûÌÍÿ  

ÍþÌÈÙÍÉÏÒ ËÒÙÌÍòÈ ÍÎÏÒ× Ï ÚËÒÊÌË ÎÏ ÚÛÉÎÏ ÎÈòÈÿ ÉÏ ÒËÌÈÍ ØÏÌÛÚ× Ï ÙÌÈÍÎÏÌÐ   !"!#

ÛÚ ÌÍÉÎË ËÒÊÛÎÈÏÒÏ ÎÍ ÙÛØÿ #$ $%!&'$($) *#'(+!# ,-./0121 3-.021 1240/ 21 -205461 7 89:;< ;=9>? @:?:? [email protected]'  B        & # & &   & C B' & B' DEFF' & & &